Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000"

Transkript

1 Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Sammanställning av enkätfrågor till trafiksäkerhetsombud i Stockholms län Hans Norbeck 2001 Notat 13

2 Inledning Äldres trafiksäkerhetsråd har en rådgivande funktion till NTF Stockholms län i frågor som rör trafiksäkerhet främst för äldre trafikanter. Rådet är sammansatt av representanter för PRO, SPF, RPG, SPRF, SKTF och SKPF, samt en representant för Landstinget, skadeprevention Norrbacka. Utöver rådgivande funktion har rådet till uppgift att: skapa opinion för äldres trafiksäkerhet i länet genom att lyfta äldres förutsättningar i trafiksäkerhetsdebatten för att därigenom ställa krav på ett vägtransportsystem dimensionerat utifrån de svagaste trafikanterna. genom de lokala trafiksäkerhetsombuden verka för ökad trafiksäkerhet inom respektive organisation/förening. stödja trafiksäkerhetsombuden i deras roll som opinionsbildare för säker trafik i sin närmiljö Genom trafiksäkerhetsombudens arbete med opinionsbildning, utbildning och information förväntas värderingen av och efterfrågan på trafiksäkerhet öka. Detta leder i sin tur till att enskilda medlemmar vågar och kan ställa krav på en säker trafik samt förändring av attityder och beteenden i trafiken. Syftet med denna undersökning är främst att ta fram underlag för stöd till trafiksäkerhetsombuden. Vi får också en översiktlig bild av verksamheten inom pensionärsföreningarna. Äldres trafiksäkerhetsråd och NTF kansliet i Stockholms län får även på detta sätt ett bättre underlag för sin redovisning. Resultat I december 2000 skickades en enkät ut till pensionärsorganisationernas lokala trafiksäkerhetsombud. ( Se bilaga 1.) Av 190 utskick besvarades 89 enkäter. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 47 %. 5 % av dessa har svarat att ingen verksamhet har bedrivits med kommentarer som följer. - På grund av sjukdom har jag avsagt mig uppdraget och meddelat detta till PRO i Bro - Deltar aldrig i några trafikfrågor - Efterhängsen lunginflammation, kommer att avsäga mig uppdraget - På grund av andra styrelseuppdrag har jag inte hunnit - Nekande svar på alla frågor Fråga 1 På frågan om hur många gånger man under 2000 muntligen har informerat /opinionsbildat har många trafikombud varit mycket aktiva. 25 Diagram: Fråga 1 Antal personer fler än 5 Inget svar Antal gånger TS-ombuden informerat/opinionsbildat muntlligen

3 Under annat redovisades: I styrelsen, BRF förening, att säkerhetsrådet finns och som gästföreläsare i andra föreningar. Fråga 2 Informationen som trafiksäkerhetsombuden har gett har handlat om konsumentinformation kring cykling, säkerhet i bil, synbarhet, trafikregler och halkskydd, se bild 2 och frågor kring gåendes säkerhet, bilister säkerhet, äldres problem i trafiken, hastighetens betydelse och övergångsställen, se bild av totalt 89 ombud gav exempel på vad de pratat om. 4 stycken angav inga exempel. Diagram: Fråga 2a halkskydd 18% Annat 7% cykelsäkerhet 17% säkerhet i bil 12% trafikregler 23% Synbarhet, reflexer 23% Av bild 2 framgår hur stor del varje ämne har utgjort av den totala informationen Diagram: Fråga 2b Bild 3 Äldres problem i trafiken 31% Annat 6% Hastighetens betydelse 18% Gåendes säkerhet 33% Bilisters säkerhet 12% Annan konsumentinformation enligt ovan som man informerat / opinionsbildat kring är: - Trafikmiljö för äldre och rörelsehindrade vad beträffar kommunikation och tillgänglighet - Vinterväglag - Meddelat och inbjudit att delta i NTFs pilotprojekt studiecirkel för äldre bilförare - Utfört bla manöverprov - Gåendes risker i cykelfilen

4 - Byggnadsfrågor ex. Trottoar och renhållning - Informerat om studiecirkel och delat ut material - Trafikfällor i Sollentuna - 17 olika informationer - Reflexer Fråga 3. På frågan Vilket material har du använt kom svar som: 18 svarade NTFs material 7 svarade Vägverkets material Övriga svar: Erfarenhet Var och en erhöll en reflex, jag har skrivit en artikel i Engelbrektsbladet, Får man cykla på trottoaren. Sänt ut, egna funderingar och erfarenheter, samt material från trafikseminarium. Tidningsartiklar Video, Fit for driving, delat ut foldrar med muntlig info, vilket skett i stort sett på varje månadsmöte vi haft. Jag har haft ca 10 min för muntligt info och därutöver har jag haft ett hörn i lokalen för frågor och svar i övrigt. Muntlig framställning Mest muntligt Rätt och vett i trafiken i kombination med egna frågor i tipspromenadform. Trafikcirkel med egen film och aktuella frågeställningar. Utdelning av informationsmaterial och reflexer. Häften från kurser, trafiksäker senior, dagstidningar. Stockholms läns utbildning. Stordiabilder NTF och PRO samorganisation i Södertälje för trafikfrågor Om övergångsställen Naturliga inslag(de fyra årstiderna) som alla har olycksrisker, som jag själv bedömt Visat och sålt reflexband, i övrigt muntligt Egna anteckningar från temadagar OH-bilder Eget med hjälp av NTFs Näpo:s Info från distriktet Telekontakter med Gatukontoret och stadsdelsnämnden OH-om lagar i samband med mopedkörning, Nollvisionen med kartor över Älta, påföljder vid överträdelser moped. FMKs SPFs egna reflexer Fråga 4 På frågan om man bjudit in föreläsare svarade 17 ombud ja och svaren blev: Från MHF som pratat om trafiknykterhet Från NTF som pratat om äldre i trafiken NÄPO som pratat om äldre i trafiken Detta har inte skett 2000 men kommer att ske i år, polisen och även läkare kommer att inbjudas NTF som pratat om grundläggande trafikfrågor och aktuellt NTF om reflexer

5 PRO i Bro om trafiksäkerhet TSV om trafik NÄPO om EU-moped NTF om trafikregler/säkerhet i allmänhet NÄPO i Tyresö om polisen och trafik Trafiksäkerhetsförbundet om att synas i mörker NTF Tore Forsberg om halkskydd, nya trafikregler och gående NTF Anders Persson om Nollvisionen och trafiksäkerhetsfrågor Hasse Norbeck NTF om bilens inre säkerhet NTF om övergångsställen NÄPO som pratat om äldre i trafiken Fråga 5. På frågan om ombuden arbetat med att inventera och dokumentera brister i trafikmiljön svarade 46 st ja på frågan och man angav att 172 personer sammanlagt arbetat med denna fråga i totalt 733 timmar. Antal/ grupp Diagram: Fråga 4a Fler än Personer som har engagerats i arbetet att 10 inventera/dokumentera brister i trafikmiljön Antal/grupp Diagram: Fråga 4b > Ungefärligt antal timmar som varje person har lagt ner på TS-arbete Bild 4 Bild 5 Fråga 6 På frågan Har du varit i kontakt med väghållare i samband med brister i trafikmiljön svarade 48 st trafikombud ja, 29 svarade nej och 12 valde att inte svara alls på frågan. I minst 15 fall har åtgärder kommit till stånd av ansvarig väghållare och i ytterligare 7 fall verkar det vara på gång. Ombuden hade varit i kontakt med: Ekerö kommun Stadsdelsnämnden Stadsdelsnämnden Kungsholmen Kommunen Södertälje kommun Solna kommun Trafikansvariga i kommunen resultat Under utredning Fått busshållplats flyttad En olycksdrabbad trappa i Fredhäll gjordes om till väg med asfalt och ledstänger på båda sidorna avfallsbehållare flyttades till en stensatt gräsmatta Överlämnade enkätsammanställning, men ännu ingen kommentar, men jag kommer att ta kontakt igen ändrade sträckningar buss Kanske kan vi få belysning vid trafikfarliga ställen, som

6 Sigtuna kommun Gatukontoret, medborgarkontoret t.ex. busstationen, där det för närvarande är dåligt belyst. Brister på personal i ansvarsfunktion och hög belastning har gjort att resultatet hittills kunnat vara bättre och snabbare Klippning av grenar som gjorde gångbanan farlig då man måste gå i cykelbanan. Klippning av skymmande växter vid obevakat övergångsställe exempel som åtgärdats. Inget synbart Kommunen Påtalat farlig grop i vägbanan, felet åtgärdat Gatu- och fastighetskontoret Gatukontoret Kommunen Chefen för renhållning av gator Gatuchefen Södertälje kommun Statsarkitekten Kommunen Trafikingenjören i kommunen Gatu. Och fastighetskontor Vägverket Ansvarigt kommunalråd Snöröjning Tekniska kontoret Sollentuna kommun och Vägverket Stadsförvaltningen Tekniska nämndhuset i Sthlm Kommunens trafikexpert, Trafikpolis Kommunens trafikansvariga Stockholms kommun Vägverket och Stadens Tekniska avd. Vägverket, kommunen Stadsdelsförvaltningen Lämnat synpunkter som mottagits med intresse, blivit noterade som remissinstans, givit synpunkter i samråd om Medborgarplatsen Bättre sandning, lagning av asfalt, plattor på Lagaplan Något bättre sandning och vinterväghållning Ja, några gånger Gott! PRO som påtryckare enl. gatuchefen bra För diskussion om planarbetet för ändr. av Bergshamra C De avser att hålla kontakten med mig kontinuerligt Vi är mycket nöjda med samarbetet, har fått många positiva svar Ännu inget frånsett en busshållsplats som har flyttats till ett säkrare ställe Dåligt Alltid samma svar, för dyrt. Budgeten håller inte Bra. Åtgärder vidtagna Inget?? Löften mer?? Tar tid Pensionärsföreningens förslag har beträffande tex ändringar i kollektivtrafiken vidareförts av kommunen till SL Nya övergångsställen, fartdämpande åtgärder, hastighetsbegränsning 30 km/h Motorvägsuppfart norrut vid Polhem Kallhäll Ännu inget synligt bara löfte att titta på det Inte ännu Ganska dåligt Ny asfaltering av gång och cykelvägar för att få bort gropar/ojämnheter som utgjorde en fara för cyklister och rörelsehindrade med rollatorer. Tyresö Plan- och Teknikberedning I särskilt möte med beredningens ordf. överlämnade vi 60 enkäter med synpunkter i vår trafikenkät som vi genomförde hösten-99- våren 2000 Vägförvaltning och gatukontor Är på gång Nacka väghållning Bra Fråga 7 På frågan om ombuden arbetat med området Trafiksäkra transporter d.v.s. hur man som konsumenter kan påverka utförandet eller upphandlingen av transporter, svarade 9 av 89 ombud att man gjort det. Resterande ombud svarade nej eller inte alls på frågan. I övrigt svarade man: Försökt påverka lokala busstrafiken ang. turlistor och hållplatser, försökt minska genomfart av tung trafik på Häradsvägen och Lännavägen, mätt hastigheten på nämnda vägar

7 Jag vet att styrelsen via den grupp som arbetar mot kommunen har sysslat med detta. Resultatet känner jag inte till. Betr. Färdtjänst Bl.a. till affärer i Blackeberg. Periodvis parkeras mot trafiken och för nära övergångsställen. Skrämmande, se foto till B-M Utterström Tankbilstransport från Bergs oljehamn till E4 via Hammarby - Örbyleden i samråd med räddningstjänst, Tekniska Nämnden och Polis Endast som allmän info. Fråga 8 För att kunna hjälpa till med att höja värderingen av ombudens arbete inom sina föreningar ställdes en fråga om ombudens förhållande till sin styrelse. Ombuden svarade enligt följande: Bra. Jag har storförståelse och stöd från styrelsen. 54 OK. Men stödet från styrelsen kan bli bättre. 21 Inte så bra. Jag får komma till tals, men utan stöd från styrelsen. 4 Dåligt. Inget stöd från styrelsen. Mitt arbete har lägsta prioritet. 2 Inget svar. 8 Svaren kan generellt anses vara positiva. Att det fortfarande finns anledning för Äldres trafiksäkerhetsråd att arbeta med ombudens ställning i organisationen är dock tydligt. Övriga kommentarer till trafikombudens förhållande till sin styrelse: Får komma med rapporter osv. Men jag kan kanske inte tillräckligt nå ut med den entusiasm som behövs... Har försökt få ytterligare någon medlem intresserad av detta arbete men än så länge förgäves. Jag sitter i styrelsen Är ledamot i styrelsen. Upplever samarbetet inom föreningen och styrelsen som mycket bra. Jag är syrelsemedlem. Intresset för trafikfrågor är svagt bland medlemmarna. Själv ordförande. Vid behov 5 minuter vid varje månadsmöte. Jag kommer att begära få framträda då och då vid styrelsemöten. Är PRO ordförande. Både undertecknad och min kollega är ordinarie ledamöter i styrelsen. Fråga 9 Att ensam är stark gäller inte inom trafiksäkerhetsarbetet. För att få ett bild av ombudens nätverk och behovet av stöd i nätverksbyggandet ställdes frågan om ombudet har kontakt / samarbete med andra pensionärsföreningar, föräldraföreningar, hyresgästföreningar, trafikantföreningar m.fl. när det gäller trafiksäkerhetsfrågor? 39 ombud svarade ja på denna fråga, 38 svarade nej och 11 avstod från att svara. Vid ja uppgav ombuden följande kontakter / samarbete: Stadsdelsförvaltning/nämnd, gatukontor, SL Busslink och polis Orlången. Deltagit i deras förnämliga temakvällar påtullinge flygfält med iakttagelseprov i mörkerkörning, manöverprov samt test av den egna bilens hastighetsmätares tillförlitlighet. Inbjöd min förenings medlemmar att deltaga men ingen kom, Jag har med några medlemmar deltagit i halkkörning på Bromma, börupprepas! bostadsrättsföreningar HSB, SPF KAK

8 FMK PRO centrala Huddinge, Hyresgästföreningen Regnbågen Flemingsberg Huddinge Övriga fyra Östermalmsföreningar Tidigare trafikombud har haft samarbete med bla. Lions. Med tanke på 0-visionens framtid så blir det, förhoppningsvis, samarbete med andra pensionärsföreningar i varje fall Lokalavd. MHF, samarbete med lokalt SPF vid trafikdagen på Tullinge flygfält Solna veteranen PRO Ekerö. Föreningen kommer att gemensamt anordna en temadag med ämnet trafik i mars-april 2001 och kommer att i det sammanhanget diskutera med NTF om medverkan SPF och LHPÅ LOTS-gruppen, Lokal Trafiksäkerhetsgrupp Sigtuna, där öppna och fria diskussioner förs. Gröndalskyrkans föräldrar, PRO, Lokala pensionärsrådet, Gröndals skola, boende i Gröndal Trafikombud från Södertäljes PRO-föreningar. Där har diskuterats att bilda en sektion för trafiksäkerhetsfrågor där alla trafikombud skall ingå PRO Samorganisation Södertälje Gemensam trafikgrupp har bildats tillsammans med lokala SPF och lokala PRO PRO Skolan, rektor, elevrådet, bostadsrättsföreningar, villaföreningen. PRO Vaxholm-Åkersberga Grindslanten Andra PRO-föreningar,Trafikutskottet, Vägverket och Länsstyrelsen SPF Temasol, PRO Sollentuna, PRO Edsberg, RPG Försökt med HF PRO SPF Jarlabanke, PRO i Täby SPF-PRO, Idrottsförening, Kyrkan, Röda korset och Lions BRF förening, politisk förening, HSBs äldreklubb SPF, DHR, NHR, VOF Delvis i samband med bla. "Föreningarnas dag" i Tyresö centrum 2 ggr/år. Orlången SPF Hässelby SPF Fråga 10 På frågan om ombuden kunde nämna ett område / ämne som de absolut vill ha mer kunskap om framkom att 24 ombud hade önskemål. Ombuden önskar mer kunskap om: Försöker suga upp info som kan gagna medlemmarna. Att inte inrikta sig på något speciellt tror jag inte på. Åren rinner iväg Det behövs ständigt fördjupning och info om de ändringar i lagar o förordningar som ständigt sker Cykelhjälmar Nya lagar och förordningar, vart skall jag vända mig, hur kan vi få fram billigare reflexer för gående, ex på olika verksamheter som har fungerat. Trafikövervakningen i staden, cyklistproblemen, övergångsställen Trafiksäkra transporter Hur myndigheterna resonerar när de bestämmer hastigheten på olika vägar. Verkar ske på en höft. Vad göra för att samarbeta i trafiken? Hur behandla aggressivt beteende Olika trafikanters plats i trafiken på gator och vägar Inte bara jag, utan alla, vill ha mera om medicinsk påverkan, tecken man själv kan tolka (åldersmässiga), vad jag kan göra som äldre för att bli mer observant på den miljö jag rör mig i. Information eller motsvarande av läkare, polis, sjukgymnastik För min egen del är det klart men folk i allmänhet har en mycket vag uppfattning vad som gäller vid övergångsställe Gående med icke trafikljus, det borde till en TV rekommendering Transport av giftiga ämnen, att ta hand om trafikskadade

9 Trafikregler i gatumiljö Hur ska man få svar på skrivelsen till Vägverket gällande de vägavsnitt som VV har ansvar för? VVs- nollvision är ett skämt PRO Viksjö har ca 150 medlemmar, genomsnittsålder år, 70% kvinnor, få bilförare. Men många promenerar och cyklar. Jag efterlyser mer info och material som riktar sig till sådan kategori. Dessa är också s.k. trafikanter inte bara de som kör bil. Blackeberg - Ängby-området Varför tillåta snöförvaring på trottoarer när det är parkeringsförbud. På motsvarande sida på gatan. Detta hindrar framförallt äldre med rollator etc. att komma ut. Lagar kring EU-moped Hur man skall få större tyngd i sina synpunkter mot myndigheterna Tveksam till behovet Inte något särskilt. Vi tycker att det är bra med kurser/konferenser som vårt SPF-distrikt anordnar i samverkan med NTF Sthlms län Om nyheter på alla områden i trafiken Närområdets problem, äldres problem i trafiken Fråga 11 Vi frågade också om ombuden hade bedrivit någon form av studicirkelverksamhet under året och 14 svarade här ja, 67 nej och 8 valde att inte svara alls. De som genomfört cirklar redovisade att de gjort detta 54 ggr och det sammanlagda antalet deltagare var 223. Övrigt Vissa ombud har kompletterat med egna anteckningar. SPF Jarlabanke Täby, redovisar en dagbok över verksamhet där man kan utläsa att trafiksäkerhetskommittén har arbetat i 84 timmar. NTF Norrtälje redovisar ett arbete på 948 timmar PF Holmfast i Södertälje har skapat en enkät kring Trafiksäkerhet i Södertälje kommun där 40 pensionärer besvarade frågorna. SPF Tyresö skriver att de uppskattar mycket att vi på detta sätt hör efter hur de har det.

10 Slutsatser och diskussion Syftet med denna undersökning är främst att ta fram underlag för stöd till trafiksäkerhetsombuden men också för att få en översiktlig bild av verksamhet kopplad till trafiksäkerhet inom pensionärsföreningarna. Äldres trafiksäkerhetsråd och NTF kansliet i Stockholms län får på detta sätt ett bättre underlag för sin redovisning. Att döma av andelen svar på enkäten, ca. 50%, ska man inte dra slutsatsen att huvuddelen av ombud som inte svarat inte bedriver någon verksamhet. Ett rimligt antagande kan vara att bortfallet kan tyda på att man av olika anledningar inte anser sig ha något att rapportera, att man faktiskt inte har det, att man inte värderat enkäten högt nog, eller att man helt enkelt glömt den. Huvuddelen av verksamheten och resultaten sker dock med stor sannolikhet bland de som svarat på enkäten. Frågan som man måste ställa sig är om vi gör rätt saker och om vi får ut nog mycket trafiksäkerhet per krona? Av de svarande uppger merparten att de tagit flera tillfällen till att informera och opinionsbilda. Att informationen varit planerad framgår av den utförliga beskrivning som gjorts beträffande innehåll och användningen av material. Räknar man på det totala antalet informationstillfällen och spekulerar i hur många personer och hur mycket tid som lagts ner på detta får vi resultatet: Ca 350 informationstillfällen, 50 personer/tillfälle i en kvart i snitt blir personer i 4375 timmar! Inom ämnesområdena, Rätten till en säker trafikmiljö och Trafiksäkra transporter har 48 respektive 9 ombud uppgett att de aktivt bedrivit verksamhet. Arbetet med att ifrågasätta trafikmiljön verkar ha fått ett ordentligt fäste i verksamheten medan området trafiksäkra transporter förekommer mera begränsat. Att ombuden har svårt att i efterhand uppskatta hur många frivilligtimmar som man producerar inom dessa områden är förståligt. Att både antal timmar och antal människor som engagerats, uppskattas i underkant är mycket troligt. Med tanke på detta och det stora antalet redovisade och timmar människor måste resultatet anses vara mycket bra. Vad gäller förhållandet till styrelsen så anser en stor majoritet av ombuden att de har ett bra förhållande. Allt kan givetvis bli bättre och det gäller även ombudens status inom sina organisationer. De som genomfört studiecirklar redovisade att de gjort detta 54 ggr och det sammanlagda antalet deltagare var 223. Om vi leker lite med siffror och antar att varje cirkeltillfälle hade 10 deltagare och höll på i 3 timmar så skulle det innebära trafiksäkerhetsinformation/diskussion/praktiskt genomförande i ca 1500 timmar. Totalt sett måste slutsatsen bli att resultatet är mycket bra och att det totala frivilligarbetet inom trafiksäkerhetsområdet hos våra trafiksäkerhetsombud i pensionärsföreningarna i Stockholms län är mycket högt. Viktigt är dock att inte slå sig till ro och tro att detta arbeta sker automatiskt. Äldres trafiksäkerhetsråd och kanslit på NTF Stockholms län måste hela tiden se till att dessa ombud får den service, kompetensstimulans och det material som de behöver för sin verksamhet. Viktigt är också att lyssna på de signaler som kommer in, t.ex. via dessa enkäter och inte fastna i gamla hjulspår utan hela tiden konstruktivt hitta nya sätt att få ut trafiksäkerhetsbudskapen. Behovet av att följa upp ombudens verksamhet är av många skäl nödvändig. Framförallt vad gäller former för stöd från NTF och Äldres trafiksäkerhetsråd. Minst lika viktigt är kravet från statsmakterna vad gäller återrapportering av all verksamhet inom NTF. Denna typ av undersökning kommer därför i framtiden att behöva utvecklas och återkomma med regelbundenhet

Eskilstuna kommun Datum 2 (13) 2010-02-04

Eskilstuna kommun Datum 2 (13) 2010-02-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafiksäkerhetsredovisning för verksamhetsår 2009 Eskilstuna kommun Datum 2 (13) Syfte Syftet med rapporten är att beskriva de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

NTF:s projekt Äldre oskyddade trafikanter en utvärdering av lokala trafiksäkerhetsombuds och väghållares åsikter och erfarenheter

NTF:s projekt Äldre oskyddade trafikanter en utvärdering av lokala trafiksäkerhetsombuds och väghållares åsikter och erfarenheter VTI notat 57 2003 NTF:s projekt Äldre oskyddade trafikanter en utvärdering av lokala trafiksäkerhetsombuds och väghållares åsikter och erfarenheter Författare FoU-enhet Projektnummer 40498 Projektnamn

Läs mer

Sunnersta Egnahemsförening

Sunnersta Egnahemsförening Sunnersta Egnahemsförening www.sunnersta.nu Säkrare vägar för barn och vuna i Sunnersta-Graneberg Trafikgruppen för Sunnersta Egnahemsförening Slutrapport 2009-12-08 1 Innehållsförteckning: Bakgrund 3

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud

Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud Handledning och stöd för dig som är trafiksäkerhetsombud reflexer/synbarhet halkskydd cykelhjälm övergångsställen Innehåll Reflexer/synbarhet... 3 Tips inför mötet... 4 Halkskydd... 6 Modeller... 7 Tips

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR TRAFIK OCH MILJÖ ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-20, 338

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR TRAFIK OCH MILJÖ ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-20, 338 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING AVSIKTSFÖRKLARING FÖR TRAFIK OCH MILJÖ ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-20, 338 Avsiktsförklaringen för trafik och miljö är ett samarbetsprojekt mellan Västerviks

Läs mer

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Utgivning november 2012 Ett besök i spårvagnsverkstaden Så blir resan till skolan säker Norrköping får nya hastighetsgränser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

Hjälmanvändning cyklande skolelever

Hjälmanvändning cyklande skolelever Hjälmanvändning cyklande skolelever Håkan Ter-Borch RAP. 6 Oktober 2007 2 (12) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 SYFTE...7 METOD...7 URVAL...7 GENOMFÖRANDE...8 RESULTAT...8 SLUTSATS

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping. Augusti 2010

Trygghetsvandring Malmköping. Augusti 2010 Trygghetsvandring Malmköping Augusti 2010 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet. Under

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Plats och tid Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Ledamöter Berit Lundström, Vård- och omsorgsnämnden Agneta Sifverson, RMR, Reumatikerföreningen Sven Göthe, DHR, De handikappades Riksförbund Owe

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordförande (SPF) John Wallén (SPF) Karl-Axel Persson, (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson (PRO)

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende.

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende. Tryggt och säkert till skolan II Trafiksäkerhetsuppgifter för högstadiet Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Liidea Oy, Trafikskyddet Tryggt och säkert till skolan II materialet innehåller 13 trafiksäkerhetsuppgifter

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Ditt barn i trafiken... livsviktig information till dig som förälder

Ditt barn i trafiken... livsviktig information till dig som förälder Ditt barn i trafiken...... livsviktig information till dig som förälder NTF Sörmland Barns utveckling Förr utgick vi från ett vuxet bilist perspektiv och trodde att vi kunde träna barn till ett trafiksäkert

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

De politiska partierna och trafiksäkerhetsfrågor 2002

De politiska partierna och trafiksäkerhetsfrågor 2002 De politiska partierna och trafiksäkerhetsfrågor 2002 NTF, Västra Götaland Diagrambilaga med jämförelser mellan resultatet på riksnivå och länsnivå Västra Götaland.doc Markör AB, Box 396, 701 47 Örebro

Läs mer

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län En observationsstudie utförd vid cykelstråk och grundskolor i fem kommuner Jennie Averby Nils-Anders Welander RAP. 1 Maj 2009 2 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Barn och trafiksäkerhet

Barn och trafiksäkerhet Barn och trafiksäkerhet Innehållsförteckning Barn och trafiksäkerhet................. 1 Om NTF........................... 2 För gravida.......................... 3 9 månader......................... 4

Läs mer

Publikation 2003:94. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre. Projekt. Kom så går vi

Publikation 2003:94. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre. Projekt. Kom så går vi Publikation 2003:94 Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre Projekt Kom så går vi / Titel: Författare: Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre Projekt Kom så går vi Vägverket Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsberättelse KTP 2006

Verksamhetsberättelse KTP 2006 Verksamhetsberättelse KTP 2006 Barnens gata under den europeiska mobilitetsveckan 2005. Ett exempel på hur barn vill utforma sin närmiljö för bättre trafiksäkerhet och miljö. Foto: Mikael Wendel Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Seniorernas trafikkalender. Råd och tips till dig som är trafikombud

Seniorernas trafikkalender. Råd och tips till dig som är trafikombud Seniorernas trafikkalender Råd och tips till dig som är trafikombud Sida 2 av 15 Seniorernas trafikkalender Information till dig som är trafikombud Uppdaterad juni 2011 Trafikkalendern har tagits fram

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C)

PROTOKOLL 2013-10-01. Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301. Siv-Mari Skarp Andersson (C) Tid och plats för sammanträdet Från socialnämnden Från pensionärsorganisationerna Tisdagen den 1 oktober 2013 klockan 17.00 19.10 Täby kommunhus, rum 301 Thomas Nilsonne (M), ordf Siv-Mari Skarp Andersson

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Motormännen och Sveriges vägar

Motormännen och Sveriges vägar Motormännen och Sveriges vägar 27 maj 2014 Jon Stenbeck, informationschef Motormännens Riksförbund Bildades 1922 117.000 medlemmar Inga offentliga bidrag Medlemsavgift 440 kr/år Partipolitiskt obunden

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Barnperspektiv på trafiken vid etablering av friskolor?

Barnperspektiv på trafiken vid etablering av friskolor? Barnperspektiv på trafiken vid etablering av friskolor? Helena Hartzell & Linda Hallenberg 2004 Notat 0410 2 3 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 5 1 Bakgrund 6 2 Syfte 6 3 Metod 6 4 Resultat

Läs mer

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende.

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende. Tryggt och säkert till skolan II Trafiksäkerhetsuppgifter för högstadiet Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Liidea Oy, Trafikskyddet Tryggt och säkert till skolan II materialet innehåller 13 trafiksäkerhetsuppgifter

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Livrädd för att halka! En undersökning om äldres upplevelse av fallolyckor på snö och is

Livrädd för att halka! En undersökning om äldres upplevelse av fallolyckor på snö och is Livrädd för att halka! En undersökning om äldres upplevelse av fallolyckor på snö och is NTF 2015 Producerad med bidrag från Trafikverket (Bidrag till ideella organisationer, Trafikverket) Kontakt Malin

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Stadsbyggnadsnämnden sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd Behandlas Sammanställning och

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2013 Innehåll Förord...1 Skolvägskartläggningen...2 Malms skola Pargas... 2 Salpar skola Sibbo... 6 Smedsby Böle lågstadieskola...

Läs mer

Kommunikation & Samhälle

Kommunikation & Samhälle Kommunikation & Samhälle Susanne Lekengård Mikael Höög Berndt Sehlstedt Niklas Stavegård Ulrika Kampf Press & Medier Tidn Motor Sakområde Miljö Sakområde Trafiksäkerhet Sakområde Bilekonomi & Infrastruktur/Mobilitet

Läs mer

INNEHÅLL. NTF Väst, vast@ntf.se, www.ntf.se/vast, 031-60 78 80 Box 2554, 403 17 Göteborg Besök: Packhusplatsen 3 Organisationsnummer 857201-8011

INNEHÅLL. NTF Väst, vast@ntf.se, www.ntf.se/vast, 031-60 78 80 Box 2554, 403 17 Göteborg Besök: Packhusplatsen 3 Organisationsnummer 857201-8011 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 3 SÄKER CYKLING 5 INTEGRATION 7 KONSUMENTUPPLYSNING 9 UNGA I TRAFIKEN 12 ÄLDRE I TRAFIKEN 14 HASTIGHET 16 BILBÄLTE 18

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet 2014-05-26 1 (9) Social- och äldrenämnden Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet Bakgrund Kundval inom familjerådgivningen har funnits sedan 2005-01-01 då med 14 a anordnare. 2010

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Utgivning april 2012 Tillgängligheten i staden Välkommen till Kundservice Går det att ändra sina resvanor? Så har trafiksäkerheten

Läs mer