KF Bilaga 23:1, :2. Hundkapplöpning med totalisatorspel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF 2001. Bilaga 23:1, :2. Hundkapplöpning med totalisatorspel"

Transkript

1 Hundkapplöpning med totalisatorspel Vid KF 1999 behandlades frågan om SKK skulle vara involverad eller inte i svensk hundkapplöpning i den del som bedriver totalisatorspel. Bakgrunden var att Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF) lämnat in ett önskemål om att få starta totalisatorspel på hundkapplöpning. Ett av de främsta skälen var att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla hundkapplöpningen bl a genom bättre banor. Regeringen beslutade 1998 att ge Svenska Spel i uppdrag att utreda frågan och om så var möjligt starta totalisatorspel, vilket skedde under När frågan bereddes inom SKK var kärnfrågan för CS på vilket sätt som SKK bäst kunde tillvarata djurskyddet. Att medverka i kontrollen av verksamheten eller stå vid sidan av och kritisera eventuella övergrepp. CS fann vid sin bedömning att djurskyddet tillvaratogs bäst för SKKs del genom att ställa SKKs resurser till förfogande. Denna bedömning delades av en majoritet av delegaterna vid KF 1999 efter en längre debatt vid KF. Som en del i beslutet beslutade KF att CS till 2001 ska presentera en rapport om hur utvecklingen av verksamheten varit med anledning av att Svenska Spel startat med totalisatorspel på hundkapplöpning. Denna rapport är upprättad av Sven Wergård, SKK/CS, Dick Hallin, Svenska Vinthundklubben och Ulf Uddman, SKK. Gruppen deltog även vid diskussionerna när de första kontakterna togs från SHCF. Hur har SKKs kontroll skett? Genom det avtal SKK har med SHCF ska SHCFs regelverk och ändringar av densamma godkännas av SKK i den del som avser djurskyddsfrågor. SHCF har för att bedriva sin tävlingsverksamhet bildat bolaget Svenska Hundkapplöpningsaktiebolaget (SHAB). Bolaget ägs till 100 % av de olika klubbarna inom SHCF. I SHABs styrelse har SKK rätt till en av fem styrelseplatser, Svenska Spel har en ledamot och SHCF har tre ledamöter. SKKs styrelserepresentant är Ulf Uddman. Inom SHCF/SHAB har en djurskyddsgrupp bildats med representanter från Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Veterinärförbundet, SKK och Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Gruppen träffas ca 2 gånger per år. Från SKK deltar Ulf Uddman i sin egenskap av styrelsemedlem i SHAB. SKK har tecknat avtal med SVA för analys av dopingprov på deltagande hundar. Under 2000 analyserades ca 200 prover samtliga prover visade inga spår av otillåtna substanser enligt SKKs dopingreglemente. 1

2 SKKs kennelkonsulenter har besökt huvuddelen av de hundägare som har fler kapplöpningshundar hemma eller bedriver uppfödning av greyhounds för kapplöpning ca 50 st. Vid SKKs konferens för kennelkonsulenter hösten 2000 avsattes en förmiddag för en genomgång av hundkapplöpningssporten. Vid konferensen deltog även representanter från SHCF/SHAB. SKKs kennelkonsulenter kunde vid konferensen rapportera om att hundhållningen hos berörda greyhoundägare överlag var bra. SKK har inte haft anledning att agera mot någon enskild hundägare utifrån enskilda kennelkonsulentrapporter. Samtliga licensierade hundägare i SHCF måste vara medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer. Skälet är att eventuella övergrepp ska kunna prövas av SKKs disciplinnämnd (DN). Från perioden från KF 1999 har inget ärende som hänför sig till hundkapplöpning behövts behandlas av DN. Enligt bedömning har djurskyddet kunnat tillgodoses på ett bra sätt. Utvecklingen av antalet registrerade hundar och tävlingsverksamhet SKKs nyregistreringar av greyhound uppvisar följande utveckling: st (ökningen kan delvis hänföras till en ökad import) Importerade greyhounds från 1998 till första halvåret 2001 År Antal Irland Finland England Australien Övr länder :a halvåret Under 2000 har inga exportstamtavlor för greyhounds utfärdats av SKK. Vad gäller importen för 2001 har de importerats av följande antal ägare: År Land Antal hundar Antal ägare 2001 Irland Australien 6 3 Finland 3 1 England 1 1 USA 1 1 2

3 Tävlingsverksamheten (Varav på Åkersberga, Borås och Landskrona) Tävlingsdagar (78) Starter (4000) Starter per hund 8,7 7,7 (6,5) Prognosen för 2001 är att det kommer att genomföras ca 100 tävlingsdagar på riksspelsbanorna (Åkersberga, Borås och Landskrona). Rapport från övriga banor saknas när denna rapport skrivs. Antalet starter per hund har sjunkit sett över en längre tid, i början av 90-talet var antalet 13 starter per hund. Skälen som framförs är att p.g.a. ökande kostnader för resandet har tävlingsverksamheten mera kommit att bedrivas på närliggande banor Antalet licensierade greyhounds december st Antal unghundar mån som inte erhållit tävlingslicens 195 Antalet valpar under 12 mån 298 Totalt antal icke tävlingshundar 365 Totalt antal avförda hundar ur registret, fyllda 10 år 14 Ekonomiska ersättningar och investeringar Enligt SKKs avtal med SHCF får SKK full kostnadstäckning för den kontroll av djurskyddet som SKK utför. Därutöver ska SKK få 25 % av den vinstdelning som SHCF får av Svenska Spel när verksamheten ger ett positivt resultat samt att Svenska Spels samtliga investeringar i verksamheten är betalda. 3

4 SKKs fakturering under Kontroll av hundhållning hos hundägare 1999 Inspektionskostnader, andel av kennelkonsulentutbildningen samt andel av SKK/UKKs kostnader 2000 Inspektionskostnader, andel av kennelkonsulentutbildningen samt andel av SKK/UKKs kostnader Summa: kr kr kr Kontroll av dopingprover 2000 Ersättning för SKKs avtal med SVA (100 %) 2000 SHCFs andel av dopingrelementet (SVA fakturerar SHCF direkt de löpande analyskostnadena) Summa: Totalt: kr kr kr kr För att bygga hundkapplöpningsbanor som tillgodoser de nödvändiga kraven på säkerhet (Åkersberga, Borås och Landskrona) och att utveckla program för banspel, har SHAB fått ett lån från Svenska Spel på ca 18 mkr. För att genomföra ca 100 tävlingsdagar i Sverige får SHAB som ersättning från Svenska Spel för år 2001 ca 20 mkr, som bl a även inkluderar prispengar till de tävlande. SHCF har under många år haft prispengar i många av sina lopp. T ex uppgick dessa till ca 1,5 mkr 1999 dvs året innan Svenska Spel startade sin verksamhet. Under 2000 ökade prispengarna till 5,4 mkr och prognosen för 2001 är 5,1 mkr. Svenska Spel har gjort betydande investeringar i starten av verksamheten, dels i egna IT-lösningar samt marknadsföring dels i bl a lån till SHAB på 18 mkr som inte är återbetalningspliktiga för SHAB om verksamheten avvecklas av Svenska Spel. De exakta beloppen är dock skyddade av affärssekretess. Då Svenska Spels investeringar på Greyhound Racing inte har betalats av driftresultatet för 2000 har ingen vinstdelning utgått till SHCF och därmed inte heller till SKK. Skadeutfallet på tävlingsverksamheten SKK har med stöd av personal på Sveriges Lantbruksuniversitet analyserat samtliga veterinärrapporter som finns från verksamheten under Ansvarig för rapporten är den banveterinär som Jordbruksveket har förordnat för varje tävlings- 4

5 dag och som under hela tävlingsdagen befinner sig på tävlingsplatsen. Banveterinären är även involverad i verksamheten med dopingkontroller. Banveterinären lämnar inte någon regelmässig redovisning av sitt arbete till Jordbruksverket utan materialet noteras i de veterinärrapporter som upprättas efter varje tävlingsdag. Vid samtal med banveterinär Virpi Welling, Åkersberga, redovisar hon ett mycket positivt omdöme av verksamheten. Hundägarna är mycket måna om sina hundar och har goda kontakter med tävlingsledningen. Under varje tävlingsdag springer hundar, 12 lopp med 6 hundar. Av dessa brukar hundägarna be banveterinären titta på 2-3 hundar för att se på mindre skador, småblessyrer etc. Mer sällan finns det anledning till vård för mer allvarliga skador. Totalt avlivades 37 hundar under 2000 som är införda i SHCFs register. Av dessa avlivades 7 pga olyckor på bana. Av de övriga 30 hundarna som avlivades under 2000 och avfördes ur tävlingsregistret har det skett p.g.a tumörer, hjärtproblem, mentalitet, problem etc. Varje hundägare måste redovisa skälen plus veterinärintyg när hund ska avföras ur registret. De 7 hundar som avlivades pga skador de ådragit sig under tävling eller träning, var 4 av fallen vid någon av de 3 riksbanorna, varav 1 fall skedde på träning. 3 dödsfall skedde vid någon av de 10 övriga banorna, varav 1 på träning. Utfallet 2000 visar att tävling på riksspelbanorna hade en betydligt lägre risk för att hunden ska drabbas av en så allvarlig skada att den tvingas avlivas. Riksbanorna hade 3 dödsfall på 4000 starter, dvs 1 fall per 1300 starter och lokalbanorna 2 dödsfall på 700 starter. Dvs 1 fall per 350 starter. När djurskyddsgruppen inom SHCF fick dessa siffror i februari 2001 enades gruppen om ett par rekommendationer till SHCF, bl a att inte tillåta tävling med äldre hundar, då dessa var överrepresenterade i de fall där skador lett till avlivning. SHCF har under 2001 beaktat de synpunkter som gruppen gav. Fram till 30 juli 2001 hade 33 hundar avlivats och avförts ur SHCFs tävlingsbok. 1 av dessa var orsakad av skada på bana vid träning på Järbobanan, Sandviken, även denna hund var äldre, ca 6 år. Övriga hade samma typ av orsaker som under Veterinärrapporterna från samtliga tävlingsdagar har analyserats av professor Åke Hedhammar, vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Under tävling inträffande 24 skador varav några få var av allvarligare karaktär t ex frakturer och skador på ligament. De vanligast förekommande skälen till att ca 150 hundar inte kom till start, trots att de var anmälda, var att de hade hältor och andra påverkningar på rörelseapparaten samt att tikar börjat löpa. Den bild som kommer fram vid en genomgång av samtliga veterinärrapporter från respektive banveterinär stämmer väl med vad som framkom vid samtalet med banveterinären på Åkersberga. 5

6 SKK har vidare haft möjligheten att ta del av försäkringsbolaget Agrias skadestatistik för greyhounds för åren Ur Agrias försäkringsbestånd för greyhound. Agria försäkrar i snitt 35 % av hundarna i Sverige. År Antal ersatta livskador/st Veterinärvårdskostnader/st Nedgången från 1998 kan i sin helhet hänföras till att tidigare redovisade delersättningar för förlorat bruksvärde som liversättning dvs hundarna har av ägaren avförts från vidare tävlingsverksamhet och fortsätter leva som familjehundar. Vid en analys av skadorna 2000 kan 4-5 hänföras till livskador orsakade av tävlingsverksamhet. Övriga ersättningar avser hundar som avlivats p.g.a tumörer, hjärtproblem och andra sjukdomstillstånd. Kritik mot verksamheten I samband med Svenska Spels start av verksamheten i april 2000 framfördes en del kritik. Den hade i huvudsak två inriktningar. Den ena avser det förkastliga i att staten förser svenska folket med ytterligare spel som inte är till gagn för personer som har ett spelberoende, jämför den debatt som funnits under 2001 när Svenska Spel öppnat kasino. Den andra delen av kritiken kommer främst från Föreningen Djurens Rätt som kritiserar den så kallade hundkappindustrin. Deras kritik riktar sig främst mot hur verksamheten bedrivs i vissa länder t ex Irland och England och man är rädd för att den utvecklingen ska ske även i Sverige. Inom SKK är det självklart att det är i Svenska Vinthundklubben som diskussionerna varit som mest intensiva. Inom bl a whippetklubben har diskussionerna lett till häftiga debatter på klubbens årsmöten. Den fråga som främst varit föremål för debatt är om whippet ska få tävla i lopp där totalisatorspel endast är tillåtet genom s k banspel. Dvs inte det så kallade riksspelet som bedrivs av Svenska Spel och som för närvarande endast avser greyhound. SHCF och SHABs verksamhet har utsatts för visst sabotage, bl a har föreningens hemsidor mailbombats och olika försök till intrång på hemsidorna har skett. Viss förstörelse har även skett på banorna. Under våren 2001 startade Svenska Vinthundklubben en namninsamling med krav på att regeringen inte skulle ge Svenska Spel fortsatt koncession för spel på hundkapplöpning, den andra målsättningen var att KF 2001 ska stödja Vinthundklubbens motion att SKK avslutar sitt samarbete med Svenska Spel och 6

7 SHCF. Därefter har Svenska Vinthundklubben inlett ett samarbete med Förbundet Djurens Rätt med syfte att påverka regeringen att inte ge förnyad koncession. Regeringen beslutade vid sitt möte 26 juli 2001 att ge förlängd koncession till 31 december 2001 samtidigt som Jordbruksverket fått i uppdrag att ur djurskyddssynpunkt beskriva och utvärdera förändringarna inom sporten sedan vadhållning tillåtits. Eventuella problem inom hundkapplöpningen ska kartläggas och lämpliga åtgärder föreslås. Spelutvecklingen Totalisatorspel på hundkapplöpning sker i två former. Riksspelet bedrivs av Svenska Spel och där spelarna kan satsa sina pengar vid någon av de ca 4000 spelbutiker som finns i Sverige. De två spel som erbjuds är V3 söndag-fredag och Vinn 8 på lördagar. Av tävlingarna sker dessa i regel måndag-fredag vid någon av 3 banor i England och på lördag-söndag på någon av de tre riksbanorna, Åkersberga, Borås eller Landskrona. Under 2000 hade riksspelet en mycket snabb ökning och kom upp till en dagsomsättning som låg på ca 1,5 mkr, av omsättningen betalas % tillbaka till spelarna. Med anledning av nya spelformer som hästsporten introducerade i början av 2001 har omsättningen sjunkit till ca 0,5-0,8 mkr per dag. Denna nivå som gällt under 2001 innebär att den ersättning som SHAB får för att leverera en tävlingsdag inte täcks av det överskott spelet ger. Spel på tävlingar i England är lönsamma för Svenska Spel pga en betydligt lägre ersättning från Svenska Spel till arrangören än vad som gäller för tävling i Sverige. Banspelet som SHAB bedriver, är spel där insatser måste ske på banan under tävlingsdagen. Omsättningen har sällan överstigit kr per dag. Även här återbetalas ca 75 % till spelarna. Detta innebär att banspelet sedan starten i april 2000 aldrig kunnat redovisa vinst om man beaktar att den investering på ca 3 mkr i IT-program och spelutrustning måste skrivas av och innebär räntekostnader för SHAB. Vilka farhågor hade SKK och Vinthundklubben 1996 när samtalen med SHCF startade och hur har utfallet blivit Arbetsgruppen för denna utvärdering menar att följande frågor har lösts på ett bra sätt Ansvarsfördelningen för regelverken på rundbana Kontrollen av dopning ingen dopning har kunnat påvisas Hur representationen ska ske i internationella organ Insyn och fastställandet av regelverk inom SHCF Registreringen av hundar 7

8 Att ekonomiska medel avsätts för kontroll av djurskydd inga anmärkningar har anmälts Insyn i verksamheten Att dokumentation finns över avlivade hundar och att veterinärintyg finns för dessa Att SKK erhåller andel av överskott för utveckling av svensk hundsport Följande frågor har ännu inte blivit prövade Disciplinärenden vilket indirekt visat på en bra djurhållning Situationen för hundar som slutat tävla Följande frågor har inte lösts Tävlingsrätten för whippet Motverka utvecklingen att raserna delas i olika typer Vilka problem har förekommit? SHCH har slitits av interna problem under perioden av bl a följande skäl: Tävlingsverksamheten flyttades i stor utsträckning 2000 från de lokala banorna, ca 10 st, till de 3 riksspelbanorna. Detta har skapat starka spänningar inom SHCF Det ekonomiska utfallet från totalisatorverksamheten har inte blivit det man hoppades på och har bl a inneburit att investeringar i nya banor i Norrland inte kommit att verkställas Det har funnits orealistiska förhoppningar hos en del medlemmar i SHCF om vilka ekonomiska medel som skulle komma att bli tillgängliga för priser och utveckling av sporten Man har inte inom SHCF lyckats hitta en väl fungerande besluts- och ansvarsfördelning mellan SHCF och dess helägda bolag SHAB. Inom SHCF har det funnits påtagliga brister i styrelsearbetet. SHCF tvingades redan första året att skjuta till ett villkorat aktieägartillskott på kr till SHAB. Skälet är framför allt att banspelet har blivit en kvarnsten runt halsen. Många tävlande har upplevt att de lottats bort, att regelverket har blivit för omfattande samt att utövandet av sporten har fördyrats genom krav på ytterligare medlemskap, längre resor etc. 8

9 Genom de beslut som fattats på whippetklubbens årsmöte, där man 1999 sade nej till att godkänna whippet i lopp där totalisatorspel är tillåtet för att 2000 ta ett beslut i direkt motsatt riktning. (senare har Svenska Vinthundklubben valt att inte stödja whippetklubben) har starka motsättningar mellan medlemmarna med olika intresseinriktningar skapats. Vilken bedömning av verksamhetens framtid kan göras Sedan starten i april 2000 har SHCF och Svenska Spel visat att det går att bedriva totalisatorspel på hundkapplöpning utan att djurskyddet sätts åt sidan. Denna insikt borde ansvariga för sporten och den svenska regeringen kunna sprida till länder där motsvarande verksamhet sker på bekostnad av ett svagt djurskydd med tillhörande problem. Med anledning av den ekonomiska utvecklingen av spelomsättningen kommer det ofelbart att leda till att den svenska verksamheten kommer att få mindre ersättning av Svenska Spel. Detta kommer sannolikt att leda till att det blir lägre prispengar, (detta har redan skett under 2001) eller färre svenska lopp, dock inte nödvändigtvis färre tävlingsdagar. Med mindre ekonomiska resurser finns det en viss risk att de ekonomiska medlen för kontroll av att djurskydd upprätthålls skärs ned. Det bör vara angeläget för SKK att se till att tillräckliga resurser avsätts för djurskydd. Gjorda investeringar i banor har redan skett. Det innebär konkret att oavsett vad som händer har svensk hundkapplöpning fått tre bra banor med gjorda nyinvesteringar under på ca 15 mkr. Investeringarna i banspelsutrustning torde bli värde 0 kr om verksamheten avvecklas. Då de ekonomiska medel som tillfaller sporten och enskilda hundägare inte nämnvärt kommer att öka, torde risken för att hundkapplöpningen drar till sig personer med andra avsikter än nuvarande utövare står för vara begränsad även om den inte ska negligeras. Svenska Spels uppdrag är att leverera en så stor vinst som möjligt till sin ägare, staten. Det kommer därför alltid att vara en dragkamp mellan Svenska Spel och SHCF om hur stor ersättning sporten ska få, så länge samarbetet mellan dem kvarstår. Det finns fortfarande starka regionalpolitiska önskemål från olika delar av landet, att få möjlighet att bygga nya riksspelbanor och den automatiska uppmärksamhet detta leder till genom att TV och tidningar dagligen rapporterar från verksamheten. 9

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer