Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund"

Transkript

1 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad ökning av utbetalningsbeloppet mellan 65 och 95 år. Reell avkastning antagen till 3,5 % under utbetalningsperioden. I BÄSTA FALL gör pensionssparare aktiva val angående sparform, risknivå och förvaltare. Det man då brukar fokusera på är avkastning samt vilken garanti som eventuellt följer med. Det som få funderar över är hur kapitalet sedan betalas ut. Är utbetalningstiden kort, exempelvis 5 år, är utbetalningsmodellen mindre viktig. Men om spararen har en livsvarig utbetalning, får detta en större betydelse. LIVBOLAGEN BESTÄMMER STORLEKEN på din pensionsutbetalning utifrån ditt kapital och ett antal antaganden. De två viktigaste av dessa antaganden är prognosräntan och livslängd. Dessa antaganden bestäms av försäkringsbolagen och de kan även när som helst ändra dessa. Då höjs eller sänks pensionsutbetalningen beroende på vilken förändring som gjorts. Begreppet livlängdsantagande dyker upp i debatten med jämna mellanrum, och att bolagen bör tvingas redovisa dessa öppet. Men eftersom just livslängden endast är ett av de antaganden som bestämmer utbetalningsnivån, utgår vi i denna analys från hela beräkningsmodellen. Hur många år kommer försäkringsbolaget att anta att du lever? Ju fler år bolaget räknar med att du lever, desto mindre belopp får du per månad som nybliven pensionär. Detta antagande är livslängdsantagandet. Hur mycket tror försäkringsbolaget att ditt kapital kommer att växa under utbetalningstiden? De flesta bolag ger idag förskott på denna avkastning, så att utbetalningen som nybliven pensionär blir större än vad en beräkning baserad på enbart det nuvarande kapitalet resulterar i. Detta förskott fås på bekostnad av att beloppet som betalas ut sedan ökar i lägre takt än avkastningen på kapitalet. Detta avkastningsantagande brukar kallas prognosränta. För de faktorer som bestämmer storleken på utbetalningen utifrån det sparade kapitalet använder vi i det följande begreppet Utbetalningsparametrar ; varav livslängdsantagande och prognosränta är de viktigaste. ANALYSEN VISAR ATT de flesta bolagen föredrar konservativa Utbetalningsparametrar, som minskar risken att behöva sänka utbetalningarna någon gång under utbetalningstiden. Denna säkerhetsmarginal sker på bekostnad av att den initiala utbetalningen till en pensionär är relativt låg. I analysen finner vi exempel på bolag vars utbetalningsmodell leder till ökad real köpkraft med över 12 % för 95-åringen, jämfört med vad den fick när den var 65 år och nybliven pensionär. Bakgrund Riksrevisionen fastslog i en granskning 212 att varken regeringen, Finansinspektionen eller Konsumentverket tagit ansvar för tillsynen av konsumentinformationen på tjänstepensionsmarknaden 1. I Riksrevisionens rapport konstateras att 1 RiR 212:16, samt pressmeddelande 14 november 212, Riksrevisionen

2 ::::::::::: UTBETALNING AV PENSIONSKAPITALET Söderberg & Partners 2 det är svårt för konsumenterna att göra medvetna val. Bland annat saknas information om vilka antaganden om livslängd och prognosränta som ligger till grund för utbetalningen av tjänstepension. Den information som konsumenten får framställs på ett sätt som gör den svår att förstå, och anpassas inte efter konsumenternas behov. Vidare konstaterades att Finansinspektionen har prioriterat finansiell stabilitet, och förbisett tillsynen av hur information som förmedlas till konsumenterna utformas. Den här analysen förklarar och jämför förhållandet mellan sparkapitalet vid pension och storleken på utbetalningen per månad. Detta är särskilt viktigt vid livsvariga eller långa utbetalningstider. Underlaget är data som bolagen själva har rapporterat till Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå ( Konsumenternas ) samt information som erhållits i diskussioner med bolagen. Bolagens rapportering till Konsumenternas gäller kollektivavtalade pensioner samt privata pensionsförsäkringar, det vill säga fristående försäkringsplaner rapporteras inte. Vi börjar med att förklara vilka modeller och samband bolagen använder för att beräkna månadsutbetalningen utifrån sparkapitalets storlek. Därefter jämför och analyserar vi de bolagens antaganden. Avslutningsvis diskuterar vi kortfattat vad man som sparare kan eller inte kan göra för att förbättra sin pension. Det vill säga, när en premie betalas in på en pensionsförsäkring omvandlar livbolaget just denna premie till ett garanterat belopp per månad, som läggs till tidigare inbetalda premiers garanterade utbetalningsbelopp. Denna omvandling görs med hjälp av vid premieinbetalningen gällande livslängdsantagande och garantiränta. Garantiräntan är den ränta som används vid beräkning av det garanterade månadsbeloppet. Denna ränta anges publikt av livbolagen som en huvudparameter som spararen bör ta hänsyn till vid val av livförsäkringsbolag. Nivån på garantiräntan sätter livbolagen utifrån betryggande, alltså väldigt försiktiga, antaganden om den framtida avkastningen. Nivån på garantiräntan rör sig ofta korrelerat med marknadsräntorna (se historisk jämförelse mellan garantiräntor och statslåneränta i Figur 1 nedan). Vi noterar att garantiräntan är låg sett ur ett historiskt perspektiv, men att skillnaden mellan garantiräntan och långräntan även den är historiskt liten. Dagens låga marknadsräntor har slagit hårt mot den finansiella styrkan i de bolag som har ställt ut höga garantier. Historisk jämförelse mellan garantiräntor och statslåneränta 15 % 1 % 5 % % Utbetalningsmodeller I det följande går vi igenom de begrepp och samband som är viktiga att känna till för att förstå hur bolagen beräknar utbetalningarna utifrån pensionskapitalet. Garanterade belopp och garantiränta Huvudparametern i en traditionell pensionsförsäkrings garanti är det garanterade månadsbeloppet, även kallat avtalat pensionsbelopp. Storleken på detta belopp bestäms av Utbetalningsparametrar vid tidpunkten för respektive premieinbetalning. Garantiränta Statslåneränta (1Y) Grafen visar genomsnittlig garantiränta respektive 1-årig statslåneränta. Under tider med höga räntor ställde vissa bolag ut för höga garantier vilket FIGUR 1 visar genomsnittlig garantiränta och 1-årig har slagit hårt mot deras solvensnivåer idag. statslåneränta. I tider med högt ränteläge har livbolagen ställt ut försäkringar med hög garantiränta. Historiskt har bolagen inte heller haft systemet med en variabel garantiränta; en garantiränta har utlovats som gäller även för kommande premier som betalas in till försäkringen. Dessa två faktorer gör att många gamla försäkringar har garanterade utbetalningsbelopp som baseras på väsentligt högre garantiräntenivåer än de som ges idag. Om man överväger att flytta sin försäkring är det därför viktigt att se både till vilken garanti man har idag jämfört med vad

3 3 som går att nyteckna, och i vilken utsträckning den kan komma att bli aktuell. Det garanterade utbetalningsbeloppet per månad som varje enskild premie ger upphov till förändras alltså över tid. Men det är viktigt att påpeka att detta upparbetade garanterade månadsbelopp inte kan ändras i ett senare skede av försäkringsbolaget. Oavsett hur Utbetalningsparametrarna ändras under utbetalnings- eller spartiden kommer alltid minst det garanterade månadsbeloppet att betalas ut. Livslängdsantaganden Livslängdsantaganden används vid försäkringar som har tecknats med livsvarig utbetalning. En livsvarig utbetalning garanterar utbetalning livet ut, oavsett hur länge den försäkrade lever. Finansiering av en individ som lever längre än den förväntade livslängden med kapital från de som lever kortare än förväntat. Försäkringsbolaget gör ett antagande om hur länge det försäkrade kollektivet förväntas leva baserat på livslängdsstatistik och specifik kunskap om respektive försäkringskollektiv. Om bolaget förväntar sig en relativt lång livslängd i kollektivet leder det till en lägre månatlig utbetalning eftersom sparkapitalet delas på fler perioder. För det försäkrade kollektivets räkning är det viktigt att bolagens livslängdsantaganden står i proportion till deras verkliga livslängd, dels för att pengarna ska räcka till, och dels för att det ska vara rättvist inom gruppen. Har bolaget antagit för lång livslängd bildas ett överskott av arvsvinster som fördelas till de som lever relativt längre. Ytterligare problematik uppstår om bolaget räknat med en längre livslängd än vad som blev det faktiska utfallet då det inom kollektivet bildas ett överskott (så kallat riskresultat). Drivs bolaget enligt ömsesidiga principer går detta överskott tillbaka till spararna. Om bolaget istället drivs enligt vinstutdelande principer kan detta överskott betalas ut till aktieägarna. Detta innebär att ett vinstutdelande bolag kan ha incitament att anta en längre livstid. Att livslängdsantaganden kan skilja sig mellan ömsesidiga respektive vinstutdelande bolag beskrev Pensioner & Förmåner när de 21 undersökte kollektivavtalade pensioner inom SAF- LO och ITP. De vinstutdelande bolagen, där delar av eventuell vinst kan tillfalla ägarna, räknade med en längre livslängd än de ömsesidiga. Skillnaden kan motiveras med att vinstutdelande bolag behöver en marginal för att täcka upp för eventuella förluster. Men lösningen behöver inte vara att välja ett ömsesidigt bolag; har de fel i sitt livslängdsantagande blir den finansiella styrkan lidande. I slutändan blir det då kollektivet som betalar eftersom ett finansiellt svagare bolag har sämre möjligheter att placera förvaltningskapitalet på ett optimalt sätt. Könsdifferentiering i livslängdsantaganden Könsdifferentierade försäkringar har länge varit vanligt. Eftersom män har en kortare förväntad livslängd har de alltså fått ett högre utbetalat belopp per månad än kvinnor vid samma storlek på pensionskapitalet. Inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna har man sedan länge tillämpat könsneutrala antaganden. Efter en dom i EUdomstolen får försäkringsbolagen sedan den 21 december 212 inte längre tillämpa könsdifferentiering angående dödlighet inom privata pensionsförsäkringar. I icke kollektivavtalade tjänstepensioner, och i ändre försäkringar förekommer alltså fortfarande könsdifferentierade livslängdsantaganden. Prognosränta Prognosräntan är försäkringsbolagets verktyg för att fördela den förväntade avkastningen på kapitalet under utbetalningstiden. Prognosränta kallas också förskottsränta, mer sällan förekommande men möjligtvis en bättre beskrivning på vad det handlar om; ett förskott på framtida (antagen) avkastning. Något förenklat kan sägas att om prognosräntan är lika med avkastningen på kapitalet kommer utbetalningsbeloppet att vara konstant under hela utbetalningstiden. Är prognosräntan låg får den försäkrade initialt ett relativt lägre belopp. Om

4 4 avkastningen sedan överstiger prognosräntan får spararen en höjning av pensionsutbetalningen som motsvarar skillnaden mellan den faktiska avkastningen och prognosräntan. Vice versa gäller om avkastningen understiger prognosräntan; då sjunker utbetalningen under utbetalningstiden. Vid en för hög prognosränta har alltså spararen en högre risk att få sitt utbetalningsbelopp sänkt. Är prognosräntan å andra sidan mycket låg kommer utbetalningen sannolikt att öka kraftigt över tid och en stor del av kapitalet betalas då ut när den försäkrade är mycket gammal. Utbetalningsparametrarnas samverkan, Utbetalningsmatrisen Eftersom prognosränta och livslängdsantagande båda spelar stor roll för nivån på utbetalningen bör dessa alltid betraktas tillsammans vid en diskussion om Utbetalningsparametrar. Vi har skapat Utbetalningsmatrisen (se Figur 2) för att beskriva villkorens relativa positioner. I det följande beskrivs matrisens kvadranter mer utförligt. KVADRANT 1 beskriver en utbetalningsmodell med lång antagen livslängd och låg prognosränta. Detta innebär att kapitalet delas på relativt fler perioder och spararens förskott på den antagna framtida avkastningen är relativt lågt. Detta leder till att månadsbeloppet är mer sannolikt att öka kraftigt under utbetalningstiden, och mindre sannolikt att någon gång behöva sänkas. KVADRANT 2 symboliserar ett sparande med lång antagen livslängd och hög prognosränta. En lång antagen livslängd ger en lägre månadsutbetalning eftersom kapitalet ska fördelas över fler perioder. Den höga prognosräntan motverkar initialt denna livslängdseffekt genom ett högre förskott på avkastningen. Ökningen av utbetalningsbeloppet över tid hålls dock nere, eftersom spararens förskott på avkastningen räknas bort från den faktiska tillgångsavkastningen. Är prognosräntan högre än den faktiska avkastningen sänks utbetalningsbeloppet över tid. KVADRANT 3 visar fallet en kort antagen livslängd i kombination med en låg prognosränta. För utbetalningarna innebär detta att kapitalet delas på relativt färre perioder, alltså en större utbetalning varje månad. Den låga prognosräntan medför att utbetalningsbeloppet ökar över tiden om den faktiska avkastningen överstiger prognosräntan. KVADRANT 4 visar en kort antagen livslängd tillsammans med en hög prognosränta. Detta är det scenario där spararen får det högsta beloppet per månad som nybliven pensionär, men det är också det scenario med högst risk för att utbetalningen sänks under utbetalningstiden. Kapitalet delas, liksom i kvadrant 3, på relativt få perioder, vilket innebär ett högre månatligt belopp. Spararen får också ett relativt stort förskott på framtida avkastning. Är den faktiska avkastningen lägre än prognosräntan, vilket är mer sannolikt ju högre prognosräntan är satt, sänks utbetalningsbeloppet över tiden.

5 Totalt kapital Garanterad del Återbäringsdel utbeltalningsperioder och lägre månadsbetalning ::::::::::: UTBETALNING AV PENSIONSKAPITALET Söderberg & Partners 5 Utbetalningsmatrisen LIVSLÄNGD. Lång livslängd innebär fler 24, 23,5 23, Kapitalet 1delas på relativt fler perioder Lägre förskott på antagen framtida avkastning Kapitalet 2delas på relativt fler perioder Högre förskott på antagen avkastning 22,5 Kapitalet 3delas på relativt Kapitalet delas på relativt färre perioder färre perioder 4 22, Lägre förskott på antagen Högre förskott på antagen framtida avkastning avkastning 21,5 21,, %,5 % 1, % 1,5 % 2, % 2,5 % 3, % 3,5 % PROGNOSRÄNTA. Högre prognosränta än faktisk avkastning ger sjunkande månadsbetalning Beskrivning av sambandet mellan prognosränta, livslängdsantagande och utbetalningsbelopp FIGUR 2 visar Utbetalningsmatrisen som beskriver sambandet mellan prognosränta, livslängdsantagande och utbetalningsbelopp. Vilken kvadrant är bäst? Preferenser gällande egenskaper i pensionsutbetalningen varierar mellan individer. En del föredrar ett större belopp i början av utbetalningstiden, för att brygga förändringen från att få lön, eller för att själv förvalta kapitalet. Andra värdesätter en stabil utbetalning som inte riskerar att sjunka under utbetalningstiden. En ytterligare parameter att ta hänsyn till är att avgifter ofta baseras på återstående kapital. Om mindre betalas ut initialt, leder det till ett större återstående kapital, och därmed blir avgiften som bolagen kan ta ut större. Vinstutdelande bolag kan alltså ha incitament att ha en utbetalningsmodell som senarelägger utbetalningarna totalt sett. Beräkningsmetoder I huvudsak finns det två metoder som bolagen tillämpar när de beräknar utbetalningsbeloppet utifrån pensionskapitalet. Dessa visas överskådligt i Figur 3. Modellerna skiljer sig främst när det kommer till hur återbäringsdelen av kapitalet behandlas. Oavsett vilken metod bolagen i fråga använder kommer det garanterade månadsbeloppet att betalas ut (se ovan under Garanterade belopp och garantiränta ). Metoder för beräkning av utbetalningsbelopp KAPITALET BESTÅR AV en garanterad del och en återbäringsdel. Återbäringsdelen är skillnaden mellan premierna uppräknade med återbäringen (totalt kapital) och premierna uppräknade med garantiräntan (garanterat kapital). Metod 1 Bolaget betalar ut det högsta av: - garanterat månadsbelopp (byggs upp under spartiden) - utbetalning given av totalt kapital beräknat med aktuella Utbetalningsparametrar Metod 2 Bolaget betalar ut summan av: - garanterat månadsbelopp (byggs upp under spartiden) - utbetalning beräknad på återbäringskapital och aktuella Utbetalningsparametrar FIGUR 3 beskriver översiktligt huvudmetoderna för beräkning av utbetalningsbelopp. METOD 1. Denna metod är vanligast, och innebär att bolaget separat jämför två belopp och betalar ut det högsta av dessa två. Först beräknas vad det

6 Totalt kapital Garanterad del Återbäringsdel ::::::::::: UTBETALNING AV PENSIONSKAPITALET Söderberg & Partners 6 totala kapitalet ger i utbetalning per månad. I denna beräkning används de vid beräkningen gällande Utbetalningsparametrarna. (illustrerat till vänster i Figur 4 nedan). Detta belopp jämförs sedan med den garanterade månadsutbetalningen (illustrerat tillhöger i Figur 4 nedan). Se ovan under Garanterade belopp och garantiränta för en utförligare beskrivning av det garanterade beloppet. Metod 1 1. Bolaget jämför: A. Hur mycket det totala kapitalet ger beräknat med aktuella Utbetalningsparametrar. 2. Det alternativ som är högst väljs. B. Garanterat månadsbelopp. Detta byggs upp under spartiden som summan av de garanterade belopp som respektive premieinbetalning ger upphov till. FIGUR 4 beskriver Metod 1 för beräkning av utbetalningsbeloppet. I denna metod får spararen det högsta av det garanterade beloppet och ett belopp beräknat på totalkapitalet. Det högsta av dessa två alternativ är det som betalas ut till den försäkrade. Vid användande av denna metod behöver det alltså inte vara så att den försäkrade får mer än det garanterade beloppet utbetalt även om det finns en återbäringsdel i sparkapitalet. Detta kan inträffa om Utbetalningsparametrarna har försämrats väsentligt sedan premieinbetalningarna (och därmed beräkningen av det garanterade beloppet) gjordes. METOD 2. Den andra metoden kan upplevas som mer intuitiv och enklare att förstå, men är mer sällan tillämpad på grund av aktuariella skäl. En schematisk översikt av denna metod visas i Figur 5. Liksom i Metod 1 har den försäkrade en garanterad utbetalning. Skillnaden är att återbäringsdelen här beräknas separat och läggs till det garanterade beloppet. Den återbäringsdelen av utbetalningen beräknas med hjälp av de vid beräkningen gällande Utbetalningsparametrarna. Pensionären får sedan summan av den garanterade delen och detta tilläggsbelopp. Ingen jämförelse av beloppens storlek görs alltså i detta fall. Metod 2 1. Bolaget beräknar/ tar fram: FIGUR 5 beskriver Metod 2 för beräkning av utbetalningsbeloppet. I denna metod får spararen summan av det garanterade beloppet och ett belopp baserat på återbäringskapitalet. Vid en första anblick verkar det alltså som att Metod 2 är mer fördelaktig för spararen, eftersom man alltid får en återbäringsdel i utbetalningen om det finns återbäring på kapitalbeskedet. Det är dock inte så enkelt; bolagen som tillämpar Metod 2 tar självfallet hänsyn till detta när de fastställer Utbetalningsparametrar och återbäring. Regelverk och tillsyn A. Utbetalningsbelopp givet av återbäringskapitalet och aktuella Utbetalningsparametrar B. Garanterat månadsbelopp. Detta byggs upp under spartiden som summan av de garanterade belopp som respektive premieinbetalning ger upphov till. 2. Månadsutbetalningen är summan av dessa. Utöver könsneutrala livslängdsantaganden i privata försäkringar finns det inget specifikt regelverk för bolagen att anpassa sig till; bolagen får i stort sett bestämma själva vilka antaganden de vill göra angående livslängder och prognosränta. Dessa antaganden har en stor påverkan på utbetalningarnas storlek över tiden. Något som inte är en lag men länge har varit en praxis bland bolag är den så kallade Allan-regeln. Uppkallad efter en utbetalningschef på Skandia på 197-talet, innebär denna regel att man inte sänker pensioner under pågående utbetalning. De flesta bolag har idag slutat använda Allan-regeln på inrådan från Finansinspektionen. Motiveringen till detta är rättvisa mellan spararna; alla ska få ta del av överskott men också dela på risken i dåliga tider. I andra nordiska länder, som Danmark och Island, tillämpas ett hårdare regelverk för försäkringsbolagen, främst gällande livslängdsantaganden. FI har

7 SPP* Swedbank* Nordea* LF KPA Skandia SEB Folksam AMF Alecta SHB* ::::::::::: UTBETALNING AV PENSIONSKAPITALET Söderberg & Partners 7 i ett uttalande också sagt att ett tydligare regelverk i Sverige vore önskvärt. Resultat I det följande redovisar vi resultatet av vår jämförande analys av bolagen. Livslängdsantagande För att beräkna den antagna livslängden utgår bolagen från gemensam branschstatistik(dus 6) 2, vilken de justerar utifrån erfarenhet av de egna kollektiven. Bolagen har i genomsnitt antagit en återstående livslängd om cirka 22,5 år efter en pensionering vid 65 år. Längst antagen livslängd har SPP med 23,4 år i genomsnitt. Diagrammet i Figur 6 visar bolagens gensomsnittliga antagna livslängder. Handelsbanken har den kortaste antagna livslängden i jämförelsen med 21,5 år i genomsnitt över kollektiven. Antagen livslängd efter pensionering medel Antagen livslängd för bolagen är ett genomsnitt från de olika kollektiven där FIGUR bolaget 6 visar i fråga ett har genomsnitt avtalade pensioner. av den Bolagantagna markerade livslängden mest asterisk i är livbolagen. vinstutdelande. Bolag SEBmarkerade och SHB använder med en asterisk annan utbetalningsmetod är vinstutdelande. och är därför inte helt jämförbara med övriga bolag. SEB TL och SHB använder Metod 2 för utbetalningen och är Källa: Konsumenternas, Livbolagen därför inte helt jämförbara. Källa: Konsumenternas och bolagen. SEB och Handelsbanken bör särskiljas i och med att de använder en annan utbetalningsmetod (se ovan under Om utbetalningsmodeller ) än övriga bolag. Deras Utbetalningsparametrar är inte helt jämförbara eftersom de används på ett annorlunda sätt i beräkningsmetoden. En asterisk efter bolagsnamnet innebär att bolaget är vinstutdelande och kan således ha incitament att anta en lång livslängd (se Utbetalningsparametrarnas samverkan, Utbetalningsmatrisen ). Vi noterar en låg spridning av antagen livslängd mellan kollektivavtalade försäkringar inom bolagen. Det vill säga, bolagen antar inte särskilt stora skillnader i livslängder mellan olika kollektiv. Bolagen har sedan 21, då det var en omfattande debatt om livslängdsantaganden i media, rapporterat lägre livslängdsantaganden för både privata och kollektivavtalade pensioner. Men fortfarande, som synes i Figur 6, ligger de vinstutdelande bolagen; SPP, Swedbank och Nordea i topp vad gäller antagen livslängd. (Handelsbanken är också vinstudelande, men bör som sagt särbehandlas). Som tidigare nämnts rapporterar bolagen inte antagen livslängd för friplaner, det vill säga de pensioner som inte är knutna till något kollektivavtal. Under sommaren 213 gjorde FI en undersökning av samtliga livbolags livslängdsantaganden. De noterade då stora skillnader mellan bolag som utåt sett vänder sig till samma målgrupp, 25 % eller mer i vissa fall. Prognosränta I Figur 7 presenteras de prognosräntor bolagen för närvarande tillämpar. Alecta har antagit den högsta prognosräntan i jämförelsen med 3,65 % i snitt för ickevalsalternativet i kollektivavtalade och privata pensioner. Lägst prognosränta har Handelsbanken och Swedbank som båda har nollränta för tillfället. Handelsbanken samt SEB TL bör, som tidigare nämnts särbehandlas eftersom de använder Metod 2 för att beräkna utbetalningen (se ovan under Om utbetalningsmodeller ). 2 DUS6 är en undersökning genomförd under 26/27 av Försäkringstekniska Forskningsnämnden och används av många bolag som riktlinje när de bestämmer sina livslängdsantaganden. DUS6 är baserat på Lee-Carters dödlighetsmodell

8 Alecta AMF KPA Folksam SEB LF Skandia Nordea* SPP* SHB* Swedbank ::::::::::: UTBETALNING AV PENSIONSKAPITALET Söderberg & Partners 8 Prognosränta 4 % 3 % 2 % 1 % % Prognosränta för bolagen är ett genomsnitt från de olika kollektiven där bolaget i fråga har avtalade pensioner. SEB och SHB använder en annan FIGUR utbetalningsmetod 7 visar ett och genomsnitt är därför inteav heltprognosräntan jämförbara med övriga för bolag. livbolagen. SHB Källa: och Konsumenternas, SEB TL använder Livbolagen Metod 2 för utbetalningsberäkningen och är därför inte helt jämförbara. Källa: Konsumenternas och bolagen Livbolagens relativa position medel För att förstå relationen mellan sparkapital och utbetalningsbeloppet, och dess förändring över tid måste man alltså se till bolagens prognosränta och livslängdsantagande samtidigt. Under rubriken Utbetalningsparametrarnas samverkan, Utbetalningsmatrisen, förklaras denna relation utförligare. I Figur 8 nedan visas sambandet mellan livslängdsantagande och prognosränta för de analyserade bolagen samt Pensionsmyndighetens traditionella försäkring som en jämförelsepunkt. Bolagens relativa positioner i denna figur ska alltså kopplas till beskrivningen av Utbetalningsmatrisen; där sparare i bolag ovan till vänster kan förvänta sig låg initial utbetalning som ökar mycket under spartiden, relativt sparare i nedre högra hörnet av matrisen. Översikt över bolagens relativa positionering Utbetalningsbeloppets förändring under pensionen Vid en betraktelse av utbetalningens förändring över tid är det viktigt ta hänsyn till inflationen. Utlovas man ett belopp om tio år, till exempel hundra kronor, får man just hundra kronor utbetalat. Detta är det nominella beloppet. Sannolikt har dock köpkraften, det reala värdet, av dessa hundra kronor sjunkit. Det vill säga att dina hundra kronor inte räcker till lika mycket vid utbetalningstillfället som vid utfästandet. Ett bra sätt att jämföra belopp som anges vid olika tidpunkter är att se till de så kallade reala värdena. Genom att anta en viss inflation kan man nuvärdesberäkna, eller diskontera, de nominella beloppen till att bli reala, och på så sätt få belopp som är bättre jämförbara över tid. Generellt brukar 2 % inflation per år antas i beräkningar för längre perioder eftersom det är Riksbankens långsiktiga inflationsmål. Baserat på ett pensionskapital om en halv miljon kronor samt en framtida nominell avkastning på 5,5 % har bolagen beräknat, givet sina Utbetalningsparametrar och utbetalningsmodeller, de belopp som betalas ut under utbetalningstiden 3. I Figur 9 presenteras samtliga bolags genomsnittliga reala utbetalade belopp. En helt horisontell linje över de olika åldrarna hade alltså inneburit att köpkraften är konstant över hela utbetalningstiden. En uppåtsluttande linje innebär följaktligen att köpkraften kommer öka under utbetalningstiden, och vice versa för en nedåtsluttande linje. Under givna förutsättningar har samtliga bolag utom Alecta en utbetalningsprognos som innebär en ökande köpkraft över tid. Inflationsjusterat månatligt utbetalningsbelopp vid olika åldrar 4 21 % 1 % 2 % 3 % 4 % Båda parametrarna visar ett genomsnitt från de olika kollektiven där bolaget i fråga har avtalade pensioner. Friplaner är inte med i jämförelsen då FIGUR bolagen 8 inte visar rapporterar livbolagens för dessa. relativa Se tidigare positionering förklaringsbild Utbetalningsmatrisen. för att förstå hur denna graf Det kanorange tolkas. Orangea kuvertet kuvertet symboliserarparametrarna PPMs traditionellai PPMs förvaltning. traditionella förvaltning, tillgänglig för pensioner under Källa: Konsumenternas, Livbolagen utbetalning. Källa: Konsumenternas, bolagen och Pensionsmyndigheten FIGUR Grafen visar 9 visar inflationsjusterade genomsnittliga belopp, vilket inflationsjusterat innebär att det är den utbetalningsbelopp för bolagen. Beloppen är baserade på ett sparkapital reala köpkraften som visas. En krona är i grafen således värt lika mycket oavsett när den betalas ut. Inflationen på är baserad på Total ökning mellan 65 och 95 år: 4,7% 3 Källa:Konsumenternas

9 9 5 kr, en avkastning på 5,5 % nominellt och respektive produkts kostnader. Inflationen är antagen till 2 %. Källa: Konsumenternas och bolagen I bilagan till denna rapport återfinns motsvarande graf för samtliga bolag i jämförelsen. Genomsnittlig årlig real förändring av utbetalningsbelopp -1 % % 1 % 2 % 3 % FIGUR Diagrammet 1 visar årlig real ökning real av ökning utbetalningsbelopp. av utbetalningsbeloppet Inflationen estimeras per till livbolag. 2 %, i linje Inflationen med Riksbankens antages inflationsmål. vara 2 % Utbetalningsbeloppet och avkastningen är på ett sparkapitalet medelvärde över5,5 de %. kollektiv där bolaget i fråga har avtalspension. Friplaner är inte med i jämförelsen då bolagen inte rapporterar siffror för dessa. Figur 1 visar genomsnittlig årlig real ökning av utbetalningsbelopp för de analyserade bolagen. Om bolaget är placerat långt till höger på skalan innebär det att bolaget, givet att avkastningen är högre än prognosräntan, kommer att höja utbetalningsnivåerna mer relativt ett bolag längre till vänster på skalan. Är avkastningen däremot lägre är bolag längre till höger mindre benägna att sänka utbetalningsnivån. Vid en placering på noll procent hade köpkraften varit konstant under hela pensionen givet en nominell avkastning på kapitalet på 5,5 %. Det är viktigt att poängtera att beräkningen i Figur 1 är utförd på ett lika stort kapital och lika hög avkastning. En höjning innebär alltså att man får en större andel av kapitalet i senare under pensionen, inte att man får ett större kapital totalt sett. I diskussioner med bolagen angående Utbetalningsparametrarna nämner de ofta att prognosräntan ibland sätts något konservativt. Därigenom erhålls en form av säkerhetsmarginal; sannolikheten att behöva sänka en pension under utbetalning på grund av att avkastningen understigit prognosräntan blir lägre 4. Alecta är det enda bolag som uttryckligen använder en annuitetsberäkning där de försöker hålla utbetalningsbeloppet konstant under hela utbetalningstiden. Merparten bolag diskuterar resonemang kring utbetalningsmodeller, men få har lämnat ut specifika detaljer om underlaget till beslutsfattandet. Handelsbanken och Folksam är särskilt restriktiva med att lämna ut information angående hur deras antaganden bestäms. SPP tar ett steg i riktning mot ökad transparens när de meddelat att prognosräntan i deras traditionella försäkring från årsskiftet 213/14 sätts till 6 % av svenska femåriga statsobligationsräntan. Figur 11 visar hur SPPs prognosränta hade förändrats över tiden om de hade implementerat detta 1985, samt deras historiska prognosränta vid nytecknade försäkringar vid respektive tidpunkt. De två linjerna verkar följa varandra relativt väl. Prognosränta SPP 16 % 12 % 8 % 4 % % Statsobligation (5Y) Estimerad prognosränta SPP Historisk prognosränta SPP Grafen visar historisk ränta på svenska femåriga stasobligationer. Den streckade linjen visar vad SPPs prognosränta, som från årskiftet baseras på detta jämförelseindex, hade FIGUR varit vid samma 11 visar tidpunkt. avkastning på femåriga statsobligationer. Den streckade Källa: Riksbanken, linjen SPP visar vad SPPs prognosränta hade varit enligt den nya metoden. Figuren visar också prognosränta för nytecknade försäkringar vid respektive tidpunkt. Källa: Riksbanken och SPP Könsdifferentiering Med de nya reglerna antar bolagen en könsneutral livslängd för privata och kollektivavtalade pensionsförsäkringar. Några bolag har bestämt att de könsneutrala antagandena skall gälla även på övriga försäkringar och försäkringar tecknade innan december 212. Andra tillämpar endast reglerna på nya försäkringar eller premier inbetalade efter december 212. Kvinnor, med icke könsneutralt tecknade försäkringar får ofördelaktigare livslängdsvillkor och därmed ett lägre belopp utbetalat varje månad. Motsatsen gäller för män, om de har könsdifferentierade villkor kommer deras utbetalningar enbart baseras på mäns dödlighet. De får mer fördelaktiga villkor 4 Notera likheten med tidigare Allan-regeln ; det finns en ovilja att sänka pensioner under utbetalning.

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig. ITP/ITPK Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så trygg och

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig.

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. AMF Tjänstepension tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF.

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF. Viktigt att veta för dig som vill: Flytta ditt pensionskapital inom eller till. December 2014 Checklista Tänk på detta innan du flyttar din KAP-KL/AKAP-KL Att flytta sina pengar kan innebära många fördelar,

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig. SAF-LO Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så bra tjänstepension

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Snittbetyg: 5,9. De svenska livförsäkringsbolagen. Introduktion

Snittbetyg: 5,9. De svenska livförsäkringsbolagen. Introduktion De svenska livförsäkringsbolagen Januari 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Snittbetyg: 5,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denna analys - branschgenomsnitt Föregående analys branschgenomsnitt Högsta &

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Så här påverkar villkorsändringen. Avtalspension SAF-LO. Ny modell för avkastningsränta

Så här påverkar villkorsändringen. Avtalspension SAF-LO. Ny modell för avkastningsränta Avtalspension SAF-LO Så här påverkar villkorsändringen dig Ny modell för avkastningsränta Ny modell för avkastningsränta I traditionell försäkring ansvarar AMF för förvaltningen av placeringstillgångarna.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner

Juli 2011. Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner Juli 2011 Framskrivning av den svenska marknaden för tjänstepensioner 1 Sammanfattning Marknadsöversikt Tjänstepensionen är till volymen den näst största pensionen i Sverige. Premieinbetalningarna till

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

En granskning av informationen kring ombildningen av SPP till vinstutdelande bolag

En granskning av informationen kring ombildningen av SPP till vinstutdelande bolag En granskning av informationen kring ombildningen av SPP till vinstutdelande bolag AMF Pension Inledning Denna rapport innehåller synpunkter och kommentarer till det informationsmaterial som SPP har distribuerat

Läs mer

Presentationsbilder Prognosstandard

Presentationsbilder Prognosstandard 131010 Presentationsbilder Prognosstandard 2013-10-09 1 Prognosstandard Arne Paulsson, Pensionsmyndigheten 131010 Presentationsbilder Prognosstandard 2013-10-09 2 Varför prognoser? En rimlig uppfattning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring

Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring RAPPORT DEN 24 oktober 2006 DNR 06-4007-699 2006 :16 Flytträtt för sparande i pensionsförsäkring kartläggning och förslag INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BEHOVET AV FLYTTRÄTT 2 Intressekonflikter, bolagsstyrning

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Roulette med spararnas pengar

Roulette med spararnas pengar Roulette med spararnas pengar Mattias Munter, 15 maj 2013 1 2013-05-14 Valfrihet inte alltid enkelt... Beslut om 1985 2012 Privat pensionssparande Ja Ja Förvaltningsform Nej Ja Val av allmän pension Nej

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? Flyttrapport 216 Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? FLYTTRAPPORT 216 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 12 sid 13 Sammanfattning Kollektivavtalade tjänstepensioner Flyttutvecklingen

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03 Rapport 11-1-31 Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 3 Rapport: Individuella valet i PA 3 Inledning Pensionsavtalet PA 3 omfattar cirka 24 anställda inom staten. Den

Läs mer

Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Information till dig som är pensionssparare i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Läs mer