Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6"

Transkript

1 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt som gav resultat direkt 8 IVAs guldmedalj till Lennart Sandholm 15

2 Kurser och seminarier om verksamhetsutveckling och kvalitet LEDNING OCH LEDNINGSSYSTEM Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet Kvalitet och effektivitet genom hela organisationen 3 dagar: februari ISO 9000:2000 i praktiken Använda standarden som verklig hjälp i konkurrensen 3 dagar: 27 februari 1 mars Resultatinriktat ledarskap med Sex Sigma Att leda effektivt och mätbart förbättringsarbete 1 dag: 19 februari Konsten att påverka och övertyga Att få med sig andra i organisationen 1 dag: 12 mars Det pedagogiska ledarskapet Ett ledarskap i tiden 1 dag: 25 april Informationssäkerhet och riskhantering Effektiv och säker hantering av information 2 dagar: maj Ledningssystem för informationssäkerhet Implementering utifrån ISO/IEC (tidigare 17799) 2 dagar: maj Lagar och förordningar om informationssäkerhet Viktiga anpassningar enligt SOX och andra regler 1 dag: 1 juni PROCESSER Processorientering och processledning Att styra fram effektivare verksamhet och nöjdare kunder 3 dagar: mars Processkartläggning Så gör du metoder för kartläggning av processer 1 dag: 16 mars Statistisk processanalys Från tro till vetande med statistiska metoder 3 dagar: 5 7 mars Mätsystemanalys Gage R&R Hur bra är ditt mätsystem? 1 dag: 8 mars FÖLJA UPP OCH FÖRBÄTTRA Kvalitetssäkring i produktionen Att säkerställa bättre kvalitet och produktivitet 3 dagar: mars USKs möjligheter Hitta förbättringspotentialen med hjälp av kriterierna för de tre USK-modellerna (SIQ, EFQM och MBNQA) 3 dagar: mars Kvalitetsrevision Professionell kvalitetsrevision med sikte på förbättringar Med möjlighet till diplomering 3 dagar: 7 9 maj Lean resurseffektiv produktion av varor och tjänster Mer värde med mindre resurser 2 dagar: april Fem S ordning och reda i verksamheten Att skapa en effektiv arbetsplats 1 dag: 25 april Värdeflödesanalys Att skapa värdefulla flöden 1 dag: 26 april Mäta och följa upp kvalitet Kvalitetsbristkostnader, kundmätningar, klagomåls- och avvikelsehantering 3 dagar (enstaka dagar kan väljas): mars Ständiga förbättringar Program och tekniker för att identifiera och lösa problem 2 dagar: 7 8 maj Problemlösning med förbättringsverktyg Metoder och hjälpmedel som ger resultat 3 dagar: 9 11 maj Design of Experiment NY KURS! Fördjupad kunskap om statistisk försöksplanering 3 dagar: maj Black Belt Workshop En fördjupande workshop för Black Belts 2 dagar: februari, 31 maj 1 juni Leverantörskvalitet Nära samverkan = bättre kvalitet och besparingar 2 dagar: maj NY KURS! Fokus på kvalitet handledarutbildning Skapa intern kultur av ständiga förbättringar 3 dagar: Kontakta oss för verksamhetsintern utbildning 2

3 Vi lär ut strategierna, metoderna och verktygen som ger resultat UTBILDNINGSPROGRAM Kvalitetschefskurs En gedigen ledarutbildning i resultatinriktad verksamhetsutveckling. Du får ordentliga kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat och nöjda kunder. 20 dagar i sju block. Kursstart: 26 mars Black Belt-utbildning Du lär dig använda effektiva förbättringsmetoder enligt Sex Sigma. Du lär dig axla rollen som förbättringsledare. Du genomför ett verkligt projekt som betalar kursen direkt! 20 dagar i sju block. Kursstart: 24 januari Extrainsatt kurs startar 19 mars Design For Six Sigma (DFSS) KOSTNADSFRIA SEMINARIER NY KURS! Högsta möjliga kostnadseffektiva kundvärde skapas redan när nya varor och tjänster utvecklas. Redan då måste man fastställa kundernas behov och skapa förutsättningarna för rätt kvalitet. I kursen Design For Six Sigma (DFSS) får du kunskaper om hur ett kundorienterat utvecklingsarbete kan bedrivas. Du lär dig verktyg och metoder för identifiering av kundbehov, kravhantering, konceptframtagning, produktoptimering, tillförlitlighetsteknik, verifiering och hantering av utvecklingsprojekt. Kursen kräver förkunskap motsvarande Black Belt och erfarenhet av att arbeta med programvaran Minitab. Tidigare godkända Black Belts får efter kursen intyg om certifierad DFSS-Black Belt. 7 dagar i 3 block. Kursstart: 26 mars Sandholm Associates arrangerar Öppet hus med kostnadsfria seminarier på 5 orter: Stockholm 2 februari Göteborg 5 februari Malmö 6 februari Växjö 7 februari Luleå 9 februari Se separat bilaga i detta nummer av Potential eller gå in på Många goda nyheter och allt kompetentare kunder Det senaste halvåret har inneburit en mängd roliga nyheter för oss på Sandholm Associates. Vi har flyttat in i våra nya lokaler på Tegnérgatan i centrala Stockholm där vi nu har ett eget utbildningscenter. Flera nya och mycket kompetenta konsulter har börjat arbeta hos oss. Intresset för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete är i dagsläget enormt. Vi har fått dubblera flera av våra kurser för att kunna ta emot alla som vill lära mer. Vi har även hunnit starta upp kursverksamhet i Danmark tillsammans med vår danska samarbetspartner COH-Lindorff. Något som gläder mig mycket är också att Lennart Sandholm tilldelats Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för sitt bidrag till kvalitetsarbetets utveckling i Sverige. Jag är mycket stolt över att i alla år ha haft honom som stöd och mentor. Inför våren kommer ett antal spännande nyheter i vårt kursutbud. Exempelvis ett utbildningsprogram för kundorienterad produktutveckling enligt Design For Six Sigma. Det handlar om att högsta effektivitet och kundtillfredsställelse bara kan nås om rätt kvalitet byggs in från början (läs mer på baksidan). Många av våra kunder har på senare år nått en allt högre kompetensnivå och vi tycker oss se en högre mognadsnivå inom kvalitetsprofessionen. Fler och fler organisationer har infört Sex Sigma och har numera kompetenta Black Belts som leder analys och problemlösning. För att dessa kompetenser ska kunna utvecklas till ännu högre nivå lanserar vi nu flera utbildningar av fördjupningskaraktär. Ett annat exempel på denna mognad är att kvalitetschefsrollen blivit allt mer etablerad och att kompetenskraven för denna roll blivit tydligare. Inom flera svenska storföretag pågår nu arbetet med att skapa tydligare normer för detta. Särskilt roligt är att man i flera fall utgår från Sandholm Associates kvalitetschefsutbildning, som över 500 kvalitetsproffs nu har genomgått. Med det här numret av Potential vill vi som vanligt ge dig intressant läsning och jag hoppas att 2007 för dig blir ett nytt år fyllt av fina förbättringsresultat! Lars Sörqvist VD Sandholm Associates AB 3

4 Kvalitetschefens roll och kompetens Idag finns i de flesta företag och organisationer en kvalitetschef knuten till ledningen. Kvalitetschefens roll har utvecklats kraftigt, men den är fortfarande ganska oklar. Vilka är egentligen kvalitetschefens uppgifter och vilken kompetens krävs för att lyckas? Kvalitetschefer har förstås olika roller i olika verksamheter. Det är delvis logiskt och naturligt. Men kvalitetschefens roll, status och kompetens skiljer sig betänkligt mycket mellan olika verksamheter. För utomstående kan rollen därför lätt upplevas som oklar och därmed mindre betydelsefull. Fem hörnstenar Därför är det viktigt att i stora drag fastställa kvalitetschefens uppgifter och inte minst vilken kompetens som krävs för att lyckas i den rollen. I viss utsträckning har kvalitetschefens roll förtydligats genom internationell standardisering (ISO 9000). I USA använder man också sedan lång tid tillbaka nationell certifiering av kvalitetschefer. Inom flera stora svenska industrikoncerner förs idag diskussion om att införa något liknande. Sandholm Associates har sedan början av 90-talet utbildat cirka 500 kvalitetschefer och har medverkat i utbildning av ytterligare flera hundra kvalitetsledare i svenska kommuner. Baserat på Sandholm Associates erfarenheter framtonar fem viktiga hörnstenar i kvalitetschefens roll och kompetens. 1. Leda och utveckla kvalitetsarbetet En kvalitetschef bör ha en central roll i ledningsgruppens arbete och måste därför ha omfattande förståelse för både ledningsarbete och strategisk planering. Kvalitetschefen ska också leda arbetet inom verksamhetens kvalitetsorganisation. Det ställer krav på både ledarskapsförmåga och personalansvar. Utöver detta handlar kvalitetsarbete mycket om att inspirera och påverka medarbetare i hela verksamheten. Viktiga delar i detta är bland annat planering och genomförande av utbildningar, attitydpåverkan och förändringsledning samt information och kommunikation. 2. Utvärdering och uppföljning av verksamheten För att kunna styra verksamheten och identifiera förbättringsmöjligheter krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten. Kvalitetsarbetet ska i stor utsträckning grundas på fakta och analys. Information om kundnöjdhet, fel och brister, processresultat, kvalitetsbristkostnader, etc behöver samlas in och sammanställas. En kvalitetschef bör därför ha gedigna kunskaper om många olika metoder som kan användas i detta arbete. I takt med att allt mer information inhämtas ökar dessutom behovet av att behärska mer sofistikerad analys. Man behöver ofta tillämpa statistiska metoder för att förstå och tolka den data som samlas in. 3. Initiera och samordna förbättringsarbete Det mest centrala i framgångsrikt kvalitetsarbete är ett starkt fokus på resultat. Den kanske viktigaste uppgiften för en kvalitetschef är därför att se till att organisationen arbetar ambitiöst och systematiskt med förbättringar. Ansvaret för pågående förbättringsprojekt ligger givetvis hos respektive linjechef. Men kvalitetschefen har en mycket viktig uppgift i att utveckla förbättringsarbetets strukturer och att samordna det löpande arbetet. Exempel på sådant som har stor betydelse är; tydliga rollstrukturer, kompetensutveckling, gemensamma arbetssätt för problemlösning, kunskaper om effektiva förbättringsverktyg samt kontinuerlig uppföljning. 4. Underhåll och revision av ledningssystem Det är viktigt att säkerställa att arbetet bedrivs på ett systematiskt och bra sätt. Här behövs ett väl fungerande lednings- eller verksamhetssystem. Kvalitetschefen har ett ansvar för att utveckla, underhålla och följa upp detta system. Viktiga uppgifter är därför att planera och genomföra regelbundna revisioner, att hantera avvikelser samt att kontinuerligt förbättra systemets effektivitet och funktion. På senare tid har kvalitetssystemen i många verksamheter dessutom integrerats med ledningssystem för miljö (ISO ), arbetsmiljö (AFS 2001:1 eller OHSAS 18001) och informationssäkerhet (ISO 27000), vilket ställer nya kompetenskrav på kvalitetschefen. 5. Samverkan med kunder och leverantörer I de flesta branscher sker en utveckling mot ett närmare kvalitets- och förbättringssamarbete mellan kunder och leverantörer. Tidigare handlade detta främst om kravgenomgångar, kontrollverksamhet och revisionsverksamhet. Idag handlar det mer om ett partnerskap. Många kvalitetschefer deltar därför numera aktivt i både kundernas och leverantörernas kvalitetsarbete. Det enhetliga, globala förbättringsprogrammet Sex Sigma används allt oftare i sådant samarbete, och därför behöver allt fler kvalitetschefer kunskaper om detta. 4

5 Vad krävs för att lyckas som kvalitetsledare? Padraic Dempsey, Flextronics Karlskrona Padraic Dempsey har titeln Lean Six Sigma Champion och har rollen som platschefens högra hand när det gäller verksamhetsutveckling. Rollen omfattar hela verksamheten, allt från produktion till finans. Det är en ledarroll där Padraic Dempsey styr ett antal projekt och även ansvarar för en grupp s.k. Lean professionals som driver ytterligare projekt. Han utbildar också ett antal Green Belts och fungerar som mentor och coach för dem i deras förbättringsprojekt. Vad krävs för att lyckas i din roll? Man ska vara väldigt nyfiken. Man måste också kunna kommunicera åt alla håll, både med ledningsgruppen och med berörda medarbetare. Det finns enorm kompetens hos personalen som man kan få tillgång till om man kommunicerar på rätt sätt. Det är förstås också viktigt att kunna statistiska metoder och förbättringsverktyg, vilket även hänger ihop med att kunna övertyga med fakta och bra argument. Viktigt är också att vara väldigt objektiv och ha en viss distans till rent personliga aspekter i utvecklingsarbetet. Om man lever efter fakta så får man den distansen på ett naturligt sätt. Största utmaningen? Det svåraste var att övertyga hela bolaget om att det här är viktigt och att det finns förbättringar som måste göras. Det är en utmaning att övertyga i uppstartsituationer. Då behöver man mycket fakta och bra argument. Idag har företaget vuxit in i det här arbetssättet, så nu är det lättare. En annan utmaning är förstås att vissa förbättringsprojekt har hög svårighetsgrad. Verktygen kan också vara komplexa och svåra att förklara. Många är inte medvetna om hur bra verktygen verkligen kan vara. Lisa Oliv, Carl Lamm AB Stockholm Lisa Oliv är Kvalitets- & Miljöchef på Carl Lamm AB och ansvarar för att utveckla och samordna företagets kvalitets- och miljöarbete. Hon är expert och ledningens representant i de frågorna och hon ska se till att det arbete som läggs ner på detta blir till affärsnytta. Det ingår i Lisa Olivs roll att leverera information till ledningen och att omforma ledningens beslut till processer och rutiner, för att sedan få ut dessa i organisationen. En av hennes huvudsysslor är att få de 25 center som Carl Lamm har runt om i landet att arbeta på ett likartat sätt. Vad krävs för att lyckas i din roll? Det är väldigt viktigt att man som kvalitetschef har en affärsmässig syn på vad kvalitet är och vad det ska ge. Då blir det lättare att kommunicera med ledningen och medarbetarna. I min roll är det också viktigt att kunna kraven i ISO-standarden och att kunna använda standarden och andra kvalitetsverktyg. Kvalitetsverktygen underlättar att påvisa affärsnyttan. Mycket betydelsefullt är också att ha stor kunskap om organisationen och om branschen. Största utmaningen? En svårighet är att det finns många förutfattade meningar om vad kvalitetsoch miljöarbete är. Det handlar delvis om misstolkningar av ISO-standarderna. Utmaningen är att kommunicera och implementera kvalitets- och miljöarbetet på ett sätt som alla ser nyttan av, och därför upplever som positivt och roligt. En annan utmaning är att skapa engagemang hos ledningen, att hitta affärsmässigheten och att kommunicera den tydligt. Ytterligare utmaningar finns förstås också i själva förbättringsprojekten. Kvalitetschefskurs Professionella kunskaper för en mycket viktig ledarroll. Du får en gedigen ledarutbildning med fokus på resultatinriktad verksamhetsutveckling. Du får ordentliga kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat och nöjda kunder. Anmäl dig nu! Nästa kursstart 26 mars Mer information om tider, innehåll, lärare, dokumentation etc finns på 5

6 Vinnarna på vårt utvecklingsarbete är skattebetalarna i Halland, den halländska sjukvården och vi som arbetar i Landstingsservice, säger Sören Frankki. Landstingsservice gick från kris till vinnarposition Sänkte kostnaderna med 22 procent För några år sedan kämpade Landstingsservice i Halland för sin existens. Idag ser situationen helt annorlunda ut, tack vare ett konsekvent och obyråkratiskt utvecklingsarbete. Nu är Landstingsservice en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som vinner upphandlingar och som utöver det har betalat tillbaka 20 miljoner kronor till sina kunder inom landstinget. Det krävs en rejäl insats i början och en hel del utbildning för att komma över puckeln och börja skörda frukterna. Sedan gäller det att hela tiden rulla på med konsekvent, begripligt och användbart utvecklingsarbete, säger Sören Frankki, förvaltningschef på Landstingsservice. Främlingslegion Landstingsservice är en förvaltning inom Landstinget Halland, med 420 anställda och en årsomsättning på 250 miljoner kronor. Som namnet antyder arbetar man med service för landstinget. Det handlar om städning, kost, vaktmästeri, transporter, förråd, post, tele samt teknisk service. Allt detta låg tidigare inom varje sjukhus och primärvårdsområde, totalt sex olika förvaltningar. Den 1 januari år 2000 bildades Landstingsservice, vilket innebar att all service inklusive personal från de sex olika förvaltningarna bröts loss och samlades i en enda förvaltning. Vi var lite av en främlingslegion med folk från olika organisationer och med olika arbetssätt, som nu skulle fungera effektivt ihop med samma kultur, språk, kvalitet med mera, berättar Sören Frankki. Fick två år på sig Förväntningarna på det nybildade Landstingsservice var höga. Man skulle effektivisera servicen och prissätta tjänsteutbudet. Två år fick Landstingsservice på sig. Därefter kunde varje förvaltning i landstinget upphandla servicen i konkurrens. Det första som utarbetades var ett verksamhetsplaneringssystem. Kvalitetsarbetet växte senare fram som en följd av miljöarbetet, vilket var en viktig konkurrensfördel i upphandlingarna. Landstingsservice såg att man kunde arbeta med kvalitet på samma sätt som med miljö. Det var också tydligt att ledningssystemen för miljö och kvalitet bidrog till att bygga en gemensam kultur. 6

7 Krafttag och mycket utbildning inom kvalitet Två år efter starten kom ett stort bakslag. Landstingsservice förlorade en första upphandling stort. Vi lärde oss mycket av det. Och det skapade ett tryck på oss att ställa om verksamheten. Vi fick med oss medarbetarna på att det nu var allvar. Jag lovade samtidigt att om vi lyckas med att ställa om så kommer jag inte att säga upp någon fast anställd. Det var viktigt för att skapa trygghet i förändringen. Klart var att Landstingsservice behövde få ordning på sin kvalitet. Man upphandlade utbildning och konsulttjänster i kvalitet och Sandholm Associates vann den upphandlingen. Även om man lär sig mycket med eget hårt arbete är det, enligt Sören Frankki, klokt att med viss urskiljning köpa in kompetens ibland, och inte försöka göra allt själv. Med hjälp av Sandholm Associates genomfördes en omfattande utbildning för alla medarbetare och chefer på plats hos Landstingsservice. Det var mycket värdefullt. Det är viktigt att utbilda servicegrupper. Våra städare, exempelvis, var tidigare en stödresurs på sjukhus eller i primärvården. Men hos oss är de en del av själva kärnverksamheten. Det är medarbetarna som möter våra kunder och det är där kvaliteten mäts, inte i våra papper. 22 procent kostnadssänkning plus 20 miljoner tillbaka till kunderna Nästa upphandling vann Landstingsservice. Det var en stor upphandling för sjukhuset i Varberg. Enligt Sören Frankki hade Landstingsservice knappast existerat idag om man förlorat den upphandlingen, som motsvarar en tredjedel av verksamheten. Landstingsservice fick göra stora ansträngningar och effektiviseringar för att få avtalet. Bland annat lyckades man effektivisera och få ner kostnaderna med hela 22 procent. Trots den kraftiga kostnadsminskningen har Landstingsservice även lyckats överträffa kundernas förväntningar. Landstingsservice har, utöver de sänkta kostnaderna, även betalat tillbaka 20 miljoner kronor till kunderna, dvs till sjukhusen och primärvården i Halland. Vinnarna på vårt utvecklingsarbete är skattebetalarna i Halland, den halländska sjukvården och vi som arbetar i Landstingsservice, säger Sören Frankki. Minimerat pappersmängden Landstingsservice blev miljöcertifierat 2002 och kvalitetscertifierat Efter det har organisationen arbetat vidare med ständiga förbättringar, både i stort och smått. Sören Frankki betonar att det är viktigt att rulla på med det arbetet och inte tappa tempo när man väl har kommit igång. Förbättringsarbetet handlar om organisationens förmåga att bli allt bättre vecka för vecka, månad för månad. Detta är begripligt för alla. Det handlar inte om att bestiga stora alptoppar, även om det i början fanns en rejäl puckel att ta sig över. Hos Landstingsservice har man noga undvikit att skapa byråkratiska och alltför omfattande ledningssystem. Det skapar lätt ett motstånd i organisationen. Vi har minimerat antalet papper i ledningssystemen. Vi har bara dokument där vi måste ha det, och inom de områden där det stärker vår konkurrenskraft. Det är viktigt att de som ska tillämpa systemet ser nyttan av det, annars blir det bara en hyllvärmare. Tumregeln för förbättringsarbetet hos Landstingsservice är att förbättrar det vår konkurrenskraft, så gör vi det. Mycket viktigt med intern trovärdighet Ledningssystemen har också hjälpt Landstingsservice att åstadkomma gemensamma värderingar och ett strukturkapital i organisationen som är mycket värdefullt. Det gör enligt Sören Frankki bland annat att man blir mindre sårbar, exempelvis vid rekrytering av nya chefer, som då får ett system att arbeta efter. Arbetet med kvalitet och verksamhetsutveckling är något man inte kan kopiera från någon annan organisation, anser Sören Frankki. Det gäller att hitta sin egen väg och att sedan arbeta konsekvent. Det gör samtidigt att arbetet blir långsiktigt och trovärdigt, vilket är mycket viktigt. Risken är annars att medarbetarna uppfattar det som ytterligare något nytt som ledningen har hittat på. Trots att Landstingsservice sedan starten har minskat personalen med 120 personer har man hållit löftet att inte säga upp någon fast anställd. Personalminskningen har skett genom att medarbetare har fått andra uppgifter inom landstinget och även genom en del naturlig avgång. Idag är verksamheten även på väg att bli arbetsmiljöcertifierad. Sjuktalen har minskat med 9 procent och det senaste året hade 40 procent av medarbetarna inte en enda sjukdag. Detta Sören Frankki trots att man effektiviserat, minskat personalen och skurit ner kostnader med drygt 20 procent i olika delar. Det här är viktigt för hela Landstingsservice, men också för kunderna, säger Sören Frankki. Låga sjuktal hos oss är ju även en kvalitetsfråga, eftersom det för kunderna innebär god kontinuitet och färre vikarier. Fler förbättringar med Sex Sigma Idag har Landstingsservice en offensiv strategi och läget är betydligt bättre än för några år sedan. Det förs bland annat ständiga dialoger med kunderna om vad mer i deras verksamheter som skulle kunna utföras av utbildad servicepersonal på Landstingsservice. I planerna ingår också att fortsätta hitta olika sätt att ytterligare minska kostnaderna. I det arbetet ska Landstingsservice nu börja tillämpa Sex Sigma som förbättringsmetodik. Vi tror att det finns mer att hämta än de dryga 20 procent i minskade kostnader som vi åstadkommit hittills. Men då behövs en metodik och vi tror att Sex Sigma är något att satsa på, säger Sören Frankki. I utvecklingsarbetet hos Landstingsservice i Halland har Sandholm Associates bidragit med följande: Intern utbildning i totalkvalitet för hela personalen, inklusive handledarutbildning. Andra utbildningsprogram: Kvalitetschefskurs Black Belt-utbildning. Kortare kurser: ISO 9000:2000 Processer och förbättringar Totalkvalitet Kvalitetsrevision Ständiga förbättringar. 7

8 Särtryck ur Sandholm Associates nyhetsbrev Förbättringsprojekt som gav resultat direkt Här fortsätter vi vår serie av exempel på framgångsrika förbättringsprojekt enligt Sex Sigma-metodiken. Projekten har genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates. Det typiska för projekt enligt Sex Sigma är att de genomförs mycket systematiskt och att lösningarna alltid grundar sig på mätningar, fakta och analys. Det har visat sig vara nyckeln till goda resultat och ibland avgörande genombrott. Sex Sigma lönar sig direkt 19 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates. Läs mer om Black Belt-utbildningen på baksidan. Läs om ytterligare 19 exempel på framgångsrika förbättringsprojekt i ett särtryck som du kan beställa kostnadsfritt på Black Belt-utbildning En verkligt lönsam utbildning och träning. Du lär dig verktygen och förbättringsarbetet i Sex Sigma. Du lär dig axla rollen som förbättringsledare. Du genomför ett skarpt förbättringsprojekt i den egna verksamheten, som i regel betalar utbildningen flera gånger om (läs exempel på sid 9 11). Black Belt-utbildningen omfattar 20 dagar upp - delade i sju block under cirka ett halvår. Information om detaljerat innehåll, tider etc finns på Anmäl dig nu! Nästa kursstart 19 mars 8

9 Förbättringsprojekt som gav resultat direkt Laird Technologies i Åkersberga Hittade oväntad förklaring på kostsamt problem Det fanns förutfattade meningar om vad ett dittills olöst och kostsamt problem berodde på. Genom ett systematiskt Sex Sigma-projekt visade det sig att orsaken var den motsatta. Lösningen sparar idag cirka kronor per år och ger ännu nöjdare kunder. Valet av projekt På Laird Technologies anläggning i Åkersberga utvecklas mobiltelefonantenner, som idag används av de flesta stora mobiltelefontillverkare. Antennerna tillverkas i Ungern och där fanns ett problem inom en viss produktfamilj. En etikett som ska täcka antennelementet hamnade ibland ur position, vilket ledde till reklamationer, interna kassationer och en hel del kostnader. Det var ett känt problem som många tidigare hade försökt att lösa, utan att lyckas. Genombrottet kom genom ett Sex Sigma-projekt som startades i samband med en Black Belt-utbildning hos Sandholm Associates. DE FEM FASERNA 1. Definiera Problemet gällde en stor produktfamilj. Förbättringsprojektet avgränsades till produktionen i Ungern och den produkt där felet uppträdde mest frekvent. 2. Mäta Det fanns en hel del tillgängliga data att använda. Under drygt en månads tid mätte projektgruppen också åt vilket håll etiketterna var felpositionerade. Det var avgörande för vilka de tänkbara orsakerna kunde vara. 3. Analysera I analysarbetet använde projektgruppen bland annat styrdiagram, stratifierade data, koncentrationsdiagram och felträdsanalys. Det visade sig att orsakssambanden inte alls såg ut som man trodde. Etiketterna stöts i position av små mekaniska armar. Teorin var att etiketterna stöttes för mycket, så att de hamnade ur position. Men mätningen och analysen visade att det var tvärt om, de stöttes för lite. Det betydde att tidigare åtgärder som baserats på samma antagande faktiskt hade förvärrat problemet. 4. Förbättra Den huvudsakliga förbättringen bestod i att man, efter praktiska och teoretiska studier av processparametrarna, kunde optimera och sedan låsa dessa. Man uppdaterade även en del rutiner, ökade rengöringsfrekvensen något och gav viss utbildning till operatörer och kontrollanter. Det rörde sig om relativt enkla åtgärder som i stort sett bara kostade mantimmar. 5. Styra Efter implementeringen fortsatte man att mäta och analysera, och man satte också in extra kontroller. Projektledaren gjorde en internrevision av projektet för att säkra att förbättringarna verkligen blev genomförda och hade löpande effekt. Resultaten Efter förbättringsprojektet är de aktuella defekterna reducerade med 90 procent (målet var 75 procent). Baserat på det första året ser de årliga besparingarna av projektet ut att bli över kronor. Lösningen är också överförbar till andra delar av produktionen inom Laird Technologies. Ett annat mål med projektet var att öka kundnöjdheten genom kontinuerlig information om projektet. En uppföljning med kunderna visade mycket gott resultat. A och O för att nå resultat? Avgörande är att man har rätt data. Utan det letar man på fel ställe. Analysen var relativt enkel, men det berodde just på att vi hade samlat in rätt data. Därför bör man också tänka på analysen innan man börjar samla data. Det är också viktigt att ha rätt människor med i projektet och att man tar ett steg i taget, säger kvalitetsingenjör Ola Fredriksson. Ola Fredriksson 9

10 Förbättringsprojekt som gav resultat direkt Proton Finishing i Värnamo Sparade kr per år i minskade omkörningar Ordentliga mätningar och analyser visade tydligt var de stora felorsakerna i produktionen fanns. Tre förbättringsåtgärder sparade årligen kronor på en enda produktionslinje och gav även viktiga spinn-off-effekter i övriga verksamheten. Valet av projekt Proton Finishing AB är ett svenskägt företag som arbetar med ytbehandling, främst av metall. Kunderna finns inom fordonsindustri, telekom och offentlig miljö. Ett fel som kan uppstå vid ytbehandling är att ytan blir något flammig. Med hjälp av bland annat styrkort kunde Proton Finishing konstatera att felutfallet och kostnaderna för omkörning låg på en hög nivå och borde kunna sänkas. För att åstadkomma det genomfördes ett Sex Sigma-projekt, i samband med en Black Belt-utbildning hos Sandholm Associates. DE FEM FASERNA 1. Definiera Förbättringsprojektet avgränsades till en av produktionslinjerna och de feltyper som dominerade och påverkade kostnaderna mest i den linjen. I arbetet med att definiera vad som skulle studeras och förbättras tittade man bland annat på in- och utflöden i processerna, vilka outputdata som berördes och bröt ner det i kostnader. 2. Mäta Projektgruppen mätte bland annat avvikelser, feltyper samt uppfyllelsen av olika kundkrav. I mätningsfasen ingick också en mätosäkerhetsanalys. Det fanns nämligen variationer i den löpande kemiska analysen, som görs visuellt av olika operatörer. 3. Analysera När inhämtade mätdata analyserades kunde man tydligt se de tre största problemområdena: variationer i de kemiska analyserna, problem med ett av verktygen samt problem med ledningsförmågan i ett annat verktyg. Man kunde också se hur olika faktorer gav kombinationseffekter. I analysen användes bland annat fiskbensdiagram, kapabilitetsberäkningar och regressionsanalys. Något som förvånade var att det var färre faktorer än väntat som hade stor inverkan på felen och kostnaderna. 4. Förbättra Som en följd av analysen gjordes förbättringar inom de tre största problemområdena. Metoden för de löpande kemiska analyserna förbättrades och operatörerna utbildades. Ett nytt verktyg togs fram och ersatte ett tidigare som orsakat problem. Man införde nya rutiner för att alltid ha rena kontaktytor och optimal ledningsförmåga i ett verktyg för elektrolytisk ytbehandling. 5. Styra Förbättringarna säkerställdes sedan på olika sätt, bland annat genom att kontinuerligt följa upp avvikelser och feltyper. I den kemiska analysen används idag en ny programvara som visar variationer mycket tidigare i processen. Programvaran används nu i alla produktionslinjer. Operatörerna har också blivit mer observanta på allt detta. Resultaten Förbättringsprojektet gav en årlig besparing på kronor i minskade fel och omkörningar. En oväntad effekt var också att man fick minskade underhålls- och reparationskostnader. Det blev även tydliga förbättringar i de övriga fem produktionslinjerna som inte ingick i projektet. Det goda resultatet har även skapat entusiasm och motivation att lösa andra problem. A och O för att nå resultat? Avgörande för resultatet var engagemanget. Det är också viktigt att genom mätningar tydligt kunna visa vilka effekterna är och att alla inblandade förstår problemet och ser variationer och samband. Det är även viktigt att visa alla berörda när resultaten blir bra och inte bara fokusera på problemen, säger Jan Strandesjö, kvalitetschef på Proton Finishing. Jan Strandesjö 10

11 Förbättringsprojekt som gav resultat direkt Surahammars Bruk Hittade mätfel som påverkade produktens klassificering En grundlig genomgång visade att det fanns två felkällor i själva provningen av en viktig slutprodukt. Efter åtgärder minskade variationerna i provningsresultaten med cirka 10 procent, vilket totalt sett gav högre utpris på produkten. Valet av projekt Surahammars Bruk AB tillverkar elektroplåt med speciella magnetiska egenskaper. Plåten används främst i motorer och generatorer och finns överallt i samhället. De magnetiska egenskaperna är viktiga i elektroplåt och det finns olika klassificeringar för detta, som direkt påverkar priset. Det är viktigt att den magnetiska provningen av slutprodukten är rättvisande, så att den hamnar i rätt kvalitets- och prisklass. Men på Surahammars Bruk kunde man konstatera misstänkt stora variationer i mätningarna och kvalitetschefen Tomas Ludvigsson ville ta reda på hur mycket av variationerna som egentligen berodde på själva provningsprocessen. Ett Sex Sigma-projekt startades därför i samband med en Black Beltutbildning hos Sandholm Associates. DE FEM FASERNA 1. Definiera I det här fallet var det enkelt att definiera projektet. Det handlade om processen för provning av stålets magnetiska egenskaper, vilket var en tillräcklig avgränsning för att göra projektet gripbart. Till att börja med gjordes bland annat ett flödesschema för hela processen. 2. Mäta En rad försök genomfördes där man bland annat gjorde avsiktliga småfel för att se vilken effekt dessa hade på mätresultatet. Exempelvis ställde man in klippningen av provbitarna på olika sätt. 3. Analysera I provningsprocessen fanns flera tänkbara felorsaker som analyserades. Det som förvånade i analysen var att inställningen av saxen, närmare bestämt skärens spel, hade stor betydelse för mätningen av de magnetiska egenskaperna i provbitarna. Det fanns också en felkälla i själva mätutrustningen. Däremot hade yttre faktorer som temperatur och årstider ingen nämnbar inverkan. Även möjliga operatörsberoende fel visade sig vara så marginella att de kunde uteslutas. För vissa kända påverkansfaktorer, t ex slitage på saxskär, visade det sig att befintliga rutiner för byten var tillräckliga. 4. Förbättra Det som behövde förbättras var alltså saxen och mätutrustningen. En ny sax som går att ställa in med större precision ska anskaffas. Förbättringen av mätutrustningen gick till så att leverantören fick söka felkällor och åtgärda dem. 5. Styra Förbättringarna säkerställs och styrs idag främst genom regelbundna uppföljningar av mätvärdena. För att följa upp saxens funktion använder man nu även en normal plåt att klippa bitar ur. Resultaten Genom att åtgärda de två felkällorna i mätningen kan Surahammars Bruk totalt sett få ut högre pris på den aktuella produkten, dvs ett pris som mer exakt motsvarar den faktiska produktkvaliteten. Variationerna i provningen har minskat med cirka 10 procent. Det gör också att man kan fastställa provningsresultaten mer exakt, dvs med mindre felmarginaler, vilket påverkar nivån totalt. Förbättringsprojektets resultat har inte värderats i reda pengar, men bedöms som mycket viktigt. Förbättringen av själva provningsprocessen är en av flera åtgärder inom Surahammars Bruk som sammantaget har bidragit till en förbättring av utfallet generellt från procent till 95 procent för spetsprodukten. A och O för att nå resultat? Avgörande var i grunden att det fanns ett krav på förbättring. För att nå ett bra resultat i projektet var det också viktigt att arbeta systematiskt och att avsätta tillräckligt med tid på att analysera och dokumentera varje processteg, säger kvalitetschef Tomas Ludvigsson. Tomas Ludvigsson 11

12 Sponsorer och Green Belts viktiga roller i Sex Sigma Förbättringskonceptet Sex Sigma bygger på en tydlig rollfördelning där inte bara s.k. Black Belts utan också Sponsorer och Green Belts har avgörande betydelse för framgångarna. De tre rollerna ger tillsammans specialistkunskap, resurser och koppling till det dagliga arbetet. När man satsar på Sex Sigma som förbättringsmetodik är det viktigt att i ett tidigt skede utbilda Black Belts, dvs specialisterna och förbättringsledarna. Men ett framgångsrikt förbättringsarbete kräver mer än enbart Black Belts. Ensamma kan de inte uträtta mycket, jämfört med vad de kan i en välutvecklad förbättringsorganisation. Två ytterligare roller som behövs är Sponsorer och Green Belts. Tillsammans ger dessa tre roller specialistkunskap, resurser och koppling till det dagliga arbetet. Sponsorn är beställare Sponsor för ett förbättringsprojekt är den chef som har det operativa ansvaret för det som ska förbättras i projektet. Det kan exempelvis vara en avdelningschef, en platschef osv. Det är sponsorerna som är förbättringsansvariga och agerar uppdragsgivare i förbättringsprojekten. Utan ett tydligt engagemang och deltagande från dessa chefer är möjligheterna att uppnå fina resultat mycket begränsade. För att Sponsor-rollen ska fungera krävs både utbildningsinsatser och målmedvetenhet från högsta ledning. Alla berörda chefer behöver utbildas för Sponsorrollen. Det är också avgörande att ledningen tydligt markerar Sponsor- skapets betydelse genom att ställa krav och följa upp. Green Belts bildar hävstång Green Belts är lokala förbättringssamordnare. De medverkar normalt i projekt som drivs av Black Belts, och de driver i regel även självständigt enklare förbättringsprojekt. Denna roll innebär en viktig hävstång i förbättringsarbetet. Ett större antal Green Belts, som får stöd och handledning av Black Belts, kan på kort tid åstadkomma en stor mängd framgångsrika förbättringsprojekt. Genom sitt lokala engagemang bidrar dessutom Green Belts starkt till att involvera och engagera övriga medarbetare i förbättringsarbetet. Utan Introducera Sex Sigma Lär mer genom pilotprojekt Implementera Så här kan en satsning på Sex Sigma gå till aktiva Green Belts är risken stor att Sex Sigma blir en avgränsad företeelse. Fler viktiga roller Det finns fler roller som är viktiga för framgången i förbättringsarbete enligt Sex Sigma. Ledningsgruppens förmåga att prioritera och övergripande leda förbättringsarbetet har givetvis en avgörande betydelse. Det är också viktigt att samtliga medarbetare får grundläggande förståelse för förbättringsarbetet och Sex Sigma samt att de regelbundet deltar i pågående projekt. Även controllers bör ha en aktiv roll när det gäller att, på ett trovärdigt sätt, redovisa avkastning och resultat från förbättringsprojekten. Inledande ledningsseminarium Utbildning av Black Belts Utbildning av Sponsorer och Green Belts Breddutbildning för övrig personal Intern utbildning av Sponsorer och Green Belts Sandholm Associates erbjuder interna, skräddarsydda utbildningar av Sponsorer och Green Belts. Sponsor-utbildning En intern utbildning där berörda chefer får kunskaper om Sex Sigmas bakgrund och utformning, hur man arbetar som Sponsor, identifiering och val av projekt, initiering och uppföljning av projekt samt hantering av vanliga problem i förbättringsarbetet. En Sponsor-utbildning tar normalt två dagar. Green Belt-utbildning En intern utbildning för blivande Green Belts. Parallellt med utbildningen genomför deltagarna tillämpade förbättringsprojekt i den egna verksamheten, med handledning från Black Belts. En Green Belt-utbildning följer strukturen i Sex Sigmas faser och deltagarna lär sig successivt många av de viktiga basverktyg som tillämpas i arbetet. Utbildningen omfattar vanligen fem dagar, i regel fördelade på tre block, och kan även utökas till åtta eller tio dagar. Kontakta Sandholm Associates för förslag och offert, , 12

13 Starka skäl att kombinera Lean och Sex Sigma Många verksamheter har idag svårigheter att förhålla sig till de två olika koncepten Lean och Sex Sigma. Måste man välja ett av koncepten eller kan de kombineras? Svaret är att Lean och Sex Sigma både kan och bör integreras för att få full effekt i förbättringsarbetet. Vi kan börja med att konstatera att det inte finns något motsatsförhållande mellan Lean och Sex Sigma. Studerar man koncepten mer noga ser man tvärt om att likheterna är stora. Skillnaderna kan delvis förklaras med att koncepten växte fram i olika kulturer. Grunderna för Sex Sigma utvecklades i en kvantitativ amerikansk kultur (Motorola), medan Lean har sina rötter i en mer filosofisk, kvalitativ japansk kultur (Toyota). Båda koncepten behövs för full effekt Inte nog med att Lean och Sex Sigma har stora likheter. Man kan med fog hävda att de två koncepten inte ger full effekt utan att de kombineras, säger Lars Sörqvist, VD på Sandholm Associates. Att exempelvis använda Just-intime, kundorderstyrning och takttid från Lean är nästan dömt att misslyckas om man inte också har eliminerat systematiska variationer och uppnått stabilitet i processen. Att omvänt använda Sex Sigmas statistiska problemlösningsmetodik utan att förstå flöden, flaskhalsar och värdeförädling i processen blir också mindre framgångsrikt. Lean + Sex Sigma = FULL EFFEKT Mycket statistisk analys även i Japan Inom Sex Sigma-området har man sedan några år insett detta och därför valt att integrera Leanverktyg och ibland även valt att kalla upplägget Lean Six Sigma. Inom Leanområdet verkar dock den här insikten fortfarande inte vara så utbredd. Man ska veta att Toyota, som utvecklade Lean, alltid använt omfattande statistisk analys i sitt förbättringsarbete, på ett sätt som liknar det som används i Sex Sigma. Detta verkar vara något som många Lean-gurus i västvärlden har missat, säger Lars Sörqvist. För den som vill få en bild av hur man arbetar i Japan, kan det vara givande att titta på innehållet i den grundkurs i kvalitet som tillämpas i japanskt förbättringsarbete (kursplanen finns på Läs vad en internationell expert säger Idag ser man alltfler exempel på företag som kombinerar Lean och Sex Sigma. Vi har bett en internationell expert på området, Gregory H. Watson, att klargöra frågeställningar kring detta. Watson har tidigare varit huvudansvarig för kvalitet på koncernnivå inom Hewlett-Packard, Xerox och Compaq och även lett implementeringen av Sex Sigma inom Nokia. På frågan om Lean är ett alternativ som ersätter Sex Sigma säger han: Nej, de två koncepten kompletterar varandra. Watsons svar utvecklas vidare i hans artikel If you have done Lean why should you do Six Sigma? som finns att ladda ner på Slutsatsen av allt detta är att om man kan mycket om Sex Sigma bör man lära sig mer om Lean, och om man kan mycket om Lean bör man lära sig mer om Sex Sigma. Därför integreras Leantänkande och Leanverktyg i Sandholm Associates Sex Sigma-utbildningar. De två koncepten Lean och Sex Sigma kompletterar varandra, anser Gregory H. Watson. Fyra Lean-relaterade kurser Lean resurseffektiv produktion av varor och tjänster april 2007 En tvådagars introduktion om vad Lean innebär, hur man inför Lean och vilken potential konceptet har. Fem S ordning och reda i verksamheten 25 april 2007 En endagskurs om hur man kan skapa en överskådlig och lättarbetad arbetsplats med hjälp av det grundläggande Lean-verktyget Fem S. Värdeflödesanalys 26 april 2007 En endagskurs om hur man genomför en värdeflödesanalys, hur man skiljer på värdeskapande och icke värdeskapande tid och resurser och hur man upprättar en handlingsplan för att kunna förbättra processernas värdeflöden. Deltagare som genomgår samtliga fyra kurser blir av Sandholm Associates diplomerad Lean-coach. Mer information och anmälan på Problemlösning med förbättringsverktyg 9 11 maj 2007 En tredagars kurs där du lär dig en rad metoder och hjälpmedel för grundläggande problemlösning samt att leda och driva förbättringsprojekt utifrån DMAIC (den problemlösningsmodell som Sex Sigma bygger på). 13

14 Snart kvalitetssäkras informationsflödet på samma sätt som kvalitet och miljö Brister i informationssäkerheten kan leda till stora kostnader och allvarliga konsekvenser för en verksamhet. Nu kommer den nya standarden ISO 27000, där arbetet med informationssäkerhet får samma struktur som kvalitets- och miljöarbetet. Alla som ansvarar för kvalitetsarbete bör skaffa sig inblick i det här för att hänga med i utvecklingen. Informationsflödet skär idag igenom hela verksamheten på ett mer omfattande sätt än tidigare. Idag behöver vi, mer än tidigare, hantera informationssäkerheten som en kvalitetsfråga. Informationssäkerheten ses idag ofta som en ren IT-fråga, säger Erik Johansson, teknologie doktor i informationssäkerhet vid KTH och knuten till Sandholm Associates. Men för att säkra informationsflödet i en verksamhet krävs ett kvalitetsarbete som, förutom teknisk och fysisk säkerhet, även hanterar organisatoriska och administrativa frågor. Naturlig roll för kvalitetsansvariga Det är viktigt att klargöra roller och ansvar kring de här frågorna. De som är ansvariga för kvalitetsarbetet i en verksamhet bör i många fall också ha en naturlig roll i arbetet med informationssäkerheten. Bland annat därför att den nya standarden för informationssäkerhet, ISO 27000, har stora likheter med standarderna för kvalitets- och miljöarbete. De här frågorna bör man inte längre nöja sig med att hänvisa till IT-ansvariga, säger Erik Johansson. Kvalitetssäkra flödet av kritisk information Information är oftast en av de viktigaste tillgångarna i en verksamhet och den påverkar alla delar i en organisation. Även kundernas förtroende påverkas av hur man hanterar sin information. Den kritiska informationen i en verksamhet kan exempelvis vara kundregister, affärsplaner, försäljningsstatistik, konkurrentanalyser, konstruktionsbeskrivningar, källkod med mera. Andra exempel är styroch kontrollsignaler eller statusmeddelanden från processer. I företag och organisationer blir idag processer och informationsflöden allt mer integrerade. Och genom teknikutvecklingen möjliggörs också mer integration mellan olika informationssystem och även mellan olika organisationer. Därför är det viktigt att kvalitetssäkra informationsflödet på olika sätt. Inte minst behöver man säkerställa att informationen är tillgänglig bara för dem som har rätt behörighet, att den förblir korrekt och fullständig samt att behöriga användare verkligen har tillgång till information när de behöver den. Utvärdera säkerhetsnivån En viktig åtgärd att börja med är att utvärdera informationssäkerhetsnivån för att se vad man bör förbättra. Här är några inledande punkter som man behöver klargöra: Behovet (t ex Vad behöver vi skydda? Hur kritiskt är informationsflödet för verksamheten?). Hotbilden (t ex Vilka är våra hot? Siffror på antalet intrångsförsök, stulna datorer etc). Kvalitetsbristkostnaderna (Vilka blir konsekvenserna för vår verksamhet? Kostnadsanalyser för bristande säkerhet). Krav i lagar och förordningar (Hur väl uppfylls kunders och myndigheters ökade krav? Fungerar vår Business Continuity Plan? Ledningens ansvar). Det konkreta förbättringsarbetet (Vilka kompetenser behövs och vad saknas? Jämför kravbild med Best Practice ). Det behövs något av ett paradigmskifte i de här frågorna. Bristande informationssäkerhet påverkar ju allt vi gör och att det leder till allvarliga kvalitetsbristkostnader. I många verksamheter behövs en förändrad inställning hos högsta ledningen, säger Erik Johansson. Tre kurser om informationssäkerhet Informationssäkerhet och riskhantering maj 2007 En tvådagarskurs om grunderna i ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Kursen ger grundläggande kunskaper om vad som krävs för att skydda en verksamhet mot skador och förluster av information. Ledningssystem för informationssäkerhet maj 2007 En tvådagarskurs om hur man upprättar ett ledningssystem med utgångspunkt från områdets kravstandard ISO/IEC (tidigare 17799). Du lär dig grunderna till ett effektivare säkerhetsarbete och kommer omedelbart efter kursen att kunna börja implementera nya och bättre rutiner som ökar informationssäkerheten i er verksamhet. Lagar och förordningar om informationssäkerhet 1 juni 2007 En endags introduktionskurs om de lagar och förordningar man behöver anpassa sig till i informationssäkerhetsarbetet. Kursen har speciellt fokus på Sarbanes-Oxley Act, även kallad SOX, och dess mest kritiska konsekvenser. Mer information och anmälan på 14

15 IVAs guldmedalj till Lennart Sandholm Sandholm Associates grundare och styrelseordförande, professor Lennart Sandholm, tilldelades i oktober Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) guldmedalj 2006 ur Kronprinsessan Victorias hand. Lennart Sandholm fick utmärkelsen för synnerligen framstående insatser för utveckling och utbildning inom området totalkvalitet i Sverige och internationellt. Guldmedaljen utdelas varje år vid IVAs högtidssammankomst för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Lennart Sandholms insatser inom totalkvalitet började redan 1961 när han blev kvalitetschef vid Elektrohelios. Ledningen gav honom uppdraget att se till att antalet reklamationer minskade. Vid fusionen mellan Electrolux och Elektrohelios 1964 blev han ansvarig för den nya koncernens kvalitetsverksamhet. Fakta och resultat Tidigt insåg Lennart Sandholm det som skulle bli något av hans motto: Förbätt- ringsarbete ska baseras på fakta och vetande, inte på tro och tyckande. En annan hörnsten i hans filosofi är att det bara är resultatet som räknas. Hans främsta föredömen är sedan länge den legendariske Electroluxchefen Hans Werthén och den amerikanske kvalitetsgurun J M Juran, som också är hans mentor, kollega och vän. Lennart Sandholm har genom åren sett många mer eller mindre modebetonade kvalitetskoncept komma och gå. Han har alltid varit motståndare till att okritiskt kopiera och använda metoder som det för tillfället talas mycket om. Kvalitet och verksamhetsutveckling har Foto: Anders Kollberg för Lennart alltid handlat om att nå hög kundtillfredsställelse och effektivitet. Vad man sedan kallar detta arbete är sekundärt. På senare år har Lennart Sandholm bidragit till att föra fram Sex Sigma som det mest fullgångna och resultatinriktade konceptet. Den främsta anledningen är att detta arbetssätt, som grundlades inom Motorola i samarbete med Juran, helt enkelt har lett till radikala förbättringar och verkligt fina resultat i en lång rad företag. Internationell profil Lennart Sandholm är landets främsta internationella profil på kvalitetsområdet. Han tillhör de stora och har mottagit en lång rad internationella utmärkelser. Han har också varit mycket aktiv internationellt och hunnit utbilda människor från ett 100-tal länder och utfört uppdrag på plats i ett 40-tal länder. Lennart Sandholm blev också den förste västerlänning som bjöds in till Kina för att utbilda i kvalitet, eller Sandholm control som kineserna kom att kalla det. Lennart Sandholm blev civilingenjör vid Chalmers 1955 och teknologie licentiat vid KTH Han studerade kvalitet i USA vid Rutgers University som stipendiat för Sverige-Amerika Stiftelsen blev han adjungerad professor i kvalitet vid Kungliga Tekniska Högskolan. Lennart Sandholm är också författare till ett antal böcker inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Bland annat Total Quality Control At Enterprise Level som har översatts till nio språk. Första konsultföretaget med inriktning på kvalitet Sandholm Associates AB startade han redan 1971, ungefär samtidigt som Japan började få framgångar på världsmarknaden. Företaget var då Sveriges första konsultföretag inom kvalitetsområdet och hette från början Björklund & Sandholm AB. Företaget bytte efter några år till sitt nuvarande namn och har genom åren hållit positionen som ett av Europas ledande utbildnings- och konsultföretag inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Engagemang i Kina År 2005 lämnade Lennart Sandholm befattningen som VD i företaget och blev dess styrelseordförande. Förutom arbetet som ordförande och konceptutvecklare engagerar han sig idag mycket i företagets kinesiska samarbete Berkeley- Sandholm Institute of Performance Excellence, som bland annat hjälper svenska företag med lokalanpassad kvalitetsoch verksamhetsutveckling på plats i Kina. 15

16 Joakim Lilliesköld ny konsult och utbildare Joakim Lilliesköld har knutits till Sandholm Associates som konsult och utbildare. Han är teknologie doktor i projektstyrning och har mångårig erfarenhet inom projektarbete, kravhantering, utvecklingsarbete och verksamhetsanalys. Han har tidigare verkat både som forskare inom Kungliga Tekniska Högskolan och som konsult och utbildare. Joakim Lilliesköld är även utbildad Black Belt enligt Sex Sigma. Inom Sandholm Associates kommer han främst att arbeta med Sex Sigma, DFSS och processanalys. Stefan Lund och Anita Wahlberg från Volvo Aero berättade hur man agerat för att nå framgång med Sex Sigma. Välbesökt Sex Sigma-konferens på KTH I oktober genomfördes för fjärde året i följd en svensk konferens om Sex Sigma. Konferensen arrangerades av Sandholm Associates, SIQ och Kungliga Tekniska Högskolan. Temat för årets konferens var hur man lyckas med att införa ett Sex Sigma-program i verksamheten. Under dagen fick deltagarna lyssna till många viktiga erfarenheter från bl a Volvo Areo, Solectron, Cambrex och Coca-Cola. Huvudtalare var Gregory H. Watson, tidigare kvalitetschef för HP, Xerox och Compaq. Design For Six Sigma (DFSS) Ny kurs om rätt kvalitet redan i produktutvecklingen Inom kvalitetsarbetet har man alltid betonat hur viktigt det är att göra rätt från början. Merparten av kvalitets- och förbättringsarbetet har dock hittills fokuserats på själva produktionen av varor och tjänster. Men redan i produktutvecklingen måste man bygga in rätt kvalitet på nya varor och tjänster för att uppnå både hög kundtillfredsställelse och effektivitet. Idag väljer allt fler att införa Design For Six Sigma (DFSS) för att åstadkomma detta. Design For Six Sigma bygger på att man, i utvecklingsprocessen, kombinerar kompetensuppbyggnad med nya kraftfulla verktyg från Sex Sigma. Med DFSS skärps också kraven på tydligt ansvar och kvantitativ verifiering i utvecklingsarbetets alla steg. Många verksamheter har uppnått dramatiskt minskade felnivåer, nöjdare kunder och reducerade ledtider i utvecklingsarbetet. Kursstart 26 mars Läs mer och anmäl dig på Kurs i tre block Kursen Design For Six Sigma ger kunskaper om hur ett kundorienterat utvecklingsarbete kan bedrivas. Du lär dig verktyg och metoder för identifiering av kundbehov, kravhantering, konceptframtagning, produktoptimering, tillförlitlighetsteknik, verifiering och hantering av utvecklingsprojekt. Kursen omfattar sju dagar i tre block, där de olika blocken även kan väljas separat. 1: Kunder, krav och produktutveckling 2: Projektstyrning och tillförlitlighetsteknik 3: Robust konstruktion och statistisk försöksplanering Nyhetsbrevet Potential utges av Sandholm Associates AB. Sandholm Associates AB är ett konsult- och utbildningsföretag som arbetar med verksamhetsutveckling och totalkvalitet sedan Förutom en rad öppna kurser och seminarier erbjuder vi konsultation, implementeringsstöd, utvärderingar och verksamhetsinterna utbildningsprogram. Produktion: Infoverba. Tryck: Tryckmedia, Stockholm. Januari Omslagsfoto: Getty Images Sandholm Associates AB, Tegnérgatan 40, Stockholm. Tel: Fax:

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer