Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning."

Transkript

1 Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan Plats: Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Vi bjuder på kaffe med dopp som serveras från kl Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av röstlängd. 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 9. Föredragning av revisorns berättelse. 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 16. Val av valberedning. 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende Proposition, beslut om stadgeändringar enligt bilaga Förslag till stadgeändring 2015 av SGB 1 stadgar. Bilagan är bifogad till denna kallelse Proposition att stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka fördelarna med gemensamt bostadstillägg och uppdras att införa det vid behov. Se bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Motion av Öppnaknappar till SGB1 årsmöte Se bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Motion om nödbelysning och utrymmesskyltar till SGB1 årsmöte Se bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Motion om skyltar om att vår mark är privat område, Kjell Eriksson. Se bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Motion om gemensamt upphandlat bredband, Ola Arvidsson. Se bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Motion om tvättstugor. Utökade tvättider till 12 pass per månad, Ola Arvidsson. Se bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Motion angående ventilationsproblem, Anette Torrbacka. Se bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Stämmans avslutande. Information från styrelsen/förvaltaren om kommande verksamheter. VÄLKOMNA Ritorp 20 april 2015 Styrelsen och Jarlis Jarlheden, Förvaltare De som blir utsedda till styrelseledamöter och suppleanter kallas till konstituerande sammanträde i omedelbar anslutning till stämman.

2 Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: Utdrag ur stadgarna gällande stadgeändring och ombud. 58 Stadgeändring Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. Bostadsrättslagen kan i vissa situationer föreskriva högre majoritetskrav. 18 Ombud och biträde Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Ombud och biträde får endast vara: annan medlem medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo föräldrar syskon barn annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus god man Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

3 Förslag till stadgeändring 2015 av SGB 1 stadgar. Med anledning av ny lagstiftning främst vad gäller andrahandsuthyrning har Bostadsrätterna gett ut nya mönsterstadgar. När de nya mönsterstadgarna var utgivna beslöt styrelsen för SGB1 att se över våra stadgar samt föreslå ändring av de paragrafer som inte överensstämde med de nya mönsterstadgarna. Detta för att styrelsen vill säkerställa att SGB1 har stadgar med modernt språkbruk och som följer Bostadsrättslagen. Här följer resultatet från det arbetet SGB nuvarande stadgar är i svart färg på vit botten. Förslag till ny lydelse är i svart färg på gul botten. Ändringarna är markerade med grönt. Mellan beskrivs vilka ändringar som föreslås. Alla är utskrivna i sin helhet. Föreslagna stadgeändringar kommer att behandlas helt i enlighet med SGB1 stadgar Stadgeändring Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. Bostadsrättslagen kan i vissa situationer föreskriva högre majoritetskrav. På uppdrag av styrelsen i SGB 1

4 4 Medlemskapsprövning - fysisk person Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning. En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i föreningen. Särskilda regler gäller vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning. Ny 4 Den grönmarkerade texten utgår 4 Medlemskapsprövning - fysisk person Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. 9 Överlåtelse- och pantsättningsavgift Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Ny 9 Den gröna texten tillkommer 9 Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. 15 Dagordning På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av röstlängd

5 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 18. Avslutande På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7och 18 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst. Ny 15 Del av den grönmarkerade texten utgår. Under punkt 12 byts Fråga mot Beslut. 15 Dagordning På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 18. Avslutande På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst. 16 Kallelse Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman.

6 Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida. Ny 16 Ordet angivits byts mot tagits upp. Övrig grönmarkerad text utgår. 16 Kallelse Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsida. 17 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. Ny 17 Den grönmarkerade texten utgår. 17 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. 18 Ombud och biträde Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. Ombud och biträde får endast vara: annan medlem medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo föräldrar syskon barn annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus god man Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare. Ny 18 Ordet dagtecknat byts mot daterad. Övrig grönmarkerad text tillkommer. 18 Ombud och biträde Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

7 Ombud och biträde får endast vara: annan medlem medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo föräldrar syskon myndigt barn annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus god man Om medlem har förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare. Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett registreringsbevis som är högst ett år gammalt. 20 Jäv En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om: 1. talan mot sig själv 2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens Ny 20 Ordet intresse tillkommer 20 Jäv En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om: 1. talan mot sig själv 2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse 25 Konstituering Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer om inte föreningsstämma beslutat annorlunda. Ny 25 Den grönmarkerade texten utgår. 25 Konstituering Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. 27 Beslutförhet och röstning Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

8 Ny 27 Ordalydelsen något omformulerad och den grönmarkerade texten tillkommer. 27 Beslutförhet och röstning Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen). 38 Komplement Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Ny 38 Ny rubrik. Grönmarkering ovan utgår och grönmarkering nedan tillförs. 38 Balkong och altan Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning samt ska se till att avledning för dagvatten inte hindras. 42 Tillbyggnad Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar liksom för eventuell skada. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar. Ny 42 Ny rubrik. Luftvärmepump tillförs. 42 Övriga anordningar Anordningar såsom luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad. 47 Andrahandsuthyrning En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. Ny 47 Ordet beaktansvärda utgår.

9 47 Andrahandsuthyrning En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. 49 Förverkandegrunder Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall: 1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift 2. lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand 3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem 4. lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem 5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset 6. bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar 7. bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta 8. bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs 9. lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning Ny 49 Orden således bli berättigad att byts ut mot ordet kan. Punkt 1. Utökad enligt grönmarkering nedan. 49 Förverkandegrunder Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall: bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset

10 bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 52 Tvångsförsäljning Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas enligt reglerna i bostadsrättslagen. Ny 52 av kronofogden tillförs enligt grönmarkering nedan. 52 Tvångsförsäljning Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i bostadsrättslagen. 54 Framtida underhåll Avsättning för att säkerställa underhåll av föreningens hus beslutas av föreningsstämma. Ny 54 Helt omformulerad. Därför ej särskilt markerad. 54 Framtida underhåll Inom föreningen ska bildas fond för yttre underhåll. Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0.3% av fastighetens taxeringsvärde. Om föreningen har en underhållsplan kan istället avsättning till fonden göras enligt planen. 55 Vinstutdelning Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. 56 Upplösning, likvidation mm. Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

11 Ny 55 = hopslagning av 55 och 56. Orden eller likvideras tillförs enligt nedan grönmarkering. M a a lokaler har byggds om till lägenheter under senare tid byts ordet insats mot ordet andelstal för att möjliggöra en rättavisare fördelning om det värsta skulle hända. Även årsavgifter ändras till andelstal. Se grönmarkering. 55 Utdelning, upplösning och likvidation Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal för det senaste räkenskapsåret. Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal. 57 Tolkning För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och annan lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av dessa stadgar. Ny 56 ex 57. Ny numrering. Ordet annan byts mot övrig. 56 Tolkning För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och övrig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa stadgar. 58 Stadgeändring Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. Bostadsrättslagen kan i vissa situationer föreskriva högre majoritetskrav. Ny 57 ex 58 Ny numrering. Sista delen är omformulerad men ej förändrad i sak. 57 Stadgeändring Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.

12 Bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Proposition 17.1 Se bifogad bilaga Förslag till stadgeändring 2015 av SGB 1 stadgar. Proposition 17.2 Fastighetsförsäkring, hemförsäkring och bostadsrättstillägg Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker föreningens ansvarsområden. Den gäller inte skador i medlems lägenhet. Föreningen ansvar sträcker sig fram till ytskikt och våtskydd, dock inte dessa. Medlemmars hemförsäkring, den täcker saker som spis, kylskåp etc. Medlemmars bostadsrättstillägg, det täcker tex skador på ytskiktet och våtskydd. Skador i medlems lägenhet regleras genom medlemmens bostadsrättstillägg, inte genom föreningens fastighetsförsäkring. Saknar en lägenhet bostadsrättstillägg så är det medlemmen själv som får stå för alla lägenhetens kostnader vid skada. Det finns två sätt att ha bostadsrättstillägget, individuellt eller gemensamt. Idag har SGB1 individuellt bostadsrättstillägg men styrelsen föreslår övergång till gemensamt bostadsrättstillägg. Skillnaderna beskrivs nedan: Individuellt bostadsrättstillägg BRF-ägare ansvarar för det själv. Missar någon detta och får en skada, även i andra hand, kan det bli kostsamt. Åldersavdrag upp till 80% Ex, går diskmaskinen sönder hos grannen ovanför så är ändå du ansvarig för din lägenhet. Du kan då drabbas av stor egen kostnad vid återställande av ditt kök. Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det individuella bostadsrättstillägget nyttjas ser försäkringsbolag det som två skador och tar ut två självrisker. Självrisk beroende på medlemmars försäkringsbolags villkor. Vid skador ska två olika försäkringsbolag förhandla om fördelning av kostnader. Gemensamt bostadsrättstillägg BRFs ansvar, ingår som ett tillägg i fastighetsförsäkringen. Avskrivningselimineringsskydd Reducerat åldersavdrag för andra och tredjehandsskador, försäkringsbelopp max kr per lägenhet eller kr per skada. Om bostadsrättshavaren drabbas av en skada där både hemförsäkringen och det gemensamma bostadsrättstillägget nyttjas utgår endast självrisk på bostadsrättshavarens hemförsäkring. Bostadsrättshavaren kan alltså enbart få en självrisk. Självrisk vid vattenskada kr, övriga skador självrisk kr. Ett försäkringsbolag hanterar skadeutredningen. Not. Kostnader i denna sammanställning ska endast ses som exempel. De är enligt dagens försäkringsvillkor Allians Försäkringar erbjuder, men sådant kan ändras.

13 Bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma Motion 17.3 Motion om Öppnaknappar till SGB1 årsmöte För några år sedan så förstärktes skalskyddet för samtliga huskroppar i SGB1 med APTUS-systemet. I samband med detta så monterades elektriska slutbleck i alla de dörrar som utifrån låses upp med de elektroniska taggarna. För att gå ut genom samma dörrar så skulle det underlätta, speciellt när man har väskor eller annat i händerna, att kunna låsa upp dörren på elektrisk väg även från insidan. Genom att montera en enkel tryckströmbrytare, öppnaknapp, som ansluts till det elektriska dörrlåset med en kabel så skulle vi kunna utöka nyttan med de elektriska slutblecken och få en ökad bekvämlighet. (Jag avser inte att vi ska installera automatiska dörröppnare vilket skulle bli en väldigt kostsam sak.) Yrkande Jag vill att samtliga dörrar, ytterdörrar och källardörrar (förutom tvättstugor, torkrum, gästlägenhet och bastu), som är försedda med elslutbleck skall kompletteras med en öppnaknapp för upplåsning vid utpassage. Sven-Åke Svensson SGB1 lägenhet 7 Styrelsens svar: Styrelsen har redan tagit styrelsebeslut på att ta in offerter på öppningsknappar. Styrelsen föreslår stämman att uppdra åt styrelsen att införa öppningsknappar när budgeten så tillåter. Motion 17.4 Motion om nödbelysning och utrymningsskyltar till SGB1 årsmöte Utrymningssäkerheten i SGB1 fastigheter är enligt min uppfattning dålig och inte utformad enligt gällande lagkrav. Jag tror inte att någon av medlemmarna i föreningen vill ha på sitt ansvar att någon blir skadad på grund av att det varit svårt att hitta ut ur fastigheterna vid en nödsituation. Vid ett par tillfällen under det senaste halvåret så har vi haft elavbrott i hela området. Trapphuset i höghuset har vid dessa tillfällen blivit helt kolmörkt och vi som bor i höghuset har fått famla oss fram, med ficklampor och tända mobiltelefoner, för att komma till/från våra lägenheter. Om det skulle uppstå en allvarlig nödsituation i samband med ett elavbrott så är det direkt livsfarligt att inte ha en batteridriven nödbelysning, som tänds automatiskt vid elavbrott, i trapphuset. Efter första elavbrottet så påtalade jag detta och den nödbelysning som finns i hisskorgen blev reparerad så att de som eventuellt blir instängda i hissen i alla fall inte behöver sitta i mörker. Det har, mig veterligt, fortfarande inte planerats för någon nödbelysning i trapphuset. Jag är helt övertygad om att avsaknaden av nödbelysning i trapphuset inte är i överensstämmelse med lagstiftningen. För oss som bor i det huset så är det i alla fall väldigt besvärligt att komma till/från våra lägenheter vid elavbrott. Även stora delar av källargångarna och ett antal källarförråd är helt i avsaknad av, eller har bara begränsat insläpp av dagsljus. Detta innebär att det blir väldigt svåra att utrymma vid nödsituationer, framförallt under dygnets mörka timmar. Här kan det dessutom bli tvingande att nödutrymma, till exempel om någon är i sitt källarförråd och det uppstår en brand i eller i anslutning till källarutrymmet. Att sätta upp efterlysande nödutrymningsskyltar är inte tillräckligt, dessa kräver att de är belysta under längre tid för att överhuvudtaget fungera och vår belysning är inte kontinuerligt tänd tillräckligt mycket för att sådana skyltar ska fungera.

14 Bilaga propositioner och motioner SGB 1 stämma För trapphusen i låghusen så finns det fönster som släpper in ljus. Om det sker elavbrott i området nattetid när det är riktigt mörkt ute (då kan även gatuljusen vara släckta) så kommer det att vara svårt att orientera sig även i dessa trapphus. Jag vet dock inte om lagstiftningen är lika tvingande angående behovet av nödutrymningsskyltning/nödbelysning i de trapphusen. Yrkande Jag vill att nödutrymningsskyltning och nödbelysningar ses över och kompletteras så att de minst uppfyller lagstiftningens krav. Även om lagstiftningen inte har absoluta krav på nödutrymningsskyltning/nödbelysning i alla våra trapphus, förråd och källargångar, så vill jag att våra mörkaste trapphus och källargångar kompletteras med sådana installationer. Sven-Åke Svensson, SGB1 lägenhet 7 Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker motionen och uppdras att se till att lagens krav uppfylls samt att komplettera våra mörkaste trapphus och källargångar vid behov. Motion 17.5 Förra sommaren kom det folk från granngårdarna som uppehöll sig vid våra bord och stolar samt använde grillen. Det var ofta fullt när man själv skulle försöka få ett ledigt bord. Därför föreslår jag skyltar som talar om att det är privat område bara för boende i sgb 1 och 2. Med vänlig hälsning Kjell Eriksson Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker motionen och uppdras att ansvara för skyltningen. Motion 17.6 Då i princip alla hushåll i föreningen använder sig av bredband föreslår jag att BRF upphandlar det centralt. Priset per hushåll blir då mycket bättre, runt 75 kr i månaden för 100 Mbit/s. De hushåll som har högre krav på nedladdningshastighet kan om så önskas betala runt 100 kronor extra i månaden och får då 1000 Mbit/s. Ola Arvidsson, lägenhet 066. Styrelsens svar: Styrelsen undersöker regelbundet förutsättningarna för gemensamt bredband. För att detta ska vara lönsamt krävs att tillräckligt många använder sig av fast bredband, där är vi inte riktigt än. Styrelsen föreslår att i dagens läge avslå motionen men fortsätta undersöka när förutsättningarna är bättre. Motion 17.7 Antalet tvättider är tilltagna i underkant åtminstone för barnfamiljer, önskar en höjning till 12 pass per månad. Jag misstänker att tvättstugorna för närvarande står outnyttjade i stor utsträckning, det vore intressant med statistik från bokningssystemet. Ola Arvidsson, lägenhet 066.

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening

Stadgar. för. Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Stadgar för Möja Konsumtionsförening Ekonomisk förening Innehållsförteckning Konsumentkooperationens verksamhetsidé Firma, säte, ändamål 1 Firma, säte, ändamål och verksamhet Medlemskap 2 Inträde 3 Medlems

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer