Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt från välfärd och FoU-stöd"

Transkript

1 10 år Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart att individens förutsättningar, erfarenhet och kunskap påverkar utfallet i en kontakt med socialtjänsten eller hälso-och sjukvården. Personalens professionella kunskap är förstås också avgörande. Kopplar man bästa möjliga (vetenskapliga) kunskap till brukarens och den professionella kunskapen benämns det evidensbaserad praktik. Det är ett område som kan förbättras. Allt sedan starten har FoU-stöd haft till uppgift att stödja en sådan kunskapsgrundad verksamhetsutveckling. Det ligger i vår egen verksamhetsutveckling att försöka bli bättre på att ge sådant stöd. Det är inte alltid så lätt att veta vilken kunskap som finns eller hur man använder olika kunskapskällor som t.ex. Öppna jämförelser. Och hur kan brukaren bli mer delaktig än idag? Hur vet man att förändringar i verksamheten är förbättringar? Anhörigas roll? Detta är några av de frågor som regionförbundets Enhet för välfärd och FoU-stöd arbetar med genom att sprida aktuell kunskap, genom att erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och reflektion, genom omvärldsbevakning, genom metodstöd och genom att ha och förmedla kontakter med Uppsala universitet. Som vanligt innehåller Aktuellt från välfärd och FoU-stöd ett antal exempel på aktiviteter som görs just nu för att stödja en evidensbaserad praktik för en god kvalitet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. Hör gärna av dig om du undrar över något eller vill veta mer, vi vill gärna ha mer kontakt mer er i verksamheten! Nya FoU-rapporter Innehåll Varför FoU-stöd Det första utvärderingsverkstäderna genomförda Handlingsplan FoU-stöd 2014 Ny webbplats Mamma trots allt SUF slutrapport Missbruk/beroende Anhörigstöd Forskning Pågår om barn och ungdom - 10 år Samverkan med Uppsala universitet och SLU - Avsiktsförklaring Äldre och läkemedel Bättre liv för sjuka äldre - nationell äldresatsning E-hälsa Delaktighetsmodellen - för ökat brukarinflytande

2 De första utvärderingsverkstäderna genomförda Tolv team med utvecklingsarbeten och projekt från såväl landstinget som kommunerna har deltagit i två utvärderingsverkstäder som anordnats av FoU-stöd med medverkan av forskare/lärare vid Uppsala universitet. Elva av dem presenterade sina resultat i oktober. Alla har genomfört sina respektive utvärderingar från ax till limpa och samtidigt fått en rejäl kompetenshöjning under ett års verkstadsarbete. Rapporterna kommer inom kort att publiceras på regionförbundets hemsida. Utvärderingsverkstad var som arbetsform mycket uppskattad av deltagarna. Nästa år kommer vi att erbjuda ytterligare en utvärderingsverkstad. Inbjudan kommer inom kort. Precis som tidigare ska chefen anmäla team som är intresserade av att delta med ett utvecklingsarbete eller projekt. Kontakt: Handlingsplan FoU-stöd 2014 I FoU-stöds ledningsgrupp deltar socialcheferna i länet samt ledande tjänstemän från landstinget. De har i sin tur utsett personer som deltar i referensgrupper inom områdena äldre, barn/unga, funktionshinder och missbruk/beroende. Med referensgrupperna diskuterar vi från FoU-stöd bl.a. kommande års handlingsplan. Detta för att innehållet verkligen ska spegla och stödja det som är aktuellt i länets verksamheter. Efter att ledningsgruppen har godkänt handlingsplanen antas den politiskt av regionförbundets styrelse. placerade är bättre när deras biologiska föräldrar mår bra. Genom stödgruppen finns det möjlighet till krisbearbetning, skaffa sig kunskap och färdigheter för att bättre hantera sin situation. Föräldrarna kan få hjälp att hitta konstruktiva lösningar för att hantera separationen, sätta ord på sina känslor och lättare sätta sig in i barnets situation. I stödgruppen kan de möta andra i samma situation. Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas av en forskare. För mer information: SUF slutrapport SUF kunskapscentrum har sedan 2009 finansierats av Arvsfonden, landstinget och samtliga kommuner i Uppsala län. Denna finansiering upphör nu. I slutrapporten till Arvsfonden konstateras att förändringsarbete är en långsiktig process. Utbildningsinsatser och metodutveckling måste följas upp genom stöd, handledning osv. Vidare sägs att Sverige behöver en nationell strategi motsvarande den som finns i Australien om vi skall kunna leva upp till FN:s Barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. SUF Kunskapscentrum har visat på en framkomlig väg. Verksamheten fortsätter t.o.m och söker samtidigt finansiering för en permanent verksamhet. Läs slutrapporten, det är en imponerande skildring. Ny webbplats Regionförbundet håller på att förnya och förbättra hemsidan. Adressen är Gå gärna in och titta och mejla synpunkter så att den kan bli ännu bättre. Vi planerar för att den nya sidan lanseras till årsskiftet. Mamma trots allt SUF kunskapscentrum har under hösten startat en ny stödgrupp för mammor med kognitiva svårigheter vars barn är placerade i familjehem. Denna stödgruppsinsats för de biologiska föräldrarna är även en satsning på barnen eftersom man vet att utfallet för barn som är Missbruk/beroende Barn i familjer med missbruksproblem. En god relation mellan barn och föräldrar är en viktig skyddsfaktor för barn även om föräldrarna missbrukar eller inte bor tillsammans med dem. Trots det är socialtjänsten ofta organiserad så att ett nödvändigt samlat perspektiv på föräldrarnas och barnens stödbehov försvåras. Projektet Förstärkt föräldra- och barnperspektiv i missbruks- och beroendevården, som finansieras av SKL, syftar till att utveckla missbruksvården från ett individ- till ett familjeperspektiv, d.v.s. att man samlat beaktar såväl bar-

3 nens som föräldrarnas behov av stöd och hjälp. Under hösten 2013 och hela 2014 genomförs fördjupningsutbildningar för professionella inom missbruks- och beroendevården i länets alla kommuner och i Landstinget samt för socialtjänstens handläggare av barn- och ungdomsfrågor, försörjningsstöd, familjehem etc. I Uppsala kommun pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att utarbeta rutiner och metoder för samverkan mellan vuxen- och barnenheterna inom socialtjänsten för att arbeta med ett familjeperspektiv. I projektet deltar Alkoholgruppen och Barnenhet Norr. Projektet samordnas av Helén Olsson och Marie Hedqvist. Erfarenheter planeras att spridas även till övriga kommuner i länet. Under hösten 2013 och våren 2014 genomförs tillsammans med Uppsala universitet en forskningscirkel på temat barn i missbruksmiljöer, BIM, under ledning av Karin Alexandersson, sociologiska institutionen och Helén Olsson, regionförbundet. Ett underlag till forskningscirkeln är bl.a. en intervjustudie där barn/ ungdomar och föräldrar berättar om hur de ser på sin situation och vilket stöd de bedömer skulle kunna vara till hjälp. Projektet bedrivs med stöd av medel från Folkhälsoinstitutet. Kontakt: Ehline Larsson har efterträtt Nima Najafi som projektledare för RIM (Riktlinjer Inom Missbruks- och beroendevården). Hon jobbar för närvarande med två stora uppdrag uppföljning enligt mångbesökarmodellen och utvärdering av den integrerade mottagningen i Enköping. Mångbesökarmodellen. Mångbesökare är patienter som varit inskrivna inom sluten beroendevård tre gånger eller mer under ett år. I projektet kartläggs sju mångbesökares omfattande vård- och stödinsatser under verksamhetsåret I studien analyseras bland annat hur vård- och stödinsatser svarar mot individens behov och utöver det görs en översiktlig kostnadsberäkning av samtliga insatser. Fyra mångbesökare har låtit sig intervjuas och i resultaten framkommer behov av en tillnyktringsenhet, brist på långsiktig planering och en känsla av att inte kunna påverka sin situation i förhållande till vård- och stödinsatser. I landstingsjournaler och socialtjänstakter finner man brist på vård- och genomförandeplaner och avsaknad av samverkan. En rapport planeras vara färdig vid årsskiftet. I Enköping bedriver kommunen och landstinget i samverkan en integrerad mottagning för missbrukare. I utvärderingen har patienter samt personal i kommunen och landstinget intervjuats. Vidare har 25 patienter på mottagningen besvarat en enkät. I huvudsak visar resultaten att det finns en otrolig styrka i att ha kommunanställd och landstingspersonal under samma tak och att både patienterna/ klienterna och organisationerna vinner på samarbetet. Dock kvarstår flera praktiska problem. Kontakt: Projekt Brukarmedverkan är ett delprojekt inom RIM. I detta projekt har FoU-stöd inlett ett samarbete med Vuxenskolan. Petra Rohrer har anställts på 90 % under ett år av Vuxenskolan som projektledare med ansvar för att initiera och genomföra brukarrevision och mobilisera brukare som bjuds in att medverka i utvecklingen av missbruks-/beroendevården på lokal och regional nivå. Projektet finansieras gemensamt av arbetsförmedlingen, regionförbundet och Vuxenskolan. En särskild styrgrupp med representanter för RIM, Vuxenskolan och Brukarnätverket, leder projektet. Petra ingår även i RIMs styrgrupp. Kontakt: Anhörigstöd Handledning av anhörigkonsulenter Att arbeta som anhörigkonsulent, anhörigrådgivare eller anhörigsamordnare innebär att stödja anhöriga samt att utveckla stödet till anhöriga i kommuner och landsting. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan att möta människors i svåra livssituationer, empati och kreativitet. Det är

4 ofta ett ensamarbete och anhörigkonsulenterna i länets mindre kommuner kan helt sakna arbetskamrater att samtala med om sitt arbete. För att ge stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte, erbjuder Enheten för välfärd och FoU-stöd grupphandledning för länets anhörigkonsulenter och motsvarande yrkesgrupper. Intresset är stort och två samtalsgrupper har träffats under hösten under ledning av Marianne Winqvists, fil dr och leg psykolog. Verksamheten fortsätter under våren. Projekt kartläggningen anhörigstöd Hur stödet till anhöriga utvecklas är temat för en nationell studie i samverkan mellan åtta kommuner, åtta FoU-enheter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Uppsala kommun deltar i undersökningen och där har utvecklingen av stödet till anhöriga följts under tre år. Nu pågår den sista stora kartläggningen och projektet kommer att avrapporteras under våren Arbetet hittills har redovisats i två FoU-rapporter, Stödet till anhöriga i Uppsala kommun en kartläggning, 5/2012 och Stödet till anhöriga i Uppsala kommun uppföljning genom fokusgrupper 2012, 2/2013. Se också rapport från Nka på Kontakt: Forskning Pågår om barn och ungdom - 10 år Den 28 oktober genomfördes Forskning Pågår om barn och ungdom där forskare möter yrkesverksamma inom till exempel skola och hälsovård. Temat för årets konferens var Tidig barndom sårbarhet/ möjlighet. Några frågor som behandlades var: Kan uppmätta stresshormonnivåer förutsäga risker för framtida sjukdom? Hur förstår egentligen spädbarn andra människors handlingar och vilka olika metoder finns det att för att arbeta preventivt med stöd till barn och föräldrar? Bland annat diskuterades metoderna/programmen Triple P, Skol-Komet och Family check-up. Forskning Pågår har genom åren funnit en uppskattad form och syftet är att presentera aktuell forskning, skapa en mötesplats för främst forskare/studenter och yrkesverksamma/förtroendevalda/ frivilligorgansationer och inte minst att stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken. Samverkan med Uppsala universitet och SLU Avsiktsförklaring FoU-stödsverksamheten har sedan många år en bred samverkan med Uppsala universitet. Ett exempel är samverkan kring den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, för sjuksköterskor i kommunerna utanför Uppsala. Det har lett till att avtal kring vfu kommer att tecknas vid årsskiftet mellan universitetet och alla kommuner i länet förutom Uppsala kommun, där avtal redan finns, och Håbo kommun, som samverkar med utbildningen i Västerås. Andra exempel är dialoggruppen socionomprogrammet, forskningsprojektet Dignity in action m.fl. projekt och samverkansformer. Sedan september finns också en avsiktsförklaring undertecknad om utveckling av denna samverkan med både Uppsala universitet och SLU. En viktig del i överenskommelsen är att vi vartannat år tillsammans skall göra en uppföljning och dokumentation av denna samverkan. Kontakt: Dignity in action Är rubriken på ett forskningsprojekt som inletts vid Uppsala universitet. Det är delvis en följd av den samverkan som inleddes vid Forskning Pågår om äldre och åldrande våren Projektet, som syftar till att studera värdigheten i de nära mötena mellan äldre personer och vårdgivare, leds av Anna Lindström, professor i språk och social interaktion. Hittills har en miljon kronor anslagits till en förstudie, som förhoppningsvis kommer att leda till ett större flerårigt projekt. I projektgruppen ingår, förutom ytterligare tre forskare, Bo Lerman, FoU-samordnare vid regionförbundet och Ann-Marie Thordeman, MAS i Enköpings kommun. Kontakt:

5 Brukarinflytande inom äldreomsorgen För att ta fram ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet kring delaktighet/brukarinflytande genomförs fokusgruppsintervjuer med vård-/omsorgspersonal vid äldreboenden i länets kommuner. Syftet är att få ökad förståelse för hur personalen upplever förutsättningar och möjligheter i sitt arbete för att uppnå delaktighet och inflytande för de äldre. Kontakt: samarbete med länets två demensnätverk, demensexperter och flera av länets demensboenden. Resultaten av den omfattande valideringsprocess som har genomförts visar att PHASE-Proxy kan anses vara ett stabilt och tillförlitligt verktyg. Fokusgrupper och enkäter visar att personal på vårdboenden uppfattar att PHASE-proxy är både rimligt att använda och ger viktig information om den äldre. PHASE-Proxy finns att ladda ner från Kontakt: Äldre och läkemedel PHASE-Proxy läkemedelsrelaterad symtomskattning för personer med kognitiv svikt Sedan 2012 ska personer som är 75 år eller äldre och är ordinerade minst fem läkemedel erbjudas läkemedelsgenomgång i samband med läkarkontakt. Vid läkemedelsgenomgången ger en ifylld symtomskattningsskala en god uppfattning om den aktuella symtombilden som läkaren eller apotekaren kan komplettera med riktade frågor. PHASE-20, som rekommenderas av Socialstyrelsen, är den hittills enda validerade symtomskattningsskalan och har de senaste åren spridits över landet. Ett flertal av de symtom som efterfrågas i PHASE-20 kan dock enbart identifieras av den som själv upplever dem. Bättre liv för sjuka äldre - den nationella äldresatsningen Den nationella äldresatsning som pågår handlar om det förändrings- och förbättringsarbete som sker nu. Den 30 augusti hölls en regional konferens om det pågående arbetet i Uppsala län. På konferensen lyfte vi också blicken för att spana lite längre fram. Vilka krav och förväntningar på vård och stöd tror vi att äldre har om ca 20 år? Uppsala län har deltagit i en framtidsstudie som visar att det finns orosmoln men också trygghetsfaktorer att sätta sin tillit till. Att kunna behålla värdighet och integritet är mycket viktigt och flexibla boendelösningar är ett drömläge. En majoritet av dem som kallas rekordgenerationen vill inte bli så gamla att man inte längre klarar sig själv. Studien är gjord av Kairos Futures och redovisas i rapporten När man blir gammal på riktigt. I samarbete med landstinget och Uppsala universitet har FoU-stöd därför utvecklat PHASE-Proxy (Proxy betyder genom ombud ) för att uppmärksamma läkemedelsrelaterade besvär hos personer som inte själva kan berätta om det. Utvecklingen av skattningsskalan har skett genom ett forsknings- och utvecklingsarbete i e-hälsa Inom ramen för det nationella e-hälsoarbetet har en kartläggning genomförts i länet av vilka processer som pågår som kan kopplas till de nationella målen. Utvecklingsarbetet ska hållas samman av det regionala rådet för e-hälsa som utgörs av kommunernas socialchefer och ledningsfunktio- Rapporter och dokumentation från seminarier och temadagar finns på

6 ner inom landstinget. Införandet av Nationell patientöversikt (NPÖ) pågår enligt planering. Kontakt: Delaktighetsmodellen för ökat brukarinflytande I vård och omsorg finns en inbyggd maktobalans. För att öka möjligheten till brukarinflytande har man i LSSverksamheter i Skåne utvecklat en dialogmodell, delaktighetsmodellen. Den innebär att brukarna, tillsammans med särskilt utbildade vägledare, ges möjlighet att förbereda mötet med personalen. Även personalen får samma möjlighet till egen diskussion innan de båda grupperna möts. Ett vägledarpar leder samtliga grupper och för samtalen vidare kring det tema eller de frågor som man valt att diskutera. Erfarenhet visar att personalen antar ett mer socialt och reflekterande förhållningssätt och att brukarnas möjligheter till inflytande i vardagen stärks. Lästips: Delaktighetsmodellen en väg till empowerment av Ann-Christine Gullacksen. Medarbetare vid regionförbundet kommer under hösten att få utbildning så att de från årsskiftet har möjlighet att utbilda vägledare i länet. Kontakt: Aktuellt från välfärd och FoU-stöd sammanställs två gånger om året. Redaktör: Bo Lerman Formgivning: Katarina Lif Pikas

7 Nya rapporter FoU-rapport 2/2013 Stödet till anhöriga i Uppsala kommun uppföljning genom fokusgrupper 2012 Delrapport 2 Författare: Marianne Winqvist Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit initiativ till ett projekt för att i samverkan med åtta av landets FoU-enheter kartlägga och följa stödet till anhöriga under tre år i åtta kommuner. Uppsala kommun är en av dessa kommuner. Inom ramen för detta projekt genomförs fokusgruppsintervjuer inom äldre-, funktionshinder-, respektive IFO-området vid tre tillfällen (år 2011, 2012 och 2013). Fokusgrupperna inkluderar personal, chefer, politiker och representanter för intresseorganisationer. I fokusgrupperna diskuterades vilka förändringar som skett gällande anhörigstödet efter 2010, vad som fungerar bra/mindre bra samt eventuella utvecklingsbehov. FoU-rapport 3/2013 Det är kanske inte mig du ska prata med Brukarinflytande i verksamheter för boende och/ eller sysselsättning enligt SoL eller LSS Författare: Kristina Bromark I rapporten presenteras en undersökning av chefers och nyckelpersoners erfarenheter av och inställning till brukarinflytande. Information har samlats in genom en webbenkät till 128 chefer och nyckelpersoner och genom 11 uppföljande intervjuer. Brukare har konsulterats i samband med konstruktion av enkät, intervjuguide och inför analysarbetet. En viktig insikt för brukarrepresentanterna var vikten av att även de förbereder sig och skapar förutsättningar för ett utvidgat samarbete med chefer och nyckelpersoner. I studien framkom bl a att cheferna vill arbeta för att öka brukarinflytande, men upplever sig samtidigt ha svårt att kunna det i den utsträckning de vill. FoU-rapport 4/2013 Tillgång eller bromskloss? Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting. Författare: Marianne Winqvist Denna studie presenterades i vårens nyhetsbrev. Där konstaterades att personal kan uppleva svårigheter och dilemman i relationen till anhöriga men det finns också en hel del tankar och idéer om vad som kan underlätta. Ett utvecklingsarbete på individ-, gruppoch organisationsnivå skulle säkerligen vara till fördel för den enskilde brukarens/patientens återhämtning, för personalens arbetssituation och för anhörigas välbefinnande. Personalgrupper föreslog bl a att de i föreläsningar, seminarier eller i någon annan form skulle få höra mer från anhöriga själva om deras situation och att de i handledning skulle få möjlighet att diskutera samverkan med anhöriga. Rapporten avslutas med en diskussion utifrån personalens perspektiv om slutsatsen att anhöriga är viktiga. FoU-rapport 5/2013 Palliativt kompetenscentrum i Uppsala en uppföljning. Författare: Marianne Winqvist Palliativt kompetenscentrum (PKC) startade som ett projekt 2006 som ett stöd till kunskaps- och verksamhetsutveckling inom den palliativa vården samt samverkan med universitetet. För att få ett underlag för diskussion och planering av PKC:s fortsatta utveckling och verksamhet fick FoU-stödsverksamheten i början på året ett uppdrag att göra en uppföljning. De teman som behandlas i uppföljningen är vad som har gjorts inom PKC sedan starten år 2006 och vilken betydelse verksamheten haft för berörda parter. En sammanfattning av de synpunkter som framfördes i de femton intervjuerna, som genomfördes med företrädare för berörda verksamheter, är att PKC behövs, verksamheten är viktig, men kan utvecklas ytterligare.

8 KURSER OCH KONFERENSER Kalendariet uppdateras kontinuerligt. Vissa inbjudningar skickas endast ut till särskilda målgrupper. Se vidare på och 23 januari Utmanande beteende - utmanande verksamheter Medverkande: Petra Björne, fil dr kognitionsvetenskap och FoU-koordinator Malmö FoU. 6 februari Förtvivlad Förvirrad Förbannad om psykisk ohälsa bland äldre Medverkande: Susanne Rolfner Suvanto, fil mag, leg ssk, författare och Malgorzata Szmidt, leg läkare, specialist i psykiatri och geriatrik och verksamhetschef vid äldrepsykiatrin. Hålls i Tierp. 21 februari Biståndshandläggning och tvärkulturella möten Medverkande: Sandra Torres, professor i gerontologi, Uppsala universitet 4 5 mars 10 april ASI- utbildning Addition Severity Index Utbildare: Katarina Hagström, Maria Lanz mars Basutbildning Riskbruk, missbruk, beroende Medverkande: Bl.a. forskare från Uppsala universitet 12 eller 19 mars Smärta hos äldre alternativ till läkemedelsbehandling Samarrangemang med Landstingets läkemedelskommitté Medverkande: Christina Mörk, leg läkare 27 mars Konferens Ungas missbruk Medverkande: Bl.a. forskare från Uppsala universitet 10 april Konferens Samtal med barn 7 maj SUF-konferens Maj (två tillfällen) Om hjärtsvikt samt svårare biverkningar (prel.) Samarrangemang med Landstingets läkemedelskommitté 16 maj Samverkan forskning och praktik kring ungas missbruk Medverkande: Erika Comasco, Uppsala universitet och Pirkko Uusitalo, Ungdomscentrum, Uppsala kommun 3 oktober Konferens Praktik pågår Medverkande: Praktiker från kommuner och landsting, som arbetar med barn och unga 27 november AIMday Funktionshinder Enheten för välfärd och FoU-stöd Gudrun Tevell enhetschef, FoU-samordnare äldre, Lena Chirico FoU-samordnare barn/ungdom, missbruk/beroende, Bengt Finn FoU-samordnare, funktionshinder, Bo Lerman FoU-samordnare, äldre,

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

2014: deltog jag i fem möten med styrgruppen. Frågor som diskuterades: Mångbesökarmodellen.

2014: deltog jag i fem möten med styrgruppen. Frågor som diskuterades: Mångbesökarmodellen. Utvärdering/analys av RIM-styrgruppen Jag har deltagit i den regionala RIM-styrgruppen sedan hösten 2013. Gruppen har haft regelbundna möten ca 2-3 gånger per termin. 2013: deltog jag i två möten med styrgruppen.

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991)

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991) Brukarinflytande Med brukarinflytande avses således medborgarnas möjligheter att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. (Civildepartementet 1991) Tre nivåer för

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Förändringsarbete i utveckling och planering av anhörigstöd

Förändringsarbete i utveckling och planering av anhörigstöd Förändringsarbete i utveckling och planering av anhörigstöd Exempel från Uppdragsutbildning 7,5hp Stöd för anhöriga till barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa 2014-2015 Eva Gustafson Möjliggörare vid

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Stockholm 31 januari 2014 FoU Välfärd KF Skåne 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

2015-01-19 HANDLINGSPLAN. Välfärd och FoU-stöd. för socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården.

2015-01-19 HANDLINGSPLAN. Välfärd och FoU-stöd. för socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården. 2015-01-19 HANDLINGSPLAN Välfärd och FoU-stöd för socialtjänsten och angränsande delar av hälso-och sjukvården Dnr: RFUL 2015/21 2015 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 16 januari 2015 Bakgrund

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

1 januari (HSL 2 g )

1 januari (HSL 2 g ) 1 januari 2010 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Västerås 2014 05 22 2014 05-22 Inom vilka områden publiceras Öppna jämförelser? Öppna jämförelser finns idag för: Hälso-och sjukvården, Läkemedel, Cancer,

Läs mer

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan Individuell plan Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst Skapad

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf Projekt i samverkan mellan Regionförbundet och kommunerna i Uppsala län och FUB Gunnel Janeslätt Med dr. leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Associerad till Institutionen

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer