SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Maria Pettersson Sidan 1 av 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-08-30 Maria Pettersson Sidan 1 av 4"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0099 VON-7 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Tillgång till internet i äldreomsorgsverksamheter Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Krav på möjlighet till internettillgång i samtliga lägenheter skall ställas när vård- och omsorgsnämnden låter bygga nya särskilda boenden. 2. Internettillgång läggs till i järn före I se verktyget för särskilda boenden vid vidareutveckling av jämförelseverktyget. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ökad tillgång till internet genom WIFI kan åstadkommas på äldreboenden, dagverksamheter och seniorträffar. Tidigare uppskattningar visar på införandekostnader på ca kronor per äldreboende för Nytorps äldreboende och Edsbergs äldreboende. I flera av de kommuner med bäst internettillgång är det fastighetsägaren som har infört detta i och med om byggnation eller nybyggnation av boenden. Vårdoch omsorgskontoret förslår därför krav på möjlighet till internet i samtliga lägenheter när nämnden låter bygga nya särskilda boenden. Vidare föreslås att internettillgång läggs till i jämförelseverktyget för boenden när järn före I se verktyget vidareutvecklas, så att den enskilde far möjlighet att välja ett boende med tillgång till internet. Bakgrund Under hösten år 2014 genomförde vård- och omsorgsnämnden en kartläggning av internettillgången på kommunens särskilda boenden, dagverksamheter och seniorträffar. Den visade att det på åtta av tolv boenden finns möjlighet till internet på rummen, på sex av dem via fast uppkoppling och på två av dem via trådlöst internet/wifi. En av fem dagverksamheter har internetuppkoppling. Vidare har samtliga enheter inom seniorträffar trådlös internetuppkoppling. Som ett resultat av kartläggningen gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ökad tillgång till internet genom WIFI kan åstadkommas på äldreboenden, dagverksamheter och seniorträffar. 1 Se bilaga I Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2014/0099 VON-7 Sidan 2 av 4 När det gäller tillgång till internet på dagverksamheter pågår ett arbete med att se över och uppgradera nätkommunikation och även möjlighet till datorer i gemensamhetsutrymmena. Vård- och om sorgs kontoret föreslår därför att nämnden avvaktar den uppgraderingen. Vidare har vård- och omsorgsnämnden fått ett uppdrag av kommunstyrelsen kring välfårdsteknologi. Inom ramen för det arbetet är det eventuellt möjligt att se över om införande av plattor i några verksamheter kan fylla behovet av ökad internettillgång tills vidare. Järfälla planerar för närvarande ett sådant projekt med 1-2 surfplattor per avdelning. Vid särskilda boenden har dock utförarna inte några planer på att öka internettillgången för närvarande. Ett alternativ är därför att vård- och omsorgsnämnden bekostar ökad internetutbyggnad. Kommunens ITavdelning fick för några år sedan en förfrågan om möjligheten till införande av internet på Nytorps äldreboende (ca 40 boendeplatser). Detta skedde då SOLOM fortfarande planerades vara kvar i kommunal regi. Slutsatsen var att det skulle kosta kronor att införa internet på samtliga ytor på Nytorp. Driftskostnaden skulle därtill bli kronor per år. SOLOM valde då att inte gå vidare med uppdraget på grund av den uppskattade kostnaden. Den tillgång som finns på Nytorp idag är att de boende själva kan ordna med uppkoppling i sin lägenhet. Ett annat exempel kommer från Edsbergs äldreboende (Ulrikas gård och Gabriels gård). För närvarande ser vård- och omsorgskontoret över möjligheten att införa internet på dessa boenden (ca 80 boendeplatser), då mobilnätet är svagt och trygghetslarmen behöver säkras upp ytterligare. Vid ett sådant införande skulle ett gästnätverk kunna erbjudas. En kostnadsindikation ger en initialkostnad på kronor (upp till våning 5) plus driftskostnad på cirka kronor årligen. Varken den undersökning som IT-avdelningen har genomfört på Nytorp eller den som vård- och omsorgskontoret för närvarande genomför för Edsbergs äldreboende kan appliceras direkt på andra boenden. Detta beror på att det är många faktorer som påverkar vad som behöver sättas in, såsom tjocklek på väggar, hur nära en sändare boendet finns, hur många våningar som finns och inte minst vad internet ska användas till. För tv-tittande krävs högre prestanda än för läsning av mail. De krav som har ställts på WIFI på Edbergs äldreboende medger inte att titta på tv eller film. Enligt IT-avdelningen krävs en utredning för var och ett av de särskilda boenden som inte har tillgång till internet i dagsläget för en mer specifik kostnadsuppskattning. En sådan beställning behöver klargöra hur många som ska ha tillgång till internet samtidigt och vad internet ska kunna användas till. Däremot bör beslut om en särskild form för internet, exempelvis WIFI, inte föregå utredningen, eftersom vilken form som är mest lämplig kan variera mellan boendena. IT-avdelningen menar att det är bättre att specificera vad internet ska kunna användas till. Vidare måste nämnden fråga sig om entreprenader ska ingå i det nät som kommunen har och i så fall bör man avvakta anvisningar på IT-säkerhetspolicyn som väntas

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2014/0099 VON-7 Sidan 3 av 4 vara klar under våren. Den väntas bland annat innebära att all internet som kommunen sätter in har krav på spårbarhet och därmed går genom kommunens inloggningssystem. För en privat utförare skulle detta innebära att det inte är möjligt att koppla ihop boendets IT-system med företagets andra verksamheters IT-system - något som man kan tänka sig att utförama är intresserade av att göra. Att äldreboendena blir en del av kommunens ITsystem skulle det vidare innebära en kostnad på cirka kronor för kommunen, eftersom kommunen i dagsläget är nära taket på hur mycket internet som far användas. Majoriteten av de kommuner som har 100 procents internettillgång är mycket små kommuner, såsom Alvesta, Bengtsfors, Fagersta, Grästorp, Knivsta, Orsa, Tomelilla och Töreboda. Endast Kungsbacka och Trosa är större kommuner. Ingen stockholmskommun tillhör de bästa i landet. För de flesta av dessa kommuner har tillgång till internet ökat i samband med ombyggnation eller nybyggnation av boendena. Eftersom kommunerna är små kan det räcka med ett par ombyggnationer för att uppnå 100 procents internettillgång. Ofta är det ett kommunalt fastighetsbolag som äger byggnaderna som har genomfört förändringen, utan att det har inneburit någon kostnad for kommunen. I regel dras internet till rummen och de boende far därefter själva teckna abonnemang om de så önskar. I ett par kommuner har internetinförandet inneburit att de boende automatiskt får tillgång till internet på rummet. I Alvesta har fastighetsbolaget stått för införandekostnaden och sedan lagt kostnaden på hyran (knappt 50 kronor). Kungsbacka är det enda fallet där kommunen har stått för samtliga kostnader. Där fattades ett politiskt beslut att införa gratis WIFI till samtliga personer som bor eller besöker ett äldreboende. Kostnaden för detta var cirka kronor, men då var fiber redan indraget i samtliga fastigheter. Förslag Med tanke på de uppskattade kostnaderna för Nytorp och Ulrikas gård och Gabriels gård anser vård- och omsorgskontoret att det inte är lämpligt att i nuläget gå vidare och anlita en IT-konsult för att ta fram mer specifika uppgifter kring införande av WIFI alternativt annan form av internet på äldreboenden. Istället föreslås krav på möjlighet till internet i samtliga lägenheter i de beställningar av nya boenden som nämnden gör till trafikoch fastighetskontoret. Installation vid nybyggnation är också en metod som har använts av flera kommuner som idag har den största tillgången till internet på särskilda boenden. Vidare kan förvaltningen lägga in tillgång till internet när jämförelseverktyg för boende utvecklas, så att kunder har den kunskapen när de väljer vilket äldreboende de vill komma till. Det ger en möjlighet för den kund som tycker att det är viktigt med internettillgång att välja boende utifrån det.

4 Tjänsteutlåtande Dnr 2014/0099 VON-7 Sidan 4 av 4 Förvaltningschef Karin Proos Utredare Maria Pettersson Bilagor: 1. Undersökning internettillgång Beslutsexpediering: Akt

5 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Bilaga 1 Dnr 2014/0099 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgskontoret har fatt i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att rapportera om internettillgången på kommunens äldreboenden, seniorträffar och dagverksamheter. Kontoret har gjort en sammanställning av enkätfrågorna för att få en uppfattning av internetanvändningen. Här nedan redovisas svaren: Fråga: Vilka verksamheter deltog i undersökningen? Antal Särskilt boende 12 Dagverksamhet 5 Seniorträffar 6_ Totalt 23 Alla 23 berörda verksamheter deltog i enkätundersökningen. Nedan redovisas varje kategori för sig. A. Särskilt boende (enskildas rum): På de 12 enheterna inom de särskilda boendena svarade man följande kring internetuppkoppling: Fråga: Finns internetuppkoppling på de enskilda rummen? Antal Ja 2 Nej 4 Ja, bara hos dem som beställt 6 Totalt 12 Det är 4 enheter idag som saknar uppkoppling på de enskilda rummen. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

6 Fråga: Vilka/vilken typ av uppkoppling finns på rummen? Fast uppkoppling Trådlös (Wifi) Ribbings backe 1 Soltorps Äldreboende 1 Rådans äldreboende Nytorps korttidsboende Bergkälla äldreboende 1 Lenalundsgården Gabriels gård 1 Ulrikasgård 1 Norrgården Minerva 1 Tors Backe servicehus 1 Gillbogården 1 Av ovanstående tabell framgår vilka 4 enheter som saknar uppkoppling på rummen idag. Idag har 8 enheter någon form av uppkoppling. Fråga: Kostar det för den enskilda att använda uppkopplingen? Ja Nej Ribbings backe 1 Soltorps Äldreboende 1 Bergkälla äldreboende 1 Gabriels gård 1 Ulrikas gård 1 Minerva 1 Tors Backe servicehus 1 Gillbogården På 3 enheter är det kostnadsfritt för den enskilde. oo g o_ c ro M cd o CNJ c CD E o -o c "O o o

7 På frågan om datortillgången på rummen svarade man följande: Fråga: Antal datorer som finns på de enskilda rummen. Ribbings backe Ulrikas gård Minerva Antal Efterfrågan på internetuppkoppling i boenderummen är liten. Två enheter uppger däremot att anhöriga har efterfrågat om internetuppkoppling. En enhet har idag en boende med mobilt internet som han tagit med sig. Han kan dock inte använda det själv. A. Särskilt boende (gemensamhetsutrymmena): Bland de 12 svarande har 5 enheter internetkoppling i gemensamhetsutrymmena. Fråga: Finns internet i gemensamhetsutrymmen? Antal verksamheter Ja 5 Nej 7 Totalt 12 Fast uppkoppling har 5 verksamheter och 4 har trådlös (WiFi). På frågan om datorutrustning svarade Ribbings backe, Minerva och Gillbogården att de har datorer och surfplattor i gemensamhetsutrymmena.

8 B. Dagverksamheter: Alla 5 dagverksamheter deltog i undersökningen. Av svaren framgår att det är bara Eveo som har internetuppkoppling i gemensamhetsutrymmena. Fråga: Finns internetuppkoppling i gemensamhetsutrymmena? Ja Nej Eveo omsorg 1 Rosenhill 1 Edsbergsstugan 1 Solrosen 1 Häggviksgården De andra dagverksamheterna där det saknas internet drivs av AB Solom. Det pågår dock ett arbete med att se över och uppgradera nätkommunikationen och även möjligheten till datorer i gemensamhetsutrymmena. Fast uppkoppling finns idag till personaldatorer. C. Seniorträffar: Samtliga enheter inom seniorträffarna har trådlös internetuppkoppling (Wifi) De har datorer och surfplattor i gemensamhetsutrymmena och det är kostnadsfritt för den enskilde. Fråga: Utrustning i gemensamhetsutrymmena? Datorer Surfplattor Träffpunkt Turebergs allé 1 1 Gillegården 2 1 Malmgården 3 1 Skälbygården 2 1 Senioträffen Edsberg 3 1 Helenelundsgården

9 Helhetsbild av internetuppkoppling i gemensamhetsutrymmena: På de särskilda boendena så saknas internetuppkoppling på 7 enheter av 12 och av 5 dagverksamheter så saknar 4 internetuppkoppling i gemensamhetsutrymmena. Ett arbete pågår dock på dagverksamheterna med att se över och uppgradera nätkommunikation och möjlighet till datorer i gemensamhetsutrymmena. Fast uppkoppling finns dock idag till personaldatorerna. Alla enheter inom seniorträffarna har däremot internetuppkopplingar och det är kostnadsfritt för den enskilde att använda. Verksamhetens namn Kategori ^ Fast uppkoppling Trådlös (Wifi) utrymmen 1 7 Bergkälla äldreboende Särskilt boende Ja 1 Gillbogården Särskilt boende Ja 1 Minerva Särskilt boende Ja 1 Ribbings backe Särskilt boende Ja 1 Soltorps äldreboende Särskilt boende Ja 1 Gabriels gård Särskilt boende Nej Lenalundsgården Särskilt boende Nej Norrgården Särskilt boende Nej Nytorps korttidsboende Särskilt boende Nej Rådans äldreboende Särskilt boende Nej Ulrikas gård Särskilt boende Nej Tors Backe servicehus Särskilt boende Nej Edsbergsstugan Dagverksamhet Nej Häggviksgården Dagverksamhet Nej Rosenhill Dagverksamhet Nej Solrosens Dagverksamhet Nej Eveo Dagverksamhet Ja 1 Gillegården Seniorträff Ja 1 1 Helenelundsgården Seniorträff Ja 1 1 Malmgården Seniorträff Ja 1 1 Seniorträffen Edsberg Seniorträff Ja 1 1 Skälbygården Seniorträff Ja 1 1 Träffpunkt Turebergs allé Seniorträff Ja 1 1

10 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Maria Pettersson Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0290 VON-2 Diariekod: 002 Vård- och omsorgsnämnden Åldrande inom LSS-verksamheterna Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: I. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av kartläggningen av åldrande inom LSS-verksamheterna enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden beslutade l I att inom ramen för verksamhetsplanen 2015 låta genomföra en kartläggning av nya behov vid åldrande för personer som har beviljats insatser enligt LSS. Kartläggningen visar att aktiviteter för dem som inte går på daglig verksamhet samt möjligheten till kvarboende är två betydande utmaningar. En förutsättning för kvarboende är ett gott samarbete mellan utförare vid LSS-boendena och sjukvårdspersonal. Det är något som vård- och om sorgs kontoret har i åtanke inför planering av överförandet av hälso- och sjukvården från landstinget till kommunen den första oktober Vård- och omsorgsnämnden kommer även att beakta kartläggningen i det fortsatta arbetet med att ta fram till verksamhetsplan för år förslag Förvaltningschef Karin Proos Utredare Maria Pettersson Bilagor: 1. Åldrande inom LSS-verksamheterna Beslutsexpediering: Akt Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 SOLLENTUNA KOMMUN Åldrande inom LSSverksamheterna Möjliga vägar framåt i och med ökad livslängd bland personer med funktionsnedsättning som får insats i Sollentuna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Pettersson Maria

12 Innehållsförteckning 1 Resultat och förslag på åtgärder Inledning Resultat Daglig verksamhet och boende vanligaste insatser bland äldre Bo kvar på gruppboendena Flytt från serviceboenden till gruppboenden Flytt till särskilt boende i särskilda fall Aktiviteter Sammanfattning och slutsatser Förslag på åtgärder 6 Sida 1 av 6

13 1 Resultat och förslag på åtgärder 1.1 Inledning För vård- och omsorgsnämnden är det viktigt att kunna erbjuda insatser som är anpassade till de förändrade behov som kan uppstå i och med åldrande. Därför beslutade nämnden att inom ramen för verksamhetsplanen 2015 låta genomföra en kartläggning av nya behov vid åldrande för personer som har beviljats insatser enligt LSS. Kartläggningen har genomförts genom att verksamhetschefer och ibland även personal på fyra gruppboenden och ett serviceboende med flera individer över 62 år har intervjuats kring frågor om boende och aktiviteter vid ålderdom. Dessutom har två verksamhetschefer för dagliga verksamheter intervjuats kring sysselsättning. Kommunala handikaprådet (KHR) och FUB har också konsulterats. Samtliga intervjuer genomfördes under våren Sida 2 av 6

14 1.2 Resultat Daglig verksamhet och boende vanligaste insatser bland äldre Medellivslängden ökar och det gäller även för personer som får stöd via LSS-insatser. Våren 2015 far 136 personer på mellan år stöd genom LSS i Sollentuna. 59 av dem är över 62 år. Bland personer över 62 år är boende (23 personer) och daglig verksamhet (19 personer) de vanligaste insatserna. Vissa personer får både boende och daglig verksamhet, andra får någon av insatserna. Daglig verksamhet är vanligare i de yngre åldrarna; endast tre personer på mellan år går på daglig verksamhet.' Boende är däremot ungefär lika vanligt under hela perioden. Antal personer i olika ålderskategorier samt deras LSS-insatser. En person kan ha fler än en insats. Antal personer a Daglig verksamhet : Boende Kontaktperson Ledsagare Avlösarservice Personlig assistans Boendestöd (SoL) Säbo (SoL) : Hemtjänst (SoL) år år år år år år år Bo kvar på gruppboendena Verksamhetscheferna på gruppboendena tycker att personerna som bor där i de flesta fall kan bo kvar där så länge de lever. Förutsättningen är dock att samarbetet med primärvården förbättras. Idag bor äldre personer där med behov och diagnoser som sondmatning, deinenssjukdom, hjärtsvikt, stroke, värk i ben och leder och fallrisk. Verksamhetscheferna vill därför dels att tillgängligheten till sjuksköterska och läkare som även har möjlighet att komma ' Enligt LSS 9:10 skall daglig verksamhet ges till personer i yrkesverksam ålder och kammarrätten i Stockholm , mål nr gör tolkningen att detta innebär till 67 års ålder, eftersom personer utan funktionsnedsättning har rätt att arbeta så länge. Vård- och omsorgsnämnden beslutade i "Förtydligande av riktlinjer for beviljande av daglig verksamhet för personer över 65 år" att begreppet yrkesverksam ålder ges betydelsen till och med 67 år. Om den allmänna pensionsåldern förändras skall detta även följa med denna riktlinje. Vidare kan personer beviljas fa fortsätta med daglig verksamhet efter fyllda 67 år och fram till 70 år. men insatsen kan då endast beviljas enligt socialtjänstlagen, med avgift och med indragen habil iteringsersättning. Sida 3 av 6

15 ut till boendet ska öka. Dels vill de ha möjlighet att ringa någon efter kontorstid som kan hjälpa till med bedömningar - någon som har mer kompetens gällande funktionsnedsättning än vad de som svarar i telefon på vårdguiden har. Idag upplever verksamhetschefer och personal svårigheter att tolka och beskriva symtom för sjukvårdspersonal som inte har träffat den boende och som saknar kompetens om funktionsnedsättningsområdet. Detta, menar de, kan leda till såväl missförstånd som brist på förtroende för sjukvårdspersonalen. Viktigt för förståelsen av kartläggningen är att landstinget ansvarar för basal hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterska inklusive basal rehabilitering och habilitering för daglig verksamhet och LSS-boende vid tiden för intervjuerna. Vidare önskar verksamhetscheferna ett förtydligande gällande vad som är primärvårdens uppgifter och vad som ska skötas av boendet, för att undvika att boendet tvingas utföra HSLuppgifter de inte har mandat att utföra. En utförare föreslår att det görs en ny individuell plan vid 65 års ålder, där aktörer såsom läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, representant från boende och LSS-handläggare träffas och planerar hur vården och omsorgen ska se ut framöver. En annan förutsättning för kvarboende på gruppboenden som nämns av flera verksamhetschefer är att kompetensen hos de anställda på boendet ökar, bland annat kring olika åldersrelaterade förändringar och sjukdomar. Slutligen nämner någon även behov av större badrum för att möjliggöra användning av hjälpmedel som duschsäng. Från och med den första oktober tar kommunen över ansvaret för basal hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå inklusive basal rehabilitering och habilitering för daglig verksamhet och LSS-boende, hädanefter kallat basala HSL-insatser för LSS, från landstinget. Kommunen får därmed möjlighet att avhjälpa de svårigheter som beskrivits ovan. Det skulle kunna gälla behov av ett bra samarbete med tydlig rollfördelning mellan vårdpersonal och personal på boendena för att öka tryggheten och möjligheten till kvarboende. Verksamhetscheferna ser inga nackdelar med att äldre och yngre bor tillsammans på boenden. De menar att det istället är vårdtyngd som är den avgörande faktorn för var personer ska bo. Någon menar även att ju fler aktiviteter som finns utanför boendet ju bättre fungerar det att bo tillsammans med personer i olika åldrar och med olika intressen Flytt från serviceboenden till gruppboenden För äldre personer som bor på serviceboenden föreslår ett par verksamhetschefer flytt till gruppboenden. Dels på grund av att det finns mer personal där men också för att den enskilde inte kommer ut i en korridor, utan i ett gemenskapsrum där det alltid finns personal. Personalökning i serviceboendet skulle enligt verksamhetscheferna inte göra det möjligt att ha samma överblick på grund av boendets arkitektur Flytt till särskilt boende i särskilda fall Vid vissa situationer nämner dock samtliga verksamhetschefer för boendena att flytt kan bli nödvändig. De flesta anser att deinenssjukdom kan vara en sådan situation. Här föreslår flera skapandet av ett gruppboende för äldre personer med funktionsnedsättning där det skulle finnas såväl sjukvårdskompetens som kompetens i olika funktionsnedsättningar. Ett annat Sida 4 av 6

16 förslag är att personer vid deinenssjukdom flyttar till ett av befintliga särskilda boenden med demensinriktning. Idag finns personer med en diagnostiserad eller misstänkt deinenssjukdom både på gruppboenden och på serviceboenden, men de verksamhetschefer som har att hantera denna situation tycker alla att det är problematiskt. Detta på grund av att det krävs mer sjukvårdskunskaper än vad de har. De anser sig inte heller ha erfarenheter av att hantera situationer som aggressivitet eller om en person går ut mitt i natten Aktiviteter Sju av sjutton personer som bor på de boenden vi fokuserat på går fortfarande på daglig verksamhet. Fem av dem är 63 år, en 66 år och en 70 år. Idag är det möjligt att gå i daglig verksamhet upp till 67 års ålder som LSS-beslut och mellan års ålder som SoL-beslut. Skillnaden att få insatsen som SOL-beslut är att habilitetsersättningen då upphör och att en avgift tas ut för insatsen. En orsak till detta är att det inte finns någon dagverksamhet eller öppen verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Resterande personer på mellan 65 och 75 år går inte på daglig verksamhet. De intervjuade verksamhetscheferna på såväl boenden som på dagliga verksamheter är måna om att det ska finnas någon aktivitet för personer efter att de har slutat på daglig verksamhet. Hur den verksamheten ska se ut finns det dock olika åsikter om, något som skulle kunna förklaras av olika behov hos de individer som verksamhetscheferna möter. Vissa verksamhetschefer föredrar att den enskilde ska få gå kvar på daglig verksamhet efter 67 års ålder och ibland även efter 70 års ålder med argumentet att det innebär så liten förändring som möjligt. Andra föredrar uppstartande av dagverksamhet med argumentet att den verksamheten är lugnare. Vilken inställning verksamhetscheferna har skulle kunna bero på vilka behov av sysselsättning de uppfattar hos de individer som de möter i arbetet. Det är dock värt att notera att det endast är tre personer som är över 67 år och som går på daglig verksamhet. Sida 5 av 6

17 1.3 Sammanfattning och slutsatser I Sollentuna finns ett knappt 60-tal personer med LSS-insatser som är över 62 år. Bland dessa är boende och daglig verksamhet de vanligaste insatserna. Enligt utförarna kan de flesta bo kvar i sitt LSS-boende, under förutsättning att samarbetet med sjukvården förbättras. Det är något som förväntas ske i och med att kommunen tar över ansvaret för basala HSL-insatser för LSS. I undantagsfall, exempelvis om en person bor på ett serviceboende eller har en demensdiagnos, anser verksamhetscheferna att det inte är lämpligt att den enskilde bor kvar på boendet. Förvaltningen anser att kvarboende kommer att fungera i de flesta fall - särskilt då basala HSL-insatser för LSS tas över av kommunen den första oktober I enstaka fall kan det dock finnas behov av annan boendeform. I dessa fall är det viktigt att hitta bra individuella lösningar, då behoven kan se väldigt olika ut mellan olika personer i denna mycket heterogena grupp. När det gäller sysselsättning är verksamhetscheferna måna om att det ska finnas någon aktivitet för personer som har slutat på daglig verksamhet. Förvaltningen håller med om att det finns ett behov av fler aktiviteter för denna målgrupp, utöver de aktiviteter som utförarna ansvarar för Förslag på åtgärder A Arbeta för att öka möjligheten till aktiviteter för ålderspensionärer med funktionsnedsättning. A Övergång från en livssituation till en annan kan skapa osäkerhet. Därför är det viktigt att arbeta för att den enskilde har tillräcklig information inför denna övergång för att denne ska känna sig trygg. A Arbeta för att överföringen av basala HSL-insatser för LSS i kommunal regi leder till ett ökat samarbete mellan utförarna för boenden och utföraren av HSL-insatser. Förhoppningen är att detta leder till ökad trygghet och möjlighet till kvarboende på LSS-boenden intill livets slutskede. * Det finns behov av att se över alternativa boendeformer för de individer som inte kan bo kvar på ett LSS-boende. Sida 6 av 6

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. långsiktiga plan för funktionshinderområdet. Personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS

Vård- och omsorgsnämndens. långsiktiga plan för funktionshinderområdet. Personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för funktionshinderområdet Personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS 1 2 Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 4 Uppdrag och syfte... 4 Politiskt mål... 4 Metod... 5 Styrdokument...

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret Christer Lobéus 2015-08-06 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0243 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Plan för LSS-boenden Förslag till beslut

Läs mer

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Remissvar över förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 1.6-0195/2012 SID 1 (8) 2012-05- 14 Remissvar

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2017-05-11 ON 2017/0020 52545 Omsorgsnämnden Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom Förslag

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-09-15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande

SOLLENTUNA KOAAMUN 7MJ. Vård- och omsorgskontoret. Utveckling av Seniorlunch Sollentuna. Tjänsteutlåtande SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-03-13 Liselott Ohlsson Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0304 VON-5 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Utveckling av Seniorlunch Sollentuna Förslag

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-05-15 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Särskilt boende Källreda U-13-53 Sista anbudsdag: 2013-06-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2013-10-01 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-09-21 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-17 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-09-15 Maria Pettersson Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0289 VON-2 Diariekod: 002 Vård- och omsorgsnämnden Utredning av demenssjukdom i Sollentuna

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal PM Bilaga 7:4 Kommunledningskontoret 2013-06-10 Annika Holmberg Bo Johansson Sidan 1 av 5 Kommunarkivarie arkivarie 08-579 216 45 08-579 216 51 Dnr KS 2013/1120 Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt,

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Inrättande av gruppbostad för LSS-boende genomförandeärende

Inrättande av gruppbostad för LSS-boende genomförandeärende Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-30 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inrättande av gruppbostad

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 21 Sidan 24 av 32 139/2011 Dnr 2011/271 VON.235 Förslag på namn för äldreboenden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-11-14. Sammanfattning Äldreboendena Strandgården och Ny torp ska ersättas av

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende 2005-11-28. 1(6) Social- och omsorgsförvaltningen Social- och omsorgsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gemensam sjuksköterskeorganisation kväll och natt inom primärvård i ordinärt och särskilt boende

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2015-09-07 Upphandlande organisation Upphandling Växjö kommun Drift av tre bostäder med särskild service samt daglig verksamhet i Ingelstad Christer Öhlin ON 2015-00036 Sista anbudsdag:

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Särskilt boende - SoL

Särskilt boende - SoL Särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON-176/2013 003 Godkänd av ledningsgruppen 2013-04-08 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 10-10-18 Ninna Kempe Sidan 1 av 3 Dnr 10/5 BUN.271 Barn- och ungdomsnämnden Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 11-15 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2010-10-21 87 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.50 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande S Kerstin Svensson S Margareta Jarlstedt M Hans Forssell S Maria Rönnehäll

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Styrdokument er inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.13) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 16 Beslutshistorik 2 (5) Omtryckt och kompletterad

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-08-24 Tid: Onsdag 29 augusti, kl. 09:00 (obs! heldag) Gruppmöte majoriteten 08:30 (samlingssalen) Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa

Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Piteå 2012-08-14 Till Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Ansökan om utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk ohälsa Bakgrund Organisation Piteå kommuns socialtjänst är organisatoriskt uppdelad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET. Sammanträdesdatum 2014-03-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOITET 12 (21} Sammanträdesdatum 2014-03-04 53 Dnr 2014/239 Nybyggnation av gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS INLEDNING Projektering

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Socialpsykiatri. - Stöd i det dagliga livet

Socialpsykiatri. - Stöd i det dagliga livet Socialpsykiatri - Stöd i det dagliga livet Socialpsykiatri stöd i det dagliga livet Personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar kan beviljas stöd i det dagliga livet, i och utanför bostaden,

Läs mer