2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender"

Transkript

1 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor ca personer. Både Österåker och Vallentuna tror på en stark befolkningstillväxt. Prognosen för Vallentuna kommun är ca 25 procent fler invånare om 10 år, dvs drygt personer. Österåkers kommun tror att befolkningen under samma tidsperiod kommer att öka med drygt 20 procent till drygt personer. Förstudieområdet är i princip obebyggt, men några mindre områden med bostads- och fritidsbebyggelse finns inom någon kilometer från trafikplatsen (Stava i Österåkers kommun, Lövsättra och Gillinge i Vallentuna kommun). Strax väster om E18 i Rosenkälla ligger två golfanläggningar. I Gillinge, drygt en km norr om trafikplatsen, finns några mindre företag (lättare verkstadsindustri) och en halkbana. Till Åkersberga, centralorten i Österåkers kommun, är det ca 10 km. Knappt en mil söder om Rosenkälla i Täby kommun, ligger Arninge, Täbys största externa arbets- och handelsområde. 2.2 KOMMUNALA PLANER, FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen I RUFS 2001 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är Täby centrum/arninge utpekat som ett av de områden i Stockholms- regionen som bedöms ha förutsättningar för en stark tillväxt på lång sikt. Programområdet för Rosenkälla ligger strax norr om Täby centrum/arninge och pekas ut som övrig regional stadsbygd samt regional grönstruktur. De områden som pekats ut som övrig regional stadsbygd är, enligt RUFS 2001, generellt sett lämpliga för förtätning Översiktsplan för Österåkers kommun I nu gällande översiktsplan för Österåkers kommun redovisas programområde Rosenkälla som utredningsområde, se figur 6 (område 2.1). Området föreslås innehålla utrymmeskrävande verksamhet och sällanköpshandel. Området samverkar med liknande verksamhet i Gillinge i Vallentuna kommun. Enligt översiktsplanen kan området också ses som en del av E18-stråket norr om Täby/Arninge som är intressant för utbyggnad efter att Norrortsleden är färdigställd. En förutsättning för utbyggnad är att VA-frågan kan lösas. I Översiktsplanen föreslås också att ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde preliminärt kallat Stava syd (område 2.2 i figur 6). Området ligger söder om väg 276 vid Stava. Verksamhetsområdet förslås i första hand avsett för tyngre och delvis störande verksamheter. Stava Syd föreslås trafikförsörjs via en ny anslutning till väg 276. Området kan utgöra ett alternativt läge för en framtida återvinningscentral. Befintliga bostadsområdet Stava (område 1.5 i figur 6) föreslås genomgå en successiv förtätning. Rosenkälla Figur 6. Utdrag ur Översiktsplan för Österåkers kommun. Översiktsplanen pekar också på ett vägreservat för en framtida förbindelse mellan Täljö och Stava. Det påpekas också att förutsättningarna för en lokalväg/gång- och cykelväg mellan Rosenkälla och Åkersberga studeras i samband med att väg 276 förbättras. 10 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

2 2.2.3 Översiktsplan för Vallentuna kommun I Vallentuna kommuns Översiktsplan 2001 anges att Gillinge har ett strategiskt läge i korsningen mellan den planerade Norrortsleden och E18. Gillinge utgör del av ett större område utmed E18-stråket Arninge/Rosenkälla/Gillinge - som avses Rosenkälla Österåkers kommun Figur 7. Bebyggelseplanering för Karby-Brottby-Gillinge-området, Vallentunas översiktplan 2001 Vallentuna kommun utvecklas till en regional kärna med bl.a. arbetsplatser. Vidare anges att E18-stråket främst lämpar sig för större transportintensiva företag med krav på annonslägen och goda transportmöjligheter. Vatten- och avloppsförsörjning av E18-stråket med möjlighet till försörjning av planerad regional kärna Arninge/Rosenkälla/Gillinge måste dock utredas. Sommaren 2007 presenterade Vallentuna kommun ett förslag på Strukturutveckling för handelsplats Rosenkälla, med en utvidgning av området norrut inom Vallentuna kommun. I förslaget har Vallentuna pekat ut intressanta områden för exploatering av verksamheter och bostäder inom Gillingeområdet samt förslag på en trafikstruktur för hela området Rosenkälla-Gillinge. Ett program planeras att tas fram för Gillingeområdet inom kort. Figur 8. Strukturskiss för Gillinge-Rosenkälla - området. Bild: WSP Fördjupad översiktsplan, Täby Täby kommun har inlett arbetet med att ta fram en för djupad översiktsplan för Arninge och Ullna. En utredning ska ta reda på om det på lång sikt är möjligt att bebygga delar av området med bostäder. Eventuellt byggs också Stockholms första inomhus slalombacke i området, på det som idag är Ullnatippen. Den fördjupade översiktsplanen bedöms vara klar under första kvartalet Vision Stockholm Nordost De sex nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Öster åker har till sammans utarbetat en vision för nordostsektorn, som är antagen av kommunstyrelse och kommun fullmäktige i respektive kommun. Visionen handlar om en gemensam satsning på en regionkärna, väl utvecklad infrastruktur och en utveckling av befintliga och nya stadsmiljöer. I visionen anges att Arninge/ Rosenkälla/ Gillinge ska utvecklas till ett nav i nordostsektorns väg- och kollektivtrafiksystem. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 11

3 Kommunerna kommer gemensamt att verka för: Att kollektivtrafiken byggs ut, bl.a. med dubbelspår på Roslagsbanan och Roslagspilen via Arninge-Åkersberga till Norrtälje. Med det planerade handelsområdet Rosenkälla ändras områdets karaktär totalt. Huvuddelen av programområdets exploatering föreslås öster om E18, med i huvudsak handel och verksamheter. Väster om E18 föreslår planprogrammet att området ska fortsätta att användas för golf med eventuell konferens eller hotellbyggnad i anslutning till verksamheten. Totalt omfattar programmet ca kvm för handel och ca kvm för verksamheter. Ytmässig är handelsområde Rosenkälla större än handelsområdet i Barkarby, Järfälla kommun, se figur 9. En preliminär etappindelning för det fortsatta detaljplanearbetet har tagits fram (figur 10): En utbyggnad av regionkärnan Täby Centrum och Arninge/Rosenkälla med god kreativ miljö. Att spårbundna förbindelser även skapas västerut (Vallentuna-Arlanda). En miljö som stimulerar till etablering av kunskaps- och tillväxtföretag i kombination med högre utbildning och forskning. Att gemensamt marknadsföra den regionala kärnan med utgångspunkt från de värden som finns i nordostsektorn (dvs i de sex nordostkommunerna). Att bedriva arbetet med utveckling av den nya regionala kärnan i demokratiska processer. Tpl Jakobsberg IKEA Planprogram för Rosenkälla Planprogram för Rosenkälla antogs av kommunfullmäktige i Österåkers kommun den 28 maj Syftet med planprogrammet är att beskriva förutsättningarna för en etablering av handel och arbetsplatser inom Rosenkälla som tillsammans kan utgöra ett betydelsefullt handelsområde i nordöstra Stockholmsregionen. Handelsområdets marknadsområde förväntas sträcka sig mellan Gamla stan i söder och länsgränsen i norr och väster. Troligen kommer dock antalet kunder från de västligaste delarna av länet att vara få. Tpl Barkarby E m Figur 9. Jämförelse av storlek mellan det planerade handelsplats Rosenkälla (rött) och handelsplats Barkarby (foto). 12 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

4 E 18 Norrortsleden Väg Väg Vallentuna kn Rosenkälla E Figur Föreslagna 10. Föreslagen utbyggnadsetapper. etapputbyggnad av handelsområde Rosenkälla. Väg 276 E18 Österåkers kn Första etappen ska klara att ge området ett tillräckligt innehåll för att få en bra marknadspositionering från start. Ungefär kvm för i huvudsak handelsändamål föreslås. Målet är att första etappen ska vara färdig till julhandeln Därefter ska etapp 1 successivt utökas till ca kvm handel. Efterföljande etapper är beroende av f örsta etappens kommersiella utveckling och bedöms omfatta ca kvm för handel. Etapp 3 bedöms utgöra den sista utbyggnadsetappen inom handels- och verksamhetsområdet. Området förutsätts då ha ytterligare en infart via ny trafikplats på väg 276. Denna etapp bedöms omfatta ca kvm för handelsändamål och ca kvm för verksamheter. FÖRESLAGEN AVGRÄNSNING AV DETALJPLANEOMRÅDE Etapp 4 omfattar området väster om E18. Föreslagen markanvändning är hotell och konferens samt ETAPPER golfändamål. 1 I området norr om Norrortsleden, mot Vallentuna HANDLINGAR och Gillinge föreslås dock i huvudsak verksamheter med infart från väg 975. Genomförandet av Plankarta detta område med är oberoende planbestämmelser av utbyggnaden och inom illustration handelsområdet. Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Genomförandebeskrivning Detaljplaner Inom Program programområdet och redogörelse för Rosenkälla för programsamråd finns en gällande Fastighetsförteckning detaljplan idrottsändamål (golf) med byggrätt för permanent golfhall. Detaljplanen antogs 1988 och är belägen väster om E18. Väster om E18 respektive väg 975 och norr om Norrortsleden pågår i Vallentuna kommun ett arbete med att ta fram detaljplan för en ny golfbana (figur 11). Figur 11. Detaljplan för ny golfbana i Vallentuna kommun. 21 D XXXX-XX-XX. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 13

5 2.3 TRAFIK OCH TRAFIKANTER - RESOR OCH TRANSPORTER Väg- och trafiksystemet idag Trafikplats Rosenkälla knyter ihop E18, väg 276, Norrortsleden (väg 265), Roslagsvägen (hette tidigare väg 265) och väg 975. E18 ingår i den nordiska triangeln som är en prioriterad del av det i EU utpekade trans europeiska transportvägnätet. E18 har särskild betydelse för transporterna mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. När Norrortsleden öppnade hösten 2008 övergick den till väg 265. I stort sätt all trafik som tidigare gick på Roslagsvägen har flyttats över till Norrortsleden. Väg 975 är en lågtrafikerad väg (1400 fordon/ dygn) mellan Vallentuna-Gillinge och trafikplats Rosenkälla. Vägen anslöt tidigare till E18 i Gillinge, men ny väg och anslutning till 276 byggdes i samband med att mitträcken sattes upp på E18. Trafikplats Rosenkällas funktion som regional knutpunkt har blivit ännu viktigare sedan Norrortsleden öppnas för trafik. Norrortsleden är en viktig tvärförbindelse mellan E4 vid Häggvik och E18. Norrortsleden avlastar E18 söder om Rosenkälla. Tillgänglighet Under högtrafiktimmarna och i samband med helgtrafiken till och från fritidsområden runt om i Roslagen förekommer framkomlighets- och kapacitets problemen på E18. Största problemen finns i dagsläget på E18 genom Danderyd och Täby men förekommer också längre norrut mot Rosen- Söder om trafikplats Rosenkälla är E18 motorväg med fyra körfält. Från trafikplats Rosenkälla och ca två mil norrut har den växelvis ett eller två körfält i vardera riktningen samt mitträcke. På E18 söder om Rosenkälla passerar ca fordon/dygn och norr om drygt fordon per dygn. Väg 276 går utmed kusten mellan Norrtälje och E18. På delen Åkersberga-E18 är vägen fyrfältig med 90 km/tim, i övrigt tvåfältig. Förutom vägporten vid Stava saknas plan skilda korsningar. Trafikflödet på väg 276 är drygt fordon per dygn. Roslagsvägen (tidigare väg 265) är smal och har generellt låg standard. Fordonsmängden innan Norrortsleden öppnade var knappt 6000 fordon per dygn. Roslagsvägen är inte längre en statlig väg med Trafikverket som väghållare. Vägen ansluter till trafikplats Rosenkälla i en cirkulationsplats väster om E18, se figur 1 och 2. (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 12. Trafikflöden på vägnätet vid Rosenkälla innan Norrortsleden öppnades. 14 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

6 källa, framförallt under våren. Kösituationen skapar problem för de många pendlarna från t ex Åkersberga och Norrtälje som arbetar i Stockholms stad eller kranskommunerna. Även näringslivets transporter påverkas. I figur 12 redovisas uppmätta trafikmängder samt vilket år mätningarna utfördes på vägnätet vid Rosenkälla. Kollektivtrafik Antalet bussar i linjetrafik vid Rosenkälla är idag begränsat. Bussarna mellan Norrtälje och Tekniska högskolan går visserligen i femminuterstrafik under högtrafiktid, men dessa bussar stannar inte vid trafikplatsen eftersom motorvägshållplatser saknas. Kollektivtrafiken längs väg 276 är antingen lågt trafikerad (linjerna 621 och 625) eller enkelriktad till eller från Stockholm i högtrafikperioderna (linjerna 624 och 628). Resande med kollektivtrafik till och från Åkersberga på övriga tider görs helt med Roslagsbanan. Trafiksäkerhet Inom det studerade området har det under perioden januari 2003 tom juli 2007 inträffat 26 olyckor med personskada. Av dessa olyckor var fyra stycken allvarliga och 22 stycken lindriga. Ingen gående eller cyklist har varit inblandad i någon olycka. Utav olyckorna med motorfordon var majoriteten singelolyckor (18 stycken). Resterande var upphinnande olyckor (4 st), korsande kurs (2 st), en omkörningsolycka samt en mopedsingelolycka. Åtta av olyckorna har inträffat i cirkulationsplatsen öster om E18 (figur 13) Framtida väg- och trafiksystem Kollektivtrafik I samband med att Norrortsleden har byggts planeras nya stomlinjer mellan Åkersberga och Kista. Nya busshållplatser måste byggas på E18 och 276 för att möjliggöra byte mellan bussar för t.ex. passagerare från Norrtälje mot Kista. Storstockholms lokaltrafik AB (SL) har uppskattat att en ny bytespunkt förväntas användas av ca 400 resenärer under morgontimmarna (kl 6-9). Majoriteten av dessa är bytande från linje 676 (Norrtälje - Stockholm) till den nya tvärlinjen mellan Åkersberga och Kista. På Roslagsvägen (tidigare väg 265) väster om trafikplatsen, går ett fåtal turer per dag mellan Täby centrum och Rosenkälla (linje 615). Gång- och cykeltrafik Den gång- och cykeltrafik som finns på väg 276 inom utredningsområdet är marginell. Gång- och cykelvägnät saknas helt, till stor del beroende på avsaknad av målpunkter. De oskyddade trafikanter som rör sig i området får göra det på biltrafikens villkor. (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Olycka med lindrig skada Olycka med svår skada Mopedolycka Figur 13. Trafikolyckor med personskada. Källa Strada. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 15

7 SL har även uppskattat att ca 200 personer kan komma att pendla till arbetet med kollektivtrafik när etapp 1 av handelsområdet är färdigställt. Trafikprognoser 2015 och 2030 Syftet med denna förstudie är bland annat att studera förutsättningarna för en anslutning till handelsområde Rosenkälla i närheten av trafikplats Rosenkälla. I förutsättningarna ingår att studera hur mycket den allmänna trafiken kommer att öka på vägnätet (dvs nollalternativ, utan handelsområde) vid trafikplatsen, men också hur mycket trafik handelsområdet kommer att generera i olika utbyggnadsetapper (utbyggnadsalternativ). (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Trafikprognoser har tagits fram för år 2015 och För handelsområdets utveckling motsvarar det ungefär etapp 1 och 2 för 2015 och fullt utbyggt handelsområde till Prognoserna bygger på RUFS hög och har ursprungligen tagits fram i Vägverkets utredning för Norra stationsområdet i Stockholms stad. I regional utvecklingplan för Stockholms län har två olika scenarion för befolkningstillväxt studerats, BAS och HÖG. RUFS HÖG för Stockholmsregionen anses vara det mest troliga scenariot i dagsläget. Trafik prognoserna har verifierats för detta utredningsområde. De trafikmängder som anges i prognosen för 2030 förutsätter att E18 norr om trafikplats Rosenkälla samt Norrortsleden är utbyggda från trefältiga vägar till fyrfältiga vägar. Figur 14 visar dygntrafiken för 2015 och Trafiken på Norrortsleden förväntas öka med 41 procent från 2015 till Det motsvarar ca 2,4 procent per år Trafikkapacitet utan handelsområde (nollalternativ) Kapaciteten i trafikplats Rosenkälla har studerats med hjälp av simuleringsprogrammet VISSIM för den förväntade trafiken 2015 och 2030 utan handelsområde men med Norrortsleden. År 2015 klarar trafikplatsen och det omgivande vägnätet det prognostiserade trafikflödet. År 2030 är kapacitetstaket nått. Framförallt är det trafiken från Norrortsleden och norrut som gör att trafiken från Åkersberga på väg 276 inte kommer ut på E18 söderut. Nedan beskrivs trafiksituationen på vägarna i området 2015 och 2030 utan handelsområde. I figur 15 och 16 visas trafikens svängriktningar för morgon- respektive eftermiddagsmaxtrafik, år 2015 och 2030 utan en etablering av handels område (nollalternativ). Norrortsleden Norrortsleden öppnade hösten Leden är idag utformad som en 2+1-väg. En 2+1- väg har en kapacitet på ca 1650 fordon/timme och riktning. År 2030 beräknas ca 1900 fordon/timme färdas i östlig riktning på eftermiddagen. Enligt prognoserna blir leden överbelastat någon gång mellan Figur 14. Prognos för vardagsdygnstrafik 2015 (röd text) och 2030 (blå text). Procenttalet anger hur mycket trafiken vuxit mellan 2015 och FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

8 E18 E18 är utformad som en motorväg med fyra körfält fram till Rosenkälla söderifrån. Därefter blir vägen en 2+1-väg för att vid Roslagsstoppet åter bli motorväg till Norrtälje. Precis som Norrortsleden förväntas 2+1-sträckan bli överbelastad någon gång mellan år Åt andra hållet, söderut in mot Stockholm, är vägen fyrfältig. Väg 276 Från Rosenkälla till Åkersberga har väg 276 fyra körfält och håller god standard. Enligt prognoser förväntas trafiken öka med ca hundra procent från dagens ca fordon/dygn till ca år Denna stora trafikökning beror främst på att Österåker kommun har planer på att exploatera kraftigt. Mellan Åkersberga och Rosenkälla klarar väg 276 med dagens utformning denna kraftiga trafikökning med ett undantag: Cirkulationsplatsen öster om trafikplats Rosenkälla kommer att belastas av trafik från Norrortsleden norrut mot Norrtälje och trafik mot Norrortsleden söderifrån. Denna trafik har företräde och kommer främst morgontid att blockera för trafik från Åkersberga mot E18 söderut och Norrortsleden. Prognoser pekar på att detta problem uppstår mellan år 2020 och 2030 utan handelsområde. Väg 975 Väg 975 går från trafikplats Rosenkälla till Gillinge och vidare norrut. Den är idag en tvåfältig väg med små trafikmängder, ca fordon/dygn. Även väg 975 ansluter till den östra cirkulationsplatsen vid trafikplats Rosenkälla och kommer på samma sätt som väg 276 att påverkas av trafiken från Norrortsleden och norrut Handelsområdets trafik alstring Då handelsområdet etablerats vid Rosenkälla (väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 15. Maxtrafiken för morgon (röd text) och eftermiddag (blå text) 2015 (utan handelstrafik). genereras ny trafik till området. Uppskattningar har gjorts på hur mycket trafik som alstras utifrån planerad handelsyta, verksamhetsyta samt antalet parkeringsplatser för 2015 (ungefär i enlighet med detaljplaner för etapp 1 och 2, se figur 7) och 2030 (fullt utbyggt handelsområde). Tabell 1 redovisar trafikalstringen för morgonens respektive eftermiddagens maxtimme. I den första etappen planeras inga större arbetsområden varför verksamhetstrafiken uppskattas till noll. Ett antagande har gjorts varifrån den nya trafiken till handelsområdet kommer. Utgångspunkt har varit exploatörens marknadsundersökning samt en verifiering av hur trafiken förväntas fördelas i trafikplats Rosenkälla i enlighet med utförda trafikprognoser (s.k. select link körningar). Trafiken till handelsområdet förväntas ha ungefär följande fördelning: E18 söderifrån 35% E18 norrifrån 10% Väg 276 från Åkersberga 20% Norrortsleden västerifrån 35% Trafiken från handelsområdet har sedan adderats till FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 17

9 storlek. Trafikalstringen till handelsområdet för 2015 och 2030 visas på bilderna I Trafik PM för handelsområde Rosenkälla, finns trafikalstringen från handelsområdet beskriven mer i detalj. (väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 16. Maxtrafiken för morgon (röd text) och eftermiddag (blå text) 2030 (utan handelstrafik). Trafikkapacitet med handelsområde men utan förstärkningsåtgärder Kapacitetsberäkningar har utförts på vägnätet år 2015 med ett utbyggt handelsområde men utan övriga förstärkningsåtgärder. I detta scenario ansluts handelsområdet direkt mot den östra cirkulationsplatsen i plan. Beräkningarna visade att kapaciteten i den östra cirkulationen överskrids kraftigt på eftermiddagen. Trafiken från handelsområdet kommer inte ut och kö bildas omgående på väg 975. Beräkningarna visar att om ett handelsområde ska etableras vid Rosenkälla krävs förstärkningsåtgärder i vägnätet. den övriga prognostiserade trafiken för morgon och kväll, år 2015 och All trafik som förväntas besöka handelsområdet är inte helt nygenererad. Till exempel kommer ett antal besökare t.ex. att handla på väg från jobbet eller på väg till sitt fritidsboende. Hur stor denna del av handelstrafiken är kan inte förutsägas. I de beräkningar som utförts har istället förenklingar gjorts att all handelstrafik är nygenererad trafik. Detta har kompenserat genom att anta en låg ansats vad gäller beräkningar på handeltrafikens Tabell 1. Trafikalstring från handelsområdet, eftermiddagar (em är dimensionerande) Tidpunkt In verksamhet fordon/tim In handel fordon/tim Ut verksamhet fordon/tim Ut handel fordon/tim 2015 Em Em Kolumnerna har följande betydelse: In verksamhet: Trafik in till handelsområdet alstrad av de som arbetar där. Ut verksamhet: Trafik ut från handelsområdet alstrad av de som arbetar där och är på väg hem. In handel: Trafik till handelsområdet som alstras av kunderna. Ut handel: Trafik ut från handelsområdet alstrad av de som har handlat. 18 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

10 Svart text anger trafikmängd utan handelsområde Röd text anger handelstrafik till/från E18 & Norrortsleden Blå text anger handelstrafik till/från Åkersberga Figur 17. Trafikalstring till och från handelsområde Rosenkälla. Maxtimme Figur 18. Trafikalstring till och från handelsområde Rosenkälla. Maxtimme 2030 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 19

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

PROGRAM OCH KONSEKVENSER

PROGRAM OCH KONSEKVENSER airport city PROGRAM OCH KONSEKVENSER G O D K Ä N T A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 1. 1 1. 2 1 Parter i programarbetet är: INLEDNING... 3 Bakgrund och syfte 4 Programområdet 5 Gällande planer

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer