Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den politiska styrgruppen för regionkommunbildningen träffas den 18 mars kl Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft 4. Regionalt strategiskt folkhälsoarbete. Handlingsplan för bättre hälsa bland barn och unga Välfärd och FoU stöd 5. Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälsooch sjukvård. Överenskommelse SUF Kunskapscentrum. Finansiering 2016 Yttranden 7. Trafikverket. Funktionellt prioriterat vägnät

2 Internt 8. Reglabs årskonferens Beslut om medfinansiering 9. Årsredovisning och bokslut Delegationsordning för Regionförbundet Uppsala län 11. Regionkommunbildning i Uppsala län 12. Utseende av stämmoombud samt nominering/utseende av representanter för regionförbundet 13. Almi Företagspartner Uppsala AB. Utseende av revisor 14. Arbetsordning till förbundsfullmäktige, samt reglemente till förbundsstyrelsen 15. Arvodesreglementet. Revidering Information/Rapporter Almi Företagspartner Uppsala AB. VD Carl Henrik Koit (muntlig) Presseminarium den 30 mars 2015 om regionkommunbildningen (muntlig) Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Hearing den 10 mars (Catharina Blom muntlig) Program förbundsstyrelsen mars 2015 (skriftligt) Anmälningsärenden Regionförbundet Sörmland. Verksamhetsplan och budget Regionförbundet. Remiss inom vattenförvaltningen för norra Östersjöns vattendisrikt. Yttrande Regionförbundet. Uppdrag som enhetschef för staben.

3 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2015/64 Carin Östling Regionalt strategiskt folhälsoarbete. Handlingsplan för bättre hälsa bland barn och unga Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att uppdra åt regiondirektören att återkomma till förbundsstyrelsen den 19 november 2015 med förslag till konkreta samverkansinsatser för bättre hälsa bland barn och unga. Ärende Vartannat år genomförs enkätundersökningen Liv och Hälsa ung (LHU) bland elever i åk 7, 9 och åk 2 i gymnasiet års undersökning sker som tidigare i samarbete mellan landstinget och regionförbundet. Resultatet från undersökningen är omfattande och ger en detaljerad bild av hur barn och unga upplever sin hälsa och levnadssituation. Resultaten kan brytas ner på kommun- och skolnivå och tack vare tidserier sedan 2005 går det att dra slutsatser om hälsans förändring över tid. Forskning och annan tillgänglig statistik kompletterar underlaget. På basis av denna kunskap bör ett begränsat antal prioriterade samverkansinsatser mellan kommuner, landsting, länsstyrelse och andra aktörer initieras. Förslag till insatser utformas i samverkan inom den regionala arbetsgruppen för folkhälsa (Raff) och förankras i en regional överenskommelse/avsiktsförklaring mellan parterna. Avsikten är att fokusera det regionala strategiska folkhälsoarbetet och ge avläsningsbara effekter på hälsan bland barn och unga. De prioriterade insatserna bör förankras vid kommande möten med Folkhälsoforum och andra relevanta nätverk, som involverar länets samlade aktörer inom folkhälsoområdet, samt inarbetas i kommande regional utvecklingsstrategi. 1 (1)

4 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2010/53 Gudrun Tevell Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Överenskommelse 2015 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att anta erbjudandet om statliga stimulansmedel för Ärende För ökad kvalitet i socialtjänsten krävs en fortsätt utvecklingen mot en evidensbaserad praktik, dvs en verksamhet som är baserad på bästa möjliga kunskap eller forskning, professioners kunskap samt brukarnas erfarenheter och kunskap. Sedan år 2010 har överenskommelser tecknats mellan Socialdepartementet och SKL för att stödja denna utveckling och stimulansmedel har tillskjutits. Regionförbundet är mottagare av erbjudandet i Uppsala län och har av medlemmarna identifierats som ett nav i den regionala stödstruktur som ska stödja utvecklingsarbetet i socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. I överenskommelsen 2015 fördelas huvuddelen av medlen till de regionala stödstrukturerna. För Uppsala läns del är summan kr. Insatserna ska baseras på de utvecklingsbehov som identifieras regionalt och lokalt. Ledningsgruppen för FoU-stöd gör den aktuella prioriteringen för områdena - fortsatt stöd till förstärkt stöd till brukarmedverkan inom funktionshunderområdet - fortsatt stöd till lokalt och regionalt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen - fortsatt stöd till utvecklingsarbete inom verksamhetsområdena den sociala barn och ungdomsvården samt stöd till ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården. Bilaga: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 1 (1)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2008/119 Gudrun Tevell SUF-Kunskapscentrum. Finansiering 2016 Regiondirektören föreslår att arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att anhålla hos regionförbundets medlemmar om fortsatt finansiering av SUF-Kunskapscentrum år 2016 i enlighet med upprättad plan, samt att uppdra åt regiondirektören att tillsammans med landstinget, inom ramen för processen för regionkommunbildningen, undersöka fortsatt långsiktig finansiering av SUF-Kunskapscentrum Ärende SUF-Kunskapscentrum har under ca 10 år arbetat med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Kartläggning som gjordes 2008 visade att det fanns minst 1092 barn som tillhörde målgruppen i Uppsala län, och att familjerna ofta var föremål för barnavårdsutredningar. Målgruppen för SUF-Kunskapscentrum är i första hand professionella inom kommuner och landstinget, främst i Uppsala län, som möter de aktuella familjerna i sitt arbete. Därutöver fungerar centret som kunskapsförmedlare även för brukare (barn, föräldrar och andra anhöriga), beslutsfattare och forskare. Kunskapscentet arbetar dels med kunskapsutveckling, kunskapsspridning, metodutveckling och handledning/konsultation till de professioner som möter familjerna, dels med visst stöd direkt till familjerna/brukarna. Finansieringen har hittills dels bestått av projektmedel från Arvsfonden, dels medel från länets kommuner och landsting. Därutöver säljer kunskapscentret utbildningar, metodstöd m.m. till övriga Sverige. En långsiktig finansiering söks nu genom att landstingets Hälsa och habilitering tillsammans med regionförbundet erbjuder närliggande län att få tillgång till SUF-Kunskapscentrums tjänster genom att bidra till basfinansiering av verksamheten. Diskussioner och förhandlingar beräknas pågå under 2015 och 2016, vilket innebär att kunskapscentrets finansiering måste säkerställas av Uppsala län t.o.m Bilaga: SUF-Kunskapscentrum, beskrivning och förslag till budget 1 (1)

23 1 Sven-Erik Pistol SUF Kunskapscentrum, beskrivning och förslag till budget Bakgrund SUF 1 -Kunskapscentrum (KC) arbetar med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Både barn och föräldrar lever ofta under dåliga ekonomiska förhållanden, är socialt isolerade, har liten eller ingen tillgång till ett stödjande nätverk och har ofta dålig psykisk och fysisk hälsa. Resultatet av den kartläggning av målgruppen som gjordes i Uppsala län 2008 visade att det fanns minst 1092 barn som tillhörde målgruppen. I dag, när vi har mer kunskap om målgruppen, vet vi att det är lågt räknat. I en kommun i länet visade en kartläggning att 48 % av alla barnavårdsutredningar som gjordes 2008 tillhörde målgruppen. Uppsala län är ledande i landet vad gäller specialistkompetens inom området och många ledande forskare i världen har besökt centret och medverkat vid konferenser som SUF-KC arrangerar årligen. Projektet SUF-KC startade år För projektet finns en styrgrupp med representanter från landstinget, kommunerna och FUB 2. Det finns även en referensgrupp bestående av fyra föräldrar med olika kognitiva svårigheter. De första åren finansierades projektet av Arvsfonden med delfinansiering av Uppsala läns landsting och kommuner samt egenfinansiering via fortbildningsinsatser i andra län. År 2015 finansieras SUF-KC i huvudsak av landstinget och kommunerna i länet samt via medverkan i PYC-projektet (Parenting Young Children) 3, föreläsningar, utbildningar samt forskningsmedel. Inför och under 2016 behöver landstinget och kommunerna ta ställning till kunskapscentrets fortsättning och framtida finansiering. Syfte Syftet med SUF-KC är att erbjuda yrkesverksamma, främst i Uppsala län, ett bättre kunskapsunderlag i arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och därigenom förebygga en negativ utveckling. Den kunskap som förmedlas utgår från helhetssyn och samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser. 1 SUF STÅR FÖR SAMVERKAN UTVECKLING FÖRÄLDRASKAP 2 FUB = FÖRBUNDET FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING 3 PYC ÄR ETT FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM FÖR FÖRÄLDRAR MED INTELLEKTUELLA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. PYC-PROJEKTET DRIVS TILLSAMMANS MED TRE ANDRA FOU-ENHETER, GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH FORSKARE I AUSTRALIEN

24 2 I förlängningen syftar verksamheten till att stärka både barnens och de funktionshindrade föräldrarnas ställning i samhället, genom att utveckla samhällets insatser och därigenom förhindra att barnen far illa samt att bidra till att dessa grupper integreras i samhället. Målgrupp Kunskapscentrets målgrupp är i första hand professionella inom socialtjänst, habilitering, förskola/skola/särskola, mödra-/barnhälsovård och psykiatri. Därutöver fungerar centret som kunskapsförmedlare även för brukare (barn, föräldrar och andra anhöriga), beslutsfattare, forskare, studenter, jurister och i viss mån allmänheten. Verksamhet Övergripande uppdrag är: Inhämta och utveckla kunskap Sprida kunskap Metodutveckling Handledning/Konsultation Främja samverkan Erbjuda en mötesplats (Se bilaga 1 för ytterligare beskrivning av verksamheten) SUF-KCs verksamhet är i första hand inriktat på Uppsala län, men tjänster säljs även till kommuner och landsting i andra delar av landet. För att kunna fortsätta med det krävs en stabil grundbemanning med hög specialistkunskap. Förslag till framtida finansiering SUF-KCs kunskap och kompetens efterfrågas i mycket stor omfattning i landet. Idén har väckts och drivs av landstinget att skapa ett utvidgat centrum där fler län i mellersta Sverige ingår. Kommuner och landsting erbjuds möjlighet att få tillgång till SUF-KCs tjänster genom att bidra med basfinansiering av verksamheten. En sådan lösning skulle möjliggöra en långsiktig finansiering av kunskapscentret och samtidigt innebära att fler familjer som tillhör målgruppen får ett adekvat stöd. Stora ansträngningar har gjorts för att SUF-KC skulle bli ett nationellt centrum, men trots stort intresse från den nationella nivån har det inte gått att genomföra. Oberoende av om eventuell samfinansiering går att uppnå behöver frågan om fortsatt finansiering av kunskapscentret lösas för Uppsala län. Länets kommuner och landstinget föreslås fatta beslut om finansiering för Nedan redovisas budgetförslag för 2016, utan extra tillskott från ytterligare län. En kraftig nedskärning har gjorts jämfört med 2015 års budget då det inte längre finns några externa projektmedel 2016.

25 3 Förslag till budget för SUF-KC 2016, endast Uppsala län samt befintlig budget för 2015 Intäkter Ingående balans Uppsala läns landsting Länets kommuner Intäkter från föreläsningar, konsultationer, metodstöd etc. Totala intäkter Kostnader Löner, inkl LKP (2,8 tjänster) (3,4 tjänster) Resor Omvärldsbevakning Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Hyra, inkl städ IT Nätverksträffar, pedagogiskt material, kompetensutveckling Totalt övrigt Totala utgifter UTGÅENDE SALDO Finaniseringen från länets kommuner och landsting blir högre jämfört med tidigare år, vilket motvieras av att det är angeläget att behålla den forskartjänst som är knuten till centret och som har en avgörande roll för att upprätthålla den vetenskapliga kvaliteten och förankringen. Förslag till fördelning av kostnad kommunerna emellan för 2016 framgår av bilaga 2. 4 DEN HÖGA INGÅENDE BALANSEN BEROR PÅ ATT VERKSAMHETEN HAR PLANERATS UTIFRÅN ETT FLERÅRIGT PERSPEKTIV SAMT ATT SUF-KC UNDER 2014 HAFT EXTRA PROJEKTMEDEL FÖR PYC. 5 SVÅRT ATT BERÄKNA INTÄKTER FÖR 2016

26 4 BILAGA 1 Idag erbjuder SUF-Kunskapscentrum följande: Föreläsningar Syftet är att förmedla kunskaper och erfarenheter som finns om föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn med fokus på: - Barnen - Målgruppen - Föräldraförmåga - Stöd och bemötande - Attityder - Anpassad pedagogik - Samverkan mellan olika verksamheter - Stöd i hemmet - Gruppverksamheter - Kartläggning av målgruppen - Kognitivt stöd/pedagogiskt material - Aktuell forskning Utbildningsdag i kognitiv funktion med fokus på tidsuppfattning och tidshantering i vardagen. Hur kan detta påverka föräldraskapet för personer som har egna kognitiva svårigheter. Hur används babysimulatorn Reality Care Baby? Handledning och information om Reality Care Baby Hur fungerar den och hur kan man använda den i arbetet med stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. I kursen får man lära sig hur man introducerar simulatorn, programmerar den, läser av resultat och har uppföljande samtal. Utlåning av babysimulatorer. Temadag SUF Föräldrar från SUF:s referensgrupp berättar om hur det är att vara förälder och ha kognitiva svårigheter tillsammans med medarbetare på Centret. Att arbeta med pedagogiskt förändringsarbete i hemmet. PYC, Parenting Young Children, är ett utbildningsprogram som är framtaget i Australien och anpassat för målgruppen och som SUF tillsammans med fyra FoU-enheter i Sverige utbildar i. Gruppledarutbildning Mamma Trots Allt För mammor som fått sina barn placerade i familjehem eller HVB hem. Exempel på Uppdragsutbildning SYFTE: Fördjupa personalens kunskaper om föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Huvuddelar: - Kognitiva svårigheter - Utredning av föräldraförmåga i samband med kognitiva svårigheter

27 5 - Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter - Kompetens inhämtning nätverksbygge Utbildningsdelar: - Identifiering av kognitiva svårigheter - Differentiering mellan olika kognitiva funktioner - Psykologutredningar vilka delar ingår, vad kan man efterfråga, vilka slutsatser kan man dra? - Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter - Tidiga tecken på funktionsnedsättning hos barnen (biologiska vs miljömässiga) - Prata med barnen om förälderns kognitiva svårigheter - Bilder och minnestöd - Bedömningsmaterial befintliga som skall anpassas - Intervention föräldrautbildning som en del av en utredning, stöd och insatser - Kartläggning av möjliga samarbetspartner och uppbyggnaden av kontaktnätverk - Kognitivt stöd Uppföljning handledning: Som en del av utbildningen och ett led i att få kunskapen befäst hos personalen, bokas handledningstillfällen à 2 timmar per gång. Utbildarna träffar den personal som har möjlighet att vara med och vi utgår ifrån ett fall som personalen har förebrett sig på. Dessa handledningstillfällen kan bokas efter utbildningens slut Konsultation Yrkesverksamma som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter som utvecklingsstörning eller NPF svårigheter eller deras barn får möjlighet till konsultation i ett specifikt ärende. Konferens Varje år arrangerar SUF KC en nationell heldagkonferens med halvdagsseminarier dagen innan. Forskar-/praktikernätverk Forskning och utvecklingsarbete presenteras inom området barn och föräldrar med kognitiva svårigheter Utbildningsfilm Föräldrastöd en mänsklig rättighet Stöd till lokala samverkansgrupper, SUF-grupper, där mödra-/barnhälsovård, förskola/skola/särskola, socialtjänst, habilitering och psykiatri ingår Hemsida SUF Kunskapscentrum har en hemsida som dateras upp kontinuerligt. Under fliken SUF i Sverige kan medlemmar lägga ut lokala aktiviteter liksom kallelser till samverkansmöten och minnesanteckningar mm. Metodstöd Informationsmaterial och nyhetsbrev

28 6 BILAGA 2 Förslag Fördelning av kostnaderna mellan kommunerna 2016 (utifrån antal invånare 2014) kr invånare % Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Totalt

29 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/221 Robert Nordevi Trafikverket. Funktionellt prioriterat vägnät Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande Ärende Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell- och regional tillgänglighet, i syfte att skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt möjliggöra tydligare och mer sammanhållna prioriteringar. Utpekandet av funktionellt prioriterat vägnät ska ske i samråd med ansvarig länsplaneupprättare. Nås ingen överenskommelse kommer inget beslut att fattas. I förslaget delas berörda vägar delas in i tre olika prioriteringsgrupper. För Uppsala län pekas samtliga skikt ut och innebär att Europavägarna 4 och 18 samt riksvägarna 56 och 70 pekas ut i prioriteringsgrupp 1. Riksvägarna 55, 72, 76, 77 och länsvägarna 272, 288 och stora delar av 292 pekas ut i prioriteringsgrupp 2. Länsvägarna 254, delar av väg 255, 263, delar av väg 273, delar av väg 282, 290, 291, 580, 600, 740 och 869 pekas ut i prioriteringsgrupp 3. Regionförbundet framför kritik mot att förslagets underlag innehåller betydande brister och att det krävs flera kompletteringar innan en överenskommelse om funktionellt prioriterat vägnät kan slutas. Trafikverket bör därför: redogöra för vad det funktionellt prioriterade vägnätet ska användas till, se över de fyra funktionernas betydelse, komplettera det nuvarande underlaget utifrån påpekade brister så att ett fullständigt underlag finns tillhanda, åtgärda föreslagna tillägg eller rättelser för vägarna i Uppsala län Remissen har skickats till regionförbundet, samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Uppsala län och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Uppsala län. För regionförbundet ska remissvaret vara tillhanda Trafikverket senast 31 mars För övriga gäller 15 februari Ärendet har beretts av klimat- och infrastrukturberedningen den 23 februari Bilagor: Förslag till yttrande Bilaga 1. Trafikverket. Karta för Uppsala län Sammanfattning 1 (1)

30 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/221 Robert Nordevi Trafikverket Funktionellt prioriterat vägnät Remiss (TRV2014/72378) Regionförbundet Uppsala län har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets förslag till funktionellt prioriterat vägnät. Enligt förslaget delas berörda vägarna in i tre olika skikt: Nationellt och internationellt viktiga vägar (prioriteringsgrupp 1) Regionalt viktiga vägar (prioriteringsgrupp 2) Kompletterande regionalt viktiga vägar (prioriteringsgrupp 3) För Uppsala län pekas samtliga skikt ut och innebär att Europavägarna 4 och 18 samt riksvägarna 56 och 70 pekas ut i prioriteringsgrupp 1. Riksvägarna 55, 72, 76, 77 och länsvägarna 272, 288 och stora delar av 292 pekas ut i prioriteringsgrupp 2. Länsvägarna 254, delar av väg 255, 263, delar av väg 273, delar av väg 282, 290, 291, 580, 600, 740 och 869 pekas ut i prioriteringsgrupp 3. Synpunkter Processen med funktionellt prioriterat vägnät Regionförbundet anser att Trafikverkets ansats om att se över vägarnas funktion och prioriteringar för nationell- och regional tillgänglighet är bra. Att verka för funktionell tillgänglighet istället för att utgå ifrån administrativa gränser ligger i linje med regionförbundets syn och arbetssätt. Regionförbundet anser emellertid att översynen av alternativa vägar till huvudvägnäten, turistvägnätet och bärighetsvägnätet är underlag som borde ha vägts in i den nuvarande remissen. Detsamma gäller relationerna och funktionerna till järnvägsnätet, viktiga kommunala vägar och gång- och cykelvägar. Regionförbundet anser att det råder stora oklarheter kring de fyra funktionernas innebörd och indelning, vilket bekräftas i remissvar från flertalet kommuner i länet och kollektivtrafikförvaltningen samt av handelskammaren och angränsande län. Skillnaderna, eller likheterna mellan de olika funktionerna är otydliga. Ett exempel är skillnaden i vägarnas funktion för långa eller dagliga personresor respektive kollektivtrafik, eftersom kollektivtrafik också är personresor. Således behöver de olika Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

31 funktionerna tydliggöras, kompletteras, alternativt ses över helt och hållet. Detsamma gäller oklarheten om ett funktionellt prioriterat vägnät kommer att innebära mer medel till de utpekade vägarna och i så fall varifrån dessa medel ska tas. På senare år har regionförbundet noterat en minskning av de för näringslivet viktiga bärighetsanslagen och efterlyser utifrån det en öppen och tydlig dialog. Trafikverkets avsikt är att funktionellt prioriterat vägnät kan användas som ett viktigt kompletterande planeringsunderlag till exempel vid utpekande av riksintressen, regionala hastighetsanalyser och prioritering av åtgärder. För att undvika spekulationer efterfrågar regionförbundet förtydliganden kring vad det funktionellt prioriterade vägnätet ska användas till och vilka direkta konsekvenser det får för vägar som inte ingår i någon av prioriteringsgrupperna. I Stockholms län har inga vägar i skikt tre pekats ut i remissförslaget. För Uppsala län innebär det att tre vägar i skikt tre slutar vid länsgränsen till Stockholm och försvårar möjligheten till helhetsperspektiv av föreslagna funktioner för respektive väg. Beslut om vilka vägar som avses vara viktiga för nationell- och regional tillgänglighet ska enligt remissförslaget ske i samråd mellan Trafikverket och det regionala samverkansorganet. I annat fall kommer inget beslut om prioritering att tas. Här efterfrågar regionförbundet ett förtydligande på vilken nivå samråd och beslut ska tas och konsekvenserna kring vad som sker om ett gemensamt utpekande inte sker. För att överhuvudtaget ge funktionellt prioriterat vägnät legitimitet anser regionförbundet att processen om samråd och beslut ska tas på högsta politiska nivå med berörda organisationer. Om en dialog om vägnätet ska föras krävs en förhandling, men hur en sådan förhandling ska gå till framgår inte av underlaget. Det utpekade vägnätet i Uppsala län Vägnätet i Uppsala län karaktäriseras av ett antal stråk som bildar funktionella lokala, regionala och nationella samband. Samtliga kommuner i länet, undantaget Östhammars kommun, har spårburen kollektivtrafik. I Östhammars kommun finns den för näringslivet viktiga Hargshamnsbanan (järnväg) som förbinder Hargshamn och Dannemora gruva med Ostkustbanan. I utgångspunkten av de fyra funktionerna, godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik, vill regionförbundet för funktionen som berör kollektivtrafik, särskilt hänvisa till landstingets remissvar som betonar vikten av att se till funktionella samband. En stor del av Uppsala län förses med spårburen kollektivtrafik med ett resande som i regel påbörjas och avslutas vid kommunala gångoch cykelvägar. 2 (4)

32 En stor del av godstransporterna i och genom Uppsala län sker på väg. Transfertrafiken går framför allt längs de större vägstråken men påbörjas och avslutas, likt regionala och lokala transporter, vid kommunala vägar, sekundära länsvägar eller enskilda vägar. Under senare åren har det skett en utveckling på järnväg i och genom länet. Den utvecklingen förväntas öka, inte minst med tanke på etableringen av kombiterminalen i Rosersberg i Stockholms län och som från 2016 kommer att hantera stora mängder till och från bland annat Gävle Hamn. En trolig effekt är att det ökar antalet tyngre lokalaoch regionala transporter på väg. Därmed finns det ett stort behov av att väga in kommunala vägar, sekundära länsvägar eller relationen till enskilda vägar i underlaget till funktionellt prioriterat vägnät. Regionförbundet vill påpeka att tillgängligheten till Arlanda flygplats är av nationell betydelse. Det gäller både nord-sydliga som öst-västliga förbindelser. Där spårburen kollektivtrafik inte finns är väg det enda alternativet och därmed helt avgörande ur ett tillgänglighetsperspektiv. I remissen redovisas inte tillgängligheten till och från Arlanda flygplats vilket måste anses som en brist i underlaget. I Uppsala län fyller flertalet vägar viktiga funktioner till flygplatsen. För tre av vägarna, samtliga länsvägar, redovisas inte motsvarade skikt i Stockholms län. Om funktionellt prioriterat vägnät ska ha legitimitet förväntar sig regionförbundet att underlag från pågående och kommande studier av vägar vägs in i framtida revideringar av vägnätet. Under 2015 pågår studier i Uppsala län av exempelvis riksväg 76 och Arosstråket som beaktar väg, järnväg och sjöfart i relationen Arlanda, Uppsala, Håbo, Enköping, Västerås vidare till Örebro. I studierna ingår exempelvis Europaväg 18, riksvägarna 55 och 76 och länsväg 263 med kopplingar till ett antal Europa- riks- och länsvägar. Regionförbundet vill, om utpekanden i remissförslaget inte stämmer överens med Uppsala läns bild av funktioner över förslagna vägar, föreslå vägarnas olika funktioner med tillägg eller rättelser: Europaväg 4. Se hänvisning till Landstinget i Uppsala län om kollektivtrafik Riksväg 55. Är en viktig nationell förbindelse mellan Uppsala-Norrköping. Har en stor daglig pendling, är ett nationellt transportstråk med en viktig koppling till Mälarsjöfarten och att säkerställa framkomligheten i och genom Mälardalen. Ingår i studien för Arosstråket. Bör klassas om till skikt ett (1) Riksväg 56. Kompletteras med funktionen för dagliga persontransporter Riksväg 70. Se hänvisning till Landstinget i Uppsala län om kollektivtrafik Länsväg 255. Är i behov av kompletterande underlag från Stockholms län. Funktionell koppling till Arlanda flygplats och Sigtuna kommun 3 (4)

33 Länsväg 263. Är i behov av kompletterande underlag från Stockholms län. Funktionell koppling till Arlanda flygplats. Är ett utpekat godsstråk som bör ses över. Ingår i studien för Arosstråket Länsväg 273. Är i behov av kompletterande underlag från Stockholms län. Funktionell koppling till Arlanda flygplats Länsväg 282. Kompletteras med att hela sträckan pekas ut till riksväg 76. Större pågående exploateringar vid vägen medför större behov av öst-västliga relationer Länsväg 292. Kompletteras med att hela sträckan prioriteras in för godstransporter. I Söderfors finns ett näringsliv av storregional betydelse Länsväg 600. Bör pekas ut i sin helhet Länsväg Saknas i underlaget. Läggs till i skikt två eller tre. Viktig regional funktion för pendling till och från Öregrund med särskild koppling till riksväg 76 och länsväg 288. I övrigt sker hänvisning till Landstinget i Uppsala län om kollektivtrafik Sammanfattande ställningstagande Mot bakgrund av ovanstående synpunkter är det regionförbundets mening att en överenskommelse av funktionellt prioriterat vägnät inte kan göras baserat på nuvarande underlag, och föreslår därför att Trafikverket: Redogör vad det funktionellt prioriterade vägnätet ska användas till, ser över de fyra funktionernas betydelse, kompletterar det nuvarande underlaget utifrån påpekade brister så att ett fullständigt underlag finns tillhanda, åtgärdar föreslagna tillägg eller rättelser för vägarna i Uppsala län REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Johan Edstav Förbundsstyrelsens ordförande Catharina Blom Regiondirektör 4 (4)

34 Funktionellt prioriterat vägnät Uppsala län E4 Ockelbo 303 Järbo Gävle 302 Skutskär E16 Sandviken 291 E4 Årsunda Tierp 56 Bergsjö Österbybruk E4 290 Östervåla Tärnsjö Östhammar Hargshamn Gimo Alunda Hallstavik Björklinge 283 Storvreta Bälinge Heby 273 Sala 280 Sävja Alsike E4 Enköping 263 E18 Sigtuna Västerås Bålsta Märsta E Vallentuna Strängnäs Funktionellt prioriterat vägnät 1, Nationellt och internationellt viktiga vägar 2, Regionalt viktiga vägar 3, Kompletterande regionalt viktiga vägar Ej statlig väg Vaxholm Lidingö Funktionellt prioriterat vägnät Järfälla 55 Skikt Åkersberga Täby 262 E E18 Arlanda fpl. Upplands Kungsängen Väsby Eskilstuna Norrtälje Rimbo Knivsta Knutby Almunge Uppsala E20 Godstransporter Skikt 1 Långväga personresor Skikt 1 Dagliga personresor Skikt 1 Gustavsberg Kollektivtrafik Skikt 1 Skikt 2 Skikt 2 Skikt 2 Skikt 2 Skikt 3 Skikt 3 Skikt 3 Skikt 3 Ej statlig väg Ej statlig väg Ej statlig väg Ej statlig väg Flygplatser Hamnar Kombiterminaler Färjeled Länsgräns Datum: km Skala (A3): 1: Lantmäteriet, Geodatasamverkan

35 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2015/25 Sara Jernberg Reglabs årskonferens Beslut om medfinansiering Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder avsätta högst kr för finansiering av värdskapet av Reglabs årskonferens. att godkänna representationen i samband med att regionförbundet är värd för Reglabs årskonferens Ärende Förbundsstyrelsen beslutade den 5 februari om regionförbundets medlemskap i Reglab 1. En av Reglabs aktiviteter är en årskonferens. År 2015 går denna av stapeln i Uppsala den mars. Antalet deltagare beräknas bli ca 350. Den totala projektkostnaden uppgår till ca 1,3 miljon kronor och finansieras av deltagarintäkter. Regionförbundet Uppsala län är regional värd för konferensen och som sådan ingår det att stå för middagen med underhållning på kvällen. Deltagarna kommer att erbjudas en guidad tur samt studiebesök vid Navet och på Gustavianum. Middagen äger rum i rikssalen på slottet som är en av Uppsalas unika miljöer. Kuvertavgift är 655 kronor exkl. moms för en enklare meny med fördrink, tre rätter, en ramlösa och kaffe. Deltagarna betalar själv eventuellt vin till maten. Kostnaden beräknas uppgå till max kronor beroende på antalet deltagare. Uppsala läns kostnader för värdskapet av Reglabs årskonferens tas från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. 1 Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Tillväxtverket. För andra organisationer som är involverade i regional utveckling finns möjligheten att bli Reglab-partner. Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Gemensamt för Reglabs aktiviteter är att de utgår från medlemmarnas behov och det medlemmarna har nytta av. Några av aktiviteterna är årskonferens, lärprojekt, analyser, seminarier och forskarforum. 1 (1)

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Yttrande över remiss Funktionellt prioriterat vägnät TRV 2014/72378

Yttrande över remiss Funktionellt prioriterat vägnät TRV 2014/72378 MISSIV 2015-03-10 RJL 2015/262 Förvaltningsnamn Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över remiss Funktionellt prioriterat vägnät TRV 2014/72378 Region Jönköpings län har av Trafikverket

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät

Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ola Kahlström Datum 2015-01-08 Diarienummer KSN-2014-1355 Kommunstyrelsen Trafikverkets remiss: Funktionellt prioriterat vägnät Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget INNEHÅLL 1. Uppdraget 04 2. Frågan är

Läs mer

Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015

Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015 Årsredovisning 2014 Årsredovisning för Regionförbundet Uppsala län antogs av Förbundsfullmäktige den 22 april 2015 Omslagsbild: Örnen (lat. Aquila) är Upplands landskapsstjärnbild. Den finns på norra stjärnhimlen

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss 2016-05-12 Dnr: RFUL 2015/176 Till remissinstanserna enligt särskild sändlista Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss Remissperiod Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Remiss: Regionbildning i Uppsala län

Remiss: Regionbildning i Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Frändén Bo Datum 2015-05-04 Diarienummer KSN-2015-0683 Kommunfullmäktige Remiss: Regionbildning i Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5 Gemensam nämnd för kunskapsstyrning Fredag 19 maj 2017 kl. 13.30 16.00 Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala Lokal Kungsängen, våning 5 Torsdag 9 mars: 13.30 15.00 Nämndsammanträde 15.00 15.10 Paus med

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR?

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område vad gör GR? 2012 05 31 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) Målet:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget

Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala kommun och Landstinget Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Susanne Platerud 2012-04-03 Diarienummer BUN-2012-0083 Barn- och ungdomsnämnden Utveckling av närvård - samarbete mellan Uppsala

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Uppländsk drivkraft 3.0 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Uppländsk drivkraft 3.0 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Uppländsk drivkraft 3.0 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län Det här är en förkortad version av Uppländsk Drivkraft 3.0. Du hittar den kompletta utvecklingsstrategin på Regionförbundet Uppsala

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf Projekt i samverkan mellan Regionförbundet och kommunerna i Uppsala län och FUB Gunnel Janeslätt Med dr. leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Associerad till Institutionen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt)

Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Inrapportering av inträdesprojekt i HFS-nätverket (patient-, medarbetare- och befolkningsprojekt) Skicka ifyllda projektbeskrivningar med epost till HFS-nätverkets sekretariat. Letter of Intent måste däremot

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer