RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, ; Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist, s Jan Olofsson, c Lena Karstensson, m Reid Cederlund, m Lill Parling, kd, tjg ersättare Gösta Hagberg, Rp Per Bengtsson, v Övriga deltagare: David Gillanders, stadsarkitekt Richard Ådahl, m, obs ersättare Kerstin Engström, nämndsekreterare Oscar Revoledo, s, ersättare, ; Kjell Sabel, byggnadsinspektör Birgitta Holgersson, fysisk planerare, Curt Piculell, m, ersättare 151 Utses att justera: Lena Karstensson Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Lena Karstensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadsenheten Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 2007/87 Budgetredovisning 2007 Stadsarkitekten redovisar budgetläget för maj månad. Stadsarkitektens förslag till beslut: att redovisningen noteras till protokollet. Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2007/588 Yxnarum 2:3, 19:12 m fl Detaljplan Skillingenäs AB, Lennart Svensson, Grustagsgatan 37, Helsingborg Byggnadsnämnden beslutade , 246 att ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. I samråd med stadsarkitekten har Skillingenäs AB låtit WSP samt JAARK AB ta fram ett planförslag som innebär bland annat att bostäder med en största byggnadsarea på 250 m 2 får byggas. Även icke störande verksamheter såsom frisörsalonger m m kan inrymmas i den ytan. Därutöver får även 30 m 2 öppenarea uppföras för bland annat carport. Förslaget innebär att ytterligare cirka 18 nya tomter på cirka m 2 kan byggas i området. Stadsarkitektens förslag till beslut: att redovisad skiss kan ligga till grund för samråd. Förslaget upprättas enligt enkelt planförfarande Byggnadsnämnden beslutar att redovisad skiss kan ligga till grund för samråd. Förslaget upprättas enligt enkelt planförfarande Exp: Skillingenäs AB, Lennart Svensson

4 Byggnadsnämnden Dnr 2007/610 Hyndekulla 1:13, del av Kalleberga 8:266, Hulta 2:115, del av - Programförslag Skillingenäs AB, Lennart Svensson, Grustagsgatan 37, Helsingborg I översiktsplanen som antogs under 2006 har kommunen pekat ut området runtom Skärsjön som ett utredningsområde för bostäder. Syftet är bland annat att sammanlänka Ronneby och Kallinge även i öster. Skillingenäs AB har låtit WSP upprättar en skiss över hur området. Området skulle kunna bebyggas med cirka 150 villor med anslutningar till Ronnebyvägen i väster och Gamla Hultavägen i söder. Södra delen av planområdet ägs av kommunen. Skillingenäs AB föreslår därför att kostnaderna för planarbetet skall delas mellan kommunen och bolaget. Stadsarkitekten menar att skissen kan utgöra underlag för ett programförslag men innan dess måste materialet kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning som bland annat reder ut hur man klarar buller från F17. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att planskissen kan utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbetet. att Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning innan förslag ställs ut på samråd. Byggnadsnämnden beslutar att planskissen kan utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbetet och att Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning innan förslag ställs ut på samråd.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2007/403 Garnanäs 1:15 Förhandsbesked för detaljplaneändring Anders Abrahamsson/Fogelbergs Arkitekter AB/ Soft center 5, Ronneby Anders Abrahamsson ansöker om detaljplaneändring angående byggrätt för fastigheten Garnanäs 1:15. Gällande detaljplan (206) vann laga kraft På fastigheten får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 80 m 2. Bostadshus får inte uppta större areal än 60 m 2. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 m. Tak får givas en lutning mot horisontal-planet av högst 30 o. På den norra delen av fastigheten är området prickat d v s området får ej bebyggas. Stadsarkitekten menar att det finns förutsättningar att ändra planen. Hänsyn måste dock tas till fastigheterna som ligger väster om 1:15 samt även riskerna att anlägga ett nytt bostadshus intill vattnet. Stadsarkitektens förslag till beslut: att gällande plan för området kan ändras att ge stadsarkitekten i uppdrag att diskutera planfrågorna med fastighetshetsägaren att plankostnader bekostas av fastighetsägarna Byggnadsnämnden beslutar att gällande plan för området eventuellt kan ändras. Eventuella plankostnader skall bäras av berörda fastighetsägare. Exp: Anders Abrahamsson/Fogelbergs Arkitekter AB

6 Byggnadsnämnden Dnr 2007/611 Luktärten 7 m fl - Detaljplan Samhällsbyggnadsanheten Byggnadsnämnden har tidigare gett stadsarkitekten i uppdrag att diskutera planfrågor med ägarna till Luktärten 6 och 7 samt Tussilagon 6 då dessa har uttryckt önskemål att köpa mark av kommunen. Stadsarkitekten har haft samtal med fastighetsägarna samt även grannarna till dessa. Flera fastighetsägare i den östra änden av Gränsvägen kan tänka sig köpa mark av kommunen vilket kräver en ändring av gällande detaljplan. Kostnaden för planändring uppskattas till cirka kr. Kommunen har ett prisförslag på småbitar i Ronneby på 50 kr/kvm. Plankostnaderna kan täckas genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Stadsarkitekten redovisar en planskiss som visar hur man kan utvidga befintliga tomter. Tomtens utnyttjande föreslås uppgå till 30 % av tomtens area dock max 300 kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta ett planförslag i enlighet med redovisad skiss att plankostnaderna täcks genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Förrättningskostnader betalas av fastighetsägarna. I debatten deltar: Margareta Yngveson, s, Reid Cederlund, m, Lena Karstensson, m, Richard Ådahl, m, Jan Olofsson, c, och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta ett planförslag i enlighet med redovisad skiss med inriktning på 250 kvm byggnadsarea och att plankostnaderna ska täckas genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Förrättningskostnaderna betalas av fastighetsägarna.

7 Byggnadsnämnden Dnr 2007/168 Anglemåla 1:6 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus XXXXX PBL 8:34. För området gäller områdesbestämmelser och strandskydd. Fastigheten är ett permanenthus som inte omfattas av områdesbestämmelser. Befintlig tomt uppgår till m 2. Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Planbestämmelserna innebär bl a att minsta tomtstorlek skall vara m 2. Syftet är att ge området en luftigare karaktär. Byggnadsnämnden beslutade , 93 om anstånd med avgörande av ärendet, jml PBL 8 kap 23 till dess att planarbetet avslutats. XXXXX har återkommit med ett reviderat förslag till tomtindelning. Den nya fastigheten uppgår till ca m 2. Sökanden anser att den nya fastigheten uppfyller de riktlinjer som föreskrivs i den nya planen, att fastigheten blir ändamålsenlig i synnerhet med beaktande av förefintlig byggnation, att fastigheten uppfyller kraven om att bibehålla områdets luftiga karaktär och att förslaget har stämts av med lantmäterimyndigheten. Vidare upplyses om att det tidigare har legat ett bostadshus på den plats som bostadshuset avses uppföras. Stadsarkitekten uppgav i april 2007 att Byggnadsnämnden har gett enheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Den nya tomten kommer att omfatta m 2. Tomten har dock en sådan utformning att det är tveksamt om det är en lämplig tomt ur fastighetsbildningssynpunkt. Vid samtal med lantmätaren Anders Karlsson har han meddelat stadsarkitekten att han inte tagit ställning till lämpligheten ännu. Stadsarkitektens förslag till beslut att Byggnadsnämnden beslutar om anstånd med avgörandet (jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 23 ) av ärendet till dess att planarbetet avslutats. Byggnadsnämnden beslutar om anstånd med avgörandet, jml PBL 8 kap 23, av ärendet till dess att planarbetet avslutats.

8 Byggnadsnämnden Dnr 2007/541 Spjälkö 1:36, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Rosita Margareta Friberg-Persson, Ryttarevägen 9, Södertälje PBL 8:34. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus efter markskifte/ fastighetsreglering av fastigheterna Spjälkö 1:36, 1:14 och 1:13. Fastighetsbeteckningen bibehålles och åsätts på den nya fastigheten. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Rosita Margareta Friberg-Persson

9 Byggnadsnämnden Dnr 2007/254 Kalleberga 4:50, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage/förråd XXXXX PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom naturskydd-jordsbruksmark och inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage/förråd. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Några erinringar har inte inkommit. Fortifikationsverket har inget att erinra mot nybyggnationen då beräknade bullernivåer är under 80 db(a). Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker hästhållning på fastigheten under förutsättning att en inventering och eventuell sanering av marken sker innan exploatering då det finns en risk att marken är förorenad på grund av tidigare skrotningsverksamhet. Stadsarkitekten menar att uppförande av ett enbostadshus med stall på den aktuella platsen försvårar ytterligare bebyggelse inom närområdet p g a av skyddsområdet kring häststall. Stadsarkitektens förslag till beslut: att förhandsbesked ej beviljas. Byggnadsnämnden beslutar att inte medge förhandsbesked med hänvisning till plan- och bygglagen 2 kap 3. Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Oscar Revoledo, s, anmäler jäv och deltar inte i överläggningen. Exp: XXXXX Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

10 Byggnadsnämnden Dnr 2007/577 Kuggeboda 3:54, del av Nybyggnad av enbostadshus, inst av eldstad och carport/ förråd Joakim Åberg, Gövägen 106, Listerby PBL 8:12. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse. Riksintressen-friluftsliv och naturkydd-jordbruk. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 220 m 2 och installation av eldstad. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Ägaren till Kuggeboda 3:52 noterar med tillfredsställelse att man värnat om strandskyddsområdet. Han menar dock att mitt för den nya fastigheten finns en skyddsvärd stenmur där Ångbåtsvägen är som smalast. Han anser att utfarten från tomten bör flyttas längre öster ut, förslagsvis genom att utöka tomten öster ut mot strandskyddslinjen. Stadsarkitekten anför att utfarten inte är redovisad på situationsplanen men carport/förråd är placerat i tomtens östra del vilket innebär att en annan utfart kräver ytterligare markinköp. Den aktuella tomten är dock inte avstyckad ännu. Det finns därför förutsättningar att bevilja lov på den aktuella platsen. Utfarten kan diskuteras under byggsamrådsskedet. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas att sökanden redovisar hur man tar hänsyn till befintlig stenmur vid utfart från tomten. Bygglov beviljas. Sökanden ska redovisa hur man tar hänsyn till befintlig stenmur vid utfart från tomten. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Joakim Åberg Fastighetsägaren till Kuggeboda 3:52. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

11 Byggnadsnämnden Dnr 2007/439 Korsanäs 1:85 Nybyggnad av enbostadshus Mattias Lindgren, Nämndemansvägen 35, Kallinge PBL 8:12. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse (delvis våtmark). Positivt förhandsbesked beviljades , 215. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 145,5 m 2. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Fastighetsägarna till Korsanäs 1:53 opponerar sig mot att Korsanäs 1:85 dag- och spillvattenledning går över deras mark. Stadsarkitekten menar att förutsättningar att lämna bygglov finns. Sökanden måste dock redovisa hur man skall lösa dagvattenavrinningen så att problem inte uppstår för grannar. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för att inhämta en redovisning från sökanden på grundläggningssätt och dagvattenförhållanden. _ Exp Mattias Lindgren

12 Byggnadsnämnden Dnr 2007/512 Älgen 1 Inglasning av balkonger på flerbostadshus AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan BV II k och B III k, (plan 7, laga kraft ). Ansökan avser inglasning av balkonger på två flerbostadshus. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

13 Byggnadsnämnden Dnr 2007/554 Svalemåla 1:3 Nybyggnad av fritidshus Finn Sperling, Karl XI gata 3 B, Lund PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Den ursprungliga bygglovsansökan inlämnades Sakägare hade då erinringar på byggnadens utformning som bl a ansågs främmande i den befintliga omgivningen. Stadsarkitekten har haft samråd på plats med sökanden. Därefter har en reviderad ritning inlämnats på ett fritidshus om 100 m 2 med 40 o taklutning. Positivt förhandsbesked föreligger. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Fastighetsägaren till Svalemåla 1:7 anser att huset ligger högt och dominerande och föreslår att hushöjden till takrygg sänks. Hon anser även att kommunen bör genomföra en bevarande lokalplan för Gyön. Stadsarkitekten menar att den reviderade ritningen innebär att grunden inte kommer att dominera bygget trots att huset ligger högt. Förutsättningar finns därför att lämna bygglov. Någon anledning p g a det aktuella bygget att upprätta en bevarandeplan för Gyön föreligger ej. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Finn Sperling Fastighetsägaren till Svalemåla 1:7. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

14 Byggnadsnämnden Dnr 2007/237 Svenstorp 2:2 och 2:99 Arrende Annika Haglund, Backarydsvägen 16, Bräkne-Hoby Annika Haglund önskar arrendera tre delar av Svenstorp 2:2 och Svenstorp 2:99 som bete. Området arrenderas av Svenstorp Lantbruk AB och brukas under EU-regler. Enligt Bo Börjesson, Naturbruksgymnasiet, kan område I, Svenstorp 2:99 utarrenderas. Det har tidigare gått hästar där. Område I består av mulljord, ej fast mark. För att träden inte ska bli ringbarkade kan endast sommarbete vara aktuellt, 20 maj 20 september. Börjesson anser att områdena II och III, som är skogsmark med mulljord/svartjord, är olämpliga för hästbete då det bland annat finns stor risk för skador på träden. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut område I Svenstorp 2:99 till Annika Haglund för sommarbete 20 maj - 20 september 2007, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1 ha, 1 200,-/år indexreglerat KPI, bas oktober 2006 att område II och III ej arrenderas ut. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut område I Svenstorp 2:99 till Annika Haglund för sommarbete 20 maj - 20 september 2007, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1 ha, 1 200,-/år indexreglerat KPI, bas oktober Område II och III arrenderas inte ut. Exp: Annika Haglund

15 Byggnadsnämnden Dnr 2007/240 Påtorp 1:83 Uppsägning av arrende Samhällsbyggnadsenheten Byggnadsnämnden arbetar med ett nytt planområde för tomter i Påtorp. Marken arrenderas av XXXXX. Arrendet måste sägas upp senast för att upphöra den Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att säga upp Lars Håkanssons jordbruksarrende. Byggnadsnämnden beslutar att säga upp XXXXX jordbruksarrende.

16 Byggnadsnämnden Dnr 2007/331 Bredåkra 9:1, del av Markarrende XXXXX XXXXX, önskar arrendera en berghall för tillfällig parkering, för att undvika parkering på gatan. Magnus Graad, Gatuenheten, anser att det inte är lämpligt med parkering i anslutning till vändzonen. Över nämnda berghall går ett gångstråk till skogen, varför området ej bör spärras av helt. Han hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden avstyrker markarrende för bilparkering i anslutning till vändzonen och hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen. Byggnadsnämnden beslutar att inte medge markarrende för bilparkering i anslutning till vändzonen och hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen.

17 Byggnadsnämnden Dnr 2007/526 Hulta 2:115, del av Markarrende Hi3G Access AB, Björn Haglund, MS Viktorias väg 16 A, Sölvesborg Hi3G Access AB har ansökt om anläggningsarrende för teknikbod ca 10 kvm. Teknikboden ansluts till befintlig mast. Fastighetsförvaltaren har upprättat förslag till avtal. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut ca 10 kvm av Hulta 2:115 med villkor: arrendetid ; uppsägningstid minst 6 månader; förlängning 3 år per tillfälle. Arrendeavgift kronor/år (indexreglerat) KPI bas oktober 2006=286,07. Arrendatorn har inte rätt att överlåta detta avtal på den juridiska person till vilken verksamheten kan komma att överlåtas utan markägarens skriftliga tillåtelse. Arrendatorn har inte rätt att inskriva avtalet. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 10 kvm av Hulta 2:115 med villkor: arrendetid ; uppsägningstid minst 6 månader; förlängning 3 år per tillfälle. Arrendeavgift kronor/år (indexreglerat) KPI bas oktober 2006=286,07. Arrendatorn har inte rätt att överlåta detta avtal på den juridiska person till vilken verksamheten kan komma att överlåtas utan markägarens skriftliga tillåtelse. Arrendatorn har inte rätt att inskriva avtalet. Exp: Hi3G Access AB, Björn Haglund

18 Byggnadsnämnden Dnr 2007/465 Svenstorp 4:44, del av Markförvärv Åke och Annika Haglund, Backarydsvägen 16, Bräkne-Hoby Åke och Annika Haglund har ansökt om att få köpa del av Svenstorp 4:44, som går in i deras tomt, Svenstorp 6:11, som en kil. Befintligt förråd som står på kommunens mark tillhör Haglunds fastighet och finns med på gamla tomtkartor från Därför känns det naturligt för dem att köpa in denna mark. Området är ca 500 kvm. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar tillstyrka en försäljning av marken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Rekommenderat försäljningspris är 25,-/kvm. Köparen betalar lantmäteriförrättningen. I debatten deltar Per Bengtsson, v, Richard Ådahl, m, Margareta Yngveson, s, Reid Cederlund, m och ordföranden Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka en försäljning av marken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Rekommenderat försäljningspris är 25,-/kvm. Köparen betalar lantmäteriförrättningen. Exp: Åke och Annika Haglund Kommunstyrelsen.

19 Byggnadsnämnden Dnr 2007/468 Påtorp 1:83 Markförvärv Fastighetsägarna Krikonet 2 t o m Krikonet 6 önskar förvärva del av Påtorp 1:83, ca 300 m 2 per fastighet, som genom fastighetsreglering skall tillföras fastigheterna. Marken som berörs ligger utlagd som parkmark enligt detaljplan. Lantmätare Bengt Stoltz menar att lantmäteriförrättningen kan genomföras som mindre avvikelse från detaljplan. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att sälja marken till respektive fastighet för 50,-/m 2. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Byggnadsnämnden beslutar att sälja marken till respektive fastighet för 50,-/m 2. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Fastighetsägarna till Krikonet 2 t o m Krikonet 6

20 Byggnadsnämnden Dnr 2007/592 Yxnarum 19:12 Markförvärv Tony och Ann-Christin Berg, Slättanäsvägen 60, Listerby Byggnadsnämnden beslutade att medge planändring för del av Yxnarum 19:12 för att förvärv tomtmark att tillföra fastigheten Listerby 3:4. Kommunfullmäktige har den antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft Förutsättningar att sälja marken, ca 480 kvm, finns nu och stadsarkitekten har upprättat förslag till köpeavtal i enlighet med de förutsättningar stadsarkitekten diskuterat med fastighetsägarna i samband med planavtalet. Fastighetsägarna bekostar delar av plankostnaden. Marken föreslås säljas för 20 kr/kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 480 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Tony och Ann-Christin Berg. Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 480 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Tony och Ann-Christin Berg för 20,-/kvm. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Tony och Ann-Christin Berg

21 Byggnadsnämnden Dnr 2007/593 Yxnarum 19:12 Markförvärv Bjarne och Susanne Larsson, Mandelblomsvägen 40, Kalmar Byggnadsnämnden beslutade att medge planändring för del av Yxnarum 19:12 för att förvärv tomtmark att tillföra fastigheten Listerby 30:7. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft Förutsättningar att sälja marken, ca 380 kvm, finns nu och stadsarkitekten har upprättat förslag till köpeavtal i enlighet med de förutsättningar stadsarkitekten diskuterat med fastighetsägarna i samband med planavtalet. Fastighetsägarna bekostar delar av plankostnaden. Marken föreslås säljas för 20 kr/kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 380 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Bjarne och Susanne Larsson. Byggnadsnämnden beslutar att sälja ca 380 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Bjarne och Susanne Larsson för 20,-/kvm. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Bjarne och Susanne Larsson

22 Byggnadsnämnden Dnr 2007/613 Yxnarum 19:12 Markförsäljning Samhällsbyggnadsenheten Stadsarkitekten informerar att Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft I planen medges en ny tomt för bostadsbebyggelse på mark som kommunen äger. Förutsättningen finns att avstycka och sälja en tomt på cirka kvm. Något pris för tomten har ej satts. Marknadspriser i området indikerar ett försäljningspris på kr. Försäljningen av tomten bör ske genom anbud och/eller fastighetsmäklare. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger stadsarkitekten i uppdrag att stycka av fastigheten och sälja tomten via anbud och/eller fastighetsmäklare samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslutar att ge stadsarkitekten i uppdrag att stycka av fastigheten och sälja tomten via anbud och/eller fastighetsmäklare samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

23 Byggnadsnämnden Dnr 2007/560 Remiss - Centrumutveckling av Ronneby Samhällsbyggnadsenheten Planberedningen har gett stadsarkitekten i uppdrag att ta fram ett förslag över hur Ronneby centrum kan utvecklas. Tillsammans med trafikingenjören Magnus Graad och planarkitekt Karin Svensson har det tagits fram en rapport som är nu utställd t o m den 31 juli I rapporten redovisas en mängd olika förslag t ex dubbelriktning av Strandvägen från Stadshusrondellen fram till kv David, utökning av gågatan, vändning av Nygatan m m. Avsikten med förändringarna är framförallt att: Optimera de stora parkeringarna samt gör det lätt och gent att ta sig dit samt därifrån. Lyft och miljöprioritera gångstråken från de större parkeringarna in till de centrala delarna. Satsa på attraktiva sammanhängande gångstråk ( strosbarhet föder handel). Döda motsättningen Enkelriktning vs Dubbelriktning. Minimera rundkörningen i centrum. Ronnebybon skall känna att även genomfart skall vara hyfsat gen. Sänk trafikhastigheten. Ta bort de breda autostradorna. Medför enbart positiva effekter. Stadsarkitekten redovisar trafikförslagsutredningen. I debatten deltar Per Bengtsson, v, Margareta Yngveson, s, Jan Olofsson, c, Reid Cederlund, m och ordföranden. Byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. Ärendet behandlas åter vid augustisammanträdet.

24 Byggnadsnämnden Dnr 2007/589 Hjortsberga 4:43 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Hjortsberga 4:43. Montage av dockningsbart hygienutrymme och lyftplatta/rullstolshiss. Hårdgöring av mark 22 x 1,5 m från trappa till bilväg. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av dockningsbart hygienutrymme, lyftplatta/rullstolshiss och hårdgöring av mark. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för montage av dockningsbart hygienutrymme, lyftplatta/rullstolshiss och hårdgöring av mark.

25 Byggnadsnämnden Dnr 2007/471 Kastanjetten 4 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Kastanjetten 4. Montage av plattformshiss, montering av duschkabin och utvändig metallramp Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av plattformshiss och montage av duschkabin. Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av plattformshiss och montage av duschkabin. _

26 Byggnadsnämnden Dnr 2007/507 Påfågeln 12 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Påfågeln 12. Montage och stoltrapphiss. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av stoltrapphiss. I debatten deltar Oscar Revoledo, s, Reid Cederlund, m, Lill Parling, kd, Richard Ådahl, m, Jan Olofsson, c, och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för montage av stoltrapphiss

27 Byggnadsnämnden Dnr 2007/607 Kaprifolen 5 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Kaprifolen 5. Ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till nytt sovrum. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till sovrum. I debatten deltar Reid Cederlund, m, Lill Parling, kd och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till sovrum. Margareta Yngveson, s, anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.

28 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1247 Internkontrollen Byggnadsnämnden har antagit en kontrollplan för Byggnadsnämndens verksamhetsområde , 320 lämnades en redovisning från uppföljningen och beslutades att förlänga kontrollplanen att gälla även Stadsarkitekten fick i uppdrag att återrapportera om internkontrollen vid junisammanträdet Kontrollplanen för 2007 innehåller fyra stycken kontrollpunkter: 1. Höra grannar - Efterlevnad att alla grannar har hörts i ett planärende 2. Planarkivet - Kontroll att alla handlingar finns i arkivet 3. Diarieföring - Kontroll att alla ärenden diarieförs 4. Ritningar - Kontroll att gamla ritningar makuleras Stadsarkitekten lämnar följande rapport: Avseende punkt 1 och punkt 2 är avsikten att ta fram en ny checklista för att säkerställa rutinerna. Plangruppen har dock ej kunnat slutföra arbetet p g a arbetsbelastningen med planprojekten. Punkt 3 Diarieföring: Utbildning av samtliga personal i Winess diarieföringssystem fortsätter. Avsikten är att kunna publicera diariesystemet på den externa webben till hösten. Någon dokumenterad genomgång av punkt 4 har ej skett ännu men bygglovsgruppen har diskuterat en ny mapputformning som skall innehålla denna punkt. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att återrapportera arbetet till Byggnadsnämndens decembersammanträde. Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att återrapportera arbetet till Byggnadsnämndens decembersammanträde.

29 Byggnadsnämnden Återrapportering av fattade delegationsbeslut Stadsarkitekten lämnar en redovisning på ärenden som fattats på delegation. Älgen 4 Iordningställande av rullstolsgarage Skarup 2:7 Förlängning av tidigare beviljat förhandsbesked Skarup 3:21 Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus Droppemåla 1:281 Nybyggnad av enbostadshus och garage Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-01-18 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s Eivor Hansson, s Oskar Revoledo, s, tjg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2004-11-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Oscar Revoledo, s,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s)

Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s) Sammanträdesprotokoll 1(48) 2008-05-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

2010-04-22. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande. Ersättare

2010-04-22. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande. Ersättare Sammanträdesprotokoll 1(27) 2010-04-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gunnar Ferm

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237

Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237 Sammanträdesprotokoll 1(39) 2009-10-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.45 ande Magnus Pettersson (s) Ersättare Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

1(29) Sammanträdesprotokoll 2009-02-19. Byggnadsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15. Beslutande

1(29) Sammanträdesprotokoll 2009-02-19. Byggnadsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(29) 2009-02-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15 ande Jonni Karlberg (s) Richard Ådahl (m), tjg ersättare Gunnar Ferm (s), 18-36; 38-40 Anna

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-11-14 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Hans Kyhlbäck, v, t o m 544 Eivor Hansson, s Tommy Andersson, kd Hugo

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Oscar Revoledo (s) tjänstgörande

Oscar Revoledo (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(42) 2009-09-24 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.15 ande Magnus Pettersson (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2002-01-17 1 Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Margareta Yngveson, s

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Observerande ersättare: Margareta Yngveson (s) Willy Persson (rp) Tjg ers 141

Observerande ersättare: Margareta Yngveson (s) Willy Persson (rp) Tjg ers 141 Sammanträdesprotokoll 1(49) 2009-06-17 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.25 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s) Tjg ers Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c)

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Margareta Håkansson, tjg ersättare, rp Byggnadsnämnden 2000-06-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.35 Beslutande: Sixten Martinsson, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer