Business Intelligence (BI) på Åland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Intelligence (BI) på Åland"

Transkript

1 Business Intelligence (BI) på Åland - Kartläggning och beskrivning av BI hos fem åländska organisationer inom tjänstesektorn Mia Grönlund Högskolan på Åland Serienummer 09/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Företagsekonomi Mia Grönlund Business Intelligence (BI) på Åland Ben Henriksson Abstrakt: På grund av den ständigt växande mängden information i vårt samhälle, upplever organisationer idag också ett ökat behov av att få kontroll över den ständigt ökande mängden information (data) som samlas i deras informations- och affärssystem. De behöver också snabbt och effektivt kunna sortera dessa stora mängder data för att få fram ändamålsenliga rapporter och analyser som lätt kan distribueras och som sedan ligger som grund för beslutsfattandet inom organisationen. Detta examensarbete behandlar begreppet Business Intelligence (BI). Med BI avses i detta arbete ett fristående IT-baserat systemstöd som består av en beslutsstödslösning (BI-lösning) och/eller ett beslutsstödsverktyg (BI-verktyg) som hämtar information ur en organisations existerande informations- och affärssystem. För att få svar på hur organisationer löser sin informationshantering genom att använda sig av BI, gjordes en fallstudie av fem olika organisationer inom tjänstesektorn på Åland som i sin verksamhet hanterar en relativt stor mängd data och som har erfarenhet av att använda olika BI-lösningar/BI-verktyg. Arbetets syfte var att kartlägga och beskriva organisationers behov, användning och upplevd nytta av BI. Svaren från fallstudien jämfördes mot teorier inom ämnesområdet ekonomistyrning. Arbetets teoretiska referensram bestod av traditionell ekonomistyrning, modern verksamhetsstyrning, beslutsfattande, beslutsstöd och beslutsstödsverktyg. Sammanfattningsvis kan man genom fallstudien konstatera att nyttan med BI är att organisationer får bättre översikt över verksamheten, ökad kunskap om sin verksamhet och sina produkter, snabbare distribution av information (data), bättre återkoppling till olika aktiviteter inom organisationen och kanske viktigast av allt, att organisationerna upplever att de får rätt information i rätt tid så att de kan fatta bättre och mer kvalitativa beslut. Nyckelord (sökord): Business Intelligence, företagsekonomi, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning, informationssystem, beslutsfattande, beslutsstöd, beslutsstödsverktyg Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 09/ Svenska 40 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Business Administration Mia Grönlund Business Intelligence (BI) in the Aland Islands Ben Henriksson Abstract: Due to the rapidly growing amounts of information in our society today, organizations also experience an increased need to gain control of the constantly growing amount of data that is gathered in their information and business systems. They also need to be able to rapidly and efficiently sort out these large amounts of data, in order to be able to present purposive reports and analyses that can easily be distributed and serve as ground for decision-making within the organization. This degree thesis handles the subject of Business Intelligence (BI). In this thesis BI is regarded as a separate Management Information System (MIS) that consists of Decision Support Solutions (BI Solution) or/and Decision Support Tools (BI Tool) which retrieves information from the existing information and business systems within an organization. To obtain the answers how organizations solve their Information Management by using BI, a case study was made of five organizations from the service sector in the Aland Islands, who handle a relatively large amount of data and have experience of using BI Solutions/BI Tools. The purpose of this thesis is to map and describe the need, usage and perceived profits of using BI within organizations. The answers from the case study were compared to Business Management theories such as Financial Management, Operations Management, Management Information System, Decision-Making, Decision Support and Decision Support Tools. The conclusion of the case study is that the profits of using BI is that organizations get a better overall view of their business, increased knowledge of the business and their products, faster distribution of data, better feedback regarding different activities and perhaps the most important of all, the organizations feel that they receive the right information at the right time so that they are able to make better and more qualitative decisions. Key words: Business Intelligence, Business Administration, Financial Management, Operations Management, Management Information System, Decision-Making, Decision Support, Decision Support Tools Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 09/ Swedish 40 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLL 1. INLEDNING Problemdiskussion Syfte Avgränsningar Arbetets uppställning Undersökningsmetod Analysmetod Datainsamlingsmetod Urvalsmetod Intervjufrågornas uppbyggnad Fallstudiens genomförande TEORI Ekonomistyrning Strategi Modern verksamhetsstyrning Information och kunskap som styrmedel Informations- och affärssystem Beslutsfattande Beslutsstöd Business Intelligence Historik om begreppet Business Intelligence

5 Nyttan med BI BI-strategi Beslutsstödsverktyg Bakgrundsinformation om BI-verktyg Traditionell BI vs Self-Service BI Gartner Magic Quadrant EMPIRI Resultatpresentation Bakgrund och behov av BI Användare och användningsområden inom BI Nyttan av BI Validitet och reliabilitet Analys Behovet av BI Användningen av BI Nyttan av BI Slutsats Förslag på fortsatt forskning Litteraturförteckning Figurförteckning Figur 1: Sambandet mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 22) Figur 2: BI-processen. (Vad är Business Intelligence? Högskolan Dalarna, 2011)

6 Figur 3: Gartner Magic Quadrant (Schlegel, Sallam, Yuen, & Tapadinhas, 2013) Figur 4: Gartner Magic Quadrant (Sallam, Tapadinhas, Parenteau, Yuen, & Hostmann, 2014) Bilagor Bilaga 1: Fallstudiens intervjufrågor 6

7 1. INLEDNING Detta examensarbete är utfört inom företagsekonomiprogrammet på Högskolan på Åland och behandlar begreppet Business Intelligence (BI). Med Business Intelligence avses i detta arbete ett fristående IT-baserat systemstöd som består av en beslutsstödslösning (BI-lösning) och/eller ett beslutsstödsverktyg (BI-verktyg) som hämtar information ur en organisations existerande informations- och affärssystem. Bakgrunden till ämnesvalet Business Intelligence är ett personligt intresse i hur organisationer hanterar och drar nytta av sin samlade information. Det är på basen av information som de flesta beslut fattas, och alla dessa beslut påverkar på ett eller annat sätt organisationens resultat. Idag ökar mängden information hela tiden i vårt samhälle och en av de största orsakerna till den ökade informationsmängden är tillgången till ny informationsteknik (Lindvall, 2011, s. 256). På grund av den ständigt ökande informationsmängden i samhället, upplever organisationer idag också ett ökat behov av att få kontroll över den ständigt ökande mängden information (data) som samlas i deras informations- och affärssystem. De behöver också snabbt och effektivt kunna sortera dessa stora mängder data för att få fram ändamålsenliga rapporter och analyser som lätt kan distribueras och som sedan ligger som grund för beslutsfattandet inom organisationen Problemdiskussion En konsekvens av det ökade informationshanteringsbehovet hos organisationer, är att även utbudet av olika BI-lösningar och BI-verktyg också ökar på marknaden. Eftersom organisationer har olika behov, kan det vara svårt att veta vilket BI-verktyg eller vilken BI-lösning som är optimal för organisationen. De affärsområden där BI används är beroende av organisationens individuella behov och varierar därför mellan olika organisationer och branscher. Ett urval av användningsområden för BI är t.ex. finansiell analys, produktanalys, kundanalys, leverantörsanalys, omvärldsanalys och analyser av andra affärshändelser som påverkar styrningen och därmed vilka beslut som fattas. För att få svar på hur organisationer löser sitt informationshanteringsbehov genom att använda sig av BI, har jag valt att göra en fallstudie av fem olika organisationer inom tjänstesektorn på Åland som i sin verksamhet hanterar en relativt stor mängd data och som har erfarenhet av att använda olika BI-lösningar/BI-verktyg. 7

8 1.2. Syfte Arbetets syfte är att kartlägga och beskriva organisationers behov, användning och upplevd nytta av BI. Kartläggningen och beskrivningen av behovet, användningen och nyttan har gjorts genom en fallstudie för att se hur organisationer löser sitt informationshanteringsbehov med hjälp av BI. Svaren från fallstudien kommer att jämföras mot teorier inom ämnesområdet ekonomistyrning Avgränsningar Jag har som avgränsning valt att studera ett antal åländska organisationer och deras användning av BI. De organisationer som valdes ut till fallstudien representerar ett tvärsnitt ur den åländska tjänstesektorn och består av en bank, ett försäkringsbolag, en offentlig förvaltning, ett IT-bolag och ett spelbolag. Organisationerna i fallstudien har valt att få vara anonyma i resultatpresentationen, och de kommer inte närmare att presenteras i arbetet. Spelbolaget deltog i fallstudien väl medvetna om att i.o.m. det bara finns ett spelbolag på Åland, är det svårt för dem att vara anonyma. Svaren i fallstudien presenteras dock på ett sådant sätt så att det inte direkt går att utläsa vem av respondenterna som svarat vad. Avgränsningen till de organisationer jag valt att undersöka gjordes på basen av deras verksamhet, som primärt består av tjänster, samt att organisationerna har erfarenhet av att använda olika former av BI. Jag har valt att studera behovet och användningen av BI hos dessa organisationer, samt vilken form av nytta de upplevt. Den teoretiska avgränsningen har gjorts inom ämnesområdet ekonomistyrning. Ur den traditionella ekonomistyrningen har det på senare år utvecklats ett modernare sätt att arbeta, som kallas modern verksamhetsstyrning, den formen av styrning involverar hela verksamheten inklusive omgivningen, och inte bara ekonomifunktionen (Lindvall, 2011, s. 32). Jag har således gått från att studera det övergripande begreppet traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, och därefter studerat teorier om beslutsfattande, beslutsstöd och beslutsstödsverktyg. 8

9 Jag har valt att inte skriva om teorier som beskriver olika tekniska lösningar för utformning och implementation av informationssystem som BI-verktyg, p.g.a. att det är själva användningen av BI-verktyget som är mest relevant för detta arbete, inte vilken IT-teknisk lösning som ligger i bakgrunden. Valet av IT-teknisk lösning när det gäller BI är ett beslut som varje organisation själv bör göra, detta kan baseras på olika variabler som t.ex. vilket BI-verktyg man vill använda och vilka underliggande informations- och affärssystem man använder. Dessutom har jag valt att inte närmare presentera eller jämföra olika BI-verktyg eller deras olika egenskaper, då det är kartläggningen av behovet, användningen och nyttan av BI-verktyg hos organisationerna som är syftet med detta arbete Arbetets uppställning Arbetet börjar med inledning och problemdiskussion. Därefter beskrivs syfte och avgränsningar, undersökningsmetod, analysmetod, datainsamlingsmetod, urvalsmetod, intervjufrågornas uppbyggnad och fallstudiens genomförande. Följande kapitel består av teoridelen där rubrikerna är ekonomistyrning, modern verksamhetsstyrning, beslutsfattande, beslutsstöd och beslutsstödsverktyg. I den empiriska delen finns rubrikerna resultatpresentation, validitet och reliabilitet samt analys. Arbetet avslutas med slutsats, förslag på fortsatt forskning samt litteraturförteckning Undersökningsmetod Arbetet består av kvalitativ undersökning med en abduktiv ansats. En kvalitativ metod innebär enligt Backman att man inte använder sig av siffror eller tal, utan i stället formulerar sig verbalt (Rapporter och uppsatser, 2008, s. 33). En abduktiv ansats innebär en blandning av teori och empiri, där man börjar i teorin, d.v.s. det som tidigare skrivits om ämnet, för att sedan samla in data (empirin), och genom denna metod succesivt få en framväxande förstålse för ämnet (Björk, 2012). Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsprocess som gällande referensram för mitt arbete. (Backman, 2008, s. 56) Backman beskriven processen som ett flöde där man utgår ifrån en fråga. Flödet fortsätter sedan med litteraturgranskning, val av analysenhet, problem-/frågeformulering, observation, analys, tolkning och slutligen rapportering (Backman, 2008, ss ). 9

10 Det centrala i denna process är hur en problemställning konkret utformas, och där problemlösningen ses som en iterativ process. Att arbeta iterativt innebär i det här fallet att problemlösarens uppfattning om vad som utgör nästa steg i problemlösningens faser, ständigt ändras då ny kunskap och förståelse förvärvas. (Darmer & Freytag, 1995, s. 17) Darmer & Freytag beskriver i likhet med Backman denna forskningsprocess som bestående av följande faser: problemlösning/problemförståelse, verksamhetsförståelse/verksamhetsbeskrivning, omvärldsförståelse/omvärldsbeskrivning, dataförståelse/dataanalys samt sist slutsats/handlingsanvisning. (Företagsekonomisk undersökningsmetodik, 1995, s. 17) Processens arbetsgång kan därför beskrivas som följande: När den inledande problemförståelsen och utformningen kombineras med förståelsen av verksamheten och omvärlden, skapas en reflektion över problemförståelsen och ämnesområdet, vilket leder till ökad förståelse av insamlade data, innan man når fram till en slutsats som innefattar handlingsalternativ för lösning av problemet. (Darmer & Freytag, 1995, s. 18) När man behandlar data påverkas förståelsen som erhålls av faserna, d.v.s. problemet, verksamheten, omvärlden, och denna förståelse ändras genom den iterativa processen. Påverkansfaktorerna som Darmer & Freytag talar om är yrkesmässig förankring, begrundan och metodföreskrifter. (Darmer & Freytag, 1995, s. 18) 1.6. Analysmetod Jag har valt som målsättning för min analys att använda mig av förståelseanalys, som innebär att beskriva problemställningen man tar upp i arbetet för att öka förståelsen, där syftet är att få ökad insikt i tingens nuvarande tillstånd. (Darmer & Freytag, 1995, ss ) Jag har använt mig av en tematisk analysmetod av fallstudiens intervjusvar, en tematisk analysmetod innebär att fokus läggs på vad som sägs och inte hur det sägs (Bryman, 2011, s. 527) 10

11 1.7. Datainsamlingsmetod Datainsamlingen till arbetets fallstudie har skett genom personliga intervjuer med öppna frågor. En fallstudie undersöker ett fenomen inom sin kontext, vilket innebär i den realistiska miljön där fenomenet uppstår. Fallstudier är lämpligt när man vill förstå och förklara stora företeelser, organisationer och system. (Backman, 2008, s. 55). I en fallstudie använder man sig av få respondenter (fall) och många frågor (variabler). (Björk, 2012) Fallstudiemetoden är därför lämplig att använda i detta arbete, då det handlar till stor del om hur man inom större organisationer tar fram kvalitativt beslutsunderlag ur en stor mängd information Urvalsmetod Urvalsmetoden för arbetet består av ett strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att urvalet riktas mot ett specifikt mål baserat på ett antal variabler (Björk, 2012). De organisationer som undersöks har valts ut på basen av följande variabler: de verkar inom tjänstesektorn, använder sig av BI i någon form, samt att de förutsätts att hantera en relativt stor mängd data i sin verksamhet Intervjufrågornas uppbyggnad Intervjufrågorna har utformats utgående ifrån fakta som samlats in från de källor som tidigare angivits i detta arbete, och jag har noggrant valt ut och formulerat fram de intervjufrågor som tydligt är kopplade till arbetets syfte, d.v.s. att beskriva behovet, användningen och nyttan av BI hos organisationer. Därefter har intervjufrågorna testats på personer väl insatta i begreppet BI Fallstudiens genomförande Intervjuerna utfördes på respektive respondents kontor under februari 2014 och respondenterna har i efterhand fått godkänna sina transkriberade intervjusvar, samt komma med relevanta korrigeringar för att på bästa sätt svara på arbetets frågeställningar. 11

12 2. TEORI Materialet som presenteras i arbetet har samlats in genom litteraturstudier och en fallstudie med personliga intervjuer, samt genom faktainsamling från elektroniska källor. Jag har även deltagit i ett BI-event, intervjuat personer som arbetar inom BIbranschen med produktion/försäljning av BI-system, samt deltagit i diskussionsgrupper rörande BI i affärsnätverket LinkedIn. I detta kapitel tar jag upp olika företagsekonomiska teorier som beskriver sambandet mellan organisationers styrning och användningen av BI-lösningar/BI-verktyg som styrmedel. Huvudrubrikerna i detta kapitel är ekonomistyrning, modern verksamhetsstyrning, beslutsfattande, beslutsstöd och beslutsstödsverktyg Ekonomistyrning Definitionen på begreppet ekonomistyrning är enligt Nationalencyklopedin: Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa mål (Ekonomistyrning, 2014). En traditionell syn på ekonomistyrning är att fokusera i första hand på ekonomiska mål av finansiell karaktär, och kopplat till definitionen handlar styrningen om att få organisationen och dess medarbetare att arbeta mot de mål som organisationen ställt upp. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 17) Enligt Ax et al. (Den nya ekonomistyrningen, 2009, ss ) är arbetsuppgifterna för dem som arbetar med ekonomistyrning tämligen omfattande och består av: Planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten i förhållande till planer och mål. Förse beslutsfattare med underlag och följa upp fattade beslut, fördela och utkräva ansvar. Samla in, tolka, sammanställa, rapportera och kommunicera ekonomisk information, analysera orsaker till avvikelser från planer och föreslå åtgärder. Genomföra specialutredningar, analysera hur verksamhetens processer och aktiviteter kan förbättras, verka som rådgivare och samtalspartner i organisationens ekonomiska frågor. Utveckla och uppdatera styr- och ekonomisystem 12

13 Utbilda medarbetarna i ekonomiska frågor, bidra till förutsättningar för en lärande organisation samt bidra till en positiv organisationskultur. Ax et al. beskriver även de styrmedel med vilka ekonomistyrning utförs, dessa styrmedel har författarna indelat i tre olika kategorier: Formella styrmedel Organisationsstruktur Mindre formaliserade styrmedel De formella styrmedlen kan bestå av t.ex. resultatplanering, produktkalkylering, budgetering, intern redovisning, prestationsmätning, benchmarking och processtyrning. Organisationsstrukturella styrmedel kan bestå av att ha tydlig ansvarsfördelning inom organisationen, ha ett belöningssystem som belönar resultat samt att välja en passande organisationsform som motsvarar organisationens arbetssätt. De mindre formaliserande styrmedlen kan vara att skapa en stark företagskultur, belöna individuellt och generellt lärande samt att ge ökade befogenheter till individer inom organisationen. (Den nya ekonomistyrningen, 2009, s. 18) För att på ett framgångsrikt sätt arbeta med ekonomistyrning inom en organisation bör ekonomistyrningens fyra utgångspunkter fastställas. Dessa organisationella utgångspunkter är vision, affärsidé, strategi och verksamhetsplan (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 18). Om dessa utgångspunkter inte är fastställda är det svårare att effektivt arbeta för att uppnå organisationens mål, det som är själva definitionen av ekonomistyrning. Sambandet mellan de organisationella utgångspunkterna och ekonomistyrning ses i Figur 1: Sambandet mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning. 13

14 Figur 1: Sambandet mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 22) Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa organisationella utgångspunkter (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss ): Vision denna skall visa hur organisationen vill att dess kunder ska uppfatta organisationen och i vilken riktning organisationen skall utvecklas. Affärsidé denna skall ange vad organisationen ska ägna sin verksamhet åt och även visa hur organisationen skall utvecklas i förhållande till visionen. Affärsidén bör också visa vad som skiljer just denna organisation från andra organisationer. Strategi denna skall klargöra hur organisationen skall arbeta. Organisationsstrategin skall innehålla en beskrivning eller plan av hur organisationen skall uppnå sin affärsidé. Verksamhetsplan denna skall visa hur organisationens huvudmål delas in i olika delmål. Dessa delmål skall väljas och formuleras så att när de uppfylls har de övergripande strategiska målen för organisationen uppfyllts. Ekonomistyrningen som är det sista blocket i Figur 1: Sambandet mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning. visar styrningen mot ekonomiska mål, och kan även uttryckas som att ekonomistyrningen utgör ett (styr)medel för implementering av ett företags strategi. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 18) 14

15 Strategi Strategi är en av de viktigaste organisationella utgångspunkterna (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, s. 18) som beskrivs i avsnittet ovan. Genom att utforma en strategi som visar hur man uppnår organisationens mål har man ett verktyg som kan kopplas till verksamhetens styrning. Enligt Lindvall har intresset för ett bredare styrperspektiv ökat, d.v.s. att organisationer fokuserar på hela verksamheten inklusive omvärlden, som en utveckling av den traditionella ekonomistyrningen. Lindvall skriver också att mycket av utvecklingsarbetet inom en organisation handlar om att det finns ett ökat behov av att knyta samman organisationens strategi med dess styrsystem. (Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 2011, s. 34) I och med att informationsmängden hela tiden ökar inom organisationer, kan man använda organisationens strategi som ett slags filter som hjälper till att sortera ut vilken information som är väsentlig för organisationen. (Lindvall, 2011, s. 53) 2.2. Modern verksamhetsstyrning Ur den traditionella ekonomistyrningen har modern verksamhetsstyrning växt fram som ett nytt styrsätt. Modern verksamhetsstyrning har utvecklats p.g.a. vår värld är föränderlig, och att förändringen sker i en allt snabbare takt där strategi, organisationsstruktur och styrsystem är sådana begrepp som organisationer idag behöver kunna hantera på ett effektivt sätt (Lindvall, 2011, s. 27). Faktorer som har påverkat framväxten av modern verksamhetsstyrning är bl.a. ny informationsteknik, kunskapsarbetets framväxt, tilltagande globalisering och stärkt ägarorientering (Lindvall, 2011, s. 19). Inom den moderna ekonomistyrningen har information också fått en mera framträdande roll som strategiskt styrmedel (Lindvall, 2011, s. 26). Modern verksamhetsstyrning skiljer sig från traditionell ekonomistyrning på så sätt att det traditionella styrtänkandet har handlat om att information är det råmaterial, varifrån beslut skall tas och varifrån utvecklingen skall ske. Modern verksamhetsstyrnings synsätt å sin sida är att styrning främst handlar om kunskap, där organisationens egen förmåga att producera information och agera efter informationen sätts i fokus. (Lindvall, 2011, s. 26) 15

16 Information och kunskap som styrmedel Synen på en organisations verksamhet ur ett modernt verksamhetsstyrningsperspektiv är att således att styrning sker med kunskap, och att kunskap (till skillnad från information) handlar om föreställningar och ställningstaganden. Kunskapen är också alltid beroende av en speciell ståndpunkt och syftar till handling. Kunskap handlar också om mening, och är beroende av ett sammanhang. (Lindvall, 2011, ss ) Enligt Hamrefors är behovet av information situationsbunden, och om man inte får tag på rätt information just då när man behöver den, blir informationen lätt värdelös. Men information som kanske inte upplevs som till 100 % säker, kan däremot upplevas som tillräckligt bra, bara man får den i rätt tid (Den uppmärksamma organisationen, 2002, s. 75). Att organisationer är stora och har en omfattande omvärld, kan göra att det blir svårt att hitta rätt information i rätt tid. Hamrefors säger också att det krävs informationssystem för att underlätta sökandet efter rätt information i rätt tid, och att dessa bör vara konstruerade på ett sådant sätt att de fungerar som lämpliga verktyg inom organisationen (Den uppmärksamma organisationen, 2002, s. 75). För en organisation som vill bli effektivare och mer produktiv, är tillgången till information och användingen av denna information ett sätt att uppnå organisationens målsättningar. Lindvall anser också att samtidigt som det är viktigt att utveckla och skapa mera information, är det viktigt att skapa förutsättningar inom organisationen som synliggör väsentlig information. (Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 2011, s. 53) Det finns skillnader mellan hur information hanteras i den traditionella ekonomistyrningen jämfört med den moderna verksamhetsstyrningen. Några exempel är t.ex. vem som har tillgång till information inom traditionell ekonomistyrning hänger tillgången till information ihop med kontroll och hör till chefsuppgiften, däremot inom modern verksamhetsstyrning ses information som en form av möjliggörande som skall delas mellan chefer och medarbetare. (Lindvall, 2011, s. 164) Hur informationen distribueras skiljer sig också åt - inom traditionell ekonomistyrning delas informationen ut från den som producerat informationen, oftast ekonomiavdelningen, men inom modern verksamhetsstyrning vill man att informationen skall hämtas av medarbetaren vid behov. Även hur man reagerar på informationen skiljer sig åt inom traditionell ekonomistyrning ligger fokus på att 16

17 reagera och invänta avvikelser, medan inom modern verksamhetsstyrning ligger fokus på att vara proaktiv och kunna förutse avvikelser. (Lindvall, 2011, s. 64) Informations- och affärssystem Informations- och affärssystem, eller ekonomisystem som det även kan benämnas, ingår enligt Andersson i en organisations formella styrmedel, och består enligt Andersson av utvecklade och formaliserade informationssystem, modeller och tekniker (Ekonomistyrning - beslut och handling, 2013, s. 55). Definitionen av affärssystem är enligt Magnusson & Olsson (Affärssystem, 2005, s. 7) Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd. Med verksamhetsövergripande avses att systemstödet ger översikt och kontroll över hela verksamhetens data (Magnusson & Olsson, 2005, s. 9), och genom att vara verksamhetsövergripande leder systemet teoretiskt till full insyn och kontroll över verksamheten. Systemstöd definierar författarna som informationsteknologibaserade informationssystem som möjliggör effektiv hantering av information, och att systemstödet är tänkt att stöda organisationens processer (Magnusson & Olsson, 2005, s. 10). Enligt Magnusson & Olsson (Affärssystem, 2005, s. 12) har affärssystem i huvudsak två syften: Förbättring av beslutskvalitet Effektivisering av processer När det gäller förbättring av beslutskvaliteten skriver författarna att en beslutsfattare är beroende av den information man just då har tillgång till, och att kvaliteten på beslutet är beroende av kvaliteten på informationen (Magnusson & Olsson, 2005, s. 13). Införande av ett nytt systemstöd föranleder en kartläggning av organisationens processer samt arbets- och informationsflöden. Som en följd av detta kan organisationen upptäcka att en del av deras processer behöver förändras, och detta i sin tur leder effektivisering av processerna (Magnusson & Olsson, 2005, s. 19). Magnusson & Olsson (Affärssystem, 2005, s. 38) nämner även andra fördelar med affärssystem som bl.a. kortare ledtider, bättre kontroll, sänkta driftskostnader samt ökad datakvalitet. Författarna skriver även att valet att införa ett affärssystem är ett strategiskt 17

18 val för organisationen, eftersom valet av system enligt dem får effekter på verksamhetens värdeskapande (Magnusson & Olsson, 2005, s. 48) Beslutsfattande Ett beslut betyder att man väljer ett av flera möjliga alternativ. Varje sådant val medför konsekvenser för framtiden (Andersson, 2013, s. 104) Enligt Andersson (Ekonomistyrning - beslut och handling, 2013, s. 104) har det inom ekonomisk teori historiskt sett främst talats om att beslutsfattare är rationella, och väljer lösningar som är bästa möjliga. Men enligt Lindvall innebär beslutsfattandet inte bara att man använder information som ett stöd för beslut som ska fattas, som det uttrycks inom traditionell ekonomistyrning, utan informationen ska också bekräfta beslut som redan fattats (Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 2011, s. 64). Lindvall skriver även att det i beslutssituationer sällan fattas beslut baserade enbart på ren avskalad information, utan att varje beslut inom organisationer fattas i ett socialt sammanhang som påverkas av värderingar och olika maktförhållanden. (Verksamhetsstyrning - från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 2011, s. 64) 2.4. Beslutsstöd Beslutsstöd innefattar flera dimensioner, men det mest traditionella är enligt Andersson (Ekonomistyrning - beslut och handling, 2013, s. 477) sannolikt en skriftlig sammanställning som presenteras för exempelvis en ledningsgrupp. Denna sammanställning baserar sig på en analys av kalkyler, rapporter och dylikt som tagits fram som underlag för ett specifikt beslut och kan förslagsvis innehålla följande punkter: Beskrivning av beslutssituationen Sammanfattning av förutsättningarna Beskrivning av möjliga beslutsalternativ Sammanfattning av t.ex. kalkylresultat Känslighetsalanys risk och följdverkningar Övriga aspekter som t.ex. kvalitativa effekter (ej mätbara med siffror) 18

19 Förslag till beslut Enligt Andersson (Ekonomistyrning - beslut och handling, 2013, s. 477) är en kalkyl som underlag bara värdefull om den bidrar till bättre beslutskvalitet än andra metoder som t.ex. kvalitativa bedömningar eller rena gissningar. Dessutom anser Andersson att beslutsfattandet påverkas av organisationens strategi, och ju mer strategiskt beslutsfattandet är, desto viktigare är det att identifiera själva beslutssituationen och fråga sig vem och vilka delar av organisationen som berörs av det aktuella beslutet (Ekonomistyrning - beslut och handling, 2013, s. 478). Idag finns tendenser inom ekonomistyrningen att ett och samma styrsystem skall tillgodose många styrtekniska behov förutom det rent ekonomiska, samtidigt som informationsteknologin hela tiden utvecklas, och genom denna nya teknologi ges organisationerna ökade möjligheter att hantera det ökade informationshanteringsbehovet. Däremot har det visat sig för många organisationer att denna ökade informationsmängd är svårhanterlig, och det har lett till en ökad användning av många olika verktyg. Detta motverkar den moderna verksamhetsstyrningen p.g.a. av att det är komplicerat att hantera alla dessa informationssystem, då man inom modern verksamhetsstyrning eftersträvar förenklingar och enkelhet. (Lindvall, 2011, s. 59) Business Intelligence Det centrala begreppet i arbetet är Business Intelligence (BI). En beskrivande definition av BI är följande: Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för färdigheter, teknologier, applikationer och metoder av systematisk och vetenskaplig art som en organisation använder för att bättre förstå sin verksamhet, omgivning och omvärld (Vad är Business Intelligence? Högskolan Dalarna, 2011) BI-processen som innebär att data omvandlas till beslutsunderlag, ses i Figur 2: BIprocessen. 19

20 Figur 2: BI-processen. (Vad är Business Intelligence? Högskolan Dalarna, 2011) Första steget i BI-processen är datainsamlingen från organisationens informations- och affärssystem. Andra och tredje steget i BI-processen är datafångst, databearbetning och datalagring eller ta emot, rensa, transformera, ladda (ETL 1 ). Fjärde steget i processen är framställning av rapporter och analyser. Femte steget i BI-processen är beslutsfattandet och handlingar på basen av rapporter och analyser. BI-processen beskriver BI ur en lite mer teknisk synvinkel, men om man istället försöker förklara BI-verktyg ur användarens synvinkel går det ut på att man tar organisationens underliggande informations- och affärssystem och ur dessa skapas ett nytt datalager. Det är ur detta datalager som BI-verktyget skapar rapporter och genererar analyser som ligger till underlag för hur man fattar beslut inom organisationen. Det är BI-verktyget som sammanställer, rapporterar och analyserar data, som i sin tur analyseras av användarna, t.ex. ledningsgruppen. Alternativet till BI är det traditionella sättet att skapa beslutsunderlag, vilket förenklat går ut på att personer inom ekonomifunktionen i organisation skapar rapporter och analyser ur organisationens befintliga system genom att t.ex. analysera data (rapporter) från organisationens olika informations- och affärssystem t.ex. i kalkylprogrammet Microsoft Excel, och sen i sin tur presenteras analyserna åt användarna t.ex. ledningsgruppen. 1 ETL är ett begrepp inom BI som är en förkortning av Extract, Transform och Load som används för att beskriva BI-processens del som berör olika aktiviteter i databaser. I Figur 2: BI-processen. översatt till ta emot, rensa, transformera, ladda. 20

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor

Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin. 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor Ökad insikt om verksamheten viktigare än någonsin 18 oktober 2011 Mats Ågren, Kentor www.kentor.se/bi Ökad insikt viktigare än någonsin Måste ha bättre koll (SvD 8 okt) Svenska företag laddar för lågkonjunktur

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna...

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna... Ekonomistyrning Kapitel 16 och 26 ingår inte I kursen! Inledande begrepp Företag affärsdrivande verksamhet i bolagsform Vad är det övergripande målet med att driva ett företag? Ekonomi hushållning med

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning Vision Affärsidé Hur företaget vill att kunder ska uppfatta det, den riktning i vilken företaget ska utvecklas, det framtida önskade tillståndet, vart företaget är på väg eller vad som ska uppnås. Hur

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Ekonomiska grundbegrepp. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Ekonomiska grundbegrepp HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Agenda Vad är företagsekonomi? Några grundbegrepp Produktkalkylernas uppbyggnad och vad den här kursen berör Nästa timme inläsning på eftermiddagens

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011

En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 En Rapport om ERP från DataDIA AB Våren 2011 ERP/Affärssystem. Marknadsandelar, nöjdhet och nyförsäljningstakt Undersökningen bygger på svar från 3773 IT och Ekonomiansvariga bland företag och organisationer

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete Inledning Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer.

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag

Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag Rapport baserad på svar från beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktioner vid 250 av de 500 största företagen i Sverige. I

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken Sara Lindberg - Movestic Här befinner jag mig nu Bakrunden En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner Många omorganisationer Controllers

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell Erik Mattsson David Wimmercranz Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från ökad samordning av HSEQområdena En vägledande utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz Abstract De flesta företag idag använder system

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer