Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum"

Transkript

1 Rapport Linné2007 Carl von Linnés 300-årsjubileum 1

2 Innehållsförteckning 3 Förord 5 Inledning 6 Bakgrund 7 Rapportens förutsättningar 8 Mål och målgrupper 10 Organisation 12 Kommunikation 16 Nationella projekt 20 Ämneskommittéer 24 Regionalt firande 36 Internationell verksamhet 42 Linnéminnen 43 Minnesmärken 44 Ekonomi 46 Utvärdering och resultat 50 Personal 51 Om rapporten 2

3 Förord Linné2007 ett jubileum med genomslag Att planera är en sak, att genomföra en annan. När planeringen inför 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse påbörjades fanns det förhoppningar om ett jubileum med starkt genomslag, både i Sverige och runt om i världen. När nu jubileumsåret är över kan vi konstatera att förväntningarna inte bara infriades, de överträffades. Linnéåret 2007 blev ett av de stora svenska jubileerna. De gjorda utvärderingarna visar på ett unikt genomslag i media, vad gäller böcker, arrangemang och olika åldersgrupper. Inte minst har satsningen på skolan fått unga människor att stifta bekantskap med en av våra största svenska naturvetare. Linnés insatser som ekolog har passat väl ihop med den pågående miljö- och klimatdebatten. Många har arbetat med Linnéjubileet. Till dem vill jag rikta ett varmt tack. Utan alla ideella insatser hade Linné2007 inte varit möjligt att genomföra. Belöningen blir bland annat att ha fått vara med om att genomföra ett jubileum vars genomslag förhoppningsvis kommer att sträcka sig många år framåt. Linnéåret 2007 är över. Men erfarenheterna och inspirationen från alla aktiviteter ska vi ta vara på. Linnéfirandet tar nu andra former men det upphör inte. Anders Björck Ordförande Linné2007 3

4 A. A. Linnévisan, invigning i Växjö 28 jan 2007 B. A Tribute to Linnaeus, Chelsea Flower Show C. Linné på styltor, invigning i Växjö 28 jan 2007 D. Linné was here, Ålleberg B. C. D. 4

5 Inledning Linné2007 Inledning Jubileet som uppmärksammade Carl von Linnés 300-årsdag Jubileet som rörde sig fritt mellan historia, modern naturvetenskap, kultur och festligheter Jubileet som riktade blickarna mot samtiden och framtiden Jubileet som lockar fram morgondagens Linné och Linnéa? Det här är en slutrapport från Linné2007. Den beskriver främst de nationella satsningarna och de samarbeten som Linnésekretariatet deltog i. Samarbetet var mycket intensivt med de nio regioner i Sverige som hade egna Linnésatsningar. Dessutom var det många andra länder som också uppmärksammade jubileumsåret. De siffror som redovisas kring andra parter än Linnésekretariatet ska ses som fingervisningar snarare än som absoluta sanningar. Uppgifterna är hämtade från respektive region, ämneskommitté samt ansvariga för de nationella projekten. Stockholm den 23 maj 2008 Åse Berglund Generalsekreterare Linné2007 5

6 Bakgrund Så startade Linné2007 A. De första initiativen till Linnéjubileet togs redan Tack vare entusiasm, tålamod och goda idéer var det snart allt fler som ville vara med och fira Linné. År 1999 initierades det informella nationella nätverket Hela Sveriges Linné. Det hade representanter från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Svenska Linnésällskapet (ordf. Carl-Olof Jacobson), Kronobergs län (Claes Sjöblom från länsstyrelsen och Ingemar Johnsson från landstinget) samt Skåne med representanter från både Lund (Christer Hjort) och Helsingborg (Widar Narvelo). Gruppen träffades cirka två gånger per år mellan 1999 och Nätverksträffarna lyfte fram möjliga projekt och evenemang inför 300-årsjubileet Landshövdingarna i Uppsala, Kronoberg och Skåne län skrev till utbildningsminister Thomas Östros i maj 2004 med förslag om inrättandet av en nationell jubileumskommitté. Detta trots att kulturminister Marita Ulvskog redan i januari 2004 i ett svar på en enkel fråga i riksdagen sagt att 300-årsjubileet inte i första hand är en fråga för regeringen. Först när Leif Pagrotsky tillträdde som utbildnings- och kulturminister hösten 2004 kom en dialog med utbildningsdepartementet igång. De tre landshövdingarna uppvaktade departementet vid flera tillfällen under En interimskommitté med Anders Björck som ordförande och representanter från de tre länen, KVA och Linnésällskapet tillsattes i väntan på beslut från departementet. Efter ansökan hos Vetenskapsrådet fick Svenska Linnésällskapet under våren 2004 medel för att tillsätta ett nationellt sekretariat med placering vid KVA. Den 26 maj 2005 tog regeringen beslut om att uppdra åt Vetenskapsrådet att samordna det nationella högtidlighållandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Vetenskapsrådet skall för ändamålet inrätta en delegation skrev man från utbildningsdepartementet och fortsatte: regeringen utser ordförande (Anders Björck, landshövding i Uppsala) och vice ordförande (Gunnel Gustafsson, bitr. generaldirektör Vetenskapsrådet). Regeringen angav även vilka övriga organ som borde representeras i delegationen och avsatte 7 mkr i ett första skede. Den 8 september samlades delegationen för första gången. På dagordningen stod: information om delegationens uppdrag och om tilldelade och äskade medel samt om den preliminära organisationen. Beslut togs om suppleanter för ledamöterna, om val av arbetsutskott och om policyfrågor kring delegationens arbetssätt. Arbetet kunde påbörjas, regionerna började organisera sitt arbete och Linnésekretariatet byggdes upp under ledning av generalsekreterare Åse Berglund, sekretariatet placerades vid Kungl. Vetenskapsakademien med administrativ bas vid Vetenskapsrådet. De första uppgifterna handlade om att inventera vilka förberedelser som initierats och var de pågick. Kommunikationen började förberedas och logotyp, hemsida, nyhetsbrev och en samlande grafisk form togs fram. A. Linnémuseet i Uppsala 6

7 Rapportens förutsättningar Några utgångspunkter och sammanfattande resultat Hur sammanfattar man ett jubileum som haft spridning över hela Sverige och ytterligare 29 länder där människor i alla åldrar medverkat på ett eller annat sätt? Det har skrivits böcker, hållits föredrag, grävts i trädgårdar och framställts utställningar i en aldrig sinande ström. Att sammanställa en rapport som täcker allt är omöjligt. Därför är den här rapporten avgränsad till Linnédelegationens ansvarsområden och de nio regioner i Sverige som samarbetade under jubileet. Därutöver har det gjorts några enstaka nedslag. Rapport, tre metoder A. Enkätundersökning. För att ge en så samlad bild som möjligt genomfördes enkätundersökning riktad till de nio regionsamordnarna samt till projektansvariga i ämneskommittéer och nationella projekt. Regionsamordnarna har tagit in uppgifter från projektägare i sina regioner. Enkätsvaren inkom till det nationella sekretariatet senhösten 2007 och har kompletterats under våren Underlaget kan inte ses som heltäckande utan snarare som en fingervisning om omfattningen av regionernas insatser. Sammantaget har cirka 550 projektägare lämnat underlag vilket kan anses som en låg siffra. Därtill kommer ämneskommittéer och nationella projekt. Underlaget grundar sig på de siffror som lämnats till sekretariatet fram till och med april 2008: Av enkätsvaren kan man dra slutsatsen att: 90 procent har använt den kommunikationsplattform som sekretariatet tagit fram. Alla har nått ut till barn och ungdom. 90 procent anser att de i stor utsträckning nått ut till barn och ungdom. Alla anser att de har medverkat till att bredda bilden av Linné. Alla har följt miljöpolicyn och 70 procent har genomfört miljökompensatoriska åtgärder. Alla har samarbetat inom regionerna med såväl andra institutioner, föreningar som näringsliv. 70 procent uppger att Linnéjubileet skapat nya arbetstillfällen. 90 procent har skapat nya nätverk, varav flertalet kommer att fortsätta samarbetet efter B. Synovate-rapport Inför jubileets start genomfördes en Synovate-undersökning där man ställde frågor om allmänhetens kännedom om Carl von Linné samt ungdomars (över 16 år) kännedom om Carl von Linné samt om inställningen till naturvetenskap och forskning. En uppföljning gjordes ett år senare, det vill säga hösten 2007, med redovisning 28 januari Läs mer under avsnittet Utvärdering. C. Medieanalys En medieanalys genomfördes under senhösten av Angalia AB. Läs mer under avsnittet Utvärdering och resultat. 7

8 Mål och målgrupper Den unge Linné lockar fram morgondagens Linné och Linnea A. I utbildnings- och kulturdepartementets uppdrag påpekades att Linnéjubileet har en stor potential att kunna ge positiva effekter inom allt från turism och Sverigebilden utomlands till ökat intresse hos unga för naturvetenskaplig utbildning och forskning. Redan i ett tidigt skede stod det klart att jubileet skulle försöka bredda bilden av Carl von Linné och att lyfta fram den unge, nyfikne och vetgirige Linné. Regionerna samlades och konkretiserade inriktningen i en kommunikationsplattform, i samarbete med kommunikationsbyrån Full Tank. Inriktningen skulle komma att påverka valet av grafiskt manér och genomsyra all verksamhet som sekretariatet producerade. Mål Jubileet fick två tydliga och övergripande mål, bägge med ett antal delmål eller sekundärmål som styrde arbetet under året. Mål 1 att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné Den allmänna bilden av Linné var tidigare mycket smal och handlade främst om Blomsterkungen. En ny och mer sammansatt Linné skulle kunna väcka nytt intresse: Linné som naturvetare, läkare, systematiker, ekolog, geovetare, nationalekonom, folklivsforskare, språkförnyare och lärare. Exempel på konkreta budskap som jubileet ville föra fram: Linné var en framstående naturvetare mest känd för klassifikationssystemet och namngivningssystem. Linné var ett visionärt och tvärvetenskapligt universalgeni. Linné var världens förste ekolog och beskrev samband och kretslopp med ett globalt synsätt. Linné var världsberömd och bidrog till att Sverige blev en världsledande nation inom vetenskap och forskning. Han brevväxlade med personer över hela världen. Linnés apostlar hade stor betydelse för utvecklingen av forskning och vetenskap i Sverige och internationellt, inte minst i de länder de besökte under sina upptäcktsresor. Linné hade humor och var karismatisk. Mål 2 Linnéjubileet ska inspirera och utmana Exempel på hur delmålen formulerades: Vi vill bidra till ökad kunskap och väcka nyfikenhet och upptäckarglädje bland barn och ungdomar. Vi vill inspirera unga forskare. Vi vill hitta dagens och morgondagens Linné och Linnéa. Vi vill använda Linné för att marknadsföra Sverige inom och utom landet. Vi ska lyfta fram Linné som symbol för naturen, biologisk mångfald, hållbar utveckling och miljöarbete. Att nå målgrupperna De primära målgrupperna var barn och ungdom, unga forskare samt turister och besökare från hemorterna, övriga Sverige och andra länder. De sekundära målgrupperna var specialintresserade Linnékännare och allmänt kunskapstörstande allmänhet. För att lyckas i kommunikationen var det viktigt att hitta ett tilltal som verkligen nådde fram till målgrup- 8

9 B. A. Forskning för folket B. Linnés Hammarby, interiör C. Stora Vattendagen, Kulturhuset, Stockholm D. Linnéträdgården, Uppsala, odlingar E. Linné was here, Gotland C. D. E. perna. Hur gjorde Linné själv när han skapade horder av intresserade ungdomar som älskade att höra hans föredrag? Slutsatsen var enkel: jubileet skulle firas i Linnés egen anda. Förutom mål och målgrupp ringade jubileet in ett antal värdeord som harmonierade med Linné och den verksamhet som jubileet ville bedriva: kreativitet, nyfikenhet och vetenskap. Miljöpolicy Att Linné var ekolog och betraktade jorden ur kretsloppsperspektiv var känt sedan tidigare. Tack vare Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo fick begreppet Linné var världens förste ekolog starkt fäste i jubileets organisation och kommunikation. Med hjälp av Widar Narvelo fastställde jubileet också ett miljöprogram och en miljöpolicy. Alla godkända arrangörer av jubileumsaktiviteter förband sig att följa miljöpolicyn och fick därmed också använda jubileets logotyp. Miljöhänsynen påverkade sekretariatets verksamhet i allt, från valet av tågresor som transportmedel till miljömärkt papper till trycksakerna. Det ekologiska tänkandet genomsyrade hela organisationen och kompletterades med kompensationsåtgärder och köp av utsläppsrätter för att neutralisera jubileets klimatpåverkan. Miljöarbete blev med tiden en naturlig del under Linnéfirandet. 9

10 Organisation Vinnande vägval och vem som gjorde vad När ramarna väl var satta skulle jubileet organiseras på ett sätt så att det fungerade såväl regionalt och nationellt som internationellt. Jubileet behövde legitimitet och kvalitetssäkring. Ordförande Anders Björck tillfrågade Hans Majestät Konungen om han ville vara jubileets beskyddare. Kungen accepterade med glädje. Hederskommittén Dessutom tillsattes en hederskommitté med representanter från regeringen, de Kungliga Akademierna, Vetenskapsrådet och Linnean Society. Följande personer ingick i hederskommittén 2005: talman Björn von Sydow, statsminister Göran Persson, utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, ärkebiskop K-G Hammar, generaldirektör Vetenskapsrådet Pär Omling, preses KVA Jan Lindsten, rektor SLU Ann- Christin Bylund (Sveriges Lantbruksuniversitet), professor Gordon McGregor Reid, President of the Linnean Society, London. I samband med regeringsskifte och tillsättande av ny ärkebiskop samt ny rektor för SLU ändrades sammansättningen och följande personer tillsattes fr o m den 1 januari 2007: talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Lars Leijonborg, ärkebiskop Anders Wejryd, generaldirektör Pär Omling,Vetenskapsrådet, preses KVA, Bo Sundqvist, professor David F Cutler, President of the Linnean Society, London. Delegationen För det övergripande operativa ansvaret tillsattes en delegation bestående av 13 ledamöter. Följande personer ingick i delegationen: landshövding Anders Björck var ordförande och bitr. generaldirektör Vetenskapsrådet Gunnel Gustafsson var vice ordförande. Övriga ledamöter var landshövding Kronoberg Lars-Åke Lagrell (med ersättare länsråd Claes Sjöblom som i praktiken fungerade som ordinarie), landshövdingen i Skåne Bengt Holgersson som 1 juli 2006 ersattes av Göran Thunhammar (ersättare länsöverdirektör Liselotte Reiter), generaldirektör Olle Wästberg Svenska Institutet (ersättare Hans Lepp), rektor Uppsala Universitet Bo Sundqvist som 1 juli 2006 ersattes av Anders Hallberg (ersättare Roland Moberg), rektor Lunds Universitet Göran Bexell (ersättare Christer Hjort), rektor Växjö universitet Johan Sterte, (ersättare Ylva Daveby), ständig sekreterare KVA Gunnar Öquist (ersättare Per Hedenqvist), ordf. Linnésällskapet Carl-Olof Jacobson (ersättare Eva Willén), vd Visit Sweden Thomas Brühl (ersättare Bosse Söderström), Riksantikvarie Inger Liliequist (ersättare Per Magnus Nilsson), museichef Christina Hallman Naturhistoriska riksmuseet (ersättare Staffan Thorman). Den 23 mars 2006 invaldes även rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet (SL) Lisa Sennerby Forsse. Delegationen hade under åren sammanlagt tolv sammanträden. Arbetsutskottet Ett arbetsutskott (AU) förberedde ärenden och tog beslut om de mer löpande frågor som uppkom under året. I AU ingick ordförande Anders Björck, vice ordförande Gunnel Gustafsson, Carl-Olof Jacobson, Roland Moberg, Claes Sjöblom och Åse Berglund. Adjungerade var Mats Bergquist (ansvarig för internationella frågor) och Mikael Strandänger (näringslivsrelationer). AU hade sammanlagt 16 sammanträden. Sekretariatet Linnésekretariet ansvarade för det operativa arbetet och de dagliga kontakterna med regionerna, sponsorer, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Sekretariatet, placerat på Kungl.Vetenskapsakademien, hade följande sammansättning: Åse Berglund var generalsekreterare, Mats Bergquist internationell rådgivare, Kajsa Eriksson presschef till och med januari 2007, Mariethe Larsson presschef från och med januari 2007, Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren projektkoordinatorer, Mikael Strandänger ansvarig för näringslivsrelationer och extern finansiering, Lena Stjernström marknadsföring och information, Lotta Jämtsved Millberg redaktör för nyhetsbrev och portal, Erica Wright projektkoordinator 10

11 A. A. Organisationsplan Linné2007 B. Fyrverkerier och invigning för Mr Flower Power B. och redaktör för nyhetsbrevet fram till december 2006 samt Anne-Marie Göransson och Gunnel Åhlberg som administratörer. Även Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo var knuten till sekretariatet som ansvarig för miljöfrågor. All ekonomisk hantering placerades på Vetenskapsrådet som ansvarig statlig myndighet, vilket i praktiken förde med sig att sekretariatet hade två adresser, en fysisk och en administrativ. Nio regioner De tre regioner som initierat firandet hade egna styrgrupper och projektledare. Under åren utökades skaran och kom att omfatta nio regioner med egna projektledare och styrgrupper. De nio representerade län och regioner i vilka Linné rest och skrivit om. Dessutom fanns en grupp som kallades övriga regioner. Alla regionerna arbetade utifrån egna möjligheter och agendor men samordnade övergripande policyfrågor beträffande logotyp, grafiskt manér, högtidsdagar med mera. För att samla gruppen och skapa en vi-känsla anordnades gemensamma möten om bland annat pressfrågor, marknadsföring och kalendarier. De nio regionerna och deras projektledare var: i Skåne län Christer Hjort, Kronobergs län Christina Persson och Karin F. Franzén, Kalmar/Öland Susanne Forslund, Got- land Ulrika Mebus, Västra Götaland Gunilla Adebahr, Stockholm Ingrid Dyhlén-Täckman, Uppsala Annika Windahl Pontén/Mariette Manktelow/Roland Moberg, Dalarna Erik Arrhén och i Lappland Jonas Lundqvist. Evenemang genomfördes i stort sett i hela landet. Startbild.indd Ämneskommittéer I takt med att jubileet växte stod det snart klart att det behövdes ökad styrning och samordning i olika ämnesfrågor. Därför tillsattes särskilda ämneskommittéer med egna samordnare inom följande ämnen och med följande samordnare: för högtidsdagar ansvarade Åse Berglund, internationella frågor Mats Bergquist, näringslivskontakter Mikael Strandänger, turism Mats Brunander, utställningar Carina Bergkvist, trädgård Birgitta Sandström Lagercrantz, skola Christer Hjort, folkbildning/ungdom Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren, vetenskap Mona Holmfors och Erik Lindgren. Dessutom fanns under en period en musikkommitté med Annika Windahl Pontén som samordnare. Övriga kontakter Kontakter gällande hovet, UD, departement och Posten angående frimärken samt Riksbanken angående minnesmynt och framtagande av nationella medaljer och liknande ombesörjdes på nationell nivå. 11

12 Kommunikation Ett kommunikationsprojekt i Linnés anda Carl von Linné var en mycket skicklig kommunikatör. Hans 300-årsjubileum ville naturligtvis inte vara sämre. Kommunikation Hela Linnéjubileet var egentligen ett enda stort kommunikationsprojekt. Alla marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter som genomfördes strävade efter samma sak, att bredda bilden av Linné och att inspirera unga människors lust till naturvetenskap. Att slentrianmässigt beskriva Linné som en gammal vetenskapsman som sorterade växter var därför uteslutet. Istället skulle all kommunikation kring jubileet lyfta fram nya sidor av Linné och våga ställa frågor kring vem han var och vad som drev honom. Hade Linné levt idag hade han sannolikt varit mycket bekymrad över växthuseffekten och utarmandet av arter och regnskogar. Linné värnade om kraften och mångfalden i naturen. Lena Stjernström fungerade som informations- och marknadsansvarig med uppdrag att samordna jubileets kommunikation med undantag för pressfunktionen. Logotyp Jubileets logotyp togs fram av Michel Östlund på designbyrån Hera. Mr Flower Power Kärt barn har många namn. Linné hade tidigare kallats Botanikernas furste, Nordens Plinius och Den andre Adam. På artonhundratalet fick benämningen Blomsterkungen fäste, en beskrivning som framför allt lyfter fram Linné som botanikens fader. Marknadsföringskonceptet Mr Flower Power togs fram av kommunikationsbyrån Full Tank, som tidigare arbetat fram kommunikationsplattformen. Genom att manipulera ett gammalt kopparstick från Linnés ungdom, klä honom i en paisleymönstrad skjorta från Myrorna och placera honom på en orange blomsteräng av låtsasblommor skapades ett koncept som både fångade målen i kommunikationsplattformen och innehöll den sprängkraft som behövdes för att nå ut till en bred publik. Det fungerade både i Sverige och internationellt. Mr Flower Power lanserade ett miljömärkt jubileum och visade upp Linné som en ung fritänkare och utmanare som med mod och kraft vände ut och in på sin tids gamla mönster och tankar. Konceptet speglade också Linnés karisma och hans riskbenägenhet när det gällde att marknadsföra sina idéer och sig själv. Konceptet skulle attrahera genomförare av Linnéprojekt, beslutsfattare, offentliga och kommersiella samarbetspartner och, naturligtvis, medierna. För att få så stor spridning som möjligt erbjöds samtliga aktörer inom jubileet konceptet för fri användning. Genom att projektaktörer från Skåne till Lappland och från Tokyo till New York använde samma koncept fick jubileet samma utseende oavsett var det dök upp i världen. Specialanpassningar av konceptet gjordes för olika ändamål. De nationella högtidsdagarna fick varsitt festoch inbjudningsmanér. I marknadsföringsmaterialet till Chelsea Flower Show var Mr Flower Power förpackad i en isgrå och lite mer designad omgivning. I Vetenskapsrådets projekt Forskning För Folket fick Linné istället en labbrock och befann sig i en grön miljö omringad av diverse forskningsföremål. Webb Stommen i kommunikationen kring Linné2007 utgjordes av portalen som lanserades på Karldagen den 28 januari Hemsidan innehöll komplett information om jubileets nationella och regionala projekt liksom de ämnesspecifika aktiviteterna. Portalen hade ungefär unika besökare. Nyhetsbrev Tolv nyhetsbrev producerades från 2005 till Nyhetsbreven distribuerades elektroniskt och fysiskt med en fysisk upplaga på svenska och engelska/ brev. Under hade breven tematisk karaktär och informerade om olika projekt och ämnesområden. Under 2007 hade de nyhetskaraktär och berättade om aktuella händelser och program. Regionerna distribuerade nyhetsbreven lokalt och ett antal gick till svenska ambassader runt om i världen. 12

13 A. A. Pressträff 28 jan 2006 B. Mr Flower Power gästade flygplatser över hela Sverige B. Marknadsförings- och exponeringsmaterial Ett basmarknadsföringsmaterial togs fram innehållande foldrar, vykort, mappar, affischer, tablettaskar, knappar, choklad och programflyers. Genom ett sponsorsamarbete med Arkitektkopia togs ett antal exponeringsprodukter fram i form av roll-ups, flaggor, mattor, vepor och diskar. Allt med Mr Flower Power-motiv. Förutom en produktkatalog i form av en Linnébok byggdes en beställningsfunktion på Linnéwebben där regionansvariga och andra logotypanvändare själv kunde gå in och beställa material. Regionala anpassningar av materialet kunde också beställas och gjordes i stor omfattning. Mässor För att maximera informationen ut till målgrupperna deltog Linné2007 under åren 2006 och 2007 på Turmässan, Nordiska Trädgårdar, Bok & Biblioteksmässan och Skolmässan. Under Bok & Biblioteksmässan 2006 samlades för första gången samtliga regionansvariga i en gemensam exponering vilket blev mycket kraftfullt både mot besökarna och för det interna arbetssättet skapades en Linnélounge tillsammans med Vetenskapsrådet, UR och Nationalencyklopedin i anslutning till Forskartorget där Linnéföredragen avlöste varandra. Genom ett intensivt spindeln-i-nätet-arbete fick trädgårdssamordnaren till ett samarbete med Stofair som 13

14 Kommunikation innebar att jubileumsträdgårdarna fick en framstående exponering i entrén till Nordiska Trädgårdar 2007 och ett stort antal inslag i seminarieprogrammet. Exponeringen var designad av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och fick mycket exponering på grund av sitt eleganta utförande. Annonsering Linné2007 saknade annonsbudget. Därför togs ett annonsmanér fram och erbjöds de regionala aktörerna med samma resultat som marknadsföringsmaterialet, stor spridning i olika regioner och kanaler. Genom projektet Mediepartner för en dag erbjöds landets dagstidningar den 23 maj 2007 möjlighet att bli mediepartner för en dag och använda Mr Flower Powerkonceptet i grattisannonser tillsammans med sin egen logotyp. Resultatet blev gratis helsidor i nio tidningar. Gratis annonsutrymme förhandlades också fram på sverigeresor.se. Genom ett samarbete med Svenskt Kulturarv fördubblades programkatalogen Upptäcktsresans omfång till 112 sidor och fick Linnétema. Baksidan pryddes av Mr Flower Power-annons. Upplagan var ex. En Linnébilaga producerades utan kostnad och distribuerades med Dagens Nyheter och Göteborgsposten. Samarbeten Jubileets marknadsföringskoncept erbjöds inte bara till de interna aktörerna utan också sponsorer, samarbetspartner och olika aktörer i turistsektorn. Detta strategiska grepp medförde att jubileet såg ut att ha en avsändare när det i själva verket var hundratals olika intressenter som tillsammans skapade jubileet. Genom samarbetet med Arkitektkopia producerades grattisvepor och flaggor till ett värde av 1 miljon kronor. Veporna exponerades på väl synliga platser från norr till söder Material producerades också för ambassader i England, Holland, Japan, Ryssland och Tyskland. Skånemejerierna lånade Mr Flower Power till sina mjölkpaket, sponsorerna använde honom i mässexponeringar och annonser och Mr Flower Power prydde under året Arkitektkopias budbilar över hela landet. Pressfunktionen uppdrag och organisation Pressfunktionen bestod under av en halvtidstjänst. Under 2007 var det en heltidstjänst med Mariethe Larsson som presschef. Det huvudsakliga uppdraget var att planera och utföra pressaktiviteter för de fyra nationella högtidsdagarna, de nationella projekten, andra större event som till exempel mässor och vetenskapsdagar samt för de internationella satsningarna. Samordning skedde med ansvariga för marknadsföring, extern finansiering, webb och nyhetsbrev. Pressarbetet lades upp i enlighet med jubileets kommunikationsplan. I pressarbetet ingick de dagliga presskontakterna och samarbete med en rad regioner, organisationer, myndigheter och entreprenörer. Cirka 100 pressmeddelanden publicerades på pressidan på den nationella portalen där även pressbilder fanns för nerladdning, vilket utnyttjades av 550 personer. Ett hundratal av regionernas pressmeddelanden publicerades också. Meltwater News användes som verktyg för omvärldsbevakning. På webbplatsen lades en newsfeed med artiklar om Linné och jubileet upp. För utskick, pressklipp och radio och tv-statistik användes Cision (tidigare Observer). Pressarbete Nationella högtidsdagar De nationella högtidsdagarna gästades i samtliga fall av det svenska kungahuset. Högtidsdagen i Uppsala besöktes också av det japanska kejsarparet. 28 jan Växjö. Tio presskonferenser samt två pressresor till Linnés Råshult och till glasriket. Cirka 60 journalister var ackrediterade under helgen. Festligheterna webcastades på portalen. 19 maj Råshult. Två pressträffar, en pressvisning, samt två pressresor till kyrkan i Stenbrohult och till Möckelsnäs. Cirka 30 journalister var ackrediterade. Naturmorgon i P1 och TV4 direktsände under lördagen. 23 maj Uppsala. Fem pressutflykter samt åtta presskonferenser arrangerades utöver möjligheterna att bevaka de högtidliga arrangemangen. Totalt deltog 230 ackrediterade i Uppsala, varav ett 100-tal representerade internationell press. Direktsändningar pågick bland annat under dagen i SVT:s morgonsoffa, TV4:s Nyhetsmorgon, TV4 Uppland, SR Uppland. Delar av högtidligheterna webcastades på portalen. 15 dec Jukkasjärvi. Pressvisning i Kiruna och sju presskonferenser. Ett 30-tal ackrediterade varav tio journalister representerade internationell press. SVT 24 Direkt sände den vetenskapliga konferensen och SVT:s årliga program om kungafamiljen filmade under festen i Jukkasjärvi. 14

15 A. Logotyp för Linné2007 B. Erik 191 cm, Erik och artiklar! C. Presscenter i Uppsala, maj 2007 D. Lena Stjernström, glad marknadsansvarig, lutar sig mot Mr Flower Powerkonceptet A. B. C. D. Internationellt Pressfunktionen samarbetade med ett flertal av de 29 ambassader som hade Linnéaktiviteter. Det skedde genom utbyte av pressmaterial, releaser, bilder och planering av pressaktiviteter. Svenska medier rapporterade i över 120 artiklar om de internationella aktiviteterna. Fokus var på tre prioriterade länder: Holland, England och Japan samt på USA-turnén med Systema Naturae. Pressarbete skedde på plats under det svenska statsbesöket i Tokyo. En välbesökt presskonferens hölls med ett 30-tal japanska journalister, utöver de 14 svenska journalisterna som följde statsbesöket. På Chelsea Flower Show, som besöktes av cirka journalister, deltog Linné2007 med pressmaterial och en pressträff. Övriga samarbetspartner Under året samarbetade presschefen med en rad andra informatörer, utöver regionala pressansvariga vid högtidsdagarna: pressansvariga på Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet, Polarsekretariatet, Vetenskap och allmänhet, Botaniska trädgården i Göteborg, Visit Sweden, Svenska Institutet, UD, Hovet, ett flertal ambassader och länsstyrelser, kommuner, universitet, externa finansiärers pressenheter och inte minst regionernas samordnare. Hur gick det? Läs mer under avsnittet Utvärdering om det massiva genomslag som informations- och marknadsföringsarbetet fick. 15

16 Nationella projekt Projekt som breddar bilden av Linné och lockar unga till naturvetenskap Linné2007 är på sätt och vis summan av alla de tusentals projekt och aktiviteter som genomfördes under Många drog åt samma håll, några tog andra riktningar. Under året genomfördes fem nationella projekt med tydligt fokus på att nå jubileets övergripande mål: att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné och att locka fler unga till forskning och naturvetenskap. De fem nationella projekten var: Linnéträdgården A Tribute to Linnaeus på Chelsea Flower Show, vandringsutställningen Kaos von Linné, filmen Expedition Linné, Skolprojekt Linné och jubileumsboken System och passion. Sverige vann guld på Chelsea Flower Show med A Tribute to Linnaeus Guldmedaljvinnande bidraget A Tribute to Linnaeus blev det första svenska tävlingsbidraget någonsin i Chelsea Flower Show, världens mest prestigefyllda trädgårdsevenemang. Bidraget designades och projektleddes av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och var en modern Linnéträdgård på 230 kvadratmeter som speglade vår tids intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Avsikten var att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form och att inspirera och intressera besökarna för det svenska sättet att förhålla sig till natur och kultur. Ursvenska material som granit, stål och timmer kombinerades med vilda växter och hortikulturens yppersta bidrag till en trädgård i en gestaltning som speglar vår tid. A Tribute to Linnaeus visar upp en svensk trädgårdskonst som söker sig nya vägar. Linnédelegationen bidrog med Linnéträdgården i samarbete med Svenska Institutet och Svenska ambassaden i London. Finansiärer var Linné2007, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Riksbankens Jubileumsfond samt Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. I samband med Chelsea Flower Show inleddes ett samarbete mellan projektgruppen och Linnean Society i London. Förutom att de hade en egen utställningsdel inne på mässområdet genomfördes även ett gemensamt seminarium A Tribute to Linnaeus and his Legacy. Antal besökare vid trädgården var över Efter Chelsea Flower Show flyttades trädgården till Botaniska Trädgården i Göteborg och blev en del av det svenska firandet. Ulf Nordfjell sammanfattade projektet så här: Det bästa i själva projektet med Chelsea Flower Show var att projektet blev älskat av alla besökare, press och media, inte minst i Storbritannien. Kaos von Linné en vandringsutställning Kaos von Linné är en vandringsutställning om att ordna världen. Konst, vetenskap och vardag i en enda salig röra. Utställningen handlar om människans behov av ordning. Carl von Linné själv finns inte med överhuvudtaget, men utställningen tar avstamp i hans epokgörande tankar. Målet med utställningen var att få fler intresserade av forskning, i synnerhet högstadieungdomar. Att utifrån Linné få besökaren att fundera på sitt eget sätt att systematisera och ordna sitt liv. Riksutställningar, Länsmuseet på Gotland, Vetenskapsrådet och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarade för projektet. Annmari Kastrup var projektledare. Utställningens fyra delar: I. Litet kaos. Initiationsrit i form av smått förvirrat rubricerade inträdesdörrar. II. Stort kaos. Stor kub med 1700-talets syn på omvärlden. III. Jättekaos. Slumpmässigt valda delar av en ännu större kub bestående av 2000-talets syn på omvärlden. IV. Kaoskatalog. Rikt illustrerad katalog. Utställningsplatser: Smålands Museum i Växjö, Upplandsmuseet i Uppsala, Länsmuseet på Gotland, Vänersborgs Konsthall, Skellefteå museum, Universeum i Göteborg och Historiska museet i Stockholm. Utställningen hade i anslutningen till jubileumsperioden minst besökare och omsatte kronor. 16

17 A. Mattias Klum och Lorena Grubisic, Expedition Linné B. Konung Carl XVI Gustaf besöker Kaos von Linné A. B. Expedition Linné Expedition Linné är en dokumentärfilm och upptäcktsresa till sju kontinenter som även blickar ut i rymden, ned i havsdjupen och in i framtiden. Filmens mål är att underhålla, informera, utbilda, motivera och inspirera nya generationer samt en nyfiken och intresserad allmänhet. Att få dem att inse att hur vi handlar och beter oss idag har betydelse för imorgon. Att vår framtid hänger på att vi gör som Linné iakttar, är nyfikna och värnar om det vi ser. Expedition Linné vill locka fram nyfikenheten att upptäcka och utforska. I centrum står den livsavgörande frågan: Hur ska vi handla idag för att överleva i morgon och hur kan vetenskap och forskning bidra till en bättre värld? Resan sker i Linnés anda och är präglad av nyfikenhet och upptäckarglädje. Några av världens främsta forskare och experter försöker ge svar på frågorna. Expeditionens huvudpersoner är tre unga forskarintresserade, alla runt 20 år, men med vitt skilda bakgrunder. De inte bara iakttar och utforskar utan försöker tänka själva och ifrågasätta. Under resans gång förändras de. De blir djupt påverkade av sina intryck och upplevelser. Expeditionsledare är den världsberömde naturfotografen Mattias Klum. Han är liksom Linné i det närmast be- satt av att dokumentera naturen och hur allt hänger ihop. Filmens producent är den välkände journalisten Folke Rydén, internationellt prisbelönt dokumentärfilmare. De två fungerade på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) som projektledare. Finansiärer är Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Linné2007, SVT och med stöd från Kungl. Vitterhetsakademien, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova, Vetenskapsrådet, European Commission, European Environment Agency. Filmen hade en omsättning på kronor och har setts av långt över en miljon tittare. SVT har visat den vid tre tillfällen. Skolprojekt Linné Syftet med Skolprojekt Linné var och är (eftersom projektet lever vidare även efter Linné2007) att bidra med inspiration och goda idéer till lärare som kan användas i hela skolan i ett tvärvetenskapligt inriktat arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang tillsammans med många andra ämnen. Projektets övergripande mål är att stimulera till lärande, fortsatta studier och även till forskarutbildning och forskning. Målgruppen är främst lärare inom förskola, 17

18 Nationella projekt grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Nationellt Resurscentrum för biologi och bioteknik ansvarar för projektet och som projektledare har Britt-Marie Lidesten och Christer Hjort fungerat. Skolprojektet i korthet: projektet syftar till att stimulera nyfikenhet, upptäckarglädje och lusten att lära. Det vill inspirera till ett undersökande arbetssätt. Det vill ge tillfälle till reflektion över Linné och hans tid, samt stimulera till diskussion om utvecklingen fram till idag och i framtiden. Projektet utgår från aktuell forskning inom olika kunskapsområden och är konkret användbart i skolan. Det genomsyras av ett miljöperspektiv, det vill säga hållbar utveckling och biologisk mångfald. Naturmiljön och utomhuspedagogik är centralt. Projektet är anpassat till skolans styrdokument och visar att arbete med Linné som utgångspunkt ger stora möjligheter att nå såväl läroplansmål som mål i olika ämnen. Det ska kunna användas för lärare med olika utbildningsbakgrund och för olika åldrar i olika undervisningssituationer. Projektet omsatte mkr under Linné2007. Medfinansiärer var Myndigheten för skolutveckling, Linnédelegationen, fonder/stiftelser och sponsorer samt Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik häften distribuerades, ett bashäfte och sex olika temahäften. Bashäftet bestod av Linnelektioner och inspiration för kunskap. Teman i idéhäftena: Berättarteknik, Uteklassrummet, Upplev 1700-talet, Livsviktiga läkemedel, I Linnés spår och Efter Linné. 428 skolor anmälde sig som Linnéskola 2007 och lärarna knöts till ett nätverk som regelbundet fått ett nyhetsbrev från Skolprojekt Linné. Fler än elever, från förskola/naturskola till gymnasier och vuxenutbildningar, arbetade med Linnéteman under Det skedde även i många andra skolor än de som anmält sig som Linnéskola Cirka nedladdningar har gjorts från hemsidan, där skolmaterialet funnits som pdf sedan hösten Dessutom har 27 lärardagar med sammanlagt 1460 deltagare genomförts. På 55 platser (mässor etc) har det informerats om Skolprojekt Linné för cirka besökare. System och passion den officiella jubileumsboken Bokförlaget Natur & Kultur gav ut boken System och passion som i samråd med Linné2007 valdes till officiell Jubileumsbok. Boken System och passion tar med läsaren på en resa i ord och bild genom Linnés sexualsystem, dess uppbyggnad och historia. De vackra och unika fotografierna av Helene Schmitz visar systemets ursprungliga 24 klasser och Nils Uddenbergs text låter oss följa Linné från ungdomstiden i småländska Stenbrohult till livet som uppburen Uppsalaprofessor med världsrykte. System och passion hyllar det levande minnet av Carl von Linné och bidrar till att sprida hans namn och gärning ut i världen. För botanisk fackkunskap och bildtexter stod Pia Östensson, biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Projektledare var Björn Linnell/Marie Tamm, Natur & Kultur. Ansvarig utgivare var Bokförlaget Natur & Kultur. Den svenska upplagan uppgick till exemplar. Boken översattes även till engelska och japanska. Den engelska upplagan trycktes i exemplar, och den japanska i 600. En fransk översättning i samarbete med bokförlaget Belin trycktes i 5000 exemplar. Som komplement framställdes en fotoutställning. Utställningen omfattade 24 förstoringar av olika blommor enligt Linnés klassifikationssystem med 24 klasser. Projektansvariga för utställningen var Helene Schmitz och Karin Foberg. Utställningen hade sammanlagt besökare och visades på museer och festivaler i Sverige, Belgien, Frankrike, Polen, England, Tyskland och Irland. En rad föredrag kring boken och utställningen genomfördes också. 18

19 A. Skolprojekt Linné, naturruta B. System och passion, Nils Uddenberg och Helene Schmitz C. Skolprojekt Linné, Linnélektioner D. Jubileumsboken, System och passion A. B. C. D. 19

20 Ämneskommittéer Samordning i ämneskommittéer gav hävstångseffekt Linnéjubileets olika ämnesområden samordnades i ett antal nationella ämneskommittéer: Folkbildning, Högtidsdagar, Internationell verksamhet, Näringslivskontakter, Skola, Trädgård, Turism, Utställningar samt Vetenskap/forskning. Respektive projektledare ansvarade för att samordna de olika intressenternas behov med de nationella och regionala intressena. De hade kontinuerliga nätverksmöten. Här följer en sammanfattning med undantag för Högtidsdagar, som redovisas under respektive regional sammanfattning, Internationell verksamhet som har ett eget avsnitt i rapporten, Näringslivskontakter, som återfinns under ekonomiavsnittet, samt Skola, som redovisas under det nationella projektet Skolprojekt Linné. Folkbildning Linné var en äkta folkbildare. För honom var lärandet livslångt. Han vågade bryta mot gamla traditioner och han blev vår förste sexualupplysare. Linné var intresserad av det mesta. Det är inte bara naturen han skildrar från sina resor utan också miljöer, människor, språk, levnadsvillkor och traditioner. Därför kan man genom folkbildningen närma sig Linné från flera olika intressanta håll. Ämnesgruppen Folkbildning spred genom olika samarbeten och mindre enskilda projekt av det nationella sekretariatet kunskap om Carl von Linné. Projektkoordinatorer var Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren. Följande institutioner medverkade med program under jubileumsåret: ABF, Bok- och Biblioteksmässan, Biologiskt resurscentrum, Folkuniversitetet, Kemilärarnas resurscentrum Kungl. Vetenskapsakademien, Nätverket Vetenskap/ Forskning Linné 2007, Polarsekretariatet, Studiefrämjandet, Studieförbundet vuxenskolan, Södertörns Högskola TV 4 och Vetenskapsrådet. Inom ramen för Folkuniversitetet hade dessutom Senioruniversiteten i Uppsala och Stockholm ett flertal verksamheter med Linnéanknytning. Ett exempel på ett projekt: Linné2007 tog tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) fram en studiehandledning baserat på Natur & Kulturs nyutgåvor av Linnés reseböcker. I övrigt hänvisas till där studiecirklar och andra arrangemang av Linné har upprättats. Sammanfattningsvis kan konstateras att otroligt mycket har skett inom folkbildningsområdet. Studieförbunden har inte redovisat besökare och ekonomi. Trädgårdarna lockade miljonpublik Trädgårdskommitténs mål var att öka intresset för svensk trädgårdskonst och därmed locka både svenska och internationella besökare till jubileumsträdgårdarna och andra liknande besöksmål. Projektledare var Birgitta Sandström Lagercrantz. Under jubileet fanns det två grupper av trädgårdar: jubileumsträdgårdar och övriga trädgårdar. Med jubi- A. B. 20

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Kursansvarig: Marie Carlsson Våren 2011 Av: Emma Ask emmaask@gmail.com 2011-05-31 Praktikrapport

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Landets museer lockar fler besökare

Landets museer lockar fler besökare Pressmeddelande 2015-01-13 Landets museer lockar fler besökare Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att museerna

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

SVERIGES SCHACKFÖRBUND

SVERIGES SCHACKFÖRBUND SVERIGES SCHACKFÖRBUND Styrelsen 2007-02-03 Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack - synas.. - säljas.. - stimuleras... - styras.. Inledning Schack har i breda kretsar blivit en symbol för taktik och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2017 Vetenskap & Allmänhet VAD GÖR VA? Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Dialog och öppenhet

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Vetenskap & Allmänhet, VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

Vetenskap & Allmänhet, VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare Vetenskap & Allmänhet, VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare Forskning berör oss alla och påverkar vår framtid. Därför måste allmänheten få större insyn och vara med och diskutera

Läs mer

Vem äger Linné? malaria), förberedde man sitt jubileum. Det var faktiskt så att man på allvar trodde att Linné var holländare!

Vem äger Linné? malaria), förberedde man sitt jubileum. Det var faktiskt så att man på allvar trodde att Linné var holländare! Vem äger Linné? S A M TA L M E D Å S E B E R G L U N D, Å R E T S P R O J E K T L E D A R E 2 0 0 7 Av Torbjörn Wenell, sekreterare i Svenska ProjektAkademien wenell@projektkultur.se Åse Berglund, generalsekreterare

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

FDIU är en liten organisation. Bara i samarbete med partners nationellt och regionalt kan de regionala och länkade konferenserna bli verklighet.

FDIU är en liten organisation. Bara i samarbete med partners nationellt och regionalt kan de regionala och länkade konferenserna bli verklighet. Upprop för nationellt partnerskap: samverkan om SVIT04, länkade regionala konferenser den 2 november 2004 kring skapande och lärande med stöd av medier och IT Föreningen Datorn i Utbildningen (FDIU) inbjuder

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm.

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm. Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté 2008-03-07 kl 18.00-21.30, Bosön, Stockholm. 1 (4) Närvarande: Jan-Erik Wettermark, Gunnar Wall, Lennart Gustafsson, Karin Dahl och Gunnel Svensson. Ej närvarande:

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ?

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? STOCKHOLM MEETING 27 SEPTEMBER 2012 PROGRAM Moderator: K-G Bergström 13:30 Agneta Bladh, Vetenskap & Allmänhet (VA) och Barbara Cannon, Kungl.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub 2017-05-02 Dnr/Ref.no. 6.4-2016-337 Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub Datum & tid: tisdagen 2 maj 15:00-17:00 Plats: KB, Humlegården, Klemmingrummet, plan 6 Närvarande: Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll. Närvarande ledamöter: Bo Edoff, Johanna Johnsson, Marie Fogelquist, Katrin Idås, Adam Hübinette (avvek 14.00), Lotta Bauer, Marina Eklund.

Protokoll. Närvarande ledamöter: Bo Edoff, Johanna Johnsson, Marie Fogelquist, Katrin Idås, Adam Hübinette (avvek 14.00), Lotta Bauer, Marina Eklund. Protokoll Datum: Tisdag 29 mars, kl. 10.00-15.30 Plats: Hundstallet Stockholm Närvarande ledamöter: Bo Edoff, Johanna Johnsson, Marie Fogelquist, Katrin Idås, Adam Hübinette (avvek 14.00), Lotta Bauer,

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

nominering till UNESCOs världsarvslistav

nominering till UNESCOs världsarvslistav The Rise of Systematic Biology Ett föreslagen f nominering till UNESCOs världsarvslistav Vad är ett världsarv? En unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer