UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj april 2013

2 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer Förbundsstyrelsen (FS)... 6 Tävlingskommittén (TK)... 6 Distriktslagskommittén (DLK)... 6 Utbildningskommittén (UK)... 6 Domarkommittén (DK)... 6 Rättskommittén (RK)... 6 Styrelsens slutord... 7 Ekonomi... 7 Kansli... 7 Styrelsemöten/representation/uppvaktningar Domarutveckling Verksamhetsberättelser... 9 Verksamhetsberättelse Domarkommitté Verksamhetsberättelse Tävlingskommitté Verksamhetsberättelse Utbildningskommité Verksamhetsberättelse Distriktlagskommitté Upplands Handbollförbunds årsredovisning Verksamhetsplaner Verksamhetsplan Styrelse Verksamhetsplan Domarkommitté Verksamhetsplan Tävlingskommitté Verksamhetsplan Utbildningskommitté Verksamhetsplan Distriktlagskommittén Kursverksamhet Lägerredovisning Tävlingsverksamheten Seniorserier Damer Ungdomsserier Uppland Flickor

3 Ungdomsserier Stockholm Flickor Seniorserier Herrar Ungdomsserier Uppland Pojkar Ungdomsserier Stockholm Pojkar Ungdomsserier Mellansvenska Pojkar

4 Föredragningslista Vid Upplands Handbollsförbunds årsmöte den 11 juni 2013 klockan i Idrottens Hus, Uppsala. 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHF har upprättat för Upplands Handbollsförbund. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två ombud tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 7. Behandling av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret Behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret Revisorernas granskning och rapport. 10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelses förvaltning. 11. Behandling av inkomna motioner. 12. Fastställande av föreningars årsavgift till UHF (tidigare kansli & adm.avgift). 13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetår. 14. Val av ordförande för Upplands Handbollsförbund för en tid om 1 år. 15. Val av styrelseledamöter i Upplands Handbollsförbund för en tid om 2 år. 16. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid om 1 år. 17. Val av ombud jämte suppleant till Svenska Handbollsförbundets årsmöte i Stockholm den augusti. 18. Val av ombud jämte suppleant till Upplands Idrottsförbund/SISU s Distriktsstämma i Uppsala i april Val av ordförande och ledamöter till Valberedningen för en tid om 1 år. 20. Övrigt. 21. Årsmötets avslutande. 4

5 Röstlängd Vid Upplands handbollförbunds årsmöte den 11 juni Listan är upprättade efter uppgifter ur Riksidrottsförbundets föreningsregister. * Föreningen är inte röstberättigad. **Föreningen är vilande. Almunge Idrottsklubb* Arlanda Handbollsklubb** Bålsta Idrottsförening Enköpings Handbollförening Films Sportklubb Fjärdhundra Sportklubb Hallsta Handbollsförening Handbollklubben Rosers Handbollsföreningen Rimbo Handbollsföreningen SIF Handbollsklubben 71** Handbollsklubben Ceres Idrottsföreningen Thor** Idrottsklubben Nordia Lagunda Allmänna Idrottsklubb Rimbo Handbollklubb Roslagen Rosersbergs Idrottsklubb Skånela Idrottsförening Sportklubben Tirfing Storvreta Handbollsklubb Södra Trögds Idrottsklubb Team Rimbo Handbollförening Upplands Tuna Idrottsklubb Uppsala Handbollklubb Upsala Idrottsförening Upsala Studenters IF** Vassunda Handbollsklubb Vassunda Idrottsförening 5

6 Styrelse och Kommttéer Förbundsstyrelsen (FS) Ordförande Karsten Bjärbo Södra Uppland Vice Ordförande Ronny Malmros Enköping Sekreterare Christer Borg Uppsala Kassör Jan Hendriksson Uppsala Övriga Ledamöter Helene Tollbring, Roslagen Håkan Sjöblom Uppsala Samir Osmanovic Uppsala Kanslist (50%) Fredrik Blanck Jonas Rosenqusit Tävlingskommittén (TK) Ordförande Helene Tollbring, Roslagen Adjungerad sekreterare: Fredrik Blanck Uppsala Göran Eriksson, Roslagen Christer Borg, Uppsala Distriktslagskommittén (DLK) Ordförande Birgitta Sjöberg Södra Uppland Urban Perjus Södra Uppland Urban Lindberg Södra Uppland Utbildningskommittén (UK) Adj. Ordförande Jonas Rosenquist Magnus Gladh Gabriel Sjöberg Bengt Nilsson Södra Uppland Södra Uppland Uppsala Domarkommittén (DK) Ordförande Magnus Johansson, Enköping Samir Osmanovic, Uppsala Emil Blanck, Uppsala Malin Wik, Uppsala Magnus Lundqvist, Södra Uppland Rättskommittén (RK) Ordförande Håkan Sjöblom Uppsala Emil Blanck Uppsala Ronny Malmros Enköping 6

7 Styrelsens slutord Ännu ett år inom Uppländsk handboll har förflutit. Ett år där glädje och förtvivlan som vanligt har blandats i olika proportioner. Skånelas glädjande intåg i handbollens finrum, Elitserien för herrar, blev tyvärr bara ettårigt. Detta efter ett oerhört jämt och ovisst kval. Ett kval som också mycket glädjande innehöll Rimbo HK från vårt kära Upplandsdistrikt. Nu visade yrvädret Rimbo sig starkast och tog på Skånelas bekostnad en av de tre platserna till Elitserien som stod på spel. Detta med ett spel som både överraskade och förvånade hela handbollssverige. Det uppmärksammades därtill oerhört stort i riksmedia så handbollen fick generellt välförtjänt uppmärksamhet tack vare detta. Tack Rimbo och lycka till! För Skånela blir det till att bita ihop och komma igen samtidigt som man får trösta sig med att dess damlag gör ett återinträde i damernas Elitserie efter en fantastiskt stark säsong. Ett stort Grattis till er i Skånela från hela handbollsuppland. I övrigt måste vi återigen konstatera att handbollen i Uppland fortsätter att visa framfötterna. Det är länge sedan bredden var så stor och bra, det är ett mycket gott betyg till alla uppländska föreningar och dess, för det mesta, ideella ledare. Stor del i framgångarna har också den utveckling vi bedrivit från förbundet ut mot kommunerna vad gäller den s.k. Skolhandbollen. Våra kanslister, Fredrik och Jonas har gjort ett fantastiskt jobb genom sina insatser under ett växande antal timmar. Timmar som också innebär ökade inkomster till förbundet. Tack för detta, Fredrik och Jonas. Ekonomi Verksamhetsåret började väldigt turbulent med att vi bytte ordförande, samtidigt som vi av kända skäl också tvingades utse en ny kassör. Att sedan den nytillträdde ordföranden tvingades avgå p.g.a. sjukdom redan efter ett par månader, gjorde att det måste genomföras ett extra årsmöte för att utse ytterligare en ny ordförande. Det konstaterade därefter tämligen omgående att kraftigt fokus måste läggas på att strukturera upp ekonomihanteringen eftersom bristen på naturlig överlappning från förra verksamhetsåret lämnade en massa osäkerhet runt sig. Vi såg direkt att det skulle bli en övermäktig uppgift att reda upp och få struktur på våra ekonomirutiner bara med vår nyvalde ideellt arbetande kassör som handläggare så tämligen snabbt kunde vi handla upp en extern redovisningshjälp från Upplands Idrottsförbund Föreningsportalen, till mycket förmånliga villkor. Vår kassör och Föreningsportalen, med oerhört stort stöd från kanslipersonalen, har lyckats mycket väl med detta och vi kan idag känna oss trygga med att inte missa några intäkter eller bryta mot några av våra styrande lagar och myndighetsålägganden. Därtill har vi nu en plattform för att framgent kunna ligga i fas med ekonomi versus verksamhet. Kansli Vi gick in i verksamhetsåret med vår kanslist, Fredrik Blanck och en provanställd Jonas Rosenquist. Den senare med fokus på att arbeta ut mot våra föreningar i och med SISU-frågor och för detta erhöll vi ersättning från SISU. Därtill skulle Jonas arbeta vidare med att utveckla Skolhandbollsverksamheten, främst i Uppsalaområdet. Vid årsskiftet meddelade SISU att de avsåg bryta detta samarbete och vi stod inför att plötsligt inte ha delar av Jonas tjänst finansierad av detta. I valet mellan att avsluta Jonas provanställning och att tillsvidareanställa honom när provanställningstiden gick ut, valde styrelsen att tillsvidareanställa honom och satsa på att hitta nya intäktskällor för att ytterligare stärka underlaget för denna anställning. 7

8 Kortsiktigt har vi kunnat konstatera att detta beslut var helt rätt men nu gäller det att ytterligare stärka intäktssidan för att det ska bli bra även på lång sikt. Vi vet med säkerhet att det finns potential för ytterligare timmar/intäkter inom Skolhandbollssidan men också genom nya idéer och projekt inom ramen för Idrottslyftet (se vidare i Utbildningskommitténs verksamhetsplan). Styrelsen konstaterade också att den kanslilokal vi hyr av Upplands Idrottsförbund i Idrottens Hus, var alldeles för liten för att härbärgera två anställda. Speciellt som vi av olika skäl fått mindre tillgång till förrådsutrymmen efterhand, vilket lett till att delar av kansliet också har fått fungera som förråd för förbundets gemensamma utrustningar. Bristen på förrådsutrymme innebar också att en hel del av förbundets material, främst Distriktlagens utrustningar, var ute och seglade utan att man visste var desamma fanns för stunden. Vi bedömde oss därför inte leva upp till arbetsmiljölagsstiftningens krav för arbetslokaler. Det är ju självklart inte acceptabelt varför vi inledde förhandlingar med Upplands Idrottsförbund om att byta upp oss till en större lokal och lyckades hitta en lösning vilken vi anser kunna rymmas inom en balanserad budget så den 1 april 2013 flyttade vi in i en ny, ca dubbelt så stor lokal på plan ett i samma hus och känner oss mycket nöjda med det nya upplägget. Styrelsemöten/representation/uppvaktningar. Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda möten samt därtill ett antal träffar med Upplands Idrottsförbund och SISU. Förbundets Ordförande- och tävlingskonferens har avhållits i maj. Ordföranden, Karsten Bjärbo deltog i SHF s Ordförandekonferens i april och Helene Tollbring likaså SHF`s Tävlingskonferens, också den i april. Till Utbildningskommittén hade vi ingen representant tillgänglig att skicka så där fick vi lämna w.o. Domarutveckling. Det stora bekymret vi har att hantera tillsammans inom uppländsk handboll rör återväxten av domare. Vi måste alla arbeta för att ungdomar väljer domarkarriären när man inte lockas av att spela handboll längre. För att detta skall lyckas måste vi alla också stödja dem som gör detta val. Alltmer har vi kunnat konstatera att unga föreningsdomare har en alltför dålig arbetsmiljö under matchtillfällena. Det kan och skall inte accepteras att vuxna föräldrar, och än värre, ledare, utsätter dessa ungdomar för stark, och många gånger obefogad kritik när de inte dömer på landslagsnivå. Så viktigt får det inte vara att vinna till varje pris! Här måste vi ta oss i kragen och vända våra ledarbeteenden till stödjande och coachande dito, så att handbollen blir ett föredöme inom Idrotts-Sverige, även inom detta område. Förbundet har konstaterat att det ibland fattats behöriga domare till alla planerade matcher varför man tvingats spela matcher i seriesystemet med enbart en domare tillsatt eller vid några tillfällen fått förlita sig till att Föreningsdomare dömt dessa matcher. Vi ser nu alla inom styrelsen fram emot ett starkt och lyckosamt kommande verksamhetsår 2013/2014 för uppländsk handboll. Uppsala i maj månad 2013: Styrelsen 8

9 Verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelse Domarkommitté Domarkommittén (DK) har under säsongen bestått av Magnus Johansson, Malin Wik, Samir Osmanovic, Emil Blanck och Magnus Lundqvist. DK har under den gångna säsongen representerats i förbundsstyrelsen (FS) av Samir Osmanovic. Samarbetet mellan DK och FS har fungerat väl. Under säsongen har två distriktsdomarkurser hållits för totalt 20 deltagare. På regionnivå har vi haft 6 domare, inga förbundsdomare men väl ett elitdomarpar. Totalt är detta för lite domare för att få en jämn och bra belastning på domarkåren. Några av domarna uppnår snart en ålder som innebär att de inte kan fortsätta inom distriktsnivån. Samtliga domare har observerats under året, vilket var en av våra stora målsättningar. Tyvärr har dock inte Match instruktörs (MI) arbetet fungerat tillfredsställande då vi inte kunnat få till att alla domare fått en utbildande uppföljning. Det beror främst på det hårda tryck som blev med bristen på domare samt att vissa domare avböjt sina tilldelade matcher. 15 domare har dock fått matchuppföljning under säsongen. Arbetet med MI som utbildare höjer kvalitén på våra domare. Detta arbete kommer fortsätta att utvecklas under nästa säsong. Ett utvecklingspar bestående av Johan Larsson och Eric Stenberg har gjort bra ifrån sig vid Sverige Cupen i januari där de fick prestigematchen - herrfinalen. De var även med under USM slutspelet i april som genomfördes i Norrköping. Vårt elitseriepar Emil Blanck och Andreas Isén har gjort en bra säsong och fick avsluta med en kvartsfinal i SM slutspelet redan första säsongen. Till kommande år har DK nominerat två nya par till regiondomarkurs, dessa är också nominerade av regionansvarig öst för fortsatt utveckling. Johan Larsson och Eric Stenberg samt ett dampar Malin Wik och My Bjerregaard. Magnus Johansson Ordförande DK 12/13 9

10 Verksamhetsberättelse Tävlingskommitté Tävlingskommittén har under säsongen haft flera telefonmöten samt några sittande konferenser. Avståndet och TK- medlemmarnas egna föreningsåtagande har gjort att det inte blivit så välbesökta träffar. UHF serie UHF fick in 230 anmälningar i egna serier 92 ungdomslag 84 mini lag 54 seniorlag. 56 lag har spelat i andra distrikt varav 52 ungdomslag och 4 seniorlag. 24 föreningar representerades samt några gästande föreningar i ungdom och i senior serier administrerade av UHF. Seniorserier. UHF har administrerat 5 seniorserier varav 1 är regional serie. Herrar div 3 Ö norra Seriesegrare Borlänge HK, tvåa TEAM Rimbo, trea Uppsala HK. Borlänge och Rimbo till div 2. Herrar div 4 Ösv N Seriesegrare Enköpings HS, tvåa Films SK, trea Uppsala HK B. EHS till div 3. Dam div 2 Ö Norra Seriesegrare Ludvika HF, Alfta GIF HF blev tvåa, trea Åkersberga HK Dam div 3 Östra Seriesegrare AIK, tvåa Jakobsbergs GoIF, trea Rosersbergs IK. Dam div 4 Uppland Seriesegrare HK Ceres, tvåa Kungsängens SK, trea Bollstanäs SK. HK Ceres till div 3. Nationella serier med Uppländska lag. Damer Allsvenskan Damer Seriesegrare Skånela IF Dam div 1 Rimbo HK plats 12. Dam 2. Enköpings HF plats 4 HF SIF plats 5. Vassunda IF plats 6. Herrar Eliteseren Skånela IF plats 13. Allsvenskan Herrar Rimbo HK plats 3 Avancemang till Elitserien via Kvalserien. Herr Div 2 Norra Seriesegrare HF SIF Enköpings HF plats 3 Vassunda IF plats 5 Herr div 3 Ösv N Team Rimbo plats 2 Uppsala HK plats 3 10

11 Övriga tävlingar Ungdoms DM samlade 66 anmälningar från D-Ungdom 02 till A-ungdom födda -96. Det är 2 lag mer än föregående år. Pojksidan var 33 lag och på flicksidan 33 lag. Ungdoms DM Ungdoms DM spelade detta år i 6 olika hallar med 4 separata medarrangörsföreningar. Segrare Flickor-A 96-97) 23/3 Sparbankshallen 7 deltagande lag HK Ceres Pojkar-A (96-97) 23/3 Sparbankshallen 7 deltagande lag Uppsala HK Flickor-B (98-99) 24/3 Vikingahallen 7 deltagande lag Rosersbergs IK Pojkar-B (98-99) 24/3 Vikingahallen 7 deltagande lag Uppsala KH Flickor-C (00-01) 23/3 Almunge 10 deltagande lag Skånela IF Pojkar-C (00-01) 31/3 Hall deltagande lag Enköpings HK Flickor-D (02- ) 24/3 Sparbankshallen 9 deltagande lag Skånela IF Pojkar-D (02- ) 24/3 Sparbankshallen 8 deltagande lag Skånela IF Senior DM Ej genomfört USM Damjunior Herrjunior Skånela IF på 7:a plats Skånela IF steg 4 Rimbo HK Steg 4 Rimbo HK steg 4 A-Flick A-pojk Skånela IF På 2:a Plats Skånela Plats 8 Uppsala IK Steg 4 Rimbo steg 3 Bålsta IF Steg 3 Uppsala steg 3 B-Flick B-Pojk Rosersbergs IK Steg 3 Uppsala HK Steg 4 Skånela IF Steg 3 Vassunda IF Steg 3 HK Ceres Steg 3 Klasshandboll Rimbo har genomfört med 7 skolor med 22 lag för åldersklasserna 3, 4 och 5. Ca 200 deltagande elever. Hallsta HF har genomfört klasshandboll på 5 skolor med 26 olika lag i åldersklasserna 2, 3, 4 och 5. Måluppfyllelse Visionen att ha fler seriespelande lag har lyckats. Vi har 96 fler lag än föregående säsong 11

12 Vi har istället minskat på antalet deltagande ungdomslag i andra distrikt med 18 lag vilket vi ser som positivt resultat då våra egna serier utökas och att kvalitén i egna distriktet säkerställs. Dispens ansökningar har minskat och vi anser att den generella dispensen är anledningen UHF har även ökat administrationen av fler seniorserier. Rekryteringen med klasshandboll har inte ännu fallit väl ut. Med de två föreningar som anordnar klasshandboll borde vara nöjda. DM för senior har uteblivit helt medans kvalitén på vårt eget Ungdoms DM har utvecklats till att få segrare över hela distriktet. Kansli personalen har mycket att göra i form av serieläggning och ändringar under året, vilket vi vill försöka minska inför kommande säsong. Hemsidan har förbättrats och TA systemet blir mer bekant för alla. Hela Visionen har inte uppnåtts men det har blivit en klar förbättring. Men det finns mycket att förbättra och nytt blod är alltid välkommet. Nu sätter vi punkt och vänder blad... Men vi vill med största tacksamhet visa sin uppskattning till våra med arrangörer och föreningsledare samt alla domare som gör ett seriöst och ovärderligt arbete i samband med våra egna serier och Distriktstävlingar. Helene Tollbring Göran Eriksson Christer Borg 12

13 Verksamhetsberättelse Utbildningskommité Utbildningskommittén har under säsongen 2012/2013 inte haft några ledamöter. Ärenden som gällt utbildning har istället skötts via Upplands Handbollförbunds kansli och Jonas Rosenquist. I distriktet har under säsongen två Baskurser hållits i föreningsregi Där utomstående föreningar varit inbjudna. Den ena hölls i Märsta i Skånelaregi med Tony Gjuraj som utbildare och den andra hölls i Knivsta i Vassundaregi med Urban Lindberg som utbildare med sammanlagt 18 stycken nyutbildade ledare/tränare. Upplands Handbollförbund har även startat en central Baskurs i Uppsala den 4/5-13 där Urban Lindberg är utbildare med 26 deltagare. Denna avslutas den 2/ Under säsongen har Upplands Handbollförbund genomfört en utbildning i TS1 med Pierre Gjuraj Grubbström som kursledare. Från denna examinerades 19 stycken tränare. I ett samarbete mellan Svenska Handbollförbundet, Upplands Handbollförbund och Skånela IF arrangerades en utbildning i målvaktsträning den 12/ med Thomas Forsberg och Jan Ekman. Kvällen var mycket lyckad med 117 deltagare, mestadels från Upplands- och Stockholms distrikt men även från andra områden i landet. Under kommande säsong kommer Gabriel Sjöberg, Vassunda IF, Bengt Nilsson, Upsala IF, Magnus Gladh, Vassunda IF att kliva in som ledamöter i Utbildningskommittén. Upplands Handbollförbund utbildade sista helgen i april fyra stycken instruktörer för Tränarskolan 1. Dessa är Fredrik Blanck, Gabriel Sjöberg, Kent Söderlund och Jonas Rosenquist. Man kommer även att se över hur man enklast utbildar fler Basinstruktörer till säsongen 2013/2014. För Utbildningskommittén Jonas Rosenquist 13

14 Verksamhetsberättelse Distriktlagskommitté Distriktlagkommittén har under 2012 bestått av Birgitta L. Sjöberg, Urban Lindberg, Johan Bring som slutade i kommittén oktober Under hösten adjungerade styrelsen för UHF Jonas Rosenquist till kommittén. Från januari 2013 ingår även Urban Perjus i kommittén. Bredd & Elitläger 2012 arrangerades enligt den modell vi testade det vill säga ett nedkortat läger till att vara två dagar till skillnad mot tidigare då man började redan på fredag kväll och körde fram till söndag eftermiddag. Reaktionerna på detta har varit positiva, bland annat att spelarna orkar fokusera bättre. P97 valde att börja kvällen innan med extraträning samt övernattning som de själva bekostade. Distriktet skickade ett dam- och ett herr juniorlag till Junior Elitcupen. Här fick distriktet framgångar genom A-slutspel för båda lagen där damjunior fick en mycket hedrande tredjeplats medan herrjuniorerna blev utslagna i kvartsfinalen. I Sverigecupen lyckades A-pojkarna ta sig till B-slutspelet där de spelade final, där fick de se sig besegrade. A-flickorna spelade B-slutspel där de i semifinalen blev utslagna efter en spännande match som avgjorde på shoot-out. Upplands distriktlag F97 fick en spelare uttagen till Riksläger 1. Distriktet fick även 9 spelare uttagna till regionläger. SHF har beslutat tidigarelägga Sverige Cupen till november 2013 pga ändrade tider för gymnasieintaget. Juniorelit cupen kommer att förläggas till december Ändrade datum påverkar distriktlagens program enligt nuvarande styrdokument. För F98/P98 gäller att Enköpingslägret är som tidigare planerat i september, eftersom hallen/skolan redan är bokad av andra i augusti. Distriktlagskommittén kommer att arbeta för en ändring av tidpunkt till Bredd/Elitlägret Distriktlagskommittén har beslutat att börja distriktlagsträningarna med spelare födda 1999 enligt en ny modell, baserad på erfarenhet av uttagning av P97/F97, där första träningen blir Bredd/Elitlägret i Enköping och dit alla spelare är välkomna. Kommittén menar att spelare mognar mycket mot slutet av det första året- när man enlig den gamla modellen redan har gjort en selektering och därmed kanske missar någon spelare. Lägret är dessutom en utmärkt social kontaktyta för spelare i distriktet. Vi hoppas även att det skall vara lättare att rekrytera distriktlagtränare eftersom perioden man ansvarar för ett lag kortas ned med nästan ett år. Distriktlagskommittén arbetar med att revidera rutiner kring materialhantering. UHFs kansli kommer att ta fram en rutin för hantering av matchställ etc. Inköp av nytt rött ställ för pojkar gjorde december Kommittén har även beslutat att för att undvika ojämnt slitage på matchställ skall vartannat år röd, vartannat gul, anmälas som hemmaställ. Kansliet ansvara för detta. Under 2011 påbörjade arbetet med att revidera och uppdatera styrdokumentet för upplands distriktlagverksamhet. Detta arbete kommer att prioriteras under våren 14

15 2013 eftersom en ny modell av uttagningsprocess kommer att gälla från och med hösten 2013, se ovan. För distriktlagkommittén Birgitta Leppänen Sjöberg Knivsta 20 april

16 Upplands Handbollförbunds årsredovisning RESULTATRÄKNING INTÄKTER Anslag SHF och UIF Lönebidrag Kurs- och lägeravgift Anmälningsavgifter Försäljning kläder Distrikslag Årsavgifter föreningar Utveckla Uppland Uppdrag Uppland Skolverksamhet Övriga Intäkter TOTALA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Arvoden och resor Utbildning Läger Tävling Distriktslag Kansli och administration Osäkra fordringar Övriga rörelskostnader TOTALA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 0 0 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR Räntenetto REDOVISAT RESULTAT

17 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Inventarier 0 0 Kortfristiga fodringar Kassa och bank TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat resultat Årets resultat TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Skatter och sociala avgifter TOTALA SKULDER TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER UPPSALA den 31 maj 2013 Karsten Bjärbo Jan Henriksson Christer Borg Helene Tollbring Håkan Sjöblom Samir Osmanovic Ronny Malmros 17

18 Budget SDF-bidrag Verksamhetsbidrag Upplands Idrottsförbund Årsavgift förening Tävlingskommittén Utbildningskommittén Distriktlagskommittén Domarkommittén Rättskommittén 0 Skolverksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Hyra Administration, kontorsmtrl, telefon etc Reseersättningar Centrala konferenser Tävlingskommittén Utbildningskommittén Distriktlagskommittén Domarkommittén Rättskommittén Skolverksamhet Övriga externa kostnader Summa kostnader Resultat 0 18

19 Verksamhetsplaner Verksamhetsplan Styrelse Upplands Handbollsförbund skall fortsatt fokusera på att vara ett serviceorgan för sina ägare de uppländska handbollsföreningarna. Det innebär att vi fortsatt skall samordna föreningarnas gemensamma intressen och vinna stordriftsfördelar genom att driva gemensamma frågor centralt gentemot övriga distrikt, SHF, näringsliv och politiska grupperingar. För att på ett lyhört sätt fånga upp föreningarnas behov, krävs ett högt engagemang från desamma i dialogen med förbundet. Detta skall främjas dels genom lokalt förankrad verksamhet i våra kommittéer men också genom minst en genomförd ordförandekonferens under hösten 2013 samt därtill minst en verksamhetskonferen senast under våren Förbundet bör därtill aktivt stödja våra elitföreningars intressen i frågan om hallkrav i samband med elitseriespel och driva de för Uppland viktiga argumenten för detta gentemot SHF och övriga beslutsorgan. Den Vision 2014 som togs fram 2003 och som hittills genomsyrat verksamheten bör fortsatt verka som mall för förbundet men samtidigt ska vi under verksamhetsåret planera för en revidering eller framtagande av ny vision med fokus på ett 15 års perspektiv. Tidigare arbete med att intensifiera distriktets zonindelning skall fortsätta. Ambitionen med att utöka antalet zoner med ytterligare en Zon Norr skall fortsätta. Det kommer att innebära att vi har fem zoner enligt följande: Zon Norr (SK Tirfing, Films SK väljer tills vidare att tillhöra Uppsala eller Roslagen) Zon Uppsala (Uppsala HK, Upsala IF, Upplands Tuna IK, Storvreta HK och Almunge IK) Zon Roslagen (Rimbo HK Roslagen, Rimbo HF, Hallsta HF och HK Ceres, TEAM Rimbo HF) Zon Södra (Skånela IF, HF SIF, Vassunda IF, Vassunda HK och Rosersberg IK) Zon Enköping (Enköpings HF, Enköpings HS anno 2012, Södra Trögds IK, Fjärdhundra SK, IK Nordia, Lagunda AIK, Bålsta IF) Förbundet skall aktivt stödja och verka för att alla distriktets föreningar övergår till Idrott Online då detta verktyg framgent kraftfullt kommer att förbättra de ekonomiska kommunikationerna mellan föreningar och diverse förbund och myndigheter. Systemet borgar också för att vi alltmer kommer att kunna frångå traditionella pappersutskick m.m. Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna kommer under året att få nya former då deras centrala direktiv föranlett helt nya rutiner och samarbetsformer för oss inom handbollen. Vi skall här bevaka så att handbollens intressen tillvaratas och stöds på bästa sätt. Styrelsen skall därtill kraftfullt verka för att: Antalet spelare, seriespelande lag och föreningar ökar. Antalet kvinnliga ledare i beslutande funktioner ökar. Fler yngre engagerar sig i förbundets verksamhet. Alla föreningar och nya ledamöter i UHF:s styrelse som ännu inte genomfört IFLutbildning skall ha genomgått densamma under året. Fler sporthallar och spontanidrottsplatser etableras och anpassas för handboll. Tillsammans med Uppsalaföreningarna fortsätta driva kravet på en egen hemvist för handbollen genom att aktivt uppvakta Uppsala kommuns politiker och tjänstemän. 19

20 Tillsammans med Upplands Idrottsförbund, fortsätta driva en utökad möjlighet att ha handboll som tillval inom fritids, grundskola och gymnasium. Detta i samarbete med distriktets föreningar. Aktivt jobba för fler landskampsarrangemang i distriktet. Säkra en god och tillräcklig bemanning på förbundets kansli. Tillsammans med distriktets föreningar verka för en utökad rekrytering och bra utbildning av förenings- och förbundsdomare. 20

21 Verksamhetsplan Domarkommitté Domarkommittén (DK) i Upplands Handbollförbund består för tillfället av 5 personer. DK strävar långsiktigt för att höja både kvalitén och antalet distriktdomare, och hoppas att föreningarna i UHF delar denna strävan. Utan ett aktivt arbete både från DK och föreningarna kommer troligtvis inga större förändringar ske, varken gällande kvantitet eller kvalitet. DKs mål är att jobba vidare med individuell bedömning av domare under match med hjälp av matchinstruktörer (MI), vilket skall fungera som kompetens- och kvalitetshöjning, en likriktning i domarskapet samt ett hjälpmedel för att locka yngre domare att satsa och utvecklas inom gebitet. Fortlöpande kommer protokollförda möten att hållas, växelvis telefonmöten och fysiska möten. Som tidigare kommer protokollen tillhandahållas UHFs styrelse. Ekonomiskt strävar DK efter att ha en balans mellan inkomster och utgifter, där distriktdomarkursen är den dominerande källan för båda posterna. Även MI- bedömningar belastar budgeten, dock är DK av övertygelsen att detta är väl investerade pengar. Under säsongen 2013/2014 ämnar DK i samarbete med UHFs föreningar genomföra ett projekt för att utbilda fler Föreningsdomare (Domarlyftet) med hjälp av Idrottslyftet. Detta ska genomföras genom att föreningarna i Uppland ansöker om 5 000:- i anslag från Idrottslyftet som UHF sedan fakturerar föreningarna för att kunna genomföra Domarlyftet. I utbildningen får varje förening som ansökt om anslag skicka 10 deltagare på föreningsdomarutbildning utan kostnad i aug/september. En uppföljning skall sedan ske i december/januari. Som avslutning kommer Malin Wik och Emil Blanck att agera MI under Ungdoms DM. 21

22 Verksamhetsplan Tävlingskommitté Seriespel Administrerar 4-5 serie/ dam och herr. Fler ungdomsserier i Uppland med rena åldrar Behålla fler föreningar i våra egna serier och minimera dispens spel i andra distrikt genom att se över kommande seriesystem. D.v.s. Lika många lag i egna dsk som i annat. Mini handboll för de yngsta utan resultatredovisning Mix klass för E-ungdom. Vi ser positivt på att föreningar från närliggande distrikt får vara med i våra ungdomsserier. Vi vill minimera antalet utdragningar i serien med att förlänga sista dag för ev. återbud. Fortsatt samarbete med Sthlm HF angående slutspel för Uppländska föreningar med fler klasser. Centrala ungdomstävlingar Tävlingskommittén ska aktivt arbeta för att föreningarna ska delta och arrangera Svenska Handbollförbundets centrala ungdomstävlingar, USM, pojk-flick SM och Junior SM. Senior DM Senior- DM på försäsongen. Ungdoms DM Ungdoms DM A-D ungdom arrangeras av föreningarna själva. Föreningar får ansöka om arrangemang. Tröjor delas ut till 1:an och 2.an i åldrarna A-B-C-D ungdom samt pokal till segrarna. Diplom till alla deltagande lag. Mini Uppland Mini Uppland kommer att spelas under en helg för pojkar och flickor. Tävlingen skall vara en happening. Alla lag får vårt speciella pris. Ingen segrare koras. Klasshandboll Stärka upp klasshandbollen. Få fler intresserade. Internet Nya hemsidan kommer att vara ett forum med all information från tävlingsbestämmelser till information om all tävling. 22

Serieindelningar Handboll Öst säsongen 2015/201

Serieindelningar Handboll Öst säsongen 2015/201 Serieindelningar Handboll Öst säsongen 2015/201 Damer Allsvenskan Adm: Svenska HF (12 lag) Skånela IF (från Elitserien) Tyresö Handboll (från Elitserien) Skara HF KFUM Lundagård OV Helsingborg HK GF Kroppskultur

Läs mer

HERRJUNIORER STEG 1. GRUPP LAG GRUPP LAG 1 Anderstorps SK 9 Kiruna HK. Backa HK 10 Kroppskultur UF 2 Avesta Brovallen HF Nässjö HF

HERRJUNIORER STEG 1. GRUPP LAG GRUPP LAG 1 Anderstorps SK 9 Kiruna HK. Backa HK 10 Kroppskultur UF 2 Avesta Brovallen HF Nässjö HF HERRJUNIORER STEG 1 GRUPP LAG GRUPP LAG 1 Anderstorps SK 9 Kiruna HK Åhus Handboll Brännans IF H 65 Gordies HK Bålsta IF Backa HK 10 Kroppskultur UF 2 Avesta Brovallen HF Nässjö HF Hammarby IF HF Hästö

Läs mer

TOTALLISTA för tecknade och uppsagda Samarbetsavtal

TOTALLISTA för tecknade och uppsagda Samarbetsavtal TOTALLISTA för tecknade och uppsagda Samarbetsavtal 2016-02-11 Förening A Förening B Distrikt Herr/Dam Reg.datum Bet.datum Uppsägning Kommentar AIK Solna HF Stockholms HF Herr 2010-06-23 Ingen avgift Korrigerat

Läs mer

F00 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F00 - Grupp 2. F00 - Grupp 3. Spånga Handboll Västerortscupen :46 Sida 1

F00 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F00 - Grupp 2. F00 - Grupp 3. Spånga Handboll Västerortscupen :46 Sida 1 Spånga Handboll Västerortscupen 2013 2013-05-06 06:46 Sida 1 F00 - Grupp 1 1 Lör 13:55 Skogås HK grön - Bollstanäs SK 16-8 Bromma plan C 2 Lör 13:55 Lidingö SK - Haninge HK 8-8 Bromma plan A 3 Lör 15:10

Läs mer

Preliminärt spelschema Pojkar 05

Preliminärt spelschema Pojkar 05 Pojkar 05 Grupp 1 HK Country Önnereds HK 2 04/11 11:30 Billingskolan Grupp 1 Skara HK HK Aranäs 1 04/11 17:00 Billingskolan Grupp 1 HK Aranäs 1 HK Country 04/11 09:30 Billingskolan Grupp 1 Önnereds HK

Läs mer

F00 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F00 - Grupp 2. F00 - Grupp 3. Spånga Handboll Västerortscupen :51 Sida 1

F00 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F00 - Grupp 2. F00 - Grupp 3. Spånga Handboll Västerortscupen :51 Sida 1 Spånga Handboll Västerortscupen 2012 2012-05-06 22:51 Sida 1 F00 - Grupp 1 1 Lör 13:30 Spårvägen HF 1 - Gustavsbergs IF 1 1,röd 5-4 Bromma plan 2 2 Lör 13:55 Kungsängens SK vinröd - Spånga HK Blå 8-4 Bromma

Läs mer

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF REV SEP 2015 Styrdokument för distriktslag UHF Syftet med styrdokumentet är att kvalitetssäkra organisationen och ekonomin runt distriktslagen. Kan revideras vi varje möte. Syftet med distriktlagverksamhet

Läs mer

SPELSCHEMA 9-10 MAJ 2015

SPELSCHEMA 9-10 MAJ 2015 SPELSCHEMA 9-10 MAJ 2015 Utgåva 18 april 2015 Deltagande lag per förening Klubbnamn F00 F01 F02 F03 F04 F05 P00 P01 P02 P03 P04 P05 Totalt AIK Handboll 1 1 2 1 5 Bollstanäs SK 1 1 1 1 4 Dalarö SK 1 1 GT

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett himla bra lag från Eken cup

Innehållsförteckning. Ett himla bra lag från Eken cup Verksamhetsberättelse 2014-2015 Innehållsförteckning Ordförande har ordet...3 Styrelseberättelse...4 Handbollsgymnasierna...5 Föreningsutveckling...5 Domare...6 Rekrytering...8 Utbildning...8 Rättskommittén...10

Läs mer

Alla resultat finns sökbara på www.svenskaspel.se/grasroten och det är också där man kan ansluta sin förening.

Alla resultat finns sökbara på www.svenskaspel.se/grasroten och det är också där man kan ansluta sin förening. Gräsroten 2014 I år har 271 612 kunder genom sponsringssatsningen Gräsroten hjälpt Svenska Spel att fördela 50 miljoner till ungdomsidrotten inom 70 olika idrotter. Ungdomsidrotten är basen i svensk idrott.

Läs mer

Innehållsförteckning. Distriktlagsläger F99. Fotograf Per Johansson

Innehållsförteckning. Distriktlagsläger F99. Fotograf Per Johansson Verksamhetsberättelse 2013-2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet...3 Styrelseberättelse...4 Handbollsgymnasierna...5 Domare...6 Rekrytering...7 Utbildning...8 Rättskommittén...9 Tävling...10 Statistik...11

Läs mer

Pojkar grupp Blå. AIK Gul GT Söder. Svart Blå Vit Vit. Hammarby Grön Haninge HK Blå. Pojkar grupp Brun. Röd Blå Blå Svart. Guif Röd HHK Isbjörnar

Pojkar grupp Blå. AIK Gul GT Söder. Svart Blå Vit Vit. Hammarby Grön Haninge HK Blå. Pojkar grupp Brun. Röd Blå Blå Svart. Guif Röd HHK Isbjörnar Pojkar grupp AIK Gul GT Söder Hammarby Haninge HK 09:00 09:00 10:00 10:00 11:10 11:10 AIK Gul GT Söder Hammarby Haninge HK Hammarby AIK Gul Haninge HK GT Söder GT Söder Hammarby AIK Gul Haninge HK Pojkar

Läs mer

Boende JVC Observera att listan är preliminär. Förening Antal Skola/lokal

Boende JVC Observera att listan är preliminär. Förening Antal Skola/lokal Observera att listan är preliminär Boende JVC 2017 Förening Antal Skola/lokal 9 Avesta Brovallen PD1 9 Långängsskolan Backa HK FB 14 Backa HK PD1 12 Backa HK:Röd FC 18 Backa HK:Röd FD2 16 Backa HK:Röd

Läs mer

A-pojkar Version 1: :51. OBS Spelschemat är preliminärt!!!

A-pojkar Version 1: :51. OBS Spelschemat är preliminärt!!! A-pojkar 98-99 Grupp 1 Arena Skövde A 31/10 08:30 Alingsås HK 1 Kärra HF 2 Grupp 1 Arena Skövde B 31/10 09:05 Skara HK IFK Skövde HK 1 Grupp 1 Arena Skövde A 31/10 10:40 Lysekil HK Alingsås HK 1 Grupp

Läs mer

Årsberättelse för AIK Handboll

Årsberättelse för AIK Handboll Årsberättelse för AIK Handboll 1 maj 2009-30 april 2010 Styrelse ordförande v ordförande och herransvarig kassör sekreterare ledamot och ansvarig ungdom ledamot ungdom Gösta Mårtensson Niklas Öberg Jane

Läs mer

F07 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F07 - Grupp 2. F07 - Grupp 3. Spånga Handboll Lilla Västerortscupen :10 Sida 1

F07 - Grupp 1 Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F07 - Grupp 2. F07 - Grupp 3. Spånga Handboll Lilla Västerortscupen :10 Sida 1 Spånga Handboll Lilla Västerortscupen 2016 2016-10-30 16:10 Sida 1 F07 - Grupp 1 1 Lör 09:30 Skuru IK:4 - Huddinge HK 2 4-11 Smedshagen A 2 Lör 09:30 Spånga HK - Haninge Handbolls klubb 3-7 Smedshagen

Läs mer

Följande lag är anmälda i respektive åldersklass 16/17 Lagnamn med fet stil var närvarande på indelningsmötet

Följande lag är anmälda i respektive åldersklass 16/17 Lagnamn med fet stil var närvarande på indelningsmötet Följande lag är anmälda i respektive åldersklass 16/17 Lagnamn med fet stil var närvarande på indelningsmötet Nedan finner ni spikad serieindelning för serierna 16/17 MSHF HJ 1 HK Järnvägen 2 IF Guif 3

Läs mer

SPELSCHEMA OKTOBER 2016

SPELSCHEMA OKTOBER 2016 SPELSCHEMA 29-30 OKTOBER 2016 Första utgåvan, 18 oktober 2016 Deltagande lag per förening Förening F07 P07 Totalt GT Söder 1 1 Gustavsbergs IF Handboll 2 2 Hammarby IF HF 1 1 Haninge Handbolls klubb 1

Läs mer

Tid Spelplan Hemmalag Bortalag Lag fr 15/0709:45 Bana 1 IK Lågan Hörby HK Ankaret Bj... 1 P07 fr 15/0710:15 Bana 2 IK Lågan Hörby Ronneby HK F07 fr

Tid Spelplan Hemmalag Bortalag Lag fr 15/0709:45 Bana 1 IK Lågan Hörby HK Ankaret Bj... 1 P07 fr 15/0710:15 Bana 2 IK Lågan Hörby Ronneby HK F07 fr fr 15/0709:45 Bana 1 IK Lågan Hörby HK Ankaret Bj... 1 P07 fr 15/0710:15 Bana 2 IK Lågan Hörby Ronneby HK F07 fr 15/0711:30 Bana 8 IK Lågan Hörby 1 IFK Bankeryd 2 F05L1 fr 15/0711:30 Bana 4 Kristianstad

Läs mer

Följande lag är anmälda i respektive åldersklass 16/17 Lagnamn med fet stil var närvarande på indelningsmötet

Följande lag är anmälda i respektive åldersklass 16/17 Lagnamn med fet stil var närvarande på indelningsmötet Följande lag är anmälda i respektive åldersklass 16/17 Lagnamn med fet stil var närvarande på indelningsmötet Nedan finner ni spikad serieindelning för serierna 16/17 MSHF DJ 1 Gökstens BK 2 IF Guif 3

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Pojkar Frankrike. GT Söder Haninge HK 2 IFK Tumba HK Lidingö SK. Pojkar Qatar. HHK TRE IF Swithiod HK IFK Tumba HK 2 Skånela IF

Pojkar Frankrike. GT Söder Haninge HK 2 IFK Tumba HK Lidingö SK. Pojkar Qatar. HHK TRE IF Swithiod HK IFK Tumba HK 2 Skånela IF Pojkar Frankrike GT Söder Haninge HK 2 IFK Tumba HK Lidingö SK 13:30 Nacka Bollhall bana 1 Lidingö SK - GT Söder 13:30 Nacka Bollhall bana 2 IFK Tumba HK - Haninge HK 2 14:30 Nacka Bollhall bana 3 GT Söder

Läs mer

Tabeller Seriespel Damallsvenskan Lag O F +/- +/- Damer div 2 Södra Lag V O F +/- +/-

Tabeller Seriespel Damallsvenskan Lag O F +/- +/- Damer div 2 Södra Lag V O F +/- +/- Statistik 2013-2014 Småland-Blekinge Handbollförbund, Box 3098, 350 33 VÄXJÖ Telefon 0470-21834 http://www.svenskhandboll.se/smaland-blekinge info@smalandblekingehandboll.com 1 Innehåll Innehåll... 2 Tabeller

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå.

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Norrbottens Handbollförbund Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Sara Lundberg, (Sekreterare) Carola Skalman

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Eriksdal Alingsås HK Elitjun Eriksdal Alingsås HK A-pojkar Eriksdal Alingsås HK A-pojkar Eriksdal Eslövs HF D-pojkar 04 Eriksdal Eslövs

Eriksdal Alingsås HK Elitjun Eriksdal Alingsås HK A-pojkar Eriksdal Alingsås HK A-pojkar Eriksdal Eslövs HF D-pojkar 04 Eriksdal Eslövs Eriksdal Alingsås HK Elitjun Eriksdal Alingsås HK A-pojkar 98-99 Eriksdal Alingsås HK A-pojkar 98-99 Eriksdal Eslövs HF D-pojkar 04 Eriksdal Eslövs HF B-pojkar 01 Eriksdal Eslövs HF B-pojkar 01 Eriksdal

Läs mer

Flick & Pojkträffen 2012

Flick & Pojkträffen 2012 Flick & Pojkträffen 2012 elitturnering för A-ungdom 31 augusti 2 september Uddevalla Turneringsinformation hälsar alla spelare och ledare välkomna till årets turnering. Vi hoppas på bra matcher och trevlig

Läs mer

Herrar :1 Förbundsserier säsongen RL

Herrar :1 Förbundsserier säsongen RL Herrar 16-09-07 3:1 Förbundsserier säsongen 2016-2017 RL Regionala serier säsongen 2016-2017 Elitserien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1N 1S 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande.

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande. 1 Förbundsstyrelsen Protokoll 1-16 Tid: Plats: 6-7 februari Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Mats Peterson (MP) Carina

Läs mer

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista Verksamhetsberättelse 2008 Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars 2009 Föredragningslista 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE

HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE HK erping VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013-2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HK erping får avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-2014 Styrelsen Ordförande Sekreterare Kassör Jan Carmesten Jenny

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Årsberättelse 2006/2007 AIK Handbollssektionen

Årsberättelse 2006/2007 AIK Handbollssektionen Årsberättelse 2006/2007 AIK Handbollssektionen 1 Verksamhetsberättelse för AIK, handbollssektionen 1/5 2006 30/4 2007 Handbollssektionen genomförde sin fjärde säsong såsom återuppstånden sektion inom AIK.

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2015-2016 Innehållsförteckning Ordförande har ordet...3 Styrelseberättelse...4 Föreningsutveckling...5 Domare...6 Rekrytering / föreningsutveckling...8 Utbildning...8 Rättskommittén...10

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

AIK Verksamhetsberättelse 2007-08 Handbollssektionen

AIK Verksamhetsberättelse 2007-08 Handbollssektionen AIK Verksamhetsberättelse 2007-08 Handbollssektionen 1 Handbollssektionen genomförde sin femte säsong såsom återuppstånden sektion inom AIK. Vid årsmötet nyvaldes Mats Norman som ordförande för AIK:s handbollssektion.

Läs mer

10:- PROGRAM. FINSPÅNG 4-6 Januari 2013. C & D Flick & Pojk-klasser HUVUDSPONSOR TRYCKSAKER. Trycksaker Reklam Profilering www.screenprintab.

10:- PROGRAM. FINSPÅNG 4-6 Januari 2013. C & D Flick & Pojk-klasser HUVUDSPONSOR TRYCKSAKER. Trycksaker Reklam Profilering www.screenprintab. 10:- PROGRAM FINSPÅNG 4-6 Januari 2013 C & D Flick & Pojk-klasser HUVUDSPONSOR TRYCKSAKER Trycksaker Reklam Profilering www.screenprintab.se Vi stödjer handbollen i Finspång GULD-sponsorer: www.medley.se/arenagrosvad

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Gruppindelning & Spelprogram

Gruppindelning & Spelprogram Gruppindelning & Spelprogram DJ Grupp 1 DJ Grupp 2 Skuru IK VästeråsIrsta HK BK Heid HK erping Höörs HK H 65 Kärra HF LUGI HF HJ Grupp 1 HJ Grupp 2 IF Kristianstad Alingsås HK Halmstads HF IK Bolton Redbergslids

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan AIK Handbollsförening Mål och verksamhetsplan 2015 2016 Ekonomi Vi har nu lyckats bygga upp en buffert och går in i årets verksamhet med ett överskott på lite drygt 100.000kr. Det betyder att vi bara behöver

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norra Dalsland Värmland Örebro län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Föredragningslista 3 Ordförande 4-5 Styrelsen i MsvBDF: et 6 Röstberättigade föreningar 7 Distriktslagsverksamhet

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND 2013/14 Vision: Upplands Innebandyförbund skall vara ett av de ledande distrikten inom innebandyrörelsen. Målsättningar upplands innebandyförbund Arbetar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Käpplundaskolan Gustavsbergs IF D-flickor 04 Käpplundaskolan Gustavsbergs IF HK A-flickor 98-99 Käpplundaskolan gy 2 Gustavsbergs IF HK C-flickor 02

Käpplundaskolan Gustavsbergs IF D-flickor 04 Käpplundaskolan Gustavsbergs IF HK A-flickor 98-99 Käpplundaskolan gy 2 Gustavsbergs IF HK C-flickor 02 Kavelbro Ale HF C-flickor 03 Eriksdal Alingsås HK Elitjun Eriksdal Alingsås HK A-pojkar 98-99 Eriksdal Alingsås HK A-pojkar 98-99 Käpplundaskolan Backa HK D-flickor 04 Käpplundaskolan Backa HK C-flickor

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är:

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är: Sundsvalls handbollsklubb är Sundsvalls handbollsförening. Under hösten har föreningen 5 lag i seriespel och ambitionen är att ha ett 60-tal barn i handbollsskolan. Sundsvall Handboll är en breddförening

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer