Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben

2 Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december st fördelat på personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med två procent jämfört med. Trots detta har organisationen genomfört ett stort antal aktiviteter, men det ekonomiska resultatet slutade med ett sämre resultat än vad som budgeterats. års kongress ägde rum på Scandic Star Hotel i Sollentuna där 71 delegater deltog. Vid kongressen behandlades ett antal viktiga frågor och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen har haft glädjen att under året dela ut 55 förtjänsttecken i guld, 86 i silver och 181 i brons till förtjänstfulla medlemmar inom organisationen. Tre personer har tilldelats förtjänstmedalj. Under året har tio lärare i allmänlydnad examinerats. Vidare har utskottet för hundägarutbildning påbörjat en utbildning för lärare i allmänlydnad med 16 deltagare, en utbildning för lärare i bruks och lydnad med åtta deltagare och en agilitylärarutbildning med sex deltagare. Utskottet har vidare arbetat med att planera kommande arrangemang i form av utvecklingskurser, seminarier och symposier som syftar till att inspirera och kompetensutveckla alla som är aktiva inom hundägarutbildningen. Totalt har hundar mentalbeskrivits under året, varav st är av brukshundsras. Antalet mentalbeskrivna hundar av brukshundsras har därmed minskat med 15 st. Utskottet för avel och hälsa genomförde i juli månad den första kursen för utbildning av valpbeskrivare, och en andra kurs genomfördes i slutet av året. Vidare har utskottet bland annat genomfört en mentaltestdomarkonferens, en RAS/ RUS-konferens, en exteriördomarkonferens samt en konferens för rasklubbar och AG SBK-raser. Under har 127 nya ekipage tillförts Hemvärnet och 16 räddningshundsekipage har godkänts. Totalt har 128 funktionskontroller för patrullhundar genomförts. Försvarsmaktsgruppen genomförde sin utbildningskonferens i början av februari, vilken detta år var sammanslagen med förbundets organisationskonferens. Utskottet för prov och tävling har genomfört en rallylydnadskonferens med 22 deltagare mars, en bruksdomarkonferens med 39 deltagare oktober, en lydnadsdomarkonferens med 29 deltagare november och en IPO-domarkonferens med 45 deltagare november samt en distriktskonferens i agility med 38 deltagare 1-2 december. I agilityverksamheten har antalet individuella tävlingsstarter ökat från st år till st. Antalet lagstarter ökade från st till st. Lydnadsproven minskade med 160 starter och uppgick under till st. Antal starter i bruksprov har minskat med totalt starter, exkl. appellklass. Utskottet för organisation har under året påbörjat projektet med att införa föreningscoacher. En konferens har genomförts där arbetet kring föreningscoacher fastställdes, och i december togs en behovsanalys fram från vilken en väl fungerande struktur för utbildning av dessa har arbetats fram. Som synes har aktiviteten under året varit hög, och ännu fler aktiviteter finns redovisade längre fram i verksamhetsberättelsen. Peter Rimsby generalsekreterare Foto på framsidan: Teamwork Viva La Vida Magica Vilja, Fotograf: Håkan Sehlin 2 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

3 Samarbeten - myndigheter, organisationer & företag Svenska Brukshundklubben har nära kontakt med myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Samarbete med omvärlden är viktigt för att upprätthålla det förtroende som Brukshundklubben har och för att öka förståelsen för våra verksamheter. Brukshundklubben är ansluten till paraplyorganisationen Svenska Kennelklubben (SKK) och är deras största specialklubb. Vi har ett nära samarbete med SKK i frågor kring hund, organisation och vår ställning som Sveriges största utbildare av hundägare. Sveriges Hundungdom (SHU) är SKK-organisationens ungdomsförbund. Tack vare det dubbla medlemskapet som SHU erbjuder väljer många ungdomar Brukshundklubben som sin specialklubb. Samarbetet mellan ungdomsförbundet och Brukshundklubben regleras genom ett samarbetsavtal. Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bedriver hundkörning i tävlingsform. SDSF har ett samarbetsavtal med Brukshundklubben där vi stödjer SDSF ekonomiskt då våra medlemmar deltar i deras verksamhet. SDSF ansvarar för tävlingsverksamheten och Brukshundklubben för meriteringen av hundarna. Utbildning av tjänstehundar till totalförsvaret sker i nära samarbete med representanter för Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarsmaktens hundtjänstenhet, flottiljer, militärdistriktsgrupper och räddningsskolor har givit ett mycket värdefullt stöd till vår tjänstehundsverksamhet. Brukshundklubben är en bland flera frivilliga försvarsorganisationer. Brukshundklubben är medlemmar i Centralförbundet Folk och Försvar och i den internationella räddningshundsorganisationen, Internationale Rettungshundeorganisation (IRO). Brukshundklubben är medlem i Studiefrämjandet och har stora möjligheter att genomföra sin utbildning i en folkbildningsinriktad anda. Vi är, när det gäller antal studiecirklar och antal deltagare, en av de största medlemmarna inom Studiefrämjandet. Vi har ett centralt samarbetsavtal där de viktigaste områdena gäller utbildningar för våra handledare, instruktörer, lärare och funktionärer. Brukshundklubben har samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring AB med bland annat medlemsrabatter på hundförsäkringar. Avtalet gäller till och med 2014 och ger ersättning till förbundet för förebyggande utbildningsinsatser, landslagsdräkter, stipendier med mera. Vi har en representant i Agrias produktkommitté, där främst försäkringsvillkor och förslag till förbättringar diskuteras, och i Agrias skadeprövningsnämnd. Brukshundklubben har även ett avtal med Watercircles Sverige AB för attraktiva sakförsäkringar till våra medlemmar. Många sponsorer har under bidragit med medel till Brukshundklubbens större utåtriktade arrangemang, till exempel mästerskap. Våra distrikt och lokalklubbar har fått värdefullt stöd från myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Vi vill varmt tacka för alla bidrag! Fifty fifty SM-vinnare agility lag large Vassruggens Unja Seljabrekka SM-vinnare i räddning med matte Ann-Marie Melin Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 3

4 Ekonomi Regional och lokal förvaltning Distrikt, lokal- och rasklubbar är egna juridiska personer. Dessa har därmed en egen ekonomisk förvaltning, vilken ligger utanför ramen för denna berättelse. Central förvaltning Förbundets intäkter härrör sig främst från medlemsavgifter, statliga anslag, sponsorintäkter och bidrag. Medlemsavgiften är uppdelad i en förbundsavgift och en lokal avgift. Den lokala avgiften varierar från klubb till klubb. Förbundsavgiften har under varit 300 kronor för medlem bosatt i Sverige, 440 kronor för medlem bosatt utomlands och 0 kronor för familjemedlemskap. För övriga kategorier uttages endast lokal avgift. Ungdomsavgiften för det dubbla medlemskapet används för att täcka kostnaderna för tidningen Brukshunden till denna medlemskategori. Myndigheterna Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anslår medel till Brukshundklubben. Det gäller för verksamhet som försvarsinformation samt rekrytering och utbildning av personal och hundar som kan tjänstgöra inom totalförsvaret. Brukshundklubben har även erhållit bidrag till administration och ledning för förbundets direkta omkostnader för frivilligverksamheten. Medel från samarbetsavtal med olika företag, främst Agria Djurförsäkring AB, ger välkomna tillskott till förbundet. Resultaträkningen visar ett underskott om 457 tusen kronor (kkr) jämfört med ett överskott om 25 kkr. Nedan följer en förklaring av intäkter och kostnader, följt av en förenklad resultaträkning. Det bör observeras att den förenklade resultaträkningen kan skilja sig mot resultaträkningen för koncernen och resultaträkningen för moderbolaget som kommer därefter. Anledningen till detta är att det två sistnämnda även innehåller redovisningen av tjänstehundsverksamheten, vilken inte påverkar förbundets resultat och därmed inte finns med i den förenklade resultaträkningen. Intäkter Medlemsintäkterna har gått 610 kkr under budget och 560 kkr under föregående år. För året budgeterades medlemmar som betalade förbundsavgift, och utfallet blev st per den 31 december. Det rullande medlemskapet gör det dock svårt att exakt följa upp intäkter gentemot budget då medlemsantalet skiftar från månad till månad. Statliga anslag består av ersättning från organisationsbidraget för de administrativa kostnader Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten. Förlagsverksamheten har haft intäkter som har gått nästan kkr över budget och kkr över föregående år. Regelrevideringen, vilken genomfördes från 1 januari, har resulterat i höga intäkter när det gäller försäljning av regelhäften. Intäkterna från sponsorer och samarbetspartners har gått sex kkr under budget och 80 kkr över föregående år. Tidningen Brukshundens intäkter består av annonsförsäljning, ersättning från organisationsbidraget samt prenumerationer. Dessa har gått 360 kkr under budget men 224 kkr under föregående år. Den största anledningen är att ersättningen från tjänstehundsverksamheten för redaktionellt material i tidningen har halverats och antalet sidor därmed minskats. Vidare har vi noterat att annonsförsäljningen försvårats av att många stora aktörer numera använder sig av mediabyråer, vilka till stor del arbetar hårt för att få ut största möjliga marknadsföring till minsta möjliga kostnad. Vidare har noterats att många annonsörer under har minskat sina aktiviteter gällande annonskampanjer. SBK Tävling har under året utökats till att även innehålla bruksprov och IPO. Under året har intäkterna för systemet gått ca kkr över budget och kkr över föregående år. Övriga intäkter har gått ca 500 kkr över budget. Här finns intäkter i form av konferensbidrag från SKK, bidrag från SKK:s landslagsfond, fakturering för deltagande i centrala kurser, fakturering för extra deltagare vid kongress och organisationskonferens samt fakturering till tjänstehundsverksamheten för utvecklingen av den nya hemsidan. 4 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

5 Kostnader Personalkostnader De största kostnaderna för personal är löner, sociala avgifter, premier för kollektiva pensionsförsäkringar, semesterlöner, utbildning och övertidsersättningar. Dessa har gått över budget med 180 kkr och 400 kkr över föregående år. Anledningarna är dels de årliga lönejusteringarna som genomförs enligt kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen, och dels på grund av att en tjänsteman återkommit från barnledighet och behövt få en överlämning från vikarierande tjänsteman. Vidare har extra resurser behövts tas i anspråk för utvecklingen av den nya hemsidan samt inscanning av resultat från mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT), då belastningen stundtals har varit mycket hög. Driftskostnader förbundskansliet I denna post ingår kostnader för lokaler, kontorsutrustning, IT-kostnader samt kostnader för porto, tele- och datakommunikation. Dessa ligger på budget för och har minskat 300 kkr jämfört med föregående år. Organisation Här återfinns kostnader för förbundsstyrelsens möten, organisationskonferens, kongress, valberedning samt förbundsstyrelsens uppdrag. Dessa har under året gått 50 kkr över budget och 50 kkr över föregående år. Förlagsverksamhet Kostnaderna för förlagsverksamheten har gått 630 kkr över budget och lika mycket över föregående år. Detta beror på att de högre intäkterna har genererat högre kostnader i form av kostnader för sålda varor, porto- och hanteringskostnader, vilka är rörliga kostnader. Brukshunden De största kostnaderna för tidningen Brukshunden har under året varit redaktion och grafisk produktion, portokostnader, tryckkostnader och provisioner för annonsförsäljning. Här ingår även kostnader för redaktionsrådet. Kostnaden har gått under budget med ca 140 kkr och ca 20 kkr under föregående år. SBK Tävling Kostnaderna för SBK Tävling består av rörlig ersättning till programutvecklaren, avgift till SKK för hämtning av uppgifter ur SKK:s hunddata, avgifter till DIBS för kortbetalningar, avgifter till Nordea för inlösen av inkomna kortbetalningar samt avgifter till Nordea för utbetalning av anmälningsavgifter till arrangörer. Kostnaderna har kraftigt överstigit budget, vilket är naturligt då även intäkterna har för SBK Tävling har överstigit budget. Avskrivningar Dessa härrör sig till investeringar som har gjorts under den senaste femårsperioden. Huvuddelen av inventarierna skrivs av under en femårsperiod. Under året har investeringar om ca 889 kkr gjorts, vilket ligger ca 110 kkr under vad som budgeterats. Investeringar har främst gjorts när det gäller den nya hemsidan, SBK Tävling samt medlemssystemet Medlem Online. Övriga gemensamma kostnader De största kostnaderna avser moms för fakturering mellan bolagen 825 kkr utskick av medlemsavier 400 kkr, bidrag till SM-arrangörer 170 kkr, ordinarie revision 120 kkr, slutrevision och bokslut 30 kkr, bankkostnader 100 kkr samt företagsförsäkringar 34 kkr. Resterande kostnader består t ex av trycksaker, utbildningsmaterial, annonskostnader samt resor och uppehälle. Totalt har det övriga gemensamma kostnaderna gått kraftigt över budget, vilket dels kan förklaras med en alltför optimistisk budgetering men även av att större delen av kostnaderna för SBK Tävling nuförtiden ligger i aktiebolaget. För att aktiebolaget ska kunna ha tillräckliga likvida medel för att klara denna kostnad och kostnaderna för systemutvecklingen har faktureringen mellan bolagen varit högre än normalt. Momsen på det fakturerade beloppet blir då en merkostnad då denna inte elimineras utan blir en ren kostnad för föreningen. Utskott Utskotten har gått under budget med 609 kkr och ca 575 kkr över föregående år. Finansiella poster De finansiella posterna utgörs främst av ränteintäkter. Balans och resultaträkning På kommande sidor följer en enkel ekonomisk sammanställning för samt en redovisning enligt årsredovisningslagen. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 5

6 Förenklad resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Medlemsintäkter Statliga anslag Förlagsverksamheten Sponsorer & samarbetspartners Brukshunden Adminavg prov & tävling Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Gemensamma kostnader Personal Driftskostnad förbundskansliet Organisation Sponsorer Förlagsverksamheten Brukshunden SBK Tävling Avskrivningar Övriga gemens kostnader Summa gemens kostnader Utskott Utskottet för organisation Utskottet för prov och tävling Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för samhällsnytta Korrigering utskottskostnader Summa utskottskostnader Summa kostnader Operativt resultat Finansiella poster RESULTAT Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

7 Resultaträkning - koncern Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella & immateriella tillgångar Övriga kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året Balansräkning - koncern Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Tillgångar koncern Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg & installationer Summa anläggningstillgångar Omsätttningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 7

8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Föreningskapital Garantifond Balanserad vinst Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling Minnesfonden Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

9 Resultaträkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.). Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året Balansräkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor). Tillgångar Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 9

10 Övr Kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Not Eget kapital 6 Föreningskapital Garantifond Balanserad vinst Lämnade aktieägaretillskott Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling Minnesfonden Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Företaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen, och följer Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras. 10 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

11 Bidrag Bidrag/anslag intäktredovisas i den period när bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget är avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid inbetalning. Fr.o.m. görs periodisering av medlemsavgifter vid bokslut. Ränteintäkter Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippande med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer två, Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-ut-principen, respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av de direkta tillverkningskostnaderna samt skäligt pålägg för indirekta kostnader. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivning tillämpas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget 5 år - Datorer 5 år - Not 1, Personal Medelantalet anställda Varav män Varav män Moderbolaget Sverige % 15,1 21 % Totalt i moderbolaget % 15,1 21 % Dotterföretag Sverige Koncern totalt % 15,1 21 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnad) ( ) ( ) Dotterföretag Koncern totalt Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 11

12 Not 2, Inventarier Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Försäljningar/utrangeringar 0 Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Försäljningar/utrangeringar 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 3, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Återföring nedskrivning placeringar Moderbolaget Ränteintäkter, övriga Återföring nedskrivning placeringar Not 4, Andelar i koncernföretag Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Bokfört värde vid årets slut Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Antal Bokfört Dotterföretag/orgnr/säte andelar i % värde Brukshundservice Sverige AB, % , Stockholm 12 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

13 Not 5, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderbolag Lokalhyra Förutbetald leasing Förutbetald försäkring Brukshunden 2013/ Upplupna bidrag domarkonferenser Övriga poster Not 6, Eget kapital Aktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet uppgår till ( ). Not 7, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderbolag Semesterlöneskuld Sociala avgifter Särskild löneskatt Övriga poster Gill Lantz & Sheepchaser s Einar. SM-vinnare agility large. Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man. SM-vinnare rapport. Karin Daun & Toppborders Snikke. SM-vinnare spår. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 13

14 Organisation Medlemmar Medlemsutvecklingen under har varit negativ. Antalet medlemskap i organisationen har varit st fördelat på personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med 2 procent jämfört med. Distrikt och klubbar Antal distrikt är, liksom, 18 stycken. Under har Forsakars Brukshundklubb bildats i Skånedistriktet och Strömsholms Brukshundklubb har upphört i Västmanlandsdistriktet. Vid utgången av ingår 285 lokalklubbar och 17 rasklubbar i Svenska Brukshundklubbens organisation. Blekinge Karlshamns BK, Karlskrona BK, Olofströms BK, Ronneby BK, Rödeby BK, Sölvesborgs BK (6) Dalarna Avesta BK, Borlänge BK, Falu BK, Gagnef-Floda BK, Hedemora-Säter BK, Ludvika BK, Malung-Sälens BK Mora BK, Nedansiljans BK, Särna-Idre BK (10) Gotland Norra Gotlands BK, Södra Gotlands BK, Visby BK (3) Gävleborg Bollnäs BK, Edsbyns BK, Gävle BK, Hofors BK, Hudiksvalls BK, Järvsö BK, Ljusdals BK, Ockelbo BK, Sandvikens BK, Skutskärs BK, Söderhamns BK, Valbo BK (12) Halland Falkenbergs BK, Laholms BK, Oskarströms BK, SBK:s Halmstad avdelning, Ullareds BK, Varbergs BK (6) Mellannorrland Brunflo BK, Föllinge-Krokom BK, Härnösand BK, Kramfors BK, Matfors BK, Njurunda BK, Ragunda BK, Sollefteå BK, Strömsund BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Västra Härjedalens BK, Västra Medelpads BK, Åre BK, Örnsköldsviks BK, Östersunds BK, Östra Härjedalens BK (17) Närke Askersunds BK, Degerfors BK, Frövi BK, Hallsbergs BK, Knottebo BK, Kopparbergs BK, Kumla BK, Laxå BK, Lindesbergs BK, Nora BK, Örebro BK, Örebro Hundsällskap BK (12) Skaraborg Billinge BK, Falbygdens BK, Gullspång BK, Götene BK, Habo BK, Hjo BK, Karlsborgs BK, Lidköpings BK, Mariestads BK, Mullsjö BK, Skara BK, Skövde BK, Tibro BK, Tidaholms BK, Tomtens BK, Töreboda BK, Vara-Grästorp BK (17) Skåne Bjuvs BK, Burlövs BK, Eslövs BK, Forsakars BK, Göinge-Broby BK, Helsingborg BK, Hässleholm BK, Höganäs BK, Hörby BK, Höör BK, Kristianstads BK, Landskrona BK, Lomma BK, Lunds BK, Markaryds BK, Osby BK, Oxie BK, Råådalens BK, SBK:s Malmöavdelning, Simrishamns BK, Skanör- Falsterbo BK, Skurups BK, Svalövs BK, Svedala BK, Sydöstra Skånes BK, Söderåsens BK, Tollarps BK, Trelleborgs BK, Veberöd BK, Ystads BK, Åhus BK, Åstorps BK, Ängelholms BK, Örkelljunga BK (34) Småland Aneby BK, Eksjö BK, Emmaboda BK, Emådalens BK, Forserums BK, Gislaved Västbo BK, Gnosjö BK, Hultsfred BK, Höglandets BK, Jönköpings BK, Kalmar BK, Lesseboortens BK, Ljungby BK, Mönsterås BK, Njudungs BK, Nybro BK, Nässjö BK, Oskarshamns BK, Saxnäs BK, Skillingaryd Attila BK, Smålandsstenar BK, Sommenbygdens BK, Sävsjö BK, Tingsryds BK, Torsås BK, Tranås BK, Vetlanda BK, Värnamo BK, Växjö BK, Åseda-Lenhovda BK, Älmhult BK, Ölands BK (32) Stockholm Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK:s Stockholmsavdelning, Solna-Sundbybergs BK, Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Waxholms BK, Vällingby BK, Värmdö BK, Österåkers BK (13) Sörmland Botkyrka BK, Eskilstuna BK, Flens BK, Gnesta-Trosa BK, Haninge BK, Hölö-Mörkö BK, Katrineholms BK, Nyköpings BK, Nynäshamns BK, Oxelösunds BK, Strängnäs BK, Södertälje BK (12) Uppland Bro-Håbo BK, Enköpings BK, Heby BK, Häverö BK, Knivsta BK, Märsta-Sigtuna BK, Olandstraktens BK, Roslagens BK, Tierp BK, Uppsala BK, Vallentuna BK, Väsby BK, Östhammar BK (13) Värmland-Dal Arvika BK, Bengtsfors BK, Eds BK, Filipstads BK, Forshaga BK, Grums BK, Hagfors BK, Hammarö BK, 14 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

15 Hällefors BK, Karlskoga BK, Karlstad BK, Kils BK, Kristinehamns BK, Melleruds BK, Munkfors BK, Sunne BK, Säffle BK, Torsby BK, Åmåls BK, Årjängs BK (20) Västmanland Arboga BK, Fagersta BK, Hallstahammar BK, Kungsörs BK, Köpings BK, Sala BK, Skultuna BK, Surahammars BK, Västerås BK (9) Västra Ale BK, Alingsås BK, Angereds BK, Bollebygds BK, Borås BK, Elfsborgs BK, Färgelanda BK, Göteborg- Mölndals BK, Herrljunga BK, Kind BK, Kungsbacka BK, Kungälvs BK, Lerums BK, Lilla Edets BK, Lysekils BK, Marks BK, Munkedals BK, Orust BK, Partille BK, Råhagens BK, SBK:s Göteborgsavdelning, Stenungsunds BK, Strömstads BK, Tanums BK, Tjörns BK, Torslanda-Öckerö BK, Trollhättans BK, Uddevalla BK, Ulricehamns BK, Vänersborgs BK (30) Östergötland Boxholms BK, Finspång BK, Gamleby BK, Kinda BK, Linköpings BK, Mjölby BK, Motala BK, Norrköpings BK, Söderköpings BK, Vadstena BK, Valdemarsvik BK, Vimmerby BK, Västerviks BK (13) Övre Norrland Arjeplog BK, Arvidsjaurs BK, Bodens BK, Haparanda BK, Holmsund BK, Jokkmokk BK, Kalix BK, Kiruna BK, Lappmarkens BK, Luleå BK, Lycksele BK, Malmen BK, Malå BK, Nordmalings BK, Norsjö BK, Piteå BK, Skellefteå BK, Sorsele BK, Storuman BK, Umeå BK, Vilhelmina BK, Vännäs BK, Åbyn- Byske BK, Åsele BK, Älvsby BK, Överkalix BK (26) Rasklubbar (17 st) Svenska Australian Cattledogklubben Svenska Australian Shepherdklubben Svenska Beauceronklubben Rasklubben för Belgiska Vallhundar Svenska Bouvier des Flandresklubben Svenska Boxerklubben Svenska Briardklubben Svenska Collieklubben Svenska Dobermannklubben Rasklubben för Hollandse Herdershond Svenska Hovawartklubben Svenska Kelpieklubben Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Rottweilerklubben Svenska Schäferhundklubben Svart Terrierklubben Vit Herdehundklubb Verksamhetsstatistik Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt genomför verksamhet av skiftande slag. Verksamhetsstatistiken rapporteras till förbundet och ska återspegla denna verksamhet, men tar endast upp den typ av verksamhet som är relativt allmängiltig. Trots nytt system för inrapportering och vissa åtkomstproblem har alla distrikt och rasklubbar samt större delen av lokalklubbarna svarat. Det är det bästa resultatet hittills och vi tackar alla som bidragit med att få en rättvis bild av Svenska Brukshundklubbens samlade verksamhet. Arko van de Wolfsklauw, Towa Lindh SM-vinnare i skydd Yvonne Svensson & Lövlunds Knut Vinnare i försvarsmaktsmästerskapen Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 15

16 Lokal verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Antal som ej fått plats Hundägarutbildning, genomförda utbildning Valp- allmänlydnadskurs Steg 1 Allmänlydnadsinstruktör Steg 2 Instruktör Rasutveckling, genomförda tester MH Korningens mentaldel Korningens exteriördel Grenspecifika utbildningar Grundkurs agility Fortsättningskurs agility Tävlingskurs agility Grundkurs rallylydnad Fortsättningskurs rallylydnad Tävlingskurs bruksprov Tävlingskurs lydnadsprov Ekonomi Total omsättning lokalklubbar kr kr kr Övrigt Lokalklubbar med draghundsverksamhet Lokalklubbar som marknadsfört sig i media Lokalklubbar med speciella aktiviteter för funktionärer Lokalklubbar med aktiviteter för allmän medlemsvård Regional verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Tävlingsfunktionärer, genomförd utbildning Domare bruksprov Tävlingsledare bruksprov Tävlingssekreterare Skyddsfiguranter IPO/BHP-figuranter Domare lydnadsprov Tävlingsledare lydnadsprov Rasutveckling Distrikt som arrangerat symposium inom rasutveckling Distrikt med utbildning för utställningsarrangörer Ekonomi Total omsättning distrikt Övrigt Distrikt som marknadsfört sig i media 6 1 5

17 Rasklubbsverksamhet verksamhetsstatistik Funktionärsutbildning, genomförd utbildning Uppfödarutbildning Figuranter IPO/BHP Tävlingar och prov Antal IPO/BHP som arrangerats av rasklubbar Antal lydnadstävlingar som arrangerats av rasklubbar Antal rasklubbsmästerskap som arrangerats Inofficiella arrangemang Rasklubbar som arrangerat inofficiella utställningar Avels-/uppfödarverksamhet Rasklubbar som lämnat råd i avelsfrågor till uppfödare och hundägare Rasklubbar som haft valphänvisning till hundägare/ blivande hundägare Rasklubbar som har särskild kommitté för uppfödarverksamhet Registerverksamhet Rasklubbar som under året fört avelsregister Rasklubbar som har särskild person eller kommitté för registerverksamheten Ekonomi Total omsättning rasklubbar Övrigt Rasklubbar som marknadsfört sig i media Rasklubbar som har medlemsblad Jycklarna SM-vinnare agility lag small Jannie Abelsson-Svensson SM-vinnare agility small Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 17

18 Förbundsstyrelse Rolf Weiffert förbundsordförande Anders Dahlstedt 1:e vice ordförande Tomas Knuutila 2:e vice ordförande Jenny Stenberg skattmästare Nina Christoffersson ledamot Anders Ekholm ledamot Barbro Olsson ledamot Katinka Ryttse ledamot Maritha Östlund- Holmsten ledamot Ragnar Bergståhl suppleant Dag Brück suppleant Ulrika Paulin Suppleant Sammanträden Under året har förbundsstyrelsen (FS) haft tio protokollförda sammanträden och verkställande utskottet (VU) sju stycken. Generalsekreterare har varit Peter Rimsby. Förbundskansliet har haft 16 anställda medarbetare. Utskott Verkställande utskottet Utskottet för organisation Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för prov och tävling Utskottet för samhällsnytta Peter Rimsby generalsekreterare Verkställande utskottets (VU) ledamöter Rolf Weiffert, Anders Dahlstedt, Tomas Knuutila och Jenny Stenberg. 18 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

19 FS arbets- & styrgrupper AG Historik Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande, Staffan Nordin (Sollentuna) (fr.o.m ). AG IPO nordic style Staffan Nordin (Sollentuna) sammankallande, Anders Ekholm (Eskilstuna). AG Medlemsutveckling Jenny Stenberg (Nymölla), Annika Sällvik (Staffanstorp), Ragnar Bergståhl (Skärholmen), Peter Rimsby (GS). AG SBK-raser Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp), Barbro Olsson (Kopparberg). SG IPO VM 2014 Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Ionie Oskarson (Fjärås), Göran Wessman (Lund), Peter Rimsby (GS) samt Brith Andersson (SKK). Adjungerad Jenny Stenberg (Nymölla). AG Agilityns framtid T.o.m. dec : Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga). Fr. o.m. dec : Per-Inge Johansson (SKK) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga), Kenth Svartberg (Alunda). SG Kommersiell verksamhet Tomas Knuutila (Nacka) sammankallande, Jenny Stenberg (Nymölla), Peter Rimsby (GS). Organisationskonferens Konferens för distriktens och rasklubbarnas ordförande hölls 4-5 februari på Scandic Star Hotel i Sollentuna, med gemensamma programpunkter med den årliga utbildningskonferensen för tjänstehund, som genomfördes samma helg detta år. Där deltog även förbundsstyrelsen, representanter för förbundsstyrelsens utskott, valberedningen, AG Ungdom och representanter från tidningen Brukshundens redaktion. Kongress Kongressen, Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ, samlades den maj på Scandic Star Hotel i Sollentuna. Antal kongressdelegater var 71. Utöver behandling av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget behandlades även fem motioner och ett förslag från FS gällande normalstadgar för klubbar som inte implementerat dessa inom beslutad tidsram. Delegaterna deltog även i ett antal workshops. Representation Svenska Brukshundklubben har under året varit representerad i följande organisationer: Agrias Produktkommitté, smådjur Peter Rimsby (GS), Katarina Swahn (FK), suppleant Agrias Skadeprövningsnämnd, smådjur Peter Rimsby (GS), Yvonne Brink (FK), suppleant Folk och Försvar Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Samverkande Organisationer (SVO) Peter Rimsby (GS) Svenskt Friluftsliv Anne-Marie Folkesson (FK) Sveriges Hundungdom Jenny Stenberg Watercircles Sanna Ameln (FK) Revisorer Ordinarie revisorer under året har varit auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Lars-Olof Thellner (Knivsta). Revisorssuppleanter har varit auktoriserade revisorn Peter Olofson (Stockholm) och Klas Nordblom (Karlstad). Valberedning Valberedningen har under året bestått av Rolf-Göran Asplund (Hörnefors) sammankallande, Iréne Karlsson (Hjo), Åsa Lind (Malmköping), Malin Johansson (Lindesberg) och Michael Hanson (Fjälkinge). Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 19

20 Förbundsstyrelsens kongressuppföljning mål Förbundsstyrelsen och dess utskott har genomfört ett stort antal aktiviteter för att arbeta mot de av kongressen uppsatta målen. En redovisning av dessa aktiviteter inom respektive utskott redovisas i utskottens redovisningar på följande sidor. Förbundsstyrelsens kongressuppföljning uppdrag Redovisning över de uppdrag som förbundsstyrelsen fått av kongressen. 21 kongressen Kongressen FS förslag nr 8 gällande rallylydnadsregler Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att besluta om rallylydnadsregler under provperioden , för att därefter följa ordinarie regelrevideringar. Uppföljning Förbundsstyren har vid sitt sammanträde 1 mars 2013 beslutat att godkänna reviderade regler för rallylydnad, vilka ska gälla från 1 januari kongressen Förbundsstyrelsens förslag om beslut om nya normalstadgar för klubbar vilka inte implementerat dessa inom beslutad tidsram Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att fastställa nya stadgar för de lokalklubbar och rasklubbar vars stadgar ännu inte var fastställda. Förbundet kommer vid detta beslut att besluta om namn, säte och antal styrelseledamöter och suppleanter. Uppföljning Implementeringen genomfördes genom utskick av stadgar till berörda klubbar 26 oktober. 20 kongressen Motion nr 1 och 2 angående agility Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att till kongressen 2013 komma med ett förslag på en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa. Uppföljning Förbundsstyrelsen presenterar till kongressen 2013 förslag om agilityns framtid. Svenska agilitylandslaget foto: elmertoft-foto.se 20 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben - anpassad version för utskrift Översikt År har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben - anpassad version för utskrift Innehåll: Översikt 4 Samarbeten 5 Organisation 6 Förbundsstyrelsens uppföljning 8 Förbundsstyrelsens organisation 9 Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben 2014

Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben 2014 Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben 2014 Svenska Brukshundklubben 2015 Box 4, 123 21 Farsta 08-505 875 00, info@brukshundklubben.se www.brukshundklubben.se Fotokollage på framsidan IPO-VM 9-14

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer