I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter."

Transkript

1 3 DAGORDNING STYRELSEMÖTE Mötenr, ~ I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering..t. Rapporter. a. 1 löjning av A-kasseavgift med 20 :- f o.m halvarsski ftet b. Stramare regler för stämpling. Kan ej lägga sig eller avstå fran att ätta upp sig. Till förfogande till 08,00. c. Bosse Friberg och Tomas Carlsson uppsagda med 6 mån lön samt befriade från arbetsplikt d. Norse Mursey slutar att trafikera Frihamnen, köpt 15,000 platser a ror Line. e. Matsalen i Äbh stänger för renovering. r. Rapport från Särö hus 6-7 April 99 g. Förslag till arbctsordn ing. h. Bilhamnsavtalet uppsagt från I april. i. Sea Land startade 17 feb j. Evergren veckoanlöp beräknad start juni k. Nissan ska lossa bilar i Gbg I. Å.rhus hamn ska bygga en ny Cont,hamn m. Kallelse tiji MB förhandlin g "81 ixten" 5. Skrivelser. a. Skrivelse Ship to Bosnia b. Skrivelse från Philipinska föreningen c. Cirkulär 1-4 Förbundet d. Inbjudan från Ung vänster 6. Ekonomisk fräga. a. Stöd till Kosovos Oyktingar 7. /\ vslutning.

2 tyrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegå rden Göteborg den 12/4-99 I Närvarande: Kenny Karlsson Frank Andren Henrik Johansson Lars OlofThoresson Göran Bryntesson Roy Gustavsson Hardy Simonsson Bengt Norberg Frank Lundh Rolf Johansson Mötets öppnande: Vice ordförande Kenny Karlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen föredrogs och godkändes. Föregående protokoll upplastes,protokollet godkändes. AJ Rapporter: I/ Höjning av A-kassan. Höjningen blir 20 kr. fr.o.m Anledningen till höjningen är bl.a. de höga fasta kostnaderna för A-kassans dataprogram. Datakostnaderna är lika stora för samtliga fackföreningar, detta innebär att kostnaderna per medlem blir högre för en fackförening med ta medlemmar. 2/ Stramare regler för blixt, A-kassan. 3/ Uppsägningar. Reglerna för blixt när det gäller att stå till arbetgivarens förfogande kommer att stramas upp. Enligt arbetsgivaren finns det blixt som missbrukar A-kassans regler, reglerna säger bl a. att man skall stå till arbetsgivaren förfogande fram till kl på morgonen aven om man dagen innan fått besked om att det inte blir något arbete nästa dag. Förhandlingar angående reglerna kommer att äga rum den 14/4-99 kl 9 30, några representativa blixt kommer att delta under förhandlingarna. Två av våra medlemmar är uppsagda, båda på grund av drogmissbruk. 41 Norse Mursey slutar trafikera Frihamnen Ferry master har köpt I platser av Tor Line, detta innebär att Norse Mursey slutar trafikera Frihamnen.

3 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegården 2 Göteborg den 12/4-99 Fortsättning rapporter. 5/ Matsal i Älvsborgshamnen. ågon gång i sommar kommer matsalen i ÄJvsborgshamnen att byggas om. 61 Diskussioner ang. Gbg:s bilagan. GHAB vi ll förändra Göteborgsbilan, i sin nu varande utformning är den i vissa avseende föråldrad. Förhandlingar kommer att äga rum den 6/ / Arbetsordning för vår styrelse. edanstående förslag kommer att läggas fram för kommande medlemsmöte. ågon eller några ur styrelsen kommer att vara tillgängliga i Skandia, ÄJvsborg samt Frihamnen enligt nedan, med reservation för oförutsedda händelser: Frihamnen, varje måndag. I Skandiahamnen, Varje tisdag Älvsborgshamnen, Varje onsdag Styrelsemöte, medlemsmöte: Styrelsemöte avhålls varje månad. Medlemsmöte avhåll s januari, maj, september och november. Årsmöte avhålls i mars månad. 81 Bilhamnsavtalet sägs upp. Bilhamnsavtalet sägs upp i Skandiahamnen fr.o.m Arbetstiden för de fastavdelade kommer enbart att bestå av dagtid måndag - fredag. 91 Sea land till Göteborg. Sea Land kommer tillbaka till Göteborgs hamn, första anlöpet var den l 7 februari. 10/ Evergreen. Evergreens veckoanlöp beräknas starta i juni detta året. 11/ Nissan till Göteborg. issan skaji lossa en del av Sverigeimporten här i Göteborg. 12/ Ny containerhamn i Århus. Århus hamn skall bygga ut si n containerhamn, hur stor den blir vet vi ej.

4 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4, Sannegården 3 Göteborg den 12/4-99 Fortsättning rapporter: 13/ Lundby skepps bort! Vi är kallade till en ML-förhandling angående blixten. Vi kommer bl.a. att ta upp blixtens behov av vidareutbildning, dessutom kommer vi att ta upp nedanstående problem. Enligt tidigare beslut f'ar lundby skepps endast utföra s.k. sjösurmingar, inget annat. På senare tid har det kommet in nya gubbar på Lundby skepps som uppenbarligen inte har fått den minimiutbildning som krävs. Dessutom tas de ut till nästan samtliga hamnarbeten. Styrelsen beslutade att Lundby skepps skall stoppas. Fr.o.m. den 15/5-99 f'ar Lundby skepps endast utföra sjömässiga surrningar, inga andra jobb får utföras. Under förutsättning att kommande medlemsmöte godkänner detta så kommer vi att tillsända GHAB en skrivelse så fort som möjligt. Vi kommer även att kontakta Norska Veritas, Y-inspektionen m.fl. angående att GHAB utnyttjar outbildad personal, vid personalbrist händer det att GHAB tar ut arbetskraft från Lundby skepps, den blixtbricka som de har innebär att de kan få jobb när alla andra resurser är uttömda. Frank And ren, Bengt Norberg samt Lars Olof Thoresson lämnade mötet. 14/ Maers Line/Röda bolaget. Hardy rapporterade att Maersk köpt Röda bolaget. 15/ Maerskbåten byter dag. Fr.o.m. den flyttar Maersk-båten från torsdag till lördag. Bl Skrivelser: Se bifogade skrivelser. Cl Ekonomiska frågor: l/ Kosovos flyktingar. Dl Övriga frågor: I/ Natos bombningar. En av våra medlemmar har tycker att vi som fackförening borde stödja flyktingarna i Kosovo. Vi kollar närmare upp vad han menar, frågan kommer därefter att tas upp på medlemsmötet. Hardy framförde på Bo Johanssons vägnar en protestskrivelse angående Natos bombningar i Yogoslavien. Frågan kommer att tas upp på kommande medlemsmöte.

5 Styrelsemöte i Svenska Hamnarbetarförbundet a"d. 4, Sannegården 4 Göteborg den 12/4-99 Försättning övriga frågor: 21 Mötesnärvaro. Ordningsfråga. Frank Lund tog upp problemet med att vissa lämnar styrelsemötet innan mötet är slut, har vi styrelsemöte så innebär det i princip att hela kvällen är inbokad. Samtliga närvarande var av samma åsikt, frågan tas upp på nästkommande styrelsemöte. Cl Avslutning: Kenny karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet. Justerat: ~ h\-\ssolson

6 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr TILL ALLA AVDELNINGAR Ett verksamhetsår är nu åter till ända och jag vill påminna om att årsmötena skall hållas under mars månad med redovisning till Förbundet senast 30 april Det är viktigt att redovisningen till Förbundet sker för att vi skall kunna ändra i adressboken om det blir några nya val på årsmötet samt att revisionsberättelsen kommer in så att utbetalning av administrationsbidraget kan ske. Vi bifogar blanketter för redovisning av fö rtroendevalda för 1999 samt revisionsberättelse. 1ed kamratliga hälsningar SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET ~)~/;/_/ Karl-A-xel SjöluncV \dress Telefon Telefax Postgiro E-post Bo~ 406..\'yga urn Örnsköldsvik IJJ 2:? 37 00~9

7 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 2/ TILL ALLA AVDELNINGAR Vi översänder här information från Föreningen för Arbecarskydd. om möjlighet art söka stipendium till studieresor för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte på miljöområdet.. Med kamratliga hälsningar SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET Jf a,./ i4j l :Ll Karl-Axel Sjölun)Y Adress Telefon Tclcfu Postgiro E-post Box -'06..'lrgaran Omsk!llds\'ik ]]

8 SVENSKA HAMNARBET ARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 3/ TILL ALLA AVDELNINGAR Förbundet kommer att hålla en kurs i mötesteknik, förhandlingsteknik, tvffil- och försäkri ngsfrågor. Kursen kommer att hållas på Runö Kursgård i Åkersberga måndagen den l 0 maj - onsdagen den 12 maj Varje avdelning erbjuds anmäla en deltagare, men uppmanas att utse en ersättare som har möjlighet att delta om det skulle visa sig finnas tillgång till plats. Anmälan skall vara förbundsexpeditionen tillhanda senast den 16 april Förbundet står för uppehälle, förlorad arbetsförtjänst samt resa med billigaste färdsätt. Kursprogram och tider kommer att skickas ut till kursdeltagarna efter anmälningstidens utgång. Med kamratliga hälsningar SVENSKA HA!VINARBET ARFÖRBUNDET, t:l, I ' /' I- / _I I : Ull l / I Karl-Axel Sjölund _..,{?_r '"' ;'.\dress Telefon Ttlefax Postgiro E-post Bot ~. :"lygal.bn Önuköldsvik 0660-IJS I JJ!2 37 ()().30-9 hamnarbtorforbu

9 SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET CIRKULÄR nr 4/ TILL ALLA HAMNA VDELNINGAR Förbundsstyrelsen diskuterade inbjudan, som utgått till stuveribolagen och Förbundet, från Hamn- och Stuveriförbundet till en partsgemensam konferens på Scandic Hotell, Upplands Väsby Förbundsstyrelsen uppmanar avdelningarna att bevaka så att ni blir erbjudna av företaget att deltaga på denna konferens som äger rum den 10 och 11 maj Nfed kamratliga hälsningar SVENSKA ~1NARBET ARFÖRBUNDET ~JiJl:L/ Karl-Axel Sjö{und.\dress Telefon Telefax Posigiro E-post Box -'06. ~ygallln OnukOldsvik i O llJ 22 Ji ()() J0-9

10 ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Till FINDForum Filipino National Dernocratic Forum Hjorthagsgatan 5 D Göteborg Sweden Telefon Fax Postgiro: ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 M.iragatan Göteborg March 15, 1999 Dear friends, We are glad to inform you that a senior leader of the KMU (May First Movement) of the Philippines is on a tour of Europe including the Nordic area, and is thus available to infonn you on the KMU and the trade union movement in particular, and the Philippine political situation in general. He will be available in the Nordic area from May 27th to June 4th. Please refer to the letter below of Crispin Beltran, KMU chairman, for more details. Since the FINDForum is a small association witb very scarce resources, we would request the prospective hosts to share equally the train fare for the Nordic part of the visitor' s trip. Please contact us through the above addresses and numbers not later than April 23 rd. In solidarity, t(um~ Anna Arten, Chainnan I

11 Letter from KM1J February 15, 1999 friends, Kilusang Mayo Uno (KMU- May First Labor Movement) is pleased to announce the visit of a KMU senior leader ughlas Dumanon to Europe from April 20 - June 30, He is the KMU National Treasurer and member o the National Executive Comminee of the KMU National Council. The vis1t ai.ms at strengthening and developing to a higher levet KMU's relations with trade unions and movements in Europe with..,vhich we have had relations with for some years now. It also aims at establisrung relations with new contacts. This visit is part of KMU's effons to revitalize its relations with trade unions and movements intemationally. :The KMU continues to be in the forefront of the workers rni.litant struggle or wages, jobs and workers rights. It.es on contractualization/flexibility, privatization, structural adjustment program and other anti-national and anti-people IMF-World Bank i.mpositions. The KMU contnbutes its share in strengthening international solidarity among Trade Unions and peoples through its annual lnternational Solidarity Affair (ISA) now on its 16th year. We need each otber. We have mucb to lea.rn!from each other. There is so much we can do together. There is an urgent need for us to forge the strongest links to \.Yithstand the attacks of monopoly capitalism and to go on the offensive. Tbus, the KMU Europe Tour wbose objectives are: 1. Sharing of experiences of the workers' militant struggle for wages, jobs and workers. 2. Exchange ofviews on common threats and issues confronting workers on the global leve! and on the appropriate strategy and tactics to overcome such threats. 3. Forging bilateral relations with progressive Trade Unions, workers institutions and centers, groups and movements around concrete action-program. 4. Help in the consolidation of Philippine solidarity groups and in rebuilding the broad solidarity movement for the ilipino peoples struggle for national sovereignty and democracy. 5. Assist in the consolidation and expansion of Filipino rnigrant organi.zations through information meetings and sharing of experiences in mass work. 6. Gathering the broadest political, material and moral support for the struggle of the workers and the Filipino people in general. Apart from the meetings with Trade Unions and other groups. Doughlas will also be available for public rneetings and media interviews. Organi.zatioos and institutions wanting to host the KMU visit in their respective countries are requested to contnbute to the ove.ralj expenses of roughly US$ 3, to cover plane ticket (Manila-Amsterdam-Manila), Eurail/Europass, medical insu.rance and misceilaneous expenses. The hosts are request.ed to arrange for the board and lodging too. requested FINDForum, through its chairperson Anna Arten, to coordinate the Nordic part of the European sit. Please coordinate with her. We are confident that lhe Europe KMU Tour will be mutually beneficial. Moreover, it will advance further workers solidarity and will contnbute lo lhe resurgence and strengtbening of the democratic struggle of workers and peoples lhe world over. In solidari ty, CRJSPIN B. BEL TRAN National Chairperson

12 Ship to Bosr:la är -en svensk organisation (politiskt och religiöst obunden) som framgångsrikt genom-förde en hjälpsändning med skeppet M /S Haväng till Bosnien Hercegovina Idag arbetar vi med ett nytt projekt - att bygga ett center, Soldarity House, för demokrati, kultur och samexistens i Lipnica 15 km utanför Tuzla. Redan innan huset står färdigt har Ship to Bosnia tillsanunans med folket i byn startat upp en massa verksamhet. Vi bedriver utbildningsprojekt i engelska, data, lekskola, musik, dans m.m., organiserar konferenser i de mokrati, kvinnofrågor och miljöfrågor. FREDSGALAN I GÖTEBORG I Göteborg är vi i full gång m ed att planera en fredsgala på Röda Sten den 12 juni. En handfull kända men än så länge hemliga artis ter kommer spela, serving av mat och andra jippon är också inplanerat och en konstutställning av svenska och bosniska konstnärer. Men redan i maj kör aktiviteter igång runt om i hela Sverige under namnet Tro, hopp och kärlek som en upptakt till fredsgalan i juni. Det blir mindre s tödkonserter i Malmö, Stockholm och Örebro, kyrkokörer som sjunger fö r oss med insamling av kollekt, fredståg som korsar landet, filmvisningar, bokförsäljning och mycket, mycket mer. Vill någon hoppa på vår fredsbåt hör av er till kontoret Shi p to Bosnia c/o Meeths Unga Salonger Kungsgatan Göteborg tel. 031/ , 031/ GÖTEBORG

13 .k-götebor~ -,;. Hamn AB ' - Stockholm pg 72 Jl 20 0 Till: Hamnarbetarförbundet Avd. 4 Inbjudan till Ung Vänsters 40:e kongress Härmed inbjuds ni till Ung Vänsters 40:e kongress som kommer att hållas den maj 1999 på Frölunda Kulturhus. Vi kommer att ha en genomgripande diskussion om vårt förslag till nytt principprogram samt en revidering av stadgarna. Även en internationell resolution och en verksamhetsplan, som ska lägga tyngden på vårt fackliga och elevfackliga arbete, kommer att behandlas av kongressen. Vi skulle gärna vilja välkomna er som gäster på kongressen. Ung Vänster står för mat och lvgi under kongressen, men kan tyvärr inte betala någon reseersättning. Om ni har frågor eller vill ha handlingarna tillsända er kan ni höra av er till Ung Vänsters förbundssekreterare Henning Sussner på eller Även att eposta till går bra. Med vänliga hälsningar i ~w~ ny lindahl bundsordförande

14 $ Vårt GÖTEBORGS HAMN AB datum Vår re1wen En datum Er reeerens Sv Transportarbetareförbundet avd 2 Pusterviksgatan GÖTEBORG Uppsägning av avtal rörande schema och särskild f6rläggning av arbetstid i Bilbamnen. Bolaget säger härmed upp avtalet avseende tredagarsschema i Bilhamnen, daterat Uppsägningstiden börjar gälla f o m och bolaget avser att förlägga samtliga hamnarbetare, som arbetar i schemat, på dagtid, , måndag till fredag, f om Med vänlig hälsning GÖTEBORGS HAMN AB Personalavdelningen I \, ~onn:-börje~ F örhandlingschef Kopia: Hamnarbetarförbundet avd 4 Thomas Lumsden Mikael Karlsson ~ tu cc ~ a: ~ 2 <J 0 ~ ~ 0 Postadress HuwdkootOf Teleroo Postgl(O Port GÖTEBORG Nordatlanten Telex scanprt s Telefax L.an-Org.nrfMomsnr Bankgiro :

15 @> ABF GÖTEBORG TilV Organisationer med samarbersavtal med ABF Göteborg ABF-disnikt och avdelningar i Väsrra Sverige Ordföranden i ABFs kont.aktforum Fast anställd personal vid ABF Göteborg Särskilt inbjudna gäster Inbjudan till ABFs årsmöte 1999 Du (en representant från er organisation) hälsas härmed hjärtligt välkommen att övervara ABF Göteborgs represemanrskapsmöte, vilket äger rum torsdagen den 22 april 1999 kl i Asperö-salen. Folkets Hus. Olof Palmes Plats. Inbjudan till samkväm efter årsmötet I direkt ansluming till årsmötesförhandlingarna inbjudes Du (eller Din ersättare) till en stunds samvaro och en enkel måltid i Brännö-salen, Olof Palmes Plats. Anmälan till både årsmötet och samkvämet gör Du på det porrfria anmälningskortet. Du kan också faxa anmälan till oss på fax nr Senast den 15 april vill vi ha Din anmälan. Än en gång - välkommen till vårt årsmöte och till en stunds trivsam samvaro efter årsmötet! ABF GÖTEBORG Styrels~o/ ~-:y-- Arne Hasselgren studieombudsman Bilagor: Verksamhersberättelse 1998 Anmälningskort (portofritt) ABF GÖTEBORG Post- och besöksadress: Olof Palmes Plats, Göteborg Telefon: 031-n4 31 oo Telefax 031 -n

16 / N-<-d C\;V\f.) ~ u_ avi h-\ ~ ~ Anmälan Cfqot'z..-1 ~ (r till partsgemensam konferens på Scandic Hotel Jnfra City den 10 och 11maj1999 Företag q~?\<; µ "-\M" J\6 w Namn ~~~ S \'twvbyj ~ \,'V0. V\..l '1:>0-~-eAs~ r<tl~ c_ o<;:+b~ ~ ~ )c;,1,~1 ~ önskar hotellrum Ja Nej!& (Ä) 0 Insändes senast den 50 mars 1999 till Sveriges Hamn- och Stuveriförbund Att. Annika Gehlin Box STOCKHOLM Fax

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Nr 3-4 2014 Flygteknikerns Värld. Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening, SFF. We keep them flying...safely

Nr 3-4 2014 Flygteknikerns Värld. Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening, SFF. We keep them flying...safely Nr 3-4 2014 Flygteknikerns Värld Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening, SFF We keep them flying......safely Flygteknikerns Värld Redaktören har ordet Medlemstidning för Svensk Flygteknikerförening,

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Chamoli i indiska Himalaya. Målet med insatsen är att kostnadsfritt kunna erbjuda

Chamoli i indiska Himalaya. Målet med insatsen är att kostnadsfritt kunna erbjuda Utbildningscentrat snart färdigt! Sommarhälsning från ABC Nyhetsbrev Aktiva insatser för människa och miljö September 2010 Juli 2012 Under sensommaren har byggnationen av centret gått in i sin slutfas.

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 Why Photonics is important for Sweden! PhotonicSweden möte maj 7 2014 2 PS årsstämma 3 Optik och Fotonik

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer