Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum"

Transkript

1 Rapport Linné2007 Carl von Linnés 300-årsjubileum 1

2 Innehållsförteckning 3 Förord 5 Inledning 6 Bakgrund 7 Rapportens förutsättningar 8 Mål och målgrupper 10 Organisation 12 Kommunikation 16 Nationella projekt 20 Ämneskommittéer 24 Regionalt firande 36 Internationell verksamhet 42 Linnéminnen 43 Minnesmärken 44 Ekonomi 46 Utvärdering och resultat 50 Personal 51 Om rapporten 2

3 Förord Linné2007 ett jubileum med genomslag Att planera är en sak, att genomföra en annan. När planeringen inför 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse påbörjades fanns det förhoppningar om ett jubileum med starkt genomslag, både i Sverige och runt om i världen. När nu jubileumsåret är över kan vi konstatera att förväntningarna inte bara infriades, de överträffades. Linnéåret 2007 blev ett av de stora svenska jubileerna. De gjorda utvärderingarna visar på ett unikt genomslag i media, vad gäller böcker, arrangemang och olika åldersgrupper. Inte minst har satsningen på skolan fått unga människor att stifta bekantskap med en av våra största svenska naturvetare. Linnés insatser som ekolog har passat väl ihop med den pågående miljö- och klimatdebatten. Många har arbetat med Linnéjubileet. Till dem vill jag rikta ett varmt tack. Utan alla ideella insatser hade Linné2007 inte varit möjligt att genomföra. Belöningen blir bland annat att ha fått vara med om att genomföra ett jubileum vars genomslag förhoppningsvis kommer att sträcka sig många år framåt. Linnéåret 2007 är över. Men erfarenheterna och inspirationen från alla aktiviteter ska vi ta vara på. Linnéfirandet tar nu andra former men det upphör inte. Anders Björck Ordförande Linné2007 3

4 A. A. Linnévisan, invigning i Växjö 28 jan 2007 B. A Tribute to Linnaeus, Chelsea Flower Show C. Linné på styltor, invigning i Växjö 28 jan 2007 D. Linné was here, Ålleberg B. C. D. 4

5 Inledning Linné2007 Inledning Jubileet som uppmärksammade Carl von Linnés 300-årsdag Jubileet som rörde sig fritt mellan historia, modern naturvetenskap, kultur och festligheter Jubileet som riktade blickarna mot samtiden och framtiden Jubileet som lockar fram morgondagens Linné och Linnéa? Det här är en slutrapport från Linné2007. Den beskriver främst de nationella satsningarna och de samarbeten som Linnésekretariatet deltog i. Samarbetet var mycket intensivt med de nio regioner i Sverige som hade egna Linnésatsningar. Dessutom var det många andra länder som också uppmärksammade jubileumsåret. De siffror som redovisas kring andra parter än Linnésekretariatet ska ses som fingervisningar snarare än som absoluta sanningar. Uppgifterna är hämtade från respektive region, ämneskommitté samt ansvariga för de nationella projekten. Stockholm den 23 maj 2008 Åse Berglund Generalsekreterare Linné2007 5

6 Bakgrund Så startade Linné2007 A. De första initiativen till Linnéjubileet togs redan Tack vare entusiasm, tålamod och goda idéer var det snart allt fler som ville vara med och fira Linné. År 1999 initierades det informella nationella nätverket Hela Sveriges Linné. Det hade representanter från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Svenska Linnésällskapet (ordf. Carl-Olof Jacobson), Kronobergs län (Claes Sjöblom från länsstyrelsen och Ingemar Johnsson från landstinget) samt Skåne med representanter från både Lund (Christer Hjort) och Helsingborg (Widar Narvelo). Gruppen träffades cirka två gånger per år mellan 1999 och Nätverksträffarna lyfte fram möjliga projekt och evenemang inför 300-årsjubileet Landshövdingarna i Uppsala, Kronoberg och Skåne län skrev till utbildningsminister Thomas Östros i maj 2004 med förslag om inrättandet av en nationell jubileumskommitté. Detta trots att kulturminister Marita Ulvskog redan i januari 2004 i ett svar på en enkel fråga i riksdagen sagt att 300-årsjubileet inte i första hand är en fråga för regeringen. Först när Leif Pagrotsky tillträdde som utbildnings- och kulturminister hösten 2004 kom en dialog med utbildningsdepartementet igång. De tre landshövdingarna uppvaktade departementet vid flera tillfällen under En interimskommitté med Anders Björck som ordförande och representanter från de tre länen, KVA och Linnésällskapet tillsattes i väntan på beslut från departementet. Efter ansökan hos Vetenskapsrådet fick Svenska Linnésällskapet under våren 2004 medel för att tillsätta ett nationellt sekretariat med placering vid KVA. Den 26 maj 2005 tog regeringen beslut om att uppdra åt Vetenskapsrådet att samordna det nationella högtidlighållandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Vetenskapsrådet skall för ändamålet inrätta en delegation skrev man från utbildningsdepartementet och fortsatte: regeringen utser ordförande (Anders Björck, landshövding i Uppsala) och vice ordförande (Gunnel Gustafsson, bitr. generaldirektör Vetenskapsrådet). Regeringen angav även vilka övriga organ som borde representeras i delegationen och avsatte 7 mkr i ett första skede. Den 8 september samlades delegationen för första gången. På dagordningen stod: information om delegationens uppdrag och om tilldelade och äskade medel samt om den preliminära organisationen. Beslut togs om suppleanter för ledamöterna, om val av arbetsutskott och om policyfrågor kring delegationens arbetssätt. Arbetet kunde påbörjas, regionerna började organisera sitt arbete och Linnésekretariatet byggdes upp under ledning av generalsekreterare Åse Berglund, sekretariatet placerades vid Kungl. Vetenskapsakademien med administrativ bas vid Vetenskapsrådet. De första uppgifterna handlade om att inventera vilka förberedelser som initierats och var de pågick. Kommunikationen började förberedas och logotyp, hemsida, nyhetsbrev och en samlande grafisk form togs fram. A. Linnémuseet i Uppsala 6

7 Rapportens förutsättningar Några utgångspunkter och sammanfattande resultat Hur sammanfattar man ett jubileum som haft spridning över hela Sverige och ytterligare 29 länder där människor i alla åldrar medverkat på ett eller annat sätt? Det har skrivits böcker, hållits föredrag, grävts i trädgårdar och framställts utställningar i en aldrig sinande ström. Att sammanställa en rapport som täcker allt är omöjligt. Därför är den här rapporten avgränsad till Linnédelegationens ansvarsområden och de nio regioner i Sverige som samarbetade under jubileet. Därutöver har det gjorts några enstaka nedslag. Rapport, tre metoder A. Enkätundersökning. För att ge en så samlad bild som möjligt genomfördes enkätundersökning riktad till de nio regionsamordnarna samt till projektansvariga i ämneskommittéer och nationella projekt. Regionsamordnarna har tagit in uppgifter från projektägare i sina regioner. Enkätsvaren inkom till det nationella sekretariatet senhösten 2007 och har kompletterats under våren Underlaget kan inte ses som heltäckande utan snarare som en fingervisning om omfattningen av regionernas insatser. Sammantaget har cirka 550 projektägare lämnat underlag vilket kan anses som en låg siffra. Därtill kommer ämneskommittéer och nationella projekt. Underlaget grundar sig på de siffror som lämnats till sekretariatet fram till och med april 2008: Av enkätsvaren kan man dra slutsatsen att: 90 procent har använt den kommunikationsplattform som sekretariatet tagit fram. Alla har nått ut till barn och ungdom. 90 procent anser att de i stor utsträckning nått ut till barn och ungdom. Alla anser att de har medverkat till att bredda bilden av Linné. Alla har följt miljöpolicyn och 70 procent har genomfört miljökompensatoriska åtgärder. Alla har samarbetat inom regionerna med såväl andra institutioner, föreningar som näringsliv. 70 procent uppger att Linnéjubileet skapat nya arbetstillfällen. 90 procent har skapat nya nätverk, varav flertalet kommer att fortsätta samarbetet efter B. Synovate-rapport Inför jubileets start genomfördes en Synovate-undersökning där man ställde frågor om allmänhetens kännedom om Carl von Linné samt ungdomars (över 16 år) kännedom om Carl von Linné samt om inställningen till naturvetenskap och forskning. En uppföljning gjordes ett år senare, det vill säga hösten 2007, med redovisning 28 januari Läs mer under avsnittet Utvärdering. C. Medieanalys En medieanalys genomfördes under senhösten av Angalia AB. Läs mer under avsnittet Utvärdering och resultat. 7

8 Mål och målgrupper Den unge Linné lockar fram morgondagens Linné och Linnea A. I utbildnings- och kulturdepartementets uppdrag påpekades att Linnéjubileet har en stor potential att kunna ge positiva effekter inom allt från turism och Sverigebilden utomlands till ökat intresse hos unga för naturvetenskaplig utbildning och forskning. Redan i ett tidigt skede stod det klart att jubileet skulle försöka bredda bilden av Carl von Linné och att lyfta fram den unge, nyfikne och vetgirige Linné. Regionerna samlades och konkretiserade inriktningen i en kommunikationsplattform, i samarbete med kommunikationsbyrån Full Tank. Inriktningen skulle komma att påverka valet av grafiskt manér och genomsyra all verksamhet som sekretariatet producerade. Mål Jubileet fick två tydliga och övergripande mål, bägge med ett antal delmål eller sekundärmål som styrde arbetet under året. Mål 1 att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné Den allmänna bilden av Linné var tidigare mycket smal och handlade främst om Blomsterkungen. En ny och mer sammansatt Linné skulle kunna väcka nytt intresse: Linné som naturvetare, läkare, systematiker, ekolog, geovetare, nationalekonom, folklivsforskare, språkförnyare och lärare. Exempel på konkreta budskap som jubileet ville föra fram: Linné var en framstående naturvetare mest känd för klassifikationssystemet och namngivningssystem. Linné var ett visionärt och tvärvetenskapligt universalgeni. Linné var världens förste ekolog och beskrev samband och kretslopp med ett globalt synsätt. Linné var världsberömd och bidrog till att Sverige blev en världsledande nation inom vetenskap och forskning. Han brevväxlade med personer över hela världen. Linnés apostlar hade stor betydelse för utvecklingen av forskning och vetenskap i Sverige och internationellt, inte minst i de länder de besökte under sina upptäcktsresor. Linné hade humor och var karismatisk. Mål 2 Linnéjubileet ska inspirera och utmana Exempel på hur delmålen formulerades: Vi vill bidra till ökad kunskap och väcka nyfikenhet och upptäckarglädje bland barn och ungdomar. Vi vill inspirera unga forskare. Vi vill hitta dagens och morgondagens Linné och Linnéa. Vi vill använda Linné för att marknadsföra Sverige inom och utom landet. Vi ska lyfta fram Linné som symbol för naturen, biologisk mångfald, hållbar utveckling och miljöarbete. Att nå målgrupperna De primära målgrupperna var barn och ungdom, unga forskare samt turister och besökare från hemorterna, övriga Sverige och andra länder. De sekundära målgrupperna var specialintresserade Linnékännare och allmänt kunskapstörstande allmänhet. För att lyckas i kommunikationen var det viktigt att hitta ett tilltal som verkligen nådde fram till målgrup- 8

9 B. A. Forskning för folket B. Linnés Hammarby, interiör C. Stora Vattendagen, Kulturhuset, Stockholm D. Linnéträdgården, Uppsala, odlingar E. Linné was here, Gotland C. D. E. perna. Hur gjorde Linné själv när han skapade horder av intresserade ungdomar som älskade att höra hans föredrag? Slutsatsen var enkel: jubileet skulle firas i Linnés egen anda. Förutom mål och målgrupp ringade jubileet in ett antal värdeord som harmonierade med Linné och den verksamhet som jubileet ville bedriva: kreativitet, nyfikenhet och vetenskap. Miljöpolicy Att Linné var ekolog och betraktade jorden ur kretsloppsperspektiv var känt sedan tidigare. Tack vare Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo fick begreppet Linné var världens förste ekolog starkt fäste i jubileets organisation och kommunikation. Med hjälp av Widar Narvelo fastställde jubileet också ett miljöprogram och en miljöpolicy. Alla godkända arrangörer av jubileumsaktiviteter förband sig att följa miljöpolicyn och fick därmed också använda jubileets logotyp. Miljöhänsynen påverkade sekretariatets verksamhet i allt, från valet av tågresor som transportmedel till miljömärkt papper till trycksakerna. Det ekologiska tänkandet genomsyrade hela organisationen och kompletterades med kompensationsåtgärder och köp av utsläppsrätter för att neutralisera jubileets klimatpåverkan. Miljöarbete blev med tiden en naturlig del under Linnéfirandet. 9

10 Organisation Vinnande vägval och vem som gjorde vad När ramarna väl var satta skulle jubileet organiseras på ett sätt så att det fungerade såväl regionalt och nationellt som internationellt. Jubileet behövde legitimitet och kvalitetssäkring. Ordförande Anders Björck tillfrågade Hans Majestät Konungen om han ville vara jubileets beskyddare. Kungen accepterade med glädje. Hederskommittén Dessutom tillsattes en hederskommitté med representanter från regeringen, de Kungliga Akademierna, Vetenskapsrådet och Linnean Society. Följande personer ingick i hederskommittén 2005: talman Björn von Sydow, statsminister Göran Persson, utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, ärkebiskop K-G Hammar, generaldirektör Vetenskapsrådet Pär Omling, preses KVA Jan Lindsten, rektor SLU Ann- Christin Bylund (Sveriges Lantbruksuniversitet), professor Gordon McGregor Reid, President of the Linnean Society, London. I samband med regeringsskifte och tillsättande av ny ärkebiskop samt ny rektor för SLU ändrades sammansättningen och följande personer tillsattes fr o m den 1 januari 2007: talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Lars Leijonborg, ärkebiskop Anders Wejryd, generaldirektör Pär Omling,Vetenskapsrådet, preses KVA, Bo Sundqvist, professor David F Cutler, President of the Linnean Society, London. Delegationen För det övergripande operativa ansvaret tillsattes en delegation bestående av 13 ledamöter. Följande personer ingick i delegationen: landshövding Anders Björck var ordförande och bitr. generaldirektör Vetenskapsrådet Gunnel Gustafsson var vice ordförande. Övriga ledamöter var landshövding Kronoberg Lars-Åke Lagrell (med ersättare länsråd Claes Sjöblom som i praktiken fungerade som ordinarie), landshövdingen i Skåne Bengt Holgersson som 1 juli 2006 ersattes av Göran Thunhammar (ersättare länsöverdirektör Liselotte Reiter), generaldirektör Olle Wästberg Svenska Institutet (ersättare Hans Lepp), rektor Uppsala Universitet Bo Sundqvist som 1 juli 2006 ersattes av Anders Hallberg (ersättare Roland Moberg), rektor Lunds Universitet Göran Bexell (ersättare Christer Hjort), rektor Växjö universitet Johan Sterte, (ersättare Ylva Daveby), ständig sekreterare KVA Gunnar Öquist (ersättare Per Hedenqvist), ordf. Linnésällskapet Carl-Olof Jacobson (ersättare Eva Willén), vd Visit Sweden Thomas Brühl (ersättare Bosse Söderström), Riksantikvarie Inger Liliequist (ersättare Per Magnus Nilsson), museichef Christina Hallman Naturhistoriska riksmuseet (ersättare Staffan Thorman). Den 23 mars 2006 invaldes även rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet (SL) Lisa Sennerby Forsse. Delegationen hade under åren sammanlagt tolv sammanträden. Arbetsutskottet Ett arbetsutskott (AU) förberedde ärenden och tog beslut om de mer löpande frågor som uppkom under året. I AU ingick ordförande Anders Björck, vice ordförande Gunnel Gustafsson, Carl-Olof Jacobson, Roland Moberg, Claes Sjöblom och Åse Berglund. Adjungerade var Mats Bergquist (ansvarig för internationella frågor) och Mikael Strandänger (näringslivsrelationer). AU hade sammanlagt 16 sammanträden. Sekretariatet Linnésekretariet ansvarade för det operativa arbetet och de dagliga kontakterna med regionerna, sponsorer, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Sekretariatet, placerat på Kungl.Vetenskapsakademien, hade följande sammansättning: Åse Berglund var generalsekreterare, Mats Bergquist internationell rådgivare, Kajsa Eriksson presschef till och med januari 2007, Mariethe Larsson presschef från och med januari 2007, Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren projektkoordinatorer, Mikael Strandänger ansvarig för näringslivsrelationer och extern finansiering, Lena Stjernström marknadsföring och information, Lotta Jämtsved Millberg redaktör för nyhetsbrev och portal, Erica Wright projektkoordinator 10

11 A. A. Organisationsplan Linné2007 B. Fyrverkerier och invigning för Mr Flower Power B. och redaktör för nyhetsbrevet fram till december 2006 samt Anne-Marie Göransson och Gunnel Åhlberg som administratörer. Även Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo var knuten till sekretariatet som ansvarig för miljöfrågor. All ekonomisk hantering placerades på Vetenskapsrådet som ansvarig statlig myndighet, vilket i praktiken förde med sig att sekretariatet hade två adresser, en fysisk och en administrativ. Nio regioner De tre regioner som initierat firandet hade egna styrgrupper och projektledare. Under åren utökades skaran och kom att omfatta nio regioner med egna projektledare och styrgrupper. De nio representerade län och regioner i vilka Linné rest och skrivit om. Dessutom fanns en grupp som kallades övriga regioner. Alla regionerna arbetade utifrån egna möjligheter och agendor men samordnade övergripande policyfrågor beträffande logotyp, grafiskt manér, högtidsdagar med mera. För att samla gruppen och skapa en vi-känsla anordnades gemensamma möten om bland annat pressfrågor, marknadsföring och kalendarier. De nio regionerna och deras projektledare var: i Skåne län Christer Hjort, Kronobergs län Christina Persson och Karin F. Franzén, Kalmar/Öland Susanne Forslund, Got- land Ulrika Mebus, Västra Götaland Gunilla Adebahr, Stockholm Ingrid Dyhlén-Täckman, Uppsala Annika Windahl Pontén/Mariette Manktelow/Roland Moberg, Dalarna Erik Arrhén och i Lappland Jonas Lundqvist. Evenemang genomfördes i stort sett i hela landet. Startbild.indd Ämneskommittéer I takt med att jubileet växte stod det snart klart att det behövdes ökad styrning och samordning i olika ämnesfrågor. Därför tillsattes särskilda ämneskommittéer med egna samordnare inom följande ämnen och med följande samordnare: för högtidsdagar ansvarade Åse Berglund, internationella frågor Mats Bergquist, näringslivskontakter Mikael Strandänger, turism Mats Brunander, utställningar Carina Bergkvist, trädgård Birgitta Sandström Lagercrantz, skola Christer Hjort, folkbildning/ungdom Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren, vetenskap Mona Holmfors och Erik Lindgren. Dessutom fanns under en period en musikkommitté med Annika Windahl Pontén som samordnare. Övriga kontakter Kontakter gällande hovet, UD, departement och Posten angående frimärken samt Riksbanken angående minnesmynt och framtagande av nationella medaljer och liknande ombesörjdes på nationell nivå. 11

12 Kommunikation Ett kommunikationsprojekt i Linnés anda Carl von Linné var en mycket skicklig kommunikatör. Hans 300-årsjubileum ville naturligtvis inte vara sämre. Kommunikation Hela Linnéjubileet var egentligen ett enda stort kommunikationsprojekt. Alla marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter som genomfördes strävade efter samma sak, att bredda bilden av Linné och att inspirera unga människors lust till naturvetenskap. Att slentrianmässigt beskriva Linné som en gammal vetenskapsman som sorterade växter var därför uteslutet. Istället skulle all kommunikation kring jubileet lyfta fram nya sidor av Linné och våga ställa frågor kring vem han var och vad som drev honom. Hade Linné levt idag hade han sannolikt varit mycket bekymrad över växthuseffekten och utarmandet av arter och regnskogar. Linné värnade om kraften och mångfalden i naturen. Lena Stjernström fungerade som informations- och marknadsansvarig med uppdrag att samordna jubileets kommunikation med undantag för pressfunktionen. Logotyp Jubileets logotyp togs fram av Michel Östlund på designbyrån Hera. Mr Flower Power Kärt barn har många namn. Linné hade tidigare kallats Botanikernas furste, Nordens Plinius och Den andre Adam. På artonhundratalet fick benämningen Blomsterkungen fäste, en beskrivning som framför allt lyfter fram Linné som botanikens fader. Marknadsföringskonceptet Mr Flower Power togs fram av kommunikationsbyrån Full Tank, som tidigare arbetat fram kommunikationsplattformen. Genom att manipulera ett gammalt kopparstick från Linnés ungdom, klä honom i en paisleymönstrad skjorta från Myrorna och placera honom på en orange blomsteräng av låtsasblommor skapades ett koncept som både fångade målen i kommunikationsplattformen och innehöll den sprängkraft som behövdes för att nå ut till en bred publik. Det fungerade både i Sverige och internationellt. Mr Flower Power lanserade ett miljömärkt jubileum och visade upp Linné som en ung fritänkare och utmanare som med mod och kraft vände ut och in på sin tids gamla mönster och tankar. Konceptet speglade också Linnés karisma och hans riskbenägenhet när det gällde att marknadsföra sina idéer och sig själv. Konceptet skulle attrahera genomförare av Linnéprojekt, beslutsfattare, offentliga och kommersiella samarbetspartner och, naturligtvis, medierna. För att få så stor spridning som möjligt erbjöds samtliga aktörer inom jubileet konceptet för fri användning. Genom att projektaktörer från Skåne till Lappland och från Tokyo till New York använde samma koncept fick jubileet samma utseende oavsett var det dök upp i världen. Specialanpassningar av konceptet gjordes för olika ändamål. De nationella högtidsdagarna fick varsitt festoch inbjudningsmanér. I marknadsföringsmaterialet till Chelsea Flower Show var Mr Flower Power förpackad i en isgrå och lite mer designad omgivning. I Vetenskapsrådets projekt Forskning För Folket fick Linné istället en labbrock och befann sig i en grön miljö omringad av diverse forskningsföremål. Webb Stommen i kommunikationen kring Linné2007 utgjordes av portalen som lanserades på Karldagen den 28 januari Hemsidan innehöll komplett information om jubileets nationella och regionala projekt liksom de ämnesspecifika aktiviteterna. Portalen hade ungefär unika besökare. Nyhetsbrev Tolv nyhetsbrev producerades från 2005 till Nyhetsbreven distribuerades elektroniskt och fysiskt med en fysisk upplaga på svenska och engelska/ brev. Under hade breven tematisk karaktär och informerade om olika projekt och ämnesområden. Under 2007 hade de nyhetskaraktär och berättade om aktuella händelser och program. Regionerna distribuerade nyhetsbreven lokalt och ett antal gick till svenska ambassader runt om i världen. 12

13 A. A. Pressträff 28 jan 2006 B. Mr Flower Power gästade flygplatser över hela Sverige B. Marknadsförings- och exponeringsmaterial Ett basmarknadsföringsmaterial togs fram innehållande foldrar, vykort, mappar, affischer, tablettaskar, knappar, choklad och programflyers. Genom ett sponsorsamarbete med Arkitektkopia togs ett antal exponeringsprodukter fram i form av roll-ups, flaggor, mattor, vepor och diskar. Allt med Mr Flower Power-motiv. Förutom en produktkatalog i form av en Linnébok byggdes en beställningsfunktion på Linnéwebben där regionansvariga och andra logotypanvändare själv kunde gå in och beställa material. Regionala anpassningar av materialet kunde också beställas och gjordes i stor omfattning. Mässor För att maximera informationen ut till målgrupperna deltog Linné2007 under åren 2006 och 2007 på Turmässan, Nordiska Trädgårdar, Bok & Biblioteksmässan och Skolmässan. Under Bok & Biblioteksmässan 2006 samlades för första gången samtliga regionansvariga i en gemensam exponering vilket blev mycket kraftfullt både mot besökarna och för det interna arbetssättet skapades en Linnélounge tillsammans med Vetenskapsrådet, UR och Nationalencyklopedin i anslutning till Forskartorget där Linnéföredragen avlöste varandra. Genom ett intensivt spindeln-i-nätet-arbete fick trädgårdssamordnaren till ett samarbete med Stofair som 13

14 Kommunikation innebar att jubileumsträdgårdarna fick en framstående exponering i entrén till Nordiska Trädgårdar 2007 och ett stort antal inslag i seminarieprogrammet. Exponeringen var designad av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och fick mycket exponering på grund av sitt eleganta utförande. Annonsering Linné2007 saknade annonsbudget. Därför togs ett annonsmanér fram och erbjöds de regionala aktörerna med samma resultat som marknadsföringsmaterialet, stor spridning i olika regioner och kanaler. Genom projektet Mediepartner för en dag erbjöds landets dagstidningar den 23 maj 2007 möjlighet att bli mediepartner för en dag och använda Mr Flower Powerkonceptet i grattisannonser tillsammans med sin egen logotyp. Resultatet blev gratis helsidor i nio tidningar. Gratis annonsutrymme förhandlades också fram på sverigeresor.se. Genom ett samarbete med Svenskt Kulturarv fördubblades programkatalogen Upptäcktsresans omfång till 112 sidor och fick Linnétema. Baksidan pryddes av Mr Flower Power-annons. Upplagan var ex. En Linnébilaga producerades utan kostnad och distribuerades med Dagens Nyheter och Göteborgsposten. Samarbeten Jubileets marknadsföringskoncept erbjöds inte bara till de interna aktörerna utan också sponsorer, samarbetspartner och olika aktörer i turistsektorn. Detta strategiska grepp medförde att jubileet såg ut att ha en avsändare när det i själva verket var hundratals olika intressenter som tillsammans skapade jubileet. Genom samarbetet med Arkitektkopia producerades grattisvepor och flaggor till ett värde av 1 miljon kronor. Veporna exponerades på väl synliga platser från norr till söder Material producerades också för ambassader i England, Holland, Japan, Ryssland och Tyskland. Skånemejerierna lånade Mr Flower Power till sina mjölkpaket, sponsorerna använde honom i mässexponeringar och annonser och Mr Flower Power prydde under året Arkitektkopias budbilar över hela landet. Pressfunktionen uppdrag och organisation Pressfunktionen bestod under av en halvtidstjänst. Under 2007 var det en heltidstjänst med Mariethe Larsson som presschef. Det huvudsakliga uppdraget var att planera och utföra pressaktiviteter för de fyra nationella högtidsdagarna, de nationella projekten, andra större event som till exempel mässor och vetenskapsdagar samt för de internationella satsningarna. Samordning skedde med ansvariga för marknadsföring, extern finansiering, webb och nyhetsbrev. Pressarbetet lades upp i enlighet med jubileets kommunikationsplan. I pressarbetet ingick de dagliga presskontakterna och samarbete med en rad regioner, organisationer, myndigheter och entreprenörer. Cirka 100 pressmeddelanden publicerades på pressidan på den nationella portalen där även pressbilder fanns för nerladdning, vilket utnyttjades av 550 personer. Ett hundratal av regionernas pressmeddelanden publicerades också. Meltwater News användes som verktyg för omvärldsbevakning. På webbplatsen lades en newsfeed med artiklar om Linné och jubileet upp. För utskick, pressklipp och radio och tv-statistik användes Cision (tidigare Observer). Pressarbete Nationella högtidsdagar De nationella högtidsdagarna gästades i samtliga fall av det svenska kungahuset. Högtidsdagen i Uppsala besöktes också av det japanska kejsarparet. 28 jan Växjö. Tio presskonferenser samt två pressresor till Linnés Råshult och till glasriket. Cirka 60 journalister var ackrediterade under helgen. Festligheterna webcastades på portalen. 19 maj Råshult. Två pressträffar, en pressvisning, samt två pressresor till kyrkan i Stenbrohult och till Möckelsnäs. Cirka 30 journalister var ackrediterade. Naturmorgon i P1 och TV4 direktsände under lördagen. 23 maj Uppsala. Fem pressutflykter samt åtta presskonferenser arrangerades utöver möjligheterna att bevaka de högtidliga arrangemangen. Totalt deltog 230 ackrediterade i Uppsala, varav ett 100-tal representerade internationell press. Direktsändningar pågick bland annat under dagen i SVT:s morgonsoffa, TV4:s Nyhetsmorgon, TV4 Uppland, SR Uppland. Delar av högtidligheterna webcastades på portalen. 15 dec Jukkasjärvi. Pressvisning i Kiruna och sju presskonferenser. Ett 30-tal ackrediterade varav tio journalister representerade internationell press. SVT 24 Direkt sände den vetenskapliga konferensen och SVT:s årliga program om kungafamiljen filmade under festen i Jukkasjärvi. 14

15 A. Logotyp för Linné2007 B. Erik 191 cm, Erik och artiklar! C. Presscenter i Uppsala, maj 2007 D. Lena Stjernström, glad marknadsansvarig, lutar sig mot Mr Flower Powerkonceptet A. B. C. D. Internationellt Pressfunktionen samarbetade med ett flertal av de 29 ambassader som hade Linnéaktiviteter. Det skedde genom utbyte av pressmaterial, releaser, bilder och planering av pressaktiviteter. Svenska medier rapporterade i över 120 artiklar om de internationella aktiviteterna. Fokus var på tre prioriterade länder: Holland, England och Japan samt på USA-turnén med Systema Naturae. Pressarbete skedde på plats under det svenska statsbesöket i Tokyo. En välbesökt presskonferens hölls med ett 30-tal japanska journalister, utöver de 14 svenska journalisterna som följde statsbesöket. På Chelsea Flower Show, som besöktes av cirka journalister, deltog Linné2007 med pressmaterial och en pressträff. Övriga samarbetspartner Under året samarbetade presschefen med en rad andra informatörer, utöver regionala pressansvariga vid högtidsdagarna: pressansvariga på Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet, Polarsekretariatet, Vetenskap och allmänhet, Botaniska trädgården i Göteborg, Visit Sweden, Svenska Institutet, UD, Hovet, ett flertal ambassader och länsstyrelser, kommuner, universitet, externa finansiärers pressenheter och inte minst regionernas samordnare. Hur gick det? Läs mer under avsnittet Utvärdering om det massiva genomslag som informations- och marknadsföringsarbetet fick. 15

16 Nationella projekt Projekt som breddar bilden av Linné och lockar unga till naturvetenskap Linné2007 är på sätt och vis summan av alla de tusentals projekt och aktiviteter som genomfördes under Många drog åt samma håll, några tog andra riktningar. Under året genomfördes fem nationella projekt med tydligt fokus på att nå jubileets övergripande mål: att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné och att locka fler unga till forskning och naturvetenskap. De fem nationella projekten var: Linnéträdgården A Tribute to Linnaeus på Chelsea Flower Show, vandringsutställningen Kaos von Linné, filmen Expedition Linné, Skolprojekt Linné och jubileumsboken System och passion. Sverige vann guld på Chelsea Flower Show med A Tribute to Linnaeus Guldmedaljvinnande bidraget A Tribute to Linnaeus blev det första svenska tävlingsbidraget någonsin i Chelsea Flower Show, världens mest prestigefyllda trädgårdsevenemang. Bidraget designades och projektleddes av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och var en modern Linnéträdgård på 230 kvadratmeter som speglade vår tids intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Avsikten var att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form och att inspirera och intressera besökarna för det svenska sättet att förhålla sig till natur och kultur. Ursvenska material som granit, stål och timmer kombinerades med vilda växter och hortikulturens yppersta bidrag till en trädgård i en gestaltning som speglar vår tid. A Tribute to Linnaeus visar upp en svensk trädgårdskonst som söker sig nya vägar. Linnédelegationen bidrog med Linnéträdgården i samarbete med Svenska Institutet och Svenska ambassaden i London. Finansiärer var Linné2007, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Riksbankens Jubileumsfond samt Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. I samband med Chelsea Flower Show inleddes ett samarbete mellan projektgruppen och Linnean Society i London. Förutom att de hade en egen utställningsdel inne på mässområdet genomfördes även ett gemensamt seminarium A Tribute to Linnaeus and his Legacy. Antal besökare vid trädgården var över Efter Chelsea Flower Show flyttades trädgården till Botaniska Trädgården i Göteborg och blev en del av det svenska firandet. Ulf Nordfjell sammanfattade projektet så här: Det bästa i själva projektet med Chelsea Flower Show var att projektet blev älskat av alla besökare, press och media, inte minst i Storbritannien. Kaos von Linné en vandringsutställning Kaos von Linné är en vandringsutställning om att ordna världen. Konst, vetenskap och vardag i en enda salig röra. Utställningen handlar om människans behov av ordning. Carl von Linné själv finns inte med överhuvudtaget, men utställningen tar avstamp i hans epokgörande tankar. Målet med utställningen var att få fler intresserade av forskning, i synnerhet högstadieungdomar. Att utifrån Linné få besökaren att fundera på sitt eget sätt att systematisera och ordna sitt liv. Riksutställningar, Länsmuseet på Gotland, Vetenskapsrådet och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarade för projektet. Annmari Kastrup var projektledare. Utställningens fyra delar: I. Litet kaos. Initiationsrit i form av smått förvirrat rubricerade inträdesdörrar. II. Stort kaos. Stor kub med 1700-talets syn på omvärlden. III. Jättekaos. Slumpmässigt valda delar av en ännu större kub bestående av 2000-talets syn på omvärlden. IV. Kaoskatalog. Rikt illustrerad katalog. Utställningsplatser: Smålands Museum i Växjö, Upplandsmuseet i Uppsala, Länsmuseet på Gotland, Vänersborgs Konsthall, Skellefteå museum, Universeum i Göteborg och Historiska museet i Stockholm. Utställningen hade i anslutningen till jubileumsperioden minst besökare och omsatte kronor. 16

17 A. Mattias Klum och Lorena Grubisic, Expedition Linné B. Konung Carl XVI Gustaf besöker Kaos von Linné A. B. Expedition Linné Expedition Linné är en dokumentärfilm och upptäcktsresa till sju kontinenter som även blickar ut i rymden, ned i havsdjupen och in i framtiden. Filmens mål är att underhålla, informera, utbilda, motivera och inspirera nya generationer samt en nyfiken och intresserad allmänhet. Att få dem att inse att hur vi handlar och beter oss idag har betydelse för imorgon. Att vår framtid hänger på att vi gör som Linné iakttar, är nyfikna och värnar om det vi ser. Expedition Linné vill locka fram nyfikenheten att upptäcka och utforska. I centrum står den livsavgörande frågan: Hur ska vi handla idag för att överleva i morgon och hur kan vetenskap och forskning bidra till en bättre värld? Resan sker i Linnés anda och är präglad av nyfikenhet och upptäckarglädje. Några av världens främsta forskare och experter försöker ge svar på frågorna. Expeditionens huvudpersoner är tre unga forskarintresserade, alla runt 20 år, men med vitt skilda bakgrunder. De inte bara iakttar och utforskar utan försöker tänka själva och ifrågasätta. Under resans gång förändras de. De blir djupt påverkade av sina intryck och upplevelser. Expeditionsledare är den världsberömde naturfotografen Mattias Klum. Han är liksom Linné i det närmast be- satt av att dokumentera naturen och hur allt hänger ihop. Filmens producent är den välkände journalisten Folke Rydén, internationellt prisbelönt dokumentärfilmare. De två fungerade på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) som projektledare. Finansiärer är Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Linné2007, SVT och med stöd från Kungl. Vitterhetsakademien, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova, Vetenskapsrådet, European Commission, European Environment Agency. Filmen hade en omsättning på kronor och har setts av långt över en miljon tittare. SVT har visat den vid tre tillfällen. Skolprojekt Linné Syftet med Skolprojekt Linné var och är (eftersom projektet lever vidare även efter Linné2007) att bidra med inspiration och goda idéer till lärare som kan användas i hela skolan i ett tvärvetenskapligt inriktat arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang tillsammans med många andra ämnen. Projektets övergripande mål är att stimulera till lärande, fortsatta studier och även till forskarutbildning och forskning. Målgruppen är främst lärare inom förskola, 17

18 Nationella projekt grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Nationellt Resurscentrum för biologi och bioteknik ansvarar för projektet och som projektledare har Britt-Marie Lidesten och Christer Hjort fungerat. Skolprojektet i korthet: projektet syftar till att stimulera nyfikenhet, upptäckarglädje och lusten att lära. Det vill inspirera till ett undersökande arbetssätt. Det vill ge tillfälle till reflektion över Linné och hans tid, samt stimulera till diskussion om utvecklingen fram till idag och i framtiden. Projektet utgår från aktuell forskning inom olika kunskapsområden och är konkret användbart i skolan. Det genomsyras av ett miljöperspektiv, det vill säga hållbar utveckling och biologisk mångfald. Naturmiljön och utomhuspedagogik är centralt. Projektet är anpassat till skolans styrdokument och visar att arbete med Linné som utgångspunkt ger stora möjligheter att nå såväl läroplansmål som mål i olika ämnen. Det ska kunna användas för lärare med olika utbildningsbakgrund och för olika åldrar i olika undervisningssituationer. Projektet omsatte mkr under Linné2007. Medfinansiärer var Myndigheten för skolutveckling, Linnédelegationen, fonder/stiftelser och sponsorer samt Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik häften distribuerades, ett bashäfte och sex olika temahäften. Bashäftet bestod av Linnelektioner och inspiration för kunskap. Teman i idéhäftena: Berättarteknik, Uteklassrummet, Upplev 1700-talet, Livsviktiga läkemedel, I Linnés spår och Efter Linné. 428 skolor anmälde sig som Linnéskola 2007 och lärarna knöts till ett nätverk som regelbundet fått ett nyhetsbrev från Skolprojekt Linné. Fler än elever, från förskola/naturskola till gymnasier och vuxenutbildningar, arbetade med Linnéteman under Det skedde även i många andra skolor än de som anmält sig som Linnéskola Cirka nedladdningar har gjorts från hemsidan, där skolmaterialet funnits som pdf sedan hösten Dessutom har 27 lärardagar med sammanlagt 1460 deltagare genomförts. På 55 platser (mässor etc) har det informerats om Skolprojekt Linné för cirka besökare. System och passion den officiella jubileumsboken Bokförlaget Natur & Kultur gav ut boken System och passion som i samråd med Linné2007 valdes till officiell Jubileumsbok. Boken System och passion tar med läsaren på en resa i ord och bild genom Linnés sexualsystem, dess uppbyggnad och historia. De vackra och unika fotografierna av Helene Schmitz visar systemets ursprungliga 24 klasser och Nils Uddenbergs text låter oss följa Linné från ungdomstiden i småländska Stenbrohult till livet som uppburen Uppsalaprofessor med världsrykte. System och passion hyllar det levande minnet av Carl von Linné och bidrar till att sprida hans namn och gärning ut i världen. För botanisk fackkunskap och bildtexter stod Pia Östensson, biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Projektledare var Björn Linnell/Marie Tamm, Natur & Kultur. Ansvarig utgivare var Bokförlaget Natur & Kultur. Den svenska upplagan uppgick till exemplar. Boken översattes även till engelska och japanska. Den engelska upplagan trycktes i exemplar, och den japanska i 600. En fransk översättning i samarbete med bokförlaget Belin trycktes i 5000 exemplar. Som komplement framställdes en fotoutställning. Utställningen omfattade 24 förstoringar av olika blommor enligt Linnés klassifikationssystem med 24 klasser. Projektansvariga för utställningen var Helene Schmitz och Karin Foberg. Utställningen hade sammanlagt besökare och visades på museer och festivaler i Sverige, Belgien, Frankrike, Polen, England, Tyskland och Irland. En rad föredrag kring boken och utställningen genomfördes också. 18

19 A. Skolprojekt Linné, naturruta B. System och passion, Nils Uddenberg och Helene Schmitz C. Skolprojekt Linné, Linnélektioner D. Jubileumsboken, System och passion A. B. C. D. 19

20 Ämneskommittéer Samordning i ämneskommittéer gav hävstångseffekt Linnéjubileets olika ämnesområden samordnades i ett antal nationella ämneskommittéer: Folkbildning, Högtidsdagar, Internationell verksamhet, Näringslivskontakter, Skola, Trädgård, Turism, Utställningar samt Vetenskap/forskning. Respektive projektledare ansvarade för att samordna de olika intressenternas behov med de nationella och regionala intressena. De hade kontinuerliga nätverksmöten. Här följer en sammanfattning med undantag för Högtidsdagar, som redovisas under respektive regional sammanfattning, Internationell verksamhet som har ett eget avsnitt i rapporten, Näringslivskontakter, som återfinns under ekonomiavsnittet, samt Skola, som redovisas under det nationella projektet Skolprojekt Linné. Folkbildning Linné var en äkta folkbildare. För honom var lärandet livslångt. Han vågade bryta mot gamla traditioner och han blev vår förste sexualupplysare. Linné var intresserad av det mesta. Det är inte bara naturen han skildrar från sina resor utan också miljöer, människor, språk, levnadsvillkor och traditioner. Därför kan man genom folkbildningen närma sig Linné från flera olika intressanta håll. Ämnesgruppen Folkbildning spred genom olika samarbeten och mindre enskilda projekt av det nationella sekretariatet kunskap om Carl von Linné. Projektkoordinatorer var Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren. Följande institutioner medverkade med program under jubileumsåret: ABF, Bok- och Biblioteksmässan, Biologiskt resurscentrum, Folkuniversitetet, Kemilärarnas resurscentrum Kungl. Vetenskapsakademien, Nätverket Vetenskap/ Forskning Linné 2007, Polarsekretariatet, Studiefrämjandet, Studieförbundet vuxenskolan, Södertörns Högskola TV 4 och Vetenskapsrådet. Inom ramen för Folkuniversitetet hade dessutom Senioruniversiteten i Uppsala och Stockholm ett flertal verksamheter med Linnéanknytning. Ett exempel på ett projekt: Linné2007 tog tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) fram en studiehandledning baserat på Natur & Kulturs nyutgåvor av Linnés reseböcker. I övrigt hänvisas till där studiecirklar och andra arrangemang av Linné har upprättats. Sammanfattningsvis kan konstateras att otroligt mycket har skett inom folkbildningsområdet. Studieförbunden har inte redovisat besökare och ekonomi. Trädgårdarna lockade miljonpublik Trädgårdskommitténs mål var att öka intresset för svensk trädgårdskonst och därmed locka både svenska och internationella besökare till jubileumsträdgårdarna och andra liknande besöksmål. Projektledare var Birgitta Sandström Lagercrantz. Under jubileet fanns det två grupper av trädgårdar: jubileumsträdgårdar och övriga trädgårdar. Med jubi- A. B. 20

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Vem äger Linné? malaria), förberedde man sitt jubileum. Det var faktiskt så att man på allvar trodde att Linné var holländare!

Vem äger Linné? malaria), förberedde man sitt jubileum. Det var faktiskt så att man på allvar trodde att Linné var holländare! Vem äger Linné? S A M TA L M E D Å S E B E R G L U N D, Å R E T S P R O J E K T L E D A R E 2 0 0 7 Av Torbjörn Wenell, sekreterare i Svenska ProjektAkademien wenell@projektkultur.se Åse Berglund, generalsekreterare

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

nominering till UNESCOs världsarvslistav

nominering till UNESCOs världsarvslistav The Rise of Systematic Biology Ett föreslagen f nominering till UNESCOs världsarvslistav Vad är ett världsarv? En unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia.

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd

Protokoll från plenarmöte med Inlandsvägen Syd Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad 1 Protokoll från

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet riksintag och internat Hvilan har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i skånska Alnarp. Läs NA-programmet I SAMARBETE MED UNIVERSITETET Hvilans Naturvetenskapsprogram

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Varför en manusförfattare?

Varför en manusförfattare? Varför en manusförfattare? Tove Frambäcks föredrag vid Centrum för dramatiks seminarium Att skapa en berättelse på Sjöhistoriska den 2 april 2012. på Naturhistoriska riksmuseet. Bakgrunden till valet att

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Inspirationsträff för Science Café-arrangörer Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 16 april 2015

Inspirationsträff för Science Café-arrangörer Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 16 april 2015 Vetenskap & Allmänhet REFERAT Inspirationsträff för Science Café-arrangörer Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 16 april 2015 Ett Science Café är en mötesplats i en informell och avslappnad miljö för alla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer