Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben

2 Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december st fördelat på personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med två procent jämfört med. Trots detta har organisationen genomfört ett stort antal aktiviteter, men det ekonomiska resultatet slutade med ett sämre resultat än vad som budgeterats. års kongress ägde rum på Scandic Star Hotel i Sollentuna där 71 delegater deltog. Vid kongressen behandlades ett antal viktiga frågor och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen har haft glädjen att under året dela ut 55 förtjänsttecken i guld, 86 i silver och 181 i brons till förtjänstfulla medlemmar inom organisationen. Tre personer har tilldelats förtjänstmedalj. Under året har tio lärare i allmänlydnad examinerats. Vidare har utskottet för hundägarutbildning påbörjat en utbildning för lärare i allmänlydnad med 16 deltagare, en utbildning för lärare i bruks och lydnad med åtta deltagare och en agilitylärarutbildning med sex deltagare. Utskottet har vidare arbetat med att planera kommande arrangemang i form av utvecklingskurser, seminarier och symposier som syftar till att inspirera och kompetensutveckla alla som är aktiva inom hundägarutbildningen. Totalt har hundar mentalbeskrivits under året, varav st är av brukshundsras. Antalet mentalbeskrivna hundar av brukshundsras har därmed minskat med 15 st. Utskottet för avel och hälsa genomförde i juli månad den första kursen för utbildning av valpbeskrivare, och en andra kurs genomfördes i slutet av året. Vidare har utskottet bland annat genomfört en mentaltestdomarkonferens, en RAS/ RUS-konferens, en exteriördomarkonferens samt en konferens för rasklubbar och AG SBK-raser. Under har 127 nya ekipage tillförts Hemvärnet och 16 räddningshundsekipage har godkänts. Totalt har 128 funktionskontroller för patrullhundar genomförts. Försvarsmaktsgruppen genomförde sin utbildningskonferens i början av februari, vilken detta år var sammanslagen med förbundets organisationskonferens. Utskottet för prov och tävling har genomfört en rallylydnadskonferens med 22 deltagare mars, en bruksdomarkonferens med 39 deltagare oktober, en lydnadsdomarkonferens med 29 deltagare november och en IPO-domarkonferens med 45 deltagare november samt en distriktskonferens i agility med 38 deltagare 1-2 december. I agilityverksamheten har antalet individuella tävlingsstarter ökat från st år till st. Antalet lagstarter ökade från st till st. Lydnadsproven minskade med 160 starter och uppgick under till st. Antal starter i bruksprov har minskat med totalt starter, exkl. appellklass. Utskottet för organisation har under året påbörjat projektet med att införa föreningscoacher. En konferens har genomförts där arbetet kring föreningscoacher fastställdes, och i december togs en behovsanalys fram från vilken en väl fungerande struktur för utbildning av dessa har arbetats fram. Som synes har aktiviteten under året varit hög, och ännu fler aktiviteter finns redovisade längre fram i verksamhetsberättelsen. Peter Rimsby generalsekreterare Foto på framsidan: Teamwork Viva La Vida Magica Vilja, Fotograf: Håkan Sehlin 2 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

3 Samarbeten - myndigheter, organisationer & företag Svenska Brukshundklubben har nära kontakt med myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Samarbete med omvärlden är viktigt för att upprätthålla det förtroende som Brukshundklubben har och för att öka förståelsen för våra verksamheter. Brukshundklubben är ansluten till paraplyorganisationen Svenska Kennelklubben (SKK) och är deras största specialklubb. Vi har ett nära samarbete med SKK i frågor kring hund, organisation och vår ställning som Sveriges största utbildare av hundägare. Sveriges Hundungdom (SHU) är SKK-organisationens ungdomsförbund. Tack vare det dubbla medlemskapet som SHU erbjuder väljer många ungdomar Brukshundklubben som sin specialklubb. Samarbetet mellan ungdomsförbundet och Brukshundklubben regleras genom ett samarbetsavtal. Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) bedriver hundkörning i tävlingsform. SDSF har ett samarbetsavtal med Brukshundklubben där vi stödjer SDSF ekonomiskt då våra medlemmar deltar i deras verksamhet. SDSF ansvarar för tävlingsverksamheten och Brukshundklubben för meriteringen av hundarna. Utbildning av tjänstehundar till totalförsvaret sker i nära samarbete med representanter för Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Försvarsmaktens hundtjänstenhet, flottiljer, militärdistriktsgrupper och räddningsskolor har givit ett mycket värdefullt stöd till vår tjänstehundsverksamhet. Brukshundklubben är en bland flera frivilliga försvarsorganisationer. Brukshundklubben är medlemmar i Centralförbundet Folk och Försvar och i den internationella räddningshundsorganisationen, Internationale Rettungshundeorganisation (IRO). Brukshundklubben är medlem i Studiefrämjandet och har stora möjligheter att genomföra sin utbildning i en folkbildningsinriktad anda. Vi är, när det gäller antal studiecirklar och antal deltagare, en av de största medlemmarna inom Studiefrämjandet. Vi har ett centralt samarbetsavtal där de viktigaste områdena gäller utbildningar för våra handledare, instruktörer, lärare och funktionärer. Brukshundklubben har samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring AB med bland annat medlemsrabatter på hundförsäkringar. Avtalet gäller till och med 2014 och ger ersättning till förbundet för förebyggande utbildningsinsatser, landslagsdräkter, stipendier med mera. Vi har en representant i Agrias produktkommitté, där främst försäkringsvillkor och förslag till förbättringar diskuteras, och i Agrias skadeprövningsnämnd. Brukshundklubben har även ett avtal med Watercircles Sverige AB för attraktiva sakförsäkringar till våra medlemmar. Många sponsorer har under bidragit med medel till Brukshundklubbens större utåtriktade arrangemang, till exempel mästerskap. Våra distrikt och lokalklubbar har fått värdefullt stöd från myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer. Vi vill varmt tacka för alla bidrag! Fifty fifty SM-vinnare agility lag large Vassruggens Unja Seljabrekka SM-vinnare i räddning med matte Ann-Marie Melin Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 3

4 Ekonomi Regional och lokal förvaltning Distrikt, lokal- och rasklubbar är egna juridiska personer. Dessa har därmed en egen ekonomisk förvaltning, vilken ligger utanför ramen för denna berättelse. Central förvaltning Förbundets intäkter härrör sig främst från medlemsavgifter, statliga anslag, sponsorintäkter och bidrag. Medlemsavgiften är uppdelad i en förbundsavgift och en lokal avgift. Den lokala avgiften varierar från klubb till klubb. Förbundsavgiften har under varit 300 kronor för medlem bosatt i Sverige, 440 kronor för medlem bosatt utomlands och 0 kronor för familjemedlemskap. För övriga kategorier uttages endast lokal avgift. Ungdomsavgiften för det dubbla medlemskapet används för att täcka kostnaderna för tidningen Brukshunden till denna medlemskategori. Myndigheterna Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anslår medel till Brukshundklubben. Det gäller för verksamhet som försvarsinformation samt rekrytering och utbildning av personal och hundar som kan tjänstgöra inom totalförsvaret. Brukshundklubben har även erhållit bidrag till administration och ledning för förbundets direkta omkostnader för frivilligverksamheten. Medel från samarbetsavtal med olika företag, främst Agria Djurförsäkring AB, ger välkomna tillskott till förbundet. Resultaträkningen visar ett underskott om 457 tusen kronor (kkr) jämfört med ett överskott om 25 kkr. Nedan följer en förklaring av intäkter och kostnader, följt av en förenklad resultaträkning. Det bör observeras att den förenklade resultaträkningen kan skilja sig mot resultaträkningen för koncernen och resultaträkningen för moderbolaget som kommer därefter. Anledningen till detta är att det två sistnämnda även innehåller redovisningen av tjänstehundsverksamheten, vilken inte påverkar förbundets resultat och därmed inte finns med i den förenklade resultaträkningen. Intäkter Medlemsintäkterna har gått 610 kkr under budget och 560 kkr under föregående år. För året budgeterades medlemmar som betalade förbundsavgift, och utfallet blev st per den 31 december. Det rullande medlemskapet gör det dock svårt att exakt följa upp intäkter gentemot budget då medlemsantalet skiftar från månad till månad. Statliga anslag består av ersättning från organisationsbidraget för de administrativa kostnader Brukshundklubben har för att driva tjänstehundsverksamheten. Förlagsverksamheten har haft intäkter som har gått nästan kkr över budget och kkr över föregående år. Regelrevideringen, vilken genomfördes från 1 januari, har resulterat i höga intäkter när det gäller försäljning av regelhäften. Intäkterna från sponsorer och samarbetspartners har gått sex kkr under budget och 80 kkr över föregående år. Tidningen Brukshundens intäkter består av annonsförsäljning, ersättning från organisationsbidraget samt prenumerationer. Dessa har gått 360 kkr under budget men 224 kkr under föregående år. Den största anledningen är att ersättningen från tjänstehundsverksamheten för redaktionellt material i tidningen har halverats och antalet sidor därmed minskats. Vidare har vi noterat att annonsförsäljningen försvårats av att många stora aktörer numera använder sig av mediabyråer, vilka till stor del arbetar hårt för att få ut största möjliga marknadsföring till minsta möjliga kostnad. Vidare har noterats att många annonsörer under har minskat sina aktiviteter gällande annonskampanjer. SBK Tävling har under året utökats till att även innehålla bruksprov och IPO. Under året har intäkterna för systemet gått ca kkr över budget och kkr över föregående år. Övriga intäkter har gått ca 500 kkr över budget. Här finns intäkter i form av konferensbidrag från SKK, bidrag från SKK:s landslagsfond, fakturering för deltagande i centrala kurser, fakturering för extra deltagare vid kongress och organisationskonferens samt fakturering till tjänstehundsverksamheten för utvecklingen av den nya hemsidan. 4 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

5 Kostnader Personalkostnader De största kostnaderna för personal är löner, sociala avgifter, premier för kollektiva pensionsförsäkringar, semesterlöner, utbildning och övertidsersättningar. Dessa har gått över budget med 180 kkr och 400 kkr över föregående år. Anledningarna är dels de årliga lönejusteringarna som genomförs enligt kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen, och dels på grund av att en tjänsteman återkommit från barnledighet och behövt få en överlämning från vikarierande tjänsteman. Vidare har extra resurser behövts tas i anspråk för utvecklingen av den nya hemsidan samt inscanning av resultat från mentalbeskrivning hund (MH) och mentaltest (MT), då belastningen stundtals har varit mycket hög. Driftskostnader förbundskansliet I denna post ingår kostnader för lokaler, kontorsutrustning, IT-kostnader samt kostnader för porto, tele- och datakommunikation. Dessa ligger på budget för och har minskat 300 kkr jämfört med föregående år. Organisation Här återfinns kostnader för förbundsstyrelsens möten, organisationskonferens, kongress, valberedning samt förbundsstyrelsens uppdrag. Dessa har under året gått 50 kkr över budget och 50 kkr över föregående år. Förlagsverksamhet Kostnaderna för förlagsverksamheten har gått 630 kkr över budget och lika mycket över föregående år. Detta beror på att de högre intäkterna har genererat högre kostnader i form av kostnader för sålda varor, porto- och hanteringskostnader, vilka är rörliga kostnader. Brukshunden De största kostnaderna för tidningen Brukshunden har under året varit redaktion och grafisk produktion, portokostnader, tryckkostnader och provisioner för annonsförsäljning. Här ingår även kostnader för redaktionsrådet. Kostnaden har gått under budget med ca 140 kkr och ca 20 kkr under föregående år. SBK Tävling Kostnaderna för SBK Tävling består av rörlig ersättning till programutvecklaren, avgift till SKK för hämtning av uppgifter ur SKK:s hunddata, avgifter till DIBS för kortbetalningar, avgifter till Nordea för inlösen av inkomna kortbetalningar samt avgifter till Nordea för utbetalning av anmälningsavgifter till arrangörer. Kostnaderna har kraftigt överstigit budget, vilket är naturligt då även intäkterna har för SBK Tävling har överstigit budget. Avskrivningar Dessa härrör sig till investeringar som har gjorts under den senaste femårsperioden. Huvuddelen av inventarierna skrivs av under en femårsperiod. Under året har investeringar om ca 889 kkr gjorts, vilket ligger ca 110 kkr under vad som budgeterats. Investeringar har främst gjorts när det gäller den nya hemsidan, SBK Tävling samt medlemssystemet Medlem Online. Övriga gemensamma kostnader De största kostnaderna avser moms för fakturering mellan bolagen 825 kkr utskick av medlemsavier 400 kkr, bidrag till SM-arrangörer 170 kkr, ordinarie revision 120 kkr, slutrevision och bokslut 30 kkr, bankkostnader 100 kkr samt företagsförsäkringar 34 kkr. Resterande kostnader består t ex av trycksaker, utbildningsmaterial, annonskostnader samt resor och uppehälle. Totalt har det övriga gemensamma kostnaderna gått kraftigt över budget, vilket dels kan förklaras med en alltför optimistisk budgetering men även av att större delen av kostnaderna för SBK Tävling nuförtiden ligger i aktiebolaget. För att aktiebolaget ska kunna ha tillräckliga likvida medel för att klara denna kostnad och kostnaderna för systemutvecklingen har faktureringen mellan bolagen varit högre än normalt. Momsen på det fakturerade beloppet blir då en merkostnad då denna inte elimineras utan blir en ren kostnad för föreningen. Utskott Utskotten har gått under budget med 609 kkr och ca 575 kkr över föregående år. Finansiella poster De finansiella posterna utgörs främst av ränteintäkter. Balans och resultaträkning På kommande sidor följer en enkel ekonomisk sammanställning för samt en redovisning enligt årsredovisningslagen. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 5

6 Förenklad resultaträkning Utfall Budget Utfall Budget Intäkter Medlemsintäkter Statliga anslag Förlagsverksamheten Sponsorer & samarbetspartners Brukshunden Adminavg prov & tävling Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Gemensamma kostnader Personal Driftskostnad förbundskansliet Organisation Sponsorer Förlagsverksamheten Brukshunden SBK Tävling Avskrivningar Övriga gemens kostnader Summa gemens kostnader Utskott Utskottet för organisation Utskottet för prov och tävling Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för samhällsnytta Korrigering utskottskostnader Summa utskottskostnader Summa kostnader Operativt resultat Finansiella poster RESULTAT Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

7 Resultaträkning - koncern Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella & immateriella tillgångar Övriga kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året Balansräkning - koncern Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.) Tillgångar koncern Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg & installationer Summa anläggningstillgångar Omsätttningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 7

8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Föreningskapital Garantifond Balanserad vinst Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling Minnesfonden Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

9 Resultaträkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor.). Not Intäkter Nettoomsättning Medlemsavgifter Anslag Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Fördelning av årets resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året Balansräkning - moderföretag Svenska Brukshundklubben Organisationsnummer (Samtliga siffror är angivna i kronor). Tillgångar Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 9

10 Övr Kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Not Eget kapital 6 Föreningskapital Garantifond Balanserad vinst Lämnade aktieägaretillskott Årets resultat efter fördelning Ändamålsbestämda medel Fond SBK Agria kompetensutveckling Minnesfonden Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER Ställda säkerheter Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Företaget tillämpar den EU-anpassade årsredovisningslagen, och följer Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras. 10 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

11 Bidrag Bidrag/anslag intäktredovisas i den period när bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget är avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid inbetalning. Fr.o.m. görs periodisering av medlemsavgifter vid bokslut. Ränteintäkter Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippande med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nummer två, Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den så kallade först-ut-principen, respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av de direkta tillverkningskostnaderna samt skäligt pålägg för indirekta kostnader. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivning tillämpas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget 5 år - Datorer 5 år - Not 1, Personal Medelantalet anställda Varav män Varav män Moderbolaget Sverige % 15,1 21 % Totalt i moderbolaget % 15,1 21 % Dotterföretag Sverige Koncern totalt % 15,1 21 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderbolaget (varav pensionskostnad) ( ) ( ) Dotterföretag Koncern totalt Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 11

12 Not 2, Inventarier Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Försäljningar/utrangeringar 0 Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Försäljningar/utrangeringar 0 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 3, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Återföring nedskrivning placeringar Moderbolaget Ränteintäkter, övriga Återföring nedskrivning placeringar Not 4, Andelar i koncernföretag Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Bokfört värde vid årets slut Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Antal Antal Bokfört Dotterföretag/orgnr/säte andelar i % värde Brukshundservice Sverige AB, % , Stockholm 12 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

13 Not 5, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderbolag Lokalhyra Förutbetald leasing Förutbetald försäkring Brukshunden 2013/ Upplupna bidrag domarkonferenser Övriga poster Not 6, Eget kapital Aktieägartillskott med villkorlig återbetalningsskyldighet uppgår till ( ). Not 7, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderbolag Semesterlöneskuld Sociala avgifter Särskild löneskatt Övriga poster Gill Lantz & Sheepchaser s Einar. SM-vinnare agility large. Torbjörn Johnsson & Hinnareds X-man. SM-vinnare rapport. Karin Daun & Toppborders Snikke. SM-vinnare spår. Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 13

14 Organisation Medlemmar Medlemsutvecklingen under har varit negativ. Antalet medlemskap i organisationen har varit st fördelat på personer. Antalet medlemskap har därmed minskat med 2 procent jämfört med. Distrikt och klubbar Antal distrikt är, liksom, 18 stycken. Under har Forsakars Brukshundklubb bildats i Skånedistriktet och Strömsholms Brukshundklubb har upphört i Västmanlandsdistriktet. Vid utgången av ingår 285 lokalklubbar och 17 rasklubbar i Svenska Brukshundklubbens organisation. Blekinge Karlshamns BK, Karlskrona BK, Olofströms BK, Ronneby BK, Rödeby BK, Sölvesborgs BK (6) Dalarna Avesta BK, Borlänge BK, Falu BK, Gagnef-Floda BK, Hedemora-Säter BK, Ludvika BK, Malung-Sälens BK Mora BK, Nedansiljans BK, Särna-Idre BK (10) Gotland Norra Gotlands BK, Södra Gotlands BK, Visby BK (3) Gävleborg Bollnäs BK, Edsbyns BK, Gävle BK, Hofors BK, Hudiksvalls BK, Järvsö BK, Ljusdals BK, Ockelbo BK, Sandvikens BK, Skutskärs BK, Söderhamns BK, Valbo BK (12) Halland Falkenbergs BK, Laholms BK, Oskarströms BK, SBK:s Halmstad avdelning, Ullareds BK, Varbergs BK (6) Mellannorrland Brunflo BK, Föllinge-Krokom BK, Härnösand BK, Kramfors BK, Matfors BK, Njurunda BK, Ragunda BK, Sollefteå BK, Strömsund BK, Sundsvalls BK, Timrå BK, Västra Härjedalens BK, Västra Medelpads BK, Åre BK, Örnsköldsviks BK, Östersunds BK, Östra Härjedalens BK (17) Närke Askersunds BK, Degerfors BK, Frövi BK, Hallsbergs BK, Knottebo BK, Kopparbergs BK, Kumla BK, Laxå BK, Lindesbergs BK, Nora BK, Örebro BK, Örebro Hundsällskap BK (12) Skaraborg Billinge BK, Falbygdens BK, Gullspång BK, Götene BK, Habo BK, Hjo BK, Karlsborgs BK, Lidköpings BK, Mariestads BK, Mullsjö BK, Skara BK, Skövde BK, Tibro BK, Tidaholms BK, Tomtens BK, Töreboda BK, Vara-Grästorp BK (17) Skåne Bjuvs BK, Burlövs BK, Eslövs BK, Forsakars BK, Göinge-Broby BK, Helsingborg BK, Hässleholm BK, Höganäs BK, Hörby BK, Höör BK, Kristianstads BK, Landskrona BK, Lomma BK, Lunds BK, Markaryds BK, Osby BK, Oxie BK, Råådalens BK, SBK:s Malmöavdelning, Simrishamns BK, Skanör- Falsterbo BK, Skurups BK, Svalövs BK, Svedala BK, Sydöstra Skånes BK, Söderåsens BK, Tollarps BK, Trelleborgs BK, Veberöd BK, Ystads BK, Åhus BK, Åstorps BK, Ängelholms BK, Örkelljunga BK (34) Småland Aneby BK, Eksjö BK, Emmaboda BK, Emådalens BK, Forserums BK, Gislaved Västbo BK, Gnosjö BK, Hultsfred BK, Höglandets BK, Jönköpings BK, Kalmar BK, Lesseboortens BK, Ljungby BK, Mönsterås BK, Njudungs BK, Nybro BK, Nässjö BK, Oskarshamns BK, Saxnäs BK, Skillingaryd Attila BK, Smålandsstenar BK, Sommenbygdens BK, Sävsjö BK, Tingsryds BK, Torsås BK, Tranås BK, Vetlanda BK, Värnamo BK, Växjö BK, Åseda-Lenhovda BK, Älmhult BK, Ölands BK (32) Stockholm Danderyd-Täby BK, Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK:s Stockholmsavdelning, Solna-Sundbybergs BK, Stockholms Södra BK, Tyresö BK, Waxholms BK, Vällingby BK, Värmdö BK, Österåkers BK (13) Sörmland Botkyrka BK, Eskilstuna BK, Flens BK, Gnesta-Trosa BK, Haninge BK, Hölö-Mörkö BK, Katrineholms BK, Nyköpings BK, Nynäshamns BK, Oxelösunds BK, Strängnäs BK, Södertälje BK (12) Uppland Bro-Håbo BK, Enköpings BK, Heby BK, Häverö BK, Knivsta BK, Märsta-Sigtuna BK, Olandstraktens BK, Roslagens BK, Tierp BK, Uppsala BK, Vallentuna BK, Väsby BK, Östhammar BK (13) Värmland-Dal Arvika BK, Bengtsfors BK, Eds BK, Filipstads BK, Forshaga BK, Grums BK, Hagfors BK, Hammarö BK, 14 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

15 Hällefors BK, Karlskoga BK, Karlstad BK, Kils BK, Kristinehamns BK, Melleruds BK, Munkfors BK, Sunne BK, Säffle BK, Torsby BK, Åmåls BK, Årjängs BK (20) Västmanland Arboga BK, Fagersta BK, Hallstahammar BK, Kungsörs BK, Köpings BK, Sala BK, Skultuna BK, Surahammars BK, Västerås BK (9) Västra Ale BK, Alingsås BK, Angereds BK, Bollebygds BK, Borås BK, Elfsborgs BK, Färgelanda BK, Göteborg- Mölndals BK, Herrljunga BK, Kind BK, Kungsbacka BK, Kungälvs BK, Lerums BK, Lilla Edets BK, Lysekils BK, Marks BK, Munkedals BK, Orust BK, Partille BK, Råhagens BK, SBK:s Göteborgsavdelning, Stenungsunds BK, Strömstads BK, Tanums BK, Tjörns BK, Torslanda-Öckerö BK, Trollhättans BK, Uddevalla BK, Ulricehamns BK, Vänersborgs BK (30) Östergötland Boxholms BK, Finspång BK, Gamleby BK, Kinda BK, Linköpings BK, Mjölby BK, Motala BK, Norrköpings BK, Söderköpings BK, Vadstena BK, Valdemarsvik BK, Vimmerby BK, Västerviks BK (13) Övre Norrland Arjeplog BK, Arvidsjaurs BK, Bodens BK, Haparanda BK, Holmsund BK, Jokkmokk BK, Kalix BK, Kiruna BK, Lappmarkens BK, Luleå BK, Lycksele BK, Malmen BK, Malå BK, Nordmalings BK, Norsjö BK, Piteå BK, Skellefteå BK, Sorsele BK, Storuman BK, Umeå BK, Vilhelmina BK, Vännäs BK, Åbyn- Byske BK, Åsele BK, Älvsby BK, Överkalix BK (26) Rasklubbar (17 st) Svenska Australian Cattledogklubben Svenska Australian Shepherdklubben Svenska Beauceronklubben Rasklubben för Belgiska Vallhundar Svenska Bouvier des Flandresklubben Svenska Boxerklubben Svenska Briardklubben Svenska Collieklubben Svenska Dobermannklubben Rasklubben för Hollandse Herdershond Svenska Hovawartklubben Svenska Kelpieklubben Svenska Riesenschnauzerklubben Svenska Rottweilerklubben Svenska Schäferhundklubben Svart Terrierklubben Vit Herdehundklubb Verksamhetsstatistik Lokalklubbar, rasklubbar och distrikt genomför verksamhet av skiftande slag. Verksamhetsstatistiken rapporteras till förbundet och ska återspegla denna verksamhet, men tar endast upp den typ av verksamhet som är relativt allmängiltig. Trots nytt system för inrapportering och vissa åtkomstproblem har alla distrikt och rasklubbar samt större delen av lokalklubbarna svarat. Det är det bästa resultatet hittills och vi tackar alla som bidragit med att få en rättvis bild av Svenska Brukshundklubbens samlade verksamhet. Arko van de Wolfsklauw, Towa Lindh SM-vinnare i skydd Yvonne Svensson & Lövlunds Knut Vinnare i försvarsmaktsmästerskapen Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 15

16 Lokal verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Antal som ej fått plats Hundägarutbildning, genomförda utbildning Valp- allmänlydnadskurs Steg 1 Allmänlydnadsinstruktör Steg 2 Instruktör Rasutveckling, genomförda tester MH Korningens mentaldel Korningens exteriördel Grenspecifika utbildningar Grundkurs agility Fortsättningskurs agility Tävlingskurs agility Grundkurs rallylydnad Fortsättningskurs rallylydnad Tävlingskurs bruksprov Tävlingskurs lydnadsprov Ekonomi Total omsättning lokalklubbar kr kr kr Övrigt Lokalklubbar med draghundsverksamhet Lokalklubbar som marknadsfört sig i media Lokalklubbar med speciella aktiviteter för funktionärer Lokalklubbar med aktiviteter för allmän medlemsvård Regional verksamhet verksamhetsstatistik Antal kurser Antal deltagare Tävlingsfunktionärer, genomförd utbildning Domare bruksprov Tävlingsledare bruksprov Tävlingssekreterare Skyddsfiguranter IPO/BHP-figuranter Domare lydnadsprov Tävlingsledare lydnadsprov Rasutveckling Distrikt som arrangerat symposium inom rasutveckling Distrikt med utbildning för utställningsarrangörer Ekonomi Total omsättning distrikt Övrigt Distrikt som marknadsfört sig i media 6 1 5

17 Rasklubbsverksamhet verksamhetsstatistik Funktionärsutbildning, genomförd utbildning Uppfödarutbildning Figuranter IPO/BHP Tävlingar och prov Antal IPO/BHP som arrangerats av rasklubbar Antal lydnadstävlingar som arrangerats av rasklubbar Antal rasklubbsmästerskap som arrangerats Inofficiella arrangemang Rasklubbar som arrangerat inofficiella utställningar Avels-/uppfödarverksamhet Rasklubbar som lämnat råd i avelsfrågor till uppfödare och hundägare Rasklubbar som haft valphänvisning till hundägare/ blivande hundägare Rasklubbar som har särskild kommitté för uppfödarverksamhet Registerverksamhet Rasklubbar som under året fört avelsregister Rasklubbar som har särskild person eller kommitté för registerverksamheten Ekonomi Total omsättning rasklubbar Övrigt Rasklubbar som marknadsfört sig i media Rasklubbar som har medlemsblad Jycklarna SM-vinnare agility lag small Jannie Abelsson-Svensson SM-vinnare agility small Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 17

18 Förbundsstyrelse Rolf Weiffert förbundsordförande Anders Dahlstedt 1:e vice ordförande Tomas Knuutila 2:e vice ordförande Jenny Stenberg skattmästare Nina Christoffersson ledamot Anders Ekholm ledamot Barbro Olsson ledamot Katinka Ryttse ledamot Maritha Östlund- Holmsten ledamot Ragnar Bergståhl suppleant Dag Brück suppleant Ulrika Paulin Suppleant Sammanträden Under året har förbundsstyrelsen (FS) haft tio protokollförda sammanträden och verkställande utskottet (VU) sju stycken. Generalsekreterare har varit Peter Rimsby. Förbundskansliet har haft 16 anställda medarbetare. Utskott Verkställande utskottet Utskottet för organisation Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för prov och tävling Utskottet för samhällsnytta Peter Rimsby generalsekreterare Verkställande utskottets (VU) ledamöter Rolf Weiffert, Anders Dahlstedt, Tomas Knuutila och Jenny Stenberg. 18 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

19 FS arbets- & styrgrupper AG Historik Staffan Thorman (Knivsta) sammankallande, Staffan Nordin (Sollentuna) (fr.o.m ). AG IPO nordic style Staffan Nordin (Sollentuna) sammankallande, Anders Ekholm (Eskilstuna). AG Medlemsutveckling Jenny Stenberg (Nymölla), Annika Sällvik (Staffanstorp), Ragnar Bergståhl (Skärholmen), Peter Rimsby (GS). AG SBK-raser Maritha Östlund-Holmsten (Gyttorp), Barbro Olsson (Kopparberg). SG IPO VM 2014 Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Ionie Oskarson (Fjärås), Göran Wessman (Lund), Peter Rimsby (GS) samt Brith Andersson (SKK). Adjungerad Jenny Stenberg (Nymölla). AG Agilityns framtid T.o.m. dec : Katinka Ryttse (Åby) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga). Fr. o.m. dec : Per-Inge Johansson (SKK) sammankallande, Dag Brück (Lund), Yvonne Ahlin (Åkersberga), Kenth Svartberg (Alunda). SG Kommersiell verksamhet Tomas Knuutila (Nacka) sammankallande, Jenny Stenberg (Nymölla), Peter Rimsby (GS). Organisationskonferens Konferens för distriktens och rasklubbarnas ordförande hölls 4-5 februari på Scandic Star Hotel i Sollentuna, med gemensamma programpunkter med den årliga utbildningskonferensen för tjänstehund, som genomfördes samma helg detta år. Där deltog även förbundsstyrelsen, representanter för förbundsstyrelsens utskott, valberedningen, AG Ungdom och representanter från tidningen Brukshundens redaktion. Kongress Kongressen, Svenska Brukshundklubbens högsta beslutande organ, samlades den maj på Scandic Star Hotel i Sollentuna. Antal kongressdelegater var 71. Utöver behandling av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget behandlades även fem motioner och ett förslag från FS gällande normalstadgar för klubbar som inte implementerat dessa inom beslutad tidsram. Delegaterna deltog även i ett antal workshops. Representation Svenska Brukshundklubben har under året varit representerad i följande organisationer: Agrias Produktkommitté, smådjur Peter Rimsby (GS), Katarina Swahn (FK), suppleant Agrias Skadeprövningsnämnd, smådjur Peter Rimsby (GS), Yvonne Brink (FK), suppleant Folk och Försvar Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) Tomas Knuutila, Peter Rimsby (GS), suppleant Samverkande Organisationer (SVO) Peter Rimsby (GS) Svenskt Friluftsliv Anne-Marie Folkesson (FK) Sveriges Hundungdom Jenny Stenberg Watercircles Sanna Ameln (FK) Revisorer Ordinarie revisorer under året har varit auktoriserade revisorn Kerstin Hedberg (Stockholm) och Lars-Olof Thellner (Knivsta). Revisorssuppleanter har varit auktoriserade revisorn Peter Olofson (Stockholm) och Klas Nordblom (Karlstad). Valberedning Valberedningen har under året bestått av Rolf-Göran Asplund (Hörnefors) sammankallande, Iréne Karlsson (Hjo), Åsa Lind (Malmköping), Malin Johansson (Lindesberg) och Michael Hanson (Fjälkinge). Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse 19

20 Förbundsstyrelsens kongressuppföljning mål Förbundsstyrelsen och dess utskott har genomfört ett stort antal aktiviteter för att arbeta mot de av kongressen uppsatta målen. En redovisning av dessa aktiviteter inom respektive utskott redovisas i utskottens redovisningar på följande sidor. Förbundsstyrelsens kongressuppföljning uppdrag Redovisning över de uppdrag som förbundsstyrelsen fått av kongressen. 21 kongressen Kongressen FS förslag nr 8 gällande rallylydnadsregler Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att besluta om rallylydnadsregler under provperioden , för att därefter följa ordinarie regelrevideringar. Uppföljning Förbundsstyren har vid sitt sammanträde 1 mars 2013 beslutat att godkänna reviderade regler för rallylydnad, vilka ska gälla från 1 januari kongressen Förbundsstyrelsens förslag om beslut om nya normalstadgar för klubbar vilka inte implementerat dessa inom beslutad tidsram Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att fastställa nya stadgar för de lokalklubbar och rasklubbar vars stadgar ännu inte var fastställda. Förbundet kommer vid detta beslut att besluta om namn, säte och antal styrelseledamöter och suppleanter. Uppföljning Implementeringen genomfördes genom utskick av stadgar till berörda klubbar 26 oktober. 20 kongressen Motion nr 1 och 2 angående agility Ärende Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att till kongressen 2013 komma med ett förslag på en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa. Uppföljning Förbundsstyrelsen presenterar till kongressen 2013 förslag om agilityns framtid. Svenska agilitylandslaget foto: elmertoft-foto.se 20 Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer