YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner"

Transkript

1 Sidan 1 av 5 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län Kalmar Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Västmanlands län Västerås Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborg Statsrådet Åsa Romson och statssekreteraren Göran Enander Miljödepartementet Stockholm YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner Med anledningen av rubricerade handlingar, i) ansluter sig Sveriges Jordägareförbund till de yttranden som LRF Södermanland respektive LRF Skåne har lämnat in, samt ii) anför Förbundet följande. Sammanfattning Sveriges Jordägareförbund anser på samtliga punkter nedan att berörda vattenmyndigheters förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner inte kan läggas till grund för vidare beslut. Hela vattenförvaltningen bör bli föremål för politisk översyn och omstrukturering samt de avgörande besluten fattas av politiker och inte tjänstemän. Principiellt En av en fungerande demokratis viktigaste grundbultar är den enskilda äganderätten. Den ger medborgarna den oavhängighet från staten som medger dem att fatta från staten självständiga beslut. Äganderätten är också en förutsättning för marknadsekonomi det ekonomiska system som har visat sig skänka medborgarna mest och bäst välfärd. Äganderätten fordrar, för att kunna fylla sin viktiga funktion, att den är långsiktigt tryggad och inte beskärs eller inskränks utan att detta i sådana fall fullt ut ersätts. Sveriges Jordägareförbund Telefon Margrethelunds Gård SE Åkersberga

2 Sidan 2 av 5 En tryggad äganderätt skapar förutsättningar för investeringar och långsiktiga satsningar; det lägger en grund för att ägaren på ett hållbart sätt ska kunna förvalta sina resurser till gagn inte bara för sig själv, utan även för andra intressenter och samhället i övrigt. En ägare som inte känner sig trygg i sitt innehav eller i hur sin resurs får nyttjas, kommer inte att våga investera i resursen. Med andra ord: långsiktiga tydliga regler för en tryggad äganderätt, leder till en hållbar förvaltning av resurser. SYNPUNKTER Politiska avvägningar: Vattenförvaltningens mål måste avvägas mot andra viktiga samhälleliga mål, såsom livsmedelsstrategi, sysselsättning, fossilfri energiproduktion, landsbygdsutveckling, konkurrenskraft, utebliven export av miljöpåverkan mm. Därtill är jordbruksmark ett väsentligt samhällsintresse (MB 3:4). Sådana avvägningar ska göras av demokratiskt valda politiker inte av vattendelegationerna eller tjänstemän. Samhället, inte dagens brukare, måste finansiera åtgärderna: Gamla försyndelser, bakgrundsbelastning, internbelastning och diffusa utsläpp ska inte läggas dagens brukare till last; alltså fungerar inte heller PPP, utan kostnaderna för genomförandet av huvuddelen av åtgärderna måste finansieras av samhället. Respektera äganderätten: Rådighetsinskränkningar och intrång ska ersättas. Expropriation ska inte användas. Frivillighet, rådgivning och miljöstöd bästa arbetssättet: Hur når man bäst målen för vattenförvaltningen? Genom tvång, förbud och inskränkningar av olika slag, så att man får brukarna emot sig. Nej, naturligtvis inte. Det är inte tillsyn eller tvång som utför det dagliga arbetet med vattenförvaltning, utan de aktiva brukare som dagligen arbetar med att bl.a. producera mat och skogsråvara. Dessa entusiasmerar man och får man bäst med sig genom utbildning, information och rådgivning, genom ekonomiska incitament såsom miljöstöd samt framförallt genom frivillighet. Rådgivning och projektledning tillsammans med ekonomisk ersättning förordas för samtliga åtgärder med bäring på jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling. Generella, tvingande åtgärder kommer att hamna fel: En tvingande åtgärd ser inte till att rätt åtgärd kommer på rätt plats, bara att en viss åtgärd kommer på plats överallt även där den är dyrare än andra alternativ, inte får önskad effekt och hindrar tex. livsmedelsproduktion. Kulturlandskap måste få genomslag: Det svenska landskapet, särskilt i de södra och mellersta delarna av landet, är ett utpräglat kulturlandskap; ett landskap format av människans brukande av naturen. Att tänka eller åtgärda bort människornas påverkan går inte, inte om vi fortsatt ska leva och verka på landsbygden. Vattenförvaltningens förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder måste anpassas till mänsklig påverkan och närvaro. Självförsörjningsmål för livsmedelsproduktion äta bör man, annars dör man : Med goda odlingsförutsättningar (jordar, vattentillgång, klimat) och en relativt liten befolkning på en mycket stor yta, bör vi kunna producera mat motsvarande självförsörjningsnivå (nettoexport av livsmedel = nettoimport), idag är denna dock blott 50 %. Om vattenförvaltningen utformas så att Sverige inte kan bedriva en livsmedelsproduktion motsvarande självförsörjningsnivå leder det till export av miljöpåverkan; vilket vore hyckleri.

3 Sidan 3 av 5 Ersätt miljökvalitetsnormer med mål: Sverige är det enda EU-land som valt att arbeta med juridiskt bindande miljökvalitetsnormer, istället för mål. Att vi tar fram juridiskt bindande miljökvalitetsnormer för vattendragen, medför en enorm administrativ apparat som hade kunnat minskas avsevärt genom att välja en målstyrd vattenförvaltning istället. Utnyttja undantagsmöjligheterna: Vattenreglerna ger möjlighet att meddela undantag från målet God status om det anses ekonomiskt orimligt: denna möjlighet bör användas för vatten påverkade av vandringshinder och för vattensystem i jordbrukslandskapet, vilka är del av sjösänkningsföretag eller annan avvattning. (Där kan Måttlig status vara lämpligt mål.) Vidare bör jordbruksmark påverkad av markavvattning klassas som kraftigt modifierat vatten. Konkurrenskraft: Bristen på avvägningar mellan vattenfrågan och andra viktiga samhälleliga frågor, att man tillämpar bindande miljökvalitetsnormer samt att man inte tillämpar de möjligheter till undantag som faktiskt finns, riskerar att leda till en avsevärt sämre konkurrenssituation för svenska jord- och skogsbrukare. Detta leder till t.ex. nedläggning av lantbruk, med följd att bl.a. biologiskt värdefulla betesmarker försvinner och att miljöpåverkan exporteras. Människan utgångspunkt för miljökvalitetsnormer: I Rio-deklarationen, som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992, tillkännagavs 27 principer. Princip 1 stadgar bl.a. att: I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Det är viktigt att minnas att människan är en del av ekosystemen, och att människans behov och påverkan måste räknas in vid utformningen av miljökvalitetsnormer. Städernas ansvar: Vattenmyndigheterna att noga med att utpeka landsbygdens verksamheter som ett problem för vattnet, trots att dessa verksamheter i huvudsak syftar till produktion av livsmedel och förnybar skogsråvara. Förbundet anser att mycket större fokus bör riktas mot städernas avlopp och dagvatten. Hårdare krav på kommunernas avloppsrening och omhändertagande av dagvatten behövs. Jämställ mat- och naturresursproduktion med naturvärden: Ett självförsörjningsmål fordrar att jordbruksmarkens produktionsförmåga bibehålls. Det måste t.ex. vara möjligt att rensa diken och täckdika. Kulturvärden negligeras och raseras: Gamla kvarndammar och liknande ska rivas ut, utan hänsyn till kulturvärdena, för att återställa vattendragen, trots att dammarna kan ha funnits på plats mycket länge, kanske i flera hundra år, och utgör en integrerad och viktig del av en kulturmiljö kring gamla kvarnar och gårdsanläggningar. Dammarna har vidare sedan länge skapat nya etablerade naturtillstånd. Varför är det viktigare att (till mycket stora kostnader) riva ut dammar än att bevara kulturvärden? Är sportfisket viktigare än kulturella värden? Systematiskt underskattade kostnader: Vattenmyndigheterna uppger på flera ställen helt orealistiska kostnadsuppskattningar; kostnaderna är i realiteten genomgående avsevärt högre än vad som anges. Detta gäller för bl.a. inrättande av vattenskyddsområden, utrivning av dammar, anläggande av tvåstegsdiken och enskilda avlopp.

4 Sidan 4 av 5 Pågående och redan utförda åtgärder: Jord- och skogsbruket har under lång tid vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Det biologiska systemets tröghet gör att de positiva resultaten kommer att bli än synligare i framtiden, än vad som hunnit framkomma idag. Detta måste vägas in i vattenmyndigheternas förslag. Flera föreslagna åtgärder har förbisedda negativa effekter: Några exempel. Utrivning av dammar sker i första hand för att fisk ska kunna vandra; men man riskerar också bl.a. att torrlägga områden uppströms och översvämma områden nedströms, ödelägga lokalbefolkningens badplatser, öka risken för skred och erosion och minska produktionen av förnybar vattenkraftsel i ett läge där två-tre kärnkraftverk kommer att stänga ned inom de närmaste tre till sju åren. Dessutom har naturen ovan vandringshindret under mycket lång tid inrättat sig efter hindret. Om detta tas bort kan flodkräftan slås ut och invasiva arter sprida sig uppströms. Omprövning av markavvattningsföretag och tillståndskrav för lagliga dikningar, kommer att leda till nedlagda jord- och skogsbruk, vilket är negativt för livsmedelsproduktionen, produktion av förnybar skogsråvara samt en levande landsbygd. Ekologiskt funktionella kantzoner medför att mark tas ur produktion, och samtidigt försvårar underhållsrensning av diken vilket markavvattningsreglerna, och fungerande livsmedelsproduktion, kräver. Total brist på prioritering: En lång rad åtgärder föreslås, men utan någon prioritering vare sig mellan olika åtgärder eller av olika genomförande av respektive åtgärd. Detta utgör en allvarlig brist, då det dels skapar ett oförutsebart och därmed rättsosäkert läge för dem som åtgärderna riktas mot, dels inte ger någon överblick över en tänkt totalkostnad, vilket gör att vattenförvaltningen utan att någon drar i bromsen kan tillåtas kosta orimligt mycket. Skogsmark: Få andra typer av mark har så lågt bakgrundsläckage till vatten som skogsmark. Skogliga åtgärder som påverkar vattenkvaliteten, typiskt sett slutavverkning och dikesrensning, sker mot bakgrund av skogens långa omloppstid så pass sällan att de i praktiken inte utgör ett problem för vattenkvalitet. Dock med viss reservation för dikesrensningen, som måste utföras på rätt sätt något som branschen är väl medveten om och arbetar med. Att kunna fortsätta att rensa skogsdiken är dock en absolut förutsättning för att kunna bibehålla produktion av förnybar skoglig råvara och inbindning av koldioxid. Dricksvatten vattenskyddsområden: Det är inte tillsynen som skyddar vatten, utan tillsynsobjekten. Brukarna inom området är de som genom praktiska försiktighetsåtgärder utför det egentliga skyddet av vattnet. Föroreningarna från jordbruket har överlag inte ökat på år. Vattenskyddsområden bör göras så absolut små som möjligt och med så få inskränkningar som möjligt, för att inte hämma den viktiga livsmedelsproduktionen. Skogens roll för klimatet: Skogsbrukets koldioxidinbindning är en mycket viktig del i uppnåendet av det av IPCC uppställda tvågradersmålet. För att kunna uppnå den koldioxidbindning som erfordras, kommer produktivitetshöjande åtgärder, såsom dikningsrensning, och eventuellt nydikning, att behöva genomföras. Om sådana åtgärder bedöms påverka en vattenförekomst blir de per automatik förbjudna. Detta är inte rimligt. Här tål också påpekas att det läckage som förekommer från skogsmark har sitt ursprung i nedfall, främst från utlandet och att skogen i det sammanhang har utgjort en fälla som fångat in dessa nedfall. Det är först när man avverkar som detta släpps vidare. Skogsbruket som företeelse är inte skyldigt till detta.

5 Sidan 5 av 5 Några märkliga inkonsekvenser: a) Stenmurar på land omfattas av generellt biotopskydd och får över huvud taget inte röras, men stenmurar i vatten ska helst rivas ut. b) Om skogseller jordbruksdike inte har rensats på år kan nytt naturtillstånd anses ha uppkommit, och rensningen stoppas men en gårds- eller kvarndamm som funnits i år anses kunna tas bort, trots att det då verkligen har skapats ett nytt naturtillstånd ovan dammen. Landsbygden är stadens samvete: Miljökvalitetsnormen för staden och dess påverkan verkar ha satts utifrån dess faktiska status en kraftigt modifierad biotop. Att landsbygden för att försörja staden över tid (många hundra år) har blivit lika modifierad, det har inte beaktats. Varför ska landsbygden bära en oproportionerlig del av arbetet med och kostnaderna för utförandet av vattenförvaltningen? SVERIGES JORDÄGAREFÖRBUND Frederik Treschow

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer