Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009"

Transkript

1 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt initierats och tio FoUprojekt (forskning och utveckling) tilldelats medel. Denna verksamhetsberättelse beskriver i korthet de aktiviteter som anordnats av eller i samverkan med Migrationens Utmaningar. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till Migrationens Utmaningar samt hur forskningsprogrammet är uppbyggt. Detta följs av en genomgång av den forskning som bedrivits samt en beskrivning av FoU-projektens inriktningar. Avslutningsvis finns också en genomgång över övriga aktiviteter som Migrationens Utmaningar deltagit i eller finansierat. Verksamhetsberättelse Bakgrund I maj 2006 fattade Region Skåne beslut att godkänna ett forskningssamarbete med Malmö stad och Malmö högskola. Denna fick namnet Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård (hädanefter Migrationens Utmaningar). Region Skåne åtog sig att avsätta 2 milj kr år 2007, samt att under åren ha en uttalad intention att avsätta 3 milj kr årligen till denna forskningssamverkan. Malmö stads åtagande bestod av att finansiera en s.k. FoU-koordinator (Forskning och Utveckling) vid FoU Malmö. Tjänsten tillsattes och fil. dr. Jenny Malmsten fick uppdraget att bl.a. verka för att forskningsresultat inom satsningen sprids i befintliga verksamheter. Malmö högskola har utgjort en plattform för forskningen och här finns en forskningsledare, professor Marie Torstensson-Levander med ansvar för de forskare som erhåller medel inom Migrationens Utmaningar. Området Hälsa och samhälle (HS) och ämnet Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) har varit tongivande i satsningen. Samarbetet leds av en styrgrupp med två representanter för respektive organisation. STADSKONTORET Föreningsgatan Malmö Tel Org.nr

2 2 (15) Bakgrunden till forskningssamarbetet var att det skånska samhället blivit alltmer mångkulturellt och mångfalden är framträdande i Malmöregionen. Människor med migrationsbakgrund kan ha olika erfarenheter av och förväntningar på omsorg och sjukvård, vilket ställer nya krav på personal inom hälsa, omsorg och vård som möter mångfalden i sitt dagliga arbete. I förlängningen handlar detta om att erbjuda likvärdig vård med kvalitet till en heterogen grupp vårdtagare. Såväl Malmö stads som Region Skånes uppdrag påverkas i hög grad av den etniska mångfalden. Målsättningen med forskningsprogrammet är att forskningsresultaten ska bidra till uppbyggnaden av ny kunskap och data på fältet. Forskningsprogrammet har två huvudteman, Migranters möten med svensk omsorg och vård samt Profession och organisation i förändring. Migrationens Utmaningar kriterier och tillvägagångssätt Fokus i Migrationens Utmaningar är situationen för människor med migrationsbakgrund kopplat till hälsa, omsorg och vård, samt hur professionella inom dessa områden bemöter de utmaningar migrationen medför. Utgångspunkten är således förhållandevis bred. För att ett forskningsprojekt ska kunna ingå i Migrationens Utmaningar finns därför vägledande kriterier som styrgruppen tar hänsyn till vid beslut om tilldelning av medel. De kriterier som forskning inom Migrationens Utmaningar bör leva upp till är: Tema forskningsprojekt måste i någon mån anknyta till Migrationens Utmaningars huvudtema, hälsa, omsorg och vård i ett migrationsperspektiv. Geografisk anknytning forskningen ska ha anknytning till Malmö med omnejd och således vara regionalt förankrad. Samverkan en förutsättning är att de forskningsprojekt som bedrivs innebär samverkan mellan någon av parterna Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne. Prioritering - om det finns önskemål från praktiker kring forskningsområden bör dessa frågeställningar prioriteras.

3 3 (15) Forskningsansökningar behandlas av forskningsledaren och FoU-koordinatorn, men beslut om finansiering av forskningsprojekt tas i styrgruppen med utgångspunkt i ovanstående kriterier. Styrgruppen består av två ledamöter från respektive organisation: Malmö stad, Malmö högskola och Region Skåne. Styrgruppsmöten äger rum 4 ggr/år och 2 ggr/år träffas även forskargruppen i samband med styrgruppsmötena. Styrgruppens uppgift är att fastställa de övergripande riktlinjerna för arbetet inom Migrationens Utmaningar och följa det löpande arbetet. Marie Torstensson-Levander, forskningsledare och Jenny Malmsten, FoUkoordinator, ansvarar därefter för att implementera dessa.

4 4 (15) Forskning Migrationens Utmaningar har hittills beviljat medel till elva forskningsprojekt och tre avhandlingsprojekt. Medel till forskningsprojekt har omfattat max 6 månaders heltid och haft som primärt syfte att stimulera till forskning inom området migration, hälsa, vård och omsorg. Ett annat syfte har varit/är att de erhållna forskningsmedlen skulle/ska generera nya forskningsanslag från externa bidragsgivare. De projekt som hittills beviljats medel redovisas nedan. Två större forskningsanslag från Vetenskapsrådet med anknytning till Migrationens Utmaningar beviljades hösten 2009 och avser perioden Det bör nämnas att fler ansökningar till de statliga forskningsråden gjorts men inte beviljats under perioden Motfinansiering Fakulteten för Hälsa och Samhälle har också genom s.k. motfinansiering bidragit till forskningsplattformen Migrationens Utmaningar. Detta har t.ex. skett genom forskning och andra aktiviteter som varit finansierade av externa bidragsgivare eller av statliga fakultetsmedel. Under första året (2007) delades denna motfinansiering av dåvarande IMER och Hälsa & Samhälle. Ett exempel på ett sådant projekt är det s.k. Rosengårdsprojektet som genomfördes under med det övergripande syftet att studera (under-) konsumtion av psykiatrisk vård i stadsdelen Rosengård. Projektet finansierades av Psykiatrisamordnaren och var ett samarbete mellan Malmö Högskola, Lunds universitet och Malmö stad. Slutsatserna redovisades bl.a. i rapporten Migration och psykisk ohälsa. Projektledare var professor Margareta Östman vid Fakulteten för Hälsa & Samhälle. Ett annat exempel är projektet Malmöbarn/MINDS. Projektet studerar bl.a. barn med invandrarbakgrund i utsatta stadsdelar i Malmö och hur den sociala miljön/boendemiljön påverkar barnens utveckling med avseende på kriminalitet, missbruk och psykisk hälsa. Projektet har fram till 2010 helt finansierats av statliga fakultetsmedel men från och med 2010 delvis av Vetenskapsrådet. Projektledare är professor Marie Torstensson Levander.

5 5 (15) Beviljade forskningsprojekt Carin Björngren Cuadra, Hälsa & Samhälle, MAH: En studie av sensibilitet och tillit i hemsjukvård utifrån distriktssköterskors perspektiv, Finnur Magnússon, Hälsa & Samhälle, MAH: Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö, 2007 Margareta Popoola, Kultur & Samhälle, MAH: Romers möte med vård och omsorg, Lise-Lotte Nilsson, Hälsa & Samhälle, MAH: Migration, social livskvalitet och schizofreni i ett livsförloppsperspektiv, 2008 Solvig Ekblad, Hälsa & Samhälle, MAH: Unga invandrare i Öresundsregionen, 2008 Lars Plantin och Aje Carlbom, Hälsa & Samhälle, MAH: Muslimska män, migration och förändring. Migrationens kulturella och sociala konsekvenser för mäns familjeliv, 2008 Magdalena Nordin och Tobias Schölin, Kultur & Samhälle, MAH: Mångfald i staden - kultur, etnicitet och religion och drömmar om vård och omsorg, 2008 Annika Staaf och Carin Björngren Cuadra, Hälsa & Samhälle/MAH: Irreguljära migranters tillgång till vård inom Region Skåne, 2008 Enrique Perez, Hälsa & Samhälle/MAH: Brobyggare: ett nytt professionsfält, 2008 Carin Björngren Cuadra och Annika Staaf, Hälsa & Samhälle, MAH: Irreguljära migranters tillgång till vård och omsorg, 2009 Leili Laanemets, Hälsa & Samhälle, MAH: Etnicitet i arbetet mot missbruk och beroende, 2009

6 6 (15) Publikationer Björngren Cuadra, Carin: Variationens spektrum en studie av sensibilitet, tillit och vårdetik i hemsjukvård. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, FOU-rapport 2008:6. Björngren Cuadra, Carin: Policy on irregular migrants right to health meets organisations: practitioners as a force for change. Konferenspaper. IMISCOE, 2008 Björngren Cuadra, Carin: En europeisk kartläggning av odokumenterade migranters tillgång till vård. Socialmedicinsk tidskrift nr 2008:6 Björngren Cuadra (red.) Omvårdnad i mångkulturella rum. Frågor om kultur, etik och reflektion. Lund: Studentlitteratur Björngren Cuadra, Carin: Tillit och dess avgörande faktorer utifrån sjuksköterskors erfarenheter. I Björngren Cuadra (red.) Omvårdnad i mångkulturella rum. Frågor om kultur, etik och reflektion. (red.). Lund: Studentlitteratur Björngren Cuadra, Carin och Staaf, Annika: Papperslösa. Social rapport 2010 Eriksson Sjöö Tina och Ekblad, Solvig: Sömn och livskvalitet. En studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, FoU-rapport 2009:5 Magnússon Finnur. (red) Drömmen om dagcentralen. Omsorgsformer och språk bland utlandsfödda äldre i Malmö. Malmö: Stadskontoret FoU-enheten/Kunskapsverkstaden 2007:2 Magnússon, Finnur. Ursprung och ålder I: Torres, S. Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (Under utgivning. Publiceras i januari 2010) Magnússon, Finnur. Slutord. I: Torres, S. Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (I press. Publiceras i januari 2010)

7 7 (15) Nordin, Magdalena och Schölin, Tobias, 2009, Andlighet i vården i Invandrare och minoriteter, s , 4/ Torstensson Levander, Marie: Stadsdelens betydelse för ohälsa och sociala problem. I Östman, Margareta (red): Migration och psykisk ohälsa. Malmö: Holmbergs, 2008 Östman, Margareta: Migration och psykisk ohälsa. Malmö: Holmbergs, 2008 Externt beviljade forskningsansökningar: Annika Staaf: anslagsgivare: Malmö Högskola: anslag att författa ansökan till FAS 2009 (50.000) Carin Cuadra-Björngen & Annika Staaf: Anslagsgivare: Vetenskapsrådet. Tillgång till vård för irreguljära migranter kärnvärden i konflikt och förändring? (ca 2.5 miljoner ). Marie Torstensson Levander: Anslagsgivare: Vetenskapsrådet. Malmöbarn. The Malmö Individual and Neighbourhood Development Study (MINDS) (1.2 miljoner ) Deltagande i konferenser och andra uppdrag Flera av de forskare som är knutna till Migrationens Utmaningar har varit aktiva i olika typer av konferenssammanhang, antingen i form av forskarkonferenser eller konferenser som anordnas av organisationer/myndigheter. Konferensdeltaganden Svenska kyrkans forskningsdagar, 2-3/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Åkersberga stiftsgård, Höör, för sjukhuspräster i Lunds stifts årsmöte den 31/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin)

8 8 (15) Föredrag på UMAS för Njur och transplantationsenheten 19/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 21/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 9/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föredrag på Landskrona lasarett 3/ (Magdalena Nordin och Tobias Schölin) Föreläsning Konferens kommunförbundet och Länsstyrelsen. Några perspektiv på migrationens utmaningar (eg. migration och hälsa). (Carin Björngren Cuadra) Workshopledare: Regional plattform för migration och hälsa vid Konferens: Samverkan och regionalisering - kring mottagning och etablering av nyanlända invandrare. Länsstyrelsen Skåne. (Carin Björngren Cuadra) Föreläsning konferens: Norrbottens läns landsting. Konferensens namn: Hur använder vi vår historia? Tema: Kartläggningen av de nationella minoriteternas hälsa. (Carin Björngren-Cuadra) Föreläsning inom ramen för grundutbildningen av Samhälls- och hälsokommunikatörer (Kommunförbundet och Länsstyrelsen). Tema: organisationsperspektiv på Migrations och hälsa. (Carin Björngren Cuadra) Workshopledare på Länsstyrelsen och Partnerskap regionala konferens För ett inkluderande mottagande i Skåne, (Carin Björngren Cuadra) Föredrag: Inte fullt mänsklig. Om stigmatisering och diskriminering som tillitens motsats, (Carin Björngren Cuadra) Världs hiv/aidsdagen. Sam. Arr Noaks Ark, Röda Korset och Malmö stad (Carin Björngren Cuadra) 2008 Etnicitet och anhörigskap. Föredrag: Nationellt nätverk för anhörigsamordnare i Malmö november (Finnur Magnússon) 2008 Migrationens utmaningar: Växjö universitet. (Finnur Magnússon)

9 9 (15) 2009 Anhörigstöd ur ett mångfaldsperspektiv: Föredrag för anhörigsamordnare i Örebro Län 2009 november (Finnur Magnússon) Deltagande i forskningskonferenser Medlem i den lokala organisationskommittén för 2nd conference of Migrant Health in Europe 2008, Malmö (EUPHA) samt chair vid key note speaker. (Carin Björngren Cuadra) Poster; Equality and Difference in a Multiethnic care setting. (Carin Björngren Cuadra) IMISCOE, Cluster B5 Workshop: Migration, Integration and the Internationalisation of Healthcare, Lisbon, Portugal th April (Carin Björngren Cuadra) Gränssättning inom och utanför professioner: Professionellt förtroende och tillit till professioner. Malmö, september (Carin Björngren Cuadra) Övriga uppdrag med anknytning till forskning Medlem i referensgrupp på FHI med anledning av en kartläggning av de nationella minoriteternas hälsa. I praktiken ett dagsseminarium med representanter från samtliga nationella minoriter. (Carin Björngren Cuadra) Förstudie kring befintliga preventiva hiv/sti-insatser i Skåne riktade till personer med utländsk bakgrund. Uppdraget formulerat och finansierat av Region Skåne, Avdelningen för folkhälsa och miljö samt Malmö stad, Folkhälsoenheten. (Carin Björngren Cuadra) Expertgrupp på Socialstyrelsen. Mångkultur och individ- och familjeomsorgen (Carin Björngren Cuadra) Expertuppdrag: Socialstyrelsens Social rapport Arbetsnamn: Papperslösa (Annika Staaf)

10 10 (15) Uppdrag att utvärdera Romskt Kulturcenter och Romskt Informations och Kunskapscenter i Malmö (Margareta Popoola) Gleerups förlag önskar att det projekt som genomförs av Magdalena Nordin och Tobias Schölin projektet skall utmynna i en kursbok för vård- och teologiutbildningar. Utkast till bokens första kapitel är översänt till förlaget. Reference group. Global challenges local responses, 15. Nordic Migration Research conference, Malmö August 2010, organised by NMR (Nordic Migration Research), hosted by Malmö University (Marie Torstensson Levander) Samarbetsprojekt Inom nätverket Foreign-born elderly persons situation in health care and social service sammanställs boken: Torres, S. & Magnússon F. (red) Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups (Under utgivning. Publiceras i januari 2010) Samarbetsprojekt: Uppdrag VT 2010 att skriva en vägledning om Mänskliga rättigheter i socialt arbete. (Annika Staaf) Finansiering av doktorander Migrationens Utmaningar har helt eller delvis finansierat tre avhandlingsprojekt varav ett avslutades med disputation hösten 2009: Ramin, Baghir Zada. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, MAH, Avhandlingstitel: Illegal Aliens and Health (Care) Wants: The Cases of Sweden and The Netherlands. Akademisk avhandling 2009, Faculty of Health & Society, Malmö University, September 2009 Anna-Karin Ivert. Fakulteten för Hälsa & Samhälle, MAH, Avhandlingstitel: The role of context - studies on the influence of different social settings on immigrant children s mental health and their contacts with mental health care.

11 11 (15) Halvtidskontroll gjordes i September Planerad disputation våren Parwin Pooremamali. (fram till filosofie licentiatexamen). Avhandlingsämne: Cultural competence in clinical practice of occupational therapists Presentation av egen forskning (doktorander): International Conference on Law & Mental Health, New York, juni 2009 (Anna-Karin Ivert) Medicinska Riksstämman, Stockholm, november 2009 (Anna-Karin Ivert) Konferens anordnad av Röda Korset, 2009 (Anna-Karin Ivert) Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med invandrare inom psykiatrisk vård, Mötesplats för arbetsterapeuter, Stockholmsmässan 2009 (Parvin Pooremamali) Publikationer: Ramin, Baghir Zada. Illegal Aliens and Health (Care) Wants: The Cases of Sweden and The Netherlands. Akademisk avhandling 2009, Faculty of Health & Society, Malmö University, September 2009 Ivert, Anna-Karin: Den sociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar - en kunskapsöversikt. Rapport Ivert, Anna-Karin, Svensson, Robert & Marie Torstensson Levander: Mental health problems in children with immigrant background: a longitudinal study of the impact of neighbourhood disadvantage, peer relations and family circumstances. Submitted 2009 Ivert, Anna-Karin, Svensson, R, Levander, S & Marie Torstensson Levander: Ethnicity, neighbourhood and contacts with Psychiatric Child and Youth Clinics. Manus 2009

12 12 (15) Forskning- och utveckling Något som är utmärkande inom Migrationens Utmaningar är tonvikten på samverkan med praktiker. Ett led i detta är att det inom Migrationens Utmaningar också finns medel att söka till s.k. FoU-projekt. Medlen riktar sig till verksamheter i Malmö stad eller Region Skåne som vill öka sin förståelse kring frågor som rör migration i relation till hälsa, omsorg eller vård. Det kan handla om att göra en utvärdering av befintlig verksamhet, utveckla eller förbättra en arbetsmetod eller på annat sätt fördjupa kunskapen om migrationsfrågor på arbetsplatsen. FoU-projekt kan söka upp till kr. Tre utlysningstillfällen har genomförts (sista ansökningsdagar 11 aug 2008, 30 sept 2008 samt 30 sept 2009). För närvarnade har tio projekt beviljats medel (6 st 2008 och 4 st 2009): Kartläggning av det arbete som Malmö stad bedrivit i enheten för ensamkommande flyktingbarn (Enheten för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). En studie i barnfamiljers möjlighet till självförsörjning i Rosengård (SDF Rosengård, Arbete & Utbildning, enheten för ekonomiskt bistånd, Malmö stad). Normer och familjerelationer i migrationsprocessen (Etniska relationer, Malmö stad). Grupputbildning för patienter med kronisk njursvikt som inte talar eller förstår svenska (Kliniken för Njurmedicin och Transplantation, Region Skåne). En bro över kulturgränserna kompetensutveckling för personal inom Daglig Verksamhet (Husie Hörna, Daglig verksamhet enligt LSS, Malmö stad). Kunskapsresan (SDF Limhamn-Bunkeflo, Enheten för medicinsk och social omsorg, rehabilitering, Malmö stad). Tillsammans för barnen en studie av samverkan vid introduktion för att främja nyanlända flyktingars hälsa i Malmö stad (Invandrareservice Mottagningen, Sociala resursförvaltningen, Malmö stad).

13 13 (15) Levnadsvillkor för hemlösa barnfamiljer, Södra Innerstaden (SDF Södra Innerstaden, Strategiska avdelningen, Malmö stad). Koloniprojektet 2010 (Sociala Resursförvaltningen, boende för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). Bokprojekt, dikter, sagor och bilder av asylsökande ungdomar (Enheten för ensamkommande flyktingbarn, Malmö stad). Övrigt arbete inom Migrationens Utmaningar Upptaktsdag För att sprida information om Migrationens Utmaningar genomfördes den 27 februari 2008 en upptaktsdag. Syftet med denna var att berätta om forskningsprogrammet och fördjupa några av de frågeställningar som innefattas i detta. 84 personer anmälde sig till träffen som ägde rum i Hälsa och samhälles lokaler på Malmö högskola. Kent Andersson (s), kommunalråd i Malmö stad inledde och föreläsare var bl.a. Lars H Gustavsson som pratade om Barn, migration och psykisk hälsa och Margareta Östman som berättade om Rosengårdsprojektet. Upptaktsdagen var avstampet inför de dialogträffar som genomfördes våren Dialogträffar Dialogträffarna var ett led i att fånga upp vad anställda i Malmö stad och Region Skåne som arbetar med frågor kopplat till hälsa, omsorg och vård har för idéer om forskningsfrågor inom dessa områden. Tre träffar genomfördes med utgångspunkt i de forskningsteman som finns inom Migrationens Utmaningar. Den första träffen ägde rum den 5 mars 2008 och hade rubriken Migranters möten med svensk omsorg och vård. Den andra träffen genomfördes den 11 mars och hade temat Profession och organisation i förändring i ett chefsperspektiv. Den tredje och avslutande träffen den 26 mars fortsatte med temat Profession och organisation i förändring, denna gång ur den anställdes perspektiv. På träffarna deltog ca personer och utifrån dessa sammanställdes ett antal frågeställningar som anställda finner särskilt intressanta inom Migrationens

14 14 (15) Utmaningar. Dessa handlade bl.a. om mötet mellan vårdtagare och personal, vad som händer i migrationsprocessen och hur vård kan individanpassas genom kompetensutveckling av personal. Frågeställningarna har sedan varit vägledande inom det kriterium som handlar om att praktikers önskemål ska prioriteras vid fördelning av forskningsmedel. Internat Den april 2009 genomfördes ett internat med forskargruppen inom Migrationens Utmaningar. Denna ägde rum på Norregård i Falsterbo och syftet var att fördjupa arbetet med att skapa en gemensam forskningsplattform och förbereda en gemensam forskningsansökan. Under mötet diskuterades möjliga anslagsgivare och organisering av ansökningsförfarandet. Carin Björngren Cuadra fick uppdraget att medverka i en hearing om utlysning av forskningsmedel anordnad av KK-stiftelsen. En slutsats av diskussionen var att en större gemensam ansökan får vänta 1-2 år och att enskilda forskare istället gör egna ansökningar fram till dess. Antologi Med utgångspunkt i den forskning som bedrivits inom Migrationens Utmaningar har arbetet med en antologi påbörjats. Jenny Malmsten är redaktör för denna och i antologin medverkar åtta av de forskare som erhållit medel (de skriver sammantaget sex bidrag). Antologin riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom Malmö stad och Region Skåne och syftet är erfarenhetsspridning med verksamhetsnära kopplingar. Arbetet med antologin har påbörjats under hösten 2009 och slutförs våren Enligt tidsplanen ska antologin vara färdig i augusti Film Styrgruppen tog den 22 oktober 2009 beslut om att finansiera en kortfilm med syfte att sprida information om Migrationens Utmaningar. Fokus kommer att ligga på FoU-projekten. Ett samarbete har etablerats med Agnes Film&Television och enligt tidsplanen ska en färdig film finnas tillgänglig våren 2010.

15 15 (15) Att åldras i olika kulturer Migrationens Utmaningar sponsrade konferensen Att åldras i olika kulturer som ägde rum den 3 november Konferensen var ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö högskola, Iransk-svenska föreningen, Flyktingföreningen, Bo Aktiv Landgången, Folksam, ABF och Glokala folkhögskolan. Arrangemanget genomfördes i Malmö högskolas lokaler på Gäddan 8 och var fullsatt (ca 200 deltagare). Jenny Malmsten deltog i arrangörsgruppen. Konferensen riktade sig till alla med intresse av att bli äldre och handlede om att åldras, leva och bo som man vill hela livet. Det fanns ett särskilt fokus på migrationsaspekter och föreläsare var bl.a. Theodor Kallifatides, Barbro Westerholm, Eva Olofsson och KG Hammar. Det finns planer på att fortsätta samarbetet och genomföra ett liknande evenemang hösten Seminarier Som ett led i Migrationens Utmaningars strävan att sprida kunskap om migrationsfrågor genomförde FoU Malmö under våren 2009 en seminarieserie riktad till anställda inom Vård och omsorg och Individ och familjeomsorg inom Malmö stad. Serien bestod av tre föreläsningstillfällen med Tema Migration. Tobias Schölin, lektor på IMER talade om Etnicitet, mångfald och värde i äldreomsorg, exempel från Malmö. Elisabeth Björk Brämberg, fil dr och distriktssköterska vid högskolan i Borås talade om Att vara invandrare i omsorgssverige ett individorienterat perspektiv. Ulla Bohlin, socionom och verksam vid Hälsa & Samhälle på Malmö högskola talade om Att mötas i vård och omsorg kulturmöten och funktionsnedsättning. Hemsida Migrationens Utmaningar har en hemsida under uppbyggnad med adress Målet är att redovisa aktuell forskning och FoU-verksamhet, aktuella konferenser, nya rapporter och annat. Hemsidan kommer att utvecklas under 2010.

Migrationens Utmaningar Verksamhetsberättelse 2011

Migrationens Utmaningar Verksamhetsberättelse 2011 Malmö stad Migrationens Utmaningar 2007-2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård startades år 2007 och har nu pågått under planerade fem år, fram till

Läs mer

Migrationens Utmaningar Verksamhetsberättelse 2010

Migrationens Utmaningar Verksamhetsberättelse 2010 Malmö stad Migrationens Utmaningar Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård startades år 2007 och har nu pågått i fyra år. Fram till år 2010 har fjorton

Läs mer

Migrationens utmaningar Verksamhetsberättelse 2012-2013

Migrationens utmaningar Verksamhetsberättelse 2012-2013 Migrationens utmaningar Verksamhetsberättelse 2012-2013 Inledning Forskningsprogrammet Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård startades år 2007 och sedan dess har 21 forskningsprojekt och

Läs mer

Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård

Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård Jenny Malmsten (red.) FoU-rapport 2010:2 ISBN 978-91-86631-01-7 Stadskontoret Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård Jenny Malmsten (red.)

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Strategisk plan och verksamhetsplan 2009 för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)

Strategisk plan och verksamhetsplan 2009 för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) Strategisk plan 2008-2010 och verksamhetsplan 2009 för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) UTGÅNGSPUNKTER Arbetslivsforskning kan ses som det samlade begreppet för vetenskaplig forskning samt

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm

3-4 juni 2015. Samhällsorientering och Hälsokommunikation. Välkommen på en konferens om. Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Välkommen på en konferens om Samhällsorientering och Hälsokommunikation 3-4 juni 2015 Garnisonen konferens Karlavägen 100 i Stockholm Konferensen genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och projekt

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Implementering av fysisk aktivitet för nyanlända flyktingar

Implementering av fysisk aktivitet för nyanlända flyktingar Implementering av fysisk aktivitet för nyanlända flyktingar Lars Lagergren docent Anna Fabri, doktorand Institutionen För Idrottsvetenskap Malmö Högskola bakgrund Partnerskap Skåne gör ansökan till Europeiska

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS

Kommunförbundet Skåne. Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS Kommunförbundet Skåne Jenny Strand, integrationsstrateg Dhara Söderström, projektledare BOSS Kommunförbundet Skåne Samarbete och samverkan Nätverksbyggande Inspiration Kommunernas behov 2017 Bostadsförsörjning

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Projektets inriktning

Projektets inriktning Projektplan 2011-2013 Hiv/STI- prevention med migrationsperspektiv Skåne Senast uppdaterad december 2012 Inledning Hiv/STI prevention är och måste ses ur ett mänskligt rättighetsperspektiv. Hiv/STI är

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen

CareSam. Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen CareSam Äldreomsorgen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen Vad? Hur? Varför? Presentation Jonas Christensen, lektor i socialt arbete, projektledare Caresam jonas.christensen@mah.se Totalt

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Strategi för forskning inom omvårdnad. för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg

Strategi för forskning inom omvårdnad. för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg Strategi för forskning inom omvårdnad för hög kvalitet i framtidens kunskapsbaserade vård och omsorg Faktaruta Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation och före träder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2015 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna, 2014-11-10 Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den

Läs mer

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8)

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8) 1 (8) UTVECKLINGSLEDARE Yvonne Sawert 08-535 302 64 yvonne.sawert@huddinge.se Samkraft Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland Hälsokommunikatörer i Östergötland En regional samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland. Projekt under 2007 2008 Permanent verksamhet från

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kunskapscentrum migration och hälsa

Kunskapscentrum migration och hälsa Kunskapscentrum migration och hälsa Jenny Malmsten, enhetschef, fil. dr. internationell migration och etniska relationer 2017-03-22 Kort om migration UNHCR - 65 miljoner människor på flykt i världen. Hälften

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning Beslut ALF-kommittén 2015-10-06 Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning 1. Bakgrund Den 1 maj 2015 trädde ett nytt regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi 6 + 6 (hp) uppsats Undervisningsperioden: våren 2009 Delkurs 1, 14/4 11/5. Delkurs 2. 11/5

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

Från pionjär till professionell yrke sexolog

Från pionjär till professionell yrke sexolog Från pionjär till professionell yrke sexolog Elise Ottosen Jensen Lotta Löfgren-Mårtenson professor, inriktning sexologi auktoriserad klinisk sexolog Bakgrund Professionalieringsprocessen rörande sexologer

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram 2013 2015 Till Lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, utgör en mångvetenskaplig

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län. Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017

Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län. Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017 Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017 Innehåll Bakgrund Processen och tillvägagångssätt Prioriterade delområden

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Styrgrupp Kultur för hälsa

Styrgrupp Kultur för hälsa MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Sal G regionens hus Närvarande: Ej närvarande: Paula Bergman Laila Bradling Åke Carlsson Jesper Ekberg Birgitta Ekeberg Ola Bengtsson Johan Gärskog Jörgen Lindvall Sergei

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration!

Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! Utveckla formerna för att främja invandrares hälsa och integration! tema Flera aktörer kring hälsa och integration för invandrare En allt större del av den svenska befolkningen består av människor med

Läs mer

Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum Transkulturellt Centrum Stockholms läns landstings kunskapscentrum i transkulturell psykiatri asylsjukvård och munhälsa nyanlända flyktingars hälsa hälsokommunikation Lika eller olika? Vad kan ha betydelse

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap S jukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Integration. Samma innehåll men förändrat utseende. Ökat antal nyanlända under 2012. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor.

Integration. Samma innehåll men förändrat utseende. Ökat antal nyanlända under 2012. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 1-2012 Innehåll - Ökat antal nyanlända 2012 - Samhälls- och hälsokommunikatörer - Ett anpassat mottagande för ensamkommande barn - Möjlighet

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård UMEÅ OKTOBER 2014 Barnhälsovårdens program Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård Varför? Borttagna styrande dokument från Socialstyrelsen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer