ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009"

Transkript

1 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

2 EB/Apr 07/11 ITFs STYRELSE London, april 2007 Punkt 11 på dagordningen: SEKRETARIATETS RAPPORT 2006 Styrelsen A. ALLMÄN OCH SEKTIONSÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 1. Styrelsen sammanträdde i London den 26, 27 och 28 april och förde, med medverkan av sektionsordförandena och ordföranden för kvinnokommittén, en vittomspännande diskussion om ITFs arbetsprogram för före kongressen i Duran. Till mötet kom en delegation från FIOST för en debatt om förbindelserna mellan de två organisationerna (se p ) och man beslöt att diskussionerna om framtida samarbete skulle fortsätta. Styrelsen beslöt att ratificera en överenskommelse mellan de globala fackliga federationerna, FFI och TUAC om inrättandet av ett Global Unions Råd (se p. 10). Styrelsen beslöt också att godkänna medlemskap för arton förbund, inbegripande det första någonsin från Iran, och man beslöt att godkänna ITFs ekonomiska berättelse för året Ett antal andra frågor runt förberedelserna för kongressen i Durban behandlades också. 2. Styrelsen sammanträdde igen i Durban den 31 juli för att behandla slutförberedelserna för kongressen, innefattande motioner och brådskande motioner, samt för att godkänna medlemskap för fem nya förbund. 3. Det första mötet för den nyvalda styrelsen ägde rum i Durban den 9 augusti för att lämna rekommendationer till kongressen beträffande ITF-funktionärer. Kongressen 4. Den 41:a ITF-kongressen ägde rum i Durban, Sydafrika från den 2 9 augusti I den deltog 963 ombud och rådgivare från 331 förbund i 96 länder. Kongressen granskade och antog federationens verksamhetsberättelse för de gångna fyra åren samt debatterade och antog ett omfattande framtida arbetsprogram för ITF Vi organiserar globalt Vi slåss för våra rättigheter ämnat att åter fokusera ITFs arbete, inbegripande sektionernas och regionernas, i riktning mot den centrala målsättningen att stärka transportförbundens kapacitet att organisera arbetstagare. Policybesluten innefattade att utarbeta åtgärder för att utmana Världsbankens och andra internationella finansinstituts program, utarbeta strategier för att arbeta med regionala ekonomiska block samt bygga allianser med civilsamhället. Kongressen gav också stöd åt fokus på strategiska arbetsgivare, strategiska nav och viktiga grupper av arbetstagare för utbildnings- och kampanjarbete, och uppmanade till att utarbeta en serie globala organiserings- eller "GO"-projekt som skulle inbegripa riktad kartläggning, omfatta utredning och kommunikationer samt förse ITFförbunden med utbildningsresurser.

3 EB/Apr 07/11 - sid 2-5. Kongressen antog också resolutioner som handlade om HIV/Aids och transportarbetare; att skapa en global allians med Internationella federationen för kemi-, energi- och gruvarbetare ICEM för att organisera den globala olje- och gasnäringen och med UNI om integratörsföretag och call centres; om facklig enighet inom transport (se p. 13) och om att stärka ITFs interna organisation samt om angrepp på fackliga rättigheter i en rad länder, innefattande Iran och Pakistan. Resolutioner antogs också om fred och transportskydd och som deklarerade stöd för ITFs medlemsförbund i Libanon vilka, vid den tidpunkten, var föremål för en allvarlig militär konflikt. 6. Kongressen, den första som äger rum på den afrikanska kontinenten, hyllade Umraomal Purohit, den avgående ordföranden för ITF, för hans stora insats för att stärka global solidaritet, och beslöt att välja Randall Howard, SATAWU (Sydafrika), till ny ITF-ordförande. David Cockroft omvaldes som ITFs generalsekreterare och kongressen valde en ny styrelse bestående av 40 ledamöter (se bilaga 1). 7. ITFs sektioner anordnade konferenser under kongressen och den första kvinnokonferensen någonsin som utgjorde en del av kongressen ägde rum. Resultaten av valen återfinns i bilaga 2. Vi arbetar med den bredare internationella fackföreningsrörelsen - Global Unions Grundande av IFS 8. Viktiga händelser ägde rum inom den globala fackföreningsrörelsen som helhet och påverkade transportarbetare under Den första var grundandet av en ny facklig international, Internationella fackliga samorganisationen, vid en särskild kongress i Wien i början av november. ITF företräddes vid denna kongress av ordföranden och generalsekreteraren. Den nya internationella konfederationen, som företräder det stora flertalet av fackliga landsorganisationer, skapades genom sammanslagning av FFI, World Confederation of Labour (WCL) och ett antal viktiga nationella konfederationer som tidigare hade stått utanför de internationella organen. 9. Under 2005 och 2006 ägde ett antal möten rum mellan de globala fackliga federationerna, inbegripande ITF, beträffande deras förbindelse med den nya internationalen. Positionen för alla de globala fackliga federationerna, vilken accepterades och fördes in i IFS stadgar, var att det skulle behöva finnas ett strukturerat partnerskap mellan den nya konfederationen och de globala fackliga federationerna, att det bara kunde finnas en organisation för varje näring/sektor godkänd eller accepterad av konfederationen; och att i varje sektor skulle denna organisation vara den relevanta globala fackliga federationen. Global Unions råd 10. Processen med att förhandla om ett mer strukturerat partnerskap mellan de konfederala och sektorvisa grenarna i den globala fackföreningsrörelsen nådde fram till ett beslut vid de globala fackliga federationernas generalkonferens som ägde rum i Bryssel den januari. Denna godkände en överenskommelse om att inrätta ett Global Unions Råd, vilket ska mobilisera gemensamma kampanjer och behandla den internationella fackföreningsrörelsens allmänna policy. Texten till denna överenskommelse (bifogad som bilaga 3) överlämnades till de styrande organen för var och en av de medverkande organisationerna under året. Den behandlades av och godkändes enhälligt av ITFs styrelse vid dess möte i april. Efter att ha godkänts av minst två tredjedelar av de berörda organisationerna, inbegripande IFS nyligen konstituerade allmänna råd som sammanträdde i Wien omedelbart efter den instiftande kongressen, så började detta råd sitt arbete den 1 januari Dess första möte ägde rum i Bryssel den 9-10 januari 2007.

4 EB/Apr 07/11 - sid 3 - Förbindelser med FIOST 11. Bildandet av den nya konfederationen ifrågasatte också de framtida förbindelserna mellan ITF och WCL:s sektorvisa organisationer eller internationella yrkesfederationer. I transportsektorn deltog företrädare för det relevanta organet, FIOST, i en rad möten med ITF-företrädare vilket ledde till ett utbyte av synpunkter med ITFs styrelse vid dess möte i april. 12. Efter dessa diskussioner och som ett erkännande av vikten av att visa respekt för de fackliga traditioner som företräds av FIOST, godkände styrelsen, vid sina möten i april och augusti, en överenskommelse som hade nåtts med FIOST vilken föreskrev att: a) nuvarande medlemsförbund i FIOST skulle uppmuntras att ansöka om medlemskap i ITF och att, även om befintliga förbund i de berörda länderna skulle rådfrågas om dessa ansökningar i linje med ITFs stadgar, så fanns ett politiskt beslut att alla FIOST-förbund som följde bestämmelserna i ITFs stadgar skulle godkännas som ITF-medlemmar under perioden fram till den 42:a ITF-kongressen; b) bestämmelserna i ITFs stadgar som fastställer att förbunds stadgar och praxis måste tillförsäkra ett demokratiskt handhavande av deras angelägenheter skulle fortsätta att tillämpas för alla medlemsförbund, så också bestämmelsen att alla förbund måste fullfölja de åligganden som följer av medlemskap, inbegripande betalning av medlemsavgifter; c) styrelsen skulle tillfrågas om att överväga att till en företrädare för FIOST, under en interimsperiod, ställa till förfogande en av de tre platser som ITF hade rätt till i det nya Global Unions råd; d) en företrädare för FIOST-traditionen skulle bjudas in att delta, som observatör, i ITFs styrelsemöten under perioden fram till den 42:a ITF-kongressen. 13. FIOSTs ordförande, Michel Bovy, var gäst vid kongressen i Durban och talade till stöd för den brådskande motionen om facklig enighet inom transport. ITFs generalsekreterare ska delta i FIOSTs kongress som ska äga rum i Bangkok i januari 2007 för att stödja den överenskommelse som nåtts mellan de två organisationerna. World Social Forum 14. World Social Forum organiserade inte ett enda globalt evenemang under 2006, men kallade samman ett antal regionala forum. WSF-möten ägde rum i Bamako, Mali, den januari; Caracas, Venezuela, den januari; och Karachi, Pakistan, den mars. ITFs regionalkontor i Ouagadougou, Rio och Delhi deltog i evenemangen i sina respektive regioner med seminarier och ITF-stånd. Ett sidomöte ägde rum om WSF under kongressen i Durban för att diskutera erfarenheten av engagemanget i WSF fram till idag. ITF har förberett sin medverkan i nästa globala WSF den januari i Nairobi. World Economic Forum 15. ITFs generalsekreterare inbjöds att delta i 2006 års möte i World Economic Forum i Davos, Schweiz, som del av delegationen av globala arbetarledare. Trots stark lobbying av WEFs organisatörer under 2005 av alla globala fackliga federationer som insisterade på inbjudningar för relevanta GFF till "chefsmöten" för verkställande direktörer i deras respektive sektorer, så kom ingen inbjudan från transport- och logistikcheferna till ITF och generalsekreteraren beslöt att vid detta tillfälle inte delta i WEF-mötet. Diskussioner om kontakter med företag i ITFs sektorer har fortsatt under hela året och medverkan i 2007 års WEF kommer att avgöra huruvida globala arbetsledares intressen tas på allvar av WEFs organisatörer.

5 EB/Apr 07/11 - sid 4 - Logistikforskning 16. ITF/University of Londons gemensamma forskningsprojekt om logistik har gått in i sitt sista år. Under 2006 intervjuade forskaren Paula Hamilton en lång rad företagsledare och chefer, näringsföreträdare och fackliga företrädare huvudsakligen i USA, Storbritannien, Tyskland och Hongkong med särskilt fokus på Exel (nu del av DHL), det största kontraktlogistikföretaget i världen. Stöd har getts till ETF-evenemang om logistik. Forskningen kommer att slutföras under Nätverk för integratörer 17. Integratörsnätverket är en sektionsövergripande satsning som involverar vägtransport- och civilflygsektionerna och som samordnas av generalsekreterarens avdelning. 18. Ett Integratörsnätverk har inrättats och ett första möte ägde rum i London den 2-3 mars föra att fastställa prioriteringar och arbetsprogram. Nätverket är inriktat på fyra stora integratörsföretag - DHL, UPS, TNT och FedEx och aktiviteterna äger rum i samarbete med UNI då postförbund såväl som transportförbund är aktiva inom dessa företag. Man beslöt att verksamheten skulle fokusera på att fastställa och organisera strategiska punkter i företagens globala nätverk. Under året har ITF, med hjälp av forskaren Paula Hamilton (se p. 16) genomfört undersökningar som del av processen att kartlägga facklig organisering i dessa företag. Kommunikationerna inom nätverket använder sig av ett lösenordsskyddat "extranet" på ITFs webbplats. Vid det första mötet i nätverket beslöts att ITF skulle söka ytterligare ekonomiskt stöd från medlemsförbunden för nätverksbemanning. 19. ITFs tyska medlemsförbund Ver.di har tagit ledningen i att utveckla ett nätverk mellan förbund inom DHLs Wilmington-Leipzig-Hongkong navtriangel, innefattande ett organiseringsprojekt på DHL Hongkong. Ver.di har föreslagit ett internationellt ramavtal, vilket för närvarande diskuteras med DHLs ledning. 20. Ett möte för fackliga företrädare i DHLs flygnav i Europa ägde rum i London den oktober. Man inrättade ett nätverk som kopplar samman fackliga företrädare i sex av de åtta viktiga DHLnaven i Italien, Frankrike, Danmark, Tyskland och Belgien, med Jens Ole Nielsen (3F, Danmark) som fungerar som samordnare. Man har också fastställt två återstående nav, East Midlands (Storbritannien) och Vittoria (Spanien), där fackligt erkännande eller organisering inte existerar. Till följd därav är de relevanta förbunden i dessa länder nu engagerade i organiseringskampanjer i dessa nav. 21. Ett möte för förbund som organiserar hos integratörerna i Indien ägde rum i Chennai den 1-2 juli, och i det deltog Mac Urata och Mahendra Sharma. Ett nationellt nätverk för DHL-förbund föreslogs, tillsammans med ett organiseringsprojekt samordnat av ITFs kontor i Delhi. I Latinamerika samarbetar ITF om en serie seminarier som anordnas för DHL-förbund av UNI. 22. I april tillkännagav TNT att man skulle sälja ut sin logistikverksamhet. ITFs integratörsnätverk lanserade omedelbart en kampanj "Rättvisa för TNT", vilken syftade till att sätta press på företaget att garantera skydd av jobb, villkor och fackliga rättigheter. Kampanjen verkade i stort genom telefonkonferenser och involverade också samarbete med Internationella metallarbetarefederationen (IMF) och ICEM, som företräder arbetstagare vid större produktionsanläggningar med vilka TNT Logistics hade kontrakt. En webbplats för kampanjen "Rättvisa för TNT" upprättades. ITF förde dialog med huvudkontoret för TNT Corporate i Haag den 25 juli med medverkan av ABVAKABO (ett UNI-medlemsförbund i Nederländerna), TGWU (Storbritannien), Teamsters (USA) och ITFs sekretariat. Under det att man initialt lämnade försäkringar om att normerna som föreslogs följdes, så fanns ingen garanti att dessa skulle tillämpas i alla TNT-

6 EB/Apr 07/11 - sid 5 - verksamheter i alla länder. Dialogen slutade utan överenskommelse. En kontakt med ledningen under nya ägarna tillbakavisades. 23. I augusti ägde ett möte rum om integratörerna, i vilket förbund från vägtransport- och civilflygsektionerna deltog, i samband med kongressen i Durban. Kongressen antog resolution 14, "Nätverk för integratörer", vilket godkände upprättandet av nätverket och dess arbetsprogram. 24. En internationell aktionsdag om integratörerna genomfördes den 9 november (se p. 108). ICEM-ITF Global facklig olje- och gasallians 25. Denna allians med ICEM, den globala fackliga federation som företräder arbetstagare inom oljeoch energiproduktion, syftar till att stärka fackförbunden längs leveranskedjorna för olja och gas. Styrkommittémöten ägde rum i Bryssel i februari och i Port of Spain, Trinidad, i november. Lars Myhre vid NOPEF (nu Industri Energie) valdes till ordförande för kommittén. I november deltog Stuart Howard i en ICEM världskonferens om energiindustrier i Trinidad. ITF har initierat en process med att kartlägga förbund inom vägtransport involverade i att transportera olja och gas. De arbetsområden man riktat in sig på inbegriper att införliva ITF i översynerna av ICEMs internationella ramavtal med ett antal oljebolag, samt att undersöka andra större oljebolag för en gemensam ITF/ICEM dialog. ITF har ställt sina resurser vid kontoret i Amman till förfogande för ICEM för att ta kontakter med förbund i Irak. ICEM kommer att hjälpa ITF att utarbeta fackliga seminarier i regionen runt Kaspiska havet. Alliansen stödjer också ITFs projekt att stödja Maritime and Transport Union i Öst-Timor i dess ansträngningar att få erkännande från Conoco Philips. De mest aktiva samarbetsområdena är till stöd för ITFs projektgrupp Offshore. Thierry Duhin vid ICEMs sekretariat deltog i projektgruppsmötet som ägde rum i Singapore den juni, tillsammans med ett antal ICEM-medlemsförbund. Maersk nätverk 26. Maersk-nätverket involverar hamnarbetare-, vägtransport- och sjöfolkssektionerna samt generalsekreterarens avdelning. Strukturer har upprättats för att säkerställa nära samordning av detta arbete och i synnerhet nära samordning med kampanjen mot bekvämlighetshamnar. APM Terminals, ägda av Maersk, är en av de fyra globala terminaloperatörerna som står i fokus för hamnarbetaresektionens POC-kampanj. ITFs nätverk för Maersk lanserades vid ett sidomöte som ägde rum under den 41:a kongressen. Kongressen gick vidare och antog resolution 15 ämnad att intensifiera facklig organisering inom Maersk. Detta möte beslöt att Henrik Berlau vid 3F (Danmark) skulle agera som nätverkssamordnare. Sedan dess har en ad hoc styrkommitté verkat för att gå vidare med arbetet att bygga upp nätverket. Denna kommitté består av: Henrik Berlau (3F, Danmark); Ron Carver (IBT, USA); Paddy Crumlin (MUA, Australien); Randall Howard (SATAWU, Sydafrika) och Stuart Howard (ITFs sekretariat). Projektet utvecklar en forskningsdatabas om Maersk, kartlägger facklig organisering och riktar in sig på prioriteringar för att stärka facklig organisering. Styrkommittén har strävat efter att initiera samtal om att utveckla en dialog om globala bolagsnormer gällande centrala rättigheter för arbetstagare. Ett första möte med företaget ägde rum den 10 januari Världsbanken 27. Efter de diskussioner som fördes mellan Världsbanken och järnvägsarbetaresektionen 2005, och perioden med tillfällig utlåning av Jane Barrett SATAWU, Sydafrika, till banken tidigare det året som ITF organiserat, så inbjöds ITF att delta i bankens transportforum, vilket samlar de många olika avdelningarna och representanterna inom bankens struktur som arbetar med transport, i Washington i mars. ITF företräddes av Mac Urata, Inlandstransportsektionerna och av Brendan Martin, den konsult som samordnar ITFs treårsprojekt gällande internationella finansinstitutioner

7 EB/Apr 07/11 - sid 6 - och transportomstrukturering. De åtföljdes av en representant för ILOs sekretariat. En rad föredragningar om transportförbunds attityder gentemot Världsbankens program gjordes, med diskussioner som huvudsakligen fokuserade på järnvägar och hamnar. 28. Senare under året, efter kontakter med Världsbankens järnvägsexpert, som var inbjuden att delta i järnvägsarbetaresektionens styrkommittémöte i juni, fästes ITFs uppmärksamhet på den nästan avslutade omarbetningen av Världsbankens transportstrategi. Även om den förvarning som gavs var mycket kort, så gjorde ITF med hjälp av Brendan Martin ett detaljerat inlägg om det fackliga svaret på strategin, som klargjorde att fullständigt samråd i förväg med företrädarna för transportarbetarna om alla aspekter av transportomstrukturering, och inte bara om hur man ska förhandla om social kompensation för de arbetstagare som förlorar sina jobb till följd av den, är en vital del av en socialt rättvis omstruktureringsprocess. World Trade Organisation 29. ITF fortsätter att övervaka händelseutvecklingen inom WTO då den så kallade "Doha-rundan" för utvecklingsinriktade handelsförhandlingar gör föga framsteg. Generalsekreteraren deltog i den FFI-konferens som ägde rum i Hongkong vid samma tid som WTOs ministermöte i december 2005 och står i kontakt med WTO-tjänstemän för att upptäcka eventuell utveckling i handelsförhandlingarna, särskilt inom Allmänna tjänstehandelsavtalet, som kan ha inverkan på transporttjänster. Viktigare möten/aktiviteter 30. Följande viktigare möten och aktiviteter genomfördes av generalsekreterarens avdelning under 2006: GFF Generalkonferens Bryssel januari ITF/ICEM möte Bryssel 1 februari ETF Logistikseminarium Eastbourne februari Möten med japanska medlemsförbund Tokyo mars ETFs förvaltningsutskott och styrelse Bryssel mars TGWU Logstikseminarium Eastbourne mars GFF möte om kontraktsanställd arbetskraft Bryssel 30 mars Nordiska transportarbetarefederationens kongress Åbo 4-6 april Möte med medlemsförbund USA Washington 15 maj TGWU Nationella funktionärers int. seminarium London 18 maj Besök Israel & Palestina Tel Aviv, Ramalla maj AKT kongress Helsingfors 1 juni GFF Interimsmöte Genève 7 juni DHL-förbunds möte Delhi 7 juni Apostleship of the Sea årlig konferens St Albans 8 juni FFI styrelsemöte Bryssel juni Karibiskt seminarium Port of Spain juni RMT Allmänna möte med 2-årsintervall Dublin 3 juni GFF möte om kontraktsanställd arbetskraft Bryssel 5 juli GFF möte om sektorvisa aktiviteter Genève 6 juli Möte med TNTs ledning Haag 25 juli SATAWU Kongress Johannesburg september Möten med mongoliska medlemsförbund Ulaanbaator september ETF förvaltningsutskott och styrelse Bryssel 3-5 oktober SEKO kongress Stockholm oktober GFF möte om kontraktsanställd arbetskraft Bryssel 18 oktober

8 FFI kongress för att upplösa organisationen Wien oktober IFS instiftande kongress Wien 1-3 november SUR kongress St. Petersburg 29 november Diskussioner med WTWUR St. Petersburg 30 november och 1 november ICEM Energikonferens Port of Spain november Diskussioner med afrikanska regionalkontoret, avtackning och farväl av Odogwu Nairobi december Mänskliga och fackliga rättigheter EB/Apr 07/11 - sid Under 2006 var konflikter om fackliga rättigheter i hamnar och vid flygbolag särskilt framträdande, även om sjöfolk, buss- och järnvägsarbetare också har utsatts för angrepp på sina rättigheter. Ett överväldigande antal fall har involverat trakasserier och diskriminering av fackliga ledare och fackliga medlemmar. Införandet av antifackliga lagar i Australien (se p. 316) har lett till protester från hela den internationella fackföreningsrörelsen, inbegripande ITF. 32. Under årets lopp har ITF ställt sig bakom två anmälningar till Internationella arbetsorganisationen (El Salvador och Sri Lanka), och varit med på tre andra (Rumänien, Grekland, Iran). Två fall med vilka ITF är associerade är fortfarande aktiva vid ILO (Panama och Japan). Liknande anmälningar behandlas för förbunds räkning i Serbien, Indonesien och Makedonien. Dessutom har försök gjorts att driva kampanj för återupprättande av fackliga rättigheter i Pakistan, särskilt genom en kampanj mot det berörda flygbolaget, PIAC. Iran 33. Det mest betydande fallet gällande fackliga rättigheter under 2006 var utan tvivel det gällande Mansour Osanloo, ordföranden för Syndicate of Workers of the Tehran and Suburbs Bus Company (Sherkat-e Vahed), som arresterades den 22 december 2005 och hölls fängslad i det ökända fängelset Evin (se också p ). Fängslandet av Osanloo kom efter fackliga stridsåtgärder och organisering av förbundet. Den 2 januari protesterade tusentals arbetare vid ett stormöte mot fängslandet av Osanloo. I början av februari arresterades trettonhundra iranska fackliga medlemmar under en liknande protest. De flesta släpptes senare men Osanloo förblev fängslad. 34. En samordnad facklig aktionsdag som involverade ITF och Global Unions medlemsförbund i 50 länder följde den 15 februari. Vägtransportförbund i Egypten, Tunisien och Marocko, det petrokemiska förbundet i Jordanien, såväl som förbunden för järnvägsarbetare och sjöfolk, alla genomförde aktioner. I Irak sände medlemmar i General Federation of Iraqi Workers en protestskrivelse och demonstrerade framför den iranska ambassaden i Baghdad. Aktioner organiserades också av förbund i Österrike, Australien, Canada, Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Ryssland, Thailand, Storbritannien och USA. 35. De internationella påtryckningarna fortsatte under de följande månaderna, men 180 av de arbetare som hade varit involverade i protesterna kunde fortfarande inte återvända till arbetet. Pressen ökade den 25 juli med FFIs och ITFs inlämnande av en anmälan mot den iranska regeringen till Internationella arbetsorganisationen, på grundval av brott mot föreningsfriheten. Osanloo släpptes den 9 augusti efter att betydande borgen betalts och nyheter om hans frigivning gavs till avslutningssessionen för ITFs kongress. Den 19 november, medan han förberedde för sitt nästa förhör i domstolen, så arresterades han plötsligt och våldsamt på nytt, han stuvades in i en bil av beväpnade civilklädda säkerhetsmän. Efter fler internationella protester av ITF och IFS samt från det finska ordförandeskapet för Europeiska unionen, släptes Osanloo igen den 19 december.

9 EB/Apr 07/11 - sid ITF fortsätter att svara på förfrågningar från medlemsförbund och andra medlemmar i den internationella fackföreningsrörelsen om att stödja dem i fall gällande fackliga rättigheter och konflikter. Vi hänvisar till tabellen nedan för en fullständig förteckning över vädjanden om solidaritet under Denna lista tar emellertid inte upp fall som inte specifikt handlar om fackliga eller arbetstagares rättigheter. Datum Begäran/Förbund Land Tvistefråga 04/01/06 HAVA-Is Turkiet Försök av Turkish Airlines att underminera facklig organisering 06/01/06 Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company Iran Brev till Irans president om kvarhållandet av Osanloo 06/02/06 Serbian Cabin Crew Union Serbien Avskedande av förbundsordförande 13/02/06 FFI Nepal Kung Gyanendra ombedd att släppa facklige medlemmen Bhakata Bahadur Karki 17/02/06 Trade Union of Railwaymen Serbien Diskriminering av fackliga funktionärer of Serbia 24/02/06 FFI Djibouti Arrestering av två fackliga ledare 08/03/06 Independent Trade Union of Ungern Arbetsgivarna bryter mot kollektivavtal Aviation Workers 08/03/06 Serbian Cabin Crew Union Serbien Sparkad facklig ledare ännu inte återanställd 24/03/06 FFI Filippinerna Olagliga kvarhållanden under undantagstillstånd 24/03/06 Pan-Hellenic Seamen s Federation (PNO) Grekland Civil mobiliseringsorder i brott mot ILOkonvention 87 delgiven grekiskt sjöfolk 13/04/06 ICEM & MUA Australien Marin besättning på borrplattformen Ocean Bounty avskedad, genom att använda ny australisk antifacklig lag för att anställa icke fackligt organiserad arbetskraft 27/04/06 Port Workers Union vid hamnen Khour AL-Zubeir Irak Irakiska förbund utsatta för hotelser och ojuste behandling omfattande stängning av förbundskontor Förbundets status ensidigt ändrad 08/05/06 Federation of Loaders and Unloaders Grekland 10/05/06 General Union of Palestina Palestinsk taxiförare och facklig ITF-medlem Transportation Workers dödad av israeliska styrkor 10/05/06 Federatia Nationala a Rumänien Last hanterad av icke fackligt organiserade Sindicatelor Portuare (FNSP) arbetare i hamnen i Constanta. 15/05/06 Air League of PIAC Pakistan Krav på återupprättande av fullständiga fackliga employees rättigheter efter att de suspenderats /05/06 International Brotherhood of El Salvador ITF ställde sig bakom ILO-anmälan efter mordet Teamsters, USA på Gilberto Soto, amerikansk medborgare och facklig ledare på officiellt fackligt besök med stöd av danska förbundet 3F 06/06/06 Maritime Union of New Nya Utnyttjande av ej fackligt organiserad arbetskraft Zealand Zeeland för att lasta MV Saronic Wave, på väg till Tokyo 30/06/06 Free Trade Union of Metro Rumänien Anmälan till ILOs föreningsfrihetskommitté and Aviation Workers; USLM beträffande orimliga restriktioner lagda på rätten att strejka 10/07/06 HAVA-Is Turkiet Arbetare vid SunExpress Airlines föremål för systematiska hot och trakasserier. 12/07/06 Pan-Hellenic Seamen s Grekland Federation (PNO) Anmälan till ILOs föreningsfrihetskommitté om civil mobiliseringsorder mot fackliga stridsåtgärder av PNO

10 25/07/06 Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company (Sherkat-e Vahed) Iran EB/Apr 07/11 - sid 9 - Anmälan till ILO tillsammans med FFI om det fortsatta förtrycket av facklig verksamhet för Sherkat-e Vahed 29/07/06 Karachi Harbour and Dock Workers Union Pakistan Brist på samråd med förbundet om event. förlorade arbetstillfällen p g a privatisering 04/10/06 DHL Employees Union Indien Protest av ITF över åtgärder vidtagna av företaget mot medlemmar i detta förbund som hade deltagit i ITF-seminarier 06/10/06 Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) Costa Rica Facklig aktion över omstruktureringsplaner möttes av polis och säkerhetsvakter som användes som strejkbrytare 11/10/06 STEPQ Guatemala Strejkande hamnarbetare i Puerto Quetzal drivna från sina jobb av beväpnad kravallpolis 29/11/06 FFI Australien Stöd av aktionsdag 30 november mot ny lagstiftning om förbindelser mellan arbetsmarknadens parter 06/12/06 Jathika Sewaka Sangamaya/Suhada Varaya Sewaka Sangamaya Sri Lanka Stöd av ILO-anmälan gjord av sju hamnarbetareförbund, innefattande två medlemsförbund i ITF 13/12/06 IBT USA Protest mot diskriminering av kvinnliga skolbussförare som arbetar för FirstGroup straffade efter fackligt besök i Storbritannien 20/12/06 Yemenia Engineers Association Jemen Avskedande av fackliga företrädare och hot om avsked av medlemmar efter försök gjorda av förbundet att förhandla kollektivt 37. Anslag som lämnats ur Edo Fimmens internationella solidaritetsfond under 2006 var följande: Maj 2006 Bidrag till enandekonferens för palestinska USD vägtransportarbetareförbund September 2006 Stöd för medlemsförbunds tillgångar och humanitär USD hjälp för familjer till fackliga medlemmar till följd av konflikten i Libanon November 2006 Bidrag till FFIs fond till stöd för Syndicate of Euros Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, Iran November 2006 Global Unions projekt mot skyddsavtal i Mexiko USD INFORMATIONS- OCH POLICYAVDELNINGEN Redaktionellt arbete och produktion 38. Under 2006 producerades ett stort antal publikationer och ITF reklammaterial, innefattande material framtaget för att belysa kampanjer över sektionsgränser och för att stödja ITFs 41:a kongress. Årliga publikationer innefattade ITFs kvartalsvisa flaggskeppstidskrift Transport International, Seafarers' Bulletin och Message to Seafarers. Dessutom har en ny publikation täckande HIV/Aids-frågor, med titeln Agenda, getts ut och tryckts klar för distribution under Publikationer som producerats (vissa på upp till tio språk) under året var följande: Transport International utgåva 2, april 2006 Transport International utgåva 3, juli 2006 Transport International utgåva 4, oktober 2006

11 EB/Apr 07/11 - sid 10 - Transport International utgåva 1, januari 2007 Faktablad: ICAO, Flygtrafikledning, Rörelsefrihet i luften, Markarbetet och globalisering, Internationella avtal om flygtrafikledning, Arbetskostnader, Privatisering inom civilflyget. "What Next?" broschyr om trötthet inom sjöfartsyrket HIV/AIDS tidskrift "Agenda" och kampanjmaterial Kampanjmaterial för aktionsdag integratörer "Vi gör förbunden starkare" resurspaket jämställdhet Message to Seafarers nr. 22 Message to Seafarers nr. 23 "Out of Sight, Out of Mind" "Ur syn, ur sinn" rapport om missförhållanden inom fiske PIA kampanjmaterial Material för vägtransportens aktionsdag Material järnvägens aktionsdag Sjöfolksbulletin "Starka förbund behöver kvinnor" kampanjmaterial 8 mars Stiftelsens årsberättelse 2004/5 Manual för arbetares rättigheter och mänskliga rättigheter Manual för strategiska kampanjer "Nekat tillträde" "Access Denied", rapport om sjöfolks rättigheter ITFs tjänst Nyheter Online 40. ITFs nyhetstjänst online fortsatte att tillhandahålla ett sammandrag av ITFs och medlemsförbundens aktiviteter för medlemsförbund, medlemmar i anslutna förbund, regioner, inspektörer, samordnare och mediakontakter samt för besökare på ITFs webbplats. Press 41. ITF fortsätter att bygga på höga nivåer av täckning i pressen. Under 2006 sändes femtiotvå pressmeddelanden ut till press, Internet, medlemsförbund och inspektörer. Presskontoret fortsatte med sin roll att sprida information via Today's News elektroniska bulletin och i sammanställning av pressklipp, samt genom att utföra nyhets- och andra sökningar på begäran. Presstäckningen av ITFs aktiviteter i en lång rad nyhetstidningar och nyhetsmedia har ökat avsevärd på många olika språk. Webbplats 42. Under 2006 fortsatte ITFs webbplats att fylla en allt viktigare roll i att göra information tillgänglig för ITFs medlemsförbund. Webbplatsen ger information till 4000 besökare i veckan från alla delar av jorden på sju olika språk. Området News Online fångar mest uppmärksamhet hos webbesökare, med Publikationer och Sektionsinformation som lämnar viktiga bidrag. Kampanjsidan Ryan-Be-Fair ligger fortfarande bland de 5 mest besökta webbsidorna, tillsammans med sjöfolks- och FOC-sidorna. 43. ITFs webbplats genomgick ett stort antal tekniska uppdateringar och förbättringar under 2006, främst innebar detta att ytterligare utveckla systemet för att hantera innehållet (CMS). Tillägg till systemet innefattar en solidaritetsmodul vilken gör det möjligt för ITFs medlemsförbund att delta i solidaritetsaktioner via protest- och solidaritetsskrivelser genom webbplatsen. Solidaritetsaktionen nyligen för Mansour Osanloos frisläppande i Iran och degraderade bussförare i USA genererade var och en hundratals protestskrivelser via e-post. 44. ITFs arbete för att utveckla webben har i stort fokuserats på att förbättra och förfina erfarenheterna

12 EB/Apr 07/11 - sid 11 - för besökare till ITFs webbplats. I augusti installerades systemet "Mitt ITF", vilket ger webbanvändare möjlighet att erhålla ITF Nyheter, Handlingsberedskap, Nyhetsbrev, information om nya publikationer och uppdateringar av webbplatsen via e-post. Det nya e-postsystemet ger användarna större kontroll över vilken information de får från ITFs webbplats och hur ofta. Dessutom utvecklades ett nytt kartläggningsverktyg för att göra det möjligt för ITF att få ny information och insikter i medlemsförbundens behov och aktiviteter. 45. Sidorna för den 41:a kongressen innehöll nyheter och intervjuer samt videoklipp som gör det möjligt för medlemsförbund världen runt att följa de viktiga kongresshändelserna. Två välbesökta workshopar under kongressen visade medlemsförbundens intresse för ITFs webbplats. 46. Typisk månadsstatistik för ITFs webbplats är: Sidor som visas Totalt antal visade sidor: Genomsnittligt antal sidor per dag: Genomsnittligt antal sidor som visas per besökare: 6,5 Besök Totalt antal besök: (månatligt genomsnitt) Genomsnittligt antal besök per dag: 600 Informationscenter 47. ITFs informationscenter fortsätter att få förfrågningar från besökande fackliga medlemmar, från akademiker, forskare och studenter som forskar i transportrelaterade frågor. Centret sänder ut en månatlig uppdatering, vilken innefattar information om nytt material som nyligen lagts till lagret för bibliotekarier inom medlemsförbunden och ITFs personal. Relevanta artiklar i medlemsförbunds publikationer, återges som en särskilt bulletin med pressklipp varje månad och sänds ut till ITFs personal, regionalkontoren och styrelsen genomförde informationscentret ett projekt för att se över ITFs arkivsystem och utarbeta en policy för hantering av lagrat material. Detta innebar att se över innehållet i lagerutrymmet i källaren vid huvudkontoret och utnyttjandet av ITFs arkiv vid Warwick University såväl som att undersöka tre kommersiella lagrings-/arkivanläggningar. En rapport ska komma i början av 2007 vilken förmodas starkt reducera det lagringsutrymme som behövs och även göra det möjligt för ITF att bättre kunna lokalisera viktigt historiskt och politiskt material. Forskning 49. En heltidsanställd forskare bemannar forskningsresursen inom avdelningen och ITF stödjer arbetat för två andra externa forskare på deltid. KVINNOAVDELNINGEN Viktigare policyfrågor och kampanjer 50. Ett möte i kommittén för kvinnliga transportarbetare, en workshop om jämställdhet och kvinnokonferensen under kongressen genomfördes under Tre informella workshopar som handlade om jämställdhetsfrågor anordnades också under den 41:a kongressen. Policydebatter under dessa evenemang betonade följande övergripande teman:

13 EB/Apr 07/11 - sid 12 - a) ITF måste fortsätta med ett tvådelat arbetssätt för att göra förbunden starkare, via traditionellt jämställdhetsarbete och fokusera strategiskt på effekterna för kvinnor av globalisering och omstrukturering. b) Kvinnors rättigheter och familjerättigheter är fortfarande hårt begränsade i många delar av världens transportnäring. Att fokusera på dessa, och på att göra konkreta förändringar på arbetsplatsen, måste vara en prioriterad fråga. c) Specifika jämställdhetsperspektiv måste inkluderas i programmet Vi organiserar globalt och dess genomförande, som en central del i ITFs framtida arbete. 51. Initiativ i vägtransport- och sjöfolkssektionerna har tagits under året. Inom vägtransport fann en undersökning om arbetsmiljöfrågor att kvinnliga arbetstagare var oerhört oroade över stress, våld och hygienfrågor. Denna undersökning fortsätter och kommer att leda till en publikation För kvinnligt sjöfolk har ett område på ITFs webbplats utarbetats där information kan lämnas och kontaktadresser för kvinnliga funktionärer i sjöfolksförbund ställas samman och distribueras. 8 mars Global Unions kampanjdag 52. Den 8 mars deltog över 80 medlemsförbund i kampanjdagen. ITFs kampanjfokus var att organisera och värva kvinnor till transportförbund. Affischer och klistermärken togs fram för att stödja evenemanget, med parollen "Starka förbund behöver kvinnor". "Nej" till tvångsprostitution 53. I juni uttalade ITF och ETF sitt stöd för kvinnogrupper och fackförbund, både inom och utanför Tyskland, som drev kampanj mot tvångsprostitution under 2006 års FIFA VM. Uttalandet krävde åtgärder av transportförbunden för att fästa uppmärksamheten på denna fråga, i synnerhet att fokusera på fotbollsfans som reser till matcher. Material utformades för att få igenom budskapet att trafficking gällande människor och tvångsprostitution är brottslig verksamhet samt att starkt uppmana fans att inte riskera att bli del av detta utnyttjande. 25 november FNs dag för att eliminera våld mot kvinnor 54. En kalender i fickformat som uppmanade kvinnor att "Använd din röst mot våld och trakasserier" togs fram för den 25 november, och medlemsförbundens aktiviteter noterades på ITFs webbplats. Publikationer, studier och undersökningar 55. Ett stort resurspaket kallat "Vi gör förbunden starkare Vi bygger upp fackförbund genom jämställdhetsarbete" producerades under Paketet, som finns på engelska, franska och spanska, inbegriper en flerspråkig DVS, en resursbok och overheadbilder. Materialet är utformat för att hjälpa förbund som önskar arbeta med jämställdhetsfrågor och inkluderar information om att följa kvinnors medverkan, att organisera kvinnor och anpassa fackliga strukturer till olika typer av medlemmar, innefattande kvinnor och unga människor. UTBILDNINGSAVDELNINGEN Viktigare ITF utbildningssatsningar Global konferens om utbildningsstrategi 56. En global konferens om utbildningsstrategi ägde rum den november 2006 i Wien, Österrike, i vilken medlemsförbund från 40 länder deltog. Huvudsyftet med konferensen var att utarbeta en utbildningsstrategi för att stödja målsättningarna i Vi organiserar globalt på lokal och internationell nivå. Nya ITF utbildningssatsningar kommer att utarbetas som svar på medlemsförbundens behov och prioriteringar såsom de definierats av konferensen.

14 EB/Apr 07/11 - sid 13 - Globalt ITF-nätverk för kursledare 57. Utbildningsavdelningen har fortsatt att stödja kursledare/instruktörer hos ITFs medlemsförbund. Fyra regionala seminarier för kursledare "training of trainers" ägde rum under 2006 i Karibien, Sydostasien, Västafrika och Arabvärlden. Konkreta planer gjordes upp för att stärka tillhandahållandet av facklig utbildning och nätverksverksamheten på både regional och global nivå. Nätverket stöds genom den månatliga utbildningsbulletinen online och utbildningshemsidan på ITFs webbplats. ITFs sommarskola 2006, Argentina 58. ITFs sommarskola är en central del av ITFs utbildningsstrategi. Då 2006 var ett kongressår var det opraktiskt att anordna en global sommarskola, men en anordnades i Argentina, i lokaler som UTA tillhandahöll, vilken samlade 31 deltagare från Latinamerika och fokuserade på nyliberala politiska riktlinjer och facklig solidaritet. En intensiv utbildningsdag ägnades åt att se på internationella finansinstitutioners roll i främjandet av transportomstrukturering och inkörsportar för fackförbund i Världsbankens transportprojekt. Deltagarna diskuterade den bredare antiglobaliseringsrörelsen i ett möte med ITFs styrelseledamot Alicia Castro. Deltagarna försågs också med utbildnings- och resursmaterial från ITFs manual för strategiskt kampanjarbete att användas i deras förbund. Vi stärker organisering och samordning i näringen 59. Utbildningsavdelningen fortsätter att arbeta nära samman med sektionerna för att stärka medlemsförbundens kapacitet att svara på omstrukturering i näringen, och för att stödja organisering samt regional/global samordning. Med stöd från externa givarorganisationer har ITF under 2006 drivit utbildningsprogram inom vägtransport i Afrika, Asien, Arabvärlden och Latinamerika; civilflygprogram i Latinamerika och Afrika samt ett projekt om transportomstrukturering i Sydasien. Utbildningsavdelningen hjälpte också till med seminarium om kampanjen mot bekvämlighetshamnar i Arabvärlden och på de amerikanska kontinenterna. 60. Tillsammans med hamnarbetare- och inlandstransportsektionerna har ett nytt projekt om transportkorridorer i södra Afrika satts igång, med särskilt fokus på Sydafrika, Namibia, Moçambique och Angola. I nära samarbete med Labour Research Service i Sydafrika och ACILS, samlas information in för att analysera omstrukturering av transport, aktörer i näringen och facklig organisationsgrad som ska prägla långsiktiga fackliga strategier för att stärka organisering och samordning längs transportkedjan. HIV/Aids och transportarbetare 61. Ett treårigt HIV/Aids utbildningsprojekt i Afrika med stöd av FNV fortsatte under Projektet gör det möjligt för ITF att intensifiera utbildning på regional och nationell nivå om politiska riktlinjer på arbetsplatsen. Nationella seminarier har genomförts i Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Elfenbenskusten och Kenya. Den heltidsanställde projektsamordnaren, Romano Ojiambo- Ochieng, har också varit aktivt involverad i att skapa förbindelser med andra organisationer som arbetar med HIV och transportarbetare. En ny femårig satsning med American Solidarity Centre påbörjades längs östafrikanska transportkorridorer. Projektet har fortsatt att producera ett regelbundet nyhetsbrev, på engelska och franska. 62. ITF har fortsatt med ett HIV/Aids utbildningsprojekt i Asien omfattande Indien, Nepal och Bangladesh. 63. I april 2006 startade ett treårigt globalt projekt om HIV/Aids med stöd från FNV Mondiaal, Nederländerna. Som del av detta program kunde ITF utse en projektsamordnare på heltid, Dr Asif

15 EB/Apr 07/11 - sid 14 - Altaf från Bangladesh, att arbeta vid ITFs huvudkontor. Projektet har tagit fram en mängd HIV/Aids kampanjmaterial, innefattande en e-bulletin var fjortonde dag och en årlig tidskrift. 64. Projektsamordnaren deltog i ILOs trepartiska vägtransportmöte som ägde rum i Genève i oktober (se p. 118) och höll en föredragning om HIV/Aids-program bland transportarbetare som arbetar över gränserna. HIV/Aids-aktiviteterna under den 41:a kongressen inbegrep workshopar, en presentation av en kulturell föreställning före debatten om en resolution samt en kort audivisuell presentation om HIV och transportarbetare. 65. ITF har också producerat en 35-minuters dokumentär Highway of Hope (Hoppets väg) som tar upp problemen med HIV/Aids och transportarbetare i Afrika. En DVD har sänts ut till medlemsförbunden och flera TV-nät har uttryckt intresse av att visa den. En förkortad version sändes i Nederländerna i december som del av ett populärt program om aktuella frågor. Dokumentären finns på engelska, franska och spanska. 66. ITF fortsatte att delta i Global Unions kampanj för att bekämpa HIV/Aids, och Asif Altaf deltog i flera samordningsmöten under ITF deltog också aktivt (med 3 ombud) i delegationen för globala fackliga federationer till FNs internationella Aids-konferens i Toronto, Canada, i augusti. Dr Altaf höll också en särskild föredragning om HIV och fackförbundens roll på uppdrag av Global Unions vid ett samrådsmöte på hög nivå med de Internationella finansinstitutionerna som ägde rum i Washington i december. Vi stärker kvinnliga arbetstagares medverkan 67. Tillsammans med ITFs kvinnoavdelning har utbildningsprogram för kvinnliga transportarbetare fortstatt i Afrika, Americas och Asien. Även om dessa utbildningsprogram har varit betydelsefulla för att bygga upp kvinnors medverkan och ledarskap i förbunden, så behöver integrationen av kvinnliga aktivister i andra ITF utbildningsaktiviteter fortfarande förbättras. Under 2007 kommer större betoning att läggas på arbetsfrågor i alla utbildningsprogram som riktar sig till kvinnliga transportarbetare. Att organisera informella transportarbetare 68. Ett ettårigt forskningsprogram som analyserar organiseringsstrategier baserat på fallstudier från transportförbund i Benin, Zambia och Filippinerna har slutförts. I samarbete med lokala forskningsorganisationer i dessa länder har djupgående fallstudier tagits fram. Fallstudierna och information från andra medlemsförbund i ITF fördes samman i en vittomfattande forskningsrapport av Chris Bonner, en forskningssamordnare baserad i Sydafrika. Den slutliga forskningsrapporten inkluderar förslag till framtida utveckling av ITFs policy och långsiktiga utbildningsaktiviteter. Ett nytt projekt för att gå vidare med några av rekommendationerna kommer att utarbetas under Strategiskt kampanjarbete 69. ITFs manual för strategiskt kampanjarbete har nu spritts vida omkring och finns att tillgå på ITFs webbplats. Ett seminarium i kampanjkunnande för Americas ägde rum i Peru i juni. Ytterligare utbildningsaktiviteter om strategiskt kampanjarbete utarbetas gemensamt med hamnarbetaresektionen som del av POC-kampanjen. Vi utarbetar facklig policy och alternativ till nyliberal omstrukturering av transport gick ITF in i det andra året av ett 3-årigt forsknings-, policy- och utbildningsprojekt om internationell handel och finansinstitutioner samt omstrukturering av transport. Brendan Martin

16 EB/Apr 07/11 - sid 15 - fortsatte som projektsamordnare på deltid. Under året ledde Brendan och bidrog till sessioner om internationella institutioner i flera ITF utbildningsprogram innefattande den globala konferensen om utbildningsstrategi, sommarskolan och ett POC-seminarium i Arabvärlden. 71. Projektet har också tillhandahållit information, analyser och råd till ITFs yrkessektioner om en mängd olika frågor inbegripande Världsbanksprojekt i olika transportsektorer. Brendan deltog i och gjorde en presentation vid mötet i ITFs järnvägssektions kommitté i juni. Tillsammans med Mac Urata gjorde Brendan en presentation vid Världsbankens transportforum i Washington i mars Genom projektet har en mängd material samlats in och producerats och kontakter har tagits. Under 2006 tog projektet fram ett forskningsdokument med titeln The World Bank, transport and labour restructuring (Världsbanken, omstrukturering av transport och arbete). Dessutom ställdes en detaljerad fallstudie av transportomstrukturering inom väg, järnväg och hamnar i Ghana samman, med aktiv medverkan av ITFs medlemsförbund i Ghana och den finns att tillgå som ett forskningsdokument med titeln The World Bank, transport and labour restructuring in Ghana. 73. Projektet har också varit den främsta källan för information och analyser för ytterligare två ITFprodukter: kommentarer till Världsbankens utkast: Safe, Clean, Affordable: Transport for Development (Säker, ren och överkomlig: Transport för utveckling) och kommande utbildningsmaterial för att göra det möjligt för järnvägsarbetaresektionen att göra en analys och svara på en serie transportdokument från Världsbanken om järnvägsprivatisering samt att utarbeta effektiva strategier. Arabvärlden 74. Utbildningsavdelningen har fortsatt att ge stöd till förbund i Arabvärlden. Sektorbaserade utbildningsaktiviteter har ägt rum under tidigare år och fortsatt med ett vägtransportseminarium i Kairo i mars. Då många förbund i denna region inte har kursledare eller instruktörer sammankallades ett kursledarseminarium "Training the Trainers" i Tunisien i november, med medverkan från medlemsförbund i Marocko, Tunisien, Jordanien och Libanon. Utbildningsstöd 75. Löpande stöd har också getts som svar på önskemål från medlemsförbund beträffande material, utformning av kursplan och finansieringskällor för fackliga utbildningsprogram. Hemsidan för utbildning på ITFs webbplats har utvecklats ytterligare för att tillhandahålla material och information till stöd för fackliga utbildningsprogram. Förbindelser med andra organisationer 76. Samordning mellan utbildningspersonal i de globala fackliga federationerna har upprätthållits och befästs. Ett GFF utbildningsmöte ägde rum i april och en gemensam kurs för GFF-personal baserad i Afrika om arbetarutbildning ägde rum vid ILOs center i Torino i oktober. 77. Regelbunden kontakt med finansierande organisationer beträffande genomförandet och övervakningen av projekt har upprätthållits och flera möten ägde rum under granskningsperioden innefattande nordiska-holländska givarorganisationer (april), SASK jubileumsfirande (maj), ACILS (augusti), FNV (december) och FES (december). I december utsågs Ellie Larson, tidigare internationell direktör vid Association of Flight Attendants (USA) till ny direktör för ACILS, den amerikanska fackföreningsrörelsens organisation för solidaritetsstöd. 78. Kontakt har upprätthållits med andra nätverk för arbetarutbildning, inbegripande International

17 EB/Apr 07/11 - sid 16 - Federation of Workers Education Associations (IFWEA), till vilken ITF är ansluten. Alana Dave, ITFs utbildningsansvarige funktionär, fortsätter att representera de anslutna globala fackliga federationerna i IFWEAs styrelse. JURIDISKA AVDELNINGEN Viking Line ABP v ITF och FSU 79. Det viktiga rättsfallet mot ITF och Finlands Sjömansunion, inlett av den finska redaren Viking Line i augusti 2004 i Londons domstol för handelsärenden och sedan remitterat till EU-domstolen, fortsatte att vara aktivt under hela 2006 och var planerat att behandlas av en panel av 13 domare i Luxemburg i januari I november informerades parterna om att 15 EU-medlemsländer hade lämnat skriftliga yttranden utöver EU-kommissionen. Det stora antalet medlemsländer som intresserar sig för fallet visar dess centrala betydelse för EU:s policy i framtiden. 81. Både Viking-fallet och Laval-fallet som handlar om lettiska byggnadsarbetare i Sverige, som var planerat att behandlas en dag tidigare, gäller ett ifrågasättande av fackförbunds grundläggande rättighet att vidta kollektiva åtgärder i Europa i försvar av arbetstagares intressen. I själva verket ombeds domstolen att avgöra vilket som går före i europeisk lag den fria rörligheten för kapital och arbetskraft (skyddad i Avdelning III i EG-fördraget), eller de grundläggande rättigheterna för arbetstagare att vidta kollektiva åtgärder, inbegripande strejkaktion (skyddade i Avdelning XI). Domstolens beslut kommer att ange inriktningen för framtiden i den europeiska sociala modellen. 82. Även om Viking-fallet härrör från sjöfartssektorn så kommer EU-domstolens beslut att påverka alla arbetstagare i alla sektorer över hela EU. Som sådant kommer resultatet att vara oerhört viktigt för den europeiska fackföreningsrörelsens acceptans av den inre marknadens principer och stöd för fortsatt politisk integration i Europa. När väl beslutet i EU-domstolen är fattat kommer fallet att returneras till den remitterande domstolen, den engelska appellationsdomstolen. Övriga lagfrågor gällande den Europeiska gemenskapen Tor Caledonia fattade EU-domstolen ett beslut i ett annat fall av betydelse för fackförbunden i Europa fallet Tor Caledonia. Detta följde på en hänvisning till europeisk domstol av den danska arbetsdomstolen beträffande en talan väckt av danska redaren DFDS mot svenska fackförbundet SEKO för att man vidtagit åtgärder tillsammans med Svenska transportarbetareförbundet. Hänvisningen till EU-domstolen gällde huruvida rättslig prövning av åtgärder som ägde rum i Sverige skulle kunna ske i en dansk domstol. 84. EU-domstolen beslöt att det är upp till nationella domstolar att avgöra om de har tillräckligt nära anknytning till konflikten. Fallet returnerades därför till den danska arbetsdomstolen. Den 31 augusti 2006 beslöt den danska domstolen att man hade jurisdiktion att ta upp fallet, man tillämpade dansk lag för att avgöra lagligheten i de fackliga stridsåtgärder som vidtagits av de svenska förbunden och förklarade de svenska förbundens aktioner olagliga. Detta framkallar avsevärda risker för förbund som vidtar åtgärder vilka är lagliga i deras eget land men befunna olagliga enligt lagar i ett annat land där en domstol beslutar att aktionen har förorsakat skada. "Rom II" 85. Försök görs nu att reglera denna fråga genom vad som benämns "Rom II"-förslaget, vilket är utformat för att reglera vilken lag som bör tillämpas för att avgöra konflikter som ej omfattas av

18 EB/Apr 07/11 - sid 17 - kontrakt mellan privatpersoner, inbegripande konflikter gällande stridsåtgärder. Från en initial utgångspunkt, vilken föreskrev att jurisdiktionen skulle vara det land i vilket skadan skedde, så föreslog Europeiska rådet i september, till följd av intensiv lobbying, en stadga som säger att den lag som är tillämpbar för skador förorsakade av stridsåtgärder skall vara lagen i det land där stridsåtgärderna ska, eller har vidtagits. Detta skulle diskuteras av Europaparlamentet i december Transnationell kollektiv aktion 86. I april 2006 deltog den juridiska avdelningen i ett expertseminarium organiserat av den juridiska fakulteten vid universitetet i Utrecht, med de juridiska fakulteterna vid universiteten i Groningen och Rotterdam, om de juridiska aspekterna av transnationell kollektiv aktion inom Europeiska unionen. Projektet genomförs på uppdrag av EU-kommissionen och har stöd av EFS. Projektet är ämnat att bidra till den juridiska konstruktionen av ett transnationellt system för relationer mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå. En rapport ska lämnas till EU-kommissionen i början av Panagis Zissimatos v ITF (Civil- och brottsmål) 87. Domstolsprocessen mot ITF (civilmål) och mot olika tidigare och nuvarande ledamöter i ITFs förvaltningsutskott (brottsmål) av grekiske redaren Panagis Zissimatos, tidigare ägare av det bankrutta rederiet Adriatic Tankers, fortsätter i de grekiska domstolarna. 88. Civilmålet gäller skador för publicering av en annons 1999 beträffande hans verksamhet. Fallet har ajournerats flera gånger, senast till 27 september Brottsmålen gäller samma annons, vilken också förekom på ITFs webbsida. Dessa yrkanden anger ärekränkning, för vilket ekonomisk ersättning begärs. Fallen har också nyligen ajournerats till 17 september Både vad gäller civilmålet och brottsmålen är ITF företrätt av grekiska advokater som undersöker huruvida en uppgörelse (i form av ett offentligt uttalande om fallet) skulle kunna vara möjlig. Sjöfolks rättigheter 91. Efter publiceringen av boken om Sjöfolks rättigheter i mars 2005, och symposiet i ämnet som anordnades tillsammans med Greenwich Maritime Institute den 11 november 2005, gav den juridiska avdelningen en serie föreläsningar om sjöfolks rättigheter vid International Maritime Law Institute (IMLI) i mars IMLI är ett IMO-sponsrat institut på Malta vilket ger en ettårig fortsättningskurs om maritim lagstiftning för internationella studenter, ofta sponsrad av regeringar. Efter detta samarbete med IMLI, är nu vidare diskussioner på gång för att utveckla samarbetet med institutet om ämnet sjöfolks rättigheter. Rättsliga åtgärder initierade av ITF mot fartyg/redare för genomdrivande av sjöfolks rättigheter 92. Under 2006 fortsatte den juridiska avdelningen att vara aktivt involverad i att söka gottgörelse för sjöfolk och sjöfolks familjer genom lagenliga kvarhållanden av fartyg på grund av obetalda löner och fortsatte att driva krav på ersättning för personskador och dödsfall i de maltesiska domstolarna i fallen Kristal och Madredeus. Kristal var en kemikalitanker med maltesisk flagg som bröts itu utanför Spaniens nordvästra kust i februari 2001, 13 sjömän förlorade livet. Madredeus är ett bulkfraktfartyg med maltesisk flagg på vilket en filippinsk sjöman förlorade båda benen i en olycka i november Ansträngningar görs i båda fallen för att försöka engagera försäkringsbolagen P & I i att nå en uppgörelse.

19 EB/Apr 07/11 - sid 18 - B. SEKTIONERNAS VERKSAMHET INLANDSTRANSPORTSEKTIONERNA JÄRNVÄGAR Viktigare policyfrågor och kampanjer 94. En konferens i järnvägssektionen ägde rum under ITFs 41:a kongress i Durban i augusti. Efter beslutet av sektionsordföranden Norbert Hansen (Transnet, Tyskland) att inte ställa upp för omval, valdes följande sektionsfunktionärer: Sektionsordförande Vice sektionsordförande Vice sektionsordförande Vice sektionsordförande Kvinnorepresentant Øystein Aslaksen (Norsk Lokomotivmannsforbund Norge) Didier Le Reste (CGT Cheminots Frankrike) C A Rajasridhar (AIRF Indien) Julio Sosa (La Fraternidad - Argentina) Jane Barrett (SATAWU - Sydafrika) 95. Järnvägarna fortsätter att känna effekterna av omstruktureringspolitikens följdverkningar. Förbunden har en viktig roll i att utmana globaliseringens negativa effekter och solidaritet samt åtgärder av förbunden för att bygga upp sin styrka är grundläggande. Under granskningsperioden har det varit flera fall där förbund har varit framgångsrika i denna utmaning till exempel SATAWUs undertecknande av ett avtal med det sydafrikanska statligt ägda transportföretaget Transnet om en gemensam vision och ett samarbetsinriktat sätt att arbeta med omstrukturering efter en nio månader lång konflikt och rullande program med nationella och regionala strejkåtgärder av arbetstagare, och La Fraternidads seger i Argentina om ett enda avtal för alla bolag om löner och villkor efter hot om stridsåtgärder av fackliga medlemmar. 96. Vid järnvägsarbetaresektionens styrkommittémöte i juni, gjorde Paul Amos, transportrådgivare vid Världsbanken, en föredragning vilken inbegrep en överblick över Världsbankens roll och dess förhållande till järnvägar, innefattande aktuella globala utmaningar som banken ser vilka påverkar dess arbete i sektorn. Brendan Martin, rådgivare till ITF, rapporterade om den senaste tidens dokument man erhållit från banken beträffande bankens projekt i olika regioner, och han informerade också mötet om ITFs arbete med att utarbeta ett dokument med titeln Challenging Neo-liberal Transport Restructuring (att utmana nyliberal transportomstrukturering). 97. Den 27 mars ledde transportförbund över hela världen en enad kampanj för att främja en säkerhetskultur på järnvägarna under ITFs järnvägsarbetares 7:e internationella aktionsdag. Som del av aktionsdagen försågs medlemsförbund inom järnvägen med riktlinjer, affischer, märken och västar. En serie Kampanjnytt togs fram under tiden fram till aktionsdagen och tio foldrar "Heta nyheter" sändes ut med e-post. ITF-anslutna förbund från över 30 länder använde den årliga aktionsdagen för att belysa viktiga säkerhetsfrågor samt andra avgörande frågor. I Nederländerna organiserade FNV Bondgenoten en konferens om säkerhet i Utrecht. Railway Workers' Union of Zambia organiserade ett stormöte vid vilket transportministern talade och det marockanska medlemsförbundet UMT organiserade en rundabordskonferens om säkerhet på arbetsplatsen. Federation of Hong Kong Transport Workers Organizations tog tillfället i akt att belysa flera allvarliga tillbud som involverat dörrar till plattformar, vilka hade inträffat nyligen. I Australien anordnade Rail Tram and Bus Workers Union ett stormöte vid järnvägsstationen i Sydney för att lansera en kampanj om att ta bort asbest från järnvägsstationerna i förorterna.

20 EB/Apr 07/11 - sid 19 - Bombningarna i Mumbai, 11 juli ITF fördömde bombangreppen på järnvägsnätet i Mumbai, Indien, vilka dödade minst 180 personer och skadade över 700, innefattande medlemmar i Western Railway Employees Union del av ITF-anslutna All India Railwaymen s Federation. Viktiga konflikter och solidaritet 99. Följande tabell summerar de större järnvägskonflikter i vilka ITF och ETF var involverade i att solidariskt stödja medlemsförbunden under 2006: Februari USLMA, Rumänien ITF backade upp en protest av förbundet genom att ta upp frågorna med presidenten, transportministern och ledningen för Metrorex Februari Trade Union of Railwaymen, Serbien ITF sände en protestskrivelse till regeringen och arbetsgivarna beträffande antifacklig aktion Februari - Mars SATAWU, Sydafrika Medlemmar i 3 förbund, inkl. SATAWU, var involverade i en konflikt (inkl. nationella strejker) med Transnet om omstrukturering av det statligt ägda transportföretaget och ITF sände en solidaritetshälsning till SATAWU ITF stödde förbundet efter att regeringen underlåtit att genomföra en korrekt procedur vid järnvägsomstrukturering Mars ZELEZNICAR, Makedonien Maj USLMA, Rumänien Medlemmar i USLMA som arbetar vid Alstom Transport låg i konflikt om personalreducering, underlåtenhet att förhandla om ett kollektivavtal och inga löneökningar för arbetstagarna sedan april ITF sände ut en begäran om stöd och sökte information om globala förbindelser med företaget. Oktober BREL, Bangladesh Nio förbund, inkl. Bangladesh Railway Employees' League (BREL), organiserade den första nationella järnvägsstrejken någonsin i Bangladesh. Stoppet, vilket fick stöd av tusentals järnvägsarbetare, utlystes i protest mot regeringens planer på att göra om det statligt ägda nätet till en bolagsenhet Publikationer, studier och undersökningar 100. I juni lanserade sektionen en ny publikation, ITF Railway News. Den månatliga publikationen, som endast finns på engelska och sänds ut till förbunden elektroniskt, syftar till att informera sektionens medlemmar om viktiga händelser i järnvägsnäringen. Förbindelser med utanförstående organisationer 101. Mac Urata deltog i Världsbankens transportforum som ägde rum den mars i Washington. Urata höll en föredragning om Koncessioner inom järnvägen och privatisering: ITFs syn under den dag som anslagits till "Järnvägstransport för utveckling" vid transportforumet (31 mars). Påföljande vecka deltog Urata i Världsbankens studievecka, tillsammans med representanter från Internationella arbetsorganisationen (ILO) och Internationella vägtransportunionen (IRU), för att diskutera socialt partnerskap. Viktigare sektionsmöten/aktiviteter ETFs järnvägsmöte Paris april ITFs järnvägssektions styrkommittémöte London 7-8 juni ITFs järnvägssektions konferens Durban 5 augusti ITF/FES Mercosur projektseminarium Florianapolis oktober

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Rapport från konferensen för kvinnliga transportarbetare

Rapport från konferensen för kvinnliga transportarbetare Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen, Durban 2-9 augusti 2006 Rapport från konferensen för kvinnliga transportarbetare 1. En konferens för kvinnliga transportarbetare ägde rum

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Civilflygsektionens konferens Durban, 4 augusti 2006 Rapport 1. Öppningsanförande Sektionsordförande, Carla Winkler (IAMAW, USA) öppnade mötet.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen ITFs 41:a kongress Durban 2 9 augusti 2006 41 C-8 Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen GENOMFÖRANDE AV DE RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV DEN 40:E KONGRESSEN, VANCOUVER, 2002 1.

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 7 augusti 2010 Järnvägsarbetaresektionens konferens RAPPORT

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 7 augusti 2010 Järnvägsarbetaresektionens konferens RAPPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 7 augusti 2010 Järnvägsarbetaresektionens konferens RAPPORT Järnvägsarbetaresektionens konferens ägde rum den 7 augusti 2010.

Läs mer

RAPPORT OM ITF:S KVINNOVERKSAMHET 2006 2010

RAPPORT OM ITF:S KVINNOVERKSAMHET 2006 2010 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare Dagordningens punkt 2: RAPPORT OM ITF:S KVINNOVERKSAMHET 2006 2010 A.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Översikt över kongressveckan

Översikt över kongressveckan Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 1-5 december 2013, Bangkok,

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens RAPPORT Vägtransportarbetaresektionens konferens ägde rum den 6 augusti

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 41 C-6b Report 3 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 41:a kongressen Durban, 2-9 augusti 2006 TREDJE RAPPORTEN FRÅN REDAKTIONSUTSKOTTET 1. Redaktionsutskottet höll sitt tredje möte den 7 augusti

Läs mer

Internationella Transportarbetarefederationen

Internationella Transportarbetarefederationen (Juli 2014) Internationella Transportarbetarefederationen Transportarbetarfack organiserar i leveranskedjan vad har hänt? 1. Inledning Nästa led i ITF:s organiseringsstrategi är att organisera leveranskedjan.

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL EB/Oct 09/10(d) ITF:s STYRELSE London, 22-23 oktober 2009 Punkt 10(d) på dagordningen: GLOBALA RAMAVTAL Inledning 1. Styrelsen (oktober 2007) instruerade generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 3/28/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Jag har glädjen att inbjuda er att nominera era ombud och rådgivare till. ITFs 41:a KONGRESS

Jag har glädjen att inbjuda er att nominera era ombud och rådgivare till. ITFs 41:a KONGRESS 207207 SE1 1DR Telephone +44 20 7403 2733 Fax +44 20 7357 7871 Till alla medlemsorganisationer Cirkulär nr: : 180/A.18/2005 Or: 14 November 2005 Sw: 24 November 2005 Jag har glädjen att inbjuda er att

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Sammanfattning och kommentarer Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Peña-Casas R., Sabato S., Lisi V. och Agostini C. November 2015 European Social Observatory www.ose.be

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet 1:a elektroniska nyhetsbrevet MAJ 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF

Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF FACKLIGA VÄRLDSFEDERATION Vad är FVF Fackliga Världsfederationen, FVF, grundades I Paris, den 3:e oktober 1945. FVF är den äldsta internationella fackliga organisation.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Läs mer

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING Det konstitutionella fördragets ikraftträdande 8b/2005 KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING Fördraget om en konstitution

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer