STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050"

Transkript

1

2 Strategisk agenda Sammanhållande system för alla som jobbar med metalliska material Agendan - Na:onell samling kring metalliska material Övergripande dokument, ledstjärna för arbetet Jernkontoret Gjuteriföreningen Svenskt Aluminium InnovAT- bearbetningsföretag

3 STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION 2050

4

5 STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDEN VI LEDER TEKNIKUTVECKLINGEN Vår forskning och innova:on revolu:onerar tekniken i fram:dens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser. VI FÖDER KREATIVA INDIVIDER Vår arbetsmiljö s:mulerar människor ap utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår krea:vitet utmanar ständigt tankens gränser. VI SKAPAR MILJÖNYTTA Vår :llverkning använder resurser så effek:vt ap inget annat än samhällsnyuga produkter lämnar företagen. Våra ambi:oner utmanar ständigt det möjligas gränser.

6 Agendans vision 2025 Svensk metallindustri ska vara en väl känd och vikeg möjliggörare i världens strävan ai forma en bäire framed. Det betyder ap dess erbjudanden :ll kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innova:va människor. Sam:digt har :llverkningsmetoderna ep så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

7 Nationell samling kring metalliska material En strategisk forsknings- och innovationsagenda 1. Utveckla erbjudandet 2. Öppna värdekedjan 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten 5. Öka resurseffekeviteten 6. Minska miljöpåverkan 7. Öka airakeviteten och kompetensen

8

9

10 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material ska förverkliga agendans vision och finansiera, driva och/ eller mäkla insatser som strävar mot målen. SäPer därför effektmål och effektlogik för vart och ep av agendans sju områden.

11 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material 113 MSEK (plus minst lika mycket från näringslivet) 40+ MSEK/år 2017, 2018, Ambi:onen är ap det ska fortsäpa på den nivån Styrelse, agendaråd, programkontor (c:a :o personer %)

12 Det strategiska innovations- programmet Metalliska material Insatser Ak:viteter Strategiska projekt Utlysningar Samarbeten med andra SIP Programkontoret Administra:on/ledning Projektstöd Mäkleri Kommunika:on

13

14 Metalliska materials SMF- nätverk Stål & Verkstad Material Business Center

15 Tidigare utlysningar Hösten F&U- projekt, 2 förstudieprojekt Våren F&U- projekt, 11 förstudieprojekt Hösten Gemensam utlysning med LIGHTer 3 F&U- projekt

16 A Verktyg/plattformar för global trendspaning Pilot för verktyg testat på Kina (Vem gör vad var i Kina?) Nya erbjudanden i form av nya och utökade B applikationsområden Co- fri hårdmetall för Nya material för CSP och Gen metallfräsning och IV (ALSTEr) bergborrning (NoCo) Additiv tillverkning för att ta Utmattningsresistenta Främja användning av fram nya produkttyper material med god skärbarhet duplexa stål inom O&G (ADDING) (MACHINOPT fas 1) (AVON) 1. Utveckla erbjudandet! Nya erbjudanden i form av nya tjänster och C mervärden Verktyg för att bedöma potential och risk för nya D erbjudanden E Verktyg för att interagera bättre med kunden Metod för att prediktera Guidelines vid svetsning av Processer för utveckling av hållfasthetsegenskaper duplexa rostfria stål kundvärde (CustoVal) (DEFMOD) (DUPLEXWELD) Definiera processfönster vid Processer för bedömning av fabrikation i duplexa stål nya erbjudanden (CusoVal) (AVON) Guidelines vid svetsning av Klassning av kundbehov och duplexa rostfria stål nytta (CustoVal) (DUPLEXWELD) Ny värdeskapande teknik (ADDING) 1. Utveckla erbjudandet Nya erbjudanden baserade på restprodukter och F restenergier Slaggasfaltprodukter med Gjuterisand som produkt till tillhörande produktblad klara betongindustrin (ÅGREN) (SLAGPHALT) Arbetssätt för att utnyttja standardisering mera G proaktivt H Samverkan kring erbjudanden Bred samverkan om användning av slagg för vattenrening (I- SLAG) 2. Öppna värdekedjan! Beslutsstöd och verktyg för kvalificerad A användning av avancerade material B Verktyg som underlättar design med nya material Teknik för egna eller kunders processer för att C bättre utnyttja avancerade materials fördelar Plattform/verktyg/stöd för SMFs att inleda D forskningssamarbeten med institut/högskola och Utredda möjligheter att förbättra skärbarhet hos Guidelines vid svetsning av avancerade material Processfönster för duplexa duplexa rostfria stål (MACHINOPT) stål AVON) (DUPLEXWELD) Databas för utveckling av nya Additiv teknik som möjliggör Ersättning av Mo i gjutgods rostfria stål (FROST) nya designkoncept (ADDING) (CastDesign) Modeller för Guidelines vid svetsning av Nya sintringsmetoder komponentprestanda duplexa rostfria stål (ComPreSint) (CastDesign) (DUPLEXWELD) Guidelines vid svetsning av duplexa rostfria stål (DUPLEXWELD) Värmebehandlingsfönster för konstruktörer (AVON) 2. Öppna värdekedjan större företag E vertikal samverkan i värdekedjan Vertikal samverkan stålverk - avloppsrening (I- SLAG) 3. Öka material- utvecklings- takten! Materialmodell för Ökad förståelse för hur egenskaper skapas och deformationsprocesser och A koppling till hållfasthet Rostfria stål - Skärbarhet - slaggbild beror av processparametrarna. (DEFMOD) temperaturpåverkan (FROST) Tråddragning (NGWire) (MACHINOPT) Sammankopplade materialmodeller över olika tid- B Ny databas för rostfria stål och längdskalor (FROST) Ny databas för utveckling av C Nya eller förbättrade materialutvecklingsverktyg framtidens rostfria stål (FROST) Avancerad mätteknik för att validera modeller över D olika tid och längdskalor Användning av PM för att Processteknik för att skräddarsy egenskaper och Nya pressning och Kokillmetallurgi som skräddarsy E sintringsprocesser för PM möjliggör nya högentropibeläggningar skapa egenskaper på nya sätt. (ComPreSint) legeringskoncept (MOLDMET) (HELCOAT) Metoder att snabbt validera materialprestanda Online analys för övervakning F av mikrostrukturer under eller analys varmvalsning (REMOMIC) Behov att bearbeta Arbetssätt som får in "verklighetens randvillkor" i G avancerade material materialutvecklingen (MACHINPOT fas 1) Utveckling av nya Nya materialstrategier genom Utveckling av nya material eller nya aluminabildande PM för beläggningar, H högtemperaturmaterial Nya typer av hårdmetall alternativ till Co- haltiga legeringsstrategier (ALSTEr) (NoCo) stelliter (HELCOAT) Metoder för att substituera kritiska Ersättning av Co i hårdmetall I legeringsämnen (NoCo) Inverkan av värmebehandling på nitrider i duplexa stål Pulvermetallurgi (ComPreSint) Gjutjärn (CastDesign) (AVON) 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten! Ökad förståelse för vilken processvariation som A kan tolereras för att nå sökta materialegenskaper Metoder för robust, kostnadseffektiv och B kontinuerlig mätning Styrsystem som länkar kvalitetsbrister till C processparametrar längs hela kedjan och kan optimera mot olika mål Teknik och provningsmetoder för ökad D automatisering Teknik för att flexibelt kunna byta mellan olika E råvaror/insatsvaror och energislag F Flera (process)vägar till samma mål G Metoder för att förutsäga och underlätta underhåll Processvariationer vid Toleransfönster vid svetsning Modeller och försök för Modeller och försök för plåt Modeller och försök för gjutning och varmbearbetning av duplexa rostfria stål tråddragning NGWire) och bandvalsning (ProfRoll) trådvalsning(optiroll) (Center DP) (DUPLEXWELD) Förbättrad sensorteknik för Myonteknik för Online teknik för nedsmältningsgrad, kemi och Radarbaserad metod för Provtagning för densitetsmätning i masugn mikrostrukturkarakterisering temperatur i ljusbågsugn temperaturmätning i ugn inneslutsningsbedömning i och lågshaktugn (JoSEn - 4. Öka flexibiliteten vid varmvalsning (REMOMIC) (JoSEn - Processtyrning LB) (JoSEn - OPTIR) Al smältor (AluPre) Myonteknik) Sammanlänkning av kvalitetsfrågor vid gjutning Processparametrar i och varmbearbetning tråddragning (NGWire) (CenterDP) Sensorer för att öka Bättre styrning av automatiskering av Ökad ugnsautomatisering kylningsförlopp (JoSEn - ljusbågsugn (JoSEn- genom värmningsoptimering Impinging Jet) Processtyrning LB) (JoSEn - OPTIR) Legeringsutbyte vid gjutning (CastDesign) Användning av processgaser Ny metod för produktion av Alternativ processväg med att ersätta primärenergi och Gaskylning som alternativ till järn från malm och Betning och alternativ till Nya sintringsstrategier stränggjutningskokill som Olika valsningsstrategier för reduktionsmedel (JoSEn - vattenkylning (JoSEn - järnhaltiga restprodukter betning (TubeSurf) (ComPreSint) reaktor (MOLDMET) långa produkter (OptiRoll) Optimering processgaser) Impinging Jet) (JoSEn - IRONARC) Möjlighet att hantera kortare series och snabbare H omställning Riskbedömningar för kritiska rå- och insatsvaror, I exempelvis legeringsämnen Effektiva changeoverprocedurer vid tråddragningb (NGWire) Gjutrörssimulering som Möjliggör korta serier genom möjliggör snabbare additiv tillverkning (ADDING) omställning (FLOWFLEX) Mätteknik för att detektera Metoder och teknik för ökad materialutbyte, A kvalité och produktivitet Utbytesförbättring Utbytesförbättring valsning Utbytesförbättring valsning Onlineteknik för egenskapsbevakning vid Ökad produktivitet i ljusbågsugn (JoSEn - sprickor på stränggjutna stålämnen i varmt tillstånd och minska kassationerna (JoSEn - Visualisering Ökning av gjutna änmes ytkvalité (JoSEn - Bättre materialutbyte genom legering i senare skede i Hög materialutbyte med PM Förbättrad Al kvalite genom slaggmätning och elektromagnetisk omrörning Bättre kvalitet med optimerad Optimeringsmöjligheter i kedjan gjutning- tråddragning (NGWire) av plåt och band (Profroll) långa produkter (Optiroll) varmvalsning (REMOMIC) Processtyrning LB) ytsprickor) Oscillationsmärken) kokill (MODMET) för beläggningar (HELCOAT) (AluPre) gjutrörsdesign (FLOWFLEX) varmbearbetning (CenterDP) Styrsystem som kan optimera mot B resurseffektivitet Möjligheter med mer dynamisk styrning av Modifiering av stickschemor Modifiering av stickschemor svavelrening (JoSEn - vid valsning (PROFROLL) vid valsning (OptiRoll) Svavelrening) Gasreformering och Metoder för en optimerad användning av C processgaser och energiflöden Lätta, starka, hållbara material som minskar D resursanvändningen 5. Öka resurs- Metoder för att optimera material och design effektiviteten! E under hela livslängden membranprocesser för att möjliggöra användning av processgaser (JoSEn - Processgaser) Möjlighet till återvinning av energi från kylning av hett gods (JoSEn - Impinging Jet) Utvinna vätgas ur syntesgas och använda för reduktion av metallpulver (JoSEn - PROBIOSTÅL) 5. Öka resurseffekeviteten F Verktyg för riskanalyser kopplade till resurser Verktyg för hållbarhetsanalys av projekt (SUSTAIN) Metoder och teknik för att förbättra återvinning av G metalliska material Metoder för ökad Minskning av koks- och recirkulation av LD- slagg till malmförbrunkning genom Minskad råvaruanvändning Minskad användning av koks H Metoder för att minska användning av råvaror masugnen som minskar minskad utgående stoft från tack vare återvinning från genom DRI integrerad med Ersätta koks för reducering av Minskad användning av förbrukning av kalk och koks masugnar (JoSEn - Minskad slam och stoft (JoSEn - Smart biomassförgasning (JoSEn - järnmalm med biokol (JoSEn - jungfrulig sand i (JoSEn - P- SLAGG) stoftmängd masugn) återvinning) BioDRI) PROBIOSTÅL) betongindustrin (ÅGREN) Ökad energieffektivitet Ökad energieffektivet genom Ökad energieffektivitet vid Ökad energieffektivitet I Metoder och tekniker för ökad energieffektivet Öka energieffektivitet vid Ökad energieffektivet i genom användning av ökad varmchargeinrg till stränggjutning genom genom bättre avsvavling av råjärn (JoSEn - ljusbågsugn (JoSEn - processgaser (JoSEn - vals ning (JoSEn - vis ualis ering minskad efterbehandling värmningskontroll i ugnar Svavelrening) Processstyrning LB) Optimering Processgaser) ytsprickor) (JoSEn - Oscillationsmärken) (JoSEn - OPTIR) Metod för tillsats av Tekniska förutsättningar för bioagglomerat i masugnen järnproduktion utan koks för minskad koksförbrukning. Minskad användning av (JoSEn - IRONARC) (JoSEn - BIO- Agglomerat) råvaror med PM (HELCOAT) Myonteknik för Metod för tillsats av densitetsmätning i masugn bioagglomerat i masugnen och lågshaktugn för ökad Ökad energieffektivitet för ökad energieffektivisering energieffektivitet vid järn och genom energiätervinning vid (jämvikten förskjuts) (JoSEn - ferrokrom- tillverkning (JoSEn - kylning (JoSEn - Impinging Jet) BIO- Agglomerat) Myonteknik) Nyttiggörande av finkorniga Teknik och beslutsstöd för att nyttiggöra A restenergier och restprodukter Nyttiggörande av processgaser (JoSEn - restprodukter från malmbaserad stålframställning (JoSEn - Nyttiggörande av slagger för Möjligheter att ta vara på lågvärdig överskottsvärme från gjutprocesser (JoSEn - Avsättningsaltrenativ för den separerade forsforrika fraktion ur LD- slagg (JoSEn - P- Tekniska förutsättningar att ta vara på järnhaltiga restprodukter i ny process Processgaser) Smart återvinning) nya produkter (I- SLAG) Överskott gjutprocesser) SLAGG) (JoSEn - IRONARC) Verktyg för bedömning av metall- och B restprodukters miljöpåverkan över livscykeln Förstudier metall- produkters miljöpåverkan (SUSTAIN) 6. Minska miljö- påverkan! C Verktyg för riskanalyser kopplade till ekosystem Förstudier metall- produkters miljöpåverkan (SUSTAIN) Minskad koldioxidutsläpp Minskade utsläpp av CO2 frön genom minskad Minskning av CO2 utsläpp masugnen genom minskad Metoder och teknik för att minska utsläpp av D energianvändning vid Minskning av CO2 utsläpp genom bioförgasning för koksförbrukning och ökad Tekniker för CO2 avskiljning i växthusgaser Användning av slagg i råjärnsframställning (JoSEn - genom biobaserad DRI värmebehandlings ugnar energieffektivitet (JoSEn - BIO- processgaser (JoSEn - vägbeläggning (SLAGPHALT) P- SLAGG) process (JoSEn - BioDRI) (JoSEn - PROBIOSTÅL) Agglomerat) Optimering processgaser) Användning av slagg för att Minskad stoftutstäpp (JoSEn - Metoder och teknik för att minska utsläpp till luft, E Minskad användning av toxisk minska utsläpp från Minskad stoftmängd mark och vatten 6. Minska miljöpåverkan Co (NoCo) reningsverk (I- SLAG) masugnar) F Metoder och teknik för att minska industribuller Minskat avfall genom ökad Minskad deponi av återcircukulering av G Teknik för att minska uppkomst av avfall zinkhaltigt material (JoSEn - restprodukter från Slagg som produkt Minskad stoftmängd stålframställning (JoSEn - Förstudie - betningsalternativ (SLAGPHALT) masugnen) Smart återvinning) (TubeSurf) Tvärvetenskapliga och tvärsektoriella metoder och H teknik för att nyttiggöra industrins restprodukter Moderna verktyg för att interagera med A processerna Organisationsformer och incitamentsstrukturer B som främjar rationaliseringar och kompetensutveckling. 7. Öka Teknik och design för att förbättra den C kompetensen psykofysiska arbetsmiljön och Förståelse för sociala strukturers betydelse för attraktiviteten D kreativitet, produktivitet, förändringsarbete och! välmående. Verktyg/arbetssätt för att attrahera unga till E metallindustrin F Tvärvetenskaplig forskarskola etablerad. Överkritiska forskningsmiljöer som attraherar G talanger (kan vara högskola, institut och företag) Modellering inkopplad i Tråddragning (NGWire) gjutprocessen (FLOWFLEX) Summer school för att Testbänk för tråddragning på attrahera studenter till högskola (NGWire) metallindustrin (P- MARSS) 7. Öka airakeviteten och kompetensen

17 DuplexWeld Duplexa rosmria stål är ep produktområde som växer snabbt och har fördelar som högre hållfasthet och bäpre motstånd mot spänningskorrosion jämfört med austeni:ska standardstål. Duplexa stål har god svetsbarhet men mikrostrukturen ener svetsning måste vara balanserad för op:mala egenskaper Projektet tar fram ep datoriserat verktyg för svetsrekommenda:oner som minskar :den för framtagning av WPS och därmed produktutveckling

18 ADDING Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning

19 I SAMARBETE MED VÅRT MÅL Vi vill hjälpa dig ap iden:fiera, lära dig om och välja passande material och bearbetningsmetoder samt leverantörer av dessa. Layout för specifik Material- eller Bearbetningsmetod KORT BESKRIVNING DATABASEN Genom en bred kunskapsdatabas :llhandhåller vi informa:on u:från poten:ella användares önskemål och behov. ILLUSTRATION / VIDEO ORDLISTA FAKTAINNEHÅLLET Innehållets pålitlighet och opar:skhet är säkrat genom samarbete med akademi, forskningsins:tut och branschorganisa:oner. LEGOLEVERANTÖRER ALTERNATIV MASKINLEVERANTÖRER PUBLIKATIONER KONSULTBYRÅER REFERENSBILDER UTBILDARE TEKNISK DATA PRODUKTIONSINDEX* SÖKFUNKTIONERNA Avancerade sökfunk:oner hjälper dig ap iden:fiera material och bearbetningsmetoder. MATERIAL MILJÖINDEX BILDARKIVET Genom referensbilder kan du se hur andra valt ap framställa sina detaljer. UTGÅNGSFORMAT METODER STYRKOR SERIESTORLEKAR DIMENSIONER SVAGHETER LEVERANTÖRERNA Vardera material och metod är kopplad :ll leverantörer med relevanta tjänster och produkter. Copyright All Rights Reserved DJUP BESKRIVNING LEVERANTÖR * Endast relevant för bearbetningsmetoder Manufacturing Guide Kungsholmsgatan Stockholm

20 AvoN Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål Nyckeln :ll framgången med duplexa stål är ap de legeras med kväve för ap ge bra egenskaper även ener svetsning. DePa ställer krav på korrekt värmebehandling för ap undviker ap nitrider bildas En del av standards dagen kräver värmebehandlingar som är direkt olämpliga Projektet tar fram en modell för ap förutsäga den korrekta värmebehandlingsfönstret och skapar illustra:va exempel Projektet avslutas med ep seminarium med stålproducenter och stålanvändare och skall ge input :ll standardiseringsarbete inom ISO och NORSOK.

21 SLAGPHALT Plats för stor bild Bransch- och sektorsöverskridande forskning och samarbete för ap skapa förutsäpningar för nyuggörande av metallindustrins slagger Stålslagg är basiskt, bitumen surt, ger unika produkter för beständigare och slitstarka vägar Alla tekniska (t.ex. skjuvhålllfasthet, vidhänning) och miljörelaterade (resurseffek:v, färre par:klar, tystare), fördelar med slaggasfalt ska kunna utnypjas hpp://www.metalliskamaterial.se/sv/ forskning/slaggasfaltens- fordelar- diskuterades- pa- seminarium/ Slaggproducenter Befesa ScanDust AB Höganäs Sweden AB Outokumpu Stainless AB Ovako Bar AB Ovako Hofors AB SSAB Merox AB Uddeholms AB Vargön Alloys AB Slaggprocessare Harsco Metals Sweden AB Asfaltanvändare NCC Roads AB PEAB Asfalt AB Sandahls Grus & Asfalt AB Skanska Sverige AB Svevia AB Myndighet Trafikverket och VTI Testumörare VTI Projektledare LindsKAN AB Koordinator Jernkontoret

22 NoCo Ett materialgenomatiskt angreppsätt på substitution Användning av ICME (Integrated Computa:onal Materials Engineering) för ap utvärdera alterna:va bindefaser i hårdmetall Utveckling av en metod för ap förkorta led:der vid utveckling av nya hårdmetaller och i förlängning även andra material Poten:al ap ersäpa kobolt (Co) som är toxiskt och en kri:sk råvara

23 ALSTEr Nya aluminiumoxidbildande stål för framtida energiproduktion Målet är ap utveckla nya legeringar med bäpre korrosionsmotstånd i salt- och metallsmältor AngreppsäP inkluderar termodynamik provsmältor högtemperaturexponeringar erosion analys Tillämpning för bl.a. CSP (Concentrated Solar Power)

24

25

26 Webben Ständigt flöde av nyheter och inbjudningar Beskrivningar av vad som pågår inom och utanför programmet, inom området metalliska material Möjligheter ap anmäla sig, kontakta projektstöd, hipa räp person eller ins:tu:on snabbt

27 Webben Se :ll ap få relevanta aktörer ap beskriva sig på vår webb! Skicka in idéer och förslag blankep finns på webben, vanligt mail duger också

28

29 Fler idéer om metaller Programkonferens för Metalliska material och JoSEn Utlysningar i båda programmen Projektparad Idépresenta:oner Tid: 4-5 mars 2015 Plats: Runö Möten & Events, Åkersberga Mer info och anmälan:

30 Utlysning våren 2015 Fokus på Steg 3 och 4 i Agendan 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten Öppnar den 4 mars 2015 Presenteras i samband med konferensen Fler idéer om metaller

31

Fler idéer om metaller

Fler idéer om metaller 4-5 mars 2015 Fler idéer om metaller Program och projektpresentationer Runö Möten & Events, Åkersberga Med stöd från: STRATEGISKA INNOVATIONS- PROGRAM Välkomna När vi träffades för ett år sedan var det

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation av MinBaS Innovation - ett forsknings- och innovationsprogram med finansiering från Vinnova Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Innehåll Nationell samling kring metalliska material EN STRATEGISK FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA 2013 Den

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i grundskolan

Lärande för hållbar utveckling i grundskolan Lärande för hållbar utveckling i grundskolan Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling är en utveckling som 6llfredställer dagens behov utan a: äventyra kommande genera6oners möjligheter a: 6llfredställa

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Metallutredning 2014

Metallutredning 2014 D 860 Metallutredning 2014 För den svenska stålindustrin med världens högsta andel av legerade stål är det avgörande viktigt att försörjningen av metaller och mineraler tryggas under överskådlig tid. En

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning

Från Spill till Guld. Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Huvudutmaning: Minska mängden outnyttjat produktionsspill genom ny teknik och återanvändning Från Spill till Guld Ingår i VINNOVAs program Utmaningsdriven Innovation Huvudutmaning:

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning!

Från prototyp *ll serieproduk*on. med addi*v *llverkning! Från prototyp *ll serieproduk*on med addi*v *llverkning! Prototypes Rapid prototyping in FDM, PolyJet and 3DP 3D prin6ng technologies Series Rapid tool less produc6on with FDM technology in ABS, PC, Ultem

Läs mer

Processintegration i industrin utveckling och erfarenheter i Sverige och Internationellt Forskning och utveckling vid Linköpings universitet

Processintegration i industrin utveckling och erfarenheter i Sverige och Internationellt Forskning och utveckling vid Linköpings universitet Processintegration i industrin utveckling och erfarenheter i Sverige och Internationellt Forskning och utveckling vid Linköpings universitet 1 Skapa en nod 2 Lägg till fler noder, ge dem namn och koppla

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

en rapport om stålets roll för en hållbar samhällsutveckling

en rapport om stålets roll för en hållbar samhällsutveckling en rapport om stålets roll för en hållbar samhällsutveckling 1 Den svenska stålindustrin har en vision för 2050. Om jag säger stål i vardagen, vad tänker du då? Bilar är det vanligaste svaret, enligt en

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

Angående kommissionens kommunikation "Mot en temainriktad strategi för återvinning och förebyggande av avfall"

Angående kommissionens kommunikation Mot en temainriktad strategi för återvinning och förebyggande av avfall Stockholm den 30 oktober 2003 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående kommissionens kommunikation "Mot en temainriktad strategi för återvinning och förebyggande av avfall" Jernkontoret har beretts

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING JERNKONTORETS FORSKNING Underlag till ett miljöforskningsprogram för stålindustrin åren med arbetsnamnet STÅLKRETSEN Detta dokument redogör för behoven av institutionell forskning på ett för stålindustrin

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Systemteknik

Basprogram 2012-2015 Systemteknik Basprogram 2012-2015 Systemteknik Allmän inriktning Systemanalys innebär att studera samverkan mellan komponenter i en anläggning, samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning. För programområdet

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

Energiforskning inom svensk stålindustri

Energiforskning inom svensk stålindustri D 839 Energiforskning inom svensk stålindustri En syntesrapport inom Jernkontorets Energiprogram 2006-2010 Utgiven 2012-03-20 Sammanfattning Stålindustrin är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar och

Läs mer

Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling

Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling Dnr 2013-3549 Programbeskrivning för programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling 2013-2017 Beslutsdatum 2013-04-18 2 (21) Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI 1 (5) RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI Syfte Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är en del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland,

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Statsstödd gemensam forskning inom Sveriges stålindustri Satsningar och resultat

Statsstödd gemensam forskning inom Sveriges stålindustri Satsningar och resultat Statsstödd gemensam forskning inom Sveriges stålindustri Satsningar och resultat av professor e.m. John Olof Edström, KTH Utredning genomförd på uppdrag av Jernkontoret Stockholm, juni 2003 Statsstödd

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfalt är inte grön utan svart Den svarta färgen kommer från bitumen, den oljeprodukt som

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Slaggasfalt, delrapport A

Slaggasfalt, delrapport A VTI notat 10-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Slaggasfalt, delrapport A Ballastegenskaper och slitageegenskaper enligt Prall VTI notat 10-2015 Slaggasfalt, delrapport A Ballastegenskaper

Läs mer

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 SEPTEMBER 2006 1 Inledning Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Svensk stålindustri är världsledande. Stål och metaller ingår i 60 %

Läs mer

Vad kännetecknar ett hållbart material?

Vad kännetecknar ett hållbart material? Vad kännetecknar ett hållbart material? Tomas Rydberg IVL Seminarium, Chalmers 2012-09-10 Ett materials hållbarhet Avgörs främst av dess tillämpning och förvaltning alltså det produktsystem det används

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Green Innovation and strategy

Green Innovation and strategy Green Innovation and strategy Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Det jag vill ha fram är tips som de andra kan ta med sig hur man bör tänka kring formuleringar, vilka partners, hur man jobbar

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Styrkan i teknisk kunskap Det enda som är intensivare än hettan är dina konkurrenter Få industrimiljöer kan jämföras med de krävande driftsförhållanden

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt Vi utför provsträckor med gummiasfalt Längre livslängd och mindre buller Vägverket vill göra det möjligt att få fram ännu bättre asfalt att använda på våra vägar. Därför inleder vi nu ett projekt där vi

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Innehåll Vad vi gör på APMO (Analytisk Processövervakning) - våra tekniker : LUS,

Läs mer