Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430"

Transkript

1 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras: 1 Redogör för eventuella orsaker till avvikelser 2 Vad hade eventuellt kunnat göras bättre? Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet

2 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat Den globala finanskrisen 2008 hade slagit mycket hårt mot de anställda inom fordonsindustrin och dess underleverantörer i Västsverige med bla stora varsel och uppsägningar som följd Mot denna bakgrund fanns ett behov av att genom utökad samverkan stärka kompetensen hos företagens medarbetare, stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet, stärka företagens konkurrenskraft, samt att skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiv utbildning Projekt Industrikompetens i Väst (IKIV) beviljades en budget på 28 miljoner kr varav 18 miljoner kr från Europeiska Socialfonden (ESF) och resterande i självfinansiering från AB Volvo och Volvo Cars Ytterligare 17 företag deltog i projektet Syftet med projekt IKIV har varit: att stärka deltagarnas kompetens att stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet att stärka företagens konkurrenskraft att skapa kostnadseffektiva utbildningar i samverkan Kostnadseffektivitet har genomsyrat projektet; en strävan att investera så mycket pengar som möjligt i utbildningar Genom kostnadseffektivitet och samverkan har fler företag fått möjlighet att delta med sina medarbetare, då projektet har kunnat förhandla fram bättre priser hos leverantörer De kompetensområden som de deltagande företagen har haft behov av har varit: Produktionsutveckling, Kommunikation, Ledarskap, Elektrifierade fordon, IT, Plåt/svets, Automation, Logistik samt Drift och Underhåll Ett av projektets prioriterade områden var

3 mångfald, där många av aktiviteterna har blivit extra uppmärksammade och uppskattade Under projektets två år har deltagare utbildats, varav unika individer utbildningstimmar har genomförts i 569 kursstarter kr har investerats i utbildning 97 % av deltagarna har varit nöjda med utbildningarna

4 2 Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Problem Den globala lågkonjunkturen och finanskrisen 2008 slog mycket hårt mot fordonsindustrin och dess underleverantörer i Västsverige med bla stora varsel och uppsägningar som följd Samtidigt ställdes industrin inför ett betydande paradigmskifte Krav på att utveckla produkter med mindre miljöpåverkan i en effektiv produktionsorganisation skapade nya och oförutsedda kompetensbrister inom teknik, organisation och ledarskap För individen blev därmed omställningsförmågan och förstärkning av kompetensen avgörande för att på sikt inte riskera att hamna i arbetslöshet Projektets ambitioner att göra skillnad Samverkan Mot denna bakgrund fanns ett behov av att genom utökad samverkan stärka dessa individers kompetens, stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet, stärka företagens konkurrenskraft, samt att skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiv utbildning Det är en sådan struktur som IKIV har haft ambitionen att vara

5 Projektet har fungerat som en kompetensplattform till vilken företagen kunnat kommunicera sina olika utbildningsbehov och sedan överlämna all koordinering till projektet som sett till att behoven tillgodosetts I den förstudie som låg till grund för projektet, framkom det att stora delar av företagens kompetensbehov inom tex produktionsteknik och elkompetens, var gemensamma Under projekttiden har därför gemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter genomförts där medarbetare på både stora och små industriföretag lärt känna varandra och fått möjlighet till värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte Ett deltagande företag uttrycker vinsterna med samverkan på följande sätt: Eftersom Volvo Cars och Trucks är våra kunder så får vi ju en möjlighet att träffas och pratas på annat sätt i andra frågor Alltså utanför vårt kund- och leverantörsförhållande Det blir ju en möjlighet att bygga relationer och förstärka dem

6 Projektets mål om samverkan har varit särskilt betydelsefullt i de fall företagen har haft behov av smala utbildningar för endast ett fåtal medarbetare Genom att ge fler företag möjlighet att delta med sina medarbetare, har projektet kunnat förhandla fram bättre priser hos leverantörer och därmed möjliggjort ett genomförande Särskilt viktigt har detta varit för medarbetare vid små företag som kunnat ta del av kompetensutveckling deras företag själva haft begränsade möjligheter att erbjuda Långsiktighet Projekt IKIV beviljades medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra kompetensutveckling under två år Det långsiktiga syftet med projektet sträcker sig emellertid bortanför projekttidens slut Då ämnar Göteborgs Tekniska College vara en självklar kompetensplattform för industriföretag i regionen och erbjuda ett stort utbud av utbildningar till en låg kostnad Erfarenheterna och lärdomarna från genomförda projekt lever vidare och utvecklas ytterligare tillsammans med ett nätverk av leverantörer och samarbetspartners Genom samverkan erbjuds högkvalitativ och kostnadseffektiv utbildning även till medarbetare vid mindre företag Tack vare ökad kompetens och erfarenhetsutbyte stärks den enskilda individens ställning på arbetsmarknaden Projektet ska även bilda en fortsatt stabil grund för samverkan mellan näringslivet och det offentliga, kring vuxnas lärande inom Göteborgsregionen Kostnadseffektivitet Projektet har genomsyrats av en strävan att investera så mycket pengar som möjligt i utbildningar Detta har bla uppnåtts genom: att utbildningarna har upphandlats utifrån de deltagande företagens behov, vilket inneburit att endast fullbokade eller näst intill fullbokade utbildningar har genomförts att 11 % av utbildningarna har genomförts av lärare anställda vid Göteborgs Tekniska College till faktisk kostnad att de redan befintliga stödprocesserna (ekonomi, personal, IT och

7 utbildningsadministration) hos huvudmannen Göteborgs Tekniska College, har använts till faktiskt kostnad att ungefär hälften av utbildningarna har genomförts i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler till faktisk kostnad att alla inköp har handlats upp genom konkurrensutsättning att ett bokningssystem har köpts in som har effektiviserat den interna administrationen och marknadsfört utbildningsutbudet att främst regionala leverantörer har tillfrågats vid upphandlingarna, vilket minimerat rese- och boendekostnaderna att projektet endast har bekostat själva utbildningen, inte förtäring såsom lunch eller fika att effektmätningen har gjorts med interna resurser istället för att handla upp tjänsten från en extern leverantör Då enkäten dessutom gjordes i en kostnadsfri webbtjänst, har den sammanlagda besparingen inneburit att projektet har kunnat göra ytterligare investeringar i utbildningar

8 Förslag till goda lösningar Behovsstyrt Vilka utbildningar som IKIV erbjudit har hela tiden styrts av de utbildningsbehov som de deltagande företagen haft Detta har medfört att endast fullbokade eller näst intill fullbokade utbildningar har genomförts Bokningssystem Det för ESF-projekt anpassade bokningssystemet som köptes in, har effektiviserat administrationen Detta beskrivs närmare under punkt 4 Arbetssätt Kostnadseffektivitet För att kunna lägga så mycket som möjligt under budgetposten Aktiviteter riktade till målgruppen har kostnadseffektivitet genomsyrat projektet Detta finns mer utförligt beskrivet under punkt 2 Projektets resultat; Projektets ambition att göra skillnad; Kostnadseffektivitet Samverkan Medarbetare vid flera företag har fått möjlighet att delta i utbildningarna, vilket innebär att projektet kunnat förhandla fram bättre priser Särskilt viktigt har detta varit för medarbetare vid små företag som kunnat ta del av kompetensutveckling deras företag själva har haft begränsade möjligheter att erbjuda Påverkan och genomslag Individnivå: Ett av projektets mål har varit att 95 % av deltagarna ska vara nöjda med utbildningen För att säkerställa att utbildningarna har hållit hög kvalitet har därför en kursvärdering delats ut i samband med samtliga utbildningars avslutande I kursvärderingarna har nöjdhetsgraden formulerats i frågan skulle du rekommendera kursen till en kollega? Resultaten visade att 97 % av deltagarna skulle göra det För att undersöka vilka effekter aktiviteterna gett på lite längre sikt, genomfördes en

9 effektmätning Den visade bland annat att 95 % ansåg sig ha fått stärkt kompetens till följd av projektet Effektmätningen beskrivs närmare under punkt 11 Egenutvärdering; Effektmätning Organisationsnivå: Frågan om vilket genomslag projektet har haft hos de deltagande företagen har varit ett av projektutvärderarens undersökningsområden I sin rapport lyfter han bland annat fram Volvo Penta, ett dotterbolag till AB Volvo: Volvo Pentas motorfabrik i Vara har deltagit med produktionspersonal i projektet det blev så lyckat att man satsade egna pengar, stängde fabriken en halvdag och hade mångfaldsutbildning för all personal (Claes-Sara) Volvo Lastvagnar gjorde på likartat sätt Projektutvärderaren har också intervjuat utbildningsansvariga och chefer i de deltagande företagen En av intervjupersonerna menar att:

10 Projektet har haft en tydlig effekt eftersom vi annars fått strunta i många utbildningar Vi hade halkat efter på många av de senaste verktygen utan IKIV Om än inte lika vetenskapligt har även projektgruppen undersökt genomslagskraften hos företagen Där framkom dels att en majoritet av företagen i projektet har knutit kontakt med nya leverantörer, dels att de även i fortsättningen är intresserade av att använda Göteborgs Tekniska College som utbildningsleverantör Mer info om denna utvärdering finns under punkt 11 Egenutvärdering; Utvärdering med deltagande företag och leverantörer Det tydligaste resultatet har emellertid varit att flera av företagen, däribland både AB Volvo och Volvo Cars, har gått in i de två nya kompetensprojekt som Göteborgs Tekniska College blivit beviljade av ESF Projekten icompraktik och MedVind startar 1 april Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten Syfte Syftet med projekt IKIV har varit: att stärka deltagarnas kompetens inom teknik, organisation och ledarskap för att kunna

11 möta den situation som gett upphov till kraven på omställningsförmåga hos individer Denna kompetensutveckling bidrar till att individernas konkurrenskraft och anställningsbarhet stärks, såväl på den industriella som på den generella arbetsmarknaden att stärka mångfalds- och jämställdhetsarbetet genom att öka medvetenheten och förståelsen för kulturella och individuella olikheter och skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmiljö där individer kan växa och utvecklas att stärka företagens konkurrenskraft genom att individen kan hantera ett bredare arbetsinnehåll och uppdatera sin kompetens att skapa strukturer för fortsatt kostnadseffektiva kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan Projektet ska bilda en stabil grund för samarbete kring vuxnas lärande inom regionen, även efter projektets avslutande Genom att uppnå tillräckligt många deltagare kan kompetensutveckling göras tillgänglig även för individer i företag som på egen hand skulle ha haft begränsade möjligheter att erbjuda detta

12 Projektets mål 3000 individer skall få kompetensutveckling 250 utbildningar skall genomföras 95 % nöjda med utbildningen 95 % nöjda med effekten av utbildningen 75 % av utbildningarna i samverkan 20 % lägre utbildningskostnader 90 % av cheferna skall få mångfaldsutbildning Samtliga utbildningsleverantörer skall få mångfaldsutbildning Styrgrupp/projektgrupp skall få mångfaldsutbildning Utfall Med undantag för målen om samverkan och nöjdheten med effekterna, har alla målsättningar uppnåtts varav flertalet med god marginal För fullständig redogörelse av nyckeltalen, se bilaga 1 Beskrivning Mål Utfall Antal individer som skall få kompetensutveckling Antal utbildningar som skall genomföras Andel deltagare som är nöjda med utbildningen

13 95 % 97 % Andel deltagare som är nöjda med effekten av utbildningen (se punkt 11 Egenutvärdering ) 95 % 53 % Andel av utbildningarna som skall ske i samverkan 75 % 35 % Andel lägre utbildningskostnader 20 % 38 % Andel av cheferna som skall genomgå mångfaldsutbildning 90 % Ej uppmätt Samtliga utbildningsleverantörer skall genomgå mångfaldsutbildning Ska uppfyllas Uppfyllt Styrgrupp/projektgrupp skall genomgå mångfaldsutbildning Ska uppfyllas Uppfyllt Redogörande av utfall Målet att individer skulle kompetensutvecklas har uppfyllts med mycket god marginal, utfallet var 359 % högre än det uppsatta målet (6 905 individer har gått kurser eller seminarier kortare än en dag) Förklaringen är den samverkan och kostnadseffektivitet som har

14 genomsyrat projektet Detta går hand i hand med de lyckade upphandlingar som har lett fram till ett genomsnitt på 38 % lägre utbildningskostnader Även målet om antalet aktiviteter har överträffats; dubbelt så många utbildningar har genomförts jämfört med vad som planerades Återigen är det projektets prioritering av utbildningsinsatser framför andra kringkostnader som har varit en av de främsta förklaringarna Ytterligare en anledning är utnyttjandet av projekttiden Redan den 5 maj 2010 hölls den första utbildningen och den 26 april 2012 inföll den sista utbildningsdagen

15 Även om ett fokus i projektet har varit att erbjuda kompetensutveckling för så många som möjligt, har det varit viktigt att hålla en hög kvalitet på såväl aktiviteter som lokaler Denna kvalitetssäkring har genomsyrat projektet från upphandling till avslut såsom beskrivs under punkt 4 Arbetssätt Som en del i uppföljningen har en kursvärdering delats ut i samband med samtliga utbildningars avslutande Vid en genomgång av samtliga sammanställningar har det framgått att 97 % av deltagarna är så nöjda med utbildningen att de skulle rekommendera den till en kollega För att undersöka vilka effekter utbildningarna gett på längre sikt har dessutom en effektmätning genomförts, som visade att 53 % av deltagarna var nöjda med de långsiktiga effekterna (ökad kompetens, konkurrenskraft och anställningsbarhet) av utbildningarna En särskilt stor framgång var att 95 % av deltagarna upplevde att deras kompetens hade ökat Effektmätningen beskrivs närmare under punkt 11 Egenutvärdering; Effektmätning En av de grundläggande tankarna i projektet har varit att det ska främja samverkan Målet har varit att 75 % av utbildningarna ska ha deltagare från fler än ett företag Det var ett högt mål och projekt IKIV har förvisso inte nått ända fram, men var ändå stolta över att ha erbjudit nära hälften av aktiviteterna till fler än ett företag Av dessa har 35 % genomförts i samverkan Att siffran inte var högre berodde till viss del på de aktiviteter som varit företagsspecifika, där det inte funnits behov från mer än ett företag Ovan nämnda samverkan i kombination med projektets strävan efter kostnadseffektivitet var förklaringarna till att projektet har kunnat erbjuda utbildningar till i genomsnitt 38 % lägre utbildningskostnad jämfört med utbildningsleverantörernas ordinarie priser För att kunna hålla utbildningskostnaderna nere har majoriteten av aktiviteterna upphandlats genom konkurrensutsättning, där kriterierna kvalitet, pris samt leverans- och genomförandetid har jämförts Kostnader för utbildningar och lokaler har också blivit lägre än beräknat vilket gjort det möjligt att arrangera fler utbildningar än vad som ursprungligen planerats För en mer utförlig redogörelse om arbetet med kostnadseffektivitet, se punkt 2 Projektets resultat; Kostnadseffektivitet

16 Ett annat mål som projektet har jobbat hårt med var ökad kunskap om mångfald 2 miljoner kr har satsats på att öka medvetenheten om och förståelsen för kulturella och individuella olikheter Trots denna satsning var det svårt att avgöra huruvida målet att 90 % av alla chefer skulle få del av mångfaldsutbildning, har varit uppfyllt Osäkerheten beror på att de flesta aktiviteter inom området inte har reserverats för en specifik målgrupp Det är därför oklart hur många av deltagarna som har haft en chefsposition Att målgruppen chefer inte har prioriterats behöver inte ses som något negativt Tvärtom har det ökat möjligheterna för kollektivanställda att få tillgång till dessa aktiviteter, en målgrupp som genomgående varit svår att nå Ett av de stora företagen, Volvo Cars, uppskattar att målet har uppnåtts inom deras organisation Mångfaldsarbetet har också inneburit att alla de utbildningsleverantörer som var involverade tidigt i projektet deltog vid en mångfaldsdag anordnad av projektets mångfaldsgrupp De, liksom senare tillkomna leverantörer, har dessutom fått ett frågeformulär utskickat där de har ombetts att redogöra för sin organisations mångfaldsarbete och behov av utbildning inom området Formuläret som mångfaldsgruppen tog fram fick positiv respons och vissa leverantörer valde att arbeta vidare med frågorna i sitt interna arbete (se bilaga 2)

17 Med på mångfaldsdagen var även styrgruppen och projektgruppen Flera medlemmar, i likhet med de projektadministratörer som senare tillkom, har även deltagit på något eller några av de seminarier som anordnats Lärande Internt Det har varit svårt att nå ut till kollektivanställda som var den huvudsakliga målgruppen i projektet En anledning var att lågkonjunkturen övergick snabbare än väntat i högkonjunktur, vilket innebar att personalen behövdes i verksamheten En lärdom utifrån detta var att ett flexiblare kursupplägg behövs för att kunna nå ut till målgruppen kollektivanställda Om utbildningar hålls på distans eller efter arbetstid, kan förhoppningsvis även de kollektivanställda nås Denna lärdom är tänkt att implementeras i de kommande projekten MedVind och icompraktik Externt Det upphandlingsförfarande som innebar konkurrensutsättning efter kriterierna kvalitet, pris samt leverans- och genomförandetid har inneburit en kostnadsbesparing på i genomsnitt 38 % Detta är något som både de deltagande företagen samt projektägaren Göteborgs Tekniska College har tagit till sig inför framtida upphandlingar 4 Arbetssätt Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, dvs som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet

18 Arbetsmetod Arbetssättet i projektet har baserats på processkartan Från utbildningsbehov till genomförd utbildning (För detaljerad processkarta, se bilaga 3) Processen har bidragit till en kvalitetssäkring av arbetet Kvalitetssäkringen började med ett noggrant upphandlingsförfarande, bibehölls genom nära kontakt med deltagande företag och leverantörer, uppföljningar om bokningsbeläggning vid projektmöten och ständiga reflektioner kring utbildningars utfall tex genom kursvärderingar Nedan följer en genomgång av projektets arbetsmetod

19 Förfrågan från kund Vilka utbildningar som har genomförts i projekt IKIV har hela tiden styrts av de utbildningsbehov som de deltagande företagen haft Behoven har kommunicerats genom ett förfrågningsformulär som skickats in till projektet och sedan behandlats Varje vecka har sedan beslut fattats om vilka förfrågningar som ska upphandlas Om en förfrågan avslogs på grund av att företaget hade för få deltagare för att kunna fylla en utbildning, fick den en andra chans genom en publicering på projektets hemsida Där blev den synlig för alla och om det fanns fler företag med samma behov och de tillsammans hade tillräckligt många deltagare, handlades utbildningen upp Upphandling Vid beslut om upphandling skickades en offertförfrågan ut till minst tre leverantörer Utifrån offerterna fattades sedan beslut om vilken av leverantörerna som skulle få uppdraget Varje beslut motiverades utifrån kriterierna kvalitet, pris samt leverans- och genomförandetid För att bästa effekt och kvalitet skulle uppnås kontaktades i upphandlingarna ett brett spektra av utbildningsföretag En effekt av detta upphandlingsförfarande är att de deltagande företagens ramavtalsleverantörer har utmanats och i vissa fall bytts ut mot billigare och bättre Resursplanering När upphandlingen var klar skedde en resursplanering där lokaler, lärare och deltagare bokades in, delvis med hjälp av projektets bokningssystem Därefter skickades en kallelse till deltagarna och information till leverantören Genomförande Utbildningarna har i hälften av fallen genomförts i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler vilket gett projektet goda möjligheter att lyssna av hur deltagarna har upplevt sina utbildningar Med jämna mellanrum har dessa avstämningar gjorts i form av intervjuer som sedan publicerats på hemsidan, både som en del i kvalitetsarbetet och i marknadsföringen Uppföljning och förbättringsarbete

20 Efter genomförd utbildning har det varit utbildningsleverantörens ansvar att skicka in närvaro och en sammanställd kursvärdering till projektgruppen Dessa dokument har granskats och följts upp och först därefter har fakturan betalats Arbetet i projektet har effektiviserats av det bokningssystem, speciellt utformat för ESF-projekt, som köptes in Det har underlättat administrationen och redovisningen till ESF och SCB genom att färdiga rapporter har kunnat dras ut direkt ur systemet Dessutom har de deltagande företagen haft tillgång till kursutbudet och själva kunnat anmäla deltagare till utbildningar, vilket även det har sparat in administrationskostnader i projektet

21 Bild ur bokningssystemet Utbildningar Projektet har genomfört 569 olika utbildningar varav 162 unika inom följande utbildningsområden: Produktionsutveckling 21 % Kommunikation 20 % Ledarskap 18 % Elektrifierade fordon 12 % IT 9 % Mångfald 9 % Plåt / svets 4 %

22 Automation 3 % Logistik 3 % Drift och Underhåll 1 % För att möta målsättningarna kring jämställdhet, mångfald och tillgänglighet har utbildningar och seminarier på olika teman hållits Flera av projektets deltagande företag har viktiga kontakter med Asien och därför har utbildningar om Japan, Indien och Kina varit mycket uppskattade, tex Kinas språk & kultur samt affärskultur Härskartekniker och genusfrågor har tagits upp under ett antal seminarier med olika föreläsare och infallsvinklar Dessutom har transvestiten Claes/Sara hållit nio uppmärksammade seminarier kring mångfalds- jämställdhets- och genusfrågor Dessa seminarier har varit en av projektets stora framgångar De har varit lovordade av deltagarna och även bidragit till att företagen på egen hand har arrangerat seminarier med henom Sagt om seminarierna med Claes/Sara:

23 det var inte bara den bästa föreläsningen jag varit på utan även den roligaste några av upplevelserna har jag själv varit med om och då är det lättare att förstå och bearbeta egna fördomar detta var det bästa jag varit med om under de senaste 10 åren av min karriär Då mångfald var ett prioriterat område i IKIV var projektet stolta över att 50 % av deltagarna i effektmätningen upplevde att de hade fått ökad kompetens om mångfald 5 Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning Hur har grupperna fungerat? Deltagande företag och leverantörer Små och medelstora företag (lyder ej under självfinansieringsregler) A Karlssons Modellsnickeri, Bomeks Verkstad AB, Brose Sweden AB, Consat Engineering AB, Corema Svetsekonomi, Delphi Automotive Systems, Dunlop Hiflex, Eliasson och Lund Mekaniska Verkstads AB, Frölunda Svets AB, Havd Group, IAC Group Sweden AB, Johnson Controls, Metso, Nolato Plastteknik AB, Novus Interiör AB, Plastal, Österbergs Förpackningsmaskiner Atlet och Profilspecialisten valde tidigt att lämna projektet och lämnade istället plats för Metso, Brose och Plastal

24 Större företag (lyder under självfinansieringsregler) AB Volvo med dotterbolag och Volvo Cars Dessa deltagande företag hade självfinansiering till 40 % Leverantörer med samarbetsavtal 11 Total AB, ABF, Act Competence AB, Alkenhoff, Alpha Competence, Alpha Omega, Ampersand, AMSAB, Anki Falk Ergonomi, Arbetsplatscoachen, Ardente, Askengren & Co, Astrakan, Barktos, Berlitz, BiTa, Concore, Confex, Consultus AB, Cornerstone, DCAC, Edit AB, Festo, Futuramb, Göteborgs Tekniska College, Hartman Thorsén, iblå, Intuagera, J Lavin, Learning Tree, Lernia Consulting, Lernia Tech, Lexicon, Lära för livet, Megalearning AB, Mgruppen, MiL Institute, Mindset, MP Engineering, Right Management, SBTI Six Sigma, Scenkraft, Semantix, Software, STF Ingenjörsutbildningar AB, Unit 4 Agresso AB, VecScan AB, Wenell, Xdin, Yaree AB

25 Arbetsgrupper Operativ projektgrupp Den operativa projektgruppen har bestått av projektledaren Mats Kilander, projektkoordinatorn Noomi Bergström, projektadministratörerna Karin Larsson och Lina Boozon Ekberg samt projektekonomen Anna Hertzberg Gruppen har på direktiv från styrgruppen lett, organiserat och genomfört projektets aktiviteter Projektledaren drev och koordinerade insatser, hade budgetansvar, sammankallade till möten, rapporterade till styrgrupp och ESF Administrativa koordinatorn biträdde projektledaren med informationsspridning och arbetade med upphandling och löpande ekonomihantering Projektadministratörerna arbetade dagligen med administrationen kring kompetensaktiviteterna samt hade kontakt med deltagare och kursledare Ekonomen hade ett övergripande ansvar för den ekonomiska driften och uppföljning av projektet enligt de ekonomiska ramar som beskrevs i ESFs ekonomihandledning Den operativa projektgruppen träffades en gång i veckan för information om vad som diskuterats i de övriga arbetsgrupperna, avstämning av den planerade verksamheten och utvärdering av genomförda utbildningar Fortsättningsvis i rapporten benämns den operativa projektgruppen enbart projektgruppen Styrgrupp Styrgruppen bestod av ordförande Ulf Johansson, Göteborgs Tekniska College; Eric Alexandersson, Volvo Cars; Jonas Fjellman, IAC; Jeanette Johansson, Consat; Jessica Sandberg och Teresa Krook, AB Volvo Styrgruppens uppgift var att fatta strategiska och övergripande ekonomiska beslut samt att följa upp att projektet arbetade enligt budget och mål Under dessa möten informerade projektledaren om det operativa och strategiska arbetet i projektet Initialt träffades

26 gruppen varje månad, sedan skedde dessa möten mer glest Strategisk projektgrupp Istället för att alla beslut togs upp i styrgruppen skapades en strategisk projektgrupp Den bestod av IKIVs projektledare, projektkoordinator, projektekonom, styrgruppsordförande samt VD för Göteborgs Tekniska College Gruppen träffades ungefär två gånger per månad, för att fatta strategiska beslut som berörde den operativa verksamheten Mångfaldsgrupp Projektet hade en mångfaldsgrupp vars syfte var att bevaka det identifierade behovet av att arbeta med mångfald, jämställdhet och tillgänglighet I IKIV innebar detta arbete att öka medvetenheten kring attityder, beteenden och värderingar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där individer kan växa och utvecklas Mångfaldsgruppen bestod av Åsa Lindström, Volvo Cars; Jessica Sandberg, AB Volvo; Ewa Ekman Söderquist, Göteborgs Tekniska College; Mats Kilander och Noomi Bergström, IKIV

27 En av gruppens större insatser var den mångfaldsdag som anordnades i samarbete med systerprojektet Västkraft den 17 november 2010, dit alla IKIVs dåvarande leverantörer var inbjudna Under dagen diskuterades hur det går att visa på många olika perspektiv genom att använda sig av ett inkluderande förhållningssätt i en utbildningssituation Alla leverantörer som har skrivit samarbetsavtal med IKIV efter denna dag har fått redovisa sin verksamhets mångfaldsarbete samt ange om de hade behov av mångfaldsutbildning Mångfaldsgruppens aktiviteter har strävat efter att uppnå följande mål; 90 % av cheferna, samtliga utbildningsleverantörer samt styrgrupp/projektgrupp skall genomgå mångfaldsutbildning De två sistnämnda målen uppfylldes, men det första var svårt att mäta, se punkt 3 Syfte och mål med projektet; Utfall Övriga aktörer Projektägare Göteborgs Tekniska College ägs av Göteborgs Stad till 49 % och av AB Volvo och Volvo Cars till 25,5 % vardera Företagets mål är att vara en resurs för kompetensutveckling för Västsverige, AB Volvo och Volvo Cars Projektutvärderare Bengt Lofter, Swedegroup, har följt projektet som projektutvärderare För mer om detta se punkt 10 Extern utvärdering Samverkansaktörer APeL, branschorganisationer, dotterbolag till medverkande företag inom andra EU länder, Europeiska Socialfonden, Göteborgs Stad, Kompetensnätverk i Danmark, Samkraft, SPeL, Teknikcollege Göteborgsregionen

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Datum: PK 2010-6 2011-03-25 Kontaktperson: Titti Norling Slutrapport Projektnamn: Kompetensutveckling Rättviksföretag genomförande Diarienr: 2009-3060004 Projektperiod : 2009-02-02 2010-12-31 Syftet med

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP2 genomförande Diarienummer: 2009-3020096 Period: April 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Hela personalen på Westerqvarns

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt 2012-02-20 Dnr: 2011-3030028. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Utsikt & Insikt Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Utsikt &

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Industrikompetens i Väst IKIV

Industrikompetens i Väst IKIV Utvärderingsdokument Industrikompetens i Väst IKIV hos Göteborgs Tekniska College Status: 111111 Jungmansgatan 33A, 413 11 Göteborg www.swedegroup.com 1 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Projektets bakgrund

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Vigor Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Storumans kommun är en liten kommun med cirka 6 400 invånare.

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: maj 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Två medarbetare från JH Spårservice

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Fem medarbetare på Backer

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: januari 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tio personer från Wiederströms

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2009-3020462 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): September 2009 Inledning Inom Socialfonden

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: november 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Mall Datum: PK 2010-6

Mall Datum: PK 2010-6 Mall Datum: PK 2010-6 2010-12-21 Kontaktperson: Sven Jansson Slutrapport Projektnamn: Navigator och CoMcenter Diarienr: Projektperiod: 2008-05-01 till 2011-04-30 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (15) Projektnamn PLUSS -Projekt Lärande Utveckling & Strategisk Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Bakgrund till

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period: oktober 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Ovako har gått

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(11) Promemoria Diarienummer 2008-08-28 2008-01796 Sven Jansson Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer