ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009"

Transkript

1 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

2 EB/Apr 07/11 ITFs STYRELSE London, april 2007 Punkt 11 på dagordningen: SEKRETARIATETS RAPPORT 2006 Styrelsen A. ALLMÄN OCH SEKTIONSÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 1. Styrelsen sammanträdde i London den 26, 27 och 28 april och förde, med medverkan av sektionsordförandena och ordföranden för kvinnokommittén, en vittomspännande diskussion om ITFs arbetsprogram för före kongressen i Duran. Till mötet kom en delegation från FIOST för en debatt om förbindelserna mellan de två organisationerna (se p ) och man beslöt att diskussionerna om framtida samarbete skulle fortsätta. Styrelsen beslöt att ratificera en överenskommelse mellan de globala fackliga federationerna, FFI och TUAC om inrättandet av ett Global Unions Råd (se p. 10). Styrelsen beslöt också att godkänna medlemskap för arton förbund, inbegripande det första någonsin från Iran, och man beslöt att godkänna ITFs ekonomiska berättelse för året Ett antal andra frågor runt förberedelserna för kongressen i Durban behandlades också. 2. Styrelsen sammanträdde igen i Durban den 31 juli för att behandla slutförberedelserna för kongressen, innefattande motioner och brådskande motioner, samt för att godkänna medlemskap för fem nya förbund. 3. Det första mötet för den nyvalda styrelsen ägde rum i Durban den 9 augusti för att lämna rekommendationer till kongressen beträffande ITF-funktionärer. Kongressen 4. Den 41:a ITF-kongressen ägde rum i Durban, Sydafrika från den 2 9 augusti I den deltog 963 ombud och rådgivare från 331 förbund i 96 länder. Kongressen granskade och antog federationens verksamhetsberättelse för de gångna fyra åren samt debatterade och antog ett omfattande framtida arbetsprogram för ITF Vi organiserar globalt Vi slåss för våra rättigheter ämnat att åter fokusera ITFs arbete, inbegripande sektionernas och regionernas, i riktning mot den centrala målsättningen att stärka transportförbundens kapacitet att organisera arbetstagare. Policybesluten innefattade att utarbeta åtgärder för att utmana Världsbankens och andra internationella finansinstituts program, utarbeta strategier för att arbeta med regionala ekonomiska block samt bygga allianser med civilsamhället. Kongressen gav också stöd åt fokus på strategiska arbetsgivare, strategiska nav och viktiga grupper av arbetstagare för utbildnings- och kampanjarbete, och uppmanade till att utarbeta en serie globala organiserings- eller "GO"-projekt som skulle inbegripa riktad kartläggning, omfatta utredning och kommunikationer samt förse ITFförbunden med utbildningsresurser.

3 EB/Apr 07/11 - sid 2-5. Kongressen antog också resolutioner som handlade om HIV/Aids och transportarbetare; att skapa en global allians med Internationella federationen för kemi-, energi- och gruvarbetare ICEM för att organisera den globala olje- och gasnäringen och med UNI om integratörsföretag och call centres; om facklig enighet inom transport (se p. 13) och om att stärka ITFs interna organisation samt om angrepp på fackliga rättigheter i en rad länder, innefattande Iran och Pakistan. Resolutioner antogs också om fred och transportskydd och som deklarerade stöd för ITFs medlemsförbund i Libanon vilka, vid den tidpunkten, var föremål för en allvarlig militär konflikt. 6. Kongressen, den första som äger rum på den afrikanska kontinenten, hyllade Umraomal Purohit, den avgående ordföranden för ITF, för hans stora insats för att stärka global solidaritet, och beslöt att välja Randall Howard, SATAWU (Sydafrika), till ny ITF-ordförande. David Cockroft omvaldes som ITFs generalsekreterare och kongressen valde en ny styrelse bestående av 40 ledamöter (se bilaga 1). 7. ITFs sektioner anordnade konferenser under kongressen och den första kvinnokonferensen någonsin som utgjorde en del av kongressen ägde rum. Resultaten av valen återfinns i bilaga 2. Vi arbetar med den bredare internationella fackföreningsrörelsen - Global Unions Grundande av IFS 8. Viktiga händelser ägde rum inom den globala fackföreningsrörelsen som helhet och påverkade transportarbetare under Den första var grundandet av en ny facklig international, Internationella fackliga samorganisationen, vid en särskild kongress i Wien i början av november. ITF företräddes vid denna kongress av ordföranden och generalsekreteraren. Den nya internationella konfederationen, som företräder det stora flertalet av fackliga landsorganisationer, skapades genom sammanslagning av FFI, World Confederation of Labour (WCL) och ett antal viktiga nationella konfederationer som tidigare hade stått utanför de internationella organen. 9. Under 2005 och 2006 ägde ett antal möten rum mellan de globala fackliga federationerna, inbegripande ITF, beträffande deras förbindelse med den nya internationalen. Positionen för alla de globala fackliga federationerna, vilken accepterades och fördes in i IFS stadgar, var att det skulle behöva finnas ett strukturerat partnerskap mellan den nya konfederationen och de globala fackliga federationerna, att det bara kunde finnas en organisation för varje näring/sektor godkänd eller accepterad av konfederationen; och att i varje sektor skulle denna organisation vara den relevanta globala fackliga federationen. Global Unions råd 10. Processen med att förhandla om ett mer strukturerat partnerskap mellan de konfederala och sektorvisa grenarna i den globala fackföreningsrörelsen nådde fram till ett beslut vid de globala fackliga federationernas generalkonferens som ägde rum i Bryssel den januari. Denna godkände en överenskommelse om att inrätta ett Global Unions Råd, vilket ska mobilisera gemensamma kampanjer och behandla den internationella fackföreningsrörelsens allmänna policy. Texten till denna överenskommelse (bifogad som bilaga 3) överlämnades till de styrande organen för var och en av de medverkande organisationerna under året. Den behandlades av och godkändes enhälligt av ITFs styrelse vid dess möte i april. Efter att ha godkänts av minst två tredjedelar av de berörda organisationerna, inbegripande IFS nyligen konstituerade allmänna råd som sammanträdde i Wien omedelbart efter den instiftande kongressen, så började detta råd sitt arbete den 1 januari Dess första möte ägde rum i Bryssel den 9-10 januari 2007.

4 EB/Apr 07/11 - sid 3 - Förbindelser med FIOST 11. Bildandet av den nya konfederationen ifrågasatte också de framtida förbindelserna mellan ITF och WCL:s sektorvisa organisationer eller internationella yrkesfederationer. I transportsektorn deltog företrädare för det relevanta organet, FIOST, i en rad möten med ITF-företrädare vilket ledde till ett utbyte av synpunkter med ITFs styrelse vid dess möte i april. 12. Efter dessa diskussioner och som ett erkännande av vikten av att visa respekt för de fackliga traditioner som företräds av FIOST, godkände styrelsen, vid sina möten i april och augusti, en överenskommelse som hade nåtts med FIOST vilken föreskrev att: a) nuvarande medlemsförbund i FIOST skulle uppmuntras att ansöka om medlemskap i ITF och att, även om befintliga förbund i de berörda länderna skulle rådfrågas om dessa ansökningar i linje med ITFs stadgar, så fanns ett politiskt beslut att alla FIOST-förbund som följde bestämmelserna i ITFs stadgar skulle godkännas som ITF-medlemmar under perioden fram till den 42:a ITF-kongressen; b) bestämmelserna i ITFs stadgar som fastställer att förbunds stadgar och praxis måste tillförsäkra ett demokratiskt handhavande av deras angelägenheter skulle fortsätta att tillämpas för alla medlemsförbund, så också bestämmelsen att alla förbund måste fullfölja de åligganden som följer av medlemskap, inbegripande betalning av medlemsavgifter; c) styrelsen skulle tillfrågas om att överväga att till en företrädare för FIOST, under en interimsperiod, ställa till förfogande en av de tre platser som ITF hade rätt till i det nya Global Unions råd; d) en företrädare för FIOST-traditionen skulle bjudas in att delta, som observatör, i ITFs styrelsemöten under perioden fram till den 42:a ITF-kongressen. 13. FIOSTs ordförande, Michel Bovy, var gäst vid kongressen i Durban och talade till stöd för den brådskande motionen om facklig enighet inom transport. ITFs generalsekreterare ska delta i FIOSTs kongress som ska äga rum i Bangkok i januari 2007 för att stödja den överenskommelse som nåtts mellan de två organisationerna. World Social Forum 14. World Social Forum organiserade inte ett enda globalt evenemang under 2006, men kallade samman ett antal regionala forum. WSF-möten ägde rum i Bamako, Mali, den januari; Caracas, Venezuela, den januari; och Karachi, Pakistan, den mars. ITFs regionalkontor i Ouagadougou, Rio och Delhi deltog i evenemangen i sina respektive regioner med seminarier och ITF-stånd. Ett sidomöte ägde rum om WSF under kongressen i Durban för att diskutera erfarenheten av engagemanget i WSF fram till idag. ITF har förberett sin medverkan i nästa globala WSF den januari i Nairobi. World Economic Forum 15. ITFs generalsekreterare inbjöds att delta i 2006 års möte i World Economic Forum i Davos, Schweiz, som del av delegationen av globala arbetarledare. Trots stark lobbying av WEFs organisatörer under 2005 av alla globala fackliga federationer som insisterade på inbjudningar för relevanta GFF till "chefsmöten" för verkställande direktörer i deras respektive sektorer, så kom ingen inbjudan från transport- och logistikcheferna till ITF och generalsekreteraren beslöt att vid detta tillfälle inte delta i WEF-mötet. Diskussioner om kontakter med företag i ITFs sektorer har fortsatt under hela året och medverkan i 2007 års WEF kommer att avgöra huruvida globala arbetsledares intressen tas på allvar av WEFs organisatörer.

5 EB/Apr 07/11 - sid 4 - Logistikforskning 16. ITF/University of Londons gemensamma forskningsprojekt om logistik har gått in i sitt sista år. Under 2006 intervjuade forskaren Paula Hamilton en lång rad företagsledare och chefer, näringsföreträdare och fackliga företrädare huvudsakligen i USA, Storbritannien, Tyskland och Hongkong med särskilt fokus på Exel (nu del av DHL), det största kontraktlogistikföretaget i världen. Stöd har getts till ETF-evenemang om logistik. Forskningen kommer att slutföras under Nätverk för integratörer 17. Integratörsnätverket är en sektionsövergripande satsning som involverar vägtransport- och civilflygsektionerna och som samordnas av generalsekreterarens avdelning. 18. Ett Integratörsnätverk har inrättats och ett första möte ägde rum i London den 2-3 mars föra att fastställa prioriteringar och arbetsprogram. Nätverket är inriktat på fyra stora integratörsföretag - DHL, UPS, TNT och FedEx och aktiviteterna äger rum i samarbete med UNI då postförbund såväl som transportförbund är aktiva inom dessa företag. Man beslöt att verksamheten skulle fokusera på att fastställa och organisera strategiska punkter i företagens globala nätverk. Under året har ITF, med hjälp av forskaren Paula Hamilton (se p. 16) genomfört undersökningar som del av processen att kartlägga facklig organisering i dessa företag. Kommunikationerna inom nätverket använder sig av ett lösenordsskyddat "extranet" på ITFs webbplats. Vid det första mötet i nätverket beslöts att ITF skulle söka ytterligare ekonomiskt stöd från medlemsförbunden för nätverksbemanning. 19. ITFs tyska medlemsförbund Ver.di har tagit ledningen i att utveckla ett nätverk mellan förbund inom DHLs Wilmington-Leipzig-Hongkong navtriangel, innefattande ett organiseringsprojekt på DHL Hongkong. Ver.di har föreslagit ett internationellt ramavtal, vilket för närvarande diskuteras med DHLs ledning. 20. Ett möte för fackliga företrädare i DHLs flygnav i Europa ägde rum i London den oktober. Man inrättade ett nätverk som kopplar samman fackliga företrädare i sex av de åtta viktiga DHLnaven i Italien, Frankrike, Danmark, Tyskland och Belgien, med Jens Ole Nielsen (3F, Danmark) som fungerar som samordnare. Man har också fastställt två återstående nav, East Midlands (Storbritannien) och Vittoria (Spanien), där fackligt erkännande eller organisering inte existerar. Till följd därav är de relevanta förbunden i dessa länder nu engagerade i organiseringskampanjer i dessa nav. 21. Ett möte för förbund som organiserar hos integratörerna i Indien ägde rum i Chennai den 1-2 juli, och i det deltog Mac Urata och Mahendra Sharma. Ett nationellt nätverk för DHL-förbund föreslogs, tillsammans med ett organiseringsprojekt samordnat av ITFs kontor i Delhi. I Latinamerika samarbetar ITF om en serie seminarier som anordnas för DHL-förbund av UNI. 22. I april tillkännagav TNT att man skulle sälja ut sin logistikverksamhet. ITFs integratörsnätverk lanserade omedelbart en kampanj "Rättvisa för TNT", vilken syftade till att sätta press på företaget att garantera skydd av jobb, villkor och fackliga rättigheter. Kampanjen verkade i stort genom telefonkonferenser och involverade också samarbete med Internationella metallarbetarefederationen (IMF) och ICEM, som företräder arbetstagare vid större produktionsanläggningar med vilka TNT Logistics hade kontrakt. En webbplats för kampanjen "Rättvisa för TNT" upprättades. ITF förde dialog med huvudkontoret för TNT Corporate i Haag den 25 juli med medverkan av ABVAKABO (ett UNI-medlemsförbund i Nederländerna), TGWU (Storbritannien), Teamsters (USA) och ITFs sekretariat. Under det att man initialt lämnade försäkringar om att normerna som föreslogs följdes, så fanns ingen garanti att dessa skulle tillämpas i alla TNT-

6 EB/Apr 07/11 - sid 5 - verksamheter i alla länder. Dialogen slutade utan överenskommelse. En kontakt med ledningen under nya ägarna tillbakavisades. 23. I augusti ägde ett möte rum om integratörerna, i vilket förbund från vägtransport- och civilflygsektionerna deltog, i samband med kongressen i Durban. Kongressen antog resolution 14, "Nätverk för integratörer", vilket godkände upprättandet av nätverket och dess arbetsprogram. 24. En internationell aktionsdag om integratörerna genomfördes den 9 november (se p. 108). ICEM-ITF Global facklig olje- och gasallians 25. Denna allians med ICEM, den globala fackliga federation som företräder arbetstagare inom oljeoch energiproduktion, syftar till att stärka fackförbunden längs leveranskedjorna för olja och gas. Styrkommittémöten ägde rum i Bryssel i februari och i Port of Spain, Trinidad, i november. Lars Myhre vid NOPEF (nu Industri Energie) valdes till ordförande för kommittén. I november deltog Stuart Howard i en ICEM världskonferens om energiindustrier i Trinidad. ITF har initierat en process med att kartlägga förbund inom vägtransport involverade i att transportera olja och gas. De arbetsområden man riktat in sig på inbegriper att införliva ITF i översynerna av ICEMs internationella ramavtal med ett antal oljebolag, samt att undersöka andra större oljebolag för en gemensam ITF/ICEM dialog. ITF har ställt sina resurser vid kontoret i Amman till förfogande för ICEM för att ta kontakter med förbund i Irak. ICEM kommer att hjälpa ITF att utarbeta fackliga seminarier i regionen runt Kaspiska havet. Alliansen stödjer också ITFs projekt att stödja Maritime and Transport Union i Öst-Timor i dess ansträngningar att få erkännande från Conoco Philips. De mest aktiva samarbetsområdena är till stöd för ITFs projektgrupp Offshore. Thierry Duhin vid ICEMs sekretariat deltog i projektgruppsmötet som ägde rum i Singapore den juni, tillsammans med ett antal ICEM-medlemsförbund. Maersk nätverk 26. Maersk-nätverket involverar hamnarbetare-, vägtransport- och sjöfolkssektionerna samt generalsekreterarens avdelning. Strukturer har upprättats för att säkerställa nära samordning av detta arbete och i synnerhet nära samordning med kampanjen mot bekvämlighetshamnar. APM Terminals, ägda av Maersk, är en av de fyra globala terminaloperatörerna som står i fokus för hamnarbetaresektionens POC-kampanj. ITFs nätverk för Maersk lanserades vid ett sidomöte som ägde rum under den 41:a kongressen. Kongressen gick vidare och antog resolution 15 ämnad att intensifiera facklig organisering inom Maersk. Detta möte beslöt att Henrik Berlau vid 3F (Danmark) skulle agera som nätverkssamordnare. Sedan dess har en ad hoc styrkommitté verkat för att gå vidare med arbetet att bygga upp nätverket. Denna kommitté består av: Henrik Berlau (3F, Danmark); Ron Carver (IBT, USA); Paddy Crumlin (MUA, Australien); Randall Howard (SATAWU, Sydafrika) och Stuart Howard (ITFs sekretariat). Projektet utvecklar en forskningsdatabas om Maersk, kartlägger facklig organisering och riktar in sig på prioriteringar för att stärka facklig organisering. Styrkommittén har strävat efter att initiera samtal om att utveckla en dialog om globala bolagsnormer gällande centrala rättigheter för arbetstagare. Ett första möte med företaget ägde rum den 10 januari Världsbanken 27. Efter de diskussioner som fördes mellan Världsbanken och järnvägsarbetaresektionen 2005, och perioden med tillfällig utlåning av Jane Barrett SATAWU, Sydafrika, till banken tidigare det året som ITF organiserat, så inbjöds ITF att delta i bankens transportforum, vilket samlar de många olika avdelningarna och representanterna inom bankens struktur som arbetar med transport, i Washington i mars. ITF företräddes av Mac Urata, Inlandstransportsektionerna och av Brendan Martin, den konsult som samordnar ITFs treårsprojekt gällande internationella finansinstitutioner

7 EB/Apr 07/11 - sid 6 - och transportomstrukturering. De åtföljdes av en representant för ILOs sekretariat. En rad föredragningar om transportförbunds attityder gentemot Världsbankens program gjordes, med diskussioner som huvudsakligen fokuserade på järnvägar och hamnar. 28. Senare under året, efter kontakter med Världsbankens järnvägsexpert, som var inbjuden att delta i järnvägsarbetaresektionens styrkommittémöte i juni, fästes ITFs uppmärksamhet på den nästan avslutade omarbetningen av Världsbankens transportstrategi. Även om den förvarning som gavs var mycket kort, så gjorde ITF med hjälp av Brendan Martin ett detaljerat inlägg om det fackliga svaret på strategin, som klargjorde att fullständigt samråd i förväg med företrädarna för transportarbetarna om alla aspekter av transportomstrukturering, och inte bara om hur man ska förhandla om social kompensation för de arbetstagare som förlorar sina jobb till följd av den, är en vital del av en socialt rättvis omstruktureringsprocess. World Trade Organisation 29. ITF fortsätter att övervaka händelseutvecklingen inom WTO då den så kallade "Doha-rundan" för utvecklingsinriktade handelsförhandlingar gör föga framsteg. Generalsekreteraren deltog i den FFI-konferens som ägde rum i Hongkong vid samma tid som WTOs ministermöte i december 2005 och står i kontakt med WTO-tjänstemän för att upptäcka eventuell utveckling i handelsförhandlingarna, särskilt inom Allmänna tjänstehandelsavtalet, som kan ha inverkan på transporttjänster. Viktigare möten/aktiviteter 30. Följande viktigare möten och aktiviteter genomfördes av generalsekreterarens avdelning under 2006: GFF Generalkonferens Bryssel januari ITF/ICEM möte Bryssel 1 februari ETF Logistikseminarium Eastbourne februari Möten med japanska medlemsförbund Tokyo mars ETFs förvaltningsutskott och styrelse Bryssel mars TGWU Logstikseminarium Eastbourne mars GFF möte om kontraktsanställd arbetskraft Bryssel 30 mars Nordiska transportarbetarefederationens kongress Åbo 4-6 april Möte med medlemsförbund USA Washington 15 maj TGWU Nationella funktionärers int. seminarium London 18 maj Besök Israel & Palestina Tel Aviv, Ramalla maj AKT kongress Helsingfors 1 juni GFF Interimsmöte Genève 7 juni DHL-förbunds möte Delhi 7 juni Apostleship of the Sea årlig konferens St Albans 8 juni FFI styrelsemöte Bryssel juni Karibiskt seminarium Port of Spain juni RMT Allmänna möte med 2-årsintervall Dublin 3 juni GFF möte om kontraktsanställd arbetskraft Bryssel 5 juli GFF möte om sektorvisa aktiviteter Genève 6 juli Möte med TNTs ledning Haag 25 juli SATAWU Kongress Johannesburg september Möten med mongoliska medlemsförbund Ulaanbaator september ETF förvaltningsutskott och styrelse Bryssel 3-5 oktober SEKO kongress Stockholm oktober GFF möte om kontraktsanställd arbetskraft Bryssel 18 oktober

8 FFI kongress för att upplösa organisationen Wien oktober IFS instiftande kongress Wien 1-3 november SUR kongress St. Petersburg 29 november Diskussioner med WTWUR St. Petersburg 30 november och 1 november ICEM Energikonferens Port of Spain november Diskussioner med afrikanska regionalkontoret, avtackning och farväl av Odogwu Nairobi december Mänskliga och fackliga rättigheter EB/Apr 07/11 - sid Under 2006 var konflikter om fackliga rättigheter i hamnar och vid flygbolag särskilt framträdande, även om sjöfolk, buss- och järnvägsarbetare också har utsatts för angrepp på sina rättigheter. Ett överväldigande antal fall har involverat trakasserier och diskriminering av fackliga ledare och fackliga medlemmar. Införandet av antifackliga lagar i Australien (se p. 316) har lett till protester från hela den internationella fackföreningsrörelsen, inbegripande ITF. 32. Under årets lopp har ITF ställt sig bakom två anmälningar till Internationella arbetsorganisationen (El Salvador och Sri Lanka), och varit med på tre andra (Rumänien, Grekland, Iran). Två fall med vilka ITF är associerade är fortfarande aktiva vid ILO (Panama och Japan). Liknande anmälningar behandlas för förbunds räkning i Serbien, Indonesien och Makedonien. Dessutom har försök gjorts att driva kampanj för återupprättande av fackliga rättigheter i Pakistan, särskilt genom en kampanj mot det berörda flygbolaget, PIAC. Iran 33. Det mest betydande fallet gällande fackliga rättigheter under 2006 var utan tvivel det gällande Mansour Osanloo, ordföranden för Syndicate of Workers of the Tehran and Suburbs Bus Company (Sherkat-e Vahed), som arresterades den 22 december 2005 och hölls fängslad i det ökända fängelset Evin (se också p ). Fängslandet av Osanloo kom efter fackliga stridsåtgärder och organisering av förbundet. Den 2 januari protesterade tusentals arbetare vid ett stormöte mot fängslandet av Osanloo. I början av februari arresterades trettonhundra iranska fackliga medlemmar under en liknande protest. De flesta släpptes senare men Osanloo förblev fängslad. 34. En samordnad facklig aktionsdag som involverade ITF och Global Unions medlemsförbund i 50 länder följde den 15 februari. Vägtransportförbund i Egypten, Tunisien och Marocko, det petrokemiska förbundet i Jordanien, såväl som förbunden för järnvägsarbetare och sjöfolk, alla genomförde aktioner. I Irak sände medlemmar i General Federation of Iraqi Workers en protestskrivelse och demonstrerade framför den iranska ambassaden i Baghdad. Aktioner organiserades också av förbund i Österrike, Australien, Canada, Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Ryssland, Thailand, Storbritannien och USA. 35. De internationella påtryckningarna fortsatte under de följande månaderna, men 180 av de arbetare som hade varit involverade i protesterna kunde fortfarande inte återvända till arbetet. Pressen ökade den 25 juli med FFIs och ITFs inlämnande av en anmälan mot den iranska regeringen till Internationella arbetsorganisationen, på grundval av brott mot föreningsfriheten. Osanloo släpptes den 9 augusti efter att betydande borgen betalts och nyheter om hans frigivning gavs till avslutningssessionen för ITFs kongress. Den 19 november, medan han förberedde för sitt nästa förhör i domstolen, så arresterades han plötsligt och våldsamt på nytt, han stuvades in i en bil av beväpnade civilklädda säkerhetsmän. Efter fler internationella protester av ITF och IFS samt från det finska ordförandeskapet för Europeiska unionen, släptes Osanloo igen den 19 december.

9 EB/Apr 07/11 - sid ITF fortsätter att svara på förfrågningar från medlemsförbund och andra medlemmar i den internationella fackföreningsrörelsen om att stödja dem i fall gällande fackliga rättigheter och konflikter. Vi hänvisar till tabellen nedan för en fullständig förteckning över vädjanden om solidaritet under Denna lista tar emellertid inte upp fall som inte specifikt handlar om fackliga eller arbetstagares rättigheter. Datum Begäran/Förbund Land Tvistefråga 04/01/06 HAVA-Is Turkiet Försök av Turkish Airlines att underminera facklig organisering 06/01/06 Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company Iran Brev till Irans president om kvarhållandet av Osanloo 06/02/06 Serbian Cabin Crew Union Serbien Avskedande av förbundsordförande 13/02/06 FFI Nepal Kung Gyanendra ombedd att släppa facklige medlemmen Bhakata Bahadur Karki 17/02/06 Trade Union of Railwaymen Serbien Diskriminering av fackliga funktionärer of Serbia 24/02/06 FFI Djibouti Arrestering av två fackliga ledare 08/03/06 Independent Trade Union of Ungern Arbetsgivarna bryter mot kollektivavtal Aviation Workers 08/03/06 Serbian Cabin Crew Union Serbien Sparkad facklig ledare ännu inte återanställd 24/03/06 FFI Filippinerna Olagliga kvarhållanden under undantagstillstånd 24/03/06 Pan-Hellenic Seamen s Federation (PNO) Grekland Civil mobiliseringsorder i brott mot ILOkonvention 87 delgiven grekiskt sjöfolk 13/04/06 ICEM & MUA Australien Marin besättning på borrplattformen Ocean Bounty avskedad, genom att använda ny australisk antifacklig lag för att anställa icke fackligt organiserad arbetskraft 27/04/06 Port Workers Union vid hamnen Khour AL-Zubeir Irak Irakiska förbund utsatta för hotelser och ojuste behandling omfattande stängning av förbundskontor Förbundets status ensidigt ändrad 08/05/06 Federation of Loaders and Unloaders Grekland 10/05/06 General Union of Palestina Palestinsk taxiförare och facklig ITF-medlem Transportation Workers dödad av israeliska styrkor 10/05/06 Federatia Nationala a Rumänien Last hanterad av icke fackligt organiserade Sindicatelor Portuare (FNSP) arbetare i hamnen i Constanta. 15/05/06 Air League of PIAC Pakistan Krav på återupprättande av fullständiga fackliga employees rättigheter efter att de suspenderats /05/06 International Brotherhood of El Salvador ITF ställde sig bakom ILO-anmälan efter mordet Teamsters, USA på Gilberto Soto, amerikansk medborgare och facklig ledare på officiellt fackligt besök med stöd av danska förbundet 3F 06/06/06 Maritime Union of New Nya Utnyttjande av ej fackligt organiserad arbetskraft Zealand Zeeland för att lasta MV Saronic Wave, på väg till Tokyo 30/06/06 Free Trade Union of Metro Rumänien Anmälan till ILOs föreningsfrihetskommitté and Aviation Workers; USLM beträffande orimliga restriktioner lagda på rätten att strejka 10/07/06 HAVA-Is Turkiet Arbetare vid SunExpress Airlines föremål för systematiska hot och trakasserier. 12/07/06 Pan-Hellenic Seamen s Grekland Federation (PNO) Anmälan till ILOs föreningsfrihetskommitté om civil mobiliseringsorder mot fackliga stridsåtgärder av PNO

10 25/07/06 Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company (Sherkat-e Vahed) Iran EB/Apr 07/11 - sid 9 - Anmälan till ILO tillsammans med FFI om det fortsatta förtrycket av facklig verksamhet för Sherkat-e Vahed 29/07/06 Karachi Harbour and Dock Workers Union Pakistan Brist på samråd med förbundet om event. förlorade arbetstillfällen p g a privatisering 04/10/06 DHL Employees Union Indien Protest av ITF över åtgärder vidtagna av företaget mot medlemmar i detta förbund som hade deltagit i ITF-seminarier 06/10/06 Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) Costa Rica Facklig aktion över omstruktureringsplaner möttes av polis och säkerhetsvakter som användes som strejkbrytare 11/10/06 STEPQ Guatemala Strejkande hamnarbetare i Puerto Quetzal drivna från sina jobb av beväpnad kravallpolis 29/11/06 FFI Australien Stöd av aktionsdag 30 november mot ny lagstiftning om förbindelser mellan arbetsmarknadens parter 06/12/06 Jathika Sewaka Sangamaya/Suhada Varaya Sewaka Sangamaya Sri Lanka Stöd av ILO-anmälan gjord av sju hamnarbetareförbund, innefattande två medlemsförbund i ITF 13/12/06 IBT USA Protest mot diskriminering av kvinnliga skolbussförare som arbetar för FirstGroup straffade efter fackligt besök i Storbritannien 20/12/06 Yemenia Engineers Association Jemen Avskedande av fackliga företrädare och hot om avsked av medlemmar efter försök gjorda av förbundet att förhandla kollektivt 37. Anslag som lämnats ur Edo Fimmens internationella solidaritetsfond under 2006 var följande: Maj 2006 Bidrag till enandekonferens för palestinska USD vägtransportarbetareförbund September 2006 Stöd för medlemsförbunds tillgångar och humanitär USD hjälp för familjer till fackliga medlemmar till följd av konflikten i Libanon November 2006 Bidrag till FFIs fond till stöd för Syndicate of Euros Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, Iran November 2006 Global Unions projekt mot skyddsavtal i Mexiko USD INFORMATIONS- OCH POLICYAVDELNINGEN Redaktionellt arbete och produktion 38. Under 2006 producerades ett stort antal publikationer och ITF reklammaterial, innefattande material framtaget för att belysa kampanjer över sektionsgränser och för att stödja ITFs 41:a kongress. Årliga publikationer innefattade ITFs kvartalsvisa flaggskeppstidskrift Transport International, Seafarers' Bulletin och Message to Seafarers. Dessutom har en ny publikation täckande HIV/Aids-frågor, med titeln Agenda, getts ut och tryckts klar för distribution under Publikationer som producerats (vissa på upp till tio språk) under året var följande: Transport International utgåva 2, april 2006 Transport International utgåva 3, juli 2006 Transport International utgåva 4, oktober 2006

11 EB/Apr 07/11 - sid 10 - Transport International utgåva 1, januari 2007 Faktablad: ICAO, Flygtrafikledning, Rörelsefrihet i luften, Markarbetet och globalisering, Internationella avtal om flygtrafikledning, Arbetskostnader, Privatisering inom civilflyget. "What Next?" broschyr om trötthet inom sjöfartsyrket HIV/AIDS tidskrift "Agenda" och kampanjmaterial Kampanjmaterial för aktionsdag integratörer "Vi gör förbunden starkare" resurspaket jämställdhet Message to Seafarers nr. 22 Message to Seafarers nr. 23 "Out of Sight, Out of Mind" "Ur syn, ur sinn" rapport om missförhållanden inom fiske PIA kampanjmaterial Material för vägtransportens aktionsdag Material järnvägens aktionsdag Sjöfolksbulletin "Starka förbund behöver kvinnor" kampanjmaterial 8 mars Stiftelsens årsberättelse 2004/5 Manual för arbetares rättigheter och mänskliga rättigheter Manual för strategiska kampanjer "Nekat tillträde" "Access Denied", rapport om sjöfolks rättigheter ITFs tjänst Nyheter Online 40. ITFs nyhetstjänst online fortsatte att tillhandahålla ett sammandrag av ITFs och medlemsförbundens aktiviteter för medlemsförbund, medlemmar i anslutna förbund, regioner, inspektörer, samordnare och mediakontakter samt för besökare på ITFs webbplats. Press 41. ITF fortsätter att bygga på höga nivåer av täckning i pressen. Under 2006 sändes femtiotvå pressmeddelanden ut till press, Internet, medlemsförbund och inspektörer. Presskontoret fortsatte med sin roll att sprida information via Today's News elektroniska bulletin och i sammanställning av pressklipp, samt genom att utföra nyhets- och andra sökningar på begäran. Presstäckningen av ITFs aktiviteter i en lång rad nyhetstidningar och nyhetsmedia har ökat avsevärd på många olika språk. Webbplats 42. Under 2006 fortsatte ITFs webbplats att fylla en allt viktigare roll i att göra information tillgänglig för ITFs medlemsförbund. Webbplatsen ger information till 4000 besökare i veckan från alla delar av jorden på sju olika språk. Området News Online fångar mest uppmärksamhet hos webbesökare, med Publikationer och Sektionsinformation som lämnar viktiga bidrag. Kampanjsidan Ryan-Be-Fair ligger fortfarande bland de 5 mest besökta webbsidorna, tillsammans med sjöfolks- och FOC-sidorna. 43. ITFs webbplats genomgick ett stort antal tekniska uppdateringar och förbättringar under 2006, främst innebar detta att ytterligare utveckla systemet för att hantera innehållet (CMS). Tillägg till systemet innefattar en solidaritetsmodul vilken gör det möjligt för ITFs medlemsförbund att delta i solidaritetsaktioner via protest- och solidaritetsskrivelser genom webbplatsen. Solidaritetsaktionen nyligen för Mansour Osanloos frisläppande i Iran och degraderade bussförare i USA genererade var och en hundratals protestskrivelser via e-post. 44. ITFs arbete för att utveckla webben har i stort fokuserats på att förbättra och förfina erfarenheterna

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 42 C- 14/DSC/2 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 7 augusti 2010 Hamnarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 2: GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 1. Bifogat

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Postsektorn och den globala recessionen

Postsektorn och den globala recessionen Postsektorn och den globala recessionen Rapport för UNI Post & Logistik Utarbetad av Andrew Bibby och Neil Anderson 24 april 2009 version 4.0 1. Inledning En global ekonomisk kris som den som världen upplever

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER

JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER JÄRNVÄGSPRIVATISERNG GENOM KONCESSIONER Upprinnelsen till och effekterna av erfarenheten i Latinamerika En rapport för Internationella transportarbetarefederationen (ITF) av Brendan Martin med utredningsassistans

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering

Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering Det globala facket UNI Post & Logistik levererar genombrott genom innovation, organisering & mobilisering

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 122 Maj 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta ges

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR Stärkande av den sociala integrationen av gästarbetare inom de europeiska bygg- och träbranscherna TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR EFBWW European Federation of Building and Woodworkers www.efbww.org

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer