Norrlands Mineraljakt 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrlands Mineraljakt 2008"

Transkript

1 Norrlands Mineraljakt 2008 Norrlands Mineraljakt 2008 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Torbjörn Bergman, Leif Bildström, Jan-Anders Perdahl, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck SGU-rapport 2008:37 SGU-rapport 2008:37

2 NORRLANDS MINERALJAKT 2008 Jan-Olof Arnbom Uppdragsområde: Uppdragsgivare: Malm & mineral Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Regionförbundet Gävleborg Uppdragsgivarens beteckning: Referens uppdragsgivare: SGU Dnr: , 447, 448 och 449/2008 Rapportnr: 2008:37 SGU projektkod: SGU projektmapp: Datum rapport: Referens/Projektledare: Jan-Olof Arnbom och Arne Sundberg Rapporten är framtagen och granskad enligt de rutiner som är specificerade i SGUs integrerade ledningssystem. SGU är certifierat för kvalitet (ISO 9001:2000), yttre miljö (ISO 14001:2004) och arbetsmiljö (AFS 2001:1) Uv2Bl3 utg

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Sammanfattning 2 2 Redovisning av förbrukade medel länsvis Utvärdering av verksamhet och resultat Bakgrund Verksamhetsbeskrivning Resultat länsvis Utvärdering Indikatorer 7 4 Mineraljaktens prissponsorer Resultatlistor länsvis Resultatlista Norrlandsfondens pris Förteckning över ansvariga för provgranskning, 21 information och administration Aktiva mineraljägare Mineraljaktens kontaktpersoner 2008, länsvis Mineralintressenter i Norrlandslänen Mineraljaktsstatistik Analyser 35 Bilagor: 1-5/Länsöversikter med prisbelönta fynd / Bilder från några mineraljaktsfältbesök

4 1. SAMMANFATTNING Den organiserade mineraljakten syftar till att med allmänhetens hjälp söka fram uppslag till nya mineralförekomster, som kan undersökas, utvinnas och förädlas och därmed bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. Norrlands mineraljakt innefattar i år landets 5 nordligaste län och finansieras av länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, Regionförbundet i Gävleborgs län, Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt prospekteringsföretagen. Länsstyrelserna/Regionförbundet i de fem norrlandslänen bekostar informationsverksamheten i respektive län medan SGU genomför och bekostar provgranskning samt genomför merparten av de praktiska informationsevenemangen. Prispengar har sponsrats av gruv- och prospekteringsföretag, kommuner, Norrlandsfonden och SGU. En rad informationsaktiviteter har genomförts under sommarhalvåret i såväl skolor som på mässor och marknader samt i samband med geologins dag mm. Annonsering om mineraljaktsaktiviteter har skett i några tidningar och tidskrifter samt på mineraljaktens hemsida under knappen geologi i samhället/malm & mineral/norrlands Mineraljakt. Omkring prover (ca 1900 prover 2007) har i år inkommit till Mineraljaktens provgranskningscentral vid SGU i Malå. En omfattande granskning av de inkomna proverna har gjorts. Cirka 200 av de granskade proverna har analyserats kemiskt på 38 olika grundämnen. Fältbesök på intressanta fyndplatser gjordes under september och oktober av såväl SGU som intresserade prospekteringsföretag. Jurymöte genomfördes i Malå den 4 november varvid årets pristagare i de fem Norrlandslänen utsågs. Fynd av koppar, zink, bly, silver, guld, molybden och nickel men även nyttooch smyckesten, belönas i år. Som ett resultat av årets mineraljakt har hittills sammanlagt fem nya undersökningstillstånd i Norrlandslänen ansökts hos Bergsstaten. På de två högst belönade fynden i fjolårets mineraljakt, guld, zink och koppar i häll i Härjedalens kommun respektive koppar och guld i häll i Pajala kommun har under det gångna året uppföljning gjorts, med goda resultat, av prospekteringsföretag varvid mineraljägarna avtalat om betydande ersättningsbelopp utöver mineraljaktspriserna. Prisutdelning för de bästa fynden i år genomfördes under sista veckan i november och första veckan i december varvid sammanlagt drygt kr utdelades. Nyckelord: mineraljakt, koppar, guld, kobolt, zink, bly, silver 2

5 2. REDOVISNING AV FÖRBRUKADE MEDEL Driftbudgeten för Norrlands Mineraljakt 2008 är kr. Finansieringen har avtalats enligt följande: Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Regionförbundet i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län SGU kr (varav kr eget arbete och kr priser) Mineralföretag, kommuner (analyser och prispengar) Summa kr kr kr kr kr kr kr kr Den preliminära sammanlagda kostnaden för Norrlands Mineraljakt 2008 är kr, inklusive SGU:s egenfinansierade provgranskning, information samt penningpriser och därmed förenade sociala kostnader. Prispengar inklusive påförda sociala avgifter som SGU administrerat uppgick till kr. Norrlandsfondens pris ( kr) har ej administrerats av SGU och ingår ej i ovannämnda belopp. SGU:s egenfinansierade provgransknings- och informationsverksamhet har kostat kr jämfört med budgeterade kr. Följaktligen är kr ej finansierat och resulterar i en förlust med samma belopp för SGU. Finansiär Kostnads-utfall Andel 2008 Länsstyrelsen Jämtland Länsstyrelsen Västernorrland Regionförbundet i Gävleborg Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västerbottens län SGU, egenfinansierad provgranskning mm Mineralintressenter priser + analyser Summa

6 3. UTVÄRDERING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT Bakgrund Sedan starten i Norrbottens län 1967 och fram till 1987 arrangerades och finansierades Norrlands Mineraljakt av Norrlandsfonden. Under åren arrangerades tävlingen i huvudsak av utvecklingsfonderna i de fyra nordligaste länen och Nämnden för statens gruvegendom (NSG) med ekonomiskt stöd från industridepartementet. I slutet av och början av 1990-talen sjönk intresset för mineraljakten jämfört med tidigare. Färre mineraljägare skickade in prover. Mellan 1993 och 2000 organiserades och finansierades Norrlands Mineraljakt av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning (SGU), från 1996 med ekonomiskt bidrag från EU:s regionala fond. Den nedåtgående intressetrenden vändes och ett visst nytillskott av mineraljägare, speciellt ungdomar har tillkommit. Norrlands Mineraljakt 2001 arrangerades av Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt SGU. Georange Mineraljakt Norrland 2002 och Norrlands Mineraljakt har omfattat fem län och har finansierats av Georange tom. år Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, Regionförbundet Gävleborg samt SGU, har på uppdrag utfört merparten av de praktiska arrangemangen. Målsättningen är att utveckla mineraljakten genom: - större andel intressanta prover, speciellt från nya, outforskade områden - flera deltagande mineraljägare samt att höja dessas geologikunskaper - att intressera internationella företag för mineraljakt och prospektering i länen. - öka allmänhetens förståelse för mineralprospektering och utvinning. 3.2 Verksamhetsbeskrivning 2008 Den nya handboken för mineraljägare som framställdes 2006 och trycktes i en andra upplaga 2007 har distribuerats i brev med information om årets mineraljakt i mitten av maj till alla de tre senaste årens cirka 1000 mineraljägare samt till ett stort antal nya mineraljägare, som ringt och beställt handboken. Under våren genomfördes utbildning och information i skolor, hos byalag, genom utställningar, exkursioner och vid upptaktsträffar. Förutom SGU-personal informerade våra extraanställda resurspersoner i skolorna. Information om Norrlands Mineraljakt 2008 lades också ut på Internet under SGU:s hemsida med rubriken Leta mineral i Norrland. Artiklar om mineraljakten publicerades i flera tidskrifter och dagstidningar under året. Under tiden juni - september har enligt projektplanen ett flertal informationsevenemang, utställningar och mineraldagar genomförts. En extra anställd resursperson i Jämtlands län har informerat i skolor, på arbetsplatser och i samband med mässor m.m. samt ombesörjt vissa utställningar. På geologins dagar den september (och den 23 augusti i Ammarnäs) medverkade vi på åtta olika platser. På några ställen anordnades såväl utställningar som föredrag och exkursioner. Bland lyckade evenemang på geologins dag kan 4

7 nämnas Ammarnäs, Los, Malå, Sundsvall och Östersund. Fältbesök på intressanta fyndplatser har gjorts under september och oktober av såväl SGU som intresserade prospekteringsföretag. Jurymöte genomfördes i Malå den 4 november varvid årets pristagare i de fem Norrlandslänen utsågs. Nedan följer en urvalslista över genomförda informations- och utbildningsevenemang 2008: Datum Informationsaktivitet Ansvarig Län Kurs för mineraljägare, Tärendö VH BD Mineraljaktsino Lannavaara LB BD Mineraljaktsinfo, Vildmarksmässan, LB BD Gällivare Mineraljaktsupptakt, Överturingen J-O A, HS, X, Y, Z SW, DB, AS Mineraljaktsinfo, månadsmagasinet AS ALLA LÄN Filter Mineraljaktsexkursion, skolan HS Y, Z Överturingen Mineraljaktsupptakt, Malå J-O A, LB, J- AC, BD A P Mineraljaktsinfo, Svenska AS ALLA LÄN Mineralmässan Mineraljaktsinfo, Vindeln LB AC Mineraljaktsinfo o TV-inspeln, AS Z Ytterhogdal Mineraljaktsinfo, Hudiksvall SH, K-E E X Mineraljaktsinfo, Pajala marknad LB, VH BD Mineraljaktsinfo o utställn. Säbrå TH Y Mineraljaktsinfo o utställn. Lannavaara P-O S. BD Geologidag med mineraljakt, HS, SW Y Haveröveckan Mineraljaktsinfo, Vittangi P-O S. BD Mineraljaktsinfo, Sollefteå BN, AS Y Mineraljaktsinfo o utställn. Storb.gr. AS X Hofors Mineraljaktsinfo, Vittangimässan P-O S. BD Mineralaktsinfo, Jädraås AS X Mineraljaktsinfo, Geologins dag, AG, RG, AS AC, BD Ammarnäs Mineraljaktsinfo, Skogens Dag, Pajala VH BD Geologins Dag, Malå LB, JH AC Geologins Dag, Vilhelmina ÖE, GD, AS AC Geologins Dag, Kulturmagasinet, Sundsvall J-OA Y 5

8 3.3 Resultat länsvis NORRBOTTENS LÄN Vid Kulijoki, cirka 17 km nordnordväst om Vittangi har ett nytt, intressant hällfynd med koppar och kobolt gjorts. Mineraljägaren har under hösten ansökt om undersökningstillstånd för ett 80 ha stort område runt hällfyndet. I Pajala kommun har tre olika fynd prisbelönts, nämligen ett fynd av molybdenglans i häll, ett fynd med flera tättliggande kopparkisblock och ett blockfynd med massiv magnetit. I Arjeplogs kommun har såväl nickelblockfynd som kopparkisfynd i häll gjorts under året. VÄSTERBOTTENS LÄN Norrlandsfondens förstapris liksom första länspris utdelades år 2008 för ett hällfynd med intressanta bly- och zinkhalter samt något koppar och silver i Storumans kommun. Ett blockfynd med intressant kopparhalt i Vilhelmina kommun belönades med andra länspris och ett nytt, intressant nickelblockfynd i Skellefteå kommun belönades med tredje pris i länet. JÄMTLANDS LÄN I det s.k. Bodsjöstråket har genom åren flera mycket lovande mineraljaktsfynd gjorts. Mineraljaktsfyndet Tjärnberget redan på 1970-talet och 2007 års fynd av rik guld- och zinkmineralisering i häll vid Gålvattskullen tillhör de bästa mineraljaktsfynden någonsin. I 2008-års mineraljakt har både förstaprisfyndet, en blocksträng med intressanta koppar- och guldhalter och tredjeprisfyndet, ett block med höga silver-, bly- och zinkhalter samt koppar och kobolt gjorts inom det intressanta Bodsjöstråket års förstaprisfynd vid Gålvattskullen har under det gångna året undersökts av företaget Hansa Resources bl.a. med geokemi och geofysik varvid två mycket intressanta anomalier framkommit i fyndområdet, som delvis också har jordavrymts. Kärnborrningar planeras starta under våren Fyndet av ett stort hällområde med granitporfyr, en högvärdig bergart för vägbeläggning, i sydöstra länsdelen har föranlett stort intresse från ett vägbyggnadsföretag. 6

9 VÄSTERNORRLANDS LÄN Såväl länets förstaprisfynd, guld i biotitkvartsitblock som andraprisfyndet, koppar och guld också i biotitkvartsitblock ligger inom det uppmärksammade s.k. Bodsjöstråket som länge prioriterats av yrkesprospektörer, och som nu fått ytterligare mycket värdefull uppslagsinformation. GÄVLEBORGS LÄN Ett nytt hällfynd med kopparkis och bornit samt ett stort antal kopparmineraliserade block i närheten av hällen har framkommit sydväst om Loos. Dessutom har flera stora, lokala ultramafitblock med förhöjda arsenik-, kopparoch nickelhalter hittats vid Svartån, nordväst om Loos, i Ljusdals kommun. Två nya undersökningstillstånd har ansökts av mineraljägare i länet som ett resultat av årets mineraljakt. 3.4 Utvärdering Målsättningen att få in fynd med god kvalitet har uppnåtts i årets mineraljakt. Sammanlagt har ca prover granskats och dokumenterats i mineraljakten under året vilket är något färre än Fördelningen av prover länsvis är: Norrbottens län 339 prover, Västerbottens län 379 prover, Jämtlands län 137 prover, Västernorrlands län 170 prover och Gävleborgs län 439 prover. Från övriga län har 34 prover granskats och dokumenterats. Cirka 200 av de granskade proverna har analyserats kemiskt på 38 olika grundämnen. I samband med informationsevenemang har dessutom hundratalet prover okulärbesiktigats. Mineraljaktsinformation har i år hållits i upp till tiotalet skolklasser i varje län och flera nya, unga mineraljägare har deltagit i årets tävling. Företagen Anglo American Exploration, Blackstone Nickel AB, Botnia Exploration AB, Dragon Mining Sweden AB, EVE Ventures, Hansa Resources AB, Mawson Resources och Phelps Dodge Exploration har i år bekostat kemiska analyser, sponsrat penningpriser och deltagit vid provgenomgångar, fältbesök samt jurymöte. 3.5 Indikatorer Resultaten av mineraljakt i form av nya arbetstillfällen tar som regel flera år. Ett bra exempel på hur mineraljakten leder till arbetstillfällen är de tre grundarna av prospekteringsföretaget Lappland Goldminers AB, flitiga mineraljägare under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, nu framgångsrika företagare, som årligen sysselsätter tjugotalet personer i olika prospekteringsaktiviteter. Ett av de första fynden som grundarna till företaget gjorde var guldfyndet i Svartliden, som efter flera års intensiv prospektering och projektering nu startat som producerande guldgruva under hösten 2004 och 7

10 som nu sysselsätter ett 60-tal personer. Exempel på andra mineraljaktsfynd, som lett till brytning och förädling i landet är kvartsförekomsten Hälsingfors i Vindeln, Västerbotten, kvartsitförekomsten vid Klövsjö i Jämtland, guldförekomsten Harnäs i Värmland, rosa kalcitförekomsten Gråmyren i Uppland och porfyrförekomsten Bo i Örebro län. Mineraljakten har också bidragit med fynd som lett till brytning av grafit vid Kringeltjärn nära Voxna i Gävleborgs län. De nämnda förekomsterna har sammanlagt skapat 70-talet arbeten. Exempel på värdefulla mineraljaktsfynd som lett till omfattande prospektering med många värdefulla arbetstillfällen som följd är koppar-, zinkuppslaget Tjärrovare i Jokkmokks kommun; koppar-, guld- och järnoxiduppslagen Ukonpalo i Pajala kommun, gulduppslagen Tjålmträsk och Åbacka i Sorsele kommun, Gubbträsk i Storuman och Kalvträsk i Skellfteå kommun; koppar-, guld-, platina- och palladiumuppslaget Bottenbäcken liksom koppar-, zinkfyndet Tjärnberget, båda i Bergs kommun i Jämtland, guld-, zink- och kopparuppslaget i fast klyft vid Gålvattskullen/Storkullen i Härjedalen m.fl. Sannolikt kommer åtminstone fyra av årets mineraljaktsfynd att undersökas av prospekteringsföretag varvid ett tiotal nya arbetstillfällen bedöms kunna skapas. Redan har årets tävling resulterat i att arbetsgivaravgifter erlagts för 45 kortvariga arbetstillfällen. 4. MINERALJAKTENS PRISSPONSORER 2008 a= analyssponsor, p=prissponsor ORGANISATION Anglo American Exploration, a+p Arjeplogs kommun, p Arjeplogs kommun, p Arvidsjaur kommun, p Bergs kommun, p Blackstone Nickel AB, a+p Bodens kommun, p Botnia Exploration AB a+p Bräcke kommun, p Dorotea kommun, p Dragon Mining Sweden AB, a+p EVE Ventures, a+p Gällivare kommun, p Hansa Resources a+p Härjedalens kommun, p Härnösands kommun, p Krokoms kommun, p Ljusdals kommun (Närljus), p Lycksele kommun, p Malå kommun, p ORGANISATION Mawson Resources, a+p Norrlandsfonden, p Norsjö kommun, p Pajala kommun, p Phelps Dodge Exploration, a+p Piteå kommun, p Skellefteå kommun, p Sollefteå kommun, p Sorsele kommun, p Storumans kommun, p Sveriges geologiska undersökning, a+p Söderhamns kommun p Vilhelmina kommun, p Vindelns kommun, p Ånge kommun, p Åsele kommun/åsele näringslivssiftelse, p Älvsby kommun, p Östersunds kommun, p Övertorneå kommun, p 8

11 5. RESULTATLISTOR LÄNSVIS 2008 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I NORRBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Ola Uvén, Vittangi kr Fynd av koppar och kobolt samt rikligt med svavelkis i 4 poäng amfibolithäll. Prov 08202, Kbl 29K, 7h. RN-koord: / Analys: 0,05 ppm Au, 1,2 ppm Ag, 0,16 % Co, 1,54 % Cu 2:a pris Joel Snell, Pajala kr Fynd av molybdenglans och kopparkis i upp till 70 cm breda 3+ poäng pegmatitgångar i granithällar. Prov Kbl 29M,2e. RN-koord / Analys: 3 ppm Ag, 0,002 ppm Au, 0,3 % Cu, 0,31 % Mo. 3:e pris Kjell Persson, Kangos och Vesa Hiltunen, Junosuando kr Stort antal blockfynd med kopparkis i grönstensblock med karbonatstenssliror. Ett analyserat block har förhöjd guldhalt medan ett annat block har förhöjd nickelhalt. Prov 08261, 08545, 08916, Kbl 29L,1i. RN-koord / Analys(08545): 0,76 ppm Au, 26 ppm Ag, 11,9 % Cu, Analys(08919): 0,001 ppm Au, <0,2 ppm Ag, 106 ppm Cu, 0,11 % Ni 3 poäng Delat 4:e pris Ragnar Hjärtberg, Pajala kr Blockfynd med kompakt magnetitmalm. 2 poäng Prov Kbl 28M, 5g RN-koord.: / Delat 4:e pris Sven-Erik Holmström, Arjeplog kr Flera blockfynd med nickelhaltig magnetkis och kopparkis i 2 poäng grovkornig gabbro. Prov Kbl 24I,7e. RN-koord.: / Analys: 254 ppm Co, 0,44 % Cu, 0,29 % Ni Prov Kbl 24I,7e. RN-koord.: / Analys: 103 ppm Co, 0,28 % Cu, 0,13 % Ni Delat 4:e pris Assar och Sören Marklund, Arjeplog kr Hällfynd med koppar-, svavel- och magnetkis i kvarts. 2 poäng Prov Kbl 26G9c. RN-koord.: / Analys: ppm Au, 9 ppm Ag, 0,94 % Cu, 9

12 Delat 4:e pris Ursula Lindvall, Kalix kr Fynd av block med magnet- och svavelkis samt något 2 poäng kopparkis i amfibolit. Prov Mjöträsk Analys: 0,016 ppm Au, 3 ppm Ag, 0,14 % Cu, 0,05 % Ni Ungdomspris Rebecca Lindvall, Hortlax kr Fynd av rosenkvarts Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Patrik Lindvall, Kalix Björn Granström, Arvidsjaur Ebba Spegel, Luleå Margareta Lomvik-Sandström, Vittangi Per-Olov Sandström, Vittangi Hans Johansson, Luleå Stig Olsson, Slagnäs Heikki, Junosuando Martti Allén, Kalix Marja Allén, Kalix Pekka Allén, Kalix Arne Johansson, Vittangi Frans Johansson, Vittangi Stig Pallari, Vittangi Ethel Landström, Gällivare Svante Lejon, Övertorneå Kopparkis Kopparkis Kalcedon (smyckesten) Kalcitmarmor, granater Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis, guld Kopparkis, guld Kopparkis, guld Kopparkis Kopparkis Kopparkis Kopparkis, nickel, zink Kopparkis Följande personer erhåller diplom för fynd av: Anders Skoglind, Tärendö Sölvi Kauma, Övertorneå Arne Hansson, Boden Folke Larsson, Boden Reijo Uurasmaa, Korpilombolo Birgitta Öster, Norrfjärden Kari Mäkitalo, Kurravaara Thea Waara, Pajala Anna-Lis Ingridsson, Lannavaara Karl-Gösta Aidanpää, Kainulasjärvi Magnetkis Grafit Svavelkis Svavelkis Magnetit Dolomit Grafit Magnetit Svavelkis Svavelkis 10

13 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERBOTTENS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Olle Lindh, Storuman kr Fynd av zink, bly och något koppar i kvartsomvandlad skiffer 4 poäng från häll i bergrum. Nyfynd i prospekteringsintressant område. Prov Forsvik, Kbl 23H,3d RN-koord.: / Analys 1: ppm Au, 20 ppm Ag, 0.12 % Cu, 2.38 % Pb, 6,88 % Zn. Analys 2: ppm Au, 15 ppm Ag, 638 ppm Cu, 1.05 % Pb, 1.33 % Zn. 2:a pris Gunnar Davidsson, Vilhelmina kr Fynd av stort rostvittrat block med finkornig kopparkis och 3+ poäng svag guldförhöjning i kvarts samt kvartsomvandling i tät biotitskiffer. Prov nr Råsele, Kbl 21G,9j RN-koord.: / Analys: 5 ppm Ag, 0,1 ppm Au, 0,89 % Cu 3:e pris Kristoffer och Kurt Löfroth kr Fynd av ultramafitblock med intressant nickel- och 3 poäng kopparmineralisering på ny plats inom den s.k. nickellinjen. Prov Kbl 22L,6a. RN-koord: / Analys: 389 ppm Co, 0,15 % Cu, 0,36 % Ni 4:e pris Karl-Magnus Fällman, Norsjö kr Fynd av två gabbrohällar med magnetkis och något nickel. 3 poäng Prov 08088: Kbl 22J,8f. RN-koord.; / Analys: 0,1 % Ni Blockfynd med finkornig zinkblände och något kopparkis i skarnomvandlad amfibolit. Prov 08551: Kbl 23J,0a. RN-koord; / Analys: 0.11 % Cu, 1,52 % Zn. 2+ poäng 5:e pris Per-Erik Nilsson, Lycksele kr Hällfynd med kvartsdränkt grafitskiffer längs nybruten 2+ poäng skogsbilväg. I kvartsen förekommer svavelkis, något kopparkis och malakit Prov Fyndplats Lillögda. Kbl 21I,9a. RN-koord.: / Analys: 2 ppm Ag, 0,07 ppm Au, 546 ppm Cu, 340 ppm Zn 11

14 6:e pris Britt Andersson, Tavelsjö kr Hällfynd med ovanligt vacker, grå fältspat 2 poäng Prov Fyndplats Tavelsjö. Hällfynd med något zink Prov Fyndplats Lillberget Analys: 466 ppm Cu, 0,11 % Zn. 2 poäng Ungdomspris Emma Danielsson, Malgomaj kr Järnanrikning Följande personer erhåller bokpriser och diplom för fynd av: Tomas Binett, Sundsvall Bror Grubbström, Rentjärn Sten Sandström, Byske Eivor Skoglund, Stockholm Minette Sandström, Tavelsjö Sven Sandström, Tavelsjö Hilbert, Boliden Christina Eriksson, Ammarnäs Christer Lövgren, Glommersträsk Henrik Samuelsson, Åsele plagioklasfältspat med spektralfenomen koppar-, svavel- och magnetkis kopparkis mylonit (nyttosten) olivin olivin apatit, turmalin kopparkis, blyglans, zinkblände svavelkis svavelkis Andrepristagaren i Västerbottens län, Gunnar Davidsson, Vilhelmina vid sitt prisbelönta blockfynd med koppar 12

15 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Sture Lund, Sundsbruk kr Fynd med intressant guldhalt i flera rostvittrade, kantiga, 4 poäng arsenikkisförande, biotitkvartsitblock. Prov nr Kbl 17F, 3h. RN-koord.: / Analys: >1 % As och 2,35 ppm Au. Blockfynd med zinkblände och något blyglans i kvartsbreccierad grafitskiffer. Prov nr Kbl 17F, 3i. RN-koord.: / Fynd av Naggenkvartsit i häll. Ljus bergart lämplig som krossberg till vägbeläggning. Prov nr Kbl 17F, 3i. RN-koord: / poäng 2+ poäng 2:a pris Dan Svensson, Överturingen kr Fynd av kopparkis och guld i block. Bergarten är en kvarts- 3+ poäng och biotitrik gnejs. Prov nr Kbl 17F, 5a. RN-koord / Fyndplats: I byn Överturingen. Analys 1: 0,78 % Cu, 0,21 ppm Au. Analys 2: 1,59 % Cu, 17 ppm Ag, 2,45 ppm Au, 0,14 % Zn Delat 3:e pris Lilian Sigenstam-Eriksson och Bengt-Åke Eriksson, Bollstabruk Blockfynd med kopparkis, magnetkis och svavelkis i kvartsdränkt metagråvacka. Prov Kbl 18G, 4j. RN-koord.: / Analys: 3 ppm Ag, 0,496 % Cu. 3 poäng kr Delat 3:e pris Lennart Vessberg, Härnösand kr Fynd av ren kvarts i 500 x 10-50m stort hällområde 3 poäng Prov Kbl 18I, 0b. RN-koord.: / :e pris och ungdomspris Emil Svensson, Överturingen Blockfynd med kopparkis i biotitgnejs Prov Kbl 17F, 5b. RN-koord: / Analys: 2,6 ppm Ag, 0,66 % Cu, 0,1 ppm Au. 2+ poäng kr 5:e pris Karl Rönnholm, Kramfors Fynd av kopparkis och något grafit i framgrävd och sprängd häll. Prov Kbl 18H, 6g. RN-koord.: / Analys: 0,56 % Cu, 4,14 % C 2 poäng kr 13

16 Följande personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Ture Höglund, Härnösand Per Björkman, Härnösand Jens Vikström, Timrå Bert Nygren, Kramfors Anders Karlsson, Överturingen Jens Svensson, Överturingen Kopparkis Kopparkis Koppar-, svavel- och magnetkis, magnetit Kopparkis Kopparkis Kopparkis Följande personer erhåller diplom för fynd av: Reinhold Carleby, Sollefteå Yngve Gradin, Liden Mikael Bostedt, Brunflo Heinz och Gunilla Falbe, Timrå Lennart Norgren, Härnösand Peter Uppling, Sundsvall Vidar och Andrea Söderqwist, Sollefteå Kopparkis Kopparkis Svavelkis Fältspat Magnetkis Turmalin Kvarts Emil Svensson, Överturingen erhöll 4: e pris och ungdomspris i Västernorrlands län för fynd av kopparblock. Foto: Arne Sundberg 14

17 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I JÄMTLANDS LÄN 2008 LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris Stefan Cavallin och Kjell Wallin, Ljusdal kr Fynd av två stora, jordfasta kvarts- och biotitrika gnejsblock 4 poäng med god till ställvis rik, finkornig kopparkismineralisering samt förhöjd guldhalt. Prov Kbl 16F,7e.RN-koord: / Analys: 0.74 ppm Au, 10 ppm Ag, 2.43 % Cu, Fynd av flera rostvittrade, kvartsrandiga biotitgnejsblock med ställvis god kopparkismineralisering. Prov Kbl 16F,7e. RN-koord.: / Analys: 0.59 ppm Au, 6 ppm Ag, 1,07 % Cu. 4 poäng 2:a pris Dan, Harriet och Jens Svensson, Överturingen kr Fynd av stort hällområde med röd kvartsporfyrisk 3+ poäng granitporfyr. Bergarten bedöms ha goda egenskaper som toppbeläggning på starkt trafikerade vägar. Prov Kbl: Kbl 17E,4h.RN-koord.: / Bergtekniska analyser: kulkvarnsvärde 8,0 resp. 10,6. 3:e pris Alf Liljeteg, Hackås kr Blockfynd med semimassiv svavelkis samt zinkblände, 3 poäng blyglans och kopparkis med god silverhalt i kloritskiffer. Prov Kbl 18E,4g. RN-koord.: / Analys: 0.08 ppm Au, 173 ppm Ag, 607 ppm Co, 0.85% Cu, 2.83 % Pb, 8,61 % Zn. Delat 4:e pris Kurt Andersson, Ås och Börje Sellberg, Ytterån kr Blockfynd med blyglans och zinkblände i sprickplan 2+ poäng tillsammans med kvarts i skifferbergart. Prov och Kbl 20D,6d / Analys: 0.01 ppm Au, 5 ppm Ag, % Pb, 1.25 % Zn. Delat 4:e pris Kjell Wallin, Ljusdal 2+ poäng kr Fynd av flera block med mörk, glasig kvartsit vari förekommer svavel- och magnetkis samt något kopparkis och förhöjd guldhalt. Prov m fl. Kbl 17F, 0e. RN-koord.: / Analys: 0,3 ppm Au, 0,6 ppm Ag, 0,1 % Cu, 15

18 Delat 4:e pris och ungdomspris Erik och Anton Svensson, Överturingen Fynd av en cirka 10 x 5 m stor, finkornig gabbrohäll. Bergarten tar fin polering och ger en mörk matrix i bergarten med reflekterande glimmer utspridda. Fyndet är därmed av visst intresse som nyttosten. Prov Kbl 17E,5j. RN-koord: / poäng kr 7:e pris Kia Charina Karlsson, Ruda Fynd av koppar- och magnetkis i häll i vägskärning med 2 poäng rostvittrad amfibolit och gnejs. Prov Kbl 18G,6j RN-koord: / Östersundspris Lilian Sigenstam-Eriksson och Bengt-Åke Eriksson, Bollstabruk Fynd av svavel- och arsenikkis samt spår av kopparkis i sandstensblock. Prov poäng kr Ungdomspris i Östersunds k:n Elise Mattsson, Alva Sundberg och Elin Furborg, Östersund Fynd av massiv svavelkis i mörk skiffer. 1 poäng kr Följander personer erhåller bokpris och diplom för fynd av: Jan-Erik Moberg, Sveg Lennart och Eva-Britt Barchéus, Bräcke Berthold, Edsbyn, Edsbyn Carina Brorsson, Undersåker Arne Funseth, Gäddede Agneta och Barbro Funseth, Knivsta Susanna Fahlén, Nälden Gunnar Waltersson, Krokom Torsten Wedin, Hammarstrand Rolf Andersson, Hammarstrand zink koppar- och magnetkis kopparkis kopparkis kvarts eklogit eklogit kalksten olivin kalksten kalksten 16

19 RESULTATLISTA, MINERALJAKTEN I GÄVLEBORGS LÄN LÄNSPRISER, SPONSRADE AV FÖRETAG OCH KOMMUNER. BOKPRISER SPONSRADE AV SGU. 1:a pris och Berthold, Edsbyn kr Fynd av en liten häll och flera block med kopparkis och 4 poäng bornit samt svavelkis. Bergarten i hällen och flera block är gabbroid grönsten. Flera andra block utgörs av sericitkvartsit med kopparkis och malakit. Prov Kbl 15F,9a. RN-koord.: / Fynd av flera upp till kubikmeterstora ultramafitblock med gles koppar- och magnetkisimpregnation samt enstaka arsenikkiskristaller. Prov nr , Kbl 15F,9a. RN-koord.: / Fynd av svavel- och magnetkis samt spår av kopparkis och malakit i häll. Prov ,7. Kbl 14F,5i. RN-koord.: / poäng 2+ poäng Delat 2:a pris Alf Olsson, Ljusdal kr Fynd av metadioritblock med god impregnation av 3 poäng vanadinhaltig magnetit och något kopparkis. Prov Kbl 16G,3a. RN-koord.: / Analys: 0.01 ppm Au, 0,2 % Cu, 19 % Fe, 0,5 % Ti, 0,14 % V Delat 2:a pris Thomas Nilsson, Forsa kr Fynd av flera kantavrundade, rostvittrade block med koppar- 3 poäng och magnetkis tillsammans med grovkornig amfibol i skarnbergart. Prov Kbl 14H,3f. RN-koord.: / Analys: 0,4 ppm Ag, 0,17 ppm Au, 0,52 % Cu, Delat 2:a pris Bernt Pettersson, Östhammar kr Fynd av stora block med grovkornig koppar- och magnetkis 3 poäng tillsammans med grovkornig hornblände och tremolit i skarnbergart. Prov m.fl. Kbl 14H,3e. RN-koord.: /

20 5:e pris Åke Lundkvist, Jädraås kr Blockfynd med ställvis god kopparkisimpregnation i kvartsgranat-amfibolskarnig gnejs 2+ poäng Prov Kbl 14G,0f. RN-korrd / Analys: 0,3 ppm Ag, 0,03 ppm Au, 0,6 % Cu Prov Analys: 0,35 % Cu Fynd av ett jordfast, lokalt järnmalmsblock med magnetit i amfibolskarnig grå gnejs. Prov Kbl 13G,9f RN-koord.: / Analys: 20 % Fe, 876 ppm Mn. 2+ poäng Delat 6:e pris Victor Li, Järvsö kr Blockfynd med kopparkis och malakit i uppsprucken grönsten. Fyndet är ett komplement till kännedomen om 2 poäng malmblock söder om Los. Prov Kbl 15F,8d. RN-koord.: / Analys: 33,3 ppm Ag, 0,09 ppm Au, 0,81 % Cu Delat 6:e pris Karl-Erik Engberg, Jättendal och Sixten Hällgren, Hudiksvall Fynd av finkorniga diabasblock med finkornig, gles 2 poäng kr impregnation av magnetit och nickelhaltig magnetkis Prov Kbl 16H, 5f. RN-koord.: / Fynd av block med kopparkis i biotitgnejs Prov Kbl 16H, 5g. RN-koord.: / Delat 6:e pris Riitta Orelund och Olle Grönwall, Delsbo kr Fynd av andalusit, rosenkvarts och ametist från en ur 2 poäng prospekteringssynpunkt intressant omvandlingszon i en kraftverkstunnel. Prov 08220, 08419,08420 Kbl 16G,5a. RN-koord.: / Ungdomspris Karolina Myrlund, Los kr Fynd av svavelkis i granit 18

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

ut och leta sten Handbok för mineraljägare

ut och leta sten Handbok för mineraljägare ut och leta sten Handbok för mineraljägare Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi

Läs mer

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f NR 7 NOVEMBER 2009 n i kl a s j ons s o n växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f kred i t ga r a n t i s o m s i sta p u sse l b it 400 m i l j o ne r i r i skk a p i tal s k a g e t i l lvä x t i

Läs mer

Kampen om norrmännen sidan 22-23. Stor special: Redovisning och revision Sidan 11-18. Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket

Kampen om norrmännen sidan 22-23. Stor special: Redovisning och revision Sidan 11-18. Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o ` Näringsliv nummer 7.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Angelica Staverfelt efterträder pappa Björn på bruket tar

Läs mer

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens NR 8 DECEMBER 2009 Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet Ny lag mot osund konkurrens TEMA: konferens & rekreation KAN MAN PÅVERKA SIN UTSIKT? Vi tror det. Vi tror på kraften hos den enskilda individen.

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Trävaror till hela världen

Trävaror till hela världen NR 1 2008 Trävaror till hela världen Dikning för bättre tillväxt Ugglor till nytta och nöje Allt om plantering Stärk äganderätten! Tjäna mer på skogen Tippbart lastflak SPORTSMAN 700 EFI X2» Oavsett om

Läs mer

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras NR 5 SEPTEMBER 2009 TEMA: upplevelser & besöksnäring delikatesser från norr i tantolunden Turistnäringen skapar intäkter kulturens huvudstad i europa 2014 akutmottagning för företag i kris Ann-Louise vet

Läs mer

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet N R 3 M A J 2 0 0 8 TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap NUMMER 26 * december 2002 * 2/2002 Sandåkerns SK 1967. (Se artikel sid 24 ) Bakre raden fr.v: Lagledare Rune Mattsson, Ulf Engman, Björn Öhman

Läs mer

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05

Läs mer

Atlas. Geografi och kartor igår idag imorgon. Rally-Tina värdesätter en bra karta. 3D-visualisering allt viktigare i samhällsdesign

Atlas. Geografi och kartor igår idag imorgon. Rally-Tina värdesätter en bra karta. 3D-visualisering allt viktigare i samhällsdesign Atlas Geografi och kartor igår idag imorgon Rally-Tina värdesätter en bra karta sid 14 3D-visualisering allt viktigare i samhällsdesign sid 6 Attraktivt med navigering i mobilen sid 18 Jag vill känna mig

Läs mer

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005

Marathon. löparen. Martina. Kristoffer. Stockholm Marathon ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Marathon löparen ÅRGÅNG 38 NR 196 AUGUSTI 3/ 2005 Martina Kristoffer Stockholm Marathon Ledaren Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box 218 101 24 Stockholm Postgiro 82607-3 Tidningen Marathonlöparen

Läs mer

Hotingtravet LÖRDAG 4 JULI START 13:15. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 1. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37

Hotingtravet LÖRDAG 4 JULI START 13:15. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 1. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 Hotingtravet LÖRDAG 4 JULI START 13:15 PRIS 30KR (inkl moms) Nr 1. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 1 Hotingtravet Storgatan 30, 830 80 Hoting. 0671-105 84 070-211 27 49 Anmälningar 08-627 21 00 Strykning

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt Nr 1 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens 6 SSIF/KAF-spelen 13 smått & gott 16 Förbunds Nytt nr 1 april 2002 Redaktör och ansvarig utgivare: Olle Wegner

Läs mer

Inbjudan. Program. Tillsammans med. ResultIT

Inbjudan. Program. Tillsammans med. ResultIT Inbjudan Program Tillsammans med ResultIT SM-FRUKOST-SERVICE FRÅN LÖKENS! Vi kommer till dig mellan 06.45 och 08.00 Hållplatser: Mälarbadens Camping Torsharg IP Camping Nära Pagodens lägenheter Parken

Läs mer

Hotingtravet FREDAG 10 JULI START 18:30. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 3. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37

Hotingtravet FREDAG 10 JULI START 18:30. PRIS 30KR (inkl moms) Nr 3. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 Hotingtravet FREDAG 10 JULI START 18:30 PRIS 30KR (inkl moms) Nr 3. 2015 www.hotingtravet.com Bankod 37 1 Hotingtravet Storgatan 30, 830 80 Hoting. 0671-105 84 070-211 27 49 Anmälningar 08-627 21 00 Strykning

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer