Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt från välfärd och FoU-stöd"

Transkript

1 10 år Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart att individens förutsättningar, erfarenhet och kunskap påverkar utfallet i en kontakt med socialtjänsten eller hälso-och sjukvården. Personalens professionella kunskap är förstås också avgörande. Kopplar man bästa möjliga (vetenskapliga) kunskap till brukarens och den professionella kunskapen benämns det evidensbaserad praktik. Det är ett område som kan förbättras. Allt sedan starten har FoU-stöd haft till uppgift att stödja en sådan kunskapsgrundad verksamhetsutveckling. Det ligger i vår egen verksamhetsutveckling att försöka bli bättre på att ge sådant stöd. Det är inte alltid så lätt att veta vilken kunskap som finns eller hur man använder olika kunskapskällor som t.ex. Öppna jämförelser. Och hur kan brukaren bli mer delaktig än idag? Hur vet man att förändringar i verksamheten är förbättringar? Anhörigas roll? Detta är några av de frågor som regionförbundets Enhet för välfärd och FoU-stöd arbetar med genom att sprida aktuell kunskap, genom att erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och reflektion, genom omvärldsbevakning, genom metodstöd och genom att ha och förmedla kontakter med Uppsala universitet. Som vanligt innehåller Aktuellt från välfärd och FoU-stöd ett antal exempel på aktiviteter som görs just nu för att stödja en evidensbaserad praktik för en god kvalitet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. Hör gärna av dig om du undrar över något eller vill veta mer, vi vill gärna ha mer kontakt mer er i verksamheten! Nya FoU-rapporter Innehåll Varför FoU-stöd Det första utvärderingsverkstäderna genomförda Handlingsplan FoU-stöd 2014 Ny webbplats Mamma trots allt SUF slutrapport Missbruk/beroende Anhörigstöd Forskning Pågår om barn och ungdom - 10 år Samverkan med Uppsala universitet och SLU - Avsiktsförklaring Äldre och läkemedel Bättre liv för sjuka äldre - nationell äldresatsning E-hälsa Delaktighetsmodellen - för ökat brukarinflytande

2 De första utvärderingsverkstäderna genomförda Tolv team med utvecklingsarbeten och projekt från såväl landstinget som kommunerna har deltagit i två utvärderingsverkstäder som anordnats av FoU-stöd med medverkan av forskare/lärare vid Uppsala universitet. Elva av dem presenterade sina resultat i oktober. Alla har genomfört sina respektive utvärderingar från ax till limpa och samtidigt fått en rejäl kompetenshöjning under ett års verkstadsarbete. Rapporterna kommer inom kort att publiceras på regionförbundets hemsida. Utvärderingsverkstad var som arbetsform mycket uppskattad av deltagarna. Nästa år kommer vi att erbjuda ytterligare en utvärderingsverkstad. Inbjudan kommer inom kort. Precis som tidigare ska chefen anmäla team som är intresserade av att delta med ett utvecklingsarbete eller projekt. Kontakt: Handlingsplan FoU-stöd 2014 I FoU-stöds ledningsgrupp deltar socialcheferna i länet samt ledande tjänstemän från landstinget. De har i sin tur utsett personer som deltar i referensgrupper inom områdena äldre, barn/unga, funktionshinder och missbruk/beroende. Med referensgrupperna diskuterar vi från FoU-stöd bl.a. kommande års handlingsplan. Detta för att innehållet verkligen ska spegla och stödja det som är aktuellt i länets verksamheter. Efter att ledningsgruppen har godkänt handlingsplanen antas den politiskt av regionförbundets styrelse. placerade är bättre när deras biologiska föräldrar mår bra. Genom stödgruppen finns det möjlighet till krisbearbetning, skaffa sig kunskap och färdigheter för att bättre hantera sin situation. Föräldrarna kan få hjälp att hitta konstruktiva lösningar för att hantera separationen, sätta ord på sina känslor och lättare sätta sig in i barnets situation. I stödgruppen kan de möta andra i samma situation. Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas av en forskare. För mer information: SUF slutrapport SUF kunskapscentrum har sedan 2009 finansierats av Arvsfonden, landstinget och samtliga kommuner i Uppsala län. Denna finansiering upphör nu. I slutrapporten till Arvsfonden konstateras att förändringsarbete är en långsiktig process. Utbildningsinsatser och metodutveckling måste följas upp genom stöd, handledning osv. Vidare sägs att Sverige behöver en nationell strategi motsvarande den som finns i Australien om vi skall kunna leva upp till FN:s Barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. SUF Kunskapscentrum har visat på en framkomlig väg. Verksamheten fortsätter t.o.m och söker samtidigt finansiering för en permanent verksamhet. Läs slutrapporten, det är en imponerande skildring. Ny webbplats Regionförbundet håller på att förnya och förbättra hemsidan. Adressen är Gå gärna in och titta och mejla synpunkter så att den kan bli ännu bättre. Vi planerar för att den nya sidan lanseras till årsskiftet. Mamma trots allt SUF kunskapscentrum har under hösten startat en ny stödgrupp för mammor med kognitiva svårigheter vars barn är placerade i familjehem. Denna stödgruppsinsats för de biologiska föräldrarna är även en satsning på barnen eftersom man vet att utfallet för barn som är Missbruk/beroende Barn i familjer med missbruksproblem. En god relation mellan barn och föräldrar är en viktig skyddsfaktor för barn även om föräldrarna missbrukar eller inte bor tillsammans med dem. Trots det är socialtjänsten ofta organiserad så att ett nödvändigt samlat perspektiv på föräldrarnas och barnens stödbehov försvåras. Projektet Förstärkt föräldra- och barnperspektiv i missbruks- och beroendevården, som finansieras av SKL, syftar till att utveckla missbruksvården från ett individ- till ett familjeperspektiv, d.v.s. att man samlat beaktar såväl bar-

3 nens som föräldrarnas behov av stöd och hjälp. Under hösten 2013 och hela 2014 genomförs fördjupningsutbildningar för professionella inom missbruks- och beroendevården i länets alla kommuner och i Landstinget samt för socialtjänstens handläggare av barn- och ungdomsfrågor, försörjningsstöd, familjehem etc. I Uppsala kommun pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att utarbeta rutiner och metoder för samverkan mellan vuxen- och barnenheterna inom socialtjänsten för att arbeta med ett familjeperspektiv. I projektet deltar Alkoholgruppen och Barnenhet Norr. Projektet samordnas av Helén Olsson och Marie Hedqvist. Erfarenheter planeras att spridas även till övriga kommuner i länet. Under hösten 2013 och våren 2014 genomförs tillsammans med Uppsala universitet en forskningscirkel på temat barn i missbruksmiljöer, BIM, under ledning av Karin Alexandersson, sociologiska institutionen och Helén Olsson, regionförbundet. Ett underlag till forskningscirkeln är bl.a. en intervjustudie där barn/ ungdomar och föräldrar berättar om hur de ser på sin situation och vilket stöd de bedömer skulle kunna vara till hjälp. Projektet bedrivs med stöd av medel från Folkhälsoinstitutet. Kontakt: Ehline Larsson har efterträtt Nima Najafi som projektledare för RIM (Riktlinjer Inom Missbruks- och beroendevården). Hon jobbar för närvarande med två stora uppdrag uppföljning enligt mångbesökarmodellen och utvärdering av den integrerade mottagningen i Enköping. Mångbesökarmodellen. Mångbesökare är patienter som varit inskrivna inom sluten beroendevård tre gånger eller mer under ett år. I projektet kartläggs sju mångbesökares omfattande vård- och stödinsatser under verksamhetsåret I studien analyseras bland annat hur vård- och stödinsatser svarar mot individens behov och utöver det görs en översiktlig kostnadsberäkning av samtliga insatser. Fyra mångbesökare har låtit sig intervjuas och i resultaten framkommer behov av en tillnyktringsenhet, brist på långsiktig planering och en känsla av att inte kunna påverka sin situation i förhållande till vård- och stödinsatser. I landstingsjournaler och socialtjänstakter finner man brist på vård- och genomförandeplaner och avsaknad av samverkan. En rapport planeras vara färdig vid årsskiftet. I Enköping bedriver kommunen och landstinget i samverkan en integrerad mottagning för missbrukare. I utvärderingen har patienter samt personal i kommunen och landstinget intervjuats. Vidare har 25 patienter på mottagningen besvarat en enkät. I huvudsak visar resultaten att det finns en otrolig styrka i att ha kommunanställd och landstingspersonal under samma tak och att både patienterna/ klienterna och organisationerna vinner på samarbetet. Dock kvarstår flera praktiska problem. Kontakt: Projekt Brukarmedverkan är ett delprojekt inom RIM. I detta projekt har FoU-stöd inlett ett samarbete med Vuxenskolan. Petra Rohrer har anställts på 90 % under ett år av Vuxenskolan som projektledare med ansvar för att initiera och genomföra brukarrevision och mobilisera brukare som bjuds in att medverka i utvecklingen av missbruks-/beroendevården på lokal och regional nivå. Projektet finansieras gemensamt av arbetsförmedlingen, regionförbundet och Vuxenskolan. En särskild styrgrupp med representanter för RIM, Vuxenskolan och Brukarnätverket, leder projektet. Petra ingår även i RIMs styrgrupp. Kontakt: Anhörigstöd Handledning av anhörigkonsulenter Att arbeta som anhörigkonsulent, anhörigrådgivare eller anhörigsamordnare innebär att stödja anhöriga samt att utveckla stödet till anhöriga i kommuner och landsting. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan att möta människors i svåra livssituationer, empati och kreativitet. Det är

4 ofta ett ensamarbete och anhörigkonsulenterna i länets mindre kommuner kan helt sakna arbetskamrater att samtala med om sitt arbete. För att ge stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte, erbjuder Enheten för välfärd och FoU-stöd grupphandledning för länets anhörigkonsulenter och motsvarande yrkesgrupper. Intresset är stort och två samtalsgrupper har träffats under hösten under ledning av Marianne Winqvists, fil dr och leg psykolog. Verksamheten fortsätter under våren. Projekt kartläggningen anhörigstöd Hur stödet till anhöriga utvecklas är temat för en nationell studie i samverkan mellan åtta kommuner, åtta FoU-enheter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Uppsala kommun deltar i undersökningen och där har utvecklingen av stödet till anhöriga följts under tre år. Nu pågår den sista stora kartläggningen och projektet kommer att avrapporteras under våren Arbetet hittills har redovisats i två FoU-rapporter, Stödet till anhöriga i Uppsala kommun en kartläggning, 5/2012 och Stödet till anhöriga i Uppsala kommun uppföljning genom fokusgrupper 2012, 2/2013. Se också rapport från Nka på Kontakt: Forskning Pågår om barn och ungdom - 10 år Den 28 oktober genomfördes Forskning Pågår om barn och ungdom där forskare möter yrkesverksamma inom till exempel skola och hälsovård. Temat för årets konferens var Tidig barndom sårbarhet/ möjlighet. Några frågor som behandlades var: Kan uppmätta stresshormonnivåer förutsäga risker för framtida sjukdom? Hur förstår egentligen spädbarn andra människors handlingar och vilka olika metoder finns det att för att arbeta preventivt med stöd till barn och föräldrar? Bland annat diskuterades metoderna/programmen Triple P, Skol-Komet och Family check-up. Forskning Pågår har genom åren funnit en uppskattad form och syftet är att presentera aktuell forskning, skapa en mötesplats för främst forskare/studenter och yrkesverksamma/förtroendevalda/ frivilligorgansationer och inte minst att stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken. Samverkan med Uppsala universitet och SLU Avsiktsförklaring FoU-stödsverksamheten har sedan många år en bred samverkan med Uppsala universitet. Ett exempel är samverkan kring den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, för sjuksköterskor i kommunerna utanför Uppsala. Det har lett till att avtal kring vfu kommer att tecknas vid årsskiftet mellan universitetet och alla kommuner i länet förutom Uppsala kommun, där avtal redan finns, och Håbo kommun, som samverkar med utbildningen i Västerås. Andra exempel är dialoggruppen socionomprogrammet, forskningsprojektet Dignity in action m.fl. projekt och samverkansformer. Sedan september finns också en avsiktsförklaring undertecknad om utveckling av denna samverkan med både Uppsala universitet och SLU. En viktig del i överenskommelsen är att vi vartannat år tillsammans skall göra en uppföljning och dokumentation av denna samverkan. Kontakt: Dignity in action Är rubriken på ett forskningsprojekt som inletts vid Uppsala universitet. Det är delvis en följd av den samverkan som inleddes vid Forskning Pågår om äldre och åldrande våren Projektet, som syftar till att studera värdigheten i de nära mötena mellan äldre personer och vårdgivare, leds av Anna Lindström, professor i språk och social interaktion. Hittills har en miljon kronor anslagits till en förstudie, som förhoppningsvis kommer att leda till ett större flerårigt projekt. I projektgruppen ingår, förutom ytterligare tre forskare, Bo Lerman, FoU-samordnare vid regionförbundet och Ann-Marie Thordeman, MAS i Enköpings kommun. Kontakt:

5 Brukarinflytande inom äldreomsorgen För att ta fram ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet kring delaktighet/brukarinflytande genomförs fokusgruppsintervjuer med vård-/omsorgspersonal vid äldreboenden i länets kommuner. Syftet är att få ökad förståelse för hur personalen upplever förutsättningar och möjligheter i sitt arbete för att uppnå delaktighet och inflytande för de äldre. Kontakt: samarbete med länets två demensnätverk, demensexperter och flera av länets demensboenden. Resultaten av den omfattande valideringsprocess som har genomförts visar att PHASE-Proxy kan anses vara ett stabilt och tillförlitligt verktyg. Fokusgrupper och enkäter visar att personal på vårdboenden uppfattar att PHASE-proxy är både rimligt att använda och ger viktig information om den äldre. PHASE-Proxy finns att ladda ner från Kontakt: Äldre och läkemedel PHASE-Proxy läkemedelsrelaterad symtomskattning för personer med kognitiv svikt Sedan 2012 ska personer som är 75 år eller äldre och är ordinerade minst fem läkemedel erbjudas läkemedelsgenomgång i samband med läkarkontakt. Vid läkemedelsgenomgången ger en ifylld symtomskattningsskala en god uppfattning om den aktuella symtombilden som läkaren eller apotekaren kan komplettera med riktade frågor. PHASE-20, som rekommenderas av Socialstyrelsen, är den hittills enda validerade symtomskattningsskalan och har de senaste åren spridits över landet. Ett flertal av de symtom som efterfrågas i PHASE-20 kan dock enbart identifieras av den som själv upplever dem. Bättre liv för sjuka äldre - den nationella äldresatsningen Den nationella äldresatsning som pågår handlar om det förändrings- och förbättringsarbete som sker nu. Den 30 augusti hölls en regional konferens om det pågående arbetet i Uppsala län. På konferensen lyfte vi också blicken för att spana lite längre fram. Vilka krav och förväntningar på vård och stöd tror vi att äldre har om ca 20 år? Uppsala län har deltagit i en framtidsstudie som visar att det finns orosmoln men också trygghetsfaktorer att sätta sin tillit till. Att kunna behålla värdighet och integritet är mycket viktigt och flexibla boendelösningar är ett drömläge. En majoritet av dem som kallas rekordgenerationen vill inte bli så gamla att man inte längre klarar sig själv. Studien är gjord av Kairos Futures och redovisas i rapporten När man blir gammal på riktigt. I samarbete med landstinget och Uppsala universitet har FoU-stöd därför utvecklat PHASE-Proxy (Proxy betyder genom ombud ) för att uppmärksamma läkemedelsrelaterade besvär hos personer som inte själva kan berätta om det. Utvecklingen av skattningsskalan har skett genom ett forsknings- och utvecklingsarbete i e-hälsa Inom ramen för det nationella e-hälsoarbetet har en kartläggning genomförts i länet av vilka processer som pågår som kan kopplas till de nationella målen. Utvecklingsarbetet ska hållas samman av det regionala rådet för e-hälsa som utgörs av kommunernas socialchefer och ledningsfunktio- Rapporter och dokumentation från seminarier och temadagar finns på

6 ner inom landstinget. Införandet av Nationell patientöversikt (NPÖ) pågår enligt planering. Kontakt: Delaktighetsmodellen för ökat brukarinflytande I vård och omsorg finns en inbyggd maktobalans. För att öka möjligheten till brukarinflytande har man i LSSverksamheter i Skåne utvecklat en dialogmodell, delaktighetsmodellen. Den innebär att brukarna, tillsammans med särskilt utbildade vägledare, ges möjlighet att förbereda mötet med personalen. Även personalen får samma möjlighet till egen diskussion innan de båda grupperna möts. Ett vägledarpar leder samtliga grupper och för samtalen vidare kring det tema eller de frågor som man valt att diskutera. Erfarenhet visar att personalen antar ett mer socialt och reflekterande förhållningssätt och att brukarnas möjligheter till inflytande i vardagen stärks. Lästips: Delaktighetsmodellen en väg till empowerment av Ann-Christine Gullacksen. Medarbetare vid regionförbundet kommer under hösten att få utbildning så att de från årsskiftet har möjlighet att utbilda vägledare i länet. Kontakt: Aktuellt från välfärd och FoU-stöd sammanställs två gånger om året. Redaktör: Bo Lerman Formgivning: Katarina Lif Pikas

7 Nya rapporter FoU-rapport 2/2013 Stödet till anhöriga i Uppsala kommun uppföljning genom fokusgrupper 2012 Delrapport 2 Författare: Marianne Winqvist Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit initiativ till ett projekt för att i samverkan med åtta av landets FoU-enheter kartlägga och följa stödet till anhöriga under tre år i åtta kommuner. Uppsala kommun är en av dessa kommuner. Inom ramen för detta projekt genomförs fokusgruppsintervjuer inom äldre-, funktionshinder-, respektive IFO-området vid tre tillfällen (år 2011, 2012 och 2013). Fokusgrupperna inkluderar personal, chefer, politiker och representanter för intresseorganisationer. I fokusgrupperna diskuterades vilka förändringar som skett gällande anhörigstödet efter 2010, vad som fungerar bra/mindre bra samt eventuella utvecklingsbehov. FoU-rapport 3/2013 Det är kanske inte mig du ska prata med Brukarinflytande i verksamheter för boende och/ eller sysselsättning enligt SoL eller LSS Författare: Kristina Bromark I rapporten presenteras en undersökning av chefers och nyckelpersoners erfarenheter av och inställning till brukarinflytande. Information har samlats in genom en webbenkät till 128 chefer och nyckelpersoner och genom 11 uppföljande intervjuer. Brukare har konsulterats i samband med konstruktion av enkät, intervjuguide och inför analysarbetet. En viktig insikt för brukarrepresentanterna var vikten av att även de förbereder sig och skapar förutsättningar för ett utvidgat samarbete med chefer och nyckelpersoner. I studien framkom bl a att cheferna vill arbeta för att öka brukarinflytande, men upplever sig samtidigt ha svårt att kunna det i den utsträckning de vill. FoU-rapport 4/2013 Tillgång eller bromskloss? Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting. Författare: Marianne Winqvist Denna studie presenterades i vårens nyhetsbrev. Där konstaterades att personal kan uppleva svårigheter och dilemman i relationen till anhöriga men det finns också en hel del tankar och idéer om vad som kan underlätta. Ett utvecklingsarbete på individ-, gruppoch organisationsnivå skulle säkerligen vara till fördel för den enskilde brukarens/patientens återhämtning, för personalens arbetssituation och för anhörigas välbefinnande. Personalgrupper föreslog bl a att de i föreläsningar, seminarier eller i någon annan form skulle få höra mer från anhöriga själva om deras situation och att de i handledning skulle få möjlighet att diskutera samverkan med anhöriga. Rapporten avslutas med en diskussion utifrån personalens perspektiv om slutsatsen att anhöriga är viktiga. FoU-rapport 5/2013 Palliativt kompetenscentrum i Uppsala en uppföljning. Författare: Marianne Winqvist Palliativt kompetenscentrum (PKC) startade som ett projekt 2006 som ett stöd till kunskaps- och verksamhetsutveckling inom den palliativa vården samt samverkan med universitetet. För att få ett underlag för diskussion och planering av PKC:s fortsatta utveckling och verksamhet fick FoU-stödsverksamheten i början på året ett uppdrag att göra en uppföljning. De teman som behandlas i uppföljningen är vad som har gjorts inom PKC sedan starten år 2006 och vilken betydelse verksamheten haft för berörda parter. En sammanfattning av de synpunkter som framfördes i de femton intervjuerna, som genomfördes med företrädare för berörda verksamheter, är att PKC behövs, verksamheten är viktig, men kan utvecklas ytterligare.

8 KURSER OCH KONFERENSER Kalendariet uppdateras kontinuerligt. Vissa inbjudningar skickas endast ut till särskilda målgrupper. Se vidare på och 23 januari Utmanande beteende - utmanande verksamheter Medverkande: Petra Björne, fil dr kognitionsvetenskap och FoU-koordinator Malmö FoU. 6 februari Förtvivlad Förvirrad Förbannad om psykisk ohälsa bland äldre Medverkande: Susanne Rolfner Suvanto, fil mag, leg ssk, författare och Malgorzata Szmidt, leg läkare, specialist i psykiatri och geriatrik och verksamhetschef vid äldrepsykiatrin. Hålls i Tierp. 21 februari Biståndshandläggning och tvärkulturella möten Medverkande: Sandra Torres, professor i gerontologi, Uppsala universitet 4 5 mars 10 april ASI- utbildning Addition Severity Index Utbildare: Katarina Hagström, Maria Lanz mars Basutbildning Riskbruk, missbruk, beroende Medverkande: Bl.a. forskare från Uppsala universitet 12 eller 19 mars Smärta hos äldre alternativ till läkemedelsbehandling Samarrangemang med Landstingets läkemedelskommitté Medverkande: Christina Mörk, leg läkare 27 mars Konferens Ungas missbruk Medverkande: Bl.a. forskare från Uppsala universitet 10 april Konferens Samtal med barn 7 maj SUF-konferens Maj (två tillfällen) Om hjärtsvikt samt svårare biverkningar (prel.) Samarrangemang med Landstingets läkemedelskommitté 16 maj Samverkan forskning och praktik kring ungas missbruk Medverkande: Erika Comasco, Uppsala universitet och Pirkko Uusitalo, Ungdomscentrum, Uppsala kommun 3 oktober Konferens Praktik pågår Medverkande: Praktiker från kommuner och landsting, som arbetar med barn och unga 27 november AIMday Funktionshinder Enheten för välfärd och FoU-stöd Gudrun Tevell enhetschef, FoU-samordnare äldre, Lena Chirico FoU-samordnare barn/ungdom, missbruk/beroende, Bengt Finn FoU-samordnare, funktionshinder, Bo Lerman FoU-samordnare, äldre,

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC)

Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Grundbok Barns behov i centrum (BBIC) Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING 1 Förord I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen från maj

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer