Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013"

Transkript

1 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

2

3 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april Mötet öppnas 2. Utmärkelser Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Behandling av motioner 12. Fastställande av årsavgiften 13. Fastställande av ram för arvoden 14. Verksamhetsplan och ekonomisk plan 15. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 16. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år 17. Val av en styrelseledamot före en tid av ett år 18. Val av en ordinarie revisor för en tid av ett år 19. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedning för en tid av ett år 20. Övriga frågor 21. Mötet avslutande 1

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse - Administration Verksamhetsutveckling Kommunikation 9 - Utbildning 9 - Länet i siffror Slutord 13 Ekonomisk berättelse - Ekonomisk berättelse Revisionsberättelse 20 2

5 Administration Årsmöte Korpen Stockholms läns SDF:s årsmöte genomfördes den 24 april 2013 på Friends Arena. 14 ombud och 14 åhörare från 7 korpföreningar deltog samt 1 representant från Rikskorpen. Ordföranden på mötet var Tommy Ohlström, ordförande i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Tommy redogjorde för arbetet med Fokus Korpen -ett strategiskt riksomfattande arbete som pågår framtill Arbetet innebär förnyelse och modernisering med syfte att Korpen skall ligga rätt i tiden och kunna erbjuda alla människor motion av god kvalitet. Till Årets förtroendevald utsågs Martin Götherström, ordförande i korpförening Sollentuna och han tilldelades ett diplom, blommor och presentcheck på Stadium, värde 500 kr. Innan mötet inbjöds alla som ville att gå en timmes guidad visning av Friends Arena. Organisation Styrelsen Följande personer har ingått i Länskorpens styrelse 2013: Jan Andersson, Haninge, ordförande Christer Klang, Vallentuna, kassör Mårten Genfors Stockholm, ledamot Magnus Sundberg, Stockholm, ledamot Nicita Forsblad,Tyresö ledamot fr.o m 24 april Revisorer Jean-Pierre Zune, Norsborg, revisor Börje Johansson, Danderyd, revisorssuppleant Valberedning Max Tomsby, Haninge Saleeban Mohamed, Spånga fr.o m 24 april Sammanträden och representation Styrelsen har genomfört tio protokollförda sammanträden under året. En styrelsekonferens genomfördes den 9 november på Sjöfartshotellet med SDF:s styrelse och personal samt med en representant från Rikskorpen. Dagen bestod av processarbete i syfte att arbeta fram en gemensam verksamhetsplan med Team ost. Processledare var Marie Hedlund från SISU. Representanter från styrelse och personal har deltagit på Rikskorpens arrangerade möten, Korpens mötesplats 3-5 maj samt vid Stockholms Idrottsförbunds och SISU:s årsstämmor. 3

6 Personal På kansliet i Idrottens Hus i Stockholm har nedanstående personal tjänstgjort: Fredrik Apelqvist Utvecklingskonsulent/personalansvarig Eva Kajander Utbildning-/utvecklingskonsulent På uppdrag av föreningar har vi även haft följande anställda: Vallentuna Ulrika Skarin Verksamhetsansvarig Sandra Eriksson, Friskvårdskonsulent Sollentuna David Eriksson, nyanställd fr.o.m. 6/5 Mats Peters, anställd t.o.m. 27/2 Idrottskonsulent Föreningskonsulent Huddinge Botkyrka Kenny Johansson, anställd t.o.m. 17/10 Ewa Stasilowicz, anställd t.o.m. 17/4 Idrottskonsulent Kanslist Bemaning Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund (Länskorpen) har genom överenskommelser med korpföreningarna Sundbyberg och Haninge tillhandahållit personalresurser till Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund för administration av lagidrotter i Sollentuna, Järfälla, Täby, Upplands Väsby, Huddinge Botkyrka samt vid behov Vallentuna. 4

7 Verksamhetsutveckling Under året har Korpens strategiskt verksamhetsinriktning samt Korpens gemensamma insatser och årliga verksamhetsinriktningar legat till grund för Korpen Stockholms läns arbete. I samarbete med Sisu Stockholm, Korpen Svenska Motionsförbundet har Länskorpen arbetat med att stärka den lokala närvaron bland korpföreningar i Stockholms län. Under verksamhetsåret 2013 har Länskorpens fortsatt arbetet med att stärka den lokala närvaron med fokus på styrelse- samt personalutveckling. Arbetet har handlat om att hitta attraktiva former för att utbilda och utveckla styrelser samt personal i syfte att öka det ideella engagemanget i föreningen. Bakgrunden till denna inriktning är att många föreningar har svårigheter att attrahera nya förtroendevalda till styrelser och annan verksamhet. Därför krävs nya synsätt och metoder. Metodstöd vid styrelserekrytering Länskorpen har arbetat med metodstöd vid styrelserekrytering. Vi erbjuder våra korpföreningar stöd i deras rekryteringsarbete. Genom samtal och möten arbetar vi tillsammans med föreningens styrelse för att öka engagemanget bland medlemmarna i föreningen. 5

8 Personalutveckling Länskorpen har arbetat med personal- och arbetsgivarfrågor i korpföreningarna Huddinge Botkyrka, Sollentuna och Vallentuna. I alla fallen handlar det om speciella utvecklingsprojekt med olika typer av inriktningar i syfte att utveckla Korpens kärnverksamhet. Anläggningar Korpen Stockholms län har engagerat sig i frågan om anläggningsbristen i Stockholmsregionen. Personalen har deltagit på anläggningsforum och konferenser som arrangerats av Stockholms Idrottsförbund för att visa på Korpens intresse i frågan. Tillsammans med andra idrotter i regionen och kommuner arbetar Stockholmsidrotten för att hitta en långsiktig lösningar på anläggningskrisen i regionen. Under 2013 har Länskorpen sponsrat föreningsalliansen Hallar i Stockholm Nu! och står bakom arbetet med att öka antalet idrottshallar i storstockholm. Föreningsalliansen är en sammanslutning av idrottsföreningar som är verksamma inom Stockholms stad. Grundstöd Länskorpen har till uppdrag att serva, stödja och vara en samordnande funktion i länet. Många gånger har arbetet med korpföreningar i Stockholms län skett tillsammans med SISU Stockholm och Rikskorpen. Länskorpens personal på kansliet har genomfört 32 träffar med förtroendevalda samt 35 möten med anställda utifrån föreningarnas behov. Samordning Länskorpen har under 2013 fortsatt arbetet med att initiera samt vidareutveckla redan befintliga samarbeten mellan korpföreningar och andra organisationer inom och utanför idrottsfamiljen. Korpföreningen Haninge har fortsatt sitt samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna och Salomon, där berörda parter under året har för arrangerat Skidpasset. Under året har samarbetet mellan korpförening Sollentuna och Sundbyberg fortgått och utvecklats vidare inom lagidrottsverksamheten. Sundbyberg har även, inom ramen för Idrottslyftet hjälpt Vallentuna med att starta upp lagidrottsverksamhet. Samarbetet som Länskorpen initierat mellan korpföreningarna Haninge och Huddinge Botkyrka har fortsatt under året. korpförening Haninge har under året har hjälpt till med att administrera lagidrottsverksamheten i Huddinge Botkyrka. Kansliet AB Många gånger är korpföreningar överbelastade med administrativa arbetsuppgifter och i takt med att kraven ökar läggs allt mindre tid på att utveckla verksamheten. För att möjliggöra för korpföreningar att ägna mer tid åt utvecklingsarbete har Länskorpen tecknat ett ramavtal med kansliet AB som erbjuder outsourcingtjänst inom ekonomiadministration. 6

9 Som en del av ett pilotprojekt i enighet med avtalet med Kansliet AB har korpföreningarna Haninge och Sollentuna tecknat överenskommelser och låtit lägga ut sin ekonomiadministration på Kansliet AB. Projekt Projektmedel har blivit ett allt mer vanligt finansieringsmedel och Länskorpen hjälper föreningar/förbund att ta del av dessa. Länskorpen stöttar idéer om behov finns, hjälper till att skriva projektansökningar samt stöttar etablerade projekt. Till exempel har Länskorpen i samarbetet med korpföreningarna Brännpunkten, Haninge, Nacka och Södertälje fortsatt ansöka medel och drivt projektet Frisk utan vård i Korpen. Målgruppen för projektet är bland annat överviktiga, de med fetma inom ramen för FaR (fysisk aktivitet på recept) samt psykiskt sjuka. Syftet är att utveckla och sprida fungerande arbetssätt. Att på ett tidigt stadium i förebyggande syfte möta, motivera och locka barn och ungdomar som kan uppleva hinder för fysisk aktivitet, att aktivera sig i lämpliga och anpassande fysiska aktiviteter i föreningarnas regi Idrottslyftet Idrottslyftet är inom Stockholms län populärt och är av stor betydelse i föreningarnas utvecklingsarbete. Under verksamhetsåret har 11 föreningar beviljats sammanlagt kr under Idrottslyftet Idrottslyftet har 2013 inspirerat föreningar till ett fortsatt samarbeta mellan kommungränserna. Korpföreningar har med hjälp av medel från Idrottslyftet arbeta med att utveckla verksamheter inom ramen för Fokus Korpen. Länsträffar Den 5 december arrangerade Länskorpen i samarbetet med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en länsträff. Korpföreningar bjöds in till en utbildningsdag med fokus på kommunikation. Syftet var att skapa utrymme för att reflektera och koppla innehållet till föreningarnas egen vardag och situation. Föreläsare Peter Nilsson, kommunikolog med fokus på organisation bjöds in till träffen. Efteråt fick samtliga deltagare Boken Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra? En bok Peter själv skrivit och en bok han själv saknat i sitt arbete. Sammanlagt deltog 18 deltagare från Korpen Stockholms motionsidrottsförening, korpföreningarna Haninge, Huddinge Botkyrka, Brännpunkten, Vallentuna, Sollentuna Shanta samt representanter från Rikskorpen och SISU Idrottsutbildarna. Efter konferensen bjöds alla in till att delta på ett gemensamt julbord på Sjöfartshotellet tillsammans med Länskorpens personal, styrelse och korpföreningarna i Stockholms län. 7

10 Tilläggsuppdrag Under åren har Länskorpen fokuserat på 5 föreningar. I dessa föreningar har vi gett operativt stöd och på ett strategiskt plan ser Länskorpen att det finns en stor potential till omfattande utveckling. Dessa tilläggsuppdrag har Länskorpen tagit betalt för under Korpförening Huddinge Botkyrka Länskorpen har under året fortsatt det omfattande utvecklingsarbetet i korpförening Huddinge Botkyrka. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser samt arbetat med styrelserekrytering till korpföreningen. Under året har föreningen arbetat med en förändrad inriktning och verksamhetsutveckling. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser till korpföreningen motsvarande en heltidstjänst. Nya verksamheter har skapats och totalt antalet deltagare inom gruppträningen som ökat med 18 procent. Länskorpen har hjälpt föreningen med bidragsansökningar och sammanlagt har kr beviljats för olika typer av satsningar mot ungdomar, till exempel ett sommarläger som arrangeras sommaren Korpförening Sollentuna Länskorpen har fortsatt det principiellt viktiga och omfattande arbetet som omfattar styrelseutveckling och styrelserekrytering i korpförening Sollentuna. Länskorpen har under 2013 haft arbetsgivaransvar för Mats Peters och David Eriksson samt tillhandahållit de personalresurser som behövts för att driva verksamheten i korpföreningarna Sollentuna, Upplands Väsby, Täby och delar av korpförening Järfälla. Under året har personalresurser hyrts in från Länskorpen samt korpförening Sundbyberg. Korpförening Vallentuna Länskorpen har arbetat aktivt under året med personalen, löpande följt den ekonomiska redovisningen, haft koll på likviditeten samt arbetat med att stödja föreningen i deras arbete med strategiska och mer långsiktiga frågor, med bland annat föreningens ungdoms- samt lagidrottsutveckling. Korpförening Haninge Länskorpen har stöttat korpförening Haninge med att utveckla Skidpasset som är ett motionslopp på skidor för alla! För andra året i rad arrangerade korpförening Haninge Skidpasset i samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna, Salomon samt sponsorerna Länna Sport och Olofssons Bil. Årets upplaga av Skidasset arrangerades i bästa tänkbara vinterväder och lockade till sig över 17 stafettlag och över 200 deltagare. Korpförening Värmdö Länskorpen har stöttat utvecklingen av verksamheten under året och samarbetet mellan korpförening Värmdö och korpförening Haninge. Målet är att utveckla föreningen genom att skapa verksamhet inom gruppträning och lagidrott i samarbete med skolan och kommunen. 8

11 Kommunikation Länsnytt Ett nyhetsbrev kopplat till verksamhetsplanens uppfyllande har gått ut i med fem nummer under året. Syftet har varit att stimulera till ökad kommunikation mellan korpföreningar och Länskorpen. Det digitala nyhetsbrevet har kort informerat om ett axplock av det Länskorpen fokuserar på samt prioriterade händelser framöver. Länet har under året kommunicerat ut vikten av att alla föreningar använder sig av den gemensamma grafiska profilen. Genom att använda samma logotype, mallar, färger och typsnitt samt använda Korpens profilkläder och profilmaterial skapas en enhetlig bild av Korpen. Utbildning Gymmix & Korpen Inspirationstionskonvent Lördagen den 13 april arrangerades Gymmix & Korpen Inspirationskonvent samverkan med Gymnastikförbundet Stockholm. I år firade vi 10-års-jubileum! Morgonen började med Energigympa som följdes av latinamerikanska rytmer i ett Latin Fusionpass där alla släppte loss. Sedan var det dags för ett Body Toning, Bollywood och Cirkelpass. Därefter serverades lunch i GIH:s nya fina matsal! Efter lunch bjöds alla på en intressant föreläsning Explosiv styrketräning motverkar åldrandet, med Gunn Nyberg doktorand i idrott på Stockholms universitet och GIH. Sen bjöds det på härligt medryckande ABBA-gympa, Gymmix Flow och EFIT UTE! 70 entusiastiska deltagare var på plats och stämningen var på topp! Sammanställningen av utvärderingen visade på stor nöjdhet. Sommarkonvent 13 Sommarkonvent13 firade 10 år jubileum lördagen 24 augusti. Konventet är ett samarbete med Idrottsförvaltningen Stockholm stad och Gymnastikförbundet Stockholm. Närmare 200 glada ledare tränade och hade kul tillsammans. Inspirerande Jorge Mix inledde med Celebration Zumba innan alla fick att släppa loss i ett Kango Jumps pass! Därefter erbjöds 32 härliga pass i vått och torrt med de mest attraktiva och inspirerande instruktörerna. Utvärderingen visade på ett mycket gott resultat! 9

12 Länet i siffror Föreningar Antal korpföreningar 40 st 43 st 45 st Personliga medlemmar Varav år Varav år Antal ungdomar i föreningar Korpförening Medlemmar Medlemmar år 1 Brännpunkten Korpförening Bygg1 Idrottsförening Idrottens idrottsförening 4 4 IS Linné Korpen Moodokwan Nacka Korpförening Sollentuna Korpen Stockholms MIF Korpförening Haninge Korpförening Huddinge Botkyrka Korpförening Lidingö Korpförening Märsta/Sigtuna Korpförening Nacka Korpförening Solna Korpförening Sportis Korpförening Sundbyberg Korpförening Södertälje Korpförening Tyresö Korpförening Täby Korpförening Järfälla Korpförening Upplands Väsby Korpförening Vallentuna Korpförening Vämdö 0 0 Rönninge Maple Beefs 20 Korpförening 0 0 Summa

13 Korpföreningar redovisar Personliga Medlemmar Folkmängd Medlemmar i procent av folkmängd Genomgått Utbildning/ Konferens 1 Atea Idrott- och friskvårdsförening 1 2 Brännpunkten Korpförening Bygg1 AB IF 15 4 Byggmiljögruppens IF 15 5 Farsta Gymnasium International IF 0 6 Idrottens idrottsförening IS Linné Järna Idrottsförening 98 9 KF Get Movin Mornington Korpen Moodfokwan Nacka Korpen Moodokwan Värmdö Korpen Stockholms MIF Korpen GSUN Österåker ,0 14 Korpförening Haninge , Korpförening HSB Blåkulla Korpförening Huddinge Botkyrka , Korpförening Järfälla ,2 18 Korpförening Lidingö ,7 19 Korpförening Märsta Sigtuna ,5 20 Korpförening Nacka ,0 21 Korpförening Norrtälje , Korpförening Nynäshamn ,0 23 Korpförening Rix Korpförening Sollentuna , Korpförening Solna , Korpförening Sportis Korpförening Sundbyberg , Korpförening Södertälje , Korpförening Tyresö , Korpförening Täby ,4 31 Korpförening Upplands Väsby ,2 32 Korpförening Ut&Gå Korpförening Vallentuna , Korpförening Värmdö , Kultur och sportförening Kraftkällan 3 36 OpusCapita IF 0 37 Rosersberg IK 2 38 Rönninge Maple Beets Korpförening Shanta Idrottsförening Stockholms företagarna IK Team Nordic Trail 0 42 Teleopti Idrottsförening Tynningö idrottsförening 3 44 Vattenfall IF Stockholm Vattenfall IF Södertörn 10 Summa antal medlemmar

14 Idrottslyftsmedel Korpförening Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 1 Bränpunkten Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Botkyrka IS Linné Järfälla Lidingö Märsta- Sigtuna Nacka Nynäshamn Rymden Sollentuna Sportis Stockholms Sundbyberg Södertälje Tyresö Upplands Väsby Vallentuna Värmdö Åkersberga Summa

15 Slutord Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund har under 2013 prioriterat arbetet med utvecklingsinsatser riktade till korpföreningarna i länet. Vi har framför allt arbetat med stöd och utveckling av verksamheten samt styrelserekrytering till föreningar som har sådana behov. Det har även skett fortsatt satsning på samordnande och utvecklande insatser riktade till konsulenter och andra anställda i korpföreningarna. Korpen Stockholms län erbjuder även olika typer av administrativt stöd till korpföreningarna, t.ex. ansökningar om projektmedel och hjälp med att utforma föreningarnas hemsidor. Det är särskilt glädjande att Korpförening Vallentuna under året har haft framgång med sin verksamhet. Vi har fortsatt med att stödja korpföreningarna i Sollentuna, Värmdö och Huddinge Botkyrka. De största insatserna har gällt Korpförening Huddinge Botkyrka. Det handlar om stöd inom områdena planering och ledning, personalförsörjning och ekonomi. Några föreningar erhåller tillfälligt likviditetsstöd från Korpen Stockholms län. Våra insatser möjliggörs genom ekonomiskt stöd från landstinget via Stockholms Idrottsförbund samt genom medel från Idrottslyftet, som går direkt till föreningarna. Korpförening Stockholm har under de senaste åren på ett imponerande sätt utökat deltagare i olika verksamheter. Antalet medlemmar i korpföreningarna i länet har ökat mellan 2006 och 2013 med cirka 38 procent. Betydande satsningar har skett på barn- och ungdomsverksamhet. Vi fortsätter med arbetet att förnya och modernisera Korpen i nära samverkan med korpföreningarna. Korpen måste bli än mer kundorienterad. Behovet av stöd till och utveckling av korpföreningar är stort särskilt när det gäller styrelseutveckling. Samverkan och samarbete i form av administrativ samordning bör vara en framgångsrik väg. Det är en rimlig utveckling att se över både den administrativa organisationen i länet för att nå en mer medlemsanpassad verksamhet. Denna strävan är beroende av demokratiska beslut hos berörda korpföreningar. Stockholm 17 april 2014 Styrelsen Jan Andersson Christer Klang Magnus Sundberg Ordförande ekonomiansvarig ledamot Mårten Genfors Vice ordförande Nicita Forsblad ledamot 13

16 Ekonomisk berättelse 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 Revisionsberättelse Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redo-visningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 Stockholm den 24 mars 2014 Jean-Pierre Zune Revisor 20

23

24 Kansli adress och telefonnummer: Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Idrottens Hus Stockholm Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A Telefon: /85 E-post: Hemsida:

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser: Guldnål och Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer