Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland"

Transkript

1 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006

2

3 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 JÄMTARKEOLOGI 24 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB

4 Länsstyrelsens i Kronobergs län dnr Växjö kommuns projektnr Arkeologicentrums projektnr P2004:02 G Län: Kronobergs län Landskap: Småland Kommun: Växjö kn Socken: Växjö sn RAÄ-nr: 175 Fastighet: Växjö 12 4 Ek. kartblad: 5E 0h NÖ JÄMTARKEOLOGI 24 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB Vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger år 2006, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Brunflo, Växjö kommun, Växjöhem AB, Växjö, och länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö. Kartutsnitt ur allmänna kartor lantmäteriverket, Gävle. Medgivande M 2005/2798. Omslagsbild: F349 spånskrapa och borr av flinta, fynd i matjorden inom Yta C, RAÄ 175. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Förstorad till 120% av naturlig storlek. ISSN ISBN

5 Innehållsförteckning Förord 1. Britta Wennstedt Edvinger Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175 i Växjö sn, Småland ix 1 Slutundersökning på Vallen i Växjö 1 Uppdragets bakgrund 1 Undersökningsområdet 2 Tidigare undersökningar 7 Preliminär projektplanering 13 Utgångspunkter undersökningsplanen i sammanfattning 13 Frågeställning livets ekologi 13 Syfte och målsättning 14 Preliminär planering 15 Slutundersökningens genomförande 17 Tekniska uppgifter 17 Dokumentation 19 Undersökt yta och volym 22 Undersökta lager 23 Fynd och provtagning 24 Anläggningar 29 Resultat 33 Yta A och E undersökningsområdets nordligaste del 33 Preliminär markanvändningsanalys 35 Historiska kartöverlägg 35 Fynd 35 Anläggningar 41 Datering 44 Yta B undersökningsområdets östligaste del 45 Preliminär markanvändningsanalys 47 Historiska kartöverlägg 47 Fynd 48 Anläggningar 50 Datering 63 Yta C undersökningsområdets västligaste del 66 Preliminär markanvändningsanalys 67 Historiska kartöverlägg 67 Fynd 67 Anläggningar 71 Datering 76 Yta D på strandkanten till Södra Bergundasjön 77 Preliminär markanvändningsanalys 78 Historiska kartöverlägg 78 Fynd 78 Anläggningar 86 Datering 93

6 Yta F 94 Preliminär markanvändningsanalys 94 Historiska kartöverlägg 95 Fynd 95 Anläggningar 95 Datering Anders Olofsson Översiktlig analys av stenmaterial från boplatsen Vallen, RAÄ 175 i Växjö sn, Småland 97 Inledning 97 Råmaterial 98 Föremålstyper 98 Retuschering 101 Frakturanalys 101 Reduktionsanalys 103 Slutord Torbjörn Brorsson Keramik och bränd lera från Vallen, Växjö sn 111 Inledning 111 Keramikktyper 111 Keramikens fördelning över undersökningsområdet Roger Engelmark, Johan Linderholm, Johan Olofsson & Karin Viklund Miljöarkeologiska analyser av material i samband med slutundersökning av RAÄ 175, Vallen, Växjö sn, Småland 115 Inledning 115 Frågeställning 115 Material och metod 116 Markanvändningsanalys 116 Funktionsanalys av konstruktioner 117 Natur- och kulturhistorisk analys 118 Provtagningsstrategi 118 Analysmetoder 118 Resultat 121 Dateringar 121 Funktionsanalys 122 Markanvändningsanalys 125 Jämförelse mellan markkemisk prospektering i utredning och 131 slutundersökning Vegetationens och kulturlandskapets utveckling i Växjö-trakten 132 Jämförelse med närliggande geografiska områden 133 Sammanfattande diskussion 134

7 5. Pär Connelid Landskapshistoria vid Vallen, Växjö sn, Småland 139 Inledning 139 Näset vid Vallen 1600-talet och 1700-talet 140 Storskiftet Laga skiftet Ekonomiska kartan Telestads by Maria Hinnerson-Berglund Vallen som människornas livsvärld under 9000 år 153 Livsvärlden 153 Vallen som människornas livsvärld 153 Livsvärlden ett nytt arkeologiskt begrepp 153 Bearbetning och tolkning av fynden 154 Fynden från Vallen: kategorier, antal och lokalisering i tid 154 Den historiska tidens fynd på Vallen 158 Artefakterna från stenåldern på Vallen 161 Ett försökt till relativ datering 161 Stenåldersfynden från Vallen ur råmaterialsperspektiv 164 Stenslagningstekniken på Vallen 166 Råmaterial och reduktionsmetoder som regionala, krono- 166 logiska och sociala markörer Fynd i anläggningarna på Vallen 168 Sammanfattning: ett försök att inringa de förhistoriska uppe- 170 hållsplatserna på Vallen Vallen som människornas livsvärld under 9000 år 172 Vallen idag 172 Vallen under historisk tid 173 Vallen som de förhistoriska människornas livsvärld 174 Tiden före och omkring vår tideräknings början 176 Äldre bronsålder och yngre stenålder på Vallen 176 Vallen under mesolitisk tid 178 De första människorna på Vallen Britta Wennstedt Edvinger Arkeologi på Vallen: utvärdering och reflektion 183 Utvärdering 183 Avvikelser från undersökningsplanen 183 Undersökningsområdet 184 Fokus på anläggningar 184 Planerade och genomförda externa analyser 185 Rapporter 185 Informationsinsatser 186 Utvärdering av metodvalet 186 Uppfyllelse av målformuleringen 187

8 8. Maria Hinnerson-Berglund Krönika: Vallen i årtal 189 Referenser 193 Bilagor Administrativa och tekniska uppgifter 2. Fotoförteckning 3. Fyndförteckning 4. Anläggningsförteckning 5. Provförteckning 6a. 14 C-dateringar 6b. Kalibrerade 14 C-dateringar 7. Miljöarkeologiska bilagor 8. Vedartsanalys 9. Preliminär markanvändningsanalys, RAÄ 175, Vallen, Växjö sn, Småland (MAL-rapport ) Johan Linderholm & Johan Olofsson

9 Förord Den franske filosofen och författaren Paul Valéry ( ) har sagt om dikter att de aldrig blir färdiga, bara övergivna. För arkeologiska rapporter gäller samma sak. I något skede överges rapportmanuset även om ämnet inte är uttömt. I den här rapporten redovisas olika fasetter av Vallens historia, men det betyder inte att det inte hade funnits mer att berätta. Vi kan emellertid inte göra det inom ramen för detta projekt. Vi har valt en annan form än den konventionella för undersökningsrapporter. Varje författare ansvarar för en egen rapportdel. På så vis liknar rapporten mer en artikelsamling än en arkeologisk rapport. Det gynnar vårt syfte att flera, specialiserade röster gör sig hörda. Kapitel 2 handlar om stenteknikerna på Vallen och skrevs av fil.dr Anders Olofsson, Umeå. Anders sköter om stenmaterialen i alla våra undersökningar, och arbetar därutöver bl.a. som forskningschef för Vuollerim Hans egen forskning handlar om stenteknologi, precis sådant som han skriver om här. Kapitel 3 skrevs av Dr Torbjörn Brorsson, Kontoret för keramiska studier. Det handlar om keramikfynden, som var fåtaliga och huvudsakligen sentida. Kapitel 4 har samförfattats av professor Roger Engelmark, fil.kand. Johan Linderholm, fil.kand. Johan Olofsson och docent Karin Viklund vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. Kapitlet handlar om de miljöarkeologiska undersökningar vi låtit göra på Vallen. Precis som de två föregående kapitlen innehåller detta ganska många tekniska detaljer, men här finns också bl.a. en intressant översikt över vegetationsutvecklingen i växjötrakten. Kapitel 5 skrevs av fil.kand. Pär Connelid, historisk geograf baserad i Varberg. Detta kapitel är en genomgång och översiktlig analys av historiska kartor, och jag tror att många läsare finner landskapsutvecklingen som den avslöjar sig i de gamla kartorna över södra delen av Växjö och Telestad intressant. Kapitel 6 skrevs av fil.dr Maria Hinnerson-Berglund, Göteborg. Maria deltog i fältarbetet på Vallen. Hennes kapitel utgör rapportens tolkningsdel. Den innehåller både konventionell arkeologi och en syntes som är avsedd för en bredare läsekrets. Till den senare hör också kapitel 8, en krönika över Vallen från istiden och framåt. Dessutom har Maria tillsammans med Joel Berglund läst och kommenterat de övriga kapitlen i rapporten. Själv har jag bidragit med kapitlen 1 och 7. Det första kapitlet beskriver varför undersökningen kom till stånd och hur vi gick tillväga. Det är uppgifter som måste redovisas till myndigheterna varje gång en fast fornlämning undersöks och tas bort. För andra läsare än arkeologer torde dessa informationer vara av begränsat intresse. Kapitel 7 är en utvärdering som finns med för att det är ett formellt krav på undersökningsrapporter. Arkeologiska undersökningar blir i regel inte riktigt som man tänkt sig dem i förväg. Det är därför viktigt att att utfallet jämförs med den preliminära planeringen.

10 Många personer har frikostigt bidragit med sina kunskaper och synpunkter till denna undersökning. Jag vill tacka alla och nämna några: Marie Olsson och Lars Wallin på Wallin kulturlandskap & arkeologi, som deltog i utformandet av det första anbudet, underkonsulterna som levererat resultat och svarat på frågor, och författarna som bidragit inte bara med rapporttexter, utan också med många intressanta samtal. Dessutom tack till professor Per Ramqvist för kommentarer till ett textavsnitt, fil.dr Per Nilsson, Östersund, för hjälp med jord och stenar, och till medarbetarna på Vallen, fil.dr Maria Hinnerson-Berglund, mag.art. Joel Berglund, fil.kand. Kjell Edvinger och Kimberly Consroe, doktorand i arkeologi vid The George Washington University, Washington D.C., USA. Alvesta i augusti 2006 Britta Wennstedt Edvinger projektledare, fil.lic.

11 Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175 i Växjö sn, Småland Britta Wennstedt Edvinger Arkeologicentrum AB Sammanfattning Växjö kommun planerar ett nytt bostadsområde mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i Växjö. Här kommer Växjöhem AB att uppföra bostäder som får Bokhultets naturreservat och de båda sjöarna som närmaste grannar. Vallen var sedan tidigare registrerad som fast fornlämning, RAÄ 175 i Växjö sn, och blev därför föremål för en arkeologisk undersökning. Undersökningen genomfördes av Arkeologicentrum AB under juli och augusti år De förhistoriska fynden utgörs huvudsakligen av rester av redskapstillverkning i form av avslag och splitter av kvarts, flinta och kristianstadflinta. Avslag är den största fyndkategorin, följd av retuscherade avslag, kärnor, spån- och mikrospånfragment, skrapor, knivar och borrar. Bipolär reduktion dominerar kvartsmaterialet. Flintan har bearbetats både med plattformsteknik och bipolärt. Kristianstadflintan har nästan uteslutande bearbetats med plattformsteknik. 31 anläggningar dokumenterades. En majoritet utgjorde härdar och oidentifierade nedgrävningar, varav två kan vara stolphål. Några byggnader kunde m.a.o. inte återfinnas. Områdets yngre historia går att följa i historiska kartor. Torpet Vallen fanns här under senare delen av 1700-talet men redovisas inte på lagaskifteskartan från år När torpet togs upp är oklart, men resultaten av undersökningen visar att det utgör den första fasta bosättningen i undersökningsområdet och sannolikt etablerades under 1700-talets mitt, av fynden att döma. Det finns ett par kermikfynd från övergången mellan vikingatid och medeltid, men inga andra spår att knyta samman dem med. Under förhistorisk tid har platsen nyttjats återkommande men med låg intensitet. Det finns varken markkemiska eller okulärt konstaterbara spår av byggnader före torpet Vallen. Någon kontinuerlig bosättning har det inte varit fråga om. 14 C-dateringar av framför allt härdar sträcker sig från mesolitikum fram till nya tiden. Det handlar om enstaka härdar utan spår av omgivande konstruktioner. Om konstruktioner har funnits har de varit enkla byggnader avsedda för kortvarigt bruk. Spåren har varit blygsamma och plöjts bort när Vallen blev åker. Många har stannat till på platsen men de har inte varit bofasta här, och inte heller stannat så länge att avfall ackumulerats och kan upptäckas idag, varken genom synliga spår eller med hjälp av markkemi. Slutundersökning på Vallen i Växjö Uppdragets bakgrund På det smala näset mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i södra delen av Växjö planerar Växjö kommun ett nytt bostadsområde. Att här finns fasta fornlämningar som berörs av byggplanerna hade konstaterats år Vid en arkeologisk utredning som omfattade både fosfatkartering och sökschaktsgrävning påträffade man förhistoriska boplatslämningar i utredningsområdet (Hovanta 1989a, 1989b). En senare förundersökning 1

12 (Pettersson & von der Luft 2003) föregick länsstyrelsens beslut om slutundersökning år Slutundersökningen anbudsupphandlades i augusti år Beslut om undersökare fattades den 30 januari år Länsstyrelsens beslut om undersökare överklagades av Smålands museum. Överklagandet avslogs av länsrätten i Växjö (länsrätten i Kronobergs län ), och Smålands museums begäran om prövningstillstånd i högre instanser beviljades inte (kammarrätten i Jönköping , regeringsrätten ). Länsstyrelsens beslut vann därför laga kraft, och våren 2005 inkom slutligen Växjö kommuns beställning av slutundersökning till Arkeologicentrum. Fältarbetet påbörjades med provtagning i slutet av maj och slutundersökningen genomfördes från mitten av juli till mitten av augusti. Slutundersökningen presenteras i denna rapport. Undersökningsområdet Undersökningsområdet ligger mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i Växjö socken i södra Småland och Kronobergs län (figur 1 och 2). Regionen tillhör den boreonemorala zonen och ingår i sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden (NR 1984:116). Regionen präglas av sitt läge ovanför högsta kustlinjen men under 200-meterslinjen över havet. Berggrunden utgörs av granit och porfyr, och det lösa jordtäcket av morän med svag podsolering. Den svaga podsoleringen hänger i stor utsträckning samman med de stora arealerna fossil åkermark i dagens skogsmark (Angelstam 1997:158). Hällmark och sedimentmark är ovanliga. Inom regionen finns omfattande torvmarksområden och vegetationen domineras av barrblandskogar. Topografin är flack. (NR 1984:116ff.) Undersökningsområdet är ungefär 2,7 hektar stort (figur 3). Det utgörs av f.d. åkermark och avgränsas i NV av tomtmark som tillhör f.d. Vilans sjukhem, i NÖ av en genomfartsled, Söderleden och därefter vidtar Växjösjön. I SÖ avgränsas området av Valla kanal, i SV av en del av naturreservatet Bokhultet och därefter vidtar Södra Bergundasjön. Topografin sluttar mot SÖ och undersökningsområdet ligger på m.ö.h. Jordarten är övervägande sandig till moig morän. Vid slutundersökningen var markslaget igenväxande åkermark. Åkern var brukad fram till senare delen av 1990-talet och djupplöjd. Hela undersökningsområdet täcks av ett 0,1-0,45 m tj matjordslager. Undersökningsområdet ligger mellan två sjöar men är idag inte strandanknutet. Både Växjösjön och Södra Bergundasjön har sänkts under senare delen av 1800-talet. Strandvallen efter Södra Bergundasjöns tidigare strandlinje syns som en strandvall strax SV om undersökningsområdet, precis på gränsen till Bokhultets naturreservat. En bäck mellan sjöarna, Långbäcken öster om området, försvann när man i stället grävde Valla kanal som förbinder de två sjöarna med ett helt nytt lopp än den äldre bäckens. Figur 1. Växjö i Småland. 2

13 Figur 2. Undersökningsområdets belägenhet mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön. (Terrängkartan 5E SO Växjö.) Skala 1:

14 Fornlämningar Växjö ligger i centrala Värend och utgör en fornlämningsrik del av södra Småland. Flera undersökningar har tidigare gjorts i närområdet, framför allt i det närbelägna Teleborgs-området (Högrell & Skoglund u.å., Åstrand 2004a, 2004 b). I närheten av Vallen finns ett stort antal forn- och kulturlämningar registrerade i riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem FMIS (tabell 1). På Södra Bergundasjöns östra sida ligger RAÄ 30, 31 och 32. De utgör senneolitiska hällkistor. De näraliggande lokalerna RAÄ 29 och 189 är fossil åkermark. RAÄ 265 är en kort sträcka av en gammal hålväg. Tabell 1. Registrerade fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid Vallen, RAÄ 175 Växjö sn, Småland (FMIS ). RAÄ-nummer Lämningstyp Antal Antikvarisk bedömning Växjö 28:1 Vägmärke 1 Fast fornlämning Växjö 29:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 30:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 31:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 32:1 Fossil åker 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 36:1-2 Stenkammargrav 2 Fast fornlämning Växjö 46:1 Gravfält 1 Fast fornlämning Växjö 47:1 Begravningsplats enstaka 1 Fast fornlämning Växjö 48:1 Begravningsplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 166:1 Byggnadsminne 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 171:1 Övrigt 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 175:1 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 186:1 Boplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 189:1 Fossil åker 1 Fast fornlämning Växjö 202:1 Minnesmärke 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 207:1-2 Stensättning + Boplats 1+1 Fast fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 265:1 Färdväg 1 Fast fornlämning Växjö 271:1-3 Grav markerad av 3 Bevakningsobjekt sten/block Växjö 272:1 Minnesmärke 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 273:1 Fossil åker 1 Fast fornlämning Växjö 274:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 275:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 276:1 Ristning, 1 Bevakningsobjekt medeltid/historisk tid Växjö 331:1 Boplats 1 Undersökt och borttagen Växjö 332:1 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 333:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 349:1 Fyndplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 358 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 366 Område med fossil 1 Fast fornlämning åkermark Växjö 367 Husgrund, historisk tid 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 368 Husgrund, historisk tid 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 369 Område med fossil åkermark 1 Fast fornlämning 4

15 Figur 3. Registrerade fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten av undersökningsområdet Vallen, RAÄ 175 Växjö sn, Småland (FMIS ). Skala 1:

16 Figur 5. Enkel skafthålsyxa. SM L921. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Skala 1:2. På Biskopsnäset VSV om Vallen har RAÄ registrerat tre möjliga gravar markerade med stenblock, RAÄ 271:1-3. Gravarna ligger inom ett stort sammanhängande område med fossil åkermark (RAÄ 273). I anslutning till och NV om Vallen och på Skogsudden öster om Vallen finns en rad olika lämningar registrerade (Svensgård & Vogel 1993, Wennstedt Edvinger 2003b). Några har framkommit vid arkeologiska utredningar och förstudier, t.ex. boplatserna RAÄ 331, 332 och 358. Andra är synliga ovan jord, t.ex. två områden med fossil åkermark (RAÄ 366 och 369), en lämning som registrerats som gravfält(?) (RAÄ 333) men som sannolikt i själva verket är ett röjningsröseområde (Wennstedt Edvinger 2003), två stensättningar (RAÄ 274 och 275) samt två husgrunder från historisk tid (RAÄ 367 och 368). Gården på den här platsen heter också Vallen och är uppkallad efter det gamla torpet inom slutundersökningsområdet Vallen längre mot V. Innan hette den Skräddaregården. Fornfynd I alla starkt uppodlade områden har under tidernas lopp många fornfynd påträffats i jorden vid markarbeten. Vallen är inget undantag. Dessvärre har flera av de intressanta fynd som framkommit inte någon känd fyndplats. Vallen är ett vanligt ortnamn. Man skulle kunna tänka sig att fynd med uppgiven fyndplats Vallen också kan komma från andra platser med samma namn. I nuvarande Växjö kommun finns i lantmäteriets databas tre platser som kallas Vallen (LMV ), men det är bara två av dem som ligger i Växjö socken. Ö om slutundersökningsområdet finns den tidigare 6

17 nämnda gården Vallen som uppkallats efter torpet Vallen i slutundersökningsområdet. Om ett fynd uppges vara gjort på Vallen i Växjö sn är chanserna m.a.o. tämligen goda att det handlar om just det aktuella området söder om Växjösjön, och antingen torpet Vallen eller gården Vallen. Statens historiska museums (SHM ) samlingar omfattar 15 accessionsnummer från Växjö sn men inget av dem går att koppla till Vallen. I Smålands museums samlingar finns emellertid flera lösfynd från Vallen i Växjö. Även om den exakta fyndplatsen är osäker är de lösfynd som uppges vara hittade på Vallen intressanta. Bl.a. finns det två dolkar av flinta (SM L919, SM M3912). En av dolkarna fann man vid arbete med avloppsdike för Växjösjön, d.v.s. Valla kanal (Hovanta 1989b: 1f., Pettersson & von der Luft 2003:5). Om dolken påträffades vid grävning av kanalen låg den i det våtmarksområde som tidigare fanns mellan sjöarna. Man har också hittat två skafthålsyxor av bergart (SM L920, SM L921 figur 5) på eller nära Vallen. En tjocknackig yxa av grönsten har påträffats vid markarbeten inom Vallens koloniområde längre mot V (RAÄ 349). Det är inte klarlagt var den yxan förvaras. En besökare på utgrävningsplatsen kunde berätta att en del av en trindyxa påträffats inom undersökningsområdet efter Smålands museums förundersökning. Yxfragmentet skall upphittaren enligt egen uppgift ha erhållit i gåva av Smålands museum. Vi kom överens med upphittaren om att få titta på fragmentet men hon återkom inte med fyndet. Vi kan därför inte bekräfta att det var en del av en trindyxa. Det skulle kunna vara så, att det tidigare påträffade yxfragmentet är en del av samma trindyxa som vi fann under slutundersökningen (F301). Fynd av stenföremål på förhistoriska boplatser tillfaller inte längre upphittaren, såsom skedde före den nya lagen om kulturminnen m.m. från år 1988 (2 kap. 3 1 st. KML) (SFS 1988:950). De andra fynden från området är från den arkeologiska utredningen år 1989, RAÄ:s besiktning år 1993 och från förundersökningen år RAÄ:s fornminnesinventerare fann ett par flintavslag samt ett fragment av en flintyxa (en slipad flintbit). Det finns ingen uppgift om att de tillvaratogs. Tidigare undersökningar Arkeologisk utredning år 1989 Smålands museum genomförde en arkeologisk utredning på Vallen år 1989 med anledning av att Växjö kommun då planerade att deponera muddermassor från Växjösjön i området. Utredningen inleddes med en fosfatkartering som visade på förhöjda halter i den NV delen av utredningsområdet. Analysen utfördes av fosfatlaboratoriet på Gotland, dåvarande RAGU. Fosfatkarteringen omfattade sammanlagt 58 prover tagna med 25 meters intervaller i övre delen av alven. Det högsta påvisade värdet var 94 P (Hovanta 1989a). Vid den påföljande sökschaktsgrävningen fann man och dokumenterade rester av sex anläggningar, fyra härdar och två gropar (tabell 2). De förhistoriska fynden utgjordes av 1 keramikskärva och 1 mikrospån av flinta med retusch, 1 retuscherat avslag av kristianstadflinta, 12 flintavslag 7

18 varav 2 brända, 1 råämne av kvarts (kärna?), 1 kvartsavslag, 1 bergartskärna, 1 stycke hälleflinta, och 2 kulflintor varav en kan ha varit använd som skrapa (Hovanta 1989b:5 f.). Resterande fynd dateras till historisk tid och består av röd- och vitgods, kritpipor, ett sigill eller en plomb av bly och ett 1 öre kopparmynt med präglingsår 1726 (Hovanta 1989b) (tabell 3). Utredningens fynd förvaras vid Statens historiska museum i Stockholm under inventarienummer SHM (SHM ). Den arkeologiska utredningens slutsats var, att det hade funnits en förhistorisk boplats på Vallen, och att den kunde dateras till yngre stenålder. Dateringen skedde framför allt på grundval av fynden av de två skafthålsyxorna (SM L920 och L921) och de två flintdolkarna (SM L919 och M3912) (Hovanta 1989b:6). Tabell 2. Anläggningar påträffade vid arkeologisk utredning på Vallen år 1989 (Hovanta 1989b:2ff). A-nr typ schakt A1 avfallsgrop? S1 A2 härd S5 A3 härd S5 A4 härd S5 A5 härd S5 A6 kokgrop S5 Tabell 3. Fynd påträffade vid arkeologisk utredning på Vallen år 1989 (Hovanta 1989b:5f.). F-nr typ schakt-nr, A-nr F1 N delen: 2 flintavslag varav 1 bränt, 1 öre kopparmynt präglat S1 år 1726, S delen: 4 flintavslag varav 1 bränt, 1 fragm kritpipa, vitoch rödgods F2 N delen: 1 fragm kritpipa, S2 S delen: 1 flintavslag, 2 kulflintor F3 N delen: 1 flintavslag, 1 mikrospån av flinta med retusch, 1 S3 blysigill (-plomb) S delen: 1 bit keramik, förhistorisk?, rödgods, 1 råämne, kvarts F4 1 flintavslag, 1 bergartskärna? S1, A1 F5 V delen: rödgods S5 F6 1 hälleflinta, ej specif, 1 avslag av kristianstadflinta med S6 spår av retusch, 3 flintavslag, 1 kvarts(?)-avslag F7 rödgods S7 Revideringsinventering år 1993 Vallen besöktes av riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventerare år 1993 inom ramen för den då pågående revideringsinventeringen. Boplatsen registrerades på basis av den arkeologiska utredningen och iakttagelser i fält (FMIS ): 8

19 Boplats utan synlig anläggning, ca 230 x 170 m (NV-SÖ). Boplatsen delundersökt av Smålands museum 1989, varvid härdar, kokgropar samt flintavslag påträffades. Tidigare skall på platsen ha hittats dolkar och skafthålsyxor. Vid besiktning 1993 påträffades ett par flintavslag samt ett fragment av en flintyxa. Förundersökning år 2002 Tabell 4. Förhistoriska anläggningar påträffade vid förundersökningen (FU) år 2002 (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 2). löpnr A-nr typ schakt nedgrävning stensträng nedgrävning stolphål nedgrävning nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål nedgrävning stolphål stolphål nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål stolphål nedgrävning stolphål nedgrävning stolphål nedgrävning nedgrävning kokgrop härd nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål stolphål nedgrävning nedgrävning härd härd stolphål 1775 En förundersökning genomfördes år Utförare var även denna gång Smålands museum. Syftet med förundersökningen var att få ett underlag för 9

20 bedömning av boplatsens avgränsning, datering, innehåll och karaktär, inre struktur och bevaringsförhållanden (Pettersson & von der Luft 2003:5). Vid förundersökningen tog man upp 14 sökschakt om m 2. Sammanlagt dokumenterade man förhistoriska anläggningar (A1788 beskrivs två gånger) (tabell 4). De flesta fanns i områdets östra del, i slutundersökningsområdets Yta B. Alla anläggningar uppges vara runda i plan, de har bara diameter och aldrig längd bredd. Vi antar att detta inte avspeglar iakttagna förhållanden, utan är en rationalisering av dokumentationen, som dessvärre då förlorar i noggrannhet. Sex av anläggningarna innehöll fynd bestående av en neolitisk keramikskärva med snörornamentik, kvarts- och bergartsavslag, brända ben och ett fragment av lerklining. Ytterligare schaktnings- och rensfynd som bedömdes vara från förhistorisk tid utgjordes av ett bränt ben, ett bergartsavslag, nio kvartsavslag, en bit flinta, fyra keramikfragment och en bit lerklining. Vid förundersökningen gjorde man bara ett flintfynd, ett flintspånfragment som uppges påminna om en tvärpil men utan retusch (Pettersson & von der Luft 2003:8) (figur 7). Det övriga fyndmaterialet bestod av avslag m.m. av kvarts (13 stycken) och av bergart (fyra stycken). Man fann och tillvaratog också yngre fynd, exempelvis keramik (svartgods, rödgods), glas, tegel, en järnnyckel, samt något man kallar förglasat kol (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 3). Det historiska fyndmaterialet från förundersökningen dateras till århundradena mellan 1700 och Figur 7. Förundersökningens fynd nummer F19 (F50019), tvärpilsliknande spånfragment. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Skala 1:1. Vid förundersökningen använde man vedartsanalys (tabell 6) och 14 C- analys. I ett första skede lät man 14 C-datera ett stolphål och en härd. Kolet från stolphålet har daterats till mesolitisk tid ( f. Kr.) och kolet från härden till tidigneolitikum, f. Kr. (Pettersson & von der Luft 2003:10). Därefter daterades ytterligare åtta prover (tabell 7). Dateringarna hade en vid tidsmässig spridning, från ca 7000 f. Kr. till ca 300 e.kr. I förundersökningsrapporten har man diskuterat skillnaden i fyndfrekvens mellan den arkeologiska utredningen och förundersökningen. Utredningen uppvisade många fynd och få anläggningar. Förundersökningen uppvisade få fynd och många anläggningar. Förundersökarna förklarar skillnaden med att man vid den arkeologiska utredningen sållade matjord, att fler fyndbärande anläggningar kunde antas vara bortodlade i den högre belägna nordliga delen, och att man vid utredningen inte i lika hög grad uppmärksammade anläggningar med ljus fyllning (Pettersson & von der Luft 2003:6). 10

21 Tabell 5. Förhistoriska fynd vid förundersökningen år 2002 (Petterson & von der Luft 2003, bilaga 3). fyndnr material sakord antal fyndnr/fynd F50004, F50007, F50008, kvarts avslag/avfall 11/13 F50011, F50016, F50018, F50020, F50021, F50023, F50031, F50060 F50001, F50002, F50006, keramik kärl 5/6 F50015 F50014, F50087, F50096 bergart avslag/avfall 3/4 F50003, F50005, F50033 br ben ben 3/14 F50037, F50045 lera lerklining 2/7 F50019 flinta spånfragment 1/1 Tabell 6. Vedartsanalys av material från FU (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 4). ID A-nr och typ analyserat antal arter och antal 3586 A326 stolphål 6 tall 1, salix sp. 3, ek A395 nedgrävning 37 tall A513 stolphål 30 tall A576 stolphål 23 tall 21, en 1, växtdelar A585 stolphål 30 tall A595 stolphål 6 hassel 5, lind A671 stolphål 16 tall A683 stolphål 8 en 1, björk 8, salix sp. 1, ek A696 nedgrävning 11 tall 7, björk A928 kokgrop 41 tall A1300 härd 5 björk A1428 stolphål 23 tall 1, al 21, björk A1788 härd 21 tall 2, björk 18, lövträd (hassel?) A1801 härd 6 al A1851 nedgrävning 38 tall 6, björk 32 Övriga undersökningar i Vallens närhet Växjö sn fornminnesinventerades av riksantikvarieämbetet (RAÄ) för ekonomiska kartan år 1950 och revideringsinventerades år Idag redovisar FMIS tre lokaler i närområdet V om RAÄ 175. Samtliga har registrerats efter uppgifter från Smålands museum år RAÄ 331 var en boplats bestående av en härd som konstaterades vid sökschaktning, samt förhöjda fosfatvärden. Denna fornlämning borttogs utan undersökning när bostäder uppfördes på platsen. RAÄ 332 är en boplats bestående av härdar och stolphål som lokaliserades vid sökschaktning, och RAÄ 333:1 är en skadad stensättning omgiven av ett område med fossil åkermark, RAÄ 369. Vid gården Vallen har tidigare upprättats en kulturhistorisk utredning. Smålands museum gjorde på Växjö kommuns uppdrag en arkeologisk och byggnadsantikvarisk utredning av gården år 1993 (Svensgård & Vogel 1993). År 2003 gjorde Arkeologicentrum en kulturhistorisk förstudie över samma område inför planerad byggnation (Wennstedt Edvinger 2003). 11

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän

Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Britta Wennstedt & Kjell 2007 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands

Läs mer

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ The Gotland Museum, Dept. of Cultural Heritage Management Gotlands Museum dnr: 2012-570-2 Arkeologisk utreding steg 2 i Västerhejde

Läs mer

Boplatslämningar från äldre järnåldern

Boplatslämningar från äldre järnåldern Arkeologisk förundersökning Boplatslämningar från äldre järnåldern Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Bankeryds socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Hur påverkas synen på det förflutna av våra metoder? Hur möjliggör metoder

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13.

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13. Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:13 Per Sarnäs Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp UV VÄST RAPPORT 2002:12 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp Västergötland, Mölndal socken, Alvered 1:8 m.fl., RAÄ 115 och RAÄ 116 Mats Lindqvist UV

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Sandsbro. Arkeologisk undersökning ARKEOLOGICENTRUM

Sandsbro. Arkeologisk undersökning ARKEOLOGICENTRUM Sandsbro Arkeologisk undersökning ARKEOLOGICENTRUM Sandsbro Gårdsby sn, Småland Rapport över en arkeologisk undersökning år 2003 av Britta Wennstedt Edvinger 2003 JÄMTARKEOLOGI 11 Skrifter utgivna av

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer

UV RAPPORT 2013:69 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2012. Mossbystrand 10:25

UV RAPPORT 2013:69 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2012. Mossbystrand 10:25 UV RAPPORT 2013:69 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2012 Mossbystrand 10:25 Vendeltida bosättning vid Skånes sydkust Skåne, Skurups kommun, Västra Nöbbelövs socken, Mossbystrand 10:25, fornlämning 76 Adam Bolander

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Flundrarp 8:125. Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1

Flundrarp 8:125. Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1 UV RAPPORT 2013:1 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING 2012 Flundrarp 8:125 Boplatslämningar från äldre bronsålder Skåne, Brunnby socken, Brunnby RAÄ 302 Bo Friman UV RAPPORT 2013:1 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING 2012

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Fröafall och Krokstorp

Fröafall och Krokstorp Fröafall och Krokstorp Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation i Tranås stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:51 Ann-Marie Nordman Fröafall 2:1 och Krokstorp

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer