Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland"

Transkript

1 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006

2

3 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 JÄMTARKEOLOGI 24 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB

4 Länsstyrelsens i Kronobergs län dnr Växjö kommuns projektnr Arkeologicentrums projektnr P2004:02 G Län: Kronobergs län Landskap: Småland Kommun: Växjö kn Socken: Växjö sn RAÄ-nr: 175 Fastighet: Växjö 12 4 Ek. kartblad: 5E 0h NÖ JÄMTARKEOLOGI 24 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB Vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger år 2006, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Brunflo, Växjö kommun, Växjöhem AB, Växjö, och länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö. Kartutsnitt ur allmänna kartor lantmäteriverket, Gävle. Medgivande M 2005/2798. Omslagsbild: F349 spånskrapa och borr av flinta, fynd i matjorden inom Yta C, RAÄ 175. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Förstorad till 120% av naturlig storlek. ISSN ISBN

5 Innehållsförteckning Förord 1. Britta Wennstedt Edvinger Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175 i Växjö sn, Småland ix 1 Slutundersökning på Vallen i Växjö 1 Uppdragets bakgrund 1 Undersökningsområdet 2 Tidigare undersökningar 7 Preliminär projektplanering 13 Utgångspunkter undersökningsplanen i sammanfattning 13 Frågeställning livets ekologi 13 Syfte och målsättning 14 Preliminär planering 15 Slutundersökningens genomförande 17 Tekniska uppgifter 17 Dokumentation 19 Undersökt yta och volym 22 Undersökta lager 23 Fynd och provtagning 24 Anläggningar 29 Resultat 33 Yta A och E undersökningsområdets nordligaste del 33 Preliminär markanvändningsanalys 35 Historiska kartöverlägg 35 Fynd 35 Anläggningar 41 Datering 44 Yta B undersökningsområdets östligaste del 45 Preliminär markanvändningsanalys 47 Historiska kartöverlägg 47 Fynd 48 Anläggningar 50 Datering 63 Yta C undersökningsområdets västligaste del 66 Preliminär markanvändningsanalys 67 Historiska kartöverlägg 67 Fynd 67 Anläggningar 71 Datering 76 Yta D på strandkanten till Södra Bergundasjön 77 Preliminär markanvändningsanalys 78 Historiska kartöverlägg 78 Fynd 78 Anläggningar 86 Datering 93

6 Yta F 94 Preliminär markanvändningsanalys 94 Historiska kartöverlägg 95 Fynd 95 Anläggningar 95 Datering Anders Olofsson Översiktlig analys av stenmaterial från boplatsen Vallen, RAÄ 175 i Växjö sn, Småland 97 Inledning 97 Råmaterial 98 Föremålstyper 98 Retuschering 101 Frakturanalys 101 Reduktionsanalys 103 Slutord Torbjörn Brorsson Keramik och bränd lera från Vallen, Växjö sn 111 Inledning 111 Keramikktyper 111 Keramikens fördelning över undersökningsområdet Roger Engelmark, Johan Linderholm, Johan Olofsson & Karin Viklund Miljöarkeologiska analyser av material i samband med slutundersökning av RAÄ 175, Vallen, Växjö sn, Småland 115 Inledning 115 Frågeställning 115 Material och metod 116 Markanvändningsanalys 116 Funktionsanalys av konstruktioner 117 Natur- och kulturhistorisk analys 118 Provtagningsstrategi 118 Analysmetoder 118 Resultat 121 Dateringar 121 Funktionsanalys 122 Markanvändningsanalys 125 Jämförelse mellan markkemisk prospektering i utredning och 131 slutundersökning Vegetationens och kulturlandskapets utveckling i Växjö-trakten 132 Jämförelse med närliggande geografiska områden 133 Sammanfattande diskussion 134

7 5. Pär Connelid Landskapshistoria vid Vallen, Växjö sn, Småland 139 Inledning 139 Näset vid Vallen 1600-talet och 1700-talet 140 Storskiftet Laga skiftet Ekonomiska kartan Telestads by Maria Hinnerson-Berglund Vallen som människornas livsvärld under 9000 år 153 Livsvärlden 153 Vallen som människornas livsvärld 153 Livsvärlden ett nytt arkeologiskt begrepp 153 Bearbetning och tolkning av fynden 154 Fynden från Vallen: kategorier, antal och lokalisering i tid 154 Den historiska tidens fynd på Vallen 158 Artefakterna från stenåldern på Vallen 161 Ett försökt till relativ datering 161 Stenåldersfynden från Vallen ur råmaterialsperspektiv 164 Stenslagningstekniken på Vallen 166 Råmaterial och reduktionsmetoder som regionala, krono- 166 logiska och sociala markörer Fynd i anläggningarna på Vallen 168 Sammanfattning: ett försök att inringa de förhistoriska uppe- 170 hållsplatserna på Vallen Vallen som människornas livsvärld under 9000 år 172 Vallen idag 172 Vallen under historisk tid 173 Vallen som de förhistoriska människornas livsvärld 174 Tiden före och omkring vår tideräknings början 176 Äldre bronsålder och yngre stenålder på Vallen 176 Vallen under mesolitisk tid 178 De första människorna på Vallen Britta Wennstedt Edvinger Arkeologi på Vallen: utvärdering och reflektion 183 Utvärdering 183 Avvikelser från undersökningsplanen 183 Undersökningsområdet 184 Fokus på anläggningar 184 Planerade och genomförda externa analyser 185 Rapporter 185 Informationsinsatser 186 Utvärdering av metodvalet 186 Uppfyllelse av målformuleringen 187

8 8. Maria Hinnerson-Berglund Krönika: Vallen i årtal 189 Referenser 193 Bilagor Administrativa och tekniska uppgifter 2. Fotoförteckning 3. Fyndförteckning 4. Anläggningsförteckning 5. Provförteckning 6a. 14 C-dateringar 6b. Kalibrerade 14 C-dateringar 7. Miljöarkeologiska bilagor 8. Vedartsanalys 9. Preliminär markanvändningsanalys, RAÄ 175, Vallen, Växjö sn, Småland (MAL-rapport ) Johan Linderholm & Johan Olofsson

9 Förord Den franske filosofen och författaren Paul Valéry ( ) har sagt om dikter att de aldrig blir färdiga, bara övergivna. För arkeologiska rapporter gäller samma sak. I något skede överges rapportmanuset även om ämnet inte är uttömt. I den här rapporten redovisas olika fasetter av Vallens historia, men det betyder inte att det inte hade funnits mer att berätta. Vi kan emellertid inte göra det inom ramen för detta projekt. Vi har valt en annan form än den konventionella för undersökningsrapporter. Varje författare ansvarar för en egen rapportdel. På så vis liknar rapporten mer en artikelsamling än en arkeologisk rapport. Det gynnar vårt syfte att flera, specialiserade röster gör sig hörda. Kapitel 2 handlar om stenteknikerna på Vallen och skrevs av fil.dr Anders Olofsson, Umeå. Anders sköter om stenmaterialen i alla våra undersökningar, och arbetar därutöver bl.a. som forskningschef för Vuollerim Hans egen forskning handlar om stenteknologi, precis sådant som han skriver om här. Kapitel 3 skrevs av Dr Torbjörn Brorsson, Kontoret för keramiska studier. Det handlar om keramikfynden, som var fåtaliga och huvudsakligen sentida. Kapitel 4 har samförfattats av professor Roger Engelmark, fil.kand. Johan Linderholm, fil.kand. Johan Olofsson och docent Karin Viklund vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet. Kapitlet handlar om de miljöarkeologiska undersökningar vi låtit göra på Vallen. Precis som de två föregående kapitlen innehåller detta ganska många tekniska detaljer, men här finns också bl.a. en intressant översikt över vegetationsutvecklingen i växjötrakten. Kapitel 5 skrevs av fil.kand. Pär Connelid, historisk geograf baserad i Varberg. Detta kapitel är en genomgång och översiktlig analys av historiska kartor, och jag tror att många läsare finner landskapsutvecklingen som den avslöjar sig i de gamla kartorna över södra delen av Växjö och Telestad intressant. Kapitel 6 skrevs av fil.dr Maria Hinnerson-Berglund, Göteborg. Maria deltog i fältarbetet på Vallen. Hennes kapitel utgör rapportens tolkningsdel. Den innehåller både konventionell arkeologi och en syntes som är avsedd för en bredare läsekrets. Till den senare hör också kapitel 8, en krönika över Vallen från istiden och framåt. Dessutom har Maria tillsammans med Joel Berglund läst och kommenterat de övriga kapitlen i rapporten. Själv har jag bidragit med kapitlen 1 och 7. Det första kapitlet beskriver varför undersökningen kom till stånd och hur vi gick tillväga. Det är uppgifter som måste redovisas till myndigheterna varje gång en fast fornlämning undersöks och tas bort. För andra läsare än arkeologer torde dessa informationer vara av begränsat intresse. Kapitel 7 är en utvärdering som finns med för att det är ett formellt krav på undersökningsrapporter. Arkeologiska undersökningar blir i regel inte riktigt som man tänkt sig dem i förväg. Det är därför viktigt att att utfallet jämförs med den preliminära planeringen.

10 Många personer har frikostigt bidragit med sina kunskaper och synpunkter till denna undersökning. Jag vill tacka alla och nämna några: Marie Olsson och Lars Wallin på Wallin kulturlandskap & arkeologi, som deltog i utformandet av det första anbudet, underkonsulterna som levererat resultat och svarat på frågor, och författarna som bidragit inte bara med rapporttexter, utan också med många intressanta samtal. Dessutom tack till professor Per Ramqvist för kommentarer till ett textavsnitt, fil.dr Per Nilsson, Östersund, för hjälp med jord och stenar, och till medarbetarna på Vallen, fil.dr Maria Hinnerson-Berglund, mag.art. Joel Berglund, fil.kand. Kjell Edvinger och Kimberly Consroe, doktorand i arkeologi vid The George Washington University, Washington D.C., USA. Alvesta i augusti 2006 Britta Wennstedt Edvinger projektledare, fil.lic.

11 Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175 i Växjö sn, Småland Britta Wennstedt Edvinger Arkeologicentrum AB Sammanfattning Växjö kommun planerar ett nytt bostadsområde mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i Växjö. Här kommer Växjöhem AB att uppföra bostäder som får Bokhultets naturreservat och de båda sjöarna som närmaste grannar. Vallen var sedan tidigare registrerad som fast fornlämning, RAÄ 175 i Växjö sn, och blev därför föremål för en arkeologisk undersökning. Undersökningen genomfördes av Arkeologicentrum AB under juli och augusti år De förhistoriska fynden utgörs huvudsakligen av rester av redskapstillverkning i form av avslag och splitter av kvarts, flinta och kristianstadflinta. Avslag är den största fyndkategorin, följd av retuscherade avslag, kärnor, spån- och mikrospånfragment, skrapor, knivar och borrar. Bipolär reduktion dominerar kvartsmaterialet. Flintan har bearbetats både med plattformsteknik och bipolärt. Kristianstadflintan har nästan uteslutande bearbetats med plattformsteknik. 31 anläggningar dokumenterades. En majoritet utgjorde härdar och oidentifierade nedgrävningar, varav två kan vara stolphål. Några byggnader kunde m.a.o. inte återfinnas. Områdets yngre historia går att följa i historiska kartor. Torpet Vallen fanns här under senare delen av 1700-talet men redovisas inte på lagaskifteskartan från år När torpet togs upp är oklart, men resultaten av undersökningen visar att det utgör den första fasta bosättningen i undersökningsområdet och sannolikt etablerades under 1700-talets mitt, av fynden att döma. Det finns ett par kermikfynd från övergången mellan vikingatid och medeltid, men inga andra spår att knyta samman dem med. Under förhistorisk tid har platsen nyttjats återkommande men med låg intensitet. Det finns varken markkemiska eller okulärt konstaterbara spår av byggnader före torpet Vallen. Någon kontinuerlig bosättning har det inte varit fråga om. 14 C-dateringar av framför allt härdar sträcker sig från mesolitikum fram till nya tiden. Det handlar om enstaka härdar utan spår av omgivande konstruktioner. Om konstruktioner har funnits har de varit enkla byggnader avsedda för kortvarigt bruk. Spåren har varit blygsamma och plöjts bort när Vallen blev åker. Många har stannat till på platsen men de har inte varit bofasta här, och inte heller stannat så länge att avfall ackumulerats och kan upptäckas idag, varken genom synliga spår eller med hjälp av markkemi. Slutundersökning på Vallen i Växjö Uppdragets bakgrund På det smala näset mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i södra delen av Växjö planerar Växjö kommun ett nytt bostadsområde. Att här finns fasta fornlämningar som berörs av byggplanerna hade konstaterats år Vid en arkeologisk utredning som omfattade både fosfatkartering och sökschaktsgrävning påträffade man förhistoriska boplatslämningar i utredningsområdet (Hovanta 1989a, 1989b). En senare förundersökning 1

12 (Pettersson & von der Luft 2003) föregick länsstyrelsens beslut om slutundersökning år Slutundersökningen anbudsupphandlades i augusti år Beslut om undersökare fattades den 30 januari år Länsstyrelsens beslut om undersökare överklagades av Smålands museum. Överklagandet avslogs av länsrätten i Växjö (länsrätten i Kronobergs län ), och Smålands museums begäran om prövningstillstånd i högre instanser beviljades inte (kammarrätten i Jönköping , regeringsrätten ). Länsstyrelsens beslut vann därför laga kraft, och våren 2005 inkom slutligen Växjö kommuns beställning av slutundersökning till Arkeologicentrum. Fältarbetet påbörjades med provtagning i slutet av maj och slutundersökningen genomfördes från mitten av juli till mitten av augusti. Slutundersökningen presenteras i denna rapport. Undersökningsområdet Undersökningsområdet ligger mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön i Växjö socken i södra Småland och Kronobergs län (figur 1 och 2). Regionen tillhör den boreonemorala zonen och ingår i sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden (NR 1984:116). Regionen präglas av sitt läge ovanför högsta kustlinjen men under 200-meterslinjen över havet. Berggrunden utgörs av granit och porfyr, och det lösa jordtäcket av morän med svag podsolering. Den svaga podsoleringen hänger i stor utsträckning samman med de stora arealerna fossil åkermark i dagens skogsmark (Angelstam 1997:158). Hällmark och sedimentmark är ovanliga. Inom regionen finns omfattande torvmarksområden och vegetationen domineras av barrblandskogar. Topografin är flack. (NR 1984:116ff.) Undersökningsområdet är ungefär 2,7 hektar stort (figur 3). Det utgörs av f.d. åkermark och avgränsas i NV av tomtmark som tillhör f.d. Vilans sjukhem, i NÖ av en genomfartsled, Söderleden och därefter vidtar Växjösjön. I SÖ avgränsas området av Valla kanal, i SV av en del av naturreservatet Bokhultet och därefter vidtar Södra Bergundasjön. Topografin sluttar mot SÖ och undersökningsområdet ligger på m.ö.h. Jordarten är övervägande sandig till moig morän. Vid slutundersökningen var markslaget igenväxande åkermark. Åkern var brukad fram till senare delen av 1990-talet och djupplöjd. Hela undersökningsområdet täcks av ett 0,1-0,45 m tj matjordslager. Undersökningsområdet ligger mellan två sjöar men är idag inte strandanknutet. Både Växjösjön och Södra Bergundasjön har sänkts under senare delen av 1800-talet. Strandvallen efter Södra Bergundasjöns tidigare strandlinje syns som en strandvall strax SV om undersökningsområdet, precis på gränsen till Bokhultets naturreservat. En bäck mellan sjöarna, Långbäcken öster om området, försvann när man i stället grävde Valla kanal som förbinder de två sjöarna med ett helt nytt lopp än den äldre bäckens. Figur 1. Växjö i Småland. 2

13 Figur 2. Undersökningsområdets belägenhet mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön. (Terrängkartan 5E SO Växjö.) Skala 1:

14 Fornlämningar Växjö ligger i centrala Värend och utgör en fornlämningsrik del av södra Småland. Flera undersökningar har tidigare gjorts i närområdet, framför allt i det närbelägna Teleborgs-området (Högrell & Skoglund u.å., Åstrand 2004a, 2004 b). I närheten av Vallen finns ett stort antal forn- och kulturlämningar registrerade i riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem FMIS (tabell 1). På Södra Bergundasjöns östra sida ligger RAÄ 30, 31 och 32. De utgör senneolitiska hällkistor. De näraliggande lokalerna RAÄ 29 och 189 är fossil åkermark. RAÄ 265 är en kort sträcka av en gammal hålväg. Tabell 1. Registrerade fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid Vallen, RAÄ 175 Växjö sn, Småland (FMIS ). RAÄ-nummer Lämningstyp Antal Antikvarisk bedömning Växjö 28:1 Vägmärke 1 Fast fornlämning Växjö 29:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 30:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 31:1 Stenkammargrav 1 Fast fornlämning Växjö 32:1 Fossil åker 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 36:1-2 Stenkammargrav 2 Fast fornlämning Växjö 46:1 Gravfält 1 Fast fornlämning Växjö 47:1 Begravningsplats enstaka 1 Fast fornlämning Växjö 48:1 Begravningsplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 166:1 Byggnadsminne 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 171:1 Övrigt 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 175:1 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 186:1 Boplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 189:1 Fossil åker 1 Fast fornlämning Växjö 202:1 Minnesmärke 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 207:1-2 Stensättning + Boplats 1+1 Fast fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 265:1 Färdväg 1 Fast fornlämning Växjö 271:1-3 Grav markerad av 3 Bevakningsobjekt sten/block Växjö 272:1 Minnesmärke 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 273:1 Fossil åker 1 Fast fornlämning Växjö 274:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 275:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 276:1 Ristning, 1 Bevakningsobjekt medeltid/historisk tid Växjö 331:1 Boplats 1 Undersökt och borttagen Växjö 332:1 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 333:1 Stensättning 1 Fast fornlämning Växjö 349:1 Fyndplats 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 358 Boplatsområde 1 Fast fornlämning Växjö 366 Område med fossil 1 Fast fornlämning åkermark Växjö 367 Husgrund, historisk tid 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 368 Husgrund, historisk tid 1 Övrig kulturhistorisk lämning Växjö 369 Område med fossil åkermark 1 Fast fornlämning 4

15 Figur 3. Registrerade fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten av undersökningsområdet Vallen, RAÄ 175 Växjö sn, Småland (FMIS ). Skala 1:

16 Figur 5. Enkel skafthålsyxa. SM L921. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Skala 1:2. På Biskopsnäset VSV om Vallen har RAÄ registrerat tre möjliga gravar markerade med stenblock, RAÄ 271:1-3. Gravarna ligger inom ett stort sammanhängande område med fossil åkermark (RAÄ 273). I anslutning till och NV om Vallen och på Skogsudden öster om Vallen finns en rad olika lämningar registrerade (Svensgård & Vogel 1993, Wennstedt Edvinger 2003b). Några har framkommit vid arkeologiska utredningar och förstudier, t.ex. boplatserna RAÄ 331, 332 och 358. Andra är synliga ovan jord, t.ex. två områden med fossil åkermark (RAÄ 366 och 369), en lämning som registrerats som gravfält(?) (RAÄ 333) men som sannolikt i själva verket är ett röjningsröseområde (Wennstedt Edvinger 2003), två stensättningar (RAÄ 274 och 275) samt två husgrunder från historisk tid (RAÄ 367 och 368). Gården på den här platsen heter också Vallen och är uppkallad efter det gamla torpet inom slutundersökningsområdet Vallen längre mot V. Innan hette den Skräddaregården. Fornfynd I alla starkt uppodlade områden har under tidernas lopp många fornfynd påträffats i jorden vid markarbeten. Vallen är inget undantag. Dessvärre har flera av de intressanta fynd som framkommit inte någon känd fyndplats. Vallen är ett vanligt ortnamn. Man skulle kunna tänka sig att fynd med uppgiven fyndplats Vallen också kan komma från andra platser med samma namn. I nuvarande Växjö kommun finns i lantmäteriets databas tre platser som kallas Vallen (LMV ), men det är bara två av dem som ligger i Växjö socken. Ö om slutundersökningsområdet finns den tidigare 6

17 nämnda gården Vallen som uppkallats efter torpet Vallen i slutundersökningsområdet. Om ett fynd uppges vara gjort på Vallen i Växjö sn är chanserna m.a.o. tämligen goda att det handlar om just det aktuella området söder om Växjösjön, och antingen torpet Vallen eller gården Vallen. Statens historiska museums (SHM ) samlingar omfattar 15 accessionsnummer från Växjö sn men inget av dem går att koppla till Vallen. I Smålands museums samlingar finns emellertid flera lösfynd från Vallen i Växjö. Även om den exakta fyndplatsen är osäker är de lösfynd som uppges vara hittade på Vallen intressanta. Bl.a. finns det två dolkar av flinta (SM L919, SM M3912). En av dolkarna fann man vid arbete med avloppsdike för Växjösjön, d.v.s. Valla kanal (Hovanta 1989b: 1f., Pettersson & von der Luft 2003:5). Om dolken påträffades vid grävning av kanalen låg den i det våtmarksområde som tidigare fanns mellan sjöarna. Man har också hittat två skafthålsyxor av bergart (SM L920, SM L921 figur 5) på eller nära Vallen. En tjocknackig yxa av grönsten har påträffats vid markarbeten inom Vallens koloniområde längre mot V (RAÄ 349). Det är inte klarlagt var den yxan förvaras. En besökare på utgrävningsplatsen kunde berätta att en del av en trindyxa påträffats inom undersökningsområdet efter Smålands museums förundersökning. Yxfragmentet skall upphittaren enligt egen uppgift ha erhållit i gåva av Smålands museum. Vi kom överens med upphittaren om att få titta på fragmentet men hon återkom inte med fyndet. Vi kan därför inte bekräfta att det var en del av en trindyxa. Det skulle kunna vara så, att det tidigare påträffade yxfragmentet är en del av samma trindyxa som vi fann under slutundersökningen (F301). Fynd av stenföremål på förhistoriska boplatser tillfaller inte längre upphittaren, såsom skedde före den nya lagen om kulturminnen m.m. från år 1988 (2 kap. 3 1 st. KML) (SFS 1988:950). De andra fynden från området är från den arkeologiska utredningen år 1989, RAÄ:s besiktning år 1993 och från förundersökningen år RAÄ:s fornminnesinventerare fann ett par flintavslag samt ett fragment av en flintyxa (en slipad flintbit). Det finns ingen uppgift om att de tillvaratogs. Tidigare undersökningar Arkeologisk utredning år 1989 Smålands museum genomförde en arkeologisk utredning på Vallen år 1989 med anledning av att Växjö kommun då planerade att deponera muddermassor från Växjösjön i området. Utredningen inleddes med en fosfatkartering som visade på förhöjda halter i den NV delen av utredningsområdet. Analysen utfördes av fosfatlaboratoriet på Gotland, dåvarande RAGU. Fosfatkarteringen omfattade sammanlagt 58 prover tagna med 25 meters intervaller i övre delen av alven. Det högsta påvisade värdet var 94 P (Hovanta 1989a). Vid den påföljande sökschaktsgrävningen fann man och dokumenterade rester av sex anläggningar, fyra härdar och två gropar (tabell 2). De förhistoriska fynden utgjordes av 1 keramikskärva och 1 mikrospån av flinta med retusch, 1 retuscherat avslag av kristianstadflinta, 12 flintavslag 7

18 varav 2 brända, 1 råämne av kvarts (kärna?), 1 kvartsavslag, 1 bergartskärna, 1 stycke hälleflinta, och 2 kulflintor varav en kan ha varit använd som skrapa (Hovanta 1989b:5 f.). Resterande fynd dateras till historisk tid och består av röd- och vitgods, kritpipor, ett sigill eller en plomb av bly och ett 1 öre kopparmynt med präglingsår 1726 (Hovanta 1989b) (tabell 3). Utredningens fynd förvaras vid Statens historiska museum i Stockholm under inventarienummer SHM (SHM ). Den arkeologiska utredningens slutsats var, att det hade funnits en förhistorisk boplats på Vallen, och att den kunde dateras till yngre stenålder. Dateringen skedde framför allt på grundval av fynden av de två skafthålsyxorna (SM L920 och L921) och de två flintdolkarna (SM L919 och M3912) (Hovanta 1989b:6). Tabell 2. Anläggningar påträffade vid arkeologisk utredning på Vallen år 1989 (Hovanta 1989b:2ff). A-nr typ schakt A1 avfallsgrop? S1 A2 härd S5 A3 härd S5 A4 härd S5 A5 härd S5 A6 kokgrop S5 Tabell 3. Fynd påträffade vid arkeologisk utredning på Vallen år 1989 (Hovanta 1989b:5f.). F-nr typ schakt-nr, A-nr F1 N delen: 2 flintavslag varav 1 bränt, 1 öre kopparmynt präglat S1 år 1726, S delen: 4 flintavslag varav 1 bränt, 1 fragm kritpipa, vitoch rödgods F2 N delen: 1 fragm kritpipa, S2 S delen: 1 flintavslag, 2 kulflintor F3 N delen: 1 flintavslag, 1 mikrospån av flinta med retusch, 1 S3 blysigill (-plomb) S delen: 1 bit keramik, förhistorisk?, rödgods, 1 råämne, kvarts F4 1 flintavslag, 1 bergartskärna? S1, A1 F5 V delen: rödgods S5 F6 1 hälleflinta, ej specif, 1 avslag av kristianstadflinta med S6 spår av retusch, 3 flintavslag, 1 kvarts(?)-avslag F7 rödgods S7 Revideringsinventering år 1993 Vallen besöktes av riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventerare år 1993 inom ramen för den då pågående revideringsinventeringen. Boplatsen registrerades på basis av den arkeologiska utredningen och iakttagelser i fält (FMIS ): 8

19 Boplats utan synlig anläggning, ca 230 x 170 m (NV-SÖ). Boplatsen delundersökt av Smålands museum 1989, varvid härdar, kokgropar samt flintavslag påträffades. Tidigare skall på platsen ha hittats dolkar och skafthålsyxor. Vid besiktning 1993 påträffades ett par flintavslag samt ett fragment av en flintyxa. Förundersökning år 2002 Tabell 4. Förhistoriska anläggningar påträffade vid förundersökningen (FU) år 2002 (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 2). löpnr A-nr typ schakt nedgrävning stensträng nedgrävning stolphål nedgrävning nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål nedgrävning stolphål stolphål nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål stolphål nedgrävning stolphål nedgrävning stolphål nedgrävning nedgrävning kokgrop härd nedgrävning nedgrävning stolphål stolphål stolphål nedgrävning nedgrävning härd härd stolphål 1775 En förundersökning genomfördes år Utförare var även denna gång Smålands museum. Syftet med förundersökningen var att få ett underlag för 9

20 bedömning av boplatsens avgränsning, datering, innehåll och karaktär, inre struktur och bevaringsförhållanden (Pettersson & von der Luft 2003:5). Vid förundersökningen tog man upp 14 sökschakt om m 2. Sammanlagt dokumenterade man förhistoriska anläggningar (A1788 beskrivs två gånger) (tabell 4). De flesta fanns i områdets östra del, i slutundersökningsområdets Yta B. Alla anläggningar uppges vara runda i plan, de har bara diameter och aldrig längd bredd. Vi antar att detta inte avspeglar iakttagna förhållanden, utan är en rationalisering av dokumentationen, som dessvärre då förlorar i noggrannhet. Sex av anläggningarna innehöll fynd bestående av en neolitisk keramikskärva med snörornamentik, kvarts- och bergartsavslag, brända ben och ett fragment av lerklining. Ytterligare schaktnings- och rensfynd som bedömdes vara från förhistorisk tid utgjordes av ett bränt ben, ett bergartsavslag, nio kvartsavslag, en bit flinta, fyra keramikfragment och en bit lerklining. Vid förundersökningen gjorde man bara ett flintfynd, ett flintspånfragment som uppges påminna om en tvärpil men utan retusch (Pettersson & von der Luft 2003:8) (figur 7). Det övriga fyndmaterialet bestod av avslag m.m. av kvarts (13 stycken) och av bergart (fyra stycken). Man fann och tillvaratog också yngre fynd, exempelvis keramik (svartgods, rödgods), glas, tegel, en järnnyckel, samt något man kallar förglasat kol (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 3). Det historiska fyndmaterialet från förundersökningen dateras till århundradena mellan 1700 och Figur 7. Förundersökningens fynd nummer F19 (F50019), tvärpilsliknande spånfragment. Teckning av Kim Consroe, Arkeologicentrum. Skala 1:1. Vid förundersökningen använde man vedartsanalys (tabell 6) och 14 C- analys. I ett första skede lät man 14 C-datera ett stolphål och en härd. Kolet från stolphålet har daterats till mesolitisk tid ( f. Kr.) och kolet från härden till tidigneolitikum, f. Kr. (Pettersson & von der Luft 2003:10). Därefter daterades ytterligare åtta prover (tabell 7). Dateringarna hade en vid tidsmässig spridning, från ca 7000 f. Kr. till ca 300 e.kr. I förundersökningsrapporten har man diskuterat skillnaden i fyndfrekvens mellan den arkeologiska utredningen och förundersökningen. Utredningen uppvisade många fynd och få anläggningar. Förundersökningen uppvisade få fynd och många anläggningar. Förundersökarna förklarar skillnaden med att man vid den arkeologiska utredningen sållade matjord, att fler fyndbärande anläggningar kunde antas vara bortodlade i den högre belägna nordliga delen, och att man vid utredningen inte i lika hög grad uppmärksammade anläggningar med ljus fyllning (Pettersson & von der Luft 2003:6). 10

21 Tabell 5. Förhistoriska fynd vid förundersökningen år 2002 (Petterson & von der Luft 2003, bilaga 3). fyndnr material sakord antal fyndnr/fynd F50004, F50007, F50008, kvarts avslag/avfall 11/13 F50011, F50016, F50018, F50020, F50021, F50023, F50031, F50060 F50001, F50002, F50006, keramik kärl 5/6 F50015 F50014, F50087, F50096 bergart avslag/avfall 3/4 F50003, F50005, F50033 br ben ben 3/14 F50037, F50045 lera lerklining 2/7 F50019 flinta spånfragment 1/1 Tabell 6. Vedartsanalys av material från FU (Pettersson & von der Luft 2003, bilaga 4). ID A-nr och typ analyserat antal arter och antal 3586 A326 stolphål 6 tall 1, salix sp. 3, ek A395 nedgrävning 37 tall A513 stolphål 30 tall A576 stolphål 23 tall 21, en 1, växtdelar A585 stolphål 30 tall A595 stolphål 6 hassel 5, lind A671 stolphål 16 tall A683 stolphål 8 en 1, björk 8, salix sp. 1, ek A696 nedgrävning 11 tall 7, björk A928 kokgrop 41 tall A1300 härd 5 björk A1428 stolphål 23 tall 1, al 21, björk A1788 härd 21 tall 2, björk 18, lövträd (hassel?) A1801 härd 6 al A1851 nedgrävning 38 tall 6, björk 32 Övriga undersökningar i Vallens närhet Växjö sn fornminnesinventerades av riksantikvarieämbetet (RAÄ) för ekonomiska kartan år 1950 och revideringsinventerades år Idag redovisar FMIS tre lokaler i närområdet V om RAÄ 175. Samtliga har registrerats efter uppgifter från Smålands museum år RAÄ 331 var en boplats bestående av en härd som konstaterades vid sökschaktning, samt förhöjda fosfatvärden. Denna fornlämning borttogs utan undersökning när bostäder uppfördes på platsen. RAÄ 332 är en boplats bestående av härdar och stolphål som lokaliserades vid sökschaktning, och RAÄ 333:1 är en skadad stensättning omgiven av ett område med fossil åkermark, RAÄ 369. Vid gården Vallen har tidigare upprättats en kulturhistorisk utredning. Smålands museum gjorde på Växjö kommuns uppdrag en arkeologisk och byggnadsantikvarisk utredning av gården år 1993 (Svensgård & Vogel 1993). År 2003 gjorde Arkeologicentrum en kulturhistorisk förstudie över samma område inför planerad byggnation (Wennstedt Edvinger 2003). 11

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Två stenåldersboplatser i Runsbäck

Två stenåldersboplatser i Runsbäck Två stenåldersboplatser i Runsbäck Särskild arkeologisk undersökning 2008 Runsbäck 5:2, 5:66 och 7:9, Torslunda socken, Mörbylånga kommun, Öland Kenneth Alexandersson Ludvig Papmehl-Dufay KALMAR LÄNS MUSEUM

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Gudrun och Per en stormig historia

Gudrun och Per en stormig historia Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5 7 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:09 Jenny Ameziane,

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid

Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet Nr 7 Viss mosse 2 - ett boplatsområde från yngre maglemosetid Arkeologisk undersökning 2012 Råby 28:3 Svensköp socken

Läs mer

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden Njaarke renskötsel i tre årtusenden Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är en stiftelse med säte i Östersund. I stiftelsen sitter representanter för Härjedalens sameförening, Frostviken- Hotagens sameförening,

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar

Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter Jordbruksverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Rapport 2004:11

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

myntstudier 2010:2 - December

myntstudier 2010:2 - December Banco firade 40-årsjubileum 1969 2009 har föreningen utgett en skrift där medlemmarna skrivit 17 mestadels kortare artiklar. Några av artiklarna handlar om myntsamlande eller har koppling till Östergötland.

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Varför byggdes Ales stenar?

Varför byggdes Ales stenar? Varför byggdes Ales stenar? Byggdes den skeppsformade stensättningen som en gravplats eller som ett kultceremoniellt solobservatorium där bygdens folk samlades vid betydelsefulla tidpunkter? Kan värdefulla

Läs mer