I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter."

Transkript

1 3 DAGORDNING STYRELSEMÖTE Mötenr, ~ I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter. a. 1 löjning av A-kasseavgift med 20 :- f o.m halvarsski ftet b. Stramare regler för stämpling. Kan ej lägga sig eller avstå fran att ätta upp sig. Till förfogande till 08,00. c. Bosse Friberg och Tomas Carlsson uppsagda med 6 mån lön samt befriade från arbetsplikt d. Norse Mursey slutar att trafikera Frihamnen, köpt 15,000 platser a ror Line. e. Matsalen i Äbh stänger för renovering. r. Rapport från Särö hus 6-7 April 99 g. Förslag till arbctsordn ing. h. Bilhamnsavtalet uppsagt från I april. i. Sea Land startade 17 feb j. Evergren veckoanlöp beräknad start juni k. Nissan ska lossa bilar i Gbg I. Å.rhus hamn ska bygga en ny Cont,hamn m. Kallelse tiji MB förhandlin g "81 ixten" 5. Skrivelser. a. Skrivelse Ship to Bosnia b. Skrivelse från Philipinska föreningen c. Cirkulär 1-4 Förbundet d. Inbjudan från Ung vänster 6. Ekonomisk fräga. a. Stöd till Kosovos Oyktingar 7. /\ vslutning.

2 tyrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegå rden Göteborg den 12/4-99 I Närvarande: Kenny Karlsson Frank Andren Henrik Johansson Lars OlofThoresson Göran Bryntesson Roy Gustavsson Hardy Simonsson Bengt Norberg Frank Lundh Rolf Johansson Mötets öppnande: Vice ordförande Kenny Karlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplastes,protokollet godkändes. AJ Rapporter: I/ Höjning av A-kassan. Höjningen blir 20 kr. fr.o.m Anledningen till höjningen är bl.a. de höga fasta kostnaderna för A-kassans dataprogram. Datakostnaderna är lika stora för samtliga fackföreningar, detta innebär att kostnaderna per medlem blir högre för en fackförening med ta medlemmar. 2/ Stramare regler för blixt, A-kassan. 3/ Uppsägningar. Reglerna för blixt när det gäller att stå till arbetgivarens förfogande kommer att stramas upp. Enligt arbetsgivaren finns det blixt som missbrukar A-kassans regler, reglerna säger bl a. att man skall stå till arbetsgivaren förfogande fram till kl på morgonen aven om man dagen innan fått besked om att det inte blir något arbete nästa dag. Förhandlingar angående reglerna kommer att äga rum den 14/4-99 kl 9 30, några representativa blixt kommer att delta under förhandlingarna. Två av våra medlemmar är uppsagda, båda på grund av drogmissbruk. 41 Norse Mursey slutar trafikera Frihamnen Ferry master har köpt I platser av Tor Line, detta innebär att Norse Mursey slutar trafikera Frihamnen.

3 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegården 2 Göteborg den 12/4-99 Fortsättning rapporter. 5/ Matsal i Älvsborgshamnen. ågon gång i sommar kommer matsalen i ÄJvsborgshamnen att byggas om. 61 Diskussioner ang. Gbg:s bilagan. GHAB vi ll förändra Göteborgsbilan, i sin nu varande utformning är den i vissa avseende föråldrad. Förhandlingar kommer att äga rum den 6/ / Arbetsordning för vår styrelse. edanstående förslag kommer att läggas fram för kommande medlemsmöte. ågon eller några ur styrelsen kommer att vara tillgängliga i Skandia, ÄJvsborg samt Frihamnen enligt nedan, med reservation för oförutsedda händelser: Frihamnen, varje måndag. I Skandiahamnen, Varje tisdag Älvsborgshamnen, Varje onsdag Styrelsemöte, medlemsmöte: Styrelsemöte avhålls varje månad. Medlemsmöte avhåll s januari, maj, september och november. Årsmöte avhålls i mars månad. 81 Bilhamnsavtalet sägs upp. Bilhamnsavtalet sägs upp i Skandiahamnen fr.o.m Arbetstiden för de fastavdelade kommer enbart att bestå av dagtid måndag - fredag. 91 Sea land till Göteborg. Sea Land kommer tillbaka till Göteborgs hamn, första anlöpet var den l 7 februari. 10/ Evergreen. Evergreens veckoanlöp beräknas starta i juni detta året. 11/ Nissan till Göteborg. issan skaji lossa en del av Sverigeimporten här i Göteborg. 12/ Ny containerhamn i Århus. Århus hamn skall bygga ut si n containerhamn, hur stor den blir vet vi ej.

4 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegården 3 Göteborg den 12/4-99 Fortsättning rapporter: 13/ Lundby skepps bort! Vi är kallade till en ML-förhandling angående blixten. Vi kommer bl.a. att ta upp blixtens behov av vidareutbildning, dessutom kommer vi att ta upp nedanstående problem. Enligt tidigare beslut f'ar lundby skepps endast utföra s.k. sjösurmingar, inget annat. På senare tid har det kommet in nya gubbar på Lundby skepps som uppenbarligen inte har fått den minimiutbildning som krävs. Dessutom tas de ut till nästan samtliga hamnarbeten. Styrelsen beslutade att Lundby skepps skall stoppas. Fr.o.m. den 15/5-99 f'ar Lundby skepps endast utföra sjömässiga surrningar, inga andra jobb får utföras. Under förutsättning att kommande medlemsmöte godkänner detta så kommer vi att tillsända GHAB en skrivelse så fort som möjligt. Vi kommer även att kontakta Norska Veritas, Y-inspektionen m.fl. angående att GHAB utnyttjar outbildad personal, vid personalbrist händer det att GHAB tar ut arbetskraft från Lundby skepps, den blixtbricka som de har innebär att de kan få jobb när alla andra resurser är uttömda. Frank And ren, Bengt Norberg samt Lars Olof Thoresson lämnade mötet. 14/ Maers Line/Röda bolaget. Hardy rapporterade att Maersk köpt Röda bolaget. 15/ Maerskbåten byter dag. Fr.o.m. den flyttar Maersk-båten från torsdag till lördag. Bl Skrivelser: Se bifogade skrivelser. Cl Ekonomiska frågor: l/ Kosovos flyktingar. Dl Övriga frågor: I/ Natos bombningar. En av våra medlemmar har tycker att vi som fackförening borde stödja flyktingarna i Kosovo. Vi kollar närmare upp vad han menar, frågan kommer därefter att tas upp på medlemsmötet. Hardy framförde på Bo Johanssons vägnar en protestskrivelse angående Natos bombningar i Yogoslavien. Frågan kommer att tas upp på kommande medlemsmöte.

5 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet a"d. 4, Sannegården 4 Göteborg den 12/4-99 Försättning övriga frågor: 21 Mötesnärvaro. Ordningsfråga. Frank Lund tog upp problemet med att vissa lämnar styrelsemötet innan mötet är slut, har vi styrelsemöte så innebär det i princip att hela kvällen är inbokad. Samtliga närvarande var av samma åsikt, frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte. Cl Avslutning: Kenny karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Justerat: ~ h\-\ssolson

6 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr TILL ALLA AVDELNINGAR Ett verksamhetsår är nu åter till ända och jag vill påminna om att årsmötena skall hållas under mars månad med redovisning till Förbundet senast 30 april Det är viktigt att redovisningen till Förbundet sker för att vi skall kunna ändra i adressboken om det blir några nya val på årsmötet samt att revisionsberättelsen kommer in så att utbetalning av administrationsbidraget kan ske. Vi bifogar blanketter för redovisning av fö rtroendevalda för 1999 samt revisionsberättelse. 1ed kamratliga hälsningar SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET ~)~/;/_/ Karl-A-xel SjöluncV \dress Telefon Telefax Postgiro E-post Bo~ 406..\'yga urn Örnsköldsvik IJJ 2:? 37 00~9

7 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 2/ TILL ALLA AVDELNINGAR Vi översänder här information från Föreningen för Arbecarskydd. om möjlighet art söka stipendium till studieresor för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte på miljöområdet.. Med kamratliga hälsningar SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET Jf a,./ i4j l :Ll Karl-Axel Sjölun)Y Adress Telefon Tclcfu Postgiro E-post Box -'06..'lrgaran Omsk!llds\'ik ]]

8 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 3/ TILL ALLA AVDELNINGAR Förbundet kommer att hålla en kurs i mötesteknik, förhandlingsteknik, tvffil- och försäkri ngsfrågor. Kursen kommer att hållas på Runö Kursgård i Åkersberga måndagen den l 0 maj - onsdagen den 12 maj Varje avdelning erbjuds anmäla en deltagare, men uppmanas att utse en ersättare som har möjlighet att delta om det skulle visa sig finnas tillgång till plats. Anmälan skall vara förbundsexpeditionen tillhanda senast den 16 april Förbundet står för uppehälle, förlorad arbetsförtjänst samt resa med billigaste färdsätt. Kursprogram och tider kommer att skickas ut till kursdeltagarna efter anmälningstidens utgång. Med kamratliga hälsningar SVENSKA HA!VINARBET ARFÖRBUNDET, t:l, I ' /' I- / _I I : Ull l / I Karl-Axel Sjölund _..,{?_r '"' ;'.\dress Telefon Ttlefax Postgiro E-post Bot ~. :"lygal.bn Önuköldsvik 0660-IJS I JJ!2 37 ()().30-9 hamnarbtorforbu

9 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 4/ TILL ALLA HAMNA VDELNINGAR Förbundsstyrelsen diskuterade inbjudan, som utgått till stuveribolagen och Förbundet, från Hamn- och Stuveriförbundet till en partsgemensam konferens på Scandic Hotell, Upplands Väsby Förbundsstyrelsen uppmanar avdelningarna att bevaka så att ni blir erbjudna av företaget att deltaga på denna konferens som äger rum den 10 och 11 maj Nfed kamratliga hälsningar SVENSKA ~1NARBET ARFÖRBUNDET ~JiJl:L/ Karl-Axel Sjö{und.\dress Telefon Telefax Posigiro E-post Box -'06. ~ygallln OnukOldsvik i O llJ 22 Ji ()() J0-9

10 ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Till FINDForum Filipino National Dernocratic Forum Hjorthagsgatan 5 D Göteborg Sweden Telefon Fax Postgiro: ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 M.iragatan Göteborg March 15, 1999 Dear friends, We are glad to inform you that a senior leader of the KMU (May First Movement) of the Philippines is on a tour of Europe including the Nordic area, and is thus available to infonn you on the KMU and the trade union movement in particular, and the Philippine political situation in general. He will be available in the Nordic area from May 27th to June 4th. Please refer to the letter below of Crispin Beltran, KMU chairman, for more details. Since the FINDForum is a small association witb very scarce resources, we would request the prospective hosts to share equally the train fare for the Nordic part of the visitor' s trip. Please contact us through the above addresses and numbers not later than April 23 rd. In solidarity, t(um~ Anna Arten, Chainnan I

11 Letter from KM1J February 15, 1999 friends, Kilusang Mayo Uno (KMU- May First Labor Movement) is pleased to announce the visit of a KMU senior leader ughlas Dumanon to Europe from April 20 - June 30, He is the KMU National Treasurer and member o the National Executive Comminee of the KMU National Council. The vis1t ai.ms at strengthening and developing to a higher levet KMU's relations with trade unions and movements in Europe with..,vhich we have had relations with for some years now. It also aims at establisrung relations with new contacts. This visit is part of KMU's effons to revitalize its relations with trade unions and movements intemationally. :The KMU continues to be in the forefront of the workers rni.litant struggle or wages, jobs and workers rights. It.es on contractualization/flexibility, privatization, structural adjustment program and other anti-national and anti-people IMF-World Bank i.mpositions. The KMU contnbutes its share in strengthening international solidarity among Trade Unions and peoples through its annual lnternational Solidarity Affair (ISA) now on its 16th year. We need each otber. We have mucb to lea.rn!from each other. There is so much we can do together. There is an urgent need for us to forge the strongest links to \.Yithstand the attacks of monopoly capitalism and to go on the offensive. Tbus, the KMU Europe Tour wbose objectives are: 1. Sharing of experiences of the workers' militant struggle for wages, jobs and workers. 2. Exchange ofviews on common threats and issues confronting workers on the global leve! and on the appropriate strategy and tactics to overcome such threats. 3. Forging bilateral relations with progressive Trade Unions, workers institutions and centers, groups and movements around concrete action-program. 4. Help in the consolidation of Philippine solidarity groups and in rebuilding the broad solidarity movement for the ilipino peoples struggle for national sovereignty and democracy. 5. Assist in the consolidation and expansion of Filipino rnigrant organi.zations through information meetings and sharing of experiences in mass work. 6. Gathering the broadest political, material and moral support for the struggle of the workers and the Filipino people in general. Apart from the meetings with Trade Unions and other groups. Doughlas will also be available for public rneetings and media interviews. Organi.zatioos and institutions wanting to host the KMU visit in their respective countries are requested to contnbute to the ove.ralj expenses of roughly US$ 3, to cover plane ticket (Manila-Amsterdam-Manila), Eurail/Europass, medical insu.rance and misceilaneous expenses. The hosts are request.ed to arrange for the board and lodging too. requested FINDForum, through its chairperson Anna Arten, to coordinate the Nordic part of the European sit. Please coordinate with her. We are confident that lhe Europe KMU Tour will be mutually beneficial. Moreover, it will advance further workers solidarity and will contnbute lo lhe resurgence and strengtbening of the democratic struggle of workers and peoples lhe world over. In solidari ty, CRJSPIN B. BEL TRAN National Chairperson

12 Ship to Bosr:la är -en svensk organisation (politiskt och religiöst obunden) som framgångsrikt genom-förde en hjälpsändning med skeppet M /S Haväng till Bosnien Hercegovina Idag arbetar vi med ett nytt projekt - att bygga ett center, Soldarity House, för demokrati, kultur och samexistens i Lipnica 15 km utanför Tuzla. Redan innan huset står färdigt har Ship to Bosnia tillsanunans med folket i byn startat upp en massa verksamhet. Vi bedriver utbildningsprojekt i engelska, data, lekskola, musik, dans m.m., organiserar konferenser i de mokrati, kvinnofrågor och miljöfrågor. FREDSGALAN I GÖTEBORG I Göteborg är vi i full gång m ed att planera en fredsgala på Röda Sten den 12 juni. En handfull kända men än så länge hemliga artis ter kommer spela, serving av mat och andra jippon är också inplanerat och en konstutställning av svenska och bosniska konstnärer. Men redan i maj kör aktiviteter igång runt om i hela Sverige under namnet Tro, hopp och kärlek som en upptakt till fredsgalan i juni. Det blir mindre s tödkonserter i Malmö, Stockholm och Örebro, kyrkokörer som sjunger fö r oss med insamling av kollekt, fredståg som korsar landet, filmvisningar, bokförsäljning och mycket, mycket mer. Vill någon hoppa på vår fredsbåt hör av er till kontoret Shi p to Bosnia c/o Meeths Unga Salonger Kungsgatan Göteborg tel. 031/ , 031/ GÖTEBORG

13 .k-götebor~ -,;. Hamn AB ' - Stockholm pg 72 Jl 20 0 Till: Hamnarbetarförbundet Avd. 4 Inbjudan till Ung Vänsters 40:e kongress Härmed inbjuds ni till Ung Vänsters 40:e kongress som kommer att hållas den maj 1999 på Frölunda Kulturhus. Vi kommer att ha en genomgripande diskussion om vårt förslag till nytt principprogram samt en revidering av stadgarna. Även en internationell resolution och en verksamhetsplan, som ska lägga tyngden på vårt fackliga och elevfackliga arbete, kommer att behandlas av kongressen. Vi skulle gärna vilja välkomna er som gäster på kongressen. Ung Vänster står för mat och lvgi under kongressen, men kan tyvärr inte betala någon reseersättning. Om ni har frågor eller vill ha handlingarna tillsända er kan ni höra av er till Ung Vänsters förbundssekreterare Henning Sussner på eller Även att eposta till går bra. Med vänliga hälsningar i ~w~ ny lindahl bundsordförande

14 $ Vårt GÖTEBORGS HAMN AB datum Vår re1wen En datum Er reeerens Sv Transportarbetareförbundet avd 2 Pusterviksgatan GÖTEBORG Uppsägning av avtal rörande schema och särskild f6rläggning av arbetstid i Bilbamnen. Bolaget säger härmed upp avtalet avseende tredagarsschema i Bilhamnen, daterat Uppsägningstiden börjar gälla f o m och bolaget avser att förlägga samtliga hamnarbetare, som arbetar i schemat, på dagtid, , måndag till fredag, f om Med vänlig hälsning GÖTEBORGS HAMN AB Personalavdelningen I \, ~onn:-börje~ F örhandlingschef Kopia: Hamnarbetarförbundet avd 4 Thomas Lumsden Mikael Karlsson ~ tu cc ~ a: ~ 2 <J 0 ~ ~ 0 Postadress HuwdkootOf Teleroo Postgl(O Port GÖTEBORG Nordatlanten Telex scanprt s Telefax L.an-Org.nrfMomsnr Bankgiro :

15 @> ABF GÖTEBORG TilV Organisationer med samarbersavtal med ABF Göteborg ABF-disnikt och avdelningar i Väsrra Sverige Ordföranden i ABFs kont.aktforum Fast anställd personal vid ABF Göteborg Särskilt inbjudna gäster Inbjudan till ABFs årsmöte 1999 Du (en representant från er organisation) hälsas härmed hjärtligt välkommen att övervara ABF Göteborgs represemanrskapsmöte, vilket äger rum torsdagen den 22 april 1999 kl i Asperö-salen. Folkets Hus. Olof Palmes Plats. Inbjudan till samkväm efter årsmötet I direkt ansluming till årsmötesförhandlingarna inbjudes Du (eller Din ersättare) till en stunds samvaro och en enkel måltid i Brännö-salen, Olof Palmes Plats. Anmälan till både årsmötet och samkvämet gör Du på det porrfria anmälningskortet. Du kan också faxa anmälan till oss på fax nr Senast den 15 april vill vi ha Din anmälan. Än en gång - välkommen till vårt årsmöte och till en stunds trivsam samvaro efter årsmötet! ABF GÖTEBORG Styrels~o/ ~-:y-- Arne Hasselgren studieombudsman Bilagor: Verksamhersberättelse 1998 Anmälningskort (portofritt) ABF GÖTEBORG Post- och besöksadress: Olof Palmes Plats, Göteborg Telefon: 031-n4 31 oo Telefax 031 -n

16 / N-<-d C\;V\f.) ~ u_ avi h-\ ~ ~ Anmälan Cfqot'z..-1 ~ (r till partsgemensam konferens på Scandic Hotel Jnfra City den 10 och 11maj1999 Företag q~?\<; µ "-\M" J\6 w Namn ~~~ S \'twvbyj ~ \,'V0. V\..l '1:>0-~-eAs~ r<tl~ c_ o<;:+b~ ~ ~ )c;,1,~1 ~ önskar hotellrum Ja Nej!& (Ä) 0 Insändes senast den 50 mars 1999 till Sveriges Hamn- och Stuveriförbund Att. Annika Gehlin Box STOCKHOLM Fax

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Ship to Bosnia c/o Meeths Unga Salonger Kungsgatan 35 411 15 Göteborg tel. 031/85 10 16, 031/ 85 10 72

Ship to Bosnia c/o Meeths Unga Salonger Kungsgatan 35 411 15 Göteborg tel. 031/85 10 16, 031/ 85 10 72 Ship to Bosriia är en svensk organisation (politiskt och religiöst obunden) som framgångsrikt genom-förde en hjälpsändning med skeppet M/ S Haväng till Bosnien Hercegovina 1995. Idag arbetar vi med ett

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att förhandlingarna tillkommit på arbetsgivarens begäran för att behandla ovanstående frågor. $ PROTOKOLL Ingår i Flik Utskick nr Datum Sida 1995-02-03,02-13 1.( 4) Giltig från HAMN AB Handläggare Tjställe Ankn Fastställare Tjställe Ankn Y. Börjesson SKU 2244 G Hultin PE 2279 Ärende: Förändrade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

WasaNytt v 45 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 45 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 45 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning AV-media Nyhetsbrev November http://us4.campaignarchive1.com/?u=60da87627246ca5376168b06d&id=6ae972f8f8&e=43731b8ee2

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

el Arbetsmijlö-policy

el Arbetsmijlö-policy SKYDDSOMBUDSMÖTE Du hälsas på förhand välkommen till skyddsombudsmöte. Plats: Sannegårdens fackexp. Tid: ONSDAGEN den 8 november 1995, kl. 12:30 Eftersom mötet sker på arbetstid så erhåller samtliga närvarande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 7 2010/2011 Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Ajournering: Matpaus kl. 15.10 15.35. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg. Ledamöter:

Läs mer

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT

BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA November 2013 TRE VIKTIGA BESLUT Styrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde den 13 november tre viktiga beslut nämligen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Hamn AB. Göteborgs. lc)90-10- 29 Ert datumfy ~ur date. Svenska Hamnarbetarförbundet. Svenska Transportarbetarförbundet

Hamn AB. Göteborgs. lc)90-10- 29 Ert datumfy ~ur date. Svenska Hamnarbetarförbundet. Svenska Transportarbetarförbundet Göteborgs Hamn AB ------------ Vårt... lum 10ur date lc)90-10- 29 Ert datumfy ~ur date Vår reterens10ur reterenc:e Svenska Hamnarbetarförbundet SKAF Svenska Transportarbetarförbundet Åberopar vårt samtal

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

STADGAR För Lokalförening i RUS

STADGAR För Lokalförening i RUS STADGAR För Lokalförening i RUS Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RSMH:s Ungdomsförbund (Bild 1996) Reviderade vid RUS Kongress 2009-05-30 2009-05-31 2009-05-31 1 (12) RUS, RSMH:s Ungdomsförbund Riksförbundet

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

MBL- information angående stattitel 411

MBL- information angående stattitel 411 l i Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date 985-04-04 Ert datum/your date Vår referens/our reference FA Er referens/your reference G von Brömssen/MS Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Miragatan 2 47 08

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer