Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur- och fritidschef Annica Skog Kjell Johansson Ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl ULN 007 Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Sammanfattning Bakgrund Den inkom hyresvärden Ole & Christoffer Kelleby med en uppsägning av hyresavtalet för bibliotekslokalen i Lilla Edet, med avsikt att ändra hyresvillkoren. För förlängning av hyresförhållandet begär hyresgästen de villkor som framgår av bifogat förslag till hyresavtal, Dnr 2014-KS0432-1, se bilaga A. Med anledning av detta har sedan dess frågan om lokal för bibliotekets verksamhet diskuterats inom olika forum. Vid Kultur och fritidsnämndens möte beslutades att genomföra en förstudie rörande möjligheten att inrymma biblioteket i kommunhuset, i anslutning till medborgarservice. Förstudie För uppdraget anlitades arkitekt Anna Törnquist. Då det redan i ett tidigt skede i förstudien visade sig att en infasning av biblioteket i anslutning till medborgarservice skulle innebära att flera verksamheter skulle beröras rent ytmässigt, beställde kommunledningen en övergripande lokalutredning för hela kommunhuset av Törnquist. Denna utredning kom att visa stora behov av förändring och ombygnation av kommunhuset vilket kommunledningen bedömde inte var aktuellt i dagsläget. Folkets Hus Med anledning av att Folkets Hus har sagt upp restauratören har Folket hus ledning erbjudit lokalerna till Kultur och fritid för att nyttja som bibliotek. Folkets Hus ser mycket positivt på ett samarbete med Kultur och fritid både vad gäller den nuvarande musikskolans verksamhet och en eventuellt kommande biblioteksverksamhet. Folkets Hus har meddelat att restaurangen stänger redan 30 juni. De lokaler som Folkets Hus erbjuder för biblioteksverksamhet framgår av bilaga B. Dessa lokaler är mindre till ytan än nuvarande bibliotekslokaler. Vad gäller lokalkostnader skulle en flytt till Folket Hus föreslagna lokaler innebära en kraftig minskning av årskostnaden. Se tabell nedan. Dock kommer ett behov av ombyggnation

3 sid- 2 - och inköp av inventarier etc. att uppstå för att anpassa lokalerna till en samtida biblioteksverksamhet. Bedömningen är att denna ombyggnation och inventarieköp bör hamna som högst på en miljon kronor. Beroende på avskrivningstid och räntenivåer bedöms kostnaden för detta att uppgå till kr per år de första tio åren, därefter ca kr/år. Detta måste läggas uppepå hyreskostnaden för Folkets Hus lokaler. Fortfarande innebär dock en flytt en kraftigt sänkt årskostnad för bibliotekslokal jämfört med den nya hyra som hyresvärden för nuvarande lokal begär från och med 1 september Delar av mellanskillnaden skulle vid byte av lokal kunna användas till utveckling av biblioteklsverksamheten som t ex en satsning mot barn och unga, pedagogisk verksamhet och digital utveckling. Folkets Hus Totalt Yta (m2) Pris/m2 Nyttjande pris Besöksyta % Besöksyta % Personalutrymme % Yta för magasin % Total hyreskostnad Kostnad el, städ mm Total kostnad Nuvarande bibliotekslokal (ny hyra) Totalt Yta (m2) Pris/m2 Nyttjande pris Besöksyta % Yta för magasin % Övrig yta % Personalutrymme % Tidningsyta % Total hyreskostnad Kostnad el, kyla, städ Total kostnad Med reservation för smärre förändringar av totalhyra för lokaler i Folkets Hus då dialog fortfarande pågår kring exakta ytor, nyttjanderätt m.m. samt att ytorna för nuvarande bibliotekslokal är uppskattade då underlag saknas från hyresvärden. Lilla Edets bibliotek idag Det finns idag stora utvecklingsbehov av biblioteksverksamheten i Lilla Edet. Årsstatistik visar en minskning av såväl utlån som antal besök. Vid en granskning av statistik från Svensk biblioteksförening, SCB m.m. framkommer att Lilla Edets bibliotek ligger i bottenskiktet såväl regionalt som nationellt i ett flertal kategorier, se bilaga C. Sammantaget visar statistiken på oerhörda utvecklingsbehov för Lilla Edets bibliotek. sid 2/7

4 sid- 3 - Förändringar inom de Svenska biblioteken Biblioteken i Sverige genomgår idag stora förändringar. Detta på grund av flera faktorer. En faktor är det minskade nyttjandet av de biblioteken. - Folkbibliotek fortsätter att försvinna i Sverige, som fortfarande saknar en nationell biblioteksstrategi, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening och uppmanar kultur- och demokratiministern att arbeta ännu hårdare för ett starkare biblioteks-sverige. Nu senast är två bibliotek hotade i Ludvika kommun. Enligt Svensk biblioteksförening har 780 biblioteksfilialer försvunnit sedan Bara under de senaste tio åren har 213 lagts ner. En annan faktor som driver en mer positiv förändring inom biblioteksvärlden är det paradigmskifte som pågår från de fysiska biblioteksbesöken mot de digitala biblioteksbesöken. Många kommuner väljer även att integrera biblioteken med annan kulturverksamhet för att skapa spännande mötesplatser och kreativa kulturarenor. En annan trend är att skapa så kallade kunskapscentrum där bibliotek och utbildningsväsende kommer närmare varandra. Nya bibliotekslagen och bibliotekets framtida roll 2014 började den nya bibliotekslagen att gälla. Den nya bibliotekslagen förändrar arbetet på biblioteken. Lagen är mer pedagogisk och tydligare utgår från användarna. Den baseras på demokratibegreppet och är kopplad såväl till de kulturpolitiska målen som till UNESCOs folkbiblioteksmanifest. Kultur- demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering och lyfter fram bibliotekens roll. - Nä r jag pratar om kulturarv som ett prioriterat område landar det också i biblioteket som arena för det som sker i nutid och framtid. Mycket av det arbete som sker med att digitalisera och tillgängliggöra sker också inom bibliotekssektorn, säger hon. Nya bibliotekslagen om folkbibliotek Det som framför allt berör folkbiblioteken i den nya bibliotekslagen är följande: sid 3/7

5 sid- 4-6 Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 8 Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar / Bibliotek i Väst mer för fler I och med samarbetet med Bibliotek i Väst har Lilla Edets kommuns innvånare tillgång till ett oerhört mycket större mediabestånd än tidigare. Dock är det mediabeståndet som tillkommit genom samarbetet inte möjligt att direktlåna, utan dessa lån medför viss väntetid för låntagaren. Det för låntagaren tillgängliga bokbeståndet i Lilla Edet har genom detta samarbete ökat från ca titlar till ca titlar. Samarbetet inom Bibliotek i Väst skapar därmed ett utrymme för ett minskat fysiskt mediabestånd för repektive kommuns bibliotek. Kultur i Väst samtal med bibliotekskonsulent I samtal med Kultur i Väst kring förslaget att flytta över biblioteksverksamheten i Lilla Edet till Folkets Hus lokaler framförde bibliotekskonsulenten möjligheterna att kostnadsfritt bistå med konsultation. Konsulenten såg positivt på möjligheten att integrera biblioteksverksamheten med annan kulturverksamhet i kommunen. Göteborgs stadsbibliotek 300 m2 samtal med enhetschef I samtal med enhetschef på biblioteksfilialen 300 m2 framkom att enhetschefen inte såg några bekymmer med den minskade kundytan. Enhetschefen menade att det handlar om att tänka nytt och arbeta annorlunda. Många besökare är helt nya som biblioteksanvändare 300 m2 är det bibliotek som skriver ut flest nya bibliotekskort, dubbelt så många som på något stadsbibliotek. sid 4/7

6 sid- 5 - Enhetschefen föreslog ett studiebesök på det nyöppnade biblioteket i Lundby, Glasiären, där en liknande förändring skett som en flytt till Folkets Hus lokaler skulle innebära för Lilla Edets bibliotek. Glasiären är ett samverkanshus i Kvillebäcken/Lundby. Dialog med personalen i Lilla Edets bibliotek Vid samtal med delar av personalen för Lilla Edets bibliotek framför personalen en oro för en flytt till Folkets Hus. Det personalen framhåller som mest oroväckande är den minskade besöksytan men man känner även en oro för den tighta tidsplanen. Dock framhåller personalen att man ser tydliga mervärden med en integration med musikskolan och den övriga verksamheten som i dag ryms inom Folkets Hus. Konsekvensanalys Om man ser till de två alternativ som nu står till buds så skiljer de sig åt på ett antal punkter, medan de på många sätt är väldigt lika. Fördelar med nuvarande lokal: Stora, rymliga lokaler med god tillgänglighet Biblioteket finns på plats idag Känd plats för kommuninvånarna Personalen trivs i lokalen Nackdelar med nuvarande lokal: Bullrig miljö i delar av lokalen pga. trafik precis utanför Stora ytor i lokalen som inte nyttjas effektiv För få sitt-ytor och studieplatser Lite möjlighet till annan kulturverksamhet Lokalen upplevs omodern Bekymmer med temperaturen (framförallt ofta väldigt kallt på vintern) Relativt hög totalthyra pga. Samma kvadratmeteryta oberoende av ytan beskaffenhet Fördelar med alternativ lokal (Folkets Hus): Ljusa, moderna lokaler med god tillgänglighet Stora möjligheter för synergieffekter med Musikskolans och Folkets Hus verksamhet för att nå positiva ekonomiska effekter och höjd kvalitet och servicenivå Möjligheter att skapa en kulturarena Kommunens fastighetsbolag blir hyresvärd Kostnadseffektivt vilket skapar utrymme för utveckling av verksamheten Nackdelar med alternativ lokal (Folkets Hus): Mindre yta att disponera, vilket framförallt innebär mindre mängd böcker och AVmedia som kan direkt-utlånas Av 13 GR-kommuner är det dock endast tre kommuner som idag har fler böcker och AV-media per invånare än Lilla Edet (Lilla Edet har idag en väldigt stor mängd böcker och AV-media per invånare) se bilaga C Snabbt beslut krävs sid 5/7

7 sid- 6 - Flytt till mindre yta krav på utveckling En flytt av biblioteksenheten i Lilla Edet från nuvarande lokaler till Folkets Hus lokaler skulle idag innebära en minskning av besöksyta. Min bedömning är att detta är fullt möjligt och skapar en situation där en utveckling av verksamheten blir ett måste. På en liten yta krävs nytänkande och ett kreativt arbetssätt. Detta bedömmer jag som positivt då vi vet att vårt bibliotek är i stort behov av utveckling se statistik i Bilaga C. Möjligheter till expansion Om/när Lilla Edets bibliotek skulle få behov av expansion framöver är min bedömning att expansion kommer att kunna ske både i Folkets Hus lokaler (efter ombyggnation av kök etc.) och i Lödöse Hus (då nuvarande avtal med Västarvet endast löper till december 2016). En expansion av biblioteket i Lödöse skulle då kunna ses som ett led i att anpassa verksamheten till den förväntade tillväxten, främst i Lödöse. Beslutsunderlag Se ovan. Finansiering Inom Kultur och Fritidsnämndens budgetram. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Bildningsförvaltningen i uppdrag att: A. Skapa en samtida demokratisk mötesplats som präglas av öppenhet och tillgänglighet, där man tar till vara synergieffekter för att skapa en modern kulturarena och ett pedagogiskt kunskapscentrum med fokus på prioriterade grupper. Verksamheten bör ha ett tydligt framtidsfokus där man samtidigt levandegör vårt kulturarv och en satsning bör ske på den digitala utvecklingen. B. Teckna hyresavtal med Folkets Hus rörande aktuella ytor på våning 1 (se bilaga B) från och med 1 juli C. Ge arkitekt Anna Törnquist i uppgift att i samråd med förvaltningen utforma den fysiska miljön i lokalerna. Uppgiften ryms inom det uppdrag som nämnden under våren upphandlade och tecknade med Törnquist. Detta innebär att kostnaden för Törnquists uppgift med att utforma lokalerna inte medför några ytterligare kostnader utöver tidigare avsatta medel. D. Teckna avtal med Kultur i Väst (en av Västra götalandsregionens två förvaltningar med uppgift att främja kultur och genomföra regional kulturpolitik på uppdrag av regionens kulturnämnd) rörande kostnadsfri konsultation för planering av det nya biblioteket. sid 6/7

8 sid- 7 - E. Påbörja fysisk flytt av biblioteket 1 juni, med målet att ha flyttat över samtliga inventarier senast 15 augusti. Perioden 1 juli till 31 oktober kommer biblioteket i Lilla Edet att hålla stängt. Under denna period och fram till dess att det nya biblioteket öppnar i Folkets Hus kommer filialbiblioteket i Lödöse att ha utökade öppettider. F. Öppna den nya biblioteksenheten i Folkets Hus 1 november Handläggare Annica Skog, Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till sid 7/7

9 + + ~ u,~. ~f= LILLA DETS KOMMUN kommunledningsförvattningen Datum Dnr Dpl ~ ~ ~ -- ~ OLE & CHRISTOPHER KELLEBY Bekräftelse ofin mottagande av uppsägning av hyresavtal Härmed bekräftas att Ole & Christoffer Kelleby idag har inlämnat en uppsägning av hyresavtal avseende Smedjebacken 15 i Lilla Edet. ~,r ~~ /+ ~ eter Ji~r~fors Ekonomichef Adress Telefon Telefat e-post sid 1/1 Peter Jimmefors Ekonomiavdelnincen Järnvägsgatan ~ 9~ LILLA EDET ~

10 -: ~5`f1liTSACsAt~A LOKAL UPPSÄGNING OCH MEDDELANDE ENLIGT ia KAP 58 JORDABALKEN.AVSERI FÖRSTA HAND ÄNDRADE HYRESVILLKOR. sid i (z) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personur/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Uppsägning till hyresgästen Meddelande Härmed uppsägs det mellan oss gällande hyresavtalet avseende er lokalifastigheten Smedjebacken 15 ~ Lilla Edets kommun till upphörande den Alt. i Förförlängning av hyresförhållandet begärsdevillkorsomframgår av bifogatförslagtill hyresavtal. AIt.2 För förlängning av hyresförhållandet begärsföljande ändrade hyresvillkor: övrigt ska hyresavtalet löpa på oförändradevillkor. Om förlängning av hyresförhållandet inte kan kommatill stånd och ni inte går med på attflytta utan attfå ersättning enligt iz kap jordabalken, har ni att inomtvå månaderfrån denna uppsägning hänskjutatvisten till hyresnämnden för medling. Om ni har någrafrågorsom rör denna uppsägning bör ni ta kontakt med undertecknad påföljande telefonnummer Underskrift Ort datum: Skepplanda Hyresvärdens namn: Ole Kelleby Namnteckning I'irmat~c!<nare/ombud): ~ Firmatecknare a s ~ ~Ombudenligtfullmakt Namnförtydligande: ~.. Erkännande Jag har denna dag tagit emot en med denna li lydande handling tillsammans med ett förslag till ett nytt hyresavtal Ort/datum: Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Ombud enligtfullmakt Namnförtydligande: Upplysning Denna blankett används när hyresvärden i första hand erbjuder en förlängning av hyresförhållandet på nya villkor. Hyresvärden måste i uppsägningen ange devillkor som han kräverför en förlängning av avtalet. Det görs enklast och säkrast genom att tillämpa alt. s under rubriken "Meddelande".Vilket alternativ som hyresvärden väljer markeras med kryss i alduell ruta. Om alt. z tillämpas och något nytt hyreskontrakt således inte bifogas bör orden "tillsammans med förslag till nytt hyresavtal" under rubriken "Erkännande"strykas. Om hyresvärden önskar att hyresförhållandet inte ska förlängas används Fastighetsägarna Sverigesformulär nr zo. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr ig (reviderat ig88 och aoii). Eftertryck förbjuds.

11 ..~.- LOKAL sid ~ ~~> ~;. A51'iCH~`SÄC~LedA UPPSÄGNING OCH MEDDELANDE ENLIGT i~ KAP 58 JORDABALKEN. AVSER I FÖRSTA HAND ÄNDRADE HYRESVILLKOR. Avser Hyresl<ontraktnr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personur/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Uppsägningtill hyresgästen Meddelande Härmed uppsägs det mellan oss gällande hyresavtalet avseende er lokalifastigheten Smedjebacken 15 ~ Lilla Edets kommun till upphörande den Alt, i Förförlängning av hyresförhållandet begärs devillkor somframgår av bifogat förslag till hyresavtal. Alt. z För förlängning av hyresförhållandet begärsföljande ändrade hyresvillkor: övrigt ska hyresavtal et löpa på oförändrade vi II kor. Om förlängning av hyresförhållandet inte kan komma till stånd och ni inte går med på att flytta utan attfå ersättning enligt ia I<ap jordabalken, harni att inom tvåmånaderfrå~ denna uppsägning hänskjutatvisten till hyresnämnden för medling. Om ni har någrafrågor som rör denna uppsägning bör ni ta kontakt med undertecknad på följande telefonnummer Underskrift Ort/datum: Skepplanda Hyresvärdens namn: Ole Kelleby Namnteckning (firm gckn rr/orri~ucj~,;, ~ Firmatecknare l ~ ~ Ombud enligtfullmakt Namnförtydligande: '~ Erkännande Jag har denna dag tagit emot en med denna. ikalydande handling tillsammans med ett förslag till ett nytt hyresavtal Ort/datum: Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Upplysning Denna blankett används när hyresvärden i första hand erbjuder en förlängning av hyresförhållandet på nyavillkor. Hyresvärden måste i uppsägningen ange devillkor som han kräver fören förlängning avavtalet. Det görs enklast och säkrast genom atttillämpa alt. i under rubriken "Meddelande".Vilket alternativ som hyresvärden väljer markeras med kryss i aktuell ruta. Om alt. z tillämpasoch något nytt hyreskontrakt således inte bifogas bör orden "tillsammans med förslag till nytt hyresavtal" under rubriken "Erkännande"strykas. Om hyresvärden önskar att hyresförhållandet inte ska förlängas används Fastighetsägarna Sveriges formulär nr Zo. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr ig (reviderat 1988 och zoil). Eftertryck förbjuds.

12 HYRESKONTRAKT ~~~~~~~~~~~~ FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna daq träffatföliandehyresavtal. Nr: Sida(q) KrVSS i ruta innebär att den därefter följande termen nällpr Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Aviseringsadress: Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning: "'."' Lilla Edet SmedjP` sken 15 Gata: Traj,. Lokalens nr: Göteborgsvägen Lokalens användning Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs utför att användas till Bibliotek Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specif~' ''-gym, Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Lokalen hyrs uti befintligt skick. En beskrivning avlokalens skickviddetta kontrakt _I<nande ~ rpgitt um vem som påtillträdesdagen i förekommandefallska haombesörjt och bekostat s ~tgärdan av brister, dels överenskomna ändringarframgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotok,. Areatyp Plan ~a Areatyp Plan camp Bibliotek ;70 Bibliotek 1 50 ~ i Omikontraktetangi. eaa.vlk~ ~nfaktiskareamedförawikelseninterättförhyresgästentillåterbetalningellersänkningavhyran respektive hyresvärden III högre ~a. ~Omfattningenavdenfr, ~lenframgåravbifogaderitning(ar). ~Tilifartförbilföri- ~Platsför ~Platsförskyltskåp/ ~Parkeringsplats(er) ~Garageplats(er) och urlastning skylt automat fär ~} bilfar) för bilar) Hyrestid Från och med den: Till och med den: Uppsägningstid/ Förlängningstid Hyra Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månaderföredenavtaladehyrestidensutgång, lannatfallärkontraktetförvarjegångförlängtmed ~ 3 år månader Kronor per år exklusive nedan marl<eradetillägg Indexklausul ~ Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Fastighetsskatt ~Fastighetsskattersättsienlighetmedbifogadfastighetsskatteklausul. ~Fastighetsskattingårihyran. 1 Tillhandahållandeavoch Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer betalning för el, ~ EI ~ va ~ Värme ~ Varmvatten ~ Kyla ~ Ventilation va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Betalning: EI H res åsten har e et H res åsten betalar i enli het med bifo ad In år i h ran. ~ Y g g ~ y g g g ~ g Y abonnemang. driftskostnadsklausul. va ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad 0 Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Värme ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Varmvatten ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Kyla ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Ventilation ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. driftskostnadsklausul. Fastighetsägarna SverigesformulärizB.z upprättat zoo8 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Revideret aoi2 och zos4. Eftertryckförbjuds.

13 ~A~~~~~~~~~~~~` Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Mätare Avfallshantering Trappstädning HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sidz(4) Kryss i ruta innebär att den därefter följande termen gäller Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av hyresvärden ~ hyresgästen Iden omfattning hyresvärden är skyldig att delstillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gällerföljande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrärfrån den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen. Hyresgästen förbi nder sig att med renhållningsentreprenörtecknaoch vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid dettakontraldstecknandetill kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrörfrån den verksamhet som hyresgz;.:; ; f,-:.lriver i lokalen ingår i hyran. Annan reglering enligt bilaga _. _... ~ingårihyra~ ~ombesörjsochbekostasavhyresgästen ~~ar;::,,; ~gleringe;jigtbilaga Snöröjning och ~ ingår i hyran ~ ombesörjsoch bekostas av hyresgästen I(~ annan s -:Tering enligt bilaga sandning _ JL_.. Oförutsedda Skulle efterl<ontraktetstecknandeoförutseddakostnads~kninga ::;ipko~:::::,:'?srfastighetenpågrundav kostnader a)införandeellerhöj~ingavsärskildförfastighete ::tgående ',. ::;gifteiierpålagasomriksdag,regering,kommunellermyndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller lika; e p ',:~tigheten s,.inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföratill följd av beslut av riksdag, regering,kom:nur, ska hyresgästen med verkan från inträd" ;~tnads~' ~ betan ~ ~åttninq till hyresvärden färden på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen förfastigh:: Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Lokalens andel skaansesvara gnaga: F.,c.~nt. Harar,:'.eleninteangettsutgörsdennaavhyresgästenshyra(exkleventuellmoms)i förhållandetill de i fastigheter:.!tidpunkts F<?r kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är uthyrd görs därvid eni±opskattm: ~vmarknau-i.granförlokalen. Med skatt enligta)ov::rvsesintei <dasochfastighetsskattidenmånersättningfördennabetalasienlighetmedöverenskommelse.med oförutsedda kostnader :.:-;+:assådane:rstnadersom vid kontraktetsingåendeintebeslutatsav deundera)och b)angivnainstanserna. Ersättningen betalasenliy -:-~ianst'- deregleromhyransbetalning. ~ Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. ~ Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresvärdens momsplikt Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig tillmomsföruthyrningavlokalen. Hyresgästenskautöverhyranerläggavidvarjetillfälle gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till momsför uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varjetillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbeloppjämte, enligt vid varjetidpunkt gällande reglerfön moms på hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andraersättningar. Om hyresvärden ti II följd av hyresgästens självständiga agerande såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelsetill eget bolag), eller överlåtelse blirjämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennesfärlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskottsenast sista vardagen förevarje PlusGiro nr: BankGiro nr: Ränta,tietalningspåminnelse Miljöpåverkan Byggvarvdeklarationer Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen kalendermånads början ~ kalenderkvartals början genom insättning på Vidfärsenadhyresbetalningskahyresgästenbetaladelsräntaenligträntelagen, delsersättningförskriftligbetalningspåminnelseenligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varjetidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifterför miljön. Hyresgästens ansvarför miljöpåverkan gäller även efter kontraktets u pphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i i~ kap. 6i jordabalken. För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. ~Parternaharträffatenöverenskommelseomattminskafastighetensochlokalensmiljöpåverkan,segrönbilaga. gnaga: Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annatfall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärdenigodtidförearbetetsutförandeföretebyggvarudeklarationer idenmånsådanafinnsutarbetade för deprodukter och material som skatillföras lokalen. Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstaterasfel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom Bentid myndigheten harföreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten harföresl<rivit, Hyresgästenansvararföratttiliträdetillsådaneutrymmensomhyresvärdenellernågonsomföreträderhyresvärdenellersompersonalfrån energibolag, va-bolag,telekombolageller motsvarande måste ha tillgång tillför skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästensverksamhet. Fastighetsägarna SverigesformulärizB.zupprättat zoo8 isamråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat aoiz och zoi4. Eftertryckförbjuds.

14 `~ HYRESKONTRAKT ~~~~~~~~~~` FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffatföljandehyresavtal. Nr: Sid3(4) Kryss i ruta innebär att den därefterföljandetexten gäller PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lovellertillståndvidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL)tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. Brandskydd OParternasskyldighetergentemotvarandraianledningavlagstiftningenomskyddmotolyckorreglerasibifogad brandskyddsklausul. Myndighetskrav ~ Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svaraför de åtgärder som myndighet, domstol ellerfärsäkringsbolag med stöd m.m, av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen skasamrådamed hyresvärden innan åtgärder vidtas. Inredning Lokalen uthyrs Z utan särskild för verksamheten avsedd inredning ~ medsärskildförverksamheten a~.s a inredning eni bilaga Underhåll ~ Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll Hyresgästen svarar d~ av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten tillhandahållen inredning _ enl bilaga ~Hyresgästenskautföraochbekostaerforderligtunderhåll Hyresgäst under`"' ~gldighet_,nifattardärutöver dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden särski It til Ihandahåller för verksamheten. enl bilaga Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. B~~aga: ~ Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet ~ gt ov~~r~ c no~~, <älig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgä- s hekostn Skötsel, drift och ändringsarbeten OminteannatöverenskommitsskahyresvärdE yre,,defal ~besörjaskötsel,driftochunderhållavallmännaochgemensamma utrymmen. Annanöverenskommelseavseen -',ännaoch. ensamma utrymmen ~ Hyresgästen får inte utan hyr ~~rdens sla i ~ godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations-eller ändringsart, son~direi< ör bärande byggnadsdelarellerförfastighetensfunktionviktigaanläggningareller installationer såsom F' aod~v~~ tion. Installationer såsom s, 'Izr'nuvu~ ~chanordningarförventilationfårinteavhyresgästenbyggasiniinredningsåatteffektenavsådana anordningarförsämras. sgäseen vid utförande av inredningsarbeten se till attfunktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordnings ~ J,gtbehålls. Ledningarför telefoni och datakommunikation Skyltar, markiser m.m. Försäkringar ~ Hyresvärden ~ Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningarförtelefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. Annan fördelning av ansvaretförtelefoni och datakommunikation, se bilaga. Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, underförutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning attvägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderligatillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antennerfårintesättasupp utan hyresvärdenstillstånd. Vedavflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattandefastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp påbyggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkringavseendedenfastighetinomvilkendenförhyrdalol<alenär belägen. Hyresgästen är skyldig attteckna och vidmakthållaföretagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad avtredje man. Yttre åverkan ~ Hyresvärden ~ Hyresgästen sl<a svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörandefönster, skyltfönster, skyltar samt entre- och andra dörrar eller portar som ledertill eller från lokalen. I samtligafallomfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Låsanordningar ~ Hyresvärden 0 Hyresgästen ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som I<rävsför hyresgästensföretagsförsäkring. Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokaleniavtalatskickellerannat arbete som särskiltangesidettakontraktmedtillhörandebilagor. Sedvanligt ~ Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller underhåll fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten iövrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överensam att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen ellerfastigheten iövrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Fastighetsägarna5verigesformuläraz8.zupprättatzooBisamrådmedSABO,SvenskHandelochVisita.Reviderat2oazothzoa4. Sign Sign Eftertryckförbjuds.

15 -~ ~~st~~~~~'s~~~t~t~~ Undertecknande parter har denna dag träffatföljandehyresavtal. Återställande vid avflyttning HYRESKONI"RAICT FÖR LOKAL Nr: Sid4(4) Kryss i ruta innebär att den därefter föliandeterten aäl~er Senast vid hyresförhållandetsupphörandeska hyresgästen, om inte annan överenskommelse harträffats, ha 6ortförtsinegendom och återställt lokalenigodtagbartskick. Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhå) landet gemensamt genomföra besi ktni ng av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden d ennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Bilaga Force majeure Säkerhet Hyresvärdenfritar sigfrån skyldighet att fullgöra sin del av Kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund avsådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och: ehellerkunnatförutse. Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet`".:-r`~rpliktelserenligt detta kontrakt genom ~ borgen ställd av ~ bankgaranti intill ett belopp o~--: ~ annan, ;;>:' yrhet i form av Personuppgiftslagen Särskilda bestämmelser Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunk+ ~Informationtillhyresgästombehandlingavpersonuppgiftc sky` `samty -,sebifogad personuppgiftsklausul.(gällerintenärhyresgästen~ enjurid. oer.,.,,!etta kontrakt förfz" -:, om hyresvärden före tillträdet så påfordran. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskiltmedgivandefårinskrivas, harupprättatsitvålikalydandeexemplar,avvill<aparternatagitvarsitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal u Aphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ortldatum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Namnförtydligande: ~ Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnteckning(firmatecknare/ombud): Namnförtydligande: ~ firmatecknare ~ Ombud enligt fullmakt Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtsfr.o.m. den Underskrift Frånträdande hyresgäst (namn): Tiliträdandehyresgäst(namn): Personur/orgnr Namnteckning (frånträdande hyresgäst): ~ Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnteckning (tillträdande hyresgäst): ~ Firmatecknare ~ Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): Hyresvärdens godkännande Hyresvärden godkänner överlåtelsen Ort/datum: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare ~ Ombud enligt fullmakt Hyresvärdens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): Fastighetsägarna Sverigesformulära26.zupprättat zoo8 isamråd med SABO, SvenskHandel och Visita. Reviderat zosz och aoiy. Eftertryck förbjuds.

16 INDEXKLAUSUL ~~15T1isl-iE~5~itsAIe~A FÖR LOKAL Bilaga nr: 1 sid i (z) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lilla Edets Kommun Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor ska 1 ~~ eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyntillföränd~ rnail<onsumentprisindex (totalindex med ig8o som basår)tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procenta ~i;, enligt nedanstående grunder. - För hyresavtal sam börjar löpa någon gång undertiden i/i- 30/6 anse'.n anpassad till indextaletför oktober månad året innan. - För hyresavtalet som börjar löpa någon gång underciden~/7-3i/~za~~,_,oash yra stället anpassad tillindextaletföroktobermånadunder +id. - Indextaletför den oktobermånad till vilken bash an enlig ~,_~n ~ssad utgör bastal såvidainteannatavtalatsenligtföljandegenoi rigivanr.e,~nnatcverenskommetbastal, nämligen indextalet för oktober månad` p` 5 i Skulle indextalet någon påföljande okfot.anan it i ~,,ndetill bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändratsiförhållandetillb; Ifort;ärc ~enskatilläggutgåiförhållandetillindexändringarna,varvid hyresförändringen beräknas på ba o ~ocentuel ;ändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra ska dockaldrig _ ~s lägre än ~. 'kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker~:~' Jfrvmd~ ai~uariefterdetattoktoberindexföranlettomräkning. Påsidanzintagnaanvisni~ gällpr' avtalet. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärd: Hyresgäst: Namnteckning(firmatecknare/ombud): ~Firmatecl<nare Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: ~ Ombud enligt fullmakt Hyresvärdens egnanoteringar om bastal: Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättatiggg i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderataoozoch zoii. Eftertryck förbjuds.

17 _-_~-~-- INDEXKLAUSUL s~aztz~ FÖRLOKAL FASTIGHETSe4Cr'i}ai~Å Bi a 9anr: 1 Anvisningar till Indexklausul för lokal bashyra Om hela ellervissandel av det i avtalet angivna hyresbeloppetska utgöra bashyra ären förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans i kr/mz och år samt vilka övri ga förpli ktelser som åvilar hyresgästen mm). P85t~l~t indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annatangesr r;mangivandeavår (se bestämmelserna på sidan s). Jämförelse mellan indextalen sker så snart åretsokto6erindexblirkänt.desenasteårenharol~toberindexblivi `::'~timittenavnovember. Beräkning av tillägget i) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. z) Om skilt vaden är positiv, divideras den framräknade ski Ilnaden med bastalet. 3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyrar:, Exempel Beräkning av hyrestillägg förår aooz Bashyranantasvaras00000kr/år och anpassad till konsum ntp:!; ~c okt-ueriggg, somära59,7(bastalet).oktoberindexföråraooiärz6g,i. i. Beräkna skillnaden mellan indextaletz6g,ioch ~.Skill~: :,,~ärposiclaochuppgårg,4. z. Dividera g,4 med z5g,7 och mukiplicera kvr ;.,,n avrundr~!;`med bashyran ioo 00o kr. Resultatet blir3 6ig,56 kr ochutgör hyrestilläggetför år zooz enligt klausulen. AlternativA: OmKPlföroktoberaooiistället...;,!.lehablivi~,-eänåretinnantex~6z.o(oktoberindexårz000vara6~.61. Skillnaden mellan antagna z6z,o och ' talet z59,; '-.-:-lefortfarande blivit positivoch uppgåtttill z,3. Kvoten mellan z,3 och bastalet ~5g,7, multiplicerad med bashyran sop 00o kr hade resultera': ~ ::, :t hyresti :: r,~g på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år zoos. ARernativ B: Om KPI fär oktober zooi i stäl~ :i:::'. ;!+_ ha blivit lägre än bastalet zsq.~ t ex zsq.s. Skillnaden mellan x59,5 och bastalet zs9,7 hade då varit negativ. Inget hyresöilägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

18 BRANDSKYDDSKLAUSUL sia ~ ~~~ FÖR LOKALHYRESAVTAL B~STI~-1~ Sd~CAT~~ Bila 9anr: 2 Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personur/orgnr: Ole &Christopher Kelieby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Klausul Om denna klausul skulle strida mot bestämmelse i huvudavtalet gäller i första hand denna klausul. Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av ='' fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar vidare för att lokalen vidhyresti~ isbo avsedd användning av lokalen följer av gällande regler. sl<t brandskydd som är hänförligttill uppfyller det krav på brandskydd som för Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad fär anordnande, installation och ur %gälls `~J:niska b~ ~~:~dskydd som efter hyrestidens början kan komma att krävas för denverksamhetförvilkenlokalenärupplåten.h;~re ~ ~attfortlöpandekontrollerafunktionenavallti lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen bekostnad vidta nödvändiga ser ie- o~ nderhållsåtgärder, oavsett vem som harförsett Iokalenmedenanordningellerutrustning.Hyresgästensservice-!erhälls~~,mfattardod<intesprinkleranordningarsom hyresvärden har installerat i lokalen. Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se till; äddninys ~cryrnningsvägar,sprinkleranordningarochandra brandslryddsanordningarvidvarjetidpunkthållsfriafr ilndrande =mål samt attgenomföringarsomgärsibrandcellförsesmedvaraktiga brandtätningar. Part är skyldig att ersätta all skada som ~ dljd a,~ r i utru~~,~ing eller anordning som parten har installerat eller som i annatfall har inträffat på grund av bristfälligt utf ~d a; parti 'gir som har uppkommittillföljd av att parten inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att vidta. Annan reglering av ansvaretför~ -islryddsät~ '~ränovanståendegällerendastomdettasärskiltöverenskommits. Systematiskt brandskvg bete m.n Partens är medvetna om sitt,ct etttillfredsställande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen och förbindersig att fortlöpandevidta,förutomde~_ Kaåtgärdersomregleratsidetföregående,ävendeorganisatoriskaåtgärdersombehövsförattminska risken för brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattandeåtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran syden andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöverför att kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter euligtlagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete. Redoaörelseför brandskyddet (kryss i ruta innebär att den därefter följandetexten gäller) Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogärelseför brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Hyresgästen respektive hyresvärden förbinder sig härmed att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästensverksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöverför att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. Denna klausul har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna hartagitvar sitt. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: ~ Ombud enligt fullmakt Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat ijuni ZooS och reviderat i december zoo5 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.Eftertryck förbjuds.

19

20

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation,

DAGON. Uh ur 10d$ A. KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6. Västerbotten 44. avseende kyla och ventilation, 31. Mars 29 1:29 Dagan AB Nr. 713 8. 15 DAGON KYLA 1 VENTILATIONSKLAUSUL Fba LoKitst. Bilaga nr 6 1111hbi kro akontrekt nr.---r-rw gl Ian 926-411$ - Västerbotten 44 FigepOrd Donzelle AS Hyrespägt Liber

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256

Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Beslutsforslag 2012-07-03 FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256 Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Svar på frågeställningar från URV

Svar på frågeställningar från URV Svensk biblioteksförening Utvecklingsrådet för verksamhetsfrågor (URV) 2015-01- 26 Svar på frågeställningar från URV Tillgång till biblioteksdata för icke biblioteksanställda Kan man ge fritidsledare på

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3

1. Information 2. Föreläggande om försiktighetsåtgärder förenat med vite 386/2014 vid avloppsanläggning på fastigheten Gäringstorp 2:3 VK300S v1.0 040416, Web Ärendelista 150429 Datum 2015-04-22 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 29 april 2015 kl. 17.00 Plats: Hjälmaren Kommunhuset, Vingåker Leif Skeppstedt

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer