2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender"

Transkript

1 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor ca personer. Både Österåker och Vallentuna tror på en stark befolkningstillväxt. Prognosen för Vallentuna kommun är ca 25 procent fler invånare om 10 år, dvs drygt personer. Österåkers kommun tror att befolkningen under samma tidsperiod kommer att öka med drygt 20 procent till drygt personer. Förstudieområdet är i princip obebyggt, men några mindre områden med bostads- och fritidsbebyggelse finns inom någon kilometer från trafikplatsen (Stava i Österåkers kommun, Lövsättra och Gillinge i Vallentuna kommun). Strax väster om E18 i Rosenkälla ligger två golfanläggningar. I Gillinge, drygt en km norr om trafikplatsen, finns några mindre företag (lättare verkstadsindustri) och en halkbana. Till Åkersberga, centralorten i Österåkers kommun, är det ca 10 km. Knappt en mil söder om Rosenkälla i Täby kommun, ligger Arninge, Täbys största externa arbets- och handelsområde. 2.2 KOMMUNALA PLANER, FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen I RUFS 2001 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är Täby centrum/arninge utpekat som ett av de områden i Stockholms- regionen som bedöms ha förutsättningar för en stark tillväxt på lång sikt. Programområdet för Rosenkälla ligger strax norr om Täby centrum/arninge och pekas ut som övrig regional stadsbygd samt regional grönstruktur. De områden som pekats ut som övrig regional stadsbygd är, enligt RUFS 2001, generellt sett lämpliga för förtätning Översiktsplan för Österåkers kommun I nu gällande översiktsplan för Österåkers kommun redovisas programområde Rosenkälla som utredningsområde, se figur 6 (område 2.1). Området föreslås innehålla utrymmeskrävande verksamhet och sällanköpshandel. Området samverkar med liknande verksamhet i Gillinge i Vallentuna kommun. Enligt översiktsplanen kan området också ses som en del av E18-stråket norr om Täby/Arninge som är intressant för utbyggnad efter att Norrortsleden är färdigställd. En förutsättning för utbyggnad är att VA-frågan kan lösas. I Översiktsplanen föreslås också att ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde preliminärt kallat Stava syd (område 2.2 i figur 6). Området ligger söder om väg 276 vid Stava. Verksamhetsområdet förslås i första hand avsett för tyngre och delvis störande verksamheter. Stava Syd föreslås trafikförsörjs via en ny anslutning till väg 276. Området kan utgöra ett alternativt läge för en framtida återvinningscentral. Befintliga bostadsområdet Stava (område 1.5 i figur 6) föreslås genomgå en successiv förtätning. Rosenkälla Figur 6. Utdrag ur Översiktsplan för Österåkers kommun. Översiktsplanen pekar också på ett vägreservat för en framtida förbindelse mellan Täljö och Stava. Det påpekas också att förutsättningarna för en lokalväg/gång- och cykelväg mellan Rosenkälla och Åkersberga studeras i samband med att väg 276 förbättras. 10 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

2 2.2.3 Översiktsplan för Vallentuna kommun I Vallentuna kommuns Översiktsplan 2001 anges att Gillinge har ett strategiskt läge i korsningen mellan den planerade Norrortsleden och E18. Gillinge utgör del av ett större område utmed E18-stråket Arninge/Rosenkälla/Gillinge - som avses Rosenkälla Österåkers kommun Figur 7. Bebyggelseplanering för Karby-Brottby-Gillinge-området, Vallentunas översiktplan 2001 Vallentuna kommun utvecklas till en regional kärna med bl.a. arbetsplatser. Vidare anges att E18-stråket främst lämpar sig för större transportintensiva företag med krav på annonslägen och goda transportmöjligheter. Vatten- och avloppsförsörjning av E18-stråket med möjlighet till försörjning av planerad regional kärna Arninge/Rosenkälla/Gillinge måste dock utredas. Sommaren 2007 presenterade Vallentuna kommun ett förslag på Strukturutveckling för handelsplats Rosenkälla, med en utvidgning av området norrut inom Vallentuna kommun. I förslaget har Vallentuna pekat ut intressanta områden för exploatering av verksamheter och bostäder inom Gillingeområdet samt förslag på en trafikstruktur för hela området Rosenkälla-Gillinge. Ett program planeras att tas fram för Gillingeområdet inom kort. Figur 8. Strukturskiss för Gillinge-Rosenkälla - området. Bild: WSP Fördjupad översiktsplan, Täby Täby kommun har inlett arbetet med att ta fram en för djupad översiktsplan för Arninge och Ullna. En utredning ska ta reda på om det på lång sikt är möjligt att bebygga delar av området med bostäder. Eventuellt byggs också Stockholms första inomhus slalombacke i området, på det som idag är Ullnatippen. Den fördjupade översiktsplanen bedöms vara klar under första kvartalet Vision Stockholm Nordost De sex nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Öster åker har till sammans utarbetat en vision för nordostsektorn, som är antagen av kommunstyrelse och kommun fullmäktige i respektive kommun. Visionen handlar om en gemensam satsning på en regionkärna, väl utvecklad infrastruktur och en utveckling av befintliga och nya stadsmiljöer. I visionen anges att Arninge/ Rosenkälla/ Gillinge ska utvecklas till ett nav i nordostsektorns väg- och kollektivtrafiksystem. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 11

3 Kommunerna kommer gemensamt att verka för: Att kollektivtrafiken byggs ut, bl.a. med dubbelspår på Roslagsbanan och Roslagspilen via Arninge-Åkersberga till Norrtälje. Med det planerade handelsområdet Rosenkälla ändras områdets karaktär totalt. Huvuddelen av programområdets exploatering föreslås öster om E18, med i huvudsak handel och verksamheter. Väster om E18 föreslår planprogrammet att området ska fortsätta att användas för golf med eventuell konferens eller hotellbyggnad i anslutning till verksamheten. Totalt omfattar programmet ca kvm för handel och ca kvm för verksamheter. Ytmässig är handelsområde Rosenkälla större än handelsområdet i Barkarby, Järfälla kommun, se figur 9. En preliminär etappindelning för det fortsatta detaljplanearbetet har tagits fram (figur 10): En utbyggnad av regionkärnan Täby Centrum och Arninge/Rosenkälla med god kreativ miljö. Att spårbundna förbindelser även skapas västerut (Vallentuna-Arlanda). En miljö som stimulerar till etablering av kunskaps- och tillväxtföretag i kombination med högre utbildning och forskning. Att gemensamt marknadsföra den regionala kärnan med utgångspunkt från de värden som finns i nordostsektorn (dvs i de sex nordostkommunerna). Att bedriva arbetet med utveckling av den nya regionala kärnan i demokratiska processer. Tpl Jakobsberg IKEA Planprogram för Rosenkälla Planprogram för Rosenkälla antogs av kommunfullmäktige i Österåkers kommun den 28 maj Syftet med planprogrammet är att beskriva förutsättningarna för en etablering av handel och arbetsplatser inom Rosenkälla som tillsammans kan utgöra ett betydelsefullt handelsområde i nordöstra Stockholmsregionen. Handelsområdets marknadsområde förväntas sträcka sig mellan Gamla stan i söder och länsgränsen i norr och väster. Troligen kommer dock antalet kunder från de västligaste delarna av länet att vara få. Tpl Barkarby E m Figur 9. Jämförelse av storlek mellan det planerade handelsplats Rosenkälla (rött) och handelsplats Barkarby (foto). 12 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

4 E 18 Norrortsleden Väg Väg Vallentuna kn Rosenkälla E Figur Föreslagna 10. Föreslagen utbyggnadsetapper. etapputbyggnad av handelsområde Rosenkälla. Väg 276 E18 Österåkers kn Första etappen ska klara att ge området ett tillräckligt innehåll för att få en bra marknadspositionering från start. Ungefär kvm för i huvudsak handelsändamål föreslås. Målet är att första etappen ska vara färdig till julhandeln Därefter ska etapp 1 successivt utökas till ca kvm handel. Efterföljande etapper är beroende av f örsta etappens kommersiella utveckling och bedöms omfatta ca kvm för handel. Etapp 3 bedöms utgöra den sista utbyggnadsetappen inom handels- och verksamhetsområdet. Området förutsätts då ha ytterligare en infart via ny trafikplats på väg 276. Denna etapp bedöms omfatta ca kvm för handelsändamål och ca kvm för verksamheter. FÖRESLAGEN AVGRÄNSNING AV DETALJPLANEOMRÅDE Etapp 4 omfattar området väster om E18. Föreslagen markanvändning är hotell och konferens samt ETAPPER golfändamål. 1 I området norr om Norrortsleden, mot Vallentuna HANDLINGAR och Gillinge föreslås dock i huvudsak verksamheter med infart från väg 975. Genomförandet av Plankarta detta område med är oberoende planbestämmelser av utbyggnaden och inom illustration handelsområdet. Planbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Genomförandebeskrivning Detaljplaner Inom Program programområdet och redogörelse för Rosenkälla för programsamråd finns en gällande Fastighetsförteckning detaljplan idrottsändamål (golf) med byggrätt för permanent golfhall. Detaljplanen antogs 1988 och är belägen väster om E18. Väster om E18 respektive väg 975 och norr om Norrortsleden pågår i Vallentuna kommun ett arbete med att ta fram detaljplan för en ny golfbana (figur 11). Figur 11. Detaljplan för ny golfbana i Vallentuna kommun. 21 D XXXX-XX-XX. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 13

5 2.3 TRAFIK OCH TRAFIKANTER - RESOR OCH TRANSPORTER Väg- och trafiksystemet idag Trafikplats Rosenkälla knyter ihop E18, väg 276, Norrortsleden (väg 265), Roslagsvägen (hette tidigare väg 265) och väg 975. E18 ingår i den nordiska triangeln som är en prioriterad del av det i EU utpekade trans europeiska transportvägnätet. E18 har särskild betydelse för transporterna mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. När Norrortsleden öppnade hösten 2008 övergick den till väg 265. I stort sätt all trafik som tidigare gick på Roslagsvägen har flyttats över till Norrortsleden. Väg 975 är en lågtrafikerad väg (1400 fordon/ dygn) mellan Vallentuna-Gillinge och trafikplats Rosenkälla. Vägen anslöt tidigare till E18 i Gillinge, men ny väg och anslutning till 276 byggdes i samband med att mitträcken sattes upp på E18. Trafikplats Rosenkällas funktion som regional knutpunkt har blivit ännu viktigare sedan Norrortsleden öppnas för trafik. Norrortsleden är en viktig tvärförbindelse mellan E4 vid Häggvik och E18. Norrortsleden avlastar E18 söder om Rosenkälla. Tillgänglighet Under högtrafiktimmarna och i samband med helgtrafiken till och från fritidsområden runt om i Roslagen förekommer framkomlighets- och kapacitets problemen på E18. Största problemen finns i dagsläget på E18 genom Danderyd och Täby men förekommer också längre norrut mot Rosen- Söder om trafikplats Rosenkälla är E18 motorväg med fyra körfält. Från trafikplats Rosenkälla och ca två mil norrut har den växelvis ett eller två körfält i vardera riktningen samt mitträcke. På E18 söder om Rosenkälla passerar ca fordon/dygn och norr om drygt fordon per dygn. Väg 276 går utmed kusten mellan Norrtälje och E18. På delen Åkersberga-E18 är vägen fyrfältig med 90 km/tim, i övrigt tvåfältig. Förutom vägporten vid Stava saknas plan skilda korsningar. Trafikflödet på väg 276 är drygt fordon per dygn. Roslagsvägen (tidigare väg 265) är smal och har generellt låg standard. Fordonsmängden innan Norrortsleden öppnade var knappt 6000 fordon per dygn. Roslagsvägen är inte längre en statlig väg med Trafikverket som väghållare. Vägen ansluter till trafikplats Rosenkälla i en cirkulationsplats väster om E18, se figur 1 och 2. (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 12. Trafikflöden på vägnätet vid Rosenkälla innan Norrortsleden öppnades. 14 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

6 källa, framförallt under våren. Kösituationen skapar problem för de många pendlarna från t ex Åkersberga och Norrtälje som arbetar i Stockholms stad eller kranskommunerna. Även näringslivets transporter påverkas. I figur 12 redovisas uppmätta trafikmängder samt vilket år mätningarna utfördes på vägnätet vid Rosenkälla. Kollektivtrafik Antalet bussar i linjetrafik vid Rosenkälla är idag begränsat. Bussarna mellan Norrtälje och Tekniska högskolan går visserligen i femminuterstrafik under högtrafiktid, men dessa bussar stannar inte vid trafikplatsen eftersom motorvägshållplatser saknas. Kollektivtrafiken längs väg 276 är antingen lågt trafikerad (linjerna 621 och 625) eller enkelriktad till eller från Stockholm i högtrafikperioderna (linjerna 624 och 628). Resande med kollektivtrafik till och från Åkersberga på övriga tider görs helt med Roslagsbanan. Trafiksäkerhet Inom det studerade området har det under perioden januari 2003 tom juli 2007 inträffat 26 olyckor med personskada. Av dessa olyckor var fyra stycken allvarliga och 22 stycken lindriga. Ingen gående eller cyklist har varit inblandad i någon olycka. Utav olyckorna med motorfordon var majoriteten singelolyckor (18 stycken). Resterande var upphinnande olyckor (4 st), korsande kurs (2 st), en omkörningsolycka samt en mopedsingelolycka. Åtta av olyckorna har inträffat i cirkulationsplatsen öster om E18 (figur 13) Framtida väg- och trafiksystem Kollektivtrafik I samband med att Norrortsleden har byggts planeras nya stomlinjer mellan Åkersberga och Kista. Nya busshållplatser måste byggas på E18 och 276 för att möjliggöra byte mellan bussar för t.ex. passagerare från Norrtälje mot Kista. Storstockholms lokaltrafik AB (SL) har uppskattat att en ny bytespunkt förväntas användas av ca 400 resenärer under morgontimmarna (kl 6-9). Majoriteten av dessa är bytande från linje 676 (Norrtälje - Stockholm) till den nya tvärlinjen mellan Åkersberga och Kista. På Roslagsvägen (tidigare väg 265) väster om trafikplatsen, går ett fåtal turer per dag mellan Täby centrum och Rosenkälla (linje 615). Gång- och cykeltrafik Den gång- och cykeltrafik som finns på väg 276 inom utredningsområdet är marginell. Gång- och cykelvägnät saknas helt, till stor del beroende på avsaknad av målpunkter. De oskyddade trafikanter som rör sig i området får göra det på biltrafikens villkor. (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Olycka med lindrig skada Olycka med svår skada Mopedolycka Figur 13. Trafikolyckor med personskada. Källa Strada. FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 15

7 SL har även uppskattat att ca 200 personer kan komma att pendla till arbetet med kollektivtrafik när etapp 1 av handelsområdet är färdigställt. Trafikprognoser 2015 och 2030 Syftet med denna förstudie är bland annat att studera förutsättningarna för en anslutning till handelsområde Rosenkälla i närheten av trafikplats Rosenkälla. I förutsättningarna ingår att studera hur mycket den allmänna trafiken kommer att öka på vägnätet (dvs nollalternativ, utan handelsområde) vid trafikplatsen, men också hur mycket trafik handelsområdet kommer att generera i olika utbyggnadsetapper (utbyggnadsalternativ). (numera väg 265) (numera Roslagsvägen) Trafikprognoser har tagits fram för år 2015 och För handelsområdets utveckling motsvarar det ungefär etapp 1 och 2 för 2015 och fullt utbyggt handelsområde till Prognoserna bygger på RUFS hög och har ursprungligen tagits fram i Vägverkets utredning för Norra stationsområdet i Stockholms stad. I regional utvecklingplan för Stockholms län har två olika scenarion för befolkningstillväxt studerats, BAS och HÖG. RUFS HÖG för Stockholmsregionen anses vara det mest troliga scenariot i dagsläget. Trafik prognoserna har verifierats för detta utredningsområde. De trafikmängder som anges i prognosen för 2030 förutsätter att E18 norr om trafikplats Rosenkälla samt Norrortsleden är utbyggda från trefältiga vägar till fyrfältiga vägar. Figur 14 visar dygntrafiken för 2015 och Trafiken på Norrortsleden förväntas öka med 41 procent från 2015 till Det motsvarar ca 2,4 procent per år Trafikkapacitet utan handelsområde (nollalternativ) Kapaciteten i trafikplats Rosenkälla har studerats med hjälp av simuleringsprogrammet VISSIM för den förväntade trafiken 2015 och 2030 utan handelsområde men med Norrortsleden. År 2015 klarar trafikplatsen och det omgivande vägnätet det prognostiserade trafikflödet. År 2030 är kapacitetstaket nått. Framförallt är det trafiken från Norrortsleden och norrut som gör att trafiken från Åkersberga på väg 276 inte kommer ut på E18 söderut. Nedan beskrivs trafiksituationen på vägarna i området 2015 och 2030 utan handelsområde. I figur 15 och 16 visas trafikens svängriktningar för morgon- respektive eftermiddagsmaxtrafik, år 2015 och 2030 utan en etablering av handels område (nollalternativ). Norrortsleden Norrortsleden öppnade hösten Leden är idag utformad som en 2+1-väg. En 2+1- väg har en kapacitet på ca 1650 fordon/timme och riktning. År 2030 beräknas ca 1900 fordon/timme färdas i östlig riktning på eftermiddagen. Enligt prognoserna blir leden överbelastat någon gång mellan Figur 14. Prognos för vardagsdygnstrafik 2015 (röd text) och 2030 (blå text). Procenttalet anger hur mycket trafiken vuxit mellan 2015 och FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

8 E18 E18 är utformad som en motorväg med fyra körfält fram till Rosenkälla söderifrån. Därefter blir vägen en 2+1-väg för att vid Roslagsstoppet åter bli motorväg till Norrtälje. Precis som Norrortsleden förväntas 2+1-sträckan bli överbelastad någon gång mellan år Åt andra hållet, söderut in mot Stockholm, är vägen fyrfältig. Väg 276 Från Rosenkälla till Åkersberga har väg 276 fyra körfält och håller god standard. Enligt prognoser förväntas trafiken öka med ca hundra procent från dagens ca fordon/dygn till ca år Denna stora trafikökning beror främst på att Österåker kommun har planer på att exploatera kraftigt. Mellan Åkersberga och Rosenkälla klarar väg 276 med dagens utformning denna kraftiga trafikökning med ett undantag: Cirkulationsplatsen öster om trafikplats Rosenkälla kommer att belastas av trafik från Norrortsleden norrut mot Norrtälje och trafik mot Norrortsleden söderifrån. Denna trafik har företräde och kommer främst morgontid att blockera för trafik från Åkersberga mot E18 söderut och Norrortsleden. Prognoser pekar på att detta problem uppstår mellan år 2020 och 2030 utan handelsområde. Väg 975 Väg 975 går från trafikplats Rosenkälla till Gillinge och vidare norrut. Den är idag en tvåfältig väg med små trafikmängder, ca fordon/dygn. Även väg 975 ansluter till den östra cirkulationsplatsen vid trafikplats Rosenkälla och kommer på samma sätt som väg 276 att påverkas av trafiken från Norrortsleden och norrut Handelsområdets trafik alstring Då handelsområdet etablerats vid Rosenkälla (väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 15. Maxtrafiken för morgon (röd text) och eftermiddag (blå text) 2015 (utan handelstrafik). genereras ny trafik till området. Uppskattningar har gjorts på hur mycket trafik som alstras utifrån planerad handelsyta, verksamhetsyta samt antalet parkeringsplatser för 2015 (ungefär i enlighet med detaljplaner för etapp 1 och 2, se figur 7) och 2030 (fullt utbyggt handelsområde). Tabell 1 redovisar trafikalstringen för morgonens respektive eftermiddagens maxtimme. I den första etappen planeras inga större arbetsområden varför verksamhetstrafiken uppskattas till noll. Ett antagande har gjorts varifrån den nya trafiken till handelsområdet kommer. Utgångspunkt har varit exploatörens marknadsundersökning samt en verifiering av hur trafiken förväntas fördelas i trafikplats Rosenkälla i enlighet med utförda trafikprognoser (s.k. select link körningar). Trafiken till handelsområdet förväntas ha ungefär följande fördelning: E18 söderifrån 35% E18 norrifrån 10% Väg 276 från Åkersberga 20% Norrortsleden västerifrån 35% Trafiken från handelsområdet har sedan adderats till FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 17

9 storlek. Trafikalstringen till handelsområdet för 2015 och 2030 visas på bilderna I Trafik PM för handelsområde Rosenkälla, finns trafikalstringen från handelsområdet beskriven mer i detalj. (väg 265) (numera Roslagsvägen) Figur 16. Maxtrafiken för morgon (röd text) och eftermiddag (blå text) 2030 (utan handelstrafik). Trafikkapacitet med handelsområde men utan förstärkningsåtgärder Kapacitetsberäkningar har utförts på vägnätet år 2015 med ett utbyggt handelsområde men utan övriga förstärkningsåtgärder. I detta scenario ansluts handelsområdet direkt mot den östra cirkulationsplatsen i plan. Beräkningarna visade att kapaciteten i den östra cirkulationen överskrids kraftigt på eftermiddagen. Trafiken från handelsområdet kommer inte ut och kö bildas omgående på väg 975. Beräkningarna visar att om ett handelsområde ska etableras vid Rosenkälla krävs förstärkningsåtgärder i vägnätet. den övriga prognostiserade trafiken för morgon och kväll, år 2015 och All trafik som förväntas besöka handelsområdet är inte helt nygenererad. Till exempel kommer ett antal besökare t.ex. att handla på väg från jobbet eller på väg till sitt fritidsboende. Hur stor denna del av handelstrafiken är kan inte förutsägas. I de beräkningar som utförts har istället förenklingar gjorts att all handelstrafik är nygenererad trafik. Detta har kompenserat genom att anta en låg ansats vad gäller beräkningar på handeltrafikens Tabell 1. Trafikalstring från handelsområdet, eftermiddagar (em är dimensionerande) Tidpunkt In verksamhet fordon/tim In handel fordon/tim Ut verksamhet fordon/tim Ut handel fordon/tim 2015 Em Em Kolumnerna har följande betydelse: In verksamhet: Trafik in till handelsområdet alstrad av de som arbetar där. Ut verksamhet: Trafik ut från handelsområdet alstrad av de som arbetar där och är på väg hem. In handel: Trafik till handelsområdet som alstras av kunderna. Ut handel: Trafik ut från handelsområdet alstrad av de som har handlat. 18 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla

10 Svart text anger trafikmängd utan handelsområde Röd text anger handelstrafik till/från E18 & Norrortsleden Blå text anger handelstrafik till/från Åkersberga Figur 17. Trafikalstring till och från handelsområde Rosenkälla. Maxtimme Figur 18. Trafikalstring till och från handelsområde Rosenkälla. Maxtimme 2030 FÖRSTUDIE Väg E18 och 276 vid Rosenkälla 19

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

3 Funktionsanalys av transportsystemet

3 Funktionsanalys av transportsystemet 3 Funktionsanalys av transportsystemet Funktionsanalysen behandlar de brister och problem som upptäckts i arbetet med denna förstudie. Funktionsanalysen har samma indelning som de transportpolitiska målen.

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering

KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering Uppdragsnr: 10033453 1 (10) KOCKBACKA, BRO Trafikprognos för 2010 vid exploatering 2003-04-07 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: 08-688 60 00 Fax: 08-688 69 10 WSP Sverige

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson

TÄBY SIMHALL. Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen. Rapport Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen Rapport 2016-02-04 Upprättad av: Frida Aspnäs, Tobias Thorsson TÄBY SIMHALL Kapacitetsanalys Stora Marknadsvägen KUND Täby Kommun KONSULT WSP Analys &

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Trafikanalys Luleå Kronan

Trafikanalys Luleå Kronan Luleå kommun Malmö 2016-09-22 Datum 2016-09-22 Uppdragsnummer 1320021084 Utgåva/Status Anders Sjöholm Johan Jönsson Johannes Wolfmaier Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna

Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna UPPDRAG Kapacitetsberäkningar UPPDRAGSNUMMER 2015313006 UPPDRAGSLEDARE Annette Levedahl UPPRÄTTAD AV Andrew Cunningham DATUM VERSION 1.0 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna Bakgrund En ny planskild korsning

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer:

PM - Trafik. Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken Uppdragsnummer: 1(6) PM - Trafik Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 m.fl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken 2015-09-15 Uppdragsnummer: 256723 Uppdragsansvarig: Rune Karlberg Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT Trafikprognoser

RAPPORT Trafikprognoser RAPPORT Trafikprognoser Kund Sollentuna Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 10 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

Beräkning av trafikalstring från handel och industri vid Bastekärr Skee

Beräkning av trafikalstring från handel och industri vid Bastekärr Skee STRÖMSTADS KOMMUN Beräkning av trafikalstring från handel och industri vid Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon: 010-850 10 00 Dokumentnr:

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Tjänsteutlåtande 0 Österåke Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0088 Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 Sammanfattning

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål

3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål 3 Förstå situationen 3.1 Transportpolitiska mål och nationella miljökvalitetsmål Regeringen har satt upp transportpolitiska mål som ska visa på de politiskt prioriterade områdena inom transportsystemet

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET

TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET RAPPORT TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på rapport: Status: TILLÄGG TILL TRAFIKUTREDNING

Läs mer

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg

Halmstad kommun. Utredning väg 15. Helsingborg Halmstad kommun Helsingborg 2016-07-06 Datum 2016-07-06 Uppdragsnummer 61450827962-008 Utgåva/Status Slutversion Kristoffer Persson John McDaniel Lars Nilsson John McDaniel Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Underlag för detaljplan PM Trafik Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 3135 Uppdragsansvarig: Patrik Lundqvist Structor

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun

Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun PROGRAM 2004-06-15 Plan- och exploateringsenheten Gerhard Makowsky Dnr MBN 104/2004-25 PROGRAMHANDLING för Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun BAKGRUND Regionplanen 2001 för

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E 4 Förbifart Stockholm/E 18. Inom Stockholms stad, Stockholms län

Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E 4 Förbifart Stockholm/E 18. Inom Stockholms stad, Stockholms län Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E 4 Förbifart Stockholm/E 18 Inom Stockholms stad, Stockholms län Titel: Riksintresseprecisering för Hjulsta trafikplats E4 Förbifart Stockholm/E18 Publikationsnummer:

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl

Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl UPPDRAG Borås, kv Nejlikan TU UPPDRAGSNUMMER 2392053 UPPDRAGSLEDARE Stefan Andersson UPPRÄTTAD AV Stefan Andersson DATUM Trafikutredning, Detaljplan för del av Druvefors, kv Nejlikan m fl Bakgrund Borås

Läs mer

Revidering av Holm detaljplan, Larsmo TRAFIKUTREDNING

Revidering av Holm detaljplan, Larsmo TRAFIKUTREDNING Revidering av Holm detaljplan, Larsmo TRAFIKUTREDNING 2014 1. Syfte och avgränsning Larsmo kommun har under hösten 2013 startat ett revideringsarbete av detaljplanen för kommuncentrum i Holm. Planeområdet

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS

TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS RAPPORT TRAFIKUTREDNING HAMMARSHUSOMRÅDET - EN KAPACITETSANALYS Kristianstads Kommun Stadsbyggnadskontoret 2012-09-07 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarslundsområdet Titel på rapport: Status: Trafikutredning

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby

Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby Arninge resecentrum Samrådshandling vägplan, detaljplan och järnvägsplan sträckan Hägernäs Ullna Kvarnväg November 2013. I samarbete med SL och Täby kommun 1 Välkommen till samråd om Arninge resecentrum

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning

Munkeröd 1:12 m.fl. Trafikutredning Beställare: Privatbostäder AB Badhusvägen 4 444 31 Stenungsund Beställarens representant: Åsa Norberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young David Lindvert

Läs mer

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg

Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg PM 2011-02-25, Revision 2, Bilaga 552220-B17 sid 1(5) Framtida trafikflöden kring kv Plåten, Sundbyberg Frågeställning I planarbetet för kv Plåten sammanställdes underlag inför en samrådsprocess. En trafikutredning

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Planprogram för Rosenkälla. 28 Maj 2007

Planprogram för Rosenkälla. 28 Maj 2007 Planprogram för Rosenkälla 28 Maj 2007 Projektgrupp Planprogrammet har tagits fram av Stadsarkitektkontoret i Österåkers kommun i samarbete med SWECO FFNS Arkitekter. Från Österåkers kommun har stadsbyggnadschef

Läs mer

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS

TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS TRAFIKUTREDNING DETALJPLAN SÖDRA GUNSTA TRAFIKPROGNOS Arini Savitri Magnusson BJERKING AB Strandbodgatan 1, 75143 Uppsala Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 8000 Fax 010-2118001 www.bjerking.se

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND

TRAFIKMODELL ÖSTERSUND UPPDRAGSNUMMER: 7001358 TRAFIKMODELL ÖSTERSUND KAPACITETSUTREDNING FÖR NYEXPLOATERING VID LILLÄNGE HANDELSOMRÅDE SWECO SOCIETY JOACIM THELIN SARA JOHANSSON repo002.docx 2013-06-14 Sweco 1 Inledning Bakgrund

Läs mer

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum

E18 Arninge, Bytespunkt/Resecentrum UNDERLAG TILL VÄGPLAN E18 Arninge, BytespunktResecentrum Täby och Österåkers kommun, Stockholms län PM-Trafik. 2014-06-09 Projektnummer: 107 337 2 Titel: Underlag till vägplan, E18 Arninge, BytespunktResecentrum,

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station

Övergångsstället för gående och cyklande mot Nacka station Bakgrund I samband med den politiska behandlingen av ny detaljplan för Sickla Köpkvarter, projekt nummer 9145, har frågor om den övergripande trafikstrukturen ställts. Möjligheten till framtida nya tillfarter

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

SYDOST, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

SYDOST, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SYDOST, UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Trafik FÖP WSP Stadsutveckling Uppdragsnr: 10121490-120 - Vällsta 2 (6) Bakgrund Under senare år har flera förfrågningar om olika utbyggnadsplaner som berör Upplands Väsbys

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06

Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON. Grontmij AB Väg & Trafik. Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad 2013-10-06 Trafikutredning Hagby - Ny kraftvärmeanläggning för E ON Rapport 2013-06-17 Rapport uppdaterad Grontmij AB Väg & Trafik Rapport 2 (16) Vår referens Väg & Trafik Morteza Ghoreishi Vahid Nouri Arvid Gentele

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA

Detaljplan håby - Lycke FÖRHANDSKOPIA UNITED BY OUR DIFFERENCE Detaljplan håby - Lycke PM - TRAFIK 2013-06-24 FÖRHANDSKOPIA Medverkande Beställare: Stora Blå Fastighets AB Kontakt: Eide Leif Rune Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt:

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som planeras för

Läs mer

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd

Trafikutredning Myggenäs. Trafikförsörjning till fastighet Myggenäs 1:114 m.fl. Ändrad och kompletterad efter samråd Ändrad och kompletterad efter samråd Beställare: TJÖRNS KOMMUN Fakturaservice 47180 SKÄRHAMN Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Informationsmöte om Sverigeförhandlingen

Informationsmöte om Sverigeförhandlingen Informationsmöte om Sverigeförhandlingen 2015-12-10 Charlotte Hedlund Översiktsplanerare Syftet med möte Information om Sverigeförhandlingen Nytta för Stockholm Nordost (STONO) och Österåker Deltagande

Läs mer

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät

4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät MKB till detaljplan Förbifart Stockholm 2011-06-13 rev 2012-11-05 4 Kollektivtrafik, trafiksäkerhet och omledningsvägnät 4.1 Kollektivtrafik på Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm är en motorväg som

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Trafikutredning Lilljansberget

Trafikutredning Lilljansberget Rapport: 2015:79 / Version:0.9 Trafikutredning Lilljansberget Umeå Dokumentinformation Titel: Trafikutredning Lilljansberget, Umeå Serie nr: 2015:79 Projektnr: 15151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm SOLLENTUNA KOMMUN Väsjö Trafikanalys Uppdragsnummer 2127109000 Version 0.95 Sweco Infrastructure AB Sthlm Trafikanalys Martin Holmstedt och Andrew Cunningham 1 (15) S w e co Skolgatan 2 B SE-891 33 Örnsköldsvik,

Läs mer