Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj"

Transkript

1 Stegar och ställningar Rapport från tillsynskampanj oktober 1998

2 RAPPORT från tillsynskampanjen Stegar och ställningar oktober 1998 Carina Rislund/Inga Rundström Tillsynskampanjen har bedrivits i samverkan mellan Arbetarskyddsverket och Konsumentverket. Avdelningen för Teknik Maj 1999

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING/SUMMARY INLEDNING SYFTE MED TILLSYNSKAMPANJEN MÅL MED TILLSYNSKAMPANJEN BAKGRUND PROJEKTORGANISATION RESURSER GENOMFÖRANDE AV TILLSYNSKAMPANJEN Metod allmänt Information Inspektion Samverkan med Konsumentverket 6 8. RESULTAT AV TILLSYNSKAMAPANJEN Inspektionerna Stegar Ställningar Kartläggning Information Intern information Extern information Resursåtgång Tid Ekonomi UPPFÖLJNING AV TILLSYNSKAMPANJEN Enkäter till yrkesinspektionsdistrikten Måluppfyllelse 11 Bilagor 1. Projektorganisation 2. Kampanj om stegar och stegsäkerhet (Gd-brev) 3. YI kontrollerar säkerheten runt stegar och ställningar (Ag-brev) 4. Korta arbetsskadefakta Bärbara stegar 5. Korta arbetsskadefakta Byggnadsställningar 6. Inspektionsprotokoll (Finns ej på Internet)

4 7. Inspektionsmeddelande 8. Test stegar ur "Råd & Rön" 10/98 9. Sammanställning resultat kampanj 98 SAMMANFATTNING Under två dagar i oktober 1998 genomförde Arbetarskyddsverket en tillsynskampanj på tema allvarliga olyckor. Området som fokuserades var användning av stegar och ställningar. Området valdes mot bakgrund av att arbete från stegar och ställningar årligen leder till ca olyckor med i medeltal 50 dagars sjukskrivning. Sammantaget genomförde 311 yrkesinspektörer ca inspektioner under kampanjdagarna. Vid dessa inspektioner rapporterades drygt brister varav 85% berörde stegar och 15% ställningar. I drygt 500 fall ställdes krav på att stege skulle bytas ut eller lagas. Den enskilt vanligaste bristen som rapporterades gällde avsaknad av eller defekt glidskydd på stege. Den vanligaste bristen som rapporterades på ställning gällde avsaknad av skyddsräcke, detta rapporterades i 1/3 av fallen. Tillsynskampanjen fick stor uppmärksamhet i olika media, totalt 287 inslag i etermedia och press. SUMMARY The Labour Inspectorate in collaboration with the National Board of Occupational Safety and Health carried out in October 1998 a campaign aiming to improve safety in the use of ladders and scaffolds. The subject was chosen because of the large number of accidents involved in the use of ladders and scaffolds.- About 1100 accidents with an average of 50 days sickleare for each one. Altogether, 311 Labour Inspectors carried out 2100 inspections and 2000 defects were found and recorded, 85 % concerning ladders and 15 % scaffolds. In more than 500 cases demands were sent out for employers to repair the defective ladders or replace them with new ones. The most common single defect concerned missing or defective antiskid devices at the foot of ladders. A third of the faults found in scaffolding involved defective and missing guard rails. The campaign received much attention in the media and was featured in nearly 300 programmes and articles. 1

5 2

6 1. INLEDNING Under två dagar i oktober 1998 genomförde Arbetarskyddsverket en tillsynskampanj, den femte i ordningen. Inriktningen på tillsynskampanjen var allvarliga olyckor och fokus var riktat mot stegar och ställningar. Inom ramen för årets tillsynskampanj har vissa aktiviteter genomförts i samverkan med Konsumentverket. Följande rapport beskriver arbetet med kampanjen samt resultatet av de genomförda inspektionerna. Kampanj som tillsynsmetod är en relativt ny metod för tillsyn, som importerats från Direktoratet för Arbeidstilsynet i Danmark. Tidigare kampanjer har haft följande inriktningar: Våld och hot inom handeln (1994), Stoppa arbets-skadorna (1995), CE-märkning (1996) och Frätande ämnen (1997). Årets område, allvarliga olyckor, är ett av fem prioriterade områden i Verksamhets-programmet för perioden Beslut om att tillsynskampanjen 1998 skulle fokusera allvarliga olycksfall i samband med användning av stegar och ställningar fattades under hösten SYFTE MED TILLSYNSKAMPANJEN Syftet med kampanjen har varit att uppmärksamma arbetsgivare och arbets-tagare på ett från tillsynssynpunkt allvarligt problem som ansågs lämpat för kampanjmetoden. Temat stegar och ställningar ansågs fylla kriterierna att beröra både central och regional tillsyn, att fungera för ett avdelningsöver-gripande samarbete centralt, att bidra till medial uppmärksamhet för Arbetar-skyddsverket samt att vara möjligt för alla inspektörer att inspektera oavsett branschkunskap. 3. MÅL MED TILLSYNSKAMPANJEN De effektmål som formulerades för kampanjen var: 1. Bidra till att antalet allvarliga olycksfall minskar. 2. Minska användningen av stegar till förmån för annan, säkrare metod. De projektmål som formulerades för kampanjen var: 3. Skapa uppmärksamhet kring och sprida kunskap om risker med användning av stegar och ställningar. 4. Öka medvetenheten om hur stegar och ställningar används på ett säkert sätt. 5. Öka verkets gemensamma kunskap om hur stegar och ställningar används i dag. 6. Öka antalet inspektioner inriktade på användning av stegar och ställningar. 7. Bidra till utveckling av bättre och effektivare tillsynsmetoder. 4. BAKGRUND 3

7 Allvarliga olyckor sker inom många yrkesområden och av varierande orsaker. Att valet föll på steg- och ställningsolyckor berodde främst på att händelsen fall till lägre nivå ofta involverar stegar och ställningar och att dessa olyckor medför långa sjukskrivningar (i medeltal 50 sjukdagar). Arbete från ställningar och bärbara stegar leder till ca 1100 olyckor varje år (800 stegar, 300 ställningar) fördelat på alla branscher, dock med en dominans inom byggverksamhet där 1/3 av de rapporterade stegolyckorna och 2/3 av de rapporterade ställningsolyckorna inträffar. Ofta sker stegolyckorna till följd av att stegen glider mot underlaget, något som kan inträffa om stegen används på felaktigt sätt eller om någon komponent, t.ex. ett glidskydd, saknas eller är defekt. Grund för krav som ställts i samband med tillsynskampanjen har varit Arbetsmiljölagen, föreskrifterna om Stegar och arbetsbockar (AFS 1985:15) och föreskrifterna om Ställningar (AFS 1990:12). Sveriges rätt att ha typkontroll av stegar ifrågasätts av EU-kommissionen som prövar om detta är ett brott mot den fria rörligheten av varor. Arbetarskyddsstyrelsens argumentation för typkontroll bygger på att vi har relativt sett få stegolyckor i Sverige jämfört med andra EU-länder och att detta bland annat beror av typkontrollen. Vi stödjer oss också på att vi i enlighet med minimi-direktivet 118 a inte ska behöva sänka vår säkerhetsnivå inom ett område som är mycket olycksdrabbat. Genom kampanjens inriktning gavs möjlighet att öka kunskapen om förekomsten av typkontrollerade produkter inför de fortsatta förhandlingarna med Kommissionen. Kartläggningen som genomfördes i samband med inspektionerna syftade till att ge besked om hur förhållandena kring användning av stegar och ställningar ser ut på svenska arbetsplatser. Konsumentverkets marknadskontroll syftade till att ge en uppfattning om förhållandena kring märkning vid nyförsäljning av stegar i detaljhandeln. Provningen av stegar som Konsumentverket lät utföra hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås, syftade till att ge objektiva testdata om några utvalda produkters hållfasthet. 5. PROJEKTORGANISATION Sakansvar för området stegar och ställningar åligger avdelning Teknik, enheten för bygg- och anläggningsteknik (TB). Ansvarig handläggare för stegar Inga Rundström utsågs till projektledare för tillsynskampanjen. Kontaktpersoner på Konsumentverket har varit Stig Håkansson och Bo Axelsson. Projektorganisationen i övrigt bestod av en projektgrupp, en referensgrupp och en lokal projektorganisation vid varje yrkesinspektionsdistrikt. De lokala projektorganisationerna bestod av en projektledare, i vissa fall även en biträdande projektledare, och en projektsekreterare med ansvar för bl.a. resultatredovisning. För information om vilka personer som arbetat med tillsynskampanjen hänvisas till bilaga 1. 4

8 6. RESURSER Behovet av personella resurser beräknades utifrån erfarenheter av tidigare tillsynskampanjer. Beräknad tidsåtgång var för projektledare 50 dagar, biträdande projektledare 40 dagar, projektsekreterare 20 dagar, övriga medlemmar i projektgruppen 20 dagar vardera. För enhet TB beräknades ytterligare 10 dagar för samverkan med Konsumentverket. Projektledare på distrikten beräknades avsätta 12 dagar, resultatansvariga 12 dagar och medverkande inspektörer 5 dagar. De ekonomiska förutsättningarna utgjordes av en budget på kronor, avsedd att täcka kostnader för projektgruppens resor, möten, utskick, tryckkostnader mm. 7. GENOMFÖRANDE AV TILLSYNSKAMPANJEN 7.1 Metod allmänt Tillsynskampanj som metod innebär att samtliga yrkesinspektörer under en period av två dagar gör mellan 6-8 inspektioner riktade mot ett speciellt område. Samtliga medarbetare uppmanas att lämna förslag på ämnesområde som kan vara lämpligt för tillsynskampanj, vilket området som slutligen väljs beslutas av generaldirektören i samråd med tillsynsdirektörer och avdelningschefer inom Arbetarskyddsverket. Ansvarig avdelningschef delegerar därefter arbetet med planering, genomförande och rapportering av tillsynskampanjen till en projektgrupp. Projektgruppen har i uppgift att förbereda för att inspektionerna under tillsynskampanjen kan utföras och föjas upp likartat inom samtliga yrkesinspektionsdistrikt samt på ett effektivt och smidigt sätt. Detta innebär att producera för tillsynskampanjen specialformulerade och standard-iserade inspektionsmeddelanden liksom inspektionsprotokoll och instruktion för dessa. Uppdraget innefattar även att informera press och lämpliga målgrupper om tillsynskampanjen före och efter genomförandet, dessutom att för ändamålet annat lämpligt informationsmaterial produceras och sprids. Projektgruppen ansvarar även för att resultatet av tillsynskampanjen sammanställs och redovisas internt och externt. 7.2 Information Eftersom stege är en utrustning som både används vid yrkesutövning och på fritiden fattades tidigt beslut om att söka lämpliga former för samverkan med Konsumentverket som är den myndighet som har tillsyn över konsument-produkter. För att informera om detta samarbete mellan de båda myndig-heterna sändes ett brev (bilaga 2) som undertecknades av de båda generaldirektörerna och sändes till bl.a. departement, kommuner, företagshälsovård och branschföreträdare. Totalt sändes sk GD-brev. 5

9 Till informationsdelen av tillsynskampanjen hör att informera en utvald grupp arbetsgivare om att yrkesinspektionen avser att göra inspektioner inom ett riskområde som berör dem. Detta görs genom att skicka ett sk arbetsgivarbrev, i årets kampanj skickades detta brev till arbetsgivare (bilaga 3). Urvalet baserades på inrapporterade arbetsolyckor med stege eller ställning under perioden i form av statistik från ISA (Informationssystemet om arbetsskador) om vilka branscher som ofta drabbas av den här typen av olyckor. Till de mest utsatta branscherna hör: Byggande av hus (SNI 45211), Elinstallation (SNI 45310), Värme och sanitet (SNI 45331), Ventilation (SNI 45332), Måleri (SNI 45441), Jordbruk (SNI 013) och Fastighetsverksamhet (SNI 70). Dessa utgjorde också målgruppen utskicket av det sk arbetsgivar-brevet. I samband med kampanjen Stegar och ställningar omarbetades två informationsbroschyrer, en om stegar (ADI 511) och en om byggnadsställningar (ADI 512), och gavs ut på nytt. Broschyren om stegar gavs ut med Arbetarskyddsverket och Konsumentverket som gemensam avsändare. Korta arbetsskadefakta med statistik om olycksfall med stege respektive byggnads-ställning producerades av enheten för arbetsskadestatistik på Arbetarskydds-styrelsen och publicerades (bilaga 4,5). Aktiviteter för att nå ut med information om tillsynskampanjen genomfördes före, under och efter inspektionerna den oktober Information till riksmedia koordinerades med Konsumentverket, lokalt och regionalt togs initiativ av respektive yrkesinspektionsdistrikt. 7.3 Inspektion Unikt för de inspektioner som genomförs i samband med en tillsynskampanj är att de utförs och följs upp lika över hela landet. Detta möjliggörs genom att inspektionsförfarandet under de två kampanjdagarna standardiseras både till form och innehåll. I vanliga fall är formen det som förenar inspektioner mellan de olika distrikten, men med ett innehåll eller inriktning som delvis väljs och formuleras efter distriktens egna bedömningar. I tillsynskampanjen Stegar och ställningar gjordes följande för att ge enhetlighet åt inspektionerna: -Urvalet av arbetsgivare som informerades skedde centralt och baserades på inrapporterade arbetsolyckor med stege eller ställning under perioden Distrikten uppmanades att i första hand välja företag att inspektera under kampanjen ur detta urval. Fördelning av arbetsställen mellan inspektörer och bokning av tider för inspektion genomfördes av respektive distrikt. - Inspektionsprotokollet (IP) standardiserades. (Bilaga 6, finns ej i nätversionen.) Det IP som lämnades till arbetsgivaren efter genomförd inspektion anpassades efter de kravpunkter som på förhand specificerats och skrevs ut i förväg för de 6

10 arbetsställen som besöktes. I samband med inspektionerna markerade inspektörerna de kravpunkter som var relevanta i varje fall. Detta för att underlätta registrering av ställda krav. - Inspektionsmeddelandet (IM) standardiserades (bilaga 7). För att begränsa omfattningen av inspektionerna bestämdes i förväg vilka brister som inspektörerna skulle koncentrera sig på samt vilka krav som ansågs relevanta. Dessa brister och krav, samt hänvisning till föreskrift, formulerades i ett inspektionsmeddelande som förtrycktes och som användes av samtliga inspektörer. Inspektionsmeddelandet provades vid ett antal provinspektioner innan den slutliga utformningen fastställdes. - Utbildning. För att sprida information om kampanjens form och innehåll till samtliga berörda genomfördes en utbildningsdag på Arbetarskyddsstyrelsen där distriktens projektledare och redovisningsansvariga deltog. Utbildnings-dagen tjänade också som tillfälle för projektgruppen att få återkoppling på den framtagna instruktionen för inspektionerna och på den planerade rutinen för resultatsammanställningen. Distrikten ansvarade därefter själva för form och omfattning av vidare utbildning av sina inspektörer inför kampanjveckan. Videofilmen Säker på stegen (Arbetsmiljöfonden) användes vid utbildnings-dagen och distribuerades även till samtliga distrikt. Allt material samlades i en utbildningspärm som projektledarna fick vid utbildningsdagen och som distribuerades i ytterligare exemplar direkt till distrikten. - Kartläggning. Som en del av årets tillsynskampanj genomfördes en kartläggning med hjälp av ett frågeformulär, i syfte att samla in data om typkontrollmärkning av stegar och ställningar. Informationen ansågs nödvändig för Arbetarskyddsverkets forsatta agerande för ökad säkerhet inom området. 7.4 Samverkan med Konsumentverket Framförallt stegar men även ställningar används både vid yrkesutövning och av privatpersoner på fritiden. Eftersom riskerna vid arbete där stege används kan anses allmängiltiga både för yrkes- och fritidsarbeten togs initiativ till samverkan med Konsumentverket för att nå så många användare som möjligt. Detta ledde till att vissa aktiviteter kunde koordineras tidsmässigt och därmed ge ökad kraft bakom budskapet om vikten av säkrare användning av stegar och ställningar för att minska antalet fallolyckor. Viktiga aktiviteter som Konsumentverket genomförde var bl.a. provning av ett antal stegar vid SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås och marknadskontroll av stegar som fanns till försäljning i detaljhandeln. Stegar i 71 butiker i 18 av landets kommuner kontrollerades. Resultatet av provningen publicerades i en artikel i Konsumentverkets tidning Råd & Rön (nr 10/1998), bilaga 8, resultatet av marknadkontrollen rapporterades internt inom Konsumentverket. Arbetarskyddsverket 7

11 och Konsumentverket skickade gemensamt ut ett informationsbrev till övriga myndigheter och branschföreträdare samt en broschyr om säker användning av stegar riktad mot alla brukare av stegar. 8. RESULTAT AV TILLSYNSKAMPANJEN 8.1 Inspektionerna Resultatet av inspektionerna under kampanjdagarna oktober 1998 finns redovisade i bilaga 9. Följande avsnitt är ett sammandrag av resultatet. I kampanjen deltog 311 yrkesinspektörer som tillsammans genomförde inspektioner på arbetsplatser där olyckor rapporterats. Inspektörerna fann totalt brister, av dessa gällde stegar. Resten, dvs 310 brister (15,5 %) gällde ställningar Stegar De inspektionerna resulterade i att krav ställdes på att 537 stegar måste bytas ut eller lagas. Avsaknad av eller defekta glidskydd var den vanligaste enskilda rapporterade bristen. I fall rapporterades skador på stegar varav drygt hälften avsåg glidskydden Ställningar Under kampanjen rapporterades 310 brister på ställningar, 99 brister gällde skyddsräcken och 25 brister gällde arbetsplan på fasadställningar Kartläggning I kartläggningen kontrollerades om stegarna och ställningarna var märkta som typkontrollerade. Kartläggningen omfattade stegar varav var märkta och inte märkta, 25 % saknade alltså märkning. Av de påträffade 634 st hantverkarställningarna (små prefabricerade ställningar, lägre än 2 meter), se bild 1, var 435 st märkta och 199 st inte märkta, dvs 31 %. I fallet rullställningar (större hjulförsedda prefabricerade ställningar), se bild 2, på- träffades 646 st. Av dessa var 411 st märkta och 235 st inte märkta, dvs 36 %. 8

12 Bild 1 Hantverkarställning Bild 2 Rullställning 8.2 Information Intern information Information om tillsynskampanjen har kontinuerligt gått ut internt i organisationen via personaltidningen Ventilen och Arbetarskyddsverkets Nyhetsbrev. Projektgruppen har vid två tillfällen avgett skriftliga lägesrapporter till beställaren. Projektledaren medverkade även vid 5 tillsynsdirektörsmöten och rapporterade om tillsynskampanjen. De sk. ADI-broschyrer om stegar respek-tive ställningar som omarbetades inom ramen för kampanjen spreds såväl internt som externt Extern information Den information som spreds externt riktades mot speciella målgrupper. Det sk arbetsgivarbrevet, som sändes ut till arbetsgivare en månad innan kampanjdagarna, åtföljdes av de båda ADI-broschyrerna om stegar respektive ställningar samt en talong för beställning av fler broschyrer och tillämpliga föreskrifter. Korta arbetsskadefakta om olyckor med stegar respektive byggnadsställningar producerades av enheten för arbetsskadestatistik (ISA) och distribuerades bl.a. vid den 9

13 nationella skadekonferensen i Borås oktober. I samband med Arbetarskyddsstyrelsens medverkan vid denna konferens informerades även om tillsynskampanjen genom en skärmutställning, genom föredrag och genom visning av videofilmen Säker på stegen (Arbetsmiljöfonden) om säker användning av stege. Resultatet av inspektionerna under kampanjdagarna meddelades till riksmedia via Dagens Eko och ett pressmeddelande tillsammans med Konsumentverket under fredagen i kampanjveckan. I riksmedia kan särskilt uppmärksammas inslag i Rapport och Aktuellt. På lokal och regional nivå tog yrkesinspektionsdistrikten initiativ till mediakontakter före och efter kampanjdagarna, bl.a. genom pressmeddelanden. Tillsynskampanjen fick stor uppmärksamhet i olika media, totalt 287 inslag i etermedia och press. 8.3 Resursåtgång Tid I arbetet med årets tillsynskampanj infördes en rutin för att följa upp den faktiska tidsåtgången för planering och genomförande av tillsynskampanjen. Utfallet visar att planering, genomförande och uppföljning krävt mer resurser än vad som inledningsvis uppskattades. Planerad tidsåtgång på regional nivå varierar; vissa distrikt har klarat sig inom den tänkta ramen, andra inte. Genomgående för de inspektörer som svarat på enkäten är att de använt mindre tid än planerat till årets kampanj. Medlemmarna i projektgruppen hade till och med uppföljningsmötet i slutet av november använt ca 250 arbetsdagar, att jämföra med uppskattade 200 arbetsdagar. På central nivå tillkommer tid som lagts på projektet av avdelnings-chefen Teknik, enhetschefen TB, handläggare av ställningsfrågor TB, jurist, ergonom, handläggare på ISA för framtagning av statistik, personal ADB och Informationsavdelningen. På regional nivå hade insatsen beräknats till tolv arbetsdagar för projektledare liksom resultatansvariga och 5 arbetsdagar för medverkande inspektörer. Vid den interna uppföljningen har 4 distrikt angivit att projektledaren behövt mer än dessa tolv dagar, på 6 distrikt har denna tid räckt till och ett distrikt har angivit att projektledaren lagt 7 arbetsdagar. Resultatansvariga har i större utsträckning angivit att den uppskattade tiden om tolv dagar inte räckte till, detta rapporteras från 6 distrikt. På 2 distrikt räckte tiden till och i 3 fall klarade man sig med mindre än tolv dagar. Bland de inspektörer som svarat på enkäten (202 av 306, 66%) och angivit hur mycket tid de ägnat årets kampanj ligger genomsnittet på 3,9 dagar jämfört med de planerade 5. 10

14 8.3.2 Ekonomi De budgeterade medlen på kr var avsedda att täcka omkostnaderna för resor, utbildningsdag, möten, informationsmaterial mm. Dessa har i stort sett förbrukats. Utanför kampanjens budget ligger t.ex. produktionskostnaderna för ADI-broschyrer och tryckning och distribution av inspektionsmeddelanden (IM) och tryckning av det sk GD-brevet. 9. UPPFÖLJNING AV TILLSYNSKAMPANJEN 9.1 Enkäter till yrkesinspektionsdistrikten I anslutning till kampanjen har två enkäter skickats ut till yrkesinspektionsdistrikten för att på ett systematiskt sätt inhämta uppgifter om hur årets kampanj har värderats. Detta för att ha som underlag för reflektion och förbättringar. Den ena enkäten avsåg distriktets värdering av kampanjen och den andra inspektörernas värdering av kampanjen. En sammanställning av enkät-erna och återkoppling på resultatet kommer att ske internt inom Arbetarskyddsverket under våren Kommentarer som kommit in i samband med uppföljningen av kampanjen tyder på att det har förekommit oklarheter i ett par aspekter. Här ges ett par förtydliganden som kan vara av generellt intresse. Fråga: -Varför var både stegar och ställningar med i kampanjen? Svar: Det ursprungliga förslaget var att göra en kampanj om säker användning av stegar, detta förslag breddades sedemera efter diskussioner på Td-möten till att omfatta både stegar och ställningar. Enligt enkätsvaren anser flera inspek-törer att det hade varit tillräckligt att koncentrera inspektionerna på stegar, en uppfattning som projektgruppen delar eftersom stegar och ställningar väsent-ligen är två helt skilda områden. Från projektgruppens sida ansågs valet av två områden istället för ett innebära en risk för merarbete, något som bekräftats i efterhand när resursåtgången summerats. Uppfattningen att stegar hade varit tillräckligt som fokusområde har stärkts av kampanjresultatet som visar att relativt få inspektörer har inspekterat ställningar och att få krav har ställts inom detta område. En fördel är dock att en ny ADI-broschyr för ställningar tagits fram som även omfattar rullställningar, vilket inte var fallet i den tidigare ADI-broschyren. Tolkningsfrågor runt ställningar har också gåtts igenom och spridits i organisationen genom instruktionen till inspektionsmeddelandet, vilket också är en stor fördel. Fråga: - Vilket syfte tjänade kartläggningen? 11

15 Svar: Syftet med kartläggningen var att få in viktig information som inte kunde formuleras i termer av brister och krav i inspektionsmeddelandet. Att ställa frågorna ansågs naturligt med tanke på att de anslöt till ämnet för kampanjen och att kunskapen behövs för myndighetens fortsatta agerande för ökad säkerhet inom området. En fråga i kartläggningen handlade om märkning som typkontrollerad produkt. Typkontrollen ifrågasätts från flera håll och för att kunna argumentera behöver vi underlag, tex. en beskrivning av hur det ser ut på svenska arbetsplatser. Genom denna fråga i kartläggningen vet vi nu bättre hur stor andel av de stegar som används yrkesmässigt som är märkta som typkontrollerade, vilka tillverkare och importörer som finns och vilken andel olika stegmärken har på marknaden. En annan fråga i kartläggningen handlade om vilka åtgärder som vidtagits sedan den rapporterade olyckan (tidigare rapporterad olycka var ett urvalskriterium för besök). Svaren på denna fråga är av intresse vid en planerad revidering av föreskrifterna om stegar och ställningar. Svaren pekar mot att arbetsgivarna t.ex. har skaffat sig rutiner för användning och underhåll och informerat sin personal om vad som gäller för arbete med stegar eller ställningar. Vissa arbetsgivare har också skaffat säkrare utrustning för arbets-uppgifter där stege tidigare har använts. 9.2 Måluppfyllelse Effektmål minskade olyckor och minskad användning av stege till förmån för annan, säkrare metod. De formulerade effektmålen av tillsynskampanjen kommer inte att låta sig avläsas förrän efter en längre tid. Vad som finns idag till följd av kampanjen är en grundlig nulägesbeskrivning som omfattar såväl skadefrekvenser inom olika branscher som rapporterade brister. Genom de krav som ställts till arbetsgivarna samt genom svaren på inspektörernas enkäter framkommer att åtgärder som främjar säker användning av stege och ställning kommer att vidtas och i flera fall redan har vidtagits på flera av de besökta arbetsplatserna. Därmed finns förutsättningar att anta att olycksfallen kommer att minska i framtiden. Projektmål skapa uppmärksamhet och sprida kunskap om risker och säker användning. Informationsutskicket till de arbetsgivarna följdes upp med hjälp av en modell för effektmätning som använts vid tidigare tillfälle och genomfördes av en konsult. Jämförelser med tidigare informationsinsatser inom AV visar att utskicket hade bra genomslag. Uppmärksamheten i målgruppen var 70%, antalet tillfrågade som sade sig ha läst eller bläddrat i innehållet var 59% och andelen som uppgav att de läst och mindes något av innehållet var 30%. 12

16 De båda ADI-broschyrerna trycktes från början i en upplaga om exemplar (stegar) respektive exemplar (byggnadsställningar). På grund av den stora efterfrågan på stegbroschyren har den i dagsläget tryckts i totalt exemplar. Antalet mediainslag, 287, visar på god uppmärksamhet för aktiviteten och ämnet. Under kampanjveckan fick projektgruppen återkommande påringningar från press för att få resultaten av inspektionerna. Detta sammantaget ger grund att påstå att projektet uppnått det formulerade målet om uppmärksamhet och kunskapsspridning externt. Projektmål intern kunskapsspridning och ökat antal inspektioner mot området Genom de utbildningsinsatser som genomförts vet vi att information nått yrkesinspektörerna. Svaren i de utsända enkäterna pekar mot att många av inspektörerna anser att kampanjen har inneburit en ökad kunskap inom området och ett flertal har angivit att de nu kommer att "se" stegar och ställningar i en större utsträckning än tidigare. Den interna kunskapsspridningen centralt inom organisationen är mer svårbedömd, inga särskilda aktiviteter har genomförts förutom informationsspridning i personaltidning och nyhetsblad. En ökad kunskap om problemområdet kan förutsättas inom den grupp som varit engagerad i planering och genomförande. Projektmål effektiv tillsyn, metodutveckling Erfarenheter om planering och genomförande av tillsynskampanj har spridits bland de medverkande liksom kunskap om praktiskt projektarbete. Förelig-gande rapport är ett medel för kunskapsöverföring inom organisationen m.a.p. tillsynskampanj. Fortfarande finns fler praktiska dimensioner av arbetet kvar att diskutera och utveckla internt i organisationen t.ex. datormognad och acceptans av standardiserade arbetssätt. Detta avses att redovisas i en separat rapport. En idé på tema metodutveckling är att ta fasta på den information och kunskap som nu finns samlad och uppdaterad inom ett specifikt ämnesområde. Denna information skulle kunna formas i ett slags "state of the art"-dokument innehållande bakgrundsfakta, lämpliga punkter att inrikta sig mot vid inspektion (inspektionsmeddelandet) samt instruktion för inspektion. 13

17 Fortsatt arbete Flera aktiviteter som bygger vidare på information och erfarenheter från 1998 års tillsynskampanj är planerade. Ett exempel är det möte med stegtillverkare och andra intressenter som kommer att hållas tillsammans med Konsument-verket för att följa resultatet av kartläggningen. Uppgifterna från kartlägg-ningen kommer att användas vid handläggningen av EU-kommissionens prövning gällande om Sverige har rätt att behålla typkontroll för stegar. 14

18 Bilaga 1 Projektorganisation Sakansvaret för området stegar och ställningar åligger avdelning Teknik, enheten för bygg- och anläggningsteknik (TB). Ansvarig handläggare Inga Rundström utsågs till projektledare för tillsynskampanjen. Kontaktpersoner och ansvarig för samverkan på Konsumentverket har varit Bo Axelsson och Stig Håkansson. Projektorganisationen i övrigt bestod av Ann-Britt Feldt (Enhet för bygg- och anläggningsteknik), Maj-Britt Grundfelt (Utrednings- och planeringsenheten), Eva Blomqvist (Generaldirektörens sekretariat), Kenneth Bäckström (YI Göteborg), Kristina Adler (YI Malmö) samt Carina Rislund (Avdelning Teknik). Till projektgruppen knöts en referensgrupp med uppgift att bistå med expertkunnande i vissa frågor, dessa var: Björn Andersson (Enheten för lokaler och fysikaliska faktorer), Kristina Kemmlert (Enheten för psykologiska, sociala och ergonomiska frågor), Kjell Blom (Enheten för arbetsskadestatistik), Ulla Norrby (Informationsenheten) och Lars von Ehrenheim (Rättssekretariatet). Varje yrkesinspektionsdistrikt har haft ansvaret att upprätta en egen projektorganisation för utbildning, genomförande och sammanställning av resultat på distriktet. På varje distrikt utsågs en projektledare, i flera fall även en biträdande projektledare, samt en resultatredovisningsansvarig. Följande personer deltog från distrikten: Borås projektledare: Leif Svantesson resultatansvarig: Ingegerd Hilldén (Barbro Melin) Falun projektledare: Lars Lindqvist bitr. proj.ledare: Per-Arne Mattsson resultatansvarig: Ann-Marie Andersson Göteborg projektledare: Claes Hällqvist bitr. proj.ledare: Jörgen Conradsson resultatansvarig: Eva Sandell Härnösand projektledare: Jan-Erik Lindgren bitr. proj.ledare: Ingemar Norlén resultatansvarig: Gull-Brith Frank Linköping projektledare: Sverker Borell bitr. proj.ledare: Hans Gustavsson resultatansvarig: May Algegård/Marianne Åstrand

19 Luleå projektledare: Maud Granström resultatansvarig: Doris Pettersson Malmö projektledare: Marie Strauss bitr. proj.ledare: Sven-Åke Svensson resultatansvarig: Monica Nordahl Stockholm projektledare: Åke Ekstrand bitr. proj.ledare: Maria Pettersson resultatansvarig: Yvonne Engberg Umeå projektledare: Roland Grundström bitr. proj.ledare: Mårten Lindgren resultatansvarig: Ann-Christine Bodén Växjö projektledare: Erik Johnsson bitr. proj.ledare: Lennart Jansson resultatansvarig: Ing-Marie Nilsson Örebro projektledare: Bengt-Göran Ellerstedt resultatansvarig: Lilian Andersson

20 Bilaga 2 3 september 1998 Kampanj om stegar och stegsäkerhet Arbetarskyddsverket, som består av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen, och Konsumentverket genomför en kampanj runt stegar och stegsäkerhet under hösten Bakgrunden är att många svåra olyckor händer vid användning av stegar. Beräkningar visar på att cirka personer varje år uppsöker sjukhus på grund av en stegolycka. Olyckorna, som ofta är allvarliga, medför ett stort personligt lidande och kan innebära långa sjukskrivningstider. Vid stegolyckor i arbetslivet är sjukskrivningstiden i medeltal 50 dagar. För Arbetarskyddsverkets del omfattar kampanjen såväl stegar som ställningar och omkring företag/organisationer får under september ett brev där riskerna vid användning av dessa tas upp. Den oktober kommer Yrkesinspektionen att genomföra inspektioner på cirka arbetsplatser för att kontrollera säkerheten runt stegar och ställningar. Konsumentverket testar stegar och resultaten redovisas i Råd och Rön under hösten. Under två veckor i september genomförs en marknadskontroll av stegar i butiker i ett 20-tal kommuner i syfte att bland annat fastställa huruvida de uppfyller gällande säkerhetskrav och vilken säkerhetsinformation de åtföljs av. Tillsammans har Arbetarskyddsverket och Konsumentverket tagit fram bifogad broschyr Stegar - råd för steganvändning. Fler exemplar kan gratis beställas från Arbetarskyddsstyrelsens Publikationsservice, tel , eller från Konsumentverket Kundtjänst, tel Hur stegar ska vara utformade och hur de får användas yrkesmässigt regleras av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1985:15) om stegar och arbetsbockar. Konsumentverket har riktlinjer för stegar (KOVFS 1985:4) för privat bruk. Typkontrollerade stegar uppfyller dessa regler. Inga Rundström, tel , är projektledare för Arbetarskyddsverkets kampanj. Ansvarig på Konsumentverket är Bo Axelsson, tel De svarar gärna på frågor rörande stegar och höstens kampanj. Med vänlig hälsning Helena Nilsson Lannegren Axel Edling

Hot och våld i vård och omsorg

Hot och våld i vård och omsorg Hot och våld i vård och omsorg Fakta, forskning och förebyggande arbete Ewa Menckel (red.) arbetshälsoprogrammet 2000 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer