Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55"

Transkript

1 årsredovisning 2011

2 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt 18 Investeringar i bolag 20 Rockton 24 Tagehus en liten men attraktiv arbetsgivare 26 Styrelse och ledning 28 Finansiering 30 Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Tilläggsupplysningar 39 Revisionsberättelse 48 T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52 Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

3 Året i korthet Rörelsens intäkter 611,4 Mkr (816,0) varav realisationsvinster 44,1 Mkr (455,1) Resultat efter finansiella poster 99,2 Mkr (454,0) Årets resultat 73,5 Mkr (439,2) Eget kapital 1 907,0 Mkr (2 070,4) Investeringar i flygplan och fastigheter på 263,3 Mkr Framgångsrik avyttring av det egna fastighetsutvecklingsprojektet Krillans Krog i Stockholm Fortsatt positiv utveckling med tillväxt och stabil lönsamhet för bad- och friskvårdskoncernen Medley Bildande av separat förvaltningsorganisation för hotellfastigheterna Observera att resultatet ovan summerar utfallen i de båda koncernerna Tagehus Holding AB samt T Ljungberg BV. Siffrorna är fiktiva i den meningen att de båda koncernerna redovisar sina resultat separat. Syftet här är endast att ge en bild av de båda koncernernas samlade resultat och ekonomiska ställning. Tagehus är det samlade namnet för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med dotterbolag. För att lättare se i vilken koncern en investering hör hemma är Tagehus Holding AB:s tillgångar markerade med medan tillgångar som tillhör T Ljungberg BV är markerade med BV AB Årsredovisningen speglar verksamheten inom hela gruppen, inklusive T Ljungberg BV. Bolagen drivs av en gemensam företagsledning. Den formella delen av årsredovisningen för Tagehus Holding AB är upprättad enligt Bokföringsnämndens anvisningar, vilket innebär en mer försiktig värdering av de bokförda värdena än vid marknadsvärdering enligt IFRS. Koncernredovisningen för T Ljungberg BV är upprättad enligt holländska redovisningsregler (Dutch GAAP). Sidorna utgör den formella årsredovisningen inklusive koncernredovisning för Tagehus Holding AB. Den formella delen kompletteras med ett utdrag ur T Ljungberg BV:s årsredovisning (förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning). tagehus årsredovisning

4 Tagehus ett företag med lång historia. Tagehus har sitt ursprung i den byggnadsfirma som Tage Ljungberg startade 1946 för att bygga villor och lägenheter i Stockholm. På den tiden var verksamheten mindre och Tage kände själv många av hyresgästerna. Ärlighet, goda relationer till kunden samt att båda parter skulle vara nöjda med affären var några grundläggande teman. Under årens lopp utökades byggverksamheten med ägande av bostadsfastigheter, kommersiella lokaler samt utveckling av befintliga fastigheter. Under talet började Åke Ljungberg och Birgitta Holmström, barn till Tage Ljungberg, att arbeta i firman. Mot slutet av 1980-talet delades verksamheten upp i två bolag, Ljungberg- Gruppen med huvudsakligen kommersiella lokaler medan övriga innehav 4 tagehus årsredovisning 2011

5 lades i Tagehus Förvaltning AB. Några år senare, 1994, börsnoterades LjungbergGruppen. T Ljungberg BV etablerades i samband med att en hotellfastighet förvärvades i början av 1990-talet i centrala Amsterdam. Tagehus Holding AB bildades 2010 och tog över merparten av verksamheten i Tagehus AB, före detta TageHus Förvaltning AB. Förändringen skedde i samband med en omstrukturering där Tagehus avyttrade sina bostadsfastigheter i centrala Stockholm och samtidigt ökade ägandet ytterligare i Atrium Ljungberg. Med basen i fastigheter och fastighetsnära investeringar har Tagehus verksam het kommit att utvecklas och breddas till att även omfatta andra investeringsområden. tagehus årsredovisning

6 Detta är tagehus Tagehus är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med respektive dotterbolag. s investeringar är främst fastighetsrelaterade, men Tagehus har också noterade och onoterade bolag i sin portfölj. Tagehus Holding AB ägs av Johan, Jenny och Tom Ljungberg medan T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans. VISION Att skapa värden för kommande generationer. AFFÄRSIDÉ Att skapa värdetillväxt genom att investera i och utveckla fastigheter, mark, fastighetsvärdepapper och företag med god värdepotential. AFFÄRSMODELL Genom fastighetsrelaterade investeringar som utvecklas och förädlas kan Tagehus skapa hävstång på kompetensen och kunnandet inom fastighetsområdet i Sverige och utomlands. Med ett öppet investeringsperspektiv möjliggörs dessutom kompletterande investeringar inom ett brett område samtidigt som riskerna sprids. Genom ett långsiktigt, professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägande skapas förutsättningar för bästa möjliga riskjusterade avkastning. STRATEGI Tagehus strategi är att investera i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar med hög riskjusterad avkastning. Det kan vara bostadsfastigheter, specialfastigheter som till exempel simhallar men även börsnoterade fastighetsbolag. Genom att komplettera med andra tillgångsslag och investera i olika typer av fastigheter sprids riskerna. Som icke-noterat privatägt bolag har Tagehus stor frihet att investera inom en rad olika områden. En framgångsrik del av strategin har varit att investera i människor med en bevisad förmåga inom ledarskap och entreprenörskap, snarare än att binda sig vid vissa branscher. Tagehus ska ha låga förvaltningskostnader. VERKSAMHET Tagehus verksamhet har sin tyngdpunkt i fastighetsrelaterade investeringar, inklusive förvaltning av såväl hotell- och konferensfastigheter som bostäder och kontor. Vidare har Tagehus en portfölj av investeringar i noterade och onoterade bolag samt fonder. Genom att utveckla portföljbolagen och fastighetsbeståndet skapar Tagehus substanstillväxt. Det största noterade innehavet är Atrium Ljungberg och bland de onoterade märks framför allt Medley. Det senare är verksamt inom bad, friskvård och rekreation och är den största privatägda operatören av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar i Sverige. Tagebad, som också ingår i Tagehus, arbetar med utveckling av koncept för design, byggnation, förvaltning och verksamhetsdrift av bad- och friskvårdsanläggningar. Projektutveckling av mark och fastigheter, i egen regi eller med samarbetspartners, är också en del av verksamheten. Utmärkande för dessa projekt är långsiktiga investeringsåtaganden med en avkastning som kan ligga flera år framåt i tiden. Under året har ett nytt affärsområde, Tageflyg, etablerats. Tagehus har träffat avtal om förvärv av 19 flygplan, varav tolv levererades under 2011 och de resterande i början av Flygplanen hyrs ut till olika operatörer på den europeiska marknaden. Investeringen är liksom fastighetsinvesteringarna av långfristig karaktär med stabila kassaflöden. 6% 34% Tagehus tillgångar 34% (35) Hotell- och konferensfastigheter 2% (2) Externa utvecklingsprojekt 50% 5% (6) Bostäder och kontor 50% (51) Investeringar i bolag 3% 2% 5% 3% (2) Egna utvecklingsprojekt 6% (4) Övriga tillgångar 6 tagehus årsredovisning 2011

7 Sammanfattningsvis kan sägas att Tagehus har en bred verksamhet, är en aktiv ägare och kan agera snabbt när affärsmöjligheter uppstår. Tagehus har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande samt en lång tradition av att bedriva affärsverksamhet i fastighetsbranschen. TAGEHUS I SIFFROR Tagehus Holding AB bildades i juni 2010 och övertog under hösten verksamhet som tidigare bedrivits av Tagehus AB. Under samma år avyttrades hyresfastigheter och aktier förvärvades i Atrium Ljungberg. T Ljungberg BV har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet. Resultaträkningen för Tagehus omfattar koncernens olika verksamhetsområden som fastighetsförvaltning, utvecklingsprojekt och investeringar i bolag. Dotterbolag påverkar såväl rörelseresultat som finansnetto medan avkastning från övriga bolag återfinns under finansnettot. Den löpande verksamheten för Tagehus Holding omfattar fyra månader för Det resultat som redovisas för Tagehus innehåller realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och markutvecklingsprojekt samt nedskrivning av koncerngoodwill. För att underlätta jämförelsen mellan åren har dessa poster särredovisats i nedanstående uppställning. Vinstmarginalen för den löpande verksamheten exklusive realisationsvinster och nedskrivning av koncerngoodwill uppgår till 9,7 procent (10,5) och räntetäckningsgraden till 1,9 gånger (1,8). Resultaträkning Mkr Rörelsens intäkter (exkl. realisationsvinster) 567,3 360,9 Rörelsens kostnader (exkl. avskrivningar och nedskrivning av koncerngoodwill) 469,3 266,2 Avskrivningar 52,2 41,6 Rörelseresultat exkl. realisationsvinster och nedskrivning av goodwill 45,8 53,1 Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och utvecklingsprojekt 44,1 455,1 Nedskrivning av koncerngoodwill 0,0 38,9 Rörelseresultat 89,9 469,3 Finansiella intäkter 71,2 29,7 Finansiella kostnader 61,9 45,0 Resultat efter finansnetto 99,2 454,0 Skatt på årets resultat 7,3 13,6 Minoritetsintressen 18,4 1,2 Årets resultat 73,5 439,2 Vid upprättande av balansräkningen för Tagehus har omvärdering gjorts av tillgångar inklusive dotterbolag till marknadsvärden. Avdrag har gjorts för avsättning till uppskjuten skatt med 26,3 procent (Sverige) respektive 25,0 procent (Nederländerna). Orealiserade värdeförändringar efter avdrag för uppskjuten skatt som påverkat eget kapital uppgår till 231,7 Mkr (235,9). Soliditeten vid årets utgång uppgick till 52,3 procent (57,1). Under året investerades 263,3 Mkr i flygplan, byggande av en simhall samt förbättringsåtgärder i befintliga fastigheter. Dessutom förvärvades aktier i noterade bolag för 40,8 Mkr. Investeringarna finansierades delvis externt och belåningsgraden ökade därmed från 33,7 till 37,6 procent. Balansräkning Mkr Materiella anläggningstillgångar 1 705, ,7 Finansiella anläggningstillgångar 1 561, ,5 Övriga anläggningstillgångar 91,6 86,9 Omsättningstillgångar exkl. kassa 181,5 186,1 Kassa 105,4 90,6 Summa tillgångar 3 645, ,8 Eget kapital 1 907, ,4 Minoritetsintressen 22,4 4,7 Avsättningar 112,9 126,0 Räntebärande långfristiga skulder 1 355, ,0 Övriga långfristiga skulder 66,8 68,7 Räntebärande kortfristiga skulder 13,7 17,6 Övriga kortfristiga skulder 166,8 133,4 Summa eget kapital och skulder 3 645, ,8 Nyckeltalsanalys Vinstmarginal (%) 16,2 55,8 Vinstmarginal exkl. realisationsvinster och nedskrivning av koncerngoodwill (%) 9,7 10,5 Räntetäckningsgrad (ggr) 2,6 11,1 Räntetäckningsgrad exkl. realisationsvinster och nedskrivning av koncerngoodwill (ggr) 1,9 1,8 Avkastning på eget kapital (%) 3,7 24,3 Avkastning på totalt kapital (%) 4,4 14,5 Soliditet (%) 52,3 57,1 Belåningsgrad (%) 37,6 33,7 1 Avser perioden 1 september 2010 till 31 december 2010 för Tagehus Holding-koncernen och helår för T Ljungberg BV-koncernen. tagehus årsredovisning

8 VD har ordet Tagehus har bedrivit verksamhet i olika former under 65 år. Erfarenheterna under denna period har befäst vår övertygelse att långsiktighet är värdeskapande. Under denna relativt långa period har naturligtvis verksamheten varierat och idag är Tagehus ett fastighets- och investeringsbolag. Vårt uppdrag är enkelt; vi ska leverera mervärde för våra ägare. Att förklara hur vi gör är inte lika enkelt. Ett sätt att åskådliggöra detta är att ge exempel. Hög aktivitet 2011 Under 2011 var aktiviteten hög. Två händelser stod ut som goda exempel på hur Tagehus arbetar. Bolaget förvärvade en flygplansflotta och vi sålde en tomträtt. I december 2011 förvärvade Tagehus en flotta med 19 kommersiella flygplan. Flottan ägs av Tagehus och förvaltas av Rockton AB, ett bolag som Tagehus äger till 42 procent. Affären väntas ge god avkastning och starka kassaflöden. Förvärvet är en konsekvens av ett långsiktigt samarbete och delägande som vi har haft i Rockton AB, ett bolag som investerar i och förvaltar turboprop-flygplan. Vi har under ett flertal år investerat i flygplan tillsammans med de skickliga entreprenörer som driver Rockton och vi har nu tagit ett större steg tillsammans. Vi har, i linje med vår strategi, investerat både i affärsrelationer, kompetens och flygplan, det vill säga att Rockton kommer att utveckla och förbättra en redan spännande affär. Utöver detta strävar Tagehus efter att öka den löpande intjäningen i relation till substanstillväxten. Denna flygplansaffär möjliggör detta. Bostadsprojekt avyttrat I december 2011 sålde Tagehus tomträtten Krillans Krog på Kungsholmen i Stockholm. Tomträtten förvärvades till 75 procent via bolag i slutet av år Vi arbetade aktivt under många år med att utveckla marken i samarbete med Stockholm stad. Vi anpassade oss under gång, ändrade inriktning från hotell- till bostadsprojekt, hittade en temporär hyresgäst och fastslog slutligen projektets omfattning till cirka kvm. Vår samarbetspartner, tillika 25 procentig ägare i projektet, var densamma under hela innehavstiden. Arbetet genomsyrades av långsiktiga relationer med vår samarbetspartner, Stockholm stad samt våra konsulter. Målet var hela tiden fortsatt utveckling för att skapa ett för Stockholm stad positivt och för Tagehus lönsamt inslag i stadsbilden.

9 Under projektets gång visade flera aktörer, stora som små, intresse för projektet och i december 2011 såldes det. En tio år lång affär för Tagehus avslutades. Affären skapade en realisationsvinst på 45 Mkr. Därtill hamnade projektet i trygga händer hos en aktör med bättre möjligheter till fortsatt utveckling. Flygplansaffären är en nyexpansion med framtida förväntade resultat medan den andra affären är ett avslut på ett projekt med en konstaterad betydande realisationsvinst. Affärerna har mycket gemensamt och visar Tagehus sätt att arbeta. Vi fokuserar på: Att vara långsiktiga Att arbeta med medarbetare, entreprenörer och tillgångar Att tänka flexibelt Att förvärva mer än vi säljer 2011 var ett händelserikt år för i princip samtliga investeringar och projekt inom Tagehus. Medley, som är vårt största rörelsedrivande innehav, hade ett expansivt år med en tillväxt på 18 procent samtidigt som resultatet ökade. Ett relativt nytt verksamhetsområde för Tagehus är Tagebad med byggnation och långsiktigt ägande av simhallar. Att bygga en simhall är arbetsintensivt och under 2011 började en ny simhall i Tyresö kommun att växa fram. Arbetet fortsätter under 2012 och kommer att vara färdigt mot slutet av året för att generera intäkter med start Ett starkt fastighetsår Våra fastigheter hade sitt bästa år någonsin med förbättrade driftsnetton. Vi kan särskilt notera Time Hotel på Vanadisvägen i Stockholm där både hyresgästen samt fastig hetsägaren Tagehus hade god avkastning. Marriott Hotel i Amsterdam fortsätter att gå bra och under 2011 firade vi 20-årsjubileum som fastighetsägare. Övriga fastigheter bestående av bostäder och kontor visade även de en stabil utveckling. Under året skapades en ny förvaltningsorganisation, TLBV Förvaltning. Detta steg har redan och kommer i än större grad förbättra skötseln av konferensfastigheterna, varav många är äldre historiska byggnader. Våra markutvecklingsprojekt noterade en inbromsning i försäljningen. Ofta finns intresse men en tröghet i transaktionerna ledde till färre tomtförsäljningar än förväntat. Det är dock i lägen som detta som vi får nytta av vår långsiktighet och finansiella försiktighet. Sammantaget hade de flesta av våra investeringar och projekt en positiv utveckling och vi har en god grund för 2012 och framåt. Strategiska processer initierades Fortsatt kommer vi att förändra vår verksamhet för att mer tydligt följa vår affärsidé: Att skapa värdetillväxt genom att investera i och utveckla fastigheter, mark, fastighetsvärdepapper och företag med god värdepotential. Vi har goda förhoppningar om att kunna göra detta eftersom Tagehus tog stora steg 2011 för att fortsätta och framförallt öka utvecklingstakten. Vi har under en längre tid arbetat med förändringar i verksamheten, främst på tillgångssidan, men även organisatoriskt. Det har bidragit till förbättrade kassaflöden, ökad intjäning och ökat inflytande i Atrium Ljungberg samtidigt som risken diversifierats. Under året tittade vi på ett flertal bostadsfastighetsaffärer, stora som små. Tagehus kommer fortsatt att analysera bostadsaffärer, dock kommer vi under 2012 utvärdera vår syn på denna typ av investering. På den organisatoriska sidan utökade vi styrelsen med en extern ledamot. Med sikte på framtiden Jag kan konstatera att 2011 var Tagehus mest expansiva år någonsin. Vi förvärvade för fyra gånger mer än vad vi sålde för och nettoinvesterade 220 Mkr. Med blickarna riktade framåt har vi förhoppningen att våra insatser de senaste åren kommer att skapa en god grund att fortsätta en positiv utveckling för 2012 och kommande år. Sverige och världen präglades av osäkerhet under året med finansieringsproblematik främst för fastigheter, fallande börser och allmän valutaoro. Detta öppnar dock möjligheter för Tagehus. Vi har varit försiktiga, lågt belånade och därmed seglat lugnt sedan finanskrisen började i slutet på Ett flertal stora affärer har gjorts under perioden. Vi har förvärvat Atrium Ljungberg-aktier, köpt och sålt bostadsfastigheter, avyttrat byggrätter samt köpt flygplan. Mycket av detta hade inte varit möjligt om vi inte hade haft en långsiktig och försiktig syn. Resultatet av denna försiktighet är att vi nu har kunnat vara selektivt offensiva. Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på Tagehus. Vi säger att vi investerar i tillgångar och människor; entreprenörer. En av våra största tillgångar är Tagehus egna medarbetare ställde återigen stora krav på vår organisation och denna uppgift klarades av med bravur. Stort tack. Johan Ljungberg VD tagehus årsredovisning

10 Hotell- och konferensfastigheter I detta affärsområde ingår två hotellfastigheter, tre konferensanläggningar samt en fastighet med restaurang- och caféverksamhet. Det största enskilda innehavet är en hotellfastighet i Amsterdam med Marriott som hyresgäst. Grythyttans Gästgivaregård hör till de mer kända konferensanläggningarna i Sverige. Portföljvärdet uppgick till cirka 1,2 Mdr kronor. Överskottet från konferensfastighetsverksamheten har historiskt återinvesterats i underhåll och utveckling av fastigheterna. Så var fallet även 2011 då underhållsarbeten utfördes vid flera av anläggningarna, vilket påverkade resultatet. Att driva konferensanläggningar är kostnadskrävande och på sikt förväntas fortsatt strukturomvandling i branschen. I början av 2011 skapades en ny förvaltningsorganisation, TLBV Förvaltning AB, som ansvarar för underhåll och löpande drift. Den nya organisationen har fallit väl ut och skapat bättre struktur och uppföljning. Den operativa driften av konferensanläggningarna sköts av c/o Hotels AB, ett bolag ägt av Jenny Ljungberg. Hotellverksamheterna drivs av hotellkedjorna Best Western i Stockholm respektive av Marriott i Amsterdam. Som ägare bistår Tagehus med förvaltning och fastighetskompetens. Tagehus tittar löpande på nya investeringar i hotellfastigheter, främst i Sverige och Nederländerna där Tagehus har kunskap och lång erfarenhet av marknaden. Liksom inom övriga verksamheter utgör långsiktiga relationer och etablerade samarbeten viktiga hörnstenar för Tagehus vid utvärderingen av nya investeringar. Best Western Time Hotel AB Hotellet, en tomträtt som ligger i Vasastan i Stockholm, färdigställdes Hotellet har sju våningar med totalt 144 rum varav 15 rum med en liten köksdel. Hotellet är fyrstjärnigt och beläggningen var fortsatt god under året. Hotellet utsågs till Travellers Choice 2012 som ett av Sveriges tio trendigaste hotell, enligt Tripadvisors omröstning bland hotellgäster. Krägga Herrgård BV Krägga Herrgård, med anor sedan 1300-talet, är en konferensanläggning med plats för 300 mötesdeltagare. Herrgården har 47 rum och totalt 85 bäddar, varav tre sviter tillkom under Här erbjuds förutom mat- och dryckesrelaterade upplevelser även en rad andra aktiviteter för gästerna. Tagehus avtal med operatören är delvis omsättningsbaserat. Under 2011 genomgick herrgården en totalrenovering av samtliga exteriörer, inklusive väggar, fönster och tak. Kulturminnesrenoveringen hade föregåtts av en byggnadsantikvarisk undersökning. Sammantaget investerades omkring 10 Mkr i underhållsarbeten. Tammsviks herrgård BV Tammsviks Herrgård stod klar 1921 och har 22 konferenslokaler, 22 grupparbetsrum samt 230 bäddar fördelade på 120 rum. Här finns en gourmetrestaurang med plats för 265 gäster samt sporthall, motionsslinga, pool, bastu, tennisbana och seglingsmöjligheter. Till Tammsvik hör även Mälargården som byggdes i slutet av 1800-talet med 16 gästrum och 31 bäddar. Även på Tammsvik genomfördes underhållsarbeten under 2011, inklusive investeringar i bergvärme. Grythyttans gästgivaregård BV Grythyttans Gästgivaregård utgörs av 22 byggnader, uppförda mellan 1640 och Anläggningen har nio konferensrum och 60 gästrum. Till erbjudandet hör en uppskattad behandlingsavdelning samt förstås många mat- och dryckesrelaterade aktiviteter. Ett antal mindre renoveringar och löpande underhåll genomfördes under året. Åre Ski Inn BV Mitt i Åres skidområde ligger Åre Ski Inn som består av café, restaurang och bar. Här finns även konferenslokal och två mindre gruppmatsalar. Under året fräschades restaurangen upp med en stor glasvägg så att den fick bättre kontakt med skidåkningen. Hårda vindar gjorde att liften tidvis var stängd under flera helger och även delar av påsken, vilket tillsammans med renoveringsarbetena påverkade resultatet som slutade på break-even. Anläggningen drivs i egen regi och har åtta till tio anställda på helårsbasis. 10 tagehus årsredovisning 2011

11 Marriott Hotel BV En första investering i hotellfastigheten, som är centralt belägen i Amsterdam, gjordes 1990 och sedan 1996 är fastigheten helägd av Tagehus. Ett så kallat managementavtal är tecknat med Marriott som driver hotellverksamheten. Hotellet har 395 rum och är det första som kedjan öppnade utanför USA. Hotellet har cirka 171 heltidsanställda med en omsättning på 26 miljoner euro Beläggningen uppgick till 80 procent (77). Under 2011 investerades cirka 9 Mkr i byte av fönster. Marriott, vars huvudkontor ligger i USA, är välrenommerat i hotellbranschen och en stark partner med över hotellanläggningar i 73 länder och cirka anställda. Samarbetet med Marriott är långsiktigt. Best Western Time Hotel Krägga Herrgård Tammsviks herrgård Grythyttans gästgivaregård Åre Ski Inn tagehus årsredovisning

12 Bostäder och kontor Affärsområdet utgörs av en portfölj med kontors- och bostadsfastigheter i Sverige och Amsterdam i Nederländerna samt delägande i ett mindre fastighetsbolag i London. Portföljvärdet uppgick till cirka 197 Mkr. Fokus ligger främst på fastighetsutveckling på de orter där bolaget redan finns etablerat. Under året har Tagehus arbetat med att identifiera och utvärdera potentiella investeringar, främst inom bostadssegmentet i Sverige. Amsterdam kontorsfastigheter BV Tagehus äger två kontorsfastigheter i centrala Amsterdam, varav den ena är delägd. Den helägda fastigheten förvärvades 2000 och har en uthyrningsbar yta om drygt kvm samt ett 20-tal tillhörande parkeringsplatser. Fastigheten ligger i direkt anslutning till hotellfastigheten Marriott och är fullt uthyrd till bland annat ett bemanningsföretag. Den andra fastigheten ägs till 33 procent och har en uthyrningsbar yta om cirka kvm samt ett 70-tal tillhörande parkeringsplatser. Fastigheten är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Amsterdams kommun. London fastighetsutvecklingsprojekt BV Tagehus äger drygt 26 procent i fastighetsbolaget Redab som bedriver fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i centrala London. Fastighetsutvecklingen sker i egen regi samt i form av joint ventures med externa parter. För närvarande har bolaget två fastighetsprojekt där projektet Commercial Road i närheten av Docklands påbörjats. I projektet ingår nybyggnation av 18 nya lägenheter samt 560 kvm kommersiell yta, varav 420 kvm sålts under Se för ytterligare information. Grythyttan studentlägenheter BV I Grythyttan finns 32 lägenheter fördelade på tre fastigheter. Lägenheterna är uppdelade i mindre studentrum och ligger i anslutning till Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens Hus, som är en del av Örebro Universitet. Måltidens Hus ska främja utveckling och kvalitet inom livsmedels- och restaurangbranscherna med utbildningar, seminarier, utställningar, konferenser och forskning. 12 tagehus årsredovisning 2011

13 Åre hyreslägenheter AB Tagehus förvärvade 1999 fastigheten Åre- Totten 15:28, vilken tidigare var en bostadsrättsförening. Fastigheten ligger i centrala Åre och har cirka 150 hyreslägenheter som är fullt uthyrda, delvis till företaget Skistar. Åre har utvecklats starkt de senaste tio åren och bedöms ha fortsatt goda tillväxtmöjligheter som skid- och friluftsort. Amsterdam kontorsfastigheter Grythyttan studentlägenheter London fastighetsutvecklingsprojekt tagehus årsredovisning

14 Egna utvecklingsprojekt Egna mark- och fastighetsutvecklingsprojekt är en viktig del av Tagehus löpande verksamhet. Projekten drivs ofta tillsammans med samarbetspartners vilket gör att Tagehus kan ha en liten och effektiv organisation. Under året avyttrades projektet Krillans Krog på Kungsholmen i Stockholm. Det sammanlagda portföljvärdet uppgick till cirka 119 Mkr. Krägga markutvecklingsprojekt BV Detaljplaneprogrammet för Krägga Herrgård, knappt sex mil nordväst om Stockholm, gör det möjligt att uppföra totalt 80 villor. Projektarbetet fortlöpte under året med bland annat nya infrastrukturinstallationer. Projektet, som utförs i samarbete med väl etablerade partners, är uppdelat i tre detaljplaner där den sista detaljplanen vann laga kraft under året. Det osäkra ekonomiska läget bidrog till en avvaktande hållning bland villaköpare under året men i början av 2012 noterades ett ökat intresse. Åre markutvecklingsprojekt AB Tagehus äger ett markområde i Björnen, ett väl etablerat fritidshusområde öster om Åre. En detaljplan finns för tomtmarken men fortsatt utvecklingsarbete ligger nere i avvaktan på ett definitivt beslut om framtida inriktning. 14 tagehus årsredovisning 2011

15 Stockholm, Kungsholmen bostadsutvecklingsprojekt AB Krillans Krog är ett utvecklingsprojekt som Tagehus investerade i första gången år Kvarteret ligger på västra Kungsholmen, som är under stark omvandling med utbyggnad av bostäder, kontor och annan service. Från 2008 ändrades projektets inriktning till bostäder om cirka 160 lägenheter, inklusive yttre gestaltning samt förberedande produktionsanpassning. Projektet såldes under Krägga markutvecklingsprojekt Åre markutvecklingsprojekt tagehus årsredovisning

16 Simhallar är komplicerade fastigheter med stora skillnader i inom- och utomhusmiljö. Det ställer stora krav på konstruktion, materialval och underhåll. Tagebad har specialkunnande inom simhallsbyggande, drift och underhåll, vilket är centralt för ett lyckat resultat. säger Karl Lilja, VD för Tagebad Tagebad en långsiktig satsning Tagebad ska möta behovet av nya simhallar i Sverige. Som privatägd nischaktör och långsiktig samarbetspartner erbjuder Tagebad helhetslösningar för nya simhallar från planering, design och byggnation till drift och underhåll. Dagens simhallar är gamla och i stort behov av upprustning då merparten av dem byggdes på och 70-talen. En sådan upprustning är ofta en mycket kostsam investering. Samtidigt fyller simhallarna en viktig funktion i kommuner runtom i landet för att främja friskvård och folkhälsa. Det har visat sig att i många fall kan nybyggnation vara den mest kostnadseffektiva lösningen på lång sikt. Det är en utmaning att bygga badanläggningar som ska hålla för stora påfrestningar såsom hög luftfuktighet med stora skillnader mellan inom- och utomhustemperaturer. Här kan Tagebad bidra med konkurrenskraftiga lösningar genom alla led från projektering till ägande och drift. Ett omfattande specialkunnande om simhallar och badhus finns inom Tagebad som har samlat några av marknadens främsta experter på området. höj och sänkbar botten samt gym- och gruppträningslokaler. Simhallen i Tyresö beräknas vara färdigställd till årsskiftet 2012/2013. Tagehus investering uppgår till cirka 160 Mkr i Tagebad och ägarandelen uppgår till 100 procent. Följ bygget live på nätet, byggkameror/tagehus/ Aquarena i Tyresö Sedan september 2010 samarbetar Tagebad med Tyresö kommun om uppförande och drift av en ny simhall inom ramen för ett så kallat Offentlig Privat Samverkan-projekt (OPS). Tagebad har ritat och designat, projekterat samt finansierat anläggningen. Tagebad kommer att ansvara för verksamheten och teknisk förvaltning genom sina underentreprenörer Medley och Cemi under en avtalsperiod om 30 år. Den nya anläggningen kommer att inkludera bland annat en 25-metersbassäng, banor för nationella tävlingar, en äventyrsdel, en rehabiliteringsbassäng med 16 tagehus årsredovisning 2011

17 Projektledaren Carl-Erik Augustsson och Tagebads VD Karl Lilja är ansvariga för kompetensuppbyggnaden inom byggnation av bad- och simhallar. Uppförandet av Aquarena i Tyresö utanför Stockholm blir ett viktigt referensprojekt för detta affärsområde. tagehus årsredovisning

18 externa utvecklingsprojekt De externa utvecklingsprojekten är markutvecklingsprojekt som ofta bedrivs i samarbete med Imprestor Fastighets AB. Affärsidén är att förvärva råmark och driva detaljplanearbete för villatomter tills detaljplanen är godkänd av kommunen. Därefter avyttras normalt projekten. Portföljvärdet av Tagehus andelar uppgick till cirka 53 Mkr. Markutvecklingsprojekten liknar tomtprojekten som Tagehus bedriver i egen regi till exempel i anslutning till Krägga Herrgård. På sikt är planen att Tagehus externa utvecklingsprojekt ska vara färre men större. Morningside marina Saltsjö-Duvnäs BV Morningside Marina är ett markutvecklingsprojekt om cirka kvm i Saltsjö-Duvnäs sydost om Stockholm som förvärvades Under arbetet har projektet förädlats och utvidgats något men huvudspåret är fortfarande att bygga ett 30-tal exklusiva lägenheter där det i dag finns en marina. En detaljplan togs fram under 2011 men den hade ännu inte blivit godkänd våren Tagehus ägande i projektet uppgår till 10 procent. Björkhaga BV Björkhaga är ett markområde om cirka 30 hektar i norra Åkersberga som förvärvades Markutvecklingsprojektet omfattar totalt 145 tomter, varav Imprestors andel är 68 tomter. Hela områdets infrastruktur är färdigbyggd och försäljningen av villatomter sker i samarbete med småhusleverantörer. Tagehus ägarandel uppgår till 33 procent. Solbackastrand AB BV Solbackastrand är råmark cirka en kilometer norr om Norrtälje. Detaljplanen innehåller ett 60-tal villor samt kvm med äldreboenden och närservice. Tagehus ägarandel uppgår till 50 procent, jämnt fördelad på de båda koncernerna. Markprojekt Österby Estland AB År 2003 förvärvades ett markområde om cirka 50 hektar i Österby i Nuckö kommun på Estlands nordvästra kust. Området, som har historiska kopplingar till Sverige, har en godkänd detaljplan för 19 havsnära tomter. Tagehus ägarandel uppgår till 50 procent. Övriga externa projekt BV Tagehus är tillsammans med Imprestor även involverat i några mindre markutvecklingsprojekt i Länna söder om Stockholm samt på Mörkö söder om Södertälje. Inget arbete skedde i dessa projekt under tagehus årsredovisning 2011

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Detta är Tagehus 4 Affärsmodell och genomförande 5 VD har ordet 6 Hotell- och konferensfastigheter 8 Bostäder och kontor 11 Egna utvecklingsprojekt 12 Fördjupning

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Tagehus historia 4 VD har ordet 6 Detta är Tagehus 8 Tagebad 13 Tageflyg 16 Investeringar i bolag 18 Fastigheter Hotell- och konferensfastigheter 22 Fastigheter

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOSTÄDER S.17 HÄLSA OCH MOTION S.21 AFFÄRSRESANDE S.25 INVESTERINGAR S.29 INNEHÅLL

BOSTÄDER S.17 HÄLSA OCH MOTION S.21 AFFÄRSRESANDE S.25 INVESTERINGAR S.29 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 VD-ord 6 Ordförande-ord 8 Detta är Tagehus 9 Resultat och nyckeltal 2010 2014 12 Bostäder 17 Hälsa och motion 21 Affärsresande

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Halvårsrapport januari - juni 1998

Halvårsrapport januari - juni 1998 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-08-20 Halvårsrapport januari - juni 1998 Resultatet efter skatt för första halvåret 1998 uppgick till 32,9 Mkr (11,0) vilket motsvarar en vinst

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Intäkter och resultat operatörsverksamhet Resultat Nyemission Finansiering och kassaflöde Fastighetsbeståndet

Intäkter och resultat operatörsverksamhet Resultat Nyemission Finansiering och kassaflöde Fastighetsbeståndet Delårsrapport Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-09-30 Resultatet efter skatt för perioden januari-september 1998 uppgick till 47,2 Mkr (20,1). Resultatet motsvarar en vinst per aktie

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer