K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under"

Transkript

1 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring slutarkiv Anmärkningar Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper: svenskt arkiv. Binds in. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KF\Protokoll Beslutsprotokoll från Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper:svenskt arkiv. Sparas elektroniskt kommunfullmäktiges presidiums möte närarkivet iword-format under G:\Gemensam\KF\Presidiet Kommunfullmäktiges kallelse med Inaktualitet Kronologisk ordning Sparas elektroniskt iword-format och föredragningslista och bilagor hos assistent Pdf-format under K:\Organsiation~KF\Kallelse Underlag och kopior av annonser till Inaktualitet Kronologisk ordning Word-format under kommunfullmäktiges sammanträden hos assistent G:\Gemensam\KF\Annonser 0 B c p rt ~a p w kya w 00 ti N 0 N

2 Katrineholms kommun Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Bei~aras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Kommunstyrelse Kommunstyrelsens protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper: svenskt arkiv. Binds in. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KS\Protokoll Gemensamt alfabetiskt årsregister för Bevaras Närarkiv kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 10 år Papper: svenskt arkiv. Binds in tillsammans med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll. Sparas elektroniskt under Word-format under G:\Gemensam\KF Kommunstyrelsens delegationsprotokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper: svenskt arkiv. Kopia i akt. pärm i kassaskåp Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organisation\KS\Delegationsprotokoll Kommunstyrelsens kallelse med Pappers- Kronologisk ordning Sparas elektroniskt i Pdf-format under föredragningslista och bilagor handlingar hos assistent K:\Organisation\KS\Kallelse vid inaktualitet

3 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring slutarkiv Anmärkningar KS-handlingar Bevaras I respektive akt Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KS\KS-handlingar Miljöstrategiska rådet Minnesanteckningar från Bevaras Kronologisk ordning 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektronisk Miljöstrategiska rådet hos assistent iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Miljöstrategiska rådet Folkhälsoutskottet Protokoll från Folkhälsoutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\FU

4 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar Gallrings- slutarkiv frist Brotts- och skadeförebyggande rådet Minneanteckningar från Brotts- och skadeförebyggande rådet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv. iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Brott- och skadeförebyggande rådet Samverkansgrupp för barn och ungas hälsa Minnesanteckningar från Samverkansgrupp för barn och ungas hälsa gänglighetsutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Samverkangrupp för barn och ungas hälsa Protokoll från gänglighetsutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\TU

5 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Be~~aras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Handikapprådet Minnesanteckningar från Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt Handikappsrådet närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Handikapprådet Pensionärsrådet Minnesanteckningarl från Bevaras Kronologisk ordning i 10 åx Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt Pensionärsrådet närarkiv iword-format och Pdf-format under G: \Gemensam\KS \Pensionärsrådet Valnämnden Valnämndens protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 4år Papper: svenskt arkiv närarkiv Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organisation\Valnämnd

6 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärl~ningar slutarkiv Valnämndens kallelse med föredragningslista och bilagor Pappershan dlingar vid inaktualitet Kronologisk ordning i valnämndens kansli Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organsiatio\Valnämnd~Allmänna val Röstlängder Bevaras Kronologisk ordning i 4år närarkiv Diarium (i KS diarium, LEX-system, registreras ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden) Diarieplan Bevaras I systemet Skrivs ut och sänds till arkivet vid förändringar, dock minst en gång per mandatperiod Diarieförda handlingar Bevaras Kronologiskt i akt 10 år eller brevpärm hos registrator Handling från Polismyndigheten med 3år Kronologiskt hos information och underrättelse mm till registrator målsägande gällande brott från Polismyndigheten

7 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Korrespondens Loggfiler för e-post, cookiefiler och Inaktualitet filer som tillfälligt lagra av veebb-läsare, meddelanden på telefonsvarare. Meddelanden av tillfällig betydelse eller 1år av rutinmässig karaktär Enkäter och andra handlingar som utgör Inaktualitet underlag till rapport eller annan sammanställning Handlingar som utgjort underlag för Inaktualitet kommunens interna planering och verksamhetsredovisning Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv Gallringsbeslut återfinns bland styrdokument K:\Styrdokument Hos assistent Vid registrering noteras gallringsfrist Gallras när rapporten sammanställningen är klar, om de inte innehåller information som är av värde för att förstå slutrapporten eller är av annat värde för förvaltningen.

8 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar Gallrings- slutarkiv frist Handlingar vars informationsinnehåll Inaktualitet överförts till annan informationsbärare och kvalitetssäkrats. Information av ringa betydelse från Inaktualitet kommunens övriga nämnder, förvaltningar/organ Personaladministration Ansökningshandlingar till tjänster Bevaras Ansökan förvaras i akt (ej betyg) 10 år Kopia av ansökan för den som anställs jämte betygshandlingar överlämnas till personalkontoret för bevarande i personalakt. Meritförteckning och betyg återsänds till sökanden som ej anställts om de inkommit via traditionell postgång. Anställningsbevis Bevaras Kopia i akten Original till personalkontor för bevarande i personalakt.

9 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Betyg/tjänstgöringsintyg Bevaras/ Inaktualitet Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv ~ ~ Kopia hos Kopia till personalkontoret för bevarande personalredogöraren i personalakt Förteckning över anställd personal med Inaktualitet adressuppgifter m.m. Personalredogöraren Förhandlingsprotokoll och protokoll Bevaras Närarkiv 10 år Samverkansprotokoll avseende budget från samverkansmöten förs till akt Statistik SCB, beställningar och Inaktualitet Statistikansvarig beställningserbjudanden Statistik från SCB rörande Bevaras Statistikansvarig 10år Uppdragsfinansierad statistik ska bevaras Katrineholms kommun av kommunen Egenproducerad eller egensammanställd Bevaras Akt 10år Enklare sammanställningar och svar på statistik förfrågningar gallras vid inaktualitet

10 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivansvarig: Gunnar Westermark Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Hedersgåvor/förtjänsttecken Förteckning över medaljörer Bevaras Assistent 10 år Ständig förteckning förs löpande Övriga handlingar till akt Övrig gemensam administration Förtroendemannaregister Tronvan Bevaras Löpande Elektroniskt register Utskrift efter avslutad mandatperiod. Styrdokument Bevaras Original förvaras i akter. Elektroniska handlingar sparas under K:\Styrdokument Författningssamling Bevaras Ingår i Original förvaras i akter. Elektroniska styrdokumenten handlingar sparas under K: \Styrdokument\Författningssamling

11 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Gunnar Westermark Aktivitet/process - Handling Bevars/ Digitala medier Inlägg relevanta för verksamheten/myndighetsutövandet samt svar på dessa Bevaras Kommentarer samt övriga inlägg av ringa betydelse för verksamheten Inaktualitet Gästblogg Bevaras Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, LinkedIn, Ustream, Bambuser, Katrineholm. funderar. com, Kommunchef.com, Yfrog, Instagram, Twitpic, Slideshare, Google Plus, Vimeo Skrivs ut och förvaras 10 år i pärm hos registrator Registreras Inget raderas manuellt utan bevaras av respektive system så länge det tillåts av systemen Olämpliga inlägg skrivs ut för registrering och raderas sedan omedelbart. Skrivs ut och förvaras 10 år i pärm hos registrator Registreras

12 ARKIVBESKRIVNING FÖR EKONOMI- OCH UPPHANDLINGSKONTORET KATRINEHOLMS KOMMUN Upprättad: Verksamhet: Organisation: Ekonomi- och upphandlingskontoret ansvarar för kommunens centrala ekonomi- och finansfrågor. Genom ett aktivt stöd till övrig verksamhet, förvaltningarna, KS samt koncernen, skall ekonomikontoret bidra till effektiva planerings-och uppföljningsprocesser, ansvara för en god upphandlings- och anskaffningsverksamhet samt arbeta för rationell hantering av ekonomiadministrativa funktioner. Organisatoriskt hör Ekonomi- och upphandlingskontoret ttll kommunledningsförvaltningen. Historik: Före 1984 var benämningen drätselkontoret. Efter blev benämningen ekonomikontoret. Ett databaserat ekonomisystem "Crom" började användas 1992-O1-01. Förändring: Ekonomisystemet Crom byts ut och ett nytt, Agresso infördes Vid en organisationsförändring utökades ekonomikontoret med Upphandling-och affärer samt Proceedo och fakturascanningsgruppen. Ekonomikontoret organisafion består numera av fyra grupper: Finans-och koncerngruppen, Planering-och uppföljning, Redovisning-och e-handel samt Upphandling-och affärer bytte kontoret namn fill Ekonomi- och upphandlingskontoret. Arbetsuppgifter: Kontoret skall förse kommunstyrelsen och övriga organ med snabb och relevant ekonomisk information samt följa upp fattade beslut. Kontoret har hand om kommunens övergipande plan med budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, finansiering, löpande redovisning, krav och fakturahantering samt kommunens upphandling. Handlingar: Arkivansvarig: Se dokumenthanteringsplan (bilaga) Verksamhetsledare Istvan Biro Arkivredogörare: Assistent Anders Rehnberg

13 Dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitetlprocess - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Finans- och koncerngruppen Kassafunktion Kontoavstämning, daglig 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras Kontoutdrag, Bg, Pg, bankkonto 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm verifikationspärm Förvaras verifikationspärm Förvaras verifikationspärm LB-fil utförda betalningar från Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FIL\LB LB-fil utskriven verifikationslists GL18B 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm Lista ej skickade leverantörsbetalningar SU07 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Underhåll av betalningsförslag SU06 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Banklists utbetalning SU07 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Avstämningsrapport leverantörsbetalningar 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Betalningsspecifikation leverantörsbetalningar 10 år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Avvisade /makulerade leverantörsbetalningar 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev betalningar kopior utanordningar och brev Vid inaktuallitet Arbetsplats Bokföringsorder 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG

14 Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Lån, avtal och kontrakt Avtal, kontrakt, Bevaras Rum 124 Ej överlämnat Stora dokumentskåpet borgensförbindelser/inteckningar Bevaras Rum 124 Stora dokumentskåpet servitut och gatubyggnadskostnader Bevaras Rum 124 Stora dokumentskåpet Lån, avtal och kontrakt Bevaras Rum 124 Lilla dokumentskåpet Bostadslån Katrineholm Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Valla - Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån ST Malm Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Björkvik Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Floda Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Bostadslån Julita Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Förköp delegation Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Sökbart register ovanstående handlingar Bevaras K:\ Excel dokument Interna betalningar Internfakturor 3år Agresso Internt betalningsförslag, kvitto och verifikationsspecifikation 10år Närarkiv rum 342 2år Överföring internbetalning 10 år Närarkiv rum 342 2år Verifikation definitivbokföring internfaktura 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Internfaktura Bokföringsjournal reversering internfaktura 10 år Närarkiv rum 342 2år Pärm Reversering Fakturering Kundfakturor Agresso Betalningspåminnelser Agresso Faktura-/bokföringsjournal (barnomsorg, äldreomsorg, interndebiteringar samt diverse debiteringar) 10 år Närarkiv rum 342 2år Externa filer (barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg 2 filer, musikavgift samt booking) Vid inaktuallitet Kornsluss K:\ Arb mtrl Verifikationsjournal kreditlists 10år Närarkiv rum 342 2år Räkningsunderlag (underlag för ekos fakt) 2år Egen arbetsplats 2år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG Sköldinge

15 Aktivitet/process - Handlingar Galaringsfrist Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Kundreskontra Inbetalningskort bg och OCR-listor mm samt verifikationsjournal 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm inbetalningar Agresso OCR-fil inkomna betalningar från Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FIL\OCR, Arb mtrl AG-fil inkomna autogirobetalningar fvån Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FILWG, Arb mtrl Inkassoförslag, överföringsrapport samt kvitto från Intrum 10 år Närarkiv rum 342 2år Fil överföring av inkassoärenden (IN_CU12b xx.lis) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Rapport parkerade fakturor 2år Egen arbetsplats 1år Arb mtrl, gallras vid inaktualitet Avstämning konto 50331, 50339, 1514, 1591, 1770, 2897, 2898, 2971 och år Egen arbetsplats 1år Arb mtrl, gallras vid inaktualitet Räntedebiteringsförslag, räntedebiteringsbekräftelse och kopia på räntefakturor 10 år Närarkiv rum 342 2år Autogiroförslag, autogirobekräftelse samt filnamn 10år Egen arbetsplats 1år Fil autogiro till BGC (bg1 axxxxxx1 kk.1) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Autogiromedgivande 10år Egen arbetsplats Avslutas efter upphörande Fil medgivande till BGC (bg1 bxxxxxx.1) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Fil återrapportering medgivande 3år Kornsluss K:\ k:\teis\eko\skapa FILBAG Avslutade ärenden Intrum 10år Egen arbetsplats/närakrivet 2år Betalningar till och från Intrum, inkasso 2år Egen arbetsplats/närarkivet Arb mtrl Kravverksamhet Kopia avskrivningar, protokollskopia Egen arbetsplats Inkassobevakning, listor över ärenden hos Intrum Justitia 2år Egen arbetsplats Kastas när ny lista kommer Ko for utanordnin ar och brev 2 år E en avbets lats 1år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG

16 AktiviteUprocess - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Predator Avslutade betalningsföreläggande 2år Närarkiv rum 342 1år Efter avslutat ärende Avslutade ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Aktuella ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Betalningsjournal - verifikationsjournal 10år Närarkiv rum 342 2år Exporterade ärenden till Intrum Justitia Egen arbetsplats 1år Intrum Justitia Göteborg (långtidsbevakning) Godkännande redovisning 2år Egen arbetsplats 1år Åtgärdsuppdatering 2år Egen arbetsplats 1år Lista för preskription 2år Egen arbetsplats 1år Raderade ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Reskontrajournal 2år Egen arbetsplats 1år Spärrlista 2år Egen arbetsplats 1år Ärendenummerordning (räkn underlag 10 år Egen arbetsplats 1år Skrivelse/dokument Myndighetsbrevlådan Bevaras Egen arbetsplats 2år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\BMK KS handling Nr 6.21, generellt gallringsbeslut Stiftelserna Grundakter Bevars Närarkiv rum pärmar Fondutredning- och KS-beslut Bevars Närarkiv rum 342 Depåavtal, aktieinnehav mm Bevars Närarkiv rum 342 Årsakter Bevars Närarkiv rum 342 Leverantörs och da bokförin 10 år Närarkiv rum 342 G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG i Crom)

17 Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats Mellanarkiv rum 342 kommunarkivet Anmärkningar Planering- och uppföljning Månadsup föl~nin Bevaras Arbetsrum 2år Statistik, kommunspecifik

18 Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats rum 124 ava-huset Tifl kommunarkivet Anmärkningar Redovisning och e-handel Fakturahantering Bokföringsorder i i 10år Närakivet rum 342 2år Förvaras Utanordningar 10år Närakivet rum 342 2år Förvaras verifikationspärm verifikationspärm Leverantörsreskontra LA-fil, LD-fil 1år U:/agressoprod/temp Underlag för abonnemangsfakturor med automatgranskning/-attest 10 år Egen arbetsplats Kopia avvisade leverantörsbetalning Bg Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Påminnelser och krav Vid inaktuallitet Egen arbetsplats PDF fakturor ( ) 10år RAN/ /IDENTIFIED Readsoft Skanningsprogram Skannings ID 10 siffror (1xxxxxxxxx) XML (Svefaktura) 10 år RAN/INCOMING XML/OUTPUT Skannings ID 10 siffror (1xxxxxxxxx) Skannade fakturor Egenhanterade (Readsoft) 10år Närarkiv Plan 1 AVA 3 mån Externt via ibusiness (Proceedo) November år Svenskt arkiv AB Skanningsid: 7 siffror (1xxxxxx) Fakturabild märkt "iwork +datum +löpnummer" Återsökning: Proceedo Helpdesk

19 Externt via Itella (Proceedo) 10år Itella informations AB Skanningsid: ex :125500:83 Återsökning Itella: Systemadministration Blankett för upplägg av koddelar Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Blankett för upplägg/avregistrering av användare Agresso Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Attestförteckningar /ändringsbegäran Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Löpande uppdatering Anmälan/Avanmälan systemanvändare Proceedo Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Delårsrapport/Årsredovisning Leasingredovisning Bevaras Närarkivet rum 342 Engagemangsspecifikationer Bevaras Närarkivet rum 342 Verksamhetsberättelser från nämnderna Bevaras Närarkivet rum 342 Bokslutsbilagor Bevaras Närarkivet rum 342 Delårsrapport Bevaras Närarkivet rum 342 Årsredovisning Bevaras Närarkiv rum 342 Anläggningsregister i Förvaras Underlag för registrering Bevaras Närarkiv rum år Kopior på köpehandlingar m.m. 3år Närarkiv rum 342 Bokföringsjounaler 10år Närarkiv rum 342 Listor avskrivningar 1år Närarkiv rum 342 avtal försäljning Glindrans skola Testamente, kontoutdrag m.m. Bevaras Närarkiv rum 342 Gåva till Glindransskolas bevarande SCB statistik Underla SCB statistik Vid inaktuallitet Rum 416 pärm

20 - Handlingar Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitetlprocess Gallrings- Förvarings- Anmärkningar frist plats mellanarkiv kommunarkivet Upphandling- och affärer Närarkiv rum 410 Gallras innan slutarkivering

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Räkenskaperna vid Umeå universitet 1 Föreskriften skall tillämpas på räkenskapshandlingar fr o m det räkenskapsår som börjar 2001-01-01. Författningen får tillämpas på räkenskapshandlingar

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR AB Fastställd av styrelsen för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 2012-12-11 1 Inledning En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla de handlingstyper

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 200011 7-1 2011-12-19 KS.2011.0246. Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv

ESLÖVS KOMMUN 200011 7-1 2011-12-19 KS.2011.0246. Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Maria Beckman 0413-62348 2011-12-19 KS.2011.0246 Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv 200011 7-1 Tillsyn av Vård och Omsorgs

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17 ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2010-06-17 INNEHÅLL 1 Regelverket... 3 2 Inventera arkivhandlingar... 4 2.1 Avgränsa...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämndskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 66 Handlingsnummer KS 2008/134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20

Läs mer