I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter."

Transkript

1 3 DAGORDNING STYRELSEMÖTE Mötenr, ~ I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter. a. 1 löjning av A-kasseavgift med 20 :- f o.m halvarsski ftet b. Stramare regler för stämpling. Kan ej lägga sig eller avstå fran att ätta upp sig. Till förfogande till 08,00. c. Bosse Friberg och Tomas Carlsson uppsagda med 6 mån lön samt befriade från arbetsplikt d. Norse Mursey slutar att trafikera Frihamnen, köpt 15,000 platser a ror Line. e. Matsalen i Äbh stänger för renovering. r. Rapport från Särö hus 6-7 April 99 g. Förslag till arbctsordn ing. h. Bilhamnsavtalet uppsagt från I april. i. Sea Land startade 17 feb j. Evergren veckoanlöp beräknad start juni k. Nissan ska lossa bilar i Gbg I. Å.rhus hamn ska bygga en ny Cont,hamn m. Kallelse tiji MB förhandlin g "81 ixten" 5. Skrivelser. a. Skrivelse Ship to Bosnia b. Skrivelse från Philipinska föreningen c. Cirkulär 1-4 Förbundet d. Inbjudan från Ung vänster 6. Ekonomisk fräga. a. Stöd till Kosovos Oyktingar 7. /\ vslutning.

2 tyrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegå rden Göteborg den 12/4-99 I Närvarande: Kenny Karlsson Frank Andren Henrik Johansson Lars OlofThoresson Göran Bryntesson Roy Gustavsson Hardy Simonsson Bengt Norberg Frank Lundh Rolf Johansson Mötets öppnande: Vice ordförande Kenny Karlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplastes,protokollet godkändes. AJ Rapporter: I/ Höjning av A-kassan. Höjningen blir 20 kr. fr.o.m Anledningen till höjningen är bl.a. de höga fasta kostnaderna för A-kassans dataprogram. Datakostnaderna är lika stora för samtliga fackföreningar, detta innebär att kostnaderna per medlem blir högre för en fackförening med ta medlemmar. 2/ Stramare regler för blixt, A-kassan. 3/ Uppsägningar. Reglerna för blixt när det gäller att stå till arbetgivarens förfogande kommer att stramas upp. Enligt arbetsgivaren finns det blixt som missbrukar A-kassans regler, reglerna säger bl a. att man skall stå till arbetsgivaren förfogande fram till kl på morgonen aven om man dagen innan fått besked om att det inte blir något arbete nästa dag. Förhandlingar angående reglerna kommer att äga rum den 14/4-99 kl 9 30, några representativa blixt kommer att delta under förhandlingarna. Två av våra medlemmar är uppsagda, båda på grund av drogmissbruk. 41 Norse Mursey slutar trafikera Frihamnen Ferry master har köpt I platser av Tor Line, detta innebär att Norse Mursey slutar trafikera Frihamnen.

3 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegården 2 Göteborg den 12/4-99 Fortsättning rapporter. 5/ Matsal i Älvsborgshamnen. ågon gång i sommar kommer matsalen i ÄJvsborgshamnen att byggas om. 61 Diskussioner ang. Gbg:s bilagan. GHAB vi ll förändra Göteborgsbilan, i sin nu varande utformning är den i vissa avseende föråldrad. Förhandlingar kommer att äga rum den 6/ / Arbetsordning för vår styrelse. edanstående förslag kommer att läggas fram för kommande medlemsmöte. ågon eller några ur styrelsen kommer att vara tillgängliga i Skandia, ÄJvsborg samt Frihamnen enligt nedan, med reservation för oförutsedda händelser: Frihamnen, varje måndag. I Skandiahamnen, Varje tisdag Älvsborgshamnen, Varje onsdag Styrelsemöte, medlemsmöte: Styrelsemöte avhålls varje månad. Medlemsmöte avhåll s januari, maj, september och november. Årsmöte avhålls i mars månad. 81 Bilhamnsavtalet sägs upp. Bilhamnsavtalet sägs upp i Skandiahamnen fr.o.m Arbetstiden för de fastavdelade kommer enbart att bestå av dagtid måndag - fredag. 91 Sea land till Göteborg. Sea Land kommer tillbaka till Göteborgs hamn, första anlöpet var den l 7 februari. 10/ Evergreen. Evergreens veckoanlöp beräknas starta i juni detta året. 11/ Nissan till Göteborg. issan skaji lossa en del av Sverigeimporten här i Göteborg. 12/ Ny containerhamn i Århus. Århus hamn skall bygga ut si n containerhamn, hur stor den blir vet vi ej.

4 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegården 3 Göteborg den 12/4-99 Fortsättning rapporter: 13/ Lundby skepps bort! Vi är kallade till en ML-förhandling angående blixten. Vi kommer bl.a. att ta upp blixtens behov av vidareutbildning, dessutom kommer vi att ta upp nedanstående problem. Enligt tidigare beslut f'ar lundby skepps endast utföra s.k. sjösurmingar, inget annat. På senare tid har det kommet in nya gubbar på Lundby skepps som uppenbarligen inte har fått den minimiutbildning som krävs. Dessutom tas de ut till nästan samtliga hamnarbeten. Styrelsen beslutade att Lundby skepps skall stoppas. Fr.o.m. den 15/5-99 f'ar Lundby skepps endast utföra sjömässiga surrningar, inga andra jobb får utföras. Under förutsättning att kommande medlemsmöte godkänner detta så kommer vi att tillsända GHAB en skrivelse så fort som möjligt. Vi kommer även att kontakta Norska Veritas, Y-inspektionen m.fl. angående att GHAB utnyttjar outbildad personal, vid personalbrist händer det att GHAB tar ut arbetskraft från Lundby skepps, den blixtbricka som de har innebär att de kan få jobb när alla andra resurser är uttömda. Frank And ren, Bengt Norberg samt Lars Olof Thoresson lämnade mötet. 14/ Maers Line/Röda bolaget. Hardy rapporterade att Maersk köpt Röda bolaget. 15/ Maerskbåten byter dag. Fr.o.m. den flyttar Maersk-båten från torsdag till lördag. Bl Skrivelser: Se bifogade skrivelser. Cl Ekonomiska frågor: l/ Kosovos flyktingar. Dl Övriga frågor: I/ Natos bombningar. En av våra medlemmar har tycker att vi som fackförening borde stödja flyktingarna i Kosovo. Vi kollar närmare upp vad han menar, frågan kommer därefter att tas upp på medlemsmötet. Hardy framförde på Bo Johanssons vägnar en protestskrivelse angående Natos bombningar i Yogoslavien. Frågan kommer att tas upp på kommande medlemsmöte.

5 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet a"d. 4, Sannegården 4 Göteborg den 12/4-99 Försättning övriga frågor: 21 Mötesnärvaro. Ordningsfråga. Frank Lund tog upp problemet med att vissa lämnar styrelsemötet innan mötet är slut, har vi styrelsemöte så innebär det i princip att hela kvällen är inbokad. Samtliga närvarande var av samma åsikt, frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte. Cl Avslutning: Kenny karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Justerat: ~ h\-\ssolson

6 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr TILL ALLA AVDELNINGAR Ett verksamhetsår är nu åter till ända och jag vill påminna om att årsmötena skall hållas under mars månad med redovisning till Förbundet senast 30 april Det är viktigt att redovisningen till Förbundet sker för att vi skall kunna ändra i adressboken om det blir några nya val på årsmötet samt att revisionsberättelsen kommer in så att utbetalning av administrationsbidraget kan ske. Vi bifogar blanketter för redovisning av fö rtroendevalda för 1999 samt revisionsberättelse. 1ed kamratliga hälsningar SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET ~)~/;/_/ Karl-A-xel SjöluncV \dress Telefon Telefax Postgiro E-post Bo~ 406..\'yga urn Örnsköldsvik IJJ 2:? 37 00~9

7 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 2/ TILL ALLA AVDELNINGAR Vi översänder här information från Föreningen för Arbecarskydd. om möjlighet art söka stipendium till studieresor för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte på miljöområdet.. Med kamratliga hälsningar SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET Jf a,./ i4j l :Ll Karl-Axel Sjölun)Y Adress Telefon Tclcfu Postgiro E-post Box -'06..'lrgaran Omsk!llds\'ik ]]

8 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 3/ TILL ALLA AVDELNINGAR Förbundet kommer att hålla en kurs i mötesteknik, förhandlingsteknik, tvffil- och försäkri ngsfrågor. Kursen kommer att hållas på Runö Kursgård i Åkersberga måndagen den l 0 maj - onsdagen den 12 maj Varje avdelning erbjuds anmäla en deltagare, men uppmanas att utse en ersättare som har möjlighet att delta om det skulle visa sig finnas tillgång till plats. Anmälan skall vara förbundsexpeditionen tillhanda senast den 16 april Förbundet står för uppehälle, förlorad arbetsförtjänst samt resa med billigaste färdsätt. Kursprogram och tider kommer att skickas ut till kursdeltagarna efter anmälningstidens utgång. Med kamratliga hälsningar SVENSKA HA!VINARBET ARFÖRBUNDET, t:l, I ' /' I- / _I I : Ull l / I Karl-Axel Sjölund _..,{?_r '"' ;'.\dress Telefon Ttlefax Postgiro E-post Bot ~. :"lygal.bn Önuköldsvik 0660-IJS I JJ!2 37 ()().30-9 hamnarbtorforbu

9 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 4/ TILL ALLA HAMNA VDELNINGAR Förbundsstyrelsen diskuterade inbjudan, som utgått till stuveribolagen och Förbundet, från Hamn- och Stuveriförbundet till en partsgemensam konferens på Scandic Hotell, Upplands Väsby Förbundsstyrelsen uppmanar avdelningarna att bevaka så att ni blir erbjudna av företaget att deltaga på denna konferens som äger rum den 10 och 11 maj Nfed kamratliga hälsningar SVENSKA ~1NARBET ARFÖRBUNDET ~JiJl:L/ Karl-Axel Sjö{und.\dress Telefon Telefax Posigiro E-post Box -'06. ~ygallln OnukOldsvik i O llJ 22 Ji ()() J0-9

10 ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Till FINDForum Filipino National Dernocratic Forum Hjorthagsgatan 5 D Göteborg Sweden Telefon Fax Postgiro: ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 M.iragatan Göteborg March 15, 1999 Dear friends, We are glad to inform you that a senior leader of the KMU (May First Movement) of the Philippines is on a tour of Europe including the Nordic area, and is thus available to infonn you on the KMU and the trade union movement in particular, and the Philippine political situation in general. He will be available in the Nordic area from May 27th to June 4th. Please refer to the letter below of Crispin Beltran, KMU chairman, for more details. Since the FINDForum is a small association witb very scarce resources, we would request the prospective hosts to share equally the train fare for the Nordic part of the visitor' s trip. Please contact us through the above addresses and numbers not later than April 23 rd. In solidarity, t(um~ Anna Arten, Chainnan I

11 Letter from KM1J February 15, 1999 friends, Kilusang Mayo Uno (KMU- May First Labor Movement) is pleased to announce the visit of a KMU senior leader ughlas Dumanon to Europe from April 20 - June 30, He is the KMU National Treasurer and member o the National Executive Comminee of the KMU National Council. The vis1t ai.ms at strengthening and developing to a higher levet KMU's relations with trade unions and movements in Europe with..,vhich we have had relations with for some years now. It also aims at establisrung relations with new contacts. This visit is part of KMU's effons to revitalize its relations with trade unions and movements intemationally. :The KMU continues to be in the forefront of the workers rni.litant struggle or wages, jobs and workers rights. It.es on contractualization/flexibility, privatization, structural adjustment program and other anti-national and anti-people IMF-World Bank i.mpositions. The KMU contnbutes its share in strengthening international solidarity among Trade Unions and peoples through its annual lnternational Solidarity Affair (ISA) now on its 16th year. We need each otber. We have mucb to lea.rn!from each other. There is so much we can do together. There is an urgent need for us to forge the strongest links to \.Yithstand the attacks of monopoly capitalism and to go on the offensive. Tbus, the KMU Europe Tour wbose objectives are: 1. Sharing of experiences of the workers' militant struggle for wages, jobs and workers. 2. Exchange ofviews on common threats and issues confronting workers on the global leve! and on the appropriate strategy and tactics to overcome such threats. 3. Forging bilateral relations with progressive Trade Unions, workers institutions and centers, groups and movements around concrete action-program. 4. Help in the consolidation of Philippine solidarity groups and in rebuilding the broad solidarity movement for the ilipino peoples struggle for national sovereignty and democracy. 5. Assist in the consolidation and expansion of Filipino rnigrant organi.zations through information meetings and sharing of experiences in mass work. 6. Gathering the broadest political, material and moral support for the struggle of the workers and the Filipino people in general. Apart from the meetings with Trade Unions and other groups. Doughlas will also be available for public rneetings and media interviews. Organi.zatioos and institutions wanting to host the KMU visit in their respective countries are requested to contnbute to the ove.ralj expenses of roughly US$ 3, to cover plane ticket (Manila-Amsterdam-Manila), Eurail/Europass, medical insu.rance and misceilaneous expenses. The hosts are request.ed to arrange for the board and lodging too. requested FINDForum, through its chairperson Anna Arten, to coordinate the Nordic part of the European sit. Please coordinate with her. We are confident that lhe Europe KMU Tour will be mutually beneficial. Moreover, it will advance further workers solidarity and will contnbute lo lhe resurgence and strengtbening of the democratic struggle of workers and peoples lhe world over. In solidari ty, CRJSPIN B. BEL TRAN National Chairperson

12 Ship to Bosr:la är -en svensk organisation (politiskt och religiöst obunden) som framgångsrikt genom-förde en hjälpsändning med skeppet M /S Haväng till Bosnien Hercegovina Idag arbetar vi med ett nytt projekt - att bygga ett center, Soldarity House, för demokrati, kultur och samexistens i Lipnica 15 km utanför Tuzla. Redan innan huset står färdigt har Ship to Bosnia tillsanunans med folket i byn startat upp en massa verksamhet. Vi bedriver utbildningsprojekt i engelska, data, lekskola, musik, dans m.m., organiserar konferenser i de mokrati, kvinnofrågor och miljöfrågor. FREDSGALAN I GÖTEBORG I Göteborg är vi i full gång m ed att planera en fredsgala på Röda Sten den 12 juni. En handfull kända men än så länge hemliga artis ter kommer spela, serving av mat och andra jippon är också inplanerat och en konstutställning av svenska och bosniska konstnärer. Men redan i maj kör aktiviteter igång runt om i hela Sverige under namnet Tro, hopp och kärlek som en upptakt till fredsgalan i juni. Det blir mindre s tödkonserter i Malmö, Stockholm och Örebro, kyrkokörer som sjunger fö r oss med insamling av kollekt, fredståg som korsar landet, filmvisningar, bokförsäljning och mycket, mycket mer. Vill någon hoppa på vår fredsbåt hör av er till kontoret Shi p to Bosnia c/o Meeths Unga Salonger Kungsgatan Göteborg tel. 031/ , 031/ GÖTEBORG

13 .k-götebor~ -,;. Hamn AB ' - Stockholm pg 72 Jl 20 0 Till: Hamnarbetarförbundet Avd. 4 Inbjudan till Ung Vänsters 40:e kongress Härmed inbjuds ni till Ung Vänsters 40:e kongress som kommer att hållas den maj 1999 på Frölunda Kulturhus. Vi kommer att ha en genomgripande diskussion om vårt förslag till nytt principprogram samt en revidering av stadgarna. Även en internationell resolution och en verksamhetsplan, som ska lägga tyngden på vårt fackliga och elevfackliga arbete, kommer att behandlas av kongressen. Vi skulle gärna vilja välkomna er som gäster på kongressen. Ung Vänster står för mat och lvgi under kongressen, men kan tyvärr inte betala någon reseersättning. Om ni har frågor eller vill ha handlingarna tillsända er kan ni höra av er till Ung Vänsters förbundssekreterare Henning Sussner på eller Även att eposta till går bra. Med vänliga hälsningar i ~w~ ny lindahl bundsordförande

14 $ Vårt GÖTEBORGS HAMN AB datum Vår re1wen En datum Er reeerens Sv Transportarbetareförbundet avd 2 Pusterviksgatan GÖTEBORG Uppsägning av avtal rörande schema och särskild f6rläggning av arbetstid i Bilbamnen. Bolaget säger härmed upp avtalet avseende tredagarsschema i Bilhamnen, daterat Uppsägningstiden börjar gälla f o m och bolaget avser att förlägga samtliga hamnarbetare, som arbetar i schemat, på dagtid, , måndag till fredag, f om Med vänlig hälsning GÖTEBORGS HAMN AB Personalavdelningen I \, ~onn:-börje~ F örhandlingschef Kopia: Hamnarbetarförbundet avd 4 Thomas Lumsden Mikael Karlsson ~ tu cc ~ a: ~ 2 <J 0 ~ ~ 0 Postadress HuwdkootOf Teleroo Postgl(O Port GÖTEBORG Nordatlanten Telex scanprt s Telefax L.an-Org.nrfMomsnr Bankgiro :

15 @> ABF GÖTEBORG TilV Organisationer med samarbersavtal med ABF Göteborg ABF-disnikt och avdelningar i Väsrra Sverige Ordföranden i ABFs kont.aktforum Fast anställd personal vid ABF Göteborg Särskilt inbjudna gäster Inbjudan till ABFs årsmöte 1999 Du (en representant från er organisation) hälsas härmed hjärtligt välkommen att övervara ABF Göteborgs represemanrskapsmöte, vilket äger rum torsdagen den 22 april 1999 kl i Asperö-salen. Folkets Hus. Olof Palmes Plats. Inbjudan till samkväm efter årsmötet I direkt ansluming till årsmötesförhandlingarna inbjudes Du (eller Din ersättare) till en stunds samvaro och en enkel måltid i Brännö-salen, Olof Palmes Plats. Anmälan till både årsmötet och samkvämet gör Du på det porrfria anmälningskortet. Du kan också faxa anmälan till oss på fax nr Senast den 15 april vill vi ha Din anmälan. Än en gång - välkommen till vårt årsmöte och till en stunds trivsam samvaro efter årsmötet! ABF GÖTEBORG Styrels~o/ ~-:y-- Arne Hasselgren studieombudsman Bilagor: Verksamhersberättelse 1998 Anmälningskort (portofritt) ABF GÖTEBORG Post- och besöksadress: Olof Palmes Plats, Göteborg Telefon: 031-n4 31 oo Telefax 031 -n

16 / N-<-d C\;V\f.) ~ u_ avi h-\ ~ ~ Anmälan Cfqot'z..-1 ~ (r till partsgemensam konferens på Scandic Hotel Jnfra City den 10 och 11maj1999 Företag q~?\<; µ "-\M" J\6 w Namn ~~~ S \'twvbyj ~ \,'V0. V\..l '1:>0-~-eAs~ r<tl~ c_ o<;:+b~ ~ ~ )c;,1,~1 ~ önskar hotellrum Ja Nej!& (Ä) 0 Insändes senast den 50 mars 1999 till Sveriges Hamn- och Stuveriförbund Att. Annika Gehlin Box STOCKHOLM Fax

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3.

Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3. Styrelsemöte Göteborg den 14/2-94, Sannegården Sid 1/3 ärvarande : Hans Kindgren Jan Annerback Henrik Johansson Leif Agustinsson Constantinos Karamanolis Ulf Börjesson Rolf Johansson Mötets öppnande :

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45!

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Malmö 2015-09-01 Kallelse till distriktets höstmöte 2015-11-04 Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Höstmötet kommer

Läs mer

än arandc Hane; Kindgren frank I.und Rengt Norberg Ror.er Gustavsson Rolf Johansson

än arandc Hane; Kindgren frank I.und Rengt Norberg Ror.er Gustavsson Rolf Johansson tyrelsemöte i Svenska IJamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegården. Göteborg den 14/9-98. I än arandc Hane; Kindgren frank I.und Rengt Norberg Ror.er Gustavsson Rolf Johansson Kenny Karlsson frank Andrcn

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan

Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan Ditt Medarbetarskap: Ett analysinstrument om relationerna på din arbetsplats (kort version 1.2) Bertlett, Johan!!Unpublished: 2011-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Bertlett,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO Luleå 11 may 2011 Plant Science Sweden AB Kristofer Vamling Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv Sweden On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 7 2010/2011 Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Ajournering: Matpaus kl. 15.10 15.35. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg. Ledamöter:

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Nytt från. Nytt kollektivavtal om lön Välkommen Sektionsstyrelsen Besök gärna vår hemsida: https://st.org/ Lönesättande samtal?

Nytt från. Nytt kollektivavtal om lön Välkommen Sektionsstyrelsen Besök gärna vår hemsida: https://st.org/ Lönesättande samtal? Nytt från Oktober 2016 Nytt kollektivavtal om lön 2016 Nu finns ett nytt kollektivavtal för dig som jobbar i staten. Avtalet gäller för drygt 100 000 anställda och garanterar alla arbetsplatser 2,2 procent

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta 19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta Till verksamhetsansvarig Vi har nöjet att erbjuda er enhet plats i vår kongressresa till AUA 2012, den 19 23 maj 2012. Urologi är ett av de områden Astellas bedriver forskning

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Dokumentnamn KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19. MBL-information

Dokumentnamn KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19. MBL-information KALLELSE 1 ( 1) Ankn Datum Beteckning 2534 1989-05-19 Transp avd 2 Gösta Börjesson SKAF, sektion 7 Bengt Fredriksson Hamn 4:an HTF-klubben Bo Jonsson SALF-klubben Lennart Andersson MBL-information Härmed

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Ship to Bosnia c/o Meeths Unga Salonger Kungsgatan 35 411 15 Göteborg tel. 031/85 10 16, 031/ 85 10 72

Ship to Bosnia c/o Meeths Unga Salonger Kungsgatan 35 411 15 Göteborg tel. 031/85 10 16, 031/ 85 10 72 Ship to Bosriia är en svensk organisation (politiskt och religiöst obunden) som framgångsrikt genom-förde en hjälpsändning med skeppet M/ S Haväng till Bosnien Hercegovina 1995. Idag arbetar vi med ett

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Executive Compensation Survey 2010 Behålla och motivera begåvade och kompetenta högre chefer

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 8-2011 Fört vid möte i 2011-03-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Sandra Karlsson Susanne Larsson Forman fr

Läs mer

el Arbetsmijlö-policy

el Arbetsmijlö-policy SKYDDSOMBUDSMÖTE Du hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: ONSDAGEN den 8 november 1995, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga närvarande

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta

Privattandläkarna. Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster. För mer information kontakta Privattandläkarna Erbjudande till medlemmar Redovisningstjänster För mer information kontakta 2016 Magnus Jansson Privattandläkarna magnus.jansson@ptl.se 08-555 44 625 Birgitta Daniels KPMG birgitta.daniels@kpmg.se

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Onsdagen den 14 november 2007 Plats: Kansliet i Backaryd kl: 18:30 Närvarande Ledamöter: Ulf Nelsén, Laila Myhr, Bennie Erlandsson, Fredrik Einarsson,

Läs mer

MBL- information angående stattitel 411

MBL- information angående stattitel 411 l i Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date 985-04-04 Ert datum/your date Vår referens/our reference FA Er referens/your reference G von Brömssen/MS Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Miragatan 2 47 08

Läs mer

Dagordning Stramamöte 150520

Dagordning Stramamöte 150520 Dagordning Stramamöte 150520 1. Val av sekreterare för mötet 2. Genomgång av protokoll från mötet 15-02-17 3. Strama-NSK. Hur blir det fortsatt arbetet lokalt och nationellt? 4. Rapport från möte i Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 7 2012 STYRELSEMÖTE Plats: NFC City Datum: tisdagen den 4september 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2006-06-30 06/83 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG - ARBETSTIDER BAKGRUND Vi har under

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt

Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt Foto Anders Björklund Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt 15-16 augusti 2011 Foto Anders Björklund Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt Under Björnsymposium 2011 viker vi 2 dagar för senaste nytt inom

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005

Datum. MINNESANTECKNINGAR möte den 1 december 2005 ti"j ARBETSMILJÖ MINNESANTECKNINGAR Vår betecknini:i 2005-12-02 AIGÖ 2005/56091 --Sid 1 (2) Handläggare, telefon Jonas Pehrson, 031-743 72 95 jonas.pehrson@av.se GÖTEBORGS HAMN AKTIEBOLAG 403 38 GÖTEBORG

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 10 2012 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde

Läs mer

WasaNytt v 45 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 45 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 45 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning AV-media Nyhetsbrev November http://us4.campaignarchive1.com/?u=60da87627246ca5376168b06d&id=6ae972f8f8&e=43731b8ee2

Läs mer

Inbjudan. Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för den svenska marknaden

Inbjudan. Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för den svenska marknaden Inbjudan Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för den svenska marknaden 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Löne- och Förmånsundersökning 2010 för Sverige Härmed bjuder vi in dig att...delta

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer