Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013"

Transkript

1 Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Verksamhets- och ekonomisk berättelse 2013

2

3 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte Onsdagen den 2 april Mötet öppnas 2. Utmärkelser Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 5. Val av ordförande för mötet 6. Val av sekreterare för mötet 7. Val av två justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Behandling av motioner 12. Fastställande av årsavgiften 13. Fastställande av ram för arvoden 14. Verksamhetsplan och ekonomisk plan 15. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 16. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år 17. Val av en styrelseledamot före en tid av ett år 18. Val av en ordinarie revisor för en tid av ett år 19. Val av två ledamöter varav en sammankallande i valberedning för en tid av ett år 20. Övriga frågor 21. Mötet avslutande 1

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse - Administration Verksamhetsutveckling Kommunikation 9 - Utbildning 9 - Länet i siffror Slutord 13 Ekonomisk berättelse - Ekonomisk berättelse Revisionsberättelse 20 2

5 Administration Årsmöte Korpen Stockholms läns SDF:s årsmöte genomfördes den 24 april 2013 på Friends Arena. 14 ombud och 14 åhörare från 7 korpföreningar deltog samt 1 representant från Rikskorpen. Ordföranden på mötet var Tommy Ohlström, ordförande i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Tommy redogjorde för arbetet med Fokus Korpen -ett strategiskt riksomfattande arbete som pågår framtill Arbetet innebär förnyelse och modernisering med syfte att Korpen skall ligga rätt i tiden och kunna erbjuda alla människor motion av god kvalitet. Till Årets förtroendevald utsågs Martin Götherström, ordförande i korpförening Sollentuna och han tilldelades ett diplom, blommor och presentcheck på Stadium, värde 500 kr. Innan mötet inbjöds alla som ville att gå en timmes guidad visning av Friends Arena. Organisation Styrelsen Följande personer har ingått i Länskorpens styrelse 2013: Jan Andersson, Haninge, ordförande Christer Klang, Vallentuna, kassör Mårten Genfors Stockholm, ledamot Magnus Sundberg, Stockholm, ledamot Nicita Forsblad,Tyresö ledamot fr.o m 24 april Revisorer Jean-Pierre Zune, Norsborg, revisor Börje Johansson, Danderyd, revisorssuppleant Valberedning Max Tomsby, Haninge Saleeban Mohamed, Spånga fr.o m 24 april Sammanträden och representation Styrelsen har genomfört tio protokollförda sammanträden under året. En styrelsekonferens genomfördes den 9 november på Sjöfartshotellet med SDF:s styrelse och personal samt med en representant från Rikskorpen. Dagen bestod av processarbete i syfte att arbeta fram en gemensam verksamhetsplan med Team ost. Processledare var Marie Hedlund från SISU. Representanter från styrelse och personal har deltagit på Rikskorpens arrangerade möten, Korpens mötesplats 3-5 maj samt vid Stockholms Idrottsförbunds och SISU:s årsstämmor. 3

6 Personal På kansliet i Idrottens Hus i Stockholm har nedanstående personal tjänstgjort: Fredrik Apelqvist Utvecklingskonsulent/personalansvarig Eva Kajander Utbildning-/utvecklingskonsulent På uppdrag av föreningar har vi även haft följande anställda: Vallentuna Ulrika Skarin Verksamhetsansvarig Sandra Eriksson, Friskvårdskonsulent Sollentuna David Eriksson, nyanställd fr.o.m. 6/5 Mats Peters, anställd t.o.m. 27/2 Idrottskonsulent Föreningskonsulent Huddinge Botkyrka Kenny Johansson, anställd t.o.m. 17/10 Ewa Stasilowicz, anställd t.o.m. 17/4 Idrottskonsulent Kanslist Bemaning Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund (Länskorpen) har genom överenskommelser med korpföreningarna Sundbyberg och Haninge tillhandahållit personalresurser till Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund för administration av lagidrotter i Sollentuna, Järfälla, Täby, Upplands Väsby, Huddinge Botkyrka samt vid behov Vallentuna. 4

7 Verksamhetsutveckling Under året har Korpens strategiskt verksamhetsinriktning samt Korpens gemensamma insatser och årliga verksamhetsinriktningar legat till grund för Korpen Stockholms läns arbete. I samarbete med Sisu Stockholm, Korpen Svenska Motionsförbundet har Länskorpen arbetat med att stärka den lokala närvaron bland korpföreningar i Stockholms län. Under verksamhetsåret 2013 har Länskorpens fortsatt arbetet med att stärka den lokala närvaron med fokus på styrelse- samt personalutveckling. Arbetet har handlat om att hitta attraktiva former för att utbilda och utveckla styrelser samt personal i syfte att öka det ideella engagemanget i föreningen. Bakgrunden till denna inriktning är att många föreningar har svårigheter att attrahera nya förtroendevalda till styrelser och annan verksamhet. Därför krävs nya synsätt och metoder. Metodstöd vid styrelserekrytering Länskorpen har arbetat med metodstöd vid styrelserekrytering. Vi erbjuder våra korpföreningar stöd i deras rekryteringsarbete. Genom samtal och möten arbetar vi tillsammans med föreningens styrelse för att öka engagemanget bland medlemmarna i föreningen. 5

8 Personalutveckling Länskorpen har arbetat med personal- och arbetsgivarfrågor i korpföreningarna Huddinge Botkyrka, Sollentuna och Vallentuna. I alla fallen handlar det om speciella utvecklingsprojekt med olika typer av inriktningar i syfte att utveckla Korpens kärnverksamhet. Anläggningar Korpen Stockholms län har engagerat sig i frågan om anläggningsbristen i Stockholmsregionen. Personalen har deltagit på anläggningsforum och konferenser som arrangerats av Stockholms Idrottsförbund för att visa på Korpens intresse i frågan. Tillsammans med andra idrotter i regionen och kommuner arbetar Stockholmsidrotten för att hitta en långsiktig lösningar på anläggningskrisen i regionen. Under 2013 har Länskorpen sponsrat föreningsalliansen Hallar i Stockholm Nu! och står bakom arbetet med att öka antalet idrottshallar i storstockholm. Föreningsalliansen är en sammanslutning av idrottsföreningar som är verksamma inom Stockholms stad. Grundstöd Länskorpen har till uppdrag att serva, stödja och vara en samordnande funktion i länet. Många gånger har arbetet med korpföreningar i Stockholms län skett tillsammans med SISU Stockholm och Rikskorpen. Länskorpens personal på kansliet har genomfört 32 träffar med förtroendevalda samt 35 möten med anställda utifrån föreningarnas behov. Samordning Länskorpen har under 2013 fortsatt arbetet med att initiera samt vidareutveckla redan befintliga samarbeten mellan korpföreningar och andra organisationer inom och utanför idrottsfamiljen. Korpföreningen Haninge har fortsatt sitt samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna och Salomon, där berörda parter under året har för arrangerat Skidpasset. Under året har samarbetet mellan korpförening Sollentuna och Sundbyberg fortgått och utvecklats vidare inom lagidrottsverksamheten. Sundbyberg har även, inom ramen för Idrottslyftet hjälpt Vallentuna med att starta upp lagidrottsverksamhet. Samarbetet som Länskorpen initierat mellan korpföreningarna Haninge och Huddinge Botkyrka har fortsatt under året. korpförening Haninge har under året har hjälpt till med att administrera lagidrottsverksamheten i Huddinge Botkyrka. Kansliet AB Många gånger är korpföreningar överbelastade med administrativa arbetsuppgifter och i takt med att kraven ökar läggs allt mindre tid på att utveckla verksamheten. För att möjliggöra för korpföreningar att ägna mer tid åt utvecklingsarbete har Länskorpen tecknat ett ramavtal med kansliet AB som erbjuder outsourcingtjänst inom ekonomiadministration. 6

9 Som en del av ett pilotprojekt i enighet med avtalet med Kansliet AB har korpföreningarna Haninge och Sollentuna tecknat överenskommelser och låtit lägga ut sin ekonomiadministration på Kansliet AB. Projekt Projektmedel har blivit ett allt mer vanligt finansieringsmedel och Länskorpen hjälper föreningar/förbund att ta del av dessa. Länskorpen stöttar idéer om behov finns, hjälper till att skriva projektansökningar samt stöttar etablerade projekt. Till exempel har Länskorpen i samarbetet med korpföreningarna Brännpunkten, Haninge, Nacka och Södertälje fortsatt ansöka medel och drivt projektet Frisk utan vård i Korpen. Målgruppen för projektet är bland annat överviktiga, de med fetma inom ramen för FaR (fysisk aktivitet på recept) samt psykiskt sjuka. Syftet är att utveckla och sprida fungerande arbetssätt. Att på ett tidigt stadium i förebyggande syfte möta, motivera och locka barn och ungdomar som kan uppleva hinder för fysisk aktivitet, att aktivera sig i lämpliga och anpassande fysiska aktiviteter i föreningarnas regi Idrottslyftet Idrottslyftet är inom Stockholms län populärt och är av stor betydelse i föreningarnas utvecklingsarbete. Under verksamhetsåret har 11 föreningar beviljats sammanlagt kr under Idrottslyftet Idrottslyftet har 2013 inspirerat föreningar till ett fortsatt samarbeta mellan kommungränserna. Korpföreningar har med hjälp av medel från Idrottslyftet arbeta med att utveckla verksamheter inom ramen för Fokus Korpen. Länsträffar Den 5 december arrangerade Länskorpen i samarbetet med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en länsträff. Korpföreningar bjöds in till en utbildningsdag med fokus på kommunikation. Syftet var att skapa utrymme för att reflektera och koppla innehållet till föreningarnas egen vardag och situation. Föreläsare Peter Nilsson, kommunikolog med fokus på organisation bjöds in till träffen. Efteråt fick samtliga deltagare Boken Skärp dig! Hur svårt kan det vara att förändra? En bok Peter själv skrivit och en bok han själv saknat i sitt arbete. Sammanlagt deltog 18 deltagare från Korpen Stockholms motionsidrottsförening, korpföreningarna Haninge, Huddinge Botkyrka, Brännpunkten, Vallentuna, Sollentuna Shanta samt representanter från Rikskorpen och SISU Idrottsutbildarna. Efter konferensen bjöds alla in till att delta på ett gemensamt julbord på Sjöfartshotellet tillsammans med Länskorpens personal, styrelse och korpföreningarna i Stockholms län. 7

10 Tilläggsuppdrag Under åren har Länskorpen fokuserat på 5 föreningar. I dessa föreningar har vi gett operativt stöd och på ett strategiskt plan ser Länskorpen att det finns en stor potential till omfattande utveckling. Dessa tilläggsuppdrag har Länskorpen tagit betalt för under Korpförening Huddinge Botkyrka Länskorpen har under året fortsatt det omfattande utvecklingsarbetet i korpförening Huddinge Botkyrka. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser samt arbetat med styrelserekrytering till korpföreningen. Under året har föreningen arbetat med en förändrad inriktning och verksamhetsutveckling. Länskorpen har tillhandahållit personalresurser till korpföreningen motsvarande en heltidstjänst. Nya verksamheter har skapats och totalt antalet deltagare inom gruppträningen som ökat med 18 procent. Länskorpen har hjälpt föreningen med bidragsansökningar och sammanlagt har kr beviljats för olika typer av satsningar mot ungdomar, till exempel ett sommarläger som arrangeras sommaren Korpförening Sollentuna Länskorpen har fortsatt det principiellt viktiga och omfattande arbetet som omfattar styrelseutveckling och styrelserekrytering i korpförening Sollentuna. Länskorpen har under 2013 haft arbetsgivaransvar för Mats Peters och David Eriksson samt tillhandahållit de personalresurser som behövts för att driva verksamheten i korpföreningarna Sollentuna, Upplands Väsby, Täby och delar av korpförening Järfälla. Under året har personalresurser hyrts in från Länskorpen samt korpförening Sundbyberg. Korpförening Vallentuna Länskorpen har arbetat aktivt under året med personalen, löpande följt den ekonomiska redovisningen, haft koll på likviditeten samt arbetat med att stödja föreningen i deras arbete med strategiska och mer långsiktiga frågor, med bland annat föreningens ungdoms- samt lagidrottsutveckling. Korpförening Haninge Länskorpen har stöttat korpförening Haninge med att utveckla Skidpasset som är ett motionslopp på skidor för alla! För andra året i rad arrangerade korpförening Haninge Skidpasset i samarbete med skidklubben IK Jordbänningarna, Salomon samt sponsorerna Länna Sport och Olofssons Bil. Årets upplaga av Skidasset arrangerades i bästa tänkbara vinterväder och lockade till sig över 17 stafettlag och över 200 deltagare. Korpförening Värmdö Länskorpen har stöttat utvecklingen av verksamheten under året och samarbetet mellan korpförening Värmdö och korpförening Haninge. Målet är att utveckla föreningen genom att skapa verksamhet inom gruppträning och lagidrott i samarbete med skolan och kommunen. 8

11 Kommunikation Länsnytt Ett nyhetsbrev kopplat till verksamhetsplanens uppfyllande har gått ut i med fem nummer under året. Syftet har varit att stimulera till ökad kommunikation mellan korpföreningar och Länskorpen. Det digitala nyhetsbrevet har kort informerat om ett axplock av det Länskorpen fokuserar på samt prioriterade händelser framöver. Länet har under året kommunicerat ut vikten av att alla föreningar använder sig av den gemensamma grafiska profilen. Genom att använda samma logotype, mallar, färger och typsnitt samt använda Korpens profilkläder och profilmaterial skapas en enhetlig bild av Korpen. Utbildning Gymmix & Korpen Inspirationstionskonvent Lördagen den 13 april arrangerades Gymmix & Korpen Inspirationskonvent samverkan med Gymnastikförbundet Stockholm. I år firade vi 10-års-jubileum! Morgonen började med Energigympa som följdes av latinamerikanska rytmer i ett Latin Fusionpass där alla släppte loss. Sedan var det dags för ett Body Toning, Bollywood och Cirkelpass. Därefter serverades lunch i GIH:s nya fina matsal! Efter lunch bjöds alla på en intressant föreläsning Explosiv styrketräning motverkar åldrandet, med Gunn Nyberg doktorand i idrott på Stockholms universitet och GIH. Sen bjöds det på härligt medryckande ABBA-gympa, Gymmix Flow och EFIT UTE! 70 entusiastiska deltagare var på plats och stämningen var på topp! Sammanställningen av utvärderingen visade på stor nöjdhet. Sommarkonvent 13 Sommarkonvent13 firade 10 år jubileum lördagen 24 augusti. Konventet är ett samarbete med Idrottsförvaltningen Stockholm stad och Gymnastikförbundet Stockholm. Närmare 200 glada ledare tränade och hade kul tillsammans. Inspirerande Jorge Mix inledde med Celebration Zumba innan alla fick att släppa loss i ett Kango Jumps pass! Därefter erbjöds 32 härliga pass i vått och torrt med de mest attraktiva och inspirerande instruktörerna. Utvärderingen visade på ett mycket gott resultat! 9

12 Länet i siffror Föreningar Antal korpföreningar 40 st 43 st 45 st Personliga medlemmar Varav år Varav år Antal ungdomar i föreningar Korpförening Medlemmar Medlemmar år 1 Brännpunkten Korpförening Bygg1 Idrottsförening Idrottens idrottsförening 4 4 IS Linné Korpen Moodokwan Nacka Korpförening Sollentuna Korpen Stockholms MIF Korpförening Haninge Korpförening Huddinge Botkyrka Korpförening Lidingö Korpförening Märsta/Sigtuna Korpförening Nacka Korpförening Solna Korpförening Sportis Korpförening Sundbyberg Korpförening Södertälje Korpförening Tyresö Korpförening Täby Korpförening Järfälla Korpförening Upplands Väsby Korpförening Vallentuna Korpförening Vämdö 0 0 Rönninge Maple Beefs 20 Korpförening 0 0 Summa

13 Korpföreningar redovisar Personliga Medlemmar Folkmängd Medlemmar i procent av folkmängd Genomgått Utbildning/ Konferens 1 Atea Idrott- och friskvårdsförening 1 2 Brännpunkten Korpförening Bygg1 AB IF 15 4 Byggmiljögruppens IF 15 5 Farsta Gymnasium International IF 0 6 Idrottens idrottsförening IS Linné Järna Idrottsförening 98 9 KF Get Movin Mornington Korpen Moodfokwan Nacka Korpen Moodokwan Värmdö Korpen Stockholms MIF Korpen GSUN Österåker ,0 14 Korpförening Haninge , Korpförening HSB Blåkulla Korpförening Huddinge Botkyrka , Korpförening Järfälla ,2 18 Korpförening Lidingö ,7 19 Korpförening Märsta Sigtuna ,5 20 Korpförening Nacka ,0 21 Korpförening Norrtälje , Korpförening Nynäshamn ,0 23 Korpförening Rix Korpförening Sollentuna , Korpförening Solna , Korpförening Sportis Korpförening Sundbyberg , Korpförening Södertälje , Korpförening Tyresö , Korpförening Täby ,4 31 Korpförening Upplands Väsby ,2 32 Korpförening Ut&Gå Korpförening Vallentuna , Korpförening Värmdö , Kultur och sportförening Kraftkällan 3 36 OpusCapita IF 0 37 Rosersberg IK 2 38 Rönninge Maple Beets Korpförening Shanta Idrottsförening Stockholms företagarna IK Team Nordic Trail 0 42 Teleopti Idrottsförening Tynningö idrottsförening 3 44 Vattenfall IF Stockholm Vattenfall IF Södertörn 10 Summa antal medlemmar

14 Idrottslyftsmedel Korpförening Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft Idrottslyft 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 1 Bränpunkten Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Botkyrka IS Linné Järfälla Lidingö Märsta- Sigtuna Nacka Nynäshamn Rymden Sollentuna Sportis Stockholms Sundbyberg Södertälje Tyresö Upplands Väsby Vallentuna Värmdö Åkersberga Summa

15 Slutord Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund har under 2013 prioriterat arbetet med utvecklingsinsatser riktade till korpföreningarna i länet. Vi har framför allt arbetat med stöd och utveckling av verksamheten samt styrelserekrytering till föreningar som har sådana behov. Det har även skett fortsatt satsning på samordnande och utvecklande insatser riktade till konsulenter och andra anställda i korpföreningarna. Korpen Stockholms län erbjuder även olika typer av administrativt stöd till korpföreningarna, t.ex. ansökningar om projektmedel och hjälp med att utforma föreningarnas hemsidor. Det är särskilt glädjande att Korpförening Vallentuna under året har haft framgång med sin verksamhet. Vi har fortsatt med att stödja korpföreningarna i Sollentuna, Värmdö och Huddinge Botkyrka. De största insatserna har gällt Korpförening Huddinge Botkyrka. Det handlar om stöd inom områdena planering och ledning, personalförsörjning och ekonomi. Några föreningar erhåller tillfälligt likviditetsstöd från Korpen Stockholms län. Våra insatser möjliggörs genom ekonomiskt stöd från landstinget via Stockholms Idrottsförbund samt genom medel från Idrottslyftet, som går direkt till föreningarna. Korpförening Stockholm har under de senaste åren på ett imponerande sätt utökat deltagare i olika verksamheter. Antalet medlemmar i korpföreningarna i länet har ökat mellan 2006 och 2013 med cirka 38 procent. Betydande satsningar har skett på barn- och ungdomsverksamhet. Vi fortsätter med arbetet att förnya och modernisera Korpen i nära samverkan med korpföreningarna. Korpen måste bli än mer kundorienterad. Behovet av stöd till och utveckling av korpföreningar är stort särskilt när det gäller styrelseutveckling. Samverkan och samarbete i form av administrativ samordning bör vara en framgångsrik väg. Det är en rimlig utveckling att se över både den administrativa organisationen i länet för att nå en mer medlemsanpassad verksamhet. Denna strävan är beroende av demokratiska beslut hos berörda korpföreningar. Stockholm 17 april 2014 Styrelsen Jan Andersson Christer Klang Magnus Sundberg Ordförande ekonomiansvarig ledamot Mårten Genfors Vice ordförande Nicita Forsblad ledamot 13

16 Ekonomisk berättelse 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 Revisionsberättelse Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor-mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redo-visningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 Stockholm den 24 mars 2014 Jean-Pierre Zune Revisor 20

23

24 Kansli adress och telefonnummer: Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Idrottens Hus Stockholm Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A Telefon: /85 E-post: Hemsida:

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015

DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 DAGORDNING Korpens Stockholms läns Motionsidrottsförbunds årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Utmärkelser: Guldnål och Årets Korpare 3. Upprop och fastställande av röstlängd 4. Årsmötets

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

BBK: s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn

BBK: s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn Tid: Lördagen den 9 maj 2016. Plats: Närvarande: BBK: s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening Robert Briland, Kustmiljögruppen John Bräutigam,

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 2008-11-12 Dnr Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 Datum: 2008-11-12 Närvarande: Se bilaga 1 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Div 1 Div 2 AIK IF GötaTraneberg IK Almtuna IS Järfälla HC Boo HC 1 Järna SK Djurgårdens IF Mälarh/Bre Hockey Hanvikens SK Spånga IS IK Huddinge IK Trångsunds

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet Årsstämma på Kinda-Ydre Sparbank i Rimforsa 31 mars 2016 kl 18.30 Dagordning: 1 Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd för mötet 2 Stämmans behöriga utlysning 3 Fastställande av dagordningen

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer