Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg"

Transkript

1 Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg

2 Så vinner du konsumenternas förtroende Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg Banker och försäkringsbolag som missköter sig. Oansvarig utlåning. Ohållbar livsmedelsproduktion. Stigande energikostnader. Bedrägerier riktade mot utsatta kunder. Lågkonjunktur. Samtidigt som det europeiska valet närmar sig står samhället inför två allvarliga kriser. Finanskrisen har redan påverkat konsumenterna. De är idag allvarligt bekymrade för framtiden, för sina jobb, sin köpkraft och för sina personliga besparingar, lån och pensioner. Den andra krisen är klimatförändringen som långsiktigt kan påverka våra liv på ett allvarligt och ohejdbart sätt. Vad kan du som medlem av Europaparlamentet (MEP) göra för att hjälpa till att stoppa dessa kriser och få konsumenternas förtroende? För Europas 500 miljoner konsumenter kan Europaparlamentet och Bryssel kännas väldigt långt borta från deras vardagsliv. I en nyligen genomförd undersökning av medborgare över hela Europa 1 sa sig drygt hälften av de intervjuade inte vara intresserade av det europeiska valet. Många tror att deras röst inte kommer att förändra något. Detta är långt från sanningen! Ungefär 85 procent av konsumentlagstiftningen beslutas på EU-nivå, därför är valet till Europaparlamentet av högsta betydelse för konsumenterna och kan ha stor påverkan på oss alla. Denna korta vägledning är tänkt att skapa en «pakt» mellan parlamentet och konsumenterna och påverka de områden där parlamentariker kan agera för att skapa verkliga resultat. Detta är en agenda som vi hoppas att alla partier och kandidater ska kunna stödja. Konsumentpakten handlar om europeiska medborgares vardagsliv och de verkliga problem som konsumenterna står inför. Den sammanfattar nyckelfrågorna för europeiska konsumenter och huvudutmaningarna som väntar dig som parlamentariker. I tider där alla måste fatta beslut utifrån effekterna för framtida generationer, är det idén om hållbarhet som är basen i våra föreslag, inte enbart i fråga om miljö, utan även utsatta konsumenters intressen, inklusive barn, äldre och de som har det sämst ställt i samhället. Det finns ingen europeisk standardkonsument marknader, förväntningar och bekymmer skiljer sig mycket mellan de 27 medlemsstaterna. Men det finns några verkliga problem på EU-nivå för konsumenter som måste hanteras. Den inre marknaden måste arbeta i högre grad i enlighet med konsumenternas intressen, eftersom konsumenternas efterfrågan är marknadens drivkraft. Inom det rådande finansiella och ekonomiska klimatet, är det extra viktigt att konsumenterna kan ha förtroende för de varor och tjänster som de köper, inom landet och över gränserna. Ett mera konsumentvänligt Europa är ett Europa där konsumenternas rättigheter försvaras på en konkurrensutsatt marknad oavsett om det handlar det egna landet eller över gränserna med förtroende och ansvar angående tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och tvistlösning. Dina beslut i de följande frågorna är en möjlighet att skapa, bevara och stärka konsumenternas förtroende för Europaparlamentet och den Europeiska Unionen. Vi hoppas att du sparar och använder denna Konsumentpakt om du blir vald. Experter på BEUCs kansli och våra medlemmar över hela Europa finns till hands för att stödja dig i ditt arbete genom att, om så önskas, informera och reagera på information angående EU:s policys. Listan över våra medlemmar med kontaktinformation finns på vår hemsida: 1 The 2009 European elections: Special Eurobarometer, September 2008.

3 ENERGI OCH HÅLLBARHET Åtagande Garantera att alla EU:s konsumenter har tillgång till de energitjänster som de önskar. Detta utan att kompromissa med behoven vare sig hos nuvarande eller kommande generationer. Säkerställ att konsumtionsvaror och tjänster är hållbara och tillgängliga för alla. Gör det enkelt för konsumenter att agera hållbart. Energi för alla Tillgång till energi till ett rimligt pris är något som oroar många konsumenter, i synnerhet äldre människor och familjer med låg inkomst. Trots avreglering förblir konkurrensen begränsad. Undersökningar visar att de europeiska energimarknaderna fortfarande inte fungerar i praktiken. Problemen kan vara komplicerade och otydliga räkningar, ingen möjlighet att välja mellan olika leverantörer, svårigheter att komma åt information som gör det enkelt att byta leverantör. Gör det lättare för konsumenterna att byta leverantör och få tillgång till konfliktlösning samt öka konkurrensen på marknaden. Skydda konsumenterna, i synnerhet de som är mest sårbara. Få marknadsstrukturen att fungera, ge reglerande myndigheter rättighet att undersöka och reglera marknaderna. Tillåt reglerande myndigheter att vid behov införa ett pristak och försvara konsumenternas rättigheter. Se till att konsumenterna får den information de behöver för att hjälpa dem att hantera kostnader och förbrukning bättre. Räkningar ska vara tydliga, precisa och punktliga samt innehålla information om energiförbrukningen (med hjälp av smarta mätare för el och gas.)

4 Så vinner du konsumenternas förtroende Enkla hållbara val Allt fler konsumenter efterfrågar hållbara och energieffektiva produkter för att minimera effekterna på miljön. Men förvirrande informationen och marknadsföring gör att det ofta blir svårt. Än mera komplicerat blir det av att det inte finns tillräckligt med hållbara produkter. Så långt har EU-initiativen varit begränsade. Hållbarhet innebär inte bara energieffektivitet! Det innebär också en minskning av farliga kemikalier, resursutnyttjande, minskning av avfall, ökad återanvändning och återvinning, såväl som att ta med sociala och ekonomiska följder i beräkningen. Stöd en EU-strategi för att hjälpa konsumenter att göra hållbara val, balansera regleringars målsättningar, ge incitament och, där det är relevant, bidra till frivilliga åtgärder för att genomföra verkliga förändringar. Ta fram policier som hjälper konsumenterna att agera hållbart, i synnerhet för att spara energi via information, rådgivning, ekonomisk uppmuntran och stöd, eller genom att förbättra tillgängligheten för mera hållbara produkter. Se till att konsumenterna har tillgång till bättre information för att hjälpa dem att välja hållbara och energieffektiva produkter. Gör detta genom en enkel, mer ambitiös och dynamisk EU-energimärkning samt en starkare och bättre marknadsförd europeisk miljömärkning. Vi ber dig även att avvisa individuella märkningssystem som marknadsförs av industrin, eftersom dessa endast förvirrar konsumenterna. Se till att fler hållbara produkter kommer ut på marknaden. Det finns ett behov av stränga och ambitiösa produktstandarder inom industrin. Produkterna behöver bli mer hållbara, i synnerhet genom att produkternas miljöpåverkan tas med i beräkningen under hela livscykeln. Så kan du påverka som parlamentariker

5 FINANSIELLA TJÄNSTER Åtagande Garantera tillgång till säkra, prisvärda, tydliga, rättvisa och effektiva finansiella tjänster. Många konsumenter är allvarligt bekymrade om framtiden för deras tillgångar och besparingar, lån och pensioner. I en globaliserad värld finns ett akut behov av regleringar som kommer att skydda konsumenter och säkerställa att de finansiella marknaderna arbetar för allas bästa. Finansiell övervakning och reglering Den finansiella krisen har visat att de finansiella tillsynsmyndigheterna inte har klarat av att upptäcka riskerna och vidta nödvändiga åtgärder. I tider med instabila marknader, är ett av konsumenternas största orosmomenten säkerheten för deras banktillgångar om deras banker går i konkurs. Även om många medlemsstater redan har infört bankgarantier, finns det ett tydligt behov av att skydda alla europeiska konsumenter på nationell och gränsöverskridande nivå. Se till att etablera oberoende tillsynsmyndigheter på nationell och EU-nivå som är ansvariga för konsumentskydd inom alla områden relaterade till finansiella tjänster (försäkringar, investeringar, bankväsende m m) Säkerställ att garantinivån för insättningar ökas till och att utbetalningsperioden reduceras till tre dagar. Om en konsument sätter in pengar i en lokal filial till en utländsk bank, bör återbetalning av dessa pengar garanteras i landet där insättningen gjordes. Information För närvarande är informationen som konsumenterna har tillgång till innan de skriver under ett kontrakt ofta lång, komplicerad och underlättar inte jämförande av produkter eller att göra rätt val. Se till att kortfattad, komplett, lättförståelig, strukturerad och jämförbar information görs tillgänglig för konsumenten i god tid; Stöd skapandet av en enskild indikator som tillhandahåller information angående risknivån för produkten. Rådgivning Samtidigt som de finansiella tjänsterna blir allt mer komplicerade, finns det en tydlig brist på oberoende rådgivning. Finansiell rådgivning tillhandahålls i allmänhet endast av leverantörer av finansiella tjänster och är ofta inte anpassad till konsumenternas behov och förväntningar. Se till att utvecklingen av oberoende rådgivning som är tillgänglig för alla konsumenter; Se till att bevisbördan ligger hos tjänsteleverantören (det borde vara enklare för konsumenter att begära kompensation); Säkerställ att oberoende rådgivare delvis finansieras av offentliga myndigheter.

6 Så vinner du konsumenternas förtroende Finansiella mellanhänder Många finansiella mellanhänder säljer komplicerade produkter utan att vara kvalificerade och kan inte hållas ansvariga om produkten slutar fungera. Säkerställ enhetliga regler för finansiella mellanhänder som täcker registrering, kvalifikationer, tydlighet, ansvar och försäkringar. Tillgång till en minimiservice för alla konsumenter Alltför många EU-konsumenter utestängs eftersom de nekas grundläggande tjänster som bankkonton, sparande och försäkringar. Det är i synnerhet ett problem i de nya medlemsstaterna. Ganska ofta tvingas konsumenter, eller rekommenderas starkt, att köpa en finansiell tjänst för att få tillgång till en annan från samma bank (t.ex. ett bolån som är kopplat till en hem- eller livförsäkring). Det kan även hända att konsumenter inte erbjuds finansiella tjänster eftersom de är bosatta i ett annat land. Se till att det finns tillgång till grundläggande finansiella tjänster till rimliga priser och vidta åtgärder för att hantera finansiell utestängning. Förbjud produktpaket som ofta är dyra för konsumenterna och motverkar konkurrens och diskriminerar på grund av en konsuments uppehållsort eller nationalitet. Underlätta betalningstjänster Brist på information, banker som försöker att kringgå sina skyldigheter vid kortstöld och orimliga avgifter på överföringar över gränserna. Vi har alla råkat ut för åtminstone ett problem med vår leverantör av betalningstjänster. Dessutom kan fortfarande inte debetkort eller automatiska debiteringar användas överallt i Europa på samma sätt som på nationell nivå. Se till att konsumenterna på ett enkelt sätt kan göra och ta emot betalningar i euro inom Europa, både över och inom nationella gränser; Säkerställ jämställdhet i avgifter över gränser och motsvarande inhemska betalningar för att täcka direktdebiteringar. Bostadslån Att ta ett bostadslån är för de flesta europeiska konsumenter det viktigaste ekonomiska beslutet i deras liv. Trots detta är de flesta konsumenter bättre skyddade när de köper en tvättmaskin, än när de tecknar ett bostadslån. Det finns ingen reell möjlighet för konsumenter att välja bostadslån över gränserna. Den nuvarande finansiella krisen har visat på betydelsen av ansvarsfull utlåning baserad på en omsorgsfull utvärdering av konsumentens finansiella kapacitet och korrekt riskanalys. Skydda bostadslåntagare. Om EU-lagstiftning föreslås vill vi se bindande regler avseende tidig återbetalning, ångerrätt och konsumentinformation. Säkerställ att lagstiftning om bostadslån tar med ansvarsfull utlåningspraxis, utifrån en realistisk värdering av konsumentens finansiella situation. Inför ett rimligt räntetak. Så kan du påverka som parlamentariker

7 KONSUMENTRÄTTIGHETER Åtagande Att stärka konsumenternas rättigheter vid köp av varor och tjänster både vid traditionell handel och på internet samt att göra dem framtidssäkra. Föreställ dig att du i din favoritbutik köper en produkt, som går sönder efter två månader. Eller du köper någonting via telefon eller på internet som aldrig levereras eller kommer fram tre månader senare Vad kan du göra åt saken? Det är här dina rättigheter som konsument kommer in! EU:s konsumentlagstiftning har medfört viktiga rättigheter. Men det finns fortfarande för många kryphål och vissa frågeställningar måste anpassas till marknadsutvecklingen. Nu när Europas ekonomier befinner sig i svårigheter, är det viktigare än någonsin att konsumenterna skyddas på ett korrekt sätt, till exempel med ångerrätt för att skydda mot aggressiva säljmetoder och förbud mot oskäliga avtalsvillkor. Det nya direktivet om konsumenträttigheter hade som avsikt att uppdatera lagarna om konsumentskydd som infördes på och 1990-talen. Nu skulle de vara mera konsekventa och hålla jämna steg med tekniska nyheter som internetförsäljning och den digitala miljön. Men det föreslagna direktivet lever inte upp till dessa förväntningar. Det skulle snarare leda till ett dramatiskt avbrott i utvecklingen av EU:s konsumentlagstiftning fram till dagens datum, eftersom nationella regeringar skulle vara förbjudna att bevara eller införa regler med högre skydd. För att undvika en försämring av konsumentskyddet inom EU, krävs betydande förändringar och förbättringar för att säkerställa att den slutgiltiga lagstiftningen kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt för konsumenterna. Förbättra de föreslagna reglerna för oskäliga avtalsvillkor, annars skulle praxis som redan anses som olaglig eller orättvis av vissa regeringar kunna tillåtas igen. Ge konsumenterna möjligheten att välja mellan reparation, byte och återbetalning när varan är defekt vilket redan finns inom många länder. Introducera ett direkt producentansvar. Tillverkarna bör ha samma ansvarsnivå som försäljarna angående eventuella problem som uppstår med produkten. Konsumenterna bör ha möjlighet att kunna köpa en produkt utomlands och få den reparerad lokalt, av lokala representanter för tillverkarna. Säkerställ att digitala produkter täcks av garantier. Fler och fler konsumenter köper datormjukvara och musik på internet, men det finns ingen regel i det föreslagna direktivet som säkerställer att dessa produkter byts ut, repareras eller återbetalas när de är defekta.

8 Så vinner du konsumenternas förtroende Se till att kontrakt för biluthyrning och logi inkluderas. Dessa kontrakt täcks nämligen inte av informationskraven och ångerrätten. Inkludera köpeavtal på marknader och vid försäljningsstånd för att säkerställa att konsumenterna kan använda informations- och uppsägningsrättigheter. Detta är viktigt eftersom konsumenterna här ofta möts av aggressiva försäljningsmetoder. Dra fördel av en bättre nationell lagstiftning; i många medlemsstater går lagstiftningen mycket längre i sitt skydd av konsumenterna än det föreslagna direktivet, vilket bör inspireras av denna «bästa praxis». Så kan du påverka som parlamentariker

9 LIVSMEDEL Åtagande Hjälpa konsumenterna att enkelt göra medvetna val, förbättra tillgänglighet till säkra och hälsosamma livsmedel samt främja hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. EU har gjort våra livsmedel säkrare. Nu är det dags att göra dem mer hälsosamma. I vissa EU-länder är över hälften av den vuxna befolkningen överviktig och ett av fem barn lider av fetma. Hjärt- och kärlsjukdomar är orsaken till nästan hälften av det totala antalet dödsfall i Europa och nästan en tredjedel av dessa fall orsakas av kosten. Dessa trender är en tidsinställd hälsobomb. Vad vi äter är inte den enda faktorn, men det spelar en nyckelroll. Gör det hälsosamma valet enklare Konsumenterna blir alltmer medvetna om sambandet mellan vad de äter och deras hälsa men de förvirras av otydlig och osammanhängande information. Det måste bli enklare för konsumenterna att fatta väl underbyggda beslut. Att fler konsumenter köper hälsosammare produkter sporrar tillverkarna att agera. Arbeta för att hälsosamma och hållbara livsmedel blir mer tillgängliga för alla konsumenter, i synnerhet för utsatta familjer. Se till att konsumenterna har tillgång till tydlig och konsekvent information, med obligatorisk, förenklade och färgkodad förenklad märkning på förpackningarna som indikerar nivån av de fyra näringsämnena fett, mättade fetter, socker och salt. På baksidan av förpackningen finns näringsinformation för dessa plus energivärde, protein, kolhydrater, fibrer och transfetter. Näringsdeklarationen måste göras enkel att läsa, med tydligt kontrast och tillräckligt textstorlek.

10 Så vinner du konsumenternas förtroende Att skydda våra barn Ungefär 14 miljoner barn i Europa lider av övervikt eller fetma. Därför måste vi minska den kommersiella pressen på barn och deras föräldrar att köpa produkter med hög fett-, socker-, eller salthalt. Det är gäller bara reklam på TV och i tidningar, utan även andra former av reklam som internet, sponsring, tävlingar, SMS och produktplacering i filmer som marknadsför ohälsosamma livsmedel. Kräv restriktioner för marknadsföring som riktar sig mot barn för mat och dryck som har hög fett-, sockereller salthalt. Dessa restriktioner bör inkludera all TVreklam och kampanjer från 6.00 till i program där mer än 50 procent av tittarskaran är barn. Restriktionerna måste täcka all former av marknadsföring. De europeiska barnens hälsa är för viktig för att utelämnas till frivilliga industrinormer. Fortsatt hög livsmedelssäkerhet Efter livsmedelssäkerhetsskandalerna som skakade om Europa på och 1990-talen, har EU och dess myndighet för livsmedelssäkerhet gjort ett bra jobb. Men de införda reglerna ifrågasätts just nu. De måste upprätthållas och övervakas på ett korrekt sätt och får under inga omständigheter försvagas. Ta med konsumentsäkerhet och acceptans i beräkningen fullt ut vid utveckling av EU-regler för ny livsmedelsteknologi, inklusive kloning av djur och nanoteknik (begränsning av ingredienser på nanoskala). Stoppa försök att underminera EU:s regler för livsmedelshygien. Så kan du påverka som parlamentariker

11 DEN DIGITALA VÄRLDEN Åtagande Ge konsumenten möjlighet att spela en central roll på en säker, rättvis och konkurrenskraftig digital marknad. Nya kommunikationstekniker och informationsmöjligheter har förändrat våra liv. Men liksom det finns fördelar, finns det även en växande oro över säkerhet och skydd av privatlivet. De som inte har råd med dator eller mobiltelefon blir alltmer marginaliserade och utestängda från marknader, arbete, kultur och utbildningsmöjligheter. Som parlamentariker har du stora möjligheter att skapa reella förbättringar i vardagslivet för digitala konsumenter. Skydd av privatlivet Visste du att kommersiella aktörer och sökmotorer vet vad du gör på internet och vilka produkter du är intresserad av? Eller att radiofrekvensidentifiering (RFID) gör det möjligt för återförsäljare att registrera köpvanorna hos kunder i butiker? Många av oss har en profil på så kallade communitites på internet. Vi kan hålla kontakten med vänner och umgås på nätet, men till vilket pris? Ge konsumenterna tillgång till bättre information angående insamling och behandling av deras personliga information. Ge dem dessutom möjligheten att hävda sina rättigheter och att medvetet välja om de ska uppge sin personliga information. Användningen av RFID-teknologi bör klargöras för konsumenterna på ett tydligt sätt. Skydda konsumenternas privatliv, genom att tvinga internetbaserade företag att följa existerande lagstiftning angående dataskydd, tillhandahålla säkrare och pålitligare nätverk och att informera kunderna om eventuella brott/säkerhetsintrång. Detta gäller till exempel banker samt tjänster som sökmotorer och communities.

12 Så vinner du konsumenternas förtroende En rättvis balans mellan rättigheterna för upphovsrättsinnehavare och rättigheter för konsumenterna Samtidigt som upphovsrättsinnehavare/artister självklart måste få betalt för sitt arbete, måste konsumenterna få använda digitalt material privat på ett rimligt sätt och med tydliga villkor. Hjälp till att säkerställa att nya licenstyper och allmänt kompatibla och tydliga tekniska lösningar etableras så att konsumenter har tillräckliga valmöjligheter bland bra lagliga alternativ. Motarbeta alla försök från internetbaserade företag att kontrollera immateriella rättigheter, till exempel via så kallad graduated response. Sådana åtgärder skulle vara oproportionerliga och innebära ett inkräktande på privatlivet, godtycklighet och orättvisa. Skapa ramverk för telekommunikation Listan över problem som konsumenterna stöter på dagligen inom telekommunikationssektorn är lång och omfattar bland annat svårigheter att jämföra priser mellan olika operatörer, avsaknad av attraktiva erbjudanden, svårigheter att byta leverantör, ensidiga kontrakt eller enorma räkningar i slutet av månaden. Ge konsumenternas reell möjlighet att ta del av fördelarna av den teknologiska utvecklingen. Se till att förändringarna inte leder till orättvis konkurrens och försämrat konsumentskydd. Förbättra tydligheten angående erbjudande och priser på marknaden. Gör det även möjligt för konsumenterna att enkelt byta leverantör utan att hindras av praktiska problem som långa vänteperioder för överföring av nummer. Säkerställ att telenätverk och tjänsteleverantörer garanterar abonnenterna rätt till åtkomst, att de kan skicka och ta emot alla former av innehåll och använda samtliga tjänster eller program. Så kan du påverka som parlamentariker

13 HÄLSA Åtagande Prioritera konsumenternas hälsa. Verka för högkvalitativ information och hälsovård för alla. Att tillhandahålla hälsovård är en plikt för medlemsstaterna. Mycket görs också av EU men det finns mer som kan göras, för att skydda och främja medborgarnas hälsa. För att se till att den hälsopolitiken även tar hänsyn till användarnas intressen och inte bara industrins, är en viktig första åtgärd att överföra ansvaret för läkemedel inom den Europeiska Kommissionen från Generaldirektoratet för näringsliv till Generaldirektoratet för hälso- och konsumentskydd. Bättre patientinformation Patienter har rätt till objektiv, jämförbar och högkvalitativ information angående sjukdomar, behandlingar och läkemedel för att kunna göra medvetna val. Denna rättighet har ifrågasatts. Se till att läkemedelsföretag inte får direktkommunicera med konsumenter angående receptbelagda läkemedel om syftet enbart är att öka försäljningen. Skydda konsumenterna från vilseledande hälsoinformation. Säkra och innovativa mediciner Mediciner räddar liv med kan även ha allvarliga biverkningar. Det saknas framsteg inom läkemedelssektorn, där företagen spenderar mer pengar på marknadsföring än på forskning. Gör det enklare för konsumenterna att rapportera biverkningar direkt till nationella myndigheter, via fungerande och lätthanterliga system. Agera för mera åtgärder mot falska mediciner som marknadsförs på internet, eftersom dessa kan vara farliga. Skärp lagstiftningen för att främja forskning och säkerställ att alla nya mediciner har en ny terapeutisk egenskap.

14 Så vinner du konsumenternas förtroende Tydliga patienträttigheter Europeiska patienter, som är alltmer rörliga, känner inte alltid till sina rättigheter inom området för hälsovård, varken i sitt eget land eller utomlands. Se till att konsumenter i alla medlemsstater har tillgång till högkvalitativ hälsovård, att de känner till sina rättigheter och har möjligheten att hävda dem. Etablera en tydlig legal struktur för patienternas rättigheter över gränserna, som omfattar ersättning, tillhandahållande av information, instanser för klagomål och ansvar för vårdkedjan. Så kan du påverka som parlamentariker

15 SÄKERHET Åtagande Säkerställ att vi får säkrare produkter och minska exponeringen av farliga kemikalier för konsumenter och miljö. En hälsosam miljö och säkra produkter är av avgörande betydelse, i synnerhet för de mest utsatta konsumenterna som exempelvis barn. Säker kosmetika Förvånansvärt nog får kosmetika och hälsovårdsprodukter som tvål, tandkräm och schampo innehålla ämnen som medför risk för allergier och hormonstörande effekter. Dessutom får de innehålla ämnen som kan vara skadliga för miljön. För närvarande diskuteras nya EU-regler för kosmetika inom EUinstitutionerna, så det är hög tid för åtgärder som sätter konsumenternas hälsa och säkerhet i första rummet. Stöd en korrekt och tillfredsställande säkerhetsutvärdering av kemikalier som används i kosmetika innan de lanseras på marknaden. Främja en bättre övervakning av rapporterade biverkningar. Säkerställa att nanopartiklar undergår en strikt säkerhetsutvärdering innan de kan användas i kosmetika och se till att de anges på listan över ingredienser för produkterna. Skapa strikta regler för alla de tvivelaktiga påståenden som idag finns på produkter från kosmetikaindustrin. Minimera exponering för farliga kemikalier I genomsnitt spenderar folk mer än 80 procent av sin tid inomhus, där luften ibland kan vara fem gånger mera förorenad än utomhus. Orsakerna till att inomhusluften är så förorenad är en följd av en blandning av kemiska produkter som avges från datorer, TV-apparater, möbler, gardiner, etc. Trots EU:s senaste åtgärder för kemikalier kvarstår problem, i synnerhet med den samlade effekten av ämnen som vi utsätts för. Reducera riskerna för konsumenter och miljö genom att förbjuda användandet av de farligaste ämnena i konsumentprodukter som leksaker, barnvårdsartiklar, textilier och kosmetika, eller minimera användningen. Utveckla en strategi för att reducera riskerna för kemikalier inom ramverket för Kommissionens arbete angående kvaliteten på inomhusluften. Täpp till hål i lagstiftningen så att riskerna i anslutning till nanoteknik för konsumenter och miljö åtgärdas på ett tillfredsställande sätt. Se till att den pågående revideringen av EU:s miljömärkningssystem och miljödesigndirektivet kommer att behandla kemiska risker och utvecklas i enlighet med principen för säkerhetsåtgärder.

16 Så kan du påverka som parlamentariker Så vinner du konsumenternas förtroende

17 GRUPPTALAN Åtagande Fullständigt kompensera alla konsumenter i EU som har drabbats av skador från ett företag. Med fler erbjudande och fler köp över gränserna kan mängder av konsumenter drabbas samtidigt av samma problem. Då är det viktigt att konsumenter från olika medlemsstater får rättvis kompensation. Problemen kan handla om bedrägerier, överdebitering, vilseledande reklam, användande av oskäliga avtalsvillkor i standardkontrakt, defekta produkter, priskarteller, oetisk användning av konsumenternas personliga information eller oseriösa researrangörer. Alltför ofta i sådana fall, är kostnaden för en individuell rättegång högre än kompensationen som konsumenten kan förvänta sig. Därmed har konsumenterna inte något ekonomiskt incitament att agera. En nyligen genomförd studie har dragit slutsatsen att över 70 procent 2 av europeiska medborgare skulle vara redo att försvara sina rättigheter i domstol om de kunde göra gemensam sak med andra konsumenter som har påverkats av samma problem. En legal process som gör att konsumenter kan kräva gemensam kompensation för förluster i sådana här fall är av fundamental betydelse. Inför en juridisk mekanism som reglerar grupptalan för konsumenter inom alla områden som är relevanta för konsumenterna. Gör det möjligt för enskilda konsumentorganisationer att ta kollektiva ersättningsanspråk till domstol, både inom landet och över gränserna. Stöd rättigheterna med effektiva finansieringsmekanismer, så att konsumenterna får tillräckliga resurser att effektivt kunna försvara sina intressen. Gör det möjligt för domstolarna att hantera grupptalan och att förhindra falska krav. Etablera ett kompensationssystem där alla drabbade täcks av rättsprocessen - även de som inte anmält sitt intresse tidigare. Tillåt endast alternativ tvistlösning som ett verktyg för gruppåtgärder, men aldrig som en obligatorisk förutsättning. Säkerställ att rättviseaspekten i alla uppnådda uppgörelser granskas av en domare.

18 Så vinner du konsumenternas förtroende 2 Eurobarometer, september 2008, undersökning angående konsumentskydd på den interna marknaden. Så kan du påverka som parlamentariker

19 Att få Europas institutioner att arbeta för konsumenterna Parlamentet Hur Parlamentets kommittéstruktur hanterar konsumenternas intressen är av stor betydelse. Under perioden , låg huvudansvaret för konsumentlagstiftningen i Parlamentet hos utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). IMCO har lyckats bättre än sina föregångare, men kan stärkas ytterligare med ett bredare ansvarsområde som inkluderar konsumenternas ekonomiska intressen, hållbarhet och utsatta konsumenter. Medborgarna måste komma i första rummet. Vi vill också se ett starkt utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Oavsett vilket utskott eller kommitté du är med i, hoppas vi att du kommer att ha konsumenternas perspektiv i åtanke. Hur kan du vara en bra parlamentariker för Europas konsumenter? För oss är de bästa parlamentarikerna de som skaffar fram information från alla inblandade och inte bara från industriernas lobbyorganisationer och som ser till att alla intressen inkluderas i Parlamentets diskussioner. Dessa parlamentariker låter sig inte utnyttjas av särintressen och låter inte industrigrupper, banker eller konsulter skriva sina egna utskottsrapporter. De utmanar åsikter och information de tar del av och vågar testa dessa i öppen debatt. Kommissionen Det är av avgörande betydelse att konsumentfrågor får en egen Kommissionär som kan föra konsumenternas talan inom alla frågor som rör Europas politik. Det är väldigt viktigt att det i den nya Kommissionen även fortsättningsvis finns en kommissionär som koncentrerar sig på konsumentfrågor. Det har funnits en sådan sedan januari 2007, vilket har lett till en mer aktiv konsumentpolitik. Som parlamentariker kommer du att godkänna sammansättningen av den nya Kommissionen. Se då till att en Kommissionär för konsumentfrågor tillsätts. EU-avtalet fastslår att konsumentfrågor bör integreras i alla andra politikområden. Om du praktiskt vill stödja konsumenter över hela Europa, håll då ett vakande öga på Kommissionen och se hur de agerar i praktiken. Tydlighet Konsumenterna är ofta osäkra på hur beslut fattas inom den Europeiska Unionen. För att öka tydligheten och förstärka konsumenternas förtroende för EU och dess Institutioner, är en obligatorisk lista över lobbyorganisationer av fundamental betydelse. Den bör säkerställa att den finansiella informationen som tillhandahålls angående lobbyaktiviteter är specifik och går att verifiera. De är även villiga att ha en dialog med organisationer som BEUC, även om eller i synnerhet om de tror att vi har fel. Håll kontakten med oss!

20 Så vinner du konsumenternas förtroende Utmaningar för nya medlemsländer och kandidat-/potentiella kandidatländer Konsumentorganisationer i de nyare medlemsländerna och kandidat-/potentiella kandidatländer står inför särskilda utmaningar. Konsumentorganisationer kan tillföra värdefull information angående problem som påverkar alla medborgare, dock saknar fortfarande många regeringar i dessa länder traditionen att involvera intressenter, inklusive konsumentgrupper i utformandet av den allmänna politiken. Denna situation försvåras ytterligare av avsaknaden av finansiering för konsumentorganisationer, vilket förhindrar dem från att bygga upp sin kapacitet och politiska expertis som behövs för att kunna påverka den politik som förs. De saknar medel för att kunna rekrytera personal som specifikt kan övervaka EU:s politik och engagera sig i pågående kampanjarbete riktat mot deras regeringar. Som parlamentariker kan du göra din röst hörd hos din nationella regering. Du kommer att ha en verklig möjlighet att tala för den viktiga roll som konsumentorganisationer kan och bör spela angående skapandet av en gemensam politik. Konsumentorganisationerna i dessa länder är i stort behov av både politiskt och finansiellt stöd från de nationella regeringarna under de kommande åren. Gör det möjligt för dessa att bygga upp sin kapacitet och arbeta på ett mer effektivt sätt, skaffa expertis, öka sin uppsökande verksamhet till andra partners för att i slutändan öka sitt inflytande.

Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg

Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg SÅ VINNER DU KONSUMENTERNAS FÖRTROENDE Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg Banker och försäkringsbolag som missköter

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Remissvar 2008-12-02 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Europeiska kommissionens förslag till direktiv om konsumenträttigheter Sveriges Konsumenter har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Konsumentmakt - bara för de starka?

Konsumentmakt - bara för de starka? 2006-08-31 Konsumentmakt - bara för de starka? Moderaternas angrepp mot konsumenterna 2(11) Socialdemokraterna STOCKHOLM Inledning Konsumentfrågorna berör oss alla. Aldrig förr har vi som konsumenter haft

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer

Vad gör Europaparlamentet för konsumenterna?

Vad gör Europaparlamentet för konsumenterna? Referat från seminarium Vad gör Europaparlamentet för konsumenterna? Inför valet till Europaparlament 2009 arrangerade Sveriges Konsumenter en utfrågning av ledande politiska kandidater den 17 april. Där

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN 3.9.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 253/3 EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas

Läs mer

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster

Schyssta Pengar. Strategi för finansiella tjänster Schyssta Pengar Strategi för finansiella tjänster Bakgrund 1985 beslöt Sveriges Riksbank att avreglera den svenska kreditmarknaden. Det innebar bland annat att bankerna i princip fick låna ut obegränsat

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2238(INI) 29.5.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över hedgefonder och private

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

KonsumentMakt. Utveckla den fria konsumentrörelsen. Ny tele- och internetbyrå. för alla

KonsumentMakt. Utveckla den fria konsumentrörelsen. Ny tele- och internetbyrå. för alla KonsumentMakt e n t i d n i n g o m k o n s u m e n t p o l i t i k f r å n s v e r i g e s k o n s u m e n t r å d n u m m e r f e m d e c e m b e r 2 0 0 6 Utveckla den fria konsumentrörelsen sidan 4

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005

Referat. Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Referat 2005-04-13 Jordbruksdepartementet Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige som internationellt och med det risken

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN FÖRSLAG TILL PROGRAM. Översyn av direktivet om konsumentkrediter

EUROPAPARLAMENTET UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN FÖRSLAG TILL PROGRAM. Översyn av direktivet om konsumentkrediter EUROPAPARLAMENTET UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN FÖRSLAG TILL PROGRAM Översyn av direktivet om konsumentkrediter Offentlig utfrågning Tisdagen den 29 april 2003 kl. 15.00-18.30 Möteslokal:

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

50 krav på EU:s konsumentpolitik. EU-valet 2014

50 krav på EU:s konsumentpolitik. EU-valet 2014 50 krav på EU:s konsumentpolitik EU-valet 2014 Innehåll A. Inledning B. Övergripande krav C. Livsmedel D. Finansiella tjänster E. Hälsa F. Energi G. Digitala tjänster A. Inledning Matens säkerhet. Bankernas

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Enkät Val 2010 Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Allmänna frågor Fråga 1 Har ert parti tagit fram ett eget konsumentpolitiskt program inför valet? Om ni

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Frågor och svar: nya tobaksregler

Frågor och svar: nya tobaksregler EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 26 februari 2014 Frågor och svar: nya tobaksregler I dag antog Europaparlamentet ändringar av tobaksdirektivet. Bland nyheterna finns strängare regler för hur tobaksprodukter

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Ta bort blinkers: Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015 Sammanfattning En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Sammanfattning och kommentarer Denna rapport syftar till

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Karbonneutrala textilplattor

Karbonneutrala textilplattor Karbonneutrala textilplattor CO 2 kompensation Till dig som är tveksam till miljökompensationer, har jag bara en fråga: när du har gjort allt du kan for att reducera din miljöpåverkan genom att ändra din

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer