Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2!"

Transkript

1 Boendeinformation förmedlemmari BrfFrösundet2

2 Attboibostadsrätt Somägareavenbostadsrättienbostadsrättsföreningärdumedlemienekonomisk förening.attboibostadsrättinnebärattdutillsammansmedövrigamedlemmaräger ochförvaltarbostädernaochandragemensammaanläggningarsomingåriföreningens område.genomdenstyrelseniväljerviddenårligaföreningsstämmanbestämmerdu ochdinagrannarövererabostäder. Somägareavenbostadsrättharduständigbesittningsrätttilldinbostadochkanintebli uppsagdförutsattattdusköterdinaskyldighetergentemotföreningen. Duharrättattgöravissamindreförändringaribostaden.Däremotfårduintegöra någraväsentligaändringarutanstyrelsensgodkännande,senedanundertrivselregler. Duharrättattsäljadinbostadtillvemduvill.Bostadsrättföreningensstyrelseskadock godkännaköparensommedlemiföreningen. Årsavgiftenskatäckadindelavföreningensgemensammakostnader,såsomräntor, amorteringar,förvaltningochfastighetsförsäkring.årsavgiftensstorlekbestämsav styrelsenochfördelningenskerefterbostädernasinsatser/andelstal.årsavgiftenska betalasmånadsvisiförskottfrånochmedtillträdesdagen.eftersomföreningens medlemmarsjälvaförvaltarbostädernaochdegemensammaanläggningarnahardui höggradmöjlighetattpåverkadriftskostnaderna.

3 Ordningsregler Boendeiettflerfamiljhuskräverhänsynstagandetillandra.Förattviallaskatrivasär detviktigtattviallaföljervåragemensammaordningsregler. Duskavaraaktsamomochvälvårdasåväldinlägenhetsomföreningens egendomiövrigt.kostnaderförunderhållochreparationerbetalasgemensamt avallamedlemmarochpåverkarislutändanvarjemedlemsavgiftertill föreningen. Duärenligtföreningensstadgarskyldigattföljadesärskildareglersom föreningenmeddelar.dettagällerallaboendeilägenheten. Omskadauppståridinlägenhet,somäravsådanartelleromfattningattdess avhjälpandeintekanskjutasupputanatthuset,utrustningellerinstallationertar skadaärduskyldigattomgåendeanmäladettatillstyrelsen.dettaärnödvändigt förattförsäkringarochgarantierskagälla. Dumåstebegärastyrelsenstillståndomduvillvidtavissaåtgärdersominnebär: " ingreppibärandekonstruktion " ändringavbefintligaledningarföravlopp,värmeellervatten " inverkanpåfläktventilation " annanväsentligändringilägenheten Detärintetillåtetattslängagrovsoporellerandrafelaktigasoporisoprummet. Dumåstehastyrelsenstillståndföratthyrautdinlägenhetiandrahand Duskakontaktastyrelsenomduvillsättauppparabol,utomhusantenn,markis elleromduvillglasaindinbalkongdådetfinnssärskildaanvisningaroch tillståndattbegärafördetta. Detärintetillåtetattaffischera/skyltaifastigheten,påhuset,ellerpåplank tillhörandehusetellerbedrivastörandeyrkesmässigverksamhetidinlägenhet utanstyrelsenstillstånd. Tänkpådinagrannarnärduspikar,slipar,borrar,spelarhögmusikellerskapar liknandestörandeljud.dettaärintetillåtetförekl.08.00ochefterkl det ärviktigtattduärmedvetenomattvissaljudkanvarastörandeävenunderövrig tid. Seefterditthusdjursåattdetintestör,förorenarellerofredarivåra gemensammautrymmen.

4 Ingaföremålfårförvarasitrapphus,källargångarellerinvidportar.Föremål försvårarframkomlighetenochsäkerheten,vilketkanfåallvarligaoch livshotandekonsekvenseromhusetmåsteutrymmasellerräddningspersonal måstein. Skaka/piskadinamattorpågården,intepåbalkongellerientréer. Tahänsyntilldinagrannaromdurökerpåbalkongelleruteplats.Tänkpåatt ventilationengörattrökenlättkankommaintillgrannen. Placeradinbalkonglådapåräcketsinsidaochgöringastora,fastaplanteringarpå denegnauteplatsen. Våratvättstugorstädarviefteranvisningochlämnarigodordningefteravslutad tvätt. Omduvillvälkomnamedmarschallermåstedessaplacerasutanförportentrén pålämpligtavståndfrånväggenochpålämpligtunderlagförattintegefläckar. Duansvararsjälvfördittbarnvidanvändningavlekredskapenpåvår gemensammainnegård. Grillningärendasttillåtenpågrillplatsenpågården,intepåbalkongeller uteplats. Viäralla,bådevuxnaochbarn,räddaomvåragräsmattorochplanteringar.

5 Gemensammautrymmen Iettbostadsrättsområdefinnsdetmångagemensammautrymmen.Iblandannat trapporochentréer,gångar,källare,cykelrum,soprumochtvättstugadelardu utrymmetmedalladinagrannar.detinnebärdärföratthänsynmåstevisasochattvi allahjälpsåtatttahandomvårfastighet. Brandsäkerhet, Ingaföremålfårförvarasitrapphus,källargångarellerinvidportarna.Dettagäller exempelvisdörrmattor,barnvagnar,cyklarmedmera.allaföremålutgörbrandfara, försvårarstädningochhindrarframkomlighetenförbrandkårellerambulanspersonal. Dettakanfåallvarligakonsekvenserfördigomhusetmåsteutrymmasoch/eller räddningspersonalmåstein.styrelsenförbehållersigdärmedrättenattflytta/slänga allaföremålsomfelaktigtplaceratsiallmännautrymmeninomhus. Cykel0,och,barnvagnsrum, GemensammacykelRochbarnvagnsrumfinnsinäraanslutningtillentréerna.Cykelställ finnspåinnergården. Förråd,och,källare, Varjelägenhetharettegetförrådivårthus.Förrådenärmärktamedlägenhetsnummer ochskavaralåstaävenomdeinteanvänds. UrbrandRochstöldsynpunktskadörrartillkällareochbranddörrarhållaslåsta.Av sammaanledningskaingaskrymmandeföremålställasikällargångarna.alltdettaärför attsäkerställaattexempelvisenbrandinteskaspridasigelleratthinderinteskafinnas förossomviskullebehövautrymmabyggnadenviakällaren. Tvättstuga, Vihartregemensammatvättstugorivårförening.Tidsbokningavtvättpassskergenom bokningscylindraribokningstavlanivarjetvättstuga.itvättstuganfinnsäven maskininstruktioner.uppstårnågotfelpåenmaskinärdetviktigtattdugören felanmälan.serutinerförfelanmälanistyckekallat Felanmälan.Detärsjälvklart viktigtattduefteratthaanvänttvättstugangörrentefterdigsåattvitarhandom maskinernaochökarderaslivslängdsamtökarvårgemensammatrivsel.

6 Soprum, Viharfyrasoprumivårförening.Varjesoprumärutrustatmedolikakärlsomär uppmärktamedvilkentypavsoprochavfallstypsomskaläggasirespektivekärl.detär viktigtattduläggerrättsakerirättkärlochinteslängergrovsoporisoprummen.omett kärlärfullt,användnästakärl.omallakärlärfulla,gåtillnästasoprum.närduska slängakartongermåsteduvikaihopellerskäraitudemsåattkärletförkartongerinte bliröverfullt.kärletmåstekunnastängasannarsblirdetinteupphämtatochenextra avgifttasutfrånvårgemensammaekonomi., Grovsopor, Omduslängergrovsoporisoprummenellerslängersoporikärlensomintefårlämnasi vårasoprummåsteextrasophämtningbeställasmotenextradebitering,vilkethöjer våragemensammakostnaderionödan. Grovsopor,kanduslängapånärmasteåtervinningscentral; KvarnkullensåtervinningscentralliggerpåEnköpingsvägen129,Rissne,norrasidanom Rissnekorset/rondellen.BrommaåtervinningscentralliggerpåLintagårdsväg16, Bromma., Matavfall,, Duharnumöjlighetattkällsorteraävenmatavfall.Kontaktastyrelsenföratthämta startpaketmedbehållareförmatavfall.papperspåsarfinnsävenvarjesoprum. Innergård,och,yttre,miljö, Ivårföreningharvitillsammansmedvår grannföreningenhärliginnergårdmedgrönaytor, lekplatserochgrill.förattviallaskatrivasoch kunnanjutaavvårinnergårdärdetviktigtattvi allahjälpsåtatttahandomden. Hållfintivårgemensammagrönskaoch utrustningochhöravdigtillstyrelsenomdu noterarenallvarligskadapåutrustning,fasad ellerväxtlighet.

7 Fastighetochlägenhet Hushållsel, Varjelägenhetharenegenelmätaresommäterhushålletselförbrukning.Föreningen harettgemensamtelrabonnemangdärboendeifastighetendebiterasmånadsvismeden schablonmässigtuträknadkostnadförhushållselen.föreningengöriefterhanden avstämninggentemotdenfaktiskaförbrukningenengångikvartaletochgörkorrigering idebiteringen. Bostadenselcentralärutrustadmedautomatsäkringar.Omensäkringlöserutskaduta redapåorsakeninnanduslårpåsäkringenigen.ielcentralensitterenjordfelsbrytare sombryterströmmenomdetuppstårettjordfelinågonelektriskapparatsomriskerar attbliströmförande.samtligaeluttag,utomförkylochfrys,äranslutnatill jordfelsbrytaren.allaeluttagärjordadeförattökasäkerheten.använddärföralltid godkändajordadeelkontakter.kontaktastyrelsenomduvillläsaavdinmätarställning., Uppvärmning, Fastighetenvärmsuppmedhjälpavfjärrvärme.Rumstemperaturenreglerasmed termostatventilernasomfinnspåradiatorerna.dessaärförinställdaförattgeen rumstemperaturpåcirka21plusgrader.detärdärförviktigtattduintetäckeröver termostatenpåradiatorernaeftersomrätttemperaturdåintekanläsasav känselkroppen. Vatten, Bostadenärutrustadmedanslutningtillvattenochavlopp.Ombostadenråkarutfören vattenskadaelleromvattenträngerframurläckagedräneringsröretskaduomgående stängaavvattnet.kontaktadittförsäkringsbolagomgåendeochanmälskadan.kontakta därefterstyrelsenförattinformeraomskadan. Ienhemförsäkringingårenansvarsdelsomträderinomdublirvållandetillenskada. OmtillexempelenvattenskadauppståribostadenberoendepåattdintvättReller diskmaskininteharinstalleratsavenfackman,kandubliskadeståndskyldig., Ventilation, Ventilationssystemetilägenhetenfungerarsåattencentralfrånluftsfläktsugerutluften frånbadrum,wc,kökochförrådochersättningslufttasinilägenhetenviatilluftsdonen isovrochvardagsrum.tilluftsdonenärutrustademedettlöstagbartfilter.filtretbör bytasvartannatårochrengörasmedjämnaintervallergenomdammsugningellertvätt.

8 Dufårintegöranågrainstallationersomkanstöraventilationssystemetsfunktion.Ett ventilationssystemiobalansgörattdinfrånluftpumpasinidinagrannarslägenheter, attderasfrånluftintedrasut,attbyggnadenfårökadeuppvärmningskostnaderochi värstafallfuktrochmögelskadorivåtutrymmen.detärdärförviktigtattduendast installerartillåtnaspiskåporomdurenoverar.idefallstyrelsenviddekontinuerliga kontrollernaupptäckerenfelaktigventilationsinstallationärduansvarigföratt korrigeradennaomedelbarttillegenbekostnad.duskaalltidtakontaktmedstyrelsen innanduinstallerarennyspiskåpa.,,it,,tv,och,telefoni,, IT:FöreningenäranslutentillbredbandsnätetviaOwnit100Mbit.Kostnadenför bredbandingårimånadsavgiften.förattfåsupportvidproblemärdetviktigtattvarje bostadsrättsinnehavareharettabonnemanghosownit.detärävenviktigtviden överlåtelseattdettaabonnemangavslutasavdenförreägarentillbostadsrättenoch tecknaspånyttavdennyaägarenavbostadsrätten. TV:FöreningenharavtalmedComHemangåendedigitalRTV.Ettgrundpaketingåri månadsavgiftensamtendigitalboxellercarmodul.förattkunnautnyttjagrundpaketet måstevarjebostadsrättsinnehavarehaettabonnemangmedcomhem.,, Telefoni:Telefonabonnemangförfasttelefonikanlevererasdelsgenomvanliga telefonnätetellergenomcomhemellerownit., Nycklar, Lägenhetsnyckelnpassartilldenegnaentréniföreningenochtillcykeloch barnvagnsrum.tillsoprumochtvättstugorfinnshushållsnycklar.densomönskar extranycklarmåstekontaktastyrelsen,dånycklarnaärspärradeochintekankopieras utanstyrelsenstillstånd.beställningordnasdåhossärskildlåssmed.dukanäven användaportkodenförattöppnaentrédörrar,kodenärdensammaförallaentréeri föreningen.närkodenändrasfårdumeddelandeigodtid.dörrarnamotgårdenöppnas medlägenhetsnyckel.tilllägenhetenhörocksåpostfacksnyckelochnyckelför tvättstugebokning.dessanycklaransvarardusjälvförochdubörsetillattha reservnycklar.dessakankopierashosvalfrilåssmed., Parkering, Parkeringsplatsigaragekanhyrasavföreningen.Kontaktastyrelsenförmer informationomkostnaderochkölista.

9 Försäkring, Föreningenharenfastighetsförsäkringochviärmånaomattständigtletaeftergoda villkorochpriser.föreningensfastighetsförsäkringtäckerinteskadorpådinegen egendom,ex.vattenskadorpågolv.duböralltsåtecknaenegenhemförsäkringmed bostadsrättstillägg.tilläggettäckerskadorpådenegendomduärunderhållsskyldig förenligtföreningensstadgar.detärviktigtatthaeftersombostadsrättsinnehavaren enligtbostadsrättslagenochföreningensstadgarharettvidareansvarförsinbostadän enhyresgästförsinhyreslägenhet. Överlåtelse,och,försäljning, Dukannärsomhelstsäljadinbostadochtillvilketprisduvill.Försäljningenskavara skriftlig.förattköpetskavaragiltigtkrävsattköparengodkännsavstyrelsensantatt överlåtelsehandlingenangerköparensochsäljarensnamn,personnummer,adress, överlåtelsesummaochvilketobjektsomavses.handlingenskaundertecknasavköpare ochsäljaresamtgodkännasavmake/maka/sambo.eventuellpantsättningmåstelösas ochöverlåtasinnanöverlåtelsekanske.enkopiaavavtaletskalämnastillstyrelsen tillsammansmedutrochinträdesansökningarbeträffandeföreningsmedlemskap. Andrahandsuthyrning,, Dumåsteansökaomtillståndatthyrautdinlägenhettillstyrelsen. Andrahandsuthyrningenskatidsbegränsas.Dusombostadsrättshavareansvararfördin bostad,ävenunderuthyrningstiden.detinnebärattduskasetillattårsavgiftenblir betaldochattdinhyresgästintemisskötersig.dumåstesetillattdinhyresgästavstår frånsittbesittningsskydd.iannatfallkandufåsvårtattfåtillbakadinbostadefter uthyrningstiden.vänddigtillhyresnämndenförattfåmerinformation. Omstyrelsenavslårdinansökanatthyrautiandrahandkanduvändadigtill Hyresnämndenförprövning.

10 Ansvarsfördelningavunderhålloch reparationer Enligtstadgarnaärdusommedlemansvarigförinrereparationerochunderhållavdin egenbostad.dettagällerävenmarken,omsådaningåriupplåtelsen.föreningensvarar fördet yttre underhållet,exempelvisfasader,yttertakochtrapphus.envissdelav årsavgiftenavsättsförframtidaunderhållavgemensammadelar. Företrädareförföreningenskagestillträdetilllägenhetennärdetbehövsförtillsyn ellerförattutföraarbetesomföreningensvararför. Nedanföljerentabelldärduenkeltkanseomdetärduellerbostadsrättsföreningen somansvararförunderhållochreparationeravdelaravdinbostadsrättochvår fastighetochgemensammautrymmen.

11 BRF:s, Ditt, Byggdel, Kommentarer, ansvar, ansvar, Balkong, Räckeochskärmar X Odlingslådorochgolv X Markterass, Plattor,skärmar,gräsmatta X Ytterdörr, Dörrblad,karmochfoder X Utvändigytbehandlingavdörrblad,karm X ochfoder Låsanordning,handtagochringklocka X Namnskyltochbrevinkast X Tätningslist X Tidningshållare X Golv,,tak,,väggar,i,bostaden, Parkett,mattaklinkerel.dyl. X Ytskikt/väggarinkl.våtutrymme X Fönsterochfönsterdörrar Invändigmålningsamtmellanbågarna X Yttremålning,springventilvidelement X Fönsterglas,persienn X Handtag X Beslag X VVS0artiklar, Badkar,tvättställochbidé X Duschkabin X Blandare,duschanordning,vattenlås, X bottenventilerochpackningar WCRstol:porslinochsits X WCRstol:anordningförvattentillförsel X Diskbänkinkl.blandare X KallRochvarmvattenledningarinkl. armatur X Avloppsledningarmedgolvbrunnochsil inkl.avloppsrensning X Vattenradiatorermedventileroch termostat X Ventilationsdon X FrånRoch tilluftsventiler Ventilationsfilter X Byteochrengöring Tvättmaskinochtorkutrustning X Köksutrustning, Diskmaskin X KylRochfrysskåp X

12 Medlemansvararför Spisochspiskåpa X rengöringochbyteav filtersamtfölja riktlinjerom installationavkorrekt spiskåpavid renoveringar Köksfläkt(framtillkåpa) X Ugnochmikro X Förrådm.m. Förrådtillhörandebostaden X Garage X Avskiljandenätväggiförrådoch/eller X garage Elartiklar, Elcentralochledningarframtilldenna X Tele/data X Övrigaledningar X Strömbrytareochvägguttag X Övrigt, Inredningssnickerierinkl.bl.a.trösklar, X socklar,foderochlister Badrumsskåpochhatthylla X Globertilldenfastabelysningen X Innerdörrar X Invändigatrapporibostadenochstegetill X vindsutrymmen Beslag,gardinstänger X Hatthylla,badrumsskåp X

13 Felanmälan Hiss:,Omdetuppstårettfelmedhissen,läsinstruktionernaihissen,ringaktuellt telefonnummerochanmäl. Fastighet:,Anslagfinnsiportarnavartfelanmälanskallgöras.Ejakutafelkanocksåanmälastill styrelsenstelefon.fastighetsförvaltarenkanocksåutföraarbetenilägenhetensominnehavaren självstårför(selistaovanmedansvarsfördelning) IT,/,TV:,RingOwnitskundtjänstangåendebredbandochComHemskundtjänstförattfåhjälp medtv. Kontaktagärnastyrelsen Ringstyrelsenpå08R LämnabrevistyrelsenspostlådasomfinnsitrapphusetpåAndersLundströmsgata8

14

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE

INFORMATION TILL BOENDE INFORMATION TILL BOENDE Redigerad maj 2007 2 TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Vi är måna om att du trivs hos oss I den här broschyren har vi samlat regler och råd om ditt boende. Den täcker det mesta, men

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation.

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

Föreningens gränsdragningsregler

Föreningens gränsdragningsregler Gränsdragningsregler - Brf Silverdals Torg 3 april 2014 1 (8) Föreningens gränsdragningsregler Denna ansvarsfördelning är styrelsens tolkning av föreningens stadgar, framförallt 27 och 32, samt Bostadsrättslagen

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Välkommen till Turbinen 18

Välkommen till Turbinen 18 Välkommen till Turbinen 18 Viktig information för dig som bor på Högalidsgatan 29. Historia: Huset byggdes 1929, de första hyresgästerna var officerarna på Långholms-fängelset. År 1986 bildades bostadsrättsföreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna 36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna Stycke 1 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. STJÄRNEHUS 8

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. STJÄRNEHUS 8 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. STJÄRNEHUS 8 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Egnahemsvägen 31 Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Trevlig 60-tals villa med bra läge på hörntomt i lugnt villaområde

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. Stadgar Brf Fanan12 sida 1 av15 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) Senaste reviderade vid årsmöte 2012. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Soltorpsvägen. Påkostad 1,5-plansvilla från 2012! Län Stockholm Typ Villa Kommun Botkyrka Storlek 230 m2 Område Tumba - Solbo Tillträde tidigast

Soltorpsvägen. Påkostad 1,5-plansvilla från 2012! Län Stockholm Typ Villa Kommun Botkyrka Storlek 230 m2 Område Tumba - Solbo Tillträde tidigast Soltorpsvägen 15 Län Stockholm Typ Villa Kommun Botkyrka Storlek 230 m2 Område Tumba - Solbo Tillträde tidigast Gatuadress Soltorpsvägen 15 enligt överenskommelse Påkostad 1,5-plansvilla från 2012! Modern

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med stor trädgårdstomt. Direkt utanför tomten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Slottsskogsnytt Nr 2 2009 Årgång 24

Slottsskogsnytt Nr 2 2009 Årgång 24 Slottsskogsnytt Nr 2 2009 Årgång 24 Ny styrelse installerad! Den nya styrelsen är installerad, Monika Lamkén är nyinvald på suppleantplats. Ebbe Björkqvist lämnar styrelsen. Läs mer på efterföljande sidor!

Läs mer

Kallforsvägen 17. Kallforsvägen 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Kallforsvägen 17. Kallforsvägen 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 68 m² Område Bandhagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt område med närhet förskolor, skolor samt Bandängens parklek.

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Klockhuset Beckomberga. Klockhuset Beckomberga. Området Beckomberga ligger i Bromma, Stockholm.

Klockhuset Beckomberga. Klockhuset Beckomberga. Området Beckomberga ligger i Bromma, Stockholm. 10060 1.0 Klockhuset Stockholm Klockhuset Området ligger i Bromma, Stockholm. sjukhus var en gång Sveriges genom tiderna största psykiatriska sjukhus och även ett av Europas största. Det öppnades 1935

Läs mer

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G:

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G: ,ri, 9Af f t,.1 f '* t,.j j' G Vägledning för underhållsansvaret en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT. För dig som trivs med både frihet och ansvar

ATT BO I BOSTADSRÄTT. För dig som trivs med både frihet och ansvar ATT BO I BOSTADSRÄTT För dig som trivs med både frihet och ansvar BOSTADSRÄTTEN GER DIG INFLYTANDE ÖVER DITT BOENDE Bostadsrätten är en boendeform för dig som vill ha mer inflytande än du får i hyresrätten,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Karteschen 8

Bostadsrättsföreningen Karteschen 8 November 2011 Sida 1 (7) Bostadsrättsföreningen Karteschen 8 Furusundsgatan 16, 115 37 Stockholm Information och trivselregler November 2011 Sida 2 (7) Välkommen till Bostadsrättsföreningen Karteschen

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till naturen med bra bär och svampmarker. Affär på promenadavstånd

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förvaltare av Brf Felicia Strand är Riksbyggen (sedan den 1 januari 2015)

Förvaltare av Brf Felicia Strand är Riksbyggen (sedan den 1 januari 2015) Brf Felicia Strand Förvaltare Förvaltare av Brf Felicia Strand är Riksbyggen (sedan den 1 januari 2015) Kundansvarig: Mikael Ljung, Mikael.Ljung@riksbyggen.se Ansvarig för överlåtelser/panter/månadsavgifter:

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Allmänt om fastigheten Brf Fältspaten 2 och föreningen Lägenheterna på Marmorgatan 42-96 består av sex flerbostadshus i 3 våningsplan och byggdes av Mjöbäcks Entreprenad

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Upplandsvägen 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Upplandsvägen 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Vallentuna Storlek 5 rum (3 sovrum) / 113 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Väl utformat, effektivt planerat och energisnålt. Bra biytor för exempelvis kontor,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Snäppvägen. Län Uppsala Typ Kedjehus Kommun Håbo Storlek 93 m2 Område Västerängen Tillträde tidigast. enligt överenskommelse

Snäppvägen. Län Uppsala Typ Kedjehus Kommun Håbo Storlek 93 m2 Område Västerängen Tillträde tidigast. enligt överenskommelse Snäppvägen 27 Län Uppsala Typ Kedjehus Kommun Håbo Storlek 93 m2 Område Västerängen Tillträde tidigast Gatuadress Snäppvägen 27 enligt överenskommelse Fint kedjehus i populära Västerängen. Flexibel planlösning

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast

Län Uppsala Gatuadress Eningbölevägen 28A Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke. Tillträde tidigast Län Uppsala Gatuadress Kommun Enköping Storlek 5 rum (3 sovrum) / 116.3 m² Område Örsundsbro - Salnecke " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Ekonomiskt och energisnålt boende. Välplanerat och väl

Läs mer

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Hallongatan 15 Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Gatuadress Hallongatan 15 enligt överenskommelse Familjevänlig villa på lugnt läge! För att boka enskild

Läs mer

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N 2012 I VÅR FÖRENING STYRMANNEN MEDVERKAR VI ALLA TILL EN GOD GEMENSKAP -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Heavägen 23 Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Område Gatuadress Heavägen 23 Komplett Hästgård Med Potential För Ytterligare Verksamhet, Kungsbacka Tillträde tidigast Nu finns möjlighet

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Boenderegler och tips För gemenskap och trivsel

Boenderegler och tips För gemenskap och trivsel Boenderegler och tips För gemenskap och trivsel för Bostadsrättsföreningen Örebrohus 44, org.nr 716453-1084 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt sid 3 Uppdaterad 2014-11-12! 1 2. När du flyttar in sid 4 3.

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor altan med trädäck och markis i söderläge på insynsskyddad hörntomt. Stort

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Tanneforsvägen 15

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Tanneforsvägen 15 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 4.5 rum (2 sovrum) / 73 m² Område Stureby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stureby är en uppvuxen och gedigen villastad i Enskede med gångavstånd

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer