Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013"

Transkript

1 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

2

3 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april Mötet öppnas 2. Utmärkelser Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Behandling av motioner 12. Fastställande av årsavgiften 13. Fastställande av ram för arvoden 14. Verksamhetsplan och ekonomisk plan 15. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 16. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år 17. Val av en styrelseledamot före en tid av ett år 18. Val av en ordinarie revisor för en tid av ett år 19. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedning för en tid av ett år 20. Övriga frågor 21. Mötet avslutande 1

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse - Administration Verksamhetsutveckling Kommunikation 9 - Utbildning 9 - Länet i siffror Slutord 13 Ekonomisk berättelse - Ekonomisk berättelse Revisionsberättelse 20 2

5 Administration Årsmöte Korpen Stockholms läns SDF:s årsmöte genomfördes den 24 april 2013 på Friends Arena. 14 ombud och 14 åhörare från 7 korpföreningar deltog samt 1 representant från Rikskorpen. Ordföranden på mötet var Tommy Ohlström, ordförande i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Tommy redogjorde för arbetet med Fokus Korpen -ett strategiskt riksomfattande arbete som pågår framtill Arbetet innebär förnyelse och modernisering med syfte att Korpen skall ligga rätt i tiden och kunna erbjuda alla människor motion av god kvalitet. Till Årets förtroendevald utsågs Martin Götherström, ordförande i korpförening Sollentuna och han tilldelades ett diplom, blommor och presentcheck på Stadium, värde 500 kr. Innan mötet inbjöds alla som ville att gå en timmes guidad visning av Friends Arena. Organisation Styrelsen Följande personer har ingått i Länskorpens styrelse 2013: Jan Andersson, Haninge, ordförande Christer Klang, Vallentuna, kassör Mårten Genfors Stockholm, ledamot Magnus Sundberg, Stockholm, ledamot Nicita Forsblad,Tyresö ledamot fr.o m 24 april Revisorer Jean-Pierre Zune, Norsborg, revisor Börje Johansson, Danderyd, revisorssuppleant Valberedning Max Tomsby, Haninge Saleeban Mohamed, Spånga fr.o m 24 april Sammanträden och representation Styrelsen har genomfört tio protokollförda sammanträden under året. En styrelsekonferens genomfördes den 9 november på Sjöfartshotellet med SDF:s styrelse och personal samt med en representant från Rikskorpen. Dagen bestod av processarbete i syfte att arbeta fram en gemensam verksamhetsplan med Team ost. Processledare var Marie Hedlund från SISU. Representanter från styrelse och personal har deltagit på Rikskorpens arrangerade möten, Korpens mötesplats 3-5 maj samt vid Stockholms Idrottsförbunds och SISU:s årsstämmor. 3

6 Personal På kansliet i Idrottens Hus i Stockholm har nedanstående personal tjänstgjort: Fredrik Apelqvist Utvecklingskonsulent/personalansvarig Eva Kajander Utbildning-/utvecklingskonsulent På uppdrag av föreningar har vi även haft följande anställda: Vallentuna Ulrika Skarin Verksamhetsansvarig Sandra Eriksson, Friskvårdskonsulent Sollentuna David Eriksson, nyanställd fr.o.m. 6/5 Mats Peters, anställd t.o.m. 27/2 Idrottskonsulent Föreningskonsulent Huddinge Botkyrka Kenny Johansson, anställd t.o.m. 17/10 Ewa Stasilowicz, anställd t.o.m. 17/4 Idrottskonsulent Kanslist Bemaning Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund (Länskorpen) har genom överenskommelser med korpföreningarna Sundbyberg och Haninge tillhandahållit personalresurser till Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund för administration av lagidrotter i Sollentuna, Järfälla, Täby, Upplands Väsby, Huddinge Botkyrka samt vid behov Vallentuna. 4

7 Verksamhetsutveckling Under året har Korpens strategiskt verksamhetsinriktning samt Korpens gemensamma insatser och årliga verksamhetsinriktningar legat till grund för Korpen Stockholms läns arbete. I samarbete med Sisu Stockholm, Korpen Svenska Motionsförbundet har Länskorpen arbetat med att stärka den lokala närvaron bland korpföreningar i Stockholms län. Under verksamhetsåret 2013 har Länskorpens fortsatt arbetet med att stärka den lokala närvaron med fokus på styrelse- samt personalutveckling. Arbetet har handlat om att hitta attraktiva former för att utbilda och utveckla styrelser samt personal i syfte att öka det ideella engagemanget i föreningen. Bakgrunden till denna inriktning är att många föreningar har svårigheter att attrahera nya förtroendevalda till styrelser och annan verksamhet. Därför krävs nya synsätt och metoder. Metodstöd vid styrelserekrytering Länskorpen har arbetat med metodstöd vid styrelserekrytering. Vi erbjuder våra korpföreningar stöd i deras rekryteringsarbete. Genom samtal och möten arbetar vi tillsammans med föreningens styrelse för att öka engagemanget bland medlemmarna i föreningen. 5

8 Personalutveckling Länskorpen har arbetat med personal- och arbetsgivarfrågor i korpföreningarna Huddinge Botkyrka, Sollentuna och Vallentuna. I alla fallen handlar det om speciella utvecklingsprojekt med olika typer av inriktningar i syfte att utveckla Korpens kärnverksamhet. Anläggningar Korpen Stockholms län har engagerat sig i frågan om anläggningsbristen i Stockholmsregionen. Personalen har deltagit på anläggningsforum och konferenser som arrangerats av Stockholms Idrottsförbund för att visa på Korpens intresse i frågan. Tillsammans med andra idrotter i regionen och kommuner arbetar Stockholmsidrotten för att hitta en långsiktig lösningar på anläggningskrisen i regionen. Under 2013 har Länskorpen sponsrat föreningsalliansen Hallar i Stockholm Nu! och står bakom arbetet med att öka antalet idrottshallar i storstockholm. Föreningsalliansen är en sammanslutning av idrottsföreningar som är verksamma inom Stockholms stad. Grundstöd Länskorpen har till uppdrag att serva, stödja och vara en samordnande funktion i länet. Många gånger har arbetet med korpföreningar i Stockholms län skett tillsammans med SISU Stockholm och Rikskorpen. Länskorpens personal på kansliet har genomfört 32 träffar med förtroendevalda samt 35 möten med anställda utifrån föreningarnas behov. Samordning Länskorpen har under 2013 fortsatt arbetet med att initiera samt vidareutveckla redan befintliga samarbeten mellan korpföreningar och andra organisationer inom och utanför idrottsfamiljen. Korpföreningen Haninge har fortsatt sitt samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna och Salomon, där berörda parter under året har för arrangerat Skidpasset. Under året har samarbetet mellan korpförening Sollentuna och Sundbyberg fortgått och utvecklats vidare inom lagidrottsverksamheten. Sundbyberg har även, inom ramen för Idrottslyftet hjälpt Vallentuna med att starta upp lagidrottsverksamhet. Samarbetet som Länskorpen initierat mellan korpföreningarna Haninge och Huddinge Botkyrka har fortsatt under året. korpförening Haninge har under året har hjälpt till med att administrera lagidrottsverksamheten i Huddinge Botkyrka. Kansliet AB Många gånger är korpföreningar överbelastade med administrativa arbetsuppgifter och i takt med att kraven ökar läggs allt mindre tid på att utveckla verksamheten. För att möjliggöra för korpföreningar att ägna mer tid åt utvecklingsarbete har Länskorpen tecknat ett ramavtal med kansliet AB som erbjuder outsourcingtjänst inom ekonomiadministration. 6

9 Som en del av ett pilotprojekt i enighet med avtalet med Kansliet AB har korpföreningarna Haninge och Sollentuna tecknat överenskommelser och låtit lägga ut sin ekonomiadministration på Kansliet AB. Projekt Projektmedel har blivit ett allt mer vanligt finansieringsmedel och Länskorpen hjälper föreningar/förbund att ta del av dessa. Länskorpen stöttar idéer om behov finns, hjälper till att skriva projektansökningar samt stöttar etablerade projekt. Till exempel har Länskorpen i samarbetet med korpföreningarna Brännpunkten, Haninge, Nacka och Södertälje fortsatt ansöka medel och drivt projektet Frisk utan vård i Korpen. Målgruppen för projektet är bland annat överviktiga, de med fetma inom ramen för FaR (fysisk aktivitet på recept) samt psykiskt sjuka. Syftet är att utveckla och sprida fungerande arbetssätt. Att på ett tidigt stadium i förebyggande syfte möta, motivera och locka barn och ungdomar som kan uppleva hinder för fysisk aktivitet, att aktivera sig i lämpliga och anpassande fysiska aktiviteter i föreningarnas regi Idrottslyftet Idrottslyftet är inom Stockholms län populärt och är av stor betydelse i föreningarnas utvecklingsarbete. Under verksamhetsåret har 11 föreningar beviljats sammanlagt kr under Idrottslyftet Idrottslyftet har 2013 inspirerat föreningar till ett fortsatt samarbeta mellan kommungränserna. Korpföreningar har med hjälp av medel från Idrottslyftet arbeta med att utveckla verksamheter inom ramen för Fokus Korpen. Länsträffar Den 5 december arrangerade Länskorpen i samarbetet med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en länsträff. Korpföreningar bjöds in till en utbildningsdag med fokus på kommunikation. Syftet var att skapa utrymme för att reflektera och koppla innehållet till föreningarnas egen vardag och situation. Föreläsare Peter Nilsson, kommunikolog med fokus på organisation bjöds in till träffen. Efteråt fick samtliga deltagare Boken Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra? En bok Peter själv skrivit och en bok han själv saknat i sitt arbete. Sammanlagt deltog 18 deltagare från Korpen Stockholms motionsidrottsförening, korpföreningarna Haninge, Huddinge Botkyrka, Brännpunkten, Vallentuna, Sollentuna Shanta samt representanter från Rikskorpen och SISU Idrottsutbildarna. Efter konferensen bjöds alla in till att delta på ett gemensamt julbord på Sjöfartshotellet tillsammans med Länskorpens personal, styrelse och korpföreningarna i Stockholms län. 7

10 Tilläggsuppdrag Under åren har Länskorpen fokuserat på 5 föreningar. I dessa föreningar har vi gett operativt stöd och på ett strategiskt plan ser Länskorpen att det finns en stor potential till omfattande utveckling. Dessa tilläggsuppdrag har Länskorpen tagit betalt för under Korpförening Huddinge Botkyrka Länskorpen har under året fortsatt det omfattande utvecklingsarbetet i korpförening Huddinge Botkyrka. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser samt arbetat med styrelserekrytering till korpföreningen. Under året har föreningen arbetat med en förändrad inriktning och verksamhetsutveckling. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser till korpföreningen motsvarande en heltidstjänst. Nya verksamheter har skapats och totalt antalet deltagare inom gruppträningen som ökat med 18 procent. Länskorpen har hjälpt föreningen med bidragsansökningar och sammanlagt har kr beviljats för olika typer av satsningar mot ungdomar, till exempel ett sommarläger som arrangeras sommaren Korpförening Sollentuna Länskorpen har fortsatt det principiellt viktiga och omfattande arbetet som omfattar styrelseutveckling och styrelserekrytering i korpförening Sollentuna. Länskorpen har under 2013 haft arbetsgivaransvar för Mats Peters och David Eriksson samt tillhandahållit de personalresurser som behövts för att driva verksamheten i korpföreningarna Sollentuna, Upplands Väsby, Täby och delar av korpförening Järfälla. Under året har personalresurser hyrts in från Länskorpen samt korpförening Sundbyberg. Korpförening Vallentuna Länskorpen har arbetat aktivt under året med personalen, löpande följt den ekonomiska redovisningen, haft koll på likviditeten samt arbetat med att stödja föreningen i deras arbete med strategiska och mer långsiktiga frågor, med bland annat föreningens ungdoms- samt lagidrottsutveckling. Korpförening Haninge Länskorpen har stöttat korpförening Haninge med att utveckla Skidpasset som är ett motionslopp på skidor för alla! För andra året i rad arrangerade korpförening Haninge Skidpasset i samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna, Salomon samt sponsorerna Länna Sport och Olofssons Bil. Årets upplaga av Skidasset arrangerades i bästa tänkbara vinterväder och lockade till sig över 17 stafettlag och över 200 deltagare. Korpförening Värmdö Länskorpen har stöttat utvecklingen av verksamheten under året och samarbetet mellan korpförening Värmdö och korpförening Haninge. Målet är att utveckla föreningen genom att skapa verksamhet inom gruppträning och lagidrott i samarbete med skolan och kommunen. 8

11 Kommunikation Länsnytt Ett nyhetsbrev kopplat till verksamhetsplanens uppfyllande har gått ut i med fem nummer under året. Syftet har varit att stimulera till ökad kommunikation mellan korpföreningar och Länskorpen. Det digitala nyhetsbrevet har kort informerat om ett axplock av det Länskorpen fokuserar på samt prioriterade händelser framöver. Länet har under året kommunicerat ut vikten av att alla föreningar använder sig av den gemensamma grafiska profilen. Genom att använda samma logotype, mallar, färger och typsnitt samt använda Korpens profilkläder och profilmaterial skapas en enhetlig bild av Korpen. Utbildning Gymmix & Korpen Inspirationstionskonvent Lördagen den 13 april arrangerades Gymmix & Korpen Inspirationskonvent samverkan med Gymnastikförbundet Stockholm. I år firade vi 10-års-jubileum! Morgonen började med Energigympa som följdes av latinamerikanska rytmer i ett Latin Fusionpass där alla släppte loss. Sedan var det dags för ett Body Toning, Bollywood och Cirkelpass. Därefter serverades lunch i GIH:s nya fina matsal! Efter lunch bjöds alla på en intressant föreläsning Explosiv styrketräning motverkar åldrandet, med Gunn Nyberg doktorand i idrott på Stockholms universitet och GIH. Sen bjöds det på härligt medryckande ABBA-gympa, Gymmix Flow och EFIT UTE! 70 entusiastiska deltagare var på plats och stämningen var på topp! Sammanställningen av utvärderingen visade på stor nöjdhet. Sommarkonvent 13 Sommarkonvent13 firade 10 år jubileum lördagen 24 augusti. Konventet är ett samarbete med Idrottsförvaltningen Stockholm stad och Gymnastikförbundet Stockholm. Närmare 200 glada ledare tränade och hade kul tillsammans. Inspirerande Jorge Mix inledde med Celebration Zumba innan alla fick att släppa loss i ett Kango Jumps pass! Därefter erbjöds 32 härliga pass i vått och torrt med de mest attraktiva och inspirerande instruktörerna. Utvärderingen visade på ett mycket gott resultat! 9

12 Länet i siffror Föreningar Antal korpföreningar 40 st 43 st 45 st Personliga medlemmar Varav år Varav år Antal ungdomar i föreningar Korpförening Medlemmar Medlemmar år 1 Brännpunkten Korpförening Bygg1 Idrottsförening Idrottens idrottsförening 4 4 IS Linné Korpen Moodokwan Nacka Korpförening Sollentuna Korpen Stockholms MIF Korpförening Haninge Korpförening Huddinge Botkyrka Korpförening Lidingö Korpförening Märsta/Sigtuna Korpförening Nacka Korpförening Solna Korpförening Sportis Korpförening Sundbyberg Korpförening Södertälje Korpförening Tyresö Korpförening Täby Korpförening Järfälla Korpförening Upplands Väsby Korpförening Vallentuna Korpförening Vämdö 0 0 Rönninge Maple Beefs 20 Korpförening 0 0 Summa

13 Korpföreningar redovisar Personliga Medlemmar Folkmängd Medlemmar i procent av folkmängd Genomgått Utbildning/ Konferens 1 Atea Idrott- och friskvårdsförening 1 2 Brännpunkten Korpförening Bygg1 AB IF 15 4 Byggmiljögruppens IF 15 5 Farsta Gymnasium International IF 0 6 Idrottens idrottsförening IS Linné Järna Idrottsförening 98 9 KF Get Movin Mornington Korpen Moodfokwan Nacka Korpen Moodokwan Värmdö Korpen Stockholms MIF Korpen GSUN Österåker ,0 14 Korpförening Haninge , Korpförening HSB Blåkulla Korpförening Huddinge Botkyrka , Korpförening Järfälla ,2 18 Korpförening Lidingö ,7 19 Korpförening Märsta Sigtuna ,5 20 Korpförening Nacka ,0 21 Korpförening Norrtälje , Korpförening Nynäshamn ,0 23 Korpförening Rix Korpförening Sollentuna , Korpförening Solna , Korpförening Sportis Korpförening Sundbyberg , Korpförening Södertälje , Korpförening Tyresö , Korpförening Täby ,4 31 Korpförening Upplands Väsby ,2 32 Korpförening Ut&Gå Korpförening Vallentuna , Korpförening Värmdö , Kultur och sportförening Kraftkällan 3 36 OpusCapita IF 0 37 Rosersberg IK 2 38 Rönninge Maple Beets Korpförening Shanta Idrottsförening Stockholms företagarna IK Team Nordic Trail 0 42 Teleopti Idrottsförening Tynningö idrottsförening 3 44 Vattenfall IF Stockholm Vattenfall IF Södertörn 10 Summa antal medlemmar

14 Idrottslyftsmedel Korpförening Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 1 Bränpunkten Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Botkyrka IS Linné Järfälla Lidingö Märsta- Sigtuna Nacka Nynäshamn Rymden Sollentuna Sportis Stockholms Sundbyberg Södertälje Tyresö Upplands Väsby Vallentuna Värmdö Åkersberga Summa

15 Slutord Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund har under 2013 prioriterat arbetet med utvecklingsinsatser riktade till korpföreningarna i länet. Vi har framför allt arbetat med stöd och utveckling av verksamheten samt styrelserekrytering till föreningar som har sådana behov. Det har även skett fortsatt satsning på samordnande och utvecklande insatser riktade till konsulenter och andra anställda i korpföreningarna. Korpen Stockholms län erbjuder även olika typer av administrativt stöd till korpföreningarna, t.ex. ansökningar om projektmedel och hjälp med att utforma föreningarnas hemsidor. Det är särskilt glädjande att Korpförening Vallentuna under året har haft framgång med sin verksamhet. Vi har fortsatt med att stödja korpföreningarna i Sollentuna, Värmdö och Huddinge Botkyrka. De största insatserna har gällt Korpförening Huddinge Botkyrka. Det handlar om stöd inom områdena planering och ledning, personalförsörjning och ekonomi. Några föreningar erhåller tillfälligt likviditetsstöd från Korpen Stockholms län. Våra insatser möjliggörs genom ekonomiskt stöd från landstinget via Stockholms Idrottsförbund samt genom medel från Idrottslyftet, som går direkt till föreningarna. Korpförening Stockholm har under de senaste åren på ett imponerande sätt utökat deltagare i olika verksamheter. Antalet medlemmar i korpföreningarna i länet har ökat mellan 2006 och 2013 med cirka 38 procent. Betydande satsningar har skett på barn- och ungdomsverksamhet. Vi fortsätter med arbetet att förnya och modernisera Korpen i nära samverkan med korpföreningarna. Korpen måste bli än mer kundorienterad. Behovet av stöd till och utveckling av korpföreningar är stort särskilt när det gäller styrelseutveckling. Samverkan och samarbete i form av administrativ samordning bör vara en framgångsrik väg. Det är en rimlig utveckling att se över både den administrativa organisationen i länet för att nå en mer medlemsanpassad verksamhet. Denna strävan är beroende av demokratiska beslut hos berörda korpföreningar. Stockholm 17 april 2014 Styrelsen Jan Andersson Christer Klang Magnus Sundberg Ordförande ekonomiansvarig ledamot Mårten Genfors Vice ordförande Nicita Forsblad ledamot 13

16 Ekonomisk berättelse 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 Revisionsberättelse Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redo-visningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 Stockholm den 24 mars 2014 Jean-Pierre Zune Revisor 20

23

24 Kansli adress och telefonnummer: Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Idrottens Hus Stockholm Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A Telefon: /85 E-post: Hemsida:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer