Folksam Livs stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam Livs stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm"

Transkript

1 s stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna

2 Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordföranden i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: externa revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen konstaterar att en ledamot i moderbolagsstyrelsen inte får vara stämmoledamot eller suppleant till sådan. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. erna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. erna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Valberedningens förslag motiveras av en strävan till att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, såväl avseende kompetens som erfarenhet. Vidare har en jämn könsfördelning eftersträvats. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna också vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: 2

3 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Nina Jarlbäck född 1946 Ordförande invald i styrelsen 1996 (ordförande 2002) Statliga uppdrag Kommunalråd 20 år Affärsbiträde 15 år Ordförande i KF och Kooperation Utan gränser/ Vi-skogen i KF Invest och Riksbyggen Sture Nordh TCO född 1952 Vice ordförande invald i styrelsen 2000 Studentexamen Förvaltningssocionom Ordförande TCO Utvecklingsdirektör Arbetslivsinstitutet Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Förbundssekreterare och ordförande i SKTF Ordförande Folk och Försvar Ordförande Bergendal konferens Ersättare i Pressens Opinionsnämnd Revisorssuppleant i Stiftelsen för Kunskap och kompetens, KK-stiftelsen Jan Rudén född 1951 Vice ordförande invald i styrelsen 2003 Gymnasieutbildning Driftteknik Ombudsman SEKO Kontrollrumstekniker Vattenfall Bolagsstyrelseutbildning i Ledarutbildning Vattenfall Förbundsordförande SEKO -styrelsen Ordförande A-Kassa Tidigare ledamot i Vattenfalls koncernstyrelse Johnny Capor född 1966 invald i styrelsen 2010 MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics Ekonomi- och finansdirektör KF Anställd i KF sedan oktober 2006 Tidigare chef Norden och Corporate Finance Libertas Capital i London Vd Possio AB, verksam inom Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London Styrelseledamot i Folksam ömsesidig sakförsäkring Övriga uppdrag i Folksam i Verksamhetskommitté (KP) 3

4 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Sune Dahlqvist född 1948 invald i styrelsen 2006 : s folkhögskola Avtalspensionär 2011 Intern konsult Hyresgästföreningen Sthlm Förhandlingschef Hyresgästföreningen Sthlm Förhandlingsombudsman Hyresgästföreningen Sthlm Instruktör Unga Örnar Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm Styrelsesuppleant Atrium Ljungberg AB KF:s styrelse Ledamopt KF:s revisionsutskott Palmecentrets styrelse Styrelseordförande i Fastighetsbolaget Folketshus i Åkersberga Thomas Eriksson vald efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer född 1962 invald i styrelsen 2008 Arbetsrätt Stiftelsen Fakultetskurser/ Stockholms Universitet vice VD/Förhandlingschef Ledarna Ombudsman Ledarna Driftchef Gamla Uppsala Buss AB Bussförare Uppsalabuss AB Lagerarbetare KF Bro Centralfonden (CFS) Collectum AB PRI ideell förening PRI Pensionsgaranti ömsesidigt Trygghetsrådet (TRR) PTK förhandlingschefsgrupp PTK styrelse Susanna Gideonsson född 1963 invald i styrelsen 2006 Handels ombudsmannautbildning Vårdbiträdesutbildning Chef Studie och infoenheten Handelsanställdas Förbund 1: e ombudsman Handels avd 22 Söderhamn 1: e ombudsman Handels avd 28 Luleå Distriktsombudsman SSU Vårdbiträde Vice ordförande Handelsanställdas Förbund Styrelseledamot TCO Rättsskydd, Prevent och TSL Nämndeman Arbetsdomstolen Diverse fackliga uppdrag via Handelsanställdas Förbund Maj-Britt Johansson-Lindfors född 1950 invald i styrelsen 2008 Ekonomie doktor Forskningsassistent och universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet (USBE Umeå School of Business) Chef för Ledarskapsakademin, USBE. Tidigare arbetslivserfarenheter: Bland annat chef för enheten för Internationellt samarbete vid Umeå Universitet Styrelseordförande i Konsum Nord Vice ordförande i Kooperativa Förbundet Styrelseledamot i KF Media 4

5 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Anita Modin född 1939 invald i styrelsen 2005 Realexamen Sekreterarutbildning Facklig utbildning VD STOCCC (City Conference Centre Stockholm) VD Hasseludden konferens och Yasuragi Riksdagsledamot Landstingsledamot Ombudsman och förbundskassör Hotell & Restauranganställdas Förbund Styrelseledamot Riva del Sole La Serra Ordförande HSB Stockholm Styrelseledamot: Riva del Sole-La Serra Ordförande för Försäkringskassan i Stockholms län 10 år Tidigare styrelseuppdrag: SARA-bolagen, Procordia, 2: a AP-fonden, Stadshypotek och Fonus, ordförande, Folkets Hus och Parker Göta Kanal; HSB Riksförbund HSB Projektpartner; Sparbanken Syd, Turistdelegationen Eva Quist född 1952 invald i styrelsen 2010 Ekonomie magister (MBA) Umeå Universitet Kommunala anställningar 24 år turism och fritid, personalfrågor, ekonomichef och kommunchef Sakkunnig näringsdepartementet 1 år Eget företagande 13 år ff Ordförande Coop Norrbotten Övervakningskommittéer strukturfonder Interreg IVA Nord samt Övre och Mellersta Norrland Filmpool Nord Vice ordf Företagarna Norrbotten Service AB Ersättare i VI-skogens styrelse Eva-Lis Sirén TCO född 1954 invald i styrelsen 2007 Studentexamen Lärarutbildning Förbundsordförande Lärarförbundet Lärare i grundskolan Uppdrag för Lärarförbundet av OFR: s styrelse och au Styrelseledamot i Education International av Nordiska Lärarorganisationernas samråd av regeringens jämställdhetsråd (TCO uppdrag) av Lärarnas Samverkansråds styrelse i styrelsen Svenska Lärarfonder AB i styrelsen Lärarförsäkringar Vice ordförande TCO Övriga uppdrag i Folksam: i Folksams Ersättningsutskott Hans Tilly född 1949 invald i styrelsen 2002 Pedagogik Linköping Universitet Facklig utbildning Yrkesskola (murare) Byggnads ledning Ombudsman Murare Övriga uppdrag i Folksam: i Folksams Ersättningsutskott Ordförande i Riksbyggen Ordförande i Nordiska Bygg- och Träfederationen 5

6 Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Kjell Ahlberg född 1955 invald i styrelsen 2002 Akademisk utbildning i ekonomi, statsvetenskap och juridik Kansli- och ekonomichef Ekonomidirektör Nacka kommun Ekonomidirektör Locum AB Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande i Folksam Livs Revisionsutskott Aftonbladet Hierta AB, Riva del Sole S.p.A, AFA Sjukförsäkring AB Dag Andersson TCO född 1958 invald i styrelsen 2007 Doris Forsell-Gustafsson född 1951 invald i styrelsen 2005 Realexamen Elektronikutbildning LM Ericsson ICL, Nokia, Orbit One Elektronik LM Ericsson Kontorist Ordförande Kristianstad-Blekinge Konsumentförening Nämndeman i Hovrätten över Blekinge och Skåne Vice ordförande i Bromölla Möbelaffär AB Ordförande i IF Metall Orbit One, Ronneby Facklig ledamot i styrelsen för Orbit One, Ronneby Vice ordförande i Brottsofferjouren i Blekinges Kommuner Revisor i Wild West Dancers Ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbildning i Högskolan i Örebro samt Uppsala universitet Förbundssekreterare Fackförbundet ST Vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer TCO ombudsman-utredare Övriga uppdrag i Folksam: i Folksam Livs Revisionsutskott Bergendal Konferens Cancerfonden 6

7 Förslag på revisorer att väljas till och med 2013 års stämma Revisorer Ordinarie Magnus Ripa, nyval Anders Tagde, nyval Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund, omval Från -sidan Michael Nyqvist, omval Från TCO-sidan Shoshana Kushner, omval er George Axelsson, omval Pia Håkansson, omval Jenny Bodell Hagberg, nyval Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnade löper till och med 2013 års stämmor. Valberedningen Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2012 års stämma. Enligt valberedningens instruktion utses ledamöterna för en mandattid på två år. En parlamentarisk kommitté har dock lämnat förslag om att instruktionen ska revideras och har föreslagit att mandattiden ändras till ett år. Det föreslås att valberedningen får följande sammansättning under den mandattid som stämman beslutar ska gälla: Ordinarie Ylva Thörn, ordförande, nyval Mari Broman, nyval Lars Ericson, nyval Roger Mörtvik, omval Ken Bjerregaard, nyval Marie Linder, omval Annica Rutgersson, nyval Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande års- och sammanträdesarvoden lämnas oförändrade. Årsarvoden Nuvarande arvoden Styrelseordförande kr Vice ordförande kr Övriga ledamöter kr er kr Lekmannarevisorer kr Externa revisorer ersätts enligt faktura. Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter er Nuvarande arvoden kr kr kr kr För Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter Valberedningen förslår att ersättningarna till för Folksam personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter höjs så att de får lika ersättning som de stämmovalda. Sammanträdesarvodena bör dock lämnas oförändrade. 7

8 Årsarvoden Nuvarande arvoden Förslag till nya arvoden Ordinarie ledamöter kr kr erna Inget kr Sammanträdesarvoden Nuvarande arvoden Ordinarie ledamöter kr erna kr Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Ledamöterna i detta har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Sak utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på kronor och sammanträdesarvode på kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Livs andel. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på kronor och ett sammanträdesarvode på kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till valberedningen Valberedningens ledamöters årsarvoden uppgår till kronor och deras sammanträdesarvoden till kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningarnas suppleanter samt att sammanträdesarvodet till dem är kronor. Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Livs andel. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Ordförande och sekreterare samt justeringsman vid stämman Till ordförande vid stämman föreslås Nina Jarlbäck och till sekreterare Anders Andersson samt till justerare Marianne Svensson. 8

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst

1. Fastställande av dagordningen. 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma onsdagen den 17 april 2013 klockan 13.00 City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Stämman öppnas av s styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin.

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut

ÅRSSTÄMMA 2015. Dagordning. INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015. Kallelse till årsstämma. Styrelsens förslag till beslut ÅRSSTÄMMA 2015 Dagordning ÅRSSTÄMMA 2015 INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB (publ) 25 mars 2015 Kallelse till årsstämma Styrelsens förslag till beslut Valberedningens förslag till beslut BILAGA

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Allmänt HiQ International AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen i HiQ ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen,

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18

Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18 Bolagsstyrningsrapport 2014-03-18 Till årsredovisning för 2013 2(8) Bolagsstyrningsrapport Länsförsäkringar Gotland är ett ömsesidigt sakförsäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget i sin helhet

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Sid 1 av 5 Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA

Bolagsstyrning ÅRSREDOVISNING 2009 CLOETTA Bolagsstyrning 39 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2005

Bolagsstyrningsrapport 2005 Handläggare, enhet Datum Jan-Olof Johansson 1 (6) Bolagsstyrningsrapport 2005 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ägs till 100 procent av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, som

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter.

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter. 1 Valberedningen i Skanska AB Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete Valberedningens sammansättning I enlighet med årsstämmans mandat 2013 begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham,

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 FÖR INTELLECTA AB (publ) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSLAG TILL DAGORDNING 3 KALLELSE 4 STYRELSENS FÖR TELIASONERA AB (PUBL) ( BOLAGET ) YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN 16 VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Läs mer

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna.

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna. Årsredovisning 2009 BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING Precise Biometrics AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 3 oktober

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Fabege AB (publ) i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 Förslag till Dagordning vid årsstämma i i Stockholm tisdagen den 25 mars 2014 kl 15.00 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga A. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga

Läs mer

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

styrelsens ordförande, Anders Böös, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

styrelsens ordförande, Anders Böös, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i lndustrial and Financial Systems, IFS AB (publ), org.nr 556122-0996, onsdagen den 26 mars 2014 med bö1jan kl 15:00 på hotell Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden

Läs mer