verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007"

Transkript

1 verksamhetsberättelse juli 2006 juni

2 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6 Styrmedel Bidra till att branschen får långsiktigt hållbara politiska styrmedel Effektivisering Öka kostnads- och energieffektiviteten i verksamheten Affärsutveckling Omsätta fjärrvärmens idé i nya, hållbara tillämpningar Medarbetare Säkra kompetensförsörjning samt stimulera utveckling och mångfald bland branschens anställda...20 Levererad fjärrvärme och fjärrkyla Kansli Styrelse VD-frågan: Eftertraktade personer på ett eftersökt jobb Råd och kommittéer...26 Internationellt samarbete Besvarade remisser till departementen verksamhetsåret 2006/ Rapporter och publikationer verksamhetsåret 2006/ Extern representation...31 Medlemmar Egna arrangemang under verksamhetsåret 2006/

3 06-07 Verksamhetsberättelse Svensk Fjärrvärme är dess medlemmar. Styrelsen, som representerar medlemmarna, har lagt fast en vision för Svensk Fjärrvärmes verksamhet som lyder: Fjärrvärmebranschen är en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Styrelsen har också fastställt fem strategiska områden som är prioriterade för att vi ska komma närmare vår vision. I den här verksamhetsberättelsen har vi, område för område, försökt att kortfattat beskriva vad vi gjort under det här året inom dessa strategiska områden. Vi vill på detta sätt visa på nyttan av ett medlemskap i Svensk Fjärrvärme och vilken utväxling medlemmarna får på medlemsavgiften. Många av de aktiviteter som beskrivs här främjar mer än ett strategiskt område och på en del områden har fler aktiviteter genomförts än vad som varit möjligt att ta med i den här redovisningen. 3

4 Thore Sahlin Styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme Fjärrvärmebranschen är en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. svensk fjärrvärmes vision Vilken fråga tycker du har varit viktigast för Svensk Fjärrvärme under det gångna året? Det har sett till samhället i stort varit klimatfrågan. Den har blivit alltmer central i samhällsdebatten. Alla pratar om klimatet och till och med vädret har gjort sitt för att öka människornas medvetande. Snöfria vintrar, sommar i april och massor med regn under sommaren. Al Gores film har ytterligare ökat på intresset och insikten om att läget är allvarligt. Inom fjärrvärmebranschen har vi ju jobbat med klimatfrågan ända sedan starten för mer än femtio år sedan. Vi startade således innan frågan var känd och begreppet etablerat och dessutom innan vi själva förstod att vi gjorde det. Sedan 1980-talet har vi jobbat mycket med att ersätta fossila bränslen med andra bränslen. Från en situation med 95 procent olja i början av 1980-talet, kommer nu 75 procent av vår värme från spillvärme eller biobränsle. Och det är en utveckling som fortsätter. Det här innebär i realiteten att vi har fixat Kyoto-målet om en neddragning av koldioxidutsläppen med fem procent hela 15 gånger. Tala om succé! Dessutom har nu Sven Werner, vår fjärrvärmeprofessor, i studien EcoHeatCool visat att hela Europa kan värmas med värme som idag spills bort i omvandlingen av energi. Det är en fantastisk möjlighet! Vilka framsteg har fjärrvärmen i Sverige gjort under året? Det är flera saker. Till exempel kommer idag hela 80 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige från företag som är anslutna till Reko. Fjärrvärmen fortsätter dessutom att ta andelar på värmemarknaden och leveranserna av fjärrkyla ökar. Samtidigt fortsätter kraftvärmeproduktionen att öka. Det visar att vårt systemtänkande är riktigt genom att vi ser till att skapa mer kraftvärmeproduktion och på det sättet tar vara på spillvärmen. 4

5 Vi blir alltså allt bättre på miljövänlig produktion och jag tror att vi nu har kommit så långt att fjärrvärmen är klimatneutral, om man räknar med att elproduktionen från kraftvärmen ersätter elproduktion i kolkondenskraftverk. Hur klarar sig fjärrvärme i konkurrensen med andra uppvärmningsformer? Konkurrensen ökar ju hela tiden, men det som är fjärrvärmens styrka är att den är konkurrenskraftig oavsett vilken produkt som är den värsta konkurrenten. Tidigare har det varit el, olja och naturgas, och nu är det värmepumpar. Men under hela tiden har det visat sig att fjärrvärmen kan konkurrera. Vår inställning är att konkurrens är bra, både för oss och för våra konkurrenter. Den får oss att bli bättre. Konkurrensen sätter press på oss att sköta oss på värmemarknaden och i våra kundkontakter, och tvingar oss att se till att vi har effektiva produktionsanläggningar. Hur har fjärrvärmen påverkats av de politiska förändringarna under året? Vi har väl inte sett så stora förändringar mellan den gamla och den nya regeringen. Men det känns som även den nya regeringen vill ha ett tryck på klimatfrågan, och det är ju ingen nackdel för fjärrvärmen. Sedan finns det saker som har hängt i luften. Det har inte kommit någon proposition om fjärrvärmelagen ännu, och det finns fortfarande en osäkerhet när det gäller de dubbla styrmedlen för koldioxiden, handeln med utsläppsrätter och koldioxidskatten. Vilka förhoppningar har du inför det kommande året? Man har alltid stora förhoppningar när man fått en ny vd, efter en rekrytering som vi är väldigt nöjda med. En bra lösning på frågorna om en fjärrvärmelag och koldioxidstyrmedlen är också något att hoppas på. Dessutom hoppas jag att utredningen om energitjänstedirektivet kommer fram till bra slutsatser, framför allt kring primärenergifrågan. Vi vill att primärenergi ska etableras som begrepp, inte minst för att kunna visa den miljö- och klimatnytta som vår produkt, fjärrvärmen, har. Om du ser ännu längre framåt? Vi kan konstatera att fjärrvärmen växer för varje år, och vi svarar idag för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet. I själva verket är det ju inte bara fjärrvärmekunderna som är de stora vinnarna. Den största vinnaren när fjärrvärmen byggs ut är miljön, och då blir hela jordens befolkning en vinnare. Potentialen är ännu större, som Sven Werner har konstaterat. Om vi kan värma hela Europa med spillvärme, då kan vi göra det i hela världen. 5

6 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker Fjärrvärmeutredningen och dess efterdyningar Fjärrvärmeutredningen lade sitt slutbetänkande sommaren Sedan dess har inte så mycket konkret hänt. Skapa förtroende för branschens prissättning Utvecklade kundrelationer Stärka allmänhetens positiva attityder till fjärrvärmen Hög leveranssäkerhet och god krisberedskap Gedigen branschkunskap Framgångsfaktorer för att vi ska uppnå våra mål och vår vision inom det strategiska området Förtroende Svensk Fjärrvärme fortsätter diskussionerna med kunderna och departementen när det gäller fjärrvärmen i framtiden. Värmemarknadskommittén är fortfarande ett viktigt forum för diskussioner om frågor som rör Fjärrvärmeutredningens slutsatser. Där förs nu diskussioner om frivillig prisprövning som ett led i de konkreta åtgärder som branschen vidtagit som svar på den kritik som riktats mot fjärrvärmeleverantörerna de senaste åren. Inom Svensk Fjärrvärme är vi övertygade om att frivilliga överenskommelser är att föredra framför statliga regleringar. Frivilliga överenskommelser gynnar kunderna, miljön, samhället och fjärrvärmeleverantörerna. Särredovisning av fjärrvärmeverksamheter Det som konkret har kommit ut ur Fjärrvärmeutredningens arbete är kravet om särredovisning av fjärrvärmeverksamheter. Det är numera ett lagkrav. Föreskrifterna för detta har dröjt, men presenterades i juni Energimarknadsinspektionen kommer att informera alla som lagen berör under hösten Proposition kring en kommande fjärrvärmelag Näringsdepartementet har låtit meddela att propositionen gällande en ny fjärrvärmelag kommer att dröja till i november Vi vet idag inget konkret om propositionen, men återkommer med information under hösten Tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Ett ämne som Fjärrvärmeutredningen behandlade var frågan om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Fjärrvärmeutredningen ansåg att det inte finns bärande skäl för att införa ett sådant tillträde. Frågan har dock hängt kvar och till viss del väckts till liv av olika aktörer det senaste halvåret. Diskussioner har bland annat förts inom Värmemarknadskommittén, vilket ledde fram till att kundrepresentanterna i Värmemarknadskommittén 6

7 ansåg att frågan borde utredas på nytt. Kommittén enades om att hos regeringen gemensamt begära en utredning av tredjepartstillträde, vilket också gjordes i juni Uppvärmningsalternativens priser Svensk Fjärrvärme har färdigställt en rapport som analyserar alternativen till fjärrvärmen och deras priskomponenter. Rapporten visar att priset på uppvärmningen i stor utsträckning beror på vilket synsätt man har och vilka kostnadsposter man tar med i beräkningen. Klart är att de siffror som ofta publiceras idag inte är heltäckande. Rapporten finns att hämta på Svensk Fjärrvärmes hemsida. Reko Fjärrvärme Under verksamhetsåret har andelen Reko-certifierad fjärrvärme ökat med cirka 30 procentenheter till över 80 procent. Det är nu huvudsakligen mindre fjärrvärmeföretag som inte är Reko-certifierade. Det gångna året har ägnats åt att strukturera Reko-arbetet. Idag är Svensk Fjärrvärmes Marknadsråd exekutivt ansvarigt för Reko, det vill säga ser till att Reko har den struktur som är nödvändig för att systemet ska fungera. Totalt arbetar i dag 21 personer i olika omfattning med systemets upprätthållande. Ledamöterna i Rekos Kvalitetsnämnd är Ulf Egenäs, Stone & Wolf Consultants ab, ordförande, Hans Landers, Örebrobostäder, samt Lars Andersson, fd vd Eskilstuna Energi och Miljö. I december 2006 hölls en lyckad workshop i Uppsala, där personal från Rekocertifierade företag fick utbyta erfarenheter och framföra förslag till förbättringar av systemet till Svensk Fjärrvärme. Under året har formerna för Reko utvecklats och kvalitetssäkrats. Bland annat har Svensk Fjärrvärmes Marknadsråd tagit ett formellt ansvar för utvecklingen och hanteringen av Reko. Inom Marknadsrådet har en utvecklingsgrupp bildats som har till uppgift att årligen revidera, förtydliga och förbättra regelverket samt kommunikationen kring Reko fjärrvärme. Nya regler, som trädde i kraft 1 juli 2007, har tagits fram under verksamhetsåret. Värmemarknadskommittén Värmemarknadskommittén är ett fristående forum där fjärrvärmeleverantörer och kundrepresentanter möts för att diskutera marknadsrelaterade frågor. Under året har en ny överenskommelse träffats som innebar att även Villaägarnas Riksförbund numera är representerade i Värmemarknadskommittén. Europeiskt arbete för att stärka fjärrvärmen Inom ramen för Euroheat & Power har Svensk Fjärrvärme arbetat för att stärka fjärrvärmens och kraftvärmens ställning i Europa. Vi har genom att delta i kommittén för implementering av kraftvärmedirektivet spridit kunskapen om effektiv kraftvärme i Europa. Vi har också medverkat i kommittéarbetet som en av Sveriges två representanter. Svensk Fjärrvärme påverkar utfallet av arbetet dels direkt i kommittéarbetet, dels via Euroheat & Power. Därutöver har vi deltagit i en mängd arbetsgrupper, se sidan 28. Kampanjen Fjärrvärme Ja tack! Första etappen av den nya kampanjen, som pågått under våren, är avslutad och mätningarna visar på ett lyckat resultat. Kampanjen har varit omtyckt och helhetsbetyget ligger en bra bit över genomsnittet för reklamfilm. Drygt åtta av tio uppfattade kampanjens budskap och vem som var avsändare, vilket är mycket bra siffror. De vanligaste omdömena om filmen var att den var bra, trevlig, hade fina djur och väckte uppmärksamhet. Det bästa med årets fjärrvärmekampanj är att den har skapat aktivitet hos mottagarna. Många har, efter att ha sett reklamfilmen, tagit kontakt med sina lokala energibolag för att få veta mer om fjärrvärme. Hela 35 procent har efter att ha sett kampanjen diskuterat fjärr- 7

8 värme med andra människor, vilket är ett resultat som alla annonsörer drömmer om! Många av våra medlemsföretag har ridit på vågen och aktivt dragit fördel av kampanjen i sin marknadsföring på många olika kreativa sätt. Kampanjen fortsätter under hösten och kommer, som under våren, att figurera i tv, tidskrifter och på Internet. Årets kampanj är ett led i vår långsiktiga och branschgemensamma kommunikationssatsning. Fjärrvärmetidningen Fjärrvärmetidningen har kommit ut med åtta nummer under verksamhetsåret. Teman under året har varit fou, Småhus, Hållbarhet, Kraftvärme, Bränsle, Kundfokus, Kompetens och Energieffektivisering. Vi har låtit Skop genomföra en enkät bland 320 mottagare av tidningen. Fjärrvärmetidningen får genomgående ett mycket gott betyg av läsarna. Några av de viktigaste resultaten av undersökningen var: 89 procent av läsarna är män 44 procent av läsarna arbetar inom teknikområdet 81 procent läser varje nummer av tidningen 89 procent har nytta av tidningen i sitt arbete 84 procent tycker att tidningen är trovärdig 82 procent tycker att tidningen är aktuell 77 procent av Fjärrvärmetidningens läsare anser att teknik är det viktigaste ämnesområdet att bevaka. Det följs av energipolitik, kraftvärme och forskning & utveckling. Vårfesten För fjärde året i följd arrangerade Svensk Fjärrvärme den traditionella vårfesten på Skansen i Stockholm. Ett hundratal personer, med många beslutsfattare från riksdag, departement, utskott och myndigheter, hade lockats dit för att uppdatera sig om energi- och klimatfrågor och för att mingla med företrädare för fjärrvärmebranschen. Inledningstalare var Maud Olofsson som målade upp en positiv framtidsbild för fjärrvärmebranschen under temat Globala utmaningar kräver hållbar färdriktning. Syftet med festen är att under trevliga och givande former bjuda in branschfolk från medlems- och intressentföretagen, beslutsfattare och fjärrvärmevänner för att diskutera aktuella frågor för branschen. Årets examensarbete Priset för årets examensarbete gick till Jakob Liljedahl på Institutionen för Matematik vid kth i Stockholm. Hans examensarbete heter Lastprognoser för produktionsoptimering av fjärrvärme och i detta har han utvecklat modeller för korttidsprognoser för fjärrvärmelast. Han föreslår också hur osäkerheter i prognoser bör hanteras samt tar upp vilka komponenter som beskriver värmelasten, hur stora osäkerheterna är och vad man kan kräva av en prognosmodell. Jakob utförde sitt examensarbete på avdelningen för Energihandel vid Fortum Värme i Stockholm. Årets fjärrvärmeföretag Till Årets fjärrvärmeföretag 2006 utsågs Sala-Heby Energi ab. I den nya kategorin Årets uppstickare premierades Kristinehamns Fjärrvärme ab och ett hedersomnämnande gick till Borås Energi och Miljö ab. Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare (AFN) Trots att den förra versionen av afn uppdaterades så sent som 2002 har det hänt mycket i omvärlden och på värmemarknaden. Till exempel har Fjärrvärmeutredningen slutfört sitt arbete. Detta medförde att Värmemarknadskommittén förra året ansåg att det fanns skäl att åter revidera afn. Det fanns två syften med denna revidering. Det ena syftet var att anpassa skrivningarna så att de tar hänsyn till nya lagar och förordningar. Det andra syftet var att göra själva skrivningarna mer moderna och enklare att 8

9 Berguven (Bubo bubo) är världens största uggleart och finns i större delen av Sverige. Klok som en uggla är ett känt talesätt som känns högaktuellt inom området Förtroende vars framgångsfaktorer är just förtroende och kunskap. 9

10 förstå, både för kunder och för fjärrvärmeleverantörer. Skrivningarna i afn är nu anpassade till dagens marknadskrav. Det innebär att texterna i de olika punkterna i afn inte ordagrant är de samma som tidigare, vilket i vissa fall har gjort texterna mer nyanserade. Dessutom har texten i afn omdisponerats så att den är logiskt uppbyggd och lätt att hitta i. Vi rekommenderar Svensk Fjärrvärmes medlemmar att läsa igenom hela dokumentet. Allmänna avtalsvillkor för enskilt bruk Sedan de gamla avtalsvillkoren författades 1993 har mycket hänt på värmemarknaden och med konsumentskyddslagarna. Svensk Fjärrvärme, Konsumentverket och övriga intressenter har därför under året arbetat hårt för att färdigställa nya allmänna avtalsvillkor. De sista revideringarna och förhandlingarna pågår för närvarande och nya avtalsvillkor beräknas kunna gälla från hösten Förbättrad branschstatistik Varje år samlar Svensk Fjärrvärme in och sammanställer branschstatistik från medlemsföretagen. Branschstatistiken omfattar bland annat uppgifter om bränslen, värmeleveranser och priser. Våra medlemsföretag står för cirka 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige. För att sprida kunskap om och ge en bild av branschen tillhandahåller Svensk Fjärrvärme statistik till såväl medlemmar och myndigheter som vid externa förfrågningar. Vår statistik har utgjort underlag i en rad externa rapporter, bland annat Uppvärmningen i Sverige och Nils Holgersson-rapporten. För att stärka förtroendet för branschens statistik och insamlingen av statistik, samt effektivisera insamlingen och underlätta uppgiftslämnarbördan, har vi under året arbetat med att utveckla ett nytt statistiksystem. Syftet med det nya systemet är att både underlätta medlemmarnas inrapportering av statistiken och effektivisera kansliets statistikadministration. Önskemål från en referensgrupp bestående av medlemsföretag har utgjort basen för utformningen av systemet. I juni 2007 gick en offertförfrågan ut där Svensk Fjärrvärmes krav på ett nytt system är specificerade. Arbetet med systemet kommer att fortsätta under hösten och det nya systemet beräknas tas i drift i början av Pannregister Under året byggdes ett register upp med våra medlemmars fastbränslepannor. Registret kommer att vara till hjälp när vi ska informera om Svensk Fjärrvärme, till exempel i remissvar, föredrag eller kontakter med olika intressenter. Energiindikatorer Svensk Fjärrvärme har under året deltagit i en referensgrupp kring arbetet med Energimyndighetens rapport Energiindikatorer, där årets tema var försörjningstrygghet. Avsikten är att årligen jämföra indikatorerna med de mål för energisystemet som satts upp av riksdagen. Svensk Fjärrvärme har här arbetat för att visa på fjärrvärmens flexibilitet i bränsleanvändning och dess leveranssäkerhet. Fjärrvärme vid elavbrott Svensk Fjärrvärme deltar tillsammans med andra intressenter i ett projekt som syftar till att klarställa hur fjärrvärmekunder drabbas vid ett elavbrott och hur mycket värme olika byggnader kan ta emot utan att det finns el till pumpar och liknande. Projektets huvudfinansiär är Energimyndigheten och vi bidrar till projektet både ekonomiskt och personellt. Klimat & Sårbarhetsutredningen Klimat- och sårbarhetsutredningen slutbetänkande läggs fram 1 oktober 2007 och beskriver sårbarheten hos landets infrastruktur. Svensk Fjärrvärme har medverkat vid ett antal seminarier och sammanställt rapporten 2007:3 pm till Klimat- och sårbarhetsutredningen. 10

11 Fjärrvärmen påverkas av det förändrade klimatet och är i hög grad beroende av annan infrastruktur. Samtidigt bidrar fjärrvärme och fjärrkyla på olika sätt, till exempel genom energihushållning, till minskad klimatpåverkan. Svensk Fjärrvärmes Läggningsanvisningar skall anpassas till de nya förutsättningar som kommer att gälla. Fria forskningsmedel Svensk Fjärrvärme har under året bildat en styrelse som har det övergripande ansvaret för våra forskningsmedel. Styrelsens uppgift är att svara för strategier för framtiden och för fördelning av resurser mellan de olika forskningsprogram vi medverkar i. Det finns även möjlighet att söka medel direkt från de fria medel som ej bundits upp i andra forskningsprogram. Fjärrsyn ett mångvetenskapligt forskningsprogram Under året startade ett nytt, mångvetenskapligt forskningsprogram kallat Fjärrsyn som ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik. Fjärrsyn kommer att omsätta drygt 23 miljoner kronor, inklusive bidrag från Energimyndigheten, per år fram till Forskningsprojekten är i stor utsträckning tilllämpade med tydliga krav på kontakt med och nytta för branschen. Fjärrsyn består av tre områden: Resultaten från Fjärrsyn ska kunna omsättas i branschen inom fem år. Särskild vikt har därför lagts vid kommunikation och dialog mellan branschen och de olika forskningsprojekten. Redan när ett forskningsprojekt inleds ska det finnas en plan för vem som är mottagare av resultaten och hur den nya kunskapen ska presenteras och spridas för att bli uppmärksammad och praktiskt tillämpad. Internationell forskningssamverkan iea Implementing Agreement District Heating and Cooling är det enda större internationella forskningsprogrammet med deltagare från bland annat usa, Kanada och Korea. Dess exekutivkommitté har under Svensk Fjärrvärmes verksamhetsår haft möten i Korea och Köpenhamn. Pågående Annex xiii omfattar sex projekt. Nu förbereds den nya treårsperioden, Annex ix, med ett program som breddas med policyfrågor och framtida byggnaders energibehov. En workshop med inbjudna experter för att diskutera kommande program hölls i Köpenhamn i anslutning till Euroheat & Powers kongress i juni. Ett antal svenska utförare finns med i forskningsprogrammet och i alla projekt ingår referensgrupper med svenska deltagare. Mer om iea finns att läsa på och Teknikutveckling och driftoptimering av fjärrvärmeoch fjärrkylesystem, vilket är inriktat på framtidens teknik samt effektivisering av existerande system. Företag, kund och marknad, som ska ta fram kunskap så att branschen kan utveckla sina kundrelationer, bättre klara omvärldens krav och önskemål samt stärka den positiva attityden till fjärrvärme. Omvärld, systemanalyser och styrmedel studerar hur nuvarande energisystem kan ställas om till hållbara system. 11

12 Styrmedel Bidra till att branschen får långsiktigt hållbara politiska styrmedel Goda relationer till beslutsfattare Bra omvärldsanalys Tydliga och inbördes konsekventa ståndpunkter Framgångsfaktorer för att vi ska uppnå våra mål och vår vision inom det strategiska området Styrmedel Energitjänstedirektivet eu:s direktiv om energitjänster och slutanvändning av energi ska införlivas i svensk lagstiftning. Vi har tillsammans med Svensk Energi startat en arbetsgrupp för att förbereda energiföretagens ställningstaganden i viktiga frågor. Under våren 2007 påbörjades den svenska utredningen om hur direktivet ska implementeras. Utredare är Tomas Bruce. Svensk Fjärrvärme deltar med en expert i utredningen, som ska vara klar under hösten Nordic Energy Perspectives 2 Nordleden har fått en efterföljare i Nordic Energy Perspectives ett tvärvetenskapligt projekt med finansiering från Sverige såväl som Danmark, Norge och Finland. Arbetet är nu färdigt och en rapport har distribuerats. Under året har Nordic Energy Perspectives 2 startat. Syftet med projektet är att skapa underlag på vetenskaplig grund för diskussioner kring det framtida energisystemet. Ett flertal resultat om existerande styrmedel har tagits fram inom projektet. Svensk Fjärrvärmes roll har varit att styra in arbetet mot hela energisystemet för att bättre visa på hur samverkan mellan industri, kraftproduktion och värmemarknaden kan höja effektiviteten och minska behovet av primärenergi. Handel med utsläppsrätter Arbetet inom detta område har fortsatt och våra remissvar har påtalat vikten av stabila, långsiktiga och konsekventa regler. Arbetet inom Handel med utsläppsrätter har under året varit främst inriktat på Sveriges plan för allokering till de handlande efter 2007 (nap 2). eu-kommissionen har startat ett revisionsarbete av hela eu-ets, det vill säga eu:s system för handel med utsläppsrätter. Vi har varit aktiva i detta arbete genom deltagande i den arbetsgrupp som Kommissionen samlat. Svensk Fjärrvärme har representerat Euroheat & Power i denna grupp. Viktiga frågor har varit att minska kostnaderna för övervakning, rapportering och verifiering för deltagarna i handelssystemet. 12

13 Arbete mot skatt på avfall vid förbränning En stor fråga under året har varit införandet av skatt på avfall vid förbränning. Svensk Fjärrvärme har pläderat för att någon skatt inte ska införas och påtalat konsekvenserna av en sådan. Detta har tagits på allvar och ett arbete har påbörjats för att ersätta nuvarande skatt med något annat styrmedel som fungerar bättre. Bioenergi från jordbruket en växande resurs (SOU 2007:36) Utredningen om bioenergi från jordbruket avslutades under året. Utredaren gav två viktiga förslag, nämligen att ge stöd till energiverk som tecknar kontrakt på salix med jordbrukare samt investeringsstöd för kraftvärme från gödselbaserad biogas. Svensk Fjärrvärme deltog i referensgruppen för stationära anläggningar. Användning av avfall för anläggningsändamål Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag om att ta fram kriterier för användning av avfall och Svensk Fjärrvärme deltar i den referensgrupp som är kopplad till projektet. Arbetet påbörjades under året, men beräknas inte bli färdigt förrän under nästa verksamhetsår. Projektet handlar om att nyttiggöra askor i vägar och andra anlagda ytor, och vi har i referensgruppsarbetet stor nytta av den forskning som branschen har genomfört i exempelvis Värmeforsks askprogram. Omvärldsforskning En översikt över fjärrvärmens omvärld och angränsande forskning har tagits fram av Sven Werner samt konsultföretaget Profu. Översikten syftar till att vara ett av underlagen för kommande satsningar på fou inom omvärld/styrmedel. Svensk Fjärrvärmes Omvärldsråd och Marknadsråd har tillsammans bekostat en halvtidstjänst för Sven Werner på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Detta är en fortsättning på hans tidigare deltidsprofessur och han ska där verka för energisystemforskningen i Sverige och även i internationella frågor. Energisamverkan II I detta projekt tittar vi på hur och hur stor primärenergireduktion som kan göras på byggnader och deras energitillförsel i Sverige. Målet är att klargöra vilka insatser som är mest kostnadseffektiva för att minska primärenergiåtgången och koldioxidutsläppen. Regionala fjärrvärmenät Linköpings Universitet har fått i uppdrag att undersöka hur och på vilka sätt större regionala fjärrvärmenät kan minska miljöbelastningen från fjärrvärmebolagen och deras kunder. Detta bör vara möjligt genom att näten kan ansluta mera spillvärme, öka andelen kraftvärme samt ansluta flera tätorter. Bioenergikombinat Många olika processer och utvecklingsvägar håller på att utvecklas inom området bioenergikombinat. ivl har fått i uppdrag att gå igenom samtliga processer för att se vilken eller vilka som bäst kan samordnas med fjärrvärmenäten vid produktion av biodrivmedel för transportsektorn. 13

14 Effektivisering Öka kostnads- och energieffektiviteten i verksamheten Primärenergieffektiva system Använda rätt teknisk kvalitet Tillgång till billig energi resurser med liten alternativ användning Mer av värmeunderlaget nyttjas för kraftvärme Tydligt sänkta kostnader för hela leveranskedjan Framgångsfaktorer för att vi ska uppnå våra mål och vår vision inom det strategiska området Effektivisering Energieffektiviseringspolicy På vårt senaste årsmöte startades ett arbete med att ta fram Svensk Fjärrvärmes policy för energieffektivisering. Ett utkast till policy diskuterades med på mötet närvarande medlemmar. Detta utkast omformulerades sedan i ett antal omgångar och har tagits upp i Svensk Fjärrvärmes styrelse där det beslutades att vi först skulle försöka fastställa en gemensam energieffektiviseringspolicy med Svensk Energi. Denna gemensamma policy är nu utarbetad och beslut om den kommer att tas på det första mötet med Svensk Fjärrvärmes styrelse under hösten Standardisering för Energideklarationer Framtagandet av Europastandarder har fortsatt under verksamhetsåret. En av standarderna, Primärenergiberäkning för bland annat fjärrvärme, är nu fastslagen som cen-standard. En övergripande standard för indikatorn för en energieffektiv byggnad är också snart klar. Där kan varje nation sedan själv avgöra om indikatorn ska uttryckas i primärenergitermer, co2-mått eller i annan viktad energi. Ytterligare flera tiotal standarder kommer att fastslås senast under kommande år. Distributionsnyckeltal Verktyget som syftar till att effektivisera verksamheten genom jämförelser används sedan många år av medlemmarna och skall integreras i den allmänna statistikinsamlingen. Bland nyckeltalen märks fram- och returtemperaturer, värme- och vattenförluster, kostnader för drift och underhåll, förnyelse, utnyttjningstid osv. Sammanlagt finns cirka 20 olika nyckeltal definierade. Kulvertkostnadskatalog Årets utgåva av Kulvertkostnadskatalogen är den första på tio år. Den ska vara ett hjälpmedel för att snabbt kunna göra en bedömning av kostnaden för och lönsamheten i att bygga ut fjärrvärme till exempel till ett 14

15 bostadsområde. Katalogen är uppbyggd på ett antal diagram som visar kostnaden för att bygga fjärrvärmeledningar i fyra olika miljöer. Effektreducering hos slutkund Fler och fler fjärrvärmebolag går över till en prissättning som utgår från verklig uppmätt effekt. Detta är också miljöriktigt eftersom jämnare belastning minskar användningen av ofta fossileldad spetslast. Kunderna verkar ha förståelse för detta, men vill ha hjälp med vad de faktiskt kan göra för att minska effektbehovet. Svensk Fjärrvärme har därför startat ett arbete för att ta fram en enkel lathund med tips och idéer på lämpliga åtgärder för fastighetsägarna. MOVIB Mark och vatten i balans är ett projekt som drivs av Skogsstyrelsen och som bland annat syftar till att öka askåterföringen till de svenska skogarna. Svensk Fjärrvärme deltar i referensgruppen till projektet som pågått under året och är planerat att avslutas under år SKA-VB 07 Skogsstyrelsen påbörjade under året en ny skoglig konsekvensanalys och virkesbalansmätning. Det är undersökningar som görs cirka en gång varje decennium och som visar på skogens produktion under ett sekel framåt. Svensk Fjärrvärme deltar i referensgruppsarbetet. Nytt för den här undersökningen är att man har ett tydligare energiperspektiv med i arbetet, vilket gör att vi kommer att få en tydligare bild av skogen som energiresurs i framtiden. Systemdrift Fjärrvärmecentralgruppen har fortsatt fokus på systemfrågor, dels hur fjärrvärmecentralerna påverkar distribution och produktion, men också hur fjärrvärmecentralerna påverkas av det övriga systemet. Värmeforsk Svensk Fjärrvärme är en av Värmeforsks huvudmän, och här finns ett nära samarbete. Bland annat redovisas ofta forskningsresultat i form av artiklar i Fjärrvärmetidningen eller som föredrag på våra temadagar. Flera av våra medlemmar är engagerade i någon av Värmeforsks forskningsgrupper. Det finns även goda möjligheter till gratis kompetensutveckling genom deltagande i referensgrupper till Värmeforsks projekt. Certifierade fjärrvärmecentraler Matildaprojektet, som handlar om certifiering av stora fjärrvärmecentraler, har avslutats. Kraven på certifiering enligt provprogrammet f:103-6 är fastställda och information har presenterats vid flera olika tillfällen och för olika målgrupper. En informationsfolder har också tagits fram. Branschens krav på certifierade centraler gäller från 1 april Vi jobbar även för att få till stånd certifiering inom Europa, dels via Euroheat & Power, dels direkt hos tyska agfw. Tekniska bestämmelser Ett arbete med att revidera de tekniska bestämmelserna f:101 och f:104 har inletts av Fjärrvärmecentralgruppen respektive Mätargruppen på uppdrag av Teknikrådet. Certifierings- och auktorisationsnämnderna Certifieringsnämnden är en partssammansatt nämnd med sp och Svensk Fjärrvärme som övervakar det certifieringsarbete som utförs av sp. På samma sätt är Auktorisationsnämnden en partssammansatt nämnd som övervakar auktorisationsprocessen. SWEDAC:s samrådsgrupp Vi har deltagit i arbetet med att utforma bestämmelser för återkommande kontroll av värmemätare. Det är viktigt att regelverket fungerar rent praktiskt och hanteringsmässigt för våra medlemmar, samtidigt som det ger kunderna ett högt förtroende för branschen genom 15

16 höga krav på mätarhanteringen. Detta utan att medlemmarna, och därmed kunderna, drabbas av onödigt höga kostnader för mätarhanteringen. Standardisering Vi har deltagit i standardiseringsarbetet för värmemätare och kommunikation med värmemätare. Här är det viktigt att standardiseringsarbetet utmynnar i europeiska standarder som också fungerar i det svenska fjärrvärmesystemet. Standardisering Elforsk Utvecklingen inom energiområdet går mot ökad internationalisering och ökade krav på rationaliseringar. Detta innebär att tillgången till relevanta standarder blir allt viktigare. Elforsk samordnar sedan flera år tillbaka, på uppdrag av Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi, energiföretagens intressen i standardiseringsverksamheten inom sis. Exempel på aktuella områden av intresse för oss är emissionsmätteknik, pannor & tryckkärl, gasturbiner, korrosionsskydd, energieffektivisering och beräkningar. Euroheat & Power Task Force Transport & Distribution har haft ett antal möten under året där nu gruppen, efter att ha publicerat rapporten Guidelines for Certification of District Heating Pipes, främst ägnat sig åt gemensamma tekniska bestämmelser för fjärrkylerör. Dessa har dock ännu inte publicerats. Certification Board har arbetat med frågor som gäller certifiering och nu finns även fjärrvärmerör certifierade enligt de Guidelines som togs fram. Processen fortsätter med övriga komponenter i systemet. Individuell mätning Mätning på slutkundnivå blir alltmer aktuellt och det är angeläget att branschen hanterar och diskuterar frågor om detta. Det är viktigt att objektivt peka på för- och nackdelar, både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett marknadsperspektiv. Svensk Fjärrvärme har arbetat med de här frågorna och våra synpunkter har presenterats bland annat i samband med Fjärrvärmedagarna. Distributionsdagarna Distributionsgruppen genomförde de traditionella Distributionsdagarna i mars i Stockholm med cirka 160 deltagare. Några av de ämnesområden som behandlades var Detektering av fukt med eis-teknik, Flygtermografering i Göteborg, Sjöledning i Riddarfjärden, Renovering av gamla betongkulvertar i Tyskland, Presentation av Kulvertkostnadskatalog 2007 samt Utveckling av auktorisationsprocessen och Behov av nya garantibestämmelser. Garantier och stålrör Under året har Svensk Fjärrvärme fastlagt nya garantibestämmelser för fjärrvärmesystem. Svensk Fjärrvärmes Teknikråd har också fastställt nya tekniska bestämmelser för användning vid upphandling av stålrör för fjärrvärmesystem. Beskrivningsteknik och entreprenadrätt En kurs i beskrivningsteknik och entreprenadrätt, baserad på Läggningsanvisningarna och beskrivningsexemplen på Svensk Fjärrvärmes hemsida, hölls i Västerås, Stockholm, Jönköping och Helsingborg och samlade cirka 60 deltagare totalt. Regelförenkling Svensk Fjärrvärme arbetar tillsammans med Näringslivets Regelnämnd (nnr) för att minska den administrativa bördan för fjärrvärmeföretag. Det gäller framför allt alla de kontakter företaget har med olika myndigheter. I mars 2007 publicerade nnr en rapport som visar att det undersökta fjärrvärmeföretaget hade den högsta regelkostnaden av alla undersökta företag. Vi menar att även om en del regler är nödvändiga, bör de vara effektivt utformade. 16

17 Värmegles Fjärrvärme Forskningsprogrammet Värmegles Fjärrvärme har avslutats under året. Totalt har 50 projekt, varav 13 praktiskt inriktade demonstrationsprojekt, genomförts sedan programmet startade hösten I två av de genomförda demonstrationsprojekten har man uppnått anslutningskostnader för ett typområde på cirka respektive kronor per hus. Detta ska jämföras med dagens genomsnitt för anslutning på kronor per hus. I Sverige ansluts i dagsläget omkring småhus per år. Luleå och Trelleborg har visat att anslutningskostnaden kan sänkas med i genomsnitt kronor per hus. Det skulle innebära en årlig kostnadssänkning för fjärrvärmebranschen på omkring en halv miljard kronor. I detta avseende är Värmegles Fjärrvärme en lyckad satsning, eftersom programmets totala omfattning på 34 miljoner kronor motsvarar en investering med en återbetalningstid på ett par månader. Resultaten från Värmegles Fjärrvärme hittar man enklast genom att gå in på hemsidan Att vara smidig som en katt är ett vanligt ordspråk som i högsta grad gäller lodjuret (Lynx lynx) landets största vilda kattdjur. Smidighet är även en förutsättning för att nå framgång inom Effektivisering. 17

18 Affärsutveckling Omsätta fjärrvärmens idé i nya, hållbara tillämpningar Nya hållbara användningsområden för fjärrvärme och fjärrkyla Tjänsteutveckling Framgångsfaktorer för att vi ska uppnå våra mål och vår vision inom det strategiska området Affärsutveckling Det fjärrvärmeanpassade småhuset Ett intressant utvecklingsprojekt är det fjärrvärmeanpassade småhuset, som resulterat i att en villa i Göteborg konverterats från direktverkande el, och som komplement till ett vattenburet värmesystem även bland annat fått fjärrvärmedrivna tvätt- och diskmaskiner, värme till badtunna och växthus samt fjärrvärmedriven komfortkyla. Byggprojektet, som bekostats och projektletts av Göteborgs Energi med stöd av Växjö Energi, har varit mycket lyckat och skapat stor uppmärksamhet i fjärrvärmebranschen. Passivhus Chalmers i Göteborg håller på med ett förprojekt om hur fjärrvärme lämpligen involveras vid byggandet av passivhus/lågenergihus. Kalkylkurs För att hjälpa fjärrvärmeföretagen att ta rätt investeringsbeslut har Svensk Fjärrvärme tillsammans med forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet anordnat en kurs i investeringskalkylering. Under året har ett tiotal personer gått kursen som var mycket uppskattad. Värmemarknadsdagen I februari 2007 hölls den årliga värmemarknadsdagen, som besöktes av mer än 70 personer, vilket är mer än föregående år. Temat för dagen var Nöjda kunder och klart var att deltagarna ansåg att ämnet var viktigt. Deltagarna deltog själva genom att ta fram viktiga frågeställningar. En röd tråd för dessa frågeställningar var hur man gör för att kunden ska känna att det finns ett mervärde i fjärrvärmen i förhållande till andra alternativ, frågor som vi tar till oss i arbetet med marknadsfrågor. 18

19 Småhusdagarna Under oktober 2006 genomfördes Småhusdagarna i Linköping med ett hundratal deltagare som i två dagar diskuterade och lyssnade på senaste nytt inom området fjärrvärme till småhus. Fjärrvärmemässan Svensk Fjärrvärme har under året utvärderat de senaste fjärrvärmemässorna inför tecknande av ett nytt avtal med en mässarrangör från och med Vi har framför allt tittat på i vilken riktning mässan borde utvecklas för att bäst gynna branschen. Valet föll på Elmia i Jönköping och då tillsammans med Fastighetsmässan. Detta möjliggör ett närmande till slutkunden samtidigt som vårt egna, lyckade mässkonceptet behålls. Marknads FoU Under året färdigställdes en rapport i Marknadsrådets fou-program. Studien, som utfördes av Olle Mårdsjö vid konsultföretaget Manergy, behandlar fjärrvärmens affärsutvecklingsmöjligheter hos storkunderna. Rapporten finns att hämta på Svensk Fjärrvärmes hemsida. Affärsutveckling i Fjärrsyn Många av de 25 forskningsprojekt som startade inom Fjärrsyn under året syftar till att hitta nya och hållbara användningsområden för fjärrvärme och fjärrkyla. Projekten handlar också om att studera hur skatter, regler och subventioner påverkar konkurrensen, samt om hur konkurrenskraften kan ökas genom ett mer aktivt kundarbete eller studier av fjärrvärmens marknadsvillkor och organisatoriska begränsningar. Samtliga forskningsprojekt ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom ny kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för det hållbara samhället som ska bana väg för affärsmässiga lösningar och framtidens teknik. För mer information om forskningsprojekten se Den svenska rödräven (Vulpes vulpes) beskrivs i folkmun som ett listigt djur och passar därför utmärkt som symbol för Affärsutveckling som också kräver en stor portion listighet och kreativitet. 19

20 Medarbetare Säkra kompetensförsörjning samt stimulera utveckling och mångfald bland branschens anställda Ökad mångfald Möjligheter till kompetensutveckling Arbeta med bred delaktighet i branschen Framgångsfaktorer för att vi ska uppnå våra mål och vår vision inom det strategiska området Medarbetare Nätverk för branschens unga Svensk Fjärrvärme Unga är ett nätverk för unga medarbetare inom fjärrvärmebranschen. Målet är att branschens yngre medarbetare ska få en chans att skapa egna nätverk. Nätverket bildades våren 2004 och träffarna har varit välbesökta med personer som samlas ett par gånger per år. Den senaste träffen hölls på Runö i Åkersberga i samband med Fjärrvärmedagarna. Syftet är att ett ökat idé- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna i nätverket ska hjälpa deltagarna att utvecklas och sporra andra unga att satsa på fjärrvärmebranschen. Mentorprogram Det första mentorprogrammet avlutades under året. Åtta adepter från våra medlems- och intressentföretag deltog, och såväl adepter som mentorer och adepternas chefer var mycket nöjda med programmet. Medarbetare i Fjärrsyn Till forskningsprojekten i Fjärrsyn finns referensgrupper knutna där medlemsföretagen bidrar med kompetens och styrning samtidigt som deltagarna själva blir engagerade och får ny och fördjupad kunskap som de kan använda och dela med sig av. Forskningsstyrelsen har det övergripande ansvaret för Fjärrsyn och de projekt som beviljas i programmet. Styrelsearbetet innebär att företrädare för Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag är delaktiga i diskussionerna och besluten om fjärrvärmebranschens forsknings- och utvecklingsfrågor. Certifieringsutbildning för driftarbete i fjärrvärme- och kraftvärmeverk Svensk Fjärrvärme har i samarbete med utbildningsföretaget p&l Nordic ab tagit fram en certifieringsutbildning för driftarbete i fjärrvärme- och kraftvärmeverk. Innehållet i utbildningen bestäms av certifieringskommittén som består av representanter från våra medlemsföretag. Under året genomfördes en pilotkurs, som sedan noggrant utvärderades. 20

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Energispektrum en mångfacetterad dag om energi Måndag den 5 juli, kl 10.00 19.00, S:t Clemens kyrkoruin, Tranhusgatan, Visby

Energispektrum en mångfacetterad dag om energi Måndag den 5 juli, kl 10.00 19.00, S:t Clemens kyrkoruin, Tranhusgatan, Visby Nr 22/2010 1 juli 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 www.svenskfjarrvarme.se Tel 08-677 25 50 Fax 08-677 25 55 Träffa Svensk Fjärrvärme i Almedalen Årets Almedalsvecka förespås bli mer

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes

Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes Svensk Fjärrvärme 1 (5) Styrelseprotokoll Tid Onsdag 2014-10-01 kl 8.30-15.45 Plats Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping Närvarande Anders Östlund ordförande Lotta Brändström Viveca Dalhammar Anders

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten

Energiseminarium i Skövde. Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Energiseminarium i Skövde Daniel Lundqvist Avd. Hållbar energianvändning Energimyndigheten Kommunal energiplanering Hållbar utveckling (från Väst till Öst..) Konsekventa åtgärder Angeläget för genomförarna

Läs mer

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME 3 1.1 MARKNADSMÄSSIGA

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-01- 21 REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimyndighetens rapport Heltäckande bedömning av

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Lönsam fjärrvärme. Nya möjligheter för bränsle och distribution. Säkra bränsletillgången! Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Lönsam fjärrvärme. Nya möjligheter för bränsle och distribution. Säkra bränsletillgången! Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Lönsam fjärrvärme Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE EnaE Urban Eklund Profu Mattias Bisaillon Tidaholms Energi AB och Start-Up Johan Magnusson automation power process Nya

Läs mer

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument.

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument. Nr 15/2010 6 maj 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 www.svenskfjarrvarme.se Tel 08-677 25 50 Fax 08-677 25 55 Välkommen till Svensk Fjärrvärmes Vårfest 26 maj! Liksom tidigare år hålls

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Systemteknik

Basprogram 2012-2015 Systemteknik Basprogram 2012-2015 Systemteknik Allmän inriktning Systemanalys innebär att studera samverkan mellan komponenter i en anläggning, samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning. För programområdet

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus

Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Fjärrvärmeföretagens anslutningskostnader för småhus Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. FJÄRRVÄRMEFÖRETAGENS MONOPOL INNEBÄR MARKNADSMÄSSIGA BRISTER 3 3. KONSUMENTENS STÄLLNING MÅSTE

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 1 (6) Strategidiskussioner i samband med styrelseseminarium 2014-02-12/13. Styrelseprotokoll

Svensk Fjärrvärme 1 (6) Strategidiskussioner i samband med styrelseseminarium 2014-02-12/13. Styrelseprotokoll Svensk Fjärrvärme 1 (6) Strategidiskussioner i samband med styrelseseminarium 2014-02-12/13 Styrelseseminariet ägde rum på E.ON:s kontor i Malmö och inleddes på förmiddagen 2014-02-12 med en diskussion

Läs mer

Remissvar på Fjärrvärmeutredningens betänkanden Skäligt pris på fjärrvärme SOU 2004:136 och Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden SOU 2005:33.

Remissvar på Fjärrvärmeutredningens betänkanden Skäligt pris på fjärrvärme SOU 2004:136 och Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden SOU 2005:33. Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE 2005-07-01 M2005/895/E M2005/2736/E Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Fjärrvärmeutredningens betänkanden

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Svensk Fjärrvärme en del av den framtida energilösningen. Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Remissvar över Klimatberedningens slutbetänkande Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24)

Remissvar över Klimatberedningens slutbetänkande Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24) 2008-06-12 Miljödepartementet Dnr: 103 03 Stockholm M2008/1040/Mk Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon vx: 08-677 25 50 Fax: 08-677 25 55 Org nr: 556280-1430

Läs mer

Koldioxidneutrala eller energineutrala?

Koldioxidneutrala eller energineutrala? Framtida lösning för byggnader Koldioxidneutrala eller energineutrala? Andreas Molin Linköpings Universitet, Energisystem 1 Översikt presentation Energianvändning i byggnader Avvägning: centraliserad energikonvertering

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande

Läs mer

Framtiden på värmemarknaden

Framtiden på värmemarknaden Framtiden på värmemarknaden Energinätverk Sverige 2014-03-06 John Johnsson Profu Profu Ett forsknings- och konsultföretag Energi Avfall Lokalt Nationellt Internationellt Miljö Värmemarknad Sverige Ett

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde

Fjärrvärmedagarna. 18-19 april 2012. First Hotel Billingehus, Skövde Fjärrvärmedagarna 18-19 april 2012 First Hotel Billingehus, Skövde PROGRAM Tisdagen den 17 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck i kåtan. PROGRAM Onsdagen den 18 april 08.00 Morgonaktivitet

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden John Johnsson och Fjärrvärme Profu Investeringsanalys, inkl ekonomisk riskanalys Strategisk utveckling Värdering av spillvärme och bränsleavtal Integration

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrgruppen för hantering av energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 energifrågor 2007-05-14 1 (7) 5-7 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl. 15.00-17.00 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (s) Jan Bohlin (s) Åsa Johansson (s) Stellan Andersson (c) Leif Andersson (v) ÖVRIGA NÄRVARANDE

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

Distributionsdagarna

Distributionsdagarna Program Distributionsdagarna 26-28 januari, 2015 Hotell Scandic Crown Välkomna till Distributionsdagarna - Effektiv drift och underhåll av fjärrvärmesystem - Hotell Scandic Crown, Göteborg PROGRAM Måndagen

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2004 juni 2005

verksamhetsberättelse juli 2004 juni 2005 verksamhetsberättelse juli 2004 juni 2005 1 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008/2009

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Verksamhetsberättelse 2008/2009 Svensk Fjärrvärme med sikte på framtiden. Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer