Nyckeltal Input Consulting. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal Input Consulting. Innehåll"

Transkript

1 Input Consulting Verksamheten 2007

2 Innehåll Viktiga händelser Input i sammandrag 3 Input Holding 4 Input Stockholm 5 Kunder och medarbetare 6 AFA 10 Returpack 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Allmänna upplysningar 17 Revisionsberättelse 18 Styrelse och Ledningsgrupp 19 Nyckeltal Input Consulting År 2007 År 2006 År 2005 Omsättning, tkr Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, tkr Vinstmarginal, % 9,70 13,38 11,05 Omsättning per anställd, tkr* * Förädlingsvärde per anställd, tkr Soliditet, % 33,29 35,58 32,93 * siffran korrigerad för intäkter från underkonsulter Affärsidé Genom att erbjuda våra kunder det bästa av det bästa inom IT -konsulting stödjer vi kunderna i att utveckla, förädla och förvalta sin verksamhet. Strategi Inputs strategi ligger i linje med vår affärsidé, vilket innebär att våra konsulter ska besitta och vidareutveckla sin spetskompetens inom sina respektive kunskapsområden: Management, Projektledning, Arkitektur & metodik samt Systemutveckling. Viktiga händelser 2007 Ny rekordomsättning på 92,7 Mkr (90,4) och ett resultat före skatt och dispositioner på 9 MKr (12,1), med bibehållen god soliditet och likviditet. Nya kunder under året är bland annat DnB NOR, Fotbollsförbundet, Salus Ansvar och ScanPix. Nytt ettårigt ramavtal med Fritidsresor. Officiell utnämning till "Microsoft Certified Partner". Input firade sitt 10-års jubileum i branschen. Produktion, form, layout och projektledning: Konsultkompaniet Sundén AB. Text: Patrik Lones och Input. Foto omslag: Lennart Dannstedt Foto: Fotojournalisten Viktor Brott.

3 Input i sammandrag Företaget Input Consulting startade 1997 och är ett personalägt IT-konsultföretag i Stockholm med en platt och dynamisk organisation. Vår målsättning är att vara kundernas långsiktiga samarbetspartner genom att leda och stödja deras verksamheter och IT-projekt, utveckla system, utbilda och ge strategisk rådgivning. Input utvecklar också kompletta IT-lösningar som totala åtaganden samt utvecklar och licensierar systemkomponenter till leverantörer inom administration och finansen. Sedan start har Input visat positiva resultatsiffror varje år och har idag cirka 50 medarbetare. Med ett omfattande och väl inarbetat nätverk av omkring ett 30-tal underleverantörer har vi möjlighet att vid behov komplettera med resurser och specialistkompetens. Vi har hög kompetens inom och fokuserar på områdena Bank & Försäkring, Public samt Transport & Logistik. Inom dessa branscher har vi våra största kunder som till exempel SEB, Skandia, Länsförsäkringar, Fritidsresor, ICA, Bilprovningen, Stockholms Stad och Skatteverket. Input kännetecknas av erfarenhet, pålitlighet samt hög kompetens och kundservice. Samtliga konsulter har lång erfarenhet av systemutveckling och projektledning i avancerade och omfattande utvecklingsprojekt. Kontinuerlig och strukturerad överföring av kunskap till kunderna är en väsentlig del i vårt erbjudande. Våra koncept, egenskaper och höga kvalitetskrav borgar för framgångsrika projekt där inte bara målen möts i tid inom givna kostnadsramar, utan även kompetens- och kunskapsnivåer säkras hos kunden. Affärsmål - Två nya större kunder per år. - Kontrollerad tillväxt, med en nettotillväxt om cirka fem konsulter per år. - Resultat efter finansnetto på minst tio procent av omsättningen per år. - Fem procent av den totala omsättningen ska användas för kompetensutveckling. Verksamhetsutveckling 2008 Under 2008 planerar Input att lansera produkten Input.Shell, utvecklad inom ramen för affärsområdet Input Solutions. Input kommer också att satsa på att knyta flera partners till affärsområdet Input Management samt kommer att stärka de befintliga kompetenssatsningarna ytterligare. Input.Shell är ett skal för stöd vid utveckling av.net lösningar. Input.Shell består av en skal-arkitektur med bl.a. ett fasadlager och ett affärslager. Generella klasser och regelverk underlättar konstruktion av komplexa IT-system. Input Solutions är ett affärsområde som utvecklar, säljer och förvaltar flexibla systemkomponenter för integration och kompletterande funktionalitet i stora system ökade Input kraftigt satsningarna inom fokusområdena tjänsteorienterade arkitektur, SOA, och Agile Extreme Programming och SCRUM. Input planerar att stärka kompetensen ytterligare Det råder fortsatt stark efterfrågan på kunskap inom dessa områden. SOA respektive agila utvecklingsmetodiken ger bevisligen hög kostnadseffektivitet, flexibilitet och snabba leveranser med hög kvalitet. Vidare planerar vi att öka kompetensen och konsultcertifieringar inom de mest populära teknikplattformarna, bland annat Microsoft och Java. Våra managers och projektledare kommer också att vidareutveckla sig via skräddarsydda kurser under våren.

4 Input Holding Vår kompetens säkrar framtiden Under 2007 ökade efterfrågan och omsättningen inom samtliga kompetensområden. Input har renodlat sina erbjudanden och stärkt profilen inom management, IT-arkitektur, IT-projektledning och systemutveckling. I det nya affärsområdet Solutions kommer den första plugin-plattformen Input.Shell, för effektiv systemutveckling, att bli klar för lansering under andra kvartalet Sedan 2004 har efterfrågan på Inputs kompetens och lösningar, liksom vår omsättning, stigit kraftigt varje år omsatte vi omkring 53 Mkr ökade omsättningen med 2,3 Mkr från föregående år till rekordnivån 92,7 Mkr. Resultatet före skatt och dispositioner blev 8,9 Mkr (12,1) med bibehållen god finansiell ställning. Utvecklingen ger oss kvittens på att vår strategi att endast rekrytera erfarna konsulter och att satsa hårt på kontinuerlig kompetensutveckling är den rätta. Med vår höga kompetens och långa erfarenhet inom våra kunders branscher kan vi skapa genomgripande verksamhetsförbättringar på kort tid. Input erbjuder ett flexibelt, lyhört och snabbfotat alternativ som kunderna uppskattar och som får dem att stanna kvar, år efter år. Inputs attraktiva anställningsmodell, med möjlighet till delägarskap, och vår goda arbetsgemenskap lockar de bästa konsulterna. Det är dock inget vi tar för givet, utan ser det som en daglig utmaning att göra Input till den mest attraktiva arbetsplatsen. Idag är cirka 80 procent av företagets femtiotal medarbetare delägare. Året bjöd också på en del överraskningar. I början på 2007 startade vi upp ett nytt bolag, InputTech, där vi erbjöd avancerade tekniska konsulttjänster och produkter. Satsningen fick inte den bärkraft som vi hade hoppats på, bland annat på grund av Ericssons finansiella problem under hösten vilket påverkade marknadsefterfrågan kraftigt. InputTech avvecklades därför vid slutet av Erfarenheten med InputTech gav oss anledning att ompröva affärsstrategierna. Det har lett till en renodling av verksamheten med fokus på våra traditionella kompetensområden management, IT-arkitektur, IT-projektledning och systemutveckling. Vi kommer bl.a. att stärka vår kompetens med fler managementkonsulter då vi märker en ökande efterfrågan på helhetslösningar med både verksamhets- och IT-utveckling. Kunderna ställer allt högre krav och samarbetar med allt färre konsultföretag, vilka har en bred kompetensbas. Input tillhör och ska fortsätta tillhöra denna minskande skara konsultföretag som arbetar nära och långsiktigt med kunderna. Input kommer också att fortsätta att utveckla flexibla systemkomponenter för kompletterande funktionalitet i finansiella och administrativa system. Lösningarna ger kunderna möjlighet att snabbt utöka funktionaliteten i befintliga system, med omedelbar kundnytta, utan att behöva investera i tusentals utvecklingstimmar. Under våren 2008 lanserar vi Input.Shell, som är vår första SOA-baserade plattform med ett paketerat klassbibliotek för effektiv systemutveckling. Om inbromsningen i samhällsekonomin påverkar efterfrågan på IT-konsulttjänster, vilket vi i början på 2008 ännu inte kan se, är en fokusering på våra kärnområden den bästa strategin. Fokuseringen ger oss möjlighet att hjälpa kunderna att snabbt nå effektivitetsvinster eller att ta kommandot på marknaden. Kompetensmixen efterfrågas i både hög- och lågkonjunktur, vilket ger mig stor tillförsikt inför framtiden. Stockholm, 31 mars 2008 Beaumont Montgomerie Neilson VD Input Holding 4

5 Input Stockholm Personliga kundrelationer är nyckeln till framgång Input lägger ännu ett starkt år bakom sig med ökad omsättning och flera nya stora kunder. En av framgångsfaktorerna är Inputs nära och personliga relation till kunderna. En annan är konsulternas höga kompetens och effektiva metoder som leder till hög kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet. Under året ökade efterfrågan inom samtliga kompetensområden rejält och vi har haft full beläggning hela året, vilket är ovanligt i den här branschen. Vi har förnyat ramavtal med bland annat Fritidsresor och fått flera nya stora kunder som DnB NOR Finans, ScanPix, Mantacore och Fotbollsförbundet. Det är oerhört spännande projekt vi får arbeta med hos dessa företag. Hos DnB NOR Finans får vi vara med om att koordinera införandet av de finansiella systemen för deras nystartade svenska verksamhet. Scan- Pix hjälper vi att utveckla en ny webbaserad lösning för att effektivt hantera och sälja copyrightskyddat bildmaterial över nätet. Vi ser våra kunder som samarbetspartners där närhet, lojalitet, pålitlighet och lyhördhet är hörnstenarna i ett framgångsrikt samarbete. Kunderna uppskattar konsulternas vassa kompetens och långa erfarenhet, liksom den höga flexibilitet och service vi erbjuder. Input är tillräckligt stort för att erbjuda helhetslösningar med en bred kompetensmix och tillräckligt litet för att vara flexibelt, personligt och snabbrörligt. Vi har en ambition att fortsätta växa för att stärka vår kompetens och allsidighet. Men vi kommer alltid att värna om den lilla organisationens flexibilitet, smidighet och gemenskap. Detta för att kunna behålla och attrahera marknadens bästa konsulter och ge kunderna bästa tänkbara service. Drivkrafterna på marknaden är kundernas behov av snabbare och mer tillförlitlig information, bättre kommunikation samt effektivare affärs- och arbetsprocesser. Detta kräver ständig modernisering av IT-system, integration av system och processer samt nya arbetssätt som stöds av ny teknik. Med både management- och IT-konsulter kan vi arbeta med alla delar i ett förbättringsprojekt. Det ger oss möjlighet att skapa helhetslösningar där vi driver projekt, levererar färdiga system och säkerställer att verksamheten drar full nytta av lösningarna. Bland tekniktrenderna är tjänsteorienterad arkitektur (SOA), Business Intelligence, modernisering av slutna system samt konsolidering och virtualisering bland de hetaste. Under året har vi bland annat hjälpt Bilprovningen att konsolidera stationernas lokala servermiljöer till en gemensam central serverlösning. Genom virtualisering simuleras lokala servrar hos de ca 175 stationerna. Lösningen spar enormt mycket tid i administration, drift och underhåll. Vårt beslut att fokusera på teknikplattformarna Microsoft.Net, Bea Web Logic Server (Java) och Oracle har visat sig vara helt rätt. Efterfrågan på specialister inom dessa tekniker är stor och plattformarna är framtidsorienterade och innovativa med hög skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Input ligger också i framkant inom projektledning och utvecklingsmetoder med fokus på agila metoder, som SCRUM och Extreme Programming. Metodiken leder till snabbare och effektivare utveckling med hög kvalitetssäkring och snabb kundnytta. Under 2007 har vi utsett tre kompetensansvariga som koordinerar konsulternas utveckling och kunskap inom våra teknikområden och inom projektledning. Satsningen säkerställer en mer strukturerad och långsiktig kompetensutveckling, vilket ger våra konsulter större trygghet och våra kunder högre kvalitet. Jan Blomqvist VD Input Consulting Stockholm AB 5

6 Kunder och medarbetare Kvalitet framför kvantitet ger nöjdare kunder Inputs filosofi är enkel nöjda kunder kommer tillbaka och pratar gott om oss. Därför arbetar vi långsiktigt och vill vara en samarbetspartner som utvecklas tillsammans med kunden. En annan viktig formel för Inputs framgång är företagets storlek. Vi är inte särskilt stora, vilket uppskattas av både medarbetare och kunder. Inputs småskalighet utgör inget hinder för oss att driva stora projekt och helhetslösningar med ansvar för projektledning, systemutveckling, införande och förvaltning. Flera av Inputs uppdrag är omfattande flerårsprojekt. Genom ett väl inarbetat och brett nätverk av underleverantörer löser vi effektivt tillfällig resursbrist och specialistbehov. Litenheten innebär att vi kan fokusera på kunderna och ge dem bästa tänkbara service. Det ger oss också möjlighet att odla en stark företagskultur där medarbetarna känner sig hemma, uppskattade och delaktiga. Förutsättningarna för individuell kompetensutveckling är utomordentliga, anställningsvillkoren är generösa och all personal erbjuds delägarskap. Nöjda och motiverade medarbetare leder som bekant också till nöjda kunder. Input värnar om småskaligheten även när vi växer genom att låta tillväxten ske i nya affärsområden inom koncernen. Denna strategi innebär att vi kan bevara företagskulturen och samtidigt säkra kompetensförsörjningen med kontinuerlig nyrekrytering samt ta tillvara på nya möjligheter. Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet inom bl.a. följande branscher där Inputs största kunder finns. Branschområdena utgör också Inputs kundsegmentsindelning. Inputkonsulten är erfaren, kunnig och serviceinriktad Vi väljer Inputs medarbetare med stor omsorg och tar väl hand om dem. Kunskap och erfarenhet står högt i kurs hos Input. Spetskompetens, hög service och leveranssäkerhet är Inputs ansikte utåt. Därför anställer vi bara konsulter med dokumenterad erfarenhet, hög kompetens samt en positiv och serviceinriktad inställning. Och därför gör vi stora investeringar i kompetensutveckling. Varje medarbetare har en utvecklingsplan innehållande minst hundra timmars kompetensutveckling årligen. Dessutom premieras konsulterna när de sätter av tid för externa kurser samt vid certifieringar. Carina Thunborg KONTOR Administration Britt-Marie Olofsson EKONOMI Administrationen på Input hanterar alla ärenden rörande kunder, konsulter, leverantörer samt myndighetsrapporteringen. Administrationen är indelad i funktionerna Ekonomi, Kontor och Försäljning. Ansvarig för Kontor är Carina Thunborg, ansvarig för Ekonomi är Britt-Marie Olofsson och ansvarig för Försäljning är Jan Blomqvist. David Lundequist FÖRSÄLJNING 6 Jonas Ågren FÖRSÄLJNING Jan Blomqvist FÖRSÄLJNING

7 Input är en platt och informell organisation där alla engagerar sig och bidrar till företagets utveckling. Dessutom är 80 procent av konsulterna delägare i företaget. Företagskulturen och kundernas uppskattning avspeglas bland annat i Inputs relativt låga personalomsättning och sjukfrånvaro. Idag har vi cirka 50 medarbetare och omkring ett 30-tal underleverantörer. Samtliga konsulter är specialiserade inom något av Inputs huvudområden: Management, Projektledning, Arkitektur & Metodik eller Systemutveckling. Management Inom detta tjänsteområde erbjuds verksamhetsanalyser, utredningar, verksamhetsrådgivning, IT-strategier, processledning, affärsutveckling och chef att hyra. Managementgruppen har tagit fram ett antal erbjudanden där man paketerar olika angreppssätt. Exempel på dessa erbjudanden är Behovssäkrad upphandling, Effektmål och effekthemtagning samt Etablering av programkontor. Anders Thomson MANAGEMENT Göran Mejergren MANAGEMENT Håkan Boman Hendrik Ellert Marianne Ljungberg MANAGEMENT Catherine Lind Anders Nilsson MANAGEMENT Kai Lundberg MANAGEMENT Bank & Försäkring Inom kundsegmentet Bank och försäkring har vi kunder som AFA Försäkring, DnB NOR, IF, Financial Systems, Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank. Niclas Mesterton Lena Böös PROJEKTLEDNING Ulla Bohmgren MANAGEMENT Anders Blomberg Birgitta Björsin PROJEKTLEDNING Kerstin Bagewitz KRAVHANTERING Karin Ribbenstedt PROJEKTLEDNING Ulrika Näslund KRAVHANTERING Charlotte Bramstedt KRAVHANTERING 7

8 Projektledning Inom detta tjänsteområde erbjuds projektledning, projektledningsstöd, projektrevisioner, testledning och kvalitetssäkring av IT verksamheter. Vi arbetar med flera olika projektmodeller och i enlighet med kundernas krav. De vanligaste är Rational Unified Process, RUP, och Wenell s projektledningsmodell som är en vidareutveckling av PROPS. Arkitektur och metodik Inom Arkitektur och metodik erbjuds tjänster som metodstöd, hjälp vid upprättande av utvecklingsmiljöer, etablering av förvaltning, mentorskap och utbildning, teknisk arkitektur och kommunikation. Vi är specialiserade inom UML, UP (Unified Processe) och Agile Extreme Programming. Ingemar Allqvist ARKITEKTUR & METODIK Anders Bremberg ARKITEKTUR OCH METODIK Henrik Thunborg ARKITEKTUR & METODIK Björn Hagqvist ARKITEKTUR OCH METODIK Staffan Rosendahl Björn Ekryd ARKITEKTUR & METODIK Jan Malmgren Dan Löfquist ARKITEKTUR & METODIK Public Kunder inom Public området är ALMI Företagspartner, Bilprovningen, Skatteverket, Stockholms Stad, Premiepensionsmyndigheten (PPM), Rikspolisstyrelsen, Sveriges Riksdag och TeliaSonera. Jimmy Pörn Håkan Stattin MANAGEMENT Göran Sonnesjö MANAGEMENT Håkan Svedén Ulf Creutzer MANAGEMENT Michael Palczynski 8 Göran Lundin PROJEKTLEDNING Anders Söderström

9 Systemutveckling Detta område innehåller tjänster för nyutveckling och underhåll av lösningar i client/server- och webbmiljöer. Vi utvecklar främst enligt tjänsteorienterad arkitektur, SOA, på Microsoft.NET (Visual Studio) och BEA WebLogic Server -plattformar. Vi använder moderna utvecklingsspråk som C#, VB.NET samt J2EE och, i förekommande fall, även mera traditionella programmeringsspråk som Cobol och Visual Basic. De databaser vi använder i utvecklingsprojekten är, framförallt, Oracle, Microsoft SQL Server och IBM DB2. Nätverk Inputs omfattande och noga utvalda nätverk av underleverantörer ger oss möjlighet att lösa i princip alla problem och tillgodose de flesta behov av IT-konsulttjänster. Nätverket innebär också att vi kan genomföra större projekt på kortare tid. Bland Inputs partners finns Alliansor, Argentum, Cygni, DevDep, Eskadern Företagsutveckling, Five for You, Trade- Soft och Softronic/Yarrow Consulting. Inputs tidigare dotterbolag Explizit, som bland annat förvaltar Bilprovningens lösningar, är fortfarande en viktig samarbetspartner och ägs idag till 100% av Argentum AB. Mats Alm Mats Fryklund ARKITEKTUR & METODIK Pernilla Uhlin ARKITEKTUR & METODIK Transport & Logistik Björn Rundlöf ARKITEKTUR & METODIK Kunder inom segmentet Transport & logistik är bl.a. ICA, Fritidsresor och Returpack. Kristoffer Vidmo Jörgen Bilander Magnus Green Carina Benson PROJEKTLEDNING Martin Wahren PROJEKTLEDNING Catrine Canclini PROJEKTLEDNING Lars Wellner PROJEKTLEDNING Tommy Wallgren PROJEKTLEDNING 9

10 En svensk mästare som aldrig blir nöjd AFA Försäkring har genom sitt uthålliga ledarskap och kvalitetsarbete fått utmärkelsen Svensk Kvalitet Input har hjälpt företaget att utveckla en ny modell för målstyrning, vilken är en central pusselbit i förbättringsarbetet. Det övergripande målet är att ha hög kostnadseffektivitet och nöjda försäkrade. Men internt blir man aldrig riktigt nöjd. Vi är mycket stolta över utmärkelsen Svensk Kvalitet Den ger oss kvittens på att vi är på rätt väg i vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Men vi slår oss inte till ro bara för att vi fått denna bekräftelse, utan ser kvalitetsarbetet som en ständigt pågående process där målet är att aldrig vara riktigt nöjda. Målstyrningsmodellen ger oss ett bra verktyg för att fortsätta vår verksamhetsutveckling med högre effektivitet och kvalitet, framhåller Terese Söderlund, chef för Administration på AFA Försäkring. En angelägenhet för drygt tre miljoner löntagare AFA Försäkrings huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar som är bestämda i kollektivavtal, eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Avtalsförsäkringarna gäller vid arbetsbrist, sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall. Drygt tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. Försäkringarna har administrerats i olika former och bolag under åren, bland annat hos Skandia, Folksam och Trygg-Hansa. Först 1998 konsoliderades verksamheten för alla produkter i en gemensam organisation. Det var en unik situation. Sammanslagningen innebar att en helt ny organisation bildades med flera fullt operativa enheter som hade varit igång i över 30 år. För att skapa en gemensam organisation på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt har vi ända sedan starten använt Institutet för Kvalitetsutvecklings (SIQ) kvalitetsutvecklingsmodell som plattform, förklarar Terese Söderlund. Terese Söderlund berättar att AFA Försäkring deltagit i utmaningen Svensk Kvalitet sedan år 2000, mest som en metod för att driva utvecklingsarbetet. Det är ett bra sätt att få verksamheten professionellt och objektivt bedömd. SIQ:s metod baseras på The European Foundation for Quality Managements (EFQM) modell för verksamhetsutveckling. SIQ låter en examinator studera verksamheten, vilket resulterar i en så kallad återföringsrapport med slutpoäng och rekommendationer för kvalitetshöjande åtgärder. Återföringsrapporterna har gett oss en bra uppföljning av utvecklingsarbetet och vi har varje år lyckats förbättra bedömningspoängen betydligt. I återföringsrapporten 2005 blev vi rekommenderade att förbättra våra metoder för målstyrning, säger Terese Söderlund. Målstyrning ger kraft och riktning AFA Försäkring tog hjälp av Input för att analysera behov och förutsättningar samt skapa en modell för målstyrning. En av våra viktigaste framgångsfaktorer är att vi bara använder egenutvecklade modeller och lösningar med hög kvalitet. Därför tar vi emellanåt hjälp av erfarna konsulter som kan hjälpa oss skapa modeller i världsklass. Men det är extremt viktigt att konsulterna förstår verksamheten och passar in i organisationen eftersom de ska bo hos oss ett tag, understryker Terese Söderlund. Inputs managementkonsult Ulla Bohmgren anlitades för uppdraget. Hon hade, enligt Terese Söderlund, rätt kompetens och erfarenhet samt fungerade mycket bra i organisationen. Tillsammans med en arbetsgrupp på enheten Administrativt Utvecklingsstöd utvecklade Ulla Bohmgren en ny målstyrningsmodell inklusive dokumentationsstöd och seminarieprogram. Uppdraget omfattade även införande av målstyrning i verksamheten genom ledning av seminarier kring målmodellering samt utbildning av modelleringsledare. 10

11 Om AFA Försäkring Verksamheten inom AFA har pågått sedan 1962 då LO och SAF tecknade avtal om en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för privatanställda arbetare. Sedan dess har ytterligare försäkringsprodukter tillkommit som avgångsbidrag (AGB), avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Mer information: Tydliga mål får kraftiga styrnings- och motivationseffekter hos chefer och medarbetare och är en förutsättning för kommunikation av uppdrag, strategi och verksamhetsplan. Mål är också viktiga för att rikta intresse, prioritera ambitioner, tydliggöra förutsättningar och ställa krav, säger Ulla Bohmgren. Den nya metoden ska tillämpas i processutvecklingsarbete, projektarbete och linjeverksamhet. Formulering av nya mål sker normalt på tre seminariedagar under en kort period och baseras bland annat på information från mätning och uppföljning av verksamheten, kundenkäter samt omvärldsbevakning. Den nya modellen ger oss möjlighet att arbeta standardiserat med målstyrning och efter en enhetlig struktur i hela organisationen. Dessutom är modellen avgörande för att vi ska kunna mäta och följa upp vårt utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt, upplyser Terese Söderlund. Nästa mål: att bli bäst i Europa Som för att poängtera för organisationen att förnöjsamhet är en dödsynd har AFA Försäkrings vd, Torgny Wännström, redan satt nästa höga kvalitetsmål. Till hösten 2008 siktar de på utmärkelsen EFQM Excellence Award, den europeiska motsvarigheten till Svensk Kvalitet. Inputs managementkonsult Ulla Bohmgren anlitades för uppdraget. Hon hade, enligt Terese Söderlund, rätt kompetens och erfarenhet samt fungerade mycket bra i organisationen. Tillsammans med en arbetsgrupp på enheten Administrativt Utvecklingsstöd utvecklade Ulla Bohmgren en ny målstyrningsmodell inklusive dokumentationsstöd och seminarieprogram. Nederst: Ulla Bohmgren, Karin Torsteinsrud och Kjell Holmberg. Om Svensk Kvalitet Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer och även enskilda enheter i en organisation kan söka utmärkelsen. Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass. Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, bedömer bidragen och utser en mottagare av utmärkelsen varje år. Mer information: 11

12 IT-utveckling med miljön i fokus För återvinningsleverantören Returpack är kontinuerlig IT-utveckling inte bara ett sätt att förenkla och minska kostnader. Det är också en väg mot bättre miljöeffekter. Input har bland annat hjälpt Returpack utveckla en ny kundwebb som ett led i en satsning mot minskade transportvolymer och bättre kundservice. Vår nya kundwebb kommer att ge våra kunder bättre möjligheter att sköta administrationen av pantautomaterna och returhanteringen själva, vilket ökar effektiviteten för alla parter. Dessutom ger lösningen kunderna bättre information, bland annat med statistik om antalet pantade flaskor och burkar för valfri tidsperiod, säger Hans-Erik Höglin, IT-chef på Returpack. Världens bästa pantare Returpack startade verksamheten 1984 med ett pantsystem för aluminiumburkar. Tio år senare infördes även ett pantsystem för återvinningsbara PETflaskor. Sedan början på 2006 ingår även andra plastförpackningar liksom metallburkar för konsumtionsfärdig dryck i pantsystemet. Returpack har också till uppgift att sprida information om nyttan med pantning i samhället samt sköta ekonomin för pantsystemet och samordna transporterna av pantförpackningar. Företaget ägs av Sveriges Bryggerier AB, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlareförbundet (SSLF). Vi har inget vinstmål. Vår uppgift är att sköta returhanteringen så effektivt som möjligt för våra ägares räkning och åt landets butiker, restauranger med flera. Målet är därför att hela tiden utveckla och förbättra lösningarna så att kostnaderna minskar. Därför är utvecklingen av våra IT-system av central betydelse i förbättringsarbetet, understryker Hans-Erik Höglin. Den svenska pantmodellen, som Returpack utvecklat, är i världsklass och har fungerat som förebild för motsvarande system i Norge, Finland, Danmark, Estland, Holland och på Island. Det kanske inte är så konstigt då att svenskarna är bäst i världen på att panta. Cirka 85 procent av alla aluminiumburkar och PET-flaskor återvinns. Returpack har skapat ett egenutvecklat system för administration av pantsystemet och betalning till kunderna, vilket kallas Direktkrediteringssystemet. Systemet har rönt stort intresse i utlandet och returhanteringsaktörer i Estland och Holland har köpt licenser av Returpack. Inför försäljningen till Estland och Holland behövde vi skapa ordentlig dokumentation kring systemet. Det var första gången vi tog hjälp av Input, vilket var för cirka tre år sedan. Sedan dess har vi kontinuerligt anlitat dem för olika uppdrag. Det känns väldigt tryggt att arbeta med Input. Det går snabbt att få konsulter med rätt kompetens och de erbjuder en flexibel och kundorienterad samarbetsform, anser Hans-Erik Höglin. Mindre luft att transportera Inputkonsulterna Kristoffer Vidmo och Lars Karlsson har varit hos Returpack sedan snart två år tillbaka. Deras insatser har till största kretsat kring vidareutveckling och komplettering av Direktkrediteringssystemet. Kristoffer Vidmo har också utvecklat en truckdatorapplikation som underlättar utlastning av komprimerat returmaterial vid Returpacks fabrik i Norrköping. Lösningen ger även Returpack bättre information om vikt och vilka kollin som ingår i varje leverans. Informationen skrivs ut, inklusive streckkoder, på etiketter inuti trucken. Dessa klistras direkt på respektive kolli. Att ha god kontroll på till exempel aluminiumlastens vikt är av stor betydelse eftersom ersättningen Returpack får från smältverken baseras på vikten, poängterar Kristoffer Vidmo. 12

13 Fakta om Returpack 1984 startade AB Svenska Returpack pantsystemet för burkar. I samband med att pantsystemet för återvinnings-pet-flaskor infördes 1994, grundades även AB Svenska Returpack-PET. De två bolagen verkar generellt under det gemensamma namnet och varumärket Returpack. Returpack har ca 45 personer anställda och huvudkontoret ligger i Norrköping. Där finns även den fabrik där alla Sveriges återvunna burkar och PET-flaskor samlas. Fabriken är Europas största i sitt slag. Mer info på Under våren 2008 är utvecklingen av en ny kundwebb det som kräver mest tid av konsulterna. Kundwebben är en del i en ny logistiklösning för hela retursystemet. Idag spottar pantmaskinerna, efter viss komprimering, ned flaskorna och burkarna i kartonger. Dessa hämtas runt om i landet av lastbilar som kör kartongerna till Returpacks fabrik. Den nya lösningen, som nu testas i tre län (Skåne, Örebro och Östergötland), innebär att flaskorna och burkarna istället töms i stora plastkärl som aldrig lämnar butikerna eller restaurangerna. Kärlen töms i en tvåfacksbil, i vilken innehållet komprimeras ytterligare. Tanken är också att kunderna själva via webben kan ta fram information från Direktkrediteringssystemet avseende pant, hanteringsersättning, utnyttjandegrad per returautomat etc. Det blir en stor miljöförbättring samtidigt som vi kommer att spara pengar på effektivare transporter och minskad administration. Kartongerna är skrymmande och opraktiska att transportera. Med den nya lösningen får vi in större pantvolymer på mindre utrymme och kan därför minska den stora mängden luft som vi tvingas transportera idag, säger Hans-Erik Höglin. Hans-Erik Höglin berättar att de även tänkt använda tåg för att frakta containrar med returmaterial till Norrköping. 800 kunder är med i den första pilotversionen för kundwebben och logistiklösningen. När allt är intrimmat och klart omfattar lösningen cirka butiker. Deras insatser har till största del kretsat kring vidareutveckling och komplettering av Direktkrediteringssystemet. Kristoffer Vidmo har också utvecklat en truckdatorapplikation som underlättar utlastning av komprimerat returmaterial vid Returpacks fabrik i Norrköping. Målet är att hela tiden utveckla och förbättra lösningarna så att kostnaderna minskar. Därför är utvecklingen av våra IT-system av central betydelse i förbättringsarbetet, understryker Hans-Erik Höglin. Nederst: Hans-Erik Höglin och Kristoffer Vidmo. 13

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer