Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2!"

Transkript

1 Boendeinformation förmedlemmari BrfFrösundet2

2 Attboibostadsrätt Somägareavenbostadsrättienbostadsrättsföreningärdumedlemienekonomisk förening.attboibostadsrättinnebärattdutillsammansmedövrigamedlemmaräger ochförvaltarbostädernaochandragemensammaanläggningarsomingåriföreningens område.genomdenstyrelseniväljerviddenårligaföreningsstämmanbestämmerdu ochdinagrannarövererabostäder. Somägareavenbostadsrättharduständigbesittningsrätttilldinbostadochkanintebli uppsagdförutsattattdusköterdinaskyldighetergentemotföreningen. Duharrättattgöravissamindreförändringaribostaden.Däremotfårduintegöra någraväsentligaändringarutanstyrelsensgodkännande,senedanundertrivselregler. Duharrättattsäljadinbostadtillvemduvill.Bostadsrättföreningensstyrelseskadock godkännaköparensommedlemiföreningen. Årsavgiftenskatäckadindelavföreningensgemensammakostnader,såsomräntor, amorteringar,förvaltningochfastighetsförsäkring.årsavgiftensstorlekbestämsav styrelsenochfördelningenskerefterbostädernasinsatser/andelstal.årsavgiftenska betalasmånadsvisiförskottfrånochmedtillträdesdagen.eftersomföreningens medlemmarsjälvaförvaltarbostädernaochdegemensammaanläggningarnahardui höggradmöjlighetattpåverkadriftskostnaderna.

3 Ordningsregler Boendeiettflerfamiljhuskräverhänsynstagandetillandra.Förattviallaskatrivasär detviktigtattviallaföljervåragemensammaordningsregler. Duskavaraaktsamomochvälvårdasåväldinlägenhetsomföreningens egendomiövrigt.kostnaderförunderhållochreparationerbetalasgemensamt avallamedlemmarochpåverkarislutändanvarjemedlemsavgiftertill föreningen. Duärenligtföreningensstadgarskyldigattföljadesärskildareglersom föreningenmeddelar.dettagällerallaboendeilägenheten. Omskadauppståridinlägenhet,somäravsådanartelleromfattningattdess avhjälpandeintekanskjutasupputanatthuset,utrustningellerinstallationertar skadaärduskyldigattomgåendeanmäladettatillstyrelsen.dettaärnödvändigt förattförsäkringarochgarantierskagälla. Dumåstebegärastyrelsenstillståndomduvillvidtavissaåtgärdersominnebär: " ingreppibärandekonstruktion " ändringavbefintligaledningarföravlopp,värmeellervatten " inverkanpåfläktventilation " annanväsentligändringilägenheten Detärintetillåtetattslängagrovsoporellerandrafelaktigasoporisoprummet. Dumåstehastyrelsenstillståndföratthyrautdinlägenhetiandrahand Duskakontaktastyrelsenomduvillsättauppparabol,utomhusantenn,markis elleromduvillglasaindinbalkongdådetfinnssärskildaanvisningaroch tillståndattbegärafördetta. Detärintetillåtetattaffischera/skyltaifastigheten,påhuset,ellerpåplank tillhörandehusetellerbedrivastörandeyrkesmässigverksamhetidinlägenhet utanstyrelsenstillstånd. Tänkpådinagrannarnärduspikar,slipar,borrar,spelarhögmusikellerskapar liknandestörandeljud.dettaärintetillåtetförekl.08.00ochefterkl det ärviktigtattduärmedvetenomattvissaljudkanvarastörandeävenunderövrig tid. Seefterditthusdjursåattdetintestör,förorenarellerofredarivåra gemensammautrymmen.

4 Ingaföremålfårförvarasitrapphus,källargångarellerinvidportar.Föremål försvårarframkomlighetenochsäkerheten,vilketkanfåallvarligaoch livshotandekonsekvenseromhusetmåsteutrymmasellerräddningspersonal måstein. Skaka/piskadinamattorpågården,intepåbalkongellerientréer. Tahänsyntilldinagrannaromdurökerpåbalkongelleruteplats.Tänkpåatt ventilationengörattrökenlättkankommaintillgrannen. Placeradinbalkonglådapåräcketsinsidaochgöringastora,fastaplanteringarpå denegnauteplatsen. Våratvättstugorstädarviefteranvisningochlämnarigodordningefteravslutad tvätt. Omduvillvälkomnamedmarschallermåstedessaplacerasutanförportentrén pålämpligtavståndfrånväggenochpålämpligtunderlagförattintegefläckar. Duansvararsjälvfördittbarnvidanvändningavlekredskapenpåvår gemensammainnegård. Grillningärendasttillåtenpågrillplatsenpågården,intepåbalkongeller uteplats. Viäralla,bådevuxnaochbarn,räddaomvåragräsmattorochplanteringar.

5 Gemensammautrymmen Iettbostadsrättsområdefinnsdetmångagemensammautrymmen.Iblandannat trapporochentréer,gångar,källare,cykelrum,soprumochtvättstugadelardu utrymmetmedalladinagrannar.detinnebärdärföratthänsynmåstevisasochattvi allahjälpsåtatttahandomvårfastighet. Brandsäkerhet, Ingaföremålfårförvarasitrapphus,källargångarellerinvidportarna.Dettagäller exempelvisdörrmattor,barnvagnar,cyklarmedmera.allaföremålutgörbrandfara, försvårarstädningochhindrarframkomlighetenförbrandkårellerambulanspersonal. Dettakanfåallvarligakonsekvenserfördigomhusetmåsteutrymmasoch/eller räddningspersonalmåstein.styrelsenförbehållersigdärmedrättenattflytta/slänga allaföremålsomfelaktigtplaceratsiallmännautrymmeninomhus. Cykel0,och,barnvagnsrum, GemensammacykelRochbarnvagnsrumfinnsinäraanslutningtillentréerna.Cykelställ finnspåinnergården. Förråd,och,källare, Varjelägenhetharettegetförrådivårthus.Förrådenärmärktamedlägenhetsnummer ochskavaralåstaävenomdeinteanvänds. UrbrandRochstöldsynpunktskadörrartillkällareochbranddörrarhållaslåsta.Av sammaanledningskaingaskrymmandeföremålställasikällargångarna.alltdettaärför attsäkerställaattexempelvisenbrandinteskaspridasigelleratthinderinteskafinnas förossomviskullebehövautrymmabyggnadenviakällaren. Tvättstuga, Vihartregemensammatvättstugorivårförening.Tidsbokningavtvättpassskergenom bokningscylindraribokningstavlanivarjetvättstuga.itvättstuganfinnsäven maskininstruktioner.uppstårnågotfelpåenmaskinärdetviktigtattdugören felanmälan.serutinerförfelanmälanistyckekallat Felanmälan.Detärsjälvklart viktigtattduefteratthaanvänttvättstugangörrentefterdigsåattvitarhandom maskinernaochökarderaslivslängdsamtökarvårgemensammatrivsel.

6 Soprum, Viharfyrasoprumivårförening.Varjesoprumärutrustatmedolikakärlsomär uppmärktamedvilkentypavsoprochavfallstypsomskaläggasirespektivekärl.detär viktigtattduläggerrättsakerirättkärlochinteslängergrovsoporisoprummen.omett kärlärfullt,användnästakärl.omallakärlärfulla,gåtillnästasoprum.närduska slängakartongermåsteduvikaihopellerskäraitudemsåattkärletförkartongerinte bliröverfullt.kärletmåstekunnastängasannarsblirdetinteupphämtatochenextra avgifttasutfrånvårgemensammaekonomi., Grovsopor, Omduslängergrovsoporisoprummenellerslängersoporikärlensomintefårlämnasi vårasoprummåsteextrasophämtningbeställasmotenextradebitering,vilkethöjer våragemensammakostnaderionödan. Grovsopor,kanduslängapånärmasteåtervinningscentral; KvarnkullensåtervinningscentralliggerpåEnköpingsvägen129,Rissne,norrasidanom Rissnekorset/rondellen.BrommaåtervinningscentralliggerpåLintagårdsväg16, Bromma., Matavfall,, Duharnumöjlighetattkällsorteraävenmatavfall.Kontaktastyrelsenföratthämta startpaketmedbehållareförmatavfall.papperspåsarfinnsävenvarjesoprum. Innergård,och,yttre,miljö, Ivårföreningharvitillsammansmedvår grannföreningenhärliginnergårdmedgrönaytor, lekplatserochgrill.förattviallaskatrivasoch kunnanjutaavvårinnergårdärdetviktigtattvi allahjälpsåtatttahandomden. Hållfintivårgemensammagrönskaoch utrustningochhöravdigtillstyrelsenomdu noterarenallvarligskadapåutrustning,fasad ellerväxtlighet.

7 Fastighetochlägenhet Hushållsel, Varjelägenhetharenegenelmätaresommäterhushålletselförbrukning.Föreningen harettgemensamtelrabonnemangdärboendeifastighetendebiterasmånadsvismeden schablonmässigtuträknadkostnadförhushållselen.föreningengöriefterhanden avstämninggentemotdenfaktiskaförbrukningenengångikvartaletochgörkorrigering idebiteringen. Bostadenselcentralärutrustadmedautomatsäkringar.Omensäkringlöserutskaduta redapåorsakeninnanduslårpåsäkringenigen.ielcentralensitterenjordfelsbrytare sombryterströmmenomdetuppstårettjordfelinågonelektriskapparatsomriskerar attbliströmförande.samtligaeluttag,utomförkylochfrys,äranslutnatill jordfelsbrytaren.allaeluttagärjordadeförattökasäkerheten.använddärföralltid godkändajordadeelkontakter.kontaktastyrelsenomduvillläsaavdinmätarställning., Uppvärmning, Fastighetenvärmsuppmedhjälpavfjärrvärme.Rumstemperaturenreglerasmed termostatventilernasomfinnspåradiatorerna.dessaärförinställdaförattgeen rumstemperaturpåcirka21plusgrader.detärdärförviktigtattduintetäckeröver termostatenpåradiatorernaeftersomrätttemperaturdåintekanläsasav känselkroppen. Vatten, Bostadenärutrustadmedanslutningtillvattenochavlopp.Ombostadenråkarutfören vattenskadaelleromvattenträngerframurläckagedräneringsröretskaduomgående stängaavvattnet.kontaktadittförsäkringsbolagomgåendeochanmälskadan.kontakta därefterstyrelsenförattinformeraomskadan. Ienhemförsäkringingårenansvarsdelsomträderinomdublirvållandetillenskada. OmtillexempelenvattenskadauppståribostadenberoendepåattdintvättReller diskmaskininteharinstalleratsavenfackman,kandubliskadeståndskyldig., Ventilation, Ventilationssystemetilägenhetenfungerarsåattencentralfrånluftsfläktsugerutluften frånbadrum,wc,kökochförrådochersättningslufttasinilägenhetenviatilluftsdonen isovrochvardagsrum.tilluftsdonenärutrustademedettlöstagbartfilter.filtretbör bytasvartannatårochrengörasmedjämnaintervallergenomdammsugningellertvätt.

8 Dufårintegöranågrainstallationersomkanstöraventilationssystemetsfunktion.Ett ventilationssystemiobalansgörattdinfrånluftpumpasinidinagrannarslägenheter, attderasfrånluftintedrasut,attbyggnadenfårökadeuppvärmningskostnaderochi värstafallfuktrochmögelskadorivåtutrymmen.detärdärförviktigtattduendast installerartillåtnaspiskåporomdurenoverar.idefallstyrelsenviddekontinuerliga kontrollernaupptäckerenfelaktigventilationsinstallationärduansvarigföratt korrigeradennaomedelbarttillegenbekostnad.duskaalltidtakontaktmedstyrelsen innanduinstallerarennyspiskåpa.,,it,,tv,och,telefoni,, IT:FöreningenäranslutentillbredbandsnätetviaOwnit100Mbit.Kostnadenför bredbandingårimånadsavgiften.förattfåsupportvidproblemärdetviktigtattvarje bostadsrättsinnehavareharettabonnemanghosownit.detärävenviktigtviden överlåtelseattdettaabonnemangavslutasavdenförreägarentillbostadsrättenoch tecknaspånyttavdennyaägarenavbostadsrätten. TV:FöreningenharavtalmedComHemangåendedigitalRTV.Ettgrundpaketingåri månadsavgiftensamtendigitalboxellercarmodul.förattkunnautnyttjagrundpaketet måstevarjebostadsrättsinnehavarehaettabonnemangmedcomhem.,, Telefoni:Telefonabonnemangförfasttelefonikanlevererasdelsgenomvanliga telefonnätetellergenomcomhemellerownit., Nycklar, Lägenhetsnyckelnpassartilldenegnaentréniföreningenochtillcykeloch barnvagnsrum.tillsoprumochtvättstugorfinnshushållsnycklar.densomönskar extranycklarmåstekontaktastyrelsen,dånycklarnaärspärradeochintekankopieras utanstyrelsenstillstånd.beställningordnasdåhossärskildlåssmed.dukanäven användaportkodenförattöppnaentrédörrar,kodenärdensammaförallaentréeri föreningen.närkodenändrasfårdumeddelandeigodtid.dörrarnamotgårdenöppnas medlägenhetsnyckel.tilllägenhetenhörocksåpostfacksnyckelochnyckelför tvättstugebokning.dessanycklaransvarardusjälvförochdubörsetillattha reservnycklar.dessakankopierashosvalfrilåssmed., Parkering, Parkeringsplatsigaragekanhyrasavföreningen.Kontaktastyrelsenförmer informationomkostnaderochkölista.

9 Försäkring, Föreningenharenfastighetsförsäkringochviärmånaomattständigtletaeftergoda villkorochpriser.föreningensfastighetsförsäkringtäckerinteskadorpådinegen egendom,ex.vattenskadorpågolv.duböralltsåtecknaenegenhemförsäkringmed bostadsrättstillägg.tilläggettäckerskadorpådenegendomduärunderhållsskyldig förenligtföreningensstadgar.detärviktigtatthaeftersombostadsrättsinnehavaren enligtbostadsrättslagenochföreningensstadgarharettvidareansvarförsinbostadän enhyresgästförsinhyreslägenhet. Överlåtelse,och,försäljning, Dukannärsomhelstsäljadinbostadochtillvilketprisduvill.Försäljningenskavara skriftlig.förattköpetskavaragiltigtkrävsattköparengodkännsavstyrelsensantatt överlåtelsehandlingenangerköparensochsäljarensnamn,personnummer,adress, överlåtelsesummaochvilketobjektsomavses.handlingenskaundertecknasavköpare ochsäljaresamtgodkännasavmake/maka/sambo.eventuellpantsättningmåstelösas ochöverlåtasinnanöverlåtelsekanske.enkopiaavavtaletskalämnastillstyrelsen tillsammansmedutrochinträdesansökningarbeträffandeföreningsmedlemskap. Andrahandsuthyrning,, Dumåsteansökaomtillståndatthyrautdinlägenhettillstyrelsen. Andrahandsuthyrningenskatidsbegränsas.Dusombostadsrättshavareansvararfördin bostad,ävenunderuthyrningstiden.detinnebärattduskasetillattårsavgiftenblir betaldochattdinhyresgästintemisskötersig.dumåstesetillattdinhyresgästavstår frånsittbesittningsskydd.iannatfallkandufåsvårtattfåtillbakadinbostadefter uthyrningstiden.vänddigtillhyresnämndenförattfåmerinformation. Omstyrelsenavslårdinansökanatthyrautiandrahandkanduvändadigtill Hyresnämndenförprövning.

10 Ansvarsfördelningavunderhålloch reparationer Enligtstadgarnaärdusommedlemansvarigförinrereparationerochunderhållavdin egenbostad.dettagällerävenmarken,omsådaningåriupplåtelsen.föreningensvarar fördet yttre underhållet,exempelvisfasader,yttertakochtrapphus.envissdelav årsavgiftenavsättsförframtidaunderhållavgemensammadelar. Företrädareförföreningenskagestillträdetilllägenhetennärdetbehövsförtillsyn ellerförattutföraarbetesomföreningensvararför. Nedanföljerentabelldärduenkeltkanseomdetärduellerbostadsrättsföreningen somansvararförunderhållochreparationeravdelaravdinbostadsrättochvår fastighetochgemensammautrymmen.

11 BRF:s, Ditt, Byggdel, Kommentarer, ansvar, ansvar, Balkong, Räckeochskärmar X Odlingslådorochgolv X Markterass, Plattor,skärmar,gräsmatta X Ytterdörr, Dörrblad,karmochfoder X Utvändigytbehandlingavdörrblad,karm X ochfoder Låsanordning,handtagochringklocka X Namnskyltochbrevinkast X Tätningslist X Tidningshållare X Golv,,tak,,väggar,i,bostaden, Parkett,mattaklinkerel.dyl. X Ytskikt/väggarinkl.våtutrymme X Fönsterochfönsterdörrar Invändigmålningsamtmellanbågarna X Yttremålning,springventilvidelement X Fönsterglas,persienn X Handtag X Beslag X VVS0artiklar, Badkar,tvättställochbidé X Duschkabin X Blandare,duschanordning,vattenlås, X bottenventilerochpackningar WCRstol:porslinochsits X WCRstol:anordningförvattentillförsel X Diskbänkinkl.blandare X KallRochvarmvattenledningarinkl. armatur X Avloppsledningarmedgolvbrunnochsil inkl.avloppsrensning X Vattenradiatorermedventileroch termostat X Ventilationsdon X FrånRoch tilluftsventiler Ventilationsfilter X Byteochrengöring Tvättmaskinochtorkutrustning X Köksutrustning, Diskmaskin X KylRochfrysskåp X

12 Medlemansvararför Spisochspiskåpa X rengöringochbyteav filtersamtfölja riktlinjerom installationavkorrekt spiskåpavid renoveringar Köksfläkt(framtillkåpa) X Ugnochmikro X Förrådm.m. Förrådtillhörandebostaden X Garage X Avskiljandenätväggiförrådoch/eller X garage Elartiklar, Elcentralochledningarframtilldenna X Tele/data X Övrigaledningar X Strömbrytareochvägguttag X Övrigt, Inredningssnickerierinkl.bl.a.trösklar, X socklar,foderochlister Badrumsskåpochhatthylla X Globertilldenfastabelysningen X Innerdörrar X Invändigatrapporibostadenochstegetill X vindsutrymmen Beslag,gardinstänger X Hatthylla,badrumsskåp X

13 Felanmälan Hiss:,Omdetuppstårettfelmedhissen,läsinstruktionernaihissen,ringaktuellt telefonnummerochanmäl. Fastighet:,Anslagfinnsiportarnavartfelanmälanskallgöras.Ejakutafelkanocksåanmälastill styrelsenstelefon.fastighetsförvaltarenkanocksåutföraarbetenilägenhetensominnehavaren självstårför(selistaovanmedansvarsfördelning) IT,/,TV:,RingOwnitskundtjänstangåendebredbandochComHemskundtjänstförattfåhjälp medtv. Kontaktagärnastyrelsen Ringstyrelsenpå08R LämnabrevistyrelsenspostlådasomfinnsitrapphusetpåAndersLundströmsgata8

14

Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet

Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet Vad innebär det att bo i en bostadsrätt? Som innehavare av en bostadsrätt i en bo stadsrättsförening är Du medlem i en ekono misk förening. Föreningen

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Rättigheter och Skyldigheter, vem svarar för underhåll av föreningens lägenheter? Senast ändrat 2010-02-02 1(8) BRF3:s tolkning av underhållsskyldighet enligt 33

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Gränsdragningslista Brf Barisen

Gränsdragningslista Brf Barisen Gränsdragningslista Brf Barisen Fördelning i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenhetern med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Information och trivsel-regler i Brf. Apotekaren:

Information och trivsel-regler i Brf. Apotekaren: Information och trivsel-regler i Brf. Apotekaren: 1 Välkommen till din nya bostad! 2 Att bo i bostadsrätt 3 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 4 Hemförsäkring 5 Gemensamma utrymmen 6 Nycklar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2.

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Eftersom det kan vara -svart att dra granser mellan foreningens och bostads- ~ ~ rattsinnehavarens underhallsansvar enbart med ledning

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag 1. LÄGENHETSDÖRR (LGH) Dörrblad, karm, foder (utsida) Dörrblad, karm, foder (insida) Låscylinder, låskistor, beslag och batteribyten

Läs mer

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET HOS BRF MURBRÄCKAN nr 9 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadrättslagen. Föreninges mark, hus och därmed också de enskilda

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE

INFORMATION TILL BOENDE INFORMATION TILL BOENDE Redigerad maj 2007 2 TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör

Läs mer

Drabbats av en skada? HSB Malmö

Drabbats av en skada? HSB Malmö Drabbats av en skada? HSB Malmö Rutinerna i denna trycksak gäller endast de föreningar som har tecknat en fastighetsförsäkring genom HSB Malmö Gäller från 2017-01-01 Till dig som ska anmäla en skada vem

Läs mer

VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN?

VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN? Normalstadgar 2011 VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN? FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSBs NORMALSTADGAR FRÅN 2011 2030803_Underhåll_allmän_Normalstadgar_2011_maj2015.indd 1 2015-05-07 16:00 VÄGLEDNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011 Normalstadgar 211 VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 211 HSB - där möjligheterna bor I VAGLEDNING FOR UNDERHALLSANSVARET ) ) I en bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till Version 1.1 Sida 1 av 9 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA ang. ansvar för ventilationsutrustning TID: TORSDAGEN DEN

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

6. Tvättstugor och mattvätt På området finns 5 st tvättstugor placerade i källarplanet. Fördelning enligt följande:

6. Tvättstugor och mattvätt På området finns 5 st tvättstugor placerade i källarplanet. Fördelning enligt följande: BRF GUNNESGÄRDE ORDNINGSREGLER BRF Gunnesgärde 1. Expedition V Gunnesgärde 49. Fastighetsskötaren har expeditionstid måndag-fredag 09.30-10.00, tel 55 40 28. Övrig tid kan meddelanden lämnas på telefonsvarare,

Läs mer

Vi hälsar dig välkommen till Brf Gökungen 2! I den här mappen har vi samlat information som kan vara till hjälp för att du ska trivas med ditt boende.

Vi hälsar dig välkommen till Brf Gökungen 2! I den här mappen har vi samlat information som kan vara till hjälp för att du ska trivas med ditt boende. Vi hälsar dig välkommen till Brf Gökungen 2! I den här mappen har vi samlat information som kan vara till hjälp för att du ska trivas med ditt boende. Samlingsmappen innehåller råd och regler som föreningen

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB GÖTEBORGS NORMALSTADGAR 2004 MED TYPAVVIKELSE i 36 Typavvikelse 36 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Gör din röst hörd! Bostadsrättsföreningen Wahlberget består av 17 lägenheter. Vi är med andra ord en liten förening och möjligheten att prata

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation.

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Vi är måna om att du trivs hos oss I den här broschyren har vi samlat regler och råd om ditt boende. Den täcker det mesta, men

Läs mer

Föreningens gränsdragningsregler

Föreningens gränsdragningsregler Gränsdragningsregler - Brf Silverdals Torg 3 april 2014 1 (8) Föreningens gränsdragningsregler Denna ansvarsfördelning är styrelsens tolkning av föreningens stadgar, framförallt 27 och 32, samt Bostadsrättslagen

Läs mer

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving!

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving! Sida 1 av 6 Gränsdragningslista Listan avser att förtydliga det ansvar som åligger boende i bostadsrätt gentemot bostadsrättsföreningen Leporiden 1 och vice versa. Byggnaderna är nu 47 år och behovet av

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm. Slutligen antagna vid extra stämma 2005-10-29

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm. Slutligen antagna vid extra stämma 2005-10-29 STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm Till dessa korta stadgar tillhandahålls ett komplement med ett urval av paragrafer i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

BRF. TORSBORGEN 3. Org.nr: 716419-8579 Bankgiro : 584-8387 Mobilnr : 070-316 39 06 HANDBOK. ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE i BRF TORSBORGEN 3

BRF. TORSBORGEN 3. Org.nr: 716419-8579 Bankgiro : 584-8387 Mobilnr : 070-316 39 06 HANDBOK. ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE i BRF TORSBORGEN 3 BRF. TORSBORGEN 3 Org.nr: 716419-8579 Bankgiro : 584-8387 Mobilnr : 070-316 39 06 Hemsida: www.torsborgen3.se Mailadress: kontakt@torsborgen3.se HANDBOK ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE i BRF TORSBORGEN 3 med

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till Turbinen 18

Välkommen till Turbinen 18 Välkommen till Turbinen 18 Viktig information för dig som bor på Högalidsgatan 29. Historia: Huset byggdes 1929, de första hyresgästerna var officerarna på Långholms-fängelset. År 1986 bildades bostadsrättsföreningen

Läs mer

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen. Namn och telefonnummer till styrelsemedlemmar. och på anslagstavlan på kvartersgården.

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen. Namn och telefonnummer till styrelsemedlemmar. och på anslagstavlan på kvartersgården. Information för dig som är nyinflyttad eller har bott här ett tag. Det kan vara bra att veta hur det fungerar i föreningen, vilka förmåner och förpliktelser som vi boende har. Husen byggdes 1984. Föreningen

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Upprättande datum: 2013-06-17 Rev datum: Rev Brf Fiskartorpet 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta.

Läs mer

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5

Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Fredsgatan 5 Län Halland Typ Villa Kommun Halmstad Storlek 58 m2 Område Oskarström Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Fredsgatan 5 Charmig villa med stor tomt! Charmig 40-tals villa på

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till Brf. Skäcklinge Äng. MEDLEMSINO Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i Bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Solvändan Solna 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal Här kan

Läs mer

Innehållsförteckning 2008-09-11 1(11)

Innehållsförteckning 2008-09-11 1(11) 1(11) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Allmänt... 2 BRF Myrlejonet nr 1... 2 Årsmöten... 2 Styrelse... 2 Nycklar... 2 Trivas tillsammans... 2 Förändringar i lägenheten... 3 Bredband, TV och

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 12 INSATS, AVGIFTER M M För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Insats, årsavgift,

Läs mer

Västeråshus 25. Fakta och information om föreningen för våra medlemmar. 2014-05 sid!1

Västeråshus 25. Fakta och information om föreningen för våra medlemmar. 2014-05 sid!1 Västeråshus 25 Fakta och information om föreningen för våra medlemmar INNEHÅLL Välkommen, Dina informationskanaler 2 Kort om föreningen 3 Att bo i bostadsrätt 4-5 Fastighetsskötsel, felanmälan 6 Försäkringar

Läs mer

Brf Styrmannen på Norra Älvstranden 1. Bostadsinformation. 3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen

Brf Styrmannen på Norra Älvstranden 1. Bostadsinformation. 3. Bokning och upplåtelseavtal. 5. Information från bostadsrättsföreningen Brf Styrmannen på Norra Älvstranden 1. Bostadsinformation Här finner du inledande information från JM om din nya bostad. 2. Bostadsfakta Här kan du själv sätta in din Bostadsfakta. 3. Bokning och upplåtelseavtal

Läs mer

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31

Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Egnahemsvägen 31 Län Dalarna Typ Villa Kommun Avesta Storlek 108 m2 Område Krylbo Tillträde tidigast 2012-04-15 Gatuadress Egnahemsvägen 31 Trevlig 60-tals villa med bra läge på hörntomt i lugnt villaområde

Läs mer

KOM IHÅG LISTA 2016. Innehållsförteckning:

KOM IHÅG LISTA 2016. Innehållsförteckning: KOM IHÅG LISTA 2016 Innehållsförteckning: Programförklaring... 2 Styrelsen 3 Husombuden.. 3 Valberedningen. 4 Kvartershuset. 4 Sophanteringen 5 Garage och parkeringsplatser. 6 Försäkringar.. 7 Ventilationssystem/spisfläkt

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret 1 (7) Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret Inledning I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (nedan kallad brh) ansvarar för att underhålla

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. STJÄRNEHUS 8

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. STJÄRNEHUS 8 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. STJÄRNEHUS 8 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Ängsvägen 39 Kommun Sollefteå Storlek 6 rum (4 sovrum) / 136 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Ängsvägen 39 Kommun Sollefteå Storlek 6 rum (4 sovrum) / 136 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6 rum (4 sovrum) / 136 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt med underbar utsikt över Sollefteå stad. Ett ljust och öppet

Läs mer

Län Blekinge Typ Villa Kommun Karlskrona Storlek 145 m2 Område Rödeby Tillträde tidigast Gatuadress Södra Bostorp 221

Län Blekinge Typ Villa Kommun Karlskrona Storlek 145 m2 Område Rödeby Tillträde tidigast Gatuadress Södra Bostorp 221 Södra Bostorp 221 Län Blekinge Typ Villa Kommun Karlskrona Storlek 145 m2 Område Rödeby Tillträde tidigast Gatuadress Södra Bostorp 221 Enplansvilla på hörntomt med altan delvis under tak i norr, stenlagd

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler.

För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna hållas i gott skick krävs gemensamma regler. Trivsel- och ordningsregler i Brf Gröna Husen, Lidingö Antagna vid årsmötet 2016-05-03 - - - - - - - För att föreningen ska fungera, området vara tryggt och trivsamt samt fastigheten och utemiljön kunna

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen.

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Sid. 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Enligt beslut av styrelsen, 9 juni 2013. Ändring av tvättider enligt

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sveaborg Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

Häradsvägen. Tvåplansvilla - Skånes Värsjö! Län Skåne Typ Villa Kommun Örkelljunga Storlek 190 m2 Område Skånes Värsjö Tillträde tidigast

Häradsvägen. Tvåplansvilla - Skånes Värsjö! Län Skåne Typ Villa Kommun Örkelljunga Storlek 190 m2 Område Skånes Värsjö Tillträde tidigast Häradsvägen 23 Län Skåne Typ Villa Kommun Örkelljunga Storlek 190 m2 Område Skånes Värsjö Tillträde tidigast Gatuadress Häradsvägen 23 enligt överenskommelse Tvåplansvilla - Skånes Värsjö! I bymiljö finner

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kattbergsvägen 1

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Kattbergsvägen 1 Län Gävleborg Gatuadress Kommun Nordanstig Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 264 m² Område Strömsbruk Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Rymlig villa med egen

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast

Axmarstig. Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Axmarstig 208 Län Gävleborg Typ Villa Kommun Gävle Storlek 220 m2 Område Axmar Tillträde tidigast Gatuadress Axmarstig 208 enligt överenskommelse Idylliskt läge i havsnära bruksmiljö! Stor byggnad i idyllisk

Läs mer

Soltorpsvägen. Påkostad 1,5-plansvilla från 2012! Län Stockholm Typ Villa Kommun Botkyrka Storlek 230 m2 Område Tumba - Solbo Tillträde tidigast

Soltorpsvägen. Påkostad 1,5-plansvilla från 2012! Län Stockholm Typ Villa Kommun Botkyrka Storlek 230 m2 Område Tumba - Solbo Tillträde tidigast Soltorpsvägen 15 Län Stockholm Typ Villa Kommun Botkyrka Storlek 230 m2 Område Tumba - Solbo Tillträde tidigast Gatuadress Soltorpsvägen 15 enligt överenskommelse Påkostad 1,5-plansvilla från 2012! Modern

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer