GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET"

Transkript

1 Gemensamma miljökrav för entreprenader Bilaga 6 Dnr Dnr:T Dnr:14V86 Bilaga 6 GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Senast uppdaterat Sida 1 av 11

2 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. Kraven har överenskommits mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entreprenader som dessa organisationer gör. Kraven gäller entreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenören bedriver på uppdrag av beställaren. Kraven gäller också samtliga underentreprenörer, i alla led, och deras organisationer och den verksamhet som underentreprenörerna bedriver inom ramen för den verksamhet som uppdraget från beställaren gäller. Avvikelser från kraven leder till påföljder som står i relation till avvikelsens art och konsekvenserna av den. Den entreprenör som tecknar avtalet med beställaren är ansvarig för att även underentreprenörer lever upp till kraven, och påföljder vid avvikelser kommer därmed att riktas mot entreprenören. Kraven är generella minimikrav, och de täcker således inte alla miljöfrågor som hanteras under en entreprenad. I varje entreprenad tillkommer sådana krav som beror på förutsättningarna i det specifika fallet. Metoder och teknik utvecklas ständigt. Beställarna är öppna för förslag som kan ge ännu större miljönytta eller sänka kostnaderna för att nå miljönyttan. En entreprenör som har förslag på utveckling som minskar miljöpåverkan ska ta initiativ till en diskussion med beställaren om detta. Beställaren kan medge avsteg från kraven i situationer där en strikt tillämpning av de tekniska kraven och den miljönytta de ger inte står i rimlig proportion till de kostnader detta medför. Avsteg från kraven kan i normalfallet inte medges när det gäller krav på kemiska produkter. Där det är motiverat, till exempel inom känsliga områden, ställs krav som är skärpta jämfört med grundkraven. När detta är aktuellt anges en definition av känsliga områden under respektive kravrubrik. Ytterligare information om syfte med kraven, tillämpning, systemavgränsning, uppföljning, definitioner och förklaringar finns i ett vägledningsdokument. Detta dokument finns tillgängligt på respektive beställarorganisations webbplats och kan komma att uppdateras efter hand som kraven tillämpas och praxis utarbetas. På webbplatserna finns även information om var man kan få ytterligare stöd och hjälp. Senast uppdaterat Sida 2 av 11

3 Systematiskt miljöarbete Entreprenören ska i företagets verksamhet bedriva ett systematiskt miljöarbete. Detta innebär att följande ska finnas: 1. Miljöpolicy - som är daterad och antagen av ledningen - som innehåller ett åtagande om ständig förbättring 2. Uppgifter om vad i företagets verksamhet som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön 3. Beslutade mål och åtgärder för att nå förbättringar i fråga om miljöpåverkan och risker samt plan för när dessa ska genomföras 4. Rutiner för - uppföljning av miljöarbetet - hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder - kompetensutvecklingsplan för personalen med avseende på miljöhänsyn och energibesparing Punkterna 2 till 4 ska vara relevanta för den offererade delen av företagets verksamhet. Avvikelse från kravet anses föreligga om: det under kontraktstiden konstateras att entreprenören saknar delar av ett systematiskt miljöarbete som det definieras i de fyra punkterna i kravet. Senast uppdaterat Sida 3 av 11

4 Miljöplan Entreprenören ska senast vid entreprenadens startmöte presentera en skriftlig objektsanpassad miljöplan för beställaren. Följande punkter ska minst finnas med i denna: 1. Namngiven miljöansvarig för entreprenaden 2. En beskrivning av hur miljökrav kommer att uppnås inom entreprenaden Följande ska ingå i beskrivningen: a) Generella miljökrav (kraven i detta dokument samt eventuella tillkommande generella krav) b) Objektsspecifika miljökrav, inklusive tillämpliga krav i miljölagstiftningen c) Entreprenörens mål och åtgärder inom ramen för sitt systematiska miljöarbete d) Rutiner för hur berörda i entreprenaden får kunskap om miljöplanen så att de kan hantera de miljöaspekter och miljörisker som arbetsuppgiften kräver samt vem som ansvarar för detta. 3. En beskrivning av entreprenadens energianvändning där följande ska ingå: a) Vilken typ av energi som entreprenören bedömer kommer att användas i entreprenaden samt en uppskattning om använda mängder b) Hur entreprenören tänker energieffektivisera entreprenaden och en uppskattning av besparingspotentialen. När beställaren avgör att miljöplanen håller tillräcklig kvalitet för att arbetet ska påbörjas, dokumenteras detta, exempelvis som en mötesanteckning. Entreprenören ska under entreprenaden följa och uppdatera miljöplanen och anmäla eventuella avsteg från denna till beställaren. Uppdateringar och avsteg ska dokumenteras. Avvikelse från kravet anses föreligga om: miljöplanen saknas eller har brister så att kontraktsvillkoret inte uppfylls avsteg från miljöplanen sker utan att detta anmälts till beställaren. Senast uppdaterat Sida 4 av 11

5 Drivmedel Dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. Alkylatbränsle ska användas för motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner och arbetsredskap i de fall dessa inte är försedda med katalytisk rening. Bränslen som bidrar till minskad energiåtgång eller förbättrad miljöprestanda men som inte till alla delar uppfyller kraven för miljöklass 1 kan få användas efter överenskommelse med beställaren. Avvikelse från kravet anses föreligga om: drivmedel som inte är tillåtet används inom entreprenaden. Senast uppdaterat Sida 5 av 11

6 Lätta fordon (totalvikt under 3,5 ton) Personbilar med högre utsläpp av koldioxid än 200 g/km ska inte användas. Lätta lastbilar med högre utsläpp av koldioxid än 250 g/km ska inte användas. Lätta fordon som är äldre än 8 år ska inte användas. Avvikelse från kravet anses föreligga om: fordon som inte uppfyller kontraktsvillkoret påträffas. Senast uppdaterat Sida 6 av 11

7 Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) Grundkrav Tunga fordon ska uppfylla kraven enligt Euro III eller senare Euro-krav. Skärpta krav i känsliga områden I och omkring områden där miljökvalitetsnormerna för utomhusluft hotar att överskridas gäller skärpta krav. Beställaren anger i förfrågningsunderlaget om så är fallet. För entreprenader som utförs i Göteborgs, Malmö och Stockholms kommun gäller denna kravnivå alltid oavsett beställare. Tunga fordon ska uppfylla kraven enligt Euro lv eller senare Euro-krav. Avvikelse från kravet anses föreligga om: fordon som inte uppfyller kontraktsvillkoret påträffas. Krav i upphandlingar som görs från och med 2014 Grundkrav Tunga fordon ska uppfylla kraven enligt Euro lv eller senare Euro-krav. Skärpta krav i känsliga områden Tunga fordon ska uppfylla kraven enligt Euro V eller senare Euro-krav. Senast uppdaterat Sida 7 av 11

8 Arbetsmaskiner Grundkrav Motorerna i arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg l eller senare Steg-krav. Motorerna i arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla. Skärpta krav i känsliga områden I och omkring områden där miljökvalitetsnormerna för utomhusluft hotar att överskridas gäller skärpta krav. Beställaren anger i förfrågningsunderlaget om så är fallet. För entreprenader som utförs i Göteborgs, Malmö och Stockholms kommun gäller denna kravnivå alltid oavsett beställare. Motorerna i arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg ll eller senare Steg-krav. Motorerna i arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 6 år gamla. Avvikelse från kravet anses föreligga om: arbetsmaskiner med motor som inte uppfyller kontraktsvillkoret påträffas. För arbetsmaskiner med motor som används mycket sparsamt eller som har en lång ekonomisk livslängd kan undantag tillåtas från kraven om beställaren medger detta. Krav i upphandlingar som görs från och med 2014 Grundkrav Motorerna i arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg li eller senare Steg-krav. Motorerna i arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 10 år gamla. Skärpta krav i känsliga områden Motorerna i dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg llia eller senare Steg-krav. Motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg ll eller senare Steg-krav. Senast uppdaterat Sida 8 av 11

9 Motorerna i arbetsmaskiners som inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 6 år gamla. Senast uppdaterat Sida 9 av 11

10 Kemiska produkter Grundkrav Beställaren ska granska märkningspliktiga kemiska produkter innan de används i entreprenaden. Entreprenören ska ansöka hos beställaren om granskning. Respektive beställare styr vilka märkningspliktiga kemiska produkter som undantas från kravet på granskning. Den sökande ska göra en produktvalsanalys för att visa hur man har tillämpat produktvalsprincipen innan ansökan skickas till beställaren. Produktvalsanalysen ska dokumenteras. Om en produkt tilldelas särskilda villkor i granskningsutlåtandet ska villkoren vara uppfyllda innan produkten används. Skärpta krav i känsliga områden Skärpta krav gäller inom områden där det krävs särskilda försiktighetsåtgärder på grund av risk för förorening av känsliga naturmiljöer, som vattenförekomster av betydelse för vattenförsörjning eller känsliga våtmarker. När skärpta krav gäller anges detta i förfrågningsunderlaget. För entreprenader inom Göteborgs, Stockholms och Malmö kommun gäller denna kravnivå oavsett beställare. Hydraulvätskor och hydrauloljor som används ska uppfylla miljöegenskapskraven i Svensk Standard SS Avvikelse från kravet anses föreligga om: entreprenören använder märkningspliktiga kemiska produkter som omfattas av granskningskrav utan att ha ansökt om granskning kemiska produkter används på ett sätt som innebär att tilldelade villkor inte följs entreprenören saknar dokumenterad produktvalsanalys för produkter som denne har ansökt om granskning av de kemiska produkter entreprenören använder har tilldelats särskilda villkor i granskningsutlåtandet och dessa inte uppfyllts innan användning. hydraulvätskor eller hydrauloljor som används i känsliga områden inte uppfyller miljöegenskapskraven i svensk standard SS För entreprenader där Trafikverket är beställare gäller dessutom följande: - Samtliga krav i Trafikverkets riktlinjer och rutinbeskrivning TDOK 2010:310 och TDOK 2010:311 ska uppfyllas vid granskning och användning av kemiska produkter. Dokumenten och Trafikverkets kemikaliehanteringssystem, som ska Senast uppdaterat Sida 10 av 11

11 användas för ansökan och granskning, finns på Trafikverkets webbplats, - Använda kemiska produkter, förbrukade mängder och beställarens granskningsutlåtande ska redovisas i en förteckning. För drivmedel ska redovisningen vara uppdelad på respektive drivmedelsslag Senast uppdaterat Sida 11 av 11

12 MILJÖZONER I SVERIGE Gäller tunga lastbilar och bussar BESTÄMMELSER

13 Därför har vi miljözoner Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora utsläpp från bland annat trafiken. Alla städer åläggs att uppfylla EU:s miljökvalitetsnormer, vilket innebär att vi ska kunna garantera invånarna en godtagbar luft- och kvalitetsnivå. För att kunna göra detta behöver utsläppen av kväveoxider och partiklar minska och då är miljözonerna en viktig åtgärd. Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och bussar (totalvikt över 3,5 ton) som trafikerar våra städer och minskar därigenom utsläppen där nyttan är som störst, det vill säga där de flesta människor bor och arbetar. Miljözonen fungerar som ett välbehövligt komplement till utsläppskrav på nya fordon, då den ser till att inte alltför gamla och smutsiga fordon används i staden. De lokala bestämmelserna är samma för alla svenska städer med miljözon och baseras på de regler som finns angivna i Trafikförordningen (SFS 1998:1276 kapitel 10). Detta innebär att man utgår från EU:s miljöklassning av fordon för att avgöra vilka som är tillåtna inom miljözon. Tillåtna fordon framgår av text och tabell i denna trycksak. För mer information kring varje stads miljözon, se respektive stads hemsida på folderns baksida. För miljözoner i Europa, se

14 För tunga lastbilar och bussar gäller: Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som tillhör euro 3 får färdas i miljözon i 8 år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som tillhör euro 4 får färdas i miljözon till och med 2016 eller 8* år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 4 får färdas till och med 2016**. Fordon som tillhör euro 5 får färdas i miljözon till och med 2020 eller 8* år från första registrering oavsett registreringsland. Fordon som anpassats till euro 5 får färdas till och med 2020**. För fordon som tillhör euro 6 eller bättre alternativt anpassats till euro 6 eller bättre finns ingen tidsbegränsning. Första registreringsår oavsett land Enligt huvudregeln Euro 3 (MK 2000) Euro 4 (MK 2005) Euro 5 + EEV (MK 2008) Euro 6 eller bättre ** el 2017* ** el 2018* ** el 2021* Obegränsad ** el 2022* Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad Obegränsad För regler och undantag gällande miljözon, se Trafikförordningen 4 kap, och 11 kap, 4 För vanligt förekommande frågor om miljözon, se eller

15 Göteborgs Stad Trafikkontoret Box Göteborg Tel: Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Byggmästaregatan Lund Tel: Gatukontoret Malmö Malmö Tel: Trafikkontoret Tillstånd Box Stockholm Tel: Tekniska förvaltningen Göteborgsvägen Mölndal Tel: Helsingborg stad Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg Tel: Umeå kommun Gator och parker Skolgatan 31A UMEÅ Tel: umea.se Kontoret för samhällsutveckling Trafik och markupplåtelse Stationsgatan Uppsala Tel: /11

16 Dnr:T Dnr:14V86 Sida 1 (2) Bilaga 8 Redovisning av fordon som används i uppdraget (ett per fordon) Entreprenören ska vid uppdrags start samt vid förändring redovisa samtliga fordon som används i uppdraget. Registrerad ägare: Adress: Tel: Uppgifterna lämnade av: Tel: Fordonets registreringsnummer: Fordon: Lätt Tungt Personbil Certifierat enligt Miljöklass/Euroklass: Miljöfordon enligt städernas specifikation Typ av miljöfordon: Motorstorlek: kw Första registreringsår/årsmodell: Motorbyte Tillverkningsår: Tillverkningsnummer: Certifierad enligt Euro III Euro IV Euro V Euro VI Motorstorlek: kw Motortillverkarintyg Ja Erforderliga testprotokoll Ja Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av grovavfall

17 Sida 2 (2) Drivmedel och hydraul vätska Typ av drivmedel: Miljöklass: Hydraul vätska enligt svensk standard SS (tekniska krav och miljökrav) Nej Ja Inköp ska kunna styrkas med kvitton Eftermonterad avgasreningsutrustning Avgasrening, typ: Tillverkare: Intyg nr: se bilaga Däck Namn/typbeteckning: Tillverkningsår: Mindre än 3 % PAH Ja Nej Regummerat Ja Nej Miljömärkning Ja Nej Om ja, typ av märkning: Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av grovavfall

18 Dnr Bilaga 9 ANTIDISKRIMINERINGSKLAUSUL I stadens upphandlingar av tjänster och byggentreprenader ska följande antidiskrimineringsklausul användas som avtalsvillkor (KF ): 1 Leverantören skall vid utförandet av den avtalade tjänsten/entreprenaden i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslag (2008:567). 2 Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av den upphandlande enheten skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt 1. Tiden för redovisning skall vara minst en vecka, om inte längre tid överenskommits. 3 Om leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt 2 eller om leverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1, äger den upphandlande enheten rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid. 4 Leverantören skall ålägga underleverantör den skyldighet som anges i 1-3, i enlighet med de av NOU uppställda kraven i enlighet med följande: För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt. För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet. För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören. 5 Eftersom det är av mycket stor betydelse för den upphandlande enheten att dess leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar skall en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. Den upphandlande enheten äger i dessa fall rätt att häva avtalet. Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms stad

19 Bilaga 10 T Sid 1 Renhållningsförvaltningen Stockholms stad (org.nr ) och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (org.nr ) i det följande benämnda parterna, har träffat följande överenskommelse som reglerar frågor rörande inleverans av brännbart grovavfall från Stockholm Stad insamlat via Renhållningsförvaltningens godkända entreprenörer till Högdalenverket. Överenskommelse 1 Ändamål På de villkor som anges i denna överenskommelse förbinder sig AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad att för Högdalenverkets räkning teckna direkta inleveransavtal med av Renhållningsförvaltningen Stockholms stad godkända entreprenörer avseende mottagning och omhändertagande av brännbart grovavfall insamlat från fastigheter inom Stockholm stad till Högdalenverket. 2 Renhållnings- Renhållningsförvaltningen Stockholms stad godkänner och förvaltningen tecknar entreprenörsavtal med avfallsentreprenörer som får Stockholms stads hämta grovavfall från hushåll inom Stockholms stad. åtagande Renhållningsförvaltningen Stockholms stad har skyldigheten att fortlöpande underrätta AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad om godkända grovavfallsentreprenörer. Den avfallsentreprenör som godkänts av och har avtal med Renhållningsförvaltningen Stockholms stad medges enligt detta avtal att teckna ett individuellt direktavtal med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. I detta individuella direktavtal åtager avfallsentreprenören sig att leverera brännbart grovavfall och avfallsbränsle från hushåll i Stockholm stad enligt specificerade kvalitetskrav och leveransplan. Avfallsentreprenören åtager sig att väga in och registrera sitt fordon vid varje leverans enligt det individuella Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

20 Bilaga 10 direktavtalet med AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Denna instruktion kan revideras under avtalsperioden på grund av förändringar i våg- och registreringssystem. T Sid 2 3 AB Fortum AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad åtager sig att för Högdalenverkets räkning ta emot och omhändertagande insamlat brännbart grovavfall från fastigheter inom Stockholm stad till Högdalenverket som uppfyller årligen uppdaterade kvalitetskrav och leveransplan i enlighet med individuellt tecknat direktavtal mellan AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och av Renhållningsförvaltningen Stockholms stad godkänd entreprenör. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad utrustar av Renhållningsförvaltningen Stockholms stad godkänd entreprenör med tippkort utfärdat för det fordon som av Renhållningsförvaltningen Stockholms stad godkänd entreprenör använder vid transporter till Högdalenverket. 4 Kvalitet Levererat brännbart grovavfall och avfallsbaserat bränsle skall uppfylla kvalitetskrav och övriga villkor enligt det individuella direktavtalet mellan AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och av Renhållningsförvaltningen Stockholms stad godkänd entreprenör. Kvalitetskrav och övriga villkor fastställes i samråd inom Renhållningsförvaltningen Stockholms stads och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads bränslestyrgrupp. Renhållningsförvaltningen Stockholm stads entreprenör skall regelbundet visa AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad att levererat brännbart avfall endast utgörs av bränslefraktion ur grovavfall från hushåll i Stockholm stad och på vilket sätt kvalitetskraven kommer att säkerställas. Renhållningsförvaltningen Stockholms stads entreprenörs personal med arbetsuppgifter i anslutning till Värme samägt med Stockholms stads åtagande Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

21 Bilaga 10 detta avtal skall genomgå den utbildning som AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad anordnar på Högdalenverket. T Sid 3 Renhållningsförvaltningen Stockholms stad och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad kommer under leveransperioden att genomföra ett flertal stickprovskontroller på inlevererat avfall och avfallsbaserat bränsle. Utfallet på dessa stickprov kommer att minst månadsvis redovisas till Renhållningsförvaltningen Stockholms stad och till Renhållningsförvaltningen Stockholm stads entreprenör. Om Renhållningsförvaltningen Stockholms stads entreprenör inte vidtar åtgärder så att kvalitetskrav uppfylls har AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad rätt att agera mot Renhållningsförvaltningen Stockholms stads entreprenör i enlighet med tecknat direktavtal. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad har skyldighet att underrätta Renhållningsförvaltningen Stockholms stad när Renhållningsförvaltningen Stockholms stads entreprenör inte följt tecknat direktavtal mellan AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och Renhållningsförvaltningen Stockholms stads entreprenör. 5 Behandlingsavgift För omhändertagandet av brännbart grovavfall och avfallsbränsle från hushåll i Högdalenverket skall Renhållningsförvaltningen Stockholms stads entreprenör, ersätta AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad enligt prislista i direktavtal. Denna prislista skall fastställs av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad i samråd med Renhållningsförvaltningen Stockholms stad. 6 Särskilda Under avtalsperioden kan tillkomma beslut av centrala kostnader myndigheter om avfallskatter eller liknande avgifter, vilka vid avtalstecknandet inte är kända. Dessa eventuella pålagor tillkommer på de i direktavtal mellan Renhållningsförvaltningen Stockholms stads entreprenör Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

22 Bilaga 10 och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad angivna behandlingsavgifterna och kommer att meddelas senast 30 dagar före tillämpning. T Sid 4 7 Force majeure Denna överenskommelse gäller ömsesidigt med reservation för force majeure såsom strejk, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut eller annan omständighet, varöver parterna ej råder och som kan inverka försvårande eller hindrande på parts åtagande och berättigar icke någondera parten att erhålla skadestånd, vite eller annan ersättning. Ovanstående överenskommelse gäller Avtalstid 9 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse som inte kan avgöras genom förhandling mellan parterna skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol i Stockholm och enligt svensk lagstiftning. Denna överenskommelse har upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Renhållningsförvaltningen Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Johan Castwall Åke Pettersson Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

23 Bilaga 10 T Sid 5 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (org.nr ) i det följande betecknad Fortum och Grovavfallsentreprenören (org.nr. xxxx-xxxx) i det följande benämnda parterna, har träffat följande avtal som reglerar frågor rörande inleverans av brännbar fraktion utvunnen ur grovavfall från hushåll i Stockholm Stad till Högdalenverket. A V T A L 1 ÄNDAMÅL På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig Fortum att för Högdalenverkets räkning ta emot avfallsbaserat bränsle bestående av brännbar fraktion ur grovavfall från hushåll i Stockholm Stad och Grovavfallsentreprenören att leverera sådant avfallsbaserat bränsle till Högdalenverket. 2 FORTUMs Fortum åtager sig att vid Högdalenverket ta emot brännbar fraktion utvunnen ur grovavfall från ÅTAGANDE hushållen i Stockholm Stad förutsatt att - avfallet av Grovavfallsentreprenören själv eller underentreprenör till honom är upptippat, sorterat och kvalitetskontrollerat på därför avsedd, särskilt iordningställd hårdgjord yta och att därefter den på detta sätt utsorterade brännbara fraktionen separat upplastats och transporterats till Högdalenverket. Det levererade brännbara avfallet skall därvid uppfylla generella kvalitetskrav för avfallsbränsle och avfallsbaserade bränslen till Högdalenverket i bilaga 1. eller - avfallet av Grovavfallsentreprenören själv eller underentreprenör till honom är upptippat, sorterat, kvalitetskontrollerat och krossat på därför avsedd, särskilt iordningställd hårdgjord yta och att därefter den på detta sätt utsorterade och krossade brännbara fraktionen separat upplastats och transporterats till Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

24 Bilaga 10 Högdalenverket. Det levererade krossade, brännbara avfallet skall därvid uppfylla kvalitetskraven för returbränsle RB2 i bränslebilaga 2. eller - avfallet kvalitetssäkrats på annat sätt som Fortum kan godkänna i enlighet med därvid tecknat separat tilläggsavtal. Parterna är medvetna om att Fortums möjligheter att ta emot leveranser av avfallsbaserat bränsle och dessas fördelning i tiden är osäkra och beroende av tillgängligheten på anläggningarna i Högdalen liksom driftförutsättningarna och att leveransplanen,leveransbilaga 3 därför kan komma att ändras. Fortum utrustar Grovavfallsentreprenören med tippkort utfärdat för det fordon som denne använder vid transporter till Högdalenverket. T Sid 6 3 Grovavfalls- Grovavfallsentreprenören åtager sig att leverera ett entreprenörens avfallsbaserat bränsle som åtagande - framtagits i enlighet med villkoren i 2 ovan - och som uppfyller gällande kvalitetskrav i bränslebilaga 1 eller 2 och leveransplan i leveransbilaga 3. - och som han kan visa utgörs av brännbar fraktion från grovavfall från hushåll i Stockholm Stad Grovavfallsentreprenören åtager sig att väga in och registrera sitt fordon vid varje leverans enligt bifogad instruktion (instruktionsbilaga 4). Denna instruktion kan revideras under avtalsperioden på grund av förändringar i våg- och registreringssystem. 4 KVALITET Levererat avfallsbaserat bränsle skall uppfylla gällande Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

25 Bilaga 10 kvalitetskrav enligt bränslebilaga 1 eller 2. Dessa kvalitetskrav kommer under avtalstiden att uppdateras utifrån bl. a. myndigheternas krav och vunna erfarenheter vid Högdalenanläggningens drift. Grovavfallsentreprenören skall regelbundet visa Fortum på vilket sätt kvalitetskraven i uppdaterad bilaga 1 kommer att säkerställas. Grovavfallsentreprenörens personal med arbetsuppgifter i anslutning till detta avtal skall genomgå den utbildning som Fortum anordnar på Högdalenverket. Fortum kommer under leveransperioden att genomföra ett flertal stickprovskontroller på inlevererat avfallsbaserat bränsle. Utfallet på dessa stickprov kommer att redovisas till Grovavfallsentreprenören. Om Grovavfallsentreprenören inte vidtar åtgärder så att kvalitetskraven uppfylls har Fortum skyldighet att informera Stockholm Stads Renhållningsförvaltning och Fortum har rätt att fakturera samtliga kostnader för hantering av felaktigt avfallsbaserat bränsle samt en straffavgift (jfr avgiftsbilaga 5). Vid uteblivna åtgärder av Grovavfallsentreprenören och upprepade felleveranser har Fortum rätt att helt bryta detta avtal med omedelbar verkan. Med felleverans jämställes även leverans enligt detta avtal av avfallsbaserat bränsle med annat ursprung än grovavfall från hushåll i Stockholm Stad. T Sid 7 5 BEHANDLINGS- För omhändertagandet av avfallsbaserat bränsle i AVGIFT Högdalenverket skall Grovavfallsentreprenören ersätta Fortum i enlighet med avgiftsbilaga 5. 6 SÄRSKILDA Under avtalsperioden kan tillkomma beslut av centrala KOSTNADER Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

26 Bilaga 10 T Sid 8 myndigheter om avfallsskatter eller liknande avgifter, vilka vid avtalstecknandet inte är kända. Dessa eventuella pålagor tillkommer till behandlingsavgiften enligt 5 och kommer att meddelas senast 30 dagar före tillämpning. 7 FORCE Detta avtal gäller ömsesidigt med reservation för force MAJEURE majeure såsom strejk, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut eller annan omständighet, varöver parterna ej råder och som kan inverka försvårande eller hindrande på parts åtagande och berättigar icke någondera parten att erhålla skadestånd, vite eller annan ersättning. 8 AVTALSTID Ovanstående avtal gäller 2002-xx-xx till 200x-xx-xxl. En förutsättning är därvid att Grovavfallsentreprenören under avtalstiden även har ett gällande avtal med Stockholm Stads Renhållningsförvaltning som godkänd entreprenör för insamling av grovavfall från hushåll. 9 UTVECKLING Parterna har gemensamt ambitionen att under avtalstiden utveckla och anpassa det avfallsbaserade bränslet för att uppnå bästa möjliga funktion i Högdalenverket. 10 SKADESTÅND Har part genom uppsåt, försummelse eller vårdslöshet ej fullgjort sin skyldighet enligt detta avtal skall han ersätta motparten för därigenom uppkommen skada. Grovavfallsentreprenören har skyldighet att teckna försäkring som täcker skador hos Fortum upp till minst 10 Mkr vid varje skadetillfälle på grund av fel i levererat avfallsbaserat bränsle eller om Grovavfallsentreprenören alternativt dennes ombud Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

27 Bilaga 10 felaktigt handhar mottagningsutrustning. T Sid 9 11 TVIST Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal som inte kan avgöras genom förhandling mellan parterna skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol i Stockholm och enligt svensk lagstiftning. Detta avtal har upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm - - Stockholm - - AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Grovavfallsentreprenören Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

28 Bilaga 10 T Sid 10 Generella kvalitetskrav på Avfallsbränsle och Avfallsbaserade bränslen till Högdalenverket. Bränslebilaga 1 Storlekskrav: Varje enskild del eller förpackning med avfall eller avfallsbaserat bränsle skall vara mindre än: 1 meter x 0,5 meter x 0,5 meter (se även de specifika kvalitetskraven) Varje enskild del som ingår i levererat avfallsbaserat bränsle skall vara som lösmängd eller ej bandade balar som sönderfaller vid tippning i Högdalenverkets bunker. Innehållskrav: Inlevererat avfall och avfallsbaserat bränsle skall vara så fritt som möjligt från kemikalier och miljöfarliga produkter. Leverantören till Högdalenverket skall ha ett utbyggt insamlingssystem för att undvika kemikalier och miljöfarliga produkter i det avfallsbaserade bränslet. Dessutom skall leverantören kontinuerligt ge information till sina avfallslämnare om sin separata insamling av kemikalier och miljöfarliga produkter. Inlevererat avfall och avfallsbaserat bränsle skall vara helt fritt från: Cyklar Vitvaror (spisar, frysar, kylskåp o.likn.) Badkar Ståldörrar Tomfat Bildelar Trästammar/stubbar Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

29 Bilaga 10 T Sid 11 dessutom skall levererat avfall och avfallsbaserat bränsle var så fritt som tekniskt är möjligt från: Elektronik och elektriska produkter Glas Betong Metall Balat eller dammande avfall Klorhaltigt material såsom PVC och dylikt Kvalitetskontroll kommer att genomföras med hjälp av stickprovskontroll med och utan sortering hos leverantören och på Högdalenverket av material avsett som avfallsbaserat bränsle till Högdalenverket. Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

30 Bilaga 10 T Sid 12 Bränslebilaga 2 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad BRÄNSLELEVERANSER TILL HÖGDALENVERKET P6. KVALITETSKRAV RETURBRÄNSLE RB2. Krav på bränsleråvara Råvaran skall bestå av homogent returmaterial från industrier mm vilket kan bestå av flera materialslag men i huvudsak skall bestå av papper och trä samt mindre mängder plast, textilier, gummi mm. Produkter som innehåller metaller och andra föroreningar skall i möjligaste mån vara utsorterade. Halten kvicksilver och andra tungmetaller skall minimeras. Halten bly och zink skall vardera understiga 0,05% av bränslemängden. Råvaran får inte vara starkt dammande. Flamskyddade material och PVC skall undvikas i största möjliga utsträckning. Den råvara som används skall återfinnas i bifogat utdrag ur EG:s direktiv 75/422/EEG om avfall, den så kallade Europeiska avfallskatalogen, bilaga 1. Råvaran får inte vara av sådan kvalitet som omfattas av materialförteckningen i SFS 1996:971 (farligt avfall), bilaga 2. Kvalitetssäkring av råvaran Råvarans ursprung skall definieras. Leverantören skall beskriva hur detta skall ske. Leverantörens åtaganden och kontrollsystem skall beskrivas. Beställarens kontrollsystem skall beskrivas och möjligheter för beställaren att genomföra sitt kontrollarbete skall definieras. Dessa dokument för kvalitetssäkring skall biläggas avtalet om bränsleleveranser. Bränslekrav Bränslet skall vara lagringsbart och lämpligt för hantering för hantering i Högdalenverkets mekaniska transportörer av typen skruvtransportörer, redler och elevatorer. Bränslet får inte vara starkt dammande. Styckestorlek Max längd är 100 mm, 80% är mindre än 50 mm och max 20% är mindre än 5 mm. Dock kan max 10% av bränslemängden utgöras av stickor på mm. Max volymstorlek är 0,25 dm 3 och minst 98% är mindre än 0,1 dm 3, dvs. materialet utgörs i huvudsak av stickor/bitar ca 3*3*10 centimeter eller mindre. Eventuellt balat material får inte vara bandat och balarna skall sönderfalla vid tippning. Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

31 Bilaga 10 T Sid 13 Typ av material, föroreningshalter Bränslet skall till minst 20% utgöras av trä och i huvudsak ha en homogen och väldefinierad sammansättning. Halten kvicksilver och andra tungmetaller skall minimeras. Halten bly och zink skall vardera understiga 0,05% av bränslemängden. Halten aluminium skall understiga 0,25%. För att minska askhalten skall allt bränsle hanteras så att sand och andra stenföroreningar minimeras. Kvalitetssäkring av färdigt bränsle Leverantörens åtaganden och kontrollsystem skall beskrivas. Beställarens kontrollsystem skall beskrivas och möjligheter för beställaren att genomföra sitt kontrollarbete skall definieras. Kvalitetskontroll kommer att genomföras med hjälp av stickprovskontroll före och efter eventuell sortering hos leverantören och på Högdalenverket av färdigt bränsle. För att säkerställa bl. a. kravet på frihet från tungmetaller kommer även askanalyser att genomföras. Beskrivningar av ovanstående system för kvalitetssäkring skall biläggas avtalet om bränsleleveranser. Leveranssätt Container med sid- eller baktippning. Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

32 Bilaga 10 T Sid 14 Leveransplan Leveransbilaga 3 Grovavfallsentreprenören skall under avtalstiden årligen leverera upp till xxxx ton avfallsbaserat bränsle i enlighet med bifogade kvalitetskrav. Mängderna är preliminära och fastställes i samråd och efter avrop från Högdalenverkets sida. Tidsperiod avfallsbaserat bränsle ton/vecka 20xx.xx.xx- 20xx.xx.xx VVV Under avtalstiden kommer uppföljningsmöten mellan leverantör och mottagare att hållas. Dessa möten skall behandla leveranssäkerhet, kvalitet och andra frågor som parterna önskar. Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

33 Bilaga 10 T Sid 15 Instruktionsbilaga 4 Instruktion för invägning av fordon vid Högdalenverket. Fordon som skall tippa avfall eller avfallsbaserade bränslen i Högdalenverket skall vara utrustade med av AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad utfärdat tippkort. Tippkortet hämtas ut från våghuset i Högdalen efter överenskommelse. Kontaktperson för tippkort är Christina Södersten, Fordon som tippar avfall eller avfallsbaserade bränslen i Högdalenverket skall följa översända instruktioner samt muntliga instruktioner som ges av personal i våghuset och tipphallen. Fordonet skall vid invägningen infart stå stilla på infartsvågen dra kortet i kortläsaren läsa in den kod som tilldelats när kortet hämtades utfart stå stilla på utfartsvågen dra kortet i kortläsaren läsa in den kod som tilldelats när kortet hämtades Intippning kan endast ske vardagar Intippning på andra tider kan endast ske efter särskild överenskommelse med Birka och enbart med kort som är speciellt utfärdad. I samband med invägningen erhåller chauffören vågsedel med uppgiven kvalitetsangivelse. Vid lossningen, som normalt skall ske på golvet i tipphallen, sker avsyning av materialet av Högdalenverkets personal och chauffören meddelas ev kvalitetsavvikelser. Vid Högdalenverket är verksamheten mycket intensiv, med många fordonsrörelser samtidigt och för att förhindra olyckstillbud skall chauffören: iakttaga stor försiktighet hålla angiven hastighetsbestämmelse, se skyltning på plats! ej i onödan kliva ur fordonet, speciellt gäller detta vid sidtippning till P6- stokermatare! Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

34 Bilaga 10 T Sid 16 Avgiftsbilaga 5 Behandlingsavgift Priset (Behandlingsavgiften) som Grovavfallsentreprenören skall erlägga till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad är för avtalsperioden: För leveranser av avfallsbaserat bränsle i form av utsorterat, färdigkrossat blandat brännbart material, bestående av trä, wellpapp, papper, plast (kvalitet enligt bilaga 2) 100 kr/ton För leveranser av avfallsbaserat bränsle i form av utsorterat men ej färdigkrossat blandat brännbart material (kvalitet enligt bilaga 1) 600 kr/ton För förorenat avfallsbaserat bränsle, innehållande rester av betong, metall, fyllning, plastband, frigolit, påsar och säckar med avfall tillkommer en straffavgift på 800 kr/ton. OBS! Förorenat avfallsbaserat bränsle eller avfallsbaserat bränsle med annat ursprung än grovavfall från hushåll i Stockholm stad får inte medvetet levereras till Högdalenverket enligt detta avtal och 4 i avtalet är tillämplig. Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms stad

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Miljökrav vid upphandling av entreprenader Miljökrav vid upphandling av entreprenader Maskininstruktörkonferens 2011-11-25 Sören Dahlén Trafikverket Ulrika Franzén Sweco Uppdatering av generella miljökrav vid entreprenader Mål Gemensamma krav med

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513

RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 RIKTLINJE 1 (16) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Dahlén, Sören, Ssbm TDOK 2012:93 TRV 2012/14513 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-03-19 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Miljözon för tung trafik. Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Miljözon för tung trafik Bestämmelser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Broschyren gäller från och med april 1998 och ersätter tidigare broschyrer För Lund gäller bestämmelserna från och med 1 januari

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader; jämförelse remissförslag kontra slutligt förslag

Gemensamma miljökrav för entreprenader; jämförelse remissförslag kontra slutligt förslag Remissförslag (v.1) maj 2017 Slutligt förslag (v.2) nov 2017 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser

miljözon Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund Nya bestämmelser miljözon S Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund 2007 Nya bestämmelser Därför har vi miljözoner Vi har, i likhet med ett antal andra städer i Europa, problem med dålig luftkvalitet på grund av för stora

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Senast reviderad 2012-11-02. Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader

Senast reviderad 2012-11-02. Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Senast reviderad 2012-11-02 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning

Läs mer

Upphandling av livsmedelsdistribution

Upphandling av livsmedelsdistribution Upphandling av Problemet Oligopolmarknad Alla små, lokala företag var, av praktiska skäl, utestängda eftersom de inte hade egna transportresurser Marknaden upplevs som uppdelad mellan olika storleverantörer

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN AVTAL SID 1 (6) 2012-11-22 SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA Mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholms

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN

VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader Senast uppdaterad 2011-07-01 Innehållsförteckning Om Miljökrav vid

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Reviderad 2016-02-29 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund

Läs mer

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Reviderad Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Reviderad 2016-01-29 Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk och tillhörande mobil insamling. Upphandling

Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk och tillhörande mobil insamling. Upphandling Sida 1 (5) 2013-10-18 Handläggare Anders Jansson 08-508 46617 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-12-12 Driftentreprenad av återvinningscentral Vanadisberget med återbruk och tillhörande mobil insamling.

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall

Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Standardavtal insamling av elektriskt och elektroniskt avfall Detta standardavtal tillsammans med av parterna påtecknade bilagor är samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall samt

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version KONTROLLPROGRAM 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version Anna Rosenlind 2015-07-03 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX

Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX Trafikeringsavtal med Järnvägsföretag/Auktoriserad Sökande/ Sökande Tillträdestjänster Ad hoc 20XX PARTER Trafikverket Samhälle XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår Förslag från trafik- och renhållningsnämnden

Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår Förslag från trafik- och renhållningsnämnden Utlåtande 2012:40 RII (Dnr 319-2593/2011) Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår Förslag från trafik- och renhållningsnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2007-05-23 Kontaktperson exploateringskontoret Hans Söderström Miljö och Teknik Telefon: 08-508 261 23 hans.soderstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-06-14

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson

AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER. Parter. Malmö högskola och Leverantör. Kontaktperson / Gemensam förvaltning Violeta Gamalan / Upphandlare INREDNINGSARKITEKT- TJÄNSTER Bilaga 1 (FFU) AVTALSMALL LEVERANTÖR Mahr 24-2011/519 AVTAL INREDNINGSARKITEKTTJÄNSTER Parter och Kontaktpersoner Leveransfrågor

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Trafikkontorets arbete med miljökrav. Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret

Trafikkontorets arbete med miljökrav. Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret Trafikkontorets arbete med miljökrav Maria Aronsson Miljöenheten Trafikkontoret Olika fronter Krav på miljöledningssystem eller liknande Gemensamma miljökrav för entreprenörer Krav på 10% inblandning av

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc

Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc Trafikeringsavtal för Järnvägsföretag Tågplan / Ad hoc PARTER Trafikverket Planering XXX Adress 781 89 BORLÄNGE Post nr Ort Org.nr: 202100-6297 Nedan Trafikverket Handläggare: Trafikverket handläggare

Läs mer

Kvalitet och miljö. KvaliteT och miljö

Kvalitet och miljö. KvaliteT och miljö KvaliteT och miljö 197 LedningsSystem Kort kan ledningssystem beskrivas med att: Säg vad Du gör Gör vad Du säger Dokumentera vad Du gjort Gör ständiga förbättringar Oavsett storlek på företaget finns en

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

SP-listan: Erfarenheter från miljögranskning av hydraulvätskor

SP-listan: Erfarenheter från miljögranskning av hydraulvätskor SP-listan: Erfarenheter från miljögranskning av hydraulvätskor Marcus Vestergren och Hans Gustafsson, SP Kemi, Material och Ytor Presentation på SSG Hydraulikdagar, 2014-04-02 Hydraulvätskor med bestyrkta

Läs mer

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster KONTAKTUPPGIFTER Göteborg: Trafikkontoret Telefon: 031-61 37 00 Internet: www.trafikkontoret.goteborg.se Malmö: Gatukontoret Telefon: 020-34 45 00 Internet: www.malmo.se/miljozon Stockholm: Markkontoret

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

FU 2000 Generella miljökrav - konsulttjänster

FU 2000 Generella miljökrav - konsulttjänster Handling 05.4 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CS Handläggande enhet, Handläggare S, Urban Ledin Ersätter Utgåva E

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

1.1 Sunds kommun (FO-nummer: 0205125-8) Norra Sundsvägen 361, 22 520 Kastelholm, Finland (nedan Beställaren )

1.1 Sunds kommun (FO-nummer: 0205125-8) Norra Sundsvägen 361, 22 520 Kastelholm, Finland (nedan Beställaren ) Bilaga nr 2 1. PARTER AVTAL FÖR AVFALLSHANTERING 1.1 Sunds kommun (FO-nummer: 0205125-8) Norra Sundsvägen 361, 22 520 Kastelholm, Finland (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort...

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort... TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL 1 (4) Piteå Renhållning & Vattens ex AVSÄNDARUPPGIFTER IFYLLES AV TYP AV FARLIGT AVFALL IFYLLES AV Avfallsol Kemikalier Annat farligt avfall Avfallet mottages vid fölnde av

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Tunga fordon i Stockholms miljözon.

Tunga fordon i Stockholms miljözon. SLB 2:2007 Tunga fordon i Stockholms miljözon. RESULTAT AV KONTROLLER ÅR 2007 MILJÖFÖRVALTNINGEN Avd för plan och miljö Avd för miljöövervakning TRAFIKKONTORET Region Innerstad 2 Sammanfattning Miljöförvaltningen

Läs mer

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m.

Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. Kravspecifikation avseende postservicetjänster m.m. 1. Postservicetjänster 1.1 Av de postservicetjänster som definieras under punkt 5 nedan omfattar upphandlingen de tjänster som anges under punkt 7. 1.2

Läs mer

Frågor och svar :47. Publik fråga. Alla. Från: Julianna Olofsson/Jönköpings kommun

Frågor och svar :47. Publik fråga. Alla. Från: Julianna Olofsson/Jönköpings kommun Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Jönköpings kommun Namn: Skoltrafik Handläggare: Julianna Olofsson Referensnr: 11/16 Telefon: 036-10 25 55 Beskrivning: Uppdraget omfattar skoltrafik där huvuddelen

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer