Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014"

Transkript

1 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

2 7254c Förenklad handläggning ansökningar bostadslån m.m. av om Betänkande av utredningen om förenklad handläggning av bostadslån m.m. S l] M] 1989: 96

3

4 Statens offentliga utredningar gå 1989:96 Bostadsdepartementet Förenklad handläggning av ansökningar om bostadslån m.m. Betänkande av inredningen om förenklad handläggning av bostadslån m.m. Stockholm 1989

5 Allmänna Förlaget har utgivit en bibliografi över SOU och Ds som omfattar åren Den kan köpas från förlagets Kundtjänst STOCKHOLM. Best. nr. 38-l2078-X. Beställare som är berättigade till mmissexemplar eller ftiexemplar kan beställa sådana under adress: Regeringskansliets föxvaltningskorttor SOU-förrådet STOCKHOLM Tel: 08/ Telefontid 81 - l2 (externt och internt) 08/ l6 (endast internt) REGERINGSKANSLIETS ISBN OFFSETCENTRAL ISSN X Stockholm 1989

6 Statsrådet och chefen för bostadsdepartementet Genom beslut den 25 maj 1989 bemyndigade regeringen chefen för bostadsdepanementet, statsrådet Lönnqvist, att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå sådana förändringar som behövs för att ansökningar om bostadslån skall kunna handläggas enklare och snabbare. Med stöd av detta bemyndigande tillkallade departementschefen samma dag som särskild utredare länsbostadsdirektören Bengt Hallberg. Sekreterare i utredningen har sedan den 29 maj 1989 varit jur kand Pehr Jacobson. Utredningen Uppdraget överlämnar härmed sitt betänkande. är härmed slutfört. Bengt Hallberg Pehr Jacobson

7

8 Sammanfattning Sid Utredningsdirektiv och arbetsmetod Erfarenheter från överläggningar bostadsmarknaden med aktörer på Nu gällande beslutsordning Blanketter, handlingar och uppgifter Rollfördelning mellan kommun och stat överväganden Ettbeslutsmodell Utbetalningsform Ansökningshandlingar Kommunal beslutanderätt Ikraftträdande Författningsändringar Bilaga 1: Inventering av blanketter och handlingar 2: Aktuella handläggningstider

9 l. Sammanfattning Ett ökat bostadsbyggande förutsätter en snabb och effektiv handläggning av ärenden avseende bostadslån. Detta nödvändigt för att uppnå de övergripande målen med de statliga bostadslånen, dvs att ge ekonomiska förutsättningar för tillskapandet av goda och billiga bostäder för alla. 4 De nuvarande handläggningsrutinema har varit etablerade under en lång följd av år. Den nu allt mer resurskriivande kostnadskontrollen måste på grund av de allt snabbare ökande priserna prioriteras. För att möjliggöra en sådan granskning bör ansökningsförfarandet förenklas. Utredningen föreslår därför att man övergår till en handläggningsordning innebärande att endast ett lånebeslut fattas. Detta lånebeslut följs sedan upp med ett utbetalningsförfarande när projektet är genomfört. En rutin med endast ett beslut kan på goda grunder antas innebära betydande tidsvinster med åtföljande kosmadsbesparingar, besparingar som kommer både hyresgäster, fastighetsägare och staten tillgodo. En kortare tid mellan ansökan och utbetalning innebär att projektet belastas mindre av kostnader för administrativ hantering. Dessa kostnader täcks idag med räntetillägg för vilket det utgår räntebidrag, som belastar fastighetsägaren och därmed de boende. De genom föreliggande utredningsförslag skärpta kraven på noggrann projektering kompenseras av ett förenklat ansökningsförfarande vilket medför vinster för de lånesökande genom mindre tidsåtgång för sammanställning av en komplett ansökan. Utöver ett förfarande med endast ett lånebeslut föreslår utredningen omfattande förändringar vad avser de handlingar och uppgifter som en lånesökande skall lämna i samband med låneansökan. Som en följd härav fordras även omfattande forändringari de föreskrifter som plan- och bostadsverket utfärdat i anslutning till gällande förordningar.

10 2. Utredningsdirektiv och arbetsmetod Chefen för bostadsdepartementet har givit i uppdrag till en särskild utredare att föreslå sådana förändringar som behövs för att ansökningar om bostadslån skall kunna handläggas snabbare och enklare. Ansökningsförfarandet i ärenden angående statliga bostadslån skall enligt direktiven vara så snabbt och enkelt som förenligt med lånens syfte såsom att ge ekonomiska fömtsättningar för ett bostadsbyggande med hög kvalitet till skäliga kostnader samt att säkerställa det kommunala inflytandet över bostadsplaneringen. Utredningen bör mot denna bakgrund pröva i vad mån ansökningsförfarandet kan förenklas genom att antalet uppgifter som lånesökanden skall lämna begränsas. Vidare bör prövas om antalet beslut kan reduceras genom ett system med endast en form av indexuppräkning skall i detta sammanhang övervägas. av det preliminära beslutet. Även rutinen för utbetalning Vidare skall utredningen enligt direktiven pröva om det är lämpligt att kommunerna obligatoriskt eller frivilligt övertar beslutanderätten i fråga om bostadslån till egnahem Vidare bör därvid de materiella förutsättningama för lån till egnahem övervägas i syfte att underlätta en decentralisering av beslutanderätten. Utredaren har med hänsyn till den korta tid som funnits till förfogande valt att genom en enkät till olika aktörer på bostadsmarknaden, kartlägga dessas syn- punkter och förslag. Enkäten har utsänts till ett flertal organisationer och företag varvid särskild vikt lagts på att få en rikstäckande information och även i detta sammanhang söka klarlägga i vad mån det förekommer regionala skillnader i rutiner och praxis. Enkätfrågoma har därefter genomgåtts i överläggningar med varje organisation och företag. Ytterligare en begränsning har skett med hänsyn till den tid som stått till utredarens förfogande. Utredningen har därför helt koncen- trerat arbetet till de frågor som hänför sig till ny- och ombyggnadslån för fler- bostadshus och småhus. Övriga lån och bidragsformer har således lämnats utanför. Resultatet av dessa överläggningar har resulterat i en mängd synpunkter och förslag till förändringar vilka varit mycket värdefulla för utredaren. Det har också framgått att det råder en mycket stor samstämmighet beträffande de faktorer som upplevs som hinder och onödig byråkrati. De överväganden som nu presenteras har först i skissfonn diskuterats med aktörerna på marknaden. De vid dessa tillfällen lämnade synpunktema har därefter övervägts före den nu föreliggande slutliga utformningen av förslaget.

11 Utredningen konstaterar slutligen att det under uuedningspexioden lagts fram både en boendekosmadsuuedning och flera skatteuuedningar. Någon möjlighet att inom ramen för detta uppdrag beakta dessa utnedningsförslag har av tidsskäl inte funnits. Om i dessa utredningar redovisade förslag helt eller delvis genomförs får övervägas huruvida detta då påverkar nu föreslagna handläggningsrutiner för lån och bidrag.

12 3. Aktörernas synpunkter och förslag De överläggningar som utredaren haft med aktörerna på bostadsmarknaden har gett vid handen att den långa tid som åtgår från upprättandet av en låneansökan tills beslut erhålles utgör ett allt större problem. Allmänt har aktörerna med stor samstärmnighet angivit rådande beslutsordning med preliminära, slutliga och utbetalningsbeslut såsom redan i sig innebärande en besvärande tidsutdräkt. Aktörema ser en reduktion av antalet beslut som en värdefull förändring. Vidare har problem redovisats beträffande samordningen av olika myndigheters beslut. Det gäller t ex bygglov och skyddsrumsbidrag samt uttagande av säkerheter. Stor enighet har även förelegat beträffande den mängd handlingar och uppgifter som skallsammanställas och lämnas in för att åstadkomma en komplett låneansökan. Man hari detta sammanhang redovisat de svårigheter denna uppgiftshantering innebär för sökanden samt ställt frågan i vad mån alla dessa uppgifter och handlingar verkligen granskas och bedöms vid handläggningen av ett låneärende. En annan fraga gäller samordningen mellan kommunernas fömiedlingsorgan och länsbostadsnämnderna. Arbetsfördelningen synes skifta i betydande grad i olika delar av landet. Vidare har framföns att stora olikheter förekommer mellan olika länsbostadsnämnder Generellt framförs ifråga om rutiner, krav på handlingar och praxis. att de oklara rutiner och skillnader i praxis som förekommer leder till en stor osäkerhet från Iånsökandens sida. Den långa tid som ett låneärende ligger hos myndigheterna medför även att de anbud som erhålles inte är rena utan ofta försedda med en mängd reservationer. Särskilt viktigt är att de i anbuden lämnade priserna inte gäller under så lång tid som krävs för ett lånebeslut. Dei ansökningarna redovisade priserna måste därför ofta omforhandlas vilket leder till reviderade ansökningshandlingar. Denna tidsdräkt leder till att projekten belastas med onödigt höga kostnader genom prisjusteringar. l-lärtill kommer den höga Icreditivräntan som belastar projekten under byggnadstiden och som tillförs produktionskostnaden. Andra fördröjande faktorer är bl a reglerna om kontroll av att upphandling skett i konkurrens. Systemet med s k nöjdförklaringar synes kunna undvaras. Aktörema, bl a Stockholms Kooperativa Bostadsföreningar, har genom konkreta exempel visat på kostnudskonsekvexisema av handläggningstidema. Redovisningarna visar att en månads förlängning av handläggningstiden medför att produktionskostnaden ökar med innemot l % av vid varje tidpunkt nedlagt kapital.

13 Då den totala tiden från och med upprättande av ansökan till utbetalning uppgår idag till mellan 12 och 24 månader betyder dessa kostnader att stora belopp onödigt belastar projekten. Dessa kostnader skall därtill finansieras med räntebidrag under en lang följd av år och den osubventionerade delen belastar de boende. Detta utan att de extra kostnaderna medfört några högre boendevärden. HSB har härutövcr till utredningen redovisat i vilken omfattning ändringar skeri det slutliga beslutet i förhållande till det preliminära. HsBzs studie omfattade 30 slumpvis utvalda ärenden avseende hyres- och bostadsrättshus. Studien visade att tillägg utöver index medgivits i ca 60 % av lånebesluten och med i medeltal kr per lägenhet motsvarande endast ca 1 % av produktionskostnaden. Av de lånebeslut där låneunderlaget understiger 125 % av schablonlåneunderlaget, har tillägg medgivits i 86 % av besluten. Studien visar således att smärre ändringar nu regelmässigt sker för projektförändri ngar och myndighetsåtgärder.

14 4. Nuvarande beslutsordning Ansökningsförfarandet beträffande bostadslån till ny- och ombyggnad regleras i förordningen (1986:694) om handläggning, förvalming m m av bostadslån och räntebidrag. Ansökan skall göras i enlighet med blanketter fastställda av plan- och bostadsverket. En ansökan skall enligt dessa bestämmelser ges in till kommunens förmedlingsorgan. Kommunen skall efter granskning därefter med av- eller tillstyrkan lämna över Iåneansökan till länsbostadsnämnden För beslut. På länsbostadsnämnden sker en både formell och materiell granskning. Denna granskning leder i många fall till olika typer av kompletteringsåtgärder. Både kotnrnunema och länsbostadsnämndema har till sin hjälp utarbetat olika typer av checklistor där alla handlingar och uppgifter fortecknats. Granskningen sker sedan i ett första steg mot dessa listor och saknas då någon uppgift föreläggs sökanden att komplettera med denna. Kompletteringsforelägganden sker både per telefon och skriftligen. Först sedan ansökan komplett påbörjas den materiella granskningen. Orsaken till denna tillsynes omständliga rutin är att ansökningarna i väldigt många fall upplevts som så ofullständiga att en materiell granskning varit omöjlig. För att komma till rätta med detta har här beskrivna checklistor och rutiner utarbetats. Den materiella granskningen leder slutligen till att länsbostadsnämnden fattar ett beslut i låneärendet. I normalfallet genomförs ovan beskrivna förfarande vid två tillfällen för varje objekt. Dels i form av ett preliminärt beslut grundat på en preliminär låneansökan före påbörjadet av de egentliga byggnadsarbetena och dels en slutlig ansökan med åtföljande slutligt beslut efter objektets färdigställande. Den preliminära ansökan är ofta förenad med reservationer för okända kostnader. Sådana reservationer accepteras i rådande regelsystem för erfarenhetsmässigt bedömda avvikelser i konkurrensupphandlade projekt intill en nivå om högst 2 % av husschablonen. Hänill kommer att även anbudsreservationer kan godtas av länsbostadsnämnden. En förutsättning är dock att sådana då måste vara prissatta med ett takbelopp. Den slutliga ansökan innehåller en redovisning av de faktiska kostnadema för projektets genomförande samt en redovisning för det fall eventuella reservationer önskas tas i anspråk. Därtill kommer ofta krav på höjning av låneunderlaget på grund av projektförändringar, trots att sådana under byggnadstiden skall anmälas och godkännas av länsbostadsnämnden. Sådana krav framställs dock ofta även i fall då varken anmälan eller godkännande skett. I en ärendetyp, låntagarbyggda egnahem, är förfarandet reducerat till ett beslutstillfälle.

15 För samtliga ärendetyper krävs dessutom en särskild ansökan om utbetalning av det beviljade lånet. Något formellt beslut med besvärshänvisning fattas ej på grunrd av denna ansökan utom då det är fråga om avslag. Har kommunen tillstyrkt utbetalning och ärendet i Övrigt komplett, utbetalas lånet. Utbetalningsansökan skall, på samma sätt som låneansökan, ställas till kommunexn för yttrande och vidare befordran till länsbostadsnämnden. Till ansökan om utbetalning skall fogas de säkerheter som föreskrivits i lånebeslutet. Säkerheten kan vara kommunal borgen (for de allmännyttiga företagen) eller pantrátt. Om pantrütn krävs skall pantbrev och giltigt gravationsbevis fogas till ansökan. Föreligger tillfälligt hinder mot att ställa föreskriven säkerhet kan lånet betalas ut mot en interimistisk säkerhet. Interimistisk säkerhet innebär att en godtagbar borgensman till staten utfäster sig att senast inom viss angiven tid ställa erforderlig säkerhet eller, om så ej sker, återbetala kapitalbelopp. upplupna räntor och andra med lånet förenade avgifter. I plan- och bostadsverkets anslagsframställning för budgetåret 1990/91 har i tabeller redovisats de aktuella handläggningstidema som i april 1989 gällde för de olika länsbostadsnämndema. Det kan noteras att skillnaderna är betydande. För flerbostadshus uppges handläggningstiden för preliminära låneansökningar om såväl ny- som ombyggnadslån ligga mellan 3 och 20 veckor och för slutliga ansökningar mellan 3 och 26 veckor. Tabellema återges i bilaga 2.

16 5. :ansökningshandlingar och blanketter Utredaren har genomfört en fullständig kartläggning och sammanställning av de blanketter och andra handlingar som enligt gällande regelsystem krävs för att en ansökan skall vara komplett. Den företagna inventeringen redovisas i sin helhet i bilaga 1. inventeringen har visat på en sådan mängd av olika handlingar och uppgifter att det förefaller nästan oundvikligt att en lâneansökan från början inte är komplett. Flera av de representanter för lånesökande som utredningen varit i kontakt med har också pekat pa de stora svårigheter som är förenade med att upprätta en komplett ansökan. Särskilt har poängterats att det i många fall upplevs som utomordentligt svårt att förstå meningen med de begärda uppgifterna. Då det dessutom för ett flertal uppgifter krävs uppskattningar och mer eller mindre välgrundade antaganden från lånsökanden för att överhuvud taget kunna prestera uppgifterna, ifrågasätts värdet av dessa. I vissa fall är det dessutom så att infordrade uppgifter inte ens beaktas vid lånegranskningen. Utredaren finner det utomordentligt angeläget att en kvalificerad sållning sker i de handlingar och uppgifter som nu krávs. Grundsatsen mäste härvid vara att endast de uppgifter krävs in som behövs for att kunna fatta ett riktigt lånebeslut. Uppgifterna skall vidare vara klara och entydiga samt upplevas som relevanta av lånesökanden. Kan detta mål nås kommer mycket av den tid som idag åtgår för kompletteringsförfarandet att sparas. De förslag som redovisas under punkt 7.3 under överväganden, bygger på tanken att de uppgifter som krävs för en korrekt låne- och pantvärdesberäkning i enlighet med den nya låneberäkningsmodellen givetvis måste finnas. Vidare maste finnas ett underlag för en fullgod kostnadsprövning. Härutöver behövs endast finnas vissa fonnella uppgifter beträffande fastigheten och dess ägare.

17 10 6. Rollfördelningen mellan kommuner och stat Kommunernas roll i låneadministmtivt hänseende fullgörs av de kommunala fömredlingsorganen. Principen i rådande system är att lane- och utbetalningsansökningar lämnas in till törmedlingsorganen vilka, efter granskning, med eget yttrande överlämnar ärendet till länsbostadsnämrxien för beslut. Den konkreta granskningen innebär kontroll av att ansökningarna är kompletta, att byggnadsprojektet överensstämmer med den kommunala bostadsplaneringen samt att bygglov beviljats. Vid ansökan om utbetalning av lån granskar kommunen att byggnadsprojektet genomförts i enlighet med låneansökan samt att godkänd slutbesiktning skett. Själva yttrandet är utfonnat såsom ett_kryss i en ruta på ansökan för antingen aveller tillstyrkan. Ett övergripande principiellt ställningstagande måste ske vid en bedömning av frågan om utvidgad beslutanderätt för kommunerna. Det gäller frågan om kommunerna skall gesrätt att självständigt besluta om lån vilka med automatik belastar statsfmansema med kostnader för ränrebidrag. Något återhallande incitament för kommunema torde inte finnas med rådande fmansieringssystem. Ett avsteg från principen att den som står för nredelstillskottet också skall ha beslutanderätten över medelsanvändnin gen låter sig givetvis göras men utredningen ñnner denna frågeställning vara av sådan övergripande karaktär att den faller utanför utredningens uppdrag. Frikornmuntörsöket: Ett antal kommuner har efter riksdagsbeslut försöksvis övertagit hela beslutanderätten till statliga bostadslån för lântagzrrbyggda egnahem. I dessa ärenden har länsbostadsnämndema tilldelats rollen som första besvärsinstans. Riksrevisionsverket har i en rapport Dnr 1987:1581 redovisat en utvärdering av denna försöksverksamhet. I denna rapport konstateras att reglerna för lån till låntagarbyggda egnahem är sa entydiga att utrymmet för skillnader i bedömningar är litet. Därför lämpar sig de låntagarbyggda egnahemmen for beslutsdelegering till kommunerna. Arbetstidsbespari ngen genom denna delegation är begränsad men servicen till låntagama bedöms kunna bli bättre. Riksrevisionsverket framhåller vissa allmänna synpunkter på kommunal beslutanderätt i bostadsfrnansieringsfrágor. Att kommunen medges rätt att besluta om bidrag av statliga medel är törknippat med komplikationer. Reglema är svåra att tillämpa, bredare överblick kan behövas, t ex vid förhandlingar med byggherrar m m.

18 Man kan också befara att kommunen ibland kan ha egenintressen i rollen som exploatör, ägare av bostadsföretag m m. Bostadsförsörjningsansvar och lojalitet med medborgarna kan också leda till för generös regeltollming. Förmedlingmrganen kan ibland antas ha svårare att upprätthålla integritet i myndighetsutövningen än länsbostadsnämnden. 11 Riksrevisionsverket framhåller vidare i rapporten att förutsättningar för kommunerna att ta på sig beslutsansvaret i vissa ärenden bör baseras på frivilliga åtaganden och på rätt för länsbostadsnämnden att delegera besluten. Gruppbyggda småhus lämpar sig inte enligt rapporten för kommunala beslut mot bakgrund av de behov av överblick som kostnadskontrollen innebär. En eventuell delegering till kommunema av beslutanderätt måste, enligt Riksrevisionsverket under alla förhållanden ske under insyn av länsbostadsnämnderrta.

19 7. överväganden Mot bakgrund av de synpunkter och förslag som framkommit under utredningsarbetet samt den i många fall avsevärda tidsvinst som synes möjlig att uppnå föreslås en förenklad beslutsordning. Den förenklade modellen avses att användas generellt för både ny- och ombyggnad och modellen omfattar hela rutinen från första ansökan till utbetalning av beviljad kredit. Förutom en förenklad beslutsmodell forordas att antalet uppgifter och handlingar som skall lcrävas in i samband med låneansökan skall reduceras samt att redovisningen av vissa uppgifter kan anstå fram till tidpunkten för utbetalning. Utredaren ñnner att ett grundläggande problem med den nuvarande beslutsordningen, med de omfattande kraven på uppgifter och handlingar, leder till att en mycket stor del av kommunernas och länsbostadsnämruiemas arbete i första hand koncentreras på en kontroll av att allt finns med, d v s att ansökan är komplett. En följd av den rådande ordningen är därmed också att en betydande del av alla ansökningar rnåste kompletteras för att bli formellt riktiga innan en konkret handläggning med kostnadsprövning m m kan ta vid. För en betydande del av alla ärenden innebär detta en fördröjning av besluten med i många fall flera månader. En stor del av den tid som i statistiken redovisas som handläggningstid, visar sig vid en närmare analys istället vara liggetid i avvaktan på komplettering och beredning. Redan regelsystemet i sig utgör således ett betydande hinder för en snabb och rationell handläggning av låneansökningar. Hämtöver har utredningen funnit en stor olikhet i praxis vad gäller krav på handlingar och uppgifter. Det har visat sig vara betydande skillnader mellan olika länsbostadsnämnder och kommuneri fråga om krav på handlingar. Dessa skillnader leder också till osäkerhet från sökandens sida, särskilt för dem som har kontakter med flera nämnder eller kommuner. Frågan uppkommer i dessa fall ständigt hur mycket som skall komma att krävas i ett enskilt fall och hur mycket tid dänned sökanden skall ägna åt upprättandet av låneansökan. Imånga fall synes lånsökanden upprätta vad som snarast kan betecknas som ett utkast till ansökan i avsikt att av kommunen eller länsbostadsnämnden få detaljerade listor på vad som krävs i det enskilda fallet. Det rådande systemet ger också stora möjligheter att komma igen med ytterligare yrkanden. Även de lånesökande bidrar i många fall till onödig tidsutdräkt. Detta genom att slutfakturering enligt gällande entreprenadvillkor skall ske senast inom 8 månader från enueprenadens färdigställande. En noggrann projektering medför färre ändrings- och tilläggsarbeten varför slutfaktmeringen torde avsevärt kunna påskyndas.

20 13 Trots regelbegränsningen vad avser möjligheten till ändring av ett preliminärt beslut till att enbart avse reservationer och anmälda projektförändringar synes en samlad bedömning från lånemyndighetema vara att det mesta tydligen kan rymmas inom projektförändringens klädedräkt. Utredaren ñnner det uppenbarligen vara så att gällande regler i dessa avseenden inte tillämpas på avsett sätt. Ytterligare ett skäl till ändring av ett preliminärt beslut anges vara ändringar av de kommunala besluten om anslutningsavgifter m m. Även från kommunalt håll bidrar således tvåbeslutsfomien till sena beslut. En förändring av beslutsmodellen kan bidra till en klarare kravnivå beträffande handlingar och uppgifter för låneansökan. Detta bör underlätta för byggherren och de granskande myndigheterna. Mindre tid behöver ägnas åt kompletteringsförfarandet och kommunerna kan satsa sina resurser på den utomordentligt viktiga frågan om byggnadskontroll och besiktning. En förändrad modell kan därmed skapa större förutsättningar för ett säkrare genomförande av ett enskilt byggnadsprojekt. Planeringsforutsättningama skulle bli mer fasta och den kraftigt kritiserade ryckigheten minska. Även hyresgästemas inflytande kommer härigenorn att öka då de intyg och yttranden som avges i inledningen av ett byggnadsprojekti högre grad än för närvarande, kan baseras på sådan information om projektet som sedan verkligen kommer till utförande. Utredaren vill sammanfattningsvis peka på att det synes sannolikt att alla parter med dagens system räknar med att det går att vid den slutliga låneansökan yrka och beviljas tillägg av allehanda skäl. Med föreslagen förändring av beslutsordningen till ett ettbeslutssystem skulle denna möjlighet i normalfallet bortfalla och de olika inblandade parterna därmed bli tvungna att fatta sina beslut tidigare och att, inte minst viktigt, sedan stå fast vid dem. För att fullt ut följa en sådan linje bör även nuvarande möjligheter till reservationer och tillägg för projektförändringar slopas. De situationer där sådana förändringar kan vara motiverade bör hänföras till en särskild omprövningsmöjlighet. Reglerna om omprövning måste därför ses över och bearbetas så att det klart framgår i vilka situationer och vilka lcrlterier som skall möjliggöra omprövningar av lånebeslut. Slutligen har utredningen från aktörerna på marknaden sökt få uppgifter om vilka kostnader som är förenade med den rådande beslutsmodellen. Av intresse är att, mot bakgrund av de tider som redovisats i plan- och bostadsverkets anslagsframställning, få ett grepp om hur stora de kostnader är som belastar ett projekt för varje månad som återgår för lånehanteringen. Enligt samstätruniga uppgifter ökar produktionskostnaden för ett projekt med cirka 1 % per månad på vid varje tidpunkt nedlagt kapital. Då hanteringstidema på länsbostadsnämnderna varierar på sätt som redovisats i kap 3 ligger kostnadsökningen i intervallet l - 12 %. Att med säkerhet fastställa den genomsnittliga kostnadsökningen har inte utredningen haft tidsmässiga möjligheter att utreda, men redan nivåema talar för det angelägna att övergå till en enklare beslutsmodell.

21 De tidsbetingade kostnadsökningarna blir heller inte föremål för kostnadsprövning då den till stor del ryms inom index. Kostnadsökningarna belastar därmed direkt de boende i form av högre boendekostnader och därtill statskassan i form av ökat räntebidrag. Som en följd härav kan även kostnaden för bostadsbidrag komma att påverkas. 7.1 Ettbeslutsmodellen Huvudtanken i den föreslagna modellen är att det skall lämnas endast ett lånebeslut i varje ärende. Resterande åtgärder skall endast ha karaktären av verkställighet av detta beslut. Utredaren gör den bedömningen att varje objekts specifika förut- sättningar bör vara väl kända och dokumenterade i det skede ett förfrågnings- underlag upprättas. Projekteringen vid delad eller generalentreprenad har byggherren själv ombesörjt och utan en noggrann sådan torde inga anbud kunna in- fordras. Vid totalentreprenad räknar entreprenören på ett pris mot bakgrund av det byggnadsprogram som byggherren har skrivit Byggherren måste i detta program ha angett inom vilka ramar han avser att genomföra programmet, både vad avser kostnad och kvalitet. I samband med att anbud inkommit torde byggherren därmed ha det underlag som krävs för hans eget beslut om att genomföra ett projekt. Därmed torde också det nödvändiga underlaget finnas for att upprätta en låneansökan. Utredaren föreslår vidare, vilket utvecklas närmare nedan under 7.3, vissa förändringar vad gäller det underlag som skall presenteras i samband med låneansökan. Denna låneansökan skall efter beredning ligga till grund för ett lånebeslut. Detta beslut skall sedan ligga till grund för utbetalning när projektet färdigställa. Den i lånebeslutet beviljade krediten och fastställda räntebidragsunderlaget skall endast indexjusteras i samband med utbetalningen. Utredaren finner inte heller skäl att bibehålla det tillägg som nu schablonmässigt utgår för vinterrnerkostnader i de fall byggnadsarbeten påbörjats under viss tid av året. Detta tillägg synes tveksamt då i stort sett alla projekt till någon del genomförs vintertid, även om i sig vissa byggnadsåtgärder är mer klimatkänsliga än andra. De merkostnader som är förenade med vinterarbeten är vanligtvis medkalkylerade i samband med anbudsgivningen. Det ekonomiska värdet av detta tillägg synes således tveksamt i relation till de besparingar som en mer rationell beslutsmetod kan innebäraför att utjämna vissa regionala skillnader kan i stället att de kallare regionerna generellt kompenseras för klimatbetingade merkostnader genom en höjd ortskoefñcient.

22 15 Utredaren ser givetvis vissa svårigheter då det gäller att vid låneansökan ge exakta kostnadsuppgifter. De ekonomiska vinster som följer med en snabbare utbetalning samt att hela förfarandet med slutlig ansökan borttas torde dock innebära en så atuaktiv handläggningsordning att parterna pâ marknaden kan acceptera den. Givetvis finns risken att sökanden försöker att gardera sig mot oväntade kostnadsökningar genom att redan i ansökan kalkylera in sådana. Risken bör dock bedömas mot bakgrund av att länsbostadsnämnderna skall utöva en kritisk kostnadskontroll. Detta redovisade antagande stöds även av den HSB-studie som redovisats i kap 3. Av den framgår att ändringsfrekvensen är betydande på grund av projektförändringar och myndighetsåtgärder men att omfattningen inskränker sig till ca l % av produktionskostnaden. En betydande del av det arbete som idag läggs ner på granskning och diskussioner med lånesökanden i samband med det slutliga lånebeslutet har uppenbarligen sin grund i dels ej tillräckligt ornsorgsfull projektering och dels kunskapen om att det först vid det slutliga länebeslutet som lâne- och subventionsgraden fastställs. Utredaren vill beträffande möjligheten till omprövning anföra att en generös sådan sannolikt skulle leda till att manga, kanske flertalet, projekt skulle bli föremål för sådan ansökan. De positiva effekterna av den föreslagna beslutsmodellen skulle därigenom riskera att utebli. Omprövningsmöjligheten bör därför bli ytterst snävt begränsad. Omprövning bör endast kunna ske i sådana ärenden där förutsättningarna för projektets genomförande radikalt förändrats under byggnadstiden. Det bör här vara fråga om oväntade händelser eller förhållanden som avsevärt påverkar kostnaden för genomförandet. Det bör således vara frågan om tillkommande kostnader som äventyrar projektets genomförande och som inte kunnat förutses vid omsorgsfull projektering eller genomförande. Exempel på detta kan vara ombyggnad av kulturhus där brister i exempelvis bärighet inte observerats vid projekteringen samt att sökanden visar att projekteringen utförts på sedvanligt fackmässigt sätt. För kategorin myndighetsbeslut bör omprövning endast kunna komma ifråga för fomiella beslut av generell karaktär, d v s lagstiftningsâtgärder såsom exempelvis forändringari arbetarskyddslagstiftning, momsförändringari den del dessa ej täcks av index och investeringsavgifter. Utredaren vill i detta sammanhang peka på det förhållandet att omprövning i här beskrivet avseende innebär en förnyad prövning av låneärendet om förutsättningarna för projektet ändrats. För det fall lånemyndigheten skulle fattat ett felaktigt beslut finns i förvaltningslagen (1986:233) regler om överklagande och omprövning.

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag 23 januari 2009 Titel: Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2012-01-13 Diarienummer 1363-1790/2011 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket anser inte att handläggningstiden

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder; SFS 2002:670 Utkom från trycket den 2 juli 2002 Omtryck utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:32 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL)

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Moderna museet (MM) får härmed avge följande

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2015-04-02 Diarienummer 1363-2051/2014 NN Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsynsbeslut enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser Boverket riktar kritik mot Eskilstuna

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention; SFS 2006:1586 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Regeringen

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2017.17 Datum: 2017-03-07 Planeringssekreterare Elin Sundberg E-post: elin.sundberg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Per Bolund Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Svar på remiss

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Svar på remiss Jan Lind Administrativa avdelningen Telefon: 08-508 264 71 jan.s.lind@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-02-17 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Svar på remiss Förslag till

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att det i plan- och bygglagen införs bestämmelser om att ett

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos KONSEKVENSUTREDNING 1(5) Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion Skatteverkets

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

2 Grundläggande förutsättningar

2 Grundläggande förutsättningar 2 Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar, avsnitt 2 11 1 För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 27 mars 2002

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2013-04-15 Diarienummer 1363-3255/2012 Familjen NN Ombud: Motala kommun 591 86 Motala Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1. Boverket noterar att

Läs mer

Avskaffande av lagen om byggfelsförsäkring (Ds 2011:2) Remiss från Socialdepartementet

Avskaffande av lagen om byggfelsförsäkring (Ds 2011:2) Remiss från Socialdepartementet PM 2011:43 RIII (Dnr 001-148/2011) Avskaffande av lagen om byggfelsförsäkring (Ds 2011:2) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:40

Regeringens proposition 2013/14:40 Regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag

2000:101. Civilrättssektionen Ulf Palm. Kommunkansliet Inköp Kommunala företag 2000:101 Civilrättssektionen 2000-09-18 Kommunkansliet Cirkulärnr: 2000:101 Diarienr: 2000/2185 Handläggare: Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-09-18 Mottagare: Kommunkansliet Rubrik: Offentlig

Läs mer

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-05 Handläggare: Ann-Marie Svärd Telefon: 08-508 11 303 Servicenämnden 2011-09-20 Månadsuppgiftsutredningens betänkande

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer