organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "organ för sveriges facköversät tarförening nr 3 2008 årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9"

Transkript

1 organ för sveriges facköversät tarförening nr årgång 19 facköversättaren Mystik på konferensen i Västerås sid 6 9

2 Nr Årgång 19 Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel Tel.tid mån fre Fax E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Karin Ashing Chefredaktör Loole Hagberg Violinvägen 30, SE Mölnlycke Tel Fax E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Jessica Jansson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto: Gisela Thunberg (om inget annat anges) Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2008 SEK 300:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Styrelsen har ordet Friska steg framåt Med konferensen i färskt minne vill styrelsen tacka årets konferensgrupp varmt för allt ert arbete med att ordna en så fantastiskt givande och lyckad konferens! Ett stort tack också till alla andra kolleger som bjöd på tid och engagemang för att förbereda och genomföra olika programpunkter! Tack alla studenter som med stor entusiasm och arbetsiver bidrog till att allt fungerade problemfritt! Konferensen blev startskottet för vår nya gruppindelning, som vi introducerat tidigare här i Facköversättaren, se vidare information på sid 3. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår tillsammans och hälsar även nya frivilligkrafter välkomna i arbetet! På årsmötet valdes en etiknämnd, som under året ska finslipa styrelsens förslag till arbetsordning, så att den nya nämnden kan börja fungera från och med nästa årsmöte. Mötet beslutade också att införa en ny medlemskategori, studentmedlemmar; att med elektroniska utskick av kallelser arbeta mer miljövänligt och ekonomiskt framöver samt att ge medlemmarna mer tid att lämna in motioner. Läs mer i protokollet som finns under Interna dokument på vår hemsida. Detta nummer av Facköversättaren är det sista med Loole Hagberg som chefredaktör. Vi fick tillfälle att avtacka Loole under banketten, då hon också tog emot kollegernas tack i form av en stor, varm applåd. Loole har arbetat i många år med tidningen, som under denna tid vuxit och utvecklats. Vi vill än en gång tacka dig varmt, Loole, för ditt stora engagemang och din värdefulla insats för föreningen! Till sist vill jag passa på att önska er alla en riktigt GLAD SOMMAR! Karin Ashing, ordförande Innehåll FOTO: ANNA ROVELLI OLOFSSON Preliminär utgivningsplan 2008 Manusstopp Utgivning 17 juli 22 augusti 17 september 22 oktober 17 november 22 december ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 3/08 2 Styrelsen har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Arbetsgrupperna 6 SFÖ konferens Språkgrupperna 11 Årsredovisningar 12 Studentspalt & Boktips 13 Språkspalten 14 Fria ord 15 Meddelanden

3 Styrelsen informerar Vid sitt möte i Västerås utsåg styrelsen Kerstin Orsén till ny chefredaktör för Facköversättaren efter Loole Hagberg. Kerstin är journalist från Stockholm är inte medlem i SFÖ, men har lång erfarenhet av föreningstidskrifter. En närmare presentation av Kerstin Orsén kommer i Facköversättaren nummer 4, som också blir det första numret av tidningen som hon och FÖ-gruppen kommer att göra. Framöver ska alla bidrag till Facköversättaren skickas till följande e-postadress: NADJA CHEKHOV Styrelsen utsåg också ansvariga för de olika sektionerna enligt den nya gruppindelningen. Utvecklingssektionen ordföranden, f.n. Karin Ashing Medlemssektionen Lisbeth Mejer Nätverkssektionen Karin Grönwall och Marie Eriksson Konferens- och fortbildningssektionen Nadja Chekhov och Klas Törnquist Mediesektionen Nadja Chekhov Marknadsföringssektionen Ann Johansson och Tarja Koivunen Externsektionen Robert Williams Språkrådsdagen På inbjudan av Institutet för språk och folkminnen representerade Nadja Chekhov SFÖ:s styrelse på Språkrådsdagen, som anordnades i Stockholm den 8 maj. Temat var Svenskan och språkvården Evenemanget som hade lockat ca 300 deltagare, däribland ett flertal SFÖ-medlemmar, inleddes med välkomstanförande av Ingrid Johansson Lind, ny generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Därefter följde många intressanta föredrag av vilka jag här ska nämna ett par. OLLE JOSEPHSON, chef för Språkrådet, talade om svensk språkpolitik och språksituationen i Sverige Han berättade om Riksdagens språkpolitiska mål 2005 vars syfte är att svenska ska vara huvudspråk i Sverige, att svenska ska vara ett komplett och samhällsbärande språk, att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig, att alla ska ha rätt till språk, att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. Enligt Olle Josephson är det faktiska läget 2008 inte så långt från målet. Riksdagen förväntas anta en språklag, som lagfäster att svenska är huvudspråk i Sverige, samt en minoritetsspråklag. Det kan konstateras att det föreligger en domänförlust till engelska, bl.a. beroende på att engelska är det dominerande språket inom högre utbildning och forskning. Det finns också ett alltför stort antal friskolor med undervisning helt på engelska. Rätten till svenska är eftersatt liksom rätten till modersmålet, oftast beroende på att lärarna är dåligt utbildade och att modersmålsundervisningen har mycket låg status. En intressant uppgift som Olle Josephson nämnde var att svenska är det största språket i Sverige, engelska är näst störst, på tredje plats kommer arabiska samt att bosniska, kroatiska, serbiska (BKS) är det fjärde största språket i Sverige. BJÖRN MELANDER, professor i svenska vid Uppsala universitet, talade om svenskan och engelskan i dagens samhälle och konstaterade bl.a. att engelskan fortsätter att vinna mark över svenskan inom utbildning, affärs- och näringsliv samt forskning. ETT FÖR MIG NYTT och spännande ämne var multimodala texter, som Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, berättade om. Vad handlar det då om? Det är samverkan mellan text, bild och grafik. I en multimodal analys undersöker man hur text och visuella uttryck skapar sammanhang och kom- municerar med oss. Man tittar alltså på hela framställningen och hur elementen kombineras för att skapa mening. Jana Holsanova presenterade delar av sin forskning om hur vi läser på olika sätt och tar till oss texter, bilder och grafik. MARGARETHA SVAHN, forskningschef för Dialektavdelningen på Institutet för språk och folkminnen, talade om Dialekt och identitet i dagens Sverige. Hon konstaterade bl.a. att dialekterna lever men i en helt annan form än tidigare, beroende på livsstil. På frågan om blattesvenska är en dialekt, svarade Margaretha Svan att den är ett ungdomsspråk, att det t.ex. finns skillnader mellan det språk som talas i Rosengård och i Rinkeby, att hon personligen gärna vill se blattesvenskan som en dialekt och samtidigt höja statusen för Rinkebysvenska. I SEPTEMBER 2008 utkommer den nya upplagan av Svenska skrivregler. Ola Karlsson, språkvårdare vid Språkrådet, berättade att skrivreglerna egentligen inte innehåller några nyheter när det gäller ändringar i språket. Det som är nytt är t.ex. logotypskrivningar, direkt anföring, citathantering, rubrikhantering, brev- och hälsningsfraser, punktlistor, kyrillisk translitterering, varumärken och diakritiska tecken. Boken innehåller också mer skrivråd och är mer normativ. Politiska partier och riksdagspartier ska numera skrivas med versal begynnelsebokstav, även förkortningar och sammansättningar. Exempel: Fp, Folkpartiledare. Svenska skrivregler kommer även att finnas tillgängliga i en E-boksversion och Språkrådet kommer att ha en egen webbavdelning för skrivregler. PROGRAMMET AVSLUTADES med prisutdelning under högtidliga former. Erik Wellanders pris för forskning inom språkvårdens område gick i år till professor Jan Einarsson vid Växjö universitet. Prisutdelare var professor Mats Thelander. Justitieminister Beatrice Ask delade ut Klarspråkskristallen för ett klart och begripligt myndighetsspråk till årets vinnare Försäkringskassan. Juryns motivering löd: Det nära och prestigelösa samarbetet mellan jurister och språkvårdare är föredömligt och har lett fram till pedagogiska och genomtänkta riktlinjer. De ger en bra grund för det fortsatta arbetet med Försäkringskassans beslut. NADJA CHEKHOV facköversättaren 3/08 3

4 ARBETSGRUPPERNA FÖ-gruppen Tack och hej, leverpastej! (citat från Berts sista dagbok) Med blandade känslor säger jag nu farväl till denna fantastiska tid som chefredaktör. Det har varit gôrkul, som vi säger i Göteborg, att ha haft hand om detta viktiga språkrör. Efter åtta år är det dags för förnyelse och uppstramning. Outsourcing kallas det visst. Från djupet av mitt hjärta önskar jag dig nu lycka till, Kerstin Orsén, som blir min efterträdare. Med din erfarenhet och journalistiska bakgrund kommer du säkert att lyfta tidningen ytterligare ett snäpp. Du har en fantastisk redaktionsgrupp, där alla besitter olika slags kompetens. Utan er hade det aldrig blivit en tidning med så hög kvalitet. Jag vill också passa på att tacka alla underbara SFÖ-skribenter som fyllt tidningen genom åren. Här nedan kan ni se Mats Linders sammanställning av enkätundersökningen, som var mycket intressant att läsa. Apropå hjärta. En strof dök plötsligt upp i mitt huvud på konferensen under årsmötet, när vi diskuterade den etiska nämndens vara eller icke vara. Det var Sonya Hedenbratts refräng Låt hjärtat va me, allt du gör beror på de. I allt struktur- och effektivitetstänkande, vilket säkert behövs i en så stor organisation som SFÖ, är det viktigt att inte glömma hjärtat. Våga vara Loole Hagberg den person som säger vad du tycker och inte bara följer det som omgivningen förväntar sig av dig. Om man inte lyssnar till sitt hjärta, blir det lätt ett slags rollspel. Du får kanske en klapp på axeln och några väl valda ord, men inom dig finns besvikelsen och du tappar ditt sanna jag. Om det är något som jag har saknat i tidningen genom åren, så är det just detta debatt, men även små roliga vardagshändelser. Ha det så gott i hängmattan och låt hjärtat va med, glöm för all del inte de LOOLE HAGBERG Teknik och översättarens vardag populära inslag i Facköversättaren mars genomfördes en webb-baserad I enkät om Facköversättaren vilken typ av innehåll vill medlemmarna se, vad man tyckte om ett urval inslag från de två sista numren 2007 och vad man i övrigt ville se/slippa se. 318 av 939 medlemmar svarade, alltså 34 %, vilket får anses vara ett mycket bra utfall. I FRÅGA 1 bad vi läsarna gradera viktigheten (på en skala 1 5) av innehållskategorierna SFÖ-relaterat material, Material om översättning och översättaryrket samt Trivsamt/ lättsamt övrigt material av varierande slag. Inte helt förvånande blev det en klar seger för den andra kategorin, med den första på andra plats och den tredje ganska långt efter. FRÅGA 2 handlade om att betygsätta 11 olika inslag, valda i avsikt att utgöra exempel på typiska slag av artiklar, notiser osv. Här var variationerna betydligt mindre, och genomsnittsbetygen låg på 3,05 3,51. Det är dock kännetecknande för undersökningar av denna typ att resultaten samlar sig just kring medel. Tydligt var dock att artiklar med praktiska anvisningar och tips är mycket populära. Även ledaren och recensionen fick höga betyg; båda var också rätt starkt relaterade till medlemmarnas arbetssituation. I den här undersökningen fick presentationer av personer (översättare eller med anknytning till översättaryrket) låga betyg, men att döma av de särskilda kommentarerna se nedan var det nog mer en tillfällighet beroende på upplägget. Reseskildringen var klart mindre intressant. DE TVÅ SISTA FRÅGORNA gällde vad läsarna ville se mer respektive mindre av i Facköversättaren. Glädjande nog fick vi en uppsjö av svar. Särskilt många var det som talade om vad man ville se mer av. Klara segrare här blev artiklar om översättarens arbete och förutsättningarna för detta presentationer/intervjuer av översättare, och en fortsättning på serien om översättarens vardag. Även texter om framtidstrender, yrkets utveckling och forskning inom översättning vill man se. I artiklar om översättaren som företagare, t.ex. om marknadsföring fick många omnämnanden. Artiklar och tips om tekniska hjälpmedel (främst datorprogram) är önskvärda. Många röster gavs till information om lexikon/ordböcker/facklitteratur/referensmaterial ett ämne som framför allt bör täckas via tips och länkar på hemsidan, men som självklart ska ha sin plats även i vår tidskrift. Under samma rubrik kan också placeras önskemål om beskrivningar av problemlösning. Språkfrågor och språkvård fick många omnämnanden. Detta är å ena sidan självklart eftersom översättare är mycket språkintresserade; å andra sidan är tillgången till språkrelaterat material av hög klass i böcker, tidskrifter (på svenska åtminstone) och webbaserat material mycket god och vanligtvis skrivet på hög expertnivå. INTE SÅ FÅ OMNÄMNANDEN fick SFÖ-relaterat material och material om översättning/översättare i andra länder. Jag påminner om att det inte handlar om betygsättning av artiklar som brukar återfinnas utan vad man vill se mer av. En person föreslog att Facköversättaren skulle publicera sammanfattningar av intressanta diskussioner på SFÖ-debatt och det kommer vi att försöka hinna med mer av i fortsättningen. Vill se mindre av var det betydligt färre som svarade på. Högst hamnade reseskildringar och material som inte är översättarrelaterat. SOM AVRUNDNING ett par citat: Kommer inte på nå t jag absolut inte vill se i tidningen, och följande synnerligen positiva kommentar (det fanns flera liknande): Jag har nog inte sett en enda onödig artikel i tidningen hittills... jag skulle inte klaga om den blev 100 sidor tjock). Tack för en bra och nödvändig tidning! Hela sammanfattningen finns att läsa på SFÖ:s webbplats. Ett stort tack till alla som deltog! Ni har bidragit till tidskriftens fortsatta utveckling. MATS DANNEWITZ LINDER 4 facköversättaren 3/08

5 ARBETSGRUPPERNA Mentorgruppen Många möten mellan människor! Under årets konferens i Västerås var mentorskap en viktig del av programmet, med två egna programpunkter. På lördagen höll Kaj Bente Henriksson ett föredrag Mentorskap från mystiskt till praktiskt som handlade om hur mentorskap fungerar i praktiken och vad som är viktigt att tänka på i mentorrelationer. Drygt ett tiotal personer deltog i den andra programpunkten, söndagens workshop, där föreningens ettåriga mentorprogram presenterades, följt av en gruppdiskussion om hur mentorer och adepter bör vara, och hur relationen kan gynna båda parter. Flera intressanta frågor togs upp, till exempel konkurrens och tillgänglighet. På årets konferens hade mentorgruppen för första gången ett eget informationsbord. Där visade vi upp handboken Goda råd till nyblivna översättare som finns att hämta på webbplatsen. Intresserade kunde även köpa Kaj Bente Henrikssons bok om mentorskap. Boken finns även att låna hos mentorgruppen. Vi presenterade också dokumentet Överenskommelse mellan mentorer och adepter, som innehåller tips till mentorer och adepter samt en mall för ett avtal som man kan sluta sinsemellan, och det finns också att hämta på webbplatsen. I sin kasse kunde alla konferensdeltagare hitta broschyren SFÖ:s mentorprogram. Kontakta kansliet om du vill beställa broschyren! Under konferensen anmälde ett tiotal personer att de vill ha en mentor och några stycken anmälde sig som mentorer. Just nu har vi glädjande nog ett 50-tal mentorer i föreningen, och arbetar så snabbt det går med att matcha dessa med lämpliga adepter. Tanken är att mentorverksamheten ska vara en stående punkt på alla konferenser, eftersom konferensen är ett naturligt tillfälle att mötas. Inom det ettåriga mentorprogrammet är det tänkt att konferensen kan fungera som start- och slutpunkt för mentorrelationerna, om parterna känner att de har uppnått sina mål. Naturligtvis kan nya mentorrelationer även bildas under årets gång och då kan konferensen fungera som en delårsträff i stället. Om du vill läsa mer om mentorskap går du in på klickar på Bli medlem/mentorskap i menyn till vänster (http://www.sfoe.se/blimedlemmentorskap. php). Om du vill läsa mer om mentorgruppen klickar du på Arbets- och språkgrupper/ Mentorgruppen i menyn till vänster (http://www.sfoe.se/arbetsochsprakgruppermentorgruppen.php). Vi vill till sist passa på att tacka alla som kom och pratade med oss under konferensen! Vi hoppas att vi ses nästa år igen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss! MENTORGRUPPEN Utlandsgruppen Direkt från himmelriket Vi har flyttat till södra Tyskland. Det är fascinerande hur mycket som kan vara annorlunda i ett land som inte ligger så långt bort från Sverige. Även små vardagliga saker. Jästpaketen innehåller till exempel bara 42 gram jäst istället för 50 gram. Hålslagen gör två hål i istället för fyra och pärmarna ser annorlunda ut. Barnen går oftast bara till middagstid på dagis och får med sig smörgåsar hemifrån. Det finns inget smågodis. Och ingen förstår vad som menas med Samstags-Bonbons. Här äter man godis när man känner för det, ingen ordning alls. DET ÄR EN MÄRKLIG erfarenhet att bli utlänning. Från att ha känt mig som en helt vanlig människa har jag blivit svensk. Plötsligt förstår jag hur konstigt det måste kännas för en japan att höra låtsasjapanska i svensk bilreklam. Det svenska säljer som smör i Tyskland. Nallebjörnsvänliga, släpiga röster gör reklam för IKEA och SEB med något som liknar svensk accent. Livsmedelskedjan Plus hade nyligen en kampanj med produkter från Norden med slogan Alles Gute kommt von oben ( Allt gott kommer från ovan ). SVERIGE LIGGER BRA mycket närmare himmelriket än Tyskland. Det är inte bara en utbredd fördom, utan något man faktiskt kan se i verkligheten. Eller nästan i alla fall på TV. Häromveckan ropade min svärfar på oss. Han ville visa något som gick på TV. Titta, det är Sverige! sa han. Röda timmerstugor, blåa sjöar, gröna ängar. Sverige helt klart. Men skådespelarna? De pratar flytande tyska och ser väldigt tyska ut, trots den blonda hårfärgen. Serien heter Inga Lindström och är en heltysk produktion på svensk mark. Tittaren får tillfälle att ohämmat vältra sig i tyska idylldrömmar i ett något modifierat Sverige. Dessa låtsassvenskar köper exempelvis glass från ett cykelbud med en tjärad trälåda som frysbox. Inget Hemglass-tutande där inte. En högst surrealistisk upplevelse för en svensk som lärt sig att snarare förknippa det svenska med tung socialrealism. De Inga Lindström en tysk produktion om idylliskt svenskt vardagsliv. svenska turistbyråerna gnuggar naturligtvis händerna och ger ut särskilda Inga Lindström -kartor. Enbart på tyska, förstås. DET ÄR ALLTSÅ inte konstigt att jag ständigt bemöts med frågan Men hur kan du flytta från Sverige till Tyskland? Det är lite svårt att förklara för en tysk. Svaret brukar bli ett lite uppgivet Naturen är inte allt. SARA ERLANDSSON FOTO: BAVARIA FILM facköversättaren 3/08 5

6 SFÖ KONFERENS 2008 FOTO: BJÖRN OLOFSSON SFÖ:s konferens 2008 Tema Översättning ett mysterium? Den mest välbesökta konferensen någonsin, med 360 deltagare! En fantastiskt välordnad konferens på ett fläckfritt hotell. Konferensen gav ett professionellt intryck. En välorganiserad, rolig och intressant fredagsutflykt. En bra mix av olika ämnen/föredrag. Här fanns något för alla! Mycket bra konferens, både innehållet och läget. En total upplevelse! Bäst hittills! Lovorden har bokstavligen haglat över oss i konferensgruppen och vi tackar för de vänliga orden. All svett och möda blir väl värda besväret med så mycket beröm! Den webbaserade utvärderingen är klar och omdömet kunde inte bli tydligare: av 133 svarande tyckte 83 personer att konferensen som helhet var Mycket bra, 49 personer svarade Bra och 1 person svarade Mindre bra. Ingen tyckte att konferensen var Dålig. Årsmötet fick däremot svidande kritik: hade kunnat förberedas bättre så att det inte drog ut på tiden, synd att årsmötet tog över lördagens program, placera gärna årsmötet på söndagen, som tidigare, årsmötet var en skandal etc. Många blev djupt besvikna över att CAT-fighten fick maka på sig till söndagen på grund av att årsmötet blev förlängt. Flera deltagare önskar se Jonas Hallberg som hedersmedlem i SFÖ, och vi kan stolt meddela att han numera är intressemedlem! Vi ska dock inte sticka under stol med att även konferensarrangemanget fick lite kritik. Bland annat tyckte man att banketten var för lång, att det var dåligt att man serverade lax två gånger på samma dag, att lokalerna i vissa lägen var för bullriga, att det var trångt Ja, trångt var det! Men så går det när man preliminärt räknar med mellan 250 och 300 deltagare och i stället lyckas locka till sig 360. Västerås stadshotell är faktiskt inte byggt för fler än 300 personer! Konferensgruppen ber om ursäkt för detta. Vi hade aldrig i vår vildaste fantasi räknat med en sådan succé! Stort tack alla ni som har bidragit till att göra den här konferensen till ett så lyckat arrangemang: Våra underbara studenter, som var lika glada och trevliga även när de rimligtvis borde ha varit helt utmattade Ulla på kansliet, en klippa som alltid Den fantastiska personalen på Elite Stadshotellet Och sist men inte minst, alla talare, utställare och sponsorer! Ni som missade någon föreläsning kan läsa om den i detta och nästa nummer av Facköversättaren. Dokumentation från konferensen finns upplagd på sfoe.se. Där presenteras också en mer utförlig sammanfattning av utvärderingsenkäten. Vi tackar för oss och önskar nästa års konferensgrupp lycka till i arbetet med Konferens 2009! KONFERENSGRUPPEN facköversättaren 3/08

7 SFÖ KONFERENS 2008 Nyttigt om datasäkerhet Björn Olofsson har över 25 års erfarenhet av översättning. Han är också lärare i översättning vid Stockholms universitet. Björn började med att definiera begreppet datasäkerhet: skydd mot förlust och oönskad spridning av information. Han berörde några grundprinciper: Var uppmärksamma på yttre hot och håll er informerade. Läs datatidningar. Var ännu mer uppmärksamma på de inre hoten. Skapa goda säkerhetsrutiner och tilllämpa dem. Använd en gammal dator att ladda ned spel och annat kul på, använd inte arbetsdatorn. Hot mot datasäkerheten: stöld, brand och slarv (på grund av kraschad hårddisk, dator- eller hårddiskbyte osv.). Rekommenderade åtgärder: håll ordning och reda, håll koll på var informationen finns. Ha en bra men enkel administration så att du verkligen använder systemet. Gör backup minst en gång per dag. BACKUP Här är några av Björns viktigaste tips om backuptagning: Automatisera så du själv slipper minnas när backup ska göras. Välj noggrant ut vad som verkligen behöver säkerhetskopieras. Gör en fullständig backup någon gång ibland. Gör en differentiell backup minst dagligen. Ha alltid två uppsättningar, till exempel två hårddiskar en i det brandsäkra skåpet och en i datorn. Har du backupen framme vid datorn kanske tjuven tar både datorn och den externa hårddisken! De pågående jobben är viktigare att skydda än avslutade projekt som du kanske redan fått betalt för. Björn rekommenderar separata hårddiskar som lagringsmedier och nämnde Maxtor och LaCie som två bra produkter som enkelt ansluts med USB eller firewire. Det går att få 500 GB för runt tusenlappen. DESTRUKTION Det är viktigt att förstöra känslig och sekretessbelagd information. Därför ska du inte nöja dig med att formatera om hårddisken innan du säljer din begagnade dator det krävs mera städning än så. Björn rekommenderade ett shredderprogram, till exempel SafeIT Filradering för 300 kr. TRÅDLÖSA NÄTVERK Några tips: Använd lösenord. Byt namn och lägg till ett eget Gör alltid en backup Björn Olofsson delade med sig av hur man skyddar sin dator. lösenord. Byt också namn på arbetsgruppen, och använd inte MSHome. Använd brandvägg. SPAM Björn menade att 90 % av e-posttrafiken består av spam. Det finns gratis spamfilter på till exempel Fråga om din e-postleverantör har ett spamfilter som kan stoppa en del spam redan på servern. Glöm inte heller att granska spammappen. Det kan hamna helt legitim e-post där. Lär spamfiltret vilka e-post du verkligen vill ha, så blir spamfiltret allt bättre på att ta hand om rätt e-post. Använd inte jobbadressen när du uppger din e-postadress på webben. Skaffa en särskild slaskadress via hotmail, gmail, yahoo eller liknande. Och använd aldrig länkar av typen Klicka här om du inte vill få fler mejl från oss det är ett garanterat sätt att mångdubbla sina spam. Nu vet ju avsändaren att din e-postadress fungerar! YTTERLIGARE TIPS Ställ in Windows Update att köra automatiskt. Då täpps de senast kända säkerhetsluckorna till i Windows. Att byta webbläsare och e-postprogram kan ge större säkerhet. Byt Internet Explorer mot Netscape, Opera eller Firefox. Kör du Outlook eller Outlook Express kan du höja säkerheten genom att byta till Eudora, Pegasus eller någon webbaserad e-postklient som hotmail, gmail eller yahoo. Vill du trots allt fortsätta att använda Outlook eller Outlook Express bör du åtminstone avaktivera förhandsgranskningsfönstret, som utgör en säkerhetsrisk. Var inte godtrogen! säger Björn Olofsson med emfas. TESTA DIN DATORMILJÖ Det finns ett minitest du kan köra. Googla på symantec + securitycheck så hittar du det. Det finns också ett maxitest du kan prova gratis på Du blir då utsatt för en hackerattack. Klarar du den har du fått MVG i datorsäkerhet! För att köra testet måste du ange din IP-adress. Den får du fram genom att välja Start/Kör. Skriv cmd och tryck på Enter. I fönstret skriver du ipconfig och trycker på Enter. Nu ser du ip-infon. Mer info om säkerhet finns bland annat på (Säkerhet). Björns tips kommer att finnas på SFÖ:s webbplats. Titta på dem och inför eventuella förbättringar redan nu innan det blir för sent! EVA HELJESTEN facköversättaren 3/08 7

8 SFÖ KONFERENS 2008 Facksvenska: finns den i framtiden? Mats Svegfors Att använda språk är som att cykla, förklarade Mats Svegfors. Alla gör det, men få vet hur det faktiskt går till. Svegfors är tydligen en av de få. Den tidigare chefredaktören på Svenska Dagbladet, numera landshövding i Västmanlands län, pekade elegant och effektivt på språkets potential och problematik med hjälp av ett antal olika språksituationer: familjeträffar med utländska släktingar och flerspråkiga barn, avhandlingar kryddade med citat på Från mus till elefant styrka och avslappning för kontorsråttor Ett av de mer praktiska föredragen under konferensen var Irene Elmerots workshop om ergonomi på kontoret. Hon har deltagit i ett EU-finansierat växtkraftprojekt för egenföretagare och passade på att skaffa sig kunskap om hälsa på arbetsplatsen. Övning nummer ett kördes igång efter en kort introduktion. Hela salen uppmanades att frottera händerna varma. Händerna skulle sedan läggas över ögonen varefter 10 andetag skulle tas. Viktigt är koncentration i nuet. För att sätta igång blodcirkulationen visades en andra övning, s.k. Jumping Jacks (hopp på ställe med armar och ben åt sidorna). ARM/RYGGÖVNING Håll armarna rakt framför dig, under axelhöjd, dra samtidigt ihop skulderbladen så att ett mynt ska kunna hållas fast. Dra sedan långsamt armarna in mot kroppen. En annan övning innebar vanliga armhävningar, direkt lutad mot väggen eller med en stor (fitness/pilates-)boll som Irene rekommenderade oss att ha hemma eller på kontoret. Rak kropp, bara armbågarna ska böjas. Med bollen gör du samma sak mot väggen. Om det känns för lätt tar du ett steg ut från väggen. 10 st/dag är en bra början. främmande språk, och utredare som brottas med att beskriva specifika förhållanden i Sverige eller utlandet på ett sätt som verkligen betyder något för läsaren: Blott Sverige svenska landsting har! Att citera Almqvist och Wittgenstein på en konferens för facköversättare kräver sin man, men Svegfors tes var ändå välkänd för de flesta: språkets begränsningar bildar gränserna för vår värld och för våra tankar. Och så till kärnan i hans presentation: Kommer morgondagens facksvenska att drunkna under den våg av anglicismer som sköljer över oss? Avgörandet ligger inte i våra händer enligt Svegfors. Språkets utveckling är en spontan ordning. Man styr den inte vare sig med vilja eller lagar. Men det finns mycket som talar för att facksvenskan överlever inte bara för att ge namn åt det som inget annat språk adekvat kan beskriva (samhälleliga fenomen, nationalhistoriska begrepp, osv.) utan även för vardagliga innovationer. Det är ingenjörskonst, medicin och naturvetenskap som Irene Elmerot efter bollövningen. BOLLÖVNINGAR Att sitta på bollen är en annan bra övning eftersom det är omöjligt att sitta still. Lyft ett ben i taget, sittande i bra ställning med en osynlig tråd från huvud till tak. Om det är för lätt, lyft motsatt arm samtidigt. Här tränas de sneda bukmusklerna. Bra för hållningen! stått för många av våra nya ord. Tänk bara på vanliga svenska ord som musmatta, provrörsbefruktning och härdsmälta. Tecken på att språket är seglivat finns även på annat håll. Geografiska dialekter må försvinna, men floran av sociala dialekter växer. Teknikerna må ta till sig utländska ord, men passar de inte in i svenskans böjningsmönster kommer mannen på gatan att förkasta eller anpassa dem, precis som han alltid har gjort för att dra nytta av behändiga främmande ord som beskriver det som det befintliga ordförrådet i hans modersmål inte förmår beskriva. Trots farhågorna och domedagsprofeternas jämmer verkar ett gemensamt fackspråk baserat på engelska mycket avlägset. Facksvenskan kommer att finnas i framtiden därför att facksvenskan fortfarande kommer att behövas. Det är helt enkelt det bästa och mest pålitliga verktyg vi har för att sköta de livsviktiga kommunikationerna med resten av världen. IAN HINCHLIFFE SJÄLVMASSAGE VID RYGGONT (med en käpp). Lägg dig på rygg på golvet med käppen. Ligg kvar tills du kan slappna av på det onda stället, eller flytta käppen uppåt och slappna av på fler ställen, det tar ca en halvtimme att gå igenom hela ryggen. Viktigt: kronisk värk kan inte behandlas med denna övning, utan kräver läkarvård. HUVUDMASSAGE Lägg handflatorna på huvudet, massera eller snarare flytta på hela skalpen. Irene avslutade med elefantövningen: innan du tar tag med ena handen i näsan för att göra en låtsad snabel med händer och armar, sätter du istället ihop den hand som skulle ha hållit i näsan med den andra handen, och trycker armbågarna nedåt mot fötterna. Bra för axlarna. SIST AV ALLT, glöm inte dricka vatten. Ha hellre ett glas än en flaska vid datorn så att du måste gå upp och fylla på under dagen. Och få inte dåligt samvete om du inte har tid att göra övningarna. Hellre då och då än ingenting alls. Utförligare beskrivningar finns att hämta på JESSICA JANSSON 8 facköversättaren 3/08

9 Konsten att översätta det oöversättliga SFÖ KONFERENS 2008 Vilket är ditt bästa minne från konferensen? Jonas Hallberg i högform. En nattlig diskussion med Lotten Bergman, Jonas Hallberg och ett gäng SFÖ:are om hur ordet Dyngrak uppstod och hur man går till väga för att översätta det till olika språk! Margareta Hamrén Så stod Jonas Hallberg på vår scen stor, oberäknelig, ironisk; i full gång med att översätta det oöversättliga. Men han var mer kulturtolk än översättare, en ordlekare och ordvrängare snarare än en nydanare. Han målade bilder på skärmen han traverserade framför invecklade bilder som bara fanns i hans och lyssnarnas bubblande hjärnor. För skärmen var tom! Jonas pekade med hela handen och vi skapade; han spetsade språket med ironi och obesvarade frågor och vi skrattade. Och sen besvarade han frågorna utan att ge svar och vi tog emot. Till slut konstaterade han med glimten i ögat att översättning som utövning är omöjlig men nödvändig och antydan vibrerade i rummet att kollektivet framför honom var lika osannolikt och lika av behovet påkallat. Hade han inte bevisat det? Vi tackar Jonas för det samt för en mycket njutbar stund. SVEN H BOREI Jag vann Amestos frågetävling utan fusk! Joaquin Moya Standarder för översättningskvalitet Spöket på Engsö slott! Malin Reimers Tisha Klemetz en multikulturell översättare. För att avgöra om en översättning håller god kvalitet behöver man veta vad ändamålet med översättningen är. För att mäta kvaliteten har standardsystem utvecklats. Det finns dels en amerikansk standard, ASTM, dels en europeisk, CEN. ASTM har elva steg och förklarar terminologin i detalj medan CEN har sex steg och dokumenterar de steg man ska följa. Enligt Tisha Klemetz är ASTM en mer diskuterande standard som syftar till att uppfylla kundens behov. CEN fokuserar, i likhet med ISO-certifiering, mer på den process man ska följa. Tisha berättar att de båda standardsystemen ska integreras på sikt. För alla som följer arbetet med terminologibanker och andra efterlängtade databaser är det inte förvånande att höra att integreringen kan ta tid. Flera år är mer än sannolikt. Tisha är vad man kallar multikulturell. Hon bor på Mallorca, har svensk far och spansk mor. Hon har studerat i USA och rör sig obehindrat mellan språken. En ung, ambitiös SFÖ-medlem med andra ord. Strax innan vi bryter upp från konferensen får jag en pratstund med Tisha. Hon har förstått att jag är intresserad av healing och berättar: Jag föddes med cystisk fibros. Healing har hjälpt mig väldigt mycket. Jag försöker komma ihåg allt jag kan om sjukdomen och häpnar. De flesta människor som drabbas av cystisk fibros överlever inte tonåren. Här har vi en till synes helt obruten person med mycket energi. Tisha berättar om sin kamp och har gett tillstånd till att vi publicerar en länk till hennes egen berättelse: com/cysticfibrosis.htm MAI OTTOSON Jättekul att vara här och sjunga med min kör Harmony Show Chorus with a Licence to Thrill. Anna Rovelli Olofsson Medan vi satt och lyssnade på Jonas Hallberg kunde vi följa fotbollsmatchen mellan Chelsea och Manchester United i vår laptop. Jag har mindre bra känslor för Chelsea. Jonas MacArthur (skotte) facköversättaren 3/08 9

10 SPRÅKGRUPPERNA Finska Kontaktperson: Aija Myllymäki, , Sommar i Finland Den finska sommaren är fylld med evenemang för varje smak här är ett axplock av det mångskiftande utbudet i sommar. TEXT: AIJA MYLLYMÄKI Eukonkannon 13. maailmanmestaruuskisat Sonkajärvellä Kihveli soikoon Hankasalmella Maailman ainut vuosittain järjestettävä monipäiväinen kansainvälinen skifflemusiikkitapahtuma Suopotkupallon MM-kisat Vuorisuolla Ylläs soikoon! Äkäslompololla Tanssinystävien kesätapahtumassa tanssitaan lähes yötä päivää Suolentiksen maailmanmestaruuskisat Haukivuorella Löylyn MM-kisat Heinolassa Siirrettävien saunojen kokoontumisajot Teuvalla Vegfest Tampereella Vegaaniliiton järjestämä suuri kasvisruokatapahtuma Keskustorilla Vanhan kirjallisuuden päivät Vammalassa Esillä 60 antikvaarisen kirjakauppiaan valikoimia ja kirja-alan uusia kuulumisia. Kuopion kansainväliset viinijuhlat Vuoden teemana Argentiina Jänkhällä Jytisee Saariselällä Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma Ilmakitaransoiton MM-kisat Oulussa Oikein aurinkoista ja rentouttavaa lomaa kaikille suomiryhmäläisille! Engelska Kontaktperson: Helen Taylor, , Becoming a translator This is the first of two articles about becoming a translator. I began by submitting these questions to members of the Swedish>English translation list. In the second article, I will present the survey results and tell you how I came to this topic in the first place. In the meantime, why not consider how you would answer these questions. 1) Why did you become a translator? a) I like working with words b) I enjoy the challenge c) I thought it was a natural thing to do because I feel comfortable in both languages d) I liked the idea of working for myself e) I didn t feel I could find any other satisfying job f) It s very profitable g) Other 2) What do you like most about translation? a) I can make my own hours b) I get to interact with so many different kinds of people c) I learn so much from translating different kinds of texts d) It s like putting together a puzzle every time I translate e) I enjoy the chance to be creative f) It s satisfying to take on a big task and complete it g) I like following routines h) It s neat to learn and use the different technologies involved i) I m making lots of money j) Other 3) What do you like least about translation? a) It s hard to avoid having either too much or too little work b) It gets boring to translate the same kind of stuff all the time c) When I don t know what the author is trying to say, I don t know what to do d) It s irritating to deal with so much poor Swedish writing e) I wish I could translate something more exciting f) It seems like I m always about to miss deadlines g) I can t plan my schedule h) Customers are so hard to deal with sometimes i) It s hard to save much money after taxes j) Other MIREILLE KEY 10 facköversättaren 3/08

11 LÄRDOMAR Del 6 av artikelserie i 6 delar om årsredovisningar Få bukt med årsredovisningarna Årsredovisningssäsongen slutar inte i och med leverans och publicering av rapporterna. Kunder och PR-byråer brukar kalla till uppföljningsmöten för att diskutera vad man kan lära och ta med sig till nästa års arbete. TEXT: JUDY PETERSEN OCH AR_TRANS GOOGLE GRUPPEN Här har vi listat ett antal tips för de översättare som av en eller annan anledning inte blir kallade till sådana möten: FOTO: STOCKXPERT OM DU... vet att byrån eller kunden använder programvara av typen Control Print för att kontinuerligt göra ändringar i den svenska versionen... måste hantera ett antal uppgifter utöver själva översättningen Upplevt att tiden inte räckte till, på grund av att du råkat acceptera uppdrag från andra kunder i tron att de inte skulle påverka arbetet med årsredovisningarna, eller allför många årsredovisningskorrektur inkom samtidigt Har anteckningar om terminologi och kundpreferenser spridda i diverse Inte blev inblandad i korrekturläsningen, eller inte fick kopior på handgjorda rättningar i slutversionen Vet att det finns sätt att förbättra processen Vet att önskelistor ej beaktas och att möten är svåra att få till I SÅ FALL... boka tid med din terapeut direkt efter det att du berättat för kunden om dina andra, högre, timpriser för rad-för-rad-jämförelser och sistaminuten-uppdateringar.... skapa en uppföljningsmapp och en fil per kund. Ange datum i filnamnet. Samla dina kommentarer i filen. Lägg in en kommentar i din uppföljningsfil som påminnelse att säga nej till oplanerade projekt från nya kunder, samt planera för extrahjälp ungefär två tre veckor före årsmötet. Lägg in alla anteckningar i en terminologilista och/eller stilguide per kund. Be din kontakt scanna in och skicka dessa så du kan göra anteckningar inför nästa års arbete. Detta är speciellt viktigt om kunden bytt terminologi i sista minuten. Det sparar också tid eftersom du då inte behöver ladda ner den publicerade versionen och (mödosamt) jämföra den med din slutleverans. Lägg in alla anteckningar i din terminologilista. Skapa en önskelista. Boka ett möte där du kan ta upp frågeställningar med projektdeltagarna under mer avstressade former. Punkter att ta upp skulle kunna vara: Be designern att tillåta 10 % expansion (eller mer) för att undvika senare layoutarbete och kostnader. Begär att få grundtexten i Word-format, utan siffror men med en bifogad pdf-fil med alla siffror så du kan se layouten OCH huruvida resultatet är vinst eller förlust... Diskutera nackdelarna med årsredovisningar i Excel-format. Begär att någon tar ansvaret för att kontrollera att siffrorna i slutversionen visas på korrekt sätt, exempelvis 320,000 i stället för , och att alla sifferuppgifter i finansiella tabeller är korrekta. Be om förslag för att lösa TSEK-problematiken. Begär att finanspersonalen antingen googlar eller studerar IFRS för att undvika tidskrävande frågor av typen Ska det verkligen vara Cash and cash equivalents?. Starta en lobbygrupp inom SFÖ i syfte att kommer till rätta med årsredovisningsproblem på nationell nivå. facköversättaren 3/08 11

12 NYHETER Studentspalten Översättare och tolkar har det gemensamt att de översätter och överför text, talad som skriven, från ett språk till ett annat. Jessica har träffat konferenstolken Marta Kedzierska som jobbar i Bryssel sedan flera år och som nyligen fått en temporär anställning vid EU-kommissionen. Jessica Jansson, Att tolka för EU Hej Marta, hur och när kom det sig att du blev intresserad av tolkyrket? Det började med en kurs i översättning på Tolk- och Översättarinstitutet, TÖI. Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb? Jämfört med översättning så hamnar inte tolkningen på papper, men jag har förstått att det inom vissa institutioner spelas in mer och mer av tolkningarna. Det gäller att vara snabb och vaken, koncentration är a och o. Man bör ha koll på ämnet för dagen, men också nyheterna. Det är ett roligt och spännande jobb! Har du arbetat med traditionell översättning någon gång? Nej. Du har tidigare rest en del till Luxemburg och Strasbourg, vad tycker du om de städerna i jämförelse med Bryssel? Läste just att Bryssel korats till Europas tråkigaste huvudstad. Det är klart att Luxemburg och Strasbourg är färggladare och mindre förorenade än Bryssel, det är väldigt fint i de båda städerna. Å andra sidan tror jag att Bryssel har mer att erbjuda i längden. Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag som tolk vid Kommissionen? Tolkning till svenska förekommer sällan på kommissionsmötena. Kommissionen tillhandahåller också tolkning åt rådet och det är där man kan hitta de flesta svenska tolkarna. Oftast jobbar man i olika rådsarbetsgrupper och det finns många att välja på. Några exempel: transport, civilrätt, fiske, asyl, finansiella tjänster, narkotika Man hamnar i olika möten varje dag, men oftast går det att förbereda sig i förväg. På rådet jobbar tolkarna tre och tre och tolkar en halvtimme var. De språk som inte täcks in tas på relä från en av de andra kabinerna. Ett tolklag kan bestå av några få upp till tjugotvå kabiner! Tolkningen riktar sig till svenska tjänstemän och experter, men det kan nog också finnas en och annan tolk som passar på att lyssna in sig. Det finns en hel del kollegor som har lärt sig svenska! Vissa som inte är egenföretagare, har en del åsikter om sina chefer. Hur går det till inom tolkvärlden, hur mycket kontakt har ni egentligen med chefen? Är det inte ett väldigt självständigt arbete i kabinen? Ja och nej. Det är bara en person som tolkar åt gången. Men kollegorna sitter nära till hands och hjälper till, och det är kabinen som helhet som räknas. Chefen träffar man oftast i andra sammanhang, till exempel på kabinmöten. Vilka är dina tips, om du skulle rekommendera tolkning till andra? Tror du att det finns tillräckligt med jobb i framtiden? Det är svårt att säga hur behoven kommer att se ut, efterfrågan varierar från år till år. Svaret på din fråga hänger inte minst samman med EU:s framtida språkpolitik. Mitt tips för den som är intresserad, är att ta kontakt med TÖI som ansvarar för konferenstolkutbildningen i Sverige. Tolk- och översättarinstitutets hemsida: titta under fliken Tolkyrket Gränslösa texter Perspektiv på översättning Yvonne Lindqvist (red.) Hallgren & Fallgren s; ca 215 kr. Ni som var på konferensen i Västerås kanske hörde Birgitta Englund Dimitrova Sveriges första professor i översättning och tolkning hålla ett intressant föredrag om översättningsteori och vetenskap med olika exempel på dess tillämpning. Birgitta står för den inledande uppsatsen i Gränslösa texter, där hon ger en översikt över Tjugo år av svensk översättningsvetenskap och som titeln antyder handlar det om en relativt ung disciplin i Sverige. I övrigt får vi i denna tilltalande blandade kompott djupdykningar i sådana teman som hur anpassning till målspråkets kultur kan påverka en översättning, olika syner på Freuds skrifter i översättningsarbetet (som skönlitteratur eller medicinsk litteratur), globalisering och lokalisering av facktexter, reflektioner över skillnaderna mellan soldaten Svejk på svenska 1930 och 1994, betraktelser över den översatta litteraturens roll och plats i den svenskutgivna litteraturen under de senaste 150 åren, m.m. Det är bara en av texterna som direkt handlar om facköversättning, och då mindre om översättning än om parallell textproduktion på olika språk, men för den som är intresserad av översättning i stort och vilken facköversättare är inte det så finns här ändå en hel del intressant, om än somliga texter anlägger en närsynthet på sitt ämne som för icke-forskaren kan föra tanken till knappologin. Men så handlar det ju heller inte om populärvetenskap. Och vi är ju experter eller hur? Mer information om boken finns på under Aktuellt. MATS DANNEWITZ LINDER 12 facköversättaren 3/08

13 NYHETER Språkspalten Sven Borei, Irene Elmerot, Boktipset Brett Jocelyn Epstein, Bokmässan i London april gick jag på London Book Fair, en av de största årliga bokmässorna. Mässan var på Earl s Court och det faktum att mäss- I katalogen var på 400 sidor säger något om antalet utställare. Det fanns förlag, författare, översättare, tryckerier med mera från hela världen. Högar med böcker och papper fanns i varje monter. Arabvärlden var mässans fokus i år, och det fanns en mängd montrar om arabiska länder och deras litteratur, och information för folk som vill resa dit eller lära sig om länderna. Det fanns till och med arabisk mat, som hummus, kebab eller söta bakelser att äta på mässan. Trots detta och andra kulturella saker, som seminarier där kockar visade publiken hur man lagade någon rätt, kändes det som om mässan handlade mest om att sälja och köpa rättigheter till böcker, och då var den inte så relevant för översättare. Men det var ändå ett par saker som jag tyckte var intressanta. Det låter kanske självklart, men jag var förvånad över hur otroligt många böcker det fanns. Det mesta var inte skönlitteratur. Det var facklitteratur som gällde, allt från reseböcker till paranormala böcker, kokböcker och databöcker, böcker om religion och böcker om djur. Och mycket mer! Vad det betyder är att det finns väldigt många böcker för oss facköversättare att översätta. Förlagen behöver oss. Förlagen har dock inte alltid pengar till att översätta böcker, även om de vill. Men det finns en lösning, som många förlag (och översättare) inte är medvetna om. Många länder, inklusive de nordiska länderna, ger subventioner/bidrag till förlag som vill översätta böcker från landets språk. I Norden till exempel finns Arts Council of Sweden, Finnish Literature Exchange, Norwegian Literature Abroad, Icelandic Literature Fund och Danish Arts Agencys Literature Centre. De hjälper förlagen med upp till 75 % av kostnaderna, och ibland ger de pengar även till översättare som vill översätta en särskild bok eller behöver resa för att träffa författaren eller för att forska. Ibland kanske översättaren själv får berätta för förlagen om sådana bidrag, eller själv ansöka om bidrag. BRETT JOCELYN EPSTEIN Arbetsrum uthyres i Danderyd! Vi hyr ut ett rymligt och fräscht rum på vårt kontor i Danderyd till frilansare. Kontakta oss på telefon eller mejl. Tamarind Translations Fikonspråk eller dialekt Jargong eller fikonspråk är en daglig huvudvärk för översättare. Eller ett glädjeämne om man är lagd åt klurigheter och har en bra samtalspartner hos kunden. De flesta yrkeskårer utvecklar någon sorts fikonspråk eller åtminstone egenheter i hur vanliga ord används. Men i vissa fall går det över styr och blir nästan helt obegripligt för en utomstående något som ofta nog är precis vad utövarna vill genom brytningar och vridningar av språket. Månsingen eller nasarspråket är ett sådant fikonspråk, som nästan ter sig som en dialekt i sitt kosmopolitiska inlåningsmönster. De två exemplen nedan kommer båda från Sven Hofs ordlista och diskussion av den västgötska dialekten från Tura hala fjäll! I denna text betyder tura detsamma som tira, titta, och hala (med tjockt l) är det västgötska uttalet av hårda. Att fjäll ska översättas som flicka är inte så självklart. Ordet fjäll har emellertid en liknande innebörd som fnas, hudfjäll och skulle i så fall vara besläktat med fnask kanske ett uttryck av nasarnas syn på sina tillfälliga kontakter längs vägen. I mer modern slang kan det bli: Vilka läskiga brudar! Ordet fjäll blev så småningom fjälla och användes i sin förädlade form av Arthur Högstedt i hans Kväsarvals där kvantingen dansar med fjällan sin! i det fallet hans fästmö. Nu har ordet även blivit riksslang, i sin förädlade form. Det var inte bara västgötska ord som nasarna vrängde och vred på. Djäknarnas latin råkade också ut för förvanskningar. Den grunne primaren fusa nabis. I denna mening är grunn en form av grund besvärlig, eländig. Primaren, med samma stam som primus/prima, var månsingens ord för socknens främste, dvs. prästen, och nabis kom likaså från latin och betydde helt enkelt ingenting. Fusa återkommer i äldre stockholmsslang i frasen fysa på nyllet få på käften. Kanske prästen försökte få nasaren till kyrkan eller ingick en dålig affär med honom Den där besvärlige prästen fick inte ut något av det här! Sannerligen grunna fikon, men är det en dialekt? Vad tycker läsarkåren? SVEN H BOREI facköversättaren 3/08 13

14 FRIA ORD Översättaren som tillverkningsenhet eller tjänsteproducent? Man kunde väl säga att översättning är en av de äldsta tjänsterna i världen, vars ursprung och historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den kom dessutom till som yrke i en tid då få produkter och även färre tjänster överhuvudtaget fanns, och långt före den explosionsartade utvecklingen av tjänstesektorn som blivit en konsekvens av vårt moderna informationssamhälle sektorn dit översättnings- och språkgranskningstjänster egentligen hör. Av tradition debiterar dock de allra flesta översättare per ord och inte per timme, som om översättningar var produkter och inte resultatet av utförande av en tjänst. Denna tradition kom till i en tid då en översättning dels var något mer konkret som man fick i handen (i form av en papperskopia), dels något som frilansjournalister och andra som producerade text ofta fick betalt för i form av antalet ord, vilket i sin tur kom till på den gamla tryckpressens tid, då antalet ord var en viktig beräkningsfaktor i produktionen av information. Idag har dock denna faktor blivit mindre och mindre relevant nu när alltmer elektronisk produktion och distribution av text och information sker. JAG SKULLE VILJA PÅSTÅ att den enda anledningen till att denna tradition lever kvar idag är att det har upplevts som svårt att annars veta på vilken basis man skulle ta och få betalt. Hur många timmar tar en översättning eller granskning (hur lång är en bit snöre?) och hur ska man kunna offerera och konkurrera om översättningsuppdrag om man inte har något slags gemensamt sätt att mäta arbetsinsatsen för ett uppdrag? Tyvärr har resultatet av det sistnämnda resonemanget blivit, trots de enorma förändringar i villkoren för översättningar i vårt moderna informationssamhälle, att i upphandlingsstunden, upplevs översättaren nu mer och mer av köparen som något slags tillverkningsenhet som spottar ut översatta ord, vilka ibland kan återvinnas för att bygga nya texter med, till allt lägre kostnad. Och på vilka man utan vidare kan applicera de stordriftsfördelar som alla känner till från tillverkningsindustrierna. DENNA BILD hos först och främst köpare av översättningstjänster har förstärkts av utvecklingen inom både maskinöversättning och s.k. CAT-verktyg som Trados, SDL, m.m. Och utan något större motstånd från översättarkåren. Dessutom accepterar de allra flesta av oss idag, utan närmare analys, att IT kan allt och gör allt billigare och snabbare (dvs. sparar tid och pengar), vilket i verkligheten dock är en sanning med en hel del begränsningar när det gäller just tjänstesektorn. Begränsningen när det gäller översättningstjänster är att jobbet faktiskt fortfarande måste göras av en människa, främst på grund av att varje språk är en mänsklig inte maskinell produkt av en hel kultur, som ständigt utvecklas med en komplexitet som ingen maskin någonsin kommer att kunna hantera fullt ut enligt min (och många experters) uppfattning. De många beslut som måste fattas under översättningsprocessen kräver ändå input från en användare (av språket, av maskinen) för att slutresultatet ska kunna fylla sitt syfte, vilket på något slags fundamental nivå är att transplantera informationsinnehållet i en text från en hjärna som förstår ett språk, till en annan hjärna som förstår ett annat språk, via den översatta texten. Det är nog dags att vi inom SFÖ som en intresseorganisation för översättare i Sverige, tillsammans med FAT (och möjligen även International Federation of Translators) tar en funderare på denna i dagens samhälle mycket förlegade tradition vid offerering och prisberäkning av översättningstjänster. Att vi börjar ta betalt, som de tjänsteproducenter vi faktiskt är, per tidsenhet inte som maskiner/tillverkningsenheter per antal ord. JAG SER NÄMLIGEN en farlig trend i vårt yrke med en ständig prispress baserad på de nuvarande grunder vilka saknar logik ur rent ekonomiskt kunskapsperspektiv, samt att det innebär en stor risk för en klar försämring av kvalitén på de översättningar som produceras under allt större tidspress inte av deadlines, utan av hur många ord man måste kunna spotta ut inom en viss tid för att kunna tjäna en dräglig lön. Tyvärr är det enklaste sättet under dessa omständigheter att inte lägga ner den tid som krävs för att ställa frågor när något är oklart, eller leta efter de rätta termerna. Och det är just denna företeelse som jag under de senaste 12 månaderna har sett många exempel på i min egen språkkombination (svenska till engelska), i samband med en mängd kvalitetsgranskningar av översättningar. DENNA TREND gynnar ingen varken leverantören eller köparen av tjänsten, och allra minst våra företagsmedlemmar, som ofta ingår stora avtal med sina kunder innehållande strikta garantier om kvalitet. Resultatet av denna trend kan dessutom i längden bli en klar försämring av vårt anseende och goda rykte som professionella yrkesmän och -kvinnor något som jag minns var en av de anledningar för och uttalade syften vid SFÖ:s grundande år 1990, uttryckt i Artikel 1 i vår Yrkesetiska kod: a. Syftet med SFÖ:s yrkesetiska kod är att skapa och främja ett gott kollegialt förhållande SFÖmedlemmar emellan samt att stärka SFÖ och SFÖ-medlemmarnas anseende och genomslagskraft i yrkeslivet, i samhället generellt och i förhållandet till organisationer i utlandet. KATHERINE STUART FOTO: STOCKXPERT 14 facköversättaren 3/08

15 MEDDELANDEN Insändare Har du en representativ hemsida? Många yrkesmän anser att de ska ägna sin tid åt det de är bäst på, i vårt fall översättning. Därför är det många som inte ägnar en tanke åt sin domänadress eller sin webbplats. Men har du tänkt på att som översättare är din webbplats ditt ansikte utåt, kanske den enda möjlighet din uppdragsgivare har att bilda sig en uppfattning om dig om du är seriös nog att kontakta för ett uppdrag eller inte! Faktum är att många gånger går ett jobb till en översättare med en fräsch, professionell och seriös webbplats, på bekostnad av en översättare med längre erfarenhet och högre utbildning, men med en sämre webbplats. En del använder gratis webbadresser via google eller sin internetleverantör, men jag som jobbat med webbplatser ett antal år innan jag blev översättare vet hur företagen resonerar. Med tanke på att en riktig domän kostar kr per år, så anser man att ett seriöst företag har en egen domän. Den ska man självklart använda till sin e-postadress också! Sedan måste man ha ett webbhotell också för att kunna ladda upp sin hemsida på, men det behöver inte vara dyrt. Idag finns det bra webbhotell för kr/månad! Hur vet man då hur en seriös hemsida ska utformas grafiskt? Det skadar inte att titta på de riktigt stora företagen. Det är ju förbjudet att kopiera layouten, men det är tillåtet att låta sig inspireras! Har man inte kunskap och tid att göra en snygg design finns det ju möjlighet att till en låg kostnad köpa en färdig webbplats som man bara fyller med bilder och text. Sedan är det viktigt att webbplatsen uppdateras, både i fråga om innehåll och design. Om du skulle köpa en ny dator skulle du knappast välja en butik med skyltar i fönstret om förrförra årets modell! Designen behöver man kanske inte ändra lika ofta, men det är bra om den är någorlunda modern. Vill man ha tips på hur man skriver informativa, bra och säljande texter för webben är det bara att söka på marknadsföring på Google. Det finns massor av bra tips på nätet! Lycka till med din hemsida! MIKAEL ADOLFSSON Medlemsnytt Vi är nu 995 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Ara Life Science AB, Uppsala Linn Ahlqvist, Jonstorp Elizabeth Ask, Handen Debra Axlid, Göteborg Elisabeth Belfrage, Lund David Bell, Hackås Therese Bernander, Göteborg Anna Blanck, Göteborg Anna Borisova Kaczor, Årjäng Karoline Bottheim, Johanneshov Alexander Burri, Malmö Ida Carlson, Mellbystrand Louise Dirs, Danderyd Joakim Enwall, Stockholm Paul Michael Greer, Kållered Steffen Harmel, Virserum Yngve Hilding, Älvsjö Anne Sofie Hovde Eriksson, Åkersberga Manuela Lupsa, Lund Guillermo Muñoz, Linköping Alf Nilsson, Bodafors Christina Nilsson-Posada, Lund Inger Norén, Simrishamn Burkhard Schlösser, Lövestad Claudia Svensson, Saltsjö-Boo Leslie Walke, Bjärred Hedersmedlemmar Vi ber att få gratulera årets hedersmedlemmar... Mai Ottoson och Sven Borei. Styrelsen beslutade att nominera Sven Borei och Mai Ottoson till hedersmedlemmar vid årsmötet Sven och Mai har i många år lagt ned mycket tid och kraft på att föra SFÖ framåt, både i styrelsearbetet som ordförande respektive vice ordförande och i olika arbetsgrupper, inte minst Infogruppen, Publikationsgruppen och Marknadsundersökningsgruppen. Deras stora engagemang och arbetsinsatser har uppskattats varmt av både styrelse och kolleger. Irene Elmerot och Malin Reimers är två av medlemmarna i Konferensgruppen års konferensgrupp i Väst är i full gång med att förbereda nästa års konferens. Vill du bidra? Skicka ditt förslag på föredrag/workshop eller annat till den temporära adressen så snart som möjligt! KONFERENSGRUPPEN och förra årets hedersmedlemmar Carlos Gisbert fyller 77 i år men arbetar fortfarande. Han har varit i översättningsbranschen i mer än 50 år, både som översättare och som grundare av en av Sveriges största översättningsbyråer. Carlos är en av SFÖ:s grundare. David Milne är nu pensionerad från Bofors, men under sin tid arbetade han för att höja översättarnas status och dessutom är han en av SFÖ:s grundare. Både Carlos och David nominerades av en medlem för sina stora insatser för SFÖ, inte minst under föreningens tidiga liv. Nästa nummer kommer ut omkring den 22 augusti (manusstopp den 17 juli) facköversättaren 3/08 15

16 Lite bilder från Västerås... Se fler bilder från SFÖ:s konferens 2008 i Västerås på 16 facköversättaren 3/08

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10

Läs mer

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14

facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2010 årgång 21 facköversättaren Så väljer byrån frilansare PORTRÄTT: PETRI REINIKAINEN 4 UTÖKA DITT KONTAKTNÄT 14 Nr 5 2010 Årgång 21 Innehållet får gärna

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 11 Goda råd för din marknadsföring... 15 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift. Fataburen

Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift. Fataburen Föreningen Auktoriserade Translatorers tidskrift Fataburen Nr 1 2015 Vi möts på årsmötet... Frank-Michael Kirsch (bilden) kommer att tala efter årsmötet på lördag 28 mars i Citykonferensens lokaler i Stockholm.

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Lena Söderberg öppnar FFS-dagarna, s 4 Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 nya Ges

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Sverigekontakt. Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012.

Sverigekontakt. Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012. Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 3 augusti 2012 Minnesmärke: Swedish fish Hjälp oss med fler! Swedish Fish namn på dessa godisfiskar i Nordamerika Sverigekontakt 1 Från Dicksonsgatan

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer