Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist"

Transkript

1 Individ- och omsorgsförvaltningen Fokus barn och unga - ett arbetssätt och ett förhållningssätt Anne-Charlotte Blomqvist

2 I Sundbybergs stad har vi under ett antal år jobbat med Fokus barn och unga. Det är både ett arbetssätt och ett förhållningssätt som bygger på samverkan i arbetet kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Vi har stött på både med- och motgångar och vi tycker oss ha hittat en väg som leder framåt. Många har under åren hört av sig till oss för att få veta mer om hur vi arbetar. Med den här skriften vill vi berätta om det och dela med oss av våra erfarenheter. Men framför allt hoppas vi kunna entusiasmera och inspirera andra att genom samverkan våga söka nya sätt i arbetet med att stödja barn och unga. Om du vill fördjupa dig i teori, få tips om var vi fått inspiration och lärt oss metoder hittar du referenser och länkar längst bak i skriften. Bakgrund Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun men också med den snabbast växande befolkningen. Drivkraften i vårt arbete handlar om att utjämna skillnader i uppväxtvillkor i en snabbt växande kommun som har en del socioekonomiska svårigheter att hantera. Vårt mål är att tidigt upptäcka och använda rätt insatser i rätt tid för barn och unga samt deras föräldrar. Vårt arbetssätt bygger på samverkan Grundbulten i Fokus barn och unga bygger på samverkan mellan socialtjänst, skola, kultur och fritid, arbetsmarknadsenheten samt närpolis och Barn och ungdomspsykiatri. Vi strävar efter att barn och föräldrar ska uppleva att insatser och åtgärder hänger ihop och skapar en helhet oavsett aktör. För att kunna göra det arbetar vi tillsammans och utvecklar vår samverkan utifrån olika perspektiv, inom ramen för det ryms både främjande, förebyggande och riktade insatser. För att utveckla en hållbar samverkan finns det några grundläggande faktorer. De samlas under begreppen styrning, struktur och samsyn. Styrning - att utveckla en tydlig styrning på alla ledningsnivåer. Att ledningen legitimerar och efterfrågar uppföljning och utvärdering och sätter upp gemensamma mål. Ett exempel på det är det gemensamma målet för Fokus barn och unga. Ett annat är att det finns en röd tråd från stadens högsta styrande dokument till nämndernas respektive verksamhetsplaner. Struktur - byggs genom att vara tydlig kring mål, målgrupp, vem som ska göra vad och på vilket sätt. Det handlar om att sätta sakerna i sitt rätta sammanhang. Verktyg för struktur är exempelvis avtal, överenskommelser och riktlinjer. - handlar om en gemensam bild av vad som tillsammans behöver hanteras och hur det ska ske. Alla tillför sin specifika kompetens vilket är styrkan i samverkan. Det kräver tillit till varandras kunskap och förståelse för var och ens uppdrag. Politisk förankring För att få stabilitet och långsiktighet i arbetet krävs att det politiska uppdraget är förankrat på alla nivåer. Vårt arbete med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa bygger på ett politiskt uppdrag att utveckla samverkan kring utsatta barn och startade som ett projekt år Under åren har projektet permanentats och övergått till ett arbetssätt som är integrerat i verksamheten. Det första steget togs genom att samstyra två pro jekt med liknande frågor där vinster i form av kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och tidseffektivitet gjordes. Det har krävt modiga politiker som sett bortom mandatperioder och satsat långsiktigt. Vi har tagit små steg och vågat lita på processen. Det är svårt eftersom man gärna vill omfatta allt med en gång och göra stora synliga förändringar. Sundbybergs stad har befäst Fokus barn och unga i översiktsplanen (ÖP). Där hittar vi kommunens 2

3 tyrgrupp gemensamma grundval om en god hälsa på lika villkor genom samverkan, vilket är utgångspunkten för Fokus barn och unga. Genom att konventionen om barns rättigheter och tillämpningen av denna är framträdande i stadens styrande dokument, stärker det arbetet ytterligare i Fokus barn och unga. Ett annat exempel på förankring är den gemen samma handlingsplanen för stadens drogförebyggande arbete som har beslutats om i alla berörda nämnder. Handlingsplanerna ligger sedan till grund för genom förandeplaner kopplade till varje nämnds ansvarsområde. Fokus barn och unga Barnråd Fokusområden Samverkan Styrgrupp Styrgruppen - leder, utvecklar och beslutar om gemensamma frågor för målgruppen.... Fokusområden - väljs utifrån lokala behov, undersökningar och omvärldsspaning samordnar och leder arbetet i fokusområdena för att skapa ett hållbart arbete.... Barnrådet - följer upp arbetet som sker inom Fokus barn och unga och skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Organisation är delaktig istället för att i första hand endast vara beslutande. Cheferna i styrgruppen ges då möjlighet att pröva vad olika beslut specifikt betyder i deras egen verksamhet, om det är möjligt eller inte, rätt i tiden och går att koppla till den egna nämndens styrande dokument. Arbetssättet är en viktig del i att skapa delaktighet och koppla på arbetet i den redan befintliga strukturen. Det minskar också risken för att utveckla sidoprojekt och parallella verksamheter. Viktigt att komma ihåg är att Fokus barn och unga inte handlar om att bygga upp en ny parallell struktur utan att utveckla och sammanföra den kompetens som redan finns inom organisationen. Så här har vi i Sundbybergs stad organiserat arbetet: Styrgruppen består av berörda förvaltningschefer och chefer för närpolis och Barn och ungdomspsykiatri i Sundbyberg. Styrgruppen är en arbetande grupp där cheferna själva processar frågorna, diskuterar uppdrag, ansvar, avgränsningar och mål. Styrgruppen - leder, utvecklar och beslutar om gemensamma frågor för målgruppen.... Fokusområden - väljs utifrån lokala behov, undersökningar och omvärldsspaning.... Avgörande för vårt arbete är organiseringen. Den bygger på att arbetet genomsyrar alla styrnivåer. Det här är inget som sker med automatik bara för att det är beslutat. För att pröva nya arbetsmetoder krävs både tid, mod och prestigelöshet. Utmärkande för vår organisation är att styrgruppen arbetar och Styrgruppens syfte är att leda, utveckla och besluta om gemensamma frågor för målgruppen, det vill säga barn och unga mellan 0 20 år som far illa eller riskerar att fara illa. Styrgruppens mål är att genom samverkan skapa ett hållbart och långsiktigt gemensamt arbete för att främja barn och ungas uppväxtvillkor. - samordnar och leder arbetet i fokusområdena för att skapa ett hållbart arbete.... Barnrådet - följer upp arbetet som sker inom Fokus barn och unga och skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Fokusområden väljs utifrån behov. I Sundbyberg har vi valt att ha fyra fokusområden åt gången som pekats ut genom egna erfarenheter, lokala och nationella undersökningar och omvärldsspaning. Att begränsa antalet fokusområden är klokt, det är annars lätt att arbetet blir ohanterligt. Varje område tidsätts och processen leds framåt genom arbetande möten, ofta i form av workshops som samordnaren planerar och leder. När ett fokusområde är avslutat kan ett nytt läggas till. Några exempel på områden som vi valt är barnfattigdom, föräldrastöd och handlingsplan för det drogförebyggande arbetet. Ett mindre antal fokusområden åt gången gör det lättare att integrera det nya arbetssättet i den ordinarie verksamheten och därmed 3

4 undvika fällan med att skapa en sido- eller projektorganisation. För varje fokusområde bildas en arbetsgrupp som ansvarar för det gemensamma arbetet. Personer i arbetsgrupperna utses av styrgruppen baserat på kompetens och funktion kopplat till området. Det finns en samordnare för respektive fokusområde. kring barn och ungas behov ska utgå från konventionen om barns rättigheter, det generella barnperspektivet och synliggöra barnets eget perspektiv. Det finns två fasta funktioner i organisationen, i vårt fall samverkansledare och folkhälsoplanerare. De arbetar tillsammans med berörda inom verksamheterna med att skapa ett hållbart och långsiktigt gemensamt arbete för att främja barn och ungas uppväxtvillkor. De ska leda och följa upp arbetet i fokus områden, omvärldsspana, fungera som motor och ordna gemensamma seminarier/fortbildningar med olika aktuella teman. Detta för att skapa en gemensam plattform och kunskapsgrund och samtidigt en möjlig het till möten och nätverkande. Barnrådet består av förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter från intresseorganisationer med specialkompetens i frågor kring barn och unga. Barnrådet är politiskt beslutat. Barnrådets uppgift är att uppmärksamma och lyfta barn och ungas behov utifrån barns olika perspektiv när det gäller rättigheter och på både individ - och gruppnivå. Barnrådets funktion är också att vara remissinstans för ärenden som berör utsedda fokusområden samt följa upp utvecklingsarbetet som sker inom ramen för Fokus barn och unga. Samverkansledarens uppdrag är att ha ett helikopterperspektiv och leda processen framåt utifrån den systemteoretiska grunden. Det omfattar att utveckla det övergripande arbetet i Fokus barn och unga och pröva olika arbetssätt för att stimulera processerna och skapa delaktighet. Sam verkansledarens roll är att ha en bild av helheten och en specifik samverkanskompetens. Folkhälsoplanerarens uppdrag är att ha ett hälso främjande perspektiv utifrån en folkhälsovetenskaplig grund. Det innebär att följa utvecklingen av hälsoindikatorer som är av vikt för Fokus barn och unga och ha en överblick av metoder och möjligheter att stärka barn och ungas hälsa. Folkhälsoplaneraren har en övergripande funktion i stadens drogförebyggande arbete som har utvecklats till en integrerad del i Fokus barn och unga. Barnrättsnätverket är förvaltningsövergripande och arbetar med att utveckla kunskap och metoder för att tillämpa konventionen om barnets rättigheter i praktiken. Systemteori Fokus barn och unga är en långsiktig process. Liksom i många andra organisationer brottas vi i Sundbybergs stad med invanda arbetssätt och traditionella styrsystem, ofta formade i stuprör. En framgångsfaktor i vårt arbete har varit att utgå från en gemensam teoretisk grund. Vi har valt att ta vår utgångspunkt i systemteori. En bestämd gemensam grund för att skapar ramar, trygghet, igenkänning och begriplighet. Systemteorin lägger fokus på: Sammanhang - den situation där vi befinner oss nu. Hur definierar vi den, gör vi det på samma sätt? Kontext - utifrån organisationsperspektivet, det som är runt sammanhanget/situationen. Hur definierar vi den? Gör vi det på samma sätt? Mönster och former - Finns det återkommande mönster i skeenden? Vad kan vi lära av det som fungerar bra? Systemteorin förutsätter en helhetssyn. Det handlar om att se hela sammanhanget för att möta de behov som finns i stället för att söka fel eller fokusera på enstaka händelser. Med andra ord - det vi gör och det som händer sker i samspel mellan människor och kan inte förklaras av enskilda personer. Systemteorin förutsätter en grundsyn om att det är människor som befolkar organisationen och skapar den. Vi använder oss av samman hangs markeringar genom att tydliggöra syftet med arbetet som helhet men också vid varje enskilt tillfälle. Att använda sammanhangsmarkeringar hjälper oss att tydliggöra 4

5 syfte, ansvar och roller. Exempelvis genom att rama in möten och sätta in dem i rätt sammanhang - vilka är på mötet, varför, vad vill vi uppnå och vad blir nästa steg. Det systemiska förhållningssättet visar att vi alla är en del av organisationen. Vi skapar tillsammans och vårt förhållningssätt påverkar vad som sker framåt. Det betyder att hur vi pratar, formulerar oss och väljer att fokusera på är avgörande för vad vi vill uppnå. Allt som sker hänger ihop, händer det något i en del i systemet så påverkas andra delar också. Verktyg i Fokus barn och unga Nedan följer en kort beskrivning av verktygen och hur de kan användas. Ett systemiskt synsätt helheten är större än summan av delarna (se ovan). Tillit till processen - förändring tar tid och kan ta olika vägar för att komma fram till målet. Att hitta vad som fungerar bäst i organisationen och räkna ut hur vi kan få mer av det. Användbara praktiska metoder, mötesformer, sam talsformer och liknande. Det finns många användbara mötesmetoder för att skapa kreativitet och delaktig het, pröva! Förhållningssätt - nyfiket, undersökande. Gör mer av det som fungerar istället för att försöka laga det som är trasigt. Välja att se glaset som halvfullt istället för halvtomt. Språk - vi skapar situationer och bilder av framtiden genom hur vi väljer att formulera oss. Arbetande möten - våra möten med arbetsgrupperna ska alltid ha en tydlig agenda och innehåller alltid arbetspass där vi gemensamt processar arbetet fram åt. Det skapar delaktighet från alla och förank ring i respektive verksamhet. 1. Initiera frågeställningen och processen 2. Grunda förståelsen och aktivera frågeställningen 3. Bygg och skapa nytt Pröva, prioritera, välja Det bygger på att närvaron är hög och att det mesta arbetet sker under mötestid för att spara på resurser och allas tid. Sju pedagogiska steg - använder vi för att skapa hållbarhet i vårt arbete. Community Readiness Model (CRM) - beskriver en organisations förändringsbenägenhet. Stegen beskriver hur medveten och redo en organisation och dess ledande aktörer är till att börja arbeta med ett specifikt ämnesområde. Vi använder CRM som ett sätt att följa upp processen i vårt arbete. Genom att mätningen görs skapas också intresse runt frågorna. Lyfta och kommunicera goda exempel - Ett framgångsrikt exempel som vi lägger mycket tid och resurser på är en årligt återkommande vecka Fokus föräldrar. På dagtid erbjuds seminarier om aktuella frågor kring barn och unga för berörda anställda och förtroendevalda. Under kvällstid arrangeras föreläsningar kring olika föräldrar - och barnteman. I samband med detta presenteras allt föräldrastöd som finns att tillgå i staden. Föräldrar informeras via veckobrev i förskola/skola, annonser i lokaltidningen, hemsida och affischer på strategiska platser. Resultat Den största utmaningen i samverkan är att få alla att känna samma ansvar och se sin del som bidrar till helheten, att det gör skillnad både för våra medborgare och för oss som arbetar. När det gäller resultat så är de svåra att mäta direkt på våra barn och unga men kan uppnås utan att det går att mäta effekter. Det kan till och med tyckas att problem och svårigheter blir värre då vi sätter ljus på en särskild fråga, arbetsbelastningen kan öka istället för att förenkla i våra uppdrag. Det vi konkret har kunnat mäta med hjälp av CRM är att styrning och ledning går framåt, vilket är en viktig faktor i samverkan. 7. Utvärdera avsluta, fira 6. Sammanfatta resultat, integrera med vardagen 5. Hålla fast, fördjupa, vara Vi ser att metoder och arbetssätt som har bäring på de skyddande faktorer som forskningen pekar ut exempelvis föräldrastöd, nätverksmobilisering och språkutveckling, utvecklas och prövas. Vi följer också ungas drogvanor genom enkäter vartannat år, utvecklingen går åt rätt håll då

6 konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak minskat. Om samverkan fungerar kan våra barn, unga och föräldrar få det lättare och därmed må bättre. Vi förutsätter att människor får ett lättare liv då vi utgår ifrån deras behov och inte utifrån vad som passar oss i vår organisation. Framgångsfaktorer Samverkan är svårt och det finns förstås inga genvägar. Viktigt att påminna sig om är också att samverkan inte är ett mål utan ett medel. Målet är att främja barn och ungas uppväxtvillkor. Utifrån den strävan har vi i Sundbybergs stad identifierat ett antal faktorer som vi anser är grunden för ett framgångsrikt arbete. Arbetssättet vilar på en systemteoretisk grund Aktiv ledning Tydligt syfte och gemensamma mål, uppföljning Kommunicera konkreta resultat och aktiviteter Se målgruppen barn och unga som tvärsektoriell Gemensam värdegrund - konventionen om barns rättigheter Kunskap God kommunikation Förtroende och prestigelöshet Fokus (se organisationsbeskrivning) Samordnare för fokusområdena Samverkansledare för Fokus barn och unga Förhållningssätt Fallgropar Verklighetsförankring - arbetet är känt av några initierade och inte övriga organisationen Avsaknad av överlämning till nya chefer och nyckelpersoner Samverkan blir ett mål istället för ett medel i arbetet Fördjupa dig mer genom att läsa Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, (2007) Strategi för samverkan - kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Intressant litteratur Bateson, Gregory, (1987) Ande och natur: En nödvändig enhet, Stockholm/Lund: Symposium. Bateson, Gregory, (1998) Mönstret som förbinder - Ekocybernetiska texter med bidrag av Stewart Brand, Daniel Goleman, Rollo May, Robert Rieber, Anthony Wilden, Stockholm: Mareld. Danemark Bert, Samverkan - en fråga om makt (2004), Finland: WS Bookwell. Danemark Bert, Samverkan - himmel eller helvete? (2005), Malmö: Elanders Berlings AB. Schein, H, Edgar, (2009) Helping, how to offer, give and receive help, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. Schein, H, Edgar, (2010) Organizational culture and leadership, San Francisco: John Willy & Sons Publishers. Wheelan, A, Susan, (2013) Att skapa effektiva team, Lund: Studentlitteratur AB. Öquist, Oscar,(2010) Framgångsrikt ledarskap med systemteori mönster, sammanhang och nya möjligheter, Stockholm: Gothia förlag. Utbildningstips Verktyg Mattsson, Erik och Jöborn Anna Möteskokboken Ι, Ordrum AB Mattsson, Erik och Jöborn Anna Möteskokboken ΙΙ, Ordrum AB Länk 6

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst

En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Sundbyberg där staden är som bäst En organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet Syfte, mål och agenda för denna 1,5 timme! Syfte Att berätta om vårt utvecklingsarbete utifrån en organisationsform

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Spår 1 Från tanke till handling! Spridningskonferens 26 april 2012 Spår 1 Analys och strategi Uppbyggnad och start av arbetet

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Framgångsfaktorer för samverkan

Framgångsfaktorer för samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser ( samverkanskompetens

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

I Ales skolor vill vi lära oss mer - Bakgrund

I Ales skolor vill vi lära oss mer - Bakgrund I Ales skolor vill vi lära oss mer - Bakgrund Dagens situation Låg personaltäthet Dåliga resultat i medarbetaundersökningen Svaga pedagogiska resultat Stora ekonomiska underskott Utgå från påbörjat arbete

Läs mer

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts?

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sex försökskommuner Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Community Readiness Model

Community Readiness Model Community Readiness Model Samhällsmedicin Gävleborg Jessica Tanzilli Sven Persson 1 Hur modellen fungerar i teori och praktik Community Readiness modellen (CMR) beskriver en organisations eller kommuns

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

hälsofrämjande skolutveckling

hälsofrämjande skolutveckling hälsofrämjande skolutveckling I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts förskolan och skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats med över

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1

Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete. Utveckla samarbetet! Nycklar. Marie Fridolf www.ideelle.se 1 Dokumentation från dag om finansiell samordning och styrelsearbete Föredrag den 17 februari 2012 Marie Fridolf 0709-812963 www.ideelle.se Utveckla samarbetet! Värdegrunden Ett nytt systemtänk Samarbetets

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Verksamhetsinriktning Part 2012-2014 Helsingborg/Landskrona December 2011 Samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utvecklingsnämndens

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer