Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben

2 Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december st fördelat på personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med två procent jämfört med. Trots detta har organisationen genomfört ett stort antal aktiviteter, men det ekonomiska resultatet slutade med ett sämre resultat än vad som budgeterats. års kongress ägde rum på Scandic Star Hotel i Sollentuna där 71 delegater deltog. Vid kongressen behandlades ett antal viktiga frågor och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen har haft glädjen att under året dela ut 55 förtjänsttecken i guld, 86 i silver och 181 i brons till förtjänstfulla medlemmar inom organisationen. Tre personer har tilldelats förtjänstmedalj. Under året har tio lärare i allmänlydnad examinerats. Vidare har utskottet för hundägarutbildning påbörjat en utbildning för lärare i allmänlydnad med 16 deltagare, en utbildning för lärare i bruks och lydnad med åtta deltagare och en agilitylärarutbildning med sex deltagare. Utskottet har vidare arbetat med att planera kommande arrangemang i form av utvecklingskurser, seminarier och symposier som syftar till att inspirera och kompetensutveckla alla som är aktiva inom hundägarutbildningen. Totalt har hundar mentalbeskrivits under året, varav st är av brukshundsras. Antalet mentalbeskrivna hundar av brukshundsras har därmed minskat med 15 st. Utskottet för avel och hälsa genomförde i juli månad den första kursen för utbildning av valpbeskrivare, och en andra kurs genomfördes i slutet av året. Vidare har utskottet bland annat genomfört en mentaltestdomarkonferens, en RAS/ RUS-konferens, en exteriördomarkonferens samt en konferens för rasklubbar och AG SBK-raser. Under har 127 nya ekipage tillförts Hemvärnet och 16 räddningshundsekipage har godkänts. Totalt har 128 funktionskontroller för patrullhundar genomförts. Försvarsmaktsgruppen genomförde sin utbildningskonferens i början av februari, vilken detta år var sammanslagen med förbundets organisationskonferens. Utskottet för prov och tävling har genomfört en rallylydnadskonferens med 22 deltagare mars, en bruksdomarkonferens med 39 deltagare oktober, en lydnadsdomarkonferens med 29 deltagare november och en IPO-domarkonferens med 45 deltagare november samt en distriktskonferens i agility med 38 deltagare 1-2 december. I agilityverksamheten har antalet individuella tävlingsstarter ökat från st år till st. Antalet lagstarter ökade från st till st. Lydnadsproven minskade med 160 starter och uppgick under till st. Antal starter i bruksprov har minskat med totalt starter, exkl. appellklass. Utskottet för organisation har under året påbörjat projektet med att införa föreningscoacher. En konferens har genomförts där arbetet kring föreningscoacher fastställdes, och i december togs en behovsanalys fram från vilken en väl fungerande struktur för utbildning av dessa har arbetats fram. Som synes har aktiviteten under året varit hög, och ännu fler aktiviteter finns redovisade längre fram i verksamhetsberättelsen. Peter Rimsby generalsekreterare Foto på framsidan: Teamwork Viva La Vida Magica Vilja, Fotograf: Håkan Sehlin 2 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

3 Samarbeten - myndigheter, organisationer & företag Svenska Brukshundklubben har nära kontakt med myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Samarbete med omvärlden är viktigt för att upprätthålla det förtroende som Brukshundklubben har och för att öka förståelsen för våra verksamheter. Brukshundklubben är ansluten till paraplyorganisationen Svenska Kennelklubben (SKK) och är deras största specialklubb. Vi har ett nära samarbete med SKK i frågor kring hund, organisation och vår ställning som Sveriges största utbildare av hundägare. Sveriges Hundungdom (SHU) är SKK-organisationens ungdomsförbund. Tack vare det dubbla medlemskapet som SHU erbjuder väljer många ungdomar Brukshundklubben som sin specialklubb. Samarbetet mellan ungdomsförbundet och Brukshundklubben regleras genom ett samarbetsavtal. Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bedriver hundkörning i tävlingsform. SDSF har ett samarbetsavtal med Brukshundklubben där vi stödjer SDSF ekonomiskt då våra medlemmar deltar i deras verksamhet. SDSF ansvarar för tävlingsverksamheten och Brukshundklubben för meriteringen av hundarna. Utbildning av tjänstehundar till totalförsvaret sker i nära samarbete med representanter för Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarsmaktens hundtjänstenhet, flottiljer, militärdistriktsgrupper och räddningsskolor har givit ett mycket värdefullt stöd till vår tjänstehundsverksamhet. Brukshundklubben är en bland flera frivilliga försvarsorganisationer. Brukshundklubben är medlemmar i Centralförbundet Folk och Försvar och i den internationella räddningshundsorganisationen, Internationale Rettungshundeorganisation (IRO). Brukshundklubben är medlem i Studiefrämjandet och har stora möjligheter att genomföra sin utbildning i en folkbildningsinriktad anda. Vi är, när det gäller antal studiecirklar och antal deltagare, en av de största medlemmarna inom Studiefrämjandet. Vi har ett centralt samarbetsavtal där de viktigaste områdena gäller utbildningar för våra handledare, instruktörer, lärare och funktionärer. Brukshundklubben har samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring AB med bland annat medlemsrabatter på hundförsäkringar. Avtalet gäller till och med 2014 och ger ersättning till förbundet för förebyggande utbildningsinsatser, landslagsdräkter, stipendier med mera. Vi har en representant i Agrias produktkommitté, där främst försäkringsvillkor och förslag till förbättringar diskuteras, och i Agrias skadeprövningsnämnd. Brukshundklubben har även ett avtal med Watercircles Sverige AB för attraktiva sakförsäkringar till våra medlemmar. Många sponsorer har under bidragit med medel till Brukshundklubbens större utåtriktade arrangemang, till exempel mästerskap. Våra distrikt och lokalklubbar har fått värdefullt stöd från myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Vi vill varmt tacka för alla bidrag! Fifty fifty SM-vinnare agility lag large Vassruggens Unja Seljabrekka SM-vinnare i räddning med matte Ann-Marie Melin Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 3

4 Ekonomi Regional och lokal förvaltning Distrikt, lokal- och rasklubbar är egna juridiska personer. Dessa har därmed en egen ekonomisk förvaltning, vilken ligger utanför ramen för denna berättelse. Central förvaltning Förbundets intäkter härrör sig främst från medlemsavgifter, statliga anslag, sponsorintäkter och bidrag. Medlemsavgiften är uppdelad i en förbundsavgift och en lokal avgift. Den lokala avgiften varierar från klubb till klubb. Förbundsavgiften har under varit 300 kronor för medlem bosatt i Sverige, 440 kronor för medlem bosatt utomlands och 0 kronor för familjemedlemskap. För övriga kategorier uttages endast lokal avgift. Ungdomsavgiften för det dubbla medlemskapet används för att täcka kostnaderna för tidningen Brukshunden till denna medlemskategori. Myndigheterna Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anslår medel till Brukshundklubben. Det gäller för verksamhet som försvarsinformation samt rekrytering och utbildning av personal och hundar som kan tjänstgöra inom totalförsvaret. Brukshundklubben har även erhållit bidrag till administration och ledning för förbundets direkta omkostnader för frivilligverksamheten. Medel från samarbetsavtal med olika företag, främst Agria Djurförsäkring AB, ger välkomna tillskott till förbundet. Resultaträkningen visar ett underskott om 457 tusen kronor (kkr) jämfört med ett överskott om 25 kkr. Nedan följer en förklaring av intäkter och kostnader, följt av en förenklad resultaträkning. Det bör observeras att den förenklade resultaträkningen kan skilja sig mot resultaträkningen för koncernen och resultaträkningen för moderbolaget som kommer därefter. Anledningen till detta är att det två sistnämnda även innehåller redovisningen av tjänstehundsverksamheten, vilken inte påverkar förbundets resultat och därmed inte finns med i den förenklade resultaträkningen. Intäkter Medlemsintäkterna har gått 610 kkr under budget och 560 kkr under föregående år. För året budgeterades medlemmar som betalade förbundsavgift, och utfallet blev st per den 31 december. Det rullande medlemskapet gör det dock svårt att exakt följa upp intäkter gentemot budget då medlemsantalet skiftar från månad till månad. Statliga anslag består av ersättning från organisationsbidraget för de administrativa kostnader Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten. Förlagsverksamheten har haft intäkter som har gått nästan kkr över budget och kkr över föregående år. Regelrevideringen, vilken genomfördes från 1 januari, har resulterat i höga intäkter när det gäller försäljning av regelhäften. Intäkterna från sponsorer och samarbetspartners har gått sex kkr under budget och 80 kkr över föregående år. Tidningen Brukshundens intäkter består av annonsförsäljning, ersättning från organisationsbidraget samt prenumerationer. Dessa har gått 360 kkr under budget men 224 kkr under föregående år. Den största anledningen är att ersättningen från tjänstehundsverksamheten för redaktionellt material i tidningen har halverats och antalet sidor därmed minskats. Vidare har vi noterat att annonsförsäljningen försvårats av att många stora aktörer numera använder sig av mediabyråer, vilka till stor del arbetar hårt för att få ut största möjliga marknadsföring till minsta möjliga kostnad. Vidare har noterats att många annonsörer under har minskat sina aktiviteter gällande annonskampanjer. SBK Tävling har under året utökats till att även innehålla bruksprov och IPO. Under året har intäkterna för systemet gått ca kkr över budget och kkr över föregående år. Övriga intäkter har gått ca 500 kkr över budget. Här finns intäkter i form av konferensbidrag från SKK, bidrag från SKK:s landslagsfond, fakturering för deltagande i centrala kurser, fakturering för extra deltagare vid kongress och organisationskonferens samt fakturering till tjänstehundsverksamheten för utvecklingen av den nya hemsidan. 4 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

5 Kostnader Personalkostnader De största kostnaderna för personal är löner, sociala avgifter, premier för kollektiva pensionsförsäkringar, semesterlöner, utbildning och övertidsersättningar. Dessa har gått över budget med 180 kkr och 400 kkr över föregående år. Anledningarna är dels de årliga lönejusteringarna som genomförs enligt kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen, och dels på grund av att en tjänsteman återkommit från barnledighet och behövt få en överlämning från vikarierande tjänsteman. Vidare har extra resurser behövts tas i anspråk för utvecklingen av den nya hemsidan samt inscanning av resultat från mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT), då belastningen stundtals har varit mycket hög. Driftskostnader förbundskansliet I denna post ingår kostnader för lokaler, kontorsutrustning, IT-kostnader samt kostnader för porto, tele- och datakommunikation. Dessa ligger på budget för och har minskat 300 kkr jämfört med föregående år. Organisation Här återfinns kostnader för förbundsstyrelsens möten, organisationskonferens, kongress, valberedning samt förbundsstyrelsens uppdrag. Dessa har under året gått 50 kkr över budget och 50 kkr över föregående år. Förlagsverksamhet Kostnaderna för förlagsverksamheten har gått 630 kkr över budget och lika mycket över föregående år. Detta beror på att de högre intäkterna har genererat högre kostnader i form av kostnader för sålda varor, porto- och hanteringskostnader, vilka är rörliga kostnader. Brukshunden De största kostnaderna för tidningen Brukshunden har under året varit redaktion och grafisk produktion, portokostnader, tryckkostnader och provisioner för annonsförsäljning. Här ingår även kostnader för redaktionsrådet. Kostnaden har gått under budget med ca 140 kkr och ca 20 kkr under föregående år. SBK Tävling Kostnaderna för SBK Tävling består av rörlig ersättning till programutvecklaren, avgift till SKK för hämtning av uppgifter ur SKK:s hunddata, avgifter till DIBS för kortbetalningar, avgifter till Nordea för inlösen av inkomna kortbetalningar samt avgifter till Nordea för utbetalning av anmälningsavgifter till arrangörer. Kostnaderna har kraftigt överstigit budget, vilket är naturligt då även intäkterna har för SBK Tävling har överstigit budget. Avskrivningar Dessa härrör sig till investeringar som har gjorts under den senaste femårsperioden. Huvuddelen av inventarierna skrivs av under en femårsperiod. Under året har investeringar om ca 889 kkr gjorts, vilket ligger ca 110 kkr under vad som budgeterats. Investeringar har främst gjorts när det gäller den nya hemsidan, SBK Tävling samt medlemssystemet Medlem Online. Övriga gemensamma kostnader De största kostnaderna avser moms för fakturering mellan bolagen 825 kkr utskick av medlemsavier 400 kkr, bidrag till SM-arrangörer 170 kkr, ordinarie revision 120 kkr, slutrevision och bokslut 30 kkr, bankkostnader 100 kkr samt företagsförsäkringar 34 kkr. Resterande kostnader består t ex av trycksaker, utbildningsmaterial, annonskostnader samt resor och uppehälle. Totalt har det övriga gemensamma kostnaderna gått kraftigt över budget, vilket dels kan förklaras med en alltför optimistisk budgetering men även av att större delen av kostnaderna för SBK Tävling nuförtiden ligger i aktiebolaget. För att aktiebolaget ska kunna ha tillräckliga likvida medel för att klara denna kostnad och kostnaderna för systemutvecklingen har faktureringen mellan bolagen varit högre än normalt. Momsen på det fakturerade beloppet blir då en merkostnad då denna inte elimineras utan blir en ren kostnad för föreningen. Utskott Utskotten har gått under budget med 609 kkr och ca 575 kkr över föregående år. Finansiella poster De finansiella posterna utgörs främst av ränteintäkter. Balans och resultaträkning På kommande sidor följer en enkel ekonomisk sammanställning för samt en redovisning enligt årsredovisningslagen. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 5

6 Förenklad resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Medlemsintäkter Statliga anslag Förlagsverksamheten Sponsorer & samarbetspartners Brukshunden Adminavg prov & tävling Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Gemensamma kostnader Personal Driftskostnad förbundskansliet Organisation Sponsorer Förlagsverksamheten Brukshunden SBK Tävling Avskrivningar Övriga gemens kostnader Summa gemens kostnader Utskott Utskottet för organisation Utskottet för prov och tävling Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för samhällsnytta Korrigering utskottskostnader Summa utskottskostnader Summa kostnader Operativt resultat Finansiella poster RESULTAT Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

7 Resultaträkning - koncern Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella & immateriella tillgångar Övriga kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året Balansräkning - koncern Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Tillgångar koncern Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg & installationer Summa anläggningstillgångar Omsätttningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 7

8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Föreningskapital Garantifond Balanserad vinst Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling Minnesfonden Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

9 Resultaträkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.). Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året Balansräkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor). Tillgångar Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 9

10 Övr Kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Not Eget kapital 6 Föreningskapital Garantifond Balanserad vinst Lämnade aktieägaretillskott Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling Minnesfonden Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Företaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen, och följer Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras. 10 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

11 Bidrag Bidrag/anslag intäktredovisas i den period när bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget är avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid inbetalning. Fr.o.m. görs periodisering av medlemsavgifter vid bokslut. Ränteintäkter Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippande med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer två, Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-ut-principen, respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av de direkta tillverkningskostnaderna samt skäligt pålägg för indirekta kostnader. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivning tillämpas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget 5 år - Datorer 5 år - Not 1, Personal Medelantalet anställda Varav män Varav män Moderbolaget Sverige % 15,1 21 % Totalt i moderbolaget % 15,1 21 % Dotterföretag Sverige Koncern totalt % 15,1 21 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnad) ( ) ( ) Dotterföretag Koncern totalt Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 11

12 Not 2, Inventarier Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Försäljningar/utrangeringar 0 Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Försäljningar/utrangeringar 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 3, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Återföring nedskrivning placeringar Moderbolaget Ränteintäkter, övriga Återföring nedskrivning placeringar Not 4, Andelar i koncernföretag Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Bokfört värde vid årets slut Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Antal Bokfört Dotterföretag/orgnr/säte andelar i % värde Brukshundservice Sverige AB, % , Stockholm 12 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

13 Not 5, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderbolag Lokalhyra Förutbetald leasing Förutbetald försäkring Brukshunden 2013/ Upplupna bidrag domarkonferenser Övriga poster Not 6, Eget kapital Aktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet uppgår till ( ). Not 7, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderbolag Semesterlöneskuld Sociala avgifter Särskild löneskatt Övriga poster Gill Lantz & Sheepchaser s Einar. SM-vinnare agility large. Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man. SM-vinnare rapport. Karin Daun & Toppborders Snikke. SM-vinnare spår. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 13

14 Organisation Medlemmar Medlemsutvecklingen under har varit negativ. Antalet medlemskap i organisationen har varit st fördelat på personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med 2 procent jämfört med. Distrikt och klubbar Antal distrikt är, liksom, 18 stycken. Under har Forsakars Brukshundklubb bildats i Skånedistriktet och Strömsholms Brukshundklubb har upphört i Västmanlandsdistriktet. Vid utgången av ingår 285 lokalklubbar och 17 rasklubbar i Svenska Brukshundklubbens organisation. Blekinge Karlshamns BK, Karlskrona BK, Olofströms BK, Ronneby BK, Rödeby BK, Sölvesborgs BK (6) Dalarna Avesta BK, Borlänge BK, Falu BK, Gagnef-Floda BK, Hedemora-Säter BK, Ludvika BK, Malung-Sälens BK Mora BK, Nedansiljans BK, Särna-Idre BK (10) Gotland Norra Gotlands BK, Södra Gotlands BK, Visby BK (3) Gävleborg Bollnäs BK, Edsbyns BK, Gävle BK, Hofors BK, Hudiksvalls BK, Järvsö BK, Ljusdals BK, Ockelbo BK, Sandvikens BK, Skutskärs BK, Söderhamns BK, Valbo BK (12) Halland Falkenbergs BK, Laholms BK, Oskarströms BK, SBK:s Halmstad avdelning, Ullareds BK, Varbergs BK (6) Mellannorrland Brunflo BK, Föllinge-Krokom BK, Härnösand BK, Kramfors BK, Matfors BK, Njurunda BK, Ragunda BK, Sollefteå BK, Strömsund BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Västra Härjedalens BK, Västra Medelpads BK, Åre BK, Örnsköldsviks BK, Östersunds BK, Östra Härjedalens BK (17) Närke Askersunds BK, Degerfors BK, Frövi BK, Hallsbergs BK, Knottebo BK, Kopparbergs BK, Kumla BK, Laxå BK, Lindesbergs BK, Nora BK, Örebro BK, Örebro Hundsällskap BK (12) Skaraborg Billinge BK, Falbygdens BK, Gullspång BK, Götene BK, Habo BK, Hjo BK, Karlsborgs BK, Lidköpings BK, Mariestads BK, Mullsjö BK, Skara BK, Skövde BK, Tibro BK, Tidaholms BK, Tomtens BK, Töreboda BK, Vara-Grästorp BK (17) Skåne Bjuvs BK, Burlövs BK, Eslövs BK, Forsakars BK, Göinge-Broby BK, Helsingborg BK, Hässleholm BK, Höganäs BK, Hörby BK, Höör BK, Kristianstads BK, Landskrona BK, Lomma BK, Lunds BK, Markaryds BK, Osby BK, Oxie BK, Råådalens BK, SBK:s Malmöavdelning, Simrishamns BK, Skanör- Falsterbo BK, Skurups BK, Svalövs BK, Svedala BK, Sydöstra Skånes BK, Söderåsens BK, Tollarps BK, Trelleborgs BK, Veberöd BK, Ystads BK, Åhus BK, Åstorps BK, Ängelholms BK, Örkelljunga BK (34) Småland Aneby BK, Eksjö BK, Emmaboda BK, Emådalens BK, Forserums BK, Gislaved Västbo BK, Gnosjö BK, Hultsfred BK, Höglandets BK, Jönköpings BK, Kalmar BK, Lesseboortens BK, Ljungby BK, Mönsterås BK, Njudungs BK, Nybro BK, Nässjö BK, Oskarshamns BK, Saxnäs BK, Skillingaryd Attila BK, Smålandsstenar BK, Sommenbygdens BK, Sävsjö BK, Tingsryds BK, Torsås BK, Tranås BK, Vetlanda BK, Värnamo BK, Växjö BK, Åseda-Lenhovda BK, Älmhult BK, Ölands BK (32) Stockholm Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK:s Stockholmsavdelning, Solna-Sundbybergs BK, Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Waxholms BK, Vällingby BK, Värmdö BK, Österåkers BK (13) Sörmland Botkyrka BK, Eskilstuna BK, Flens BK, Gnesta-Trosa BK, Haninge BK, Hölö-Mörkö BK, Katrineholms BK, Nyköpings BK, Nynäshamns BK, Oxelösunds BK, Strängnäs BK, Södertälje BK (12) Uppland Bro-Håbo BK, Enköpings BK, Heby BK, Häverö BK, Knivsta BK, Märsta-Sigtuna BK, Olandstraktens BK, Roslagens BK, Tierp BK, Uppsala BK, Vallentuna BK, Väsby BK, Östhammar BK (13) Värmland-Dal Arvika BK, Bengtsfors BK, Eds BK, Filipstads BK, Forshaga BK, Grums BK, Hagfors BK, Hammarö BK, 14 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

15 Hällefors BK, Karlskoga BK, Karlstad BK, Kils BK, Kristinehamns BK, Melleruds BK, Munkfors BK, Sunne BK, Säffle BK, Torsby BK, Åmåls BK, Årjängs BK (20) Västmanland Arboga BK, Fagersta BK, Hallstahammar BK, Kungsörs BK, Köpings BK, Sala BK, Skultuna BK, Surahammars BK, Västerås BK (9) Västra Ale BK, Alingsås BK, Angereds BK, Bollebygds BK, Borås BK, Elfsborgs BK, Färgelanda BK, Göteborg- Mölndals BK, Herrljunga BK, Kind BK, Kungsbacka BK, Kungälvs BK, Lerums BK, Lilla Edets BK, Lysekils BK, Marks BK, Munkedals BK, Orust BK, Partille BK, Råhagens BK, SBK:s Göteborgsavdelning, Stenungsunds BK, Strömstads BK, Tanums BK, Tjörns BK, Torslanda-Öckerö BK, Trollhättans BK, Uddevalla BK, Ulricehamns BK, Vänersborgs BK (30) Östergötland Boxholms BK, Finspång BK, Gamleby BK, Kinda BK, Linköpings BK, Mjölby BK, Motala BK, Norrköpings BK, Söderköpings BK, Vadstena BK, Valdemarsvik BK, Vimmerby BK, Västerviks BK (13) Övre Norrland Arjeplog BK, Arvidsjaurs BK, Bodens BK, Haparanda BK, Holmsund BK, Jokkmokk BK, Kalix BK, Kiruna BK, Lappmarkens BK, Luleå BK, Lycksele BK, Malmen BK, Malå BK, Nordmalings BK, Norsjö BK, Piteå BK, Skellefteå BK, Sorsele BK, Storuman BK, Umeå BK, Vilhelmina BK, Vännäs BK, Åbyn- Byske BK, Åsele BK, Älvsby BK, Överkalix BK (26) Rasklubbar (17 st) Svenska Australian Cattledogklubben Svenska Australian Shepherdklubben Svenska Beauceronklubben Rasklubben för Belgiska Vallhundar Svenska Bouvier des Flandresklubben Svenska Boxerklubben Svenska Briardklubben Svenska Collieklubben Svenska Dobermannklubben Rasklubben för Hollandse Herdershond Svenska Hovawartklubben Svenska Kelpieklubben Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Rottweilerklubben Svenska Schäferhundklubben Svart Terrierklubben Vit Herdehundklubb Verksamhetsstatistik Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt genomför verksamhet av skiftande slag. Verksamhetsstatistiken rapporteras till förbundet och ska återspegla denna verksamhet, men tar endast upp den typ av verksamhet som är relativt allmängiltig. Trots nytt system för inrapportering och vissa åtkomstproblem har alla distrikt och rasklubbar samt större delen av lokalklubbarna svarat. Det är det bästa resultatet hittills och vi tackar alla som bidragit med att få en rättvis bild av Svenska Brukshundklubbens samlade verksamhet. Arko van de Wolfsklauw, Towa Lindh SM-vinnare i skydd Yvonne Svensson & Lövlunds Knut Vinnare i försvarsmaktsmästerskapen Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 15

16 Lokal verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Antal som ej fått plats Hundägarutbildning, genomförda utbildning Valp- allmänlydnadskurs Steg 1 Allmänlydnadsinstruktör Steg 2 Instruktör Rasutveckling, genomförda tester MH Korningens mentaldel Korningens exteriördel Grenspecifika utbildningar Grundkurs agility Fortsättningskurs agility Tävlingskurs agility Grundkurs rallylydnad Fortsättningskurs rallylydnad Tävlingskurs bruksprov Tävlingskurs lydnadsprov Ekonomi Total omsättning lokalklubbar kr kr kr Övrigt Lokalklubbar med draghundsverksamhet Lokalklubbar som marknadsfört sig i media Lokalklubbar med speciella aktiviteter för funktionärer Lokalklubbar med aktiviteter för allmän medlemsvård Regional verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Tävlingsfunktionärer, genomförd utbildning Domare bruksprov Tävlingsledare bruksprov Tävlingssekreterare Skyddsfiguranter IPO/BHP-figuranter Domare lydnadsprov Tävlingsledare lydnadsprov Rasutveckling Distrikt som arrangerat symposium inom rasutveckling Distrikt med utbildning för utställningsarrangörer Ekonomi Total omsättning distrikt Övrigt Distrikt som marknadsfört sig i media 6 1 5

17 Rasklubbsverksamhet verksamhetsstatistik Funktionärsutbildning, genomförd utbildning Uppfödarutbildning Figuranter IPO/BHP Tävlingar och prov Antal IPO/BHP som arrangerats av rasklubbar Antal lydnadstävlingar som arrangerats av rasklubbar Antal rasklubbsmästerskap som arrangerats Inofficiella arrangemang Rasklubbar som arrangerat inofficiella utställningar Avels-/uppfödarverksamhet Rasklubbar som lämnat råd i avelsfrågor till uppfödare och hundägare Rasklubbar som haft valphänvisning till hundägare/ blivande hundägare Rasklubbar som har särskild kommitté för uppfödarverksamhet Registerverksamhet Rasklubbar som under året fört avelsregister Rasklubbar som har särskild person eller kommitté för registerverksamheten Ekonomi Total omsättning rasklubbar Övrigt Rasklubbar som marknadsfört sig i media Rasklubbar som har medlemsblad Jycklarna SM-vinnare agility lag small Jannie Abelsson-Svensson SM-vinnare agility small Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 17

18 Förbundsstyrelse Rolf Weiffert förbundsordförande Anders Dahlstedt 1:e vice ordförande Tomas Knuutila 2:e vice ordförande Jenny Stenberg skattmästare Nina Christoffersson ledamot Anders Ekholm ledamot Barbro Olsson ledamot Katinka Ryttse ledamot Maritha Östlund- Holmsten ledamot Ragnar Bergståhl suppleant Dag Brück suppleant Ulrika Paulin Suppleant Sammanträden Under året har förbundsstyrelsen (FS) haft tio protokollförda sammanträden och verkställande utskottet (VU) sju stycken. Generalsekreterare har varit Peter Rimsby. Förbundskansliet har haft 16 anställda medarbetare. Utskott Verkställande utskottet Utskottet för organisation Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för prov och tävling Utskottet för samhällsnytta Peter Rimsby generalsekreterare Verkställande utskottets (VU) ledamöter Rolf Weiffert, Anders Dahlstedt, Tomas Knuutila och Jenny Stenberg. 18 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

19 FS arbets- & styrgrupper AG Historik Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande, Staffan Nordin (Sollentuna) (fr.o.m ). AG IPO nordic style Staffan Nordin (Sollentuna) sammankallande, Anders Ekholm (Eskilstuna). AG Medlemsutveckling Jenny Stenberg (Nymölla), Annika Sällvik (Staffanstorp), Ragnar Bergståhl (Skärholmen), Peter Rimsby (GS). AG SBK-raser Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp), Barbro Olsson (Kopparberg). SG IPO VM 2014 Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Ionie Oskarson (Fjärås), Göran Wessman (Lund), Peter Rimsby (GS) samt Brith Andersson (SKK). Adjungerad Jenny Stenberg (Nymölla). AG Agilityns framtid T.o.m. dec : Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga). Fr. o.m. dec : Per-Inge Johansson (SKK) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga), Kenth Svartberg (Alunda). SG Kommersiell verksamhet Tomas Knuutila (Nacka) sammankallande, Jenny Stenberg (Nymölla), Peter Rimsby (GS). Organisationskonferens Konferens för distriktens och rasklubbarnas ordförande hölls 4-5 februari på Scandic Star Hotel i Sollentuna, med gemensamma programpunkter med den årliga utbildningskonferensen för tjänstehund, som genomfördes samma helg detta år. Där deltog även förbundsstyrelsen, representanter för förbundsstyrelsens utskott, valberedningen, AG Ungdom och representanter från tidningen Brukshundens redaktion. Kongress Kongressen, Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ, samlades den maj på Scandic Star Hotel i Sollentuna. Antal kongressdelegater var 71. Utöver behandling av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget behandlades även fem motioner och ett förslag från FS gällande normalstadgar för klubbar som inte implementerat dessa inom beslutad tidsram. Delegaterna deltog även i ett antal workshops. Representation Svenska Brukshundklubben har under året varit representerad i följande organisationer: Agrias Produktkommitté, smådjur Peter Rimsby (GS), Katarina Swahn (FK), suppleant Agrias Skadeprövningsnämnd, smådjur Peter Rimsby (GS), Yvonne Brink (FK), suppleant Folk och Försvar Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Samverkande Organisationer (SVO) Peter Rimsby (GS) Svenskt Friluftsliv Anne-Marie Folkesson (FK) Sveriges Hundungdom Jenny Stenberg Watercircles Sanna Ameln (FK) Revisorer Ordinarie revisorer under året har varit auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Lars-Olof Thellner (Knivsta). Revisorssuppleanter har varit auktoriserade revisorn Peter Olofson (Stockholm) och Klas Nordblom (Karlstad). Valberedning Valberedningen har under året bestått av Rolf-Göran Asplund (Hörnefors) sammankallande, Iréne Karlsson (Hjo), Åsa Lind (Malmköping), Malin Johansson (Lindesberg) och Michael Hanson (Fjälkinge). Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 19

20 Förbundsstyrelsens kongressuppföljning mål Förbundsstyrelsen och dess utskott har genomfört ett stort antal aktiviteter för att arbeta mot de av kongressen uppsatta målen. En redovisning av dessa aktiviteter inom respektive utskott redovisas i utskottens redovisningar på följande sidor. Förbundsstyrelsens kongressuppföljning uppdrag Redovisning över de uppdrag som förbundsstyrelsen fått av kongressen. 21 kongressen Kongressen FS förslag nr 8 gällande rallylydnadsregler Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att besluta om rallylydnadsregler under provperioden , för att därefter följa ordinarie regelrevideringar. Uppföljning Förbundsstyren har vid sitt sammanträde 1 mars 2013 beslutat att godkänna reviderade regler för rallylydnad, vilka ska gälla från 1 januari kongressen Förbundsstyrelsens förslag om beslut om nya normalstadgar för klubbar vilka inte implementerat dessa inom beslutad tidsram Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att fastställa nya stadgar för de lokalklubbar och rasklubbar vars stadgar ännu inte var fastställda. Förbundet kommer vid detta beslut att besluta om namn, säte och antal styrelseledamöter och suppleanter. Uppföljning Implementeringen genomfördes genom utskick av stadgar till berörda klubbar 26 oktober. 20 kongressen Motion nr 1 och 2 angående agility Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att till kongressen 2013 komma med ett förslag på en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa. Uppföljning Förbundsstyrelsen presenterar till kongressen 2013 förslag om agilityns framtid. Svenska agilitylandslaget foto: elmertoft-foto.se 20 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016-11-25 Dnr 9.2-1937/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Ale kommun 50 000 Alingsås kommun

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder Om Din Rätts enkät Enkäten sändes ut till den högst ansvariga tjänstemannen vid socialkontoret på Sveriges 290 kommuner. 196 kommuner har svarat på hela, eller delar av, enkäten en svarsfrekvens på 66

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123

Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 Kommunkod Kommun Andel Anställda % 0114 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 16% 0115 VALLENTUNA KOMMUN 28% 0117 ÖSTERÅKERS KOMMUN 32% 0120 VÄRMDÖ KOMMUN 31% 0123 JÄRFÄLLA KOMMUN 20% 0125 EKERÖ KOMMUN 26% 0126 HUDDINGE

Läs mer

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

ORGNR HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM 2120001439 ALE KOMMUN 7300000 kr 2120001553 ALINGSÅS KOMMUN 10700000 kr 2120000639 ALVESTA KOMMUN 5100000 kr 2120000498 ANEBY KOMMUN 1400000 kr 2120002122 ARBOGA KOMMUN 3850000 kr 2120002668 ARJEPLOGS

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva

Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Beviljade medel ansökan 2 yrkesvux + sfi och sva Huvudsökande kommun UDDEVALLA KOMMUN ESKILSTUNA KOMMUN HÄLLEFORS KOMMUN PITEÅ KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN SOLNA KOMMUN BENGTSFORS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Rekvirerade medel Lärarlönelyftet hösten 2016 ORGANISATIONS- NUMMER. BEGÄRT BELOPP (tusentals kronor) HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM

Rekvirerade medel Lärarlönelyftet hösten 2016 ORGANISATIONS- NUMMER. BEGÄRT BELOPP (tusentals kronor) HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM NUMMER HUVUDMANNENS NAMN STOCKHOLMS LÄN 240 897 000 kr 253 900 000 kr 2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 3 326 000 kr 3 500 000 kr 2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 4 231 000 kr 4 275 000 kr 2120002890 ÖSTERÅKERS

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017-01-12 Dnr 9.2-19535/2016 1(8) Regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Kommun Rekvirerat belopp (kronor)

Läs mer

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP

Beviljade medel Lärarlönelyftet våren (8) ORGANISATIONS- NUMMER HUVUDMANNENS NAMN BIDRAGSRAM BESLUTAT BELOPP 1 (8) STOCKHOLMS LÄN 253 900 000 kr 238 782 795 kr 2120000019 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 3 500 000 kr 3 449 804 kr 2120000027 VALLENTUNA KOMMUN 4 275 000 kr 4 111 104 kr 2120002890 ÖSTERÅKERS KOMMUN 4 800 000

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bästa Förskolekommun 2015

Bästa Förskolekommun 2015 Bästa Förskolekommun 2015 Kommun Bästa förskolekommun Bästa förskolekommun 2014 Ale kommun 265 268 Alingsås kommun 203 222 Alvesta kommun 149 61 Aneby kommun 6 8 Arboga kommun 130 144 Arjeplogs kommun

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer