KÖN, RUS OCH DISCIPLIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖN, RUS OCH DISCIPLIN"

Transkript

1 1 KÖN, RUS OCH DISCIPLIN en nordisk antologi REDAKTÖRER MARGARETHA JÄRVINEN & PIA ROSENQVIST Utgiven av Nordiska nämnden för alkoholoch drogforskning (NAD) Annegatan 29 A 23 SF Helsingfors FINLAND NAD-PUBLIKATION NR

2 2 Pärmdesign: Anders Carpelan Teknisk redigering: Maaria Lindblad Tryckeri: Hakapaino Oy, Helsingfors 1991 ISBN ISSN

3 3 Innehåll Inledning 7 Margaretha Järvinen och Pia Rosenqvist Från nykterhet till medberoende. Kontinuitet och förändring i definitionen av kvinnans roll i förhållande till mäns drickande 19 Christa Appel Alkohol som kønssymbol. Konstruktionen af den kvindelige ædruelighed og udviklingen af de kvindelige drikkemønstre omkring århundredskiftet 39 Sidsel Eriksen Berusade kvinnor - ett samhällsproblem 67 Margaretha Järvinen Är psykofarmakabruk en form av kvinnokontroll? 85 Elianne Riska Jenters vei til rusmidler - et sosialiseringsperspektiv 99 Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg Flickors väg in i missbruk av alkohol och andra droger 121 Christina Andersson Kvinnliga storkonsumenter i Helsingfors-regionen 137 Marja Holmila Kollegers och familjemedlemmars inverkan på kvinnors alkoholkonsumtion 153 Elina Haavio-Mannila Kvinnor och män i AA och Al-Anon 176 Pia Rosenqvist

4 4 "Ingenting är omöjligt" - intryck från ett behandlingshem för kvinnor 194 Karen Leander * * * Abstracts Vilka kvinnor söker hjälp för alkoholproblem och vilka går det bra för? En social och socioekonomisk översikt från EWA-enheten 211 Lena Dahlgren De svenska riksdagskvinnornas alkoholpolitik Rolf Fredriksson Den kollektive drikkekulturen i et kjønnsperspektiv. Sosial integrasjon, sosialt nettverk og bruk av alkohol blant unge kvinner og menn 217 Torild Hammer Kvinnors alkoholkultur och deras plats i den svenska alkoholpolitiken 219 Inger Knobblock Presentation av populationsundersökningen WAG - Women and alcohol in Göteborg 223 Ewa Lindberg Alcohol and dyadic interactions of high dominant and low dominant women 226 Ralf Lindman, Bodil Lindfors, Marika Möller och Sonja Paajanen

5 5 Kønsforskelle i brug og misbrug af beroligende midler blandt personer der henvender sig i en psykiatrisk modtagelse 227 Benna Mortensen Gravide misbrugere og deres børn 230 May Olofsson Moderskap, alkohol, kvinnor och kontroll 234 Anna Paltschik Behandlingstilbud til kvinder med alkoholmisbrug 237 Eva Smidth-Fibiger Sex related differences of problem drinking in 42 year old Malmoe citizens: results from a health screening of a total birthyear cohort in Agneta Österling * * * NAD-publikationer 243

6 6

7 7 Inledning Margaretha Järvinen och Pia Rosenqvist Under första hälften av 1980-talet skärptes det socialpolitiska och forskningsmässiga intresset kring kvinnors alkoholbruk. Den främsta orsaken till detta var de allt oftare återkommande utsagorna om ett ökat alkoholbruk, och ökade alkoholproblem bland kvinnor. En annan orsak var den nya feministiska forskningen som nu definitivt hade nått fram till rusmedelsforskningen. Från att tidigare ha varit negligerade blev de kvinnliga alkoholbrukarna och -missbrukarna synliggjorda - i massmedia, i forskningen, i behandlingssystemet - i alla nordiska länder. Den plötsliga oron över en tilltagande kvinnlig alkoholkonsumtion i början av 1980-talet är intressant, inte minst i ett 90-tals perspektiv. Idag, tio år senare, har vi ingen entydig bild av hur kvinnors dryckesvanor och rusmedelsproblem utvecklats i de nordiska länderna. De upplysningar som föreligger är inte lätta att tolka. Å ena sidan har kvinnors förhållningssätt till alkohol förvisso förändrats på lång sikt, både när det gäller nykterhet, dryckesmönster och alkoholskador. Den traditionellt kvinnliga helnykterheten har minskat under de senaste decennierna, de kvinnliga dryckesvanorna verkar ha blivit mera diversifierade och kvinnorna har blivit mera synliga i behandlingssystemet (se t.ex. Järvinen & Ólafsdóttir 1986, Holmberg & Malmström 1987, Skinhøj m.fl. 1988). För Danmarks del t.ex. rapporteras att kvinnors procentuella andel av stort sett alla registrerade medicinska och sociala alkoholskador har varit stigande under hela efterkrigstiden, och att andelen kvinnliga alkoholproblematiker i behandlingssystemet har ökat speciellt under och 80-talen (Thorsen 1990). Å andra sidan är könsskillnaderna i alkoholbruk och missbruk fortfarande mycket stora i alla nordiska länder. För Finlands del har Salme Ahlström (1987) påvisat att könsskillnaderna i alkoholbruk inte minskade men ökade under perioden 1976 till År 1984 stod kvinnorna för 20 % av den totala alkoholkonsumtionen och det fanns tydliga tecken på att andelen helnyktra kvinnor åter ökade i befolkningen - detta alltså mitt under

8 8 den period då diskussionen om en "konvergens" i manligt-kvinnligt alkoholbruk var som intensivast. En viktig uppgift för och 90-talens nordiska kvinnoforskning kring alkohol och droger har varit att förklara och teoretiskt förankra den fortsatta skillnaden mellan mäns och kvinnors dryckesvanor. Kvinnoforskningen kring rusmedel har i vissa avseenden utvecklats som en protest mot ett förenklat konvergensresonemang i alkoholforskningen. Det är ingen tillfällighet att den traditionella könsrollsteorin och föreställningarna om en anpassning av den kvinnliga könsrollen till den manliga (och en därmed sammanhängande likhet i dryckesvanorna) blev en av de viktigaste utmaningarna för 1980-talets kvinnoforskning, som i mycket hög grad kom att handla om de könsspecifika dragen i kvinnors dryckesmönster och rusmedelsproblem. De empiriska forskningsprojekten beskrev kvinnospecifika dryckessituationer (t.ex. Honkasalo 1983), "feminina dryckesmönster" och förhållningssätt till berusning (Järvinen & Ólafsdóttir 1986, Honkasalo 1986) samt kvinnospecifika behov i behandlingssystemet (Duckert 1986). De centrala frågorna blev inte varför kvinnors alkoholkonsumtion ökat och i vilka avseenden kvinnors drickande påminner om mäns, utan snarare varför könsskillnaderna i alkoholbruk fortfarande är så resistenta och vilka faktorer som kan förklara detta. I NAD:s antologi "Kvinnor, alkohol och behandling" utpekar Annika Snare (1986) fyra faktorer som kan tänkas förhindra/befrämja ett mera utbrett rusmedelsbruk bland kvinnor: kulturella normer, ett omsorgsbundet förhållande till alkohol, deltagandets premisser, sårbarhet och tillhörighet. Till den första kategorin hänför Snare de negativa värderingar som fortfarande drabbar en berusad kvinna; berusning hos kvinnor förknippas ofta med sexuell omoral. Berusade kvinnor har - historiskt och ända fram till våra dagar - behandlats som promiskuösa/prostituerade. I Finland t.ex. har socialt utslagna män och kvinnor i vid utsträckning åtgärdats på basen av två olika socialvårdsystem. Män med alkoholproblem har oftare omhändertagits inom alkoholistvården; kvinnor med alkoholproblem har, speciellt under tidigare decennier, definierats som prostituerade och omhändertagits inom lösdrivarvården (Järvinen 1990). Denna könsspecifika behandling slutade dock i och med avskaffandet av lösdrivarlagen år 1987.

9 9 Till den andra kategorin kan man hänföra konflikten mellan ett omfattande rusmedelsbruk och kvinnors reproduktiva funktioner. Att dubbelarbetande småbarnsmammor varken har tid eller möjlighet till en mera omfattande alkoholkonsumtion framgår tydligt av Marja-Liisa Honkasalos (1983) undersökning av finska arbetarklasskvinnor. Det framgår också av den finska dryckesvane-enkäten från år 1984 som klart visar, att det att man har småbarn i hemmet klart minskar kvinnornas men inte männens alkoholbruk (Ahlström 1987). Samtidigt har gifta kvinnor per tradition fått åta sig uppgiften att kontrollera inte bara sitt eget men också mannens alkoholbruk. Marja Holmilas undersökning (1987) av alkoholvanorna i unga Helsingforsfamiljer visar att kvinnlig kontroll av manligt drickande fortfarande är mycket utbrett. Till den tredje kategorin av faktorer kan man hänföra kvinnors förvärvsarbete; yrkesarbetande kvinnor har påvisats ha ett rikligare alkoholbruk än icke-yrkesaktiva (Ahlström 1987, Järvinen & Ólafsdóttir 1986). Hemarbetande kvinnor, och speciellt äldre kvinnor på landsbygden har traditionellt varit de främsta representanterna för en helnykter livsstil. Ett utökat offentligt deltagande, en vidare "social radie" bland yrkesaktiva kvinnor har antagits medföra ett större antal dryckessituationer. Den fjärde och sista kategorin omfattar sociala utslagningsfaktorer: arbetslöshet, bostadslöshet och social isolering antas ha ett samband med dryckesvanornas utveckling bland kvinnor. Än så länge saknar vi dock forskningsresultat om detta. Vi vet inte vilket (om något) samband och 80-talens långtidsarbetslöshet, och den i många länder tilltagande hemlösheten, har haft då det gäller rusmedelsbruk och - missbruk bland kvinnor. Vi vet inte om rusmedelsbruket har en annan roll och funktion bland socialt utslagna kvinnor än bland socialt utslagna män. Den nordiska forskningen om hemlösa och andra socialt utslagna kvinnor är minimal i jämförelse med motsvarande forskning om män (jfr dock: Stadig 1987, Grossman 1990). Av de fyra faktorer som ovan identifierats som viktiga i förståelsen av kvinnligt rusmedelsbruk är det framför allt två - kulturella normer och ett omsorgsbundet förhållande till rusmedel - som löper som en röd tråd genom föreliggande antologi. Kvinnors alkohol- och drogbruk analyseras ur många olika perspektiv: ett historiskt perspektiv, ett kontrollperspektiv, ett socialisations- och integrationsperspektiv. Gemensamt för alla artiklarna är dock att rusmedelsbruket på en eller annan nivå relateras till de historiska och aktuella kulturbilder och

10 10 metaforer som omger kombinationen kvinnor - rusmedel och till kvinnors ställning i den "privata" respektive "offentliga" sfären. Artiklarna baserar sig på en serie föredrag presenterade vid NAD:s forskarseminarium om "kvinnors förhållande till alkohol och droger" i Fredensborg (DK) den november Seminariet var det fjärde kvinnoforskningsseminariet i NAD:s regi (jfr NAD-publikationerna nr 8, nr 11 och nr 14). KULTURBILDER, OMSORGSARBETE OCH RUSMEDELSBRUK Antologin inleds av den tyska forskaren Christa Appel som studerat kvinnornas roll i den amerikanska nykterhetsrörelsen under talet och drar paralleller till den moderna alkoholismrörelsen. Enligt ideologin i 1800-talets nykterhetsrörelse utgjorde männens dryckesvanor kvinnornas främsta alkoholproblem. En av rörelsens viktigaste funktioner var, enligt Appel, att propagera för ett borgerligt, patriarkaliskt familjeideal och att anvisa kvinnorna deras plats i detta ideal. Kvinnornas funktion i nykterhetsrörelsen var att arbeta för "home protection", att skydda den privata sfären mot det manliga alkoholbrukets destruktiva inflytande. Nykterhetsrörelsen bidrog till uppfattningen om kvinnors "moraliska överlägsenhet" - en "överlägsenhet" som i allra högsta grad återspeglade disciplinering - och till ett osynliggörande av kvinnors drickande och alkoholproblem. Dessa könsbestämda kulturbilder i nykterhetsrörelsen har, enligt Appel, levt vidare i 1900-talets alkoholismrörelse. Sitt mest extrema uttryck har de fått i begreppet "medberoende", som utvecklats i USA under och 80- talen, och som därefter spridit sig till många andra länder. I medberoendemodellen uppfattas alkoholism inte som ett individuellt problem men som en familjesjukdom. Enligt Appel betalar kvinnorna ett mycket högt pris för denna partnerrelation; de görs till medansvariga i mannens alkoholproblem och - liksom i 1800-talets nykterhetsrörelse - till huvudansvariga för sammanhållningen av familjelivet. Medberoendemodellen gör att ojämlikheten mellan män och kvinnor i familjen och samhället som helhet osynliggörs, menar Appel. Också Sidsel Eriksens artikel tar utgångspunkt i kvinnors och mäns förhållande till alkohol under 1800-talet. Eriksen hävdar att "det

11 11 moderna" kvinnliga förhållningssättet till alkohol, med nykterhet i privatlivet som sitt viktigaste kännetecken, i Danmark utvecklades under årtiondena kring senaste sekelskifte. Motpolen till detta kvinnliga hållningssätt var manligt alkoholbruk i sociala dryckessammanhang i offentligheten. Manligt drickande i offentligheten genomgick under 1800-talet en renässansperiod, enligt Eriksen; antalet värdshus och andra alkoholutskänkningsställen i Köpenhamn ökade i takt med att männens arbetssfär i stigande grad kom att ligga utanför hemmet. Parallellt med denna utveckling uppstod metaforen "den nyktra, självuppoffrande och kontrollerande kvinnan" som skulle bevara sammanhållningen i familjelivet i en tid då samhället var i uppbrott. Enligt Eriksen hade kvinnorna tidigare varit en integrerad del av dryckeskulturen, dock inte med samma konsumtionsmängd som männen. Det sena 1800-talet skulle ha medfört en ny form av disciplinering av kvinnor och - åtminstone i medelklassen - en ny kvinnobild som inte längre var förenlig med alkoholbruk. Kvinnorna anpassade sig dock inte till denna disciplinering utan protester; enligt Eriksen utvecklade de ett omfattande "hemligt drickande" - och de mest sofistikerade metoder att dölja detta: "Paraplyer, Ringe, Visitkortbøger og en hel Mængde lignende Genstande, som hører med til en Dames Udstyr, havde allesammen kun den ene Bestemmelse at kunne optage i sig og skjule et større eller mindre kvantum Whisky". Margaretha Järvinens artikel handlar om de uttryck som samhällets kulturbilder av kvinnligt alkoholbruk tagit sig i den konkreta kontrollpolitiken: anhållanden/omhändertaganden av berusade kvinnor i Helsingfors under perioden 1945 till 1989 såsom de finns dokumenterade i polisprotokoll. På ett ytligt plan har omhändertagandena av berusade kvinnor följt samma modell som omhändertagandena av berusade män. De har dikterats av två faktorer: omsorg om redlöst berusade personer som inte kan ta vara på sig själva och omsorg om allmän ordning och säkerhet. Polisprotokollen visar dock att omhändertagandena innehåller vissa kvinnospecifika drag och att dessa i första hand är relaterade till kvinnors sexualitet och reproduktiva funktioner. Om berusade kvinnor påträffades tillsammans med berusade män på och 50-talen kunde de omhändertas av ordningspolisen "för sin egen säkerhets skull", och förpassas vidare till vårdpolisen, misstänkta för prostitution, medan deras manliga motparter fick gå - om de inte var redlöst berusade. Under 1970 och 80-talen tycks sexualiteten ha mist sitt explicita symbolvärde i kontrollen av kvinnors berusning: protokollen innehåller inga hänvisningar till kvinnors sexualitet, promiskuitet eller

12 12 prostitution. Däremot har en "ny" kulturbild (som också bearbetats intensivt av massmedia) kommit in i polismaterialet. Protokollen från 1980-talet innehåller en liten grupp, mycket uppmärksammade, beskrivningar av kvinnor med minderåriga barn eller gravida kvinnor som omhändertagits för redlös berusning. Kontrollen av kvinnors sexualitet och reproduktiva funktioner och upprätthållandet av den "privata sfären" som kvinnors ansvarsområde tycks alltså vara centrala element i förståelsen av kvinnors alkoholbruk, historiskt och idag. I den fjärde artikeln i antologin analyserar Elianne Riska en form av rusmedelsbruk som traditionellt betraktats som "kvinnligt": psykofarmakabruk. Internationellt och nordiskt (med undantag av Finland) har det påvisats att kvinnor använder lugnande medel och sömnmedel ungefär dubbelt så ofta som män. Denna könsskillnad i psykofarmakabruk har vanligen förklarats med hjälp av en tautologisk, funktionalistisk modell; "den kvinnliga könsrollen" har antagits vara förenlig med antagandet av en sjukroll, och därför med psykofarmakabruk. Alternativt kan psykofarmakabruket analyseras ur ett strukturellt perspektiv; kvinnors psykofarmakabruk kan ses som en dold kvinnokontroll, vars mål är att anpassa kvinnor till en underordnd social position. Som en tredje teoretisk infallsvinkel till kvinnors psykofarmakabruk nämner Riska social konstruktionism där tyngdpunkten ligger på psykofarmakabrukets sociala och symboliska betydelse. I analyser av psykofarmakareklam har man kunnat påvisa hur effektivt medicinannonserna reproducerar det existerande könssystemet i samhället. Medan man på 1970-talet huvudsakligen skildrade hemmafruar som psykofarmakabrukare, har man numera övergått till att skildra förvärvsarbetande kvinnor, typiskt i kvinnospecifika omsorgs- och serviceyrken. Psykofarmakabrukets metaforer utgör alltså, i motsättning till alkoholbrukets metaforer, inget hot mot kvinnors samhällsfunktioner: reproduktion, omsorg och service. Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg analyserar kvinnors rusmedelsbruk ur ett socialisationsperspektiv. De renodlar tre faktorer som de betraktar som speciellt relevanta i socialisationsprocessen: rusmedel och sociala relationer, rusmedel som symbol på en vuxen livsstil och rusmedel som en del av ett heterosexuellt projekt. Unga flickors rusmedelsbruk antas vara mera påverkat av deras relationer till andra än unga pojkars rusmedelsbruk. Tonårsflickors drickande är ofta ett led i ett gemensamt utforskande av heterosexuella relationer, medan tonårspojkar typiskt dricker för att uppnå en speciell position i

13 13 pojkkretsen. Flickornas experimenterande med rusmedel sker inom den traditionella kvinnlighetens ramar. Rusmedelsbruket anpassas till en "självframställande" flickkultur, vars huvudsakliga ingredienser är klädsel, smink, dans, flirt och förföring. Rökning tycks ha blivit tonårsflickors "alkohol", enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg, ett uttryck för uppror och självständighet, men ett rusmedel som bättre harmonierar med kvinnorollen än alkohol gör. Medan pojkar typiskt kontinuerligt ökar sitt rusmedelsbruk från och med tonåren avbryter de flesta flickor utvecklingen mot ett mera omfattande bruk i års åldern. En del flickor övergår dock till ett regelrätt missbruk men detta betyder inte att de skulle överta ett "maskulint" handlingsmönster. Tvärtom anpassar de sig ofta till en extremt kvinnoundertryckande missbruksmiljö, där de är totalt beroende av det heterosexuella spelet och samtidigt saknar de nära väninnerelationer som är så centrala i den traditionella flicksocialisationen. Också i Christina Anderssons bidrag beskrivs tonårsflickors väg in i rusmedelsbruk och -missbruk. Hon har kartlagt missbruksutvecklingen bland 113 flickor som under ett kalenderår var i kontakt med Maria Norra Ungdomsenhet i Stockholm, och skiljer mellan tre typer av missbruksutveckling bland flickorna: a) måttligt missbruk, endast alkohol och cannabis, b) häftigt påkommande, plötsligt missbruk av tunga droger, och c) intensivt missbruk som ofta eskalerar från alkohol och cannabis till tunga droger. Av dessa tre är den andra kategorin en kvinnospecifik väg in i missbruk, enligt Andersson. I denna kategori återfinns många flickor som har en missbrukande pojkvän, ofta betydligt äldre än flickan själv, en pojkvän som tycks ha haft avgörande betydelse för missbruksdebuten. Skall då Mariaflickornas missbruk tolkas som ett uppror mot den traditionella kvinnorollen, eftersom så många av flickorna i journalerna beskivs som upproriska, rebelliska och provocerande? Andersson besvarar frågan nekande: flickornas uppror och revolt verkar snarare vara riktad mot deras problemfyllda familjebakgrund än mot någon specifik kvinnoroll. Att underordna sig sin pojkväns livsstil, och överta hans rusmedelsvanor, kan väl knappast ses som ett brott mot kvinnorollen, snarare motsatsen. Vad som däremot var klart könsrollspräglat, enligt denna undersökning, var ungdomsenhetens reaktioner på flickornas beteende. Med Marja Holmilas bidrag återvänder vi till fullvuxna kvinnors alkoholbruk: de kvinnliga storkonsumenternas dryckesmönster. Undersökningen, som baserar sig på en postenkät, gällde 6000 kvinnor i åldrarna år, bosatta i Helsingfors-regionen. Av dessa

14 14 kvinnor identifierades ca 10 % som personer med ett riskabelt alkoholbruk - denna kategorisering gjordes med hjälp av ett frågebatteri om dryckestäthet, dryckesmängd och upplevda skadeverkningar. Ålder var den bakgrundsvariabel som hade det klaraste sambandet med "alkoholpoäng", de flesta som klassificerats som riskkonsumenter återfanns i ålderskategorin under 30 år. Bakgrundsvariablerna utbildning och yrke hade inget klart samband med alkoholpoäng eller riskkonsumtion. Kvinnor med barn hade lägre alkoholpoäng än kvinnor utan barn. Stabila levnadsförhållanden, ett tillfredsställande arbete och ett lyckligt familjeliv föreföll att skapa förutsättningar för ett kontrollerat alkoholbruk. Bland de kvinnor som klassificerats som riskkonsumenter och som var gifta/samboende uppgav ungefär hälften att deras partner hade försökt få dem att minska sitt drickande. Om kvinnors drickande överskrider vissa gränser kan de traditionella könsrollerna, med kvinnlig kontroll av manligt drickande, vändas till det motsatta, enligt Holmila. Intressant nog levde dessa kvinnliga riskkonsumenter typiskt ihop med män som hade en lika, eller sannolikt mera omfattande alkoholkonsumtion än kvinnorna. De teoretiska utgångspunkterna i Elina Haavio-Mannilas undersökning är tre. För det första antas att kvinnors (och mäns) alkoholbruk har ett samband med den könssegregerade arbetsmarknaden. Kvinnor som arbetar på manligt dominerade arbetsplatser förväntas ha ett mera omfattande alkoholbruk än deras medsystrar på kvinnodominerade arbetsplatser. För det andra antas kvinnors drickande påverkas av män - arbetskamrater, partners - i högre grad än mäns drickande påverkas av kvinnor. För det tredje förväntas ett samband mellan kvinnors alkoholbruk och deras reproduktiva funktioner: kvinnor med barn antas dricka mindre än kvinnor utan barn. Alla tre hypoteserna bekräftas i Haavio-Mannilas artikel, som baserar sig på det representativa urvalet av Helsingfors-kvinnor som insamlades i Marja Holmilas undersökning. Kvinnor på manligt dominerade arbetsplatser påverkades av männens dryckesvanor, och detta samband gällde oberoende av ålder, utbildning och socioekonomisk status - medan mäns drickande inte påverkades av arbetsplatsens könssammansättning. Sambandet mellan alkoholbruk och kvinnornas familjeförhållanden tog sig följande uttryck: gifta eller samboende kvinnor utan barn hade det mest frekventa alkoholbruket, följda av gifta kvinnor med barn, ensamstående kvinnor, och slutligen ensamförsörjande mödrar som hade det minst frekventa alkoholbruket.

15 15 Pia Rosenqvist analyserar kvinnornas roll och funktioner i den finska AA och Al-Anon-rörelsen. Därmed återvänder vi till det tema som inledde antologin: relationerna mellan kvinnor och män i alkoholismrörelsen. Rosenqvist analyserar könsrelationerna i AA utgående från tre faktorer: arbete, makt och "cathexis" (sociala och emotionella relationer mellan individer). Å ena sidan framhåller hon att AA, liksom samhället i övrigt (och hela alkoholkulturen), givetvis är mansdominerat. AA grundades år 1948 i Finland och kvinnorna var med från starten, som alkoholisthustrur snarare än alkoholister. Idag utgör kvinnorna ungefär 25 % av AA-medlemmarna. Då det gäller fördelningen av makt och arbete, reproducerar AA i viss utsträckning samhällets könsstruktur; männens uppgifter i AA är i högre grad "offentliga" (publicering, publikframträdanden) medan kvinnors är "privata" (AA-interna uppgifter, service-uppgifter). Å andra sidan finns det i AA vissa regler och rutiner - talarturer på gruppmöten, rotation och lottdragning då det gäller vissa funktioner - som förefaller att garantera en viss jämlikhet mellan könen. Det tycks i det finska AA finnas en utbredd misstro till enkönade AA-grupper. Eftersom de kvinnliga AA-medlemmarna en gång har "gått över könsgränsen" - de har druckit tillsammans med män, de har utvecklat ett alkoholproblem och därmed brutit mot centrala normer visavis kvinnlighet - så anser de att de också kan nyktra till, och försöka bearbeta sina alkoholproblem tillsammans med män. Denna hållning kan, enligt Rosenqvist, återspegla det generellt oförenliga i alkoholbruk/alkoholproblem och kvinnliga livssammanhang. Det sista längre bidraget i antologin är Karen Leanders beskrivning av ett behandlingshem för kvinnor i vilket också personalen är kvinnlig. Leander har genom samtal och intervjuer med både personal och klienter försökt fånga deras upplevelser av behandlingshemmet och menar att dessa bäst kan beskrivas under fyra rubriker: det var av stor betydelse att det fanns bara kvinnor i behandlingshemmet; det var svårt att straffa ut sig; behandlingssamtalen ägde rum i enskildhet och vardagen präglades av ett ständigt förhandlande och en atmosfär av att ingenting är omöjligt. Leander relaterar dessa drag till varandra och till insikter om kvinnligt missbruk och principer för en behandling som beaktar kvinnors särskilda problem. Hon menar att vistelsen på behandlingshemmet åtminstone tillfälligt kunde medverka till att bryta vissa mönster i de kvinnliga missbrukarnas liv - både som missbrukare och som kvinnor - och avser därmed de mönster som representerar kvinnornas dubbelt underordnade ställning i samhället. Leander utesluter dock inte

16 16 möjligheten av att den modell som utvecklats vid behandlingshemmet - en icke-bestraffande tillitsfull och varm hantering av klintenterna - också kan ses som en ny (kontroll)teknik för att få kvinnorna att rätta sig efter husets målsättningar. Bidragen i denna antologi visar förhoppningsvis på några framkomliga vägar då det gäller vidareutvecklingen av forskningsområdet rusmedelsbruk och socialt kön. Genom att inkludera sammandrag av 11 undersökningar som också presenterades vid det nämnda NADseminariet vill vi fästa uppmärksamhet på mångsidigheten av de pågående nordiska forskningen om kvinnor och rusmedel. Sammanfattningsvis skall vi försöka knyta ihop de viktigaste teoretiska ansatserna i antologin. Dessa faller i stort sett i två grupper (jfr Riskas bidrag). Det ena är ett strukturalistiskt präglat perspektiv. Kvinnors rusmedelsbruk och -missbruk relateras i flera av bidragen till kvinnors specifika placering i samhällets produktions- och reproduktionssfärer. Kvinnors drickande och deras ansvar för mäns drickande har ett samband med ett patriarkaliskt familjesystem och en könssegregerad arbetsmarknad. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden, deras deltagande i manligt dominerade arbetskulturer och andra maskulint präglade sociala sammanhang har ett klart samband med ett ökat drickande hos kvinnor. De största förändringarna i de kvinnliga dryckesvanorna tycks ha skett i den nya medelklassen, bland kvinnor som relativt sett har en hög grad av "offentligt deltagande". Därmed inte sagt att dessa forskningsresultat skulle stödja en enkel konvergenshypotes. Samhällets könsstrukturer visavis produktion och reproduktion garanterar en fortsatt könsdivergens i dryckesvanorna. Kvinnors reproduktiva funktioner är fortfarande - tidsmässigt, ekonomiskt, normativt - ett mycket effektivt hinder för ett mera omfattande rusmedelsbruk bland kvinnor. Det andra är ett konstruktivistiskt/diskursivt perspektiv. I denna forskningstradition är det samhällsdiskursen, som är det centrala. Kvinnors förhållande till rusmedel - alkohol, narkotika, psykofarmaka analyseras i antologin som en social, kulturell och historisk konstruktion. Kvinnors moderata dryckesvanor, deras roll som kontrollörer av manligt alkoholbruk och som "medberoende" i alkoholistvården är på många olika nivåer sammanbundna med den sociala konstruktionen av en "privat" och "offentlig" sfär. Ur ett

17 17 diskursivt perspektiv är dessa sfärer emellertid inte givna a priori; de är ett led i en samhällelig definitions- och kategoriseringsprocess. Den socialt bestämda förankringen av kvinnor i den "privata" och män i den "offentliga" sfären har haft vittgående konsekvenser för de könsreglerade förhållningssätten till rusmedel. Kvinnors reproduktiva ansvar i familjelivet har per definition varit oförenligt med ett mera omfattande alkoholbruk; däremot tycks psykofarmaka som social konstruktion harmoniera bättre med ett reproduktivt ansvar. Kvinnors funktion som familjelivets beskyddarinnor har, i hemmet, i alkoholismrörelsen, gett dem ett "naturligt" medansvar också för mäns drickande - och tillnyktrande. Det sociala likhetstecknet mellan drickande och en manlig samhällssfär har samtidigt osynliggjort det kvinnliga drickandet och de kvinnliga alkoholproblem som förekommit, trots alla motföreställningar. LITTERATUR Ahlström, Salme (1987): Women's Use of Alcohol, i Jussi Simpura red. Finnish Drinking Habits. The Finnish Foundation for Alcohol studies, Volume 35, Helsinki. Christensen, Else & Kirsten Hvidtfeldt (1983): Den traditionelle kvinderolle som ideologi. Ingår i: Kvinnoforskning kring alkohol och droger. NAD-publikation nr 8, s Duckert, Fanny (1986): Behandling av kvinnelige problemdrikkere. Ingår i: Kvinnor, alkohol och behandling. NAD-publikation nr 13, s Grossman, Maj-Britt (1990): Knacka på! Bostads- och boendeförhållanden för kvinnor med missbruksproblem. KTH, Arbetshandling, Stockholm. Holmberg, Roger & Ulf Malmström (1987): Alkoholrådgivning för kvinnor. FOU-rapport 75, Stockholm, (stencil).

18 18 Holmila, Marja (1988): Wives, Husbands and Alcohol. A Study of Informal Drinking Control within the Family. The Finnish Foundation for Alcohol Studies, volume 36, Helsinki. Honkasalo, Marja-Liisa (1983): Kvinnor och alkohol. Ingår i: Kvinnoforskning kring alkohol och droger. NAD-publikation nr 8, s Honkasalo, Marja-Liisa (1986): Kvinnofyllan - finns den? Ingår i: Kvinnor, alkohol och behandling. NAD-publikation nr 13, s Järvinen, Margaretha & Hildigunnur Ólafsdóttir (1986): Kvinnors dryckesmönster. Ingår i: Kvinnor, alkohol och behandling. NADpublikation nr 13, s Järvinen, Margaretha (1990): Prostitution i Helsingfors - en studie i kvinnokontroll. Åbo Akademis Förlag, Åbo. Skinhøj, Kirsten Thue m.fl. (1988): Behandling for alkoholmisbrug ved danske ambulatorier. Socialforskningsinstituttet, Rapport , København. Snare, Annika (1986): Inledande funderingar om kvinnor, alkohol och kontroll. Ingår i: Kvinnor, alkohol och behandling. NAD-publikation nr 13, s Stadig, Ingela (1987): Vart har kvinnorna på Ängshöjden tagit vägen? FOU-byrån, Stockholm. Thorsen, Thorkil (1990): Hundrede års alkoholmisbrug. Alkohol og narkotikarådet, København.

19 19 Från nykterhet till medberoende Kontinuitet och förändring i definitionen av kvinnans roll i förhållande till mäns drickande Christa Appel, Morgensternstrasse 38, 6000 Frankfurt Denna artikel är indelad i två delar. I den första delen sammanfattar jag resultaten från min doktorsavhandling "KVINNOR - ALKOHOL - SAMHÄLLE. En undersökning av kvinnor i den amerikanska nykterhetsrörelsen under 1800-talet" (Appel 1991). I den andra delen försöker jag att sätta de teser som är karakteristiska för tolkningen av förhållandena mellan könen i 1800-talets amerikanska nykterhetsrörelse i relation till den moderna alkoholismrörelsen. Härvid ligger tyngdpunkten i mitt arbete på det i USA utvecklade begreppet "medberoende". I TESER OM KVINNORNAS ROLL I DEN AMERIKANSKA NYKTERHETSRÖRELSEN UNDER 1800-TALET 1 Männens dryckesvanor utgör kvinnornas alkoholproblem - kvinnornas egna dryckesvanor osynliggörs Enligt ideologin i 1800-talets amerikanska nykterhetsrörelse utgjorde männens dryckesvanor kvinnornas främsta alkoholproblem. I utvecklingen av en kvinnlig nykterhetsståndpunkt var kopplingen mellan alkoholproblematik och könsrollsproblematik ett väsentligt element. Nykterhetskravet blev ett medel för kvinnor att göra anspråk på, och i viss mening utöva, kontrollfunktioner i relation till män (jfr Gusfield 1963, Epstein 1981, Levine 1980, Harris 1979). Uppenbart är, att kravet på nykterhet var ett styrnings- och disciplineringsinstrument i händerna på bägge könen. Det är detta moment av kontroll som

20 20 möjliggjorde kopplingen mellan nykterhetsfrågan och skyddet av den kvinnliga sfären. Det skedde emellertid till priset av att den direkta insynen i kvinnans eget drickande föll bort. Den kvinnliga alkoholkonsumenten kunde bara uppmärksammas om hon bröt mot rollen som "anständig" kvinna, exempelvis som prostituerad. Tabueringen, diskrimineringen och repressionen av kvinnors alkoholbruk skapades inte av nykterhetsrörelsen. Icke desto mindre ställer jag upp hypotesen, att nykterhetsrörelsen väsentligt bidrog till att registreringen av alkoholsjukdomar hos kvinnor blev obetydlig. Om alkoholism var en manlig sjukdom, hur skulle då kvinnor kunna insjukna i den? Nyare amerikanska undersökningar har visat att de traditioner som nykterhetsrörelsen i detta avseende utvecklade har försvårat kvinnors möjligheter att få hjälp för sina alkoholproblem ännu idag (jfr Fillmore 1984). 2 Förändringar i relationerna mellan könen påverkar diskussionen om kvinnor och alkohol De allmänna, samhälleligt betingade förändringarna i relationerna mellan könen är väsentliga för diskussionen om kvinnor och alkohol (Appel 1990a). I min avhandling har jag visat att det handlar om en mångskiktad problematik, som utgår från allmänna samhällsekonomiska förändringar och leder till klasspecifika slutsatser. Av intresse i detta sammanhang är t ex att närmare studera förändringarna i samboende och i könens förhållande till varandra generellt, också mot bakgrunden av en klasspecifik ojämlikhet i utvecklingen. Hur återspeglas förhållandet mellan ändrade inkomststrukturer och begreppet "huslighet" i nykterhetsanhängarnas tänkande? 3 Nykterhetsrörelsen var en genuint borgerlig reformrörelse Både för borgerskapet och arbetarklassen hade alkoholfrågan en väsentlig symbolfunktion. Härigenom kunde man belysa och tolka de problem som det kapitalistiska samhället hade åstadkommit utan att dessa knöts till klasskampen. I kampen mot alkoholbruket, alkoholindustrin och särskilt mot krogen fann man en lämplig syndabock. Den kunde man ge skulden för fattigdom och nöd, sjukdom och förstörda mellanmänskliga relationer. Den som närmare vill

Föräldrars röster hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem

Föräldrars röster hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem Föräldrars röster hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem Brukare och forskare samverkar Ingrid Höjer STIFTELSEN SKRIFTSERIE Allmänna Barnhuset 2007:2 Barnhuset Föräldrars röster hur är det att

Läs mer

Från feminism till jämställdhet

Från feminism till jämställdhet sida 1 av 20 Från feminism till jämställdhet Jämställdhetsarbete kräver en positiv inställning till bägge könen Varför statsfeminismen är en återvändsgränd Jämställhet behöver inte betyda likriktning mellan

Läs mer

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Jessica Storbjörk Redaktör Stockholms universitets förlag 106 91 Stockholm www.suforlag.se respektive författare 2012 Stockholms universitets

Läs mer

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra

Mäns våld mot missbrukande kvinnor. ett kvinnofridsbrott bland andra Mäns våld mot missbrukande kvinnor ett kvinnofridsbrott bland andra Förord Denna studie har tillkommit på uppdrag av Mobilisering mot narkotika (MOB). Inom ramen för MOB finns ett samarbete mellan Stockholm,

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Att bli sedd, få gehör och respons. Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg

Att bli sedd, få gehör och respons. Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg Att bli sedd, få gehör och respons Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg Mario Zetino Duarte Växjö, februari 2003 Sammanfattning Den enda av verksamheterna kring familjeproblematik som

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende

Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för Socialt Arbete C-uppsats Socialhögskolan, VT 2005 Ungdomar med utländsk bakgrund och socialt avvikande beteende En studie av tre ungas upplevelser av sin livssituation

Läs mer

Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention

Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Examensarbete Ungdomsbrottslighet i gäng: risk och prevention Litteraturöversikt med teoretiska analyser Sanela Alic Handledare: Erika Hedenskog Risk factors for juvenile delinquency - A systematic review

Läs mer

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Inledning... 1 Zenit: Kvinnorörelsens strategi... 1 Bengtsson. Widerberg: Arbetets Kvinnor kärnan till en proletär kvinnoorganisation?... 1

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

Av Eva-Maria Svensson

Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson Likhet inför lagen är hyllad princip för rättsstaten, fastslagen i många konstitutioner så ock i

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar.

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. SiS följer upp och utvecklar 1/09 Betydelse för vårdens utformning Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Tove Pettersson Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Betydelse för vårdens

Läs mer

Genusperspektiv på medicinen

Genusperspektiv på medicinen Genusperspektiv på medicinen två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik av Anne Hammarström Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv

Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv Det är mig du ser först på parkbänkenen narrativ studie om kvinnor i missbruk ur ett relations- och genusperspektiv SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work,

Läs mer

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4 JMG Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Arbetsrapport nr. 4 Organisation och kön En strategisk litteraturöversikt av ämnesområdena organisation och kön applicerat på forskningsprojektet

Läs mer

Maria Bäckman och Cecilia Waldebring

Maria Bäckman och Cecilia Waldebring Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Välfärdsprogrammet UPPLÖSNINGEN FÖRE-UNDER-EFTER En intervjustudie av åtta människors upplevelse av en separation Maria Bäckman och Cecilia Waldebring

Läs mer

Genusforskning inom kulturgeografin

Genusforskning inom kulturgeografin Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning av Gunnel Forsberg Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning av Gunnel Forsberg Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99

Läs mer

Syftet med den här undersökningen är att utreda det sociala nätverkets roll under återhämtningsprocessen

Syftet med den här undersökningen är att utreda det sociala nätverkets roll under återhämtningsprocessen Artikel Johanna Levälahti Sociala nätverk och socialt stöd i återhämtningsprocessen från alkoholmissbruk Inledning Alkoholproblem är något som påverkar både den missbrukande individen och hans/hennes sociala

Läs mer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer

Att bemästra missbruk hos ungdomar. Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer Att bemästra missbruk hos ungdomar Ungdomsteamet Mini Marias öppenvård för ungdomar och familjer FoU i Väst/GR och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri: PR-Offset, Mölndal

Läs mer

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET

HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? - BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITET HT 2007 Socionomprogrammet Författare: Johan Ulff Handledare: Stig Grundvall ABSTRACT GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

I skärningspunkten mellan genus och etnicitet Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv

I skärningspunkten mellan genus och etnicitet Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv Paulina de los Reyes I skärningspunkten mellan genus och etnicitet Ett ekonomiskt historiskt perspektiv på invandrarkvinnor i svenskt arbetsliv Artikeln 1 analyserar invandrarkvinnors ställning på den

Läs mer

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND?

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? EN STUDIE AV LIVSFORMER I SORSELE KOMMUN Madeleine Eriksson ABSTRACT

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer