RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, ; Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist, s Jan Olofsson, c Lena Karstensson, m Reid Cederlund, m Lill Parling, kd, tjg ersättare Gösta Hagberg, Rp Per Bengtsson, v Övriga deltagare: David Gillanders, stadsarkitekt Richard Ådahl, m, obs ersättare Kerstin Engström, nämndsekreterare Oscar Revoledo, s, ersättare, ; Kjell Sabel, byggnadsinspektör Birgitta Holgersson, fysisk planerare, Curt Piculell, m, ersättare 151 Utses att justera: Lena Karstensson Justeringens plats/tid: Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Kerstin Engström Paragrafer: Ordförande: Jonni Karlberg Justerande: Lena Karstensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats: Underskrift: Samhällsbyggnadsenheten Kerstin Engström

2 Byggnadsnämnden Dnr 2007/87 Budgetredovisning 2007 Stadsarkitekten redovisar budgetläget för maj månad. Stadsarkitektens förslag till beslut: att redovisningen noteras till protokollet. Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

3 Byggnadsnämnden Dnr 2007/588 Yxnarum 2:3, 19:12 m fl Detaljplan Skillingenäs AB, Lennart Svensson, Grustagsgatan 37, Helsingborg Byggnadsnämnden beslutade , 246 att ge kontoret i uppdrag att ändra/upprätta detaljplan för området. Skillingenäs AB bekostar planändringen och planavtal upprättas. I samråd med stadsarkitekten har Skillingenäs AB låtit WSP samt JAARK AB ta fram ett planförslag som innebär bland annat att bostäder med en största byggnadsarea på 250 m 2 får byggas. Även icke störande verksamheter såsom frisörsalonger m m kan inrymmas i den ytan. Därutöver får även 30 m 2 öppenarea uppföras för bland annat carport. Förslaget innebär att ytterligare cirka 18 nya tomter på cirka m 2 kan byggas i området. Stadsarkitektens förslag till beslut: att redovisad skiss kan ligga till grund för samråd. Förslaget upprättas enligt enkelt planförfarande Byggnadsnämnden beslutar att redovisad skiss kan ligga till grund för samråd. Förslaget upprättas enligt enkelt planförfarande Exp: Skillingenäs AB, Lennart Svensson

4 Byggnadsnämnden Dnr 2007/610 Hyndekulla 1:13, del av Kalleberga 8:266, Hulta 2:115, del av - Programförslag Skillingenäs AB, Lennart Svensson, Grustagsgatan 37, Helsingborg I översiktsplanen som antogs under 2006 har kommunen pekat ut området runtom Skärsjön som ett utredningsområde för bostäder. Syftet är bland annat att sammanlänka Ronneby och Kallinge även i öster. Skillingenäs AB har låtit WSP upprättar en skiss över hur området. Området skulle kunna bebyggas med cirka 150 villor med anslutningar till Ronnebyvägen i väster och Gamla Hultavägen i söder. Södra delen av planområdet ägs av kommunen. Skillingenäs AB föreslår därför att kostnaderna för planarbetet skall delas mellan kommunen och bolaget. Stadsarkitekten menar att skissen kan utgöra underlag för ett programförslag men innan dess måste materialet kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning som bland annat reder ut hur man klarar buller från F17. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att planskissen kan utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbetet. att Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning innan förslag ställs ut på samråd. Byggnadsnämnden beslutar att planskissen kan utgöra underlag till fortsatt detaljplanearbetet och att Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning innan förslag ställs ut på samråd.

5 Byggnadsnämnden Dnr 2007/403 Garnanäs 1:15 Förhandsbesked för detaljplaneändring Anders Abrahamsson/Fogelbergs Arkitekter AB/ Soft center 5, Ronneby Anders Abrahamsson ansöker om detaljplaneändring angående byggrätt för fastigheten Garnanäs 1:15. Gällande detaljplan (206) vann laga kraft På fastigheten får den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större areal än 80 m 2. Bostadshus får inte uppta större areal än 60 m 2. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 m. Tak får givas en lutning mot horisontal-planet av högst 30 o. På den norra delen av fastigheten är området prickat d v s området får ej bebyggas. Stadsarkitekten menar att det finns förutsättningar att ändra planen. Hänsyn måste dock tas till fastigheterna som ligger väster om 1:15 samt även riskerna att anlägga ett nytt bostadshus intill vattnet. Stadsarkitektens förslag till beslut: att gällande plan för området kan ändras att ge stadsarkitekten i uppdrag att diskutera planfrågorna med fastighetshetsägaren att plankostnader bekostas av fastighetsägarna Byggnadsnämnden beslutar att gällande plan för området eventuellt kan ändras. Eventuella plankostnader skall bäras av berörda fastighetsägare. Exp: Anders Abrahamsson/Fogelbergs Arkitekter AB

6 Byggnadsnämnden Dnr 2007/611 Luktärten 7 m fl - Detaljplan Samhällsbyggnadsanheten Byggnadsnämnden har tidigare gett stadsarkitekten i uppdrag att diskutera planfrågor med ägarna till Luktärten 6 och 7 samt Tussilagon 6 då dessa har uttryckt önskemål att köpa mark av kommunen. Stadsarkitekten har haft samtal med fastighetsägarna samt även grannarna till dessa. Flera fastighetsägare i den östra änden av Gränsvägen kan tänka sig köpa mark av kommunen vilket kräver en ändring av gällande detaljplan. Kostnaden för planändring uppskattas till cirka kr. Kommunen har ett prisförslag på småbitar i Ronneby på 50 kr/kvm. Plankostnaderna kan täckas genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Stadsarkitekten redovisar en planskiss som visar hur man kan utvidga befintliga tomter. Tomtens utnyttjande föreslås uppgå till 30 % av tomtens area dock max 300 kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta ett planförslag i enlighet med redovisad skiss att plankostnaderna täcks genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Förrättningskostnader betalas av fastighetsägarna. I debatten deltar: Margareta Yngveson, s, Reid Cederlund, m, Lena Karstensson, m, Richard Ådahl, m, Jan Olofsson, c, och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upprätta ett planförslag i enlighet med redovisad skiss med inriktning på 250 kvm byggnadsarea och att plankostnaderna ska täckas genom att sälja marken för 80 kr/kvm. Förrättningskostnaderna betalas av fastighetsägarna.

7 Byggnadsnämnden Dnr 2007/168 Anglemåla 1:6 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus XXXXX PBL 8:34. För området gäller områdesbestämmelser och strandskydd. Fastigheten är ett permanenthus som inte omfattas av områdesbestämmelser. Befintlig tomt uppgår till m 2. Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Planbestämmelserna innebär bl a att minsta tomtstorlek skall vara m 2. Syftet är att ge området en luftigare karaktär. Byggnadsnämnden beslutade , 93 om anstånd med avgörande av ärendet, jml PBL 8 kap 23 till dess att planarbetet avslutats. XXXXX har återkommit med ett reviderat förslag till tomtindelning. Den nya fastigheten uppgår till ca m 2. Sökanden anser att den nya fastigheten uppfyller de riktlinjer som föreskrivs i den nya planen, att fastigheten blir ändamålsenlig i synnerhet med beaktande av förefintlig byggnation, att fastigheten uppfyller kraven om att bibehålla områdets luftiga karaktär och att förslaget har stämts av med lantmäterimyndigheten. Vidare upplyses om att det tidigare har legat ett bostadshus på den plats som bostadshuset avses uppföras. Stadsarkitekten uppgav i april 2007 att Byggnadsnämnden har gett enheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Den nya tomten kommer att omfatta m 2. Tomten har dock en sådan utformning att det är tveksamt om det är en lämplig tomt ur fastighetsbildningssynpunkt. Vid samtal med lantmätaren Anders Karlsson har han meddelat stadsarkitekten att han inte tagit ställning till lämpligheten ännu. Stadsarkitektens förslag till beslut att Byggnadsnämnden beslutar om anstånd med avgörandet (jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 23 ) av ärendet till dess att planarbetet avslutats. Byggnadsnämnden beslutar om anstånd med avgörandet, jml PBL 8 kap 23, av ärendet till dess att planarbetet avslutats.

8 Byggnadsnämnden Dnr 2007/541 Spjälkö 1:36, del av Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Rosita Margareta Friberg-Persson, Ryttarevägen 9, Södertälje PBL 8:34. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus efter markskifte/ fastighetsreglering av fastigheterna Spjälkö 1:36, 1:14 och 1:13. Fastighetsbeteckningen bibehålles och åsätts på den nya fastigheten. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar positivt förhandsbesked. Positivt förhandsbesked beviljas. Förhandsbesked gäller i två år ( ) och skall följas av ansökan om bygglov inom denna tid för att vara bindande för nämnden. Förhandsbesked ger ej rätt att påbörja arbetet. Exp: Rosita Margareta Friberg-Persson

9 Byggnadsnämnden Dnr 2007/254 Kalleberga 4:50, del av Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage/förråd XXXXX PBL 8:34. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom naturskydd-jordsbruksmark och inom flygbullerpåverkat område. Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, stall och garage/förråd. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Några erinringar har inte inkommit. Fortifikationsverket har inget att erinra mot nybyggnationen då beräknade bullernivåer är under 80 db(a). Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker hästhållning på fastigheten under förutsättning att en inventering och eventuell sanering av marken sker innan exploatering då det finns en risk att marken är förorenad på grund av tidigare skrotningsverksamhet. Stadsarkitekten menar att uppförande av ett enbostadshus med stall på den aktuella platsen försvårar ytterligare bebyggelse inom närområdet p g a av skyddsområdet kring häststall. Stadsarkitektens förslag till beslut: att förhandsbesked ej beviljas. Byggnadsnämnden beslutar att inte medge förhandsbesked med hänvisning till plan- och bygglagen 2 kap 3. Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Oscar Revoledo, s, anmäler jäv och deltar inte i överläggningen. Exp: XXXXX Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

10 Byggnadsnämnden Dnr 2007/577 Kuggeboda 3:54, del av Nybyggnad av enbostadshus, inst av eldstad och carport/ förråd Joakim Åberg, Gövägen 106, Listerby PBL 8:12. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse. Riksintressen-friluftsliv och naturkydd-jordbruk. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 220 m 2 och installation av eldstad. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Ägaren till Kuggeboda 3:52 noterar med tillfredsställelse att man värnat om strandskyddsområdet. Han menar dock att mitt för den nya fastigheten finns en skyddsvärd stenmur där Ångbåtsvägen är som smalast. Han anser att utfarten från tomten bör flyttas längre öster ut, förslagsvis genom att utöka tomten öster ut mot strandskyddslinjen. Stadsarkitekten anför att utfarten inte är redovisad på situationsplanen men carport/förråd är placerat i tomtens östra del vilket innebär att en annan utfart kräver ytterligare markinköp. Den aktuella tomten är dock inte avstyckad ännu. Det finns därför förutsättningar att bevilja lov på den aktuella platsen. Utfarten kan diskuteras under byggsamrådsskedet. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas att sökanden redovisar hur man tar hänsyn till befintlig stenmur vid utfart från tomten. Bygglov beviljas. Sökanden ska redovisa hur man tar hänsyn till befintlig stenmur vid utfart från tomten. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Joakim Åberg Fastighetsägaren till Kuggeboda 3:52. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

11 Byggnadsnämnden Dnr 2007/439 Korsanäs 1:85 Nybyggnad av enbostadshus Mattias Lindgren, Nämndemansvägen 35, Kallinge PBL 8:12. Fastigheten ligger i omedelbar närhet till samlad bebyggelse (delvis våtmark). Positivt förhandsbesked beviljades , 215. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus om 145,5 m 2. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Fastighetsägarna till Korsanäs 1:53 opponerar sig mot att Korsanäs 1:85 dag- och spillvattenledning går över deras mark. Stadsarkitekten menar att förutsättningar att lämna bygglov finns. Sökanden måste dock redovisa hur man skall lösa dagvattenavrinningen så att problem inte uppstår för grannar. Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kontoret för att inhämta en redovisning från sökanden på grundläggningssätt och dagvattenförhållanden. _ Exp Mattias Lindgren

12 Byggnadsnämnden Dnr 2007/512 Älgen 1 Inglasning av balkonger på flerbostadshus AB Ronnebyhus, Box 264, Ronneby PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan BV II k och B III k, (plan 7, laga kraft ). Ansökan avser inglasning av balkonger på två flerbostadshus. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: AB Ronnebyhus

13 Byggnadsnämnden Dnr 2007/554 Svalemåla 1:3 Nybyggnad av fritidshus Finn Sperling, Karl XI gata 3 B, Lund PBL 8:12. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Den ursprungliga bygglovsansökan inlämnades Sakägare hade då erinringar på byggnadens utformning som bl a ansågs främmande i den befintliga omgivningen. Stadsarkitekten har haft samråd på plats med sökanden. Därefter har en reviderad ritning inlämnats på ett fritidshus om 100 m 2 med 40 o taklutning. Positivt förhandsbesked föreligger. Berörda sakägare har givits möjlighet till yttrande. Fastighetsägaren till Svalemåla 1:7 anser att huset ligger högt och dominerande och föreslår att hushöjden till takrygg sänks. Hon anser även att kommunen bör genomföra en bevarande lokalplan för Gyön. Stadsarkitekten menar att den reviderade ritningen innebär att grunden inte kommer att dominera bygget trots att huset ligger högt. Förutsättningar finns därför att lämna bygglov. Någon anledning p g a det aktuella bygget att upprätta en bevarandeplan för Gyön föreligger ej. Stadsarkitektens förslag till beslut: att bygglov beviljas. Bygglov beviljas. Bifogade PM skall följas. Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. Bilaga: PM Exp: Finn Sperling Fastighetsägaren till Svalemåla 1:7. Besvärshänvisning till länsstyrelsen bifogas, jml PBL 8 kap 27.

14 Byggnadsnämnden Dnr 2007/237 Svenstorp 2:2 och 2:99 Arrende Annika Haglund, Backarydsvägen 16, Bräkne-Hoby Annika Haglund önskar arrendera tre delar av Svenstorp 2:2 och Svenstorp 2:99 som bete. Området arrenderas av Svenstorp Lantbruk AB och brukas under EU-regler. Enligt Bo Börjesson, Naturbruksgymnasiet, kan område I, Svenstorp 2:99 utarrenderas. Det har tidigare gått hästar där. Område I består av mulljord, ej fast mark. För att träden inte ska bli ringbarkade kan endast sommarbete vara aktuellt, 20 maj 20 september. Börjesson anser att områdena II och III, som är skogsmark med mulljord/svartjord, är olämpliga för hästbete då det bland annat finns stor risk för skador på träden. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut område I Svenstorp 2:99 till Annika Haglund för sommarbete 20 maj - 20 september 2007, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1 ha, 1 200,-/år indexreglerat KPI, bas oktober 2006 att område II och III ej arrenderas ut. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut område I Svenstorp 2:99 till Annika Haglund för sommarbete 20 maj - 20 september 2007, 1 år i taget, automatisk förlängning, 3 månaders uppsägning, ca 1 ha, 1 200,-/år indexreglerat KPI, bas oktober Område II och III arrenderas inte ut. Exp: Annika Haglund

15 Byggnadsnämnden Dnr 2007/240 Påtorp 1:83 Uppsägning av arrende Samhällsbyggnadsenheten Byggnadsnämnden arbetar med ett nytt planområde för tomter i Påtorp. Marken arrenderas av XXXXX. Arrendet måste sägas upp senast för att upphöra den Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att säga upp Lars Håkanssons jordbruksarrende. Byggnadsnämnden beslutar att säga upp XXXXX jordbruksarrende.

16 Byggnadsnämnden Dnr 2007/331 Bredåkra 9:1, del av Markarrende XXXXX XXXXX, önskar arrendera en berghall för tillfällig parkering, för att undvika parkering på gatan. Magnus Graad, Gatuenheten, anser att det inte är lämpligt med parkering i anslutning till vändzonen. Över nämnda berghall går ett gångstråk till skogen, varför området ej bör spärras av helt. Han hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden avstyrker markarrende för bilparkering i anslutning till vändzonen och hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen. Byggnadsnämnden beslutar att inte medge markarrende för bilparkering i anslutning till vändzonen och hänvisar till den allmänna parkeringen på Törnrosvägen.

17 Byggnadsnämnden Dnr 2007/526 Hulta 2:115, del av Markarrende Hi3G Access AB, Björn Haglund, MS Viktorias väg 16 A, Sölvesborg Hi3G Access AB har ansökt om anläggningsarrende för teknikbod ca 10 kvm. Teknikboden ansluts till befintlig mast. Fastighetsförvaltaren har upprättat förslag till avtal. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar arrendera ut ca 10 kvm av Hulta 2:115 med villkor: arrendetid ; uppsägningstid minst 6 månader; förlängning 3 år per tillfälle. Arrendeavgift kronor/år (indexreglerat) KPI bas oktober 2006=286,07. Arrendatorn har inte rätt att överlåta detta avtal på den juridiska person till vilken verksamheten kan komma att överlåtas utan markägarens skriftliga tillåtelse. Arrendatorn har inte rätt att inskriva avtalet. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 10 kvm av Hulta 2:115 med villkor: arrendetid ; uppsägningstid minst 6 månader; förlängning 3 år per tillfälle. Arrendeavgift kronor/år (indexreglerat) KPI bas oktober 2006=286,07. Arrendatorn har inte rätt att överlåta detta avtal på den juridiska person till vilken verksamheten kan komma att överlåtas utan markägarens skriftliga tillåtelse. Arrendatorn har inte rätt att inskriva avtalet. Exp: Hi3G Access AB, Björn Haglund

18 Byggnadsnämnden Dnr 2007/465 Svenstorp 4:44, del av Markförvärv Åke och Annika Haglund, Backarydsvägen 16, Bräkne-Hoby Åke och Annika Haglund har ansökt om att få köpa del av Svenstorp 4:44, som går in i deras tomt, Svenstorp 6:11, som en kil. Befintligt förråd som står på kommunens mark tillhör Haglunds fastighet och finns med på gamla tomtkartor från Därför känns det naturligt för dem att köpa in denna mark. Området är ca 500 kvm. Fastighetsförvaltarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar tillstyrka en försäljning av marken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Rekommenderat försäljningspris är 25,-/kvm. Köparen betalar lantmäteriförrättningen. I debatten deltar Per Bengtsson, v, Richard Ådahl, m, Margareta Yngveson, s, Reid Cederlund, m och ordföranden Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka en försäljning av marken och skickar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. Rekommenderat försäljningspris är 25,-/kvm. Köparen betalar lantmäteriförrättningen. Exp: Åke och Annika Haglund Kommunstyrelsen.

19 Byggnadsnämnden Dnr 2007/468 Påtorp 1:83 Markförvärv Fastighetsägarna Krikonet 2 t o m Krikonet 6 önskar förvärva del av Påtorp 1:83, ca 300 m 2 per fastighet, som genom fastighetsreglering skall tillföras fastigheterna. Marken som berörs ligger utlagd som parkmark enligt detaljplan. Lantmätare Bengt Stoltz menar att lantmäteriförrättningen kan genomföras som mindre avvikelse från detaljplan. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar att sälja marken till respektive fastighet för 50,-/m 2. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Byggnadsnämnden beslutar att sälja marken till respektive fastighet för 50,-/m 2. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Fastighetsägarna till Krikonet 2 t o m Krikonet 6

20 Byggnadsnämnden Dnr 2007/592 Yxnarum 19:12 Markförvärv Tony och Ann-Christin Berg, Slättanäsvägen 60, Listerby Byggnadsnämnden beslutade att medge planändring för del av Yxnarum 19:12 för att förvärv tomtmark att tillföra fastigheten Listerby 3:4. Kommunfullmäktige har den antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft Förutsättningar att sälja marken, ca 480 kvm, finns nu och stadsarkitekten har upprättat förslag till köpeavtal i enlighet med de förutsättningar stadsarkitekten diskuterat med fastighetsägarna i samband med planavtalet. Fastighetsägarna bekostar delar av plankostnaden. Marken föreslås säljas för 20 kr/kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 480 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Tony och Ann-Christin Berg. Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 480 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Tony och Ann-Christin Berg för 20,-/kvm. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Tony och Ann-Christin Berg

21 Byggnadsnämnden Dnr 2007/593 Yxnarum 19:12 Markförvärv Bjarne och Susanne Larsson, Mandelblomsvägen 40, Kalmar Byggnadsnämnden beslutade att medge planändring för del av Yxnarum 19:12 för att förvärv tomtmark att tillföra fastigheten Listerby 30:7. Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft Förutsättningar att sälja marken, ca 380 kvm, finns nu och stadsarkitekten har upprättat förslag till köpeavtal i enlighet med de förutsättningar stadsarkitekten diskuterat med fastighetsägarna i samband med planavtalet. Fastighetsägarna bekostar delar av plankostnaden. Marken föreslås säljas för 20 kr/kvm. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beslutar sälja ca 380 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Bjarne och Susanne Larsson. Byggnadsnämnden beslutar att sälja ca 380 kvm av fastigheten Yxnarum 19:12 till Bjarne och Susanne Larsson för 20,-/kvm. Förrättningskostnaden bekostas av köparna. Exp: Bjarne och Susanne Larsson

22 Byggnadsnämnden Dnr 2007/613 Yxnarum 19:12 Markförsäljning Samhällsbyggnadsenheten Stadsarkitekten informerar att Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för Slättanäs, del av fastigheterna Listerby 7:2, 7:3 m fl. Beslutet har vunnit laga kraft I planen medges en ny tomt för bostadsbebyggelse på mark som kommunen äger. Förutsättningen finns att avstycka och sälja en tomt på cirka kvm. Något pris för tomten har ej satts. Marknadspriser i området indikerar ett försäljningspris på kr. Försäljningen av tomten bör ske genom anbud och/eller fastighetsmäklare. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden ger stadsarkitekten i uppdrag att stycka av fastigheten och sälja tomten via anbud och/eller fastighetsmäklare samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden beslutar att ge stadsarkitekten i uppdrag att stycka av fastigheten och sälja tomten via anbud och/eller fastighetsmäklare samt översänder ärendet till Kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

23 Byggnadsnämnden Dnr 2007/560 Remiss - Centrumutveckling av Ronneby Samhällsbyggnadsenheten Planberedningen har gett stadsarkitekten i uppdrag att ta fram ett förslag över hur Ronneby centrum kan utvecklas. Tillsammans med trafikingenjören Magnus Graad och planarkitekt Karin Svensson har det tagits fram en rapport som är nu utställd t o m den 31 juli I rapporten redovisas en mängd olika förslag t ex dubbelriktning av Strandvägen från Stadshusrondellen fram till kv David, utökning av gågatan, vändning av Nygatan m m. Avsikten med förändringarna är framförallt att: Optimera de stora parkeringarna samt gör det lätt och gent att ta sig dit samt därifrån. Lyft och miljöprioritera gångstråken från de större parkeringarna in till de centrala delarna. Satsa på attraktiva sammanhängande gångstråk ( strosbarhet föder handel). Döda motsättningen Enkelriktning vs Dubbelriktning. Minimera rundkörningen i centrum. Ronnebybon skall känna att även genomfart skall vara hyfsat gen. Sänk trafikhastigheten. Ta bort de breda autostradorna. Medför enbart positiva effekter. Stadsarkitekten redovisar trafikförslagsutredningen. I debatten deltar Per Bengtsson, v, Margareta Yngveson, s, Jan Olofsson, c, Reid Cederlund, m och ordföranden. Byggnadsnämnden noterar redovisningen till protokollet. Ärendet behandlas åter vid augustisammanträdet.

24 Byggnadsnämnden Dnr 2007/589 Hjortsberga 4:43 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Hjortsberga 4:43. Montage av dockningsbart hygienutrymme och lyftplatta/rullstolshiss. Hårdgöring av mark 22 x 1,5 m från trappa till bilväg. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av dockningsbart hygienutrymme, lyftplatta/rullstolshiss och hårdgöring av mark. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för montage av dockningsbart hygienutrymme, lyftplatta/rullstolshiss och hårdgöring av mark.

25 Byggnadsnämnden Dnr 2007/471 Kastanjetten 4 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Kastanjetten 4. Montage av plattformshiss, montering av duschkabin och utvändig metallramp Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av plattformshiss och montage av duschkabin. Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av plattformshiss och montage av duschkabin. _

26 Byggnadsnämnden Dnr 2007/507 Påfågeln 12 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Påfågeln 12. Montage och stoltrapphiss. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för montage av stoltrapphiss. I debatten deltar Oscar Revoledo, s, Reid Cederlund, m, Lill Parling, kd, Richard Ådahl, m, Jan Olofsson, c, och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för montage av stoltrapphiss

27 Byggnadsnämnden Dnr 2007/607 Kaprifolen 5 - Bostadsanpassning Föreligger förslag till bostadsanpassning för fastigheten Kaprifolen 5. Ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till nytt sovrum. Intyg från distriktsarbetsterapeut styrker nödvändigheten av anpassningen. Handläggarens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till sovrum. I debatten deltar Reid Cederlund, m, Lill Parling, kd och ordföranden. Byggnadsnämnden beslutar bevilja bostadsanpassningsbidrag för ombyggnad av wc/tvätt till bad/tvätt samt montering av ny vägg och dörr till sovrum. Margareta Yngveson, s, anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.

28 Byggnadsnämnden Dnr 2006/1247 Internkontrollen Byggnadsnämnden har antagit en kontrollplan för Byggnadsnämndens verksamhetsområde , 320 lämnades en redovisning från uppföljningen och beslutades att förlänga kontrollplanen att gälla även Stadsarkitekten fick i uppdrag att återrapportera om internkontrollen vid junisammanträdet Kontrollplanen för 2007 innehåller fyra stycken kontrollpunkter: 1. Höra grannar - Efterlevnad att alla grannar har hörts i ett planärende 2. Planarkivet - Kontroll att alla handlingar finns i arkivet 3. Diarieföring - Kontroll att alla ärenden diarieförs 4. Ritningar - Kontroll att gamla ritningar makuleras Stadsarkitekten lämnar följande rapport: Avseende punkt 1 och punkt 2 är avsikten att ta fram en ny checklista för att säkerställa rutinerna. Plangruppen har dock ej kunnat slutföra arbetet p g a arbetsbelastningen med planprojekten. Punkt 3 Diarieföring: Utbildning av samtliga personal i Winess diarieföringssystem fortsätter. Avsikten är att kunna publicera diariesystemet på den externa webben till hösten. Någon dokumenterad genomgång av punkt 4 har ej skett ännu men bygglovsgruppen har diskuterat en ny mapputformning som skall innehålla denna punkt. Stadsarkitektens förslag till beslut: att Byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att återrapportera arbetet till Byggnadsnämndens decembersammanträde. Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen och ger stadsarkitekten i uppdrag att återrapportera arbetet till Byggnadsnämndens decembersammanträde.

29 Byggnadsnämnden Återrapportering av fattade delegationsbeslut Stadsarkitekten lämnar en redovisning på ärenden som fattats på delegation. Älgen 4 Iordningställande av rullstolsgarage Skarup 2:7 Förlängning av tidigare beviljat förhandsbesked Skarup 3:21 Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus Droppemåla 1:281 Nybyggnad av enbostadshus och garage Byggnadsnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson, fp, 65-73, 75-93 Byggnadsnämnden 2004-03-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Jan-Olov Olsson, c, tjg ersättare Gunnar Ferm, s, 65-73, 75-93 Per Ericsson,

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-04-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s Eivor Hansson, s Oscar Revoledo, s, tjg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-01-18 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s Eivor Hansson, s Oskar Revoledo, s, tjg

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-03-15 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.50 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Oscar Revoledo, s, tjg ersättare Eivor Hansson, s Ulrik Lindqvist,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare

2008-11-13. Övriga deltagare: Lillemor Parling (kd), obs ersättare, David Gillanders, stadsarkitekt, Kerstin Engström, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(30) 2008-11-13 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare Lena Karstensson (m) Åke Ågren

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Lena Karstensson (m) Willy Persson (rp), 34-42, del av 43, 44-48

Lena Karstensson (m) Willy Persson (rp), 34-42, del av 43, 44-48 Sammanträdesprotokoll 1(27) 2010-02-25 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 17.10. Ajournering kl 14.30-14.45 för kaffe ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Magnus Pettersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tjänstgörande ersättare

Tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(27) 2010-03-25 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15.40 Ajournering kl 14:15 14:30 för kaffe ande Ledamöter Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-19 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.00 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Tore Lindkvist, s

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(38)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(38) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(38) Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.00 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ers 344-352,355-374 Gunnar Ferm (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-05 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2022-2041 Sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-09-15 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Ulrik Lindqvist, s, tjg ersättare Eivor Hansson, s Margareta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Margareta Yngveson (s) Oscar Revoledo (s), tjänstgörande ersättare

Margareta Yngveson (s) Oscar Revoledo (s), tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2009-11-19 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Magnus Pettersson (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s) Ulrik Lindqvist

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-01-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 15.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Margareta Yngveson, s Judith

Läs mer

2010-05-20. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.50. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande

2010-05-20. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.50. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-05-20 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.50. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Magnus Pettersson

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Anna Johansson (v), tjg ersättare

Anna Johansson (v), tjg ersättare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(39) Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.45 ande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-06-22 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s, t o m 144 Jonas Günzel, fp, tjg ersättare,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-10-12 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.40 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Tommy Andersson, s, tjg ersättare Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Margareta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-10-15 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2405-2417 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s)

Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s) Sammanträdesprotokoll 1(48) 2008-05-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Eivor Hansson (s) Ulrik Lindqvist (s) Jan Olofsson (c) Gösta Hagberg (rp) 1(42) Sammanträdesprotokoll 2008-12-10. Byggnadsnämnden

Eivor Hansson (s) Ulrik Lindqvist (s) Jan Olofsson (c) Gösta Hagberg (rp) 1(42) Sammanträdesprotokoll 2008-12-10. Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(42) 2008-12-10 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.20 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare 296-314, Gunnar Ferm (s) 316-325

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2004-11-18 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.25 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Carl-Eric Nilsson, c Gunnar Ferm, s Per Ericsson, fp Oscar Revoledo, s,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-31 1 (25) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-05-13 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2191-2216 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.15 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Maivor Johansson Einar Jansson Lars Edström Birthe Hellman, tjg ersättare Sven-Ove Tjörnebro

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer