Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009"

Transkript

1 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt initierats och tio FoUprojekt (forskning och utveckling) tilldelats medel. Denna verksamhetsberättelse beskriver i korthet de aktiviteter som anordnats av eller i samverkan med Migrationens Utmaningar. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till Migrationens Utmaningar samt hur forskningsprogrammet är uppbyggt. Detta följs av en genomgång av den forskning som bedrivits samt en beskrivning av FoU-projektens inriktningar. Avslutningsvis finns också en genomgång över övriga aktiviteter som Migrationens Utmaningar deltagit i eller finansierat. Verksamhetsberättelse Bakgrund I maj 2006 fattade Region Skåne beslut att godkänna ett forskningssamarbete med Malmö stad och Malmö högskola. Denna fick namnet Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård (hädanefter Migrationens Utmaningar). Region Skåne åtog sig att avsätta 2 milj kr år 2007, samt att under åren ha en uttalad intention att avsätta 3 milj kr årligen till denna forskningssamverkan. Malmö stads åtagande bestod av att finansiera en s.k. FoU-koordinator (Forskning och Utveckling) vid FoU Malmö. Tjänsten tillsattes och fil. dr. Jenny Malmsten fick uppdraget att bl.a. verka för att forskningsresultat inom satsningen sprids i befintliga verksamheter. Malmö högskola har utgjort en plattform för forskningen och här finns en forskningsledare, professor Marie Torstensson-Levander med ansvar för de forskare som erhåller medel inom Migrationens Utmaningar. Området Hälsa och samhälle (HS) och ämnet Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) har varit tongivande i satsningen. Samarbetet leds av en styrgrupp med två representanter för respektive organisation. STADSKONTORET Föreningsgatan Malmö Tel Org.nr

2 2 (15) Bakgrunden till forskningssamarbetet var att det skånska samhället blivit alltmer mångkulturellt och mångfalden är framträdande i Malmöregionen. Människor med migrationsbakgrund kan ha olika erfarenheter av och förväntningar på omsorg och sjukvård, vilket ställer nya krav på personal inom hälsa, omsorg och vård som möter mångfalden i sitt dagliga arbete. I förlängningen handlar detta om att erbjuda likvärdig vård med kvalitet till en heterogen grupp vårdtagare. Såväl Malmö stads som Region Skånes uppdrag påverkas i hög grad av den etniska mångfalden. Målsättningen med forskningsprogrammet är att forskningsresultaten ska bidra till uppbyggnaden av ny kunskap och data på fältet. Forskningsprogrammet har två huvudteman, Migranters möten med svensk omsorg och vård samt Profession och organisation i förändring. Migrationens Utmaningar kriterier och tillvägagångssätt Fokus i Migrationens Utmaningar är situationen för människor med migrationsbakgrund kopplat till hälsa, omsorg och vård, samt hur professionella inom dessa områden bemöter de utmaningar migrationen medför. Utgångspunkten är således förhållandevis bred. För att ett forskningsprojekt ska kunna ingå i Migrationens Utmaningar finns därför vägledande kriterier som styrgruppen tar hänsyn till vid beslut om tilldelning av medel. De kriterier som forskning inom Migrationens Utmaningar bör leva upp till är: Tema forskningsprojekt måste i någon mån anknyta till Migrationens Utmaningars huvudtema, hälsa, omsorg och vård i ett migrationsperspektiv. Geografisk anknytning forskningen ska ha anknytning till Malmö med omnejd och således vara regionalt förankrad. Samverkan en förutsättning är att de forskningsprojekt som bedrivs innebär samverkan mellan någon av parterna Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne. Prioritering - om det finns önskemål från praktiker kring forskningsområden bör dessa frågeställningar prioriteras.

3 3 (15) Forskningsansökningar behandlas av forskningsledaren och FoU-koordinatorn, men beslut om finansiering av forskningsprojekt tas i styrgruppen med utgångspunkt i ovanstående kriterier. Styrgruppen består av två ledamöter från respektive organisation: Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne. Styrgruppsmöten äger rum 4 ggr/år och 2 ggr/år träffas även forskargruppen i samband med styrgruppsmötena. Styrgruppens uppgift är att fastställa de övergripande riktlinjerna för arbetet inom Migrationens Utmaningar och följa det löpande arbetet. Marie Torstensson-Levander, forskningsledare och Jenny Malmsten, FoUkoordinator, ansvarar därefter för att implementera dessa.

4 4 (15) Forskning Migrationens Utmaningar har hittills beviljat medel till elva forskningsprojekt och tre avhandlingsprojekt. Medel till forskningsprojekt har omfattat max 6 månaders heltid och haft som primärt syfte att stimulera till forskning inom området migration, hälsa, vård och omsorg. Ett annat syfte har varit/är att de erhållna forskningsmedlen skulle/ska generera nya forskningsanslag från externa bidragsgivare. De projekt som hittills beviljats medel redovisas nedan. Två större forskningsanslag från Vetenskapsrådet med anknytning till Migrationens Utmaningar beviljades hösten 2009 och avser perioden Det bör nämnas att fler ansökningar till de statliga forskningsråden gjorts men inte beviljats under perioden Motfinansiering Fakulteten för Hälsa och Samhälle har också genom s.k. motfinansiering bidragit till forskningsplattformen Migrationens Utmaningar. Detta har t.ex. skett genom forskning och andra aktiviteter som varit finansierade av externa bidragsgivare eller av statliga fakultetsmedel. Under första året (2007) delades denna motfinansiering av dåvarande IMER och Hälsa & Samhälle. Ett exempel på ett sådant projekt är det s.k. Rosengårdsprojektet som genomfördes under med det övergripande syftet att studera (under-) konsumtion av psykiatrisk vård i stadsdelen Rosengård. Projektet finansierades av Psykiatrisamordnaren och var ett samarbete mellan Malmö Högskola, Lunds universitet och Malmö stad. Slutsatserna redovisades bl.a. i rapporten Migration och psykisk ohälsa. Projektledare var professor Margareta Östman vid Fakulteten för Hälsa & Samhälle. Ett annat exempel är projektet Malmöbarn/MINDS. Projektet studerar bl.a. barn med invandrarbakgrund i utsatta stadsdelar i Malmö och hur den sociala miljön/boendemiljön påverkar barnens utveckling med avseende på kriminalitet, missbruk och psykisk hälsa. Projektet har fram till 2010 helt finansierats av statliga fakultetsmedel men från och med 2010 delvis av Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Marie Torstensson Levander.

5 5 (15) Beviljade forskningsprojekt Carin Björngren Cuadra, Hälsa & Samhälle, MAH: En studie av sensibilitet och tillit i hemsjukvård utifrån distriktssköterskors perspektiv, Finnur Magnússon, Hälsa & Samhälle, MAH: Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö, 2007 Margareta Popoola, Kultur & Samhälle, MAH: Romers möte med vård och omsorg, Lise-Lotte Nilsson, Hälsa & Samhälle, MAH: Migration, social livskvalitet och schizofreni i ett livsförloppsperspektiv, 2008 Solvig Ekblad, Hälsa & Samhälle, MAH: Unga invandrare i Öresundsregionen, 2008 Lars Plantin och Aje Carlbom, Hälsa & Samhälle, MAH: Muslimska män, migration och förändring. Migrationens kulturella och sociala konsekvenser för mäns familjeliv, 2008 Magdalena Nordin och Tobias Schölin, Kultur & Samhälle, MAH: Mångfald i staden - kultur, etnicitet och religion och drömmar om vård och omsorg, 2008 Annika Staaf och Carin Björngren Cuadra, Hälsa & Samhälle/MAH: Irreguljära migranters tillgång till vård inom Region Skåne, 2008 Enrique Perez, Hälsa & Samhälle/MAH: Brobyggare: ett nytt professionsfält, 2008 Carin Björngren Cuadra och Annika Staaf, Hälsa & Samhälle, MAH: Irreguljära migranters tillgång till vård och omsorg, 2009 Leili Laanemets, Hälsa & Samhälle, MAH: Etnicitet i arbetet mot missbruk och beroende, 2009

6 6 (15) Publikationer Björngren Cuadra, Carin: Variationens spektrum en studie av sensibilitet, tillit och vårdetik i hemsjukvård. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, FOU-rapport 2008:6. Björngren Cuadra, Carin: Policy on irregular migrants right to health meets organisations: practitioners as a force for change. Konferenspaper. IMISCOE, 2008 Björngren Cuadra, Carin: En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård. Socialmedicinsk tidskrift nr 2008:6 Björngren Cuadra (red.) Omvårdnad i mångkulturella rum. Frågor om kultur, etik och reflektion. Lund: Studentlitteratur Björngren Cuadra, Carin: Tillit och dess avgörande faktorer utifrån sjuksköterskors erfarenheter. I Björngren Cuadra (red.) Omvårdnad i mångkulturella rum. Frågor om kultur, etik och reflektion. (red.). Lund: Studentlitteratur Björngren Cuadra, Carin och Staaf, Annika: Papperslösa. Social rapport 2010 Eriksson Sjöö Tina och Ekblad, Solvig: Sömn och livskvalitet. En studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, FoU-rapport 2009:5 Magnússon Finnur. (red) Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö. Malmö: Stadskontoret FoU-enheten/Kunskapsverkstaden 2007:2 Magnússon, Finnur. Ursprung och ålder I: Torres, S. Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (Under utgivning. Publiceras i januari 2010) Magnússon, Finnur. Slutord. I: Torres, S. Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (I press. Publiceras i januari 2010)

7 7 (15) Nordin, Magdalena och Schölin, Tobias, 2009, Andlighet i vården i Invandrare och minoriteter, s , 4/ Torstensson Levander, Marie: Stadsdelens betydelse för ohälsa och sociala problem. I Östman, Margareta (red): Migration och psykisk ohälsa. Malmö: Holmbergs, 2008 Östman, Margareta: Migration och psykisk ohälsa. Malmö: Holmbergs, 2008 Externt beviljade forskningsansökningar: Annika Staaf: anslagsgivare: Malmö Högskola: anslag att författa ansökan till FAS 2009 (50.000) Carin Cuadra-Björngen & Annika Staaf: Anslagsgivare: Vetenskapsrådet. Tillgång till vård för irreguljära migranter kärnvärden i konflikt och förändring? (ca 2.5 miljoner ). Marie Torstensson Levander: Anslagsgivare: Vetenskapsrådet. Malmöbarn. The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study (MINDS) (1.2 miljoner ) Deltagande i konferenser och andra uppdrag Flera av de forskare som är knutna till Migrationens Utmaningar har varit aktiva i olika typer av konferenssammanhang, antingen i form av forskarkonferenser eller konferenser som anordnas av organisationer/myndigheter. Konferensdeltaganden Svenska kyrkans forskningsdagar, 2-3/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Åkersberga stiftsgård, Höör, för sjukhuspräster i Lunds stifts årsmöte den 31/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin)

8 8 (15) Föredrag på UMAS för Njur och transplantationsenheten 19/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 21/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 9/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Landskrona lasarett 3/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föreläsning Konferens kommunförbundet och Länsstyrelsen. Några perspektiv på migrationens utmaningar (eg. migration och hälsa). (Carin Björngren Cuadra) Workshopledare: Regional plattform för migration och hälsa vid Konferens: Samverkan och regionalisering - kring mottagning och etablering av nyanlända invandrare. Länsstyrelsen Skåne. (Carin Björngren Cuadra) Föreläsning konferens: Norrbottens läns landsting. Konferensens namn: Hur använder vi vår historia? Tema: Kartläggningen av de nationella minoriteternas hälsa. (Carin Björngren-Cuadra) Föreläsning inom ramen för grundutbildningen av Samhälls- och hälsokommunikatörer (Kommunförbundet och Länsstyrelsen). Tema: organisationsperspektiv på Migrations och hälsa. (Carin Björngren Cuadra) Workshopledare på Länsstyrelsen och Partnerskap regionala konferens För ett inkluderande mottagande i Skåne, (Carin Björngren Cuadra) Föredrag: Inte fullt mänsklig. Om stigmatisering och diskriminering som tillitens motsats, (Carin Björngren Cuadra) Världs hiv/aidsdagen. Sam. Arr Noaks Ark, Röda Korset och Malmö stad (Carin Björngren Cuadra) 2008 Etnicitet och anhörigskap. Föredrag: Nationellt nätverk för anhörigsamordnare i Malmö november (Finnur Magnússon) 2008 Migrationens utmaningar: Växjö universitet. (Finnur Magnússon)

9 9 (15) 2009 Anhörigstöd ur ett mångfaldsperspektiv: Föredrag för anhörigsamordnare i Örebro Län 2009 november (Finnur Magnússon) Deltagande i forskningskonferenser Medlem i den lokala organisationskommittén för 2nd conference of Migrant Health in Europe 2008, Malmö (EUPHA) samt chair vid key note speaker. (Carin Björngren Cuadra) Poster; Equality and Difference in a Multiethnic care setting. (Carin Björngren Cuadra) IMISCOE, Cluster B5 Workshop: Migration, Integration and the Internationalisation of Healthcare, Lisbon, Portugal th April (Carin Björngren Cuadra) Gränssättning inom och utanför professioner: Professionellt förtroende och tillit till professioner. Malmö, september (Carin Björngren Cuadra) Övriga uppdrag med anknytning till forskning Medlem i referensgrupp på FHI med anledning av en kartläggning av de nationella minoriteternas hälsa. I praktiken ett dagsseminarium med representanter från samtliga nationella minoriter. (Carin Björngren Cuadra) Förstudie kring befintliga preventiva hiv/sti-insatser i Skåne riktade till personer med utländsk bakgrund. Uppdraget formulerat och finansierat av Region Skåne, Avdelningen för folkhälsa och miljö samt Malmö stad, Folkhälsoenheten. (Carin Björngren Cuadra) Expertgrupp på Socialstyrelsen. Mångkultur och individ- och familjeomsorgen (Carin Björngren Cuadra) Expertuppdrag: Socialstyrelsens Social rapport Arbetsnamn: Papperslösa (Annika Staaf)

10 10 (15) Uppdrag att utvärdera Romskt Kulturcenter och Romskt Informations och Kunskapscenter i Malmö (Margareta Popoola) Gleerups förlag önskar att det projekt som genomförs av Magdalena Nordin och Tobias Schölin projektet skall utmynna i en kursbok för vård- och teologiutbildningar. Utkast till bokens första kapitel är översänt till förlaget. Reference group. Global challenges local responses, 15. Nordic Migration Research conference, Malmö August 2010, organised by NMR (Nordic Migration Research), hosted by Malmö University (Marie Torstensson Levander) Samarbetsprojekt Inom nätverket Foreign-born elderly persons situation in health care and social service sammanställs boken: Torres, S. & Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (Under utgivning. Publiceras i januari 2010) Samarbetsprojekt: Uppdrag VT 2010 att skriva en vägledning om Mänskliga rättigheter i socialt arbete. (Annika Staaf) Finansiering av doktorander Migrationens Utmaningar har helt eller delvis finansierat tre avhandlingsprojekt varav ett avslutades med disputation hösten 2009: Ramin, Baghir Zada. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, MAH, Avhandlingstitel: Illegal Aliens and Health (Care) Wants: The Cases of Sweden and The Netherlands. Akademisk avhandling 2009, Faculty of Health & Society, Malmö University, September 2009 Anna-Karin Ivert. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, MAH, Avhandlingstitel: The role of context - studies on the influence of different social settings on immigrant children s mental health and their contacts with mental health care.

11 11 (15) Halvtidskontroll gjordes i September Planerad disputation våren Parwin Pooremamali. (fram till filosofie licentiatexamen). Avhandlingsämne: Cultural competence in clinical practice of occupational therapists Presentation av egen forskning (doktorander): International Conference on Law & Mental Health, New York, juni 2009 (Anna-Karin Ivert) Medicinska Riksstämman, Stockholm, november 2009 (Anna-Karin Ivert) Konferens anordnad av Röda Korset, 2009 (Anna-Karin Ivert) Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med invandrare inom psykiatrisk vård, Mötesplats för arbetsterapeuter, Stockholmsmässan 2009 (Parvin Pooremamali) Publikationer: Ramin, Baghir Zada. Illegal Aliens and Health (Care) Wants: The Cases of Sweden and The Netherlands. Akademisk avhandling 2009, Faculty of Health & Society, Malmö University, September 2009 Ivert, Anna-Karin: Den sociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar - en kunskapsöversikt. Rapport Ivert, Anna-Karin, Svensson, Robert & Marie Torstensson Levander: Mental health problems in children with immigrant background: a longitudinal study of the impact of neighbourhood disadvantage, peer relations and family circumstances. Submitted 2009 Ivert, Anna-Karin, Svensson, R, Levander, S & Marie Torstensson Levander: Ethnicity, neighbourhood and contacts with Psychiatric Child and Youth Clinics. Manus 2009

12 12 (15) Forskning- och utveckling Något som är utmärkande inom Migrationens Utmaningar är tonvikten på samverkan med praktiker. Ett led i detta är att det inom Migrationens Utmaningar också finns medel att söka till s.k. FoU-projekt. Medlen riktar sig till verksamheter i Malmö stad eller Region Skåne som vill öka sin förståelse kring frågor som rör migration i relation till hälsa, omsorg eller vård. Det kan handla om att göra en utvärdering av befintlig verksamhet, utveckla eller förbättra en arbetsmetod eller på annat sätt fördjupa kunskapen om migrationsfrågor på arbetsplatsen. FoU-projekt kan söka upp till kr. Tre utlysningstillfällen har genomförts (sista ansökningsdagar 11 aug 2008, 30 sept 2008 samt 30 sept 2009). För närvarnade har tio projekt beviljats medel (6 st 2008 och 4 st 2009): Kartläggning av det arbete som Malmö stad bedrivit i enheten för ensamkommande flyktingbarn (Enheten för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). En studie i barnfamiljers möjlighet till självförsörjning i Rosengård (SDF Rosengård, Arbete & Utbildning, enheten för ekonomiskt bistånd, Malmö stad). Normer och familjerelationer i migrationsprocessen (Etniska relationer, Malmö stad). Grupputbildning för patienter med kronisk njursvikt som inte talar eller förstår svenska (Kliniken för Njurmedicin och Transplantation, Region Skåne). En bro över kulturgränserna kompetensutveckling för personal inom Daglig Verksamhet (Husie Hörna, Daglig verksamhet enligt LSS, Malmö stad). Kunskapsresan (SDF Limhamn-Bunkeflo, Enheten för medicinsk och social omsorg, rehabilitering, Malmö stad). Tillsammans för barnen en studie av samverkan vid introduktion för att främja nyanlända flyktingars hälsa i Malmö stad (Invandrareservice Mottagningen, Sociala resursförvaltningen, Malmö stad).

13 13 (15) Levnadsvillkor för hemlösa barnfamiljer, Södra Innerstaden (SDF Södra Innerstaden, Strategiska avdelningen, Malmö stad). Koloniprojektet 2010 (Sociala Resursförvaltningen, boende för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). Bokprojekt, dikter, sagor och bilder av asylsökande ungdomar (Enheten för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). Övrigt arbete inom Migrationens Utmaningar Upptaktsdag För att sprida information om Migrationens Utmaningar genomfördes den 27 februari 2008 en upptaktsdag. Syftet med denna var att berätta om forskningsprogrammet och fördjupa några av de frågeställningar som innefattas i detta. 84 personer anmälde sig till träffen som ägde rum i Hälsa och samhälles lokaler på Malmö högskola. Kent Andersson (s), kommunalråd i Malmö stad inledde och föreläsare var bl.a. Lars H Gustavsson som pratade om Barn, migration och psykisk hälsa och Margareta Östman som berättade om Rosengårdsprojektet. Upptaktsdagen var avstampet inför de dialogträffar som genomfördes våren Dialogträffar Dialogträffarna var ett led i att fånga upp vad anställda i Malmö stad och Region Skåne som arbetar med frågor kopplat till hälsa, omsorg och vård har för idéer om forskningsfrågor inom dessa områden. Tre träffar genomfördes med utgångspunkt i de forskningsteman som finns inom Migrationens Utmaningar. Den första träffen ägde rum den 5 mars 2008 och hade rubriken Migranters möten med svensk omsorg och vård. Den andra träffen genomfördes den 11 mars och hade temat Profession och organisation i förändring i ett chefsperspektiv. Den tredje och avslutande träffen den 26 mars fortsatte med temat Profession och organisation i förändring, denna gång ur den anställdes perspektiv. På träffarna deltog ca personer och utifrån dessa sammanställdes ett antal frågeställningar som anställda finner särskilt intressanta inom Migrationens

14 14 (15) Utmaningar. Dessa handlade bl.a. om mötet mellan vårdtagare och personal, vad som händer i migrationsprocessen och hur vård kan individanpassas genom kompetensutveckling av personal. Frågeställningarna har sedan varit vägledande inom det kriterium som handlar om att praktikers önskemål ska prioriteras vid fördelning av forskningsmedel. Internat Den april 2009 genomfördes ett internat med forskargruppen inom Migrationens Utmaningar. Denna ägde rum på Norregård i Falsterbo och syftet var att fördjupa arbetet med att skapa en gemensam forskningsplattform och förbereda en gemensam forskningsansökan. Under mötet diskuterades möjliga anslagsgivare och organisering av ansökningsförfarandet. Carin Björngren Cuadra fick uppdraget att medverka i en hearing om utlysning av forskningsmedel anordnad av KK-stiftelsen. En slutsats av diskussionen var att en större gemensam ansökan får vänta 1-2 år och att enskilda forskare istället gör egna ansökningar fram till dess. Antologi Med utgångspunkt i den forskning som bedrivits inom Migrationens Utmaningar har arbetet med en antologi påbörjats. Jenny Malmsten är redaktör för denna och i antologin medverkar åtta av de forskare som erhållit medel (de skriver sammantaget sex bidrag). Antologin riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom Malmö stad och Region Skåne och syftet är erfarenhetsspridning med verksamhetsnära kopplingar. Arbetet med antologin har påbörjats under hösten 2009 och slutförs våren Enligt tidsplanen ska antologin vara färdig i augusti Film Styrgruppen tog den 22 oktober 2009 beslut om att finansiera en kortfilm med syfte att sprida information om Migrationens Utmaningar. Fokus kommer att ligga på FoU-projekten. Ett samarbete har etablerats med Agnes Film&Television och enligt tidsplanen ska en färdig film finnas tillgänglig våren 2010.

15 15 (15) Att åldras i olika kulturer Migrationens Utmaningar sponsrade konferensen Att åldras i olika kulturer som ägde rum den 3 november Konferensen var ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola, Iransk-svenska föreningen, Flyktingföreningen, Bo Aktiv Landgången, Folksam, ABF och Glokala folkhögskolan. Arrangemanget genomfördes i Malmö högskolas lokaler på Gäddan 8 och var fullsatt (ca 200 deltagare). Jenny Malmsten deltog i arrangörsgruppen. Konferensen riktade sig till alla med intresse av att bli äldre och handlede om att åldras, leva och bo som man vill hela livet. Det fanns ett särskilt fokus på migrationsaspekter och föreläsare var bl.a. Theodor Kallifatides, Barbro Westerholm, Eva Olofsson och KG Hammar. Det finns planer på att fortsätta samarbetet och genomföra ett liknande evenemang hösten Seminarier Som ett led i Migrationens Utmaningars strävan att sprida kunskap om migrationsfrågor genomförde FoU Malmö under våren 2009 en seminarieserie riktad till anställda inom Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg inom Malmö stad. Serien bestod av tre föreläsningstillfällen med Tema Migration. Tobias Schölin, lektor på IMER talade om Etnicitet, mångfald och värde i äldreomsorg, exempel från Malmö. Elisabeth Björk Brämberg, fil dr och distriktssköterska vid högskolan i Borås talade om Att vara invandrare i omsorgssverige ett individorienterat perspektiv. Ulla Bohlin, socionom och verksam vid Hälsa & Samhälle på Malmö högskola talade om Att mötas i vård och omsorg kulturmöten och funktionsnedsättning. Hemsida Migrationens Utmaningar har en hemsida under uppbyggnad med adress Målet är att redovisa aktuell forskning och FoU-verksamhet, aktuella konferenser, nya rapporter och annat. Hemsidan kommer att utvecklas under 2010.

Migrationens utmaningar Verksamhetsberättelse 2012-2013

Migrationens utmaningar Verksamhetsberättelse 2012-2013 Migrationens utmaningar Verksamhetsberättelse 2012-2013 Inledning Forskningsprogrammet Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård startades år 2007 och sedan dess har 21 forskningsprojekt och

Läs mer

Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård

Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård Jenny Malmsten (red.) FoU-rapport 2010:2 ISBN 978-91-86631-01-7 Stadskontoret Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård Jenny Malmsten (red.)

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige

E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige E 1 Narkotikafrågan i det mångkulturella Sverige Sverige mot narkotika Seminarieblock E, kl. 10.15-11.00 2 oktober, 2015, Landskrona Adj professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet leg psykolog på Akademiskt

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Projektledningen informerar. Aktuellt från delprojekten

Projektledningen informerar. Aktuellt från delprojekten Kalendariet Januari 2013 11/1 IKT workshop i Stockholm, heldag 17/1 Utbildning-Migration och hälsa, del 2, Stockholm 23-24/1 Utbildning-Migration och hälsa, del 1, Norrköping 31/1 IKT workshop i Luleå,

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Verksamhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne Kommissionär i Malmökommissionen Marmotkommissionen

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga INTEGRATION 6 OKTOBER 2015 på väg in i det svenska samhället FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga 12 år av samverkan mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr Enheten för rehabilitering och stöd Skånes Onkologiska klinik 1 Cancer berör oss alla 2 Varför ska vi tänka på rehabilitering?

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Slutrapport Promet(H)eo

Slutrapport Promet(H)eo Slutrapport Promet(H)eo PROMET(H)EO (Promote Education and Training in Europe) har varit ett projekt inom Grundtvig partnerskap inom programmet för livslångt lärande. Sju deltagande länder, Spanien, Frankrike,

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

AKTIVIETSLOGG. Lena Risfelt Möte med Anna Frykenstig, juridiska

AKTIVIETSLOGG. Lena Risfelt Möte med Anna Frykenstig, juridiska AKTIVIETSLOGG Nedan finns en redovisning av aktiviteter som genomförts kopplat till uppdrag Handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S)

Ordförande Grundskole- och gymnasienämnden. Marika Lindgren Åsbrink (S) Interpellationssvar "Hur mycket kostar det privata vinstintresset i skolan? av Jesper Wiklund (V) Tack för interpellationen. Som svar på interpellantens fråga: Med anledning av två domar från förvaltningsrätten

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Tysta(de?) Röster. Vem lyssnar på Rosengårdsbarn som lever med en psykiskt sjuk förälder? Med barnets ögon

Tysta(de?) Röster. Vem lyssnar på Rosengårdsbarn som lever med en psykiskt sjuk förälder? Med barnets ögon Tysta(de?) Röster Vem lyssnar på Rosengårdsbarn som lever med en psykiskt sjuk förälder? Med barnets ögon Årskonferens i Göteborg 30-31 mars 2009 Karin Ingvarsdotter Doktorand, Hälsa & Samhälle Malmö Högskola

Läs mer