Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg"

Transkript

1 Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg

2 Så vinner du konsumenternas förtroende Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg Banker och försäkringsbolag som missköter sig. Oansvarig utlåning. Ohållbar livsmedelsproduktion. Stigande energikostnader. Bedrägerier riktade mot utsatta kunder. Lågkonjunktur. Samtidigt som det europeiska valet närmar sig står samhället inför två allvarliga kriser. Finanskrisen har redan påverkat konsumenterna. De är idag allvarligt bekymrade för framtiden, för sina jobb, sin köpkraft och för sina personliga besparingar, lån och pensioner. Den andra krisen är klimatförändringen som långsiktigt kan påverka våra liv på ett allvarligt och ohejdbart sätt. Vad kan du som medlem av Europaparlamentet (MEP) göra för att hjälpa till att stoppa dessa kriser och få konsumenternas förtroende? För Europas 500 miljoner konsumenter kan Europaparlamentet och Bryssel kännas väldigt långt borta från deras vardagsliv. I en nyligen genomförd undersökning av medborgare över hela Europa 1 sa sig drygt hälften av de intervjuade inte vara intresserade av det europeiska valet. Många tror att deras röst inte kommer att förändra något. Detta är långt från sanningen! Ungefär 85 procent av konsumentlagstiftningen beslutas på EU-nivå, därför är valet till Europaparlamentet av högsta betydelse för konsumenterna och kan ha stor påverkan på oss alla. Denna korta vägledning är tänkt att skapa en «pakt» mellan parlamentet och konsumenterna och påverka de områden där parlamentariker kan agera för att skapa verkliga resultat. Detta är en agenda som vi hoppas att alla partier och kandidater ska kunna stödja. Konsumentpakten handlar om europeiska medborgares vardagsliv och de verkliga problem som konsumenterna står inför. Den sammanfattar nyckelfrågorna för europeiska konsumenter och huvudutmaningarna som väntar dig som parlamentariker. I tider där alla måste fatta beslut utifrån effekterna för framtida generationer, är det idén om hållbarhet som är basen i våra föreslag, inte enbart i fråga om miljö, utan även utsatta konsumenters intressen, inklusive barn, äldre och de som har det sämst ställt i samhället. Det finns ingen europeisk standardkonsument marknader, förväntningar och bekymmer skiljer sig mycket mellan de 27 medlemsstaterna. Men det finns några verkliga problem på EU-nivå för konsumenter som måste hanteras. Den inre marknaden måste arbeta i högre grad i enlighet med konsumenternas intressen, eftersom konsumenternas efterfrågan är marknadens drivkraft. Inom det rådande finansiella och ekonomiska klimatet, är det extra viktigt att konsumenterna kan ha förtroende för de varor och tjänster som de köper, inom landet och över gränserna. Ett mera konsumentvänligt Europa är ett Europa där konsumenternas rättigheter försvaras på en konkurrensutsatt marknad oavsett om det handlar det egna landet eller över gränserna med förtroende och ansvar angående tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och tvistlösning. Dina beslut i de följande frågorna är en möjlighet att skapa, bevara och stärka konsumenternas förtroende för Europaparlamentet och den Europeiska Unionen. Vi hoppas att du sparar och använder denna Konsumentpakt om du blir vald. Experter på BEUCs kansli och våra medlemmar över hela Europa finns till hands för att stödja dig i ditt arbete genom att, om så önskas, informera och reagera på information angående EU:s policys. Listan över våra medlemmar med kontaktinformation finns på vår hemsida: 1 The 2009 European elections: Special Eurobarometer, September 2008.

3 ENERGI OCH HÅLLBARHET Åtagande Garantera att alla EU:s konsumenter har tillgång till de energitjänster som de önskar. Detta utan att kompromissa med behoven vare sig hos nuvarande eller kommande generationer. Säkerställ att konsumtionsvaror och tjänster är hållbara och tillgängliga för alla. Gör det enkelt för konsumenter att agera hållbart. Energi för alla Tillgång till energi till ett rimligt pris är något som oroar många konsumenter, i synnerhet äldre människor och familjer med låg inkomst. Trots avreglering förblir konkurrensen begränsad. Undersökningar visar att de europeiska energimarknaderna fortfarande inte fungerar i praktiken. Problemen kan vara komplicerade och otydliga räkningar, ingen möjlighet att välja mellan olika leverantörer, svårigheter att komma åt information som gör det enkelt att byta leverantör. Gör det lättare för konsumenterna att byta leverantör och få tillgång till konfliktlösning samt öka konkurrensen på marknaden. Skydda konsumenterna, i synnerhet de som är mest sårbara. Få marknadsstrukturen att fungera, ge reglerande myndigheter rättighet att undersöka och reglera marknaderna. Tillåt reglerande myndigheter att vid behov införa ett pristak och försvara konsumenternas rättigheter. Se till att konsumenterna får den information de behöver för att hjälpa dem att hantera kostnader och förbrukning bättre. Räkningar ska vara tydliga, precisa och punktliga samt innehålla information om energiförbrukningen (med hjälp av smarta mätare för el och gas.)

4 Så vinner du konsumenternas förtroende Enkla hållbara val Allt fler konsumenter efterfrågar hållbara och energieffektiva produkter för att minimera effekterna på miljön. Men förvirrande informationen och marknadsföring gör att det ofta blir svårt. Än mera komplicerat blir det av att det inte finns tillräckligt med hållbara produkter. Så långt har EU-initiativen varit begränsade. Hållbarhet innebär inte bara energieffektivitet! Det innebär också en minskning av farliga kemikalier, resursutnyttjande, minskning av avfall, ökad återanvändning och återvinning, såväl som att ta med sociala och ekonomiska följder i beräkningen. Stöd en EU-strategi för att hjälpa konsumenter att göra hållbara val, balansera regleringars målsättningar, ge incitament och, där det är relevant, bidra till frivilliga åtgärder för att genomföra verkliga förändringar. Ta fram policier som hjälper konsumenterna att agera hållbart, i synnerhet för att spara energi via information, rådgivning, ekonomisk uppmuntran och stöd, eller genom att förbättra tillgängligheten för mera hållbara produkter. Se till att konsumenterna har tillgång till bättre information för att hjälpa dem att välja hållbara och energieffektiva produkter. Gör detta genom en enkel, mer ambitiös och dynamisk EU-energimärkning samt en starkare och bättre marknadsförd europeisk miljömärkning. Vi ber dig även att avvisa individuella märkningssystem som marknadsförs av industrin, eftersom dessa endast förvirrar konsumenterna. Se till att fler hållbara produkter kommer ut på marknaden. Det finns ett behov av stränga och ambitiösa produktstandarder inom industrin. Produkterna behöver bli mer hållbara, i synnerhet genom att produkternas miljöpåverkan tas med i beräkningen under hela livscykeln. Så kan du påverka som parlamentariker

5 FINANSIELLA TJÄNSTER Åtagande Garantera tillgång till säkra, prisvärda, tydliga, rättvisa och effektiva finansiella tjänster. Många konsumenter är allvarligt bekymrade om framtiden för deras tillgångar och besparingar, lån och pensioner. I en globaliserad värld finns ett akut behov av regleringar som kommer att skydda konsumenter och säkerställa att de finansiella marknaderna arbetar för allas bästa. Finansiell övervakning och reglering Den finansiella krisen har visat att de finansiella tillsynsmyndigheterna inte har klarat av att upptäcka riskerna och vidta nödvändiga åtgärder. I tider med instabila marknader, är ett av konsumenternas största orosmomenten säkerheten för deras banktillgångar om deras banker går i konkurs. Även om många medlemsstater redan har infört bankgarantier, finns det ett tydligt behov av att skydda alla europeiska konsumenter på nationell och gränsöverskridande nivå. Se till att etablera oberoende tillsynsmyndigheter på nationell och EU-nivå som är ansvariga för konsumentskydd inom alla områden relaterade till finansiella tjänster (försäkringar, investeringar, bankväsende m m) Säkerställ att garantinivån för insättningar ökas till och att utbetalningsperioden reduceras till tre dagar. Om en konsument sätter in pengar i en lokal filial till en utländsk bank, bör återbetalning av dessa pengar garanteras i landet där insättningen gjordes. Information För närvarande är informationen som konsumenterna har tillgång till innan de skriver under ett kontrakt ofta lång, komplicerad och underlättar inte jämförande av produkter eller att göra rätt val. Se till att kortfattad, komplett, lättförståelig, strukturerad och jämförbar information görs tillgänglig för konsumenten i god tid; Stöd skapandet av en enskild indikator som tillhandahåller information angående risknivån för produkten. Rådgivning Samtidigt som de finansiella tjänsterna blir allt mer komplicerade, finns det en tydlig brist på oberoende rådgivning. Finansiell rådgivning tillhandahålls i allmänhet endast av leverantörer av finansiella tjänster och är ofta inte anpassad till konsumenternas behov och förväntningar. Se till att utvecklingen av oberoende rådgivning som är tillgänglig för alla konsumenter; Se till att bevisbördan ligger hos tjänsteleverantören (det borde vara enklare för konsumenter att begära kompensation); Säkerställ att oberoende rådgivare delvis finansieras av offentliga myndigheter.

6 Så vinner du konsumenternas förtroende Finansiella mellanhänder Många finansiella mellanhänder säljer komplicerade produkter utan att vara kvalificerade och kan inte hållas ansvariga om produkten slutar fungera. Säkerställ enhetliga regler för finansiella mellanhänder som täcker registrering, kvalifikationer, tydlighet, ansvar och försäkringar. Tillgång till en minimiservice för alla konsumenter Alltför många EU-konsumenter utestängs eftersom de nekas grundläggande tjänster som bankkonton, sparande och försäkringar. Det är i synnerhet ett problem i de nya medlemsstaterna. Ganska ofta tvingas konsumenter, eller rekommenderas starkt, att köpa en finansiell tjänst för att få tillgång till en annan från samma bank (t.ex. ett bolån som är kopplat till en hem- eller livförsäkring). Det kan även hända att konsumenter inte erbjuds finansiella tjänster eftersom de är bosatta i ett annat land. Se till att det finns tillgång till grundläggande finansiella tjänster till rimliga priser och vidta åtgärder för att hantera finansiell utestängning. Förbjud produktpaket som ofta är dyra för konsumenterna och motverkar konkurrens och diskriminerar på grund av en konsuments uppehållsort eller nationalitet. Underlätta betalningstjänster Brist på information, banker som försöker att kringgå sina skyldigheter vid kortstöld och orimliga avgifter på överföringar över gränserna. Vi har alla råkat ut för åtminstone ett problem med vår leverantör av betalningstjänster. Dessutom kan fortfarande inte debetkort eller automatiska debiteringar användas överallt i Europa på samma sätt som på nationell nivå. Se till att konsumenterna på ett enkelt sätt kan göra och ta emot betalningar i euro inom Europa, både över och inom nationella gränser; Säkerställ jämställdhet i avgifter över gränser och motsvarande inhemska betalningar för att täcka direktdebiteringar. Bostadslån Att ta ett bostadslån är för de flesta europeiska konsumenter det viktigaste ekonomiska beslutet i deras liv. Trots detta är de flesta konsumenter bättre skyddade när de köper en tvättmaskin, än när de tecknar ett bostadslån. Det finns ingen reell möjlighet för konsumenter att välja bostadslån över gränserna. Den nuvarande finansiella krisen har visat på betydelsen av ansvarsfull utlåning baserad på en omsorgsfull utvärdering av konsumentens finansiella kapacitet och korrekt riskanalys. Skydda bostadslåntagare. Om EU-lagstiftning föreslås vill vi se bindande regler avseende tidig återbetalning, ångerrätt och konsumentinformation. Säkerställ att lagstiftning om bostadslån tar med ansvarsfull utlåningspraxis, utifrån en realistisk värdering av konsumentens finansiella situation. Inför ett rimligt räntetak. Så kan du påverka som parlamentariker

7 KONSUMENTRÄTTIGHETER Åtagande Att stärka konsumenternas rättigheter vid köp av varor och tjänster både vid traditionell handel och på internet samt att göra dem framtidssäkra. Föreställ dig att du i din favoritbutik köper en produkt, som går sönder efter två månader. Eller du köper någonting via telefon eller på internet som aldrig levereras eller kommer fram tre månader senare Vad kan du göra åt saken? Det är här dina rättigheter som konsument kommer in! EU:s konsumentlagstiftning har medfört viktiga rättigheter. Men det finns fortfarande för många kryphål och vissa frågeställningar måste anpassas till marknadsutvecklingen. Nu när Europas ekonomier befinner sig i svårigheter, är det viktigare än någonsin att konsumenterna skyddas på ett korrekt sätt, till exempel med ångerrätt för att skydda mot aggressiva säljmetoder och förbud mot oskäliga avtalsvillkor. Det nya direktivet om konsumenträttigheter hade som avsikt att uppdatera lagarna om konsumentskydd som infördes på och 1990-talen. Nu skulle de vara mera konsekventa och hålla jämna steg med tekniska nyheter som internetförsäljning och den digitala miljön. Men det föreslagna direktivet lever inte upp till dessa förväntningar. Det skulle snarare leda till ett dramatiskt avbrott i utvecklingen av EU:s konsumentlagstiftning fram till dagens datum, eftersom nationella regeringar skulle vara förbjudna att bevara eller införa regler med högre skydd. För att undvika en försämring av konsumentskyddet inom EU, krävs betydande förändringar och förbättringar för att säkerställa att den slutgiltiga lagstiftningen kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt för konsumenterna. Förbättra de föreslagna reglerna för oskäliga avtalsvillkor, annars skulle praxis som redan anses som olaglig eller orättvis av vissa regeringar kunna tillåtas igen. Ge konsumenterna möjligheten att välja mellan reparation, byte och återbetalning när varan är defekt vilket redan finns inom många länder. Introducera ett direkt producentansvar. Tillverkarna bör ha samma ansvarsnivå som försäljarna angående eventuella problem som uppstår med produkten. Konsumenterna bör ha möjlighet att kunna köpa en produkt utomlands och få den reparerad lokalt, av lokala representanter för tillverkarna. Säkerställ att digitala produkter täcks av garantier. Fler och fler konsumenter köper datormjukvara och musik på internet, men det finns ingen regel i det föreslagna direktivet som säkerställer att dessa produkter byts ut, repareras eller återbetalas när de är defekta.

8 Så vinner du konsumenternas förtroende Se till att kontrakt för biluthyrning och logi inkluderas. Dessa kontrakt täcks nämligen inte av informationskraven och ångerrätten. Inkludera köpeavtal på marknader och vid försäljningsstånd för att säkerställa att konsumenterna kan använda informations- och uppsägningsrättigheter. Detta är viktigt eftersom konsumenterna här ofta möts av aggressiva försäljningsmetoder. Dra fördel av en bättre nationell lagstiftning; i många medlemsstater går lagstiftningen mycket längre i sitt skydd av konsumenterna än det föreslagna direktivet, vilket bör inspireras av denna «bästa praxis». Så kan du påverka som parlamentariker

9 LIVSMEDEL Åtagande Hjälpa konsumenterna att enkelt göra medvetna val, förbättra tillgänglighet till säkra och hälsosamma livsmedel samt främja hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. EU har gjort våra livsmedel säkrare. Nu är det dags att göra dem mer hälsosamma. I vissa EU-länder är över hälften av den vuxna befolkningen överviktig och ett av fem barn lider av fetma. Hjärt- och kärlsjukdomar är orsaken till nästan hälften av det totala antalet dödsfall i Europa och nästan en tredjedel av dessa fall orsakas av kosten. Dessa trender är en tidsinställd hälsobomb. Vad vi äter är inte den enda faktorn, men det spelar en nyckelroll. Gör det hälsosamma valet enklare Konsumenterna blir alltmer medvetna om sambandet mellan vad de äter och deras hälsa men de förvirras av otydlig och osammanhängande information. Det måste bli enklare för konsumenterna att fatta väl underbyggda beslut. Att fler konsumenter köper hälsosammare produkter sporrar tillverkarna att agera. Arbeta för att hälsosamma och hållbara livsmedel blir mer tillgängliga för alla konsumenter, i synnerhet för utsatta familjer. Se till att konsumenterna har tillgång till tydlig och konsekvent information, med obligatorisk, förenklade och färgkodad förenklad märkning på förpackningarna som indikerar nivån av de fyra näringsämnena fett, mättade fetter, socker och salt. På baksidan av förpackningen finns näringsinformation för dessa plus energivärde, protein, kolhydrater, fibrer och transfetter. Näringsdeklarationen måste göras enkel att läsa, med tydligt kontrast och tillräckligt textstorlek.

10 Så vinner du konsumenternas förtroende Att skydda våra barn Ungefär 14 miljoner barn i Europa lider av övervikt eller fetma. Därför måste vi minska den kommersiella pressen på barn och deras föräldrar att köpa produkter med hög fett-, socker-, eller salthalt. Det är gäller bara reklam på TV och i tidningar, utan även andra former av reklam som internet, sponsring, tävlingar, SMS och produktplacering i filmer som marknadsför ohälsosamma livsmedel. Kräv restriktioner för marknadsföring som riktar sig mot barn för mat och dryck som har hög fett-, sockereller salthalt. Dessa restriktioner bör inkludera all TVreklam och kampanjer från 6.00 till i program där mer än 50 procent av tittarskaran är barn. Restriktionerna måste täcka all former av marknadsföring. De europeiska barnens hälsa är för viktig för att utelämnas till frivilliga industrinormer. Fortsatt hög livsmedelssäkerhet Efter livsmedelssäkerhetsskandalerna som skakade om Europa på och 1990-talen, har EU och dess myndighet för livsmedelssäkerhet gjort ett bra jobb. Men de införda reglerna ifrågasätts just nu. De måste upprätthållas och övervakas på ett korrekt sätt och får under inga omständigheter försvagas. Ta med konsumentsäkerhet och acceptans i beräkningen fullt ut vid utveckling av EU-regler för ny livsmedelsteknologi, inklusive kloning av djur och nanoteknik (begränsning av ingredienser på nanoskala). Stoppa försök att underminera EU:s regler för livsmedelshygien. Så kan du påverka som parlamentariker

11 DEN DIGITALA VÄRLDEN Åtagande Ge konsumenten möjlighet att spela en central roll på en säker, rättvis och konkurrenskraftig digital marknad. Nya kommunikationstekniker och informationsmöjligheter har förändrat våra liv. Men liksom det finns fördelar, finns det även en växande oro över säkerhet och skydd av privatlivet. De som inte har råd med dator eller mobiltelefon blir alltmer marginaliserade och utestängda från marknader, arbete, kultur och utbildningsmöjligheter. Som parlamentariker har du stora möjligheter att skapa reella förbättringar i vardagslivet för digitala konsumenter. Skydd av privatlivet Visste du att kommersiella aktörer och sökmotorer vet vad du gör på internet och vilka produkter du är intresserad av? Eller att radiofrekvensidentifiering (RFID) gör det möjligt för återförsäljare att registrera köpvanorna hos kunder i butiker? Många av oss har en profil på så kallade communitites på internet. Vi kan hålla kontakten med vänner och umgås på nätet, men till vilket pris? Ge konsumenterna tillgång till bättre information angående insamling och behandling av deras personliga information. Ge dem dessutom möjligheten att hävda sina rättigheter och att medvetet välja om de ska uppge sin personliga information. Användningen av RFID-teknologi bör klargöras för konsumenterna på ett tydligt sätt. Skydda konsumenternas privatliv, genom att tvinga internetbaserade företag att följa existerande lagstiftning angående dataskydd, tillhandahålla säkrare och pålitligare nätverk och att informera kunderna om eventuella brott/säkerhetsintrång. Detta gäller till exempel banker samt tjänster som sökmotorer och communities.

12 Så vinner du konsumenternas förtroende En rättvis balans mellan rättigheterna för upphovsrättsinnehavare och rättigheter för konsumenterna Samtidigt som upphovsrättsinnehavare/artister självklart måste få betalt för sitt arbete, måste konsumenterna få använda digitalt material privat på ett rimligt sätt och med tydliga villkor. Hjälp till att säkerställa att nya licenstyper och allmänt kompatibla och tydliga tekniska lösningar etableras så att konsumenter har tillräckliga valmöjligheter bland bra lagliga alternativ. Motarbeta alla försök från internetbaserade företag att kontrollera immateriella rättigheter, till exempel via så kallad graduated response. Sådana åtgärder skulle vara oproportionerliga och innebära ett inkräktande på privatlivet, godtycklighet och orättvisa. Skapa ramverk för telekommunikation Listan över problem som konsumenterna stöter på dagligen inom telekommunikationssektorn är lång och omfattar bland annat svårigheter att jämföra priser mellan olika operatörer, avsaknad av attraktiva erbjudanden, svårigheter att byta leverantör, ensidiga kontrakt eller enorma räkningar i slutet av månaden. Ge konsumenternas reell möjlighet att ta del av fördelarna av den teknologiska utvecklingen. Se till att förändringarna inte leder till orättvis konkurrens och försämrat konsumentskydd. Förbättra tydligheten angående erbjudande och priser på marknaden. Gör det även möjligt för konsumenterna att enkelt byta leverantör utan att hindras av praktiska problem som långa vänteperioder för överföring av nummer. Säkerställ att telenätverk och tjänsteleverantörer garanterar abonnenterna rätt till åtkomst, att de kan skicka och ta emot alla former av innehåll och använda samtliga tjänster eller program. Så kan du påverka som parlamentariker

13 HÄLSA Åtagande Prioritera konsumenternas hälsa. Verka för högkvalitativ information och hälsovård för alla. Att tillhandahålla hälsovård är en plikt för medlemsstaterna. Mycket görs också av EU men det finns mer som kan göras, för att skydda och främja medborgarnas hälsa. För att se till att den hälsopolitiken även tar hänsyn till användarnas intressen och inte bara industrins, är en viktig första åtgärd att överföra ansvaret för läkemedel inom den Europeiska Kommissionen från Generaldirektoratet för näringsliv till Generaldirektoratet för hälso- och konsumentskydd. Bättre patientinformation Patienter har rätt till objektiv, jämförbar och högkvalitativ information angående sjukdomar, behandlingar och läkemedel för att kunna göra medvetna val. Denna rättighet har ifrågasatts. Se till att läkemedelsföretag inte får direktkommunicera med konsumenter angående receptbelagda läkemedel om syftet enbart är att öka försäljningen. Skydda konsumenterna från vilseledande hälsoinformation. Säkra och innovativa mediciner Mediciner räddar liv med kan även ha allvarliga biverkningar. Det saknas framsteg inom läkemedelssektorn, där företagen spenderar mer pengar på marknadsföring än på forskning. Gör det enklare för konsumenterna att rapportera biverkningar direkt till nationella myndigheter, via fungerande och lätthanterliga system. Agera för mera åtgärder mot falska mediciner som marknadsförs på internet, eftersom dessa kan vara farliga. Skärp lagstiftningen för att främja forskning och säkerställ att alla nya mediciner har en ny terapeutisk egenskap.

14 Så vinner du konsumenternas förtroende Tydliga patienträttigheter Europeiska patienter, som är alltmer rörliga, känner inte alltid till sina rättigheter inom området för hälsovård, varken i sitt eget land eller utomlands. Se till att konsumenter i alla medlemsstater har tillgång till högkvalitativ hälsovård, att de känner till sina rättigheter och har möjligheten att hävda dem. Etablera en tydlig legal struktur för patienternas rättigheter över gränserna, som omfattar ersättning, tillhandahållande av information, instanser för klagomål och ansvar för vårdkedjan. Så kan du påverka som parlamentariker

15 SÄKERHET Åtagande Säkerställ att vi får säkrare produkter och minska exponeringen av farliga kemikalier för konsumenter och miljö. En hälsosam miljö och säkra produkter är av avgörande betydelse, i synnerhet för de mest utsatta konsumenterna som exempelvis barn. Säker kosmetika Förvånansvärt nog får kosmetika och hälsovårdsprodukter som tvål, tandkräm och schampo innehålla ämnen som medför risk för allergier och hormonstörande effekter. Dessutom får de innehålla ämnen som kan vara skadliga för miljön. För närvarande diskuteras nya EU-regler för kosmetika inom EUinstitutionerna, så det är hög tid för åtgärder som sätter konsumenternas hälsa och säkerhet i första rummet. Stöd en korrekt och tillfredsställande säkerhetsutvärdering av kemikalier som används i kosmetika innan de lanseras på marknaden. Främja en bättre övervakning av rapporterade biverkningar. Säkerställa att nanopartiklar undergår en strikt säkerhetsutvärdering innan de kan användas i kosmetika och se till att de anges på listan över ingredienser för produkterna. Skapa strikta regler för alla de tvivelaktiga påståenden som idag finns på produkter från kosmetikaindustrin. Minimera exponering för farliga kemikalier I genomsnitt spenderar folk mer än 80 procent av sin tid inomhus, där luften ibland kan vara fem gånger mera förorenad än utomhus. Orsakerna till att inomhusluften är så förorenad är en följd av en blandning av kemiska produkter som avges från datorer, TV-apparater, möbler, gardiner, etc. Trots EU:s senaste åtgärder för kemikalier kvarstår problem, i synnerhet med den samlade effekten av ämnen som vi utsätts för. Reducera riskerna för konsumenter och miljö genom att förbjuda användandet av de farligaste ämnena i konsumentprodukter som leksaker, barnvårdsartiklar, textilier och kosmetika, eller minimera användningen. Utveckla en strategi för att reducera riskerna för kemikalier inom ramverket för Kommissionens arbete angående kvaliteten på inomhusluften. Täpp till hål i lagstiftningen så att riskerna i anslutning till nanoteknik för konsumenter och miljö åtgärdas på ett tillfredsställande sätt. Se till att den pågående revideringen av EU:s miljömärkningssystem och miljödesigndirektivet kommer att behandla kemiska risker och utvecklas i enlighet med principen för säkerhetsåtgärder.

16 Så kan du påverka som parlamentariker Så vinner du konsumenternas förtroende

17 GRUPPTALAN Åtagande Fullständigt kompensera alla konsumenter i EU som har drabbats av skador från ett företag. Med fler erbjudande och fler köp över gränserna kan mängder av konsumenter drabbas samtidigt av samma problem. Då är det viktigt att konsumenter från olika medlemsstater får rättvis kompensation. Problemen kan handla om bedrägerier, överdebitering, vilseledande reklam, användande av oskäliga avtalsvillkor i standardkontrakt, defekta produkter, priskarteller, oetisk användning av konsumenternas personliga information eller oseriösa researrangörer. Alltför ofta i sådana fall, är kostnaden för en individuell rättegång högre än kompensationen som konsumenten kan förvänta sig. Därmed har konsumenterna inte något ekonomiskt incitament att agera. En nyligen genomförd studie har dragit slutsatsen att över 70 procent 2 av europeiska medborgare skulle vara redo att försvara sina rättigheter i domstol om de kunde göra gemensam sak med andra konsumenter som har påverkats av samma problem. En legal process som gör att konsumenter kan kräva gemensam kompensation för förluster i sådana här fall är av fundamental betydelse. Inför en juridisk mekanism som reglerar grupptalan för konsumenter inom alla områden som är relevanta för konsumenterna. Gör det möjligt för enskilda konsumentorganisationer att ta kollektiva ersättningsanspråk till domstol, både inom landet och över gränserna. Stöd rättigheterna med effektiva finansieringsmekanismer, så att konsumenterna får tillräckliga resurser att effektivt kunna försvara sina intressen. Gör det möjligt för domstolarna att hantera grupptalan och att förhindra falska krav. Etablera ett kompensationssystem där alla drabbade täcks av rättsprocessen - även de som inte anmält sitt intresse tidigare. Tillåt endast alternativ tvistlösning som ett verktyg för gruppåtgärder, men aldrig som en obligatorisk förutsättning. Säkerställ att rättviseaspekten i alla uppnådda uppgörelser granskas av en domare.

18 Så vinner du konsumenternas förtroende 2 Eurobarometer, september 2008, undersökning angående konsumentskydd på den interna marknaden. Så kan du påverka som parlamentariker

19 Att få Europas institutioner att arbeta för konsumenterna Parlamentet Hur Parlamentets kommittéstruktur hanterar konsumenternas intressen är av stor betydelse. Under perioden , låg huvudansvaret för konsumentlagstiftningen i Parlamentet hos utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). IMCO har lyckats bättre än sina föregångare, men kan stärkas ytterligare med ett bredare ansvarsområde som inkluderar konsumenternas ekonomiska intressen, hållbarhet och utsatta konsumenter. Medborgarna måste komma i första rummet. Vi vill också se ett starkt utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Oavsett vilket utskott eller kommitté du är med i, hoppas vi att du kommer att ha konsumenternas perspektiv i åtanke. Hur kan du vara en bra parlamentariker för Europas konsumenter? För oss är de bästa parlamentarikerna de som skaffar fram information från alla inblandade och inte bara från industriernas lobbyorganisationer och som ser till att alla intressen inkluderas i Parlamentets diskussioner. Dessa parlamentariker låter sig inte utnyttjas av särintressen och låter inte industrigrupper, banker eller konsulter skriva sina egna utskottsrapporter. De utmanar åsikter och information de tar del av och vågar testa dessa i öppen debatt. Kommissionen Det är av avgörande betydelse att konsumentfrågor får en egen Kommissionär som kan föra konsumenternas talan inom alla frågor som rör Europas politik. Det är väldigt viktigt att det i den nya Kommissionen även fortsättningsvis finns en kommissionär som koncentrerar sig på konsumentfrågor. Det har funnits en sådan sedan januari 2007, vilket har lett till en mer aktiv konsumentpolitik. Som parlamentariker kommer du att godkänna sammansättningen av den nya Kommissionen. Se då till att en Kommissionär för konsumentfrågor tillsätts. EU-avtalet fastslår att konsumentfrågor bör integreras i alla andra politikområden. Om du praktiskt vill stödja konsumenter över hela Europa, håll då ett vakande öga på Kommissionen och se hur de agerar i praktiken. Tydlighet Konsumenterna är ofta osäkra på hur beslut fattas inom den Europeiska Unionen. För att öka tydligheten och förstärka konsumenternas förtroende för EU och dess Institutioner, är en obligatorisk lista över lobbyorganisationer av fundamental betydelse. Den bör säkerställa att den finansiella informationen som tillhandahålls angående lobbyaktiviteter är specifik och går att verifiera. De är även villiga att ha en dialog med organisationer som BEUC, även om eller i synnerhet om de tror att vi har fel. Håll kontakten med oss!

BEUCs 8 Prioriteringar för det. svenska ordförandeskapet

BEUCs 8 Prioriteringar för det. svenska ordförandeskapet BEUCs 8 Prioriteringar för det svenska ordförandeskapet BEUC uppmanar det svenska ordförandeskapet att verka för en hållbar konsumentpolitik Sverige tar över ordförandeskapet inom Europeiska Unionen vid

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter Rapport 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Rapport 2014:13. Vår omvärld 2014. Rapport till regeringen 2014-11-30

Rapport 2014:13. Vår omvärld 2014. Rapport till regeringen 2014-11-30 Rapport 2014:13 Vår omvärld 2014 Rapport till regeringen 2014-11-30 2014:13 Vår omvärld 2014 Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Agne Sandberg, Analysenheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

VÅRDVAL SVERIGE HÄLSOSAMT SPARANDE HEALTH SAVINGS ACCOUNTS JACOB ARFWEDSON. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667157&flik=4 2009-09-07 TI MB

VÅRDVAL SVERIGE HÄLSOSAMT SPARANDE HEALTH SAVINGS ACCOUNTS JACOB ARFWEDSON. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667157&flik=4 2009-09-07 TI MB VÅRDVAL SVERIGE HÄLSOSAMT SPARANDE HEALTH SAVINGS ACCOUNTS JACOB ARFWEDSON www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667157&flik=4 2009-09-07 & REF OR M ] TI MB R O [ VÄL FÄR D 1 Copyright Författaren och Timbro

Läs mer

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009

Våghals. magazine. Risktagaren Richard Branson har alltid koll på oddsen. nr 1 2009 Intrum Kredit hanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2009 magazine Snabblånen ökar Dagens unga vill inte vänta p å det goda livet. De vill ha allt och de vill ha det nu. Bättre vård Smartare uppföljning

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Centerpartiets partistämma 11 i Åre 41 1 2 3 Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Motioner Rättshjälp - Motion nr :1-:3

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer