Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg"

Transkript

1 Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg

2 Så vinner du konsumenternas förtroende Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg Banker och försäkringsbolag som missköter sig. Oansvarig utlåning. Ohållbar livsmedelsproduktion. Stigande energikostnader. Bedrägerier riktade mot utsatta kunder. Lågkonjunktur. Samtidigt som det europeiska valet närmar sig står samhället inför två allvarliga kriser. Finanskrisen har redan påverkat konsumenterna. De är idag allvarligt bekymrade för framtiden, för sina jobb, sin köpkraft och för sina personliga besparingar, lån och pensioner. Den andra krisen är klimatförändringen som långsiktigt kan påverka våra liv på ett allvarligt och ohejdbart sätt. Vad kan du som medlem av Europaparlamentet (MEP) göra för att hjälpa till att stoppa dessa kriser och få konsumenternas förtroende? För Europas 500 miljoner konsumenter kan Europaparlamentet och Bryssel kännas väldigt långt borta från deras vardagsliv. I en nyligen genomförd undersökning av medborgare över hela Europa 1 sa sig drygt hälften av de intervjuade inte vara intresserade av det europeiska valet. Många tror att deras röst inte kommer att förändra något. Detta är långt från sanningen! Ungefär 85 procent av konsumentlagstiftningen beslutas på EU-nivå, därför är valet till Europaparlamentet av högsta betydelse för konsumenterna och kan ha stor påverkan på oss alla. Denna korta vägledning är tänkt att skapa en «pakt» mellan parlamentet och konsumenterna och påverka de områden där parlamentariker kan agera för att skapa verkliga resultat. Detta är en agenda som vi hoppas att alla partier och kandidater ska kunna stödja. Konsumentpakten handlar om europeiska medborgares vardagsliv och de verkliga problem som konsumenterna står inför. Den sammanfattar nyckelfrågorna för europeiska konsumenter och huvudutmaningarna som väntar dig som parlamentariker. I tider där alla måste fatta beslut utifrån effekterna för framtida generationer, är det idén om hållbarhet som är basen i våra föreslag, inte enbart i fråga om miljö, utan även utsatta konsumenters intressen, inklusive barn, äldre och de som har det sämst ställt i samhället. Det finns ingen europeisk standardkonsument marknader, förväntningar och bekymmer skiljer sig mycket mellan de 27 medlemsstaterna. Men det finns några verkliga problem på EU-nivå för konsumenter som måste hanteras. Den inre marknaden måste arbeta i högre grad i enlighet med konsumenternas intressen, eftersom konsumenternas efterfrågan är marknadens drivkraft. Inom det rådande finansiella och ekonomiska klimatet, är det extra viktigt att konsumenterna kan ha förtroende för de varor och tjänster som de köper, inom landet och över gränserna. Ett mera konsumentvänligt Europa är ett Europa där konsumenternas rättigheter försvaras på en konkurrensutsatt marknad oavsett om det handlar det egna landet eller över gränserna med förtroende och ansvar angående tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och tvistlösning. Dina beslut i de följande frågorna är en möjlighet att skapa, bevara och stärka konsumenternas förtroende för Europaparlamentet och den Europeiska Unionen. Vi hoppas att du sparar och använder denna Konsumentpakt om du blir vald. Experter på BEUCs kansli och våra medlemmar över hela Europa finns till hands för att stödja dig i ditt arbete genom att, om så önskas, informera och reagera på information angående EU:s policys. Listan över våra medlemmar med kontaktinformation finns på vår hemsida: 1 The 2009 European elections: Special Eurobarometer, September 2008.

3 ENERGI OCH HÅLLBARHET Åtagande Garantera att alla EU:s konsumenter har tillgång till de energitjänster som de önskar. Detta utan att kompromissa med behoven vare sig hos nuvarande eller kommande generationer. Säkerställ att konsumtionsvaror och tjänster är hållbara och tillgängliga för alla. Gör det enkelt för konsumenter att agera hållbart. Energi för alla Tillgång till energi till ett rimligt pris är något som oroar många konsumenter, i synnerhet äldre människor och familjer med låg inkomst. Trots avreglering förblir konkurrensen begränsad. Undersökningar visar att de europeiska energimarknaderna fortfarande inte fungerar i praktiken. Problemen kan vara komplicerade och otydliga räkningar, ingen möjlighet att välja mellan olika leverantörer, svårigheter att komma åt information som gör det enkelt att byta leverantör. Gör det lättare för konsumenterna att byta leverantör och få tillgång till konfliktlösning samt öka konkurrensen på marknaden. Skydda konsumenterna, i synnerhet de som är mest sårbara. Få marknadsstrukturen att fungera, ge reglerande myndigheter rättighet att undersöka och reglera marknaderna. Tillåt reglerande myndigheter att vid behov införa ett pristak och försvara konsumenternas rättigheter. Se till att konsumenterna får den information de behöver för att hjälpa dem att hantera kostnader och förbrukning bättre. Räkningar ska vara tydliga, precisa och punktliga samt innehålla information om energiförbrukningen (med hjälp av smarta mätare för el och gas.)

4 Så vinner du konsumenternas förtroende Enkla hållbara val Allt fler konsumenter efterfrågar hållbara och energieffektiva produkter för att minimera effekterna på miljön. Men förvirrande informationen och marknadsföring gör att det ofta blir svårt. Än mera komplicerat blir det av att det inte finns tillräckligt med hållbara produkter. Så långt har EU-initiativen varit begränsade. Hållbarhet innebär inte bara energieffektivitet! Det innebär också en minskning av farliga kemikalier, resursutnyttjande, minskning av avfall, ökad återanvändning och återvinning, såväl som att ta med sociala och ekonomiska följder i beräkningen. Stöd en EU-strategi för att hjälpa konsumenter att göra hållbara val, balansera regleringars målsättningar, ge incitament och, där det är relevant, bidra till frivilliga åtgärder för att genomföra verkliga förändringar. Ta fram policier som hjälper konsumenterna att agera hållbart, i synnerhet för att spara energi via information, rådgivning, ekonomisk uppmuntran och stöd, eller genom att förbättra tillgängligheten för mera hållbara produkter. Se till att konsumenterna har tillgång till bättre information för att hjälpa dem att välja hållbara och energieffektiva produkter. Gör detta genom en enkel, mer ambitiös och dynamisk EU-energimärkning samt en starkare och bättre marknadsförd europeisk miljömärkning. Vi ber dig även att avvisa individuella märkningssystem som marknadsförs av industrin, eftersom dessa endast förvirrar konsumenterna. Se till att fler hållbara produkter kommer ut på marknaden. Det finns ett behov av stränga och ambitiösa produktstandarder inom industrin. Produkterna behöver bli mer hållbara, i synnerhet genom att produkternas miljöpåverkan tas med i beräkningen under hela livscykeln. Så kan du påverka som parlamentariker

5 FINANSIELLA TJÄNSTER Åtagande Garantera tillgång till säkra, prisvärda, tydliga, rättvisa och effektiva finansiella tjänster. Många konsumenter är allvarligt bekymrade om framtiden för deras tillgångar och besparingar, lån och pensioner. I en globaliserad värld finns ett akut behov av regleringar som kommer att skydda konsumenter och säkerställa att de finansiella marknaderna arbetar för allas bästa. Finansiell övervakning och reglering Den finansiella krisen har visat att de finansiella tillsynsmyndigheterna inte har klarat av att upptäcka riskerna och vidta nödvändiga åtgärder. I tider med instabila marknader, är ett av konsumenternas största orosmomenten säkerheten för deras banktillgångar om deras banker går i konkurs. Även om många medlemsstater redan har infört bankgarantier, finns det ett tydligt behov av att skydda alla europeiska konsumenter på nationell och gränsöverskridande nivå. Se till att etablera oberoende tillsynsmyndigheter på nationell och EU-nivå som är ansvariga för konsumentskydd inom alla områden relaterade till finansiella tjänster (försäkringar, investeringar, bankväsende m m) Säkerställ att garantinivån för insättningar ökas till och att utbetalningsperioden reduceras till tre dagar. Om en konsument sätter in pengar i en lokal filial till en utländsk bank, bör återbetalning av dessa pengar garanteras i landet där insättningen gjordes. Information För närvarande är informationen som konsumenterna har tillgång till innan de skriver under ett kontrakt ofta lång, komplicerad och underlättar inte jämförande av produkter eller att göra rätt val. Se till att kortfattad, komplett, lättförståelig, strukturerad och jämförbar information görs tillgänglig för konsumenten i god tid; Stöd skapandet av en enskild indikator som tillhandahåller information angående risknivån för produkten. Rådgivning Samtidigt som de finansiella tjänsterna blir allt mer komplicerade, finns det en tydlig brist på oberoende rådgivning. Finansiell rådgivning tillhandahålls i allmänhet endast av leverantörer av finansiella tjänster och är ofta inte anpassad till konsumenternas behov och förväntningar. Se till att utvecklingen av oberoende rådgivning som är tillgänglig för alla konsumenter; Se till att bevisbördan ligger hos tjänsteleverantören (det borde vara enklare för konsumenter att begära kompensation); Säkerställ att oberoende rådgivare delvis finansieras av offentliga myndigheter.

6 Så vinner du konsumenternas förtroende Finansiella mellanhänder Många finansiella mellanhänder säljer komplicerade produkter utan att vara kvalificerade och kan inte hållas ansvariga om produkten slutar fungera. Säkerställ enhetliga regler för finansiella mellanhänder som täcker registrering, kvalifikationer, tydlighet, ansvar och försäkringar. Tillgång till en minimiservice för alla konsumenter Alltför många EU-konsumenter utestängs eftersom de nekas grundläggande tjänster som bankkonton, sparande och försäkringar. Det är i synnerhet ett problem i de nya medlemsstaterna. Ganska ofta tvingas konsumenter, eller rekommenderas starkt, att köpa en finansiell tjänst för att få tillgång till en annan från samma bank (t.ex. ett bolån som är kopplat till en hem- eller livförsäkring). Det kan även hända att konsumenter inte erbjuds finansiella tjänster eftersom de är bosatta i ett annat land. Se till att det finns tillgång till grundläggande finansiella tjänster till rimliga priser och vidta åtgärder för att hantera finansiell utestängning. Förbjud produktpaket som ofta är dyra för konsumenterna och motverkar konkurrens och diskriminerar på grund av en konsuments uppehållsort eller nationalitet. Underlätta betalningstjänster Brist på information, banker som försöker att kringgå sina skyldigheter vid kortstöld och orimliga avgifter på överföringar över gränserna. Vi har alla råkat ut för åtminstone ett problem med vår leverantör av betalningstjänster. Dessutom kan fortfarande inte debetkort eller automatiska debiteringar användas överallt i Europa på samma sätt som på nationell nivå. Se till att konsumenterna på ett enkelt sätt kan göra och ta emot betalningar i euro inom Europa, både över och inom nationella gränser; Säkerställ jämställdhet i avgifter över gränser och motsvarande inhemska betalningar för att täcka direktdebiteringar. Bostadslån Att ta ett bostadslån är för de flesta europeiska konsumenter det viktigaste ekonomiska beslutet i deras liv. Trots detta är de flesta konsumenter bättre skyddade när de köper en tvättmaskin, än när de tecknar ett bostadslån. Det finns ingen reell möjlighet för konsumenter att välja bostadslån över gränserna. Den nuvarande finansiella krisen har visat på betydelsen av ansvarsfull utlåning baserad på en omsorgsfull utvärdering av konsumentens finansiella kapacitet och korrekt riskanalys. Skydda bostadslåntagare. Om EU-lagstiftning föreslås vill vi se bindande regler avseende tidig återbetalning, ångerrätt och konsumentinformation. Säkerställ att lagstiftning om bostadslån tar med ansvarsfull utlåningspraxis, utifrån en realistisk värdering av konsumentens finansiella situation. Inför ett rimligt räntetak. Så kan du påverka som parlamentariker

7 KONSUMENTRÄTTIGHETER Åtagande Att stärka konsumenternas rättigheter vid köp av varor och tjänster både vid traditionell handel och på internet samt att göra dem framtidssäkra. Föreställ dig att du i din favoritbutik köper en produkt, som går sönder efter två månader. Eller du köper någonting via telefon eller på internet som aldrig levereras eller kommer fram tre månader senare Vad kan du göra åt saken? Det är här dina rättigheter som konsument kommer in! EU:s konsumentlagstiftning har medfört viktiga rättigheter. Men det finns fortfarande för många kryphål och vissa frågeställningar måste anpassas till marknadsutvecklingen. Nu när Europas ekonomier befinner sig i svårigheter, är det viktigare än någonsin att konsumenterna skyddas på ett korrekt sätt, till exempel med ångerrätt för att skydda mot aggressiva säljmetoder och förbud mot oskäliga avtalsvillkor. Det nya direktivet om konsumenträttigheter hade som avsikt att uppdatera lagarna om konsumentskydd som infördes på och 1990-talen. Nu skulle de vara mera konsekventa och hålla jämna steg med tekniska nyheter som internetförsäljning och den digitala miljön. Men det föreslagna direktivet lever inte upp till dessa förväntningar. Det skulle snarare leda till ett dramatiskt avbrott i utvecklingen av EU:s konsumentlagstiftning fram till dagens datum, eftersom nationella regeringar skulle vara förbjudna att bevara eller införa regler med högre skydd. För att undvika en försämring av konsumentskyddet inom EU, krävs betydande förändringar och förbättringar för att säkerställa att den slutgiltiga lagstiftningen kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt för konsumenterna. Förbättra de föreslagna reglerna för oskäliga avtalsvillkor, annars skulle praxis som redan anses som olaglig eller orättvis av vissa regeringar kunna tillåtas igen. Ge konsumenterna möjligheten att välja mellan reparation, byte och återbetalning när varan är defekt vilket redan finns inom många länder. Introducera ett direkt producentansvar. Tillverkarna bör ha samma ansvarsnivå som försäljarna angående eventuella problem som uppstår med produkten. Konsumenterna bör ha möjlighet att kunna köpa en produkt utomlands och få den reparerad lokalt, av lokala representanter för tillverkarna. Säkerställ att digitala produkter täcks av garantier. Fler och fler konsumenter köper datormjukvara och musik på internet, men det finns ingen regel i det föreslagna direktivet som säkerställer att dessa produkter byts ut, repareras eller återbetalas när de är defekta.

8 Så vinner du konsumenternas förtroende Se till att kontrakt för biluthyrning och logi inkluderas. Dessa kontrakt täcks nämligen inte av informationskraven och ångerrätten. Inkludera köpeavtal på marknader och vid försäljningsstånd för att säkerställa att konsumenterna kan använda informations- och uppsägningsrättigheter. Detta är viktigt eftersom konsumenterna här ofta möts av aggressiva försäljningsmetoder. Dra fördel av en bättre nationell lagstiftning; i många medlemsstater går lagstiftningen mycket längre i sitt skydd av konsumenterna än det föreslagna direktivet, vilket bör inspireras av denna «bästa praxis». Så kan du påverka som parlamentariker

9 LIVSMEDEL Åtagande Hjälpa konsumenterna att enkelt göra medvetna val, förbättra tillgänglighet till säkra och hälsosamma livsmedel samt främja hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. EU har gjort våra livsmedel säkrare. Nu är det dags att göra dem mer hälsosamma. I vissa EU-länder är över hälften av den vuxna befolkningen överviktig och ett av fem barn lider av fetma. Hjärt- och kärlsjukdomar är orsaken till nästan hälften av det totala antalet dödsfall i Europa och nästan en tredjedel av dessa fall orsakas av kosten. Dessa trender är en tidsinställd hälsobomb. Vad vi äter är inte den enda faktorn, men det spelar en nyckelroll. Gör det hälsosamma valet enklare Konsumenterna blir alltmer medvetna om sambandet mellan vad de äter och deras hälsa men de förvirras av otydlig och osammanhängande information. Det måste bli enklare för konsumenterna att fatta väl underbyggda beslut. Att fler konsumenter köper hälsosammare produkter sporrar tillverkarna att agera. Arbeta för att hälsosamma och hållbara livsmedel blir mer tillgängliga för alla konsumenter, i synnerhet för utsatta familjer. Se till att konsumenterna har tillgång till tydlig och konsekvent information, med obligatorisk, förenklade och färgkodad förenklad märkning på förpackningarna som indikerar nivån av de fyra näringsämnena fett, mättade fetter, socker och salt. På baksidan av förpackningen finns näringsinformation för dessa plus energivärde, protein, kolhydrater, fibrer och transfetter. Näringsdeklarationen måste göras enkel att läsa, med tydligt kontrast och tillräckligt textstorlek.

10 Så vinner du konsumenternas förtroende Att skydda våra barn Ungefär 14 miljoner barn i Europa lider av övervikt eller fetma. Därför måste vi minska den kommersiella pressen på barn och deras föräldrar att köpa produkter med hög fett-, socker-, eller salthalt. Det är gäller bara reklam på TV och i tidningar, utan även andra former av reklam som internet, sponsring, tävlingar, SMS och produktplacering i filmer som marknadsför ohälsosamma livsmedel. Kräv restriktioner för marknadsföring som riktar sig mot barn för mat och dryck som har hög fett-, sockereller salthalt. Dessa restriktioner bör inkludera all TVreklam och kampanjer från 6.00 till i program där mer än 50 procent av tittarskaran är barn. Restriktionerna måste täcka all former av marknadsföring. De europeiska barnens hälsa är för viktig för att utelämnas till frivilliga industrinormer. Fortsatt hög livsmedelssäkerhet Efter livsmedelssäkerhetsskandalerna som skakade om Europa på och 1990-talen, har EU och dess myndighet för livsmedelssäkerhet gjort ett bra jobb. Men de införda reglerna ifrågasätts just nu. De måste upprätthållas och övervakas på ett korrekt sätt och får under inga omständigheter försvagas. Ta med konsumentsäkerhet och acceptans i beräkningen fullt ut vid utveckling av EU-regler för ny livsmedelsteknologi, inklusive kloning av djur och nanoteknik (begränsning av ingredienser på nanoskala). Stoppa försök att underminera EU:s regler för livsmedelshygien. Så kan du påverka som parlamentariker

11 DEN DIGITALA VÄRLDEN Åtagande Ge konsumenten möjlighet att spela en central roll på en säker, rättvis och konkurrenskraftig digital marknad. Nya kommunikationstekniker och informationsmöjligheter har förändrat våra liv. Men liksom det finns fördelar, finns det även en växande oro över säkerhet och skydd av privatlivet. De som inte har råd med dator eller mobiltelefon blir alltmer marginaliserade och utestängda från marknader, arbete, kultur och utbildningsmöjligheter. Som parlamentariker har du stora möjligheter att skapa reella förbättringar i vardagslivet för digitala konsumenter. Skydd av privatlivet Visste du att kommersiella aktörer och sökmotorer vet vad du gör på internet och vilka produkter du är intresserad av? Eller att radiofrekvensidentifiering (RFID) gör det möjligt för återförsäljare att registrera köpvanorna hos kunder i butiker? Många av oss har en profil på så kallade communitites på internet. Vi kan hålla kontakten med vänner och umgås på nätet, men till vilket pris? Ge konsumenterna tillgång till bättre information angående insamling och behandling av deras personliga information. Ge dem dessutom möjligheten att hävda sina rättigheter och att medvetet välja om de ska uppge sin personliga information. Användningen av RFID-teknologi bör klargöras för konsumenterna på ett tydligt sätt. Skydda konsumenternas privatliv, genom att tvinga internetbaserade företag att följa existerande lagstiftning angående dataskydd, tillhandahålla säkrare och pålitligare nätverk och att informera kunderna om eventuella brott/säkerhetsintrång. Detta gäller till exempel banker samt tjänster som sökmotorer och communities.

12 Så vinner du konsumenternas förtroende En rättvis balans mellan rättigheterna för upphovsrättsinnehavare och rättigheter för konsumenterna Samtidigt som upphovsrättsinnehavare/artister självklart måste få betalt för sitt arbete, måste konsumenterna få använda digitalt material privat på ett rimligt sätt och med tydliga villkor. Hjälp till att säkerställa att nya licenstyper och allmänt kompatibla och tydliga tekniska lösningar etableras så att konsumenter har tillräckliga valmöjligheter bland bra lagliga alternativ. Motarbeta alla försök från internetbaserade företag att kontrollera immateriella rättigheter, till exempel via så kallad graduated response. Sådana åtgärder skulle vara oproportionerliga och innebära ett inkräktande på privatlivet, godtycklighet och orättvisa. Skapa ramverk för telekommunikation Listan över problem som konsumenterna stöter på dagligen inom telekommunikationssektorn är lång och omfattar bland annat svårigheter att jämföra priser mellan olika operatörer, avsaknad av attraktiva erbjudanden, svårigheter att byta leverantör, ensidiga kontrakt eller enorma räkningar i slutet av månaden. Ge konsumenternas reell möjlighet att ta del av fördelarna av den teknologiska utvecklingen. Se till att förändringarna inte leder till orättvis konkurrens och försämrat konsumentskydd. Förbättra tydligheten angående erbjudande och priser på marknaden. Gör det även möjligt för konsumenterna att enkelt byta leverantör utan att hindras av praktiska problem som långa vänteperioder för överföring av nummer. Säkerställ att telenätverk och tjänsteleverantörer garanterar abonnenterna rätt till åtkomst, att de kan skicka och ta emot alla former av innehåll och använda samtliga tjänster eller program. Så kan du påverka som parlamentariker

13 HÄLSA Åtagande Prioritera konsumenternas hälsa. Verka för högkvalitativ information och hälsovård för alla. Att tillhandahålla hälsovård är en plikt för medlemsstaterna. Mycket görs också av EU men det finns mer som kan göras, för att skydda och främja medborgarnas hälsa. För att se till att den hälsopolitiken även tar hänsyn till användarnas intressen och inte bara industrins, är en viktig första åtgärd att överföra ansvaret för läkemedel inom den Europeiska Kommissionen från Generaldirektoratet för näringsliv till Generaldirektoratet för hälso- och konsumentskydd. Bättre patientinformation Patienter har rätt till objektiv, jämförbar och högkvalitativ information angående sjukdomar, behandlingar och läkemedel för att kunna göra medvetna val. Denna rättighet har ifrågasatts. Se till att läkemedelsföretag inte får direktkommunicera med konsumenter angående receptbelagda läkemedel om syftet enbart är att öka försäljningen. Skydda konsumenterna från vilseledande hälsoinformation. Säkra och innovativa mediciner Mediciner räddar liv med kan även ha allvarliga biverkningar. Det saknas framsteg inom läkemedelssektorn, där företagen spenderar mer pengar på marknadsföring än på forskning. Gör det enklare för konsumenterna att rapportera biverkningar direkt till nationella myndigheter, via fungerande och lätthanterliga system. Agera för mera åtgärder mot falska mediciner som marknadsförs på internet, eftersom dessa kan vara farliga. Skärp lagstiftningen för att främja forskning och säkerställ att alla nya mediciner har en ny terapeutisk egenskap.

14 Så vinner du konsumenternas förtroende Tydliga patienträttigheter Europeiska patienter, som är alltmer rörliga, känner inte alltid till sina rättigheter inom området för hälsovård, varken i sitt eget land eller utomlands. Se till att konsumenter i alla medlemsstater har tillgång till högkvalitativ hälsovård, att de känner till sina rättigheter och har möjligheten att hävda dem. Etablera en tydlig legal struktur för patienternas rättigheter över gränserna, som omfattar ersättning, tillhandahållande av information, instanser för klagomål och ansvar för vårdkedjan. Så kan du påverka som parlamentariker

15 SÄKERHET Åtagande Säkerställ att vi får säkrare produkter och minska exponeringen av farliga kemikalier för konsumenter och miljö. En hälsosam miljö och säkra produkter är av avgörande betydelse, i synnerhet för de mest utsatta konsumenterna som exempelvis barn. Säker kosmetika Förvånansvärt nog får kosmetika och hälsovårdsprodukter som tvål, tandkräm och schampo innehålla ämnen som medför risk för allergier och hormonstörande effekter. Dessutom får de innehålla ämnen som kan vara skadliga för miljön. För närvarande diskuteras nya EU-regler för kosmetika inom EUinstitutionerna, så det är hög tid för åtgärder som sätter konsumenternas hälsa och säkerhet i första rummet. Stöd en korrekt och tillfredsställande säkerhetsutvärdering av kemikalier som används i kosmetika innan de lanseras på marknaden. Främja en bättre övervakning av rapporterade biverkningar. Säkerställa att nanopartiklar undergår en strikt säkerhetsutvärdering innan de kan användas i kosmetika och se till att de anges på listan över ingredienser för produkterna. Skapa strikta regler för alla de tvivelaktiga påståenden som idag finns på produkter från kosmetikaindustrin. Minimera exponering för farliga kemikalier I genomsnitt spenderar folk mer än 80 procent av sin tid inomhus, där luften ibland kan vara fem gånger mera förorenad än utomhus. Orsakerna till att inomhusluften är så förorenad är en följd av en blandning av kemiska produkter som avges från datorer, TV-apparater, möbler, gardiner, etc. Trots EU:s senaste åtgärder för kemikalier kvarstår problem, i synnerhet med den samlade effekten av ämnen som vi utsätts för. Reducera riskerna för konsumenter och miljö genom att förbjuda användandet av de farligaste ämnena i konsumentprodukter som leksaker, barnvårdsartiklar, textilier och kosmetika, eller minimera användningen. Utveckla en strategi för att reducera riskerna för kemikalier inom ramverket för Kommissionens arbete angående kvaliteten på inomhusluften. Täpp till hål i lagstiftningen så att riskerna i anslutning till nanoteknik för konsumenter och miljö åtgärdas på ett tillfredsställande sätt. Se till att den pågående revideringen av EU:s miljömärkningssystem och miljödesigndirektivet kommer att behandla kemiska risker och utvecklas i enlighet med principen för säkerhetsåtgärder.

16 Så kan du påverka som parlamentariker Så vinner du konsumenternas förtroende

17 GRUPPTALAN Åtagande Fullständigt kompensera alla konsumenter i EU som har drabbats av skador från ett företag. Med fler erbjudande och fler köp över gränserna kan mängder av konsumenter drabbas samtidigt av samma problem. Då är det viktigt att konsumenter från olika medlemsstater får rättvis kompensation. Problemen kan handla om bedrägerier, överdebitering, vilseledande reklam, användande av oskäliga avtalsvillkor i standardkontrakt, defekta produkter, priskarteller, oetisk användning av konsumenternas personliga information eller oseriösa researrangörer. Alltför ofta i sådana fall, är kostnaden för en individuell rättegång högre än kompensationen som konsumenten kan förvänta sig. Därmed har konsumenterna inte något ekonomiskt incitament att agera. En nyligen genomförd studie har dragit slutsatsen att över 70 procent 2 av europeiska medborgare skulle vara redo att försvara sina rättigheter i domstol om de kunde göra gemensam sak med andra konsumenter som har påverkats av samma problem. En legal process som gör att konsumenter kan kräva gemensam kompensation för förluster i sådana här fall är av fundamental betydelse. Inför en juridisk mekanism som reglerar grupptalan för konsumenter inom alla områden som är relevanta för konsumenterna. Gör det möjligt för enskilda konsumentorganisationer att ta kollektiva ersättningsanspråk till domstol, både inom landet och över gränserna. Stöd rättigheterna med effektiva finansieringsmekanismer, så att konsumenterna får tillräckliga resurser att effektivt kunna försvara sina intressen. Gör det möjligt för domstolarna att hantera grupptalan och att förhindra falska krav. Etablera ett kompensationssystem där alla drabbade täcks av rättsprocessen - även de som inte anmält sitt intresse tidigare. Tillåt endast alternativ tvistlösning som ett verktyg för gruppåtgärder, men aldrig som en obligatorisk förutsättning. Säkerställ att rättviseaspekten i alla uppnådda uppgörelser granskas av en domare.

18 Så vinner du konsumenternas förtroende 2 Eurobarometer, september 2008, undersökning angående konsumentskydd på den interna marknaden. Så kan du påverka som parlamentariker

19 Att få Europas institutioner att arbeta för konsumenterna Parlamentet Hur Parlamentets kommittéstruktur hanterar konsumenternas intressen är av stor betydelse. Under perioden , låg huvudansvaret för konsumentlagstiftningen i Parlamentet hos utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). IMCO har lyckats bättre än sina föregångare, men kan stärkas ytterligare med ett bredare ansvarsområde som inkluderar konsumenternas ekonomiska intressen, hållbarhet och utsatta konsumenter. Medborgarna måste komma i första rummet. Vi vill också se ett starkt utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Oavsett vilket utskott eller kommitté du är med i, hoppas vi att du kommer att ha konsumenternas perspektiv i åtanke. Hur kan du vara en bra parlamentariker för Europas konsumenter? För oss är de bästa parlamentarikerna de som skaffar fram information från alla inblandade och inte bara från industriernas lobbyorganisationer och som ser till att alla intressen inkluderas i Parlamentets diskussioner. Dessa parlamentariker låter sig inte utnyttjas av särintressen och låter inte industrigrupper, banker eller konsulter skriva sina egna utskottsrapporter. De utmanar åsikter och information de tar del av och vågar testa dessa i öppen debatt. Kommissionen Det är av avgörande betydelse att konsumentfrågor får en egen Kommissionär som kan föra konsumenternas talan inom alla frågor som rör Europas politik. Det är väldigt viktigt att det i den nya Kommissionen även fortsättningsvis finns en kommissionär som koncentrerar sig på konsumentfrågor. Det har funnits en sådan sedan januari 2007, vilket har lett till en mer aktiv konsumentpolitik. Som parlamentariker kommer du att godkänna sammansättningen av den nya Kommissionen. Se då till att en Kommissionär för konsumentfrågor tillsätts. EU-avtalet fastslår att konsumentfrågor bör integreras i alla andra politikområden. Om du praktiskt vill stödja konsumenter över hela Europa, håll då ett vakande öga på Kommissionen och se hur de agerar i praktiken. Tydlighet Konsumenterna är ofta osäkra på hur beslut fattas inom den Europeiska Unionen. För att öka tydligheten och förstärka konsumenternas förtroende för EU och dess Institutioner, är en obligatorisk lista över lobbyorganisationer av fundamental betydelse. Den bör säkerställa att den finansiella informationen som tillhandahålls angående lobbyaktiviteter är specifik och går att verifiera. De är även villiga att ha en dialog med organisationer som BEUC, även om eller i synnerhet om de tror att vi har fel. Håll kontakten med oss!

20 Så vinner du konsumenternas förtroende Utmaningar för nya medlemsländer och kandidat-/potentiella kandidatländer Konsumentorganisationer i de nyare medlemsländerna och kandidat-/potentiella kandidatländer står inför särskilda utmaningar. Konsumentorganisationer kan tillföra värdefull information angående problem som påverkar alla medborgare, dock saknar fortfarande många regeringar i dessa länder traditionen att involvera intressenter, inklusive konsumentgrupper i utformandet av den allmänna politiken. Denna situation försvåras ytterligare av avsaknaden av finansiering för konsumentorganisationer, vilket förhindrar dem från att bygga upp sin kapacitet och politiska expertis som behövs för att kunna påverka den politik som förs. De saknar medel för att kunna rekrytera personal som specifikt kan övervaka EU:s politik och engagera sig i pågående kampanjarbete riktat mot deras regeringar. Som parlamentariker kan du göra din röst hörd hos din nationella regering. Du kommer att ha en verklig möjlighet att tala för den viktiga roll som konsumentorganisationer kan och bör spela angående skapandet av en gemensam politik. Konsumentorganisationerna i dessa länder är i stort behov av både politiskt och finansiellt stöd från de nationella regeringarna under de kommande åren. Gör det möjligt för dessa att bygga upp sin kapacitet och arbeta på ett mer effektivt sätt, skaffa expertis, öka sin uppsökande verksamhet till andra partners för att i slutändan öka sitt inflytande.

Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg

Så vinner du konsumenternas förtroende. En guide i åtta steg Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg SÅ VINNER DU KONSUMENTERNAS FÖRTROENDE Så vinner du konsumenternas förtroende En guide i åtta steg Banker och försäkringsbolag som missköter

Läs mer

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Sweden Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Detta är Sveriges Konsumenter!

Detta är Sveriges Konsumenter! Detta är Sveriges Konsumenter! Vad vi är Intresse- och lobbyorganisation Representerar konsumenter 26 medlemsorganisationer Finansieras av statliga stöd, medlemmarna och projektmedel Agerar nationellt,

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 17 oktober 2002 PE 319.363/15-41 ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-41 Förslag till betänkande (PE 319.363) Jules Maaten Förebyggande av rökning

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Dataskydd SAMLAR DU LAGRAR DU ANVÄNDER DU UPPGIFTER? Vad är personuppgifter? Bättre regler för små företag. Januari 2017 SV

Dataskydd SAMLAR DU LAGRAR DU ANVÄNDER DU UPPGIFTER? Vad är personuppgifter? Bättre regler för små företag. Januari 2017 SV 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 01001001010000110101000100010101101011011110001 Bättre regler för små företag Dataskydd Vad är personuppgifter?

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 9 juli 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor till utskottet

Läs mer

Giftfri miljö. Motion till riksdagen 2016/17:2559. Förslag till riksdagsbeslut. KD133 Kommittémotion

Giftfri miljö. Motion till riksdagen 2016/17:2559. Förslag till riksdagsbeslut. KD133 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0

Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 IP/08/1422 Bryssel den 29 september 2008 Kommissionen samråder om hur EU ska gå i täten för övergången till Web 3.0 EU har möjlighet att visa vägen in i nästa generation av Internet. Europeiska kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire God morgon/eftermiddag, jag heter _ och ringer

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Officiellt meddelande om tillämpningen av IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10, IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Internationell referensprissättning, IRP

Internationell referensprissättning, IRP 1 Internationell referensprissättning, IRP Persson U and Jönsson B. The End of the International Reference Pricing System? Applied Health Economics and Health Policy. Published online: 26 June 2015 Ulf

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Kommissionens arbetsprogram 2015

Kommissionens arbetsprogram 2015 Civilutskottets yttrande 2014/15:CU2y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2015 En ny

Läs mer

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 15.3.2005 KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 1 - Problemet Medborgarna i Europeiska unionen rör sig för litet och konsumerar för mycket: för mycket energi, för många kalorier,

Läs mer

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5467 Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 300 CROSS BORDER 2010 DG SANCO FILTER B1. Säljer ditt

Läs mer

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Läs mer

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products

Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren. Consumer protection in third pillar retirement products Dokument Sida SAMRÅDSDOKUMENT 1 (6) TCO Datum Referens: Lena Orpana 2013-07-16 Direkttel: 08-782 92 94 E-post: lena.orpana @tco.se TCOs svar på kommissionens frågor Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.11.2013 SWD(2013) 481 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 22.3.2011 2011/2025(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Seán Kelly (PE458.791v01-00) Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 14 april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FÖLJENOT från: inkom den: 12 april 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring

Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring Företagens attityd till barnhälsa i sin marknadsföring En undersökning bland livsmedelstillverkare om deras känsla för ansvar Juli 2005 1. Bakgrund Reklam påverkar vårt beteende och får oss att agera,

Läs mer

Remissyttrande. Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier (SOU 2015:30)

Remissyttrande. Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier (SOU 2015:30) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 71/2015 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2015/1931 Stockholm, 2015-05-29 Remissyttrande Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som innehåller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015

Kommittédirektiv. Användarna i delningsekonomin. Dir. 2015:136. Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Kommittédirektiv Användarna i delningsekonomin Dir. 2015:136 Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2015 Sammanfattning Den s.k. delningsekonomin har många fördelar såväl för enskilda individer

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla?

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla? Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) EU:s sammanhållnings llnings- politik en fråga för f alla? 1 Upplägg 1) Inneboende motsättning?

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 december 2002 PE 319.380/1-25 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande (PE 319.380) Catherine Stihler Gemensamma och

Läs mer