Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila (S) ordförande Göran Ståhlberg (S) vice ordförande Tomas Öhrn (S) Ingegerd Bennysson (S) Kerstin Bergström Persson (S) Ulf Wilén (S), tjänstgörande ersättare Christina Gustavsson (S) Ola Karlsson (M) Jan Stureborg (M) Ulla Averås (M) Stig Ryhed (FP) Maria Nyberg (V) Lars-Erik Jonsson (KD) Anna Drevenstam, kommundirektör Anna Johansson, sekreterare Se även nästa sida. Utses att justera Christina Gustavsson (S) Ers:Ingegerd Bennysson (S) Justeringens plats och tid s ledningskontor, s hus, den 11 juni 2010, klockan Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Anna Johansson Ordförande... Niina Laitila... Christina Gustavsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet s ledningskontor, s hus Underskrift... Anna Johansson

2 Sammanträdesprotokoll 2 Ej tjänstgörande ersättare Rune Gillemyr (S) Rolf Lindberg (S) Sonia Schaank (V) Barbro Landström (KD), from klockan Övriga deltagare Övriga deltagare Börje Engholm (MP), oppositionsråd Leif Fredriksson (SPI), oppositionsråd Inga-Lill Andersson (C), oppositionsråd Mårten Tolf, ekonomichef Ann Eriksson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 87 Ola Nilsson, projektledare 87 Anders Jansson, ordförande Stranden i Karlskoga AB 89 Jan Strid, gymnasiechef Jonas Andersson, integrationssamordnare 104 Lars Näsström, utvecklingschef 116

3 Sammanträdesprotokoll 3 Innehållsförteckning KS 86 Ändring av föredragningslistan... 4 KS 87 KS Information om gymnasieskolan, lägesrapport... 5 KS 88 Information om träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen... 6 KS 89 KS Information - Stranden i Karlskoga AB... 7 KS 90 Kommunledningen informerar... 8 KS 91 KS Motion om jämställdhetsutbildning för manliga politiker... 9 KS 92 KS Motion om schemalagd och pedagogisk skollunch KS 93 KS Motion om att inte renovera nuvarande badhus KS 94 KS Motion om badanläggning utomhus KS 95 KS Motion om farthinder KS 96 KS Ansökan från Karlskoga Energi & Miljö AB om kommunal borgen alternativt lån KS 97 KS Förlängning av räntefritt lån till bolaget Stranden i Karlskoga AB KS 98 KS Organisation, avtal och reglemente för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner KS 99 KS Finansiering av särskilda kostnader i samband med ny organisation för frivilliga skolformer KS 100 KS Förutsättningar och direktiv avseende 2011 års mål och budget samt långtidsplan KS 101 KS Ny treårsbudget och regler för resultatöverföring KS 102 KS Begäran om ramförstärkning 2010 med 4 miljoner kronor på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd - socialnämnden KS 103 KS Delårsrapport 1 år KS 104 KS Riktlinjer och regelverk för introduktionsersättning KS 105 KS Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening KS 106 KS Omförhandling av avtal om överförmyndarverksamhet KS 107 KS Behov av vårdboende KS 108 KS Utvärdering enligt Kommunkompassen KS 109 KS Strategisk överenskommelse om samverkan för bekämpning och förebyggande av brott åren KS 110 KS Ansökan om bidrag till projektet Tryggare Handel Värmland KS 111 KS Yttrande över revisionsgranskning av samverkan och samarbete med avseende på kris- och katastrofberedskap KS 112 KS Utebliven utdelning från Stiftelsen Bofors ungdomsgård KS 113 KS Länsgemensam bröllopsgåva till Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling KS 114 KS Delegeringsbeslut KS 115 KS Inkomna handlingar KS 116 KS Utställning av förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner... 47

4 Sammanträdesprotokoll 4 KS 86 Ändring av föredragningslistan godkänner följande ändringar i föredragningslistan. Ärenden som utgår - Ersättning för rivning av fastigheter till Hyresbostäder i Karlskoga AB - Finansiell rapport Nya ärenden - Information om träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen, 88

5 Sammanträdesprotokoll 5 KS 87 KS Information om gymnasieskolan, lägesrapport Samhällsbyggnadschef Ann Eriksson och projektledare Ola Nilsson ger en lägesrapport angående byggnationen av ny gymnasieskola.

6 Sammanträdesprotokoll 6 KS 88 Information om träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen s ordförande Niina Laitila (S) lämnar information om att en träff för dialog och samverkan kring lokal- och fastighetsutredningen arrangeras den 5 till 6 oktober från lunch till lunch. En inbjudan kommer att skickas ut.

7 Sammanträdesprotokoll 7 KS 89 KS Information - Stranden i Karlskoga AB Anders Jansson, ordförande för Stranden i Karlskoga AB, informerar om bolaget, dess verksamhet och utveckling.

8 Sammanträdesprotokoll 8 KS 90 Kommunledningen informerar Kommundirektör Anna Drevenstam informerar om pågående processer kring administrativ samverkan med närliggande kommuner.

9 Sammanträdesprotokoll 9 KS 91 KS Motion om jämställdhetsutbildning för manliga politiker Sonia Schaank (V), Maria Nyberg (V), Håkan Stenholm (V) och Birgitta Johansson (V) har inkommit med en motion där de yrkar att de manliga politikerna ska få utbilda sig i jämställdhet och få en utbildning liknande den som politiskt aktiva kvinnor har fått. I motionen pekar de på vikten av att beslutsfattarna har goda kunskaper och insikter i vad det innebär att vara en jämställd kommun. s ledningskontor tillstyrker förslaget. I likhet med utbildningen för kvinnliga politiker föreslås upplägget vara att manliga politiker inbjuds att delta i ett utvecklingsprogram på 6-7 träffar som innehåller genusteori, egenreflektion och praktiska övningar. Kursen planeras för cirka 20 deltagare, anmälan sker på eget initiativ och deltagandet arvoderas ej. Däremot utbetalas eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst. Medel för utbildningen (inklusive externa föreläsare, ersättning för förlorad arbetsinkomst och övriga omkostnader) om 60 tkr föreslås avsättas i budget för Kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning har yttrat sig i ärendet och föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget att erbjuda de manliga politikerna en jämställdhetsutbildning. Beredningen har synpunkter på tidpunkten för utbildningen. Vidare föreslår beredningen att utbildning i jämställdhetsfrågor integreras i den ordinarie utbildningen för förtroendevalda politiker som man planerar att hålla efter valet Beredningen står till förfogande i arbetet med att ta fram relevanta utbildningsmoment i ämnet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges jämställdhetsberednings protokoll den 24 maj 2010, 15 s ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 april 2010 Motion från Sonia Schaank (V), Maria Nyberg (V), Håkan Stenholm (V) och Birgitta Johansson (V) om jämställdhetsutbildning för manliga politiker, den 11 juni 2009 Yrkanden Niina Laitila (S) yrkar att beslutet kompletteras med följande tillägg: Utbildning i jämställdhetsfrågor integreras även i den ordinarie utbildningen för förtroendevalda politiker som planeras till efter valet Maria Nyberg (V) yrkar bifall till Laitilas (S) tilläggsförslag.

10 Sammanträdesprotokoll 10 s förslag 1. Kommunfullmäktige bifaller förslaget att erbjuda de manliga politikerna en jämställdhetsutbildning. 2. Utbildningen finansieras genom att 60 tkr avsätts i budget för Utbildning i jämställdhetsfrågor integreras i den ordinarie utbildningen för förtroendevalda politiker som planeras till efter valet Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen Jämställdhetsstrategen

11 Sammanträdesprotokoll 11 KS 92 KS Motion om schemalagd och pedagogisk skollunch Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009, 220 att återremittera motionen om schemalagda och pedagogiska skolluncher till barn- och utbildningsnämnden samt folkhälsonämnden. I återremissen uppdrogs nämnderna att se över de schemalagda och pedagogiska luncherna för att skapa en samsyn kring kostnaderna för införandet av dem. Barn- och utbildningsnämnden och folkhälsonämnden konstaterar i sina yttranden att barn- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde den 7 december 2009, 168, beslutade att avveckla pedagogiska måltider inom grundskolan från och med höstterminen För förskolan har anslaget minskat. Nämnderna avstyrker därmed motionen. s ledningskontor har inget övrigt att erinra. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 10 maj 2010 Folkhälsonämndens protokoll den 14 april 2010, 45 Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2010 Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 8 mars 2010, 35 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2010 Folkhälsonämndens protokoll den 3 mars 2010, 27 Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2010 Kommunfullmäktiges protokoll den 14 december 2009, 220 Yrkanden Ola Karlsson (M) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning godkänner följande propositionsordning. Avslag av motionen ställs mot bifall. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Ola Karlsson (M), Jan Stureborg (M), Ulla Averås (M), Stig Ryhed (FP) och Lars-Erik Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karlssons (M) yrkande.

12 Sammanträdesprotokoll 12 Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Folkhälsonämnden

13 Sammanträdesprotokoll 13 KS 93 KS Motion om att inte renovera nuvarande badhus Leif Fredriksson (SPI) föreslår i en motion från den 9 juni 2009 att det nuvarande badhuset inte skall renoveras. I motionen anför Fredriksson (SPI) att det finns privata intressenter som visat intresse för att bygga och driva badhus i Karlskoga. Vidare anför Fredriksson (SPI) att man använder de medel som avsatts för reparation till att bygga ett nytt badhus tillsammans med Degerfors kommun mitt på kommungränsen. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Båda nämnderna avstyrker motionen med motiveringen att kommunfullmäktige den 15 juni 2009, 110 beslutat att renovera Strandbadets teknikdelar till en uppskattad kostnad av 31,7 mkr. Skulle frågan om nybygge av någon anledning bli aktuell igen, kan ett samarbete med Degerfors vara tänkbart. s ledningskontor har inget övrigt att erinra. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 december 2009, 134 Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 7 oktober 2010, 86 Motion från Leif Fredriksson (SPI) om att inte renovera nuvarande badhus, inkommen den 9 juni 2009 s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och föreningsnämnden

14 Sammanträdesprotokoll 14 KS 94 KS Motion om badanläggning utomhus Börje Engholm (MP) föreslår i en motion från den 10 september 2009 att en lämplig plats samt en kalkyl för en badanläggning med 25- och/eller 50- metersbanor samt 10-meters hopptorn snarast tas fram. Vidare föreslår Engholm (MP) att en sådan anläggning skall kunna invigas innan Strandbadet stängs för reparation. Kultur- och föreningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Kultur- och föreningsnämnden anför att det efter samråd med Bofors simhoppsklubb och Karlskoga simförening inte finns någon lämplig plats i Möckeln att placera hopptorn i. Motionen avstyrks. Samhällsbyggnadsnämnden anför att förberedelserna för renoveringen av badhuset visat på möjligheten att hålla delar av badhuset öppet under renoveringsarbetet. I kombination med det ekonomiska läget avstyrker nämnden motionen. s ledningskontor har inget övrigt att erinra. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 9 december 2009, 135 Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 8 december 2009, 126 Motion från Börje Engholm (MP) om en badanläggning utomhus, inkommen den 13 juni 2009 s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Beslutet expedieras till: Kultur- och föreningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

15 Sammanträdesprotokoll 15 KS 95 KS Motion om farthinder Börje Engholm (MP) föreslår i en motion från den 7 maj 2009 att Karlskoga kommun skall förändra eller ta bort farthinder av nuvarande typ på de sträckor där bussar, utryckningsfordon och annan trafik ofta passerar, samt också i övrigt göra en översyn av behovet av farthinder av nuvarande typ. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Nämnden tillstyrker motionen i de delar som innebär att: 1. gatu- parkavdelningen skall se över utformningen och behovet av befintliga farthinder vid planering av förändring av trafikmiljön 2. gatu- parkavdelningen skall ta fram principskisser för två olika typer av farthinder som kan användas vid behov. s ledningskontor bedömer att samhällsbyggnadsnämndens förslag ligger i linje med förslaget i motionen. Det som skiljer dem åt är när i tiden dessa skall åtgärdas. Motionen skall därmed anses vara besvarad. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 april 2010 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 7 oktober 2009, 104 Motion från Börje Engholm (MP) om farthinder, inkommen den 7 maj 2009 s förslag 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att: - se över utformningen och behovet av befintliga farthinder vid planering av förändring av trafikmiljön - ta fram principskisser för två olika typer av farthinder som kan användas vid behov. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden

16 Sammanträdesprotokoll 16 KS 96 KS Ansökan från Karlskoga Energi & Miljö AB om kommunal borgen alternativt lån Karlskoga Energi och Miljö AB har inkommit med en ansökan om kommunal borgen alternativt lån om 100 miljoner kronor. Innan Karlskoga kommun blev ensam ägare till bolaget har bolaget sökt och erhållit sin finansiering utan borgen från ägarna. Finanskrisen har medfört att priset (ränta jämte marginal) på finansiering ökat för Karlskoga Energi & Miljö AB för lån utan kommunal borgen. s ledningskontor konstaterar att lån med kommunal proprieborgen (borgen såsom för egen skuld) sänker kommunkoncernens räntekostnad och föreslår därför att bolaget beviljas borgen för lån om 100 miljoner kronor. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 5 maj 2010 Ansökan om kommunal borgen från Karlskoga Energi & Miljö AB den 13 april 2010 s förslag Kommunfullmäktige beviljar Karlskoga Energi & Miljö AB s ansökan om kommunal borgen för lån om 100 miljoner kronor. Beslutet expedieras till: Karlskoga Energi & Miljö AB Ekonomiavdelningen

17 Sammanträdesprotokoll 17 KS 97 KS Förlängning av räntefritt lån till bolaget Stranden i Karlskoga AB Skrivelse har inkommit från Stranden i Karlskoga AB avseende anhållan om förlängning av räntefritt lån för fortsatt utveckling av Grönfeltsudden. Kommunens ägarandel i Stranden i Karlskoga AB uppgår till 33 procent. Sedan 2004 har byggnaderna rustats upp och anpassats från vandrarhem till restaurang, handelshus för försäljning av konsthantverk och presentartiklar samt lokaler för visning av konst med mera. Detta har kunnat ske eftersom som kommunen beviljade ett räntefritt lån under perioden till Ärendet blev dock överklagat varför det i lånereversen står att befintligt lån löper till och med Reversen är undertecknad den 30 augusti Efter de första fem åren kvarstår behovet av ränte- och amorteringsfrihet på det av kommunen utlämnade lånet om en miljon på en period av ytterligare fem år. Det skulle innebära att lånet löper ränte- och amorteringsfritt fram till Därefter utgår ränta på lånet tills lånet amorterats av. Förhandling om amorterings- och räntevillkor för perioden efter bör ha slutförts senast den 30 juni Sedan uppgörelsen har kommunen inga övriga driftskostnader för verksamheten. Av den inkomna skrivelsen framgår att de båda andra delägarna i bolaget under ny femårsperiod skall göra insatser i bolaget till motsvarande värde. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 5 maj 2010 s protokoll den 26 april 2010, 60 Skrivelse från Stranden AB i Karlskoga, inkommen den 17 mars 2010 Yrkanden Ola Karlsson (M) yrkar att beslutet kompletteras med följande tillägg: s ledningskontor uppdras att utarbeta rutiner och checklistor för att säkerställa att årsredovisningar, revisionsberättelser med mera upprättas i tid. s förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar förlänga det ränte- och amorteringsfria lånet om en miljon kronor till Stranden i Karlskoga AB fram till , under förutsättning att övriga delägare gör arbetsprestationer under perioden motsvarande kommunens räntekostnad.

18 Sammanträdesprotokoll Förhandling av ränte- och amorteringsvillkor för perioden efter skall vara slutförd mellan kommunstyrelsen, genom delegation till ekonomiavdelningen, och Stranden i Karlskoga AB senast den 30 juni Finansiering under perioden till sker inom ramen för kommunens budgeterade finansnetto. 4. s ledningskontor uppdras att utarbeta rutiner och checklistor för att säkerställa att årsredovisningar, revisionsberättelser med mera upprättas i tid. Beslutet expedieras till: Stranden i Karlskoga AB Ekonomiavdelningen

19 Sammanträdesprotokoll 19 KS 98 KS Organisation, avtal och reglemente för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner Kommunfullmäktige i Karlskoga respektive Degerfors antog i september 2009 en avsiktsförklaring avseende fördjupad utbildningssamverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner. Respektive kommunstyrelse/ kommunstyrelseförvaltning gavs i uppdrag att utarbeta förslag till samverkansform. Som styrgrupp för arbetet utsågs kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun. Ett beslutsunderlag har arbetats fram som innehåller förslag till avtal mellan kommunerna och förslag till reglemente för en ny, gemensam nämnd. Den nya nämnden, Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors, föreslås från och med den 1 januari 2011 ta över ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundskole-, gymnasie- och särvuxnivå, svenska för invandrare, uppdragsutbildning/lärcentrum, distansstudier i samarbete med universitetet samt uppföljningsansvar för ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år. Den nya nämnden ska ansvara för alla delar som ingår i ansvaret för verksamheten, till exempel interkommunala ersättningar och skolskjutsar. Karlskoga kommun föreslås bli värdkommun för den nya gemenensamma nämnden. Karlskoga kommun blir därmed arbetsgivare för personalen. Genom avtal och reglemente regleras båda kommunernas ansvar och delaktighet. I beslutsunderlaget presenteras också en framtidsbild för den nya verksamheten. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 april 2010 Kommunfullmäktiges protokoll den 28 september s protokoll den 13 oktober Beslutsunderlag den 16 april 2010 Förslag till avtal Förslag till reglemente Yrkanden Niina Laitila (S) yrkar bifall till förslaget med en ändring av nämndens sammansättning som föreslås lyda: Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, varav 7 ledamöter och 7 ersättare skall utses av Karlskoga kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare utses av Degerfors kommun. Ordförande ska utses av Karlskoga kommun och förste vice ordförande ska utses av Degerfors kommun.

20 Sammanträdesprotokoll 20 Ändringen gäller 2 i förslag till avtal och 8 i förslag till reglemente. s förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att en gemensam nämnd för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommun bildas den 1 januari Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Karlskoga och Degerfors kommun gällande utbildningssamverkan, med följande ändring av 2: Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, varav 7 ledamöter och sju ersättare skall utses av Karlskoga kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare utses av Degerfors kommun. Ordförande ska utses av Karlskoga kommun och förste vice ordförande ska utses av Degerfors kommun. 3. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för Gymnasienämnden, med följande ändring av 8: Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, varav 7 ledamöter och sju ersättare skall utses av Karlskoga kommun samt 4 ledamöter och 4 ersättare utses av Degerfors kommun. Ordförande ska utses av Karlskoga kommun och förste vice ordförande ska utses av Degerfors kommun. 4. Barn- och utbildningsnämndens reglemente revideras utifrån beslutet. 5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra organisationsförändringen. 6. Kommunfullmäktige uttalar att barn- och utbildningsnämnden ska samråda med styrgruppen för genomförandearbetet i frågor som berör den framtida inriktningen av verksamheten och som inte kan avvakta den nya nämnden. s beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller punkt 1-5 utser kommunstyrelsen arbetsutskottet till styrgrupp för genomförandearbetet fram till den 1 januari Beslutet expedieras till: Degerfors kommun s ledningskontor Barn- och utbildningsnämnden

21 Sammanträdesprotokoll 21 KS 99 KS Finansiering av särskilda kostnader i samband med ny organisation för frivilliga skolformer Med anledning av att Karlskoga och Degerfors kommuner från den 1 januari 2011 föreslås bilda en gemensam organisation för frivilliga skolformer finns uppstartskostnader redan 2010 som kan fortsätta in i år Uppstartskostnader som kommer att uppstå under hösten 2010 och en bit in i 2011 består sammanfattningsvis av - IT-förberedelser och åtgärder - Process för gemensam målbild, programutformning, verksamhetsinnehåll - Underlag för kommunikation och marknadsföring kring den nya skolan - Aktiviteter och processer i arbetslag med mera Uppstartskostnaderna ska tillföras Karlskoga kommuns driftbudget 2010 och finansieras av båda kommunerna. Fördelningsnyckeln enligt avtalet används. Fördelningsnyckeln per den 1 januari 2010 innebär att Karlskoga kommun ska finansiera 71.8% och Degerfors kommun 28.2 % av den totala kostnaden. Dessutom så ska Karlskoga kommun i egenskap av värdkommun vara den som formellt äger verksamhetsinventarier för de gemensamma verksamheterna. Därför måste medel tillskjutas i investeringsbudgeten för övertagande av inventarier från Degerfors kommun till bokfört värde. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 18 maj 2010 s förslag 1. Kommunfullmäktige tillför kommunstyrelsen tkr brutto i driftbudget 2010 för uppstartskostnader i utbildningssamverkan som finansieras enligt fördelningsnyckeln till 71.8 % av Karlskoga kommun och 28.2 % av Degerfors kommun. Nettotillskottet i budget 2010 blir därmed 718 tkr. Finansiering för Karlskoga kommun sker genom ianspråktagande av frigjorda medel genom sänkta personalomkostnader Eventuellt kvarvarande medel 2010, för ändamålet, beslutas överföras till driftbudget Kommunfullmäktige tillför 885 tkr till 2010 års investeringsbudget för övertagande av inventarier från Degerfors kommun till bokfört värde. Finansiering sker ur rörelsekapitalet. Beslutet expedieras till: Degerfors kommun Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen

22 Sammanträdesprotokoll 22 KS 100 KS Förutsättningar och direktiv avseende 2011 års mål och budget samt långtidsplan har vid två seminarier under mars och april diskuterat och gett förslag till fullmäktigemål med styrmått, finansiella mål, nämndernas driftramar samt investeringsbudget. Nämnderna har, mellan de två tillfällena, haft möjlighet att komma med synpunkter på mål och styrmått samt redogöra för konsekvenserna för verksamheterna utifrån preliminära förslag till driftramar och investeringsbudget. Förslaget inför kommunstyrelsens sammanträde är att: 1. föreslår kommunfullmäktige att fastslå fullmäktigemål och styrmått för perioden enligt bilaga föreslår kommunfullmäktige att styrmått 1.3 stryks. 3. föreslår kommunfullmäktige att avvakta med att definiera målnivåerna för styrmåtten 4.1 och föreslår kommunfullmäktige att fastslå fullmäktigemål 8 med styrmått enligt ledningskontorets förslag. 5. föreslår kommunfullmäktige att uppmana barnoch utbildningsnämnden att ta fram lämpligt styrmått som speglar resultatet av sfi-undervisningen på nämndnivå. 6. föreslår kommunfullmäktige att uppmana barnoch utbildningsnämnden att formulera nämndmål, alternativt styrmått, som behandlar väntetiderna till förskolan. 7. föreslår kommunfullmäktige att genomföra SCBs medborgarundersökning vartannat år från och med år föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet 2011 om ett resultat på 11,9 mnkr under förutsättning att resultatet 2010 uppgår som lägst till 39,6 mnkr, 15 mnkr högre än budget. Därmed uppfyller kommunen resultatmålet om 2 % av skatt och bidrag under perioden föreslår kommunfullmäktige att fastslå förändringar av ekonomiska ramar för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 2.

23 Sammanträdesprotokoll föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet om investeringsnivå för 2011 till 151,7 mnkr vilket är 101,7 mnkr högre än huvudregelns investeringsnivå att ligga i nivå med storleken på avskrivningarna. 11. föreslår kommunfullmäktige att uppmana samtliga nämnder att fortsätta med effektiviseringar av verksamheterna inför åren 2012 och föreslår kommunfullmäktige att fastslå investeringsramen för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 3 samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda olika finansieringsalternativ för kommande fastighetsinvesteringar. Beslutsunderlag s ledningskontors tjänsteskrivelse den 7 maj 2010 Yrkanden Niina Laitila (S) yrkar: - bifall till kommunstyrelsens ledningskontors förslag punkt 1-8 samt på en ändring av punkt 9 (bilaga 2) där kommentaren under tabellen ska ändras till: I kostnadsminskningen SN och BUN ska en del av minskningen ske i samarbete med FHN. - på en ny punkt (13) enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att godkänna en inledande planering av en konstgräsplan. Inför slutligt beslut skall kompletterande underlag i form av ekonomiska förutsättningar och kostnadskalkyl redovisas. - på ny punkt (14) enligt följande: s ledningskontor uppdras att utarbeta ett förslag till styrmått gällande kvinnomisshandel. Ola Karlsson (M) yrkar: - bifall till kommunstyrelsens ledningskontors förslag punkt 1-7 samt 11 - på en ändring av punkten 8 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet 2011 om ett resultat på 21,9 miljoner kronor. - på en ändring av punkten 9 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå en ändring av ekonomiska ramar för nämnder/styrelser i enlighet med bilaga A - på en ändring av punkten 10 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå det finansiella målet om investeringsnivå för 2011 till 140,7 miljoner kronor vilket är 90,7 mnkr högre än huvudregelns investeringsnivå att ligga i nivå med avskrivningarna. - på en ändring av punkten 12 enligt följande: föreslår kommunfullmäktige att fastslå investeringsramen för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga B samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda olika finansieringsalternativ för kommande fastighetsinvesteringar. - avslag av Niina Laitilas (S) förslag för punkterna

24 Sammanträdesprotokoll 24 Sammanträdet ajourneras mellan klockan Propositionsordning Ordförande finner att samstämmighet råder kring kommunstyrelsens ledningskontors förslag av punkter 1 7 samt 11 och att kommunstyrelsen därmed föreslår att bifalla dessa. godkänner följande propositionsordning. Punkt 8. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 9. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 10. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 12. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Bifall till Ola Karlssons (M) yrkande ställs mot avslag av detsamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår att bifalla Laitilas (S) yrkande. Punkt 13. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag i enlighet med Ola Karlssons (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår bifalla Niina Laitilas (S) yrkande. Punkt 14. Bifall till Niina Laitilas (S) yrkande ställs mot avslag i enlighet med Ola Karlssons (M) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen förseslår bifalla Niina Laitilas (S) yrkande. s förslag 1. Kommunfullmäktige fastslår fullmäktigemål och styrmått för perioden enligt bilaga 1 till denna paragraf. 2. Kommunfullmäktige stryker styrmått Kommunfullmäktige avvaktar med att definiera målnivåerna för styrmåtten 4.1 och 4.2.

25 Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige fastslår fullmäktigemål 8 med styrmått enligt ledningskontorets förslag. 5. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att ta fram lämpligt styrmått som speglar resultatet av sfi-undervisningen på nämndnivå. 6. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att formulera nämndmål, alternativt styrmått, som behandlar väntetiderna till förskolan. 7. Kommunfullmäktige beslutar genomföra SCBs medborgarundersökning vartannat år från och med år Kommunfullmäktige fastslår det finansiella målet 2011 om ett resultat på 11,9 mnkr under förutsättning att resultatet 2010 uppgår som lägst till 39,6 mnkr, 15 mnkr högre än budget. Därmed uppfyller kommunen resultatmålet om 2 % av skatt och bidrag under perioden Kommunfullmäktige fastslår förändringar av ekonomiska ramar för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 2 till denna paragraf, med ändring av kommentaren under tabellen som ska lyda: I kostnadsminskningen SN och BUN ska en del av minskningen ske i samarbete med FHN. 10. Kommunfullmäktige fastslår det finansiella målet om investeringsnivå för 2011 till 151,7 mnkr vilket är 101,7 mnkr högre än huvudregelns investeringsnivå att ligga i nivå med storleken på avskrivningarna. 11. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder att fortsätta med effektiviseringar av verksamheterna inför åren 2012 och Kommunfullmäktige fastslår investeringsramen för nämnder/styrelse i enlighet med bilaga 3 till denna paragraf samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda olika finansieringsalternativ för kommande fastighetsinvesteringar. 13. Kommunfullmäktige godkänner en inledande planering av en konstgräsplan. Inför slutligt beslut skall kompletterande underlag i form av ekonomiska förutsättningar och kostnadskalkyl redovisas. 14. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att utarbeta ett förslag till styrmått gällande kvinnomisshandel.

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer