Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55"

Transkript

1 årsredovisning 2011

2 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt 18 Investeringar i bolag 20 Rockton 24 Tagehus en liten men attraktiv arbetsgivare 26 Styrelse och ledning 28 Finansiering 30 Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkning 35 Balansräkning 36 Kassaflödesanalys 38 Tilläggsupplysningar 39 Revisionsberättelse 48 T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52 Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

3 Året i korthet Rörelsens intäkter 611,4 Mkr (816,0) varav realisationsvinster 44,1 Mkr (455,1) Resultat efter finansiella poster 99,2 Mkr (454,0) Årets resultat 73,5 Mkr (439,2) Eget kapital 1 907,0 Mkr (2 070,4) Investeringar i flygplan och fastigheter på 263,3 Mkr Framgångsrik avyttring av det egna fastighetsutvecklingsprojektet Krillans Krog i Stockholm Fortsatt positiv utveckling med tillväxt och stabil lönsamhet för bad- och friskvårdskoncernen Medley Bildande av separat förvaltningsorganisation för hotellfastigheterna Observera att resultatet ovan summerar utfallen i de båda koncernerna Tagehus Holding AB samt T Ljungberg BV. Siffrorna är fiktiva i den meningen att de båda koncernerna redovisar sina resultat separat. Syftet här är endast att ge en bild av de båda koncernernas samlade resultat och ekonomiska ställning. Tagehus är det samlade namnet för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med dotterbolag. För att lättare se i vilken koncern en investering hör hemma är Tagehus Holding AB:s tillgångar markerade med medan tillgångar som tillhör T Ljungberg BV är markerade med BV AB Årsredovisningen speglar verksamheten inom hela gruppen, inklusive T Ljungberg BV. Bolagen drivs av en gemensam företagsledning. Den formella delen av årsredovisningen för Tagehus Holding AB är upprättad enligt Bokföringsnämndens anvisningar, vilket innebär en mer försiktig värdering av de bokförda värdena än vid marknadsvärdering enligt IFRS. Koncernredovisningen för T Ljungberg BV är upprättad enligt holländska redovisningsregler (Dutch GAAP). Sidorna utgör den formella årsredovisningen inklusive koncernredovisning för Tagehus Holding AB. Den formella delen kompletteras med ett utdrag ur T Ljungberg BV:s årsredovisning (förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning). tagehus årsredovisning

4 Tagehus ett företag med lång historia. Tagehus har sitt ursprung i den byggnadsfirma som Tage Ljungberg startade 1946 för att bygga villor och lägenheter i Stockholm. På den tiden var verksamheten mindre och Tage kände själv många av hyresgästerna. Ärlighet, goda relationer till kunden samt att båda parter skulle vara nöjda med affären var några grundläggande teman. Under årens lopp utökades byggverksamheten med ägande av bostadsfastigheter, kommersiella lokaler samt utveckling av befintliga fastigheter. Under talet började Åke Ljungberg och Birgitta Holmström, barn till Tage Ljungberg, att arbeta i firman. Mot slutet av 1980-talet delades verksamheten upp i två bolag, Ljungberg- Gruppen med huvudsakligen kommersiella lokaler medan övriga innehav 4 tagehus årsredovisning 2011

5 lades i Tagehus Förvaltning AB. Några år senare, 1994, börsnoterades LjungbergGruppen. T Ljungberg BV etablerades i samband med att en hotellfastighet förvärvades i början av 1990-talet i centrala Amsterdam. Tagehus Holding AB bildades 2010 och tog över merparten av verksamheten i Tagehus AB, före detta TageHus Förvaltning AB. Förändringen skedde i samband med en omstrukturering där Tagehus avyttrade sina bostadsfastigheter i centrala Stockholm och samtidigt ökade ägandet ytterligare i Atrium Ljungberg. Med basen i fastigheter och fastighetsnära investeringar har Tagehus verksam het kommit att utvecklas och breddas till att även omfatta andra investeringsområden. tagehus årsredovisning

6 Detta är tagehus Tagehus är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med respektive dotterbolag. s investeringar är främst fastighetsrelaterade, men Tagehus har också noterade och onoterade bolag i sin portfölj. Tagehus Holding AB ägs av Johan, Jenny och Tom Ljungberg medan T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans. VISION Att skapa värden för kommande generationer. AFFÄRSIDÉ Att skapa värdetillväxt genom att investera i och utveckla fastigheter, mark, fastighetsvärdepapper och företag med god värdepotential. AFFÄRSMODELL Genom fastighetsrelaterade investeringar som utvecklas och förädlas kan Tagehus skapa hävstång på kompetensen och kunnandet inom fastighetsområdet i Sverige och utomlands. Med ett öppet investeringsperspektiv möjliggörs dessutom kompletterande investeringar inom ett brett område samtidigt som riskerna sprids. Genom ett långsiktigt, professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägande skapas förutsättningar för bästa möjliga riskjusterade avkastning. STRATEGI Tagehus strategi är att investera i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar med hög riskjusterad avkastning. Det kan vara bostadsfastigheter, specialfastigheter som till exempel simhallar men även börsnoterade fastighetsbolag. Genom att komplettera med andra tillgångsslag och investera i olika typer av fastigheter sprids riskerna. Som icke-noterat privatägt bolag har Tagehus stor frihet att investera inom en rad olika områden. En framgångsrik del av strategin har varit att investera i människor med en bevisad förmåga inom ledarskap och entreprenörskap, snarare än att binda sig vid vissa branscher. Tagehus ska ha låga förvaltningskostnader. VERKSAMHET Tagehus verksamhet har sin tyngdpunkt i fastighetsrelaterade investeringar, inklusive förvaltning av såväl hotell- och konferensfastigheter som bostäder och kontor. Vidare har Tagehus en portfölj av investeringar i noterade och onoterade bolag samt fonder. Genom att utveckla portföljbolagen och fastighetsbeståndet skapar Tagehus substanstillväxt. Det största noterade innehavet är Atrium Ljungberg och bland de onoterade märks framför allt Medley. Det senare är verksamt inom bad, friskvård och rekreation och är den största privatägda operatören av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar i Sverige. Tagebad, som också ingår i Tagehus, arbetar med utveckling av koncept för design, byggnation, förvaltning och verksamhetsdrift av bad- och friskvårdsanläggningar. Projektutveckling av mark och fastigheter, i egen regi eller med samarbetspartners, är också en del av verksamheten. Utmärkande för dessa projekt är långsiktiga investeringsåtaganden med en avkastning som kan ligga flera år framåt i tiden. Under året har ett nytt affärsområde, Tageflyg, etablerats. Tagehus har träffat avtal om förvärv av 19 flygplan, varav tolv levererades under 2011 och de resterande i början av Flygplanen hyrs ut till olika operatörer på den europeiska marknaden. Investeringen är liksom fastighetsinvesteringarna av långfristig karaktär med stabila kassaflöden. 6% 34% Tagehus tillgångar 34% (35) Hotell- och konferensfastigheter 2% (2) Externa utvecklingsprojekt 50% 5% (6) Bostäder och kontor 50% (51) Investeringar i bolag 3% 2% 5% 3% (2) Egna utvecklingsprojekt 6% (4) Övriga tillgångar 6 tagehus årsredovisning 2011

7 Sammanfattningsvis kan sägas att Tagehus har en bred verksamhet, är en aktiv ägare och kan agera snabbt när affärsmöjligheter uppstår. Tagehus har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande samt en lång tradition av att bedriva affärsverksamhet i fastighetsbranschen. TAGEHUS I SIFFROR Tagehus Holding AB bildades i juni 2010 och övertog under hösten verksamhet som tidigare bedrivits av Tagehus AB. Under samma år avyttrades hyresfastigheter och aktier förvärvades i Atrium Ljungberg. T Ljungberg BV har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet. Resultaträkningen för Tagehus omfattar koncernens olika verksamhetsområden som fastighetsförvaltning, utvecklingsprojekt och investeringar i bolag. Dotterbolag påverkar såväl rörelseresultat som finansnetto medan avkastning från övriga bolag återfinns under finansnettot. Den löpande verksamheten för Tagehus Holding omfattar fyra månader för Det resultat som redovisas för Tagehus innehåller realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och markutvecklingsprojekt samt nedskrivning av koncerngoodwill. För att underlätta jämförelsen mellan åren har dessa poster särredovisats i nedanstående uppställning. Vinstmarginalen för den löpande verksamheten exklusive realisationsvinster och nedskrivning av koncerngoodwill uppgår till 9,7 procent (10,5) och räntetäckningsgraden till 1,9 gånger (1,8). Resultaträkning Mkr Rörelsens intäkter (exkl. realisationsvinster) 567,3 360,9 Rörelsens kostnader (exkl. avskrivningar och nedskrivning av koncerngoodwill) 469,3 266,2 Avskrivningar 52,2 41,6 Rörelseresultat exkl. realisationsvinster och nedskrivning av goodwill 45,8 53,1 Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och utvecklingsprojekt 44,1 455,1 Nedskrivning av koncerngoodwill 0,0 38,9 Rörelseresultat 89,9 469,3 Finansiella intäkter 71,2 29,7 Finansiella kostnader 61,9 45,0 Resultat efter finansnetto 99,2 454,0 Skatt på årets resultat 7,3 13,6 Minoritetsintressen 18,4 1,2 Årets resultat 73,5 439,2 Vid upprättande av balansräkningen för Tagehus har omvärdering gjorts av tillgångar inklusive dotterbolag till marknadsvärden. Avdrag har gjorts för avsättning till uppskjuten skatt med 26,3 procent (Sverige) respektive 25,0 procent (Nederländerna). Orealiserade värdeförändringar efter avdrag för uppskjuten skatt som påverkat eget kapital uppgår till 231,7 Mkr (235,9). Soliditeten vid årets utgång uppgick till 52,3 procent (57,1). Under året investerades 263,3 Mkr i flygplan, byggande av en simhall samt förbättringsåtgärder i befintliga fastigheter. Dessutom förvärvades aktier i noterade bolag för 40,8 Mkr. Investeringarna finansierades delvis externt och belåningsgraden ökade därmed från 33,7 till 37,6 procent. Balansräkning Mkr Materiella anläggningstillgångar 1 705, ,7 Finansiella anläggningstillgångar 1 561, ,5 Övriga anläggningstillgångar 91,6 86,9 Omsättningstillgångar exkl. kassa 181,5 186,1 Kassa 105,4 90,6 Summa tillgångar 3 645, ,8 Eget kapital 1 907, ,4 Minoritetsintressen 22,4 4,7 Avsättningar 112,9 126,0 Räntebärande långfristiga skulder 1 355, ,0 Övriga långfristiga skulder 66,8 68,7 Räntebärande kortfristiga skulder 13,7 17,6 Övriga kortfristiga skulder 166,8 133,4 Summa eget kapital och skulder 3 645, ,8 Nyckeltalsanalys Vinstmarginal (%) 16,2 55,8 Vinstmarginal exkl. realisationsvinster och nedskrivning av koncerngoodwill (%) 9,7 10,5 Räntetäckningsgrad (ggr) 2,6 11,1 Räntetäckningsgrad exkl. realisationsvinster och nedskrivning av koncerngoodwill (ggr) 1,9 1,8 Avkastning på eget kapital (%) 3,7 24,3 Avkastning på totalt kapital (%) 4,4 14,5 Soliditet (%) 52,3 57,1 Belåningsgrad (%) 37,6 33,7 1 Avser perioden 1 september 2010 till 31 december 2010 för Tagehus Holding-koncernen och helår för T Ljungberg BV-koncernen. tagehus årsredovisning

8 VD har ordet Tagehus har bedrivit verksamhet i olika former under 65 år. Erfarenheterna under denna period har befäst vår övertygelse att långsiktighet är värdeskapande. Under denna relativt långa period har naturligtvis verksamheten varierat och idag är Tagehus ett fastighets- och investeringsbolag. Vårt uppdrag är enkelt; vi ska leverera mervärde för våra ägare. Att förklara hur vi gör är inte lika enkelt. Ett sätt att åskådliggöra detta är att ge exempel. Hög aktivitet 2011 Under 2011 var aktiviteten hög. Två händelser stod ut som goda exempel på hur Tagehus arbetar. Bolaget förvärvade en flygplansflotta och vi sålde en tomträtt. I december 2011 förvärvade Tagehus en flotta med 19 kommersiella flygplan. Flottan ägs av Tagehus och förvaltas av Rockton AB, ett bolag som Tagehus äger till 42 procent. Affären väntas ge god avkastning och starka kassaflöden. Förvärvet är en konsekvens av ett långsiktigt samarbete och delägande som vi har haft i Rockton AB, ett bolag som investerar i och förvaltar turboprop-flygplan. Vi har under ett flertal år investerat i flygplan tillsammans med de skickliga entreprenörer som driver Rockton och vi har nu tagit ett större steg tillsammans. Vi har, i linje med vår strategi, investerat både i affärsrelationer, kompetens och flygplan, det vill säga att Rockton kommer att utveckla och förbättra en redan spännande affär. Utöver detta strävar Tagehus efter att öka den löpande intjäningen i relation till substanstillväxten. Denna flygplansaffär möjliggör detta. Bostadsprojekt avyttrat I december 2011 sålde Tagehus tomträtten Krillans Krog på Kungsholmen i Stockholm. Tomträtten förvärvades till 75 procent via bolag i slutet av år Vi arbetade aktivt under många år med att utveckla marken i samarbete med Stockholm stad. Vi anpassade oss under gång, ändrade inriktning från hotell- till bostadsprojekt, hittade en temporär hyresgäst och fastslog slutligen projektets omfattning till cirka kvm. Vår samarbetspartner, tillika 25 procentig ägare i projektet, var densamma under hela innehavstiden. Arbetet genomsyrades av långsiktiga relationer med vår samarbetspartner, Stockholm stad samt våra konsulter. Målet var hela tiden fortsatt utveckling för att skapa ett för Stockholm stad positivt och för Tagehus lönsamt inslag i stadsbilden.

9 Under projektets gång visade flera aktörer, stora som små, intresse för projektet och i december 2011 såldes det. En tio år lång affär för Tagehus avslutades. Affären skapade en realisationsvinst på 45 Mkr. Därtill hamnade projektet i trygga händer hos en aktör med bättre möjligheter till fortsatt utveckling. Flygplansaffären är en nyexpansion med framtida förväntade resultat medan den andra affären är ett avslut på ett projekt med en konstaterad betydande realisationsvinst. Affärerna har mycket gemensamt och visar Tagehus sätt att arbeta. Vi fokuserar på: Att vara långsiktiga Att arbeta med medarbetare, entreprenörer och tillgångar Att tänka flexibelt Att förvärva mer än vi säljer 2011 var ett händelserikt år för i princip samtliga investeringar och projekt inom Tagehus. Medley, som är vårt största rörelsedrivande innehav, hade ett expansivt år med en tillväxt på 18 procent samtidigt som resultatet ökade. Ett relativt nytt verksamhetsområde för Tagehus är Tagebad med byggnation och långsiktigt ägande av simhallar. Att bygga en simhall är arbetsintensivt och under 2011 började en ny simhall i Tyresö kommun att växa fram. Arbetet fortsätter under 2012 och kommer att vara färdigt mot slutet av året för att generera intäkter med start Ett starkt fastighetsår Våra fastigheter hade sitt bästa år någonsin med förbättrade driftsnetton. Vi kan särskilt notera Time Hotel på Vanadisvägen i Stockholm där både hyresgästen samt fastig hetsägaren Tagehus hade god avkastning. Marriott Hotel i Amsterdam fortsätter att gå bra och under 2011 firade vi 20-årsjubileum som fastighetsägare. Övriga fastigheter bestående av bostäder och kontor visade även de en stabil utveckling. Under året skapades en ny förvaltningsorganisation, TLBV Förvaltning. Detta steg har redan och kommer i än större grad förbättra skötseln av konferensfastigheterna, varav många är äldre historiska byggnader. Våra markutvecklingsprojekt noterade en inbromsning i försäljningen. Ofta finns intresse men en tröghet i transaktionerna ledde till färre tomtförsäljningar än förväntat. Det är dock i lägen som detta som vi får nytta av vår långsiktighet och finansiella försiktighet. Sammantaget hade de flesta av våra investeringar och projekt en positiv utveckling och vi har en god grund för 2012 och framåt. Strategiska processer initierades Fortsatt kommer vi att förändra vår verksamhet för att mer tydligt följa vår affärsidé: Att skapa värdetillväxt genom att investera i och utveckla fastigheter, mark, fastighetsvärdepapper och företag med god värdepotential. Vi har goda förhoppningar om att kunna göra detta eftersom Tagehus tog stora steg 2011 för att fortsätta och framförallt öka utvecklingstakten. Vi har under en längre tid arbetat med förändringar i verksamheten, främst på tillgångssidan, men även organisatoriskt. Det har bidragit till förbättrade kassaflöden, ökad intjäning och ökat inflytande i Atrium Ljungberg samtidigt som risken diversifierats. Under året tittade vi på ett flertal bostadsfastighetsaffärer, stora som små. Tagehus kommer fortsatt att analysera bostadsaffärer, dock kommer vi under 2012 utvärdera vår syn på denna typ av investering. På den organisatoriska sidan utökade vi styrelsen med en extern ledamot. Med sikte på framtiden Jag kan konstatera att 2011 var Tagehus mest expansiva år någonsin. Vi förvärvade för fyra gånger mer än vad vi sålde för och nettoinvesterade 220 Mkr. Med blickarna riktade framåt har vi förhoppningen att våra insatser de senaste åren kommer att skapa en god grund att fortsätta en positiv utveckling för 2012 och kommande år. Sverige och världen präglades av osäkerhet under året med finansieringsproblematik främst för fastigheter, fallande börser och allmän valutaoro. Detta öppnar dock möjligheter för Tagehus. Vi har varit försiktiga, lågt belånade och därmed seglat lugnt sedan finanskrisen började i slutet på Ett flertal stora affärer har gjorts under perioden. Vi har förvärvat Atrium Ljungberg-aktier, köpt och sålt bostadsfastigheter, avyttrat byggrätter samt köpt flygplan. Mycket av detta hade inte varit möjligt om vi inte hade haft en långsiktig och försiktig syn. Resultatet av denna försiktighet är att vi nu har kunnat vara selektivt offensiva. Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på Tagehus. Vi säger att vi investerar i tillgångar och människor; entreprenörer. En av våra största tillgångar är Tagehus egna medarbetare ställde återigen stora krav på vår organisation och denna uppgift klarades av med bravur. Stort tack. Johan Ljungberg VD tagehus årsredovisning

10 Hotell- och konferensfastigheter I detta affärsområde ingår två hotellfastigheter, tre konferensanläggningar samt en fastighet med restaurang- och caféverksamhet. Det största enskilda innehavet är en hotellfastighet i Amsterdam med Marriott som hyresgäst. Grythyttans Gästgivaregård hör till de mer kända konferensanläggningarna i Sverige. Portföljvärdet uppgick till cirka 1,2 Mdr kronor. Överskottet från konferensfastighetsverksamheten har historiskt återinvesterats i underhåll och utveckling av fastigheterna. Så var fallet även 2011 då underhållsarbeten utfördes vid flera av anläggningarna, vilket påverkade resultatet. Att driva konferensanläggningar är kostnadskrävande och på sikt förväntas fortsatt strukturomvandling i branschen. I början av 2011 skapades en ny förvaltningsorganisation, TLBV Förvaltning AB, som ansvarar för underhåll och löpande drift. Den nya organisationen har fallit väl ut och skapat bättre struktur och uppföljning. Den operativa driften av konferensanläggningarna sköts av c/o Hotels AB, ett bolag ägt av Jenny Ljungberg. Hotellverksamheterna drivs av hotellkedjorna Best Western i Stockholm respektive av Marriott i Amsterdam. Som ägare bistår Tagehus med förvaltning och fastighetskompetens. Tagehus tittar löpande på nya investeringar i hotellfastigheter, främst i Sverige och Nederländerna där Tagehus har kunskap och lång erfarenhet av marknaden. Liksom inom övriga verksamheter utgör långsiktiga relationer och etablerade samarbeten viktiga hörnstenar för Tagehus vid utvärderingen av nya investeringar. Best Western Time Hotel AB Hotellet, en tomträtt som ligger i Vasastan i Stockholm, färdigställdes Hotellet har sju våningar med totalt 144 rum varav 15 rum med en liten köksdel. Hotellet är fyrstjärnigt och beläggningen var fortsatt god under året. Hotellet utsågs till Travellers Choice 2012 som ett av Sveriges tio trendigaste hotell, enligt Tripadvisors omröstning bland hotellgäster. Krägga Herrgård BV Krägga Herrgård, med anor sedan 1300-talet, är en konferensanläggning med plats för 300 mötesdeltagare. Herrgården har 47 rum och totalt 85 bäddar, varav tre sviter tillkom under Här erbjuds förutom mat- och dryckesrelaterade upplevelser även en rad andra aktiviteter för gästerna. Tagehus avtal med operatören är delvis omsättningsbaserat. Under 2011 genomgick herrgården en totalrenovering av samtliga exteriörer, inklusive väggar, fönster och tak. Kulturminnesrenoveringen hade föregåtts av en byggnadsantikvarisk undersökning. Sammantaget investerades omkring 10 Mkr i underhållsarbeten. Tammsviks herrgård BV Tammsviks Herrgård stod klar 1921 och har 22 konferenslokaler, 22 grupparbetsrum samt 230 bäddar fördelade på 120 rum. Här finns en gourmetrestaurang med plats för 265 gäster samt sporthall, motionsslinga, pool, bastu, tennisbana och seglingsmöjligheter. Till Tammsvik hör även Mälargården som byggdes i slutet av 1800-talet med 16 gästrum och 31 bäddar. Även på Tammsvik genomfördes underhållsarbeten under 2011, inklusive investeringar i bergvärme. Grythyttans gästgivaregård BV Grythyttans Gästgivaregård utgörs av 22 byggnader, uppförda mellan 1640 och Anläggningen har nio konferensrum och 60 gästrum. Till erbjudandet hör en uppskattad behandlingsavdelning samt förstås många mat- och dryckesrelaterade aktiviteter. Ett antal mindre renoveringar och löpande underhåll genomfördes under året. Åre Ski Inn BV Mitt i Åres skidområde ligger Åre Ski Inn som består av café, restaurang och bar. Här finns även konferenslokal och två mindre gruppmatsalar. Under året fräschades restaurangen upp med en stor glasvägg så att den fick bättre kontakt med skidåkningen. Hårda vindar gjorde att liften tidvis var stängd under flera helger och även delar av påsken, vilket tillsammans med renoveringsarbetena påverkade resultatet som slutade på break-even. Anläggningen drivs i egen regi och har åtta till tio anställda på helårsbasis. 10 tagehus årsredovisning 2011

11 Marriott Hotel BV En första investering i hotellfastigheten, som är centralt belägen i Amsterdam, gjordes 1990 och sedan 1996 är fastigheten helägd av Tagehus. Ett så kallat managementavtal är tecknat med Marriott som driver hotellverksamheten. Hotellet har 395 rum och är det första som kedjan öppnade utanför USA. Hotellet har cirka 171 heltidsanställda med en omsättning på 26 miljoner euro Beläggningen uppgick till 80 procent (77). Under 2011 investerades cirka 9 Mkr i byte av fönster. Marriott, vars huvudkontor ligger i USA, är välrenommerat i hotellbranschen och en stark partner med över hotellanläggningar i 73 länder och cirka anställda. Samarbetet med Marriott är långsiktigt. Best Western Time Hotel Krägga Herrgård Tammsviks herrgård Grythyttans gästgivaregård Åre Ski Inn tagehus årsredovisning

12 Bostäder och kontor Affärsområdet utgörs av en portfölj med kontors- och bostadsfastigheter i Sverige och Amsterdam i Nederländerna samt delägande i ett mindre fastighetsbolag i London. Portföljvärdet uppgick till cirka 197 Mkr. Fokus ligger främst på fastighetsutveckling på de orter där bolaget redan finns etablerat. Under året har Tagehus arbetat med att identifiera och utvärdera potentiella investeringar, främst inom bostadssegmentet i Sverige. Amsterdam kontorsfastigheter BV Tagehus äger två kontorsfastigheter i centrala Amsterdam, varav den ena är delägd. Den helägda fastigheten förvärvades 2000 och har en uthyrningsbar yta om drygt kvm samt ett 20-tal tillhörande parkeringsplatser. Fastigheten ligger i direkt anslutning till hotellfastigheten Marriott och är fullt uthyrd till bland annat ett bemanningsföretag. Den andra fastigheten ägs till 33 procent och har en uthyrningsbar yta om cirka kvm samt ett 70-tal tillhörande parkeringsplatser. Fastigheten är fullt uthyrd. Största hyresgäst är Amsterdams kommun. London fastighetsutvecklingsprojekt BV Tagehus äger drygt 26 procent i fastighetsbolaget Redab som bedriver fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i centrala London. Fastighetsutvecklingen sker i egen regi samt i form av joint ventures med externa parter. För närvarande har bolaget två fastighetsprojekt där projektet Commercial Road i närheten av Docklands påbörjats. I projektet ingår nybyggnation av 18 nya lägenheter samt 560 kvm kommersiell yta, varav 420 kvm sålts under Se för ytterligare information. Grythyttan studentlägenheter BV I Grythyttan finns 32 lägenheter fördelade på tre fastigheter. Lägenheterna är uppdelade i mindre studentrum och ligger i anslutning till Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens Hus, som är en del av Örebro Universitet. Måltidens Hus ska främja utveckling och kvalitet inom livsmedels- och restaurangbranscherna med utbildningar, seminarier, utställningar, konferenser och forskning. 12 tagehus årsredovisning 2011

13 Åre hyreslägenheter AB Tagehus förvärvade 1999 fastigheten Åre- Totten 15:28, vilken tidigare var en bostadsrättsförening. Fastigheten ligger i centrala Åre och har cirka 150 hyreslägenheter som är fullt uthyrda, delvis till företaget Skistar. Åre har utvecklats starkt de senaste tio åren och bedöms ha fortsatt goda tillväxtmöjligheter som skid- och friluftsort. Amsterdam kontorsfastigheter Grythyttan studentlägenheter London fastighetsutvecklingsprojekt tagehus årsredovisning

14 Egna utvecklingsprojekt Egna mark- och fastighetsutvecklingsprojekt är en viktig del av Tagehus löpande verksamhet. Projekten drivs ofta tillsammans med samarbetspartners vilket gör att Tagehus kan ha en liten och effektiv organisation. Under året avyttrades projektet Krillans Krog på Kungsholmen i Stockholm. Det sammanlagda portföljvärdet uppgick till cirka 119 Mkr. Krägga markutvecklingsprojekt BV Detaljplaneprogrammet för Krägga Herrgård, knappt sex mil nordväst om Stockholm, gör det möjligt att uppföra totalt 80 villor. Projektarbetet fortlöpte under året med bland annat nya infrastrukturinstallationer. Projektet, som utförs i samarbete med väl etablerade partners, är uppdelat i tre detaljplaner där den sista detaljplanen vann laga kraft under året. Det osäkra ekonomiska läget bidrog till en avvaktande hållning bland villaköpare under året men i början av 2012 noterades ett ökat intresse. Åre markutvecklingsprojekt AB Tagehus äger ett markområde i Björnen, ett väl etablerat fritidshusområde öster om Åre. En detaljplan finns för tomtmarken men fortsatt utvecklingsarbete ligger nere i avvaktan på ett definitivt beslut om framtida inriktning. 14 tagehus årsredovisning 2011

15 Stockholm, Kungsholmen bostadsutvecklingsprojekt AB Krillans Krog är ett utvecklingsprojekt som Tagehus investerade i första gången år Kvarteret ligger på västra Kungsholmen, som är under stark omvandling med utbyggnad av bostäder, kontor och annan service. Från 2008 ändrades projektets inriktning till bostäder om cirka 160 lägenheter, inklusive yttre gestaltning samt förberedande produktionsanpassning. Projektet såldes under Krägga markutvecklingsprojekt Åre markutvecklingsprojekt tagehus årsredovisning

16 Simhallar är komplicerade fastigheter med stora skillnader i inom- och utomhusmiljö. Det ställer stora krav på konstruktion, materialval och underhåll. Tagebad har specialkunnande inom simhallsbyggande, drift och underhåll, vilket är centralt för ett lyckat resultat. säger Karl Lilja, VD för Tagebad Tagebad en långsiktig satsning Tagebad ska möta behovet av nya simhallar i Sverige. Som privatägd nischaktör och långsiktig samarbetspartner erbjuder Tagebad helhetslösningar för nya simhallar från planering, design och byggnation till drift och underhåll. Dagens simhallar är gamla och i stort behov av upprustning då merparten av dem byggdes på och 70-talen. En sådan upprustning är ofta en mycket kostsam investering. Samtidigt fyller simhallarna en viktig funktion i kommuner runtom i landet för att främja friskvård och folkhälsa. Det har visat sig att i många fall kan nybyggnation vara den mest kostnadseffektiva lösningen på lång sikt. Det är en utmaning att bygga badanläggningar som ska hålla för stora påfrestningar såsom hög luftfuktighet med stora skillnader mellan inom- och utomhustemperaturer. Här kan Tagebad bidra med konkurrenskraftiga lösningar genom alla led från projektering till ägande och drift. Ett omfattande specialkunnande om simhallar och badhus finns inom Tagebad som har samlat några av marknadens främsta experter på området. höj och sänkbar botten samt gym- och gruppträningslokaler. Simhallen i Tyresö beräknas vara färdigställd till årsskiftet 2012/2013. Tagehus investering uppgår till cirka 160 Mkr i Tagebad och ägarandelen uppgår till 100 procent. Följ bygget live på nätet, byggkameror/tagehus/ Aquarena i Tyresö Sedan september 2010 samarbetar Tagebad med Tyresö kommun om uppförande och drift av en ny simhall inom ramen för ett så kallat Offentlig Privat Samverkan-projekt (OPS). Tagebad har ritat och designat, projekterat samt finansierat anläggningen. Tagebad kommer att ansvara för verksamheten och teknisk förvaltning genom sina underentreprenörer Medley och Cemi under en avtalsperiod om 30 år. Den nya anläggningen kommer att inkludera bland annat en 25-metersbassäng, banor för nationella tävlingar, en äventyrsdel, en rehabiliteringsbassäng med 16 tagehus årsredovisning 2011

17 Projektledaren Carl-Erik Augustsson och Tagebads VD Karl Lilja är ansvariga för kompetensuppbyggnaden inom byggnation av bad- och simhallar. Uppförandet av Aquarena i Tyresö utanför Stockholm blir ett viktigt referensprojekt för detta affärsområde. tagehus årsredovisning

18 externa utvecklingsprojekt De externa utvecklingsprojekten är markutvecklingsprojekt som ofta bedrivs i samarbete med Imprestor Fastighets AB. Affärsidén är att förvärva råmark och driva detaljplanearbete för villatomter tills detaljplanen är godkänd av kommunen. Därefter avyttras normalt projekten. Portföljvärdet av Tagehus andelar uppgick till cirka 53 Mkr. Markutvecklingsprojekten liknar tomtprojekten som Tagehus bedriver i egen regi till exempel i anslutning till Krägga Herrgård. På sikt är planen att Tagehus externa utvecklingsprojekt ska vara färre men större. Morningside marina Saltsjö-Duvnäs BV Morningside Marina är ett markutvecklingsprojekt om cirka kvm i Saltsjö-Duvnäs sydost om Stockholm som förvärvades Under arbetet har projektet förädlats och utvidgats något men huvudspåret är fortfarande att bygga ett 30-tal exklusiva lägenheter där det i dag finns en marina. En detaljplan togs fram under 2011 men den hade ännu inte blivit godkänd våren Tagehus ägande i projektet uppgår till 10 procent. Björkhaga BV Björkhaga är ett markområde om cirka 30 hektar i norra Åkersberga som förvärvades Markutvecklingsprojektet omfattar totalt 145 tomter, varav Imprestors andel är 68 tomter. Hela områdets infrastruktur är färdigbyggd och försäljningen av villatomter sker i samarbete med småhusleverantörer. Tagehus ägarandel uppgår till 33 procent. Solbackastrand AB BV Solbackastrand är råmark cirka en kilometer norr om Norrtälje. Detaljplanen innehåller ett 60-tal villor samt kvm med äldreboenden och närservice. Tagehus ägarandel uppgår till 50 procent, jämnt fördelad på de båda koncernerna. Markprojekt Österby Estland AB År 2003 förvärvades ett markområde om cirka 50 hektar i Österby i Nuckö kommun på Estlands nordvästra kust. Området, som har historiska kopplingar till Sverige, har en godkänd detaljplan för 19 havsnära tomter. Tagehus ägarandel uppgår till 50 procent. Övriga externa projekt BV Tagehus är tillsammans med Imprestor även involverat i några mindre markutvecklingsprojekt i Länna söder om Stockholm samt på Mörkö söder om Södertälje. Inget arbete skedde i dessa projekt under tagehus årsredovisning 2011

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40

INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40 ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 3 Detta är Tagehus 4 Affärsmodell och genomförande 5 VD har ordet 6 Hotell- och konferensfastigheter 8 Bostäder och kontor 11 Egna utvecklingsprojekt 12 Fördjupning

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Tagehus historia 4 VD har ordet 6 Detta är Tagehus 8 Tagebad 13 Tageflyg 16 Investeringar i bolag 18 Fastigheter Hotell- och konferensfastigheter 22 Fastigheter

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 14 Tålamod viktig ingrediens för lyckad bostadsutveckling Tålamodet att invänta den rätta affären är en av Tagehus styrkor. Förutsättningarna för att förädla fastigheter eller utveckla nya bostäder kanske

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer