PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1 NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Gertrud Green (C) Fredrik Johannesson (KD) Louise Stjernquist (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Lars Linderot (M) kommunchefen Herman Crespin kommunsekreteraren Niklas Åkerström kommunikationschefen Charlotte Vathera Margareta Engkvist-Björkenhall (chef för teknik- och fastighetsförvaltningen)) 41-42, 44-45, 47, 50 kostchefen Eva-Lott Rååhav 41 upphandlingsansvarige Jorgen Borgström 41, 50 fastighetschefen John Nielsen 43 exploateringsingenjören Anette Nilsson 46 projektledaren Eva-Marianne Nilsson 49 ungdomssamordnaren Johanna Nilsson 50 Sammanträdestid kl 08:45-10:50 Paragrafer JUSTERING Utsedd att justera Ulf Molin UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Niklas Åkerström Peter Schölander Ulf Molin Protokollet justerat den Tillkännagivandet av justeringen har den Page 1 of 18

2 anslagits på kommunens anslagstavla Page 2 of 18

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Godkännande av riktlinjer för skyltning 38 Uppföljning av inkomna synpunkter Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av digital infartsskylt 40 Uppdrag att utreda framtida konsumentvägledning i Höganäs kommun 41 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av livsmedel 42 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av arboristtjänster 43 Revidering av energimål för kommunens fastigheter 44 Ianspråktagande av renhållningsverksamhetens ackumulerade överskott 45 Godkännande av villkor och avtal för Food Trucks samt antagande av tillägg till taxa för upplåtelse av allmän platsmark 46 Godkännande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av Järnvägsgatan 47 Uppdrag att utreda ställplatser för husbilar 48 Revisionsrapport - Granskning av elevhälsan 49 Godkännande av debiteringsmodell för IT-verksamheten 50 Arbetsutskottets informations- och anmälningsärenden Page 3 of 18

4 KS/2017/ Godkännande av riktlinjer för skyltning Byggnadsnämnden har utarbetat förslag på riktlinjer för skyltning. Riktlinjerna riktar sig till allmänheten så som butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och ska också vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov och skyltning i övrigt. Målet är att skapa en enhetlig, tydlig och vacker skyltning i Höganäs kommun. sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna riktlinjer för skyltning i Höganäs kommun. et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 4 of 18

5 KS/2013/ Uppföljning av inkomna synpunkter 2016 Höganäs kommuns synpunktshanteringssystem infördes 2010 i samband med lanseringen av ny hemsida. Kommuninvånare kan hitta det via hemsidan men synpunkter kan också komma in via de speciellt framtagna vykort som finns placerade ute i kommunens verksamheter. Fram till den 14 november 2016 kom 19 ärenden in via synpunkthanteringssystemet Dialogen. De flesta, tolv stycken, av de synpunkter som inkommit via Dialogen är inom kategorin Utbildning och skola. Den 22 november 2016 startade e-tjänsten Höganäs Direkt som ersätter Dialogen. För medborgaren innebär e-tjänsten ett formulär på hemsidan där man enkelt kan lämna synpunkter och/eller beröm. Synpunkter som kommer in via telefon eller besök registreras i samma system. Sen e-tjänsten startade har 11 ärenden kommit in den vägen. Under 2017 kommer kommunledningskontorets kommunikationsadelning att ta fram nytt material och göra en insats för att öka antalet inkommande ärenden. sunderlag Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning, tjänsteskrivelse den 17 mars 2017, Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning, statistik över Dialogen sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 5 of 18

6 KS/2015/ Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av digital infartsskylt Kommunledningskontoret har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av digital infartsskylt som ska ersätta den nuvarande skylten placerad längs väg 112. Enligt kommunledningskontorets marknadsundersökningar är investeringskostnaden för en ny skylt cirka 220 tkr och investerings- samt driftkostnaderna finansieras inom förvaltningens nuvarande ramar. sunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 april 2017, Kommunledningskontoret, förfrågningsunderlag den 4 april sgång Förslag till beslut Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag att godkänna det av kommunledningskontoret framtagna förfrågningsunderlaget för upphandling av en digital skylt som ersätter nuvarande skylt vid väg 112 och att genomföra upphandlingen. et ska skickas till Kommunledningskontoret (kommunikationsavdelningen) Page 6 of 18

7 KS/2016/ Uppdrag att utreda framtida konsumentvägledning i Höganäs kommun Sedan 2014 har Höganäs kommun haft gemensam konsumentvägledning med Landskrona stad där konsumentvägledaren tjänstgjort i båda kommunerna. Organisatoriskt har konsumentvägledaren varit placerad vid kommunledningskontorets kommunkansli och förvaltningen gör bedömningen att samarbetet mellan Höganäs kommun och Landskrona stad har fungerat väl. Konsumentvägledaren, som är anställd av Höganäs kommun, kommer under 2017 att gå i pension och avser att arbeta fram till och med oktober Med anledning av detta krävs ett ställningstagande gällande eventuellt fortsatt samarbete kommunerna emellan Utifrån samtal som förts med Landskrona stad har kommunledningskontorets kommunkansli konstaterat att förutsättningarna för gemensam konsumentvägledning inte längre är uppfyllda då det gemensamma behovet inte motsvarar en heltidstjänst, således behöver formen för den framtida konsumentvägledningen utredas. sunderlag Kommunledningskontorets kommunkansli, tjänsteskrivelse den 4 april 2017, Kommunledningskontorets kommunkansli, rapport Förslag till beslut Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inte förlänga befintligt avtal med Landskrona kommun, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda framtida behov av konsumentvägledning för Höganäs kommun, att beslutet om framtida konsumentvägledning samordnas med budgetarbetet för et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 7 of 18

8 KS/2017/25 41 Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av livsmedel Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av livsmedel. Upphandlingen avser ett avtal på två år med möjlighet till sammanlagt två års förlängning. Förfrågningsunderlaget är utformat för att möjliggöra inköp av mer ekologiska livsmedel samt att möjliggöra en ökning av mängden lokalproducerade livsmedel. I syfte att möjliggöra för mindre företag att leverera lokal-/närproducerade är upphandlingen uppdelad i cirka trettio varugrupper. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer sedan att utarbetade säsongsanpassade matsedlar som i viss mån kommer att reglera valet av livsmedel, till exempel grönsaker, vilket möjliggör för mer närodlat. Förfrågningsunderlaget tar även hänsyn till lagar och förordningar som minst uppfyller EU:s lagstiftning, Socialt ansvarsfull odling enligt ILO:s International Labour Organisation) åtta kärnkonventioner samt att ekologiska livsmedel ska vara följa UHMs (Upphandlingsmyndigheten) krav enligt kravspecifikationen eller certifikat från exempelvis Fairtrade. sunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 april 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, kravspecifikation den 3 april 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, förfrågningsunderlag den 3 april Förslag till beslut Lennart Nilsson (S) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. sgång Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förlag att godkänna bifogat förfrågningsunderlag, att ge förvaltningschefen på teknik- och fastighetsförvaltningen uppdrag att genomföra upphandlingen samt teckna avtal med valda leverantör. et ska skickas till Teknik- och fastighetsförvaltningen Page 8 of 18

9 KS/2017/ Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av arboristtjänster Teknik- och fastighetsförvaltningen har utarbetat förfrågningsunderlag för upphandling av arboristtjänster. Förfrågningsunderlaget avser ett ramavtal för arboristtjänster på två år med möjlighet till sammanlagt två års förlängning. Med arboristtjänster omfattas bland annat fällning av större/fellutande träd, riskanalys, inventering, beskärning, uppbyggnadsbeskärning, gallring av stadsnära naturområden, större trädplanteringar, rotvitalisering och ståndsortsförbättring, trädflyttningar, arbete med växtbäddar i parkmark och hårdjordmark, transport av ris och stock till kommunens upplag, rötundersökningar, råd för kabeldragning vid belysning av träd med mera. sunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 mars 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, förfrågningsunderlag den 3 mars 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, prisblankett. sgång Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag att godkänna bifogat förfrågningsunderlag, att uppdra åt förvaltningschefen för teknik- och fastighetsförvaltningen att genomföra upphandlingen samt teckna avtal med vald leverantör. et ska skickas till Teknik- och fastighetsförvaltningen Page 9 of 18

10 KS/2017/ Revidering av energimål för kommunens fastigheter Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2015, 151, att anta ett miljöprogram för I miljöprogrammet anges att energianvändningen ska minska med minst 25 % mellan 2011 och 2025 vilket innebär en energianvändning på 168 kwh/kvm med år 2025 som målvärde. För att uppnå målet har 5 miljoner kronor per år avsatts. Sedan kommunfullmäktiges beslut har en energirevision på kommunens fastigheter genomförts. Resultatet av energirevisionen visar möjligheter till en större effektivisering och därför föreslås att målnivån för energianvändning ändras till 135 kwh/kvm. För att nå denna målnivå beräknas cirka 66 mnkr behövas i investeringsmedel. Teknik- och fastighetsförvaltningen har granskat rapporten och gjort en kassaflödesanalys som visar att åtgärderna har ett positivt kassaflöde efter 4 år och efter år 6 är även de första årens negativa kassaflöde kompenserat. Baserat på granskningen föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att åtgärderna genomförs på 5 år och att målnivån blir 135 kwh/kvm sunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 mars 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, komplettering till energirevision den 15 mars 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, energirevision den 1 februari 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, kassaflödesanalys av energirevision. sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra målnivån för energianvändningen i kommunens fastighetsbestånd från en genomsnittlig förbrukning på 168 kwh/kvm och år till en genomsnittlig förbrukning på 135 kwh/kvm och år, att den nya målnivån arbetas in i miljöprogrammet, att uppdra åt kommunstyrelsen att i budgetarbetet för åren skjuta till 8,2 mnkr/år på de redan beslutade 5 mnkr/år i investeringsmedel för genomförande av energibesparande åtgärder i fastighetsbeståndet i syfte att nå målnivån 135 kwh/kvm och år, att ökade anslag ska finansieras genom ianspråktagande av kommunens likviditet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att årligen utvärdera effekterna och redovisa utvärderingen till kommunstyrelsen. Page 10 of 18

11 et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 11 of 18

12 KS/2017/ Ianspråktagande av renhållningsverksamhetens ackumulerade överskott I en tjänsteskrivelse den 10 april 2017 konstaterar teknik- och fastighetsförvaltningen att Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) aviserat sammanlagt ökade kostnader om 3,5 mnkr för Höganäs kommun Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att de ökade kostnaderna finansieras genom att ianspråkta tidigare års ackumulerade överskott. sunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 april sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiera 2017 års beräknade underskott på 3,5 mnkr genom att ta i anspråk tidigare års ackumulerade överskott, att i samband med budgetarbetet 2018, plan föreslå en oförändrad taxa för 2018 genom att ta i anspråk tidigare års ackumulerade överskott. et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 12 of 18

13 KS/2017/ Godkännande av villkor och avtal för Food Trucks samt antagande av tillägg till taxa för upplåtelse av allmän platsmark Teknik- och fastighetsförvaltningen konstaterar i en tjänsteskrivelse den 11 april 2017 att intresset och antalet förfrågningar om mobil matförsäljning genom så kallade Food trucks har ökat. Intresset för dessa platser är bland annat kopplade till badplatser och centrala platser i Höganäs och ute vid outletområdet. Med anledning av intresset har teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret utarbetat villkor, avtal, uppställningsplatser samt taxa för Food trucks i Höganäs kommun att tillämpa under en tidsbegränsad försöksperiod från och med den 1 maj 2017 till och med den 30 september I villkoren beskrivs vad som förväntas av aktören samt att försäljningen ska vara ambulerande där varje aktör får stå uppställd på samma plats högst tre tillfällen på samma vecka. sunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 april 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, villkor samt avtal för Food trucks, Teknik- och fastighetsförvaltningen, tillägg till KFS 2009:43 (taxa för upplåtelse av allmän plats). sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att tillsammans med kommunledningskontorets näringslivsavdelning genomföra upplåtelse för Food trucks i Höganäs kommun under försöksperioden att utvärdering sker och presenteras för kommunstyrelsen under hösten Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta tillägg till KFS 2009:43, taxa för upplåtelse av allmän plats, att gäller under försöksperioden et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 13 of 18

14 KS/2017/ Godkännande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av Järnvägsgatan Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning har utarbetat förfrågningsunderlag för upphandling av ombyggnad av Järnvägsgatan. Ombyggnaden omfattar bland annat att Järnvägsgatan kommer bli en så kallad stadsgata, smalnas av och att en cykelbana anläggs. Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att entreprenadarbetet kommer att påbörjas i augusti och vara slutfört i december sunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning, tjänsteskrivelse den 10 april 2017, Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning, förfrågningsunderlag. sgång Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för ombyggnad av Järnvägsgatan, att uppdra åt stadsmiljöavdelningen att genomföra upphandling av entreprenaden enligt förfrågningsunderlag, att uppdra åt stadsmiljöavdelningen att ansvara för genomförandet av ombyggnaden av Järnvägsgatan. et ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen (stadsmiljöavdelningen) Page 14 of 18

15 KS/2017/ Uppdrag att utreda ställplatser för husbilar I en gemensam tjänsteskrivelse den 10 april 2017 konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknikoch fastighetsförvaltningen att husbilsturismen ökar i Sverige och då även efterfrågan på så kallade ställplatser. Med anledning av att flera entreprenörer inkommit med förfrågningar att få anlägga ställplatser på gårdar utanför detaljplanelagt område beslutade kommunstyrelsens näringslivsutskott den 24 september 2015, 17, att riktlinjer skulle utarbetas. Samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetade därefter ett förslag på riktlinjer för ställplatser för husbilar i Höganäs kommun. Riktlinjerna syftar till att användas som ett vägledningsdokument vid bygglovsprövning av ställplatser för husbilar. Byggnadsnämnden beslutade den 28 april 2016, 81, att godkänna förslaget. Men eftersom framtagna riktlinjer i huvudsak endast omfattar anläggningar på landsbygden kvarstår ett behov av att utreda möjligheter för ställplatser för husbilar även inom planlagd mark, exempelvis på områden för parkering, i hamnområden eller på övriga bebyggelsefria ytor som i dagsläget upplåts vid tillfälliga arrangemang. sunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 april sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheterna för ställplatser för husbilar i Höganäs kommun. et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 15 of 18

16 KS/2017/ Revisionsrapport - Granskning av elevhälsan Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun genomfört en granskning av utbildningsnämnden i syfte att bedöma huruvida elevhälsan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Sammanfattningsvis anser revisionen att elevhälsan i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men att det finns utrymme att stärka såväl styrningen som uppföljningen av den samlade elevhälsan för att öka nämndens möjligheter att bedöma status och likvärdighet i elevhälsans insatser och kvalitetsutvecklande arbete. Utbildningsnämnden har i ett yttrande besvarat revisionens kommentarer och slutsatser. sunderlag Utbildningsnämndens ordförande, delegationsbeslut den 27 mars 2017, Utbildningsförvaltningen, yttrande den 22 februari 2017, Revisionen, granskning av elevhälsan. sgång Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande lägga granskningen till handlingarna. et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 16 of 18

17 KS/2017/ Godkännande av debiteringsmodell för IT-verksamheten Kommunledningskontoret har utrett en ny kostnadsmodell för kommunens IT-verksamhet. Målsättning är att en ny IT-kostnadsmodell ska vara långsiktigt hållbar och bidra till att drift, förvaltning och utveckling av IT som är nödvändig för hela kommunen, kontinuerligt kan utvecklas genom förvaltningsgemensam finansiering. sunderlag Kommunledningskontoret, utredning den 11 april sgång Förslag till beslut Lennart Nilsson (S), Ulf Molin (C) och Peter Schölander (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom införandet av en ny IT-kostnadsmodell enligt förslag ovan, att IT-avdelningen ska ha det ansvar och mandat som anges i redovisat förslag, att en miljöpant ska införas för all IT utrustning enligt förslag, att övergången till den nya modellen sker retroaktivt med justering i budgetramar i enlighet med redovisat förslag och bilaga 1. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret; att ta fram och implementera en generell projektmodell som kan används för IT-projekt, att återkomma med förslag till uppdaterat regelverk och policy för IT, att ta fram lämpliga nyckeltal för att följa upp och utvärdera resurseffektiviteten avseende IT. et ska skickas till Kommunstyrelsen Page 17 of 18

18 50 Arbetsutskottets informations- och anmälningsärenden Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag att lägga nedanstående information till handlingarna Kommunala funktionshinderrådet: Protokoll från den 20 februari 2017 (KS/201/135), - Sydvatten AB: Protokoll från styrelsemöte den 2 mars 2017 (KS/2017/165), - Kommunala pensionärsrådet: Protokoll från möte den 28 februari 2017 (KS/2017/188), -Kommunledningskontorets kommunkansli: Uppföljning av konsumentvägledningen 2016 (KS/2017/37), - Höganäs Energi AB: Protokoll från styrelsemöte den 9 mars 2017 (KS/2017/210), - Höganäs Energi Handel AB: Protokoll från styrelsemöte den 9 mars 2017 (KS/2017/209), - NSR AB: Protokoll från styrelsemöte den 10 februari 2017 (KS/2017/217), - NSR Produktion AB: Protokoll från styrelsemöte den 10 februari 2017 (KS/2017/218), - NSR AB: Protokoll från möte den 9 februari 2017 med den ekonomiska och tekniska delegationen (KS/2017/219), - Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning: Muntlig information avseende fontänen vid kvicbadet (KS/2016/964), - Kultur- och fritidsförvaltningen: Arbetet med barnets rättigheter i Höganäs kommun under 2017, - Teknik- och fastighetsförvaltningen: Muntlig information om högre kostnader för städtjänster. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna - Kommunchefen: Delegationsbeslut avseende sammanslagning av teknik- och fastighetsförvaltningens gata- och parkavdelning med samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning (KS/2017/152), - Kommunchefen: Delegationsbeslut avseende organisatorisk flytt av utvecklingscentrum (KS/2017/182). Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga nedanstående information till handlingarna - Revisionen: Uppföljning av granskningar genomförda 2015 (KS/2017/160). Page 18 of 18

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Göran Bengtsson (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik Johannesson (KD) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Margareta Ölwe (M) (ordförande) Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) Emilie Nilsson (L) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Gertrud

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2016-02-29 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Björkäng

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2015-01-21 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Anders Ståhl (M) Anna Hedbrant (C) Ros-Mari Paulsson (FP) Barbara Struglics-Bogs

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Övriga närvarande Anders Ståhl (M) (ordförande) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Reinhold Knutsson (S) Louise Stjernquist (L) ersätter Lars Linderot (M) (vice ordförande)

Läs mer

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941

19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 19 Upptagande av lån för avgiftsfinansierade verksamheten KS/2016/941 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-10 KS/2016/941 UPPTAGANDE AV LÅN FÖR AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (16) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars Linderot (M) Irmeli Hermansson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) Lars Linderot (M) Ros-Mari Paulsson (L) kommunchefen

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Pia Möller (M) (ordförande) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (L) (vice ordförande) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-03-10 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-29 1 (21) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Gustaf Wingårdh (M) Pia Möller (M), 1:e vice ordförande Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande Louise

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-11-12 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Margareta Ölwe (M) (ordförande) Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Emilie Nilsson (L) Ingemar Narheim (M)

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-27 NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) Pia Möller (M) (vice ordförande) Wivi-Anne Broberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Pia Möller (M) (ordförande) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Dervis Smajic (L) ersätter Louise

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-03-24 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-12-10 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen Herman Crespin näringslivschefen

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s)

Iwona Sjölie (kd) ersätter Peter Stenberg (kd) Torgeir Fjelde (m) Anita Enflo (c) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Olov Johansson (s) Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Viktor Rydbergs samskola, kl. 19.06 20.30 Ajournering kl. 19.11 19.35 Paragrafer 18-25 Beslutande Carina Erlandsson (m) ordförande Ersättare Iwona Sjölie (kd) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande.

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande. 1-8 Plats och tid Beslutande Neden, kl. 13:30-15:20 Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M) Gösta Alness (M) Hans Bengtsson (S) Eva-Lena Repfennig (MP) Jan Fagenheim (M) Agnetha Thulin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-04-27 kl. 09.00-11.20 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef

Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sammanträdestid 15.00-15.10 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) (ordförande) Mufida Dizdar (L) (vice ordförande) Lars-Anders Ottoson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson

Helena Pettersson och Niklas Bergman utbildningsförvaltningen. Lärarförbundet: Ann-Marie Skoglösa Kommunal: Gun-Britt Danielsson Blad 1(14) Plats och tid: Kullagymnasiet, sal C 107, 17.00 18.30 Närvarande Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP), Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-03-26. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-03-26 Innehåll 42 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 47 43 Redovisning av delegationsbeslut... 48 44 Delgivningar...

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2014-11-24 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:05 ande Dan Gahnström, (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer