K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under"

Transkript

1 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring slutarkiv Anmärkningar Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper: svenskt arkiv. Binds in. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KF\Protokoll Beslutsprotokoll från Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper:svenskt arkiv. Sparas elektroniskt kommunfullmäktiges presidiums möte närarkivet iword-format under G:\Gemensam\KF\Presidiet Kommunfullmäktiges kallelse med Inaktualitet Kronologisk ordning Sparas elektroniskt iword-format och föredragningslista och bilagor hos assistent Pdf-format under K:\Organsiation~KF\Kallelse Underlag och kopior av annonser till Inaktualitet Kronologisk ordning Word-format under kommunfullmäktiges sammanträden hos assistent G:\Gemensam\KF\Annonser 0 B c p rt ~a p w kya w 00 ti N 0 N

2 Katrineholms kommun Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Bei~aras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Kommunstyrelse Kommunstyrelsens protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper: svenskt arkiv. Binds in. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KS\Protokoll Gemensamt alfabetiskt årsregister för Bevaras Närarkiv kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 10 år Papper: svenskt arkiv. Binds in tillsammans med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll. Sparas elektroniskt under Word-format under G:\Gemensam\KF Kommunstyrelsens delegationsprotokoll Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper: svenskt arkiv. Kopia i akt. pärm i kassaskåp Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organisation\KS\Delegationsprotokoll Kommunstyrelsens kallelse med Pappers- Kronologisk ordning Sparas elektroniskt i Pdf-format under föredragningslista och bilagor handlingar hos assistent K:\Organisation\KS\Kallelse vid inaktualitet

3 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring slutarkiv Anmärkningar KS-handlingar Bevaras I respektive akt Sparas elektroniskt i Pdf-format under K:\Organisation\KS\KS-handlingar Miljöstrategiska rådet Minnesanteckningar från Bevaras Kronologisk ordning 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektronisk Miljöstrategiska rådet hos assistent iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Miljöstrategiska rådet Folkhälsoutskottet Protokoll från Folkhälsoutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\FU

4 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar Gallrings- slutarkiv frist Brotts- och skadeförebyggande rådet Minneanteckningar från Brotts- och skadeförebyggande rådet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv. iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Brott- och skadeförebyggande rådet Samverkansgrupp för barn och ungas hälsa Minnesanteckningar från Samverkansgrupp för barn och ungas hälsa gänglighetsutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10 år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Samverkangrupp för barn och ungas hälsa Protokoll från gänglighetsutskottet Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\TU

5 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Be~~aras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Handikapprådet Minnesanteckningar från Bevaras Kronologisk ordning i 10år Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt Handikappsrådet närarkiv iword-format och Pdf-format under G:\Gemensam\KS\Handikapprådet Pensionärsrådet Minnesanteckningarl från Bevaras Kronologisk ordning i 10 åx Papper Svenskt arkiv. Sparas elektroniskt Pensionärsrådet närarkiv iword-format och Pdf-format under G: \Gemensam\KS \Pensionärsrådet Valnämnden Valnämndens protokoll Bevaras Kronologisk ordning i 4år Papper: svenskt arkiv närarkiv Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organisation\Valnämnd

6 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärl~ningar slutarkiv Valnämndens kallelse med föredragningslista och bilagor Pappershan dlingar vid inaktualitet Kronologisk ordning i valnämndens kansli Sparas elektroniskt iword-format och Pdf-format under K:\Organsiatio\Valnämnd~Allmänna val Röstlängder Bevaras Kronologisk ordning i 4år närarkiv Diarium (i KS diarium, LEX-system, registreras ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden) Diarieplan Bevaras I systemet Skrivs ut och sänds till arkivet vid förändringar, dock minst en gång per mandatperiod Diarieförda handlingar Bevaras Kronologiskt i akt 10 år eller brevpärm hos registrator Handling från Polismyndigheten med 3år Kronologiskt hos information och underrättelse mm till registrator målsägande gällande brott från Polismyndigheten

7 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Korrespondens Loggfiler för e-post, cookiefiler och Inaktualitet filer som tillfälligt lagra av veebb-läsare, meddelanden på telefonsvarare. Meddelanden av tillfällig betydelse eller 1år av rutinmässig karaktär Enkäter och andra handlingar som utgör Inaktualitet underlag till rapport eller annan sammanställning Handlingar som utgjort underlag för Inaktualitet kommunens interna planering och verksamhetsredovisning Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv Gallringsbeslut återfinns bland styrdokument K:\Styrdokument Hos assistent Vid registrering noteras gallringsfrist Gallras när rapporten sammanställningen är klar, om de inte innehåller information som är av värde för att förstå slutrapporten eller är av annat värde för förvaltningen.

8 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar Gallrings- slutarkiv frist Handlingar vars informationsinnehåll Inaktualitet överförts till annan informationsbärare och kvalitetssäkrats. Information av ringa betydelse från Inaktualitet kommunens övriga nämnder, förvaltningar/organ Personaladministration Ansökningshandlingar till tjänster Bevaras Ansökan förvaras i akt (ej betyg) 10 år Kopia av ansökan för den som anställs jämte betygshandlingar överlämnas till personalkontoret för bevarande i personalakt. Meritförteckning och betyg återsänds till sökanden som ej anställts om de inkommit via traditionell postgång. Anställningsbevis Bevaras Kopia i akten Original till personalkontor för bevarande i personalakt.

9 Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process - Handling Betyg/tjänstgöringsintyg Bevaras/ Inaktualitet Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv ~ ~ Kopia hos Kopia till personalkontoret för bevarande personalredogöraren i personalakt Förteckning över anställd personal med Inaktualitet adressuppgifter m.m. Personalredogöraren Förhandlingsprotokoll och protokoll Bevaras Närarkiv 10 år Samverkansprotokoll avseende budget från samverkansmöten förs till akt Statistik SCB, beställningar och Inaktualitet Statistikansvarig beställningserbjudanden Statistik från SCB rörande Bevaras Statistikansvarig 10år Uppdragsfinansierad statistik ska bevaras Katrineholms kommun av kommunen Egenproducerad eller egensammanställd Bevaras Akt 10år Enklare sammanställningar och svar på statistik förfrågningar gallras vid inaktualitet

10 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivansvarig: Gunnar Westermark Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process Bevaras/ Sortering/förvaring Anmärkningar - Handling Gallrings- slutarkiv frist Hedersgåvor/förtjänsttecken Förteckning över medaljörer Bevaras Assistent 10 år Ständig förteckning förs löpande Övriga handlingar till akt Övrig gemensam administration Förtroendemannaregister Tronvan Bevaras Löpande Elektroniskt register Utskrift efter avslutad mandatperiod. Styrdokument Bevaras Original förvaras i akter. Elektroniska handlingar sparas under K:\Styrdokument Författningssamling Bevaras Ingår i Original förvaras i akter. Elektroniska styrdokumenten handlingar sparas under K: \Styrdokument\Författningssamling

11 _ Katrineholms kommun ~ Myndighet: Kommunstyrelsen Arkivansvarig: Gunnar Westermark Aktivitet/process - Handling Bevars/ Digitala medier Inlägg relevanta för verksamheten/myndighetsutövandet samt svar på dessa Bevaras Kommentarer samt övriga inlägg av ringa betydelse för verksamheten Inaktualitet Gästblogg Bevaras Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Sortering/förvaring Anmärkningar slutarkiv Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, LinkedIn, Ustream, Bambuser, Katrineholm. funderar. com, Kommunchef.com, Yfrog, Instagram, Twitpic, Slideshare, Google Plus, Vimeo Skrivs ut och förvaras 10 år i pärm hos registrator Registreras Inget raderas manuellt utan bevaras av respektive system så länge det tillåts av systemen Olämpliga inlägg skrivs ut för registrering och raderas sedan omedelbart. Skrivs ut och förvaras 10 år i pärm hos registrator Registreras

12 ARKIVBESKRIVNING FÖR EKONOMI- OCH UPPHANDLINGSKONTORET KATRINEHOLMS KOMMUN Upprättad: Verksamhet: Organisation: Ekonomi- och upphandlingskontoret ansvarar för kommunens centrala ekonomi- och finansfrågor. Genom ett aktivt stöd till övrig verksamhet, förvaltningarna, KS samt koncernen, skall ekonomikontoret bidra till effektiva planerings-och uppföljningsprocesser, ansvara för en god upphandlings- och anskaffningsverksamhet samt arbeta för rationell hantering av ekonomiadministrativa funktioner. Organisatoriskt hör Ekonomi- och upphandlingskontoret ttll kommunledningsförvaltningen. Historik: Före 1984 var benämningen drätselkontoret. Efter blev benämningen ekonomikontoret. Ett databaserat ekonomisystem "Crom" började användas 1992-O1-01. Förändring: Ekonomisystemet Crom byts ut och ett nytt, Agresso infördes Vid en organisationsförändring utökades ekonomikontoret med Upphandling-och affärer samt Proceedo och fakturascanningsgruppen. Ekonomikontoret organisafion består numera av fyra grupper: Finans-och koncerngruppen, Planering-och uppföljning, Redovisning-och e-handel samt Upphandling-och affärer bytte kontoret namn fill Ekonomi- och upphandlingskontoret. Arbetsuppgifter: Kontoret skall förse kommunstyrelsen och övriga organ med snabb och relevant ekonomisk information samt följa upp fattade beslut. Kontoret har hand om kommunens övergipande plan med budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, finansiering, löpande redovisning, krav och fakturahantering samt kommunens upphandling. Handlingar: Arkivansvarig: Se dokumenthanteringsplan (bilaga) Verksamhetsledare Istvan Biro Arkivredogörare: Assistent Anders Rehnberg

13 Dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitetlprocess - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Finans- och koncerngruppen Kassafunktion Kontoavstämning, daglig 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras Kontoutdrag, Bg, Pg, bankkonto 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm verifikationspärm Förvaras verifikationspärm Förvaras verifikationspärm LB-fil utförda betalningar från Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FIL\LB LB-fil utskriven verifikationslists GL18B 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm Lista ej skickade leverantörsbetalningar SU07 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Underhåll av betalningsförslag SU06 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Banklists utbetalning SU07 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Avstämningsrapport leverantörsbetalningar 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Betalningsspecifikation leverantörsbetalningar 10 år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev.betalningar Avvisade /makulerade leverantörsbetalningar 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Lev betalningar kopior utanordningar och brev Vid inaktuallitet Arbetsplats Bokföringsorder 10år Närarkiv rum 342 2år Förvaras verifikationspärm G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG

14 Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Lån, avtal och kontrakt Avtal, kontrakt, Bevaras Rum 124 Ej överlämnat Stora dokumentskåpet borgensförbindelser/inteckningar Bevaras Rum 124 Stora dokumentskåpet servitut och gatubyggnadskostnader Bevaras Rum 124 Stora dokumentskåpet Lån, avtal och kontrakt Bevaras Rum 124 Lilla dokumentskåpet Bostadslån Katrineholm Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Valla - Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån ST Malm Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Björkvik Bevaras Rum st dokumentskåp Bostadslån Floda Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Bostadslån Julita Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Förköp delegation Bevaras Rum 124 1st dokumentskåp Sökbart register ovanstående handlingar Bevaras K:\ Excel dokument Interna betalningar Internfakturor 3år Agresso Internt betalningsförslag, kvitto och verifikationsspecifikation 10år Närarkiv rum 342 2år Överföring internbetalning 10 år Närarkiv rum 342 2år Verifikation definitivbokföring internfaktura 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm Internfaktura Bokföringsjournal reversering internfaktura 10 år Närarkiv rum 342 2år Pärm Reversering Fakturering Kundfakturor Agresso Betalningspåminnelser Agresso Faktura-/bokföringsjournal (barnomsorg, äldreomsorg, interndebiteringar samt diverse debiteringar) 10 år Närarkiv rum 342 2år Externa filer (barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg 2 filer, musikavgift samt booking) Vid inaktuallitet Kornsluss K:\ Arb mtrl Verifikationsjournal kreditlists 10år Närarkiv rum 342 2år Räkningsunderlag (underlag för ekos fakt) 2år Egen arbetsplats 2år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG Sköldinge

15 Aktivitet/process - Handlingar Galaringsfrist Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Kundreskontra Inbetalningskort bg och OCR-listor mm samt verifikationsjournal 10år Närarkiv rum 342 2år Pärm inbetalningar Agresso OCR-fil inkomna betalningar från Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FIL\OCR, Arb mtrl AG-fil inkomna autogirobetalningar fvån Bg 3år Kornsluss K:\ K:\TEIS\EKO\SKAPA FILWG, Arb mtrl Inkassoförslag, överföringsrapport samt kvitto från Intrum 10 år Närarkiv rum 342 2år Fil överföring av inkassoärenden (IN_CU12b xx.lis) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Rapport parkerade fakturor 2år Egen arbetsplats 1år Arb mtrl, gallras vid inaktualitet Avstämning konto 50331, 50339, 1514, 1591, 1770, 2897, 2898, 2971 och år Egen arbetsplats 1år Arb mtrl, gallras vid inaktualitet Räntedebiteringsförslag, räntedebiteringsbekräftelse och kopia på räntefakturor 10 år Närarkiv rum 342 2år Autogiroförslag, autogirobekräftelse samt filnamn 10år Egen arbetsplats 1år Fil autogiro till BGC (bg1 axxxxxx1 kk.1) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Autogiromedgivande 10år Egen arbetsplats Avslutas efter upphörande Fil medgivande till BGC (bg1 bxxxxxx.1) 3år Agrprod på Monetar Z:\ Z:\Data Export Fil återrapportering medgivande 3år Kornsluss K:\ k:\teis\eko\skapa FILBAG Avslutade ärenden Intrum 10år Egen arbetsplats/närakrivet 2år Betalningar till och från Intrum, inkasso 2år Egen arbetsplats/närarkivet Arb mtrl Kravverksamhet Kopia avskrivningar, protokollskopia Egen arbetsplats Inkassobevakning, listor över ärenden hos Intrum Justitia 2år Egen arbetsplats Kastas när ny lista kommer Ko for utanordnin ar och brev 2 år E en avbets lats 1år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG

16 AktiviteUprocess - Handlingar Förvaringsplats rum 124 AVA-huse kommunarkivet Anmärkningar Predator Avslutade betalningsföreläggande 2år Närarkiv rum 342 1år Efter avslutat ärende Avslutade ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Aktuella ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Betalningsjournal - verifikationsjournal 10år Närarkiv rum 342 2år Exporterade ärenden till Intrum Justitia Egen arbetsplats 1år Intrum Justitia Göteborg (långtidsbevakning) Godkännande redovisning 2år Egen arbetsplats 1år Åtgärdsuppdatering 2år Egen arbetsplats 1år Lista för preskription 2år Egen arbetsplats 1år Raderade ärenden 2år Egen arbetsplats 1år Reskontrajournal 2år Egen arbetsplats 1år Spärrlista 2år Egen arbetsplats 1år Ärendenummerordning (räkn underlag 10 år Egen arbetsplats 1år Skrivelse/dokument Myndighetsbrevlådan Bevaras Egen arbetsplats 2år G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\BMK KS handling Nr 6.21, generellt gallringsbeslut Stiftelserna Grundakter Bevars Närarkiv rum pärmar Fondutredning- och KS-beslut Bevars Närarkiv rum 342 Depåavtal, aktieinnehav mm Bevars Närarkiv rum 342 Årsakter Bevars Närarkiv rum 342 Leverantörs och da bokförin 10 år Närarkiv rum 342 G:\Gemensam\Ekonomikontoret\SLUSS\REHNBERG i Crom)

17 Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats Mellanarkiv rum 342 kommunarkivet Anmärkningar Planering- och uppföljning Månadsup föl~nin Bevaras Arbetsrum 2år Statistik, kommunspecifik

18 Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitet process - Handlingar Förvaringsplats rum 124 ava-huset Tifl kommunarkivet Anmärkningar Redovisning och e-handel Fakturahantering Bokföringsorder i i 10år Närakivet rum 342 2år Förvaras Utanordningar 10år Närakivet rum 342 2år Förvaras verifikationspärm verifikationspärm Leverantörsreskontra LA-fil, LD-fil 1år U:/agressoprod/temp Underlag för abonnemangsfakturor med automatgranskning/-attest 10 år Egen arbetsplats Kopia avvisade leverantörsbetalning Bg Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Påminnelser och krav Vid inaktuallitet Egen arbetsplats PDF fakturor ( ) 10år RAN/ /IDENTIFIED Readsoft Skanningsprogram Skannings ID 10 siffror (1xxxxxxxxx) XML (Svefaktura) 10 år RAN/INCOMING XML/OUTPUT Skannings ID 10 siffror (1xxxxxxxxx) Skannade fakturor Egenhanterade (Readsoft) 10år Närarkiv Plan 1 AVA 3 mån Externt via ibusiness (Proceedo) November år Svenskt arkiv AB Skanningsid: 7 siffror (1xxxxxx) Fakturabild märkt "iwork +datum +löpnummer" Återsökning: Proceedo Helpdesk

19 Externt via Itella (Proceedo) 10år Itella informations AB Skanningsid: ex :125500:83 Återsökning Itella: Systemadministration Blankett för upplägg av koddelar Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Blankett för upplägg/avregistrering av användare Agresso Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Attestförteckningar /ändringsbegäran Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Löpande uppdatering Anmälan/Avanmälan systemanvändare Proceedo Vid inaktuallitet Egen arbetsplats Delårsrapport/Årsredovisning Leasingredovisning Bevaras Närarkivet rum 342 Engagemangsspecifikationer Bevaras Närarkivet rum 342 Verksamhetsberättelser från nämnderna Bevaras Närarkivet rum 342 Bokslutsbilagor Bevaras Närarkivet rum 342 Delårsrapport Bevaras Närarkivet rum 342 Årsredovisning Bevaras Närarkiv rum 342 Anläggningsregister i Förvaras Underlag för registrering Bevaras Närarkiv rum år Kopior på köpehandlingar m.m. 3år Närarkiv rum 342 Bokföringsjounaler 10år Närarkiv rum 342 Listor avskrivningar 1år Närarkiv rum 342 avtal försäljning Glindrans skola Testamente, kontoutdrag m.m. Bevaras Närarkiv rum 342 Gåva till Glindransskolas bevarande SCB statistik Underla SCB statistik Vid inaktuallitet Rum 416 pärm

20 - Handlingar Dokumenthanteringsplan för ekonomi- och upphandlingskontoret Myndighet: Kommunstyrelsen Förvaltning/avdelning: KLF/Ekonomi- och upphandlingskontoret Arkivansvarig: Istvan Biro Arkivredogörare: Anders Rehnberg Aktivitetlprocess Gallrings- Förvarings- Anmärkningar frist plats mellanarkiv kommunarkivet Upphandling- och affärer Närarkiv rum 410 Gallras innan slutarkivering

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer 1 (19) BESKRIVNING Detta dokument innehåller arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan och redogör för hur olika sorters redovisande dokument ska hanteras. SYFTE Säkerställa att redovisande dokument

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 2005-09-2 3 2005/SN0008 70 Användningsinformation en för ReKo sjuhärad ska ses som ett komplement till övriga styrdokument för att säkerställa en enhetlig hantering av administrativa handlingar oberoende

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun November 2012 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem

Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem SID 1 (53) Bilaga 2C Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer