KF Bilaga 23:1, :2. Hundkapplöpning med totalisatorspel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF 2001. Bilaga 23:1, :2. Hundkapplöpning med totalisatorspel"

Transkript

1 Hundkapplöpning med totalisatorspel Vid KF 1999 behandlades frågan om SKK skulle vara involverad eller inte i svensk hundkapplöpning i den del som bedriver totalisatorspel. Bakgrunden var att Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF) lämnat in ett önskemål om att få starta totalisatorspel på hundkapplöpning. Ett av de främsta skälen var att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla hundkapplöpningen bl a genom bättre banor. Regeringen beslutade 1998 att ge Svenska Spel i uppdrag att utreda frågan och om så var möjligt starta totalisatorspel, vilket skedde under När frågan bereddes inom SKK var kärnfrågan för CS på vilket sätt som SKK bäst kunde tillvarata djurskyddet. Att medverka i kontrollen av verksamheten eller stå vid sidan av och kritisera eventuella övergrepp. CS fann vid sin bedömning att djurskyddet tillvaratogs bäst för SKKs del genom att ställa SKKs resurser till förfogande. Denna bedömning delades av en majoritet av delegaterna vid KF 1999 efter en längre debatt vid KF. Som en del i beslutet beslutade KF att CS till 2001 ska presentera en rapport om hur utvecklingen av verksamheten varit med anledning av att Svenska Spel startat med totalisatorspel på hundkapplöpning. Denna rapport är upprättad av Sven Wergård, SKK/CS, Dick Hallin, Svenska Vinthundklubben och Ulf Uddman, SKK. Gruppen deltog även vid diskussionerna när de första kontakterna togs från SHCF. Hur har SKKs kontroll skett? Genom det avtal SKK har med SHCF ska SHCFs regelverk och ändringar av densamma godkännas av SKK i den del som avser djurskyddsfrågor. SHCF har för att bedriva sin tävlingsverksamhet bildat bolaget Svenska Hundkapplöpningsaktiebolaget (SHAB). Bolaget ägs till 100 % av de olika klubbarna inom SHCF. I SHABs styrelse har SKK rätt till en av fem styrelseplatser, Svenska Spel har en ledamot och SHCF har tre ledamöter. SKKs styrelserepresentant är Ulf Uddman. Inom SHCF/SHAB har en djurskyddsgrupp bildats med representanter från Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Veterinärförbundet, SKK och Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund. Gruppen träffas ca 2 gånger per år. Från SKK deltar Ulf Uddman i sin egenskap av styrelsemedlem i SHAB. SKK har tecknat avtal med SVA för analys av dopingprov på deltagande hundar. Under 2000 analyserades ca 200 prover samtliga prover visade inga spår av otillåtna substanser enligt SKKs dopingreglemente. 1

2 SKKs kennelkonsulenter har besökt huvuddelen av de hundägare som har fler kapplöpningshundar hemma eller bedriver uppfödning av greyhounds för kapplöpning ca 50 st. Vid SKKs konferens för kennelkonsulenter hösten 2000 avsattes en förmiddag för en genomgång av hundkapplöpningssporten. Vid konferensen deltog även representanter från SHCF/SHAB. SKKs kennelkonsulenter kunde vid konferensen rapportera om att hundhållningen hos berörda greyhoundägare överlag var bra. SKK har inte haft anledning att agera mot någon enskild hundägare utifrån enskilda kennelkonsulentrapporter. Samtliga licensierade hundägare i SHCF måste vara medlem i någon av SKKs medlemsorganisationer. Skälet är att eventuella övergrepp ska kunna prövas av SKKs disciplinnämnd (DN). Från perioden från KF 1999 har inget ärende som hänför sig till hundkapplöpning behövts behandlas av DN. Enligt bedömning har djurskyddet kunnat tillgodoses på ett bra sätt. Utvecklingen av antalet registrerade hundar och tävlingsverksamhet SKKs nyregistreringar av greyhound uppvisar följande utveckling: st (ökningen kan delvis hänföras till en ökad import) Importerade greyhounds från 1998 till första halvåret 2001 År Antal Irland Finland England Australien Övr länder :a halvåret Under 2000 har inga exportstamtavlor för greyhounds utfärdats av SKK. Vad gäller importen för 2001 har de importerats av följande antal ägare: År Land Antal hundar Antal ägare 2001 Irland Australien 6 3 Finland 3 1 England 1 1 USA 1 1 2

3 Tävlingsverksamheten (Varav på Åkersberga, Borås och Landskrona) Tävlingsdagar (78) Starter (4000) Starter per hund 8,7 7,7 (6,5) Prognosen för 2001 är att det kommer att genomföras ca 100 tävlingsdagar på riksspelsbanorna (Åkersberga, Borås och Landskrona). Rapport från övriga banor saknas när denna rapport skrivs. Antalet starter per hund har sjunkit sett över en längre tid, i början av 90-talet var antalet 13 starter per hund. Skälen som framförs är att p.g.a. ökande kostnader för resandet har tävlingsverksamheten mera kommit att bedrivas på närliggande banor Antalet licensierade greyhounds december st Antal unghundar mån som inte erhållit tävlingslicens 195 Antalet valpar under 12 mån 298 Totalt antal icke tävlingshundar 365 Totalt antal avförda hundar ur registret, fyllda 10 år 14 Ekonomiska ersättningar och investeringar Enligt SKKs avtal med SHCF får SKK full kostnadstäckning för den kontroll av djurskyddet som SKK utför. Därutöver ska SKK få 25 % av den vinstdelning som SHCF får av Svenska Spel när verksamheten ger ett positivt resultat samt att Svenska Spels samtliga investeringar i verksamheten är betalda. 3

4 SKKs fakturering under Kontroll av hundhållning hos hundägare 1999 Inspektionskostnader, andel av kennelkonsulentutbildningen samt andel av SKK/UKKs kostnader 2000 Inspektionskostnader, andel av kennelkonsulentutbildningen samt andel av SKK/UKKs kostnader Summa: kr kr kr Kontroll av dopingprover 2000 Ersättning för SKKs avtal med SVA (100 %) 2000 SHCFs andel av dopingrelementet (SVA fakturerar SHCF direkt de löpande analyskostnadena) Summa: Totalt: kr kr kr kr För att bygga hundkapplöpningsbanor som tillgodoser de nödvändiga kraven på säkerhet (Åkersberga, Borås och Landskrona) och att utveckla program för banspel, har SHAB fått ett lån från Svenska Spel på ca 18 mkr. För att genomföra ca 100 tävlingsdagar i Sverige får SHAB som ersättning från Svenska Spel för år 2001 ca 20 mkr, som bl a även inkluderar prispengar till de tävlande. SHCF har under många år haft prispengar i många av sina lopp. T ex uppgick dessa till ca 1,5 mkr 1999 dvs året innan Svenska Spel startade sin verksamhet. Under 2000 ökade prispengarna till 5,4 mkr och prognosen för 2001 är 5,1 mkr. Svenska Spel har gjort betydande investeringar i starten av verksamheten, dels i egna IT-lösningar samt marknadsföring dels i bl a lån till SHAB på 18 mkr som inte är återbetalningspliktiga för SHAB om verksamheten avvecklas av Svenska Spel. De exakta beloppen är dock skyddade av affärssekretess. Då Svenska Spels investeringar på Greyhound Racing inte har betalats av driftresultatet för 2000 har ingen vinstdelning utgått till SHCF och därmed inte heller till SKK. Skadeutfallet på tävlingsverksamheten SKK har med stöd av personal på Sveriges Lantbruksuniversitet analyserat samtliga veterinärrapporter som finns från verksamheten under Ansvarig för rapporten är den banveterinär som Jordbruksveket har förordnat för varje tävlings- 4

5 dag och som under hela tävlingsdagen befinner sig på tävlingsplatsen. Banveterinären är även involverad i verksamheten med dopingkontroller. Banveterinären lämnar inte någon regelmässig redovisning av sitt arbete till Jordbruksverket utan materialet noteras i de veterinärrapporter som upprättas efter varje tävlingsdag. Vid samtal med banveterinär Virpi Welling, Åkersberga, redovisar hon ett mycket positivt omdöme av verksamheten. Hundägarna är mycket måna om sina hundar och har goda kontakter med tävlingsledningen. Under varje tävlingsdag springer hundar, 12 lopp med 6 hundar. Av dessa brukar hundägarna be banveterinären titta på 2-3 hundar för att se på mindre skador, småblessyrer etc. Mer sällan finns det anledning till vård för mer allvarliga skador. Totalt avlivades 37 hundar under 2000 som är införda i SHCFs register. Av dessa avlivades 7 pga olyckor på bana. Av de övriga 30 hundarna som avlivades under 2000 och avfördes ur tävlingsregistret har det skett p.g.a tumörer, hjärtproblem, mentalitet, problem etc. Varje hundägare måste redovisa skälen plus veterinärintyg när hund ska avföras ur registret. De 7 hundar som avlivades pga skador de ådragit sig under tävling eller träning, var 4 av fallen vid någon av de 3 riksbanorna, varav 1 fall skedde på träning. 3 dödsfall skedde vid någon av de 10 övriga banorna, varav 1 på träning. Utfallet 2000 visar att tävling på riksspelbanorna hade en betydligt lägre risk för att hunden ska drabbas av en så allvarlig skada att den tvingas avlivas. Riksbanorna hade 3 dödsfall på 4000 starter, dvs 1 fall per 1300 starter och lokalbanorna 2 dödsfall på 700 starter. Dvs 1 fall per 350 starter. När djurskyddsgruppen inom SHCF fick dessa siffror i februari 2001 enades gruppen om ett par rekommendationer till SHCF, bl a att inte tillåta tävling med äldre hundar, då dessa var överrepresenterade i de fall där skador lett till avlivning. SHCF har under 2001 beaktat de synpunkter som gruppen gav. Fram till 30 juli 2001 hade 33 hundar avlivats och avförts ur SHCFs tävlingsbok. 1 av dessa var orsakad av skada på bana vid träning på Järbobanan, Sandviken, även denna hund var äldre, ca 6 år. Övriga hade samma typ av orsaker som under Veterinärrapporterna från samtliga tävlingsdagar har analyserats av professor Åke Hedhammar, vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Under tävling inträffande 24 skador varav några få var av allvarligare karaktär t ex frakturer och skador på ligament. De vanligast förekommande skälen till att ca 150 hundar inte kom till start, trots att de var anmälda, var att de hade hältor och andra påverkningar på rörelseapparaten samt att tikar börjat löpa. Den bild som kommer fram vid en genomgång av samtliga veterinärrapporter från respektive banveterinär stämmer väl med vad som framkom vid samtalet med banveterinären på Åkersberga. 5

6 SKK har vidare haft möjligheten att ta del av försäkringsbolaget Agrias skadestatistik för greyhounds för åren Ur Agrias försäkringsbestånd för greyhound. Agria försäkrar i snitt 35 % av hundarna i Sverige. År Antal ersatta livskador/st Veterinärvårdskostnader/st Nedgången från 1998 kan i sin helhet hänföras till att tidigare redovisade delersättningar för förlorat bruksvärde som liversättning dvs hundarna har av ägaren avförts från vidare tävlingsverksamhet och fortsätter leva som familjehundar. Vid en analys av skadorna 2000 kan 4-5 hänföras till livskador orsakade av tävlingsverksamhet. Övriga ersättningar avser hundar som avlivats p.g.a tumörer, hjärtproblem och andra sjukdomstillstånd. Kritik mot verksamheten I samband med Svenska Spels start av verksamheten i april 2000 framfördes en del kritik. Den hade i huvudsak två inriktningar. Den ena avser det förkastliga i att staten förser svenska folket med ytterligare spel som inte är till gagn för personer som har ett spelberoende, jämför den debatt som funnits under 2001 när Svenska Spel öppnat kasino. Den andra delen av kritiken kommer främst från Föreningen Djurens Rätt som kritiserar den så kallade hundkappindustrin. Deras kritik riktar sig främst mot hur verksamheten bedrivs i vissa länder t ex Irland och England och man är rädd för att den utvecklingen ska ske även i Sverige. Inom SKK är det självklart att det är i Svenska Vinthundklubben som diskussionerna varit som mest intensiva. Inom bl a whippetklubben har diskussionerna lett till häftiga debatter på klubbens årsmöten. Den fråga som främst varit föremål för debatt är om whippet ska få tävla i lopp där totalisatorspel endast är tillåtet genom s k banspel. Dvs inte det så kallade riksspelet som bedrivs av Svenska Spel och som för närvarande endast avser greyhound. SHCF och SHABs verksamhet har utsatts för visst sabotage, bl a har föreningens hemsidor mailbombats och olika försök till intrång på hemsidorna har skett. Viss förstörelse har även skett på banorna. Under våren 2001 startade Svenska Vinthundklubben en namninsamling med krav på att regeringen inte skulle ge Svenska Spel fortsatt koncession för spel på hundkapplöpning, den andra målsättningen var att KF 2001 ska stödja Vinthundklubbens motion att SKK avslutar sitt samarbete med Svenska Spel och 6

7 SHCF. Därefter har Svenska Vinthundklubben inlett ett samarbete med Förbundet Djurens Rätt med syfte att påverka regeringen att inte ge förnyad koncession. Regeringen beslutade vid sitt möte 26 juli 2001 att ge förlängd koncession till 31 december 2001 samtidigt som Jordbruksverket fått i uppdrag att ur djurskyddssynpunkt beskriva och utvärdera förändringarna inom sporten sedan vadhållning tillåtits. Eventuella problem inom hundkapplöpningen ska kartläggas och lämpliga åtgärder föreslås. Spelutvecklingen Totalisatorspel på hundkapplöpning sker i två former. Riksspelet bedrivs av Svenska Spel och där spelarna kan satsa sina pengar vid någon av de ca 4000 spelbutiker som finns i Sverige. De två spel som erbjuds är V3 söndag-fredag och Vinn 8 på lördagar. Av tävlingarna sker dessa i regel måndag-fredag vid någon av 3 banor i England och på lördag-söndag på någon av de tre riksbanorna, Åkersberga, Borås eller Landskrona. Under 2000 hade riksspelet en mycket snabb ökning och kom upp till en dagsomsättning som låg på ca 1,5 mkr, av omsättningen betalas % tillbaka till spelarna. Med anledning av nya spelformer som hästsporten introducerade i början av 2001 har omsättningen sjunkit till ca 0,5-0,8 mkr per dag. Denna nivå som gällt under 2001 innebär att den ersättning som SHAB får för att leverera en tävlingsdag inte täcks av det överskott spelet ger. Spel på tävlingar i England är lönsamma för Svenska Spel pga en betydligt lägre ersättning från Svenska Spel till arrangören än vad som gäller för tävling i Sverige. Banspelet som SHAB bedriver, är spel där insatser måste ske på banan under tävlingsdagen. Omsättningen har sällan överstigit kr per dag. Även här återbetalas ca 75 % till spelarna. Detta innebär att banspelet sedan starten i april 2000 aldrig kunnat redovisa vinst om man beaktar att den investering på ca 3 mkr i IT-program och spelutrustning måste skrivas av och innebär räntekostnader för SHAB. Vilka farhågor hade SKK och Vinthundklubben 1996 när samtalen med SHCF startade och hur har utfallet blivit Arbetsgruppen för denna utvärdering menar att följande frågor har lösts på ett bra sätt Ansvarsfördelningen för regelverken på rundbana Kontrollen av dopning ingen dopning har kunnat påvisas Hur representationen ska ske i internationella organ Insyn och fastställandet av regelverk inom SHCF Registreringen av hundar 7

8 Att ekonomiska medel avsätts för kontroll av djurskydd inga anmärkningar har anmälts Insyn i verksamheten Att dokumentation finns över avlivade hundar och att veterinärintyg finns för dessa Att SKK erhåller andel av överskott för utveckling av svensk hundsport Följande frågor har ännu inte blivit prövade Disciplinärenden vilket indirekt visat på en bra djurhållning Situationen för hundar som slutat tävla Följande frågor har inte lösts Tävlingsrätten för whippet Motverka utvecklingen att raserna delas i olika typer Vilka problem har förekommit? SHCH har slitits av interna problem under perioden av bl a följande skäl: Tävlingsverksamheten flyttades i stor utsträckning 2000 från de lokala banorna, ca 10 st, till de 3 riksspelbanorna. Detta har skapat starka spänningar inom SHCF Det ekonomiska utfallet från totalisatorverksamheten har inte blivit det man hoppades på och har bl a inneburit att investeringar i nya banor i Norrland inte kommit att verkställas Det har funnits orealistiska förhoppningar hos en del medlemmar i SHCF om vilka ekonomiska medel som skulle komma att bli tillgängliga för priser och utveckling av sporten Man har inte inom SHCF lyckats hitta en väl fungerande besluts- och ansvarsfördelning mellan SHCF och dess helägda bolag SHAB. Inom SHCF har det funnits påtagliga brister i styrelsearbetet. SHCF tvingades redan första året att skjuta till ett villkorat aktieägartillskott på kr till SHAB. Skälet är framför allt att banspelet har blivit en kvarnsten runt halsen. Många tävlande har upplevt att de lottats bort, att regelverket har blivit för omfattande samt att utövandet av sporten har fördyrats genom krav på ytterligare medlemskap, längre resor etc. 8

9 Genom de beslut som fattats på whippetklubbens årsmöte, där man 1999 sade nej till att godkänna whippet i lopp där totalisatorspel är tillåtet för att 2000 ta ett beslut i direkt motsatt riktning. (senare har Svenska Vinthundklubben valt att inte stödja whippetklubben) har starka motsättningar mellan medlemmarna med olika intresseinriktningar skapats. Vilken bedömning av verksamhetens framtid kan göras Sedan starten i april 2000 har SHCF och Svenska Spel visat att det går att bedriva totalisatorspel på hundkapplöpning utan att djurskyddet sätts åt sidan. Denna insikt borde ansvariga för sporten och den svenska regeringen kunna sprida till länder där motsvarande verksamhet sker på bekostnad av ett svagt djurskydd med tillhörande problem. Med anledning av den ekonomiska utvecklingen av spelomsättningen kommer det ofelbart att leda till att den svenska verksamheten kommer att få mindre ersättning av Svenska Spel. Detta kommer sannolikt att leda till att det blir lägre prispengar, (detta har redan skett under 2001) eller färre svenska lopp, dock inte nödvändigtvis färre tävlingsdagar. Med mindre ekonomiska resurser finns det en viss risk att de ekonomiska medlen för kontroll av att djurskydd upprätthålls skärs ned. Det bör vara angeläget för SKK att se till att tillräckliga resurser avsätts för djurskydd. Gjorda investeringar i banor har redan skett. Det innebär konkret att oavsett vad som händer har svensk hundkapplöpning fått tre bra banor med gjorda nyinvesteringar under på ca 15 mkr. Investeringarna i banspelsutrustning torde bli värde 0 kr om verksamheten avvecklas. Då de ekonomiska medel som tillfaller sporten och enskilda hundägare inte nämnvärt kommer att öka, torde risken för att hundkapplöpningen drar till sig personer med andra avsikter än nuvarande utövare står för vara begränsad även om den inte ska negligeras. Svenska Spels uppdrag är att leverera en så stor vinst som möjligt till sin ägare, staten. Det kommer därför alltid att vara en dragkamp mellan Svenska Spel och SHCF om hur stor ersättning sporten ska få, så länge samarbetet mellan dem kvarstår. Det finns fortfarande starka regionalpolitiska önskemål från olika delar av landet, att få möjlighet att bygga nya riksspelbanor och den automatiska uppmärksamhet detta leder till genom att TV och tidningar dagligen rapporterar från verksamheten. 9

HUNDKAPP- LÖPNING. Svenska hundkapplöpningssportens centralförbund

HUNDKAPP- LÖPNING. Svenska hundkapplöpningssportens centralförbund HUNDKAPP- LÖPNING Svenska hundkapplöpningssportens centralförbund Greyhounden är världens snabbaste hund. Den har en maxhastighet på cirka 70 km/timmen. Kapplöpningshunden jagar med hjälp av synen, vilket

Läs mer

Regelverk För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund.

Regelverk För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. 17/12 2001 Regelverk För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. 1. Kapitelindelning KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Giltighet 1.2 Allmänt 1.3 Tillämplighet och tolkningsföreträde 1.4 Vadhållningsreglers

Läs mer

Doping - Djurskydd och fusk

Doping - Djurskydd och fusk Text: Ulf Lonäs Av: Ulf Lonäs. Publicerad i Brukshunden 3/2007 Doping - Djurskydd och fusk En hund som är skadad eller sjuk ska inte tränas eller tävlas, och det ska inte vara tillåtet att kunna dölja

Läs mer

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1

Stadgeförslag KF. KF 2015 Bilaga 23:1 KF 2015 Bilaga 23:1 Stadgeförslag KF Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse yrkar om ändring av Stadgar för Svenska Kennelklubben enligt nedan. I övrigt att CS får uppdraget att göra de redaktionella kompletteringar

Läs mer

Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation

Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation Svenska Kennelklubben Hundägarnas riksorganisation Svenska Kennelklubbens mål Svenska Kennelklubbens och dess medlemsorganisationers gemensamma mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden,

Läs mer

Gäller från 2014-01-01. Kennelnamnsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2014-01-01. Kennelnamnsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2014-01-01 Kennelnamnsregler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Plats för eventuell annons Kennelnamnsregler...5 Kennelnamn...5 Ansökan...5 Ålder...6 Ansökt namn...6 Förändringar i

Läs mer

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Regelverk. För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund.

Regelverk. För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. 21-03-2010 Regelverk För Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. 1. Kapitelindelning KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Giltighet 1.2 Allmänt 1.3 Tillämplighet och tolkningsföreträde 1.4 Kännedomsskyldighet

Läs mer

Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap

Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap FS Verksamhetsplan sida: Cim 2 MDRC 3 MiHk 3 NHK 4 NoHs 5 SHS 5 7-HS 6 SkeHk 6 SkHk 7 VHS 7 1 Verksamhetsplaner saknas för: GHS, GHK,

Läs mer

Bli en skicklig spelare

Bli en skicklig spelare Bli en skicklig spelare Bli en skicklig spelare Vilka startboxar är bäst? Det varierar från hund till hund s k railers trivs bäst i innerspår, box 1 och 2, medan wide runners föredrar ytterspår och box

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION

FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION BAKGRUND 1997 bildades Svenska Avelsföreningen för P.R.E., föreningen var baserad i Stockholm. Avelsföreningen fick 2008 avtal med stamboken LGPRE ANCCE i Spanien. Utöver Sverige

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Nuläge (Kursiv text är hämtad från nuvarande RAS från 2007. Större delen av detta RAS skrevs 2004 men godkändes först 2007) I Sverige finns

Läs mer

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM

Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2007-01-01 till och med 2008-12-31, med undantag för freestyle där dessa bestämmelser gäller från och med 2007-01-01 till och med

Läs mer

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1.

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1. Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica

Läs mer

Denna historia började med ett mail från ordförande i SHCF och kunde också ha slutat där. Vi hade utlyst Sprintmästaren som cup till den 23 och 30

Denna historia började med ett mail från ordförande i SHCF och kunde också ha slutat där. Vi hade utlyst Sprintmästaren som cup till den 23 och 30 Denna historia började med ett mail från ordförande i SHCF och kunde också ha slutat där. Vi hade utlyst Sprintmästaren som cup till den 23 och 30 maj. Efter anmälningstidens utgång upptäcker vi att det

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Supplement till regelverket 2010

Supplement till regelverket 2010 SVENSKA CENTRALFÖRBUND HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS Supplement till regelverket 2010 Gäller för perioden 2010-05-22 2011-03-31 SVENSKA CENTRALFÖRBUND HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS 1. Avaktivering av hunds medeldistanslicens.

Läs mer

För dig och din hund!

För dig och din hund! För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION 1 SVENSKA KENNELKLUBBEN är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med omkring

Läs mer

Vägen till totolisatorspel

Vägen till totolisatorspel Vägen till totolisatorspel Jag skall försöka att kortfattat beskriva turerna i arbetet med att få till det nuvarande speltillståndet. Som underlag har jag brev från Björn Wessman, som bifogades Hundkapptidningen

Läs mer

Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen

Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen Gäller från 2014 Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer 1 Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer Kapitel 1 regler för medlemmar i SKK-organisationen Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen 1:1 Att behandla

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

HIC nr 1/

HIC nr 1/ 1 HIC nr 1/2012 2012-01-20 1-8 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté Hunden i Centrum den 20 januari 2012, på SKKs kansli, Rinkeby Närvarande: Jahn Stääv, Anne-Chaterine Edoff,

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) 127 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) 127 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C 2007-05-22 2007-05-29 1(5) DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2013-08 11. Gällande från 2013-08-11 reviderade 2014-03-30. Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

A. Om Regelverket och dess giltighet

A. Om Regelverket och dess giltighet A. Om Regelverket och dess giltighet A1. Regelverkets giltighet Detta regelverk är fastställt av SHCF att gälla från och med 1 maj 2015. Regelverket revideras vartannat år och förändringar som träder i

Läs mer

Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2016

Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2016 1 (7) Årsrapport från SKBKs Avelskommitté 2016 I Skandinaviska Bedlingtonklubbens Avelskommitté har ingått: Lena Lidsell, sammankallande, Västerås Kristina Gellerstedt, Piteå Mimmi Naartijärvi, Kiruna

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Regelverk för hundkapplöpningssporten

Regelverk för hundkapplöpningssporten Regelverk för hundkapplöpningssporten Tredje reviderade upplagan 2010-03-21 Ditt engagemang sportens framtid! 1 1. Kapitelindelning KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Giltighet 1.2 Allmänt 1.3 Tillämplighet

Läs mer

Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN

Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Vi finns för dig som är hundägare Svenska Kennelklubben finns för dig som har hund eller drömmer om att köpa en hund. Du kan alltid vända dig till oss

Läs mer

Papillon-Ringens RAS-dokumentation

Papillon-Ringens RAS-dokumentation Papillon-Ringens RAS-dokumentation Rasspecifik avelsstrategi för papillon ÅR 2011 Papillon-Ringen är associerad med Svenska Kennelklubben (SKK), genom specialklubben Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Papillon-Ringens

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Introduktion Juridikboken är en del i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben (SKK) erbjuder uppfödare och andra hundintresserade.

Läs mer

Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Stadgar godkända 001129 av SKK/FK, samt fastställda 010225 vid SKEB ordinarie årsmöte. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

Supplement till regelverket 2010

Supplement till regelverket 2010 Supplement till regelverket 2010 Gäller för perioden 2010-05-22 2011-03-31 1. AVAKTIVERING AV HUNDS MEDELDISTANSLICENS Efter ansökan hos SHCF kan hunds medeldistanslicens avaktiveras. För att aktivera

Läs mer

Motion nr 1

Motion nr 1 Motion nr 1 Motion nr 2 Motion nr 3 Motion nr 4 Motion nr 5 Motion nr 5 forts Motion nr 6 Motion nr 1,3 och 6 bilaga 1 Motion nr 7 Styrelsens förslag till beslut: Motion nummer 1 Styrelsen föreslår att

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN Rasklubben Svenska Drentsche Patrijshondklubben ingår som medlemsorganisation i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Rasklubben ska som sådan

Läs mer

Stadgar för Cesky Terrierklubben

Stadgar för Cesky Terrierklubben Stadgar för Cesky Terrierklubben Inledning Rasklubben Cesky Terrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Cesky Terrierklubben skall som sådan arbeta för SKK,s och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE

RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE papillion-001 2005-02-12 Sidan 1 av 13 Innehållsförteckning Förord Papillon Ringens arbete tom 2003 Historik Statistik Avelspolicy Avelsstrategi Avelsplaner Tidsplan

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hundförsäkring I alla hundförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG)

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) 1 STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) Antagna av årsmöte 2013-03-17, ersätter stadgar antagna vid RSDGs extra årsmöte 2 maj 2004. Inledning Rasklubben för dansk-svensk gårdshund (RDSG)

Läs mer

Välkommen till oss! BLI MEDLEM

Välkommen till oss! BLI MEDLEM Välkommen till oss! BLI MEDLEM SVENSKA KENNELKLUBBEN Vi finns för dig som är hundägare Svenska Kennelklubben finns för dig som har hund eller drömmer om att köpa en hund. Du kan alltid vända dig till oss

Läs mer

Stadgar för Pyrenéersällskapet

Stadgar för Pyrenéersällskapet Inledning (avser rasklubb inom Svenska Bergs och Herdehundsklubben) Rasklubben Pyrenéersällskapet ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Bergs och Herdehundsklubben (SBHK). Rasklubben skall

Läs mer

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION SVENSKA KENNELKLUBBENär hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. I organisationen finns

Läs mer

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER

Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland KATT FÖRSÄKRING FÖR KATTUNGAR, VUXNA KATTER OCH KATTERIER Sveland Junior TECKNAS FÖRE 5 MÅN. ÅLDER LIV + VETERINÄRVÅRD GÄLLER FÖR DOLDA FEL Självklart ska Du försäkra Din kattunge! Med Sveland

Läs mer

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Att köpa HUND Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Funderar du på att köpa valp? En hund är en ny vän och familjemedlem som kommer att finnas vid din sida i många år. Tänk på att det är stor

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Försäkringar och licenser samlad rapport för året 2016.

Försäkringar och licenser samlad rapport för året 2016. Försäkringar och licenser samlad rapport för året 2016. Svemo har sedan införandet av det nya licens- och försäkringssystemet lovat att återkomma till klubbar och distrikt med en analys av vad beslutet

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

1 (7) TRÄNARANVISNING FÖR WHIPPET RACE VERSION 01

1 (7) TRÄNARANVISNING FÖR WHIPPET RACE VERSION 01 1 (7) TRÄNARANVISNING FÖR WHIPPET RACE 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tränare... 3 2 Träningstips... 3 2.1 Förord till tränarna... 3 2.2 Information till harköraren... 4 2.3 Nybörjare... 4 2.4 Teknikträning...

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 2013-10-20 1 (5) Svenska Norfolkterrierklubben Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Exc. 2:a Good. Suff.

Exc. 2:a Good. Suff. Ck Gamla systemet 1:a Nya systemet Exc. Ck VG 2:a Good 3:a Suff. Från den 10 januari 2011 gäller nya utställningsbestämmelser, som i stort är gemensamma för samtliga nordiska länder. Här är alla förändringar.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 29 maj 2009 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm.

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 29 maj 2009 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm. PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens länsklubbars fullmäktige den 29 maj 2009 på Clarion Hotel Stockholm, Stockholm. Sammanträdets öppnande SKKs ordförande, Nils Erik Åhmansson, hälsade

Läs mer

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Godkända av Specialklubben för Västgötaspets 2002-08-24. Gällande från och med 2002-10-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

RAS Griffon Fauve de Bretagne

RAS Griffon Fauve de Bretagne 1 RAS Griffon Fauve de Bretagne Historia Fauve de Bretagne en ras med 2 varianter(griffon Fauve och Basset Fauve) Griffon Fauve de Bretagne är en mkt gammal ras som tillhörde adeln och de rika. När det

Läs mer

s1mål För Svenska Agilityklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer

s1mål För Svenska Agilityklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer Stadgar för Svenska Agilityklubben (SAgiK). Antagna 2016-03-13 Fastställda 2016-02-1.5 Gällande från 2016-03-13 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) - hundägarnas riksorganisation - är det centrala organet

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA Från den 10 januari 2011 gäller nya utställningsbestämmelser. Här är alla förändringar. Nytt i de ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA är påpekandet att Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. SvBtks RAS blev fastställt 2008-1l-19 och

Läs mer

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17 Sidan 1 av 6 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17 156 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 156 Beslutsmässighet.

Läs mer

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma PROPOSITIONER Välj ordförande på 2 istället för ett år Motiv: Endast ett år som ordförandeperiod kan verka hämmande när det gäller att genomföra förändringar

Läs mer

Rapport från Svenska dreverklubbens uppfödar- och avelskonferens 2013

Rapport från Svenska dreverklubbens uppfödar- och avelskonferens 2013 Rapport från Svenska dreverklubbens uppfödar- och avelskonferens 2013 Av Kjell Andersson Kjell Andersson hälsade deltagarna välkomna och då speciellt de inbjudna deltagarna från Norge (Ole Lund, Lena Halvorsen)

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben SPRTK 2012-05-23 Sida 1(9) Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben Inledning Svenska Parson Russell Terrier K lubben, benämnd SPRTK eller klubben, ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. SKK/KHM nr 3 2010 2010-06-02 33-46 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 2 juni 2010. Närvarande: I första delen av mötet deltar ledamöter

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. Inledning Rasklubben Svenska ADB Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Schweisshundklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBEN Gällande från 2013 Stadgar för Svenska Dreverklubben Specialklubb inom Svenska Kennelklubben Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation är det

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF Version 28 feb 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet

Läs mer