Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte"

Transkript

1 Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: ) När: Den 3 april år 04 kl Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun Bilagor: Kallelse, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport, revisorernas berättelse, deltagar/röstlängd. Innehåll och inramning på årsmötet projektberättelser och framtiden för Leader Årsmötet hölls på Vildmarksgalleriet i Mo, kommun. Ett trettiotal personer deltog på mötet och de hälsades välkomna av föreningens ordförande Kenneth Nyberg och bjöds på smörgås med björnkorv och kaka till kaffet. Barbro Engstedt, en av ägarna till Vildmarksgalleriet, berättade om den verksamhet som bedrivs här. Tillsammans med sin make (känd som konstnären Hag-Hans) erbjuder de besökarna en imponerande samling med uppstoppade vilda djur, konstverk, café och försäljning av hantverksmässiga produkter. Vildmarksgalleriet är öppet för allmänheten på helgerna men tar emot större bokade grupper även under veckorna. Gästerna kombinerar ofta denna uppevelse med ett besök på den intill liggande älgparken. Mer information om verksamheten fnns på Representanter för tre olika Leaderprojekt var inbjudna för att dela med sig av lärdomar och effekter från sina projekt: Sara Wennerkvist som är projektledare för Leaderprojektet Destination Vildmark berättade om hur de under tre år jobbat med att skapa en plattform för nätverkande, kontaktskapande och kompetensutveckling för företag i Gästrikland som vill satsa på Protokoll från årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening 3 april 04

2 naturnära turism. Hon var särskilt stolt över att projektet, som avslutas i juni, har involverat ett stort antal företag och organisationer och nu får en fortsättning genom att bli en länsövergripande plattform för naturnära turism i samverkan med Region borg. Från Åmot kom två representanter, Kenneth Norén och Christoffer Carstens. Kenneth berättade om effekterna från det småstöd som Åmots byråd beviljades för att utvecka Åmotsdagarna. Det blev en succé med tusen besökare till byn som bara har 450 egna invånare och spinoffeffekterna har varit många. Med stärkt samverkan mellan byns olika organisationer och eldsjälar blev det startskottet på flera nya bygemensamma aktiviteter såsom julmarknad och loppisar. Men det har också resulterat i att ett föreningsråd har bildats där byns alla 4 föreningar ingår. Föreningsrådet förväntas fylla många funktioner bland annat att få en gemensam kalender för aktiviteter så att de inte krockar, samordna resurser där det behövs men också vara ett bra bollplank för kommunen i frågor som rör föreningarna. Christoffer Carstens är en av Åmots nyinflyttade småbarnspappor som flytt storstan och som nu engagerar sig i bygdens utveckling. Han har tillsammans med andra intresserade Åmotsbor engagerat sig i Leaderprojektet Omställning i praktiken där Åmot är en av de fyra deltagande byarna. Christoffer berättade stolt om hur de restaurerat Åmots tullkvarn, återuppväckt odlingsmark och börjat producera eget mjöl. Mjölet såldes första gången i samband med Åmotsdagarna och sålde slut på mindre än timme. De ser nu fram en fortbildningskurs i hur man bäst hanterar kvarnen samt en brödbakningskurs med den numera tv-kände bagaren Sebastién Boudet. Annelie Våhlin är projektledare för Omställning i praktiken, ett projekt som Leader Gästrikebygden driver tillsammans med Leader Bergslagen. Syftet med projektet är att testa olika omställningsaktiviteter på landsbygden, att skapa inspiration och nya nätverk. Projektet har en gemensam styrgrupp med fyra personer per Leaderområde och det finns en deltidsanställd projektledare i varje område som stöttar de fyra byarna som deltar i projektet. De deltagande byarna är Åmot, Järbo, Lindesberg och Hjulsjö. I Åmot satsar de på att återuppväcka sin Tullkvarn. I Järbo vill de jobba brett med aktiviteter för att få folk intresserade av omställning med bland annat den uppmärksammade matfestivalen där byns bökande grisar tillagades och över 00 personer deltog. I Hjulsjö satsar de på en gemensam ko och lär sig om förädling av mejeriprodukter. I Lindesberg satsar de på solel och de har som mål att anlägga en solelsanläggning på ett skoltak till ett värde av mkr i samverkan med privatpersoner och det lokala energiföretaget. Projektet har en rad gemensamma aktiviteter studieresor med buss mellan områdena, en kortfilm producerad av gymnasieelever, en studieresa till omställningsbyar i England och som avslutning ska projektet ha en monter på Landsbygdsriksdagen. Mer om projektet kan du läsa på Föreningens verksamhetsledare Theres Sundberg berättade om uppstartsträffen för den kommande programperioden som genomfördes i Stockholm den 8 april. Träffen ordnades av Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket och där klarnade en hel del kring den nya programperioden, så som att: det nya namnet blir Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden. Den totala nationella budgeten blir ca miljarder kronor, vilket är något lägre än den programperiod som nu avslutas. Protokoll från årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening 3 april 04

3 Budgeten utgörs av stöd från fyra fonder landsbygdsfond, fiskefond, socialfond och regionalfond. Att tilldelas ny finansiering till befintligt geografiskt eller administrativt Leaderområde för det nya programmet sker inte med automatik. Tvärt om så är det en öppen process där alla aktörer/nätverk som vill kan ta initiativet till att ansöka. Ett Leaderområde i den nya programperioden får inkludera landsbygdsområden med mellan personer. Tätorter med mer än invånare exkluderas. Leaderområdena får inte överlappa varandra. Den tidsplan som gäller är: intresseanmälningar ska lämnas in till Jordbruksverket i maj ekonomiskt stöd för att driva den lokala processen kan sökas i september färdig ansökan med en lokal strategi som bas ska lämnas in i december, första urvalsbesked lämnas från myndigheten i mars/april startsignal lämnas till beviljade Leaderområden tidigast juni 05. på grund av att staten inte får överskrida sitt utgiftstak så kan inga beviljade statliga eller EU-pengar betalas ut innan 06. Redan under hösten/vintern 03 har Leaderkontorets verksamhetsledare och ordförande haft kontakt med kommunerna i vårt nuvarande Leaderområde. Syftet var att berätta om vad som genomförts under innevarande period samt diskutera intresset för en fortsättning. Samtliga fyra kommuner var då positiva till en fortsättning. s kommun har kommit längst som nyligen fattat beslut om att fortsätta medfinansiera Leaderverksamheten under 05-0 under förutsättning att området beviljas övrig finansiering. Om stämman ger nuvarande förening i uppdrag att aktivt verka för en ny programperiod så blir det naturligt att göra det genom aktivt samarbete med alla som vill engagera sig i frågan både finansiärer och samarbetspartners från privat, ideell och offentlig sektor. Dialog om samordningsvinster med nuvarande grannleaderområden och det Fiskeområde som idag sträcker sig längs kusten och överlappar oss och tre andra Leaderområden är också en självklar del i processen. För de som vill veta mer om och påverka processen framåt rekommenderas att följa föreningens hemsida Facebookgrupp eller abbonera på det nationella nyhetsbrevet via Det går också bra att skicka e-post till och berätta om och hur du och din organisation vill engagera er i processen framåt! Protokoll från årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening 3 april 04 3

4 Protokoll för årsmötesförhandlingar 3 april 04 Stämman öppnades av LAGs ordförande Kenneth Nyberg Val av ordförande, sekreterare, två justerare, två rösträknare för föreningsstämman Det beslutades att välja: Kenneth Nyberg som ordförande Theres Sundberg som sekreterare Eva L Johansson och Mats Wiklund som justeringsmän och rösträknare 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med tillägg för denna punkt som hade fallit ur dagordningen. 4 Fråga om stämmans behöriga utlysande Skriftlig kallelse har skickats per post till föreningens medlemmar minst två veckor innan mötet. Stämman har därutöver offentliggjorts via vår hemsida, vår Facebooksida och via publika annonser i Alla tiders och under föreningsnytt i Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Stämman är behörigt utlyst. 5 Beslut om stämmans offentlighet Även icke medlemmar får närvara men är inte röstberättigade 6 Förteckning av närvarande medlemmar upprättades samt röstlängd fastställdes 7 LAGs berättelse för det gångna räkenskapsåret Ordförande Kenneth Nyberg läste summariskt igenom verksamhetsberättelsens rubriker och alla fick möjlighet att fråga och kommentera. Godkänna samt lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 8 Revisorernas berättelse Verksamheten har reviderats av föreningsvalda revisorn Anita Drugge samt av Stefan Alderborg som är godkänd revisor från ATZ Företagsrevision AB. Mötesordförande Kenneth Nyberg läste summariskt upp rubriker från dokumentet och revisorernas rekommendation. Godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna 9 Fastställande av resultat- och balansräkning Föreningens ekonomiadministratör Marianne Lundqvist kommenterade det gångna årets ekonomiska redovisning. Fastställa resultat- och balansräkning och lägga dessa till handlingarna. 0 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen I enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Protokoll från årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening 3 april 04 4

5 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust Det beslutades att Resultatet överförs i ny räkning Beslut om arvode till styrelse och revisorer Arvoden lämnas oförändrade från fjolåret. Detta innebär att ordförande har 500kr i månadsarvode. Arvode för LAG-möten och andra uppdrag för LAGs räkning arvoderas med 400kr för halvdag (upp till 4h) och 800kr för heldag (mer än 4h). Reseersättning utbetalas med skattefri del motsvarande 8,50kr/mil i egen bil. Endast LAG-ledamöter från privat och ideell sektor arvoderas. De offentliga representanterna förväntas ersättas av den kommunen/myndighet de representerar. Föreningens lekmannarevisor arvoderas enligt samma taxa som LAGs ledamöter. Den godkända revisorn är i form av köpt tjänst och betalas med gällande marknadsmässig taxa. 3 Styrelsen har hänskjutit tre frågor till årsmötet se 0,, 4 Det finns inga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden att besluta om 5 Beslut om medlemsavgift Medlemsavgiften, som är en engångsavgift vid inträde i föreningen, på 00 kr. 6 Val av ordförande Kenneth Nyberg des till ordförande för en mandatperiod på år 7 Val av LAGs ledamöter samt ersättare Ledamot Mikael Pettersson Cecilia Klang Tomas Isaksson Mats Wiklund Mats Mattsson Anki Bakke Svante Wallberg Eva L Johansson Lars Engstrand Ninna Gunnarsson Åke Lamm Mats Åstrand Ort Sektor Valtyp Antal år Ersättare Mia Eriksson Ulrica Källström Johan Palmborg Agneta Wenell Henrik Lingman Protokoll från årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening 3 april 04 5

6 Torbjörn Jansson 8 Till valberedning valdes: Gunnar Ärnström Anna Hansson Tommy Nielsen Ulrich Lundeberg (sammankallande) nyval 9 Till revisorer samt revisorsersättare valdes: Anita Drugge Revisor Jenny Nylund Revisorsersättare nyval Stefan Alderborg Företagsrevision anlitad ATZ år år år år år år år 0 Beslut om nuvarande förening ska driva frågan aktivt om att driva område för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden Verksamhetsledare Theres Sundberg redogjorde för förutsättningarna för att bli utvald och finansierad som Leaderområde för den nya programperioden. Årsmötet ger föreningens styrelse i uppdrag att aktivt samordna och vara drivande för att Leaderområdet ansöker om att driva och finansieras för Lokal ledd utveckling genom Leadermetoden även i kommande programperiod Beslut om avveckling av nuvarande förening Verksamhetsledare Theres Sundberg berättade om hur den nuvarande föreningen bildats för att driva Leaderverksamhet i programperioden Föreningen har enligt avtal med myndigheterna ansvar för att denna programperiod avslutas ordentligt och slutredovisas senast juni 05. Jordbruksverket har tydligt rekommenderat att nuvarande Leaderföreningar ska avvecklas i samband med programperiodens avslut och att en ny förening startas om intresse finns att ansöka om och driva Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden Anledningen till detta är främst att den nya perioden kommer att involvera flera fonder och andra intressenter och det bör inte blandas med det ansvar som finns för tidigare programperiod. För att kunna lägga ner vår nuvarande förening krävs enligt stadgan beslut på två årsmöten. Föreningen Leader Gästrikebygden ideell förening organisationsnummer ska, i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer, läggas ner snarast möjligt efter att programperioden är slutförd och avrapporterad. Beslut om ändring i stadgan angående kvarvarande medel vid avslut Ordförande Kenneth Nyberg berättade om att det i nuvarande stadga står att kvarvarande medel vid föreningens upplösande ska fördelas mellan föreningens medlemmar. Nuvarande styrelse anser att detta är mindre lämpligt och föreslår istället följande ändring: Om föreningen ska avvecklas och det finns kvarvarande medel så ska dessa i första hand överlåtas till en nybildad förening för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden i vårt geografiska område. Protokoll från årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening 3 april 04 6

7 Anta den föreslagna ändringen av stadgan. Detta stadgeändrande beslut kräver ett kompletterande beslut på nästkommande årsmöte för att vara giltigt. 3 Mötets ordförande avslutade stämman och tackade för visat intresse Protokollet har sammanställts av Theres Sundberg Protokollet justeras av: Eva L Johansson, datum Mats Wiklund, datum Protokoll från årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening 3 april 04 7

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer