Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila (S) ordförande Göran Ståhlberg (S) vice ordförande Tomas Öhrn (S) Ingegerd Bennysson (S) Kerstin Bergström Persson (S) Ulf Wilén (S), tjänstgörande ersättare Christina Gustavsson (S) Ola Karlsson (M) Jan Stureborg (M) Ulla Averås (M) Stig Ryhed (FP) Maria Nyberg (V) Lars-Erik Jonsson (KD) Anna Drevenstam, kommundirektör Anna Johansson, sekreterare Se även nästa sida. Utses att justera Christina Gustavsson (S) Ers:Ingegerd Bennysson (S) Justeringens plats och tid s ledningskontor, s hus, den 11 juni 2010, klockan Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Anna Johansson Ordförande... Niina Laitila... Christina Gustavsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet s ledningskontor, s hus Underskrift... Anna Johansson

2 Sammanträdesprotokoll 2 Ej tjänstgörande ersättare Rune Gillemyr (S) Rolf Lindberg (S) Sonia Schaank (V) Barbro Landström (KD), from klockan Övriga deltagare Övriga deltagare Börje Engholm (MP), oppositionsråd Leif Fredriksson (SPI), oppositionsråd Inga-Lill Andersson (C), oppositionsråd Mårten Tolf, ekonomichef Ann Eriksson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 87 Ola Nilsson, projektledare 87 Anders Jansson, ordförande Stranden i Karlskoga AB 89 Jan Strid, gymnasiechef Jonas Andersson, integrationssamordnare 104 Lars Näsström, utvecklingschef 116

3 Sammanträdesprotokoll 3 Innehållsförteckning KS 86 Ändring av föredragningslistan... 4 KS 87 KS Information om gymnasieskolan, lägesrapport... 5 KS 88 Information om träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen... 6 KS 89 KS Information - Stranden i Karlskoga AB... 7 KS 90 Kommunledningen informerar... 8 KS 91 KS Motion om jämställdhetsutbildning för manliga politiker... 9 KS 92 KS Motion om schemalagd och pedagogisk skollunch KS 93 KS Motion om att inte renovera nuvarande badhus KS 94 KS Motion om badanläggning utomhus KS 95 KS Motion om farthinder KS 96 KS Ansökan från Karlskoga Energi & Miljö AB om kommunal borgen alternativt lån KS 97 KS Förlängning av räntefritt lån till bolaget Stranden i Karlskoga AB KS 98 KS Organisation, avtal och reglemente för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner KS 99 KS Finansiering av särskilda kostnader i samband med ny organisation för frivilliga skolformer KS 100 KS Förutsättningar och direktiv avseende 2011 års mål och budget samt långtidsplan KS 101 KS Ny treårsbudget och regler för resultatöverföring KS 102 KS Begäran om ramförstärkning 2010 med 4 miljoner kronor på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd - socialnämnden KS 103 KS Delårsrapport 1 år KS 104 KS Riktlinjer och regelverk för introduktionsersättning KS 105 KS Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening KS 106 KS Omförhandling av avtal om överförmyndarverksamhet KS 107 KS Behov av vårdboende KS 108 KS Utvärdering enligt Kommunkompassen KS 109 KS Strategisk överenskommelse om samverkan för bekämpning och förebyggande av brott åren KS 110 KS Ansökan om bidrag till projektet Tryggare Handel Värmland KS 111 KS Yttrande över revisionsgranskning av samverkan och samarbete med avseende på kris- och katastrofberedskap KS 112 KS Utebliven utdelning från Stiftelsen Bofors ungdomsgård KS 113 KS Länsgemensam bröllopsgåva till Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling KS 114 KS Delegeringsbeslut KS 115 KS Inkomna handlingar KS 116 KS Utställning av förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner... 47

4 Sammanträdesprotokoll 4 KS 86 Ändring av föredragningslistan godkänner följande ändringar i föredragningslistan. Ärenden som utgår - Ersättning för rivning av fastigheter till Hyresbostäder i Karlskoga AB - Finansiell rapport Nya ärenden - Information om träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen, 88

5 Sammanträdesprotokoll 5 KS 87 KS Information om gymnasieskolan, lägesrapport Samhällsbyggnadschef Ann Eriksson och projektledare Ola Nilsson ger en lägesrapport angående byggnationen av ny gymnasieskola.

6 Sammanträdesprotokoll 6 KS 88 Information om träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen s ordförande Niina Laitila (S) lämnar information om att en träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen arrangeras den 5 till 6 oktober från lunch till lunch. En inbjudan kommer att skickas ut.

7 Sammanträdesprotokoll 7 KS 89 KS Information - Stranden i Karlskoga AB Anders Jansson, ordförande för Stranden i Karlskoga AB, informerar om bolaget, dess verksamhet och utveckling.

8 Sammanträdesprotokoll 8 KS 90 Kommunledningen informerar Kommundirektör Anna Drevenstam informerar om pågående processer kring administrativ samverkan med närliggande kommuner.

9 Sammanträdesprotokoll 9 KS 91 KS Motion om jämställdhetsutbildning för manliga politiker Sonia Schaank (V), Maria Nyberg (V), Håkan Stenholm (V) och Birgitta Johansson (V) har inkommit med en motion där de yrkar att de manliga politikerna ska få utbilda sig i jämställdhet och få en utbildning liknande den som politiskt aktiva kvinnor har fått. I motionen pekar de på vikten av att beslutsfattarna har goda kunskaper och insikter i vad det innebär att vara en jämställd kommun. s ledningskontor tillstyrker förslaget. I likhet med utbildningen för kvinnliga politiker föreslås upplägget vara att manliga politiker inbjuds att delta i ett utvecklingsprogram på 6-7 träffar som innehåller genusteori, egenreflektion och praktiska övningar. Kursen planeras för cirka 20 deltagare, anmälan sker på eget initiativ och deltagandet arvoderas ej. Däremot utbetalas eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst. Medel för utbildningen (inklusive externa föreläsare, ersättning för förlorad arbetsinkomst och övriga omkostnader) om 60 tkr föreslås avsättas i budget för Kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning har yttrat sig i ärendet och föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget att erbjuda de manliga politikerna en jämställdhetsutbildning. Beredningen har synpunkter på tidpunkten för utbildningen. Vidare föreslår beredningen att utbildning i jämställdhetsfrågor integreras i den ordinarie utbildningen för förtroendevalda politiker som man planerar att hålla efter valet Beredningen står till förfogande i arbetet med att ta fram relevanta utbildningsmoment i ämnet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges jämställdhetsberednings protokoll den 24 maj 2010, 15 s ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 april 2010 Motion från Sonia Schaank (V), Maria Nyberg (V), Håkan Stenholm (V) och Birgitta Johansson (V) om jämställdhetsutbildning för manliga politiker, den 11 juni 2009 Yrkanden Niina Laitila (S) yrkar att beslutet kompletteras med följande tillägg: Utbildning i jämställdhetsfrågor integreras även i den ordinarie utbildningen för förtroendevalda politiker som planeras till efter valet Maria Nyberg (V) yrkar bifall till Laitilas (S) tilläggsförslag.

10 Sammanträdesprotokoll 10 s förslag 1. Kommunfullmäktige bifaller förslaget att erbjuda de manliga politikerna en jämställdhetsutbildning. 2. Utbildningen finansieras genom att 60 tkr avsätts i budget för Utbildning i jämställdhetsfrågor integreras i den ordinarie utbildningen för förtroendevalda politiker som planeras till efter valet Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen Jämställdhetsstrategen

11 Sammanträdesprotokoll 11 KS 92 KS Motion om schemalagd och pedagogisk skollunch Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009, 220 att återremittera motionen om schemalagda och pedagogiska skolluncher till barn- och utbildningsnämnden samt folkhälsonämnden. I återremissen uppdrogs nämnderna att se över de schemalagda och pedagogiska luncherna för att skapa en samsyn kring kostnaderna för införandet av dem. Barn- och utbildningsnämnden och folkhälsonämnden konstaterar i sina yttranden att barn- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde den 7 december 2009, 168, beslutade att avveckla pedagogiska måltider inom grundskolan från och med höstterminen För förskolan har anslaget minskat. Nämnderna avstyrker därmed motionen. s ledningskontor har inget övrigt att erinra. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 maj 2010 Folkhälsonämndens protokoll den 14 april 2010, 45 Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2010 Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 8 mars 2010, 35 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2010 Folkhälsonämndens protokoll den 3 mars 2010, 27 Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2010 Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2009, 220 Yrkanden Ola Karlsson (M) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. Avslag av motionen ställs mot bifall. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Ola Karlsson (M), Jan Stureborg (M), Ulla Averås (M), Stig Ryhed (FP) och Lars-Erik Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karlssons (M) yrkande.

12 Sammanträdesprotokoll 12 Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Folkhälsonämnden

13 Sammanträdesprotokoll 13 KS 93 KS Motion om att inte renovera nuvarande badhus Leif Fredriksson (SPI) föreslår i en motion från den 9 juni 2009 att det nuvarande badhuset inte skall renoveras. I motionen anför Fredriksson (SPI) att det finns privata intressenter som visat intresse för att bygga och driva badhus i Karlskoga. Vidare anför Fredriksson (SPI) att man använder de medel som avsatts för reparation till att bygga ett nytt badhus tillsammans med Degerfors kommun mitt på kommungränsen. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Båda nämnderna avstyrker motionen med motiveringen att kommunfullmäktige den 15 juni 2009, 110 beslutat att renovera Strandbadets teknikdelar till en uppskattad kostnad av 31,7 mkr. Skulle frågan om nybygge av någon anledning bli aktuell igen, kan ett samarbete med Degerfors vara tänkbart. s ledningskontor har inget övrigt att erinra. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 december 2009, 134 Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 7 oktober 2010, 86 Motion från Leif Fredriksson (SPI) om att inte renovera nuvarande badhus, inkommen den 9 juni 2009 s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och föreningsnämnden

14 Sammanträdesprotokoll 14 KS 94 KS Motion om badanläggning utomhus Börje Engholm (MP) föreslår i en motion från den 10 september 2009 att en lämplig plats samt en kalkyl för en badanläggning med 25- och/eller 50- metersbanor samt 10-meters hopptorn snarast tas fram. Vidare föreslår Engholm (MP) att en sådan anläggning skall kunna invigas innan Strandbadet stängs för reparation. Kultur- och föreningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Kultur- och föreningsnämnden anför att det efter samråd med Bofors simhoppsklubb och Karlskoga simförening inte finns någon lämplig plats i Möckeln att placera hopptorn i. Motionen avstyrks. Samhällsbyggnadsnämnden anför att förberedelserna för renoveringen av badhuset visat på möjligheten att hålla delar av badhuset öppet under renoveringsarbetet. I kombination med det ekonomiska läget avstyrker nämnden motionen. s ledningskontor har inget övrigt att erinra. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 december 2009, 135 Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 8 december 2009, 126 Motion från Börje Engholm (MP) om en badanläggning utomhus, inkommen den 13 juni 2009 s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Beslutet expedieras till: Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

15 Sammanträdesprotokoll 15 KS 95 KS Motion om farthinder Börje Engholm (MP) föreslår i en motion från den 7 maj 2009 att Karlskoga kommun skall förändra eller ta bort farthinder av nuvarande typ på de sträckor där bussar, utryckningsfordon och annan trafik ofta passerar, samt också i övrigt göra en översyn av behovet av farthinder av nuvarande typ. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Nämnden tillstyrker motionen i de delar som innebär att: 1. gatu- parkavdelningen skall se över utformningen och behovet av befintliga farthinder vid planering av förändring av trafikmiljön 2. gatu- parkavdelningen skall ta fram principskisser för två olika typer av farthinder som kan användas vid behov. s ledningskontor bedömer att samhällsbyggnadsnämndens förslag ligger i linje med förslaget i motionen. Det som skiljer dem åt är när i tiden dessa skall åtgärdas. Motionen skall därmed anses vara besvarad. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 7 oktober 2009, 104 Motion från Börje Engholm (MP) om farthinder, inkommen den 7 maj 2009 s förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att: - se över utformningen och behovet av befintliga farthinder vid planering av förändring av trafikmiljön - ta fram principskisser för två olika typer av farthinder som kan användas vid behov. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden

16 Sammanträdesprotokoll 16 KS 96 KS Ansökan från Karlskoga Energi & Miljö AB om kommunal borgen alternativt lån Karlskoga Energi och Miljö AB har inkommit med en ansökan om kommunal borgen alternativt lån om 100 miljoner kronor. Innan Karlskoga kommun blev ensam ägare till bolaget har bolaget sökt och erhållit sin finansiering utan borgen från ägarna. Finanskrisen har medfört att priset (ränta jämte marginal) på finansiering ökat för Karlskoga Energi & Miljö AB för lån utan kommunal borgen. s ledningskontor konstaterar att lån med kommunal proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) sänker kommunkoncernens räntekostnad och föreslår därför att bolaget beviljas borgen för lån om 100 miljoner kronor. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 5 maj 2010 Ansökan om kommunal borgen från Karlskoga Energi & Miljö AB den 13 april 2010 s förslag Kommunfullmäktige beviljar Karlskoga Energi & Miljö AB s ansökan om kommunal borgen för lån om 100 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Karlskoga Energi & Miljö AB Ekonomiavdelningen

17 Sammanträdesprotokoll 17 KS 97 KS Förlängning av räntefritt lån till bolaget Stranden i Karlskoga AB Skrivelse har inkommit från Stranden i Karlskoga AB avseende anhållan om förlängning av räntefritt lån för fortsatt utveckling av Grönfeltsudden. Kommunens ägarandel i Stranden i Karlskoga AB uppgår till 33 procent. Sedan 2004 har byggnaderna rustats upp och anpassats från vandrarhem till restaurang, handelshus för försäljning av konsthantverk och presentartiklar samt lokaler för visning av konst med mera. Detta har kunnat ske eftersom som kommunen beviljade ett räntefritt lån under perioden till Ärendet blev dock överklagat varför det i lånereversen står att befintligt lån löper till och med Reversen är undertecknad den 30 augusti Efter de första fem åren kvarstår behovet av ränte- och amorteringsfrihet på det av kommunen utlämnade lånet om en miljon på en period av ytterligare fem år. Det skulle innebära att lånet löper ränte- och amorteringsfritt fram till Därefter utgår ränta på lånet tills lånet amorterats av. Förhandling om amorterings- och räntevillkor för perioden efter bör ha slutförts senast den 30 juni Sedan uppgörelsen har kommunen inga övriga driftskostnader för verksamheten. Av den inkomna skrivelsen framgår att de båda andra delägarna i bolaget under ny femårsperiod skall göra insatser i bolaget till motsvarande värde. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 5 maj 2010 s protokoll den 26 april 2010, 60 Skrivelse från Stranden AB i Karlskoga, inkommen den 17 mars 2010 Yrkanden Ola Karlsson (M) yrkar att beslutet kompletteras med följande tillägg: s ledningskontor uppdras att utarbeta rutiner och checklistor för att säkerställa att årsredovisningar, revisionsberättelser med mera upprättas i tid. s förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar förlänga det ränte- och amorteringsfria lånet om en miljon kronor till Stranden i Karlskoga AB fram till , under förutsättning att övriga delägare gör arbetsprestationer under perioden motsvarande kommunens räntekostnad.

18 Sammanträdesprotokoll Förhandling av ränte- och amorteringsvillkor för perioden efter skall vara slutförd mellan kommunstyrelsen, genom delegation till ekonomiavdelningen, och Stranden i Karlskoga AB senast den 30 juni Finansiering under perioden till sker inom ramen för kommunens budgeterade finansnetto. 4. s ledningskontor uppdras att utarbeta rutiner och checklistor för att säkerställa att årsredovisningar, revisionsberättelser med mera upprättas i tid. Beslutet expedieras till: Stranden i Karlskoga AB Ekonomiavdelningen

19 Sammanträdesprotokoll 19 KS 98 KS Organisation, avtal och reglemente för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner Kommunfullmäktige i Karlskoga respektive Degerfors antog i september 2009 en avsiktsförklaring avseende fördjupad utbildningssamverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner. Respektive kommunstyrelse/ kommunstyrelseförvaltning gavs i uppdrag att utarbeta förslag till samverkansform. Som styrgrupp för arbetet utsågs kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun. Ett beslutsunderlag har arbetats fram som innehåller förslag till avtal mellan kommunerna och förslag till reglemente för en ny, gemensam nämnd. Den nya nämnden, Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors, föreslås från och med den 1 januari 2011 ta över ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundskole-, gymnasie- och särvuxnivå, svenska för invandrare, uppdragsutbildning/lärcentrum, distansstudier i samarbete med universitetet samt uppföljningsansvar för ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år. Den nya nämnden ska ansvara för alla delar som ingår i ansvaret för verksamheten, till exempel interkommunala ersättningar och skolskjutsar. Karlskoga kommun föreslås bli värdkommun för den nya gemenensamma nämnden. Karlskoga kommun blir därmed arbetsgivare för personalen. Genom avtal och reglemente regleras båda kommunernas ansvar och delaktighet. I beslutsunderlaget presenteras också en framtidsbild för den nya verksamheten. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 april 2010 Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september s protokoll den 13 oktober Beslutsunderlag den 16 april 2010 Förslag till avtal Förslag till reglemente Yrkanden Niina Laitila (S) yrkar bifall till förslaget med en ändring av nämndens sammansättning som föreslås lyda: Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, varav 7 ledamöter och 7 ersättare skall utses av Karlskoga kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare utses av Degerfors kommun. Ordförande ska utses av Karlskoga kommun och förste vice ordförande ska utses av Degerfors kommun.

20 Sammanträdesprotokoll 20 Ändringen gäller 2 i förslag till avtal och 8 i förslag till reglemente. s förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att en gemensam nämnd för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommun bildas den 1 januari Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Karlskoga och Degerfors kommun gällande utbildningssamverkan, med följande ändring av 2: Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, varav 7 ledamöter och sju ersättare skall utses av Karlskoga kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare utses av Degerfors kommun. Ordförande ska utses av Karlskoga kommun och förste vice ordförande ska utses av Degerfors kommun. 3. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för Gymnasienämnden, med följande ändring av 8: Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, varav 7 ledamöter och sju ersättare skall utses av Karlskoga kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare utses av Degerfors kommun. Ordförande ska utses av Karlskoga kommun och förste vice ordförande ska utses av Degerfors kommun. 4. Barn- och utbildningsnämndens reglemente revideras utifrån beslutet. 5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra organisationsförändringen. 6. Kommunfullmäktige uttalar att barn- och utbildningsnämnden ska samråda med styrgruppen för genomförandearbetet i frågor som berör den framtida inriktningen av verksamheten och som inte kan avvakta den nya nämnden. s beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller punkt 1-5 utser kommunstyrelsen arbetsutskottet till styrgrupp för genomförandearbetet fram till den 1 januari Beslutet expedieras till: Degerfors kommun s ledningskontor Barn- och utbildningsnämnden

21 Sammanträdesprotokoll 21 KS 99 KS Finansiering av särskilda kostnader i samband med ny organisation för frivilliga skolformer Med anledning av att Karlskoga och Degerfors kommuner från den 1 januari 2011 föreslås bilda en gemensam organisation för frivilliga skolformer finns uppstartskostnader redan 2010 som kan fortsätta in i år Uppstartskostnader som kommer att uppstå under hösten 2010 och en bit in i 2011 består sammanfattningsvis av - IT-förberedelser och åtgärder - Process för gemensam målbild, programutformning, verksamhetsinnehåll - Underlag för kommunikation och marknadsföring kring den nya skolan - Aktiviteter och processer i arbetslag med mera Uppstartskostnaderna ska tillföras Karlskoga kommuns driftbudget 2010 och finansieras av båda kommunerna. Fördelningsnyckeln enligt avtalet används. Fördelningsnyckeln per den 1 januari 2010 innebär att Karlskoga kommun ska finansiera 71.8% och Degerfors kommun 28.2 % av den totala kostnaden. Dessutom så ska Karlskoga kommun i egenskap av värdkommun vara den som formellt äger verksamhetsinventarier för de gemensamma verksamheterna. Därför måste medel tillskjutas i investeringsbudgeten för övertagande av inventarier från Degerfors kommun till bokfört värde. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 18 maj 2010 s förslag 1. Kommunfullmäktige tillför kommunstyrelsen tkr brutto i driftbudget 2010 för uppstartskostnader i utbildningssamverkan som finansieras enligt fördelningsnyckeln till 71.8 % av Karlskoga kommun och 28.2 % av Degerfors kommun. Nettotillskottet i budget 2010 blir därmed 718 tkr. Finansiering för Karlskoga kommun sker genom ianspråktagande av frigjorda medel genom sänkta personalomkostnader Eventuellt kvarvarande medel 2010, för ändamålet, beslutas överföras till driftbudget Kommunfullmäktige tillför 885 tkr till 2010 års investeringsbudget för övertagande av inventarier från Degerfors kommun till bokfört värde. Finansiering sker ur rörelsekapitalet. Beslutet expedieras till: Degerfors kommun Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen

22 Sammanträdesprotokoll 22 KS 100 KS Förutsättningar och direktiv avseende 2011 års mål och budget samt långtidsplan har vid två seminarier under mars och april diskuterat och gett förslag till fullmäktigemål med styrmått, finansiella mål, nämndernas driftramar samt investeringsbudget. Nämnderna har, mellan de två tillfällena, haft möjlighet att komma med synpunkter på mål och styrmått samt redogöra för konsekvenserna för verksamheterna utifrån preliminära förslag till driftramar och investeringsbudget. Förslaget inför kommunstyrelsens sammanträde är att: 1. föreslår kommunfullmäktige att fastslå fullmäktigemål och styrmått för perioden enligt bilaga föreslår kommunfullmäktige att styrmått 1.3 stryks. 3. föreslår kommunfullmäktige att avvakta med att definiera målnivåerna för styrmåtten 4.1 och föreslår kommunfullmäktige att fastslå fullmäktigemål 8 med styrmått enligt ledningskontorets förslag. 5. föreslår kommunfullmäktige att uppmana barnoch utbildningsnämnden att ta fram lämpligt styrmått som speglar resultatet av sfi-undervisningen på nämndnivå. 6. föreslår kommunfullmäktige att uppmana barnoch utbildningsnämnden att formulera nämndmål, alternativt styrmått, som behandlar väntetiderna till förskolan. 7. föreslår kommunfullmäktige att genomföra SCBs medborgarundersökning vartannat år från och med år föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet 2011 om ett resultat på 11,9 mnkr under förutsättning att resultatet 2010 uppgår som lägst till 39,6 mnkr, 15 mnkr högre än budget. Därmed uppfyller kommunen resultatmålet om 2 % av skatt och bidrag under perioden föreslår kommunfullmäktige att fastslå förändringar av ekonomiska ramar för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 2.

23 Sammanträdesprotokoll föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet om investeringsnivå för 2011 till 151,7 mnkr vilket är 101,7 mnkr högre än huvudregelns investeringsnivå att ligga i nivå med storleken på avskrivningarna. 11. föreslår kommunfullmäktige att uppmana samtliga nämnder att fortsätta med effektiviseringar av verksamheterna inför åren 2012 och föreslår kommunfullmäktige att fastslå investeringsramen för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 3 samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda olika finansieringsalternativ för kommande fastighetsinvesteringar. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 7 maj 2010 Yrkanden Niina Laitila (S) yrkar: - bifall till kommunstyrelsens ledningskontors förslag punkt 1-8 samt på en ändring av punkt 9 (bilaga 2) där kommentaren under tabellen ska ändras till: I kostnadsminskningen SN och BUN ska en del av minskningen ske i samarbete med FHN. - på en ny punkt (13) enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att godkänna en inledande planering av en konstgräsplan. Inför slutligt beslut skall kompletterande underlag i form av ekonomiska förutsättningar och kostnadskalkyl redovisas. - på ny punkt (14) enligt följande: s ledningskontor uppdras att utarbeta ett förslag till styrmått gällande kvinnomisshandel. Ola Karlsson (M) yrkar: - bifall till kommunstyrelsens ledningskontors förslag punkt 1-7 samt 11 - på en ändring av punkten 8 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet 2011 om ett resultat på 21,9 miljoner kronor. - på en ändring av punkten 9 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå en ändring av ekonomiska ramar för nämnder/styrelser i enlighet med bilaga A - på en ändring av punkten 10 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet om investeringsnivå för 2011 till 140,7 miljoner kronor vilket är 90,7 mnkr högre än huvudregelns investeringsnivå att ligga i nivå med avskrivningarna. - på en ändring av punkten 12 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå investeringsramen för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga B samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda olika finansieringsalternativ för kommande fastighetsinvesteringar. - avslag av Niina Laitilas (S) förslag för punkterna

24 Sammanträdesprotokoll 24 Sammanträdet ajourneras mellan klockan Propositionsordning Ordförande finner att samstämmighet råder kring kommunstyrelsens ledningskontors förslag av punkter 1 7 samt 11 och att kommunstyrelsen därmed föreslår att bifalla dessa. godkänner följande propositionsordning. Punkt 8. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 9. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 10. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 12. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 13. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag i enlighet med Ola Karlssons (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår bifalla Niina Laitilas (S) yrkande. Punkt 14. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag i enlighet med Ola Karlssons (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen förseslår bifalla Niina Laitilas (S) yrkande. s förslag 1. Kommunfullmäktige fastslår fullmäktigemål och styrmått för perioden enligt bilaga 1 till denna paragraf. 2. Kommunfullmäktige stryker styrmått Kommunfullmäktige avvaktar med att definiera målnivåerna för styrmåtten 4.1 och 4.2.

25 Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige fastslår fullmäktigemål 8 med styrmått enligt ledningskontorets förslag. 5. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att ta fram lämpligt styrmått som speglar resultatet av sfi-undervisningen på nämndnivå. 6. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att formulera nämndmål, alternativt styrmått, som behandlar väntetiderna till förskolan. 7. Kommunfullmäktige beslutar genomföra SCBs medborgarundersökning vartannat år från och med år Kommunfullmäktige fastslår det finansiella målet 2011 om ett resultat på 11,9 mnkr under förutsättning att resultatet 2010 uppgår som lägst till 39,6 mnkr, 15 mnkr högre än budget. Därmed uppfyller kommunen resultatmålet om 2 % av skatt och bidrag under perioden Kommunfullmäktige fastslår förändringar av ekonomiska ramar för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 2 till denna paragraf, med ändring av kommentaren under tabellen som ska lyda: I kostnadsminskningen SN och BUN ska en del av minskningen ske i samarbete med FHN. 10. Kommunfullmäktige fastslår det finansiella målet om investeringsnivå för 2011 till 151,7 mnkr vilket är 101,7 mnkr högre än huvudregelns investeringsnivå att ligga i nivå med storleken på avskrivningarna. 11. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder att fortsätta med effektiviseringar av verksamheterna inför åren 2012 och Kommunfullmäktige fastslår investeringsramen för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 3 till denna paragraf samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda olika finansieringsalternativ för kommande fastighetsinvesteringar. 13. Kommunfullmäktige godkänner en inledande planering av en konstgräsplan. Inför slutligt beslut skall kompletterande underlag i form av ekonomiska förutsättningar och kostnadskalkyl redovisas. 14. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att utarbeta ett förslag till styrmått gällande kvinnomisshandel.

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Tisdagen den 13 januari 2009 i Haren, Hotell Alfred Nobel, klockan 13.00 15.30 Sammanträdet ajournerades klockan 14.35 14.50 Bengt

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 15.00 16.30 Sammanträdet

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.

Måndagen den 23 februari 2009 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20. Plats och tid Beslutande Sammanträdesprotokoll 1 (26) Till protokollet hör 7 bilagor Måndagen den 23 februari 2009 i s sessionssal, Folkets Hus, klockan 18.30-22.00 Sammanträdet ajournerades klockan 20.15-20.30

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-10-28 1(21) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00-15.35, Coop-huset sammanträdesrum Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedenquist (FP) Ann Alvenfors (C) Ingvar Eriksson (V) Tjänstgörande

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09.

Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan 09.30-09. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 11 oktober 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.30-11.05 Sammanträdet ajournerades klockan

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer