UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE"

Transkript

1 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj april 2013

2 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer Förbundsstyrelsen (FS)... 6 Tävlingskommittén (TK)... 6 Distriktslagskommittén (DLK)... 6 Utbildningskommittén (UK)... 6 Domarkommittén (DK)... 6 Rättskommittén (RK)... 6 Styrelsens slutord... 7 Ekonomi... 7 Kansli... 7 Styrelsemöten/representation/uppvaktningar Domarutveckling Verksamhetsberättelser... 9 Verksamhetsberättelse Domarkommitté Verksamhetsberättelse Tävlingskommitté Verksamhetsberättelse Utbildningskommité Verksamhetsberättelse Distriktlagskommitté Upplands Handbollförbunds årsredovisning Verksamhetsplaner Verksamhetsplan Styrelse Verksamhetsplan Domarkommitté Verksamhetsplan Tävlingskommitté Verksamhetsplan Utbildningskommitté Verksamhetsplan Distriktlagskommittén Kursverksamhet Lägerredovisning Tävlingsverksamheten Seniorserier Damer Ungdomsserier Uppland Flickor

3 Ungdomsserier Stockholm Flickor Seniorserier Herrar Ungdomsserier Uppland Pojkar Ungdomsserier Stockholm Pojkar Ungdomsserier Mellansvenska Pojkar

4 Föredragningslista Vid Upplands Handbollsförbunds årsmöte den 11 juni 2013 klockan i Idrottens Hus, Uppsala. 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHF har upprättat för Upplands Handbollsförbund. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av två ombud tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 7. Behandling av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser för verksamhetsåret Behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret Revisorernas granskning och rapport. 10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelses förvaltning. 11. Behandling av inkomna motioner. 12. Fastställande av föreningars årsavgift till UHF (tidigare kansli & adm.avgift). 13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetår. 14. Val av ordförande för Upplands Handbollsförbund för en tid om 1 år. 15. Val av styrelseledamöter i Upplands Handbollsförbund för en tid om 2 år. 16. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid om 1 år. 17. Val av ombud jämte suppleant till Svenska Handbollsförbundets årsmöte i Stockholm den augusti. 18. Val av ombud jämte suppleant till Upplands Idrottsförbund/SISU s Distriktsstämma i Uppsala i april Val av ordförande och ledamöter till Valberedningen för en tid om 1 år. 20. Övrigt. 21. Årsmötets avslutande. 4

5 Röstlängd Vid Upplands handbollförbunds årsmöte den 11 juni Listan är upprättade efter uppgifter ur Riksidrottsförbundets föreningsregister. * Föreningen är inte röstberättigad. **Föreningen är vilande. Almunge Idrottsklubb* Arlanda Handbollsklubb** Bålsta Idrottsförening Enköpings Handbollförening Films Sportklubb Fjärdhundra Sportklubb Hallsta Handbollsförening Handbollklubben Rosers Handbollsföreningen Rimbo Handbollsföreningen SIF Handbollsklubben 71** Handbollsklubben Ceres Idrottsföreningen Thor** Idrottsklubben Nordia Lagunda Allmänna Idrottsklubb Rimbo Handbollklubb Roslagen Rosersbergs Idrottsklubb Skånela Idrottsförening Sportklubben Tirfing Storvreta Handbollsklubb Södra Trögds Idrottsklubb Team Rimbo Handbollförening Upplands Tuna Idrottsklubb Uppsala Handbollklubb Upsala Idrottsförening Upsala Studenters IF** Vassunda Handbollsklubb Vassunda Idrottsförening 5

6 Styrelse och Kommttéer Förbundsstyrelsen (FS) Ordförande Karsten Bjärbo Södra Uppland Vice Ordförande Ronny Malmros Enköping Sekreterare Christer Borg Uppsala Kassör Jan Hendriksson Uppsala Övriga Ledamöter Helene Tollbring, Roslagen Håkan Sjöblom Uppsala Samir Osmanovic Uppsala Kanslist (50%) Fredrik Blanck Jonas Rosenqusit Tävlingskommittén (TK) Ordförande Helene Tollbring, Roslagen Adjungerad sekreterare: Fredrik Blanck Uppsala Göran Eriksson, Roslagen Christer Borg, Uppsala Distriktslagskommittén (DLK) Ordförande Birgitta Sjöberg Södra Uppland Urban Perjus Södra Uppland Urban Lindberg Södra Uppland Utbildningskommittén (UK) Adj. Ordförande Jonas Rosenquist Magnus Gladh Gabriel Sjöberg Bengt Nilsson Södra Uppland Södra Uppland Uppsala Domarkommittén (DK) Ordförande Magnus Johansson, Enköping Samir Osmanovic, Uppsala Emil Blanck, Uppsala Malin Wik, Uppsala Magnus Lundqvist, Södra Uppland Rättskommittén (RK) Ordförande Håkan Sjöblom Uppsala Emil Blanck Uppsala Ronny Malmros Enköping 6

7 Styrelsens slutord Ännu ett år inom Uppländsk handboll har förflutit. Ett år där glädje och förtvivlan som vanligt har blandats i olika proportioner. Skånelas glädjande intåg i handbollens finrum, Elitserien för herrar, blev tyvärr bara ettårigt. Detta efter ett oerhört jämt och ovisst kval. Ett kval som också mycket glädjande innehöll Rimbo HK från vårt kära Upplandsdistrikt. Nu visade yrvädret Rimbo sig starkast och tog på Skånelas bekostnad en av de tre platserna till Elitserien som stod på spel. Detta med ett spel som både överraskade och förvånade hela handbollssverige. Det uppmärksammades därtill oerhört stort i riksmedia så handbollen fick generellt välförtjänt uppmärksamhet tack vare detta. Tack Rimbo och lycka till! För Skånela blir det till att bita ihop och komma igen samtidigt som man får trösta sig med att dess damlag gör ett återinträde i damernas Elitserie efter en fantastiskt stark säsong. Ett stort Grattis till er i Skånela från hela handbollsuppland. I övrigt måste vi återigen konstatera att handbollen i Uppland fortsätter att visa framfötterna. Det är länge sedan bredden var så stor och bra, det är ett mycket gott betyg till alla uppländska föreningar och dess, för det mesta, ideella ledare. Stor del i framgångarna har också den utveckling vi bedrivit från förbundet ut mot kommunerna vad gäller den s.k. Skolhandbollen. Våra kanslister, Fredrik och Jonas har gjort ett fantastiskt jobb genom sina insatser under ett växande antal timmar. Timmar som också innebär ökade inkomster till förbundet. Tack för detta, Fredrik och Jonas. Ekonomi Verksamhetsåret började väldigt turbulent med att vi bytte ordförande, samtidigt som vi av kända skäl också tvingades utse en ny kassör. Att sedan den nytillträdde ordföranden tvingades avgå p.g.a. sjukdom redan efter ett par månader, gjorde att det måste genomföras ett extra årsmöte för att utse ytterligare en ny ordförande. Det konstaterade därefter tämligen omgående att kraftigt fokus måste läggas på att strukturera upp ekonomihanteringen eftersom bristen på naturlig överlappning från förra verksamhetsåret lämnade en massa osäkerhet runt sig. Vi såg direkt att det skulle bli en övermäktig uppgift att reda upp och få struktur på våra ekonomirutiner bara med vår nyvalde ideellt arbetande kassör som handläggare så tämligen snabbt kunde vi handla upp en extern redovisningshjälp från Upplands Idrottsförbund Föreningsportalen, till mycket förmånliga villkor. Vår kassör och Föreningsportalen, med oerhört stort stöd från kanslipersonalen, har lyckats mycket väl med detta och vi kan idag känna oss trygga med att inte missa några intäkter eller bryta mot några av våra styrande lagar och myndighetsålägganden. Därtill har vi nu en plattform för att framgent kunna ligga i fas med ekonomi versus verksamhet. Kansli Vi gick in i verksamhetsåret med vår kanslist, Fredrik Blanck och en provanställd Jonas Rosenquist. Den senare med fokus på att arbeta ut mot våra föreningar i och med SISU-frågor och för detta erhöll vi ersättning från SISU. Därtill skulle Jonas arbeta vidare med att utveckla Skolhandbollsverksamheten, främst i Uppsalaområdet. Vid årsskiftet meddelade SISU att de avsåg bryta detta samarbete och vi stod inför att plötsligt inte ha delar av Jonas tjänst finansierad av detta. I valet mellan att avsluta Jonas provanställning och att tillsvidareanställa honom när provanställningstiden gick ut, valde styrelsen att tillsvidareanställa honom och satsa på att hitta nya intäktskällor för att ytterligare stärka underlaget för denna anställning. 7

8 Kortsiktigt har vi kunnat konstatera att detta beslut var helt rätt men nu gäller det att ytterligare stärka intäktssidan för att det ska bli bra även på lång sikt. Vi vet med säkerhet att det finns potential för ytterligare timmar/intäkter inom Skolhandbollssidan men också genom nya idéer och projekt inom ramen för Idrottslyftet (se vidare i Utbildningskommitténs verksamhetsplan). Styrelsen konstaterade också att den kanslilokal vi hyr av Upplands Idrottsförbund i Idrottens Hus, var alldeles för liten för att härbärgera två anställda. Speciellt som vi av olika skäl fått mindre tillgång till förrådsutrymmen efterhand, vilket lett till att delar av kansliet också har fått fungera som förråd för förbundets gemensamma utrustningar. Bristen på förrådsutrymme innebar också att en hel del av förbundets material, främst Distriktlagens utrustningar, var ute och seglade utan att man visste var desamma fanns för stunden. Vi bedömde oss därför inte leva upp till arbetsmiljölagsstiftningens krav för arbetslokaler. Det är ju självklart inte acceptabelt varför vi inledde förhandlingar med Upplands Idrottsförbund om att byta upp oss till en större lokal och lyckades hitta en lösning vilken vi anser kunna rymmas inom en balanserad budget så den 1 april 2013 flyttade vi in i en ny, ca dubbelt så stor lokal på plan ett i samma hus och känner oss mycket nöjda med det nya upplägget. Styrelsemöten/representation/uppvaktningar. Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda möten samt därtill ett antal träffar med Upplands Idrottsförbund och SISU. Förbundets Ordförande- och tävlingskonferens har avhållits i maj. Ordföranden, Karsten Bjärbo deltog i SHF s Ordförandekonferens i april och Helene Tollbring likaså SHF`s Tävlingskonferens, också den i april. Till Utbildningskommittén hade vi ingen representant tillgänglig att skicka så där fick vi lämna w.o. Domarutveckling. Det stora bekymret vi har att hantera tillsammans inom uppländsk handboll rör återväxten av domare. Vi måste alla arbeta för att ungdomar väljer domarkarriären när man inte lockas av att spela handboll längre. För att detta skall lyckas måste vi alla också stödja dem som gör detta val. Alltmer har vi kunnat konstatera att unga föreningsdomare har en alltför dålig arbetsmiljö under matchtillfällena. Det kan och skall inte accepteras att vuxna föräldrar, och än värre, ledare, utsätter dessa ungdomar för stark, och många gånger obefogad kritik när de inte dömer på landslagsnivå. Så viktigt får det inte vara att vinna till varje pris! Här måste vi ta oss i kragen och vända våra ledarbeteenden till stödjande och coachande dito, så att handbollen blir ett föredöme inom Idrotts-Sverige, även inom detta område. Förbundet har konstaterat att det ibland fattats behöriga domare till alla planerade matcher varför man tvingats spela matcher i seriesystemet med enbart en domare tillsatt eller vid några tillfällen fått förlita sig till att Föreningsdomare dömt dessa matcher. Vi ser nu alla inom styrelsen fram emot ett starkt och lyckosamt kommande verksamhetsår 2013/2014 för uppländsk handboll. Uppsala i maj månad 2013: Styrelsen 8

9 Verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelse Domarkommitté Domarkommittén (DK) har under säsongen bestått av Magnus Johansson, Malin Wik, Samir Osmanovic, Emil Blanck och Magnus Lundqvist. DK har under den gångna säsongen representerats i förbundsstyrelsen (FS) av Samir Osmanovic. Samarbetet mellan DK och FS har fungerat väl. Under säsongen har två distriktsdomarkurser hållits för totalt 20 deltagare. På regionnivå har vi haft 6 domare, inga förbundsdomare men väl ett elitdomarpar. Totalt är detta för lite domare för att få en jämn och bra belastning på domarkåren. Några av domarna uppnår snart en ålder som innebär att de inte kan fortsätta inom distriktsnivån. Samtliga domare har observerats under året, vilket var en av våra stora målsättningar. Tyvärr har dock inte Match instruktörs (MI) arbetet fungerat tillfredsställande då vi inte kunnat få till att alla domare fått en utbildande uppföljning. Det beror främst på det hårda tryck som blev med bristen på domare samt att vissa domare avböjt sina tilldelade matcher. 15 domare har dock fått matchuppföljning under säsongen. Arbetet med MI som utbildare höjer kvalitén på våra domare. Detta arbete kommer fortsätta att utvecklas under nästa säsong. Ett utvecklingspar bestående av Johan Larsson och Eric Stenberg har gjort bra ifrån sig vid Sverige Cupen i januari där de fick prestigematchen - herrfinalen. De var även med under USM slutspelet i april som genomfördes i Norrköping. Vårt elitseriepar Emil Blanck och Andreas Isén har gjort en bra säsong och fick avsluta med en kvartsfinal i SM slutspelet redan första säsongen. Till kommande år har DK nominerat två nya par till regiondomarkurs, dessa är också nominerade av regionansvarig öst för fortsatt utveckling. Johan Larsson och Eric Stenberg samt ett dampar Malin Wik och My Bjerregaard. Magnus Johansson Ordförande DK 12/13 9

10 Verksamhetsberättelse Tävlingskommitté Tävlingskommittén har under säsongen haft flera telefonmöten samt några sittande konferenser. Avståndet och TK- medlemmarnas egna föreningsåtagande har gjort att det inte blivit så välbesökta träffar. UHF serie UHF fick in 230 anmälningar i egna serier 92 ungdomslag 84 mini lag 54 seniorlag. 56 lag har spelat i andra distrikt varav 52 ungdomslag och 4 seniorlag. 24 föreningar representerades samt några gästande föreningar i ungdom och i senior serier administrerade av UHF. Seniorserier. UHF har administrerat 5 seniorserier varav 1 är regional serie. Herrar div 3 Ö norra Seriesegrare Borlänge HK, tvåa TEAM Rimbo, trea Uppsala HK. Borlänge och Rimbo till div 2. Herrar div 4 Ösv N Seriesegrare Enköpings HS, tvåa Films SK, trea Uppsala HK B. EHS till div 3. Dam div 2 Ö Norra Seriesegrare Ludvika HF, Alfta GIF HF blev tvåa, trea Åkersberga HK Dam div 3 Östra Seriesegrare AIK, tvåa Jakobsbergs GoIF, trea Rosersbergs IK. Dam div 4 Uppland Seriesegrare HK Ceres, tvåa Kungsängens SK, trea Bollstanäs SK. HK Ceres till div 3. Nationella serier med Uppländska lag. Damer Allsvenskan Damer Seriesegrare Skånela IF Dam div 1 Rimbo HK plats 12. Dam 2. Enköpings HF plats 4 HF SIF plats 5. Vassunda IF plats 6. Herrar Eliteseren Skånela IF plats 13. Allsvenskan Herrar Rimbo HK plats 3 Avancemang till Elitserien via Kvalserien. Herr Div 2 Norra Seriesegrare HF SIF Enköpings HF plats 3 Vassunda IF plats 5 Herr div 3 Ösv N Team Rimbo plats 2 Uppsala HK plats 3 10

11 Övriga tävlingar Ungdoms DM samlade 66 anmälningar från D-Ungdom 02 till A-ungdom födda -96. Det är 2 lag mer än föregående år. Pojksidan var 33 lag och på flicksidan 33 lag. Ungdoms DM Ungdoms DM spelade detta år i 6 olika hallar med 4 separata medarrangörsföreningar. Segrare Flickor-A 96-97) 23/3 Sparbankshallen 7 deltagande lag HK Ceres Pojkar-A (96-97) 23/3 Sparbankshallen 7 deltagande lag Uppsala HK Flickor-B (98-99) 24/3 Vikingahallen 7 deltagande lag Rosersbergs IK Pojkar-B (98-99) 24/3 Vikingahallen 7 deltagande lag Uppsala KH Flickor-C (00-01) 23/3 Almunge 10 deltagande lag Skånela IF Pojkar-C (00-01) 31/3 Hall deltagande lag Enköpings HK Flickor-D (02- ) 24/3 Sparbankshallen 9 deltagande lag Skånela IF Pojkar-D (02- ) 24/3 Sparbankshallen 8 deltagande lag Skånela IF Senior DM Ej genomfört USM Damjunior Herrjunior Skånela IF på 7:a plats Skånela IF steg 4 Rimbo HK Steg 4 Rimbo HK steg 4 A-Flick A-pojk Skånela IF På 2:a Plats Skånela Plats 8 Uppsala IK Steg 4 Rimbo steg 3 Bålsta IF Steg 3 Uppsala steg 3 B-Flick B-Pojk Rosersbergs IK Steg 3 Uppsala HK Steg 4 Skånela IF Steg 3 Vassunda IF Steg 3 HK Ceres Steg 3 Klasshandboll Rimbo har genomfört med 7 skolor med 22 lag för åldersklasserna 3, 4 och 5. Ca 200 deltagande elever. Hallsta HF har genomfört klasshandboll på 5 skolor med 26 olika lag i åldersklasserna 2, 3, 4 och 5. Måluppfyllelse Visionen att ha fler seriespelande lag har lyckats. Vi har 96 fler lag än föregående säsong 11

12 Vi har istället minskat på antalet deltagande ungdomslag i andra distrikt med 18 lag vilket vi ser som positivt resultat då våra egna serier utökas och att kvalitén i egna distriktet säkerställs. Dispens ansökningar har minskat och vi anser att den generella dispensen är anledningen UHF har även ökat administrationen av fler seniorserier. Rekryteringen med klasshandboll har inte ännu fallit väl ut. Med de två föreningar som anordnar klasshandboll borde vara nöjda. DM för senior har uteblivit helt medans kvalitén på vårt eget Ungdoms DM har utvecklats till att få segrare över hela distriktet. Kansli personalen har mycket att göra i form av serieläggning och ändringar under året, vilket vi vill försöka minska inför kommande säsong. Hemsidan har förbättrats och TA systemet blir mer bekant för alla. Hela Visionen har inte uppnåtts men det har blivit en klar förbättring. Men det finns mycket att förbättra och nytt blod är alltid välkommet. Nu sätter vi punkt och vänder blad... Men vi vill med största tacksamhet visa sin uppskattning till våra med arrangörer och föreningsledare samt alla domare som gör ett seriöst och ovärderligt arbete i samband med våra egna serier och Distriktstävlingar. Helene Tollbring Göran Eriksson Christer Borg 12

13 Verksamhetsberättelse Utbildningskommité Utbildningskommittén har under säsongen 2012/2013 inte haft några ledamöter. Ärenden som gällt utbildning har istället skötts via Upplands Handbollförbunds kansli och Jonas Rosenquist. I distriktet har under säsongen två Baskurser hållits i föreningsregi Där utomstående föreningar varit inbjudna. Den ena hölls i Märsta i Skånelaregi med Tony Gjuraj som utbildare och den andra hölls i Knivsta i Vassundaregi med Urban Lindberg som utbildare med sammanlagt 18 stycken nyutbildade ledare/tränare. Upplands Handbollförbund har även startat en central Baskurs i Uppsala den 4/5-13 där Urban Lindberg är utbildare med 26 deltagare. Denna avslutas den 2/ Under säsongen har Upplands Handbollförbund genomfört en utbildning i TS1 med Pierre Gjuraj Grubbström som kursledare. Från denna examinerades 19 stycken tränare. I ett samarbete mellan Svenska Handbollförbundet, Upplands Handbollförbund och Skånela IF arrangerades en utbildning i målvaktsträning den 12/ med Thomas Forsberg och Jan Ekman. Kvällen var mycket lyckad med 117 deltagare, mestadels från Upplands- och Stockholms distrikt men även från andra områden i landet. Under kommande säsong kommer Gabriel Sjöberg, Vassunda IF, Bengt Nilsson, Upsala IF, Magnus Gladh, Vassunda IF att kliva in som ledamöter i Utbildningskommittén. Upplands Handbollförbund utbildade sista helgen i april fyra stycken instruktörer för Tränarskolan 1. Dessa är Fredrik Blanck, Gabriel Sjöberg, Kent Söderlund och Jonas Rosenquist. Man kommer även att se över hur man enklast utbildar fler Basinstruktörer till säsongen 2013/2014. För Utbildningskommittén Jonas Rosenquist 13

14 Verksamhetsberättelse Distriktlagskommitté Distriktlagkommittén har under 2012 bestått av Birgitta L. Sjöberg, Urban Lindberg, Johan Bring som slutade i kommittén oktober Under hösten adjungerade styrelsen för UHF Jonas Rosenquist till kommittén. Från januari 2013 ingår även Urban Perjus i kommittén. Bredd & Elitläger 2012 arrangerades enligt den modell vi testade det vill säga ett nedkortat läger till att vara två dagar till skillnad mot tidigare då man började redan på fredag kväll och körde fram till söndag eftermiddag. Reaktionerna på detta har varit positiva, bland annat att spelarna orkar fokusera bättre. P97 valde att börja kvällen innan med extraträning samt övernattning som de själva bekostade. Distriktet skickade ett dam- och ett herr juniorlag till Junior Elitcupen. Här fick distriktet framgångar genom A-slutspel för båda lagen där damjunior fick en mycket hedrande tredjeplats medan herrjuniorerna blev utslagna i kvartsfinalen. I Sverigecupen lyckades A-pojkarna ta sig till B-slutspelet där de spelade final, där fick de se sig besegrade. A-flickorna spelade B-slutspel där de i semifinalen blev utslagna efter en spännande match som avgjorde på shoot-out. Upplands distriktlag F97 fick en spelare uttagen till Riksläger 1. Distriktet fick även 9 spelare uttagna till regionläger. SHF har beslutat tidigarelägga Sverige Cupen till november 2013 pga ändrade tider för gymnasieintaget. Juniorelit cupen kommer att förläggas till december Ändrade datum påverkar distriktlagens program enligt nuvarande styrdokument. För F98/P98 gäller att Enköpingslägret är som tidigare planerat i september, eftersom hallen/skolan redan är bokad av andra i augusti. Distriktlagskommittén kommer att arbeta för en ändring av tidpunkt till Bredd/Elitlägret Distriktlagskommittén har beslutat att börja distriktlagsträningarna med spelare födda 1999 enligt en ny modell, baserad på erfarenhet av uttagning av P97/F97, där första träningen blir Bredd/Elitlägret i Enköping och dit alla spelare är välkomna. Kommittén menar att spelare mognar mycket mot slutet av det första året- när man enlig den gamla modellen redan har gjort en selektering och därmed kanske missar någon spelare. Lägret är dessutom en utmärkt social kontaktyta för spelare i distriktet. Vi hoppas även att det skall vara lättare att rekrytera distriktlagtränare eftersom perioden man ansvarar för ett lag kortas ned med nästan ett år. Distriktlagskommittén arbetar med att revidera rutiner kring materialhantering. UHFs kansli kommer att ta fram en rutin för hantering av matchställ etc. Inköp av nytt rött ställ för pojkar gjorde december Kommittén har även beslutat att för att undvika ojämnt slitage på matchställ skall vartannat år röd, vartannat gul, anmälas som hemmaställ. Kansliet ansvara för detta. Under 2011 påbörjade arbetet med att revidera och uppdatera styrdokumentet för upplands distriktlagverksamhet. Detta arbete kommer att prioriteras under våren 14

15 2013 eftersom en ny modell av uttagningsprocess kommer att gälla från och med hösten 2013, se ovan. För distriktlagkommittén Birgitta Leppänen Sjöberg Knivsta 20 april

16 Upplands Handbollförbunds årsredovisning RESULTATRÄKNING INTÄKTER Anslag SHF och UIF Lönebidrag Kurs- och lägeravgift Anmälningsavgifter Försäljning kläder Distrikslag Årsavgifter föreningar Utveckla Uppland Uppdrag Uppland Skolverksamhet Övriga Intäkter TOTALA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Arvoden och resor Utbildning Läger Tävling Distriktslag Kansli och administration Osäkra fordringar Övriga rörelskostnader TOTALA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 0 0 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR Räntenetto REDOVISAT RESULTAT

17 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Inventarier 0 0 Kortfristiga fodringar Kassa och bank TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat resultat Årets resultat TOTALT EGET KAPITAL SKULDER Förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Skatter och sociala avgifter TOTALA SKULDER TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER UPPSALA den 31 maj 2013 Karsten Bjärbo Jan Henriksson Christer Borg Helene Tollbring Håkan Sjöblom Samir Osmanovic Ronny Malmros 17

18 Budget SDF-bidrag Verksamhetsbidrag Upplands Idrottsförbund Årsavgift förening Tävlingskommittén Utbildningskommittén Distriktlagskommittén Domarkommittén Rättskommittén 0 Skolverksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Hyra Administration, kontorsmtrl, telefon etc Reseersättningar Centrala konferenser Tävlingskommittén Utbildningskommittén Distriktlagskommittén Domarkommittén Rättskommittén Skolverksamhet Övriga externa kostnader Summa kostnader Resultat 0 18

19 Verksamhetsplaner Verksamhetsplan Styrelse Upplands Handbollsförbund skall fortsatt fokusera på att vara ett serviceorgan för sina ägare de uppländska handbollsföreningarna. Det innebär att vi fortsatt skall samordna föreningarnas gemensamma intressen och vinna stordriftsfördelar genom att driva gemensamma frågor centralt gentemot övriga distrikt, SHF, näringsliv och politiska grupperingar. För att på ett lyhört sätt fånga upp föreningarnas behov, krävs ett högt engagemang från desamma i dialogen med förbundet. Detta skall främjas dels genom lokalt förankrad verksamhet i våra kommittéer men också genom minst en genomförd ordförandekonferens under hösten 2013 samt därtill minst en verksamhetskonferen senast under våren Förbundet bör därtill aktivt stödja våra elitföreningars intressen i frågan om hallkrav i samband med elitseriespel och driva de för Uppland viktiga argumenten för detta gentemot SHF och övriga beslutsorgan. Den Vision 2014 som togs fram 2003 och som hittills genomsyrat verksamheten bör fortsatt verka som mall för förbundet men samtidigt ska vi under verksamhetsåret planera för en revidering eller framtagande av ny vision med fokus på ett 15 års perspektiv. Tidigare arbete med att intensifiera distriktets zonindelning skall fortsätta. Ambitionen med att utöka antalet zoner med ytterligare en Zon Norr skall fortsätta. Det kommer att innebära att vi har fem zoner enligt följande: Zon Norr (SK Tirfing, Films SK väljer tills vidare att tillhöra Uppsala eller Roslagen) Zon Uppsala (Uppsala HK, Upsala IF, Upplands Tuna IK, Storvreta HK och Almunge IK) Zon Roslagen (Rimbo HK Roslagen, Rimbo HF, Hallsta HF och HK Ceres, TEAM Rimbo HF) Zon Södra (Skånela IF, HF SIF, Vassunda IF, Vassunda HK och Rosersberg IK) Zon Enköping (Enköpings HF, Enköpings HS anno 2012, Södra Trögds IK, Fjärdhundra SK, IK Nordia, Lagunda AIK, Bålsta IF) Förbundet skall aktivt stödja och verka för att alla distriktets föreningar övergår till Idrott Online då detta verktyg framgent kraftfullt kommer att förbättra de ekonomiska kommunikationerna mellan föreningar och diverse förbund och myndigheter. Systemet borgar också för att vi alltmer kommer att kunna frångå traditionella pappersutskick m.m. Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna kommer under året att få nya former då deras centrala direktiv föranlett helt nya rutiner och samarbetsformer för oss inom handbollen. Vi skall här bevaka så att handbollens intressen tillvaratas och stöds på bästa sätt. Styrelsen skall därtill kraftfullt verka för att: Antalet spelare, seriespelande lag och föreningar ökar. Antalet kvinnliga ledare i beslutande funktioner ökar. Fler yngre engagerar sig i förbundets verksamhet. Alla föreningar och nya ledamöter i UHF:s styrelse som ännu inte genomfört IFLutbildning skall ha genomgått densamma under året. Fler sporthallar och spontanidrottsplatser etableras och anpassas för handboll. Tillsammans med Uppsalaföreningarna fortsätta driva kravet på en egen hemvist för handbollen genom att aktivt uppvakta Uppsala kommuns politiker och tjänstemän. 19

20 Tillsammans med Upplands Idrottsförbund, fortsätta driva en utökad möjlighet att ha handboll som tillval inom fritids, grundskola och gymnasium. Detta i samarbete med distriktets föreningar. Aktivt jobba för fler landskampsarrangemang i distriktet. Säkra en god och tillräcklig bemanning på förbundets kansli. Tillsammans med distriktets föreningar verka för en utökad rekrytering och bra utbildning av förenings- och förbundsdomare. 20

21 Verksamhetsplan Domarkommitté Domarkommittén (DK) i Upplands Handbollförbund består för tillfället av 5 personer. DK strävar långsiktigt för att höja både kvalitén och antalet distriktdomare, och hoppas att föreningarna i UHF delar denna strävan. Utan ett aktivt arbete både från DK och föreningarna kommer troligtvis inga större förändringar ske, varken gällande kvantitet eller kvalitet. DKs mål är att jobba vidare med individuell bedömning av domare under match med hjälp av matchinstruktörer (MI), vilket skall fungera som kompetens- och kvalitetshöjning, en likriktning i domarskapet samt ett hjälpmedel för att locka yngre domare att satsa och utvecklas inom gebitet. Fortlöpande kommer protokollförda möten att hållas, växelvis telefonmöten och fysiska möten. Som tidigare kommer protokollen tillhandahållas UHFs styrelse. Ekonomiskt strävar DK efter att ha en balans mellan inkomster och utgifter, där distriktdomarkursen är den dominerande källan för båda posterna. Även MI- bedömningar belastar budgeten, dock är DK av övertygelsen att detta är väl investerade pengar. Under säsongen 2013/2014 ämnar DK i samarbete med UHFs föreningar genomföra ett projekt för att utbilda fler Föreningsdomare (Domarlyftet) med hjälp av Idrottslyftet. Detta ska genomföras genom att föreningarna i Uppland ansöker om 5 000:- i anslag från Idrottslyftet som UHF sedan fakturerar föreningarna för att kunna genomföra Domarlyftet. I utbildningen får varje förening som ansökt om anslag skicka 10 deltagare på föreningsdomarutbildning utan kostnad i aug/september. En uppföljning skall sedan ske i december/januari. Som avslutning kommer Malin Wik och Emil Blanck att agera MI under Ungdoms DM. 21

22 Verksamhetsplan Tävlingskommitté Seriespel Administrerar 4-5 serie/ dam och herr. Fler ungdomsserier i Uppland med rena åldrar Behålla fler föreningar i våra egna serier och minimera dispens spel i andra distrikt genom att se över kommande seriesystem. D.v.s. Lika många lag i egna dsk som i annat. Mini handboll för de yngsta utan resultatredovisning Mix klass för E-ungdom. Vi ser positivt på att föreningar från närliggande distrikt får vara med i våra ungdomsserier. Vi vill minimera antalet utdragningar i serien med att förlänga sista dag för ev. återbud. Fortsatt samarbete med Sthlm HF angående slutspel för Uppländska föreningar med fler klasser. Centrala ungdomstävlingar Tävlingskommittén ska aktivt arbeta för att föreningarna ska delta och arrangera Svenska Handbollförbundets centrala ungdomstävlingar, USM, pojk-flick SM och Junior SM. Senior DM Senior- DM på försäsongen. Ungdoms DM Ungdoms DM A-D ungdom arrangeras av föreningarna själva. Föreningar får ansöka om arrangemang. Tröjor delas ut till 1:an och 2.an i åldrarna A-B-C-D ungdom samt pokal till segrarna. Diplom till alla deltagande lag. Mini Uppland Mini Uppland kommer att spelas under en helg för pojkar och flickor. Tävlingen skall vara en happening. Alla lag får vårt speciella pris. Ingen segrare koras. Klasshandboll Stärka upp klasshandbollen. Få fler intresserade. Internet Nya hemsidan kommer att vara ett forum med all information från tävlingsbestämmelser till information om all tävling. 22

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007

AIK Fotboll AB. 007Verksamhetsberättelse 2007 AIK Fotboll AB 007Verksamhetsberättelse 2007 01 Innehåll 1 Framtiden 2008 3 Verksamheten 2007 - Sport 6 Verksamheten 2007 - Intäkter 8 Styrelse och ledning 10 Säsongen i siffror - Sluttabeller 12 Årsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer