RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, ; Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist, s Jan Olofsson, c Lena Karstensson, m Reid Cederlund, m Lill Parling, kd, tjg ersättare Gösta Hagberg, Rp Per Bengtsson, v Övriga deltagare: David Gillanders, stadsarkitekt Richard Ådahl, m, obs ersättare Kerstin Engström, nämndsekreterare Oscar Revoledo, s, ersättare, ; Kjell Sabel, byggnadsinspektör Birgitta Holgersson, fysisk planerare, Curt Piculell, m, ersättare 151 Utses att justera: Lena Karstensson Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Lena Karstensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadsenheten Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 2007/87 Budgetredovisning 2007 Stadsarkitekten redovisar budgetläget för maj månad. Stadsarkitektens förslag till beslut: att redovisningen noteras till protokollet. Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2007/588 Yxnarum 2:3, 19:12 m fl Detaljplan Skillingenäs AB, Lennart Svensson, Grustagsgatan 37, Helsingborg Byggnadsnämnden beslutade , 246 att ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. I samråd med stadsarkitekten har Skillingenäs AB låtit WSP samt JAARK AB ta fram ett planförslag som innebär bland annat att bostäder med en största byggnadsarea på 250 m 2 får byggas. Även icke störande verksamheter såsom frisörsalonger m m kan inrymmas i den ytan. Därutöver får även 30 m 2 öppenarea uppföras för bland annat carport. Förslaget innebär att ytterligare cirka 18 nya tomter på cirka m 2 kan byggas i området. Stadsarkitektens förslag till beslut: att redovisad skiss kan ligga till grund för samråd. Förslaget upprättas enligt enkelt planförfarande Byggnadsnämnden beslutar att redovisad skiss kan ligga till grund för samråd. Förslaget upprättas enligt enkelt planförfarande Exp: Skillingenäs AB, Lennart Svensson

4 Byggnadsnämnden Dnr 2007/610 Hyndekulla 1:13, del av Kalleberga 8:266, Hulta 2:115, del av - Programförslag Skillingenäs AB, Lennart Svensson, Grustagsgatan 37, Helsingborg I översiktsplanen som antogs under 2006 har kommunen pekat ut området runtom Skärsjön som ett utredningsområde för bostäder. Syftet är bland annat att sammanlänka Ronneby och Kallinge även i öster. Skillingenäs AB har låtit WSP upprättar en skiss över hur området. Området skulle kunna bebyggas med cirka 150 villor med anslutningar till Ronnebyvägen i väster och Gamla Hultavägen i söder. Södra delen av planområdet ägs av kommunen. Skillingenäs AB föreslår därför att kostnaderna för planarbetet skall delas mellan kommunen och bolaget. Stadsarkitekten menar att skissen kan utgöra underlag för ett programförslag men innan dess måste materialet kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning som bland annat reder ut hur man klarar buller från F17. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att planskissen kan utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbetet. att Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning innan förslag ställs ut på samråd. Byggnadsnämnden beslutar att planskissen kan utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbetet och att Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning innan förslag ställs ut på samråd.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2007/403 Garnanäs 1:15 Förhandsbesked för detaljplaneändring Anders Abrahamsson/Fogelbergs Arkitekter AB/ Soft center 5, Ronneby Anders Abrahamsson ansöker om detaljplaneändring angående byggrätt för fastigheten Garnanäs 1:15. Gällande detaljplan (206) vann laga kraft På fastigheten får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 80 m 2. Bostadshus får inte uppta större areal än 60 m 2. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 m. Tak får givas en lutning mot horisontal-planet av högst 30 o. På den norra delen av fastigheten är området prickat d v s området får ej bebyggas. Stadsarkitekten menar att det finns förutsättningar att ändra planen. Hänsyn måste dock tas till fastigheterna som ligger väster om 1:15 samt även riskerna att anlägga ett nytt bostadshus intill vattnet. Stadsarkitektens förslag till beslut: att gällande plan för området kan ändras att ge stadsarkitekten i uppdrag att diskutera planfrågorna med fastighetshetsägaren att plankostnader bekostas av fastighetsägarna Byggnadsnämnden beslutar att gällande plan för området eventuellt kan ändras. Eventuella plankostnader skall bäras av berörda fastighetsägare. Exp: Anders Abrahamsson/Fogelbergs Arkitekter AB

6 Byggnadsnämnden Dnr 2007/611 Luktärten 7 m fl - Detaljplan Samhällsbyggnadsanheten Byggnadsnämnden har tidigare gett stadsarkitekten i uppdrag att diskutera planfrågor med ägarna till Luktärten 6 och 7 samt Tussilagon 6 då dessa har uttryckt önskemål att köpa mark av kommunen. Stadsarkitekten har haft samtal med fastighetsägarna samt även grannarna till dessa. Flera fastighetsägare i den östra änden av Gränsvägen kan tänka sig köpa mark av kommunen vilket kräver en ändring av gällande detaljplan. Kostnaden för planändring uppskattas till cirka kr. Kommunen har ett prisförslag på småbitar i Ronneby på 50 kr/kvm. Plankostnaderna kan täckas genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Stadsarkitekten redovisar en planskiss som visar hur man kan utvidga befintliga tomter. Tomtens utnyttjande föreslås uppgå till 30 % av tomtens area dock max 300 kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta ett planförslag i enlighet med redovisad skiss att plankostnaderna täcks genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Förrättningskostnader betalas av fastighetsägarna. I debatten deltar: Margareta Yngveson, s, Reid Cederlund, m, Lena Karstensson, m, Richard Ådahl, m, Jan Olofsson, c, och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta ett planförslag i enlighet med redovisad skiss med inriktning på 250 kvm byggnadsarea och att plankostnaderna ska täckas genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Förrättningskostnaderna betalas av fastighetsägarna.

7 Byggnadsnämnden Dnr 2007/168 Anglemåla 1:6 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus XXXXX PBL 8:34. För området gäller områdesbestämmelser och strandskydd. Fastigheten är ett permanenthus som inte omfattas av områdesbestämmelser. Befintlig tomt uppgår till m 2. Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Planbestämmelserna innebär bl a att minsta tomtstorlek skall vara m 2. Syftet är att ge området en luftigare karaktär. Byggnadsnämnden beslutade , 93 om anstånd med avgörande av ärendet, jml PBL 8 kap 23 till dess att planarbetet avslutats. XXXXX har återkommit med ett reviderat förslag till tomtindelning. Den nya fastigheten uppgår till ca m 2. Sökanden anser att den nya fastigheten uppfyller de riktlinjer som föreskrivs i den nya planen, att fastigheten blir ändamålsenlig i synnerhet med beaktande av förefintlig byggnation, att fastigheten uppfyller kraven om att bibehålla områdets luftiga karaktär och att förslaget har stämts av med lantmäterimyndigheten. Vidare upplyses om att det tidigare har legat ett bostadshus på den plats som bostadshuset avses uppföras. Stadsarkitekten uppgav i april 2007 att Byggnadsnämnden har gett enheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Den nya tomten kommer att omfatta m 2. Tomten har dock en sådan utformning att det är tveksamt om det är en lämplig tomt ur fastighetsbildningssynpunkt. Vid samtal med lantmätaren Anders Karlsson har han meddelat stadsarkitekten att han inte tagit ställning till lämpligheten ännu. Stadsarkitektens förslag till beslut att Byggnadsnämnden beslutar om anstånd med avgörandet (jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 23 ) av ärendet till dess att planarbetet avslutats. Byggnadsnämnden beslutar om anstånd med avgörandet, jml PBL 8 kap 23, av ärendet till dess att planarbetet avslutats.

8 Byggnadsnämnden Dnr 2007/541 Spjälkö 1:36, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Rosita Margareta Friberg-Persson, Ryttarevägen 9, Södertälje PBL 8:34. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus efter markskifte/ fastighetsreglering av fastigheterna Spjälkö 1:36, 1:14 och 1:13. Fastighetsbeteckningen bibehålles och åsätts på den nya fastigheten. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Rosita Margareta Friberg-Persson

9 Byggnadsnämnden Dnr 2007/254 Kalleberga 4:50, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage/förråd XXXXX PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom naturskydd-jordsbruksmark och inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage/förråd. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Några erinringar har inte inkommit. Fortifikationsverket har inget att erinra mot nybyggnationen då beräknade bullernivåer är under 80 db(a). Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker hästhållning på fastigheten under förutsättning att en inventering och eventuell sanering av marken sker innan exploatering då det finns en risk att marken är förorenad på grund av tidigare skrotningsverksamhet. Stadsarkitekten menar att uppförande av ett enbostadshus med stall på den aktuella platsen försvårar ytterligare bebyggelse inom närområdet p g a av skyddsområdet kring häststall. Stadsarkitektens förslag till beslut: att förhandsbesked ej beviljas. Byggnadsnämnden beslutar att inte medge förhandsbesked med hänvisning till plan- och bygglagen 2 kap 3. Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Oscar Revoledo, s, anmäler jäv och deltar inte i överläggningen. Exp: XXXXX Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

10 Byggnadsnämnden Dnr 2007/577 Kuggeboda 3:54, del av Nybyggnad av enbostadshus, inst av eldstad och carport/ förråd Joakim Åberg, Gövägen 106, Listerby PBL 8:12. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse. Riksintressen-friluftsliv och naturkydd-jordbruk. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 220 m 2 och installation av eldstad. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Ägaren till Kuggeboda 3:52 noterar med tillfredsställelse att man värnat om strandskyddsområdet. Han menar dock att mitt för den nya fastigheten finns en skyddsvärd stenmur där Ångbåtsvägen är som smalast. Han anser att utfarten från tomten bör flyttas längre öster ut, förslagsvis genom att utöka tomten öster ut mot strandskyddslinjen. Stadsarkitekten anför att utfarten inte är redovisad på situationsplanen men carport/förråd är placerat i tomtens östra del vilket innebär att en annan utfart kräver ytterligare markinköp. Den aktuella tomten är dock inte avstyckad ännu. Det finns därför förutsättningar att bevilja lov på den aktuella platsen. Utfarten kan diskuteras under byggsamrådsskedet. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas att sökanden redovisar hur man tar hänsyn till befintlig stenmur vid utfart från tomten. Bygglov beviljas. Sökanden ska redovisa hur man tar hänsyn till befintlig stenmur vid utfart från tomten. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Joakim Åberg Fastighetsägaren till Kuggeboda 3:52. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

11 Byggnadsnämnden Dnr 2007/439 Korsanäs 1:85 Nybyggnad av enbostadshus Mattias Lindgren, Nämndemansvägen 35, Kallinge PBL 8:12. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse (delvis våtmark). Positivt förhandsbesked beviljades , 215. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 145,5 m 2. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Fastighetsägarna till Korsanäs 1:53 opponerar sig mot att Korsanäs 1:85 dag- och spillvattenledning går över deras mark. Stadsarkitekten menar att förutsättningar att lämna bygglov finns. Sökanden måste dock redovisa hur man skall lösa dagvattenavrinningen så att problem inte uppstår för grannar. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för att inhämta en redovisning från sökanden på grundläggningssätt och dagvattenförhållanden. _ Exp Mattias Lindgren

12 Byggnadsnämnden Dnr 2007/512 Älgen 1 Inglasning av balkonger på flerbostadshus AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan BV II k och B III k, (plan 7, laga kraft ). Ansökan avser inglasning av balkonger på två flerbostadshus. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

13 Byggnadsnämnden Dnr 2007/554 Svalemåla 1:3 Nybyggnad av fritidshus Finn Sperling, Karl XI gata 3 B, Lund PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Den ursprungliga bygglovsansökan inlämnades Sakägare hade då erinringar på byggnadens utformning som bl a ansågs främmande i den befintliga omgivningen. Stadsarkitekten har haft samråd på plats med sökanden. Därefter har en reviderad ritning inlämnats på ett fritidshus om 100 m 2 med 40 o taklutning. Positivt förhandsbesked föreligger. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Fastighetsägaren till Svalemåla 1:7 anser att huset ligger högt och dominerande och föreslår att hushöjden till takrygg sänks. Hon anser även att kommunen bör genomföra en bevarande lokalplan för Gyön. Stadsarkitekten menar att den reviderade ritningen innebär att grunden inte kommer att dominera bygget trots att huset ligger högt. Förutsättningar finns därför att lämna bygglov. Någon anledning p g a det aktuella bygget att upprätta en bevarandeplan för Gyön föreligger ej. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Finn Sperling Fastighetsägaren till Svalemåla 1:7. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

14 Byggnadsnämnden Dnr 2007/237 Svenstorp 2:2 och 2:99 Arrende Annika Haglund, Backarydsvägen 16, Bräkne-Hoby Annika Haglund önskar arrendera tre delar av Svenstorp 2:2 och Svenstorp 2:99 som bete. Området arrenderas av Svenstorp Lantbruk AB och brukas under EU-regler. Enligt Bo Börjesson, Naturbruksgymnasiet, kan område I, Svenstorp 2:99 utarrenderas. Det har tidigare gått hästar där. Område I består av mulljord, ej fast mark. För att träden inte ska bli ringbarkade kan endast sommarbete vara aktuellt, 20 maj 20 september. Börjesson anser att områdena II och III, som är skogsmark med mulljord/svartjord, är olämpliga för hästbete då det bland annat finns stor risk för skador på träden. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut område I Svenstorp 2:99 till Annika Haglund för sommarbete 20 maj - 20 september 2007, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1 ha, 1 200,-/år indexreglerat KPI, bas oktober 2006 att område II och III ej arrenderas ut. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut område I Svenstorp 2:99 till Annika Haglund för sommarbete 20 maj - 20 september 2007, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1 ha, 1 200,-/år indexreglerat KPI, bas oktober Område II och III arrenderas inte ut. Exp: Annika Haglund

15 Byggnadsnämnden Dnr 2007/240 Påtorp 1:83 Uppsägning av arrende Samhällsbyggnadsenheten Byggnadsnämnden arbetar med ett nytt planområde för tomter i Påtorp. Marken arrenderas av XXXXX. Arrendet måste sägas upp senast för att upphöra den Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att säga upp Lars Håkanssons jordbruksarrende. Byggnadsnämnden beslutar att säga upp XXXXX jordbruksarrende.

16 Byggnadsnämnden Dnr 2007/331 Bredåkra 9:1, del av Markarrende XXXXX XXXXX, önskar arrendera en berghall för tillfällig parkering, för att undvika parkering på gatan. Magnus Graad, Gatuenheten, anser att det inte är lämpligt med parkering i anslutning till vändzonen. Över nämnda berghall går ett gångstråk till skogen, varför området ej bör spärras av helt. Han hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden avstyrker markarrende för bilparkering i anslutning till vändzonen och hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen. Byggnadsnämnden beslutar att inte medge markarrende för bilparkering i anslutning till vändzonen och hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen.

17 Byggnadsnämnden Dnr 2007/526 Hulta 2:115, del av Markarrende Hi3G Access AB, Björn Haglund, MS Viktorias väg 16 A, Sölvesborg Hi3G Access AB har ansökt om anläggningsarrende för teknikbod ca 10 kvm. Teknikboden ansluts till befintlig mast. Fastighetsförvaltaren har upprättat förslag till avtal. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut ca 10 kvm av Hulta 2:115 med villkor: arrendetid ; uppsägningstid minst 6 månader; förlängning 3 år per tillfälle. Arrendeavgift kronor/år (indexreglerat) KPI bas oktober 2006=286,07. Arrendatorn har inte rätt att överlåta detta avtal på den juridiska person till vilken verksamheten kan komma att överlåtas utan markägarens skriftliga tillåtelse. Arrendatorn har inte rätt att inskriva avtalet. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 10 kvm av Hulta 2:115 med villkor: arrendetid ; uppsägningstid minst 6 månader; förlängning 3 år per tillfälle. Arrendeavgift kronor/år (indexreglerat) KPI bas oktober 2006=286,07. Arrendatorn har inte rätt att överlåta detta avtal på den juridiska person till vilken verksamheten kan komma att överlåtas utan markägarens skriftliga tillåtelse. Arrendatorn har inte rätt att inskriva avtalet. Exp: Hi3G Access AB, Björn Haglund

18 Byggnadsnämnden Dnr 2007/465 Svenstorp 4:44, del av Markförvärv Åke och Annika Haglund, Backarydsvägen 16, Bräkne-Hoby Åke och Annika Haglund har ansökt om att få köpa del av Svenstorp 4:44, som går in i deras tomt, Svenstorp 6:11, som en kil. Befintligt förråd som står på kommunens mark tillhör Haglunds fastighet och finns med på gamla tomtkartor från Därför känns det naturligt för dem att köpa in denna mark. Området är ca 500 kvm. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar tillstyrka en försäljning av marken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Rekommenderat försäljningspris är 25,-/kvm. Köparen betalar lantmäteriförrättningen. I debatten deltar Per Bengtsson, v, Richard Ådahl, m, Margareta Yngveson, s, Reid Cederlund, m och ordföranden Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka en försäljning av marken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Rekommenderat försäljningspris är 25,-/kvm. Köparen betalar lantmäteriförrättningen. Exp: Åke och Annika Haglund Kommunstyrelsen.

19 Byggnadsnämnden Dnr 2007/468 Påtorp 1:83 Markförvärv Fastighetsägarna Krikonet 2 t o m Krikonet 6 önskar förvärva del av Påtorp 1:83, ca 300 m 2 per fastighet, som genom fastighetsreglering skall tillföras fastigheterna. Marken som berörs ligger utlagd som parkmark enligt detaljplan. Lantmätare Bengt Stoltz menar att lantmäteriförrättningen kan genomföras som mindre avvikelse från detaljplan. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att sälja marken till respektive fastighet för 50,-/m 2. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Byggnadsnämnden beslutar att sälja marken till respektive fastighet för 50,-/m 2. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Fastighetsägarna till Krikonet 2 t o m Krikonet 6

20 Byggnadsnämnden Dnr 2007/592 Yxnarum 19:12 Markförvärv Tony och Ann-Christin Berg, Slättanäsvägen 60, Listerby Byggnadsnämnden beslutade att medge planändring för del av Yxnarum 19:12 för att förvärv tomtmark att tillföra fastigheten Listerby 3:4. Kommunfullmäktige har den antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft Förutsättningar att sälja marken, ca 480 kvm, finns nu och stadsarkitekten har upprättat förslag till köpeavtal i enlighet med de förutsättningar stadsarkitekten diskuterat med fastighetsägarna i samband med planavtalet. Fastighetsägarna bekostar delar av plankostnaden. Marken föreslås säljas för 20 kr/kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 480 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Tony och Ann-Christin Berg. Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 480 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Tony och Ann-Christin Berg för 20,-/kvm. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Tony och Ann-Christin Berg

21 Byggnadsnämnden Dnr 2007/593 Yxnarum 19:12 Markförvärv Bjarne och Susanne Larsson, Mandelblomsvägen 40, Kalmar Byggnadsnämnden beslutade att medge planändring för del av Yxnarum 19:12 för att förvärv tomtmark att tillföra fastigheten Listerby 30:7. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft Förutsättningar att sälja marken, ca 380 kvm, finns nu och stadsarkitekten har upprättat förslag till köpeavtal i enlighet med de förutsättningar stadsarkitekten diskuterat med fastighetsägarna i samband med planavtalet. Fastighetsägarna bekostar delar av plankostnaden. Marken föreslås säljas för 20 kr/kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 380 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Bjarne och Susanne Larsson. Byggnadsnämnden beslutar att sälja ca 380 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Bjarne och Susanne Larsson för 20,-/kvm. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Bjarne och Susanne Larsson

22 Byggnadsnämnden Dnr 2007/613 Yxnarum 19:12 Markförsäljning Samhällsbyggnadsenheten Stadsarkitekten informerar att Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft I planen medges en ny tomt för bostadsbebyggelse på mark som kommunen äger. Förutsättningen finns att avstycka och sälja en tomt på cirka kvm. Något pris för tomten har ej satts. Marknadspriser i området indikerar ett försäljningspris på kr. Försäljningen av tomten bör ske genom anbud och/eller fastighetsmäklare. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger stadsarkitekten i uppdrag att stycka av fastigheten och sälja tomten via anbud och/eller fastighetsmäklare samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslutar att ge stadsarkitekten i uppdrag att stycka av fastigheten och sälja tomten via anbud och/eller fastighetsmäklare samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

23 Byggnadsnämnden Dnr 2007/560 Remiss - Centrumutveckling av Ronneby Samhällsbyggnadsenheten Planberedningen har gett stadsarkitekten i uppdrag att ta fram ett förslag över hur Ronneby centrum kan utvecklas. Tillsammans med trafikingenjören Magnus Graad och planarkitekt Karin Svensson har det tagits fram en rapport som är nu utställd t o m den 31 juli I rapporten redovisas en mängd olika förslag t ex dubbelriktning av Strandvägen från Stadshusrondellen fram till kv David, utökning av gågatan, vändning av Nygatan m m. Avsikten med förändringarna är framförallt att: Optimera de stora parkeringarna samt gör det lätt och gent att ta sig dit samt därifrån. Lyft och miljöprioritera gångstråken från de större parkeringarna in till de centrala delarna. Satsa på attraktiva sammanhängande gångstråk ( strosbarhet föder handel). Döda motsättningen Enkelriktning vs Dubbelriktning. Minimera rundkörningen i centrum. Ronnebybon skall känna att även genomfart skall vara hyfsat gen. Sänk trafikhastigheten. Ta bort de breda autostradorna. Medför enbart positiva effekter. Stadsarkitekten redovisar trafikförslagsutredningen. I debatten deltar Per Bengtsson, v, Margareta Yngveson, s, Jan Olofsson, c, Reid Cederlund, m och ordföranden. Byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. Ärendet behandlas åter vid augustisammanträdet.

24 Byggnadsnämnden Dnr 2007/589 Hjortsberga 4:43 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Hjortsberga 4:43. Montage av dockningsbart hygienutrymme och lyftplatta/rullstolshiss. Hårdgöring av mark 22 x 1,5 m från trappa till bilväg. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av dockningsbart hygienutrymme, lyftplatta/rullstolshiss och hårdgöring av mark. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för montage av dockningsbart hygienutrymme, lyftplatta/rullstolshiss och hårdgöring av mark.

25 Byggnadsnämnden Dnr 2007/471 Kastanjetten 4 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Kastanjetten 4. Montage av plattformshiss, montering av duschkabin och utvändig metallramp Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av plattformshiss och montage av duschkabin. Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av plattformshiss och montage av duschkabin. _

26 Byggnadsnämnden Dnr 2007/507 Påfågeln 12 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Påfågeln 12. Montage och stoltrapphiss. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av stoltrapphiss. I debatten deltar Oscar Revoledo, s, Reid Cederlund, m, Lill Parling, kd, Richard Ådahl, m, Jan Olofsson, c, och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för montage av stoltrapphiss

27 Byggnadsnämnden Dnr 2007/607 Kaprifolen 5 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Kaprifolen 5. Ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till nytt sovrum. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till sovrum. I debatten deltar Reid Cederlund, m, Lill Parling, kd och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till sovrum. Margareta Yngveson, s, anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.

28 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1247 Internkontrollen Byggnadsnämnden har antagit en kontrollplan för Byggnadsnämndens verksamhetsområde , 320 lämnades en redovisning från uppföljningen och beslutades att förlänga kontrollplanen att gälla även Stadsarkitekten fick i uppdrag att återrapportera om internkontrollen vid junisammanträdet Kontrollplanen för 2007 innehåller fyra stycken kontrollpunkter: 1. Höra grannar - Efterlevnad att alla grannar har hörts i ett planärende 2. Planarkivet - Kontroll att alla handlingar finns i arkivet 3. Diarieföring - Kontroll att alla ärenden diarieförs 4. Ritningar - Kontroll att gamla ritningar makuleras Stadsarkitekten lämnar följande rapport: Avseende punkt 1 och punkt 2 är avsikten att ta fram en ny checklista för att säkerställa rutinerna. Plangruppen har dock ej kunnat slutföra arbetet p g a arbetsbelastningen med planprojekten. Punkt 3 Diarieföring: Utbildning av samtliga personal i Winess diarieföringssystem fortsätter. Avsikten är att kunna publicera diariesystemet på den externa webben till hösten. Någon dokumenterad genomgång av punkt 4 har ej skett ännu men bygglovsgruppen har diskuterat en ny mapputformning som skall innehålla denna punkt. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att återrapportera arbetet till Byggnadsnämndens decembersammanträde. Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att återrapportera arbetet till Byggnadsnämndens decembersammanträde.

29 Byggnadsnämnden Återrapportering av fattade delegationsbeslut Stadsarkitekten lämnar en redovisning på ärenden som fattats på delegation. Älgen 4 Iordningställande av rullstolsgarage Skarup 2:7 Förlängning av tidigare beviljat förhandsbesked Skarup 3:21 Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus Droppemåla 1:281 Nybyggnad av enbostadshus och garage Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning Large residental properties in the rural area - property formation and land use Kristoffer Persson Sammanfattning Det har

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer