Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009"

Transkript

1 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt initierats och tio FoUprojekt (forskning och utveckling) tilldelats medel. Denna verksamhetsberättelse beskriver i korthet de aktiviteter som anordnats av eller i samverkan med Migrationens Utmaningar. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till Migrationens Utmaningar samt hur forskningsprogrammet är uppbyggt. Detta följs av en genomgång av den forskning som bedrivits samt en beskrivning av FoU-projektens inriktningar. Avslutningsvis finns också en genomgång över övriga aktiviteter som Migrationens Utmaningar deltagit i eller finansierat. Verksamhetsberättelse Bakgrund I maj 2006 fattade Region Skåne beslut att godkänna ett forskningssamarbete med Malmö stad och Malmö högskola. Denna fick namnet Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård (hädanefter Migrationens Utmaningar). Region Skåne åtog sig att avsätta 2 milj kr år 2007, samt att under åren ha en uttalad intention att avsätta 3 milj kr årligen till denna forskningssamverkan. Malmö stads åtagande bestod av att finansiera en s.k. FoU-koordinator (Forskning och Utveckling) vid FoU Malmö. Tjänsten tillsattes och fil. dr. Jenny Malmsten fick uppdraget att bl.a. verka för att forskningsresultat inom satsningen sprids i befintliga verksamheter. Malmö högskola har utgjort en plattform för forskningen och här finns en forskningsledare, professor Marie Torstensson-Levander med ansvar för de forskare som erhåller medel inom Migrationens Utmaningar. Området Hälsa och samhälle (HS) och ämnet Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) har varit tongivande i satsningen. Samarbetet leds av en styrgrupp med två representanter för respektive organisation. STADSKONTORET Föreningsgatan Malmö Tel Org.nr

2 2 (15) Bakgrunden till forskningssamarbetet var att det skånska samhället blivit alltmer mångkulturellt och mångfalden är framträdande i Malmöregionen. Människor med migrationsbakgrund kan ha olika erfarenheter av och förväntningar på omsorg och sjukvård, vilket ställer nya krav på personal inom hälsa, omsorg och vård som möter mångfalden i sitt dagliga arbete. I förlängningen handlar detta om att erbjuda likvärdig vård med kvalitet till en heterogen grupp vårdtagare. Såväl Malmö stads som Region Skånes uppdrag påverkas i hög grad av den etniska mångfalden. Målsättningen med forskningsprogrammet är att forskningsresultaten ska bidra till uppbyggnaden av ny kunskap och data på fältet. Forskningsprogrammet har två huvudteman, Migranters möten med svensk omsorg och vård samt Profession och organisation i förändring. Migrationens Utmaningar kriterier och tillvägagångssätt Fokus i Migrationens Utmaningar är situationen för människor med migrationsbakgrund kopplat till hälsa, omsorg och vård, samt hur professionella inom dessa områden bemöter de utmaningar migrationen medför. Utgångspunkten är således förhållandevis bred. För att ett forskningsprojekt ska kunna ingå i Migrationens Utmaningar finns därför vägledande kriterier som styrgruppen tar hänsyn till vid beslut om tilldelning av medel. De kriterier som forskning inom Migrationens Utmaningar bör leva upp till är: Tema forskningsprojekt måste i någon mån anknyta till Migrationens Utmaningars huvudtema, hälsa, omsorg och vård i ett migrationsperspektiv. Geografisk anknytning forskningen ska ha anknytning till Malmö med omnejd och således vara regionalt förankrad. Samverkan en förutsättning är att de forskningsprojekt som bedrivs innebär samverkan mellan någon av parterna Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne. Prioritering - om det finns önskemål från praktiker kring forskningsområden bör dessa frågeställningar prioriteras.

3 3 (15) Forskningsansökningar behandlas av forskningsledaren och FoU-koordinatorn, men beslut om finansiering av forskningsprojekt tas i styrgruppen med utgångspunkt i ovanstående kriterier. Styrgruppen består av två ledamöter från respektive organisation: Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne. Styrgruppsmöten äger rum 4 ggr/år och 2 ggr/år träffas även forskargruppen i samband med styrgruppsmötena. Styrgruppens uppgift är att fastställa de övergripande riktlinjerna för arbetet inom Migrationens Utmaningar och följa det löpande arbetet. Marie Torstensson-Levander, forskningsledare och Jenny Malmsten, FoUkoordinator, ansvarar därefter för att implementera dessa.

4 4 (15) Forskning Migrationens Utmaningar har hittills beviljat medel till elva forskningsprojekt och tre avhandlingsprojekt. Medel till forskningsprojekt har omfattat max 6 månaders heltid och haft som primärt syfte att stimulera till forskning inom området migration, hälsa, vård och omsorg. Ett annat syfte har varit/är att de erhållna forskningsmedlen skulle/ska generera nya forskningsanslag från externa bidragsgivare. De projekt som hittills beviljats medel redovisas nedan. Två större forskningsanslag från Vetenskapsrådet med anknytning till Migrationens Utmaningar beviljades hösten 2009 och avser perioden Det bör nämnas att fler ansökningar till de statliga forskningsråden gjorts men inte beviljats under perioden Motfinansiering Fakulteten för Hälsa och Samhälle har också genom s.k. motfinansiering bidragit till forskningsplattformen Migrationens Utmaningar. Detta har t.ex. skett genom forskning och andra aktiviteter som varit finansierade av externa bidragsgivare eller av statliga fakultetsmedel. Under första året (2007) delades denna motfinansiering av dåvarande IMER och Hälsa & Samhälle. Ett exempel på ett sådant projekt är det s.k. Rosengårdsprojektet som genomfördes under med det övergripande syftet att studera (under-) konsumtion av psykiatrisk vård i stadsdelen Rosengård. Projektet finansierades av Psykiatrisamordnaren och var ett samarbete mellan Malmö Högskola, Lunds universitet och Malmö stad. Slutsatserna redovisades bl.a. i rapporten Migration och psykisk ohälsa. Projektledare var professor Margareta Östman vid Fakulteten för Hälsa & Samhälle. Ett annat exempel är projektet Malmöbarn/MINDS. Projektet studerar bl.a. barn med invandrarbakgrund i utsatta stadsdelar i Malmö och hur den sociala miljön/boendemiljön påverkar barnens utveckling med avseende på kriminalitet, missbruk och psykisk hälsa. Projektet har fram till 2010 helt finansierats av statliga fakultetsmedel men från och med 2010 delvis av Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Marie Torstensson Levander.

5 5 (15) Beviljade forskningsprojekt Carin Björngren Cuadra, Hälsa & Samhälle, MAH: En studie av sensibilitet och tillit i hemsjukvård utifrån distriktssköterskors perspektiv, Finnur Magnússon, Hälsa & Samhälle, MAH: Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö, 2007 Margareta Popoola, Kultur & Samhälle, MAH: Romers möte med vård och omsorg, Lise-Lotte Nilsson, Hälsa & Samhälle, MAH: Migration, social livskvalitet och schizofreni i ett livsförloppsperspektiv, 2008 Solvig Ekblad, Hälsa & Samhälle, MAH: Unga invandrare i Öresundsregionen, 2008 Lars Plantin och Aje Carlbom, Hälsa & Samhälle, MAH: Muslimska män, migration och förändring. Migrationens kulturella och sociala konsekvenser för mäns familjeliv, 2008 Magdalena Nordin och Tobias Schölin, Kultur & Samhälle, MAH: Mångfald i staden - kultur, etnicitet och religion och drömmar om vård och omsorg, 2008 Annika Staaf och Carin Björngren Cuadra, Hälsa & Samhälle/MAH: Irreguljära migranters tillgång till vård inom Region Skåne, 2008 Enrique Perez, Hälsa & Samhälle/MAH: Brobyggare: ett nytt professionsfält, 2008 Carin Björngren Cuadra och Annika Staaf, Hälsa & Samhälle, MAH: Irreguljära migranters tillgång till vård och omsorg, 2009 Leili Laanemets, Hälsa & Samhälle, MAH: Etnicitet i arbetet mot missbruk och beroende, 2009

6 6 (15) Publikationer Björngren Cuadra, Carin: Variationens spektrum en studie av sensibilitet, tillit och vårdetik i hemsjukvård. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, FOU-rapport 2008:6. Björngren Cuadra, Carin: Policy on irregular migrants right to health meets organisations: practitioners as a force for change. Konferenspaper. IMISCOE, 2008 Björngren Cuadra, Carin: En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård. Socialmedicinsk tidskrift nr 2008:6 Björngren Cuadra (red.) Omvårdnad i mångkulturella rum. Frågor om kultur, etik och reflektion. Lund: Studentlitteratur Björngren Cuadra, Carin: Tillit och dess avgörande faktorer utifrån sjuksköterskors erfarenheter. I Björngren Cuadra (red.) Omvårdnad i mångkulturella rum. Frågor om kultur, etik och reflektion. (red.). Lund: Studentlitteratur Björngren Cuadra, Carin och Staaf, Annika: Papperslösa. Social rapport 2010 Eriksson Sjöö Tina och Ekblad, Solvig: Sömn och livskvalitet. En studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, FoU-rapport 2009:5 Magnússon Finnur. (red) Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö. Malmö: Stadskontoret FoU-enheten/Kunskapsverkstaden 2007:2 Magnússon, Finnur. Ursprung och ålder I: Torres, S. Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (Under utgivning. Publiceras i januari 2010) Magnússon, Finnur. Slutord. I: Torres, S. Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (I press. Publiceras i januari 2010)

7 7 (15) Nordin, Magdalena och Schölin, Tobias, 2009, Andlighet i vården i Invandrare och minoriteter, s , 4/ Torstensson Levander, Marie: Stadsdelens betydelse för ohälsa och sociala problem. I Östman, Margareta (red): Migration och psykisk ohälsa. Malmö: Holmbergs, 2008 Östman, Margareta: Migration och psykisk ohälsa. Malmö: Holmbergs, 2008 Externt beviljade forskningsansökningar: Annika Staaf: anslagsgivare: Malmö Högskola: anslag att författa ansökan till FAS 2009 (50.000) Carin Cuadra-Björngen & Annika Staaf: Anslagsgivare: Vetenskapsrådet. Tillgång till vård för irreguljära migranter kärnvärden i konflikt och förändring? (ca 2.5 miljoner ). Marie Torstensson Levander: Anslagsgivare: Vetenskapsrådet. Malmöbarn. The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study (MINDS) (1.2 miljoner ) Deltagande i konferenser och andra uppdrag Flera av de forskare som är knutna till Migrationens Utmaningar har varit aktiva i olika typer av konferenssammanhang, antingen i form av forskarkonferenser eller konferenser som anordnas av organisationer/myndigheter. Konferensdeltaganden Svenska kyrkans forskningsdagar, 2-3/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Åkersberga stiftsgård, Höör, för sjukhuspräster i Lunds stifts årsmöte den 31/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin)

8 8 (15) Föredrag på UMAS för Njur och transplantationsenheten 19/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 21/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 9/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Landskrona lasarett 3/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föreläsning Konferens kommunförbundet och Länsstyrelsen. Några perspektiv på migrationens utmaningar (eg. migration och hälsa). (Carin Björngren Cuadra) Workshopledare: Regional plattform för migration och hälsa vid Konferens: Samverkan och regionalisering - kring mottagning och etablering av nyanlända invandrare. Länsstyrelsen Skåne. (Carin Björngren Cuadra) Föreläsning konferens: Norrbottens läns landsting. Konferensens namn: Hur använder vi vår historia? Tema: Kartläggningen av de nationella minoriteternas hälsa. (Carin Björngren-Cuadra) Föreläsning inom ramen för grundutbildningen av Samhälls- och hälsokommunikatörer (Kommunförbundet och Länsstyrelsen). Tema: organisationsperspektiv på Migrations och hälsa. (Carin Björngren Cuadra) Workshopledare på Länsstyrelsen och Partnerskap regionala konferens För ett inkluderande mottagande i Skåne, (Carin Björngren Cuadra) Föredrag: Inte fullt mänsklig. Om stigmatisering och diskriminering som tillitens motsats, (Carin Björngren Cuadra) Världs hiv/aidsdagen. Sam. Arr Noaks Ark, Röda Korset och Malmö stad (Carin Björngren Cuadra) 2008 Etnicitet och anhörigskap. Föredrag: Nationellt nätverk för anhörigsamordnare i Malmö november (Finnur Magnússon) 2008 Migrationens utmaningar: Växjö universitet. (Finnur Magnússon)

9 9 (15) 2009 Anhörigstöd ur ett mångfaldsperspektiv: Föredrag för anhörigsamordnare i Örebro Län 2009 november (Finnur Magnússon) Deltagande i forskningskonferenser Medlem i den lokala organisationskommittén för 2nd conference of Migrant Health in Europe 2008, Malmö (EUPHA) samt chair vid key note speaker. (Carin Björngren Cuadra) Poster; Equality and Difference in a Multiethnic care setting. (Carin Björngren Cuadra) IMISCOE, Cluster B5 Workshop: Migration, Integration and the Internationalisation of Healthcare, Lisbon, Portugal th April (Carin Björngren Cuadra) Gränssättning inom och utanför professioner: Professionellt förtroende och tillit till professioner. Malmö, september (Carin Björngren Cuadra) Övriga uppdrag med anknytning till forskning Medlem i referensgrupp på FHI med anledning av en kartläggning av de nationella minoriteternas hälsa. I praktiken ett dagsseminarium med representanter från samtliga nationella minoriter. (Carin Björngren Cuadra) Förstudie kring befintliga preventiva hiv/sti-insatser i Skåne riktade till personer med utländsk bakgrund. Uppdraget formulerat och finansierat av Region Skåne, Avdelningen för folkhälsa och miljö samt Malmö stad, Folkhälsoenheten. (Carin Björngren Cuadra) Expertgrupp på Socialstyrelsen. Mångkultur och individ- och familjeomsorgen (Carin Björngren Cuadra) Expertuppdrag: Socialstyrelsens Social rapport Arbetsnamn: Papperslösa (Annika Staaf)

10 10 (15) Uppdrag att utvärdera Romskt Kulturcenter och Romskt Informations och Kunskapscenter i Malmö (Margareta Popoola) Gleerups förlag önskar att det projekt som genomförs av Magdalena Nordin och Tobias Schölin projektet skall utmynna i en kursbok för vård- och teologiutbildningar. Utkast till bokens första kapitel är översänt till förlaget. Reference group. Global challenges local responses, 15. Nordic Migration Research conference, Malmö August 2010, organised by NMR (Nordic Migration Research), hosted by Malmö University (Marie Torstensson Levander) Samarbetsprojekt Inom nätverket Foreign-born elderly persons situation in health care and social service sammanställs boken: Torres, S. & Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (Under utgivning. Publiceras i januari 2010) Samarbetsprojekt: Uppdrag VT 2010 att skriva en vägledning om Mänskliga rättigheter i socialt arbete. (Annika Staaf) Finansiering av doktorander Migrationens Utmaningar har helt eller delvis finansierat tre avhandlingsprojekt varav ett avslutades med disputation hösten 2009: Ramin, Baghir Zada. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, MAH, Avhandlingstitel: Illegal Aliens and Health (Care) Wants: The Cases of Sweden and The Netherlands. Akademisk avhandling 2009, Faculty of Health & Society, Malmö University, September 2009 Anna-Karin Ivert. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, MAH, Avhandlingstitel: The role of context - studies on the influence of different social settings on immigrant children s mental health and their contacts with mental health care.

11 11 (15) Halvtidskontroll gjordes i September Planerad disputation våren Parwin Pooremamali. (fram till filosofie licentiatexamen). Avhandlingsämne: Cultural competence in clinical practice of occupational therapists Presentation av egen forskning (doktorander): International Conference on Law & Mental Health, New York, juni 2009 (Anna-Karin Ivert) Medicinska Riksstämman, Stockholm, november 2009 (Anna-Karin Ivert) Konferens anordnad av Röda Korset, 2009 (Anna-Karin Ivert) Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med invandrare inom psykiatrisk vård, Mötesplats för arbetsterapeuter, Stockholmsmässan 2009 (Parvin Pooremamali) Publikationer: Ramin, Baghir Zada. Illegal Aliens and Health (Care) Wants: The Cases of Sweden and The Netherlands. Akademisk avhandling 2009, Faculty of Health & Society, Malmö University, September 2009 Ivert, Anna-Karin: Den sociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar - en kunskapsöversikt. Rapport Ivert, Anna-Karin, Svensson, Robert & Marie Torstensson Levander: Mental health problems in children with immigrant background: a longitudinal study of the impact of neighbourhood disadvantage, peer relations and family circumstances. Submitted 2009 Ivert, Anna-Karin, Svensson, R, Levander, S & Marie Torstensson Levander: Ethnicity, neighbourhood and contacts with Psychiatric Child and Youth Clinics. Manus 2009

12 12 (15) Forskning- och utveckling Något som är utmärkande inom Migrationens Utmaningar är tonvikten på samverkan med praktiker. Ett led i detta är att det inom Migrationens Utmaningar också finns medel att söka till s.k. FoU-projekt. Medlen riktar sig till verksamheter i Malmö stad eller Region Skåne som vill öka sin förståelse kring frågor som rör migration i relation till hälsa, omsorg eller vård. Det kan handla om att göra en utvärdering av befintlig verksamhet, utveckla eller förbättra en arbetsmetod eller på annat sätt fördjupa kunskapen om migrationsfrågor på arbetsplatsen. FoU-projekt kan söka upp till kr. Tre utlysningstillfällen har genomförts (sista ansökningsdagar 11 aug 2008, 30 sept 2008 samt 30 sept 2009). För närvarnade har tio projekt beviljats medel (6 st 2008 och 4 st 2009): Kartläggning av det arbete som Malmö stad bedrivit i enheten för ensamkommande flyktingbarn (Enheten för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). En studie i barnfamiljers möjlighet till självförsörjning i Rosengård (SDF Rosengård, Arbete & Utbildning, enheten för ekonomiskt bistånd, Malmö stad). Normer och familjerelationer i migrationsprocessen (Etniska relationer, Malmö stad). Grupputbildning för patienter med kronisk njursvikt som inte talar eller förstår svenska (Kliniken för Njurmedicin och Transplantation, Region Skåne). En bro över kulturgränserna kompetensutveckling för personal inom Daglig Verksamhet (Husie Hörna, Daglig verksamhet enligt LSS, Malmö stad). Kunskapsresan (SDF Limhamn-Bunkeflo, Enheten för medicinsk och social omsorg, rehabilitering, Malmö stad). Tillsammans för barnen en studie av samverkan vid introduktion för att främja nyanlända flyktingars hälsa i Malmö stad (Invandrareservice Mottagningen, Sociala resursförvaltningen, Malmö stad).

13 13 (15) Levnadsvillkor för hemlösa barnfamiljer, Södra Innerstaden (SDF Södra Innerstaden, Strategiska avdelningen, Malmö stad). Koloniprojektet 2010 (Sociala Resursförvaltningen, boende för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). Bokprojekt, dikter, sagor och bilder av asylsökande ungdomar (Enheten för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). Övrigt arbete inom Migrationens Utmaningar Upptaktsdag För att sprida information om Migrationens Utmaningar genomfördes den 27 februari 2008 en upptaktsdag. Syftet med denna var att berätta om forskningsprogrammet och fördjupa några av de frågeställningar som innefattas i detta. 84 personer anmälde sig till träffen som ägde rum i Hälsa och samhälles lokaler på Malmö högskola. Kent Andersson (s), kommunalråd i Malmö stad inledde och föreläsare var bl.a. Lars H Gustavsson som pratade om Barn, migration och psykisk hälsa och Margareta Östman som berättade om Rosengårdsprojektet. Upptaktsdagen var avstampet inför de dialogträffar som genomfördes våren Dialogträffar Dialogträffarna var ett led i att fånga upp vad anställda i Malmö stad och Region Skåne som arbetar med frågor kopplat till hälsa, omsorg och vård har för idéer om forskningsfrågor inom dessa områden. Tre träffar genomfördes med utgångspunkt i de forskningsteman som finns inom Migrationens Utmaningar. Den första träffen ägde rum den 5 mars 2008 och hade rubriken Migranters möten med svensk omsorg och vård. Den andra träffen genomfördes den 11 mars och hade temat Profession och organisation i förändring i ett chefsperspektiv. Den tredje och avslutande träffen den 26 mars fortsatte med temat Profession och organisation i förändring, denna gång ur den anställdes perspektiv. På träffarna deltog ca personer och utifrån dessa sammanställdes ett antal frågeställningar som anställda finner särskilt intressanta inom Migrationens

14 14 (15) Utmaningar. Dessa handlade bl.a. om mötet mellan vårdtagare och personal, vad som händer i migrationsprocessen och hur vård kan individanpassas genom kompetensutveckling av personal. Frågeställningarna har sedan varit vägledande inom det kriterium som handlar om att praktikers önskemål ska prioriteras vid fördelning av forskningsmedel. Internat Den april 2009 genomfördes ett internat med forskargruppen inom Migrationens Utmaningar. Denna ägde rum på Norregård i Falsterbo och syftet var att fördjupa arbetet med att skapa en gemensam forskningsplattform och förbereda en gemensam forskningsansökan. Under mötet diskuterades möjliga anslagsgivare och organisering av ansökningsförfarandet. Carin Björngren Cuadra fick uppdraget att medverka i en hearing om utlysning av forskningsmedel anordnad av KK-stiftelsen. En slutsats av diskussionen var att en större gemensam ansökan får vänta 1-2 år och att enskilda forskare istället gör egna ansökningar fram till dess. Antologi Med utgångspunkt i den forskning som bedrivits inom Migrationens Utmaningar har arbetet med en antologi påbörjats. Jenny Malmsten är redaktör för denna och i antologin medverkar åtta av de forskare som erhållit medel (de skriver sammantaget sex bidrag). Antologin riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom Malmö stad och Region Skåne och syftet är erfarenhetsspridning med verksamhetsnära kopplingar. Arbetet med antologin har påbörjats under hösten 2009 och slutförs våren Enligt tidsplanen ska antologin vara färdig i augusti Film Styrgruppen tog den 22 oktober 2009 beslut om att finansiera en kortfilm med syfte att sprida information om Migrationens Utmaningar. Fokus kommer att ligga på FoU-projekten. Ett samarbete har etablerats med Agnes Film&Television och enligt tidsplanen ska en färdig film finnas tillgänglig våren 2010.

15 15 (15) Att åldras i olika kulturer Migrationens Utmaningar sponsrade konferensen Att åldras i olika kulturer som ägde rum den 3 november Konferensen var ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola, Iransk-svenska föreningen, Flyktingföreningen, Bo Aktiv Landgången, Folksam, ABF och Glokala folkhögskolan. Arrangemanget genomfördes i Malmö högskolas lokaler på Gäddan 8 och var fullsatt (ca 200 deltagare). Jenny Malmsten deltog i arrangörsgruppen. Konferensen riktade sig till alla med intresse av att bli äldre och handlede om att åldras, leva och bo som man vill hela livet. Det fanns ett särskilt fokus på migrationsaspekter och föreläsare var bl.a. Theodor Kallifatides, Barbro Westerholm, Eva Olofsson och KG Hammar. Det finns planer på att fortsätta samarbetet och genomföra ett liknande evenemang hösten Seminarier Som ett led i Migrationens Utmaningars strävan att sprida kunskap om migrationsfrågor genomförde FoU Malmö under våren 2009 en seminarieserie riktad till anställda inom Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg inom Malmö stad. Serien bestod av tre föreläsningstillfällen med Tema Migration. Tobias Schölin, lektor på IMER talade om Etnicitet, mångfald och värde i äldreomsorg, exempel från Malmö. Elisabeth Björk Brämberg, fil dr och distriktssköterska vid högskolan i Borås talade om Att vara invandrare i omsorgssverige ett individorienterat perspektiv. Ulla Bohlin, socionom och verksam vid Hälsa & Samhälle på Malmö högskola talade om Att mötas i vård och omsorg kulturmöten och funktionsnedsättning. Hemsida Migrationens Utmaningar har en hemsida under uppbyggnad med adress Målet är att redovisa aktuell forskning och FoU-verksamhet, aktuella konferenser, nya rapporter och annat. Hemsidan kommer att utvecklas under 2010.

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Migration och psykisk ohälsa

Migration och psykisk ohälsa Migration och psykisk ohälsa FoU Rapport 2008:3 Malmö högskola, 2008 Omslagsfoto: Karin Ingvarsdotter, Gångtunnel under V. Kattarpsvägen, Rosengård ISBN 978-91-7104-213-2 ISSN 1650-2337 Holmbergs, Malmö

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mars 2008 Forsknings- & utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholms län Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

NÄR VAR HUR om ungas kultur

NÄR VAR HUR om ungas kultur NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden Förord Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv. Många unga ägnar sig åt någon form av kultur på fritiden. De trivs med sitt

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar Forskningsrapport 2014:3 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar - erfarenheter från Stockholms län Åsa Backlund Riitta Eriksson Katarina von Greiff Eva-Marie Åkerlund Rapporten kan

Läs mer

CVF år 2000 regional samverkan

CVF år 2000 regional samverkan VERKSAMHETSRAPPORT Skriftserie C Nr 8 april 2001 CVF år 2000 regional samverkan Framtidsplaner Konferensrapport Välfärdsdagen Verksamhet Redaktörer: Göran Sidebäck och Mats Vuorinen Centrum för Välfärdsforskning

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer