INFORMATION OM BRF. BARABO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM BRF. BARABO"

Transkript

1 INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har ansvar för förvaltningen av föreningen. Styrelsen består av 6 medlemmar, som 2008 var arvoderas omkring kr per år för sitt arbete. Styrelsen utses på årsstämman, där alla medlemmar har möjlighet att medverka. Den ekonomiska förvaltningen, dvs att betala fakturor, skicka ut hyresavier, bokföra och deklarera, har styrelsen delegerat till ett externt företag. Styrelsens huvudsakliga uppgifter är: Ha kontakt med och hjälpa den ekonomiska förvaltaren, genom att attestera fakturor och svara på frågor om medlemmarna eller föreningen. Hantera försäljning av bostadsrätt i föreningen genom att lämna uppgifter till mäklare, godkänna nya medlemmar, uppdatera pantregistret, registrera nya medlemmen hos den ekonomiska förvaltaren och hälsa den nya medlemmen välkommen. Lägga upp budget för föreningen och ta fram förslag på nivå för månadsavgifter. Hantera underhållet av fastigheten genom att planera investeringar, sköta upphandling och vara till hjälp vid genomförande av arbete på fastigheten. Ha kontakt med Techem för att se till att alla avläsningar av el, värme och varmvatten i alla lägenheter är korrekta och att kostnaderna för dessa fördelas korrekt. Om fastigheten sjunker i värde drabbar det alla bostadsrättsinnehavarna. Det innebär att varje bostadsrättsinnehavare påverkar alla de andra i föreningen genom sin skötsel av lägenheten, de gemensamma utrymmena och ytorna runt huset. Förutsättningar för styrelsearbetet För att kunna bevaka våra gemensamma ekonomiska intressen måste styrelsen ha tillsyn över hela huset, tak och rörledningar, lägenheter, trappor och övriga utrymmen. Det är styrelsens skyldighet enligt bostadsrättslagen att kräva åtgärder av medlemmarna om så behövs. Vid akut fara eller olyckstillbud, som kan avhjälpas av någon i styrelsen, kontakta styrelsen. Om styrelsen inte kan avhjälpa problemet, kontakta SOS alarm eller lämplig hantverkare. Ordningsregler 1. I den egna lägenheten 1.1 Förebygg vattenskador genom att: Kontrollera radiatorerna. Kontrollera vattenkranarna.

2 Kontrollera att fönstren går lätt att både öppna och stänga. Torka upp i badrummet efter Dig. Kontrollera Ditt eget tak fuktfläckar betyder läckage hos grannen ovanpå. 1.2 Förebygg stopp i avloppsrören genom att: Rensa golvbrunnen regelbundet. I toaletten endast spola ner toalettpapper och i synnerhet låta bli att spola ner dambindor, tamponger, tops, barnblöjor m.m. Spola aldrig ned saker som kan täppa till avloppet, till exempel fett och ägg. fett torka ur stekpannor med hushållspapper innan Du diskar dem, stearin - kastas bland hushållssoporna, inte i avloppet, ägg - koagulerar i varmvatten och täpper till avlopp, kastas bland hushållssoporna. 1.3 Förebygg skadedjursproblem genom att: Uppmärksamma mal i textilier, mjölbaggar i köksskåpen m.m. de kan sprida sig genom ventilerna till andra lägenheter. Föreningen har skadedjursförsäkring och avtal om skadedjursbekämpning med Anticimex genom Länsförsäkringar. Anticimex kan dock endast hantera skadedjur som befinner sig inne i huset. Skadedjur utanför huset måste hanteras av kommunen. Lägg INTE på eget bevåg ut gift eller fällor mot skadedjur utomhus. Förutom att det är olagligt, är det en fara för sällskapsdjur, fåglar och andra djur som inte är skadedjur. 2. I trapphuset och omedelbart utanför huset. 2.1 Undvik buller genom att: Stänga dörrarna försiktigt både gemensamma och Din egen. Montera gärna gummilist på dörrkarmen, så dörren stängs tystare och det blir mindre drag från trappuppgången. Gå tyst i trappan undvik att klampa 2.2 Håll rent i trapphuset och utanför huset, framför allt genom att: Inte slänga cigarettfimpar och annat skräp utanför trappuppgångarna och inte heller från balkongerna. Det är inte heller tillåtet att piska mattor på balkongen. De som bor under Dig vill inte ha sin balkong nersmutsad! 2.3 Rökning: Det är förbjudet att röka i gemensamma utrymmen. 3. I källare och på vind 3.1 Entré, trappor och gångar i källare och på vind får inte belamras med lösa föremål som möbler, lådor, barnvagnar, cyklar mm. Det gäller i synnerhet entrén, som även är utrymningsväg vid t.ex. brand. 3.2 Hundar och katter får inte finnas lösa i gemensamma utrymmen.

3 4. Vår säkerhet Ytterdörrarna skall vara stängda och låsta. De får inte ställas upp eller på annat sätt vara olåsta. Källarfönstren skall vara stängda under natten. Alla lägenheter skall vara utrustade med fungerande brandvarnare, kontakta styrelsen om Du är osäker om lämplig placering. Störande ljud Undvik att störa dina grannar Du bor i ett lyhört 50-talshus. Tänk på att ha en rimlig ljudnivå. Inga störande ljud efter kl Enligt stadgarna (se utdrag ur 15 och 21 nedan), har föreningen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren bland annat om det från dennes lägenhet har kommit störande ljud efter kl 23. Styrelsen informerar bostadsrättsinnehavaren när klagomål på denne inkommit och att bostadsrättsinnehavaren riskerar uppsägning om denne stör igen. Informera dina grannar om du skall ha fest som kan bli högljudd (utnyttja anslagstavlorna). Kom ihåg att även informera i trappuppgången bredvid din. Undvik att duscha eller bada på natten Utdrag från stadgarna Förverkande 21 Nyttjanderätten till lägenheten som innehas med bostadsrätt och som tillträtts, är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits till i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt 15 skall iakttagas vid användningen av lägenheten eller inte håller den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger en bostadsrättshavare, 15 Om det förekommer störningar i boendet, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet). Avfall Hushållsavfall, dvs allt som inte är farligt, förpackningar eller tidningspapper, läggs väl paketerat i sopkärlen vid 2A och 2E. Observera att sopkärlen aldrig får överfyllas - locket skall alltid kunna stängas helt. Vi har problem med råttor runt huset som lever på soporna. Det är därför ytterst viktigt att locken till sopkärlen alltid är stängda. Om locket inte går att stänga när du kastat ditt avfall, prova det andra kärlet. Om detta också är fullt, måste du antingen vänta med att slänga eller köra till en återvinningsstation.

4 Tidningspapper, dvs allt som går att bläddra i och alltså inte kartongpapper eller andra sopor, läggs i kärlet för returpapper på gaveln vid 2E. Förpackningar av glas, kartong, metall eller hårdplast lämnas i återvinningskärlen som står utanför grannföreningen Brf Drottning Filippa, Filippavägen 2D. Sopor får aldrig läggas utanför containrarna. Tvättstuga och torkrum Instruktioner finns vid respektive tvättstuga. Observera att det är du som använder tvättstuga och torkrum som ansvarar för städningen! Hemförsäkring Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ha hemförsäkring inklusive bostadsrättstillägg. Bostadsrättsinnehavaren är nämligen ekonomiskt ansvarig för skada på föreningens eller annan medlems egendom. Bostadsrättsinnehavare får inte hindra reparatör eller annan medlem i föreningen som försöker begränsa skada på fastigheten eller lägenheten även om man inte själva är vållande. Detta gäller såväl bostadsrättsinnehavaren själv som eventuella gäster. Bostadsrättsinnehavarens ansvar För Dig som är medlem i Brf. Barabo gäller ansvaret enligt ordningsreglerna och stadgarna både för Dig själv och för dina andrahandshyresgäster, inneboende och gäster. Läs informationen på anslagstavlorna som finns i trappuppgångarna. Alla viktiga meddelanden sätts upp där. Från stadgarna Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter 12 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick, om inte annat bestämts i stadgarna eller följer av denna paragraf. Detta gäller även marken/uteplatsen om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat rörande den allmänna utformningen av marken. Bostadsrättshavaren svarar sålunda för i lägenheten rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt, inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el som föreningen försett lägenheten med till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler lägenheter. I fråga om radiatorer svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning. glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster samt ytter och innerdörrar, golvbrunnar, eldstäder, rökgångar. Lokalägare svarar även för skador på yttersidan av sina ytterdörrar.

5 Tillse att minst en brandvarnare är i funktion Föreningen svarar sålunda för Reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. Ifråga om stamledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringstavla, målning av yttersidorna av fönster och ytterdörrar samt i förekommande fall kittning, reparation i anledning av brand eller rörledningsskada i lägenheten, dock inte om skadan uppkommit: 1. genom bostadsrättshavarens vållande, eller 2. genom vårdslöshet eller försummelse a. av någon som hör till bostadsrättshavarens hushåll eller gästar denne, b. någon annan som bostadsrättshavaren har inrymt i lägenheten, eller c. någon som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. /Styrelsen

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Information Tips och Regler

Information Tips och Regler BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅSUNDEN Information Tips och Regler (Antagna av styrelsen 2014-10-21) För medlemmarna i Brf Åsunden Spara dessa sidor så du kan finna informationen när du behöver den. (Uppfatta

Läs mer