6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA"

Transkript

1 6 nr 2010 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA årgång 103 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 1

2 LEDARE. DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA Sveriges Fartygsbefälsförening tar inte ställning i partipolitik. Vi är med andra ord varken till höger eller vänster vad gäller politiken. Däremot tar vi ställning i politiska frågor som berör våra medlemmar. Ett exempel är den utredning som pågår om sjöfartens konkurrensförutsättning och där utredaren även fått uppdraget att särskilt beakta möjligheten att införa ett svenskt internationellt skeppsregister - SIS. Utredningen skall vara klar den 27 oktober i år. SFBFs inställning i frågan borde vid dags dato vara välkänd. Vi har hela tiden påpekat att de internationella register som införts i övriga europeiska länder inte varit till gagn för nationalstaternas sjöfolk, utan snarare tvärtom. Allt färre arbetstillfällen är resultatet. Fortfarande får i och för sig befäl från EU-regionen och Norge arbete i dessa register, men den troliga orsaken till detta är nog snarare att det är brist på sjöfolk, och då framförallt befäl, i världshandelsflottan. Vi inom de sjöfackliga organisationerna är mycket oroliga för ett internationellt register, och det är bland annat på grund av att vi känner oro för att de enskilda sjömännen inte på något vis kommer att kunna känna sig trygga, vare sig vad gäller anställning eller vad gäller att få sin rättmätiga lön. Om ett register införs, kommer Sverige att bryta mot ett antal grundläggande ILO-konventioner som man har ratificerat. Konventioner som reglerar rätten att fritt organisera sig, rätten att teckna kollektivavtal och även att använda konfliktvapnet. Vi har redan anmält Sverige till ILO, och det är på grundval av att man har sänkt den nationella skyddsnivån på fartyg när det gäller rätten till lön vid sjukdom. Enligt artikel 19:8 i ILOs stadgar får varken ett antagande eller en ratifikation av en konvention användas för att sänka en nationell skyddsnivå, trots att den blir förenlig med konventionens minimikrav. Detta har Sverige gjort i och med införandet av proposition 2009/10:161. Sådana förändringar är ytterligare bekräftelser på våra farhågor om att allt just nu handlar om att försämra för sjöfolket. Det är alltid lättast att rationalisera och försämra för dem som har minst möjlighet att försvara sig. Trenden är tydlig att de ombordanställda är de som kommer att drabbas av försämringar vad gäller social trygghet, arbetsrätt, lön och arbetsmiljö. I mina möten med medlemmar och icke medlemmar så talar en del om vikten av ett sjöfartskluster. En förutsättning för ett sådant är en stark handelsflotta, och ett register enligt ovanstående skulle vara lösningen på detta. Detta tvivlar jag starkt på. Om man ser utvecklingen i många rederier så är det inte enbart arbetstillfällen för ombordanställda som flyttar, även landorganisationen drabbas och allt fler trading- och administrationsavdelningar byter flagg, när flytten går till Asien. Således är min absoluta uppfattning att internationella register inte på något vis är garanten för att svensk sjöfart kommer att finnas kvar i framtiden. Att hela tiden jaga kostnader och att man nu även flyttar hela rederikontor utomlands är bara en början på att utarma och marginalisera svensk sjöfart, till att i förlängningen bli en kuststat Jörgen Lorén, ordförande SFBF. med en synnerligen liten handelsflotta. Rederierna, kunskapen och makten i de internationella forumen kommer att i allt högre grad finnas i Asien. Europeisk sjöfart kommer inte att vara betydelsefull i framtiden, eftersom politiker och redare uppenbarligen är överens om att det inte skall finnas en stark handelsflotta i vare sig i Sverige eller i andra västeuropeiska länder. Kunskapen och tillväxten i en nationell handelsflotta bygger på att det finns just kompetens inom nationens gränser. Det får man bara om man har en verksamhet med anställda inom flaggstaten. Jag hoppas verkligen att svenska politiker och redare vaknar till liv, och inser att om utvecklingen fortsätter med utflaggning av fartyg och kontor, så lär det inte dröja innan rederierna tappar marknad och förlorar affärsuppgörelser gentemot konkurrenter. Med kunskapsbrist kommer även problem med att kunna göra sig hörd i de internationella forumen där bland annat regelverk skapas. Jag hoppas verkligen att en dialog mellan politiker och sjöfartens parter kan påbörjas, där skapandet av en gemensam syn för en framtida stark svensk sjöfart kan sjösättas, så att det finns en framtid för svenska ungdomar i sjöfartrelaterade yrken. Med önskan om förliga vindar Jörgen Lorén, ordförande SFBF 2 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10

3 INNEHÅLL. sid 4-5 GEMENSAM KLUBBORDFÖRANDEKONFERENS Den 6-8 september samlades Fartygsbefälsföreningens och Sjöbefälsförbundets klubbordföranden till konferens i Falkenberg. Vid samma tillfälle hade de båda förbundens styrelser ett gemensamt möte för att fortsätta diskussionerna om att bilda ett nytt enat sjöbefälsfack. Destination Gotlands M/S Gotland. FOTO: LINDA SUNDGREN sid 6-7 VILKA VILL HA ETT SIS? Inför riksdagsvalet frågade de sjöfackliga organisationerna de politiska partierna hur de ställer sig till att införa ett svenskt internationellt register, ett förslag som just nu utreds av alliansregeringen. Den aktuella utredningen är inte klar förrän efter valet, men redan nu står det klart att ett sådant register bryter mot både internationella konventioner och svenska lagar om medbestämmande och anställnigsskydd - LAS. Läs det öppna brevet och riksdagspartiernas svar. sid HANS-DIETER GRAHL NY VD I SFBF Sedan den 1 september är Hans-Dieter Grahl verkställande direktör i Sveriges Fartygsbefälsförening. Hans-Dieter är ingen ny bekantskap för de flesta. Han har arbetat som ombudsman i föreningen sedan 1997 och varit medlem sedan 1968 när han utexaminerades från Sjöbefälsskolan i Kalmar som telegrafist....dessutom: YEAR OF THE SEAFARER: Färjorna nödvändiga för Gotland sid 12-13, Världssjöfartens Dag firade Year of the Seafarer sid 14, Flera fartyg flyttar runt i Norden sid 15, Transportstyrelsen/Sjöfartsavdelningen informernar sid 16-17, Lodskott & Pejlingar sid 22-23, Korsord sid 25, Inträdesanmälan sid 29 mm. Utges av Sveriges Fartygsbefälsförening. Forum för sjöfart och miljö, fack och juridik, hamnar och farleder, transport och kommunikation, intendentura, ekonomi, utbildning och kultur. Utkommer med 8 nummer/år. Redaktör och ansvarig utgivare: Marie Halvdanson, tel , bost , mobil , e-post: Adress: Gamla Brogatan 19, 2 tr, Stockholm, tel , fax Tryck: Trydells Tryckeri AB, Laholm. Prenumeration: 350:-/år inkl. moms. Pg TS-kontrollerad upplaga: ex. För icke beställt material ansvaras ej. Medlem av Sveriges Tidskrifter. Annonser: SJÖPAKETET - samannonsering i Nautisk Tidskrift och Sjöbefäl, Ankie Nilsson, tel , ankie Annonspriser: Begär särskild prislista för SJÖPAKETET. ISSN NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 3

4 AVTALSKONFERENS. GEMENSAM KONFERENS FÖR SFBFs OCH SBFs KLUBBORDFÖRANDEN Den 6-8 september samlades Fartygsbefälsföreningens och Sjöbefälsförbundets klubbordföranden till konferens i Falkenberg. Vid samma tillfälle hade de båda förbundens styrelser ett gemensamt möte för att fortsätta diskussionerna om att bilda ett nytt enat sjöbefälsfack. Klubbordförandekonferensen inleddes med en sjöfartspolitisk diskussion, föranledd av den utredning om sjöfartens konkurrensförutsättningar som Näringsdepartementet tillsatt. Utredningen föreslår att ett svenskt internationellt register - SIS - införs. Registret föreslås omfatta fartyg över 500 BRT och som huvudsakligen går i fjärrfart. Fartygen som omfattas av registret kan bemannas enbart av sjöfolk från lågkostnadsländer, undantaget befälhavare som ska komma från ett EU/ EES-land. För att göra det möjligt att införa ett svenskt internationellt register, krävs att Sverige bryter mot de ILO-konventioner som man ratificerat. Det gäller bland annat rätten att organisera sig, rätten att teckna kollektivavtal och möjligheten att gå i konflikt. Men det krävs också kraftiga förändringar i MBL som innebär inskränkningar i rätten att teckna kollektivavtal och rätten att använda konfliktvapnet. Även LAS måste ändras så att redaren ges möjlighet att säga upp samtliga anställda utan saklig grund, vid ett inträde i det internationella registret. Utredningen kommer att presenteras den 27 oktober, och Hans-Dieter Grahl, SFBFs VD, som föredrog frågan, menade att om Alliansen vinner valet kommer det säkert en proposition i frågan. - Man har redan utformat lagändringen i Lagen om anställningsskydd, berättade Grahl, som också menade att detta är oerhört provocerande eftersom man nu vill införa ytterligare ett skäl för uppsägning, som gäller enbart för sjömän. På förslag av Leif Palm, SBFs vice VD, sammanställdes ett öppet brev till samtliga riksdagspartier, där man krävde svar före valet, om partierna var beredda att införa ett SIS i enlighet med vad Alliansen föreslagit. (Se hela brevet och riksdagspartiernas svar på nästa uppslag sid. 6-7.) Christer Themnér, SBFs VD, berättade att han och Hans-Dieter Grahl haft ett möte om ITP-sjö med redarna. - De drog ju tillbaks uppsägningen av pensionsavtalet i mars. Men nu vill de förhandla igen, sa Themnér. De la fram ett förslag där vi skulle vara med om att bygga upp en fond under fem år som buffert. - Men vi sa nej till deras förslag, eftersom vi redan avstått från våra löner. De har lovat att komma med ett nytt förslag. Klubbordförandena diskuterade även kraven inför nästa års avtalsrörelse. Man arbetade i work shops och presenterade sedan vad man kommit fram till inför hela gruppen. Frågor som togs upp av grupperna var bland andra: sjuklön, föräldraledighet, bostadskungörelsen, HSC-tillägg och ITP-sjö samt en rad lokala frågor. Det blir nu SFBFs och SBFs förhandlingsdelegationer = styrelser som kommer att sammanställa och finslipa avtalskraven inför nästa lönerörelse. På det gemensamma styrelsemötet summerades vilka steg som tagits mot ett ny befälsorganisation. - Vi går sakta men säkert mot ett gemensamt förbund, sa Christer Themnér. Vi har nu förhandlingskartell, gemensamma styrelsemöten och gemensam facklig grundkurs. Vissa kan tycka att det tar tid. Men det måste få ta tid för att hamna rätt så småningom. SFBFs och SBFs styrelser kommer att träffas under de kommande gemensamma avtalsförhandlingarna. Och därefter kommer den arbetsgrupp som består av förbundens ordföranden och verkställande direktörer och några till att träffas. Gruppen kommer att ha avrapportering i vinter och utvärdering i vår. Målet är att lägga fram ett färdigt förslag till ny organisation på Sjöbefälsförbundets kongress MARIE HALVDANSON T. h. bildcollage från SFBFs och SBFs gemensamma klubbordförandekonferens. FOTO: MARIE HALVDANSON 4 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10

5 AVTALSKONFERENS. NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 5

6 Vilka SJÖFARTSPOLITIK. VILL HA ETT SIS? Inför riksdagsvalet frågade de sjöfackliga organisationerna de politiska partierna hur de ställer sig till att införa ett svenskt internationellt register, ett förslag som just nu utreds av alliansregeringen. Den aktuella utredningen är inte klar förrän efter valet, men redan nu står det klart att ett sådant register bryter mot både internationella konventioner och svenska lagar om medbestämmande och anställnigsskydd - LAS. Läs det öppna brevet och riksdagspartiernas svar. Mer om utredningen på Öppet brev till Riksdagspartierna inför årets Riksdagsval Införande av ett Svenskt Internationellt Skeppsregister Den nuvarande Alliansregeringen har tillsatt en utredning om sjöfartens konkurrens-förutsättningar. I direktivet till utredningen ingår bland annat, efter önskemål från vissa rederier, att särskilt beakta möjligheten att införa ett svenskt internationellt skeppsregister (SIS). Utredningen kommer att presentera sitt betänkande den 27/10, det vill säga efter årets rikdagsval. Det utmärkande för ett internatinonellt register är att det arbetsrättsliga skyddet och de arbets-rättsliga rättigheterna inskränks för de ombordanställda sjömännen. För att möjliggöra införandet av ett svenskt internationellt register krävs att Sverige bryter mot de ILO konventioner Sverige ratificerat och lovat att upprätthålla. Det gäller bland annat rätten att organisera sig samt rätten att teckna kollektivavtal. Vidare krävs kraftiga förändringar i MBL innebärande inskränkningar i rätten att teckna kollektivavtal och rätten att använda konfliktvapnet. Även anställningsskyddet försämras genom att redarna ges möjlighet till att säga upp sjömännen utan iakttagande av saklig grund. Vi, Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet, representerande 4500 sjöbefäl i svenska handelsflottan avkräver i god tid innan valdagen den 19 september besked om ni är beredda att föreslå att ett SIS införs som innebär att Internationellt -Sverige bryter mot de internationella konventioner man ratificerat och nationellt -kraftigt inskränker de fackliga rättigheterna för en hel yrkeskår -inskränker medborgarnas grundlagsskyddade rätt att gå ut i konflikt -LAS sätts ur spel för sjömän på svenska fartyg FOLKPARTIET Folkpartiet kommer även fortsatt att verka för att tonnagebeskattning av fartyg införs under nästa mandatperiod. Vi vill att svenska fartyg tonnagebeskattas för att stärka vår konkurrensneutralitet gentemot andra sjöfartsnationer CENTERPARTIET Om vi vill behålla svensk sjöfartsnäring med alla de jobb som finns i sjöfartsklustret, är det oerhört viktigt att vi funderar på hur vi kan stärka konkurrenskraften även för sjöfarten, och därför har alliansregeringen gett den förra socialdemokratiska statssekreteraren Jonas Bjelfvenstam i uppdrag att titta på vad som kan göras för att förbättra för sjöfarten. Ett av de förslag som Bjelfvenstam ska undersöka är vilka för- och nackdelar ett internationellt register för sjöfarten, likt det danska och norska registerna, kan ha. Bjelfvenstam kommer att presentera sina förslag i oktober och först då kommer vi få reda på vad han föreslår. Utan att gå händelserna i förväg gällande kommande förslag kan vi konstatera att utflaggningen av svenska fartygen är ett direkt hot mot svenska arbetstillfällen. De rederier som flaggar ut flyttar till länder just med internationella register, och för dessa gäller varken svensk lagstiftning eller svenska kollektivavtal - detta är inte en bra utveckling. Med fler svenska rederier och fartyg under svensk flagg förbättras möjligheten för svensk industri att få till stånd smarta och effektiva logistiklösningar som är ett måste för att Sverige även framöver ska kunna vara en konkurrenskraftig nation. Vi vill som sagt inte gå händelserna i förväg, men vi måste göra något åt för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och därmed rädda jobben. Att sitta passivt och inte följa den internationella utvecklingen kommer inte att rädda några jobb. 6 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10

7 SJÖFARTSPOLITIK. KRISTDEMOKRATERNA Svensk sjöfartsnäring är av central betydelse för vår handel. Över 90 procent av Sveriges export sker via sjöfarten. Sjöfartsnäringen utgör, enligt en studie publicerad 2006 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, navet i ett industriellt kluster med cirka anställda. Vid internationella kriser som direkt berör Sverige finns det ett betydande värde i att ha en egen handelsflotta som kan bidra till att säkra transportvägar till och från Sverige. Den svenska regeringen och svenska myndigheter arbetar i internationella fora för att skapa gemensamma regelverk, utan en svensk rederinäring skulle detta arbete ha små möjligheter att vinna gehör. I Sverige finns också en betydande utbildning av kvalificerad sjöpersonal och denna utbildning förutsätter ett intimt samarbete med den svenska rederinäringen. Sjöfartsnäringen har gått bra de senaste åren och handelsflottan har föryngrats. Det är viktigt att sjöfartsnäringen nu inte tappar tempo eller trängs tillbaka. Att tonnageskatten ständigt skjuts på framtiden ger anledning till oro, liksom förslag på nya regler för fartygsbränsle, som antagits utan föregående konsekvensbedömning. Regeringen har tillsatt en utredning om införandet av ett svenskt internationellt register för sjöfarten. Utredaren ska presentera sitt betänkande i oktober Kristdemokraterna är tveksamma till ett sådant register, eftersom det kan hota svenska sjömäns arbetstillfällen, samt sjöfartens kvalitet. Vi är dock positiva till en genomlysning av de möjliga för- och nackdelarna med ett sådant register. VÄNSTERPARTIET Liknande internationella register har skapats för att införa bekvämlighetsflaggsliknande förhållanden under nationell flagg och på så sätt sänka bemanningskostnaderna. De innehåller vanligtvis metoder för inskränkningar av de nationella facken i rätten att teckna kollektivavtal, att delar av den nationella arbetsrätten inte gäller i registret och diskriminerande sociallagstiftning för lågavlönade icke-européer. Vänsterpartiet och de Rödgröna säger därför bestämt nej till införandet av ett internationellt svenskt register. SOCIALDEMOKRATERNA Socialdemokraterna har ett klart besked att ge: Vi kommer aldrig att medverka till att ett svenskt internationellt skeppsregister införs. Ett införande innebär per defintion att centrala delar av den svenska arbetsrätten hotas. Både kollektivavtalsrätten och Lagen om anställningsskydd kommer så vitt vi kan bedöma helt sättas ur spel för fartyg registrerade i den internationella registerdelen. Detta är fullständigt oacceptabelt. MODERATERNA Tack för ert brev och de bifogade frågorna. Med tanke på att Moderaterna ännu inte har sett något förslag från utredningen Konkurrensförutsättningarna för sjöfart under svensk flagg kan vi inte uttala i sak om det som behandlas i brevet. Det framgår tydligt i utredningsdirektiven att När det gäller överväganden om ett svenskt internationellt fartygsregister ska utredaren särskilt beakta befintliga kollektivavtalslösningar och de internationella konventioner på arbetsrättens område som är bindande för Sverige och som berörs av ett sådant register.. Moderaterna utgår från att så sker. Vad gäller själva grunden för utredningen har vi noterat att ett antal nybyggda fartyg flaggats i andra register än det svenska. Detta är en utveckling som bl.a. bidragit till en åldrande svensk fartygsflotta och allt färre fartyg under svensk flagg sett över en längre tidsperiod. Det finns flera faktorer som påverkar denna utveckling och därför genomför vi nu en utredning Konkurrensförutsättningarna för sjöfart under svensk flagg för att utreda vad som kan göras för att stärka den svenska sjöfarten. Visionen är att inflaggningen ska öka och att hela sjöfartsnäringen kan expandera. Då måste vi tydliggöra vad det är som påverkar skeendet och vilken omfattning det har. Med anledning av att flera utflaggningar skett till internationella register måste vi klargöra varför och om detta kan vara ett alternativ för Sverige. Utredningen undersöker även förutsättningarna för att vidga sjöfartsstödet till andra fartyg än de som i huvudsak går i utrikestrafik. Utredningen är bred och väjer inte för obekväma frågor utan nu vänder vi på alla stenar. Endast med kunskap kan vi gå vidare för att finna bra lösningar på problemen. Den utredningen som pågår måste ha sin gång och därför alldeles för tidigt att uttala vad förslagen kan innehålla och vilka effekter de kan få. För Moderaterna är svenskflaggad sjöfart kvalitetssjöfart och med detta en hög miljö- och säkerhetsstandard. I detta ingår givetvis att det finns välutbildad och kompetent personal såsom det idag gör på svensk flaggade fartyg. MILJÖPARTIET Miljöpartiet de gröna står bakom den så kallade svenska modellen där kollektivavtalen är ett av grundfundamenten för reglering av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Vi står också bakom principerna i MBL och LAS. Det ska betonas att vi ännu inte sett det slutgiltiga resultatet av utredningen. Men om utredningen kommer att utmynna i skarpa förslag, utifrån de analyser som formulerats i det utkast som utredaren låtit ett antal intressenter ta del av, då kommer vi med stor säkerhet vara mycket kritiska till förslagen. NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 7

8 SFBF. Sjökaptensring Sveriges Fartygsbefälsförening kan i samarbete med Svenskt Guldsmide & Design AB erbjuda sjökaptensringar till ett förmånligt pris. Ringarna finns i två olika varianter: 18 K rödguld à 6 075:- (+ postförskott) rödguld/vitguld, 18 K à 6 400:- (+postförskott) I priserna ingår moms, valfri gravyr och ett snyggt etui. Svenskt Guldsmide levererar en exklusiv ring av högsta kvalitet, utförande och finish. Som en extra köptrygghet lämnas 1 års kvalitetsgaranti mot eventuella fabrikationsfel, räknat från leveransdagen. För ytterligare information och beställning kontakta Agneta Häll på kontoret i Stockholm, tel STEWARDARNAS GARANTI- OCH UNDERSTÖDSFOND Intendenturbefäl som är medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening kan söka bidrag ur Stewardarnas Garanti- och Understödsfond. Fondens ändamål är att lämna tillfälligt understöd åt medlemmar som erlagt stipulerade avgifter och som utan eget förvållande råkat i nödställd belägenhet. Ansökningsblankett kan beställas från SFBFs kansli tel eller laddas ner från Ansökan skall vara SFBF, Gamla Brogatan 19, Stockholm tillhanda senast den 6 december HERMAN SIGRID &NYLÉNS FOND Befälhavare och styrmän som på grund av sjukdom, arbetslöshet, höga boendekostnader eller av annan anledning är i behov av understöd kan söka medel från Herman & Sigrid Nyléns fond. Ansökan skall vara Herman & Sigrid Nyléns fond, c/o SFBF, Gamla Brogatan 19, Stockholm, tillhanda senast den 15 oktober Ansökningsblankett kan laddas ner från SFBFs hemsida: eller beställas från föreningens kansli tel MARGARETA OCH RICKARD ZEDELERS FOND Fondens ändamål är att utdela understöd till änkor efter sjökaptener och styrmän, som är i behov därav och vars män varit medlemmar i Sveriges Fartygsbefälsförening. För att kunna komma i fråga till utdelning fordras att vederbörande ansökt därom eller det på annat sätt kommit till styrelsens kännedom att behov föreligger. Behovet skall, om så påfordras av förvaltarna, styrkas genom intyg av trovärdig person. Kontroll av tidigare medlemskap sker i föreningens äldre matriklar. Ansökningsblankett kan laddas ner från hemsidan: eller beställas från föreningens kansli tel NAUTISK TIDSKRIFT 6/10

9 OUMBÄRLIGA BÖCKER FÖR SJÖFARTENS AKTÖRER HÖSTENS NYHETER! 345 kr Svensk Sjöfartshistoria I storm och stiltje Sammanställd av Anders Lindström och Gert Malmberg Här skildras Sveriges sjöfartshistoria från 1850-talet och framåt, med fokus på tiden efter andra världskriget och fram till idag, av ett tiotal skribenter med erfarenhet inom olika områden av sjöfartsnäringen. 400 sidor. PÅ KÖPET* 145 kr KÄRLEK TILL SJÖSS LUST OCH LÄNGTAN Novellsamling på temat kärlek till sjöss. Ett tjugotal skribenter skildrar på olika sätt kärlek ombord och i hamn, längtan till dem därhemma och kärleken till havet och medmänniskorna. 160 kr SJÖMANSHUSTRU Var fjärde sjöman i världshandelsflottan kommer från Filippinerna. Bakom de flesta finns en sjömanshustru. Boken skildrar dessa kvinnor i vardagslivet, samt presenterar svenska rederier med filippinsk besättning. Rikt illustrerad. SVERIGES MARITIMA INDEX 2010 Redaktör Klara Magnusson I text och bild presenteras handelsfartyg i svensk ägo (både svensk- och utlandsflaggade), fiskefartyg och segelfartyg. Även reportage, adresslistor m m. Ord. pris 290 kr * Handla för minst 500 kr och du får boken SMI 2010 GRATIS! Erbjudandet gäller t.o.m Välkommen med din beställning! Beställ genom att sätta in pengar på plusgiro eller bankgiro Ange mottagare, leveransadress och beställd titel. (Glöm ej frakten, 50 kr). Du kan ockå beställa via vår hemsida där du även hittar hela vårt sortiment. Fraktavgift tillkommer (50 kr inom Sverige, 125 kr inom Europa). Breakwater Publishing AB, Banehagsgatan 15, Göteborg, NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 9

10 SFBF. Hans-Dieter Grahl, VD i Sveriges Fartygsbefälsförening från den 1 september. FOTO: MARIE HALVDANSON HANS-DIETER GRAHL NY VD I SFBF Sedan den 1 september är Hans-Dieter Grahl verkställande direktör i Sveriges Fartygsbefälsförening. Hans-Dieter är ingen ny bekantskap för de flesta. Han har arbetat som ombudsman i föreningen sedan 1997 och varit medlem sedan 1968 när han utexaminerades från Sjöbefälsskolan i Kalmar som telegrafist. De första åren till sjöss som telegrafist seglade Hans-Dieter i Gorthon. Därefter blev det Gränges och Svenska Ostasiatiska Kompaniet kom han till Consafe, som senare blev Safe Service. Där var han med och bildade SFBF-klubben och var dess ordförande mellan 1986 och Hans-Dieter Grahl var vice ordförande och ordförande i SFBFs numera avsomnade telegrafistsektion och därmed ledamot av SFBFs styrelse. Han var sedan slutet av 70-talet ledamot av SFBFs Centralstyrelse och senare kongressombud. Samtidigt som Hans-Dieter arbetate på riggarna läste han ekonomlinjen på Högskolan i Sundsvall/Härnösand. Hans-Dieter Grahl har med åren blivit SFBFs skatte-expert. Det är han som står bakom formlerna för beräkning av den reduktion och det avdrag som infördes för sjömän, när sjömanskatten försvann. Men han är även föreningens pensionsexpert, och förra året hade han det hett om öronen när redarna sa upp ITP-sjöavtalet och föreslog sådana försämringar för sjöbefälen, att det ledde till strejkvarsel från SFBF och SBF. Redarna drog senare tillbaks sin uppsägning av ITPsjöavtalet och SFBF och SBF sina varsel, men nu har redarna kommit tillbaks och man har påbörjat nya förhandlingar om pensionen. Fartygsbefälsföreningen kommer inte att anställa en ny ombudsman förrän man sett vart det lutar med utflaggningar, den nya sjöfartspolitiken och de samtal som pågår med Sjöbefälsförbundet om att bilda en ny gemensam sjöbefälsorganisation. För Hans-Dieter innebär det att han har kvar samma ombudsmannafrågor som han hade tidigare - plus arbetet som verkställande direktör. - Förutom ITP-sjöförhandlingarna, pågår även förhandlingarna om skärgårdsavtalet, säger Hans-Dieter Grahl. Även befälhavarna i Vägverket har en besvärlig situation, där förra årets lönerevison ännu inte är klar på grund av att rederiet inte har rätt värdering av befälhavarna. Föreningen behöver också lyfta fram intendenturbefälet i större utsträckning. Dessutom står vi inför en central avtalsrörelse. Avtalen med SARF går ut den 31 januari Hans-Dieter menar att branschen befinner sig i ett slags vakuum just nu. - Det är svårt att sia om framtiden, säger han. Hur mycket kommer den politiska kartan att ritas om med den nya regeringsbildningen? Och kommer det att påverka utredningen om att införa ett svensk internationellt register? Kommer utflaggningen att fortsätta i samma takt som nu? Frågorna är många. Enligt förslaget i utredningen skulle registret endast gälla för fartyg i fjärrfart. Färjefolket skulle alltså vara kvar, men det kan ändå betyda att föreningen tappar medlemmar. - Ja, och det betyder framför allt att vi måste arbeta på ett annat sätt, säger Hans-Dieter. Vi måste se hur vi kan hjälpa de medlemmar som arbetar internationellt, bland annat med 10 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10

11 SFBF. Hjälp oss att rädda dig. Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på Du kan också ringa skattefrågor och annat som rör utlandsanställning. Och om ett SIS införs, är frågan hur det kommer att vara konstruerat - som ett norskt NIS eller ett danskt DIS? - Blir registret enligt norsk modell, har vi fortfarande förhandlingsrätt, säger Hans-Dieter. Men blir det som DIS kan vi enbart påverka om det finns svenska medborgare ombord. I övrigt fortsätter samtalen med SBF om att bilda ett nytt sjöbefälsförbund. - Det är angelägna samtal som kommer att fortgå under den närmaste framtiden, säger Hans-Dieter Grahl. Samarbetet har redan manifesterats genom den förhandlingskartell vi bildat för att gemensamt förhandla om centrala och lokala kollektivavtal. Det är viktigt för medlemsnyttan med en stark organisation, och det får vi genom att de båda sjöbefälsorganisationerna bildar en gemensam ny organisation. MARIE HALVDANSON FACKLIG GRUNDKURS SFBF och SBF anordnar en gemensam facklig grundkurs den november på Lidingö Hotell och Utbildningscentrum i Stockholm. Kursen inleds med lunch den 16 november och avslutas med lunch den 18 november. Amälan senast den 1 november till Agneta Häll, SFBFs kansli, tel , NEED TECHNICAL CHEMICALS? ONE ANSWER... MARISOL CHEMICALS...and remember QUALITY IS EFFECTIVE Maritech - Marine Technologies AB, PO Box 143, SE Kristianstad, Sweden Tel. +46 (0) Fax +46 (0) NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 11

12 YEAR OF THE SEAFARER. Färjorna NÖDVÄNDIGA FÖR GOTLAND Med bara tre timmar till fastlandet har möjligheten att bo på Sveriges största ö ökat avsevärt. Färjetrafiken är nödvändig för gotlänningarnas vardag, men fartygen är inte anpassade efter traden vilket påverkar både service och arbetsmiljö. För besättningen är det aningen kluvet. Å ena sidan pratar man varmt om gamla tider med fem timmars överresa, stora fartyg, välplanerade ytor, rymliga serveringar och lugnare tempo. Å andra sidan vet man att den kortade restiden som kom med snabbfärjorna 2003 var nödvändig, både för att få behålla uppdraget att trafikera linjen och för passagerarna. Pendlarna har blivit fler och fartygen hinner numera med sex turer om dygnet mellan Nynäshamn och Visby istället fyra. Resandet har ökat enormt, säger befälhavare Göran Wassberg. Många veckopendlar och åker söndag till torsdag, men även måndagsmorgnar kan det vara mycket bilar. Gotlänningarna är helt beroende av färjetrafiken till och från fastlandet. Förutom passagerare skeppas post samt en stor del av det som konsumeras på ön med Destination Gotlands fartyg. Alla som bor på Gotland är väldigt engagerade i trafiken, säger intendent Ingela Örnberg som så många andra i besättningen själv bor på ön. Är man på fest och berättar vart man jobbar är diskussionen igång direkt. Gotlandstrafiken får man med modersmjölken och alla har åsikter om den. Att resandet är frekvent, inte bara under sommarmånaderna, märks även idag. Trots att det är en vanlig torsdag i september och klockan är elva på förmiddagen, är det fullt med folk på däck sju där ombordservicen är samlad. Ännu återstår några minuter innan avgång men kön till serveringen ringlar redan långt ut bland borden. Det här är ett problem, konstaterar Ingela Örnberg. Fartyget är inte anpassat för den här linjen och vi som jobbar ombord blev inte tillfrågade om hur vi ville ha det när hon byggdes. Den tiden är förbi när man skräddarsydde fartyg för traden. Ingela Örnberg säger hon hade velat ge såväl servering som butik, kök och lekrum en annan placering och utformning. Nu ligger exempelvis informationen mitt emellan barnbion och lekrummet. Det blir mycket spring och stoj och det kan vara ganska påfrestande för personalen. På gamla Visby låg lekrummet på en avskild avdelning med tillhörande föräldrasalonger i aktern, men någon sådan lösning är inte möjlig här. I byssan är det trångt. Den ligger i en smal fil med disk och kallskänk i vardera ända, och öppnas ugnen går det inte att komma förbi med en kantin. Här inne tillagas all mat, både till passagerare och personal. Till skillnad från hur det brukar vara inom färjetrafiken, där kockarna helst lagar restaurangmat, föredras personalmaten här. Ja, annars hade man bara fått stå och sprätta påsar, säger Anna Rehnqvist medan hon öser ut frusen pyttipanna i vida ugnsformar. Till restaurangen gör vi nästan bara halvfabrikat men personalmaten lagar vi från grunden. Kollegan Frank Lindstedt nickar instämmande. Han säger att köket helt enkelt är för litet för att de ska kunna laga mer avancerad mat till restaurangen. När fartyget byggdes antogs att intresset för att äta under den relativt korta överresan skulle vara litet. Det var en missberäkning. Många av de passagerare som det finns plats för vill ha lagad mat och det är nästan alltid kö till serveringen, berättar Anna Rehnqvist. Vi får lyfta saker från stekborden och använda halvfabrikat för att hinna med. Men trots den halvdana planeringen av serviceytorna är stämningen bland besättningen god. Man verkar trivas och det finns en påtaglig stolthet över både fartyg och arbete. Vi har väldigt låga sjukskrivningstal (4,4 procent totalt i rederiet). Personalomsättningen är låg och många av oss har jobbat länge på linjen, säger Ingela Örnberg. Längre ner i fartyget är det också betydligt rymligare. Sven Svegmo är teknisk chef. På hans avdelningar som är fördelade över däck ett och två, är det gott om både utrymme och mankraft. Det är nog tänkt att man ska kunna bygga om här och kanske göra kasino eller disco om fartyget någon gång säljs till ett land som tillåter sådant, säger han medan vi rör oss mellan de stora, öppna ytorna. Framför en djup containerhiss med anslutning till bildäck stannar han till. Men det här är inte en särskilt bra lösning. På gamla Visby lyftes allting ombord direkt från kaj med kran på utsidan och upp på däck. Nu måste vi köra ombord grejerna på bildäck och sedan ner hit till däck två och vidare ut till avdelningarna. Det stör lastning och lossning och under högsäsong kan det vara svårt att hinna med när vi bara har en timme till kaj. Annars säger han sig vara nöjd med organisationen i maskin. Av de tio tolv personer som arbetar här är fem befäl och bemanningen är tillräcklig för att sköta underhållet. Fartyget byter också linje var fjortonde dag till Visby Oskarshamn. Den traden är betydligt lugnare vilket ger mer ostörd arbetstid. Vi gör nästan allting själva och det är för det mesta inga problem att hinna. Och det är aldrig något knussel på rederiet när vi beställer grejer och vi får det vi vill ha, säger Sven Svegmo. Men även här nere är det stressigt ibland. I verkstaden står reparatör Peter Martinsson, och putsar en stålram som ska monteras i en trappa mellan passa- 12 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 3/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 3/2010 1(5) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 3/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 1/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Motion till riksdagen 1987 /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Sjöfarten- en bransch i kris Den svenska sjöfarten är en bransch

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar

SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Regeringskansliet Näringsdepartementet SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Undertecknade får härmed avge synpunkter på betänkandet. Vi är medarbetare i svenska advokatbyråer och lämnar

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:89

Regeringens proposition 2000/01:89 Regeringens proposition 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Prop. 2000/01:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Svenska registret - nya möjligheter

Svenska registret - nya möjligheter Svenska registret - nya möjligheter Innehållsförteckning Svenska flaggan - konkurrenskraftiga villkor...1 Det svenska registret 2017...2 Inflaggningslotsen...2 Tonnageskatt...3 Kollektivavtal lastfartyg...4

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Genomförande av sjöfolksdirektivet. Dir. 2015:116. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Genomförande av sjöfolksdirektivet Dir. 2015:116 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera sjöfolksdirektivet, som ändrar vissa

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Sveriges Hamnar information 1312014

Sveriges Hamnar information 1312014 2014-0411 Sveriges Hamnar information 1312014 1 RANSPORTINDUSTRIFORBUNDL T SVENSKA FLYC.BRANSCNEN SJOFAR1ENS ARBETSSIVAREFORE UND PETROLEUMORANSCNENS A100TSGIVPREFOREUND BILIRAFIKENS ARBETSGIVAREFORL UND

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 216 Text: Carina Jonsson, 1 486 49 31 Arbetsförmedlingen Sjöfart Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 12 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-01-28. Departementspromemorian Sjömäns ersättning vid sjukdom (Ds 2008:79)

Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-01-28. Departementspromemorian Sjömäns ersättning vid sjukdom (Ds 2008:79) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-01-28 Departementspromemorian Sjömäns ersättning vid sjukdom (Ds 2008:79) SEKO, Facket för Service och Kommunikation, Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 1998:129) Svensk sjöfartsnäring - hot och möjligheter

Yttrande över betänkandet (SOU 1998:129) Svensk sjöfartsnäring - hot och möjligheter 1 (6) Stab Närings- och Sjöfartspolitik Lars Vieweg, 011-19 15 50 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet (SOU 1998:129) Svensk sjöfartsnäring - hot och möjligheter Sammanfattning

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Remissyttrande Fi2015/699 Göteborg Betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

Remissyttrande Fi2015/699 Göteborg Betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissyttrande Fi2015/699 Göteborg 2015-05-19 Betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4) Föreningen Svensk Sjöfart (tidigare

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 43/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 43/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Passagerarfartyget JUNO IMO-nr 8634132 SFCD kollision med segelbåt den 29 maj 2010

Passagerarfartyget JUNO IMO-nr 8634132 SFCD kollision med segelbåt den 29 maj 2010 Passagerarfartyget JUNO IMO-nr 8634132 SFCD kollision med segelbåt den 29 maj 2010 sss RAPPORT Passagerarfartyget JUNO, IMO-nr 8634132 SFCD kollision med segelbåt den 29 maj 2010 SJÖFARTSAVDELNINGEN Utredningsenheten

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

The Independent Fact Group

The Independent Fact Group The Independent Fact Group Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN Tel: +46 8 661 4280 e-mail: factgroup@hotmail.com Stockholm den 16 juli 1999 Sjöfartsinspektionen Att: Sjöfartsdirektören 60178 NORRKÖPING

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Ett skepp kommer lastat

Ett skepp kommer lastat Ett skepp kommer lastat Publicerad 24 okt 2012 När det stora kryssningsfartyget Marina lägger till i Frihamnen startar ett intensivt arbete. Genom att erbjuda

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Kommittémotion V005 Motion till riksdagen 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning

Läs mer