TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR SID 1 (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) Handläggare: Renoir Danyar Tfn Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 vid kv Hornlyktan (vid slutet av Finn Malmgrens väg) i stadsdelen Björkhagen (60 lägenheter) Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Arne Fredlund tf Stadsbyggnadsdirektör Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax Nina Åman Planchef Sammanfattning Planområdet (del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1) är beläget på en höjdrygg vid slutet av Finn Malmgrens väg i gränsen till Nackareservatet och utgörs idag av bergshöjder med hällmarksskog. Här ligger en av de entréer med informationsskylt till Nackareservatet men även till Hammarbyrundans skid- och motionsspår. Området ligger ca 500 meter från Hammarbyhöjdens tunnelbanestation. Kringliggande bebyggelse utgörs i huvudsak av lamellhus i 3-4 våningar. Einar Mattsson har fått markanvisning på ett område inom rubricerad fastighet för att uppföra nya bostäder i form av hyresrätter. Det anvisade området är inte planlagt och ligger i utkanten av befintlig bebyggelse mot Nackareservatet. Bilagor: Planbeskrivning Samrådsredogörelse Plankarta med bestämmelser Granskningsutlåtande

2 SID 2 (12) Planområdets läge i stadsdelen Planförslaget möjliggör uppförande av två lamellhus i en solfjäderform innehållande ca 60 lägenheter med parkeringsgarage under ena huset samt en mindre markparkering. Byggnaderna uppförs i fyra våningar och placeras varsamt i naturmarken. Befintligt elljusspår, som går genom planområdet, kommer att läggas om då bebyggelsen placeras på sträckans läge över platån. Detaljplanen sändes ut på remiss och samråd 19 juli 31 augusti Under samrådet har 88 yttranden inkommit varav 55 är likalydande. Dessutom har listor med sammanlagt 257 namnunderskrifter mot förslaget lämnats in. Samrådsmöte hölls måndag den 20 augusti, kl på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning där ca 50 personer närvarade.

3 SID 3 (12) Flertalet, men inte alla, remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller bebyggelsens skala, placering och utformning, parkering och platsens naturvärden. Naturskyddsföreningen anser att platsen är olämplig för exploatering och att planen strider mot Stockholms stads Miljöprogram. Skönhetsrådet skriver att förslaget helt saknar förståelse för områdets karaktäristiska bebyggelsestruktur. Trafikkontoret anser att den föreslagna bebyggelsen kommer att påverka entrén till reservatet så att den blir mindre tydlig. Stadsmuseet menar att höjden och exploateringens omfattning av kulturmiljöskäl har en negativ inverkan på platsen. Stadsdelsnämnden anser att ny bebyggelse här måste utformas med stor varsamhet samt att gatuparkeringen behöver regleras. De flesta sakägare och övriga boende som framfört synpunkter önskar att bebyggelsen inte kommer till stånd med tanke på bland annat trafik- och parkeringssituationen, platsens natur- och rekreationsvärden samt närheten till befintlig bebyggelse. Efter plansamråd bearbetades planen i mindre omfattning och skickades sedan ut för granskning under perioden Under granskningen har 12 yttranden inkommit. De synpunkter som inkom under granskningen är i huvudsak desamma som inkom under samrådet. Inkomna synpunkter föranleder inga ändringar av förslaget. Kontoret föreslår att förslaget till detaljplan antas. Kontoret ställer sig positivt till projektet och bedömer att det är möjligt att exploatera platsen för nya bostäder. Projektet utgör ett positivt bostadstillskott till stadsdelen. Kontoret anser att planförslaget väl passar in i gatubilden och i naturmiljön med bibehållen tydlighet och orientering mot Nackareservatet och motionsslingan. Föreslagen bebyggelses placering, arkitektur och volym är ett utfall av avvägning mellan naturmiljön, platsens karaktär samt behovet av flera bostäder. Utlåtande Syfte och bakgrund Exploateringskontoret har inkommit med en begäran om planläggning för del av Hammarbyhöjden 1:1 för bostadsändamål. Marken, som är anvisad till Einar Mattsson, är belägen vid slutet av Finn Malmgrens Väg i Björkhagen och angränsar till ett stort och frekvent natur- och friluftsområde.

4 SID 4 (12) Flygbild över planområdet och omnejd Det har funnits stort intresse hos ett flertal byggherrar att bebygga platsen med bostäder. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan och kulturhistoriska värden I Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm definieras området som en del av den centrala stadens utvidgning med planering för en sammanhållen, tätare, mer mångsidig och levande stadsmiljö samt förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik. Värdet av den kulturhistoriska och karaktärsskapande bebyggelsen från olika epoker beaktas. Området gränsar även till ett större natur- och friluftsområde med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. I Stockholms byggnadsordning anges Björkhagen som smalhusstad. Byggnadsordningen framhåller att smalhusstädernas karaktär bevaras och utvecklas. Kompletteringen kan ske om husen anpassas till smalhusstadens skala och karaktär. Kommunala beslut i övrigt Stadsbyggnadsnämnden godkände den 16 juni 2011 startpromemorian för planläggning av ca 70 bostäder inom rubricerat planområde. Exploateringsnämnden beslutade den 26 augusti 2010 att till Aktiebolaget Grundstenen och Einar Mattsson Byggnads AB anvisa mark för bostadsändamål.

5 SID 5 (12) Befintliga förhållanden Det anvisade markområdet ligger i den norra delen av Björkhagen, där Finn Malmgrens Väg tar slut och naturen tar vid, i gränszonen till ett stort och sammanhängande natur- och friluftsområde med regionalt värde. Planområdet domineras av ett skogsbeklätt landskap som består av en mycket vacker naturmark med berg i dagen och uppvuxna träd. Platsen bedöms ha rekreativa värden och utgör en väl fungerande entré till Hammarbyrundans skid- och motionsspår i Nackareservatet. Planområdet ligger nära kollektivtrafik, ca 500 m från Hammarbyhöjdens tunnelbanestation. Närmaste mindre centrum med kommersiell service är Finn Malmgrens Plan ca 700 m bort. Ytterligare ca 1300 m bort ligger Globen och Gullmarsplan där det finns ett mycket bredare serviceutbud och kommersiellt centrum. Vy över planområdet sedd från Finn Malmgrens väg Planområdet sett från korsningen Finn Malmgrens väg/karlsborgsvägen

6 SID 6 (12) Planen Planen innebär att två lamellhus placeras kring den öppna bergsplatån och avslutar Finn Malmgrens väg norrut. Byggnaderna placeras i solfjäderform och kommer att innehålla ca 60 lägenheter, varav sex gruppboende. De uppförs i fyra våningar med indragna takvåningar och suterrängvåning i det östra huset. I förhållande till befintlig bebyggelse är husen något högre och bredare. Fasaderna utförs med träpanel, förslagsvis brandimpregnering av träpanel, som utseendemässigt kommer att smälta in bland träden och symboliserar ett ekologiskt byggande på naturens villkor och blir ett tillskott till stadsdelens typologi. Situationsplan Tvärsektion genom kullen Västra huset Östra huset

7 SID 7 (12) Till skillnad från befintlig planstruktur ligger bebyggelsen ej längs gatan, dock samverkar den med befintliga hus i avseendet att avsluta stadsbebyggelsen och blir en port till naturreservatet. Dessutom ger den en visuell upplevelse av gatans kontinuitet mot naturen samt öppnar för utblickar och passager för friluftslivet. Vy mot norr sedd från Finn Malmgrens väg Ett garage anläggs under det västra huset som inrymmer 30 p-platser varav två är handikapplatser samt fem mark p-platser i anslutning till gatan. Totalt kommer det att finnas 35 p-platser. Vy mot söder sedd från gården och reservatet, Wingårdh Arkitektkontor

8 SID 8 (12) Fasader och gavlar Taken är tudelade och utförs dels som pulpettak dels som takterrass. Pulpettaken, orienterade mot syd eller sydost, är inklädda med solpaneler. Under takets indragna högdel inryms ett övre etageplan med tillgång till takterrass. PLANPROCESSEN Samråd och granskning Planförslaget sändes ut på samråd 19 juli 31 augusti Under samrådet har 88 yttranden inkommit varav 55 är likalydande. Dessutom har listor med sammanlagt 257 namnunderskrifter mot förslaget lämnats in. Samrådsmöte hölls

9 SID 9 (12) måndag den 20 augusti, kl på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning där ca 50 personer närvarade. Flertalet, men inte alla, remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller bebyggelsens skala, placering och utformning, parkering och platsens naturvärden. Naturskyddsföreningen anser att platsen är olämplig för exploatering och att en bättre plats bör kunna hittas i Hammarbyhöjden. Föreliggande detaljplanen ligger i ett svagt avsnitt i Nacka-Värmdökilen. En ytterligare minskning av det gröna sambandets bredd bör undvikas. Föreningen förordar att förtätning sker närmare T-banestationen i Hammarbyhöjden. Vidare anser Naturskyddsföreningen att planen strider mot Stockholms stads Miljöprogram, delmål 4.2 Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas. Med hänsyn till Stockholms stads ansvar för sina ekmiljöer, inslaget av medelålders ekar i det aktuella planområdet och närheten till Nackareservatet där naturvärdena är höga, anser föreningen att det finns skäl att anta att den föreslagna detaljplanen strider mot Miljöbalken. Trafikkontoret anser att den föreslagna bebyggelsen kommer att påverka entrén till reservatet så att den blir mindre tydlig och en stor risk finns att bergsplatån mellan husen kommer att upplevas mer som gårdsmark än som allmän naturmark. Platsens höga läge, de stora nivåskillnaderna samt dess värde som entré till Nackareservatet gör den olämplig för bebyggelse om man inte vill få stor negativ påverkan på landskapsbild och rekreationsvärden. Stadsdelsnämnden skriver att det är av största vikt att en helhetsbedömning görs i en områdesplanering där det noga utreds var det kan vara lämpligt med ny bebyggelse och var naturen ska sparas. Förvaltningen anser att det varit bra om även denna detaljplan hade föregåtts av en områdesplanering. Vidare anser Stadsdelsnämnden att ny bebyggelse här måste utformas med stor varsamhet och att byggnadernas volym och placeringen av det östra huset bör utredas vidare. Någon form av reglering av gatuparkeringen är nödvändig för att nå målet i stadens framkomlighetsstrategi om 15 % lediga platser. Skönhetsrådet skriver att förslaget helt saknar förståelse för områdets karaktäristiska bebyggelsestruktur och den avgränsning som den befintliga bebyggelsen utgör i landskapet. Husens skala och utformning är helt främmande för platsen anser rådet, som avstyrker förslaget till detaljplan. Stadsmuseet menar att höjden och exploateringens omfattning av kulturmiljöskäl har en negativ inverkan på platsen. Framför allt bör hushöjderna minskas med hänsyn till områdets kulturhistoriska karaktär. De flesta sakägare och övriga boende som framfört synpunkter önskar att bebyggelsen inte kommer till stånd med tanke på bland annat trafik- och parkeringssituationen, platsens natur- och rekreationsvärden samt närheten till befintlig bebyggelse.

10 SID 10 (12) Efter plansamråd bearbetades planen i mindre omfattning. Miljöstationen i planområdets södra del vid Finn Malmgrens väg togs bort och ersattes med nedgrävda kasuner. Östra huset har flyttats några meter norrut och vridits upp något mot det västra huset. Planen skickades ut för granskning under perioden Under granskningen har 12 yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget eller har ingen erinran mot planförslaget dock inte Naturskyddsföreningen som avstyrker planförslaget. De flesta sakägare och övriga boende som framfört synpunkter önskar att bebyggelsens utformning och volym ses över eller att den inte kommer till stånd med tanke på bland annat trafik- och parkeringssituationen, platsens natur- och rekreationsvärden samt närheten till befintlig bebyggelse, störningar under byggnationen och dess konsekvenser samt skuggverkan på kolonilotter och försämrad biologisk mångfald. Kontoret bedömer att dessa frågor som företrädesvis är desamma som framförts under samråd har utretts och tagits hänsyn till i arbetet med planen. En mer fullständig redogörelse för de inkomna synpunkterna under samråd och granskning finns i bifogade samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Konsekvenser Naturmiljö Området ingår i det ekologiska kärnområdet Nackareservatet som här har ett relativt svagt avsnitt. Här finns inga höga naturvärden i form av äldre träd, död ved och dylikt. Exploateringen innebär dessutom att ett mindre område med temporärt stående vatten försvinner liksom några ekar och tallar. Vidare sker exploateringen i ett ekologiskt avsnitt, dvs en regional grön kil vars bredd minskar på en mycket kort sträcka från dagens ca 450 m till ca 400 m. Platsen har rekreativa värden och utgör en väl fungerande entré till Nackareservatet. Husens placering i form av en solfjädersform, tillsammans med tydliga gångvägar in i reservatet gör att entrén till reservatet kommer att vara fortsatt tydlig. En stor del av platån förblir obebyggd och allmänt tillgänglig, t.ex. för stadsdelens barn. Entréer till naturreservatet En av konsekvenserna av föreslagen bebyggelse är att en lokal entré till Nackareservatet och ett bostadsnära naturområde kommer att påverkas. Det är därför ytterst viktigt att nya entréer ska utformas så att de upplevs som allmänt tillgängliga. Gatans kontinuitet och utformning av gården mellan husen ut mot naturmarken har utformats med särskild omsorg som bjuder in mot hällarna och vidare mot reservatet. Tydligheten förstärks genom skyltning av entrén till friluftsområdet.

11 SID 11 (12) Landskapsbild/stadsbild Enligt utredningen, genomförd av WSP, påverkar föreslagen bebyggelse inga utpekade värdefulla kulturmiljöer eller fornlämningar. Husen kommer att vara en aning högre än befintliga hus och högre än omgivande träd då taken sticker upp över trädtopparna. På en kortare sträcka österut kommer naturkaraktär längs motionsspåret ersättas av bebyggelsekaraktär. Topografi, sluttningsvegetation och föreslaget fasadmaterial av trä kan minska det visuella intrycket av byggnaderna. Från Hammarbytoppen och dess sluttningar kommer bebyggelsen synas över trädtopparna och bli ett nytt lokalt landmärke. Synpunkter inkomna under samrådet eller granskningen som ej tillgodosetts Platsen är olämplig för exploatering Bygg på annan plats och bevara det värdefulla naturområdet. Bebyggelsens våningsantal minskas med minst ett våningsplan. Husen ska placeras parallellt med varandra och skjutas bakåt så långt det går mot Nackareservatets gräns. STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE Från de inkomna synpunkterna har en intressekonflikt mellan ny bostadsbebyggelse och områdets natur- och kulturmiljö, entrén till Nackareservatet, naturområdets fortsatta tillgänglighet och negativa konsekvenser för befintlig bebyggelse identifierats. Vidare har ett antal kritiska synpunkter framförts mot bebyggelsens utformning, höjd och skala samt risk för ökad biltrafik, parkeringsproblem och störningar. En överväldigande del av kringliggande boende är starkt negativa mot planförslaget och fordrar att föreslagen bebyggelse ska stoppas. Trots att ovanstående intressekonflikter har identifierats ställer kontoret sig positivt till projektet och bedömer att bostadsprojektet är genomförbart. Projektet är i linje med Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm och planområdet definieras som en del av den centrala stadens utveckling med planering för en sammanhållen, tätare, mer mångsidig och levande stadsmiljö. Projektet utgör ett positivt bostadstillskott till stadsdelen. Kontoret anser att planförslaget väl passar in i gatubilden och i naturmiljön med bibehållen tydlighet och orientering mot Nackareservatet och motionsslingan. Föreslagen bebyggelses placering, arkitektur och volym är ett utfall av avvägning mellan naturmiljön, platsens karaktär samt behovet av flera bostäder. Området har dessutom goda boendekvaliteter med god kollektivtrafikförsörjning. Kontoret är därtill, och av tidigare erfarenheter, medvetet om att förtätningar i befintliga boendemiljöer kan medföra förändringar vad gäller bl.a. biltrafik, störningar, parkering, och ianspråktagande av grönska eller naturmark, vilket är en naturlig del i en växande stad. Detta får vägas mot möjligheten att skapa nya bostäder i ett attraktivt läge.

12 SID 12 (12) En förtätning innebär dessutom i de flesta fall en stor påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön eller naturmiljön och i många fall upplevs den negativt. Denna påverkan måste i varje enskilt projekt vägas mot stadens övergripande mål att utveckla befintliga stadsdelar och tillgodose nya bostäder.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer