Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt från välfärd och FoU-stöd"

Transkript

1 10 år Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart att individens förutsättningar, erfarenhet och kunskap påverkar utfallet i en kontakt med socialtjänsten eller hälso-och sjukvården. Personalens professionella kunskap är förstås också avgörande. Kopplar man bästa möjliga (vetenskapliga) kunskap till brukarens och den professionella kunskapen benämns det evidensbaserad praktik. Det är ett område som kan förbättras. Allt sedan starten har FoU-stöd haft till uppgift att stödja en sådan kunskapsgrundad verksamhetsutveckling. Det ligger i vår egen verksamhetsutveckling att försöka bli bättre på att ge sådant stöd. Det är inte alltid så lätt att veta vilken kunskap som finns eller hur man använder olika kunskapskällor som t.ex. Öppna jämförelser. Och hur kan brukaren bli mer delaktig än idag? Hur vet man att förändringar i verksamheten är förbättringar? Anhörigas roll? Detta är några av de frågor som regionförbundets Enhet för välfärd och FoU-stöd arbetar med genom att sprida aktuell kunskap, genom att erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte och reflektion, genom omvärldsbevakning, genom metodstöd och genom att ha och förmedla kontakter med Uppsala universitet. Som vanligt innehåller Aktuellt från välfärd och FoU-stöd ett antal exempel på aktiviteter som görs just nu för att stödja en evidensbaserad praktik för en god kvalitet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. Hör gärna av dig om du undrar över något eller vill veta mer, vi vill gärna ha mer kontakt mer er i verksamheten! Nya FoU-rapporter Innehåll Varför FoU-stöd Det första utvärderingsverkstäderna genomförda Handlingsplan FoU-stöd 2014 Ny webbplats Mamma trots allt SUF slutrapport Missbruk/beroende Anhörigstöd Forskning Pågår om barn och ungdom - 10 år Samverkan med Uppsala universitet och SLU - Avsiktsförklaring Äldre och läkemedel Bättre liv för sjuka äldre - nationell äldresatsning E-hälsa Delaktighetsmodellen - för ökat brukarinflytande

2 De första utvärderingsverkstäderna genomförda Tolv team med utvecklingsarbeten och projekt från såväl landstinget som kommunerna har deltagit i två utvärderingsverkstäder som anordnats av FoU-stöd med medverkan av forskare/lärare vid Uppsala universitet. Elva av dem presenterade sina resultat i oktober. Alla har genomfört sina respektive utvärderingar från ax till limpa och samtidigt fått en rejäl kompetenshöjning under ett års verkstadsarbete. Rapporterna kommer inom kort att publiceras på regionförbundets hemsida. Utvärderingsverkstad var som arbetsform mycket uppskattad av deltagarna. Nästa år kommer vi att erbjuda ytterligare en utvärderingsverkstad. Inbjudan kommer inom kort. Precis som tidigare ska chefen anmäla team som är intresserade av att delta med ett utvecklingsarbete eller projekt. Kontakt: Handlingsplan FoU-stöd 2014 I FoU-stöds ledningsgrupp deltar socialcheferna i länet samt ledande tjänstemän från landstinget. De har i sin tur utsett personer som deltar i referensgrupper inom områdena äldre, barn/unga, funktionshinder och missbruk/beroende. Med referensgrupperna diskuterar vi från FoU-stöd bl.a. kommande års handlingsplan. Detta för att innehållet verkligen ska spegla och stödja det som är aktuellt i länets verksamheter. Efter att ledningsgruppen har godkänt handlingsplanen antas den politiskt av regionförbundets styrelse. placerade är bättre när deras biologiska föräldrar mår bra. Genom stödgruppen finns det möjlighet till krisbearbetning, skaffa sig kunskap och färdigheter för att bättre hantera sin situation. Föräldrarna kan få hjälp att hitta konstruktiva lösningar för att hantera separationen, sätta ord på sina känslor och lättare sätta sig in i barnets situation. I stödgruppen kan de möta andra i samma situation. Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas av en forskare. För mer information: SUF slutrapport SUF kunskapscentrum har sedan 2009 finansierats av Arvsfonden, landstinget och samtliga kommuner i Uppsala län. Denna finansiering upphör nu. I slutrapporten till Arvsfonden konstateras att förändringsarbete är en långsiktig process. Utbildningsinsatser och metodutveckling måste följas upp genom stöd, handledning osv. Vidare sägs att Sverige behöver en nationell strategi motsvarande den som finns i Australien om vi skall kunna leva upp till FN:s Barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. SUF Kunskapscentrum har visat på en framkomlig väg. Verksamheten fortsätter t.o.m och söker samtidigt finansiering för en permanent verksamhet. Läs slutrapporten, det är en imponerande skildring. Ny webbplats Regionförbundet håller på att förnya och förbättra hemsidan. Adressen är Gå gärna in och titta och mejla synpunkter så att den kan bli ännu bättre. Vi planerar för att den nya sidan lanseras till årsskiftet. Mamma trots allt SUF kunskapscentrum har under hösten startat en ny stödgrupp för mammor med kognitiva svårigheter vars barn är placerade i familjehem. Denna stödgruppsinsats för de biologiska föräldrarna är även en satsning på barnen eftersom man vet att utfallet för barn som är Missbruk/beroende Barn i familjer med missbruksproblem. En god relation mellan barn och föräldrar är en viktig skyddsfaktor för barn även om föräldrarna missbrukar eller inte bor tillsammans med dem. Trots det är socialtjänsten ofta organiserad så att ett nödvändigt samlat perspektiv på föräldrarnas och barnens stödbehov försvåras. Projektet Förstärkt föräldra- och barnperspektiv i missbruks- och beroendevården, som finansieras av SKL, syftar till att utveckla missbruksvården från ett individ- till ett familjeperspektiv, d.v.s. att man samlat beaktar såväl bar-

3 nens som föräldrarnas behov av stöd och hjälp. Under hösten 2013 och hela 2014 genomförs fördjupningsutbildningar för professionella inom missbruks- och beroendevården i länets alla kommuner och i Landstinget samt för socialtjänstens handläggare av barn- och ungdomsfrågor, försörjningsstöd, familjehem etc. I Uppsala kommun pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att utarbeta rutiner och metoder för samverkan mellan vuxen- och barnenheterna inom socialtjänsten för att arbeta med ett familjeperspektiv. I projektet deltar Alkoholgruppen och Barnenhet Norr. Projektet samordnas av Helén Olsson och Marie Hedqvist. Erfarenheter planeras att spridas även till övriga kommuner i länet. Under hösten 2013 och våren 2014 genomförs tillsammans med Uppsala universitet en forskningscirkel på temat barn i missbruksmiljöer, BIM, under ledning av Karin Alexandersson, sociologiska institutionen och Helén Olsson, regionförbundet. Ett underlag till forskningscirkeln är bl.a. en intervjustudie där barn/ ungdomar och föräldrar berättar om hur de ser på sin situation och vilket stöd de bedömer skulle kunna vara till hjälp. Projektet bedrivs med stöd av medel från Folkhälsoinstitutet. Kontakt: Ehline Larsson har efterträtt Nima Najafi som projektledare för RIM (Riktlinjer Inom Missbruks- och beroendevården). Hon jobbar för närvarande med två stora uppdrag uppföljning enligt mångbesökarmodellen och utvärdering av den integrerade mottagningen i Enköping. Mångbesökarmodellen. Mångbesökare är patienter som varit inskrivna inom sluten beroendevård tre gånger eller mer under ett år. I projektet kartläggs sju mångbesökares omfattande vård- och stödinsatser under verksamhetsåret I studien analyseras bland annat hur vård- och stödinsatser svarar mot individens behov och utöver det görs en översiktlig kostnadsberäkning av samtliga insatser. Fyra mångbesökare har låtit sig intervjuas och i resultaten framkommer behov av en tillnyktringsenhet, brist på långsiktig planering och en känsla av att inte kunna påverka sin situation i förhållande till vård- och stödinsatser. I landstingsjournaler och socialtjänstakter finner man brist på vård- och genomförandeplaner och avsaknad av samverkan. En rapport planeras vara färdig vid årsskiftet. I Enköping bedriver kommunen och landstinget i samverkan en integrerad mottagning för missbrukare. I utvärderingen har patienter samt personal i kommunen och landstinget intervjuats. Vidare har 25 patienter på mottagningen besvarat en enkät. I huvudsak visar resultaten att det finns en otrolig styrka i att ha kommunanställd och landstingspersonal under samma tak och att både patienterna/ klienterna och organisationerna vinner på samarbetet. Dock kvarstår flera praktiska problem. Kontakt: Projekt Brukarmedverkan är ett delprojekt inom RIM. I detta projekt har FoU-stöd inlett ett samarbete med Vuxenskolan. Petra Rohrer har anställts på 90 % under ett år av Vuxenskolan som projektledare med ansvar för att initiera och genomföra brukarrevision och mobilisera brukare som bjuds in att medverka i utvecklingen av missbruks-/beroendevården på lokal och regional nivå. Projektet finansieras gemensamt av arbetsförmedlingen, regionförbundet och Vuxenskolan. En särskild styrgrupp med representanter för RIM, Vuxenskolan och Brukarnätverket, leder projektet. Petra ingår även i RIMs styrgrupp. Kontakt: Anhörigstöd Handledning av anhörigkonsulenter Att arbeta som anhörigkonsulent, anhörigrådgivare eller anhörigsamordnare innebär att stödja anhöriga samt att utveckla stödet till anhöriga i kommuner och landsting. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan att möta människors i svåra livssituationer, empati och kreativitet. Det är

4 ofta ett ensamarbete och anhörigkonsulenterna i länets mindre kommuner kan helt sakna arbetskamrater att samtala med om sitt arbete. För att ge stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte, erbjuder Enheten för välfärd och FoU-stöd grupphandledning för länets anhörigkonsulenter och motsvarande yrkesgrupper. Intresset är stort och två samtalsgrupper har träffats under hösten under ledning av Marianne Winqvists, fil dr och leg psykolog. Verksamheten fortsätter under våren. Projekt kartläggningen anhörigstöd Hur stödet till anhöriga utvecklas är temat för en nationell studie i samverkan mellan åtta kommuner, åtta FoU-enheter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Uppsala kommun deltar i undersökningen och där har utvecklingen av stödet till anhöriga följts under tre år. Nu pågår den sista stora kartläggningen och projektet kommer att avrapporteras under våren Arbetet hittills har redovisats i två FoU-rapporter, Stödet till anhöriga i Uppsala kommun en kartläggning, 5/2012 och Stödet till anhöriga i Uppsala kommun uppföljning genom fokusgrupper 2012, 2/2013. Se också rapport från Nka på Kontakt: Forskning Pågår om barn och ungdom - 10 år Den 28 oktober genomfördes Forskning Pågår om barn och ungdom där forskare möter yrkesverksamma inom till exempel skola och hälsovård. Temat för årets konferens var Tidig barndom sårbarhet/ möjlighet. Några frågor som behandlades var: Kan uppmätta stresshormonnivåer förutsäga risker för framtida sjukdom? Hur förstår egentligen spädbarn andra människors handlingar och vilka olika metoder finns det att för att arbeta preventivt med stöd till barn och föräldrar? Bland annat diskuterades metoderna/programmen Triple P, Skol-Komet och Family check-up. Forskning Pågår har genom åren funnit en uppskattad form och syftet är att presentera aktuell forskning, skapa en mötesplats för främst forskare/studenter och yrkesverksamma/förtroendevalda/ frivilligorgansationer och inte minst att stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken. Samverkan med Uppsala universitet och SLU Avsiktsförklaring FoU-stödsverksamheten har sedan många år en bred samverkan med Uppsala universitet. Ett exempel är samverkan kring den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, för sjuksköterskor i kommunerna utanför Uppsala. Det har lett till att avtal kring vfu kommer att tecknas vid årsskiftet mellan universitetet och alla kommuner i länet förutom Uppsala kommun, där avtal redan finns, och Håbo kommun, som samverkar med utbildningen i Västerås. Andra exempel är dialoggruppen socionomprogrammet, forskningsprojektet Dignity in action m.fl. projekt och samverkansformer. Sedan september finns också en avsiktsförklaring undertecknad om utveckling av denna samverkan med både Uppsala universitet och SLU. En viktig del i överenskommelsen är att vi vartannat år tillsammans skall göra en uppföljning och dokumentation av denna samverkan. Kontakt: Dignity in action Är rubriken på ett forskningsprojekt som inletts vid Uppsala universitet. Det är delvis en följd av den samverkan som inleddes vid Forskning Pågår om äldre och åldrande våren Projektet, som syftar till att studera värdigheten i de nära mötena mellan äldre personer och vårdgivare, leds av Anna Lindström, professor i språk och social interaktion. Hittills har en miljon kronor anslagits till en förstudie, som förhoppningsvis kommer att leda till ett större flerårigt projekt. I projektgruppen ingår, förutom ytterligare tre forskare, Bo Lerman, FoU-samordnare vid regionförbundet och Ann-Marie Thordeman, MAS i Enköpings kommun. Kontakt:

5 Brukarinflytande inom äldreomsorgen För att ta fram ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet kring delaktighet/brukarinflytande genomförs fokusgruppsintervjuer med vård-/omsorgspersonal vid äldreboenden i länets kommuner. Syftet är att få ökad förståelse för hur personalen upplever förutsättningar och möjligheter i sitt arbete för att uppnå delaktighet och inflytande för de äldre. Kontakt: samarbete med länets två demensnätverk, demensexperter och flera av länets demensboenden. Resultaten av den omfattande valideringsprocess som har genomförts visar att PHASE-Proxy kan anses vara ett stabilt och tillförlitligt verktyg. Fokusgrupper och enkäter visar att personal på vårdboenden uppfattar att PHASE-proxy är både rimligt att använda och ger viktig information om den äldre. PHASE-Proxy finns att ladda ner från Kontakt: Äldre och läkemedel PHASE-Proxy läkemedelsrelaterad symtomskattning för personer med kognitiv svikt Sedan 2012 ska personer som är 75 år eller äldre och är ordinerade minst fem läkemedel erbjudas läkemedelsgenomgång i samband med läkarkontakt. Vid läkemedelsgenomgången ger en ifylld symtomskattningsskala en god uppfattning om den aktuella symtombilden som läkaren eller apotekaren kan komplettera med riktade frågor. PHASE-20, som rekommenderas av Socialstyrelsen, är den hittills enda validerade symtomskattningsskalan och har de senaste åren spridits över landet. Ett flertal av de symtom som efterfrågas i PHASE-20 kan dock enbart identifieras av den som själv upplever dem. Bättre liv för sjuka äldre - den nationella äldresatsningen Den nationella äldresatsning som pågår handlar om det förändrings- och förbättringsarbete som sker nu. Den 30 augusti hölls en regional konferens om det pågående arbetet i Uppsala län. På konferensen lyfte vi också blicken för att spana lite längre fram. Vilka krav och förväntningar på vård och stöd tror vi att äldre har om ca 20 år? Uppsala län har deltagit i en framtidsstudie som visar att det finns orosmoln men också trygghetsfaktorer att sätta sin tillit till. Att kunna behålla värdighet och integritet är mycket viktigt och flexibla boendelösningar är ett drömläge. En majoritet av dem som kallas rekordgenerationen vill inte bli så gamla att man inte längre klarar sig själv. Studien är gjord av Kairos Futures och redovisas i rapporten När man blir gammal på riktigt. I samarbete med landstinget och Uppsala universitet har FoU-stöd därför utvecklat PHASE-Proxy (Proxy betyder genom ombud ) för att uppmärksamma läkemedelsrelaterade besvär hos personer som inte själva kan berätta om det. Utvecklingen av skattningsskalan har skett genom ett forsknings- och utvecklingsarbete i e-hälsa Inom ramen för det nationella e-hälsoarbetet har en kartläggning genomförts i länet av vilka processer som pågår som kan kopplas till de nationella målen. Utvecklingsarbetet ska hållas samman av det regionala rådet för e-hälsa som utgörs av kommunernas socialchefer och ledningsfunktio- Rapporter och dokumentation från seminarier och temadagar finns på

6 ner inom landstinget. Införandet av Nationell patientöversikt (NPÖ) pågår enligt planering. Kontakt: Delaktighetsmodellen för ökat brukarinflytande I vård och omsorg finns en inbyggd maktobalans. För att öka möjligheten till brukarinflytande har man i LSSverksamheter i Skåne utvecklat en dialogmodell, delaktighetsmodellen. Den innebär att brukarna, tillsammans med särskilt utbildade vägledare, ges möjlighet att förbereda mötet med personalen. Även personalen får samma möjlighet till egen diskussion innan de båda grupperna möts. Ett vägledarpar leder samtliga grupper och för samtalen vidare kring det tema eller de frågor som man valt att diskutera. Erfarenhet visar att personalen antar ett mer socialt och reflekterande förhållningssätt och att brukarnas möjligheter till inflytande i vardagen stärks. Lästips: Delaktighetsmodellen en väg till empowerment av Ann-Christine Gullacksen. Medarbetare vid regionförbundet kommer under hösten att få utbildning så att de från årsskiftet har möjlighet att utbilda vägledare i länet. Kontakt: Aktuellt från välfärd och FoU-stöd sammanställs två gånger om året. Redaktör: Bo Lerman Formgivning: Katarina Lif Pikas

7 Nya rapporter FoU-rapport 2/2013 Stödet till anhöriga i Uppsala kommun uppföljning genom fokusgrupper 2012 Delrapport 2 Författare: Marianne Winqvist Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit initiativ till ett projekt för att i samverkan med åtta av landets FoU-enheter kartlägga och följa stödet till anhöriga under tre år i åtta kommuner. Uppsala kommun är en av dessa kommuner. Inom ramen för detta projekt genomförs fokusgruppsintervjuer inom äldre-, funktionshinder-, respektive IFO-området vid tre tillfällen (år 2011, 2012 och 2013). Fokusgrupperna inkluderar personal, chefer, politiker och representanter för intresseorganisationer. I fokusgrupperna diskuterades vilka förändringar som skett gällande anhörigstödet efter 2010, vad som fungerar bra/mindre bra samt eventuella utvecklingsbehov. FoU-rapport 3/2013 Det är kanske inte mig du ska prata med Brukarinflytande i verksamheter för boende och/ eller sysselsättning enligt SoL eller LSS Författare: Kristina Bromark I rapporten presenteras en undersökning av chefers och nyckelpersoners erfarenheter av och inställning till brukarinflytande. Information har samlats in genom en webbenkät till 128 chefer och nyckelpersoner och genom 11 uppföljande intervjuer. Brukare har konsulterats i samband med konstruktion av enkät, intervjuguide och inför analysarbetet. En viktig insikt för brukarrepresentanterna var vikten av att även de förbereder sig och skapar förutsättningar för ett utvidgat samarbete med chefer och nyckelpersoner. I studien framkom bl a att cheferna vill arbeta för att öka brukarinflytande, men upplever sig samtidigt ha svårt att kunna det i den utsträckning de vill. FoU-rapport 4/2013 Tillgång eller bromskloss? Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting. Författare: Marianne Winqvist Denna studie presenterades i vårens nyhetsbrev. Där konstaterades att personal kan uppleva svårigheter och dilemman i relationen till anhöriga men det finns också en hel del tankar och idéer om vad som kan underlätta. Ett utvecklingsarbete på individ-, gruppoch organisationsnivå skulle säkerligen vara till fördel för den enskilde brukarens/patientens återhämtning, för personalens arbetssituation och för anhörigas välbefinnande. Personalgrupper föreslog bl a att de i föreläsningar, seminarier eller i någon annan form skulle få höra mer från anhöriga själva om deras situation och att de i handledning skulle få möjlighet att diskutera samverkan med anhöriga. Rapporten avslutas med en diskussion utifrån personalens perspektiv om slutsatsen att anhöriga är viktiga. FoU-rapport 5/2013 Palliativt kompetenscentrum i Uppsala en uppföljning. Författare: Marianne Winqvist Palliativt kompetenscentrum (PKC) startade som ett projekt 2006 som ett stöd till kunskaps- och verksamhetsutveckling inom den palliativa vården samt samverkan med universitetet. För att få ett underlag för diskussion och planering av PKC:s fortsatta utveckling och verksamhet fick FoU-stödsverksamheten i början på året ett uppdrag att göra en uppföljning. De teman som behandlas i uppföljningen är vad som har gjorts inom PKC sedan starten år 2006 och vilken betydelse verksamheten haft för berörda parter. En sammanfattning av de synpunkter som framfördes i de femton intervjuerna, som genomfördes med företrädare för berörda verksamheter, är att PKC behövs, verksamheten är viktig, men kan utvecklas ytterligare.

8 KURSER OCH KONFERENSER Kalendariet uppdateras kontinuerligt. Vissa inbjudningar skickas endast ut till särskilda målgrupper. Se vidare på och 23 januari Utmanande beteende - utmanande verksamheter Medverkande: Petra Björne, fil dr kognitionsvetenskap och FoU-koordinator Malmö FoU. 6 februari Förtvivlad Förvirrad Förbannad om psykisk ohälsa bland äldre Medverkande: Susanne Rolfner Suvanto, fil mag, leg ssk, författare och Malgorzata Szmidt, leg läkare, specialist i psykiatri och geriatrik och verksamhetschef vid äldrepsykiatrin. Hålls i Tierp. 21 februari Biståndshandläggning och tvärkulturella möten Medverkande: Sandra Torres, professor i gerontologi, Uppsala universitet 4 5 mars 10 april ASI- utbildning Addition Severity Index Utbildare: Katarina Hagström, Maria Lanz mars Basutbildning Riskbruk, missbruk, beroende Medverkande: Bl.a. forskare från Uppsala universitet 12 eller 19 mars Smärta hos äldre alternativ till läkemedelsbehandling Samarrangemang med Landstingets läkemedelskommitté Medverkande: Christina Mörk, leg läkare 27 mars Konferens Ungas missbruk Medverkande: Bl.a. forskare från Uppsala universitet 10 april Konferens Samtal med barn 7 maj SUF-konferens Maj (två tillfällen) Om hjärtsvikt samt svårare biverkningar (prel.) Samarrangemang med Landstingets läkemedelskommitté 16 maj Samverkan forskning och praktik kring ungas missbruk Medverkande: Erika Comasco, Uppsala universitet och Pirkko Uusitalo, Ungdomscentrum, Uppsala kommun 3 oktober Konferens Praktik pågår Medverkande: Praktiker från kommuner och landsting, som arbetar med barn och unga 27 november AIMday Funktionshinder Enheten för välfärd och FoU-stöd Gudrun Tevell enhetschef, FoU-samordnare äldre, Lena Chirico FoU-samordnare barn/ungdom, missbruk/beroende, Bengt Finn FoU-samordnare, funktionshinder, Bo Lerman FoU-samordnare, äldre,

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete

Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Om evidensbaserad praktik i socialt arbete Riskbruk, missbruk och beroende Eva Rönnbäck 11 oktober 2010 Kort presentation av FoU Innehåll Evidensbaserad medicin & praktik vad är det? Hur tillämpar man

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV 3 INNEHÅLL INLEDNING... 5 SYFTE... 6 BEROENDEMOTTAGNINGEN PÅ RYHOV... 6 METOD... 7 RESULTAT... 8 TOLKNING... 24 SLUTKOMMENTARER... 24 FÖRSLAG

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Kompetenslyftet ehälsa

Kompetenslyftet ehälsa Kompetenslyftet ehälsa Januari 2011 december 2013 Slutrapport Ann-Marie Bönström, Projektledare Bakgrund Användning av IT-stöd inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat mycket snabbt och

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Lärandeseminarier i missbruksvården

Lärandeseminarier i missbruksvården Skriftserie från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Linnéuniversitetet Nr 4, 2011 Pedagogik Lärandeseminarier i missbruksvården en utvärdering av ett samverkansprojekt Maria Alm

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbrukoch beroendevården i Jönköpings län Inger Axelsson FoU-ledare FoUrum Regionförbundet i Jönköpings län Invest Region Jönköping Ur Missbruksutredningen,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer