Att förändra det oföränderliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förändra det oföränderliga"

Transkript

1 Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Kenneth Sundh

2 2

3 FÖRORD... 5 INLEDNING... 7 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 9 METOD Delstudie I Delstudie II Delstudie III Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet DELSTUDIE I Vad är brukarrevision? Brukare Att ha en röst Tolkningsföreträde och beslutsföreträde Revision och utvärdering Brukaren som revisor Varför brukarrevision? Hur? Brukarinflytande DELSTUDIE II Att iscensätta processen Mina förkänslor Starten Upplevelser av revisorsarbetet Mina reflektioner DELSTUDIE III Tankar kring brukarrevisionen Boendemiljö Medbestämmande Bemötande Aktiviteter och meningsfull sysselsättning Mina reflektioner Hur togs rapporten emot? Av de boende Personalen Mina reflektioner Chefen Mina reflektioner SAMMANFATTANDE ANALYS

4 BRUKARREVISION NYBACKEN STORA SKÖNDAL LITTERATURFÖRTECKNING Referenslitteratur

5 FÖRORD Att förändra det oföränderliga. Vad betyder det? Den här uppsatsen försöker belysa en arbetsprocess som ledde fram till en revisionsrapport genomförd av brukare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhörigerfarenhet. Tanken med brukarrevision är att den som levt problemet har lättare att ställa rätta frågor, får sanningsenligare svar och kanske sannare kan analysera svaren. Brukarrevisorerna tar sig också rätten att granska det de skall revidera i en vidare mening. Hur det känns att vara där och om de skulle vilja ta del av den verksamheten själva. Dessutom medför det faktum att brukare kommer till en verksamhet med uppdrag att revidera den att de också för med sig hopp till dem som är beroende av verksamheten. Om de kan så blir det möjligt också för andra. Detta är ett hopp som förmedlas såväl till verksamhetens klienter som till dess personal. Sist men inte minst så medför en brukarrevision en möjlig maktförskjutning. De som vi är till för tar sig rätten att granska oss. Men tillåter vi det? På riktigt? Eller är maktförhållandena oföränderliga? Blir en brukarrevision ett politisk korrekt, men tandlöst dokument Eller kan det få bli starten på en förändring av det som verkat så oföränderligt? Kan människor som är beroende av det offentligas stöd få det utan att fråntas makten över sitt liv? Den här uppsatsen ger inga svar på de frågorna. Den försöker bara belysa ett sätt på vilket man kan rubba maktbalansen en kort stund. Men för att den balansen skall rubbas helt krävs förmodligen oändligt mycket mer. Utan brukarrevisorerna hade det aldrig uppstått en process. Tack för att ni gjort ett fantastsikt arbete och att ni stått ut med mig! Klas Sundström hjälpte mig komma igång med mitt projekt och har hela tiden varit en fantastisk kollega i det arbetet. Tack Klas för att du är så bra! Tack också boende och personal inom socialpsykiatrin på Stora Sköndal som vågat delta. Jag vill också tacka min arbetsplats Stora Sköndal som har gett mig möjligheten till detta otroligt roliga arbete. Tack också David Ershammar, Inflytande-projektet, som beviljade medel till rapporten. Och till sist; min handledare Bengt Börjeson, professor em., Ersta Sköndals högskola, som övertygade mig om att jag kunde skriva en uppsats. Med en sådan handledare kan man inte misslyckas. Det har varit en ynnest. Tack Bengt! 5

6 6

7 Inledning Brukarrevision! Själva ordet gjorde mig glad första gången jag hörde det. Så självklart! Brukare reviderar verksamheter avsedda för dem själva. I en intervju i DN söndagen den 15 april 2007 med en av grundarna av den franska rörelsen Don Quijotes barn 1, Augustin Legrand, säger han Förr levde de här människorna i sin individuella misär. Förut fick de aldrig ordet. Nu är vi ett kollektiv och tack vare den här aktionen har vi fått ordet. Det här citatet handlar om hemlösa. En av alla grupper i samhället som definieras som marginaliserade, maktlösa. Människor med funktionshinder till följd av psykisk ohälsa är en annan marginaliserad grupp. Att det som inte definieras som normalt beteende lätt skapar utanförskap och marginalisering vet vi. Och att den positionen oftast medför att människor betraktas som helt resurslösa och utan möjligheter. Men vad händer när vi som valt att arbeta med dem som kallas marginaliserade inte ser dem som människor med resurser och möjligheter? När vi agerar för dem men inte tillsammans med dem? Hur är det möjligt att vi tror att vi inte behöver fråga för att veta? Att de inte för det mesta själva bäst vet vad de behöver, vill och önskar? Den här uppsatsen består egentligen av två rapporter. Den primära rapporten beskriver den process som en grupp brukare och anhöriga genomgick tillsammans med projektledare under arbetet med att ta fram underlag och skriva en brukarrevisionsrapport. Den primära rapporten beskriver också en modig verksamhet som vågade låta sig granskas. Alla verksamheter med självaktning har idag olika slag kvalitetssystem. Oftast består de av formulär som verksamheten tagit fram med fasta frågor och svarsalternativ. Även om avsikten är god uppfattas ofta dessa enkäter mer som formalia än med faktiskt intresse. Att verksamheten utsatte sig för en brukarrevision innebar att de helt saknade inflytande över någon del i arbetet. Verksamheten vågade sig in i vad som skulle kunna bli en demokratisk process istället för enkäternas demokratiska ritual. Den primära rapportens syfte är att belysa denna process från flera håll. I den rapporten ligger den revisionsrapport som blev det första resultatet av arbetsprocessen. Syftet med den rapporten var att brukare hjälpte klienter att lyfta fram sina åsikter. Att människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa hjälpte andra att göra sin röst hörd och i och med det hjälpte dem att ta tillvara sina demokratiska rättigheter. 1 Les Enfants de Don Quichotte, en organisation som bildades 2006 av några unga fransmän mot hemlöshet och för de hemlösa. 7

8 8

9 Syfte och frågeställningar Syfte Denna uppsats har två övergripande syften, nära kopplade till varandra men vilka i realiteten inneburit två klart olika forskningsstrategier så åtskilda att uppsatsen egentligen innehåller två olika rapporter. Det första syftet var att genomföra en brukarrevision av två så kallade särskilda boenden 2 för människor med psykiska funktionshinder på stiftelsen Stora Sköndal. Detta projekt innebar ett möte med många osäkerheter om hur man skulle möjliggöra en konstruktiv process av medverkan, hur man skulle skapa regler för ansvarsfördelning och så vidare. Denna process av medskapande som var min roll i brukar-revisionen redovisas i form av den färdiga rapporten. Det andra syftet var att utföra en analys av vilka konsekvenser som följde på den genomförda revisionen när den presenterades för den berörda personalen. Och till slut: ett tredje syfte var att reflektera över om brukarrevisionen innebar nya möjligheter att förstå vilken innebörd vårdmiljön har för dem som är vårdens föremål alltså brukarna. Frågeställningar Mina frågeställningar var: Hur beskrivs begreppet och praktiken brukarrevision i litteratur, rapporter och offentliga utredningar? Vilka hinder och möjligheter finns det för att iscensätta och genomföra en brukarrevision av socialpsykiatrin inom Stora Sköndal? Kan Stora Sköndals socialpsykiatriska verksamhet utvecklas med stöd av brukarrevisionen? Är resultatet av brukarrevisioner genomförda av brukare och anhöriga till brukare kvalitativt skilda från revisioner genomförda av personer som saknar egen erfarenhet? De fyra mer övergripande frågeställningarna väcker mer självklart en rad mer konkreta följdfrågeställningar som kommer att behandlas i studiens empiriska avsnitt. Exempelvis. I vilken utsträckning finns det konsensus i litteraturen och debatten om hur en brukarrevision går till i praktiken? Vad krävs av de medverkande revisorerna och projektledningen för att de skall lyckas att genomföra en brukarrevision? Vilka inslag i brukarrevisionen som sådan och processen fram till en genomförd brukarrevision kan bidra till att utveckla verksamheten? Kan brukarrevisionen påverka den givna maktbalansen? 2 Individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd och service (LSS) till vissa funktionshinder. Definition enligt socialstyrelsens termbank 9

10 10

11 Metod Min studie har i någon mån karaktären av en aktionsforskning. Harald Swedner (1989) beskriver i nationalencyklopedin aktionsforskning som en forskning som innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder som syftar till att eliminera eller reducera missförhållanden inom ett socialt system och att man analyserar effekterna av den. Det specifika för aktionsforskningen är ett nära samband mellan den som igångsätter och verkställer en aktion och den som analyserar förändringsprocessen och dess effekter. Till aktionsforskningens principer hör att forskaren deltar utan att försöka distansera eller separera sig från den verksamhet eller det område som är subjekt för forskningen. Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på den process man studerar. Målet är att bidra till lösningen på människors praktiska problem i en verklig situation. För att ett sådant arbete skall vara möjligt bör det finnas ett väl fungerande samarbete mellan forskarna och dem som forskningen sker på. Avsikten är att de som utför studien och de som blir studerade skall komma till någon form av gemensam insikt och uppnå en gemensam insikt om vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring. Eftersom det finns ett nära samarbete mellan forskaren och forskningssubjektet så är det sannolikt att båda parter lär sig något av själva processen under forskningen. Studien består av tre delstudier samt den rapport som blev resultatet av brukarnas revision. Delstudie I Den första delstudien är en empirisk studie där ambitionen var att reda ut ett antal för uppsatsen viktiga begrepp. Jag ville veta om brukarrevision i någon form kunde ha en plats som forskningsstrategi och var den platsen i så fall fanns. Att förstå vad som var en brukarrevision uppfattade jag som viktigt. Men också vad som inte var det. Det fanns också en ambition att reda ut om det fanns något stöd för idén att den egna erfarenheten av i det här fallet psykisk ohälsa möjliggör ett sannare resultat. Och i så fall varför. Jag inledde studien med att söka vedertagna definitioner för såväl brukare som revision i litteratur och på Internet. Litteraturen finns presenterad i studien. Att brukare har en aktiv roll i utvärdering och forskning är inte så vanligt i Sverige. För att finna litteratur om brukares aktiva medverkan inom utvärdering och forskning i den mer självständiga roll som jag ville belysa så fick jag söka mig till engelska studier. I det sökandet hade jag stor glädje av den kunskapsbas som byggts upp inom nationell psykiatrisamordnings Inflytandeprojekt 3. Med denna litteratur som stöd har jag i studien genom att tematisera olika begrepp försökt belysa såväl vad en brukarrevision är som dess möjligheter som forskningsstrategi

12 Delstudie II Den andra delstudien beskriver den process som ledde fram till en färdig brukarrevisionsrapport. Här har jag också försökt granska och problematiserat mitt eget processtöd. För att detta skulle vara möjligt så antog jag tidigt en observerande roll under de träffar som revisorsgruppen hade. Under samtliga träffar förde jag anteckningar om vad som skedde i rummet. Inte bara vad som gjordes utan också hur det gjordes. Dessa anteckningar kompletterades med återkommande explorativa intervjuer (Kvale 1997 s. 94) med revisorerna och avslutades med en enkät där de ombads beskriva sin syn på processen. De frågor som fanns i enkäten presenteras i studien. I de explorativa intervjuerna valde jag frågor av upplevelsekaraktär men också frågor som syftade till att hjälpa revisorerna att definiera sina mål med arbetet. Jag har inte gjort något urval i materialet utan presenterar det i sin helhet. Delstudie III I den sista delstudien har jag lyft fram ett antal av de teman som revisorerna belyste i sin rapport. När jag läste revisionen ställde jag mig frågan om någon utan den egna erfarenheten av problemet skulle ha kunnat skriva den. De teman jag lyfter fram är några av de teman som jag uppfattar som exempel på områden där den egna erfarenheten ger analysen en större trovärdighet. Jag har också med hjälp av forskningsrapporter velat problematisera såväl den stigmatisering målgruppen lever med och den möjligheten att brukare som granskar verksamheter också bidrar till att bryta detta stigma eller i alla fall minska det. Jag har därför även försökt belysa brukarrevisionens plats inom det förhållningssätt till socialt arbete som empowermentforskningen omfattas av. Jag hade också en förhoppning om att kunna belysa om en brukarrevision är en möjlig väg att, om än lite, rubba den traditionella maktordningen mellan hjälpare och den som behöver hjälp. Jag observerade och förde anteckningar vid revisorerna återkoppling av rapportens resultat till de boende och personalen. Jag intervjuade därefter verksamhetschefen om så väl hans syn på rapporten som idén med att brukare reviderar verksamheter. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet Merriam (1994) menar att de klassiska frågorna om hur studiens uppläggning och genomförande motsvarar de vetenskapliga kraven på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet med nödvändighet måste omformuleras och ges nya svar i kvalitativa studier. Frågan om validitet om man studerar det man avser att studera - är inte lika problematiskt i induktiva, kvalitativa studier som i deduktiva kvantitativa studier. Forskaren kan på ett helt annat sätt bevaka att det material som arbetas fram genom intervjuer, observationer och studier av dokument är relevant i förhållande till studiens frågeställningar än i exempelvis enkäter riktade till en större målgrupp med bundna svarsalternativ (a.a. sid ). 12

13 Även reliabiliteten - mätmetodernas tillförlitlighet - är möjlig att ha kontroll över i kvalitativa studier. I kvalitativa studier är det fråga om att göra hela processen av urval av intervjupersoner, intervjudesigner och tolkningar av materialet öppet för kritiska reflektioner om urvalets betydelse och möjligheten till alternativa tolkningar. Jag har i studien försökt att redovisa hur jag gått tillväga så noga det varit möjligt. Frågan om generaliserbarhet (a.a. sid. 183) är i kvalitativa fallstudier kopplat till i vilken utsträckning som studiens slutsatser är användbara i andra liknande sammanhang. Merriam använder begreppet extern eller yttre validitet. Jag anser att studiens slutsatser och resonemang har betydelse i andra studier av brukarrevision och i förlängning av studier inom det större området brukarinflytande. 13

14 14

15 Delstudie I Vad är brukarrevision? Ett begrepp som på senare år har dykt upp för att beskriva människor som, frivilligt eller ofrivilligt, nyttjar offentlig samhällsservice är brukare. Begreppet är inte okontroversiellt ens bland brukargrupper och sista ordet är nog inte sagt. Att då beskriva en brukarrevisionsprocess innebär att man tar risken att snubbla på första ordet. Det är nu ändå ett begrepp som används på ett sätt som ger det en status av etablerat begrepp åtminstone i vissa kretsar. Revision är inget obekant begrepp. I kombination med brukare skapar trots det även detta ord en viss förvirring. Det blir därför nödvändigt att först försöka ge varje del av begreppet brukarrevision en definition. Brukare Enligt Magnus Dahlberg och Evert Vedung (2001) är brukare en statsvetenskaplig formulering. Brukare används då i betydelsen slutmottagare av en tjänst eller vara. Dahlberg och Vedung väljer i boken att beskriva fyra olika betydelser: 1. Alla medborgare som berörs av lagstiftning och viss lagstiftnings konsekvenser i form av t.ex. frihetsberövande. 2. Alla medborgare som nyttjar någon av samhällets tjänster, t.ex. kollektivtrafik, infrastruktur, sjukvård etc. 3. Alla medborgare som är i behov av hjälp, service eller behandling från offentlig sektor inom de områden där man inte kan välja eller byta utförare (strategi sorti 4 ), men kan klaga (strategi röst 5 ). 4. Alla medborgare som använder tjänster eller varor inom offentlig sektor där möjligheten att klaga (strategi röst) och att byta utförare finns (strategi sorti). I Socialstyrelsens publikation Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten (Printz 2003) skiljer man mellan klient i socialtjänstens betydelse, kund och brukare. Om jag skall försöka sammanföra de två olika definitionerna med varandra så blir det: Klient = man har ingen röst och man har ingen sorti Brukare = man har en röst men ingen sorti Kund = man har en röst och man har en sorti Jag kommer i den här rapporten att använda brukare i betydelsen ha en röst men ingen möjlighet att byta. I de fall då både röst och bytesmöjlighet saknas så kommer jag att skriva klient. 4 Strategi sorti innebär att brukaren kan välja och/eller byta tjänst 5 Strategi röst innebär att brukaren kan klaga på tjänsten inom systemet som erbjuder den 15

16 Att ha en röst Att ha en röst kan innebära både inflytande och medverkan. I socialstyrelsens rapport menar man att medverkar gör den som deltar i vardagsnära frågor som rör verksamhetens olika områden, men inflytande förutsätter att dessa aktiviteter också på olika sätt påverkar processen. Man kan skilja mellan två typer av inflytande och medverkan. Uppifrån och ner - verksamhetens behov är en utgångspunkt. Det handlar om att ta reda på brukarens upplevelse av fastställda mål och kvalitetskriterier, med utgångspunkt från det som intresserar servicegivarna. Nerifrån och upp - utgår ifrån brukarnas behov. Det handlar då om att betrakta insatserna från brukarnas perspektiv, och att brukarna själva i så hög utsträckning som möjligt ska definiera vad som är god kvalitet. Den faktiska kvalitén på en vara eller tjänst sammanfattas ibland inom organisationsutvecklingsvärlden som differensen mellan utlovad kvalitet och upplevd kvalitet. Ju större differensen är mellan dessa punkter, desto sämre är kvaliteten. Tolkningsföreträde och beslutsföreträde Revisionen ger brukarna hela tolkningen, men det har kanske inget med beslut om eventuell förändring att göra. Brukarinflytande kan vara en av de två eller båda. Att genomföra brukarrevision i en verksamhet som inte har ambitionen att också verka för ett optimalt brukarinflytande (beslutsföreträde) i den dagliga verksamheten skulle lätt kunna uppfattas som ett spel för galleriet. Då går verksamhetens egen målgrupp från klient till brukare och sedan tillbaka till klient igen. Revision och utvärdering Revision är en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden 6. En brukarstyrd granskning eller revision görs genom att på något sätt fråga en verksamhets målgrupp om förhållandena i verksamheten och om verksamhetens innehåll motsvarar det som utlovats och om det innehållet är bra för dem den är till för. Utvärdering används som en granskande metod i många sammanhang. I svenska kommunförbundets kunskapsöversikter presenteras rapporten Utvärdering - mer än metod (Karlsson 1999). Ove Karlsson 7 delar upp utvärdering mellan kvantitativt och kvalitativt fokus. Det kvantitativa är inriktat på mätbarhet. Utvärderarens roll blir att vara expert på mätmetoder men utvärderarens roll är inte att uttala sig om brister och förtjänster hos det som utvärderas. Den kvalitativa fokusen däremot utmanar bilden av den objektiva måttstocken. Här menar man att även svårfångade kriterier som intuition kan ligga till grund för tolkningar och analyser Professor i pedagogik vid Mälardalens högskola 16

17 Ett område inom kvalitativt fokus på utvärdering definierar Karlsson som empowerment 8. Utvärderingen syftar till att granska en verksamhet och medverka till att förändring sker, men också att utveckla kompetensen hos deltagarna i utvärderingen att själva kunna medverka i densamma. Denna modell verkar vara en modell som kommer brukarrevisionen närmast. Med den skillnaden att i empowementmodellen så blir brukarna initialt objekt som skall utbildas. I brukarrevisionen bör inte brukarna vara objekt i något led. De bör finnas med, inte som resurs, utan som förutsättning och själva kunna vara initiativtagare. Brukaren som revisor Brukaren i en revision är inte brukare av eller klient i den verksamhet som revideras och i den meningen är han eller hon oberoende. Han eller hon är eller har däremot varit brukare/klient i likartade verksamheter. Detta innebär att han/hon har en inifrånför-ståelse av de bekymmer/problem som de människorna som utgör verksamhetens målgrupper kan ha. Det innebär också en insikt om vad det innebär att vara klient/brukare i offentlig sektor och den oftast ojämlika maktbalans det medför. I en brukarrevisionsgrupp kan även brukarnärstående medverka. De har erfarenhet av området som anhörig/närstående. Denna erfarenhet är dock inte samma erfarenhet som brukarens. Även här har den med egen erfarenhet en inifrånkunskap som den anhörige inte har. Som exempel kan trygghet för en anhörig innebära en kvävningskänsla för den med egen erfarenhet. Att brukare reviderar verksamheter kan också föra med sig att de genom sin närvaro bidrar till hopp för verksamhetens målgrupp och personal. De blir levande bevis på att återhämtning från och rehabilitering av, i det här fallet, svår psykisk ohälsa är möjlig. Brukarrevision är alltså: en systematisk och oberoende undersökning utförd i alla delar av människor med egen erfarenhet av att vara brukare/klient inom det område som skall revideras. en granskning såväl uppifrån och ner (gör man det man säger att man gör på rätt sätt?) som nedifrån och upp (gör man överhuvudtaget rätt saker?). Ovanstående kriterier tycks krävas för att en rapport skall kunna ses som en brukarrevision. Om så är fallet kan inte begreppet brukarrevision användas hur som helst. Det krävs att de kriterier som räknas upp här är uppfyllda. Att forskare eller vårdpersonal sammanställer frågor som brukare ställer och vars svar andra sedan analyserar blir då något annat enligt den här definitionen. 8 Bemyndigande av makt till någon 17

18 När brukare granskar en verksamhet ger de verksamhetens målgrupp en möjlighet att uttrycka åsikter som de kanske annars inte skulle våga framföra. På det sättet blir brukarrevisionen ett sätt att ge klienten en röst och att i och med det bli en brukare. Varför brukarrevision? Överallt görs det olika kvalitetssäkrande undersökningar inom offentlig sektor idag. Alla skall kunna visa att brukarnas röst efterfrågas på något sätt. Frågorna och analysen av svaren sker då av tjänstemän inom organisationen. Det finns ett talesätt som säger att som man frågar får man svar. Jag misstror inte ambitionen i dessa kundenkäter, men har ofta själv upplevt i enkäter ifrån t.ex. barnens skola att de svar jag skulle vilja ge finns inte angivna som alternativ. Och utrymmet för egna, andra svar, saknas. Renodlade utvärderingar görs också ibland för att få svar på om verksamheter gör rätt saker. De ger antagligen en mer nyanserad bild. Problemet är att man i arbetet oftast inte har brukarnas unika kunskaper att utgå ifrån vilket ger andra perspektiv. En brukarrevision är mer som en utvärdering än en enkät, men den gör inte anspråk på att vara en forskningsrapport i traditionell mening. Det är ändå av värde att se om brukares insatser i utvärdering och forskning i alla led kanske har en större betydelse än att bara vara en möjlig sysselsättning för människor med egen erfarenhet av olika problem. Och mer än bara ett politiskt korrekt hugskott. I Guidance for Good Practice (2005) beskrivs inom vilka områden brukarmedverkan kan förbättra forskningen: förbättra forskningens kvalitet (frågorna kan förändras till det bättre) förändring av resultat (resultaten har en bättre anknytning till dem som är viktiga för brukarna) förbättrade forskningsmetoder Brukarmedverkan har haft ett genomslag just i England. mycket tack vare en politisk filosofi i New Labours strategi att förnya och vitalisera den offentliga sektorn. En viktig röst är Peter Beresford som i boken It s our Lives (2003) ger en översikt över utvecklingen mot brukarmedverkan i forskningen. Från nolläge! I det första stadiet av forskningen blev människorna/brukarna ignorerade; i nästa skede blev de undersökta och först i det sista skedet av utvecklingen involverade. Beresford problematiserar också vad det innebär att vara involverad i en forskningsprocess. Man är involverad om forskaren i den empiriska fasen samlar in mjuka fakta i form av intervjuer med brukare. Men analysen av tolkningen av data sker fortfarande vid forskarnas bord. 18

19 Med kravet på brukarmedverkan har i ökad omfattning också utsträckts till medverkan vid den analytiska och tolkande fasen av forskningsprocessen, inte minst därför att detta i många fall är ett krav för att beviljas forskningsmedel. Detta kommer att vara en viktig omständighet att begrunda inför den fortsatta läsningen av denna rapport. När vi talar om brukarmedverkan måste man vara medveten om vilken fas av forskningsprocessen man talar om. Gäller det formulering av frågeställningar och konkreta frågor, gäller det uppgiftslämning och anspråk på kvalitativa och fria svarsmöjligheter eller gäller brukarmedverkan också forskningens slutskede tolkning och presentation av resultaten? Beresford menar att det verkar vara så att människor med egen erfarenhet formulerar andra och i större utsträckning mer relevanta frågor än den som saknar egen erfarenhet. Att brukare ställer frågor till andra brukare ökar chansen att fler svarar och att svaren blir sannare. Att människor med egen erfarenhet deltar i analysen fördjupar den. Detta är goda argument för bland annat brukarrevision. Hur? En brukarrevision har en unik kvalitet som en strategi bland andra i verksamheters strävan att bli bättre på det man gör. Men det innebär inte nödvändigtvis att alla brukare är lämpliga revisorer. Det finns ett antal frågor som är viktiga att ställa för att inte brukarrevisioner skall tappa sitt tänkta värde. En fråga är om det räcker med att bara ha en egen erfarenhet/vara brukare. Jag anser att den egna erfarenheten av att vara brukare eller närstående skall vara så pass bearbetad att det finns en viss distans till den egna upplevelsen. Man bör kunna se att den egna erfarenheten inte självklart är allmängiltig i alla delar. En farhåga kan vara att brukaren tolkar in de egna erfarenheterna i de svar man får. En risk som i så fall skulle minska med den som saknar egen erfarenhet. Denna farhåga bör då mätas mot frågan om det överhuvudtaget finns neutrala analyser. Ett sätt att minska risken för allt för snäva och navelskådande tolkningar är att en revision sker av en grupp brukare. Gruppen innebär också att revisionen kan genomföras även om någon av revisorerna får en tillfällig svacka. Brukarinflytande För att möjliggöra en utveckling från klient till brukare och kanske på sikt till kund utifrån tidigare angivna definitioner så krävs en möjlighet att mäta den egna verksamhetens utveckling. En modell för det är en slags skala från noll till brukarstyrning. Ett försök till en sådan skala har tagits fram av Klas Sundström. 9 NOLL (klient) kan tilldelas ett värde mellan och är i olika grader av institution. Det kan sammanfattas med att vad du ser är det du får. 9 Brukarinflytandesamordnare (BISAM) Psykiatrin Södra i Stockolm 19

20 PÅVERKAN (klient-brukare) Värde Här börjar idélådor och någon form för att framföra klagomål upp. MEDVERKAN (klient-brukare) Värde Diskussion, dvs. att bryta olika åsikter fram och tillbaka. Klagomål, idéer och upplevelser diskuteras. Ömsesidighet börjar dyka upp. DELAKTIGHET (brukare-klient) Värde Dialog. Jämlika samtal där samtalet leder till nytt lärande för båda. Ömsesidighet blir ett stort inslag. BRUKARSTYRNING (brukare-kund) Värde Ömsesidigheten minskar på så sätt att de professionella börjar avvecklas. KUND Värde 5.0 Ju högre värde desto högre inflytande. Vilket också innebär att ju högre värde desto större ansvar. Det är viktigt att se att ökat inflytande, ökade faktiska rättigheter, också innebär ökat ansvar. Klienten saknar i praktiken rättigheter och möjligheter till eget ansvarstagande. Brukaren har rättigheter och framför ofta önskemål om mer inflytande. Begreppen återhämtning, som kan översättas med att ta makten över sig själv och empowerment som kan översättas med att ta makten över sitt liv har båda snarare ett fokus på medborgarskap än på brukarinflytande. Om det endast handlar om en kamp för rättigheter så blir det en rörelse i ett mindre sammanhang av samhället. Att i stället sikta på medborgarskap och kund innebär i hög grad en kamp för ansvar och skyldigheter. Om jag har rätt att ställa krav på någon har denna samma rätt att ställa krav på mig och vice versa. Det är dock en process som initialt kräver mycket av den stöttande verksamheten. Att inte överge för tidigt eller hålla fast för länge. Det i sin tur kräver stöd för den stöttande personalen så att den står ut med att sakta men säkert bli övergiven. 20

21 Delstudie II Att iscensätta processen Mina förkänslor Att arbeta och delta i grupper som har till uppgift att arbeta med en specifik fråga eller uppdrag är inte lätt. Att leda en grupp är om möjligt ännu svårare. Jag har erfarenhet av båda rollerna. Min erfarenhet är att problem lätt uppstår i grupper där människor samlas från olika håll men med ett gemensamt, väl definierat uppdrag. Folk som kommer för sent eller inte alls. Folk som inte har läst på inför mötet och som trots det förväntar sig att bli uppdaterade av en majoritet som lagt ner tid på just det. Folk som inte har förstått uppdraget men vägrar inse det och som på grund av det driver sin missuppfattade linje. Folk som är där på order men inte av egen vilja eller lust. Nu skulle jag leda en grupp brukare in i en process med målet att revidera och utvärdera ett särskilt boende. Ja herre gud! Så tänkte jag vid mitt första möte med en grupp människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. När jag första gången hörde begreppet brukarrevision på hösten 2005 så fick det mitt hjärta att slå lite snabbare. Vilken genialisk idé! Och så självklar! Eller? När jag fått mandat att förverkliga idén så hamnade jag omedelbart i ett stort bryderi. Hur gör man då och vem ska göra? Fenomenet att människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa granskar verksamheter som är avsedda för andra människor med likartade bekymmer. Visst är väl det bra. Men kan dom det? Orkar de det? Och hur hittar jag dem? Jag hade redan fastnat i ett dom som det tog mig tid att komma ur. Ett halvår senare satt jag med en grupp på cirka tio personer som alla utom en saknade tidigare erfarenhet av brukarrevisioner men delade erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa som egen erfarenhet eller som närstående. Jag hade många rädslor som handlade om min bild av skörhet, osäkerhet, dåligt självförtroende mm. Allt jag funderade kring handlade om vad som skulle kunna gå fel. Starten Nedan följer en kort sammanfattning av vad som verkade vara viktiga moment i det inledande revisionsarbetet. I april tog jag kontakt med Klas Sundström, brukarinflytandesamordnare vid psykiatrin Södra, som hade erfarenhet av brukarrevision på St Görans sjukhus. Vi påbörjade ett samarbete kring frågan hur man startar och genomför en brukarrevision. 21

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer