Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000"

Transkript

1 Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Sammanställning av enkätfrågor till trafiksäkerhetsombud i Stockholms län Hans Norbeck 2001 Notat 13

2 Inledning Äldres trafiksäkerhetsråd har en rådgivande funktion till NTF Stockholms län i frågor som rör trafiksäkerhet främst för äldre trafikanter. Rådet är sammansatt av representanter för PRO, SPF, RPG, SPRF, SKTF och SKPF, samt en representant för Landstinget, skadeprevention Norrbacka. Utöver rådgivande funktion har rådet till uppgift att: skapa opinion för äldres trafiksäkerhet i länet genom att lyfta äldres förutsättningar i trafiksäkerhetsdebatten för att därigenom ställa krav på ett vägtransportsystem dimensionerat utifrån de svagaste trafikanterna. genom de lokala trafiksäkerhetsombuden verka för ökad trafiksäkerhet inom respektive organisation/förening. stödja trafiksäkerhetsombuden i deras roll som opinionsbildare för säker trafik i sin närmiljö Genom trafiksäkerhetsombudens arbete med opinionsbildning, utbildning och information förväntas värderingen av och efterfrågan på trafiksäkerhet öka. Detta leder i sin tur till att enskilda medlemmar vågar och kan ställa krav på en säker trafik samt förändring av attityder och beteenden i trafiken. Syftet med denna undersökning är främst att ta fram underlag för stöd till trafiksäkerhetsombuden. Vi får också en översiktlig bild av verksamheten inom pensionärsföreningarna. Äldres trafiksäkerhetsråd och NTF kansliet i Stockholms län får även på detta sätt ett bättre underlag för sin redovisning. Resultat I december 2000 skickades en enkät ut till pensionärsorganisationernas lokala trafiksäkerhetsombud. ( Se bilaga 1.) Av 190 utskick besvarades 89 enkäter. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 47 %. 5 % av dessa har svarat att ingen verksamhet har bedrivits med kommentarer som följer. - På grund av sjukdom har jag avsagt mig uppdraget och meddelat detta till PRO i Bro - Deltar aldrig i några trafikfrågor - Efterhängsen lunginflammation, kommer att avsäga mig uppdraget - På grund av andra styrelseuppdrag har jag inte hunnit - Nekande svar på alla frågor Fråga 1 På frågan om hur många gånger man under 2000 muntligen har informerat /opinionsbildat har många trafikombud varit mycket aktiva. 25 Diagram: Fråga 1 Antal personer fler än 5 Inget svar Antal gånger TS-ombuden informerat/opinionsbildat muntlligen

3 Under annat redovisades: I styrelsen, BRF förening, att säkerhetsrådet finns och som gästföreläsare i andra föreningar. Fråga 2 Informationen som trafiksäkerhetsombuden har gett har handlat om konsumentinformation kring cykling, säkerhet i bil, synbarhet, trafikregler och halkskydd, se bild 2 och frågor kring gåendes säkerhet, bilister säkerhet, äldres problem i trafiken, hastighetens betydelse och övergångsställen, se bild av totalt 89 ombud gav exempel på vad de pratat om. 4 stycken angav inga exempel. Diagram: Fråga 2a halkskydd 18% Annat 7% cykelsäkerhet 17% säkerhet i bil 12% trafikregler 23% Synbarhet, reflexer 23% Av bild 2 framgår hur stor del varje ämne har utgjort av den totala informationen Diagram: Fråga 2b Bild 3 Äldres problem i trafiken 31% Annat 6% Hastighetens betydelse 18% Gåendes säkerhet 33% Bilisters säkerhet 12% Annan konsumentinformation enligt ovan som man informerat / opinionsbildat kring är: - Trafikmiljö för äldre och rörelsehindrade vad beträffar kommunikation och tillgänglighet - Vinterväglag - Meddelat och inbjudit att delta i NTFs pilotprojekt studiecirkel för äldre bilförare - Utfört bla manöverprov - Gåendes risker i cykelfilen

4 - Byggnadsfrågor ex. Trottoar och renhållning - Informerat om studiecirkel och delat ut material - Trafikfällor i Sollentuna - 17 olika informationer - Reflexer Fråga 3. På frågan Vilket material har du använt kom svar som: 18 svarade NTFs material 7 svarade Vägverkets material Övriga svar: Erfarenhet Var och en erhöll en reflex, jag har skrivit en artikel i Engelbrektsbladet, Får man cykla på trottoaren. Sänt ut, egna funderingar och erfarenheter, samt material från trafikseminarium. Tidningsartiklar Video, Fit for driving, delat ut foldrar med muntlig info, vilket skett i stort sett på varje månadsmöte vi haft. Jag har haft ca 10 min för muntligt info och därutöver har jag haft ett hörn i lokalen för frågor och svar i övrigt. Muntlig framställning Mest muntligt Rätt och vett i trafiken i kombination med egna frågor i tipspromenadform. Trafikcirkel med egen film och aktuella frågeställningar. Utdelning av informationsmaterial och reflexer. Häften från kurser, trafiksäker senior, dagstidningar. Stockholms läns utbildning. Stordiabilder NTF och PRO samorganisation i Södertälje för trafikfrågor Om övergångsställen Naturliga inslag(de fyra årstiderna) som alla har olycksrisker, som jag själv bedömt Visat och sålt reflexband, i övrigt muntligt Egna anteckningar från temadagar OH-bilder Eget med hjälp av NTFs Näpo:s Info från distriktet Telekontakter med Gatukontoret och stadsdelsnämnden OH-om lagar i samband med mopedkörning, Nollvisionen med kartor över Älta, påföljder vid överträdelser moped. FMKs SPFs egna reflexer Fråga 4 På frågan om man bjudit in föreläsare svarade 17 ombud ja och svaren blev: Från MHF som pratat om trafiknykterhet Från NTF som pratat om äldre i trafiken NÄPO som pratat om äldre i trafiken Detta har inte skett 2000 men kommer att ske i år, polisen och även läkare kommer att inbjudas NTF som pratat om grundläggande trafikfrågor och aktuellt NTF om reflexer

5 PRO i Bro om trafiksäkerhet TSV om trafik NÄPO om EU-moped NTF om trafikregler/säkerhet i allmänhet NÄPO i Tyresö om polisen och trafik Trafiksäkerhetsförbundet om att synas i mörker NTF Tore Forsberg om halkskydd, nya trafikregler och gående NTF Anders Persson om Nollvisionen och trafiksäkerhetsfrågor Hasse Norbeck NTF om bilens inre säkerhet NTF om övergångsställen NÄPO som pratat om äldre i trafiken Fråga 5. På frågan om ombuden arbetat med att inventera och dokumentera brister i trafikmiljön svarade 46 st ja på frågan och man angav att 172 personer sammanlagt arbetat med denna fråga i totalt 733 timmar. Antal/ grupp Diagram: Fråga 4a Fler än Personer som har engagerats i arbetet att 10 inventera/dokumentera brister i trafikmiljön Antal/grupp Diagram: Fråga 4b > Ungefärligt antal timmar som varje person har lagt ner på TS-arbete Bild 4 Bild 5 Fråga 6 På frågan Har du varit i kontakt med väghållare i samband med brister i trafikmiljön svarade 48 st trafikombud ja, 29 svarade nej och 12 valde att inte svara alls på frågan. I minst 15 fall har åtgärder kommit till stånd av ansvarig väghållare och i ytterligare 7 fall verkar det vara på gång. Ombuden hade varit i kontakt med: Ekerö kommun Stadsdelsnämnden Stadsdelsnämnden Kungsholmen Kommunen Södertälje kommun Solna kommun Trafikansvariga i kommunen resultat Under utredning Fått busshållplats flyttad En olycksdrabbad trappa i Fredhäll gjordes om till väg med asfalt och ledstänger på båda sidorna avfallsbehållare flyttades till en stensatt gräsmatta Överlämnade enkätsammanställning, men ännu ingen kommentar, men jag kommer att ta kontakt igen ändrade sträckningar buss Kanske kan vi få belysning vid trafikfarliga ställen, som

6 Sigtuna kommun Gatukontoret, medborgarkontoret t.ex. busstationen, där det för närvarande är dåligt belyst. Brister på personal i ansvarsfunktion och hög belastning har gjort att resultatet hittills kunnat vara bättre och snabbare Klippning av grenar som gjorde gångbanan farlig då man måste gå i cykelbanan. Klippning av skymmande växter vid obevakat övergångsställe exempel som åtgärdats. Inget synbart Kommunen Påtalat farlig grop i vägbanan, felet åtgärdat Gatu- och fastighetskontoret Gatukontoret Kommunen Chefen för renhållning av gator Gatuchefen Södertälje kommun Statsarkitekten Kommunen Trafikingenjören i kommunen Gatu. Och fastighetskontor Vägverket Ansvarigt kommunalråd Snöröjning Tekniska kontoret Sollentuna kommun och Vägverket Stadsförvaltningen Tekniska nämndhuset i Sthlm Kommunens trafikexpert, Trafikpolis Kommunens trafikansvariga Stockholms kommun Vägverket och Stadens Tekniska avd. Vägverket, kommunen Stadsdelsförvaltningen Lämnat synpunkter som mottagits med intresse, blivit noterade som remissinstans, givit synpunkter i samråd om Medborgarplatsen Bättre sandning, lagning av asfalt, plattor på Lagaplan Något bättre sandning och vinterväghållning Ja, några gånger Gott! PRO som påtryckare enl. gatuchefen bra För diskussion om planarbetet för ändr. av Bergshamra C De avser att hålla kontakten med mig kontinuerligt Vi är mycket nöjda med samarbetet, har fått många positiva svar Ännu inget frånsett en busshållsplats som har flyttats till ett säkrare ställe Dåligt Alltid samma svar, för dyrt. Budgeten håller inte Bra. Åtgärder vidtagna Inget?? Löften mer?? Tar tid Pensionärsföreningens förslag har beträffande tex ändringar i kollektivtrafiken vidareförts av kommunen till SL Nya övergångsställen, fartdämpande åtgärder, hastighetsbegränsning 30 km/h Motorvägsuppfart norrut vid Polhem Kallhäll Ännu inget synligt bara löfte att titta på det Inte ännu Ganska dåligt Ny asfaltering av gång och cykelvägar för att få bort gropar/ojämnheter som utgjorde en fara för cyklister och rörelsehindrade med rollatorer. Tyresö Plan- och Teknikberedning I särskilt möte med beredningens ordf. överlämnade vi 60 enkäter med synpunkter i vår trafikenkät som vi genomförde hösten-99- våren 2000 Vägförvaltning och gatukontor Är på gång Nacka väghållning Bra Fråga 7 På frågan om ombuden arbetat med området Trafiksäkra transporter d.v.s. hur man som konsumenter kan påverka utförandet eller upphandlingen av transporter, svarade 9 av 89 ombud att man gjort det. Resterande ombud svarade nej eller inte alls på frågan. I övrigt svarade man: Försökt påverka lokala busstrafiken ang. turlistor och hållplatser, försökt minska genomfart av tung trafik på Häradsvägen och Lännavägen, mätt hastigheten på nämnda vägar

7 Jag vet att styrelsen via den grupp som arbetar mot kommunen har sysslat med detta. Resultatet känner jag inte till. Betr. Färdtjänst Bl.a. till affärer i Blackeberg. Periodvis parkeras mot trafiken och för nära övergångsställen. Skrämmande, se foto till B-M Utterström Tankbilstransport från Bergs oljehamn till E4 via Hammarby - Örbyleden i samråd med räddningstjänst, Tekniska Nämnden och Polis Endast som allmän info. Fråga 8 För att kunna hjälpa till med att höja värderingen av ombudens arbete inom sina föreningar ställdes en fråga om ombudens förhållande till sin styrelse. Ombuden svarade enligt följande: Bra. Jag har storförståelse och stöd från styrelsen. 54 OK. Men stödet från styrelsen kan bli bättre. 21 Inte så bra. Jag får komma till tals, men utan stöd från styrelsen. 4 Dåligt. Inget stöd från styrelsen. Mitt arbete har lägsta prioritet. 2 Inget svar. 8 Svaren kan generellt anses vara positiva. Att det fortfarande finns anledning för Äldres trafiksäkerhetsråd att arbeta med ombudens ställning i organisationen är dock tydligt. Övriga kommentarer till trafikombudens förhållande till sin styrelse: Får komma med rapporter osv. Men jag kan kanske inte tillräckligt nå ut med den entusiasm som behövs... Har försökt få ytterligare någon medlem intresserad av detta arbete men än så länge förgäves. Jag sitter i styrelsen Är ledamot i styrelsen. Upplever samarbetet inom föreningen och styrelsen som mycket bra. Jag är syrelsemedlem. Intresset för trafikfrågor är svagt bland medlemmarna. Själv ordförande. Vid behov 5 minuter vid varje månadsmöte. Jag kommer att begära få framträda då och då vid styrelsemöten. Är PRO ordförande. Både undertecknad och min kollega är ordinarie ledamöter i styrelsen. Fråga 9 Att ensam är stark gäller inte inom trafiksäkerhetsarbetet. För att få ett bild av ombudens nätverk och behovet av stöd i nätverksbyggandet ställdes frågan om ombudet har kontakt / samarbete med andra pensionärsföreningar, föräldraföreningar, hyresgästföreningar, trafikantföreningar m.fl. när det gäller trafiksäkerhetsfrågor? 39 ombud svarade ja på denna fråga, 38 svarade nej och 11 avstod från att svara. Vid ja uppgav ombuden följande kontakter / samarbete: Stadsdelsförvaltning/nämnd, gatukontor, SL Busslink och polis Orlången. Deltagit i deras förnämliga temakvällar påtullinge flygfält med iakttagelseprov i mörkerkörning, manöverprov samt test av den egna bilens hastighetsmätares tillförlitlighet. Inbjöd min förenings medlemmar att deltaga men ingen kom, Jag har med några medlemmar deltagit i halkkörning på Bromma, börupprepas! bostadsrättsföreningar HSB, SPF KAK

8 FMK PRO centrala Huddinge, Hyresgästföreningen Regnbågen Flemingsberg Huddinge Övriga fyra Östermalmsföreningar Tidigare trafikombud har haft samarbete med bla. Lions. Med tanke på 0-visionens framtid så blir det, förhoppningsvis, samarbete med andra pensionärsföreningar i varje fall Lokalavd. MHF, samarbete med lokalt SPF vid trafikdagen på Tullinge flygfält Solna veteranen PRO Ekerö. Föreningen kommer att gemensamt anordna en temadag med ämnet trafik i mars-april 2001 och kommer att i det sammanhanget diskutera med NTF om medverkan SPF och LHPÅ LOTS-gruppen, Lokal Trafiksäkerhetsgrupp Sigtuna, där öppna och fria diskussioner förs. Gröndalskyrkans föräldrar, PRO, Lokala pensionärsrådet, Gröndals skola, boende i Gröndal Trafikombud från Södertäljes PRO-föreningar. Där har diskuterats att bilda en sektion för trafiksäkerhetsfrågor där alla trafikombud skall ingå PRO Samorganisation Södertälje Gemensam trafikgrupp har bildats tillsammans med lokala SPF och lokala PRO PRO Skolan, rektor, elevrådet, bostadsrättsföreningar, villaföreningen. PRO Vaxholm-Åkersberga Grindslanten Andra PRO-föreningar,Trafikutskottet, Vägverket och Länsstyrelsen SPF Temasol, PRO Sollentuna, PRO Edsberg, RPG Försökt med HF PRO SPF Jarlabanke, PRO i Täby SPF-PRO, Idrottsförening, Kyrkan, Röda korset och Lions BRF förening, politisk förening, HSBs äldreklubb SPF, DHR, NHR, VOF Delvis i samband med bla. "Föreningarnas dag" i Tyresö centrum 2 ggr/år. Orlången SPF Hässelby SPF Fråga 10 På frågan om ombuden kunde nämna ett område / ämne som de absolut vill ha mer kunskap om framkom att 24 ombud hade önskemål. Ombuden önskar mer kunskap om: Försöker suga upp info som kan gagna medlemmarna. Att inte inrikta sig på något speciellt tror jag inte på. Åren rinner iväg Det behövs ständigt fördjupning och info om de ändringar i lagar o förordningar som ständigt sker Cykelhjälmar Nya lagar och förordningar, vart skall jag vända mig, hur kan vi få fram billigare reflexer för gående, ex på olika verksamheter som har fungerat. Trafikövervakningen i staden, cyklistproblemen, övergångsställen Trafiksäkra transporter Hur myndigheterna resonerar när de bestämmer hastigheten på olika vägar. Verkar ske på en höft. Vad göra för att samarbeta i trafiken? Hur behandla aggressivt beteende Olika trafikanters plats i trafiken på gator och vägar Inte bara jag, utan alla, vill ha mera om medicinsk påverkan, tecken man själv kan tolka (åldersmässiga), vad jag kan göra som äldre för att bli mer observant på den miljö jag rör mig i. Information eller motsvarande av läkare, polis, sjukgymnastik För min egen del är det klart men folk i allmänhet har en mycket vag uppfattning vad som gäller vid övergångsställe Gående med icke trafikljus, det borde till en TV rekommendering Transport av giftiga ämnen, att ta hand om trafikskadade

9 Trafikregler i gatumiljö Hur ska man få svar på skrivelsen till Vägverket gällande de vägavsnitt som VV har ansvar för? VVs- nollvision är ett skämt PRO Viksjö har ca 150 medlemmar, genomsnittsålder år, 70% kvinnor, få bilförare. Men många promenerar och cyklar. Jag efterlyser mer info och material som riktar sig till sådan kategori. Dessa är också s.k. trafikanter inte bara de som kör bil. Blackeberg - Ängby-området Varför tillåta snöförvaring på trottoarer när det är parkeringsförbud. På motsvarande sida på gatan. Detta hindrar framförallt äldre med rollator etc. att komma ut. Lagar kring EU-moped Hur man skall få större tyngd i sina synpunkter mot myndigheterna Tveksam till behovet Inte något särskilt. Vi tycker att det är bra med kurser/konferenser som vårt SPF-distrikt anordnar i samverkan med NTF Sthlms län Om nyheter på alla områden i trafiken Närområdets problem, äldres problem i trafiken Fråga 11 Vi frågade också om ombuden hade bedrivit någon form av studicirkelverksamhet under året och 14 svarade här ja, 67 nej och 8 valde att inte svara alls. De som genomfört cirklar redovisade att de gjort detta 54 ggr och det sammanlagda antalet deltagare var 223. Övrigt Vissa ombud har kompletterat med egna anteckningar. SPF Jarlabanke Täby, redovisar en dagbok över verksamhet där man kan utläsa att trafiksäkerhetskommittén har arbetat i 84 timmar. NTF Norrtälje redovisar ett arbete på 948 timmar PF Holmfast i Södertälje har skapat en enkät kring Trafiksäkerhet i Södertälje kommun där 40 pensionärer besvarade frågorna. SPF Tyresö skriver att de uppskattar mycket att vi på detta sätt hör efter hur de har det.

10 Slutsatser och diskussion Syftet med denna undersökning är främst att ta fram underlag för stöd till trafiksäkerhetsombuden men också för att få en översiktlig bild av verksamhet kopplad till trafiksäkerhet inom pensionärsföreningarna. Äldres trafiksäkerhetsråd och NTF kansliet i Stockholms län får på detta sätt ett bättre underlag för sin redovisning. Att döma av andelen svar på enkäten, ca. 50%, ska man inte dra slutsatsen att huvuddelen av ombud som inte svarat inte bedriver någon verksamhet. Ett rimligt antagande kan vara att bortfallet kan tyda på att man av olika anledningar inte anser sig ha något att rapportera, att man faktiskt inte har det, att man inte värderat enkäten högt nog, eller att man helt enkelt glömt den. Huvuddelen av verksamheten och resultaten sker dock med stor sannolikhet bland de som svarat på enkäten. Frågan som man måste ställa sig är om vi gör rätt saker och om vi får ut nog mycket trafiksäkerhet per krona? Av de svarande uppger merparten att de tagit flera tillfällen till att informera och opinionsbilda. Att informationen varit planerad framgår av den utförliga beskrivning som gjorts beträffande innehåll och användningen av material. Räknar man på det totala antalet informationstillfällen och spekulerar i hur många personer och hur mycket tid som lagts ner på detta får vi resultatet: Ca 350 informationstillfällen, 50 personer/tillfälle i en kvart i snitt blir personer i 4375 timmar! Inom ämnesområdena, Rätten till en säker trafikmiljö och Trafiksäkra transporter har 48 respektive 9 ombud uppgett att de aktivt bedrivit verksamhet. Arbetet med att ifrågasätta trafikmiljön verkar ha fått ett ordentligt fäste i verksamheten medan området trafiksäkra transporter förekommer mera begränsat. Att ombuden har svårt att i efterhand uppskatta hur många frivilligtimmar som man producerar inom dessa områden är förståligt. Att både antal timmar och antal människor som engagerats, uppskattas i underkant är mycket troligt. Med tanke på detta och det stora antalet redovisade och timmar människor måste resultatet anses vara mycket bra. Vad gäller förhållandet till styrelsen så anser en stor majoritet av ombuden att de har ett bra förhållande. Allt kan givetvis bli bättre och det gäller även ombudens status inom sina organisationer. De som genomfört studiecirklar redovisade att de gjort detta 54 ggr och det sammanlagda antalet deltagare var 223. Om vi leker lite med siffror och antar att varje cirkeltillfälle hade 10 deltagare och höll på i 3 timmar så skulle det innebära trafiksäkerhetsinformation/diskussion/praktiskt genomförande i ca 1500 timmar. Totalt sett måste slutsatsen bli att resultatet är mycket bra och att det totala frivilligarbetet inom trafiksäkerhetsområdet hos våra trafiksäkerhetsombud i pensionärsföreningarna i Stockholms län är mycket högt. Viktigt är dock att inte slå sig till ro och tro att detta arbeta sker automatiskt. Äldres trafiksäkerhetsråd och kanslit på NTF Stockholms län måste hela tiden se till att dessa ombud får den service, kompetensstimulans och det material som de behöver för sin verksamhet. Viktigt är också att lyssna på de signaler som kommer in, t.ex. via dessa enkäter och inte fastna i gamla hjulspår utan hela tiden konstruktivt hitta nya sätt att få ut trafiksäkerhetsbudskapen. Behovet av att följa upp ombudens verksamhet är av många skäl nödvändig. Framförallt vad gäller former för stöd från NTF och Äldres trafiksäkerhetsråd. Minst lika viktigt är kravet från statsmakterna vad gäller återrapportering av all verksamhet inom NTF. Denna typ av undersökning kommer därför i framtiden att behöva utvecklas och återkomma med regelbundenhet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander Ä Ö Foto Krister Spolander Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner Krister Spolander Ninnie Gustafsson Emil Frodlund Förord Detta är del två i ett projekt om fotgängarsäkerheten

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer