Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland"

Transkript

1 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006

2

3 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 JÄMTARKEOLOGI 24 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB

4 Länsstyrelsens i Kronobergs län dnr Växjö kommuns projektnr Arkeologicentrums projektnr P2004:02 G Län: Kronobergs län Landskap: Småland Kommun: Växjö kn Socken: Växjö sn RAÄ-nr: 175 Fastighet: Växjö 12 4 Ek. kartblad: 5E 0h NÖ JÄMTARKEOLOGI 24 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB Vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger år 2006, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Brunflo, Växjö kommun, Växjöhem AB, Växjö, och länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö. Kartutsnitt ur allmänna kartor lantmäteriverket, Gävle. Medgivande M 2005/2798. Omslagsbild: F349 spånskrapa och borr av flinta, fynd i matjorden inom Yta C, RAÄ 175. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Förstorad till 120% av naturlig storlek. ISSN ISBN

5 Innehållsförteckning Förord 1. Britta Wennstedt Edvinger Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175 i Växjö sn, Småland ix 1 Slutundersökning på Vallen i Växjö 1 Uppdragets bakgrund 1 Undersökningsområdet 2 Tidigare undersökningar 7 Preliminär projektplanering 13 Utgångspunkter undersökningsplanen i sammanfattning 13 Frågeställning livets ekologi 13 Syfte och målsättning 14 Preliminär planering 15 Slutundersökningens genomförande 17 Tekniska uppgifter 17 Dokumentation 19 Undersökt yta och volym 22 Undersökta lager 23 Fynd och provtagning 24 Anläggningar 29 Resultat 33 Yta A och E undersökningsområdets nordligaste del 33 Preliminär markanvändningsanalys 35 Historiska kartöverlägg 35 Fynd 35 Anläggningar 41 Datering 44 Yta B undersökningsområdets östligaste del 45 Preliminär markanvändningsanalys 47 Historiska kartöverlägg 47 Fynd 48 Anläggningar 50 Datering 63 Yta C undersökningsområdets västligaste del 66 Preliminär markanvändningsanalys 67 Historiska kartöverlägg 67 Fynd 67 Anläggningar 71 Datering 76 Yta D på strandkanten till Södra Bergundasjön 77 Preliminär markanvändningsanalys 78 Historiska kartöverlägg 78 Fynd 78 Anläggningar 86 Datering 93

6 Yta F 94 Preliminär markanvändningsanalys 94 Historiska kartöverlägg 95 Fynd 95 Anläggningar 95 Datering Anders Olofsson Översiktlig analys av stenmaterial från boplatsen Vallen, RAÄ 175 i Växjö sn, Småland 97 Inledning 97 Råmaterial 98 Föremålstyper 98 Retuschering 101 Frakturanalys 101 Reduktionsanalys 103 Slutord Torbjörn Brorsson Keramik och bränd lera från Vallen, Växjö sn 111 Inledning 111 Keramikktyper 111 Keramikens fördelning över undersökningsområdet Roger Engelmark, Johan Linderholm, Johan Olofsson & Karin Viklund Miljöarkeologiska analyser av material i samband med slutundersökning av RAÄ 175, Vallen, Växjö sn, Småland 115 Inledning 115 Frågeställning 115 Material och metod 116 Markanvändningsanalys 116 Funktionsanalys av konstruktioner 117 Natur- och kulturhistorisk analys 118 Provtagningsstrategi 118 Analysmetoder 118 Resultat 121 Dateringar 121 Funktionsanalys 122 Markanvändningsanalys 125 Jämförelse mellan markkemisk prospektering i utredning och 131 slutundersökning Vegetationens och kulturlandskapets utveckling i Växjö-trakten 132 Jämförelse med närliggande geografiska områden 133 Sammanfattande diskussion 134

7 5. Pär Connelid Landskapshistoria vid Vallen, Växjö sn, Småland 139 Inledning 139 Näset vid Vallen 1600-talet och 1700-talet 140 Storskiftet Laga skiftet Ekonomiska kartan Telestads by Maria Hinnerson-Berglund Vallen som människornas livsvärld under 9000 år 153 Livsvärlden 153 Vallen som människornas livsvärld 153 Livsvärlden ett nytt arkeologiskt begrepp 153 Bearbetning och tolkning av fynden 154 Fynden från Vallen: kategorier, antal och lokalisering i tid 154 Den historiska tidens fynd på Vallen 158 Artefakterna från stenåldern på Vallen 161 Ett försökt till relativ datering 161 Stenåldersfynden från Vallen ur råmaterialsperspektiv 164 Stenslagningstekniken på Vallen 166 Råmaterial och reduktionsmetoder som regionala, krono- 166 logiska och sociala markörer Fynd i anläggningarna på Vallen 168 Sammanfattning: ett försök att inringa de förhistoriska uppe- 170 hållsplatserna på Vallen Vallen som människornas livsvärld under 9000 år 172 Vallen idag 172 Vallen under historisk tid 173 Vallen som de förhistoriska människornas livsvärld 174 Tiden före och omkring vår tideräknings början 176 Äldre bronsålder och yngre stenålder på Vallen 176 Vallen under mesolitisk tid 178 De första människorna på Vallen Britta Wennstedt Edvinger Arkeologi på Vallen: utvärdering och reflektion 183 Utvärdering 183 Avvikelser från undersökningsplanen 183 Undersökningsområdet 184 Fokus på anläggningar 184 Planerade och genomförda externa analyser 185 Rapporter 185 Informationsinsatser 186 Utvärdering av metodvalet 186 Uppfyllelse av målformuleringen 187

8 8. Maria Hinnerson-Berglund Krönika: Vallen i årtal 189 Referenser 193 Bilagor Administrativa och tekniska uppgifter 2. Fotoförteckning 3. Fyndförteckning 4. Anläggningsförteckning 5. Provförteckning 6a. 14 C-dateringar 6b. Kalibrerade 14 C-dateringar 7. Miljöarkeologiska bilagor 8. Vedartsanalys 9. Preliminär markanvändningsanalys, RAÄ 175, Vallen, Växjö sn, Småland (MAL-rapport ) Johan Linderholm & Johan Olofsson

9 Förord Den franske filosofen och författaren Paul Valéry ( ) har sagt om dikter att de aldrig blir färdiga, bara övergivna. För arkeologiska rapporter gäller samma sak. I något skede överges rapportmanuset även om ämnet inte är uttömt. I den här rapporten redovisas olika fasetter av Vallens historia, men det betyder inte att det inte hade funnits mer att berätta. Vi kan emellertid inte göra det inom ramen för detta projekt. Vi har valt en annan form än den konventionella för undersökningsrapporter. Varje författare ansvarar för en egen rapportdel. På så vis liknar rapporten mer en artikelsamling än en arkeologisk rapport. Det gynnar vårt syfte att flera, specialiserade röster gör sig hörda. Kapitel 2 handlar om stenteknikerna på Vallen och skrevs av fil.dr Anders Olofsson, Umeå. Anders sköter om stenmaterialen i alla våra undersökningar, och arbetar därutöver bl.a. som forskningschef för Vuollerim Hans egen forskning handlar om stenteknologi, precis sådant som han skriver om här. Kapitel 3 skrevs av Dr Torbjörn Brorsson, Kontoret för keramiska studier. Det handlar om keramikfynden, som var fåtaliga och huvudsakligen sentida. Kapitel 4 har samförfattats av professor Roger Engelmark, fil.kand. Johan Linderholm, fil.kand. Johan Olofsson och docent Karin Viklund vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. Kapitlet handlar om de miljöarkeologiska undersökningar vi låtit göra på Vallen. Precis som de två föregående kapitlen innehåller detta ganska många tekniska detaljer, men här finns också bl.a. en intressant översikt över vegetationsutvecklingen i växjötrakten. Kapitel 5 skrevs av fil.kand. Pär Connelid, historisk geograf baserad i Varberg. Detta kapitel är en genomgång och översiktlig analys av historiska kartor, och jag tror att många läsare finner landskapsutvecklingen som den avslöjar sig i de gamla kartorna över södra delen av Växjö och Telestad intressant. Kapitel 6 skrevs av fil.dr Maria Hinnerson-Berglund, Göteborg. Maria deltog i fältarbetet på Vallen. Hennes kapitel utgör rapportens tolkningsdel. Den innehåller både konventionell arkeologi och en syntes som är avsedd för en bredare läsekrets. Till den senare hör också kapitel 8, en krönika över Vallen från istiden och framåt. Dessutom har Maria tillsammans med Joel Berglund läst och kommenterat de övriga kapitlen i rapporten. Själv har jag bidragit med kapitlen 1 och 7. Det första kapitlet beskriver varför undersökningen kom till stånd och hur vi gick tillväga. Det är uppgifter som måste redovisas till myndigheterna varje gång en fast fornlämning undersöks och tas bort. För andra läsare än arkeologer torde dessa informationer vara av begränsat intresse. Kapitel 7 är en utvärdering som finns med för att det är ett formellt krav på undersökningsrapporter. Arkeologiska undersökningar blir i regel inte riktigt som man tänkt sig dem i förväg. Det är därför viktigt att att utfallet jämförs med den preliminära planeringen.

10 Många personer har frikostigt bidragit med sina kunskaper och synpunkter till denna undersökning. Jag vill tacka alla och nämna några: Marie Olsson och Lars Wallin på Wallin kulturlandskap & arkeologi, som deltog i utformandet av det första anbudet, underkonsulterna som levererat resultat och svarat på frågor, och författarna som bidragit inte bara med rapporttexter, utan också med många intressanta samtal. Dessutom tack till professor Per Ramqvist för kommentarer till ett textavsnitt, fil.dr Per Nilsson, Östersund, för hjälp med jord och stenar, och till medarbetarna på Vallen, fil.dr Maria Hinnerson-Berglund, mag.art. Joel Berglund, fil.kand. Kjell Edvinger och Kimberly Consroe, doktorand i arkeologi vid The George Washington University, Washington D.C., USA. Alvesta i augusti 2006 Britta Wennstedt Edvinger projektledare, fil.lic.

11 Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175 i Växjö sn, Småland Britta Wennstedt Edvinger Arkeologicentrum AB Sammanfattning Växjö kommun planerar ett nytt bostadsområde mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i Växjö. Här kommer Växjöhem AB att uppföra bostäder som får Bokhultets naturreservat och de båda sjöarna som närmaste grannar. Vallen var sedan tidigare registrerad som fast fornlämning, RAÄ 175 i Växjö sn, och blev därför föremål för en arkeologisk undersökning. Undersökningen genomfördes av Arkeologicentrum AB under juli och augusti år De förhistoriska fynden utgörs huvudsakligen av rester av redskapstillverkning i form av avslag och splitter av kvarts, flinta och kristianstadflinta. Avslag är den största fyndkategorin, följd av retuscherade avslag, kärnor, spån- och mikrospånfragment, skrapor, knivar och borrar. Bipolär reduktion dominerar kvartsmaterialet. Flintan har bearbetats både med plattformsteknik och bipolärt. Kristianstadflintan har nästan uteslutande bearbetats med plattformsteknik. 31 anläggningar dokumenterades. En majoritet utgjorde härdar och oidentifierade nedgrävningar, varav två kan vara stolphål. Några byggnader kunde m.a.o. inte återfinnas. Områdets yngre historia går att följa i historiska kartor. Torpet Vallen fanns här under senare delen av 1700-talet men redovisas inte på lagaskifteskartan från år När torpet togs upp är oklart, men resultaten av undersökningen visar att det utgör den första fasta bosättningen i undersökningsområdet och sannolikt etablerades under 1700-talets mitt, av fynden att döma. Det finns ett par kermikfynd från övergången mellan vikingatid och medeltid, men inga andra spår att knyta samman dem med. Under förhistorisk tid har platsen nyttjats återkommande men med låg intensitet. Det finns varken markkemiska eller okulärt konstaterbara spår av byggnader före torpet Vallen. Någon kontinuerlig bosättning har det inte varit fråga om. 14 C-dateringar av framför allt härdar sträcker sig från mesolitikum fram till nya tiden. Det handlar om enstaka härdar utan spår av omgivande konstruktioner. Om konstruktioner har funnits har de varit enkla byggnader avsedda för kortvarigt bruk. Spåren har varit blygsamma och plöjts bort när Vallen blev åker. Många har stannat till på platsen men de har inte varit bofasta här, och inte heller stannat så länge att avfall ackumulerats och kan upptäckas idag, varken genom synliga spår eller med hjälp av markkemi. Slutundersökning på Vallen i Växjö Uppdragets bakgrund På det smala näset mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i södra delen av Växjö planerar Växjö kommun ett nytt bostadsområde. Att här finns fasta fornlämningar som berörs av byggplanerna hade konstaterats år Vid en arkeologisk utredning som omfattade både fosfatkartering och sökschaktsgrävning påträffade man förhistoriska boplatslämningar i utredningsområdet (Hovanta 1989a, 1989b). En senare förundersökning 1

12 (Pettersson & von der Luft 2003) föregick länsstyrelsens beslut om slutundersökning år Slutundersökningen anbudsupphandlades i augusti år Beslut om undersökare fattades den 30 januari år Länsstyrelsens beslut om undersökare överklagades av Smålands museum. Överklagandet avslogs av länsrätten i Växjö (länsrätten i Kronobergs län ), och Smålands museums begäran om prövningstillstånd i högre instanser beviljades inte (kammarrätten i Jönköping , regeringsrätten ). Länsstyrelsens beslut vann därför laga kraft, och våren 2005 inkom slutligen Växjö kommuns beställning av slutundersökning till Arkeologicentrum. Fältarbetet påbörjades med provtagning i slutet av maj och slutundersökningen genomfördes från mitten av juli till mitten av augusti. Slutundersökningen presenteras i denna rapport. Undersökningsområdet Undersökningsområdet ligger mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i Växjö socken i södra Småland och Kronobergs län (figur 1 och 2). Regionen tillhör den boreonemorala zonen och ingår i sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden (NR 1984:116). Regionen präglas av sitt läge ovanför högsta kustlinjen men under 200-meterslinjen över havet. Berggrunden utgörs av granit och porfyr, och det lösa jordtäcket av morän med svag podsolering. Den svaga podsoleringen hänger i stor utsträckning samman med de stora arealerna fossil åkermark i dagens skogsmark (Angelstam 1997:158). Hällmark och sedimentmark är ovanliga. Inom regionen finns omfattande torvmarksområden och vegetationen domineras av barrblandskogar. Topografin är flack. (NR 1984:116ff.) Undersökningsområdet är ungefär 2,7 hektar stort (figur 3). Det utgörs av f.d. åkermark och avgränsas i NV av tomtmark som tillhör f.d. Vilans sjukhem, i NÖ av en genomfartsled, Söderleden och därefter vidtar Växjösjön. I SÖ avgränsas området av Valla kanal, i SV av en del av naturreservatet Bokhultet och därefter vidtar Södra Bergundasjön. Topografin sluttar mot SÖ och undersökningsområdet ligger på m.ö.h. Jordarten är övervägande sandig till moig morän. Vid slutundersökningen var markslaget igenväxande åkermark. Åkern var brukad fram till senare delen av 1990-talet och djupplöjd. Hela undersökningsområdet täcks av ett 0,1-0,45 m tj matjordslager. Undersökningsområdet ligger mellan två sjöar men är idag inte strandanknutet. Både Växjösjön och Södra Bergundasjön har sänkts under senare delen av 1800-talet. Strandvallen efter Södra Bergundasjöns tidigare strandlinje syns som en strandvall strax SV om undersökningsområdet, precis på gränsen till Bokhultets naturreservat. En bäck mellan sjöarna, Långbäcken öster om området, försvann när man i stället grävde Valla kanal som förbinder de två sjöarna med ett helt nytt lopp än den äldre bäckens. Figur 1. Växjö i Småland. 2

13 Figur 2. Undersökningsområdets belägenhet mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön. (Terrängkartan 5E SO Växjö.) Skala 1:

14 Fornlämningar Växjö ligger i centrala Värend och utgör en fornlämningsrik del av södra Småland. Flera undersökningar har tidigare gjorts i närområdet, framför allt i det närbelägna Teleborgs-området (Högrell & Skoglund u.å., Åstrand 2004a, 2004 b). I närheten av Vallen finns ett stort antal forn- och kulturlämningar registrerade i riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem FMIS (tabell 1). På Södra Bergundasjöns östra sida ligger RAÄ 30, 31 och 32. De utgör senneolitiska hällkistor. De näraliggande lokalerna RAÄ 29 och 189 är fossil åkermark. RAÄ 265 är en kort sträcka av en gammal hålväg. Tabell 1. Registrerade fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid Vallen, RAÄ 175 Växjö sn, Småland (FMIS ). RAÄ-nummer Lämningstyp Antal Antikvarisk bedömning Växjö 28:1 Vägmärke 1 Fast fornlämning Växjö 29:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 30:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 31:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 32:1 Fossil åker 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 36:1-2 Stenkammargrav 2 Fast fornlämning Växjö 46:1 Gravfält 1 Fast fornlämning Växjö 47:1 Begravningsplats enstaka 1 Fast fornlämning Växjö 48:1 Begravningsplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 166:1 Byggnadsminne 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 171:1 Övrigt 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 175:1 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 186:1 Boplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 189:1 Fossil åker 1 Fast fornlämning Växjö 202:1 Minnesmärke 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 207:1-2 Stensättning + Boplats 1+1 Fast fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 265:1 Färdväg 1 Fast fornlämning Växjö 271:1-3 Grav markerad av 3 Bevakningsobjekt sten/block Växjö 272:1 Minnesmärke 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 273:1 Fossil åker 1 Fast fornlämning Växjö 274:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 275:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 276:1 Ristning, 1 Bevakningsobjekt medeltid/historisk tid Växjö 331:1 Boplats 1 Undersökt och borttagen Växjö 332:1 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 333:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 349:1 Fyndplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 358 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 366 Område med fossil 1 Fast fornlämning åkermark Växjö 367 Husgrund, historisk tid 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 368 Husgrund, historisk tid 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 369 Område med fossil åkermark 1 Fast fornlämning 4

15 Figur 3. Registrerade fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten av undersökningsområdet Vallen, RAÄ 175 Växjö sn, Småland (FMIS ). Skala 1:

16 Figur 5. Enkel skafthålsyxa. SM L921. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Skala 1:2. På Biskopsnäset VSV om Vallen har RAÄ registrerat tre möjliga gravar markerade med stenblock, RAÄ 271:1-3. Gravarna ligger inom ett stort sammanhängande område med fossil åkermark (RAÄ 273). I anslutning till och NV om Vallen och på Skogsudden öster om Vallen finns en rad olika lämningar registrerade (Svensgård & Vogel 1993, Wennstedt Edvinger 2003b). Några har framkommit vid arkeologiska utredningar och förstudier, t.ex. boplatserna RAÄ 331, 332 och 358. Andra är synliga ovan jord, t.ex. två områden med fossil åkermark (RAÄ 366 och 369), en lämning som registrerats som gravfält(?) (RAÄ 333) men som sannolikt i själva verket är ett röjningsröseområde (Wennstedt Edvinger 2003), två stensättningar (RAÄ 274 och 275) samt två husgrunder från historisk tid (RAÄ 367 och 368). Gården på den här platsen heter också Vallen och är uppkallad efter det gamla torpet inom slutundersökningsområdet Vallen längre mot V. Innan hette den Skräddaregården. Fornfynd I alla starkt uppodlade områden har under tidernas lopp många fornfynd påträffats i jorden vid markarbeten. Vallen är inget undantag. Dessvärre har flera av de intressanta fynd som framkommit inte någon känd fyndplats. Vallen är ett vanligt ortnamn. Man skulle kunna tänka sig att fynd med uppgiven fyndplats Vallen också kan komma från andra platser med samma namn. I nuvarande Växjö kommun finns i lantmäteriets databas tre platser som kallas Vallen (LMV ), men det är bara två av dem som ligger i Växjö socken. Ö om slutundersökningsområdet finns den tidigare 6

17 nämnda gården Vallen som uppkallats efter torpet Vallen i slutundersökningsområdet. Om ett fynd uppges vara gjort på Vallen i Växjö sn är chanserna m.a.o. tämligen goda att det handlar om just det aktuella området söder om Växjösjön, och antingen torpet Vallen eller gården Vallen. Statens historiska museums (SHM ) samlingar omfattar 15 accessionsnummer från Växjö sn men inget av dem går att koppla till Vallen. I Smålands museums samlingar finns emellertid flera lösfynd från Vallen i Växjö. Även om den exakta fyndplatsen är osäker är de lösfynd som uppges vara hittade på Vallen intressanta. Bl.a. finns det två dolkar av flinta (SM L919, SM M3912). En av dolkarna fann man vid arbete med avloppsdike för Växjösjön, d.v.s. Valla kanal (Hovanta 1989b: 1f., Pettersson & von der Luft 2003:5). Om dolken påträffades vid grävning av kanalen låg den i det våtmarksområde som tidigare fanns mellan sjöarna. Man har också hittat två skafthålsyxor av bergart (SM L920, SM L921 figur 5) på eller nära Vallen. En tjocknackig yxa av grönsten har påträffats vid markarbeten inom Vallens koloniområde längre mot V (RAÄ 349). Det är inte klarlagt var den yxan förvaras. En besökare på utgrävningsplatsen kunde berätta att en del av en trindyxa påträffats inom undersökningsområdet efter Smålands museums förundersökning. Yxfragmentet skall upphittaren enligt egen uppgift ha erhållit i gåva av Smålands museum. Vi kom överens med upphittaren om att få titta på fragmentet men hon återkom inte med fyndet. Vi kan därför inte bekräfta att det var en del av en trindyxa. Det skulle kunna vara så, att det tidigare påträffade yxfragmentet är en del av samma trindyxa som vi fann under slutundersökningen (F301). Fynd av stenföremål på förhistoriska boplatser tillfaller inte längre upphittaren, såsom skedde före den nya lagen om kulturminnen m.m. från år 1988 (2 kap. 3 1 st. KML) (SFS 1988:950). De andra fynden från området är från den arkeologiska utredningen år 1989, RAÄ:s besiktning år 1993 och från förundersökningen år RAÄ:s fornminnesinventerare fann ett par flintavslag samt ett fragment av en flintyxa (en slipad flintbit). Det finns ingen uppgift om att de tillvaratogs. Tidigare undersökningar Arkeologisk utredning år 1989 Smålands museum genomförde en arkeologisk utredning på Vallen år 1989 med anledning av att Växjö kommun då planerade att deponera muddermassor från Växjösjön i området. Utredningen inleddes med en fosfatkartering som visade på förhöjda halter i den NV delen av utredningsområdet. Analysen utfördes av fosfatlaboratoriet på Gotland, dåvarande RAGU. Fosfatkarteringen omfattade sammanlagt 58 prover tagna med 25 meters intervaller i övre delen av alven. Det högsta påvisade värdet var 94 P (Hovanta 1989a). Vid den påföljande sökschaktsgrävningen fann man och dokumenterade rester av sex anläggningar, fyra härdar och två gropar (tabell 2). De förhistoriska fynden utgjordes av 1 keramikskärva och 1 mikrospån av flinta med retusch, 1 retuscherat avslag av kristianstadflinta, 12 flintavslag 7

18 varav 2 brända, 1 råämne av kvarts (kärna?), 1 kvartsavslag, 1 bergartskärna, 1 stycke hälleflinta, och 2 kulflintor varav en kan ha varit använd som skrapa (Hovanta 1989b:5 f.). Resterande fynd dateras till historisk tid och består av röd- och vitgods, kritpipor, ett sigill eller en plomb av bly och ett 1 öre kopparmynt med präglingsår 1726 (Hovanta 1989b) (tabell 3). Utredningens fynd förvaras vid Statens historiska museum i Stockholm under inventarienummer SHM (SHM ). Den arkeologiska utredningens slutsats var, att det hade funnits en förhistorisk boplats på Vallen, och att den kunde dateras till yngre stenålder. Dateringen skedde framför allt på grundval av fynden av de två skafthålsyxorna (SM L920 och L921) och de två flintdolkarna (SM L919 och M3912) (Hovanta 1989b:6). Tabell 2. Anläggningar påträffade vid arkeologisk utredning på Vallen år 1989 (Hovanta 1989b:2ff). A-nr typ schakt A1 avfallsgrop? S1 A2 härd S5 A3 härd S5 A4 härd S5 A5 härd S5 A6 kokgrop S5 Tabell 3. Fynd påträffade vid arkeologisk utredning på Vallen år 1989 (Hovanta 1989b:5f.). F-nr typ schakt-nr, A-nr F1 N delen: 2 flintavslag varav 1 bränt, 1 öre kopparmynt präglat S1 år 1726, S delen: 4 flintavslag varav 1 bränt, 1 fragm kritpipa, vitoch rödgods F2 N delen: 1 fragm kritpipa, S2 S delen: 1 flintavslag, 2 kulflintor F3 N delen: 1 flintavslag, 1 mikrospån av flinta med retusch, 1 S3 blysigill (-plomb) S delen: 1 bit keramik, förhistorisk?, rödgods, 1 råämne, kvarts F4 1 flintavslag, 1 bergartskärna? S1, A1 F5 V delen: rödgods S5 F6 1 hälleflinta, ej specif, 1 avslag av kristianstadflinta med S6 spår av retusch, 3 flintavslag, 1 kvarts(?)-avslag F7 rödgods S7 Revideringsinventering år 1993 Vallen besöktes av riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventerare år 1993 inom ramen för den då pågående revideringsinventeringen. Boplatsen registrerades på basis av den arkeologiska utredningen och iakttagelser i fält (FMIS ): 8

19 Boplats utan synlig anläggning, ca 230 x 170 m (NV-SÖ). Boplatsen delundersökt av Smålands museum 1989, varvid härdar, kokgropar samt flintavslag påträffades. Tidigare skall på platsen ha hittats dolkar och skafthålsyxor. Vid besiktning 1993 påträffades ett par flintavslag samt ett fragment av en flintyxa. Förundersökning år 2002 Tabell 4. Förhistoriska anläggningar påträffade vid förundersökningen (FU) år 2002 (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 2). löpnr A-nr typ schakt nedgrävning stensträng nedgrävning stolphål nedgrävning nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål nedgrävning stolphål stolphål nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål stolphål nedgrävning stolphål nedgrävning stolphål nedgrävning nedgrävning kokgrop härd nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål stolphål nedgrävning nedgrävning härd härd stolphål 1775 En förundersökning genomfördes år Utförare var även denna gång Smålands museum. Syftet med förundersökningen var att få ett underlag för 9

20 bedömning av boplatsens avgränsning, datering, innehåll och karaktär, inre struktur och bevaringsförhållanden (Pettersson & von der Luft 2003:5). Vid förundersökningen tog man upp 14 sökschakt om m 2. Sammanlagt dokumenterade man förhistoriska anläggningar (A1788 beskrivs två gånger) (tabell 4). De flesta fanns i områdets östra del, i slutundersökningsområdets Yta B. Alla anläggningar uppges vara runda i plan, de har bara diameter och aldrig längd bredd. Vi antar att detta inte avspeglar iakttagna förhållanden, utan är en rationalisering av dokumentationen, som dessvärre då förlorar i noggrannhet. Sex av anläggningarna innehöll fynd bestående av en neolitisk keramikskärva med snörornamentik, kvarts- och bergartsavslag, brända ben och ett fragment av lerklining. Ytterligare schaktnings- och rensfynd som bedömdes vara från förhistorisk tid utgjordes av ett bränt ben, ett bergartsavslag, nio kvartsavslag, en bit flinta, fyra keramikfragment och en bit lerklining. Vid förundersökningen gjorde man bara ett flintfynd, ett flintspånfragment som uppges påminna om en tvärpil men utan retusch (Pettersson & von der Luft 2003:8) (figur 7). Det övriga fyndmaterialet bestod av avslag m.m. av kvarts (13 stycken) och av bergart (fyra stycken). Man fann och tillvaratog också yngre fynd, exempelvis keramik (svartgods, rödgods), glas, tegel, en järnnyckel, samt något man kallar förglasat kol (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 3). Det historiska fyndmaterialet från förundersökningen dateras till århundradena mellan 1700 och Figur 7. Förundersökningens fynd nummer F19 (F50019), tvärpilsliknande spånfragment. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Skala 1:1. Vid förundersökningen använde man vedartsanalys (tabell 6) och 14 C- analys. I ett första skede lät man 14 C-datera ett stolphål och en härd. Kolet från stolphålet har daterats till mesolitisk tid ( f. Kr.) och kolet från härden till tidigneolitikum, f. Kr. (Pettersson & von der Luft 2003:10). Därefter daterades ytterligare åtta prover (tabell 7). Dateringarna hade en vid tidsmässig spridning, från ca 7000 f. Kr. till ca 300 e.kr. I förundersökningsrapporten har man diskuterat skillnaden i fyndfrekvens mellan den arkeologiska utredningen och förundersökningen. Utredningen uppvisade många fynd och få anläggningar. Förundersökningen uppvisade få fynd och många anläggningar. Förundersökarna förklarar skillnaden med att man vid den arkeologiska utredningen sållade matjord, att fler fyndbärande anläggningar kunde antas vara bortodlade i den högre belägna nordliga delen, och att man vid utredningen inte i lika hög grad uppmärksammade anläggningar med ljus fyllning (Pettersson & von der Luft 2003:6). 10

21 Tabell 5. Förhistoriska fynd vid förundersökningen år 2002 (Petterson & von der Luft 2003, bilaga 3). fyndnr material sakord antal fyndnr/fynd F50004, F50007, F50008, kvarts avslag/avfall 11/13 F50011, F50016, F50018, F50020, F50021, F50023, F50031, F50060 F50001, F50002, F50006, keramik kärl 5/6 F50015 F50014, F50087, F50096 bergart avslag/avfall 3/4 F50003, F50005, F50033 br ben ben 3/14 F50037, F50045 lera lerklining 2/7 F50019 flinta spånfragment 1/1 Tabell 6. Vedartsanalys av material från FU (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 4). ID A-nr och typ analyserat antal arter och antal 3586 A326 stolphål 6 tall 1, salix sp. 3, ek A395 nedgrävning 37 tall A513 stolphål 30 tall A576 stolphål 23 tall 21, en 1, växtdelar A585 stolphål 30 tall A595 stolphål 6 hassel 5, lind A671 stolphål 16 tall A683 stolphål 8 en 1, björk 8, salix sp. 1, ek A696 nedgrävning 11 tall 7, björk A928 kokgrop 41 tall A1300 härd 5 björk A1428 stolphål 23 tall 1, al 21, björk A1788 härd 21 tall 2, björk 18, lövträd (hassel?) A1801 härd 6 al A1851 nedgrävning 38 tall 6, björk 32 Övriga undersökningar i Vallens närhet Växjö sn fornminnesinventerades av riksantikvarieämbetet (RAÄ) för ekonomiska kartan år 1950 och revideringsinventerades år Idag redovisar FMIS tre lokaler i närområdet V om RAÄ 175. Samtliga har registrerats efter uppgifter från Smålands museum år RAÄ 331 var en boplats bestående av en härd som konstaterades vid sökschaktning, samt förhöjda fosfatvärden. Denna fornlämning borttogs utan undersökning när bostäder uppfördes på platsen. RAÄ 332 är en boplats bestående av härdar och stolphål som lokaliserades vid sökschaktning, och RAÄ 333:1 är en skadad stensättning omgiven av ett område med fossil åkermark, RAÄ 369. Vid gården Vallen har tidigare upprättats en kulturhistorisk utredning. Smålands museum gjorde på Växjö kommuns uppdrag en arkeologisk och byggnadsantikvarisk utredning av gården år 1993 (Svensgård & Vogel 1993). År 2003 gjorde Arkeologicentrum en kulturhistorisk förstudie över samma område inför planerad byggnation (Wennstedt Edvinger 2003). 11

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun

Fornlämning Tuve 76. Ulf Ragnesten. Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Arkeologisk rapport 2015:2 Fornlämning Tuve 76 Fornlämning Tuve 76 Tuve socken Boplats Avgränsande förundersökning 2014 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Oxie 1:5 Golfbanan Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär Oxie socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:067 Per Jansson

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8

Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 Arkeologisk förundersökning 2017 Önsvala 1:17 & 1:18, fornlämning 8 HUSBYGGE Nevishögs socken, Staffanstorps kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2017:5 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2017

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Arkeologisk utredning i Skepplanda

Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning Båstorp 6 :7 m. fl. Skepplanda socken, Ale kommun Anton Lazarides och Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :11 Västarvet

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län

Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län RAPPORT PMAC2016-031-Z 2016-12-06 Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län Arkeologicentrum AB har genomfört en arkeologisk utredning i området för

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1

RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Rapport Arendus 2014:28 RONE ÄNGGÅRDE 6:1, 3:1 och ÅLARVE 3:1 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-1977-14 Rone socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan på

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län

Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Rapport efter en särskild arkeologisk utredning på fastigheten Öninge 1.15 i Västergarn socken, Gotlands region och län Länsstyrelsens dnr. 431-2790-14 Inledning 3 Tidigare undersökningar 4 Undersökningen

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

RAPPORT 1991:9 ARKEOLOGISK PROVUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN ÅSTA 1:40, TUNA SN, MEDELPAD L~~ (M)QJJ ~~LF U [J2:> [J2:> (Q> ~~@ V~~~@~(MJO={)~U

RAPPORT 1991:9 ARKEOLOGISK PROVUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN ÅSTA 1:40, TUNA SN, MEDELPAD L~~ (M)QJJ ~~LF U [J2:> [J2:> (Q> ~~@ V~~~@~(MJO={)~U RAPPORT 1991:9 ARKEOLOGISK PROVUNDERSÖKNING PÅ FASTIGHETEN ÅSTA 1:40, TUNA SN, MEDELPAD L~~ (M)QJJ ~~LF U [J2:> [J2:> (Q> ~~@ V~~~@~(MJO={)~U REFERENSEXEMPLAR RAPPORT Arkeologisk provundersökning på fastigheten

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun.

Arkeologisk rapport 2014:3. Vistelse vid havet. Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport 2014:3 Vistelse vid havet Björlanda 311 Fastighet Björlanda 1:63 Boplats Förundersökning 2013 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Arkeologisk schaktövervakning

Arkeologisk schaktövervakning Arkeologisk schaktövervakning Med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson Dnr 407/12

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

Nybyggnation vid Brista i Märsta

Nybyggnation vid Brista i Märsta Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:80 Nybyggnation vid Brista i Märsta Särskild utredning Kvarteret Servogatan Norrsunda socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

Under Rocklundas bollplaner

Under Rocklundas bollplaner Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36 Under Rocklundas bollplaner Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 34:1 m.fl. Rocklunda Skerike socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström

Läs mer

Mindre förundersökning i Låssby

Mindre förundersökning i Låssby ARKEOLOGISK RAPPORT 200 5:1 Mindre förundersökning i Låssby Björlanda 325 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Stig Swedberg ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb

Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Arkeologisk slutundersökning Paradisängen Stensträng och härdar vid Östad golfklubb Väderstads socken Mjölby kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 21:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Lunden 1:24. Raä 306

Lunden 1:24. Raä 306 : Arkeologisk förundersökning Lunden 1:24. Raä 306 Tegneby socken Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:6 Joakim, Åberg Rapport från utförd arkoolouisk undorsöklinu IENTIFIEIIINGSUPPGIFTBI ID'!131-78581-2003

Läs mer

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Fornlämningsnr:

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, Sittesta

Arkeologisk förundersökning, Sittesta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:70 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning, Sittesta RAÄ-nr Ösmo 742, Ösmo socken, Nynäshamn kommun, Södermanland Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5 Wäckare äng Arkeologisk utredning, steg 1 Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland Ann Lindkvist. SAU rapport 2008:5 Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte, metod och genomförande 2 Topografi och

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk undersökning, schaktövervakning Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur Närke; Örebro stad; Eker 14:140 Lena Beronius Jörpeland uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:18 FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Arkeologisk förundersökning 252:1 Gävle stad Hemlingby 19:1 Gävle kommun Gästrikland 2016 Bo Ulfhielm FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Boplatslämningar vid Trollebergs gård

Boplatslämningar vid Trollebergs gård UV SYD RAPPORT 2003:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Boplatslämningar vid Trollebergs gård Skåne, Flackarps socken, utbyggnad av Väg 902 i ny sträckning Åsa Perneby Boplatslämningar vid Trollebergs gård 1

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland

I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland Arkeologisk undersökning Rapporter från Arkeologikonsult

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN RAPPORT 2017:13 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN INVID RAÄ 21:1 OCH 24:1 STEN 6:1 OCH 8:1 VÄSTRA STENBY SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Bussgata väg 23 väg 119

Bussgata väg 23 väg 119 Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk förundersökning 2017 Fredrik Grehn Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2010:15 Ola George 2 Murberget Länsmuseet Västernorrland Box

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Stigamo 1:31 och 1:32

Stigamo 1:31 och 1:32 Stigamo 1:31 och 1:32 Arkeologisk utredning inför planerad väg och tomter inom fastigheterna Stigamo 1:31 och 1.32, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer