Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430"

Transkript

1 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras: 1 Redogör för eventuella orsaker till avvikelser 2 Vad hade eventuellt kunnat göras bättre? Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet

2 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat Den globala finanskrisen 2008 hade slagit mycket hårt mot de anställda inom fordonsindustrin och dess underleverantörer i Västsverige med bla stora varsel och uppsägningar som följd Mot denna bakgrund fanns ett behov av att genom utökad samverkan stärka kompetensen hos företagens medarbetare, stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet, stärka företagens konkurrenskraft, samt att skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiv utbildning Projekt Industrikompetens i Väst (IKIV) beviljades en budget på 28 miljoner kr varav 18 miljoner kr från Europeiska Socialfonden (ESF) och resterande i självfinansiering från AB Volvo och Volvo Cars Ytterligare 17 företag deltog i projektet Syftet med projekt IKIV har varit: att stärka deltagarnas kompetens att stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet att stärka företagens konkurrenskraft att skapa kostnadseffektiva utbildningar i samverkan Kostnadseffektivitet har genomsyrat projektet; en strävan att investera så mycket pengar som möjligt i utbildningar Genom kostnadseffektivitet och samverkan har fler företag fått möjlighet att delta med sina medarbetare, då projektet har kunnat förhandla fram bättre priser hos leverantörer De kompetensområden som de deltagande företagen har haft behov av har varit: Produktionsutveckling, Kommunikation, Ledarskap, Elektrifierade fordon, IT, Plåt/svets, Automation, Logistik samt Drift och Underhåll Ett av projektets prioriterade områden var

3 mångfald, där många av aktiviteterna har blivit extra uppmärksammade och uppskattade Under projektets två år har deltagare utbildats, varav unika individer utbildningstimmar har genomförts i 569 kursstarter kr har investerats i utbildning 97 % av deltagarna har varit nöjda med utbildningarna

4 2 Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Problem Den globala lågkonjunkturen och finanskrisen 2008 slog mycket hårt mot fordonsindustrin och dess underleverantörer i Västsverige med bla stora varsel och uppsägningar som följd Samtidigt ställdes industrin inför ett betydande paradigmskifte Krav på att utveckla produkter med mindre miljöpåverkan i en effektiv produktionsorganisation skapade nya och oförutsedda kompetensbrister inom teknik, organisation och ledarskap För individen blev därmed omställningsförmågan och förstärkning av kompetensen avgörande för att på sikt inte riskera att hamna i arbetslöshet Projektets ambitioner att göra skillnad Samverkan Mot denna bakgrund fanns ett behov av att genom utökad samverkan stärka dessa individers kompetens, stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet, stärka företagens konkurrenskraft, samt att skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiv utbildning Det är en sådan struktur som IKIV har haft ambitionen att vara

5 Projektet har fungerat som en kompetensplattform till vilken företagen kunnat kommunicera sina olika utbildningsbehov och sedan överlämna all koordinering till projektet som sett till att behoven tillgodosetts I den förstudie som låg till grund för projektet, framkom det att stora delar av företagens kompetensbehov inom tex produktionsteknik och elkompetens, var gemensamma Under projekttiden har därför gemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter genomförts där medarbetare på både stora och små industriföretag lärt känna varandra och fått möjlighet till värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte Ett deltagande företag uttrycker vinsterna med samverkan på följande sätt: Eftersom Volvo Cars och Trucks är våra kunder så får vi ju en möjlighet att träffas och pratas på annat sätt i andra frågor Alltså utanför vårt kund- och leverantörsförhållande Det blir ju en möjlighet att bygga relationer och förstärka dem

6 Projektets mål om samverkan har varit särskilt betydelsefullt i de fall företagen har haft behov av smala utbildningar för endast ett fåtal medarbetare Genom att ge fler företag möjlighet att delta med sina medarbetare, har projektet kunnat förhandla fram bättre priser hos leverantörer och därmed möjliggjort ett genomförande Särskilt viktigt har detta varit för medarbetare vid små företag som kunnat ta del av kompetensutveckling deras företag själva haft begränsade möjligheter att erbjuda Långsiktighet Projekt IKIV beviljades medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra kompetensutveckling under två år Det långsiktiga syftet med projektet sträcker sig emellertid bortanför projekttidens slut Då ämnar Göteborgs Tekniska College vara en självklar kompetensplattform för industriföretag i regionen och erbjuda ett stort utbud av utbildningar till en låg kostnad Erfarenheterna och lärdomarna från genomförda projekt lever vidare och utvecklas ytterligare tillsammans med ett nätverk av leverantörer och samarbetspartners Genom samverkan erbjuds högkvalitativ och kostnadseffektiv utbildning även till medarbetare vid mindre företag Tack vare ökad kompetens och erfarenhetsutbyte stärks den enskilda individens ställning på arbetsmarknaden Projektet ska även bilda en fortsatt stabil grund för samverkan mellan näringslivet och det offentliga, kring vuxnas lärande inom Göteborgsregionen Kostnadseffektivitet Projektet har genomsyrats av en strävan att investera så mycket pengar som möjligt i utbildningar Detta har bla uppnåtts genom: att utbildningarna har upphandlats utifrån de deltagande företagens behov, vilket inneburit att endast fullbokade eller näst intill fullbokade utbildningar har genomförts att 11 % av utbildningarna har genomförts av lärare anställda vid Göteborgs Tekniska College till faktisk kostnad att de redan befintliga stödprocesserna (ekonomi, personal, IT och

7 utbildningsadministration) hos huvudmannen Göteborgs Tekniska College, har använts till faktiskt kostnad att ungefär hälften av utbildningarna har genomförts i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler till faktisk kostnad att alla inköp har handlats upp genom konkurrensutsättning att ett bokningssystem har köpts in som har effektiviserat den interna administrationen och marknadsfört utbildningsutbudet att främst regionala leverantörer har tillfrågats vid upphandlingarna, vilket minimerat rese- och boendekostnaderna att projektet endast har bekostat själva utbildningen, inte förtäring såsom lunch eller fika att effektmätningen har gjorts med interna resurser istället för att handla upp tjänsten från en extern leverantör Då enkäten dessutom gjordes i en kostnadsfri webbtjänst, har den sammanlagda besparingen inneburit att projektet har kunnat göra ytterligare investeringar i utbildningar

8 Förslag till goda lösningar Behovsstyrt Vilka utbildningar som IKIV erbjudit har hela tiden styrts av de utbildningsbehov som de deltagande företagen haft Detta har medfört att endast fullbokade eller näst intill fullbokade utbildningar har genomförts Bokningssystem Det för ESF-projekt anpassade bokningssystemet som köptes in, har effektiviserat administrationen Detta beskrivs närmare under punkt 4 Arbetssätt Kostnadseffektivitet För att kunna lägga så mycket som möjligt under budgetposten Aktiviteter riktade till målgruppen har kostnadseffektivitet genomsyrat projektet Detta finns mer utförligt beskrivet under punkt 2 Projektets resultat; Projektets ambition att göra skillnad; Kostnadseffektivitet Samverkan Medarbetare vid flera företag har fått möjlighet att delta i utbildningarna, vilket innebär att projektet kunnat förhandla fram bättre priser Särskilt viktigt har detta varit för medarbetare vid små företag som kunnat ta del av kompetensutveckling deras företag själva har haft begränsade möjligheter att erbjuda Påverkan och genomslag Individnivå: Ett av projektets mål har varit att 95 % av deltagarna ska vara nöjda med utbildningen För att säkerställa att utbildningarna har hållit hög kvalitet har därför en kursvärdering delats ut i samband med samtliga utbildningars avslutande I kursvärderingarna har nöjdhetsgraden formulerats i frågan skulle du rekommendera kursen till en kollega? Resultaten visade att 97 % av deltagarna skulle göra det För att undersöka vilka effekter aktiviteterna gett på lite längre sikt, genomfördes en

9 effektmätning Den visade bland annat att 95 % ansåg sig ha fått stärkt kompetens till följd av projektet Effektmätningen beskrivs närmare under punkt 11 Egenutvärdering; Effektmätning Organisationsnivå: Frågan om vilket genomslag projektet har haft hos de deltagande företagen har varit ett av projektutvärderarens undersökningsområden I sin rapport lyfter han bland annat fram Volvo Penta, ett dotterbolag till AB Volvo: Volvo Pentas motorfabrik i Vara har deltagit med produktionspersonal i projektet det blev så lyckat att man satsade egna pengar, stängde fabriken en halvdag och hade mångfaldsutbildning för all personal (Claes-Sara) Volvo Lastvagnar gjorde på likartat sätt Projektutvärderaren har också intervjuat utbildningsansvariga och chefer i de deltagande företagen En av intervjupersonerna menar att:

10 Projektet har haft en tydlig effekt eftersom vi annars fått strunta i många utbildningar Vi hade halkat efter på många av de senaste verktygen utan IKIV Om än inte lika vetenskapligt har även projektgruppen undersökt genomslagskraften hos företagen Där framkom dels att en majoritet av företagen i projektet har knutit kontakt med nya leverantörer, dels att de även i fortsättningen är intresserade av att använda Göteborgs Tekniska College som utbildningsleverantör Mer info om denna utvärdering finns under punkt 11 Egenutvärdering; Utvärdering med deltagande företag och leverantörer Det tydligaste resultatet har emellertid varit att flera av företagen, däribland både AB Volvo och Volvo Cars, har gått in i de två nya kompetensprojekt som Göteborgs Tekniska College blivit beviljade av ESF Projekten icompraktik och MedVind startar 1 april Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten Syfte Syftet med projekt IKIV har varit: att stärka deltagarnas kompetens inom teknik, organisation och ledarskap för att kunna

11 möta den situation som gett upphov till kraven på omställningsförmåga hos individer Denna kompetensutveckling bidrar till att individernas konkurrenskraft och anställningsbarhet stärks, såväl på den industriella som på den generella arbetsmarknaden att stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet genom att öka medvetenheten och förståelsen för kulturella och individuella olikheter och skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmiljö där individer kan växa och utvecklas att stärka företagens konkurrenskraft genom att individen kan hantera ett bredare arbetsinnehåll och uppdatera sin kompetens att skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiva kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan Projektet ska bilda en stabil grund för samarbete kring vuxnas lärande inom regionen, även efter projektets avslutande Genom att uppnå tillräckligt många deltagare kan kompetensutveckling göras tillgänglig även för individer i företag som på egen hand skulle ha haft begränsade möjligheter att erbjuda detta

12 Projektets mål 3000 individer skall få kompetensutveckling 250 utbildningar skall genomföras 95 % nöjda med utbildningen 95 % nöjda med effekten av utbildningen 75 % av utbildningarna i samverkan 20 % lägre utbildningskostnader 90 % av cheferna skall få mångfaldsutbildning Samtliga utbildningsleverantörer skall få mångfaldsutbildning Styrgrupp/projektgrupp skall få mångfaldsutbildning Utfall Med undantag för målen om samverkan och nöjdheten med effekterna, har alla målsättningar uppnåtts varav flertalet med god marginal För fullständig redogörelse av nyckeltalen, se bilaga 1 Beskrivning Mål Utfall Antal individer som skall få kompetensutveckling Antal utbildningar som skall genomföras Andel deltagare som är nöjda med utbildningen

13 95 % 97 % Andel deltagare som är nöjda med effekten av utbildningen (se punkt 11 Egenutvärdering ) 95 % 53 % Andel av utbildningarna som skall ske i samverkan 75 % 35 % Andel lägre utbildningskostnader 20 % 38 % Andel av cheferna som skall genomgå mångfaldsutbildning 90 % Ej uppmätt Samtliga utbildningsleverantörer skall genomgå mångfaldsutbildning Ska uppfyllas Uppfyllt Styrgrupp/projektgrupp skall genomgå mångfaldsutbildning Ska uppfyllas Uppfyllt Redogörande av utfall Målet att individer skulle kompetensutvecklas har uppfyllts med mycket god marginal, utfallet var 359 % högre än det uppsatta målet (6 905 individer har gått kurser eller seminarier kortare än en dag) Förklaringen är den samverkan och kostnadseffektivitet som har

14 genomsyrat projektet Detta går hand i hand med de lyckade upphandlingar som har lett fram till ett genomsnitt på 38 % lägre utbildningskostnader Även målet om antalet aktiviteter har överträffats; dubbelt så många utbildningar har genomförts jämfört med vad som planerades Återigen är det projektets prioritering av utbildningsinsatser framför andra kringkostnader som har varit en av de främsta förklaringarna Ytterligare en anledning är utnyttjandet av projekttiden Redan den 5 maj 2010 hölls den första utbildningen och den 26 april 2012 inföll den sista utbildningsdagen

15 Även om ett fokus i projektet har varit att erbjuda kompetensutveckling för så många som möjligt, har det varit viktigt att hålla en hög kvalitet på såväl aktiviteter som lokaler Denna kvalitetssäkring har genomsyrat projektet från upphandling till avslut såsom beskrivs under punkt 4 Arbetssätt Som en del i uppföljningen har en kursvärdering delats ut i samband med samtliga utbildningars avslutande Vid en genomgång av samtliga sammanställningar har det framgått att 97 % av deltagarna är så nöjda med utbildningen att de skulle rekommendera den till en kollega För att undersöka vilka effekter utbildningarna gett på längre sikt har dessutom en effektmätning genomförts, som visade att 53 % av deltagarna var nöjda med de långsiktiga effekterna (ökad kompetens, konkurrenskraft och anställningsbarhet) av utbildningarna En särskilt stor framgång var att 95 % av deltagarna upplevde att deras kompetens hade ökat Effektmätningen beskrivs närmare under punkt 11 Egenutvärdering; Effektmätning En av de grundläggande tankarna i projektet har varit att det ska främja samverkan Målet har varit att 75 % av utbildningarna ska ha deltagare från fler än ett företag Det var ett högt mål och projekt IKIV har förvisso inte nått ända fram, men var ändå stolta över att ha erbjudit nära hälften av aktiviteterna till fler än ett företag Av dessa har 35 % genomförts i samverkan Att siffran inte var högre berodde till viss del på de aktiviteter som varit företagsspecifika, där det inte funnits behov från mer än ett företag Ovan nämnda samverkan i kombination med projektets strävan efter kostnadseffektivitet var förklaringarna till att projektet har kunnat erbjuda utbildningar till i genomsnitt 38 % lägre utbildningskostnad jämfört med utbildningsleverantörernas ordinarie priser För att kunna hålla utbildningskostnaderna nere har majoriteten av aktiviteterna upphandlats genom konkurrensutsättning, där kriterierna kvalitet, pris samt leverans- och genomförandetid har jämförts Kostnader för utbildningar och lokaler har också blivit lägre än beräknat vilket gjort det möjligt att arrangera fler utbildningar än vad som ursprungligen planerats För en mer utförlig redogörelse om arbetet med kostnadseffektivitet, se punkt 2 Projektets resultat; Kostnadseffektivitet

16 Ett annat mål som projektet har jobbat hårt med var ökad kunskap om mångfald 2 miljoner kr har satsats på att öka medvetenheten om och förståelsen för kulturella och individuella olikheter Trots denna satsning var det svårt att avgöra huruvida målet att 90 % av alla chefer skulle få del av mångfaldsutbildning, har varit uppfyllt Osäkerheten beror på att de flesta aktiviteter inom området inte har reserverats för en specifik målgrupp Det är därför oklart hur många av deltagarna som har haft en chefsposition Att målgruppen chefer inte har prioriterats behöver inte ses som något negativt Tvärtom har det ökat möjligheterna för kollektivanställda att få tillgång till dessa aktiviteter, en målgrupp som genomgående varit svår att nå Ett av de stora företagen, Volvo Cars, uppskattar att målet har uppnåtts inom deras organisation Mångfaldsarbetet har också inneburit att alla de utbildningsleverantörer som var involverade tidigt i projektet deltog vid en mångfaldsdag anordnad av projektets mångfaldsgrupp De, liksom senare tillkomna leverantörer, har dessutom fått ett frågeformulär utskickat där de har ombetts att redogöra för sin organisations mångfaldsarbete och behov av utbildning inom området Formuläret som mångfaldsgruppen tog fram fick positiv respons och vissa leverantörer valde att arbeta vidare med frågorna i sitt interna arbete (se bilaga 2)

17 Med på mångfaldsdagen var även styrgruppen och projektgruppen Flera medlemmar, i likhet med de projektadministratörer som senare tillkom, har även deltagit på något eller några av de seminarier som anordnats Lärande Internt Det har varit svårt att nå ut till kollektivanställda som var den huvudsakliga målgruppen i projektet En anledning var att lågkonjunkturen övergick snabbare än väntat i högkonjunktur, vilket innebar att personalen behövdes i verksamheten En lärdom utifrån detta var att ett flexiblare kursupplägg behövs för att kunna nå ut till målgruppen kollektivanställda Om utbildningar hålls på distans eller efter arbetstid, kan förhoppningsvis även de kollektivanställda nås Denna lärdom är tänkt att implementeras i de kommande projekten MedVind och icompraktik Externt Det upphandlingsförfarande som innebar konkurrensutsättning efter kriterierna kvalitet, pris samt leverans- och genomförandetid har inneburit en kostnadsbesparing på i genomsnitt 38 % Detta är något som både de deltagande företagen samt projektägaren Göteborgs Tekniska College har tagit till sig inför framtida upphandlingar 4 Arbetssätt Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, dvs som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet

18 Arbetsmetod Arbetssättet i projektet har baserats på processkartan Från utbildningsbehov till genomförd utbildning (För detaljerad processkarta, se bilaga 3) Processen har bidragit till en kvalitetssäkring av arbetet Kvalitetssäkringen började med ett noggrant upphandlingsförfarande, bibehölls genom nära kontakt med deltagande företag och leverantörer, uppföljningar om bokningsbeläggning vid projektmöten och ständiga reflektioner kring utbildningars utfall tex genom kursvärderingar Nedan följer en genomgång av projektets arbetsmetod

19 Förfrågan från kund Vilka utbildningar som har genomförts i projekt IKIV har hela tiden styrts av de utbildningsbehov som de deltagande företagen haft Behoven har kommunicerats genom ett förfrågningsformulär som skickats in till projektet och sedan behandlats Varje vecka har sedan beslut fattats om vilka förfrågningar som ska upphandlas Om en förfrågan avslogs på grund av att företaget hade för få deltagare för att kunna fylla en utbildning, fick den en andra chans genom en publicering på projektets hemsida Där blev den synlig för alla och om det fanns fler företag med samma behov och de tillsammans hade tillräckligt många deltagare, handlades utbildningen upp Upphandling Vid beslut om upphandling skickades en offertförfrågan ut till minst tre leverantörer Utifrån offerterna fattades sedan beslut om vilken av leverantörerna som skulle få uppdraget Varje beslut motiverades utifrån kriterierna kvalitet, pris samt leverans- och genomförandetid För att bästa effekt och kvalitet skulle uppnås kontaktades i upphandlingarna ett brett spektra av utbildningsföretag En effekt av detta upphandlingsförfarande är att de deltagande företagens ramavtalsleverantörer har utmanats och i vissa fall bytts ut mot billigare och bättre Resursplanering När upphandlingen var klar skedde en resursplanering där lokaler, lärare och deltagare bokades in, delvis med hjälp av projektets bokningssystem Därefter skickades en kallelse till deltagarna och information till leverantören Genomförande Utbildningarna har i hälften av fallen genomförts i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler vilket gett projektet goda möjligheter att lyssna av hur deltagarna har upplevt sina utbildningar Med jämna mellanrum har dessa avstämningar gjorts i form av intervjuer som sedan publicerats på hemsidan, både som en del i kvalitetsarbetet och i marknadsföringen Uppföljning och förbättringsarbete

20 Efter genomförd utbildning har det varit utbildningsleverantörens ansvar att skicka in närvaro och en sammanställd kursvärdering till projektgruppen Dessa dokument har granskats och följts upp och först därefter har fakturan betalats Arbetet i projektet har effektiviserats av det bokningssystem, speciellt utformat för ESF-projekt, som köptes in Det har underlättat administrationen och redovisningen till ESF och SCB genom att färdiga rapporter har kunnat dras ut direkt ur systemet Dessutom har de deltagande företagen haft tillgång till kursutbudet och själva kunnat anmäla deltagare till utbildningar, vilket även det har sparat in administrationskostnader i projektet

21 Bild ur bokningssystemet Utbildningar Projektet har genomfört 569 olika utbildningar varav 162 unika inom följande utbildningsområden: Produktionsutveckling 21 % Kommunikation 20 % Ledarskap 18 % Elektrifierade fordon 12 % IT 9 % Mångfald 9 % Plåt / svets 4 %

22 Automation 3 % Logistik 3 % Drift och Underhåll 1 % För att möta målsättningarna kring jämställdhet, mångfald och tillgänglighet har utbildningar och seminarier på olika teman hållits Flera av projektets deltagande företag har viktiga kontakter med Asien och därför har utbildningar om Japan, Indien och Kina varit mycket uppskattade, tex Kinas språk & kultur samt affärskultur Härskartekniker och genusfrågor har tagits upp under ett antal seminarier med olika föreläsare och infallsvinklar Dessutom har transvestiten Claes/Sara hållit nio uppmärksammade seminarier kring mångfalds- jämställdhets- och genusfrågor Dessa seminarier har varit en av projektets stora framgångar De har varit lovordade av deltagarna och även bidragit till att företagen på egen hand har arrangerat seminarier med henom Sagt om seminarierna med Claes/Sara:

23 det var inte bara den bästa föreläsningen jag varit på utan även den roligaste några av upplevelserna har jag själv varit med om och då är det lättare att förstå och bearbeta egna fördomar detta var det bästa jag varit med om under de senaste 10 åren av min karriär Då mångfald var ett prioriterat område i IKIV var projektet stolta över att 50 % av deltagarna i effektmätningen upplevde att de hade fått ökad kompetens om mångfald 5 Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning Hur har grupperna fungerat? Deltagande företag och leverantörer Små och medelstora företag (lyder ej under självfinansieringsregler) A Karlssons Modellsnickeri, Bomeks Verkstad AB, Brose Sweden AB, Consat Engineering AB, Corema Svetsekonomi, Delphi Automotive Systems, Dunlop Hiflex, Eliasson och Lund Mekaniska Verkstads AB, Frölunda Svets AB, Havd Group, IAC Group Sweden AB, Johnson Controls, Metso, Nolato Plastteknik AB, Novus Interiör AB, Plastal, Österbergs Förpackningsmaskiner Atlet och Profilspecialisten valde tidigt att lämna projektet och lämnade istället plats för Metso, Brose och Plastal

24 Större företag (lyder under självfinansieringsregler) AB Volvo med dotterbolag och Volvo Cars Dessa deltagande företag hade självfinansiering till 40 % Leverantörer med samarbetsavtal 11 Total AB, ABF, Act Competence AB, Alkenhoff, Alpha Competence, Alpha Omega, Ampersand, AMSAB, Anki Falk Ergonomi, Arbetsplatscoachen, Ardente, Askengren & Co, Astrakan, Barktos, Berlitz, BiTa, Concore, Confex, Consultus AB, Cornerstone, DCAC, Edit AB, Festo, Futuramb, Göteborgs Tekniska College, Hartman Thorsén, iblå, Intuagera, J Lavin, Learning Tree, Lernia Consulting, Lernia Tech, Lexicon, Lära för livet, Megalearning AB, Mgruppen, MiL Institute, Mindset, MP Engineering, Right Management, SBTI Six Sigma, Scenkraft, Semantix, Software, STF Ingenjörsutbildningar AB, Unit 4 Agresso AB, VecScan AB, Wenell, Xdin, Yaree AB

25 Arbetsgrupper Operativ projektgrupp Den operativa projektgruppen har bestått av projektledaren Mats Kilander, projektkoordinatorn Noomi Bergström, projektadministratörerna Karin Larsson och Lina Boozon Ekberg samt projektekonomen Anna Hertzberg Gruppen har på direktiv från styrgruppen lett, organiserat och genomfört projektets aktiviteter Projektledaren drev och koordinerade insatser, hade budgetansvar, sammankallade till möten, rapporterade till styrgrupp och ESF Administrativa koordinatorn biträdde projektledaren med informationsspridning och arbetade med upphandling och löpande ekonomihantering Projektadministratörerna arbetade dagligen med administrationen kring kompetensaktiviteterna samt hade kontakt med deltagare och kursledare Ekonomen hade ett övergripande ansvar för den ekonomiska driften och uppföljning av projektet enligt de ekonomiska ramar som beskrevs i ESFs ekonomihandledning Den operativa projektgruppen träffades en gång i veckan för information om vad som diskuterats i de övriga arbetsgrupperna, avstämning av den planerade verksamheten och utvärdering av genomförda utbildningar Fortsättningsvis i rapporten benämns den operativa projektgruppen enbart projektgruppen Styrgrupp Styrgruppen bestod av ordförande Ulf Johansson, Göteborgs Tekniska College; Eric Alexandersson, Volvo Cars; Jonas Fjellman, IAC; Jeanette Johansson, Consat; Jessica Sandberg och Teresa Krook, AB Volvo Styrgruppens uppgift var att fatta strategiska och övergripande ekonomiska beslut samt att följa upp att projektet arbetade enligt budget och mål Under dessa möten informerade projektledaren om det operativa och strategiska arbetet i projektet Initialt träffades

26 gruppen varje månad, sedan skedde dessa möten mer glest Strategisk projektgrupp Istället för att alla beslut togs upp i styrgruppen skapades en strategisk projektgrupp Den bestod av IKIVs projektledare, projektkoordinator, projektekonom, styrgruppsordförande samt VD för Göteborgs Tekniska College Gruppen träffades ungefär två gånger per månad, för att fatta strategiska beslut som berörde den operativa verksamheten Mångfaldsgrupp Projektet hade en mångfaldsgrupp vars syfte var att bevaka det identifierade behovet av att arbeta med mångfald, jämställdhet och tillgänglighet I IKIV innebar detta arbete att öka medvetenheten kring attityder, beteenden och värderingar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där individer kan växa och utvecklas Mångfaldsgruppen bestod av Åsa Lindström, Volvo Cars; Jessica Sandberg, AB Volvo; Ewa Ekman Söderquist, Göteborgs Tekniska College; Mats Kilander och Noomi Bergström, IKIV

27 En av gruppens större insatser var den mångfaldsdag som anordnades i samarbete med systerprojektet Västkraft den 17 november 2010, dit alla IKIVs dåvarande leverantörer var inbjudna Under dagen diskuterades hur det går att visa på många olika perspektiv genom att använda sig av ett inkluderande förhållningssätt i en utbildningssituation Alla leverantörer som har skrivit samarbetsavtal med IKIV efter denna dag har fått redovisa sin verksamhets mångfaldsarbete samt ange om de hade behov av mångfaldsutbildning Mångfaldsgruppens aktiviteter har strävat efter att uppnå följande mål; 90 % av cheferna, samtliga utbildningsleverantörer samt styrgrupp/projektgrupp skall genomgå mångfaldsutbildning De två sistnämnda målen uppfylldes, men det första var svårt att mäta, se punkt 3 Syfte och mål med projektet; Utfall Övriga aktörer Projektägare Göteborgs Tekniska College ägs av Göteborgs Stad till 49 % och av AB Volvo och Volvo Cars till 25,5 % vardera Företagets mål är att vara en resurs för kompetensutveckling för Västsverige, AB Volvo och Volvo Cars Projektutvärderare Bengt Lofter, Swedegroup, har följt projektet som projektutvärderare För mer om detta se punkt 10 Extern utvärdering Samverkansaktörer APeL, branschorganisationer, dotterbolag till medverkande företag inom andra EU länder, Europeiska Socialfonden, Göteborgs Stad, Kompetensnätverk i Danmark, Samkraft, SPeL, Teknikcollege Göteborgsregionen

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer