Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-03-03"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats: Måndagen den 3 mars 2008 klockan St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 26 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 10 mars 2008 kl Underskrifter: Sekreterare Harald Haapala Ordförande Karin Östlund (s) Justerare Andreas Ellefsen (mp) Robert Halef (kd) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Stadskansliet, Järnagatan 12, 1 tr Underskrift...

2 2 Innehåll Ärende 26 Närvarande 27 Protokollets justering 28 Omfördelning av kommunbidrag och ändring i tekniska nämndens reglemente med anledning av utveckling av bevaknings- och väktartjänster i Södertälje kommun 29 Utbildningsplan Lärarlyftet i Södertälje kommun. Svar på motion. 31 Återinför bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Svar på motion. 32 Avsägelser av uppdrag 33 Val 34 Bad med förhinder. Bordlagda likalydande interpellationer. 35 Brolundaskolans framtid. Återtagna likalydande interpellationer. 36 Motverka nätmobbning! Besvarad interpellation. 37 Mer byggklar mark i Moraberg. Besvarad interpellation. 38 Glöm inte livsviktig P-plats! Besvarad fråga. 39 Låt Nyköpingsvägen åter bli Järnagatan. Motion. 40 Trafikhänvisningssystem i Södertälje. Motion. 41 Spegla citysaneringen på Torekällbergets stadsmuseum. Motion. 42 Inrättande av en HBT-telefonjour i Södertälje kommun. Motion. 43 Utan spaning ingen aning i skolans värld. Interpellation. 26 Närvarande Sammanträdets omfattning: Ledamöter Noteringar Tjänstgörande ersättare Metin Ataseven (m) Håkan Jyde (m) Frånvarande Caisa Ekstrand Anne-Marie Larsson (m) Barbro Brundin (m) Rolf Eriksson (m) Carin Magnusson (m) Birgitta Abrahamsson (m) Marita Lärnestad (m) Birgitta Forsgren (m) Frånvarande Dan Matsson

3 3 Rikard Österman (m) Magnus Widén (m) Christer Björk (m) Rolf B Bertilson (m) Mats Dahl (m) Kerstin Lundgren (c) Anna-Karin Jonsson (c) Tage Gripenstam (c) Mona Collin (c) Richard Vingnäs (c) Frånvarande Per-Anders Fritshammar Mats Siljebrand (fp) Ninos Maraha (fp) Metin Hawsho (fp) Stefan Grundemark (fp) Frånvarande Gertrud Mankefors Lena Uney (fp) Robert Halef (kd) Ingrid Ahlman (kd) Mats Johansson (kd) Pascale Samri El-Chammas (kd) Frånvarande Martin Ahlman Anders Lago (s) Robert Halef (s) Susanne Bergström (s) Aydin Özkaya (s) Frånvarande Anna Bohman Salwa Barsoum (s) Elof Hansjons (s) Rose-Marie Jacobsson (s) Besim Aho (s) Frånvarande Bo Ohlson Boel Godner (s) Johan Andersson (s) Liisa Petrykowska (s) Frånvarande Kerstin König Aage Asikainen (s) Närv Maria Norbell Karin Östlund (s) Per-Erik Nygren (s) Viveka Ek (s) Frånvarande Leif Malmring Kent Forsberg (s) Nina Unesi (s) Yilmaz Kerimo (s) Pernilla Lång (s) Heli Kärkkäinen (s) Frånvarande Robert Rohammar Sonny Danielsson (s) Birgitta Hellgren (s) Thomas Johansson (s) Sait Yildiz (v)

4 4 Kerstin Pettersson (v) Henrik Söderquist (v) Staffan Norberg (v) Kerstin Stenberg (mp) Frånvarande Jenny Konradsson Mats Pertoft (mp) Ewa Lofvar Konradsson (mp) Andreas Ellefsen (mp) Sten Lundin (pp) Berit Lagerwall (pp) Elin Lövgren (nd) Frånvarande Magnus Boman Marc Abramsson (nd) Frånvarande Vakant (sd) Vakant (sd) Närvarande icke-tjänstgörande ersättare Peter Odentun Odenskiöld (m), Daniel Danial (m), Mona-Lisa Hägvide (c), Leif Åhlin (c), Bo Håkan Stockhaus (fp), Karin Bernmar (fp), Peter Friström (s), Rose-Marie Malmer (s), Orvar Strömqvist (s), Lennart Karlström (v), Hans Neideman (mp) och Birgit Adolfsson (pp). Övriga närvarande Lena Aronsson, utbildningsledare, utbildningskontoret Harald Haapala, kommunfullmäktiges sekreterare 27 Protokollets justering Andreas Ellefsen (mp) och Robert Halef (kd) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Som ersättare utses Mats Pertoft (mp) och Ingrid Ahlman (kd). Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum på stadskansliet måndag den 10 mars 2008 kl

5 5 Omfördelning av kommunbidrag och ändring i tekniska nämndens reglemente med anledning av utveckling av bevaknings- och väktartjänster i Södertälje kommun Bil A:31, Dnr KS08/18 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadskontoret, Säkerhet och beredskap, har tagit fram ett förslag till utveckling av bevaknings- och väktartjänster i Södertälje kommun. Förslaget har varit ute på remiss till kultur- och fritidsnämnden, äldreomsorgsnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden samt kommundelsnämnderna för Enhörna, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge. Samtliga nämnder har ställt sig positiva till de förändringar som föreslås i remissen. Ett tillägg i uppräkningen av tekniska nämndens uppgifter i 1 av tekniska nämndens reglemente föreslås med följande innehåll: Punkt 15. Tillgodose kommunförvaltningens behov av bevaknings- och väktartjänster Om detta beslut fattas behövs inga ändringar i de andra nämndernas reglementen. Bevakningsåtgärderna ska finansieras genom en överföring av kommunbidrag från berörda nämnder till tekniska nämnden som därmed tar över ansvaret och kostnaderna för tjänsterna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 22 februari 2008, 35 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2008 Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma.

6 6 1. Uppräkningen av tekniska nämndens uppgifter i 1 i tekniska nämndens reglemente utökas med följande punkt med verkan fr o m den 1 mars 2008: 15. Tillgodose kommunförvaltningens behov av bevaknings- och väktartjänster. 2. Kommunbidraget omfördelas i enlighet med förvaltningens förslag. Ber nämnder Sbk Ksk/Ekonomi Ksk/A Feldt 29 Utbildningsplan 2008 Bil A:27, Dnr KS07/488 Sammanfattning av ärendet Utbildningskontoret har tillsammans med kommundelarnas kontor tagit fram ett förslag till utbildningsplan för Synpunkter utifrån tidigare utbildningsplaner togs in under våren Med dessa som utgångspunkt utarbetades ett förslag som gick ut på förnyad remiss i oktober. Synpunkter från denna har arbetats in i det dokument som nu föreslås för beslut. I utbildningskontorets tjänsteskrivelse redogörs för processen de synpunkter som utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna lämnat. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Utbildningsplan 2008 med redaktionella ändringar och komplettering av viss statistik som utbildningskontoret gör efter kommunstyrelsen behandling av ärendet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2008, 14 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2008 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2007 Utbildningsplan 2008

7 7 Sammanställning över remissynpunkter den 19 november 2007 Utbildningsnämndens beslut den 11 december 2007, 182 Järna kommundelsnämnds beslut den 12 december 2007, 245 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut den 11 december 2007, 215 Enhörna kommundelsnämnds beslut 6 december 2007, 201 Enhörna kommundelsnämnds beslut den 31 januari 2008, 14 Vårdinge kommundelsnämnds beslut 4 december 2007, 191 Föredragning Lena Aronsson, utbildningsledare på utbildningskontoret, redogör för redaktionella ändringar och komplettering av viss statistik som utbildningskontoret utfört. Yrkande Thomas Johansson (s) yrkar att förslaget till Utbildningsplan 2008 bordlägges. Marita Lärnestad (m) biträder Johanssons bordläggningsyrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Förslaget till Utbildningsplan 2008 bordläggs till nästa sammanträde. UN Kdn 30 Lärarlyftet i Södertälje kommun Svar på motion Bil A:28, Dnr KS07/312

8 8 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige skall uppdra till utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna att förbereda Södertäljes kommunala skolor för lärarlyftet Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Motionen skall enligt förslaget bifallas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2008, 17 Kommunstyrelseordförandens skrivelse Motionen Utbildningsnämndens beslut den 4 september 2007, 111 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 8 oktober 2007, 169 Järna kommundelsnämnds beslut den 3 oktober 2007, 188 Enhörna kommundelsnämnds beslut den 4 oktober 2007, 159 Vårdinge kommundelsnämnds beslut den 2 oktober 2007, 154 Motionen Alliansregeringen, där folkpartiet är ansvarigt för skol- och utbildningsfrågor, anslår 3,5 miljarder kronor på ökad lärarkompetens under åren 2008 till Denna omfattande satsning ger lärare möjlighet att gå en akademisk kvalificerad fortbildning. För Södertäljes del kan uppskattningsvis närmare 300 lärare bli aktuella för Lärarlyftet. För eleverna i Södertälje kommuns skolor är välutbildade lärare den absolut viktigaste resursen. Att höja lärarkompetensen är en strategisk fråga. Lärarlyftet gör läraryrket mer attraktivt och säkrar samtidigt tillgången på lärare med rätt behörighet och adekvat utbildning. Lärarlyftet i korthet: För låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning och för högstadie- och gymnasielärare ämnesfördjupning. Även fortbildning i svenska som andraspråk prioriteras. Läraren är tjänstledig med 80 procent av sin lön under studietiden, där staten står för 70 procent av kostnaden och kommunen för resterande 30 procent. Utbildningen bedrivs vid universitet eller högskolor och bekostas helt av staten. Skolverket upphandlar kurser för att täcka behoven, men även befintliga universitetskurser är sökbara. Kurserna är i första hand på 15 respektive 30 högskolepoäng och de kan läsas på hel eller halvfart. Sammanlagt satsas miljoner på just denna del av Lärarlyftet.

9 9 Södertälje kommun får genom Lärarlyftet möjlighet att göra en bred satsning på skolan och lärarna. Det här är en grannlaga uppgift och kräver naturligtvis en gedigen planering från vår sida. Vi måste till exempel omedelbart inventera behoven av fortbildning och ämnesfördjupning hos lärarna i våra kommunala skolor. Utbildningsnämnden bör därför få i uppdrag att ta erforderliga kontakter med Skolverket och starta förberedelserna för det stora Lärarlyftet i Södertälje. Folkpartiets förslag till beslut Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningskontoret och kommundelsnämnderna att förbereda Södertäljes kommunala skolor för Lärarlyftet Av kommunstyrelsens svar på motionen framgår följande Kommunstyrelsen delar nämndernas uppfattning om att motionen bör tillstyrkas. Kommunstyrelsen anser även att det är ett bra initiativ av nämnderna att ge utbildningskontoret i uppdrag att analysera förslagets ekonomiska konsekvenser. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Yrkande Bo Håkan Stockhaus (fp) yrkar bifall till motionen vilket sammanfaller med kommunstyrelsens framställan. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens framställan och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. Motionen bifalls. UN KdN 31 Återinför bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar Svar på motion Bil A:29, Dnr KS05/502

10 10 Sammanfattning av ärendet Tage Gripenstam (c) har i en motion den 8 november 2005 föreslagit kommunfullmäktige att besluta om att utreda formen för att återinföra det kommunala bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. I svaret uttalas att frågan skall utredas för att hitta eventuella modeller för att återinföra ett sådant bidrag som också ger en reell effekt i relation till de ökade kostnaderna. Motionen skall enligt förslaget med detta svar anses besvarad. Vid kommunstyrelsens sammanträde förtydligas motionssvaret så att tekniska nämnden ges det utredningsuppdrag som framhålls i svaret. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 1 februari 2008, 16 Kommunstyrelseordförandens skrivelse Motionen Tekniska nämndens beslut den 28 mars 2006, 27 Vårdinge kommundelsnämnds beslut den 28 februari 2006, 38 Hölö-Mörkö kommundelsnämnds beslut 27 februari 2006, 42 Järna kommundelsnämnds beslut den 14 mars 2006, 50 Enhörna kommundelsnämnds beslut den 20 mars 2006, 44 Motionen Centerpartiet har sedan kommunen slutade att betala ut bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar återlagt pengar till detta i varje budget (1 mkr 2006), något de övriga partierna inte tidigare hörsammat. Vi motionerar nu om att kommunfullmäktige ska återinföra bidraget. Skälen är flera, idag har vi en stor orättvisa mellan de som bor på landsbygden efter enskilda vägar och de som bor efter andra kommunala och statliga vägar och inom stadens och tätorternas gatunät. De senare sköts och underhålls av stat/kommun med skattemedel. Den största orättvisan är att trots att de boende efter enskilda vägar bor och betalar skatt i kommunen så får de stå för en mycket stor del av underhåll och drift av vägarna själva. Vi menar att det öppna statsbidragsberättigade enskilda vägnätet ska ha mer likvärdiga villkor med övriga vägar/gator. Idag får de som har rätt till statsbidrag ett statsbidrag som långt ifrån räcker till att täcka de kostnader man har för vägen, trots det måste vägen vara öppen för allmänheten, för renhållningsbilar, skolskjutsar och det rörliga friluftslivet. Dvs. slitaget blir stort och orättvisan förstärks av att det delvis är andra än de boende som sliter ned vägen och att det blir svårare att hålla en god vägstandard som ger

11 11 bra förutsättningar för till exempel en säker skolväg. Idag finns det väghållare som överväger att avstå från statsbidrag för att kunna stänga sina vägar för andra än de som bor där. Att upprätthålla det finstilta vägnätet är för oss en viktig fråga, för det rörliga friluftslivet, handikappades möjligheter att komma ut i skog och marker, säkra skolvägar och transporter. Och minska orättvisorna mellan stad och land. Därför måste även kommunen bidra till drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar. Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att 2006 utreda formen för och återinföra det kommunala bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar Av kommunstyrelsens svar på motionen framgår följande Kommunstyrelsen menar att vägnätet är en viktig förutsättning för att samhället skall kunna växa och utvecklas. Underhållet av våra gemensamma vägar har under de senare åren varit eftersatt och många vägar behöver därmed åtgärdas. Detta kommer givetvis att kräva en hel del medel. Liksom motionären är det viktigt att det inom hela kommunen finns förutsättningar för en likvärdig standard. För att klara detta skulle ett återinförande av ett kommunalt bidrag till de statsbidragsberättigade vägarna kunna vara ett alternativ. Det finns dock en risk att de administrativa kostnaderna för ett sådant system inte står i proportion till det faktiska resultatet. Därför vill kommunstyrelsen att frågan utreds för att hitta eventuella modeller för att återinföra ett sådant bidrag som också ger en reell effekt i relation till de ökade kostnaderna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Yrkanden Ewa Lofvar Konradsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens framställan. Tage Gripenstam (c) yrkar bifall till motionen med ändringen att frågan skall utredas under år Anne-Marie Larsson (m) biträder Gripenstams yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens framställan.

12 12 1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med motionssvaret, utreda frågan om ett återinförande av kommunalt bidrag till de statsbidragsberättigade enskilda vägarna. 2. Motionen förklaras med uppdraget till tekniska nämnden som besvarad. Reservationer Marita Lärnestad för (m) Tage Gripenstam för (c) TN KdN 32 Avsägelser av uppdrag Bil A:30 och A:, Dnr KS 08/6 1. Viveka Ek (s) entledigas från uppdraget som ledamot i miljönämnden. 2. Kalle Sevilä (s) entledigas från uppdraget som ledamot tillika 2:e vice ordförande i social- och omsorgsnämnden fr o m den 1 april Nina Ljungquist (s) entledigas från uppdraget som ledamot i äldreomsorgsnämnden. 4. Robert Halef (kd) entledigas från uppdraget som ledamot i arbetslivsnämnden. Ber nämnder m m Ksk/Löner Ksk/Annette Feldt

13 13 33 Val Dnr KS 08/6 1. Till ledamot i miljönämnden intill utgången av 2010 efter Viveka Ek (s) utses nuvarande ersättaren Anna Lindh (s) och till ny ersättare utses Aho Dulan (s) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Stefan Nilsson (s). 2. Till ledamot i äldreomsorgsnämnden intill utgången av 2010 efter Nina Ljungquist (s) utses nuvarande ersättaren Gunnel Edelsvärd (s) och till ny ersättare utses Laila Björkqvist (s) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Cani Younan (s). 3. Till ledamot i arbetslivsnämnden intill utgången av 2010 efter Robert Halef (kd) utses Severios Halef (kd). 4. Till ledamot i kommunrevisionen intill utgången av 2010 efter Bengt Adamsson (pp), vars uppdrag förfallit pga partiellt valbarhetshinder, utses Bengt Adamsson (pp) med undantag av granskningen av kultur- och fritidsnämndens verksamhet. De valda Ber nämnder Ksk/Löner Ksk/Annette Feldt 34 Bad med förhinder Bordlagda likalydande interpellationer Bil A:13-A:17, Dnr KS 08/7

14 14 Kommunfullmäktige medgav , 20 att Marita Lärnestad (m), dels Mats Siljebrand (fp), dels Mona Collin (c), dels Robert Halef (kd) och dels Berit Lagerwall (pp) får ställa de likalydande interpellationerna till kultur- och fritidsnämndens ordförande. Den svarande är frånvarande vid sammanträdet. Interpellanten godtar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. Beslut Ärendet bordläggs för att återupptas vid nästkommande sammanträde. 35 Brolundaskolans framtid Återtagna likalydande interpellationer Bil A:28-A:21, Dnr KS 08/7 Kommunfullmäktige medgav , 21 att Marita Lärnestad (m), dels Mats Siljebrand (fp), dels Mona Collin (c) och dels Berit Lagerwall (pp) får ställa de likalydande interpellationerna till utbildningsnämndens ordförande. Interpellanterna återtar sina interpellationer. Beslut Ärendet utgår från kommunfullmäktiges föredragningslista. 36

15 15 Motverka nätmobbning! Besvarad interpellation Bil A:22, Dnr KS 08/7 Kommunfullmäktige medgav , 22 att Metin Hawsho (fp) får ställa interpellationen till utbildningsnämndens ordförande. Interpellationen Nätmobbning är idag den mest omfattande typen av mobbning. Broängsskolan i Botkyrka vill därför försöka minska mobbningen på nätet med sms-och mejltjänsten STOPP i samarbete med mobiltjänstföretaget emunity. Vid fall av mobbning får eleverna möjlighet att direkt via sms, mms och mejl höra av sig till skolans kurator och fritidsledare. Det kan vara eleven själv, en kompis eller någon annan som utsätts för bilder, taskiga kommentarer eller hot på nätets chattsajter och communities. För många barn och ungdomar känns det som ett alldeles för stort steg att gå till kuratorn och personligen berätta om sina upplevelser. Med mejl och sms kan det bli mycket lättare att anmäla mobbning då eleverna förblir anonyma. Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till utbildningsnämndens ordförande: - Är du beredd att starta ett projekt i Södertälje enligt Broängsskolans modell i syfte att motverka mobbning på nätet? Thomas Johansson, utbildningsnämndens ordförande, besvarar interpellationen: I en Internetundersökning från Friends svarade 35 procent av de tillfrågade att de har blivit utsatta för elektronisk mobbning. Undersökningen visar att främst tjejer utsätts. För att visa hur mobbningen kan se ut vill jag här presentera några citat från Friends undersökning: Jag får 'catt-mezz' där de typ står : J*vla hora tjockis Cp (vet att de inte är nåt fel med de mende används som skälsord) Imårron ska ja mörda dig på lunchrasten mm. Tjej, mellanstadiet Nån idiot har tagigt kort på mig (utan mitt tillstånd) och har haft nöjet animera en 'pinne' som

16 16 slår mig i huvut, sedan gjorde denna till en 'smile' på msn. Pga. det smidiga systemet för att spara en sådan 'smilie' på sin egen dator via några få knapp tryck så har nu jätte många personer denna 'smile'. Kille, högstadiet Det började med blickar i skolan, som sedan blev till rykten. Till slut fick jag dagliga mejl där jag uppmanades att ta mitt liv. Skolan gjorde ingenting. Tjej, gymnasiet Dom har sagt hur ful jag är..hur äcklig jag är..att jag inte förtjänar att leva..att jag borde ta mittliv..jag är en loser och så vidare..kanske är sant. Jag vet inte! Kille, gymnasiet Så kan den elektroniska mobbningen se ut. Inget skolbarn borde få uppleva hur det känns att få sådana mejl och sms från andra barn som man träffar i skolan varje dag. Det är oacceptabelt. Skolans ansvar utgörs inte bara av att kunna hantera mobbningsfrågor när de uppkommer utan också om att förebygga mobbning samt se till att lagen om likabehandling beaktas. Alla skolor i Södertälje har en likabehandlingsplan som revideras årligen. Det förebyggande arbetet beskrivs i planerna bland annat genom att skolorna arbetar med ämnet livskunskap, och flera i samarbete med Friends. Broängens skola prövar nya metoder som uppmärksammats i en stor del av Sverige. Elever som stöter på något obehagligt eller blir utsatta för mobbning kan kontakta skolans kurator via sms, på samma sätt som vi kan rösta på Melodifestivalen eller Idol, eller via mail. Det går också att vidarebefordra bilder via mms. På skolans hemsida finns en instruktionsfilm utlagd kring själva hanteringen av hur kontakten till skolans kurator går till. När kuratorn kontaktas på något av ovanstående sätt får eleven en bekräftelse på att man mottagit informationen och därefter kontaktar kuratorn den utsatte eleven för att tillsammans agera i frågan. I nuläget kan inte skolan se några egentliga effekter av projektet. Det har, enligt skolan, inte varit så många elever som hittills använt sig av tjänsten men man ska utvärdera under hösten Att följa detta spännande projekt, och inte minst dess utvärdering, och använda som underlag för att vi ska kunna starta ett liknande arbete ser jag som en god idé. I första hand måste utbildningskontoret lyfta denna fråga med våra samtliga

17 17 våra rektorer, för att samtala om hur vi bäst kan få igång ett liknande system här i vår kommun. Frågan om elektronisk mobbning och dess konsekvenser måste på något sätt lyftas in i skolornas ordningsregler, och de människor som vistas i skolan måste känna till vilka regler som gäller. Sedan en tid tillbaka har vi infört en samma-dag-garanti i våra skolor. Den innebär bland annat att föräldrar senast samma dag får besked om olovlig frånvaro och akuta händelser. Elektronisk mobbning bör också omfattas av denna garanti. Jag är beredd att pröva alla tänkbara möjligheter för att få stopp på mobbningen. I dagens allt mer elektroniska samhälle ställer det särskilda krav på hur vi motverkar mobbning på Internet och via sms. Debattdeltagare Thomas Johansson (s) och Metin Hawsho (fp). 37 Mer byggklar mark i Moraberg Besvarad interpellation Bil A:23, Dnr KS 08/7 Kommunfullmäktige medgav , 23 att Mats Siljebrand (fp) får ställa rubricerade interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen Trycket på exploateringsbar mark i Södertälje är mycket stort. Speciellt efterfrågat är Morabergs arbetsplatsområde vid Södertäljes norra infart, invid E4/E20 och nya väg 225. Dessvärre tvingas kommunen titt som tätt att tacka nej till företag på grund av brist på lämplig mark.

18 18 En ljusglimt är att det framtida utnyttjandet av hela Morabergsområdet nu ska utredas, inklusive en annan placering av kommunens verkstad, förråd och upplag, enligt den senaste budgetöverenskommelsen. Även en flytt av motorbanan i Tuvängen har diskuterats, i syfte att frigöra ytterligare värdefull exploateringsbar mark i direkt anslutning till Morabergsområdet. Det före detta regementsområdet i Almnäs är tänkbar ny hemvist för såväl verkstaden/förrådet som motoraktiviteterna. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: När startar den beslutade utredningen om Morabergsområdet? När och vart kommer Tuvängens motorbana att flytta i syfte att frigöra attraktiv mark i Moraberg för företagsetableringar? Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen: Jag håller med interpellanten om att vi behöver mer mark för handel, kontor och industri, och att Moraberg är ett av de områden som ska planläggas. Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat en planutredning för Moraberg, och i första hand då den del som används för kommunens förråd, verkstad mm. Utredningen är inriktad på att öppna upp området för handels-, kontors- och industriändamål. Samtidigt har man påbörjat en utredning av kommunens behov av nytt område för förråd, och uppställning av arbetsmaskiner och fordon. Man utreder också olika lösningar för motorsporten, då motorbanan vid Tuvängen kommer att läggas ned. Innan dessa utredningar är slutförda vill jag inte uttala mig om vart Tuvängens motorbana kan flytta. Debattdeltagare Anders Lago (s) och Mats Siljebrand (fp). 38

19 19 Glöm inte livsviktig P-plats! Besvarad fråga Bil A:25, Dnr KS 08/ Kommunfullmäktige medgav , 25 att Mats Siljebrand (fp) får ställa frågan till tekniska nämndens ordförande. Frågan Med anledning av Kringeltappens behov av en parkeringsficka för de livsviktiga blodtransporterna, som uppmärksammades i en fråga våren 2007, och den nu pågående ombyggnaden av Saltsjögatan vill jag ställa följande fråga till tekniska nämndens ordförande: - Tillgodoses Kringeltappens önskemål om bättre angöring för blodtransporter vid Saltsjögatans ombyggnad? Ewa Lofvar Konradsson, tekniska nämndens ordförande, besvarar frågan muntligen. Debattdeltagare Ewa Lofvar Konradsson (mp) och Mats Siljebrand (fp). 39 Låt Nyköpingsvägen åter bli Järnagatan Motion Bil A:33, Dnr KS 08/ Motionen av Marita Lärnestad (m), Mats Siljebrand (fp), Tage Gripenstam (c), Robert Halef (kd) samt Berit Lagerwall (pp) remitteras till kommunstyrelsen.

20 20 40 Trafikhänvisningssystem i Södertälje Motion Bil A:34, Dnr KS 08/ Motionen av Mats Siljebrand (fp) remitteras till kommunstyrelsen. 41 Spegla citysaneringen på Torekällbergets stadsmuseum Motion Bil A:35, Dnr KS 08/ Motionen av Mats Siljebrand (fp) remitteras till kommunstyrelsen. 42

21 21 Inrättande av en HBT-telefonjour i Södertälje kommun Motion Bil A:36, Dnr KS 08/ Motionen av centerpartiets fullmäktigegrupp remitteras till kommunstyrelsen. 43 Utan spaning ingen aning i skolans värld Interpellation Bil A:37, Dnr KS 08/7 Kommunfullmäktige medger att Mats Siljebrand (fp) får ställa interpellationen till utbildningsnämndens ordförande. Ärendet bordläggs för att återupptas vid nästa sammanträde. T Johansson

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00.

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30. Trombon, Telge Forum, Södertälje. Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005 kl 16.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-05-30 Tid och plats: Måndagen den 30 maj 2005 klockan 17.00 19.40 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 87 Plats och tid justering: Stadskansliet tisdagen den 7 juni 2005

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29 Tid och plats: Måndagen den 29 oktober 2007 klockan 17.00 20.00 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 308 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-10-02 Tid och plats: Måndagen den 2 oktober 2006 klockan 17.00 17.40 S:ta Ragnhildsgården Mälargatan 2-4, Södertälje Närvarande: Se 146 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 KOMMUNSTYRELSEN 2004-03-17 Tid och plats: Ledamöter: Onsdagen den 17 mars 2004 klockan 08.30-09.50, i Ekdahlssalen, Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Susanne Bergström (s) 1:e vice ordförande Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 Tid och plats: Måndagen den 10 september 2007 klockan 17.00 18.50 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 268 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset

2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (17) Tid och plats 2009-06-17 kl 16.00 17.45, Harmonin i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande, tjänstgör 168-173 Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordf

Läs mer

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (8) Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (8) 2012-06-04 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 17.00

Läs mer

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00

Stadskansliet den 30 november 2009 kl 16.00 Kommunfullmäktige 1 (27) Tid och plats Måndagen den 23 november 2009 klockan 09.00-20.30 i sessionssal Demokratin, Stadshuset, Campusgatan 26, Södertälje Närvarande Se 196 Justerare Karin Östlund (S) Besim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-09-29 Tid och plats: Måndag den 29 september 2008 klockan 17.00-19.00 i S:ta Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 201 Plats och tid för justeringen: Stadskansliet

Läs mer

Stadskansliet måndagen den 9 mars 2009 kl 16.00

Stadskansliet måndagen den 9 mars 2009 kl 16.00 Kommunfullmäktige 1 (39) Tid och plats Måndagen den 2 mars 2009 klockan 17.00-20.20 i sessionssal Demokratin, Stadshuset, Campusgatan 26, Södertälje Närvarande Se 18 Justerare Justerare Plats och tid för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-05-26. Stadskansliet fredagen den 30 maj 2008 kl 15.00

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-05-26. Stadskansliet fredagen den 30 maj 2008 kl 15.00 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-05-26 Tid och plats: Måndagen den 26 maj 2008 klockan 17.00 22.00 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 92 Plats och tid justering: Stadskansliet fredagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28. Stadskansliet måndagen den 4 juni 2007 kl 16.00

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28. Stadskansliet måndagen den 4 juni 2007 kl 16.00 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-05-28 Tid och plats: Måndagen den 28 maj 2007 klockan 17.00 20.40 St:a Ragnhildsgården, Mälaregatan 4-6, Södertälje Närvarande: Se 232 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen

Läs mer

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16

Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Kallelse/Föredragningslista KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-01-16 Annette Feldt Kanslisekreterare 08-550 219 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: måndag den 30 januari 2006 klockan 17.00 i Trombon i Telge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19. Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19. Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-12-19 Tid och plats: Måndagen den 19 december 2005 klockan 17.00 20.50 Ajournering 19.00-19.50 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 212 Plats och tid justering: Stadskansliet

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07. Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07. Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-03-07 Tid och plats: Måndagen den 7 mars 2005 klockan 17.00 21.00 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 17 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 14 mars 2005

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-28 Tid och plats: Fredag den 28 september 2007 kl 08.30-12.30, Ekdahlssalen i Stadshuset Ledamöter: Anders Lago (s) ordförande tjänstgör 176-194 Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-31 Tid och plats: Måndagen den 31 januari 2005 klockan 17.00 22.15 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 1 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 7 februari

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning

1 (8) Kallelse/Föredragningslista. 1. Protokollets justering. 2. Fastställande av dagordning 1 (8) 2010-06-01 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen Handläggare Ola Schön 08-523 019 29 ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: Tisdagen den 15 juni 2010 klockan 08.30 i Dirigenten,

Läs mer

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26

1 (5) Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00 i sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 1 (5) 2012-08-27 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige Handläggare Annette Feldt 08-523 019 23 annette.feldt@sodertalje.se Tid och plats: Måndagen den 10 september 2012 klockan 17.00

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 18-18.20 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Inger Israelsson (v), 2:e vice ordförande Ulla-Maj Andersson (s) Gunnar

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221

4. Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier Medborgarförslag av Filip Nayis Bil A:96, Dnr: KS 16/221 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2016-06-07 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid Måndagen 20 juni 2016 kl 17.00 Plats Sessionssal Demokratin, plan 1, Stadshuset, Campusgatan 26 Sekreterare Ordförande Ola Schön Besim Aho Ärenden

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg.

Övriga närvarande redovisas på nästa sida. Arbetslivskontoret, Stadshuset den 4 februari kl. 13.00. Camilla Staberg. Arbetslivsnämnden 1 (16) Tid och plats Torsdagen den 29 januari kl.18.00 21.35. Stadshuset, Symfoni plan 1. Ledamöter Johan Andersson (s), 2:e v ordf Rima Haro (s) Roger Brander (s) Yvonne Hals Wattsgård

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(14 ) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 8 januari 2007 kl 08.30-09.30 Beslutande Ej beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28. Trombon, Telge Forum, Södertälje

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28. Trombon, Telge Forum, Södertälje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-11-28 Tid och plats: Måndagen den 28 november 2005 klockan 17.00 21.10 Trombon, Telge Forum, Södertälje Närvarande: Se 190 Plats och tid justering: Stadskansliet måndagen den 5 december

Läs mer

Gymnasienämnden ( )

Gymnasienämnden ( ) Sammanträdesdatum 1 ( ) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, kl 15.00 19.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12

Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 28 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-12 Tid och plats Tisdagen den 12 december 2006 på Utbildningskontoret kl 19.00-21.50 214-226 Ledamöter Ersättare Johan Andersson (s), ordförande Nebil Aho (s) Aage Asikainen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2012-10-05 Tid och plats: fredagen den 5 oktober 2012, kl. 8.30 12 i Stadshuset i Södertälje 17-25 Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M) Stockholms läns landsting,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer