Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2!"

Transkript

1 Boendeinformation förmedlemmari BrfFrösundet2

2 Attboibostadsrätt Somägareavenbostadsrättienbostadsrättsföreningärdumedlemienekonomisk förening.attboibostadsrättinnebärattdutillsammansmedövrigamedlemmaräger ochförvaltarbostädernaochandragemensammaanläggningarsomingåriföreningens område.genomdenstyrelseniväljerviddenårligaföreningsstämmanbestämmerdu ochdinagrannarövererabostäder. Somägareavenbostadsrättharduständigbesittningsrätttilldinbostadochkanintebli uppsagdförutsattattdusköterdinaskyldighetergentemotföreningen. Duharrättattgöravissamindreförändringaribostaden.Däremotfårduintegöra någraväsentligaändringarutanstyrelsensgodkännande,senedanundertrivselregler. Duharrättattsäljadinbostadtillvemduvill.Bostadsrättföreningensstyrelseskadock godkännaköparensommedlemiföreningen. Årsavgiftenskatäckadindelavföreningensgemensammakostnader,såsomräntor, amorteringar,förvaltningochfastighetsförsäkring.årsavgiftensstorlekbestämsav styrelsenochfördelningenskerefterbostädernasinsatser/andelstal.årsavgiftenska betalasmånadsvisiförskottfrånochmedtillträdesdagen.eftersomföreningens medlemmarsjälvaförvaltarbostädernaochdegemensammaanläggningarnahardui höggradmöjlighetattpåverkadriftskostnaderna.

3 Ordningsregler Boendeiettflerfamiljhuskräverhänsynstagandetillandra.Förattviallaskatrivasär detviktigtattviallaföljervåragemensammaordningsregler. Duskavaraaktsamomochvälvårdasåväldinlägenhetsomföreningens egendomiövrigt.kostnaderförunderhållochreparationerbetalasgemensamt avallamedlemmarochpåverkarislutändanvarjemedlemsavgiftertill föreningen. Duärenligtföreningensstadgarskyldigattföljadesärskildareglersom föreningenmeddelar.dettagällerallaboendeilägenheten. Omskadauppståridinlägenhet,somäravsådanartelleromfattningattdess avhjälpandeintekanskjutasupputanatthuset,utrustningellerinstallationertar skadaärduskyldigattomgåendeanmäladettatillstyrelsen.dettaärnödvändigt förattförsäkringarochgarantierskagälla. Dumåstebegärastyrelsenstillståndomduvillvidtavissaåtgärdersominnebär: " ingreppibärandekonstruktion " ändringavbefintligaledningarföravlopp,värmeellervatten " inverkanpåfläktventilation " annanväsentligändringilägenheten Detärintetillåtetattslängagrovsoporellerandrafelaktigasoporisoprummet. Dumåstehastyrelsenstillståndföratthyrautdinlägenhetiandrahand Duskakontaktastyrelsenomduvillsättauppparabol,utomhusantenn,markis elleromduvillglasaindinbalkongdådetfinnssärskildaanvisningaroch tillståndattbegärafördetta. Detärintetillåtetattaffischera/skyltaifastigheten,påhuset,ellerpåplank tillhörandehusetellerbedrivastörandeyrkesmässigverksamhetidinlägenhet utanstyrelsenstillstånd. Tänkpådinagrannarnärduspikar,slipar,borrar,spelarhögmusikellerskapar liknandestörandeljud.dettaärintetillåtetförekl.08.00ochefterkl det ärviktigtattduärmedvetenomattvissaljudkanvarastörandeävenunderövrig tid. Seefterditthusdjursåattdetintestör,förorenarellerofredarivåra gemensammautrymmen.

4 Ingaföremålfårförvarasitrapphus,källargångarellerinvidportar.Föremål försvårarframkomlighetenochsäkerheten,vilketkanfåallvarligaoch livshotandekonsekvenseromhusetmåsteutrymmasellerräddningspersonal måstein. Skaka/piskadinamattorpågården,intepåbalkongellerientréer. Tahänsyntilldinagrannaromdurökerpåbalkongelleruteplats.Tänkpåatt ventilationengörattrökenlättkankommaintillgrannen. Placeradinbalkonglådapåräcketsinsidaochgöringastora,fastaplanteringarpå denegnauteplatsen. Våratvättstugorstädarviefteranvisningochlämnarigodordningefteravslutad tvätt. Omduvillvälkomnamedmarschallermåstedessaplacerasutanförportentrén pålämpligtavståndfrånväggenochpålämpligtunderlagförattintegefläckar. Duansvararsjälvfördittbarnvidanvändningavlekredskapenpåvår gemensammainnegård. Grillningärendasttillåtenpågrillplatsenpågården,intepåbalkongeller uteplats. Viäralla,bådevuxnaochbarn,räddaomvåragräsmattorochplanteringar.

5 Gemensammautrymmen Iettbostadsrättsområdefinnsdetmångagemensammautrymmen.Iblandannat trapporochentréer,gångar,källare,cykelrum,soprumochtvättstugadelardu utrymmetmedalladinagrannar.detinnebärdärföratthänsynmåstevisasochattvi allahjälpsåtatttahandomvårfastighet. Brandsäkerhet, Ingaföremålfårförvarasitrapphus,källargångarellerinvidportarna.Dettagäller exempelvisdörrmattor,barnvagnar,cyklarmedmera.allaföremålutgörbrandfara, försvårarstädningochhindrarframkomlighetenförbrandkårellerambulanspersonal. Dettakanfåallvarligakonsekvenserfördigomhusetmåsteutrymmasoch/eller räddningspersonalmåstein.styrelsenförbehållersigdärmedrättenattflytta/slänga allaföremålsomfelaktigtplaceratsiallmännautrymmeninomhus. Cykel0,och,barnvagnsrum, GemensammacykelRochbarnvagnsrumfinnsinäraanslutningtillentréerna.Cykelställ finnspåinnergården. Förråd,och,källare, Varjelägenhetharettegetförrådivårthus.Förrådenärmärktamedlägenhetsnummer ochskavaralåstaävenomdeinteanvänds. UrbrandRochstöldsynpunktskadörrartillkällareochbranddörrarhållaslåsta.Av sammaanledningskaingaskrymmandeföremålställasikällargångarna.alltdettaärför attsäkerställaattexempelvisenbrandinteskaspridasigelleratthinderinteskafinnas förossomviskullebehövautrymmabyggnadenviakällaren. Tvättstuga, Vihartregemensammatvättstugorivårförening.Tidsbokningavtvättpassskergenom bokningscylindraribokningstavlanivarjetvättstuga.itvättstuganfinnsäven maskininstruktioner.uppstårnågotfelpåenmaskinärdetviktigtattdugören felanmälan.serutinerförfelanmälanistyckekallat Felanmälan.Detärsjälvklart viktigtattduefteratthaanvänttvättstugangörrentefterdigsåattvitarhandom maskinernaochökarderaslivslängdsamtökarvårgemensammatrivsel.

6 Soprum, Viharfyrasoprumivårförening.Varjesoprumärutrustatmedolikakärlsomär uppmärktamedvilkentypavsoprochavfallstypsomskaläggasirespektivekärl.detär viktigtattduläggerrättsakerirättkärlochinteslängergrovsoporisoprummen.omett kärlärfullt,användnästakärl.omallakärlärfulla,gåtillnästasoprum.närduska slängakartongermåsteduvikaihopellerskäraitudemsåattkärletförkartongerinte bliröverfullt.kärletmåstekunnastängasannarsblirdetinteupphämtatochenextra avgifttasutfrånvårgemensammaekonomi., Grovsopor, Omduslängergrovsoporisoprummenellerslängersoporikärlensomintefårlämnasi vårasoprummåsteextrasophämtningbeställasmotenextradebitering,vilkethöjer våragemensammakostnaderionödan. Grovsopor,kanduslängapånärmasteåtervinningscentral; KvarnkullensåtervinningscentralliggerpåEnköpingsvägen129,Rissne,norrasidanom Rissnekorset/rondellen.BrommaåtervinningscentralliggerpåLintagårdsväg16, Bromma., Matavfall,, Duharnumöjlighetattkällsorteraävenmatavfall.Kontaktastyrelsenföratthämta startpaketmedbehållareförmatavfall.papperspåsarfinnsävenvarjesoprum. Innergård,och,yttre,miljö, Ivårföreningharvitillsammansmedvår grannföreningenhärliginnergårdmedgrönaytor, lekplatserochgrill.förattviallaskatrivasoch kunnanjutaavvårinnergårdärdetviktigtattvi allahjälpsåtatttahandomden. Hållfintivårgemensammagrönskaoch utrustningochhöravdigtillstyrelsenomdu noterarenallvarligskadapåutrustning,fasad ellerväxtlighet.

7 Fastighetochlägenhet Hushållsel, Varjelägenhetharenegenelmätaresommäterhushålletselförbrukning.Föreningen harettgemensamtelrabonnemangdärboendeifastighetendebiterasmånadsvismeden schablonmässigtuträknadkostnadförhushållselen.föreningengöriefterhanden avstämninggentemotdenfaktiskaförbrukningenengångikvartaletochgörkorrigering idebiteringen. Bostadenselcentralärutrustadmedautomatsäkringar.Omensäkringlöserutskaduta redapåorsakeninnanduslårpåsäkringenigen.ielcentralensitterenjordfelsbrytare sombryterströmmenomdetuppstårettjordfelinågonelektriskapparatsomriskerar attbliströmförande.samtligaeluttag,utomförkylochfrys,äranslutnatill jordfelsbrytaren.allaeluttagärjordadeförattökasäkerheten.använddärföralltid godkändajordadeelkontakter.kontaktastyrelsenomduvillläsaavdinmätarställning., Uppvärmning, Fastighetenvärmsuppmedhjälpavfjärrvärme.Rumstemperaturenreglerasmed termostatventilernasomfinnspåradiatorerna.dessaärförinställdaförattgeen rumstemperaturpåcirka21plusgrader.detärdärförviktigtattduintetäckeröver termostatenpåradiatorernaeftersomrätttemperaturdåintekanläsasav känselkroppen. Vatten, Bostadenärutrustadmedanslutningtillvattenochavlopp.Ombostadenråkarutfören vattenskadaelleromvattenträngerframurläckagedräneringsröretskaduomgående stängaavvattnet.kontaktadittförsäkringsbolagomgåendeochanmälskadan.kontakta därefterstyrelsenförattinformeraomskadan. Ienhemförsäkringingårenansvarsdelsomträderinomdublirvållandetillenskada. OmtillexempelenvattenskadauppståribostadenberoendepåattdintvättReller diskmaskininteharinstalleratsavenfackman,kandubliskadeståndskyldig., Ventilation, Ventilationssystemetilägenhetenfungerarsåattencentralfrånluftsfläktsugerutluften frånbadrum,wc,kökochförrådochersättningslufttasinilägenhetenviatilluftsdonen isovrochvardagsrum.tilluftsdonenärutrustademedettlöstagbartfilter.filtretbör bytasvartannatårochrengörasmedjämnaintervallergenomdammsugningellertvätt.

8 Dufårintegöranågrainstallationersomkanstöraventilationssystemetsfunktion.Ett ventilationssystemiobalansgörattdinfrånluftpumpasinidinagrannarslägenheter, attderasfrånluftintedrasut,attbyggnadenfårökadeuppvärmningskostnaderochi värstafallfuktrochmögelskadorivåtutrymmen.detärdärförviktigtattduendast installerartillåtnaspiskåporomdurenoverar.idefallstyrelsenviddekontinuerliga kontrollernaupptäckerenfelaktigventilationsinstallationärduansvarigföratt korrigeradennaomedelbarttillegenbekostnad.duskaalltidtakontaktmedstyrelsen innanduinstallerarennyspiskåpa.,,it,,tv,och,telefoni,, IT:FöreningenäranslutentillbredbandsnätetviaOwnit100Mbit.Kostnadenför bredbandingårimånadsavgiften.förattfåsupportvidproblemärdetviktigtattvarje bostadsrättsinnehavareharettabonnemanghosownit.detärävenviktigtviden överlåtelseattdettaabonnemangavslutasavdenförreägarentillbostadsrättenoch tecknaspånyttavdennyaägarenavbostadsrätten. TV:FöreningenharavtalmedComHemangåendedigitalRTV.Ettgrundpaketingåri månadsavgiftensamtendigitalboxellercarmodul.förattkunnautnyttjagrundpaketet måstevarjebostadsrättsinnehavarehaettabonnemangmedcomhem.,, Telefoni:Telefonabonnemangförfasttelefonikanlevererasdelsgenomvanliga telefonnätetellergenomcomhemellerownit., Nycklar, Lägenhetsnyckelnpassartilldenegnaentréniföreningenochtillcykeloch barnvagnsrum.tillsoprumochtvättstugorfinnshushållsnycklar.densomönskar extranycklarmåstekontaktastyrelsen,dånycklarnaärspärradeochintekankopieras utanstyrelsenstillstånd.beställningordnasdåhossärskildlåssmed.dukanäven användaportkodenförattöppnaentrédörrar,kodenärdensammaförallaentréeri föreningen.närkodenändrasfårdumeddelandeigodtid.dörrarnamotgårdenöppnas medlägenhetsnyckel.tilllägenhetenhörocksåpostfacksnyckelochnyckelför tvättstugebokning.dessanycklaransvarardusjälvförochdubörsetillattha reservnycklar.dessakankopierashosvalfrilåssmed., Parkering, Parkeringsplatsigaragekanhyrasavföreningen.Kontaktastyrelsenförmer informationomkostnaderochkölista.

9 Försäkring, Föreningenharenfastighetsförsäkringochviärmånaomattständigtletaeftergoda villkorochpriser.föreningensfastighetsförsäkringtäckerinteskadorpådinegen egendom,ex.vattenskadorpågolv.duböralltsåtecknaenegenhemförsäkringmed bostadsrättstillägg.tilläggettäckerskadorpådenegendomduärunderhållsskyldig förenligtföreningensstadgar.detärviktigtatthaeftersombostadsrättsinnehavaren enligtbostadsrättslagenochföreningensstadgarharettvidareansvarförsinbostadän enhyresgästförsinhyreslägenhet. Överlåtelse,och,försäljning, Dukannärsomhelstsäljadinbostadochtillvilketprisduvill.Försäljningenskavara skriftlig.förattköpetskavaragiltigtkrävsattköparengodkännsavstyrelsensantatt överlåtelsehandlingenangerköparensochsäljarensnamn,personnummer,adress, överlåtelsesummaochvilketobjektsomavses.handlingenskaundertecknasavköpare ochsäljaresamtgodkännasavmake/maka/sambo.eventuellpantsättningmåstelösas ochöverlåtasinnanöverlåtelsekanske.enkopiaavavtaletskalämnastillstyrelsen tillsammansmedutrochinträdesansökningarbeträffandeföreningsmedlemskap. Andrahandsuthyrning,, Dumåsteansökaomtillståndatthyrautdinlägenhettillstyrelsen. Andrahandsuthyrningenskatidsbegränsas.Dusombostadsrättshavareansvararfördin bostad,ävenunderuthyrningstiden.detinnebärattduskasetillattårsavgiftenblir betaldochattdinhyresgästintemisskötersig.dumåstesetillattdinhyresgästavstår frånsittbesittningsskydd.iannatfallkandufåsvårtattfåtillbakadinbostadefter uthyrningstiden.vänddigtillhyresnämndenförattfåmerinformation. Omstyrelsenavslårdinansökanatthyrautiandrahandkanduvändadigtill Hyresnämndenförprövning.

10 Ansvarsfördelningavunderhålloch reparationer Enligtstadgarnaärdusommedlemansvarigförinrereparationerochunderhållavdin egenbostad.dettagällerävenmarken,omsådaningåriupplåtelsen.föreningensvarar fördet yttre underhållet,exempelvisfasader,yttertakochtrapphus.envissdelav årsavgiftenavsättsförframtidaunderhållavgemensammadelar. Företrädareförföreningenskagestillträdetilllägenhetennärdetbehövsförtillsyn ellerförattutföraarbetesomföreningensvararför. Nedanföljerentabelldärduenkeltkanseomdetärduellerbostadsrättsföreningen somansvararförunderhållochreparationeravdelaravdinbostadsrättochvår fastighetochgemensammautrymmen.

11 BRF:s, Ditt, Byggdel, Kommentarer, ansvar, ansvar, Balkong, Räckeochskärmar X Odlingslådorochgolv X Markterass, Plattor,skärmar,gräsmatta X Ytterdörr, Dörrblad,karmochfoder X Utvändigytbehandlingavdörrblad,karm X ochfoder Låsanordning,handtagochringklocka X Namnskyltochbrevinkast X Tätningslist X Tidningshållare X Golv,,tak,,väggar,i,bostaden, Parkett,mattaklinkerel.dyl. X Ytskikt/väggarinkl.våtutrymme X Fönsterochfönsterdörrar Invändigmålningsamtmellanbågarna X Yttremålning,springventilvidelement X Fönsterglas,persienn X Handtag X Beslag X VVS0artiklar, Badkar,tvättställochbidé X Duschkabin X Blandare,duschanordning,vattenlås, X bottenventilerochpackningar WCRstol:porslinochsits X WCRstol:anordningförvattentillförsel X Diskbänkinkl.blandare X KallRochvarmvattenledningarinkl. armatur X Avloppsledningarmedgolvbrunnochsil inkl.avloppsrensning X Vattenradiatorermedventileroch termostat X Ventilationsdon X FrånRoch tilluftsventiler Ventilationsfilter X Byteochrengöring Tvättmaskinochtorkutrustning X Köksutrustning, Diskmaskin X KylRochfrysskåp X

12 Medlemansvararför Spisochspiskåpa X rengöringochbyteav filtersamtfölja riktlinjerom installationavkorrekt spiskåpavid renoveringar Köksfläkt(framtillkåpa) X Ugnochmikro X Förrådm.m. Förrådtillhörandebostaden X Garage X Avskiljandenätväggiförrådoch/eller X garage Elartiklar, Elcentralochledningarframtilldenna X Tele/data X Övrigaledningar X Strömbrytareochvägguttag X Övrigt, Inredningssnickerierinkl.bl.a.trösklar, X socklar,foderochlister Badrumsskåpochhatthylla X Globertilldenfastabelysningen X Innerdörrar X Invändigatrapporibostadenochstegetill X vindsutrymmen Beslag,gardinstänger X Hatthylla,badrumsskåp X

13 Felanmälan Hiss:,Omdetuppstårettfelmedhissen,läsinstruktionernaihissen,ringaktuellt telefonnummerochanmäl. Fastighet:,Anslagfinnsiportarnavartfelanmälanskallgöras.Ejakutafelkanocksåanmälastill styrelsenstelefon.fastighetsförvaltarenkanocksåutföraarbetenilägenhetensominnehavaren självstårför(selistaovanmedansvarsfördelning) IT,/,TV:,RingOwnitskundtjänstangåendebredbandochComHemskundtjänstförattfåhjälp medtv. Kontaktagärnastyrelsen Ringstyrelsenpå08R LämnabrevistyrelsenspostlådasomfinnsitrapphusetpåAndersLundströmsgata8

14

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Checklista till dig som flyttar in

Checklista till dig som flyttar in Välkommen Checklista till dig som flyttar in Kontrollera att lägenheten är städad och i gott skick vid inflyttning. Kontakta annars servicecenter. Teckna en hemförsäkring. Akelius har ett samarbete med

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44

B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44 B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N Inormationsblad ör boende i Marmorn, Lundagatan 36 44 Lundagatan 3 Skinnarviksringen 5 36C 36B 36A Cykelörråd 36D 38B Tvättstuga 38A 4 36E 40A

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Så bor du i Brf Sjöblick

Så bor du i Brf Sjöblick Så bor du i Brf Sjöblick När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bostäderna håller en hög standard och är byggd med dagens människors behov i tankarna.

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se VÄLKOMMEN till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se ~ 1 ~ Innehåll Vårt område... 2 Om att bo i bostadsrätt... 2 A-Ö, praktiska frågor om vår förening... 3 Områdeskarta... 11 Rabattkuponger

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer