Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000"

Transkript

1 Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Sammanställning av enkätfrågor till trafiksäkerhetsombud i Stockholms län Hans Norbeck 2001 Notat 13

2 Inledning Äldres trafiksäkerhetsråd har en rådgivande funktion till NTF Stockholms län i frågor som rör trafiksäkerhet främst för äldre trafikanter. Rådet är sammansatt av representanter för PRO, SPF, RPG, SPRF, SKTF och SKPF, samt en representant för Landstinget, skadeprevention Norrbacka. Utöver rådgivande funktion har rådet till uppgift att: skapa opinion för äldres trafiksäkerhet i länet genom att lyfta äldres förutsättningar i trafiksäkerhetsdebatten för att därigenom ställa krav på ett vägtransportsystem dimensionerat utifrån de svagaste trafikanterna. genom de lokala trafiksäkerhetsombuden verka för ökad trafiksäkerhet inom respektive organisation/förening. stödja trafiksäkerhetsombuden i deras roll som opinionsbildare för säker trafik i sin närmiljö Genom trafiksäkerhetsombudens arbete med opinionsbildning, utbildning och information förväntas värderingen av och efterfrågan på trafiksäkerhet öka. Detta leder i sin tur till att enskilda medlemmar vågar och kan ställa krav på en säker trafik samt förändring av attityder och beteenden i trafiken. Syftet med denna undersökning är främst att ta fram underlag för stöd till trafiksäkerhetsombuden. Vi får också en översiktlig bild av verksamheten inom pensionärsföreningarna. Äldres trafiksäkerhetsråd och NTF kansliet i Stockholms län får även på detta sätt ett bättre underlag för sin redovisning. Resultat I december 2000 skickades en enkät ut till pensionärsorganisationernas lokala trafiksäkerhetsombud. ( Se bilaga 1.) Av 190 utskick besvarades 89 enkäter. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 47 %. 5 % av dessa har svarat att ingen verksamhet har bedrivits med kommentarer som följer. - På grund av sjukdom har jag avsagt mig uppdraget och meddelat detta till PRO i Bro - Deltar aldrig i några trafikfrågor - Efterhängsen lunginflammation, kommer att avsäga mig uppdraget - På grund av andra styrelseuppdrag har jag inte hunnit - Nekande svar på alla frågor Fråga 1 På frågan om hur många gånger man under 2000 muntligen har informerat /opinionsbildat har många trafikombud varit mycket aktiva. 25 Diagram: Fråga 1 Antal personer fler än 5 Inget svar Antal gånger TS-ombuden informerat/opinionsbildat muntlligen

3 Under annat redovisades: I styrelsen, BRF förening, att säkerhetsrådet finns och som gästföreläsare i andra föreningar. Fråga 2 Informationen som trafiksäkerhetsombuden har gett har handlat om konsumentinformation kring cykling, säkerhet i bil, synbarhet, trafikregler och halkskydd, se bild 2 och frågor kring gåendes säkerhet, bilister säkerhet, äldres problem i trafiken, hastighetens betydelse och övergångsställen, se bild av totalt 89 ombud gav exempel på vad de pratat om. 4 stycken angav inga exempel. Diagram: Fråga 2a halkskydd 18% Annat 7% cykelsäkerhet 17% säkerhet i bil 12% trafikregler 23% Synbarhet, reflexer 23% Av bild 2 framgår hur stor del varje ämne har utgjort av den totala informationen Diagram: Fråga 2b Bild 3 Äldres problem i trafiken 31% Annat 6% Hastighetens betydelse 18% Gåendes säkerhet 33% Bilisters säkerhet 12% Annan konsumentinformation enligt ovan som man informerat / opinionsbildat kring är: - Trafikmiljö för äldre och rörelsehindrade vad beträffar kommunikation och tillgänglighet - Vinterväglag - Meddelat och inbjudit att delta i NTFs pilotprojekt studiecirkel för äldre bilförare - Utfört bla manöverprov - Gåendes risker i cykelfilen

4 - Byggnadsfrågor ex. Trottoar och renhållning - Informerat om studiecirkel och delat ut material - Trafikfällor i Sollentuna - 17 olika informationer - Reflexer Fråga 3. På frågan Vilket material har du använt kom svar som: 18 svarade NTFs material 7 svarade Vägverkets material Övriga svar: Erfarenhet Var och en erhöll en reflex, jag har skrivit en artikel i Engelbrektsbladet, Får man cykla på trottoaren. Sänt ut, egna funderingar och erfarenheter, samt material från trafikseminarium. Tidningsartiklar Video, Fit for driving, delat ut foldrar med muntlig info, vilket skett i stort sett på varje månadsmöte vi haft. Jag har haft ca 10 min för muntligt info och därutöver har jag haft ett hörn i lokalen för frågor och svar i övrigt. Muntlig framställning Mest muntligt Rätt och vett i trafiken i kombination med egna frågor i tipspromenadform. Trafikcirkel med egen film och aktuella frågeställningar. Utdelning av informationsmaterial och reflexer. Häften från kurser, trafiksäker senior, dagstidningar. Stockholms läns utbildning. Stordiabilder NTF och PRO samorganisation i Södertälje för trafikfrågor Om övergångsställen Naturliga inslag(de fyra årstiderna) som alla har olycksrisker, som jag själv bedömt Visat och sålt reflexband, i övrigt muntligt Egna anteckningar från temadagar OH-bilder Eget med hjälp av NTFs Näpo:s Info från distriktet Telekontakter med Gatukontoret och stadsdelsnämnden OH-om lagar i samband med mopedkörning, Nollvisionen med kartor över Älta, påföljder vid överträdelser moped. FMKs SPFs egna reflexer Fråga 4 På frågan om man bjudit in föreläsare svarade 17 ombud ja och svaren blev: Från MHF som pratat om trafiknykterhet Från NTF som pratat om äldre i trafiken NÄPO som pratat om äldre i trafiken Detta har inte skett 2000 men kommer att ske i år, polisen och även läkare kommer att inbjudas NTF som pratat om grundläggande trafikfrågor och aktuellt NTF om reflexer

5 PRO i Bro om trafiksäkerhet TSV om trafik NÄPO om EU-moped NTF om trafikregler/säkerhet i allmänhet NÄPO i Tyresö om polisen och trafik Trafiksäkerhetsförbundet om att synas i mörker NTF Tore Forsberg om halkskydd, nya trafikregler och gående NTF Anders Persson om Nollvisionen och trafiksäkerhetsfrågor Hasse Norbeck NTF om bilens inre säkerhet NTF om övergångsställen NÄPO som pratat om äldre i trafiken Fråga 5. På frågan om ombuden arbetat med att inventera och dokumentera brister i trafikmiljön svarade 46 st ja på frågan och man angav att 172 personer sammanlagt arbetat med denna fråga i totalt 733 timmar. Antal/ grupp Diagram: Fråga 4a Fler än Personer som har engagerats i arbetet att 10 inventera/dokumentera brister i trafikmiljön Antal/grupp Diagram: Fråga 4b > Ungefärligt antal timmar som varje person har lagt ner på TS-arbete Bild 4 Bild 5 Fråga 6 På frågan Har du varit i kontakt med väghållare i samband med brister i trafikmiljön svarade 48 st trafikombud ja, 29 svarade nej och 12 valde att inte svara alls på frågan. I minst 15 fall har åtgärder kommit till stånd av ansvarig väghållare och i ytterligare 7 fall verkar det vara på gång. Ombuden hade varit i kontakt med: Ekerö kommun Stadsdelsnämnden Stadsdelsnämnden Kungsholmen Kommunen Södertälje kommun Solna kommun Trafikansvariga i kommunen resultat Under utredning Fått busshållplats flyttad En olycksdrabbad trappa i Fredhäll gjordes om till väg med asfalt och ledstänger på båda sidorna avfallsbehållare flyttades till en stensatt gräsmatta Överlämnade enkätsammanställning, men ännu ingen kommentar, men jag kommer att ta kontakt igen ändrade sträckningar buss Kanske kan vi få belysning vid trafikfarliga ställen, som

6 Sigtuna kommun Gatukontoret, medborgarkontoret t.ex. busstationen, där det för närvarande är dåligt belyst. Brister på personal i ansvarsfunktion och hög belastning har gjort att resultatet hittills kunnat vara bättre och snabbare Klippning av grenar som gjorde gångbanan farlig då man måste gå i cykelbanan. Klippning av skymmande växter vid obevakat övergångsställe exempel som åtgärdats. Inget synbart Kommunen Påtalat farlig grop i vägbanan, felet åtgärdat Gatu- och fastighetskontoret Gatukontoret Kommunen Chefen för renhållning av gator Gatuchefen Södertälje kommun Statsarkitekten Kommunen Trafikingenjören i kommunen Gatu. Och fastighetskontor Vägverket Ansvarigt kommunalråd Snöröjning Tekniska kontoret Sollentuna kommun och Vägverket Stadsförvaltningen Tekniska nämndhuset i Sthlm Kommunens trafikexpert, Trafikpolis Kommunens trafikansvariga Stockholms kommun Vägverket och Stadens Tekniska avd. Vägverket, kommunen Stadsdelsförvaltningen Lämnat synpunkter som mottagits med intresse, blivit noterade som remissinstans, givit synpunkter i samråd om Medborgarplatsen Bättre sandning, lagning av asfalt, plattor på Lagaplan Något bättre sandning och vinterväghållning Ja, några gånger Gott! PRO som påtryckare enl. gatuchefen bra För diskussion om planarbetet för ändr. av Bergshamra C De avser att hålla kontakten med mig kontinuerligt Vi är mycket nöjda med samarbetet, har fått många positiva svar Ännu inget frånsett en busshållsplats som har flyttats till ett säkrare ställe Dåligt Alltid samma svar, för dyrt. Budgeten håller inte Bra. Åtgärder vidtagna Inget?? Löften mer?? Tar tid Pensionärsföreningens förslag har beträffande tex ändringar i kollektivtrafiken vidareförts av kommunen till SL Nya övergångsställen, fartdämpande åtgärder, hastighetsbegränsning 30 km/h Motorvägsuppfart norrut vid Polhem Kallhäll Ännu inget synligt bara löfte att titta på det Inte ännu Ganska dåligt Ny asfaltering av gång och cykelvägar för att få bort gropar/ojämnheter som utgjorde en fara för cyklister och rörelsehindrade med rollatorer. Tyresö Plan- och Teknikberedning I särskilt möte med beredningens ordf. överlämnade vi 60 enkäter med synpunkter i vår trafikenkät som vi genomförde hösten-99- våren 2000 Vägförvaltning och gatukontor Är på gång Nacka väghållning Bra Fråga 7 På frågan om ombuden arbetat med området Trafiksäkra transporter d.v.s. hur man som konsumenter kan påverka utförandet eller upphandlingen av transporter, svarade 9 av 89 ombud att man gjort det. Resterande ombud svarade nej eller inte alls på frågan. I övrigt svarade man: Försökt påverka lokala busstrafiken ang. turlistor och hållplatser, försökt minska genomfart av tung trafik på Häradsvägen och Lännavägen, mätt hastigheten på nämnda vägar

7 Jag vet att styrelsen via den grupp som arbetar mot kommunen har sysslat med detta. Resultatet känner jag inte till. Betr. Färdtjänst Bl.a. till affärer i Blackeberg. Periodvis parkeras mot trafiken och för nära övergångsställen. Skrämmande, se foto till B-M Utterström Tankbilstransport från Bergs oljehamn till E4 via Hammarby - Örbyleden i samråd med räddningstjänst, Tekniska Nämnden och Polis Endast som allmän info. Fråga 8 För att kunna hjälpa till med att höja värderingen av ombudens arbete inom sina föreningar ställdes en fråga om ombudens förhållande till sin styrelse. Ombuden svarade enligt följande: Bra. Jag har storförståelse och stöd från styrelsen. 54 OK. Men stödet från styrelsen kan bli bättre. 21 Inte så bra. Jag får komma till tals, men utan stöd från styrelsen. 4 Dåligt. Inget stöd från styrelsen. Mitt arbete har lägsta prioritet. 2 Inget svar. 8 Svaren kan generellt anses vara positiva. Att det fortfarande finns anledning för Äldres trafiksäkerhetsråd att arbeta med ombudens ställning i organisationen är dock tydligt. Övriga kommentarer till trafikombudens förhållande till sin styrelse: Får komma med rapporter osv. Men jag kan kanske inte tillräckligt nå ut med den entusiasm som behövs... Har försökt få ytterligare någon medlem intresserad av detta arbete men än så länge förgäves. Jag sitter i styrelsen Är ledamot i styrelsen. Upplever samarbetet inom föreningen och styrelsen som mycket bra. Jag är syrelsemedlem. Intresset för trafikfrågor är svagt bland medlemmarna. Själv ordförande. Vid behov 5 minuter vid varje månadsmöte. Jag kommer att begära få framträda då och då vid styrelsemöten. Är PRO ordförande. Både undertecknad och min kollega är ordinarie ledamöter i styrelsen. Fråga 9 Att ensam är stark gäller inte inom trafiksäkerhetsarbetet. För att få ett bild av ombudens nätverk och behovet av stöd i nätverksbyggandet ställdes frågan om ombudet har kontakt / samarbete med andra pensionärsföreningar, föräldraföreningar, hyresgästföreningar, trafikantföreningar m.fl. när det gäller trafiksäkerhetsfrågor? 39 ombud svarade ja på denna fråga, 38 svarade nej och 11 avstod från att svara. Vid ja uppgav ombuden följande kontakter / samarbete: Stadsdelsförvaltning/nämnd, gatukontor, SL Busslink och polis Orlången. Deltagit i deras förnämliga temakvällar påtullinge flygfält med iakttagelseprov i mörkerkörning, manöverprov samt test av den egna bilens hastighetsmätares tillförlitlighet. Inbjöd min förenings medlemmar att deltaga men ingen kom, Jag har med några medlemmar deltagit i halkkörning på Bromma, börupprepas! bostadsrättsföreningar HSB, SPF KAK

8 FMK PRO centrala Huddinge, Hyresgästföreningen Regnbågen Flemingsberg Huddinge Övriga fyra Östermalmsföreningar Tidigare trafikombud har haft samarbete med bla. Lions. Med tanke på 0-visionens framtid så blir det, förhoppningsvis, samarbete med andra pensionärsföreningar i varje fall Lokalavd. MHF, samarbete med lokalt SPF vid trafikdagen på Tullinge flygfält Solna veteranen PRO Ekerö. Föreningen kommer att gemensamt anordna en temadag med ämnet trafik i mars-april 2001 och kommer att i det sammanhanget diskutera med NTF om medverkan SPF och LHPÅ LOTS-gruppen, Lokal Trafiksäkerhetsgrupp Sigtuna, där öppna och fria diskussioner förs. Gröndalskyrkans föräldrar, PRO, Lokala pensionärsrådet, Gröndals skola, boende i Gröndal Trafikombud från Södertäljes PRO-föreningar. Där har diskuterats att bilda en sektion för trafiksäkerhetsfrågor där alla trafikombud skall ingå PRO Samorganisation Södertälje Gemensam trafikgrupp har bildats tillsammans med lokala SPF och lokala PRO PRO Skolan, rektor, elevrådet, bostadsrättsföreningar, villaföreningen. PRO Vaxholm-Åkersberga Grindslanten Andra PRO-föreningar,Trafikutskottet, Vägverket och Länsstyrelsen SPF Temasol, PRO Sollentuna, PRO Edsberg, RPG Försökt med HF PRO SPF Jarlabanke, PRO i Täby SPF-PRO, Idrottsförening, Kyrkan, Röda korset och Lions BRF förening, politisk förening, HSBs äldreklubb SPF, DHR, NHR, VOF Delvis i samband med bla. "Föreningarnas dag" i Tyresö centrum 2 ggr/år. Orlången SPF Hässelby SPF Fråga 10 På frågan om ombuden kunde nämna ett område / ämne som de absolut vill ha mer kunskap om framkom att 24 ombud hade önskemål. Ombuden önskar mer kunskap om: Försöker suga upp info som kan gagna medlemmarna. Att inte inrikta sig på något speciellt tror jag inte på. Åren rinner iväg Det behövs ständigt fördjupning och info om de ändringar i lagar o förordningar som ständigt sker Cykelhjälmar Nya lagar och förordningar, vart skall jag vända mig, hur kan vi få fram billigare reflexer för gående, ex på olika verksamheter som har fungerat. Trafikövervakningen i staden, cyklistproblemen, övergångsställen Trafiksäkra transporter Hur myndigheterna resonerar när de bestämmer hastigheten på olika vägar. Verkar ske på en höft. Vad göra för att samarbeta i trafiken? Hur behandla aggressivt beteende Olika trafikanters plats i trafiken på gator och vägar Inte bara jag, utan alla, vill ha mera om medicinsk påverkan, tecken man själv kan tolka (åldersmässiga), vad jag kan göra som äldre för att bli mer observant på den miljö jag rör mig i. Information eller motsvarande av läkare, polis, sjukgymnastik För min egen del är det klart men folk i allmänhet har en mycket vag uppfattning vad som gäller vid övergångsställe Gående med icke trafikljus, det borde till en TV rekommendering Transport av giftiga ämnen, att ta hand om trafikskadade

9 Trafikregler i gatumiljö Hur ska man få svar på skrivelsen till Vägverket gällande de vägavsnitt som VV har ansvar för? VVs- nollvision är ett skämt PRO Viksjö har ca 150 medlemmar, genomsnittsålder år, 70% kvinnor, få bilförare. Men många promenerar och cyklar. Jag efterlyser mer info och material som riktar sig till sådan kategori. Dessa är också s.k. trafikanter inte bara de som kör bil. Blackeberg - Ängby-området Varför tillåta snöförvaring på trottoarer när det är parkeringsförbud. På motsvarande sida på gatan. Detta hindrar framförallt äldre med rollator etc. att komma ut. Lagar kring EU-moped Hur man skall få större tyngd i sina synpunkter mot myndigheterna Tveksam till behovet Inte något särskilt. Vi tycker att det är bra med kurser/konferenser som vårt SPF-distrikt anordnar i samverkan med NTF Sthlms län Om nyheter på alla områden i trafiken Närområdets problem, äldres problem i trafiken Fråga 11 Vi frågade också om ombuden hade bedrivit någon form av studicirkelverksamhet under året och 14 svarade här ja, 67 nej och 8 valde att inte svara alls. De som genomfört cirklar redovisade att de gjort detta 54 ggr och det sammanlagda antalet deltagare var 223. Övrigt Vissa ombud har kompletterat med egna anteckningar. SPF Jarlabanke Täby, redovisar en dagbok över verksamhet där man kan utläsa att trafiksäkerhetskommittén har arbetat i 84 timmar. NTF Norrtälje redovisar ett arbete på 948 timmar PF Holmfast i Södertälje har skapat en enkät kring Trafiksäkerhet i Södertälje kommun där 40 pensionärer besvarade frågorna. SPF Tyresö skriver att de uppskattar mycket att vi på detta sätt hör efter hur de har det.

10 Slutsatser och diskussion Syftet med denna undersökning är främst att ta fram underlag för stöd till trafiksäkerhetsombuden men också för att få en översiktlig bild av verksamhet kopplad till trafiksäkerhet inom pensionärsföreningarna. Äldres trafiksäkerhetsråd och NTF kansliet i Stockholms län får på detta sätt ett bättre underlag för sin redovisning. Att döma av andelen svar på enkäten, ca. 50%, ska man inte dra slutsatsen att huvuddelen av ombud som inte svarat inte bedriver någon verksamhet. Ett rimligt antagande kan vara att bortfallet kan tyda på att man av olika anledningar inte anser sig ha något att rapportera, att man faktiskt inte har det, att man inte värderat enkäten högt nog, eller att man helt enkelt glömt den. Huvuddelen av verksamheten och resultaten sker dock med stor sannolikhet bland de som svarat på enkäten. Frågan som man måste ställa sig är om vi gör rätt saker och om vi får ut nog mycket trafiksäkerhet per krona? Av de svarande uppger merparten att de tagit flera tillfällen till att informera och opinionsbilda. Att informationen varit planerad framgår av den utförliga beskrivning som gjorts beträffande innehåll och användningen av material. Räknar man på det totala antalet informationstillfällen och spekulerar i hur många personer och hur mycket tid som lagts ner på detta får vi resultatet: Ca 350 informationstillfällen, 50 personer/tillfälle i en kvart i snitt blir personer i 4375 timmar! Inom ämnesområdena, Rätten till en säker trafikmiljö och Trafiksäkra transporter har 48 respektive 9 ombud uppgett att de aktivt bedrivit verksamhet. Arbetet med att ifrågasätta trafikmiljön verkar ha fått ett ordentligt fäste i verksamheten medan området trafiksäkra transporter förekommer mera begränsat. Att ombuden har svårt att i efterhand uppskatta hur många frivilligtimmar som man producerar inom dessa områden är förståligt. Att både antal timmar och antal människor som engagerats, uppskattas i underkant är mycket troligt. Med tanke på detta och det stora antalet redovisade och timmar människor måste resultatet anses vara mycket bra. Vad gäller förhållandet till styrelsen så anser en stor majoritet av ombuden att de har ett bra förhållande. Allt kan givetvis bli bättre och det gäller även ombudens status inom sina organisationer. De som genomfört studiecirklar redovisade att de gjort detta 54 ggr och det sammanlagda antalet deltagare var 223. Om vi leker lite med siffror och antar att varje cirkeltillfälle hade 10 deltagare och höll på i 3 timmar så skulle det innebära trafiksäkerhetsinformation/diskussion/praktiskt genomförande i ca 1500 timmar. Totalt sett måste slutsatsen bli att resultatet är mycket bra och att det totala frivilligarbetet inom trafiksäkerhetsområdet hos våra trafiksäkerhetsombud i pensionärsföreningarna i Stockholms län är mycket högt. Viktigt är dock att inte slå sig till ro och tro att detta arbeta sker automatiskt. Äldres trafiksäkerhetsråd och kanslit på NTF Stockholms län måste hela tiden se till att dessa ombud får den service, kompetensstimulans och det material som de behöver för sin verksamhet. Viktigt är också att lyssna på de signaler som kommer in, t.ex. via dessa enkäter och inte fastna i gamla hjulspår utan hela tiden konstruktivt hitta nya sätt att få ut trafiksäkerhetsbudskapen. Behovet av att följa upp ombudens verksamhet är av många skäl nödvändig. Framförallt vad gäller former för stöd från NTF och Äldres trafiksäkerhetsråd. Minst lika viktigt är kravet från statsmakterna vad gäller återrapportering av all verksamhet inom NTF. Denna typ av undersökning kommer därför i framtiden att behöva utvecklas och återkomma med regelbundenhet

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2001

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2001 Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2001 Sammanställning av enkätfrågor till trafiksäkerhetsombud i Stockholms län Per-Åke Tjärnberg 2002 Notat 1 Inledning Äldres trafiksäkerhetsråd har en

Läs mer

Äldre oskyddade trafikanter

Äldre oskyddade trafikanter Äldre oskyddade trafikanter Sammanställning av utvärdering av informationsträffar Per-Åke Tjärnberg 2001 Notat 2 Sammanfattning Denna skrift är en sammanställning av enkätsvar från medverkande på informationsträffar

Läs mer

Hastighetsinformation till föreningar

Hastighetsinformation till föreningar Hastighetsinformation till föreningar Resultat av en informationsinsats gentemot boendeföreningar i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist Hans Norbeck April 2000 2000 Notat 1 Inledning Under 1999 genomförde

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta

Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-04-13 Dnr 50/2010.30 Gatu- och parkenheten Birgitta Ejderfelt Trafiksäkerhetsutskottet Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta Sammanfattning

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Tätortsupprustning Pajala

Tätortsupprustning Pajala SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tätortsupprustning Pajala Pajala, Norrbottens län projektnummer 881028 Yta för bild eller mönster Trafikverket Postadress: Bo 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby

Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Håll hastigheten för säkra vägar i Täby Hastigheten påverkar trafiksäkerheten Vi är många som rör oss i trafiken i Täby. Men oavsett om vi ska till jobbet, affären eller barnens fotbollsträning är det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland

VERKSAMHETSPLAN. 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland VERKSAMHETSPLAN 2011 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 E-postadress: sormland@n.se 611 39 NYKÖPING Fax: 0155-29 02 28 Hemsida: www.n.se/sormland Verksamhetsplan för år 2011 sida sida

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Cykeln. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Cykeln Malmö stad, Gatukontoret Cykeln Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål Trafiksäkra skolan

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Eskilstuna kommun Datum 2 (13) 2010-02-04

Eskilstuna kommun Datum 2 (13) 2010-02-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafiksäkerhetsredovisning för verksamhetsår 2009 Eskilstuna kommun Datum 2 (13) Syfte Syftet med rapporten är att beskriva de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Skyddsutrustning i taxi

Skyddsutrustning i taxi Skyddsutrustning i taxi En undersökning om förekomsten av skyddsutrustning för barn i taxibilar Lasse Holm ÅR 2001 Notat 5 Förord Det bör vara en självklarhet att alla, även de allra minsta, ska kunna

Läs mer

Dokumentation. SPF Seniorernas Trafikkonferens i Malmö 11-12 november 2015

Dokumentation. SPF Seniorernas Trafikkonferens i Malmö 11-12 november 2015 Dokumentation SPF Seniorernas Trafikkonferens i Malmö 11-12 november 2015 1 Vad görs i distrikten just nu? Grupp 1 Barbro Erlandsson, Åke Nilsson, Petrus Peinert, Jan-Peter Eldh, Nils-Göran Ohlsson Följande

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning

Publikation 2001:33. Trafik. säkerhet. Resultat från 2000 års enkätundersökning Publikation 1:33 Trafik säkerhet Resultat från års enkätundersökning 1-5 Titel: Resultat från års trafiksäkerhetsenkät Författare: Helena Mujagic och Galip Bozkurt, Statistiska centralbyrån Kontaktperson:

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006

Trafiksäkerhet som Valfråga 2006 Trafiksäkerhet som alfråga 6 onika artinson Rapport aj 6 Innehåll BAKGRUND 5 YFTE 5 ETOD 5 KOUNÖERGRIPANDE REULTAT 5. Bälten, alkolås och sittplatser för alla viktigast 6. ånga positiva till km i tätort

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

Gatuingenjör Mikael Norman, sekr. Mimmi Öberg

Gatuingenjör Mikael Norman, sekr. Mimmi Öberg Kommunala trafiksäkerhetsrådet 2009-03-16 Plats och tid Högskolecentrum, Arboga den 16 mars 2009 kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Karlsson tekniska nämnden, Gunilla Ahlgren DHR, Leif Bergqvist

Läs mer

Information till skolor

Information till skolor Information till skolor Många föräldrar känner en oro för sina barns skolväg. Det leder ofta till att barnen skjutsas ända fram till dörren. Detta beteende skapar kaotiska trafiksituationer runt skolan,

Läs mer

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4

Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Det här är ett nyhetsbrev från Motala kommun, skickat den 9 oktober 2015. Nyhetsbrev Drottningplan Nr. 4 Drottningplan är återigen öppet! Vi har lämnat tre veckor av helt avstängd trafik bakom oss. I veckan

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Vem får gå, vem får vänta?

Vem får gå, vem får vänta? Vem får gå, vem får vänta? - En observation vid övergångsställen om bilisters benägenhet att lämna företräde påverkas av vem som ska gå över gatan. Linda Hallenberg RAP. 7 juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogram Trafiksäkerhetsprogram 2007-09-19 Beslutat i kommunfullmäktige 29 november 2007 1 (10) FÖRORD Tekniska förvaltningen har haft i uppdrag att revidera kommunens Trafiksäkerhetsprogram, vilket antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt

Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt Planerat trafiksäkerhetsarbete i Stockholm stad 2014 och framåt GNS-möte 17 december 2013 Jeff Archer jeffery.archer@stockholm.se The Capital of Scandinavia Trafikkontorets planerat arbete 2014 och framåt

Läs mer

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Trygg i trafiken Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Tr ygg i tra fiken? V i vi ll ve ta va d d u so m b o r i N o rr vi k tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m n i d it t o m rå d e. 2/8 Innehåll

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Erfarenheter av Cykelrapporten

Erfarenheter av Cykelrapporten Projektrapport av Grön Trafik: Erfarenheter av Cykelrapporten Medborgardialog med cyklister i Östersund 2010-2011 Innehållsförteckning BAKGRUND...1 FUNKTION OCH KOMMUNIKATIONSKANALER...1 MARKNADSFÖRING...2

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Sunnersta Egnahemsförening

Sunnersta Egnahemsförening Sunnersta Egnahemsförening www.sunnersta.nu Säkrare vägar för barn och vuna i Sunnersta-Graneberg Trafikgruppen för Sunnersta Egnahemsförening Slutrapport 2009-12-08 1 Innehållsförteckning: Bakgrund 3

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet I det ständigt pågående trafiksäkerhetsarbetet är hastigheten en helt avgörande faktor för att du, som bilförare, ska kunna undvika en olycka och för att minska de

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

Svar på motion om översyn av övergångsställen

Svar på motion om översyn av övergångsställen 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 46 Svar på motion om översyn av övergångsställen Dnr 2016-000048 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Redovisning Trafiklotteriet 2016

Redovisning Trafiklotteriet 2016 Redovisning Trafiklotteriet 2016 Insatser för Barns trafiksäkerhet NTF RAPPORT 2017:4 Redovisning av Insatser för barns trafiksäkerhet, Trafiklotteriet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 ANSÖKAN Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm

PUBLIKATION 2006:129. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät i Region Stockholm PUBLIKATION 6:129 Trafiksäkerhet Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i november 6 Titel: Resultat från 6 års trafiksäkerhetsenkät i Publikation: 6:129 Utgivningsdatum: 6-11 Utgivare: Vägverket Författare:

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla

ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla ot2 Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade Ett samhälle för alla Bild 1 ot2 Människan är byggd för att röra på sig men samhället är planerad för att spara tid och pengar. Barn kan inte göra

Läs mer

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss

Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Sida 1 (5) 2015-08-28 Handläggare Fariba Daryani 08-508 400 34 Till Trafiknämnden 2015-09-24 Lovisa Strandlund 08-508 261 31 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe

- ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än medlemmar i Stuvsta/Snättringe 1 - ansluten till Villaägarnas Riksförbund och med mer än 1 200 medlemmar i Stuvsta/Snättringe www.stuvstagard. styrelsens Förvaltning Gatu-och trafiksektionen alvägen 28 141 85 Huddinge jack.lu@huddinge.se

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Vad är en trygghetsrond? Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventerar man hur området ser ut och det sker en dialog mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands Län 2011 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT... 4 SAMARBETEN... 4 STYRELSE... 4 LOKALA PROJEKT... 5 NTF:S KONGRESS 2011... 5 TRAFIKSÄKERHETSTRÄFF...

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Rådet för funktionshindrade och pensionärer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Rådet för funktionshindrade och pensionärer 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv kl. 14.00 Beslutande Inga-Lill Ranström Bror-Yngve Persson Göte Hilding Bengt Zander Ingrid Hildingsson Sven Håkansson

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna i Stockholms län

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna i Stockholms län Trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna i Stockholms län Resultat av enkätundersökning 2001 Helena Hartzell 2001 Rapport 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund...5 1.1 Trafiksäkra transporter...5

Läs mer

Trafikundervisning i skolan

Trafikundervisning i skolan 1 Trafikundervisning i skolan Djupstudier av trafikundervisningen i skolan har skett i 15 kommuner i åtta län. et rektorer/skolor som varit representerade är 56. Ett intervjuunderlag med olika frågor till

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm

Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Olle Zetterberg Göran Gahm GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2001-10-02 Handläggare: Örjan Widaeus Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 261 98 orjan.widaeus@gfk.stockholm.se 2001-09-04 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

Studiehandledning PROs Trafikbok

Studiehandledning PROs Trafikbok Kortkurs: Vad är en studiecirkel? En godkänd studiecirkel måste bestå av minst tre deltagare inklusive ledaren som träffas tre gånger i minst nio studietimmar! Folkbildningsrådet (FBR), som fördelar statsbidraget

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun

Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun MINNESANTECKNINGAR Beredningsuppdrag Trygg och säker kommun Beredning: Beredning för samhällsutveckling Uppdrag: Trygg och säker kommun Tid: 27 september 2016 kl. 13:30-16:00 Plats: Stadshuset, Grå Närvarande:

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer