SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B kl. 18:30-20:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Lars Swärd (SD) Lars-Erik Nilsson (M) Elisabeth Sandell-Larsson (M) Carina Jönsson (SJP) Sven Sjöbeck (KD) Mattias Olofsson (MP) Johan Johansson, förvaltningschef Birgit Sjöberg, nämndsekreterare Åsa Löfgren, utvecklingsledare Håkan Svensson, enhetschef gata/park & fritid Lars Lundgren och Bo Jersling Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-13 Birgit Sjöberg Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Lars Lundgren Bo Jersling Organ sdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Birgit Sjöberg

2 TN 1 Godkännande av dagordning Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. Godkänner dagordningen med tillkomst av: 13: Utse representant/er till kurser och konferenser Tekniska nämndens första möte i ny regi med ny ordförande, Bror Ahlin och en hel del nya ledamöter. Ordföranden hälsar alla de närvarande tjänstemännen och ledamöterna välkomna och ber dem presentera sig. Förvaltningschefen berättar kort om förvaltningens organisation.

3 TN 2 Val av arbetsutskott Upptages frågan om val av arbetsutskott och val av ersättarnas tjänstgöring i tekniska nämnden för mandatperioden Inom tekniska nämnden ska det finnas ett arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. Väljer arbetsutskott enligt följande: Ledamöter: Ersättare: Bror Ahlin (M), ordf. Lars Lundgren (M) Jörgen Jönsson (C), vice ordf. Cornelis Hermus (M) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Om ordförande inte har möjlighet att närvara vid arbetsutskottets möte träder vice ordförande in som ordförande. Handläggning Expedieras till Bakgrund/historik Ersättare ska kallas in att tjänstgöra enligt följande ordning: 1. För parti 2. För partigrupp, varvid a) Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna utgör en partigrupp b) Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna utgör en partigrupp c) Sjöbopartiet utgör en partigrupp d) Sverigedemokraterna utgör en partigrupp 3. Oberoende av parti eller partigrupp. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

4 TN 3 Rapporter och meddelanden Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 327/2010: Bokföringsmässig avskrivning. 2. Kommunstyrelsen 149/2010: sdagar 2011 m.m. 3. Kommunstyrelsen 157/2010: Projektplan för införande av resursfördelningsmodell. 4. Kommunfullmäktige 6/2010 nyvalda: Budget 2011 och ekonomisk plan Kommunfullmäktige 8/2010 nyvalda: Renhållningstaxa Kommunfullmäktige 11/2010 nyvalda: Motion om hastighetsåtgärder vid skolor. 7. Kommunfullmäktige 12/2010 nyvalda: sdagar 2011 m.m. 8. Kommunfullmäktige 21/2010 nyvalda: Ersättares och suppleanters tjänstgöring. 9. Kommunfullmäktige 27/2010 nyvalda: Teknisk nämnd. 10. Kommunfullmäktige 50/2010 nyvalda: Investeringspolicy. 11. Kommunfullmäktige 53/2010 nyvalda: Ändring av reglementen till följd av ändringar i den politiska organisationen. 12. Kommunfullmäktige 54/2010 nyvalda: Avfallsplan Kommunfullmäktige 56/2010 nyvalda: Omfördelning av budgetramar på grund av löneökningar.

5 14. Miljö- och byggnadsnämnden 177/2010: Handlingsplan för tillgänglighet. 15. Miljö- och byggnadsnämnden, rapport : Rapport med anledning av miljöskyddsinspektion på mindre kommunala avloppsreningsverk Bränsle & Energilaboratoriet AB, BELAB, analyscertifikat: VA-verket, märkt Vedprov Omma. 17. Statens VA-nämnd, beslut: BVa73, Va 166/08 (Lövestad) rätt till allmän dagvattenanläggning. 18. Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, skrivelse: Angående deponering av gallerrens och slam från fettavskiljare under Trafikverket, brev TRV 2010/ B: Sammanställning över allmänna vägar Skåne län Synpunkter från Sövde byalag angående GC-led mellan Sövde och Blentarp. 21. Rapporter från verksamheten. a) kommunal parkeringsövervakning sköts av Ystads kommun idag till och med 28 februari Nytt företag kommer att anlitas därefter och fram till dess man upphandlat tjänsten. (Kommer som en ärendepunkt innan upphandlingen av tjänsten.) Förvaltningschef Johan Johansson är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information.

6 TN 4 Delegationsbeslut Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. Godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna. Yttranden Förslag till detaljplan daterad 8 december 2010 för del av Sandbäck 7:3 m.fl. Förslag till detaljplan daterad 8 november 2010 för Alestad 16:13 och Hårderup 32:1 - vindkraftverk. Förslag till detaljplan daterad 8 november 2010 för Klamby 14:6 och 15:2 vindkraftverk. Förvaltningschef Johan Johansson är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information.

7 TN 5 Attestinstruktion Expedieras till Attestinstruktion för 2011 med beslutsattestanter och ersättare för dessa för tekniska nämndens ansvarsområde föreligger. Antar attestinstruktionen för 2011, bilaga till protokollet. Förvaltningschef Johan Johansson och nämndsekreterare Birgit Sjöberg är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information. Ekonomiavdelningen

8 TN 6 sdagar 2011 Vid teknik- och fastighetsnämndens sista sammanträde för 2010 beslöts att första mötet för 2011 ska vara den 12 januari Den nya nämnden får i uppdrag att bestämma resterande sammanträdesdagar för Godkänner sammanträdesdagarna för 2011 enligt nedan: Datum Tid Org. 27 januari 18:00 AU 3 februari 18:30 Nämnd 17 februari 18:00 AU 24 februari 18:00 AU 3 mars 18:30 Nämnd 31 mars 18:00 AU 7 april 18:30 Nämnd 5 maj 18:00 AU 12 maj 18:30 Nämnd 31 maj OBS! tisdag 18:00 AU 9 juni heldag Nämnd 7 juli 18:00 AU 25 augusti 18:00 AU 1 september 18:30 Nämnd 15 september 18:00 AU 29 september 18:00 AU 6 oktober 18:30 Nämnd 27 oktober 18:00 AU 3 november 18:30 Nämnd 24 november 18:00 AU 1 december 18:30 Nämnd Förvaltningschef Johan Johansson och nämndsekreterare Birgit Sjöberg

9 är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information. Beslutsunderlag Expedieras till Tidigare beslut Teknik- och fastighetsnämndens beslut den 2 december Kommunstyrelsen Kansli- och utveckling Tekniska nämndens ledamöter/ersättare

10 TN 7 Intern kontrollplan 2011 Expedieras till Enligt reglemente för intern kontroll för Sjöbo kommun rekommenderas nämnderna att före januari månads utgång anta interna kontrollplaner och översända dem för kännedom till kommunstyrelsen och revisorerna. Antar intern kontrollplan för tekniska nämnden 2011 efter gjort tillägg av rutiner vid upphandling, bilaga till protokollet. Utvecklingsledare Åsa Löfgren är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information. Kommunstyrelse/kommunfullmäktige Revisorerna

11 TN 8 Åtgärdsplan mot våld och hot om våld Enligt policy och riktlinjer mot våld och hot om våld ska samtliga verksamheter inom Sjöbo kommun upprätta en åtgärdsplan med rutiner mot våld och hot om våld. Redovisning av åtgärdsplan sker vid sammanträdet Antar åtgärdsplan mot våld och hot om våld. Utvecklingsledare Åsa Löfgren är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information.

12 TN 9 Uppstart av nytt system för avfallshantering i samband med ny renhållningsentreprenad Handläggning Renhållningsabonnenterna i Sjöbo kommun har under de senaste månaderna haft varierande olägenheter i samband med övergång till sorterad återvinning av avfallet samtidigt som byte av entreprenör för insamling av avfall i kärl har skett. Ger förvaltningschefen i uppgift att samordna ett möte med Christer Olsson/Christel Wohlin/Johan Johansson/Bror Ahlin. Ger förvaltningschefen i uppgift att planera in ett möte med VD:n för Ohlssons ska träffa nämnden förslag på ekonomiska krav. Informationen för övrigt läggs till handlingarna. Förvaltningschef Johan Johansson är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information. Bakgrund/historik Den uppkomna situationen diskuteras. Tjänstemän och entreprenör arbetar intensivt för att problem i samband med omläggning och ny avfallshantering ska lösas. Fortlöpande lägesrapport gällande sophanteringen, m.m. Tidigare beslut Teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 juli , den 19 augusti och den 21 september Teknik- och fastighetsnämndens beslut 2 september och 7 oktober samt 4 november och december

13 TN 10 Lokala trafikföreskrifter Översyn av lokala trafikföreskrifter har medfört förslag till nya trafikföreskrifter: Utvidgning av tättbebyggt område i Sjöbo och Blentarp så Blentarp 67:2 och Sjöbo väst inkluderas. Antar förvaltningens förslag till lokala trafikföreskrifter enligt nedan: : tättbebyggt område i Sjöbo tätort Sjöbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 1 Sjöbo ska vara tättbebyggt område inom markerat område på Bilaga 1. o Denna författning träder i kraft den 1 maj : upphävande av Sjöbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Sjöbo tätort Sjöbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 1 Kommunens lokala trafikföreskrifter ( : ) om tättbebyggt område i Sjöbo tätort ska upphöra att gälla. o Denna författning träder i kraft den 1 maj : tättbebyggt område i Blentarp Sjöbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 1 Blentarp ska vara tättbebyggt område inom markerat område på Bilaga 1. o Denna författning träder i kraft den 1 maj : upphävande av Sjöbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Blentarp Sjöbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 1 Kommunens lokala trafikföreskrifter ( : ) om tätbebyggt område i Blentarp ska upphöra att gälla. o Denna författning träder i kraft den 1 maj Förvaltningschef Johan Johansson är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information.

14 Beslutsunderlag Expedieras till Sjöbo kommuns lokal trafikföreskrift om: : tättbebyggt område i Sjöbo tätort : upphävande av Sjöbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Sjöbo tätort : tättbebyggt område i Blentarp : upphävande av Sjöbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Blentarp. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Beslutet expedieras via separat brev från trafik- och gatuingenjören till Polisområde Södra Skåne Räddningstjänsten i Sjöbo Länsstyrelsen i Skåne län

15 TN 11 Kälkbacke i Bjärsjölagård Handläggning Beslutsunderlag Beslutsmotivering Expedieras till Förfrågan har inkommit från byggnadsinspektör Ingrid Wilhelmsson, som i sin tur fått förfrågan från Susanne Olsson i Bjärsjölagård om det går att anordna en kälkbacke i Bjärsjölagård. Avslår ansökan med kälkbacke på allmän platsmark. Enhetschef Håkan Svensson är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information. Bakgrund/historik När det gäller kälkbacken i Bjärsjölagård så finns det många frågetecken som måste redas ut. Utformningen är en viktig sak vilket innebär att man på alla håll måste kunna köra med en åkgräsklippare. En annan sak som man måste ta hänsyn till är VA-ledningar som ligger på järnvägsområdet. Kälkbacken får under inga omständligheter hamna rakt över VA-ledningarna. Det måste skrivas ett skötselavtal mellan Sjöbo kommun och Susanne Olsson angående skötseln av kälkbacken. Remissvar Brev till miljö- och byggnadsförvaltningen, Ingrid Wilhelmsson daterat 13 december Rent estetiskt tycker vi inte att kälkbacken passar in i de centrala delarna i Bjärsjölagård. Man borde kanske välja en mer avsides plats där det inte stör park/gaturummet. Det är bara en kälkbacke några veckor under vintern. Resten av året är det en jordhög som inte har något syfte. Man måste även ta hänsyn till att det i detta område finns en del kulturskyddade fastigheter. Söder om Bjärsjölagårdsvägen finns de gamla lokstallarna. I närheten av den planerade kälkbacken ligger Bjärsjölagårds gamla järnvägstation. Även den gamla godsperrongen ligger i direkt anslutning till där man har tänkt anlägga kälkbacken. Miljö- och byggnadsenheten, Ingrid Wilhelmsson

16 TN 12 Verksamhetsvaktmästarnas organisation Handläggning Efter bolagiseringen av kommunens fastighetsskötsel, 1 jan 2010, har synpunkter framkommit om problem med organisationen av verksamhetsvaktmästarna. Antar förvaltningschefens förslag att så snart som möjligt organisera verksamhetsvaktmästarna inom gatukontoret i en ny avdelning under en ny arbetsledare. Förvaltningschef Johan Johansson är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information. Bakgrund/historik Syftet med organisationsförändringen är att samordna verksamheten inom de olika kommundelarna samt på övergripande kommunnivå. Samordning möjliggörs också mellan gatukontorets avdelningar. Verksamheten får kompetent arbetsledning, planering och effektivt resursutnyttjande. Familjenämndens och vård- och omsorgsnämndens personal avlastas. Möjligheter kommer att finnas till samordnade insatser med större personalstyrka vid större arbeten som exempelvis större omlokaliseringar. Arbetsmiljön för verksamhetsvaktmästarna förbättras genom en tydligare organisatorisk tillhörighet. Med nuvarande organisation saknas ovanstående möjligheter. Gatukontoret får en budget (2 920 tkr) för personal. Kostnaderna debiteras ut på förvaltningarna. Kostnadsökning för arbetsledning fördelas procentuellt beroende på nyttjandegrad: kommunstyrelsen 10 tkr. familjenämnden 154 tkr, vårdoch omsorgsnämnden 68 tkr och tekniska/miljö- och byggnadsnämnden 5 tkr. Personalen omfattas av sju tjänster, varav fyra från familjenämnden, två från vård- och omsorgsnämnden och en från tekniska nämnden. En av personalen kommer att vara arbetsledare. Expedieras till Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

17 TN 13 Utse representant/er till kurser och konferenser Kommunförbundet Skåne anordnar en konferens Kommunerna och välfärden den februari 2011, Scandic Star Hotel Lund olika idéer om omvärlden. Ordförandena från kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och alla de andra nämnderna kommer att delta i kursen. Någon nämnd kommer att närvara med ledamöterna från hela arbetsutskottet. Tekniska nämnden ska utse representanter till konferensen. Utser Bror Ahlin som nämndens representant. Ger sekreteraren i uppdrag att anmäla Bror Ahlin till konferensen. Förvaltningschef Johan Johansson är närvarande vid ärendets behandling för föredragning och information. Övriga kurser som är på gång är: Utbildning för förtroendevalda i Sjöbo kommun anordnas genom/i kommunförvaltningens regi med Axel Danielsson den 12 februari. Fortsättning av ovanstående, informationsdag den 5 mars till samtliga förtroendevalda. Kursdagar den 8-9 mars i Åkersberga, Höör för nämnderna miljöoch bygg samt tekniska. Dessutom en del tjänstemän från miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen.

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer