Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver"

Transkript

1 Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver 1 Bakgrund Sollentuna kommun deltog tillsammans med Stockholms läns landsting i Modellområdesprojektet mellan år Modellområdesprojektet drevs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och syftade till att synkronisera samhällets insatser för barn och unga vid psykisk ohälsa. Under projektet gjordes en kartläggning av de verksamheter som finns i kommunen som har i uppdrag att på olika sätt hjälpa och stötta barn och unga med olika typer och grad av psykisk ohälsa. Ett antal förbättringsområden identifierades som viktiga att arbeta vidare med i syfte att kunna erbjuda barn, unga och deras familjer ett så bra stöd som möjligt, oavsett vilken typ av problem de har. Sollentuna ansökte och antogs sedan till Psynkprojektet som är en fortsättning på Modellområdesprojektet och som pågår år Under 2013 anställdes i Sollentuna temaledare och processledare med koppling till projektet. En viktig del av arbetet inom Psynkprojektet handlar om att utvärdera det förbättringsarbete som sker lokalt i Sollentuna. För att veta mer om vilket förbättringsarbete som måste ske behövs dock mer kunskap om huruvida det finns barn och unga i kommunen som inte får den hjälp de behöver. Det är sedan tidigare känt att ingen verksamhet i Sollentuna har i uppdrag att arbeta med första linjens barn och ungdomspsykiatri men det är oklart hur det påverkar möjligheten att få hjälp. Innebär avsaknaden av en första linjens barn- och ungdomspsykiatri att vissa barn och unga inte får den hjälp de behöver eller finns det andra verksamheter som täcker upp för bristen? Vid möte med socialkontorets avdelningschef barn och unga, projektansvarig och forskningsledare inom Psynkprojektet i september 2013 föreslogs att temaledare och processledare skulle göra en mindre omfattande kartläggning av barn 0-18 år som inte får hjälp/rätt hjälp för att få en första uppfattning om detta är ett problem och i vilken omfattning i så fall. Om mindre kartläggning, enligt ovan, tyder på att detta är ett problem, var förslaget att en mer omfattande kartläggning skulle göras. Förslag om kartläggning förankrades sedan genom möten med några deltagare i BUS. En del av resultaten i denna rapport presenterades sedan på möte i BUS den 5 december Då togs också beslut om att ge FoU i uppdrag att göra en fördjupad kartläggning. 2 Genomförande Processledare och temaledare har under perioden 24 september 2013 till den 23 januari 2014 träffat personer, mestadels enhetschefer, från sjutton verksamheter som möter barn och unga; Skol- och familjeteamet Kommunal skolhälsovård Ungdomsmottagningen Elevhälsan Rudbecks gymnasium Barn- och ungdomsenheten BUP Sollentuna Enhetschef Enheten för ensamkommande barn och unga

2 Sollentuna BVC Förskoleteamet Elevstödsenheten Enheten för föräldrastöd, Familjecentralen LSS Rotebro Vårdcentral Familjerätten Habiliteringscenter Sollentuna Stödcentrum Socialjouren/Barnahus Frågorna som ställts är: Träffar du barn som inte får den hjälp de behöver på grund av att hjälpen saknas i kommunen eller är otillgänglig? Träffar du barn som skickas fram och tillbaka mellan verksamheter? Uppskatta hur många. Beskriv ett typfall. Enheten för ekonomiskt bistånd har också deltagit i kartläggningen utifrån frågor som tillkommit under kartläggningens gång. 3 Resultat 3.1 Hjälp som saknas Familjebehandling (första linjen) i familjer med barn som gått ut grundskolan Hjälp i form av familjebehandling saknas inom första linjen i familjer med barn som gått ut grundskolan där problemen inte är så allvarliga att socialtjänsten eller BUP ska kopplas in. Skolkuratorer och ungdomsmottagningen arbetar inte med hela familjer Individuella insatser för barn och unga med autismdiagnos, utan utvecklingsstörning För barn och unga mellan 7-15 år med autismdiagnos, utan utvecklingsstörning (IQ>70) finns inga individuella insatser. Det är ingen som har det uppdraget. Habiliteringen kan erbjuda föräldrastöd och Autismcenter har gruppverksamhet. Det finns ett stort behov av individuella insatser för den här gruppen i form av stödsamtal och hjälp att förstå sin funktionsnedsättning. Denna brist är synliggjord och påtalad och en förändring är att vänta Första linjens barn- och ungdomspsykiatri inom landstinget Enligt tidigare enhetschef på BUP Sollentuna är det cirka 275 barn och unga i Sollentuna som tillhör denna grupp. Ca 200 av dessa barn och unga får idag insatser från BUP i Sollentuna trots att de egentligen inte har i uppdrag att arbeta med dem. Övriga barn och unga är de som avvisas redan vid rådgivning/remiss där bedömningen är att de inte omfattas av det specialistuppdrag som BUP har. Efter att kartläggningen påbörjats blev det känt att vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) får möjlighet att ansöka om ett tilläggsuppdrag

3 för att kunna bedriva denna verksamhet och den 4 december blev det känt att Sollentuna BUMM ansökt om uppdraget. Första linjen mottagningen startade under våren 2014 med psykolog på plats en dag/vecka. Fr o m juni är mottagningen bemannad med en psykolog på heltid Hjälp till hemlösa barnfamiljer som är EU-medborgare På socialjouren ser de att gruppen barn till hemlösa föräldrar från EU-länder har ökat. Under förra året träffade de hemlösa barn från EU-länder. Familjerna har uppehållsrätt förutsatt att de kan försörja sig. Det är inte ovanligt att de hyr en lägenhet i andra hand, tar hit familjen och sedan blir vräkta/förlorar bostaden på grund av oseriösa hyresvärdar Krisstöd till unga personer som blivit utsatta för våld i nära relation Varje år kommer Stödcentrum i kontakt med unga personer som varit utsatta för våld i nära relation. Stödcentrum har inte i uppdrag att ge stöd till de som varit utsatta för våld i nära relation och det finns inte heller någon annan verksamhet som har i uppdrag att ge krisstöd till de unga personer som är utsatta för den typen av brott. Särskilt svårt att få krisstöd är det för personer som blivit utsatta av en jämnårig som de har en relation med. I vissa fall kan kvinnojouren erbjuda stöd i dessa situationer. Det har också hänt att Stödcentrum har gjort undantag och tagit emot tjejer som varit utsatta av sina pojkvänner när de inte har kunnat få stöd från någon annan verksamhet. För unga personer som blivit utsatta för våld i nära relation av exempelvis en äldre släkting händer det att socialtjänsten kan erbjuda familjebehandling eller någon form av eget stöd. För tjejer som varit utsatta för våldtäkt kan AVK (Akutavdelning för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset) erbjuda stöd i direkt samband till brottet och senast inom en månad. Tanken var att Barnahus skulle kunna ge krisstöd till unga som varit utsatta för våld i nära relation men så har det i praktiken inte blivit. Det har nyligen blivit klart att Traumaenheten (tidigare BUP Grinden) kommer att bemanna Barnahus i Sollentuna framöver vilket antagligen kommer att innebära att det blir en bättre bemanning från BUP på Barnahus. 3.2 Barn som riskerar att inte få den hjälp de behöver Barn som bollas mellan verksamheter Barn som inte tydligt tillhör varken första linjen eller specialistnivå Socialtjänstens första linje (ungdomsmottagningen, skol- och familjeteamet och förskoleteamet) respektive skolans elevhälsa beskriver felhänvisningar och återskickade remisser. Kan detta helt förklaras av avsaknaden en första linjes barn- och ungdomspsykiatri? Vilka andra förklaringar finns? Hypoteser utifrån kartläggningen: Olika bedömningar inom olika verksamheter Olika definitioner av vad som är första linjen respektive specialistnivå Föräldrar ger olika information till olika verksamheter Oklara uppdrag Glapp mellan olika verksamheters uppdrag Barn i behov av sammansatt stöd Hjälp till barn som är i behov av sammansatt stöd på specialistnivå från två eller fler verksamheter behöver samordnas i betydligt högre utsträckning än vad som sker idag. De här barnen är de som är i allra störst behov av samhällets insatser, som ställer stora krav på samverkan och samtidigt en grupp som av olika skäl riskerar att inte få den hjälp de behöver.

4 Exempel på barn inom den här gruppen: Barn som både har en jobbig hemsituation och psykiatriska problem där BUP inte kan ta emot med hänvisning till att det måste vara lugnt hemma först (ca 5-10 barn/unga per år) Flickor som har kontakt med socialtjänsten och som självskadar (ca 5-10 unga/år) Ungdomar som har insats i form av ungdomskonsulent (varierande problem i form av missbruk, omfattande skolfrånvaro, viss kriminalitet, inåtvända) och som skulle behöva utredas och/eller få psykiatrisk behandling men som är svårmotiverade (ca 5 unga/år) Barn med svår sammansatt problematik med omfattande behov av stöd och behandling (ca 2 unga/år) Barn i svåra vårdnadskonflikter (ca 3-4 barn/år) Barn som tidigt börjar missbruka droger och som återkommer gång på gång med allt större problem under tonårstiden till Minimaria Barn och unga som blivit utsatta för brott och som har psykiatriska problem och/eller funktionshinder Barn i förskoleålder som riskerar att inte få rätt hjälp i rätt tid Det finns indikationer på att förskolan inte alltid anmäler oro trots inrådan från förskoleteamet och att det kan bero på att förskolan inte upplever att en anmälan leder till att det blir någon förbättring för barnet. Det har också kommit fram i kartläggningen att en gjord orosanmälan inte leder till någon förändring för barnet. Det finns indikationer på att det finns ett bristande samarbete mellan BVC och förskolan som kan få konsekvenser i form av att barn i behov av stöd inte upptäcks i rätt tid Barn (ibland ofödda barn) som riskerar hemlöshet Familjecentralen träffar ca 5 till 10 familjer/år som riskerar bostadslöshet. Det finns ingen planering i förväg vilket ofta gör att det blir akut och ofta sämre för familjen och barnen. Enheten för ekonomiskt bistånd och flyktingintroduktion har rutiner för att förebygga vräkning. Om det är en barnfamilj som riskerar vräkning görs anmälan till barn- och ungdomsenheten då upprepade kontaktförsök misslyckas och hyresskulden inte regleras. Det finns ingen statistik över hur många barnfamiljer som får hyresskulder. För de barnfamiljer som riskerar att bli bostadslösa av andra skäl, till exempel på grund av att en andrahandskontrakt löper ut, kan enheten inte göra något. De som är aktuella hos enheten och vill ha hjälp med boende, t ex på grund av att ett andrahandskontrakt löper ut, kan få en sammanställd lista med hyresvärdar som de kan ta kontakt med. De som är aktuella på enheten kan få viss hjälp från socialsekreterare t ex med att utforma brev till hyresvärdar. Om någon behöver mer hjälp, då man bedömer att en person inte klarar sig själv, försöker man länka in till socialpsykiatrin för mer stöd. Barnfamiljer behöver aldrig sova ute men ansvaret för att lösa boendesituationen själv är långtgående. Endast om försöken att ordna bostad misslyckas och då en familj akut riskerar att bli utan tak över huvudet kan de beviljas bistånd till boende på vandrarhem. Enheten brukar vanligtvis inte kalla till nätverksmöten då en person/familj riskerar hemlöshet. Barn- och ungdomsenheten kan inleda utredning på ofödda barn och även bevilja insatser. Att sakna boende är dock inte ett tillräckligt skäl för att inleda utredning på ett ofött barn.

5 Barnenheten kan inte erbjuda boende om det inte finns ett vårdbehov. Däremot kan man tänka att det ofta finns brister i föräldraförmåga om hela basen i BBiC-triangeln brister Barnfamiljer som är i behov av praktisk hjälp Många av de familjer som behöver mer än vad Familjecentralen kan erbjuda skulle behöva mer praktisk hjälp i hemmet för att skapa en fungerande vardag för sina barn. Barnenheten kan köpa in hemtjänst till barnfamiljer i vissa fall som en tillfällig lösning då det finns många små barn i en familj och då någon av föräldrarna är handikappad eller mår psykiskt dåligt. I kvinnofridsärenden t ex kan barnenheten också bevilja familjebehandling med inslag av praktisk hjälp. Även kyrkan kan erbjuda familjer en del praktisk hjälp. 4 Slutsatser 4.1 Hjälp som saknas i kommunen Familjebehandling (första linjen) i familjer med barn som gått ut grundskolan Vi föreslår att frågan lyfts i lokala BUS Individuella insatser för barn och unga med autismdiagnos, utan utvecklingsstörning Vi föreslår att frågan följs upp i lokala BUS Första linjens barn och ungdomspsykiatri inom landstinget Den här gruppen behöver undersökas närmare för att få en bild av vilka barn och unga som omfattas av första linjen. För att kunna synkronisera insatserna för barn och unga i kommunen är det viktigt att få reda på vilka problem som kan omhändertas inom första linjens barn- och ungdomspsykiatri. Förslag: FoU Nordväst får i uppdrag att undersöka närmare vilka problem de barn har som av BUP definieras tillhöra första linjens barn- och ungdomspsykiatri. Kommer den här gruppen barn och unga att kunna få stöd av Sollentuna BUMM när de får uppdraget första linjens psykiatri för barn och unga? Hjälp till hemlösa barnfamiljer som är EU-medborgare Den här frågan går inte att lösa lokalt i Sollentuna. Den behöver lösas på nationell nivå Krisstöd till unga personer som blivit utsatta för våld i nära relation Vi föreslår att frågan följs upp i lokala BUS. 4.2 Barn som riskerar att inte få den hjälp de behöver Barn som bollas mellan verksamheter Barn som inte tydligt tillhör varken första linjen eller specialistnivå Det finns brister i överföringar och återkoppling inom och mellan olika huvudmän som delvis kan förklara det faktum att barn och unga bollas mellan verksamheter.

6 Barn i behov av sammansatt stöd Dessa barn är de som är allra mest utsatta och som ställer allra störst krav på fungerande samverkan. Samtidigt är det just dessa barn som av olika skäl riskerar att inte få rätt slags hjälp och som riskerar svårast konsekvenser av utebliven hjälp. Förslag FoU Nordväst får i uppdrag att studera ett antal specifika fall närmare för att ta reda på vilka skälen är till att barn bollas mellan verksamheter. Vår bedömning är att för barn som inte tydligt tillhör varken första linjen eller specialistnivån skulle en del svårigheter i samverkan avhjälpas och synliggöras genom att skapa och implementera ett verksamhetsgemensamt system för hänvisning/återkoppling och tillhörande system för avvikelsehantering. Vidare bedömer vi att en del av de svårigheter som finns med att hjälpa barn i behov av sammansatt stöd på specialistnivå kommer att avhjälpas med ökad tillämpning av arbete med samordnad individuell plan (SIP). Det finns dock skäl att tro att svårigheterna med att hjälpa de här barnen inte bara kan förklaras med brist på samverkan mellan verksamheter. För att dessa barn ska få sina behov tillgodosedda är vår bedömning att socialtjänsten, BUP, LSS och skola behöver arbeta tätare ihop på ett integrerat sätt Barn i förskoleålder som riskerar att inte få rätt hjälp i rätt tid SAGA-teamen arbetar vidare med att klargöra när det är läge att anmäla oro för ett barn till socialtjänsten. SAGA-teamen arbetar också för att öka benägenheten hos förskolorna att anmäla oro för ett barn när det finns skäl för det. Det finns mycket som tyder på att SAGAteamet för förskolebarn i Rotebro har bidragit till bättre samverkan mellan förskolan och BVC. I och med att SAGA-teamen sprids till fler kommundelar är tanken att det kommer att förbättra samarbetet mellan BVC och förskolan i hela kommunen på sikt. Det behövs mer kunskap om vad som händer med de barn som av t ex förskolan bedöms vara i behov av utredning/insatser från socialtjänsten men som inte får det. Förslag FoU Nordväst får i uppdrag att undersöka om de här barnen får den hjälp de behöver, t.ex. genom att studera förhandsbedömningar hos socialtjänsten som inte leder till utredning Barn (ibland ofödda) som riskerar hemlöshet Barn i familjer som riskerar hemlöshet befinner sig i en utsatt situation. Bostadsbristen i Stockholm är ett strukturellt problem. Samtidigt kan det anses vara ett tecken på omsorgsbrist hos föräldrarna att inte förmå ordna ett stabilt boende. Förslag Socialkontoret behöver diskutera om det går att utöka samverkan kring dessa barn. Bör det finnas särskilda riktlinjer för hur enheten för ekonomiskt bistånd handlägger ärenden där familjer riskerar att bli hemlösa? Går det att i högre utsträckning kalla till nätverksmöten i dessa ärenden för att undersöka vilken hjälp nätverket kan erbjuda?

7 4.2.4 Barnfamiljer som behöver praktisk hjälp Det finns viss praktisk hjälp att få för familjer som är aktuella för utredning/insatser hos socialkontoret efter behovsbedömning. Det finns ingen sådan hjälp att få inom socialkontorets första linje. Däremot kan kyrkan erbjuda viss praktisk hjälp. Frågan om kommunen bör erbjuda praktisk hjälp i större utsträckning än idag behöver diskuteras av politiker och socialkontorets ledning. 4.3 Sammanfattning av uppdrag till FoU Nordväst 1. Första linjens barn- och ungdomspsykiatri Vilka symtom eller problem har de barn och unga som bedöms vara i behov av psykiatriska insatser på första linjen? 2. Barn som bollas mellan verksamheter Vad är skälen till att barn bollas mellan verksamheter? 3. Barn i förskoleålder som bedöms vara i behov av utredning/insatser från socialtjänsten Vad är skälen till då socialtjänsten bedömer att utredning inte ska inledas? Får de här barnen den hjälp de behöver?

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Delrapport för Samordnad individuell plan, SIP

Delrapport för Samordnad individuell plan, SIP Uppdragsgivare: BUS samverkan Sida 1 av 14 Projektledare Viveca Axelsson Projektbeteckning SIP Version 1 Delrapport för Samordnad individuell plan, SIP Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema 12.00-13.00 Lunch 13.00 14.30 Information om SIP 14.30 14.50 Kaffe 14.50 15.50 Grupparbete 15.50 16.30 Återsamling Bakgrund,

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Samordnad individuell plan. Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen.

Samordnad individuell plan. Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema Förmiddagsgrupp Eftermiddagsgrupp 8.30-10.00 Information om SIP 13.00 14.30 10.00 10.20 Kaffe 14.30 14.50 10.20 11.20

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Lokal BUS samverkan i Sollentuna. Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna mellan Sollentuna kommun och Stockholms Läns Landsting 2013-12-11

Lokal BUS samverkan i Sollentuna. Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna mellan Sollentuna kommun och Stockholms Läns Landsting 2013-12-11 Lokal BUS samverkan i Sollentuna 2014 Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna mellan Sollentuna kommun och Stockholms Läns Landsting 2013-12-11 1 Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna

Läs mer

Min plan. Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar. Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt)

Min plan. Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar. Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt) Min plan Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt) Samordnad individuell plan Sida 2 av 11 Det här fungerar bra i mitt liv nu Datum. (Plats

Läs mer

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen.

Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet omprövas årligen. 2014-12-05 Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna kommun 2014-2015 Mellan Sollentuna kommun och berörda parter inom Landstinget har följande avtal angående lokal BUS-samverkan träffats. Avtalet

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

PRIO - medel för barn och unga med psykisk ohälsa 2015

PRIO - medel för barn och unga med psykisk ohälsa 2015 PRIO - medel för barn och unga med psykisk ohälsa 2015 En sammanfattning av fördelningen av PRIO- medel för 2014 till stadsdelsförvaltningarnana efter beslut i komunstyrelsen i april 2015 PRIO - medel

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure (SQPM) i Sollentuna under september/oktober 2014

Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure (SQPM) i Sollentuna under september/oktober 2014 Maja Hagström Sida 1 av 15 Processledare Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure under september/oktober 2014 Rapport Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure (SQPM)

Läs mer

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Organisation och resurser (elevhälsa socialtjänst) 1 3. Samverkan inom kommunen 1 4. Samverkan

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande insatser finansierade av social- och äldrenämnden 2012

Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande insatser finansierade av social- och äldrenämnden 2012 Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande insatser finansierade av social- och äldrenämnden 2012 Nina M Granath Marie Haesert 2013-05-31 Generellt förebyggande/ hälsofrämjande Barn och unga Riktade

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/173-IFN-010 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Individ- och familjenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/173-IFN-010 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Individ- och familjenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/173-IFN-010 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Remiss

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Föräldrastöd i Jönköping

Föräldrastöd i Jönköping Föräldrastöd i Jönköping SKL modellområdesarbetet 2009-2011 Svart hål Landsting- Kommun (Politiska beslut) Psynkprojektets andra fas 2011-2014 - synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro

Vänd frånvaro till närvaro Vänd frånvaro till närvaro www.psynk.se Upplägg Bakgrund och Psynks utgångspunkter Pyramiden (främja, förebygga och åtgärda) Varför ska vi öka skolnärvaron? Riskfaktorer Systematiskt skolnärvaroarbete

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga i Nordvästra Skåne Innehåll Sid. Gemensamma grundläggande värderingar 3 Bas- och specialistnivå förtydligande av ansvar 3-4 Samverkan 4-5 Samverkan

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Norra Latin den 6 september 2007 Sammanställning av detta dokument: Projektledarna i KNUT samt Lena Rogeland, processcoach

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Skottlands modellen Vad innebär den? Varför är den intressant för oss i Sverige? Barndagen Karlskrona den 29 november 2017

Skottlands modellen Vad innebär den? Varför är den intressant för oss i Sverige? Barndagen Karlskrona den 29 november 2017 Skottlands modellen Vad innebär den? Varför är den intressant för oss i Sverige? Barndagen Karlskrona den 29 november 2017 Kjerstin Bergman Nationell samordnare regionalt utvecklingsarbete BoU Skottland

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus*

Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus* Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus* Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen.

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen. BUP efterfrågar en regional utbildning med uppföljningar som ska vara obligatoriska för våra familjehem. Svar: Socialstyrelsen har under år 2013 anordnat en utbildning för familjehemsutbildare med utgångspunkt

Läs mer

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar

Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen/ Sammanträdesdatum 2015-11-12 48/50 Socialberedningen gemensamt 38 Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar Ingrid Carlenius, kansliet,

Läs mer

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren

Maria Ungdom. Samordnade insatser för ungdomar med missbruk. Helena von Schewen & Gisela Baumgren Maria Ungdom Samordnade insatser för ungdomar med missbruk & Gisela Baumgren 1 Maria Ungdom Maria Ungdom startades 1966 Antal anställda: 85 personer Vårddygn: 2 038 (2013) Antal öppenvårdsbesök: 28 500

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Enligt 1 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL, ska vid åtgärder som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Regeringen har i propositionen

Läs mer

Psykisk hälsa. i Kalmar län

Psykisk hälsa. i Kalmar län Psykisk hälsa i Kalmar län Uppdrag Länsgemensam ledning i samverkan och samordningsgruppen psykisk hälsa: PSYNK synkronisering av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa KUR Samstöd (CM) PRIO-psykisk

Läs mer

Kommunvisa iakttagelser

Kommunvisa iakttagelser Kommunvisa iakttagelser Nedan beskrivs samtliga deltagande kommuners utifrån de tre förutsättningarna för samverkan som redovisats under punkt. Uppgifterna baseras på de intervjuer, den enkät och den inventering

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos 1 Omsorgsnämnden 2008-01-30 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda Lycksele 17.1 2012 Umeå 3.2 2012

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser hos förskolebarn i Stockholm

Tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser hos förskolebarn i Stockholm Tidig upptäckt av utvecklingsavvikelser hos förskolebarn i Stockholm Aalborg, 4 maj 2011 Harald Sturm och Eric Zander Neuropsykiatriska resursteamet Sydost Barn- och ungdomspsykiatri www.barnsutveckling.se

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

P L A N E R A. Syskon som anhöriga

P L A N E R A. Syskon som anhöriga Syskon som anhöriga P L N Bakgrund Barn / ungdomar har samma rättigheter oavsett var eller vem som identifierar behov av stöd eller ohälsa i samband med anhörigs svåra sjukdom. Lagen om barn som anhörig

Läs mer

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ DIVISION ALLMÄNMEDICIN PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Projektnamn: VISIT Projektägare: Skriv här Projektägarens namn. Projektägaren ska vara den person som företräder den organisation/enhet som finansierar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Att anmäla oro till socialtjänsten

Att anmäla oro till socialtjänsten Att anmäla oro till socialtjänsten www.upplands-bro.se Foto: Emese/Shutterstock.com Om anmälningsskyldigheten I kontakten med barn och familjer lägger vi ibland märke till saker som inte verkar stå rätt

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

SAGA-teamen i Rotebro Rapport från läsåret 2013/2014

SAGA-teamen i Rotebro Rapport från läsåret 2013/2014 SAGA-teamen i Rotebro Rapport från läsåret 2013/2014 Maja Hagström, Processledare inom Förebyggande enheten, Socialkontoret Datum: 2014-10-07 Sammanfattning Under läsåret 2013/2014 har elva möten i SAGA-teamen

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

HELHETSSYN OCH SAMVERKAN FÖR BARNETS BÄSTA

HELHETSSYN OCH SAMVERKAN FÖR BARNETS BÄSTA HELHETSSYN OCH SAMVERKAN FÖR BARNETS BÄSTA Maria Wadman aukt. socionom, leg. psykoterapeut Nadja Barenthin Lindblad leg. sjuksköterska Flyktingbarnteamet Gamlestaden Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Välkomna! Tema- ledsna och oroliga barn. Till lärandeseminarium 1 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Tema- ledsna och oroliga barn. Till lärandeseminarium 1 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 1 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- ledsna och oroliga barn Skellefteå 19.10 2011 Umeå 20.10 2011 Lycksele 26.10 2011 Program för dagen

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011 ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Det är inte så lätt att vara ung barn eller ungdom.. Filmen om Maya. www.skl.se/psynk Mera skyddsfaktorer

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Lokalt BUS-avtal för Ekerö kommun och verksamheter inom Landstinget, avseende barn och unga i behov av särskilt stöd

Lokalt BUS-avtal för Ekerö kommun och verksamheter inom Landstinget, avseende barn och unga i behov av särskilt stöd Lokalt BUS-avtal för Ekerö kommun och verksamheter inom Landstinget, avseende barn och unga i behov av särskilt stöd Innehåll 1. Förord... 3 2. Målgrupper... 4 3. Mål för samverkan... 4 4. Verksamheter

Läs mer

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn

marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn marcela.puga@huddinge.se eva.nyberg@fou-sodertorn.se Familjecentralen Vårby FoU-Södertörn Familjecentralen i Vårby Gård Familjecentral i den mångkulturella förorten Huddinge kommun Mångkulturell storstadsförort

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Verksamhetens framväxt Närsjukvårdsprojekt 2007 Avtal mellan

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04 2014-12-04 Rapport Rapportera mera våren 2014 utifrån Västbus riktlinjer Sammanställt av: Anita Nilsson, processledare Temagrupp Barn och Unga Madeleine Nilsson, processledare Västbus i Mölndal 1 Bakgrund

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård

Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER I NATIONELLA MÅLBESKRIVNINGEN Publicerad 2015, uppdaterad 2016 Hälsofrämjande och förebyggande insatser inom mödrahälsovård och barnhälsovård Konsultation till personal angående

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Skoldatatekskonferens 29 sep 2011 Modellområde Målet är att barn och ungdomar i området ska må bra /ha en god psykisk hälsa

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

BUS Uppsala. Riktlinje om samverkan - barn och unga. Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län

BUS Uppsala. Riktlinje om samverkan - barn och unga. Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län BUS Uppsala Riktlinje om samverkan - barn och unga Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län Innehåll Inledning...3 1. Gemensam riktlinje för samverkan...3 Dessa omfattas av BUS Uppsala 4 Riktar sig

Läs mer

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA SKOLBARN I ELEVHÄLSAN

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA SKOLBARN I ELEVHÄLSAN MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA SKOLBARN I ELEVHÄLSAN Ylva Karlsson och Anna Cederlund, skolläkare i Järfälla kommun Therese Magnusson, skolsköterska på Järfälla Språkcentrum 2016-12-05 DAGENS UPPLÄGG Vad är och

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Arbets-och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg

Arbets-och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg KOMMUNERNA OCH REGIONEN I GÄVLEBORGS LÄN Arbets-och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg - antagen av Länsledning Välfärd 2016-10-14. 2016-10-14

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer