2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender"

Transkript

1 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor ca personer. Både Österåker och Vallentuna tror på en stark befolkningstillväxt. Prognosen för Vallentuna kommun är ca 25 procent fler invånare om 10 år, dvs drygt personer. Österåkers kommun tror att befolkningen under samma tidsperiod kommer att öka med drygt 20 procent till drygt personer. Förstudieområdet är i princip obebyggt, men några mindre områden med bostads- och fritidsbebyggelse finns inom någon kilometer från trafikplatsen (Stava i Österåkers kommun, Lövsättra och Gillinge i Vallentuna kommun). Strax väster om E18 i Rosenkälla ligger två golfanläggningar. I Gillinge, drygt en km norr om trafikplatsen, finns några mindre företag (lättare verkstadsindustri) och en halkbana. Till Åkersberga, centralorten i Österåkers kommun, är det ca 10 km. Knappt en mil söder om Rosenkälla i Täby kommun, ligger Arninge, Täbys största externa arbets- och handelsområde. 2.2 KOMMUNALA PLANER, FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen I RUFS 2001 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är Täby centrum/arninge utpekat som ett av de områden i Stockholms- regionen som bedöms ha förutsättningar för en stark tillväxt på lång sikt. Programområdet för Rosenkälla ligger strax norr om Täby centrum/arninge och pekas ut som övrig regional stadsbygd samt regional grönstruktur. De områden som pekats ut som övrig regional stadsbygd är, enligt RUFS 2001, generellt sett lämpliga för förtätning Översiktsplan för Österåkers kommun I nu gällande översiktsplan för Österåkers kommun redovisas programområde Rosenkälla som utredningsområde, se figur 6 (område 2.1). Området föreslås innehålla utrymmeskrävande verksamhet och sällanköpshandel. Området samverkar med liknande verksamhet i Gillinge i Vallentuna kommun. Enligt översiktsplanen kan området också ses som en del av E18-stråket norr om Täby/Arninge som är intressant för utbyggnad efter att Norrortsleden är färdigställd. En förutsättning för utbyggnad är att VA-frågan kan lösas. I Översiktsplanen föreslås också att ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde preliminärt kallat Stava syd (område 2.2 i figur 6). Området ligger söder om väg 276 vid Stava. Verksamhetsområdet förslås i första hand avsett för tyngre och delvis störande verksamheter. Stava Syd föreslås trafikförsörjs via en ny anslutning till väg 276. Området kan utgöra ett alternativt läge för en framtida återvinningscentral. Befintliga bostadsområdet Stava (område 1.5 i figur 6) föreslås genomgå en successiv förtätning. Rosenkälla Figur 6. Utdrag ur Översiktsplan för Österåkers kommun. Översiktsplanen pekar också på ett vägreservat för en framtida förbindelse mellan Täljö och Stava. Det påpekas också att förutsättningarna för en lokalväg/gång- och cykelväg mellan Rosenkälla och Åkersberga studeras i samband med att väg 276 förbättras. 10 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

2 2.2.3 Översiktsplan för Vallentuna kommun I Vallentuna kommuns Översiktsplan 2001 anges att Gillinge har ett strategiskt läge i korsningen mellan den planerade Norrortsleden och E18. Gillinge utgör del av ett större område utmed E18-stråket Arninge/Rosenkälla/Gillinge - som avses Rosenkälla Österåkers kommun Figur 7. Bebyggelseplanering för Karby-Brottby-Gillinge-området, Vallentunas översiktplan 2001 Vallentuna kommun utvecklas till en regional kärna med bl.a. arbetsplatser. Vidare anges att E18-stråket främst lämpar sig för större transportintensiva företag med krav på annonslägen och goda transportmöjligheter. Vatten- och avloppsförsörjning av E18-stråket med möjlighet till försörjning av planerad regional kärna Arninge/Rosenkälla/Gillinge måste dock utredas. Sommaren 2007 presenterade Vallentuna kommun ett förslag på Strukturutveckling för handelsplats Rosenkälla, med en utvidgning av området norrut inom Vallentuna kommun. I förslaget har Vallentuna pekat ut intressanta områden för exploatering av verksamheter och bostäder inom Gillingeområdet samt förslag på en trafikstruktur för hela området Rosenkälla-Gillinge. Ett program planeras att tas fram för Gillingeområdet inom kort. Figur 8. Strukturskiss för Gillinge-Rosenkälla - området. Bild: WSP Fördjupad översiktsplan, Täby Täby kommun har inlett arbetet med att ta fram en för djupad översiktsplan för Arninge och Ullna. En utredning ska ta reda på om det på lång sikt är möjligt att bebygga delar av området med bostäder. Eventuellt byggs också Stockholms första inomhus slalombacke i området, på det som idag är Ullnatippen. Den fördjupade översiktsplanen bedöms vara klar under första kvartalet Vision Stockholm Nordost De sex nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Öster åker har till sammans utarbetat en vision för nordostsektorn, som är antagen av kommunstyrelse och kommun fullmäktige i respektive kommun. Visionen handlar om en gemensam satsning på en regionkärna, väl utvecklad infrastruktur och en utveckling av befintliga och nya stadsmiljöer. I visionen anges att Arninge/ Rosenkälla/ Gillinge ska utvecklas till ett nav i nordostsektorns väg- och kollektivtrafiksystem. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 11

3 Kommunerna kommer gemensamt att verka för: Att kollektivtrafiken byggs ut, bl.a. med dubbelspår på Roslagsbanan och Roslagspilen via Arninge-Åkersberga till Norrtälje. Med det planerade handelsområdet Rosenkälla ändras områdets karaktär totalt. Huvuddelen av programområdets exploatering föreslås öster om E18, med i huvudsak handel och verksamheter. Väster om E18 föreslår planprogrammet att området ska fortsätta att användas för golf med eventuell konferens eller hotellbyggnad i anslutning till verksamheten. Totalt omfattar programmet ca kvm för handel och ca kvm för verksamheter. Ytmässig är handelsområde Rosenkälla större än handelsområdet i Barkarby, Järfälla kommun, se figur 9. En preliminär etappindelning för det fortsatta detaljplanearbetet har tagits fram (figur 10): En utbyggnad av regionkärnan Täby Centrum och Arninge/Rosenkälla med god kreativ miljö. Att spårbundna förbindelser även skapas västerut (Vallentuna-Arlanda). En miljö som stimulerar till etablering av kunskaps- och tillväxtföretag i kombination med högre utbildning och forskning. Att gemensamt marknadsföra den regionala kärnan med utgångspunkt från de värden som finns i nordostsektorn (dvs i de sex nordostkommunerna). Att bedriva arbetet med utveckling av den nya regionala kärnan i demokratiska processer. Tpl Jakobsberg IKEA Planprogram för Rosenkälla Planprogram för Rosenkälla antogs av kommunfullmäktige i Österåkers kommun den 28 maj Syftet med planprogrammet är att beskriva förutsättningarna för en etablering av handel och arbetsplatser inom Rosenkälla som tillsammans kan utgöra ett betydelsefullt handelsområde i nordöstra Stockholmsregionen. Handelsområdets marknadsområde förväntas sträcka sig mellan Gamla stan i söder och länsgränsen i norr och väster. Troligen kommer dock antalet kunder från de västligaste delarna av länet att vara få. Tpl Barkarby E m Figur 9. Jämförelse av storlek mellan det planerade handelsplats Rosenkälla (rött) och handelsplats Barkarby (foto). 12 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

4 E 18 Norrortsleden Väg Väg Vallentuna kn Rosenkälla E Figur Föreslagna 10. Föreslagen utbyggnadsetapper. etapputbyggnad av handelsområde Rosenkälla. Väg 276 E18 Österåkers kn Första etappen ska klara att ge området ett tillräckligt innehåll för att få en bra marknadspositionering från start. Ungefär kvm för i huvudsak handelsändamål föreslås. Målet är att första etappen ska vara färdig till julhandeln Därefter ska etapp 1 successivt utökas till ca kvm handel. Efterföljande etapper är beroende av f örsta etappens kommersiella utveckling och bedöms omfatta ca kvm för handel. Etapp 3 bedöms utgöra den sista utbyggnadsetappen inom handels- och verksamhetsområdet. Området förutsätts då ha ytterligare en infart via ny trafikplats på väg 276. Denna etapp bedöms omfatta ca kvm för handelsändamål och ca kvm för verksamheter. FÖRESLAGEN AVGRÄNSNING AV DETALJPLANEOMRÅDE Etapp 4 omfattar området väster om E18. Föreslagen markanvändning är hotell och konferens samt ETAPPER golfändamål. 1 I området norr om Norrortsleden, mot Vallentuna HANDLINGAR och Gillinge föreslås dock i huvudsak verksamheter med infart från väg 975. Genomförandet av Plankarta detta område med är oberoende planbestämmelser av utbyggnaden och inom illustration handelsområdet. Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Genomförandebeskrivning Detaljplaner Inom Program programområdet och redogörelse för Rosenkälla för programsamråd finns en gällande Fastighetsförteckning detaljplan idrottsändamål (golf) med byggrätt för permanent golfhall. Detaljplanen antogs 1988 och är belägen väster om E18. Väster om E18 respektive väg 975 och norr om Norrortsleden pågår i Vallentuna kommun ett arbete med att ta fram detaljplan för en ny golfbana (figur 11). Figur 11. Detaljplan för ny golfbana i Vallentuna kommun. 21 D XXXX-XX-XX. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 13

5 2.3 TRAFIK OCH TRAFIKANTER - RESOR OCH TRANSPORTER Väg- och trafiksystemet idag Trafikplats Rosenkälla knyter ihop E18, väg 276, Norrortsleden (väg 265), Roslagsvägen (hette tidigare väg 265) och väg 975. E18 ingår i den nordiska triangeln som är en prioriterad del av det i EU utpekade trans europeiska transportvägnätet. E18 har särskild betydelse för transporterna mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. När Norrortsleden öppnade hösten 2008 övergick den till väg 265. I stort sätt all trafik som tidigare gick på Roslagsvägen har flyttats över till Norrortsleden. Väg 975 är en lågtrafikerad väg (1400 fordon/ dygn) mellan Vallentuna-Gillinge och trafikplats Rosenkälla. Vägen anslöt tidigare till E18 i Gillinge, men ny väg och anslutning till 276 byggdes i samband med att mitträcken sattes upp på E18. Trafikplats Rosenkällas funktion som regional knutpunkt har blivit ännu viktigare sedan Norrortsleden öppnas för trafik. Norrortsleden är en viktig tvärförbindelse mellan E4 vid Häggvik och E18. Norrortsleden avlastar E18 söder om Rosenkälla. Tillgänglighet Under högtrafiktimmarna och i samband med helgtrafiken till och från fritidsområden runt om i Roslagen förekommer framkomlighets- och kapacitets problemen på E18. Största problemen finns i dagsläget på E18 genom Danderyd och Täby men förekommer också längre norrut mot Rosen- Söder om trafikplats Rosenkälla är E18 motorväg med fyra körfält. Från trafikplats Rosenkälla och ca två mil norrut har den växelvis ett eller två körfält i vardera riktningen samt mitträcke. På E18 söder om Rosenkälla passerar ca fordon/dygn och norr om drygt fordon per dygn. Väg 276 går utmed kusten mellan Norrtälje och E18. På delen Åkersberga-E18 är vägen fyrfältig med 90 km/tim, i övrigt tvåfältig. Förutom vägporten vid Stava saknas plan skilda korsningar. Trafikflödet på väg 276 är drygt fordon per dygn. Roslagsvägen (tidigare väg 265) är smal och har generellt låg standard. Fordonsmängden innan Norrortsleden öppnade var knappt 6000 fordon per dygn. Roslagsvägen är inte längre en statlig väg med Trafikverket som väghållare. Vägen ansluter till trafikplats Rosenkälla i en cirkulationsplats väster om E18, se figur 1 och 2. (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 12. Trafikflöden på vägnätet vid Rosenkälla innan Norrortsleden öppnades. 14 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

6 källa, framförallt under våren. Kösituationen skapar problem för de många pendlarna från t ex Åkersberga och Norrtälje som arbetar i Stockholms stad eller kranskommunerna. Även näringslivets transporter påverkas. I figur 12 redovisas uppmätta trafikmängder samt vilket år mätningarna utfördes på vägnätet vid Rosenkälla. Kollektivtrafik Antalet bussar i linjetrafik vid Rosenkälla är idag begränsat. Bussarna mellan Norrtälje och Tekniska högskolan går visserligen i femminuterstrafik under högtrafiktid, men dessa bussar stannar inte vid trafikplatsen eftersom motorvägshållplatser saknas. Kollektivtrafiken längs väg 276 är antingen lågt trafikerad (linjerna 621 och 625) eller enkelriktad till eller från Stockholm i högtrafikperioderna (linjerna 624 och 628). Resande med kollektivtrafik till och från Åkersberga på övriga tider görs helt med Roslagsbanan. Trafiksäkerhet Inom det studerade området har det under perioden januari 2003 tom juli 2007 inträffat 26 olyckor med personskada. Av dessa olyckor var fyra stycken allvarliga och 22 stycken lindriga. Ingen gående eller cyklist har varit inblandad i någon olycka. Utav olyckorna med motorfordon var majoriteten singelolyckor (18 stycken). Resterande var upphinnande olyckor (4 st), korsande kurs (2 st), en omkörningsolycka samt en mopedsingelolycka. Åtta av olyckorna har inträffat i cirkulationsplatsen öster om E18 (figur 13) Framtida väg- och trafiksystem Kollektivtrafik I samband med att Norrortsleden har byggts planeras nya stomlinjer mellan Åkersberga och Kista. Nya busshållplatser måste byggas på E18 och 276 för att möjliggöra byte mellan bussar för t.ex. passagerare från Norrtälje mot Kista. Storstockholms lokaltrafik AB (SL) har uppskattat att en ny bytespunkt förväntas användas av ca 400 resenärer under morgontimmarna (kl 6-9). Majoriteten av dessa är bytande från linje 676 (Norrtälje - Stockholm) till den nya tvärlinjen mellan Åkersberga och Kista. På Roslagsvägen (tidigare väg 265) väster om trafikplatsen, går ett fåtal turer per dag mellan Täby centrum och Rosenkälla (linje 615). Gång- och cykeltrafik Den gång- och cykeltrafik som finns på väg 276 inom utredningsområdet är marginell. Gång- och cykelvägnät saknas helt, till stor del beroende på avsaknad av målpunkter. De oskyddade trafikanter som rör sig i området får göra det på biltrafikens villkor. (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Olycka med lindrig skada Olycka med svår skada Mopedolycka Figur 13. Trafikolyckor med personskada. Källa Strada. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 15

7 SL har även uppskattat att ca 200 personer kan komma att pendla till arbetet med kollektivtrafik när etapp 1 av handelsområdet är färdigställt. Trafikprognoser 2015 och 2030 Syftet med denna förstudie är bland annat att studera förutsättningarna för en anslutning till handelsområde Rosenkälla i närheten av trafikplats Rosenkälla. I förutsättningarna ingår att studera hur mycket den allmänna trafiken kommer att öka på vägnätet (dvs nollalternativ, utan handelsområde) vid trafikplatsen, men också hur mycket trafik handelsområdet kommer att generera i olika utbyggnadsetapper (utbyggnadsalternativ). (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Trafikprognoser har tagits fram för år 2015 och För handelsområdets utveckling motsvarar det ungefär etapp 1 och 2 för 2015 och fullt utbyggt handelsområde till Prognoserna bygger på RUFS hög och har ursprungligen tagits fram i Vägverkets utredning för Norra stationsområdet i Stockholms stad. I regional utvecklingplan för Stockholms län har två olika scenarion för befolkningstillväxt studerats, BAS och HÖG. RUFS HÖG för Stockholmsregionen anses vara det mest troliga scenariot i dagsläget. Trafik prognoserna har verifierats för detta utredningsområde. De trafikmängder som anges i prognosen för 2030 förutsätter att E18 norr om trafikplats Rosenkälla samt Norrortsleden är utbyggda från trefältiga vägar till fyrfältiga vägar. Figur 14 visar dygntrafiken för 2015 och Trafiken på Norrortsleden förväntas öka med 41 procent från 2015 till Det motsvarar ca 2,4 procent per år Trafikkapacitet utan handelsområde (nollalternativ) Kapaciteten i trafikplats Rosenkälla har studerats med hjälp av simuleringsprogrammet VISSIM för den förväntade trafiken 2015 och 2030 utan handelsområde men med Norrortsleden. År 2015 klarar trafikplatsen och det omgivande vägnätet det prognostiserade trafikflödet. År 2030 är kapacitetstaket nått. Framförallt är det trafiken från Norrortsleden och norrut som gör att trafiken från Åkersberga på väg 276 inte kommer ut på E18 söderut. Nedan beskrivs trafiksituationen på vägarna i området 2015 och 2030 utan handelsområde. I figur 15 och 16 visas trafikens svängriktningar för morgon- respektive eftermiddagsmaxtrafik, år 2015 och 2030 utan en etablering av handels område (nollalternativ). Norrortsleden Norrortsleden öppnade hösten Leden är idag utformad som en 2+1-väg. En 2+1- väg har en kapacitet på ca 1650 fordon/timme och riktning. År 2030 beräknas ca 1900 fordon/timme färdas i östlig riktning på eftermiddagen. Enligt prognoserna blir leden överbelastat någon gång mellan Figur 14. Prognos för vardagsdygnstrafik 2015 (röd text) och 2030 (blå text). Procenttalet anger hur mycket trafiken vuxit mellan 2015 och FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

8 E18 E18 är utformad som en motorväg med fyra körfält fram till Rosenkälla söderifrån. Därefter blir vägen en 2+1-väg för att vid Roslagsstoppet åter bli motorväg till Norrtälje. Precis som Norrortsleden förväntas 2+1-sträckan bli överbelastad någon gång mellan år Åt andra hållet, söderut in mot Stockholm, är vägen fyrfältig. Väg 276 Från Rosenkälla till Åkersberga har väg 276 fyra körfält och håller god standard. Enligt prognoser förväntas trafiken öka med ca hundra procent från dagens ca fordon/dygn till ca år Denna stora trafikökning beror främst på att Österåker kommun har planer på att exploatera kraftigt. Mellan Åkersberga och Rosenkälla klarar väg 276 med dagens utformning denna kraftiga trafikökning med ett undantag: Cirkulationsplatsen öster om trafikplats Rosenkälla kommer att belastas av trafik från Norrortsleden norrut mot Norrtälje och trafik mot Norrortsleden söderifrån. Denna trafik har företräde och kommer främst morgontid att blockera för trafik från Åkersberga mot E18 söderut och Norrortsleden. Prognoser pekar på att detta problem uppstår mellan år 2020 och 2030 utan handelsområde. Väg 975 Väg 975 går från trafikplats Rosenkälla till Gillinge och vidare norrut. Den är idag en tvåfältig väg med små trafikmängder, ca fordon/dygn. Även väg 975 ansluter till den östra cirkulationsplatsen vid trafikplats Rosenkälla och kommer på samma sätt som väg 276 att påverkas av trafiken från Norrortsleden och norrut Handelsområdets trafik alstring Då handelsområdet etablerats vid Rosenkälla (väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 15. Maxtrafiken för morgon (röd text) och eftermiddag (blå text) 2015 (utan handelstrafik). genereras ny trafik till området. Uppskattningar har gjorts på hur mycket trafik som alstras utifrån planerad handelsyta, verksamhetsyta samt antalet parkeringsplatser för 2015 (ungefär i enlighet med detaljplaner för etapp 1 och 2, se figur 7) och 2030 (fullt utbyggt handelsområde). Tabell 1 redovisar trafikalstringen för morgonens respektive eftermiddagens maxtimme. I den första etappen planeras inga större arbetsområden varför verksamhetstrafiken uppskattas till noll. Ett antagande har gjorts varifrån den nya trafiken till handelsområdet kommer. Utgångspunkt har varit exploatörens marknadsundersökning samt en verifiering av hur trafiken förväntas fördelas i trafikplats Rosenkälla i enlighet med utförda trafikprognoser (s.k. select link körningar). Trafiken till handelsområdet förväntas ha ungefär följande fördelning: E18 söderifrån 35% E18 norrifrån 10% Väg 276 från Åkersberga 20% Norrortsleden västerifrån 35% Trafiken från handelsområdet har sedan adderats till FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 17

9 storlek. Trafikalstringen till handelsområdet för 2015 och 2030 visas på bilderna I Trafik PM för handelsområde Rosenkälla, finns trafikalstringen från handelsområdet beskriven mer i detalj. (väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 16. Maxtrafiken för morgon (röd text) och eftermiddag (blå text) 2030 (utan handelstrafik). Trafikkapacitet med handelsområde men utan förstärkningsåtgärder Kapacitetsberäkningar har utförts på vägnätet år 2015 med ett utbyggt handelsområde men utan övriga förstärkningsåtgärder. I detta scenario ansluts handelsområdet direkt mot den östra cirkulationsplatsen i plan. Beräkningarna visade att kapaciteten i den östra cirkulationen överskrids kraftigt på eftermiddagen. Trafiken från handelsområdet kommer inte ut och kö bildas omgående på väg 975. Beräkningarna visar att om ett handelsområde ska etableras vid Rosenkälla krävs förstärkningsåtgärder i vägnätet. den övriga prognostiserade trafiken för morgon och kväll, år 2015 och All trafik som förväntas besöka handelsområdet är inte helt nygenererad. Till exempel kommer ett antal besökare t.ex. att handla på väg från jobbet eller på väg till sitt fritidsboende. Hur stor denna del av handelstrafiken är kan inte förutsägas. I de beräkningar som utförts har istället förenklingar gjorts att all handelstrafik är nygenererad trafik. Detta har kompenserat genom att anta en låg ansats vad gäller beräkningar på handeltrafikens Tabell 1. Trafikalstring från handelsområdet, eftermiddagar (em är dimensionerande) Tidpunkt In verksamhet fordon/tim In handel fordon/tim Ut verksamhet fordon/tim Ut handel fordon/tim 2015 Em Em Kolumnerna har följande betydelse: In verksamhet: Trafik in till handelsområdet alstrad av de som arbetar där. Ut verksamhet: Trafik ut från handelsområdet alstrad av de som arbetar där och är på väg hem. In handel: Trafik till handelsområdet som alstras av kunderna. Ut handel: Trafik ut från handelsområdet alstrad av de som har handlat. 18 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

10 Svart text anger trafikmängd utan handelsområde Röd text anger handelstrafik till/från E18 & Norrortsleden Blå text anger handelstrafik till/från Åkersberga Figur 17. Trafikalstring till och från handelsområde Rosenkälla. Maxtimme Figur 18. Trafikalstring till och från handelsområde Rosenkälla. Maxtimme 2030 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 19

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

3 Funktionsanalys av transportsystemet

3 Funktionsanalys av transportsystemet 3 Funktionsanalys av transportsystemet Funktionsanalysen behandlar de brister och problem som upptäckts i arbetet med denna förstudie. Funktionsanalysen har samma indelning som de transportpolitiska målen.

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Planprogram för Rosenkälla. 28 Maj 2007

Planprogram för Rosenkälla. 28 Maj 2007 Planprogram för Rosenkälla 28 Maj 2007 Projektgrupp Planprogrammet har tagits fram av Stadsarkitektkontoret i Österåkers kommun i samarbete med SWECO FFNS Arkitekter. Från Österåkers kommun har stadsbyggnadschef

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Täby centrum - Arninge

Täby centrum - Arninge resurs pporten e vs i de yttre Täby centrum - Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Täby centrum Arninge Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen i de

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Trafikanalys Nacka Strand

Trafikanalys Nacka Strand UPPDRAG Nacka Strand UPPDRAGSNUMMER 435762 UPPDRAGSLEDARE Emma Wiklund UPPRÄTTAD AV Tan Na Cheng DATUM 23-8-9 Trafikanalys Nacka Strand Inledning Denna behandlar trafikanalysen gjord med Capcal för förmiddagens

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING

BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING RAPPORT BALKÅKRA STRÄDDOR SVARTE - TRAFIKUTREDNING 2012-11-01 Uppdrag: 230078, Svarte Midroc Titel på rapport: Balkåkra Sträddor Svarte - Trafikutredning Status: Slutrapport Datum: 2012-11-01 Medverkande

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi

RAPPORT. TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08. Analys & Strategi RAPPORT TRAFIKUTREDNING AIRPORT CITY Fördjupning inför detaljplanearbete WSP 2014-09-08 Analys & Strategi Titel: Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Ullevigatan 19 Box 13033 402 51 Göteborg Tel: 010-722

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp

Trafikprognos samt en bullerberäkning för fyra fastigheter i Åkarp [Delprodukt] Skapad av: Fackansvarig: Dokumentdatum: 2013-11-20 Diarienr/Ärendenr: TRV 2010/35145 Version: Anna-Karin Ekström, Tyréns AB Anna-Karin Ekström, Tyréns AB/Ansvarig MKB Cristiano Piga, Tyréns

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder.

Planen syftar också till att möjliggöra en ny infart till kvarteret från Pershyttevägen i söder. Förslag till detaljplan för Väghyveln 1 m fl i Nora, Nora kommun, Örebro län Diarienummer 2010-S429 Planbeskrivning Handlingar Detaljplanen omfattar följande handlingar: - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell

PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell Handläggare, direkttelefon Johan Hallberg PM - Trafik och parkering - Åby Mässhall och hotell Utvecklingsarbetet för Åby mässhall startade runt år 2007. Under arbetet har ett antal trafikstudier gjorts

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:8 Dnr. KS 2012/0540 Utdrag: akten, KS Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda Ärende

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Översiktsplan 2040. Kortversion

Översiktsplan 2040. Kortversion Översiktsplan 2040 Kortversion Hej! Vi har från januari 2014 en ny översiktsplan. Det här är en kortversion som redogör för kommunens översiktliga målsättningar, fokusfrågor och strategier med sikte mot

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Vision Stockholm Nordost 1

Framtid Framgång Framkomlighet. En vision för tillväxt 2010 2040. Vision Stockholm Nordost 1 Framtid Framgång Framkomlighet En vision för tillväxt 2010 2040 Vision Stockholm Nordost 1 Innehåll Samarbete för en stark vision.... 3 Framtid, framgång, framkomlighet.... 4 Stadsstruktur... 8 Effektiva

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer