Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Linné2007. Carl von Linnés. 300-årsjubileum"

Transkript

1 Rapport Linné2007 Carl von Linnés 300-årsjubileum 1

2 Innehållsförteckning 3 Förord 5 Inledning 6 Bakgrund 7 Rapportens förutsättningar 8 Mål och målgrupper 10 Organisation 12 Kommunikation 16 Nationella projekt 20 Ämneskommittéer 24 Regionalt firande 36 Internationell verksamhet 42 Linnéminnen 43 Minnesmärken 44 Ekonomi 46 Utvärdering och resultat 50 Personal 51 Om rapporten 2

3 Förord Linné2007 ett jubileum med genomslag Att planera är en sak, att genomföra en annan. När planeringen inför 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse påbörjades fanns det förhoppningar om ett jubileum med starkt genomslag, både i Sverige och runt om i världen. När nu jubileumsåret är över kan vi konstatera att förväntningarna inte bara infriades, de överträffades. Linnéåret 2007 blev ett av de stora svenska jubileerna. De gjorda utvärderingarna visar på ett unikt genomslag i media, vad gäller böcker, arrangemang och olika åldersgrupper. Inte minst har satsningen på skolan fått unga människor att stifta bekantskap med en av våra största svenska naturvetare. Linnés insatser som ekolog har passat väl ihop med den pågående miljö- och klimatdebatten. Många har arbetat med Linnéjubileet. Till dem vill jag rikta ett varmt tack. Utan alla ideella insatser hade Linné2007 inte varit möjligt att genomföra. Belöningen blir bland annat att ha fått vara med om att genomföra ett jubileum vars genomslag förhoppningsvis kommer att sträcka sig många år framåt. Linnéåret 2007 är över. Men erfarenheterna och inspirationen från alla aktiviteter ska vi ta vara på. Linnéfirandet tar nu andra former men det upphör inte. Anders Björck Ordförande Linné2007 3

4 A. A. Linnévisan, invigning i Växjö 28 jan 2007 B. A Tribute to Linnaeus, Chelsea Flower Show C. Linné på styltor, invigning i Växjö 28 jan 2007 D. Linné was here, Ålleberg B. C. D. 4

5 Inledning Linné2007 Inledning Jubileet som uppmärksammade Carl von Linnés 300-årsdag Jubileet som rörde sig fritt mellan historia, modern naturvetenskap, kultur och festligheter Jubileet som riktade blickarna mot samtiden och framtiden Jubileet som lockar fram morgondagens Linné och Linnéa? Det här är en slutrapport från Linné2007. Den beskriver främst de nationella satsningarna och de samarbeten som Linnésekretariatet deltog i. Samarbetet var mycket intensivt med de nio regioner i Sverige som hade egna Linnésatsningar. Dessutom var det många andra länder som också uppmärksammade jubileumsåret. De siffror som redovisas kring andra parter än Linnésekretariatet ska ses som fingervisningar snarare än som absoluta sanningar. Uppgifterna är hämtade från respektive region, ämneskommitté samt ansvariga för de nationella projekten. Stockholm den 23 maj 2008 Åse Berglund Generalsekreterare Linné2007 5

6 Bakgrund Så startade Linné2007 A. De första initiativen till Linnéjubileet togs redan Tack vare entusiasm, tålamod och goda idéer var det snart allt fler som ville vara med och fira Linné. År 1999 initierades det informella nationella nätverket Hela Sveriges Linné. Det hade representanter från Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Svenska Linnésällskapet (ordf. Carl-Olof Jacobson), Kronobergs län (Claes Sjöblom från länsstyrelsen och Ingemar Johnsson från landstinget) samt Skåne med representanter från både Lund (Christer Hjort) och Helsingborg (Widar Narvelo). Gruppen träffades cirka två gånger per år mellan 1999 och Nätverksträffarna lyfte fram möjliga projekt och evenemang inför 300-årsjubileet Landshövdingarna i Uppsala, Kronoberg och Skåne län skrev till utbildningsminister Thomas Östros i maj 2004 med förslag om inrättandet av en nationell jubileumskommitté. Detta trots att kulturminister Marita Ulvskog redan i januari 2004 i ett svar på en enkel fråga i riksdagen sagt att 300-årsjubileet inte i första hand är en fråga för regeringen. Först när Leif Pagrotsky tillträdde som utbildnings- och kulturminister hösten 2004 kom en dialog med utbildningsdepartementet igång. De tre landshövdingarna uppvaktade departementet vid flera tillfällen under En interimskommitté med Anders Björck som ordförande och representanter från de tre länen, KVA och Linnésällskapet tillsattes i väntan på beslut från departementet. Efter ansökan hos Vetenskapsrådet fick Svenska Linnésällskapet under våren 2004 medel för att tillsätta ett nationellt sekretariat med placering vid KVA. Den 26 maj 2005 tog regeringen beslut om att uppdra åt Vetenskapsrådet att samordna det nationella högtidlighållandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Vetenskapsrådet skall för ändamålet inrätta en delegation skrev man från utbildningsdepartementet och fortsatte: regeringen utser ordförande (Anders Björck, landshövding i Uppsala) och vice ordförande (Gunnel Gustafsson, bitr. generaldirektör Vetenskapsrådet). Regeringen angav även vilka övriga organ som borde representeras i delegationen och avsatte 7 mkr i ett första skede. Den 8 september samlades delegationen för första gången. På dagordningen stod: information om delegationens uppdrag och om tilldelade och äskade medel samt om den preliminära organisationen. Beslut togs om suppleanter för ledamöterna, om val av arbetsutskott och om policyfrågor kring delegationens arbetssätt. Arbetet kunde påbörjas, regionerna började organisera sitt arbete och Linnésekretariatet byggdes upp under ledning av generalsekreterare Åse Berglund, sekretariatet placerades vid Kungl. Vetenskapsakademien med administrativ bas vid Vetenskapsrådet. De första uppgifterna handlade om att inventera vilka förberedelser som initierats och var de pågick. Kommunikationen började förberedas och logotyp, hemsida, nyhetsbrev och en samlande grafisk form togs fram. A. Linnémuseet i Uppsala 6

7 Rapportens förutsättningar Några utgångspunkter och sammanfattande resultat Hur sammanfattar man ett jubileum som haft spridning över hela Sverige och ytterligare 29 länder där människor i alla åldrar medverkat på ett eller annat sätt? Det har skrivits böcker, hållits föredrag, grävts i trädgårdar och framställts utställningar i en aldrig sinande ström. Att sammanställa en rapport som täcker allt är omöjligt. Därför är den här rapporten avgränsad till Linnédelegationens ansvarsområden och de nio regioner i Sverige som samarbetade under jubileet. Därutöver har det gjorts några enstaka nedslag. Rapport, tre metoder A. Enkätundersökning. För att ge en så samlad bild som möjligt genomfördes enkätundersökning riktad till de nio regionsamordnarna samt till projektansvariga i ämneskommittéer och nationella projekt. Regionsamordnarna har tagit in uppgifter från projektägare i sina regioner. Enkätsvaren inkom till det nationella sekretariatet senhösten 2007 och har kompletterats under våren Underlaget kan inte ses som heltäckande utan snarare som en fingervisning om omfattningen av regionernas insatser. Sammantaget har cirka 550 projektägare lämnat underlag vilket kan anses som en låg siffra. Därtill kommer ämneskommittéer och nationella projekt. Underlaget grundar sig på de siffror som lämnats till sekretariatet fram till och med april 2008: Av enkätsvaren kan man dra slutsatsen att: 90 procent har använt den kommunikationsplattform som sekretariatet tagit fram. Alla har nått ut till barn och ungdom. 90 procent anser att de i stor utsträckning nått ut till barn och ungdom. Alla anser att de har medverkat till att bredda bilden av Linné. Alla har följt miljöpolicyn och 70 procent har genomfört miljökompensatoriska åtgärder. Alla har samarbetat inom regionerna med såväl andra institutioner, föreningar som näringsliv. 70 procent uppger att Linnéjubileet skapat nya arbetstillfällen. 90 procent har skapat nya nätverk, varav flertalet kommer att fortsätta samarbetet efter B. Synovate-rapport Inför jubileets start genomfördes en Synovate-undersökning där man ställde frågor om allmänhetens kännedom om Carl von Linné samt ungdomars (över 16 år) kännedom om Carl von Linné samt om inställningen till naturvetenskap och forskning. En uppföljning gjordes ett år senare, det vill säga hösten 2007, med redovisning 28 januari Läs mer under avsnittet Utvärdering. C. Medieanalys En medieanalys genomfördes under senhösten av Angalia AB. Läs mer under avsnittet Utvärdering och resultat. 7

8 Mål och målgrupper Den unge Linné lockar fram morgondagens Linné och Linnea A. I utbildnings- och kulturdepartementets uppdrag påpekades att Linnéjubileet har en stor potential att kunna ge positiva effekter inom allt från turism och Sverigebilden utomlands till ökat intresse hos unga för naturvetenskaplig utbildning och forskning. Redan i ett tidigt skede stod det klart att jubileet skulle försöka bredda bilden av Carl von Linné och att lyfta fram den unge, nyfikne och vetgirige Linné. Regionerna samlades och konkretiserade inriktningen i en kommunikationsplattform, i samarbete med kommunikationsbyrån Full Tank. Inriktningen skulle komma att påverka valet av grafiskt manér och genomsyra all verksamhet som sekretariatet producerade. Mål Jubileet fick två tydliga och övergripande mål, bägge med ett antal delmål eller sekundärmål som styrde arbetet under året. Mål 1 att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné Den allmänna bilden av Linné var tidigare mycket smal och handlade främst om Blomsterkungen. En ny och mer sammansatt Linné skulle kunna väcka nytt intresse: Linné som naturvetare, läkare, systematiker, ekolog, geovetare, nationalekonom, folklivsforskare, språkförnyare och lärare. Exempel på konkreta budskap som jubileet ville föra fram: Linné var en framstående naturvetare mest känd för klassifikationssystemet och namngivningssystem. Linné var ett visionärt och tvärvetenskapligt universalgeni. Linné var världens förste ekolog och beskrev samband och kretslopp med ett globalt synsätt. Linné var världsberömd och bidrog till att Sverige blev en världsledande nation inom vetenskap och forskning. Han brevväxlade med personer över hela världen. Linnés apostlar hade stor betydelse för utvecklingen av forskning och vetenskap i Sverige och internationellt, inte minst i de länder de besökte under sina upptäcktsresor. Linné hade humor och var karismatisk. Mål 2 Linnéjubileet ska inspirera och utmana Exempel på hur delmålen formulerades: Vi vill bidra till ökad kunskap och väcka nyfikenhet och upptäckarglädje bland barn och ungdomar. Vi vill inspirera unga forskare. Vi vill hitta dagens och morgondagens Linné och Linnéa. Vi vill använda Linné för att marknadsföra Sverige inom och utom landet. Vi ska lyfta fram Linné som symbol för naturen, biologisk mångfald, hållbar utveckling och miljöarbete. Att nå målgrupperna De primära målgrupperna var barn och ungdom, unga forskare samt turister och besökare från hemorterna, övriga Sverige och andra länder. De sekundära målgrupperna var specialintresserade Linnékännare och allmänt kunskapstörstande allmänhet. För att lyckas i kommunikationen var det viktigt att hitta ett tilltal som verkligen nådde fram till målgrup- 8

9 B. A. Forskning för folket B. Linnés Hammarby, interiör C. Stora Vattendagen, Kulturhuset, Stockholm D. Linnéträdgården, Uppsala, odlingar E. Linné was here, Gotland C. D. E. perna. Hur gjorde Linné själv när han skapade horder av intresserade ungdomar som älskade att höra hans föredrag? Slutsatsen var enkel: jubileet skulle firas i Linnés egen anda. Förutom mål och målgrupp ringade jubileet in ett antal värdeord som harmonierade med Linné och den verksamhet som jubileet ville bedriva: kreativitet, nyfikenhet och vetenskap. Miljöpolicy Att Linné var ekolog och betraktade jorden ur kretsloppsperspektiv var känt sedan tidigare. Tack vare Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo fick begreppet Linné var världens förste ekolog starkt fäste i jubileets organisation och kommunikation. Med hjälp av Widar Narvelo fastställde jubileet också ett miljöprogram och en miljöpolicy. Alla godkända arrangörer av jubileumsaktiviteter förband sig att följa miljöpolicyn och fick därmed också använda jubileets logotyp. Miljöhänsynen påverkade sekretariatets verksamhet i allt, från valet av tågresor som transportmedel till miljömärkt papper till trycksakerna. Det ekologiska tänkandet genomsyrade hela organisationen och kompletterades med kompensationsåtgärder och köp av utsläppsrätter för att neutralisera jubileets klimatpåverkan. Miljöarbete blev med tiden en naturlig del under Linnéfirandet. 9

10 Organisation Vinnande vägval och vem som gjorde vad När ramarna väl var satta skulle jubileet organiseras på ett sätt så att det fungerade såväl regionalt och nationellt som internationellt. Jubileet behövde legitimitet och kvalitetssäkring. Ordförande Anders Björck tillfrågade Hans Majestät Konungen om han ville vara jubileets beskyddare. Kungen accepterade med glädje. Hederskommittén Dessutom tillsattes en hederskommitté med representanter från regeringen, de Kungliga Akademierna, Vetenskapsrådet och Linnean Society. Följande personer ingick i hederskommittén 2005: talman Björn von Sydow, statsminister Göran Persson, utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, ärkebiskop K-G Hammar, generaldirektör Vetenskapsrådet Pär Omling, preses KVA Jan Lindsten, rektor SLU Ann- Christin Bylund (Sveriges Lantbruksuniversitet), professor Gordon McGregor Reid, President of the Linnean Society, London. I samband med regeringsskifte och tillsättande av ny ärkebiskop samt ny rektor för SLU ändrades sammansättningen och följande personer tillsattes fr o m den 1 januari 2007: talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Lars Leijonborg, ärkebiskop Anders Wejryd, generaldirektör Pär Omling,Vetenskapsrådet, preses KVA, Bo Sundqvist, professor David F Cutler, President of the Linnean Society, London. Delegationen För det övergripande operativa ansvaret tillsattes en delegation bestående av 13 ledamöter. Följande personer ingick i delegationen: landshövding Anders Björck var ordförande och bitr. generaldirektör Vetenskapsrådet Gunnel Gustafsson var vice ordförande. Övriga ledamöter var landshövding Kronoberg Lars-Åke Lagrell (med ersättare länsråd Claes Sjöblom som i praktiken fungerade som ordinarie), landshövdingen i Skåne Bengt Holgersson som 1 juli 2006 ersattes av Göran Thunhammar (ersättare länsöverdirektör Liselotte Reiter), generaldirektör Olle Wästberg Svenska Institutet (ersättare Hans Lepp), rektor Uppsala Universitet Bo Sundqvist som 1 juli 2006 ersattes av Anders Hallberg (ersättare Roland Moberg), rektor Lunds Universitet Göran Bexell (ersättare Christer Hjort), rektor Växjö universitet Johan Sterte, (ersättare Ylva Daveby), ständig sekreterare KVA Gunnar Öquist (ersättare Per Hedenqvist), ordf. Linnésällskapet Carl-Olof Jacobson (ersättare Eva Willén), vd Visit Sweden Thomas Brühl (ersättare Bosse Söderström), Riksantikvarie Inger Liliequist (ersättare Per Magnus Nilsson), museichef Christina Hallman Naturhistoriska riksmuseet (ersättare Staffan Thorman). Den 23 mars 2006 invaldes även rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet (SL) Lisa Sennerby Forsse. Delegationen hade under åren sammanlagt tolv sammanträden. Arbetsutskottet Ett arbetsutskott (AU) förberedde ärenden och tog beslut om de mer löpande frågor som uppkom under året. I AU ingick ordförande Anders Björck, vice ordförande Gunnel Gustafsson, Carl-Olof Jacobson, Roland Moberg, Claes Sjöblom och Åse Berglund. Adjungerade var Mats Bergquist (ansvarig för internationella frågor) och Mikael Strandänger (näringslivsrelationer). AU hade sammanlagt 16 sammanträden. Sekretariatet Linnésekretariet ansvarade för det operativa arbetet och de dagliga kontakterna med regionerna, sponsorer, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Sekretariatet, placerat på Kungl.Vetenskapsakademien, hade följande sammansättning: Åse Berglund var generalsekreterare, Mats Bergquist internationell rådgivare, Kajsa Eriksson presschef till och med januari 2007, Mariethe Larsson presschef från och med januari 2007, Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren projektkoordinatorer, Mikael Strandänger ansvarig för näringslivsrelationer och extern finansiering, Lena Stjernström marknadsföring och information, Lotta Jämtsved Millberg redaktör för nyhetsbrev och portal, Erica Wright projektkoordinator 10

11 A. A. Organisationsplan Linné2007 B. Fyrverkerier och invigning för Mr Flower Power B. och redaktör för nyhetsbrevet fram till december 2006 samt Anne-Marie Göransson och Gunnel Åhlberg som administratörer. Även Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo var knuten till sekretariatet som ansvarig för miljöfrågor. All ekonomisk hantering placerades på Vetenskapsrådet som ansvarig statlig myndighet, vilket i praktiken förde med sig att sekretariatet hade två adresser, en fysisk och en administrativ. Nio regioner De tre regioner som initierat firandet hade egna styrgrupper och projektledare. Under åren utökades skaran och kom att omfatta nio regioner med egna projektledare och styrgrupper. De nio representerade län och regioner i vilka Linné rest och skrivit om. Dessutom fanns en grupp som kallades övriga regioner. Alla regionerna arbetade utifrån egna möjligheter och agendor men samordnade övergripande policyfrågor beträffande logotyp, grafiskt manér, högtidsdagar med mera. För att samla gruppen och skapa en vi-känsla anordnades gemensamma möten om bland annat pressfrågor, marknadsföring och kalendarier. De nio regionerna och deras projektledare var: i Skåne län Christer Hjort, Kronobergs län Christina Persson och Karin F. Franzén, Kalmar/Öland Susanne Forslund, Got- land Ulrika Mebus, Västra Götaland Gunilla Adebahr, Stockholm Ingrid Dyhlén-Täckman, Uppsala Annika Windahl Pontén/Mariette Manktelow/Roland Moberg, Dalarna Erik Arrhén och i Lappland Jonas Lundqvist. Evenemang genomfördes i stort sett i hela landet. Startbild.indd Ämneskommittéer I takt med att jubileet växte stod det snart klart att det behövdes ökad styrning och samordning i olika ämnesfrågor. Därför tillsattes särskilda ämneskommittéer med egna samordnare inom följande ämnen och med följande samordnare: för högtidsdagar ansvarade Åse Berglund, internationella frågor Mats Bergquist, näringslivskontakter Mikael Strandänger, turism Mats Brunander, utställningar Carina Bergkvist, trädgård Birgitta Sandström Lagercrantz, skola Christer Hjort, folkbildning/ungdom Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren, vetenskap Mona Holmfors och Erik Lindgren. Dessutom fanns under en period en musikkommitté med Annika Windahl Pontén som samordnare. Övriga kontakter Kontakter gällande hovet, UD, departement och Posten angående frimärken samt Riksbanken angående minnesmynt och framtagande av nationella medaljer och liknande ombesörjdes på nationell nivå. 11

12 Kommunikation Ett kommunikationsprojekt i Linnés anda Carl von Linné var en mycket skicklig kommunikatör. Hans 300-årsjubileum ville naturligtvis inte vara sämre. Kommunikation Hela Linnéjubileet var egentligen ett enda stort kommunikationsprojekt. Alla marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter som genomfördes strävade efter samma sak, att bredda bilden av Linné och att inspirera unga människors lust till naturvetenskap. Att slentrianmässigt beskriva Linné som en gammal vetenskapsman som sorterade växter var därför uteslutet. Istället skulle all kommunikation kring jubileet lyfta fram nya sidor av Linné och våga ställa frågor kring vem han var och vad som drev honom. Hade Linné levt idag hade han sannolikt varit mycket bekymrad över växthuseffekten och utarmandet av arter och regnskogar. Linné värnade om kraften och mångfalden i naturen. Lena Stjernström fungerade som informations- och marknadsansvarig med uppdrag att samordna jubileets kommunikation med undantag för pressfunktionen. Logotyp Jubileets logotyp togs fram av Michel Östlund på designbyrån Hera. Mr Flower Power Kärt barn har många namn. Linné hade tidigare kallats Botanikernas furste, Nordens Plinius och Den andre Adam. På artonhundratalet fick benämningen Blomsterkungen fäste, en beskrivning som framför allt lyfter fram Linné som botanikens fader. Marknadsföringskonceptet Mr Flower Power togs fram av kommunikationsbyrån Full Tank, som tidigare arbetat fram kommunikationsplattformen. Genom att manipulera ett gammalt kopparstick från Linnés ungdom, klä honom i en paisleymönstrad skjorta från Myrorna och placera honom på en orange blomsteräng av låtsasblommor skapades ett koncept som både fångade målen i kommunikationsplattformen och innehöll den sprängkraft som behövdes för att nå ut till en bred publik. Det fungerade både i Sverige och internationellt. Mr Flower Power lanserade ett miljömärkt jubileum och visade upp Linné som en ung fritänkare och utmanare som med mod och kraft vände ut och in på sin tids gamla mönster och tankar. Konceptet speglade också Linnés karisma och hans riskbenägenhet när det gällde att marknadsföra sina idéer och sig själv. Konceptet skulle attrahera genomförare av Linnéprojekt, beslutsfattare, offentliga och kommersiella samarbetspartner och, naturligtvis, medierna. För att få så stor spridning som möjligt erbjöds samtliga aktörer inom jubileet konceptet för fri användning. Genom att projektaktörer från Skåne till Lappland och från Tokyo till New York använde samma koncept fick jubileet samma utseende oavsett var det dök upp i världen. Specialanpassningar av konceptet gjordes för olika ändamål. De nationella högtidsdagarna fick varsitt festoch inbjudningsmanér. I marknadsföringsmaterialet till Chelsea Flower Show var Mr Flower Power förpackad i en isgrå och lite mer designad omgivning. I Vetenskapsrådets projekt Forskning För Folket fick Linné istället en labbrock och befann sig i en grön miljö omringad av diverse forskningsföremål. Webb Stommen i kommunikationen kring Linné2007 utgjordes av portalen som lanserades på Karldagen den 28 januari Hemsidan innehöll komplett information om jubileets nationella och regionala projekt liksom de ämnesspecifika aktiviteterna. Portalen hade ungefär unika besökare. Nyhetsbrev Tolv nyhetsbrev producerades från 2005 till Nyhetsbreven distribuerades elektroniskt och fysiskt med en fysisk upplaga på svenska och engelska/ brev. Under hade breven tematisk karaktär och informerade om olika projekt och ämnesområden. Under 2007 hade de nyhetskaraktär och berättade om aktuella händelser och program. Regionerna distribuerade nyhetsbreven lokalt och ett antal gick till svenska ambassader runt om i världen. 12

13 A. A. Pressträff 28 jan 2006 B. Mr Flower Power gästade flygplatser över hela Sverige B. Marknadsförings- och exponeringsmaterial Ett basmarknadsföringsmaterial togs fram innehållande foldrar, vykort, mappar, affischer, tablettaskar, knappar, choklad och programflyers. Genom ett sponsorsamarbete med Arkitektkopia togs ett antal exponeringsprodukter fram i form av roll-ups, flaggor, mattor, vepor och diskar. Allt med Mr Flower Power-motiv. Förutom en produktkatalog i form av en Linnébok byggdes en beställningsfunktion på Linnéwebben där regionansvariga och andra logotypanvändare själv kunde gå in och beställa material. Regionala anpassningar av materialet kunde också beställas och gjordes i stor omfattning. Mässor För att maximera informationen ut till målgrupperna deltog Linné2007 under åren 2006 och 2007 på Turmässan, Nordiska Trädgårdar, Bok & Biblioteksmässan och Skolmässan. Under Bok & Biblioteksmässan 2006 samlades för första gången samtliga regionansvariga i en gemensam exponering vilket blev mycket kraftfullt både mot besökarna och för det interna arbetssättet skapades en Linnélounge tillsammans med Vetenskapsrådet, UR och Nationalencyklopedin i anslutning till Forskartorget där Linnéföredragen avlöste varandra. Genom ett intensivt spindeln-i-nätet-arbete fick trädgårdssamordnaren till ett samarbete med Stofair som 13

14 Kommunikation innebar att jubileumsträdgårdarna fick en framstående exponering i entrén till Nordiska Trädgårdar 2007 och ett stort antal inslag i seminarieprogrammet. Exponeringen var designad av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och fick mycket exponering på grund av sitt eleganta utförande. Annonsering Linné2007 saknade annonsbudget. Därför togs ett annonsmanér fram och erbjöds de regionala aktörerna med samma resultat som marknadsföringsmaterialet, stor spridning i olika regioner och kanaler. Genom projektet Mediepartner för en dag erbjöds landets dagstidningar den 23 maj 2007 möjlighet att bli mediepartner för en dag och använda Mr Flower Powerkonceptet i grattisannonser tillsammans med sin egen logotyp. Resultatet blev gratis helsidor i nio tidningar. Gratis annonsutrymme förhandlades också fram på sverigeresor.se. Genom ett samarbete med Svenskt Kulturarv fördubblades programkatalogen Upptäcktsresans omfång till 112 sidor och fick Linnétema. Baksidan pryddes av Mr Flower Power-annons. Upplagan var ex. En Linnébilaga producerades utan kostnad och distribuerades med Dagens Nyheter och Göteborgsposten. Samarbeten Jubileets marknadsföringskoncept erbjöds inte bara till de interna aktörerna utan också sponsorer, samarbetspartner och olika aktörer i turistsektorn. Detta strategiska grepp medförde att jubileet såg ut att ha en avsändare när det i själva verket var hundratals olika intressenter som tillsammans skapade jubileet. Genom samarbetet med Arkitektkopia producerades grattisvepor och flaggor till ett värde av 1 miljon kronor. Veporna exponerades på väl synliga platser från norr till söder Material producerades också för ambassader i England, Holland, Japan, Ryssland och Tyskland. Skånemejerierna lånade Mr Flower Power till sina mjölkpaket, sponsorerna använde honom i mässexponeringar och annonser och Mr Flower Power prydde under året Arkitektkopias budbilar över hela landet. Pressfunktionen uppdrag och organisation Pressfunktionen bestod under av en halvtidstjänst. Under 2007 var det en heltidstjänst med Mariethe Larsson som presschef. Det huvudsakliga uppdraget var att planera och utföra pressaktiviteter för de fyra nationella högtidsdagarna, de nationella projekten, andra större event som till exempel mässor och vetenskapsdagar samt för de internationella satsningarna. Samordning skedde med ansvariga för marknadsföring, extern finansiering, webb och nyhetsbrev. Pressarbetet lades upp i enlighet med jubileets kommunikationsplan. I pressarbetet ingick de dagliga presskontakterna och samarbete med en rad regioner, organisationer, myndigheter och entreprenörer. Cirka 100 pressmeddelanden publicerades på pressidan på den nationella portalen där även pressbilder fanns för nerladdning, vilket utnyttjades av 550 personer. Ett hundratal av regionernas pressmeddelanden publicerades också. Meltwater News användes som verktyg för omvärldsbevakning. På webbplatsen lades en newsfeed med artiklar om Linné och jubileet upp. För utskick, pressklipp och radio och tv-statistik användes Cision (tidigare Observer). Pressarbete Nationella högtidsdagar De nationella högtidsdagarna gästades i samtliga fall av det svenska kungahuset. Högtidsdagen i Uppsala besöktes också av det japanska kejsarparet. 28 jan Växjö. Tio presskonferenser samt två pressresor till Linnés Råshult och till glasriket. Cirka 60 journalister var ackrediterade under helgen. Festligheterna webcastades på portalen. 19 maj Råshult. Två pressträffar, en pressvisning, samt två pressresor till kyrkan i Stenbrohult och till Möckelsnäs. Cirka 30 journalister var ackrediterade. Naturmorgon i P1 och TV4 direktsände under lördagen. 23 maj Uppsala. Fem pressutflykter samt åtta presskonferenser arrangerades utöver möjligheterna att bevaka de högtidliga arrangemangen. Totalt deltog 230 ackrediterade i Uppsala, varav ett 100-tal representerade internationell press. Direktsändningar pågick bland annat under dagen i SVT:s morgonsoffa, TV4:s Nyhetsmorgon, TV4 Uppland, SR Uppland. Delar av högtidligheterna webcastades på portalen. 15 dec Jukkasjärvi. Pressvisning i Kiruna och sju presskonferenser. Ett 30-tal ackrediterade varav tio journalister representerade internationell press. SVT 24 Direkt sände den vetenskapliga konferensen och SVT:s årliga program om kungafamiljen filmade under festen i Jukkasjärvi. 14

15 A. Logotyp för Linné2007 B. Erik 191 cm, Erik och artiklar! C. Presscenter i Uppsala, maj 2007 D. Lena Stjernström, glad marknadsansvarig, lutar sig mot Mr Flower Powerkonceptet A. B. C. D. Internationellt Pressfunktionen samarbetade med ett flertal av de 29 ambassader som hade Linnéaktiviteter. Det skedde genom utbyte av pressmaterial, releaser, bilder och planering av pressaktiviteter. Svenska medier rapporterade i över 120 artiklar om de internationella aktiviteterna. Fokus var på tre prioriterade länder: Holland, England och Japan samt på USA-turnén med Systema Naturae. Pressarbete skedde på plats under det svenska statsbesöket i Tokyo. En välbesökt presskonferens hölls med ett 30-tal japanska journalister, utöver de 14 svenska journalisterna som följde statsbesöket. På Chelsea Flower Show, som besöktes av cirka journalister, deltog Linné2007 med pressmaterial och en pressträff. Övriga samarbetspartner Under året samarbetade presschefen med en rad andra informatörer, utöver regionala pressansvariga vid högtidsdagarna: pressansvariga på Kungl. Vetenskapsakademien, Vetenskapsrådet, Polarsekretariatet, Vetenskap och allmänhet, Botaniska trädgården i Göteborg, Visit Sweden, Svenska Institutet, UD, Hovet, ett flertal ambassader och länsstyrelser, kommuner, universitet, externa finansiärers pressenheter och inte minst regionernas samordnare. Hur gick det? Läs mer under avsnittet Utvärdering om det massiva genomslag som informations- och marknadsföringsarbetet fick. 15

16 Nationella projekt Projekt som breddar bilden av Linné och lockar unga till naturvetenskap Linné2007 är på sätt och vis summan av alla de tusentals projekt och aktiviteter som genomfördes under Många drog åt samma håll, några tog andra riktningar. Under året genomfördes fem nationella projekt med tydligt fokus på att nå jubileets övergripande mål: att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné och att locka fler unga till forskning och naturvetenskap. De fem nationella projekten var: Linnéträdgården A Tribute to Linnaeus på Chelsea Flower Show, vandringsutställningen Kaos von Linné, filmen Expedition Linné, Skolprojekt Linné och jubileumsboken System och passion. Sverige vann guld på Chelsea Flower Show med A Tribute to Linnaeus Guldmedaljvinnande bidraget A Tribute to Linnaeus blev det första svenska tävlingsbidraget någonsin i Chelsea Flower Show, världens mest prestigefyllda trädgårdsevenemang. Bidraget designades och projektleddes av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och var en modern Linnéträdgård på 230 kvadratmeter som speglade vår tids intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Avsikten var att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form och att inspirera och intressera besökarna för det svenska sättet att förhålla sig till natur och kultur. Ursvenska material som granit, stål och timmer kombinerades med vilda växter och hortikulturens yppersta bidrag till en trädgård i en gestaltning som speglar vår tid. A Tribute to Linnaeus visar upp en svensk trädgårdskonst som söker sig nya vägar. Linnédelegationen bidrog med Linnéträdgården i samarbete med Svenska Institutet och Svenska ambassaden i London. Finansiärer var Linné2007, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Riksbankens Jubileumsfond samt Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. I samband med Chelsea Flower Show inleddes ett samarbete mellan projektgruppen och Linnean Society i London. Förutom att de hade en egen utställningsdel inne på mässområdet genomfördes även ett gemensamt seminarium A Tribute to Linnaeus and his Legacy. Antal besökare vid trädgården var över Efter Chelsea Flower Show flyttades trädgården till Botaniska Trädgården i Göteborg och blev en del av det svenska firandet. Ulf Nordfjell sammanfattade projektet så här: Det bästa i själva projektet med Chelsea Flower Show var att projektet blev älskat av alla besökare, press och media, inte minst i Storbritannien. Kaos von Linné en vandringsutställning Kaos von Linné är en vandringsutställning om att ordna världen. Konst, vetenskap och vardag i en enda salig röra. Utställningen handlar om människans behov av ordning. Carl von Linné själv finns inte med överhuvudtaget, men utställningen tar avstamp i hans epokgörande tankar. Målet med utställningen var att få fler intresserade av forskning, i synnerhet högstadieungdomar. Att utifrån Linné få besökaren att fundera på sitt eget sätt att systematisera och ordna sitt liv. Riksutställningar, Länsmuseet på Gotland, Vetenskapsrådet och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarade för projektet. Annmari Kastrup var projektledare. Utställningens fyra delar: I. Litet kaos. Initiationsrit i form av smått förvirrat rubricerade inträdesdörrar. II. Stort kaos. Stor kub med 1700-talets syn på omvärlden. III. Jättekaos. Slumpmässigt valda delar av en ännu större kub bestående av 2000-talets syn på omvärlden. IV. Kaoskatalog. Rikt illustrerad katalog. Utställningsplatser: Smålands Museum i Växjö, Upplandsmuseet i Uppsala, Länsmuseet på Gotland, Vänersborgs Konsthall, Skellefteå museum, Universeum i Göteborg och Historiska museet i Stockholm. Utställningen hade i anslutningen till jubileumsperioden minst besökare och omsatte kronor. 16

17 A. Mattias Klum och Lorena Grubisic, Expedition Linné B. Konung Carl XVI Gustaf besöker Kaos von Linné A. B. Expedition Linné Expedition Linné är en dokumentärfilm och upptäcktsresa till sju kontinenter som även blickar ut i rymden, ned i havsdjupen och in i framtiden. Filmens mål är att underhålla, informera, utbilda, motivera och inspirera nya generationer samt en nyfiken och intresserad allmänhet. Att få dem att inse att hur vi handlar och beter oss idag har betydelse för imorgon. Att vår framtid hänger på att vi gör som Linné iakttar, är nyfikna och värnar om det vi ser. Expedition Linné vill locka fram nyfikenheten att upptäcka och utforska. I centrum står den livsavgörande frågan: Hur ska vi handla idag för att överleva i morgon och hur kan vetenskap och forskning bidra till en bättre värld? Resan sker i Linnés anda och är präglad av nyfikenhet och upptäckarglädje. Några av världens främsta forskare och experter försöker ge svar på frågorna. Expeditionens huvudpersoner är tre unga forskarintresserade, alla runt 20 år, men med vitt skilda bakgrunder. De inte bara iakttar och utforskar utan försöker tänka själva och ifrågasätta. Under resans gång förändras de. De blir djupt påverkade av sina intryck och upplevelser. Expeditionsledare är den världsberömde naturfotografen Mattias Klum. Han är liksom Linné i det närmast be- satt av att dokumentera naturen och hur allt hänger ihop. Filmens producent är den välkände journalisten Folke Rydén, internationellt prisbelönt dokumentärfilmare. De två fungerade på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) som projektledare. Finansiärer är Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), Linné2007, SVT och med stöd från Kungl. Vitterhetsakademien, Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova, Vetenskapsrådet, European Commission, European Environment Agency. Filmen hade en omsättning på kronor och har setts av långt över en miljon tittare. SVT har visat den vid tre tillfällen. Skolprojekt Linné Syftet med Skolprojekt Linné var och är (eftersom projektet lever vidare även efter Linné2007) att bidra med inspiration och goda idéer till lärare som kan användas i hela skolan i ett tvärvetenskapligt inriktat arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang tillsammans med många andra ämnen. Projektets övergripande mål är att stimulera till lärande, fortsatta studier och även till forskarutbildning och forskning. Målgruppen är främst lärare inom förskola, 17

18 Nationella projekt grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Nationellt Resurscentrum för biologi och bioteknik ansvarar för projektet och som projektledare har Britt-Marie Lidesten och Christer Hjort fungerat. Skolprojektet i korthet: projektet syftar till att stimulera nyfikenhet, upptäckarglädje och lusten att lära. Det vill inspirera till ett undersökande arbetssätt. Det vill ge tillfälle till reflektion över Linné och hans tid, samt stimulera till diskussion om utvecklingen fram till idag och i framtiden. Projektet utgår från aktuell forskning inom olika kunskapsområden och är konkret användbart i skolan. Det genomsyras av ett miljöperspektiv, det vill säga hållbar utveckling och biologisk mångfald. Naturmiljön och utomhuspedagogik är centralt. Projektet är anpassat till skolans styrdokument och visar att arbete med Linné som utgångspunkt ger stora möjligheter att nå såväl läroplansmål som mål i olika ämnen. Det ska kunna användas för lärare med olika utbildningsbakgrund och för olika åldrar i olika undervisningssituationer. Projektet omsatte mkr under Linné2007. Medfinansiärer var Myndigheten för skolutveckling, Linnédelegationen, fonder/stiftelser och sponsorer samt Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik häften distribuerades, ett bashäfte och sex olika temahäften. Bashäftet bestod av Linnelektioner och inspiration för kunskap. Teman i idéhäftena: Berättarteknik, Uteklassrummet, Upplev 1700-talet, Livsviktiga läkemedel, I Linnés spår och Efter Linné. 428 skolor anmälde sig som Linnéskola 2007 och lärarna knöts till ett nätverk som regelbundet fått ett nyhetsbrev från Skolprojekt Linné. Fler än elever, från förskola/naturskola till gymnasier och vuxenutbildningar, arbetade med Linnéteman under Det skedde även i många andra skolor än de som anmält sig som Linnéskola Cirka nedladdningar har gjorts från hemsidan, där skolmaterialet funnits som pdf sedan hösten Dessutom har 27 lärardagar med sammanlagt 1460 deltagare genomförts. På 55 platser (mässor etc) har det informerats om Skolprojekt Linné för cirka besökare. System och passion den officiella jubileumsboken Bokförlaget Natur & Kultur gav ut boken System och passion som i samråd med Linné2007 valdes till officiell Jubileumsbok. Boken System och passion tar med läsaren på en resa i ord och bild genom Linnés sexualsystem, dess uppbyggnad och historia. De vackra och unika fotografierna av Helene Schmitz visar systemets ursprungliga 24 klasser och Nils Uddenbergs text låter oss följa Linné från ungdomstiden i småländska Stenbrohult till livet som uppburen Uppsalaprofessor med världsrykte. System och passion hyllar det levande minnet av Carl von Linné och bidrar till att sprida hans namn och gärning ut i världen. För botanisk fackkunskap och bildtexter stod Pia Östensson, biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Projektledare var Björn Linnell/Marie Tamm, Natur & Kultur. Ansvarig utgivare var Bokförlaget Natur & Kultur. Den svenska upplagan uppgick till exemplar. Boken översattes även till engelska och japanska. Den engelska upplagan trycktes i exemplar, och den japanska i 600. En fransk översättning i samarbete med bokförlaget Belin trycktes i 5000 exemplar. Som komplement framställdes en fotoutställning. Utställningen omfattade 24 förstoringar av olika blommor enligt Linnés klassifikationssystem med 24 klasser. Projektansvariga för utställningen var Helene Schmitz och Karin Foberg. Utställningen hade sammanlagt besökare och visades på museer och festivaler i Sverige, Belgien, Frankrike, Polen, England, Tyskland och Irland. En rad föredrag kring boken och utställningen genomfördes också. 18

19 A. Skolprojekt Linné, naturruta B. System och passion, Nils Uddenberg och Helene Schmitz C. Skolprojekt Linné, Linnélektioner D. Jubileumsboken, System och passion A. B. C. D. 19

20 Ämneskommittéer Samordning i ämneskommittéer gav hävstångseffekt Linnéjubileets olika ämnesområden samordnades i ett antal nationella ämneskommittéer: Folkbildning, Högtidsdagar, Internationell verksamhet, Näringslivskontakter, Skola, Trädgård, Turism, Utställningar samt Vetenskap/forskning. Respektive projektledare ansvarade för att samordna de olika intressenternas behov med de nationella och regionala intressena. De hade kontinuerliga nätverksmöten. Här följer en sammanfattning med undantag för Högtidsdagar, som redovisas under respektive regional sammanfattning, Internationell verksamhet som har ett eget avsnitt i rapporten, Näringslivskontakter, som återfinns under ekonomiavsnittet, samt Skola, som redovisas under det nationella projektet Skolprojekt Linné. Folkbildning Linné var en äkta folkbildare. För honom var lärandet livslångt. Han vågade bryta mot gamla traditioner och han blev vår förste sexualupplysare. Linné var intresserad av det mesta. Det är inte bara naturen han skildrar från sina resor utan också miljöer, människor, språk, levnadsvillkor och traditioner. Därför kan man genom folkbildningen närma sig Linné från flera olika intressanta håll. Ämnesgruppen Folkbildning spred genom olika samarbeten och mindre enskilda projekt av det nationella sekretariatet kunskap om Carl von Linné. Projektkoordinatorer var Carl Carlheim-Gyllensköld och Erik Lindgren. Följande institutioner medverkade med program under jubileumsåret: ABF, Bok- och Biblioteksmässan, Biologiskt resurscentrum, Folkuniversitetet, Kemilärarnas resurscentrum Kungl. Vetenskapsakademien, Nätverket Vetenskap/ Forskning Linné 2007, Polarsekretariatet, Studiefrämjandet, Studieförbundet vuxenskolan, Södertörns Högskola TV 4 och Vetenskapsrådet. Inom ramen för Folkuniversitetet hade dessutom Senioruniversiteten i Uppsala och Stockholm ett flertal verksamheter med Linnéanknytning. Ett exempel på ett projekt: Linné2007 tog tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) fram en studiehandledning baserat på Natur & Kulturs nyutgåvor av Linnés reseböcker. I övrigt hänvisas till där studiecirklar och andra arrangemang av Linné har upprättats. Sammanfattningsvis kan konstateras att otroligt mycket har skett inom folkbildningsområdet. Studieförbunden har inte redovisat besökare och ekonomi. Trädgårdarna lockade miljonpublik Trädgårdskommitténs mål var att öka intresset för svensk trädgårdskonst och därmed locka både svenska och internationella besökare till jubileumsträdgårdarna och andra liknande besöksmål. Projektledare var Birgitta Sandström Lagercrantz. Under jubileet fanns det två grupper av trädgårdar: jubileumsträdgårdar och övriga trädgårdar. Med jubi- A. B. 20

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer