KF Bilaga 23:1, :2. Hundkapplöpning med totalisatorspel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF 2001. Bilaga 23:1, :2. Hundkapplöpning med totalisatorspel"

Transkript

1 Hundkapplöpning med totalisatorspel Vid KF 1999 behandlades frågan om SKK skulle vara involverad eller inte i svensk hundkapplöpning i den del som bedriver totalisatorspel. Bakgrunden var att Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF) lämnat in ett önskemål om att få starta totalisatorspel på hundkapplöpning. Ett av de främsta skälen var att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla hundkapplöpningen bl a genom bättre banor. Regeringen beslutade 1998 att ge Svenska Spel i uppdrag att utreda frågan och om så var möjligt starta totalisatorspel, vilket skedde under När frågan bereddes inom SKK var kärnfrågan för CS på vilket sätt som SKK bäst kunde tillvarata djurskyddet. Att medverka i kontrollen av verksamheten eller stå vid sidan av och kritisera eventuella övergrepp. CS fann vid sin bedömning att djurskyddet tillvaratogs bäst för SKKs del genom att ställa SKKs resurser till förfogande. Denna bedömning delades av en majoritet av delegaterna vid KF 1999 efter en längre debatt vid KF. Som en del i beslutet beslutade KF att CS till 2001 ska presentera en rapport om hur utvecklingen av verksamheten varit med anledning av att Svenska Spel startat med totalisatorspel på hundkapplöpning. Denna rapport är upprättad av Sven Wergård, SKK/CS, Dick Hallin, Svenska Vinthundklubben och Ulf Uddman, SKK. Gruppen deltog även vid diskussionerna när de första kontakterna togs från SHCF. Hur har SKKs kontroll skett? Genom det avtal SKK har med SHCF ska SHCFs regelverk och ändringar av densamma godkännas av SKK i den del som avser djurskyddsfrågor. SHCF har för att bedriva sin tävlingsverksamhet bildat bolaget Svenska Hundkapplöpningsaktiebolaget (SHAB). Bolaget ägs till 100 % av de olika klubbarna inom SHCF. I SHABs styrelse har SKK rätt till en av fem styrelseplatser, Svenska Spel har en ledamot och SHCF har tre ledamöter. SKKs styrelserepresentant är Ulf Uddman. Inom SHCF/SHAB har en djurskyddsgrupp bildats med representanter från Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Veterinärförbundet, SKK och Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Gruppen träffas ca 2 gånger per år. Från SKK deltar Ulf Uddman i sin egenskap av styrelsemedlem i SHAB. SKK har tecknat avtal med SVA för analys av dopingprov på deltagande hundar. Under 2000 analyserades ca 200 prover samtliga prover visade inga spår av otillåtna substanser enligt SKKs dopingreglemente. 1

2 SKKs kennelkonsulenter har besökt huvuddelen av de hundägare som har fler kapplöpningshundar hemma eller bedriver uppfödning av greyhounds för kapplöpning ca 50 st. Vid SKKs konferens för kennelkonsulenter hösten 2000 avsattes en förmiddag för en genomgång av hundkapplöpningssporten. Vid konferensen deltog även representanter från SHCF/SHAB. SKKs kennelkonsulenter kunde vid konferensen rapportera om att hundhållningen hos berörda greyhoundägare överlag var bra. SKK har inte haft anledning att agera mot någon enskild hundägare utifrån enskilda kennelkonsulentrapporter. Samtliga licensierade hundägare i SHCF måste vara medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer. Skälet är att eventuella övergrepp ska kunna prövas av SKKs disciplinnämnd (DN). Från perioden från KF 1999 har inget ärende som hänför sig till hundkapplöpning behövts behandlas av DN. Enligt bedömning har djurskyddet kunnat tillgodoses på ett bra sätt. Utvecklingen av antalet registrerade hundar och tävlingsverksamhet SKKs nyregistreringar av greyhound uppvisar följande utveckling: st (ökningen kan delvis hänföras till en ökad import) Importerade greyhounds från 1998 till första halvåret 2001 År Antal Irland Finland England Australien Övr länder :a halvåret Under 2000 har inga exportstamtavlor för greyhounds utfärdats av SKK. Vad gäller importen för 2001 har de importerats av följande antal ägare: År Land Antal hundar Antal ägare 2001 Irland Australien 6 3 Finland 3 1 England 1 1 USA 1 1 2

3 Tävlingsverksamheten (Varav på Åkersberga, Borås och Landskrona) Tävlingsdagar (78) Starter (4000) Starter per hund 8,7 7,7 (6,5) Prognosen för 2001 är att det kommer att genomföras ca 100 tävlingsdagar på riksspelsbanorna (Åkersberga, Borås och Landskrona). Rapport från övriga banor saknas när denna rapport skrivs. Antalet starter per hund har sjunkit sett över en längre tid, i början av 90-talet var antalet 13 starter per hund. Skälen som framförs är att p.g.a. ökande kostnader för resandet har tävlingsverksamheten mera kommit att bedrivas på närliggande banor Antalet licensierade greyhounds december st Antal unghundar mån som inte erhållit tävlingslicens 195 Antalet valpar under 12 mån 298 Totalt antal icke tävlingshundar 365 Totalt antal avförda hundar ur registret, fyllda 10 år 14 Ekonomiska ersättningar och investeringar Enligt SKKs avtal med SHCF får SKK full kostnadstäckning för den kontroll av djurskyddet som SKK utför. Därutöver ska SKK få 25 % av den vinstdelning som SHCF får av Svenska Spel när verksamheten ger ett positivt resultat samt att Svenska Spels samtliga investeringar i verksamheten är betalda. 3

4 SKKs fakturering under Kontroll av hundhållning hos hundägare 1999 Inspektionskostnader, andel av kennelkonsulentutbildningen samt andel av SKK/UKKs kostnader 2000 Inspektionskostnader, andel av kennelkonsulentutbildningen samt andel av SKK/UKKs kostnader Summa: kr kr kr Kontroll av dopingprover 2000 Ersättning för SKKs avtal med SVA (100 %) 2000 SHCFs andel av dopingrelementet (SVA fakturerar SHCF direkt de löpande analyskostnadena) Summa: Totalt: kr kr kr kr För att bygga hundkapplöpningsbanor som tillgodoser de nödvändiga kraven på säkerhet (Åkersberga, Borås och Landskrona) och att utveckla program för banspel, har SHAB fått ett lån från Svenska Spel på ca 18 mkr. För att genomföra ca 100 tävlingsdagar i Sverige får SHAB som ersättning från Svenska Spel för år 2001 ca 20 mkr, som bl a även inkluderar prispengar till de tävlande. SHCF har under många år haft prispengar i många av sina lopp. T ex uppgick dessa till ca 1,5 mkr 1999 dvs året innan Svenska Spel startade sin verksamhet. Under 2000 ökade prispengarna till 5,4 mkr och prognosen för 2001 är 5,1 mkr. Svenska Spel har gjort betydande investeringar i starten av verksamheten, dels i egna IT-lösningar samt marknadsföring dels i bl a lån till SHAB på 18 mkr som inte är återbetalningspliktiga för SHAB om verksamheten avvecklas av Svenska Spel. De exakta beloppen är dock skyddade av affärssekretess. Då Svenska Spels investeringar på Greyhound Racing inte har betalats av driftresultatet för 2000 har ingen vinstdelning utgått till SHCF och därmed inte heller till SKK. Skadeutfallet på tävlingsverksamheten SKK har med stöd av personal på Sveriges Lantbruksuniversitet analyserat samtliga veterinärrapporter som finns från verksamheten under Ansvarig för rapporten är den banveterinär som Jordbruksveket har förordnat för varje tävlings- 4

5 dag och som under hela tävlingsdagen befinner sig på tävlingsplatsen. Banveterinären är även involverad i verksamheten med dopingkontroller. Banveterinären lämnar inte någon regelmässig redovisning av sitt arbete till Jordbruksverket utan materialet noteras i de veterinärrapporter som upprättas efter varje tävlingsdag. Vid samtal med banveterinär Virpi Welling, Åkersberga, redovisar hon ett mycket positivt omdöme av verksamheten. Hundägarna är mycket måna om sina hundar och har goda kontakter med tävlingsledningen. Under varje tävlingsdag springer hundar, 12 lopp med 6 hundar. Av dessa brukar hundägarna be banveterinären titta på 2-3 hundar för att se på mindre skador, småblessyrer etc. Mer sällan finns det anledning till vård för mer allvarliga skador. Totalt avlivades 37 hundar under 2000 som är införda i SHCFs register. Av dessa avlivades 7 pga olyckor på bana. Av de övriga 30 hundarna som avlivades under 2000 och avfördes ur tävlingsregistret har det skett p.g.a tumörer, hjärtproblem, mentalitet, problem etc. Varje hundägare måste redovisa skälen plus veterinärintyg när hund ska avföras ur registret. De 7 hundar som avlivades pga skador de ådragit sig under tävling eller träning, var 4 av fallen vid någon av de 3 riksbanorna, varav 1 fall skedde på träning. 3 dödsfall skedde vid någon av de 10 övriga banorna, varav 1 på träning. Utfallet 2000 visar att tävling på riksspelbanorna hade en betydligt lägre risk för att hunden ska drabbas av en så allvarlig skada att den tvingas avlivas. Riksbanorna hade 3 dödsfall på 4000 starter, dvs 1 fall per 1300 starter och lokalbanorna 2 dödsfall på 700 starter. Dvs 1 fall per 350 starter. När djurskyddsgruppen inom SHCF fick dessa siffror i februari 2001 enades gruppen om ett par rekommendationer till SHCF, bl a att inte tillåta tävling med äldre hundar, då dessa var överrepresenterade i de fall där skador lett till avlivning. SHCF har under 2001 beaktat de synpunkter som gruppen gav. Fram till 30 juli 2001 hade 33 hundar avlivats och avförts ur SHCFs tävlingsbok. 1 av dessa var orsakad av skada på bana vid träning på Järbobanan, Sandviken, även denna hund var äldre, ca 6 år. Övriga hade samma typ av orsaker som under Veterinärrapporterna från samtliga tävlingsdagar har analyserats av professor Åke Hedhammar, vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Under tävling inträffande 24 skador varav några få var av allvarligare karaktär t ex frakturer och skador på ligament. De vanligast förekommande skälen till att ca 150 hundar inte kom till start, trots att de var anmälda, var att de hade hältor och andra påverkningar på rörelseapparaten samt att tikar börjat löpa. Den bild som kommer fram vid en genomgång av samtliga veterinärrapporter från respektive banveterinär stämmer väl med vad som framkom vid samtalet med banveterinären på Åkersberga. 5

6 SKK har vidare haft möjligheten att ta del av försäkringsbolaget Agrias skadestatistik för greyhounds för åren Ur Agrias försäkringsbestånd för greyhound. Agria försäkrar i snitt 35 % av hundarna i Sverige. År Antal ersatta livskador/st Veterinärvårdskostnader/st Nedgången från 1998 kan i sin helhet hänföras till att tidigare redovisade delersättningar för förlorat bruksvärde som liversättning dvs hundarna har av ägaren avförts från vidare tävlingsverksamhet och fortsätter leva som familjehundar. Vid en analys av skadorna 2000 kan 4-5 hänföras till livskador orsakade av tävlingsverksamhet. Övriga ersättningar avser hundar som avlivats p.g.a tumörer, hjärtproblem och andra sjukdomstillstånd. Kritik mot verksamheten I samband med Svenska Spels start av verksamheten i april 2000 framfördes en del kritik. Den hade i huvudsak två inriktningar. Den ena avser det förkastliga i att staten förser svenska folket med ytterligare spel som inte är till gagn för personer som har ett spelberoende, jämför den debatt som funnits under 2001 när Svenska Spel öppnat kasino. Den andra delen av kritiken kommer främst från Föreningen Djurens Rätt som kritiserar den så kallade hundkappindustrin. Deras kritik riktar sig främst mot hur verksamheten bedrivs i vissa länder t ex Irland och England och man är rädd för att den utvecklingen ska ske även i Sverige. Inom SKK är det självklart att det är i Svenska Vinthundklubben som diskussionerna varit som mest intensiva. Inom bl a whippetklubben har diskussionerna lett till häftiga debatter på klubbens årsmöten. Den fråga som främst varit föremål för debatt är om whippet ska få tävla i lopp där totalisatorspel endast är tillåtet genom s k banspel. Dvs inte det så kallade riksspelet som bedrivs av Svenska Spel och som för närvarande endast avser greyhound. SHCF och SHABs verksamhet har utsatts för visst sabotage, bl a har föreningens hemsidor mailbombats och olika försök till intrång på hemsidorna har skett. Viss förstörelse har även skett på banorna. Under våren 2001 startade Svenska Vinthundklubben en namninsamling med krav på att regeringen inte skulle ge Svenska Spel fortsatt koncession för spel på hundkapplöpning, den andra målsättningen var att KF 2001 ska stödja Vinthundklubbens motion att SKK avslutar sitt samarbete med Svenska Spel och 6

7 SHCF. Därefter har Svenska Vinthundklubben inlett ett samarbete med Förbundet Djurens Rätt med syfte att påverka regeringen att inte ge förnyad koncession. Regeringen beslutade vid sitt möte 26 juli 2001 att ge förlängd koncession till 31 december 2001 samtidigt som Jordbruksverket fått i uppdrag att ur djurskyddssynpunkt beskriva och utvärdera förändringarna inom sporten sedan vadhållning tillåtits. Eventuella problem inom hundkapplöpningen ska kartläggas och lämpliga åtgärder föreslås. Spelutvecklingen Totalisatorspel på hundkapplöpning sker i två former. Riksspelet bedrivs av Svenska Spel och där spelarna kan satsa sina pengar vid någon av de ca 4000 spelbutiker som finns i Sverige. De två spel som erbjuds är V3 söndag-fredag och Vinn 8 på lördagar. Av tävlingarna sker dessa i regel måndag-fredag vid någon av 3 banor i England och på lördag-söndag på någon av de tre riksbanorna, Åkersberga, Borås eller Landskrona. Under 2000 hade riksspelet en mycket snabb ökning och kom upp till en dagsomsättning som låg på ca 1,5 mkr, av omsättningen betalas % tillbaka till spelarna. Med anledning av nya spelformer som hästsporten introducerade i början av 2001 har omsättningen sjunkit till ca 0,5-0,8 mkr per dag. Denna nivå som gällt under 2001 innebär att den ersättning som SHAB får för att leverera en tävlingsdag inte täcks av det överskott spelet ger. Spel på tävlingar i England är lönsamma för Svenska Spel pga en betydligt lägre ersättning från Svenska Spel till arrangören än vad som gäller för tävling i Sverige. Banspelet som SHAB bedriver, är spel där insatser måste ske på banan under tävlingsdagen. Omsättningen har sällan överstigit kr per dag. Även här återbetalas ca 75 % till spelarna. Detta innebär att banspelet sedan starten i april 2000 aldrig kunnat redovisa vinst om man beaktar att den investering på ca 3 mkr i IT-program och spelutrustning måste skrivas av och innebär räntekostnader för SHAB. Vilka farhågor hade SKK och Vinthundklubben 1996 när samtalen med SHCF startade och hur har utfallet blivit Arbetsgruppen för denna utvärdering menar att följande frågor har lösts på ett bra sätt Ansvarsfördelningen för regelverken på rundbana Kontrollen av dopning ingen dopning har kunnat påvisas Hur representationen ska ske i internationella organ Insyn och fastställandet av regelverk inom SHCF Registreringen av hundar 7

8 Att ekonomiska medel avsätts för kontroll av djurskydd inga anmärkningar har anmälts Insyn i verksamheten Att dokumentation finns över avlivade hundar och att veterinärintyg finns för dessa Att SKK erhåller andel av överskott för utveckling av svensk hundsport Följande frågor har ännu inte blivit prövade Disciplinärenden vilket indirekt visat på en bra djurhållning Situationen för hundar som slutat tävla Följande frågor har inte lösts Tävlingsrätten för whippet Motverka utvecklingen att raserna delas i olika typer Vilka problem har förekommit? SHCH har slitits av interna problem under perioden av bl a följande skäl: Tävlingsverksamheten flyttades i stor utsträckning 2000 från de lokala banorna, ca 10 st, till de 3 riksspelbanorna. Detta har skapat starka spänningar inom SHCF Det ekonomiska utfallet från totalisatorverksamheten har inte blivit det man hoppades på och har bl a inneburit att investeringar i nya banor i Norrland inte kommit att verkställas Det har funnits orealistiska förhoppningar hos en del medlemmar i SHCF om vilka ekonomiska medel som skulle komma att bli tillgängliga för priser och utveckling av sporten Man har inte inom SHCF lyckats hitta en väl fungerande besluts- och ansvarsfördelning mellan SHCF och dess helägda bolag SHAB. Inom SHCF har det funnits påtagliga brister i styrelsearbetet. SHCF tvingades redan första året att skjuta till ett villkorat aktieägartillskott på kr till SHAB. Skälet är framför allt att banspelet har blivit en kvarnsten runt halsen. Många tävlande har upplevt att de lottats bort, att regelverket har blivit för omfattande samt att utövandet av sporten har fördyrats genom krav på ytterligare medlemskap, längre resor etc. 8

9 Genom de beslut som fattats på whippetklubbens årsmöte, där man 1999 sade nej till att godkänna whippet i lopp där totalisatorspel är tillåtet för att 2000 ta ett beslut i direkt motsatt riktning. (senare har Svenska Vinthundklubben valt att inte stödja whippetklubben) har starka motsättningar mellan medlemmarna med olika intresseinriktningar skapats. Vilken bedömning av verksamhetens framtid kan göras Sedan starten i april 2000 har SHCF och Svenska Spel visat att det går att bedriva totalisatorspel på hundkapplöpning utan att djurskyddet sätts åt sidan. Denna insikt borde ansvariga för sporten och den svenska regeringen kunna sprida till länder där motsvarande verksamhet sker på bekostnad av ett svagt djurskydd med tillhörande problem. Med anledning av den ekonomiska utvecklingen av spelomsättningen kommer det ofelbart att leda till att den svenska verksamheten kommer att få mindre ersättning av Svenska Spel. Detta kommer sannolikt att leda till att det blir lägre prispengar, (detta har redan skett under 2001) eller färre svenska lopp, dock inte nödvändigtvis färre tävlingsdagar. Med mindre ekonomiska resurser finns det en viss risk att de ekonomiska medlen för kontroll av att djurskydd upprätthålls skärs ned. Det bör vara angeläget för SKK att se till att tillräckliga resurser avsätts för djurskydd. Gjorda investeringar i banor har redan skett. Det innebär konkret att oavsett vad som händer har svensk hundkapplöpning fått tre bra banor med gjorda nyinvesteringar under på ca 15 mkr. Investeringarna i banspelsutrustning torde bli värde 0 kr om verksamheten avvecklas. Då de ekonomiska medel som tillfaller sporten och enskilda hundägare inte nämnvärt kommer att öka, torde risken för att hundkapplöpningen drar till sig personer med andra avsikter än nuvarande utövare står för vara begränsad även om den inte ska negligeras. Svenska Spels uppdrag är att leverera en så stor vinst som möjligt till sin ägare, staten. Det kommer därför alltid att vara en dragkamp mellan Svenska Spel och SHCF om hur stor ersättning sporten ska få, så länge samarbetet mellan dem kvarstår. Det finns fortfarande starka regionalpolitiska önskemål från olika delar av landet, att få möjlighet att bygga nya riksspelbanor och den automatiska uppmärksamhet detta leder till genom att TV och tidningar dagligen rapporterar från verksamheten. 9

Regelverk För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund.

Regelverk För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. 17/12 2001 Regelverk För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. 1. Kapitelindelning KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Giltighet 1.2 Allmänt 1.3 Tillämplighet och tolkningsföreträde 1.4 Vadhållningsreglers

Läs mer

Doping - Djurskydd och fusk

Doping - Djurskydd och fusk Text: Ulf Lonäs Av: Ulf Lonäs. Publicerad i Brukshunden 3/2007 Doping - Djurskydd och fusk En hund som är skadad eller sjuk ska inte tränas eller tävlas, och det ska inte vara tillåtet att kunna dölja

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap

Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap FS Verksamhetsplan sida: Cim 2 MDRC 3 MiHk 3 NHK 4 NoHs 5 SHS 5 7-HS 6 SkeHk 6 SkHk 7 VHS 7 1 Verksamhetsplaner saknas för: GHS, GHK,

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Att köpa HUND Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Funderar du på att köpa valp? En hund är en ny vän och familjemedlem som kommer att finnas vid din sida i många år. Tänk på att det är stor

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Licens för tävlande med skyddshundar

Licens för tävlande med skyddshundar Licens för tävlande med skyddshundar Bakgrund SBK:s kongress 2001 tog efter förslag från Förbundsstyrelsen beslut om krav på licens för tävlande med skyddshundar från och med år 2002. Detta krav införs

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. SKKs Arbetsgrupp för Freestyle 2009-11-04 Punkt 1-18 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Arbetsgrupp för Freestyle (AF) den 4 november 2009 på SKKs kansli. Närvarande ledamöter:

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass Särskilda bestämmelser för utställning _När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Det gäller dig! Policys. Riktlinjer. Regler. som är medlem i Sveriges Hundungdom

Det gäller dig! Policys. Riktlinjer. Regler. som är medlem i Sveriges Hundungdom Det gäller dig! Policys Regler Riktlinjer som är medlem i Sveriges Hundungdom Riktlinjer och regler för Sveriges Hundungdoms medlemmar I och med att Sveriges Hundungdom är hela Svenska Kennelklubbens (SKK:s)

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Svenska Kennelklubben

Stadgar för Svenska Kennelklubben Gäller från 2012-01-01 Stadgar för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Stadgar för Svenska Kennelklubben...5 Inledning...5 1 Mål...5 2

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma PROPOSITIONER Välj ordförande på 2 istället för ett år Motiv: Endast ett år som ordförandeperiod kan verka hämmande när det gäller att genomföra förändringar

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB

A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB A. Avtal mellan försäkringsförmedlare som är anställd i försäkringsförmedlarföretag eller som har eget försäkringsförmedlartillstånd och InsureSec AB 1. Anmälan 1.1 Första steget till registrering av försäkringsförmedlare

Läs mer

SKK/FK 1-2013 2013-02-05 1-20

SKK/FK 1-2013 2013-02-05 1-20 Sida 1/10 SKK/FK 1-2013 1-20 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté (FK) tisdagen den 5 februari 2013 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson,

Läs mer

Varför ska man höftröntga sin hund?

Varför ska man höftröntga sin hund? Varför ska man höftröntga sin hund? Mitt svar är: 1) För den enskilda hundens skull definitivt. Genom röntgen kan du försäkra dig om att din hund inte har riktigt dåliga höfter (D och E). Jag skulle personligen

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31 Regler för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar,

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 1 Föreningens namn, säte och ändamål. 1.1 NamnCradle Net ( Föreningen ).. 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm.. 1.3 Ändamål Föreningens

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED

Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED Hund FÖRSÄKRING I SAMARBETE MED 2010 Ömsens hundförsäkringar När din hund blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan det bli kostsamt att gå till veterinären. Vi hjälper dig att välja en försäkring som

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 Kappsegling: Stockholm cup 2009 Datum: Arrangör: Klasser: 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet

Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet Bilaga 23:2 Motion från Sveriges Hundungdom om förlängning av ungdomsmedlemskapet Motion från Sveriges Hundungdom om att alla ungdomsmedlemmar mellan 19-25 år ska få ett kostnadsfritt medlemskap i länsklubb

Läs mer

Information om Licenskursen

Information om Licenskursen Information om Licenskursen Arrangörer: BMWSC bjuder härmed in till 2012-års licensutbildning. Denna utbildning berättigar till förarlicens Racing, vilket är ett krav för bankörning med gatbil eller tävla

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/15. 1 Godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/15. 1 Godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 3/15 fört vid SVERAKs styrelses e-postmöte 15 juni 2015 SVERAKs styrelse Deltagare / lämnat

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer