STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050"

Transkript

1

2 Strategisk agenda Sammanhållande system för alla som jobbar med metalliska material Agendan - Na:onell samling kring metalliska material Övergripande dokument, ledstjärna för arbetet Jernkontoret Gjuteriföreningen Svenskt Aluminium InnovAT- bearbetningsföretag

3 STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050

4

5 STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDEN VI LEDER TEKNIKUTVECKLINGEN Vår forskning och innova:on revolu:onerar tekniken i fram:dens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser. VI FÖDER KREATIVA INDIVIDER Vår arbetsmiljö s:mulerar människor ap utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår krea:vitet utmanar ständigt tankens gränser. VI SKAPAR MILJÖNYTTA Vår :llverkning använder resurser så effek:vt ap inget annat än samhällsnyuga produkter lämnar företagen. Våra ambi:oner utmanar ständigt det möjligas gränser.

6 Agendans vision 2025 Svensk metallindustri ska vara en väl känd och vikeg möjliggörare i världens strävan ai forma en bäire framed. Det betyder ap dess erbjudanden :ll kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innova:va människor. Sam:digt har :llverkningsmetoderna ep så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

7 Nationell samling kring metalliska material En strategisk forsknings- och innovationsagenda 1. Utveckla erbjudandet 2. Öppna värdekedjan 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten 5. Öka resurseffekeviteten 6. Minska miljöpåverkan 7. Öka airakeviteten och kompetensen

8

9

10 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material ska förverkliga agendans vision och finansiera, driva och/ eller mäkla insatser som strävar mot målen. SäPer därför effektmål och effektlogik för vart och ep av agendans sju områden.

11 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material 113 MSEK (plus minst lika mycket från näringslivet) 40+ MSEK/år 2017, 2018, Ambi:onen är ap det ska fortsäpa på den nivån Styrelse, agendaråd, programkontor (c:a :o personer %)

12 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material Insatser Ak:viteter Strategiska projekt Utlysningar Samarbeten med andra SIP Programkontoret Administra:on/ledning Projektstöd Mäkleri Kommunika:on

13

14 Metalliska materials SMF- nätverk Stål & Verkstad Material Business Center

15 Tidigare utlysningar Hösten F&U- projekt, 2 förstudieprojekt Våren F&U- projekt, 11 förstudieprojekt Hösten Gemensam utlysning med LIGHTer 3 F&U- projekt

16 A Verktyg/plattformar för global trendspaning Pilot för verktyg testat på Kina (Vem gör vad var i Kina?) Nya erbjudanden i form av nya och utökade B applikationsområden Co- fri hårdmetall för Nya material för CSP och Gen metallfräsning och IV (ALSTEr) bergborrning (NoCo) Additiv tillverkning för att ta Utmattningsresistenta Främja användning av fram nya produkttyper material med god skärbarhet duplexa stål inom O&G (ADDING) (MACHINOPT fas 1) (AVON) 1. Utveckla erbjudandet! Nya erbjudanden i form av nya tjänster och C mervärden Verktyg för att bedöma potential och risk för nya D erbjudanden E Verktyg för att interagera bättre med kunden Metod för att prediktera Guidelines vid svetsning av Processer för utveckling av hållfasthetsegenskaper duplexa rostfria stål kundvärde (CustoVal) (DEFMOD) (DUPLEXWELD) Definiera processfönster vid Processer för bedömning av fabrikation i duplexa stål nya erbjudanden (CusoVal) (AVON) Guidelines vid svetsning av Klassning av kundbehov och duplexa rostfria stål nytta (CustoVal) (DUPLEXWELD) Ny värdeskapande teknik (ADDING) 1. Utveckla erbjudandet Nya erbjudanden baserade på restprodukter och F restenergier Slaggasfaltprodukter med Gjuterisand som produkt till tillhörande produktblad klara betongindustrin (ÅGREN) (SLAGPHALT) Arbetssätt för att utnyttja standardisering mera G proaktivt H Samverkan kring erbjudanden Bred samverkan om användning av slagg för vattenrening (I- SLAG) 2. Öppna värdekedjan! Beslutsstöd och verktyg för kvalificerad A användning av avancerade material B Verktyg som underlättar design med nya material Teknik för egna eller kunders processer för att C bättre utnyttja avancerade materials fördelar Plattform/verktyg/stöd för SMFs att inleda D forskningssamarbeten med institut/högskola och Utredda möjligheter att förbättra skärbarhet hos Guidelines vid svetsning av avancerade material Processfönster för duplexa duplexa rostfria stål (MACHINOPT) stål AVON) (DUPLEXWELD) Databas för utveckling av nya Additiv teknik som möjliggör Ersättning av Mo i gjutgods rostfria stål (FROST) nya designkoncept (ADDING) (CastDesign) Modeller för Guidelines vid svetsning av Nya sintringsmetoder komponentprestanda duplexa rostfria stål (ComPreSint) (CastDesign) (DUPLEXWELD) Guidelines vid svetsning av duplexa rostfria stål (DUPLEXWELD) Värmebehandlingsfönster för konstruktörer (AVON) 2. Öppna värdekedjan större företag E vertikal samverkan i värdekedjan Vertikal samverkan stålverk - avloppsrening (I- SLAG) 3. Öka material- utvecklings- takten! Materialmodell för Ökad förståelse för hur egenskaper skapas och deformationsprocesser och A koppling till hållfasthet Rostfria stål - Skärbarhet - slaggbild beror av processparametrarna. (DEFMOD) temperaturpåverkan (FROST) Tråddragning (NGWire) (MACHINOPT) Sammankopplade materialmodeller över olika tid- B Ny databas för rostfria stål och längdskalor (FROST) Ny databas för utveckling av C Nya eller förbättrade materialutvecklingsverktyg framtidens rostfria stål (FROST) Avancerad mätteknik för att validera modeller över D olika tid och längdskalor Användning av PM för att Processteknik för att skräddarsy egenskaper och Nya pressning och Kokillmetallurgi som skräddarsy E sintringsprocesser för PM möjliggör nya högentropibeläggningar skapa egenskaper på nya sätt. (ComPreSint) legeringskoncept (MOLDMET) (HELCOAT) Metoder att snabbt validera materialprestanda Online analys för övervakning F av mikrostrukturer under eller analys varmvalsning (REMOMIC) Behov att bearbeta Arbetssätt som får in "verklighetens randvillkor" i G avancerade material materialutvecklingen (MACHINPOT fas 1) Utveckling av nya Nya materialstrategier genom Utveckling av nya material eller nya aluminabildande PM för beläggningar, H högtemperaturmaterial Nya typer av hårdmetall alternativ till Co- haltiga legeringsstrategier (ALSTEr) (NoCo) stelliter (HELCOAT) Metoder för att substituera kritiska Ersättning av Co i hårdmetall I legeringsämnen (NoCo) Inverkan av värmebehandling på nitrider i duplexa stål Pulvermetallurgi (ComPreSint) Gjutjärn (CastDesign) (AVON) 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten! Ökad förståelse för vilken processvariation som A kan tolereras för att nå sökta materialegenskaper Metoder för robust, kostnadseffektiv och B kontinuerlig mätning Styrsystem som länkar kvalitetsbrister till C processparametrar längs hela kedjan och kan optimera mot olika mål Teknik och provningsmetoder för ökad D automatisering Teknik för att flexibelt kunna byta mellan olika E råvaror/insatsvaror och energislag F Flera (process)vägar till samma mål G Metoder för att förutsäga och underlätta underhåll Processvariationer vid Toleransfönster vid svetsning Modeller och försök för Modeller och försök för plåt Modeller och försök för gjutning och varmbearbetning av duplexa rostfria stål tråddragning NGWire) och bandvalsning (ProfRoll) trådvalsning(optiroll) (Center DP) (DUPLEXWELD) Förbättrad sensorteknik för Myonteknik för Online teknik för nedsmältningsgrad, kemi och Radarbaserad metod för Provtagning för densitetsmätning i masugn mikrostrukturkarakterisering temperatur i ljusbågsugn temperaturmätning i ugn inneslutsningsbedömning i och lågshaktugn (JoSEn - 4. Öka flexibiliteten vid varmvalsning (REMOMIC) (JoSEn - Processtyrning LB) (JoSEn - OPTIR) Al smältor (AluPre) Myonteknik) Sammanlänkning av kvalitetsfrågor vid gjutning Processparametrar i och varmbearbetning tråddragning (NGWire) (CenterDP) Sensorer för att öka Bättre styrning av automatiskering av Ökad ugnsautomatisering kylningsförlopp (JoSEn - ljusbågsugn (JoSEn- genom värmningsoptimering Impinging Jet) Processtyrning LB) (JoSEn - OPTIR) Legeringsutbyte vid gjutning (CastDesign) Användning av processgaser Ny metod för produktion av Alternativ processväg med att ersätta primärenergi och Gaskylning som alternativ till järn från malm och Betning och alternativ till Nya sintringsstrategier stränggjutningskokill som Olika valsningsstrategier för reduktionsmedel (JoSEn - vattenkylning (JoSEn - järnhaltiga restprodukter betning (TubeSurf) (ComPreSint) reaktor (MOLDMET) långa produkter (OptiRoll) Optimering processgaser) Impinging Jet) (JoSEn - IRONARC) Möjlighet att hantera kortare series och snabbare H omställning Riskbedömningar för kritiska rå- och insatsvaror, I exempelvis legeringsämnen Effektiva changeoverprocedurer vid tråddragningb (NGWire) Gjutrörssimulering som Möjliggör korta serier genom möjliggör snabbare additiv tillverkning (ADDING) omställning (FLOWFLEX) Mätteknik för att detektera Metoder och teknik för ökad materialutbyte, A kvalité och produktivitet Utbytesförbättring Utbytesförbättring valsning Utbytesförbättring valsning Onlineteknik för egenskapsbevakning vid Ökad produktivitet i ljusbågsugn (JoSEn - sprickor på stränggjutna stålämnen i varmt tillstånd och minska kassationerna (JoSEn - Visualisering Ökning av gjutna änmes ytkvalité (JoSEn - Bättre materialutbyte genom legering i senare skede i Hög materialutbyte med PM Förbättrad Al kvalite genom slaggmätning och elektromagnetisk omrörning Bättre kvalitet med optimerad Optimeringsmöjligheter i kedjan gjutning- tråddragning (NGWire) av plåt och band (Profroll) långa produkter (Optiroll) varmvalsning (REMOMIC) Processtyrning LB) ytsprickor) Oscillationsmärken) kokill (MODMET) för beläggningar (HELCOAT) (AluPre) gjutrörsdesign (FLOWFLEX) varmbearbetning (CenterDP) Styrsystem som kan optimera mot B resurseffektivitet Möjligheter med mer dynamisk styrning av Modifiering av stickschemor Modifiering av stickschemor svavelrening (JoSEn - vid valsning (PROFROLL) vid valsning (OptiRoll) Svavelrening) Gasreformering och Metoder för en optimerad användning av C processgaser och energiflöden Lätta, starka, hållbara material som minskar D resursanvändningen 5. Öka resurs- Metoder för att optimera material och design effektiviteten! E under hela livslängden membranprocesser för att möjliggöra användning av processgaser (JoSEn - Processgaser) Möjlighet till återvinning av energi från kylning av hett gods (JoSEn - Impinging Jet) Utvinna vätgas ur syntesgas och använda för reduktion av metallpulver (JoSEn - PROBIOSTÅL) 5. Öka resurseffekeviteten F Verktyg för riskanalyser kopplade till resurser Verktyg för hållbarhetsanalys av projekt (SUSTAIN) Metoder och teknik för att förbättra återvinning av G metalliska material Metoder för ökad Minskning av koks- och recirkulation av LD- slagg till malmförbrunkning genom Minskad råvaruanvändning Minskad användning av koks H Metoder för att minska användning av råvaror masugnen som minskar minskad utgående stoft från tack vare återvinning från genom DRI integrerad med Ersätta koks för reducering av Minskad användning av förbrukning av kalk och koks masugnar (JoSEn - Minskad slam och stoft (JoSEn - Smart biomassförgasning (JoSEn - järnmalm med biokol (JoSEn - jungfrulig sand i (JoSEn - P- SLAGG) stoftmängd masugn) återvinning) BioDRI) PROBIOSTÅL) betongindustrin (ÅGREN) Ökad energieffektivitet Ökad energieffektivet genom Ökad energieffektivitet vid Ökad energieffektivitet I Metoder och tekniker för ökad energieffektivet Öka energieffektivitet vid Ökad energieffektivet i genom användning av ökad varmchargeinrg till stränggjutning genom genom bättre avsvavling av råjärn (JoSEn - ljusbågsugn (JoSEn - processgaser (JoSEn - vals ning (JoSEn - vis ualis ering minskad efterbehandling värmningskontroll i ugnar Svavelrening) Processstyrning LB) Optimering Processgaser) ytsprickor) (JoSEn - Oscillationsmärken) (JoSEn - OPTIR) Metod för tillsats av Tekniska förutsättningar för bioagglomerat i masugnen järnproduktion utan koks för minskad koksförbrukning. Minskad användning av (JoSEn - IRONARC) (JoSEn - BIO- Agglomerat) råvaror med PM (HELCOAT) Myonteknik för Metod för tillsats av densitetsmätning i masugn bioagglomerat i masugnen och lågshaktugn för ökad Ökad energieffektivitet för ökad energieffektivisering energieffektivitet vid järn och genom energiätervinning vid (jämvikten förskjuts) (JoSEn - ferrokrom- tillverkning (JoSEn - kylning (JoSEn - Impinging Jet) BIO- Agglomerat) Myonteknik) Nyttiggörande av finkorniga Teknik och beslutsstöd för att nyttiggöra A restenergier och restprodukter Nyttiggörande av processgaser (JoSEn - restprodukter från malmbaserad stålframställning (JoSEn - Nyttiggörande av slagger för Möjligheter att ta vara på lågvärdig överskottsvärme från gjutprocesser (JoSEn - Avsättningsaltrenativ för den separerade forsforrika fraktion ur LD- slagg (JoSEn - P- Tekniska förutsättningar att ta vara på järnhaltiga restprodukter i ny process Processgaser) Smart återvinning) nya produkter (I- SLAG) Överskott gjutprocesser) SLAGG) (JoSEn - IRONARC) Verktyg för bedömning av metall- och B restprodukters miljöpåverkan över livscykeln Förstudier metall- produkters miljöpåverkan (SUSTAIN) 6. Minska miljö- påverkan! C Verktyg för riskanalyser kopplade till ekosystem Förstudier metall- produkters miljöpåverkan (SUSTAIN) Minskad koldioxidutsläpp Minskade utsläpp av CO2 frön genom minskad Minskning av CO2 utsläpp masugnen genom minskad Metoder och teknik för att minska utsläpp av D energianvändning vid Minskning av CO2 utsläpp genom bioförgasning för koksförbrukning och ökad Tekniker för CO2 avskiljning i växthusgaser Användning av slagg i råjärnsframställning (JoSEn - genom biobaserad DRI värmebehandlings ugnar energieffektivitet (JoSEn - BIO- processgaser (JoSEn - vägbeläggning (SLAGPHALT) P- SLAGG) process (JoSEn - BioDRI) (JoSEn - PROBIOSTÅL) Agglomerat) Optimering processgaser) Användning av slagg för att Minskad stoftutstäpp (JoSEn - Metoder och teknik för att minska utsläpp till luft, E Minskad användning av toxisk minska utsläpp från Minskad stoftmängd mark och vatten 6. Minska miljöpåverkan Co (NoCo) reningsverk (I- SLAG) masugnar) F Metoder och teknik för att minska industribuller Minskat avfall genom ökad Minskad deponi av återcircukulering av G Teknik för att minska uppkomst av avfall zinkhaltigt material (JoSEn - restprodukter från Slagg som produkt Minskad stoftmängd stålframställning (JoSEn - Förstudie - betningsalternativ (SLAGPHALT) masugnen) Smart återvinning) (TubeSurf) Tvärvetenskapliga och tvärsektoriella metoder och H teknik för att nyttiggöra industrins restprodukter Moderna verktyg för att interagera med A processerna Organisationsformer och incitamentsstrukturer B som främjar rationaliseringar och kompetensutveckling. 7. Öka Teknik och design för att förbättra den C kompetensen psykofysiska arbetsmiljön och Förståelse för sociala strukturers betydelse för attraktiviteten D kreativitet, produktivitet, förändringsarbete och! välmående. Verktyg/arbetssätt för att attrahera unga till E metallindustrin F Tvärvetenskaplig forskarskola etablerad. Överkritiska forskningsmiljöer som attraherar G talanger (kan vara högskola, institut och företag) Modellering inkopplad i Tråddragning (NGWire) gjutprocessen (FLOWFLEX) Summer school för att Testbänk för tråddragning på attrahera studenter till högskola (NGWire) metallindustrin (P- MARSS) 7. Öka airakeviteten och kompetensen

17 DuplexWeld Duplexa rosmria stål är ep produktområde som växer snabbt och har fördelar som högre hållfasthet och bäpre motstånd mot spänningskorrosion jämfört med austeni:ska standardstål. Duplexa stål har god svetsbarhet men mikrostrukturen ener svetsning måste vara balanserad för op:mala egenskaper Projektet tar fram ep datoriserat verktyg för svetsrekommenda:oner som minskar :den för framtagning av WPS och därmed produktutveckling

18 ADDING Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning

19 I SAMARBETE MED VÅRT MÅL Vi vill hjälpa dig ap iden:fiera, lära dig om och välja passande material och bearbetningsmetoder samt leverantörer av dessa. Layout för specifik Material- eller Bearbetningsmetod KORT BESKRIVNING DATABASEN Genom en bred kunskapsdatabas :llhandhåller vi informa:on u:från poten:ella användares önskemål och behov. ILLUSTRATION / VIDEO ORDLISTA FAKTAINNEHÅLLET Innehållets pålitlighet och opar:skhet är säkrat genom samarbete med akademi, forskningsins:tut och branschorganisa:oner. LEGOLEVERANTÖRER ALTERNATIV MASKINLEVERANTÖRER PUBLIKATIONER KONSULTBYRÅER REFERENSBILDER UTBILDARE TEKNISK DATA PRODUKTIONSINDEX* SÖKFUNKTIONERNA Avancerade sökfunk:oner hjälper dig ap iden:fiera material och bearbetningsmetoder. MATERIAL MILJÖINDEX BILDARKIVET Genom referensbilder kan du se hur andra valt ap framställa sina detaljer. UTGÅNGSFORMAT METODER STYRKOR SERIESTORLEKAR DIMENSIONER SVAGHETER LEVERANTÖRERNA Vardera material och metod är kopplad :ll leverantörer med relevanta tjänster och produkter. Copyright All Rights Reserved DJUP BESKRIVNING LEVERANTÖR * Endast relevant för bearbetningsmetoder Manufacturing Guide Kungsholmsgatan Stockholm

20 AvoN Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål Nyckeln :ll framgången med duplexa stål är ap de legeras med kväve för ap ge bra egenskaper även ener svetsning. DePa ställer krav på korrekt värmebehandling för ap undviker ap nitrider bildas En del av standards dagen kräver värmebehandlingar som är direkt olämpliga Projektet tar fram en modell för ap förutsäga den korrekta värmebehandlingsfönstret och skapar illustra:va exempel Projektet avslutas med ep seminarium med stålproducenter och stålanvändare och skall ge input :ll standardiseringsarbete inom ISO och NORSOK.

21 SLAGPHALT Plats för stor bild Bransch- och sektorsöverskridande forskning och samarbete för ap skapa förutsäpningar för nyuggörande av metallindustrins slagger Stålslagg är basiskt, bitumen surt, ger unika produkter för beständigare och slitstarka vägar Alla tekniska (t.ex. skjuvhålllfasthet, vidhänning) och miljörelaterade (resurseffek:v, färre par:klar, tystare), fördelar med slaggasfalt ska kunna utnypjas hpp://www.metalliskamaterial.se/sv/ forskning/slaggasfaltens- fordelar- diskuterades- pa- seminarium/ Slaggproducenter Befesa ScanDust AB Höganäs Sweden AB Outokumpu Stainless AB Ovako Bar AB Ovako Hofors AB SSAB Merox AB Uddeholms AB Vargön Alloys AB Slaggprocessare Harsco Metals Sweden AB Asfaltanvändare NCC Roads AB PEAB Asfalt AB Sandahls Grus & Asfalt AB Skanska Sverige AB Svevia AB Myndighet Trafikverket och VTI Testumörare VTI Projektledare LindsKAN AB Koordinator Jernkontoret

22 NoCo Ett materialgenomatiskt angreppsätt på substitution Användning av ICME (Integrated Computa:onal Materials Engineering) för ap utvärdera alterna:va bindefaser i hårdmetall Utveckling av en metod för ap förkorta led:der vid utveckling av nya hårdmetaller och i förlängning även andra material Poten:al ap ersäpa kobolt (Co) som är toxiskt och en kri:sk råvara

23 ALSTEr Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion Målet är ap utveckla nya legeringar med bäpre korrosionsmotstånd i salt- och metallsmältor AngreppsäP inkluderar termodynamik provsmältor högtemperaturexponeringar erosion analys Tillämpning för bl.a. CSP (Concentrated Solar Power)

24

25

26 Webben Ständigt flöde av nyheter och inbjudningar Beskrivningar av vad som pågår inom och utanför programmet, inom området metalliska material Möjligheter ap anmäla sig, kontakta projektstöd, hipa räp person eller ins:tu:on snabbt

27 Webben Se :ll ap få relevanta aktörer ap beskriva sig på vår webb! Skicka in idéer och förslag blankep finns på webben, vanligt mail duger också

28

29 Fler idéer om metaller Programkonferens för Metalliska material och JoSEn Utlysningar i båda programmen Projektparad Idépresenta:oner Tid: 4-5 mars 2015 Plats: Runö Möten & Events, Åkersberga Mer info och anmälan:

30 Utlysning våren 2015 Fokus på Steg 3 och 4 i Agendan 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten Öppnar den 4 mars 2015 Presenteras i samband med konferensen Fler idéer om metaller

31

Stålindustrin gör mer än stål

Stålindustrin gör mer än stål HANDBOK Stålindustrin gör mer än stål Handbok för restprodukter 2012 Denna handbok presenterar de material som produceras parallellt med ståltillverkningen. Svensk stålindustri medverkar till ökad resurseffektivitet

Läs mer

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö...

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö... Innehåll Vi föder kreativa individer... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 23 Utmärkelser... 25 Rekrytering

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision Stålboken En starkare, lättare och mer hållbar värld SSABs vision Stålboken Innehåll Världen behöver stål 4 Så används stål 5 SSAB i stålvärlden 8 SÅ GÖR VI STÅL Malmbaserat råjärn och stål 10 Skrotbaserat

Läs mer

Den elektroniska motorvägen - från bygge till hygge

Den elektroniska motorvägen - från bygge till hygge Den elektroniska motorvägen - från bygge till hygge Strategisk forsknings- och innovationsagenda för träförädling Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 SAMVERKAN OCH SYNERGI MED ANDRA AGENDOR... 6

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer