Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur- och fritidschef Annica Skog Kjell Johansson Ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl ULN 007 Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Sammanfattning Bakgrund Den inkom hyresvärden Ole & Christoffer Kelleby med en uppsägning av hyresavtalet för bibliotekslokalen i Lilla Edet, med avsikt att ändra hyresvillkoren. För förlängning av hyresförhållandet begär hyresgästen de villkor som framgår av bifogat förslag till hyresavtal, Dnr 2014-KS0432-1, se bilaga A. Med anledning av detta har sedan dess frågan om lokal för bibliotekets verksamhet diskuterats inom olika forum. Vid Kultur och fritidsnämndens möte beslutades att genomföra en förstudie rörande möjligheten att inrymma biblioteket i kommunhuset, i anslutning till medborgarservice. Förstudie För uppdraget anlitades arkitekt Anna Törnquist. Då det redan i ett tidigt skede i förstudien visade sig att en infasning av biblioteket i anslutning till medborgarservice skulle innebära att flera verksamheter skulle beröras rent ytmässigt, beställde kommunledningen en övergripande lokalutredning för hela kommunhuset av Törnquist. Denna utredning kom att visa stora behov av förändring och ombygnation av kommunhuset vilket kommunledningen bedömde inte var aktuellt i dagsläget. Folkets Hus Med anledning av att Folkets Hus har sagt upp restauratören har Folket hus ledning erbjudit lokalerna till Kultur och fritid för att nyttja som bibliotek. Folkets Hus ser mycket positivt på ett samarbete med Kultur och fritid både vad gäller den nuvarande musikskolans verksamhet och en eventuellt kommande biblioteksverksamhet. Folkets Hus har meddelat att restaurangen stänger redan 30 juni. De lokaler som Folkets Hus erbjuder för biblioteksverksamhet framgår av bilaga B. Dessa lokaler är mindre till ytan än nuvarande bibliotekslokaler. Vad gäller lokalkostnader skulle en flytt till Folket Hus föreslagna lokaler innebära en kraftig minskning av årskostnaden. Se tabell nedan. Dock kommer ett behov av ombyggnation

3 sid- 2 - och inköp av inventarier etc. att uppstå för att anpassa lokalerna till en samtida biblioteksverksamhet. Bedömningen är att denna ombyggnation och inventarieköp bör hamna som högst på en miljon kronor. Beroende på avskrivningstid och räntenivåer bedöms kostnaden för detta att uppgå till kr per år de första tio åren, därefter ca kr/år. Detta måste läggas uppepå hyreskostnaden för Folkets Hus lokaler. Fortfarande innebär dock en flytt en kraftigt sänkt årskostnad för bibliotekslokal jämfört med den nya hyra som hyresvärden för nuvarande lokal begär från och med 1 september Delar av mellanskillnaden skulle vid byte av lokal kunna användas till utveckling av biblioteklsverksamheten som t ex en satsning mot barn och unga, pedagogisk verksamhet och digital utveckling. Folkets Hus Totalt Yta (m2) Pris/m2 Nyttjande pris Besöksyta % Besöksyta % Personalutrymme % Yta för magasin % Total hyreskostnad Kostnad el, städ mm Total kostnad Nuvarande bibliotekslokal (ny hyra) Totalt Yta (m2) Pris/m2 Nyttjande pris Besöksyta % Yta för magasin % Övrig yta % Personalutrymme % Tidningsyta % Total hyreskostnad Kostnad el, kyla, städ Total kostnad Med reservation för smärre förändringar av totalhyra för lokaler i Folkets Hus då dialog fortfarande pågår kring exakta ytor, nyttjanderätt m.m. samt att ytorna för nuvarande bibliotekslokal är uppskattade då underlag saknas från hyresvärden. Lilla Edets bibliotek idag Det finns idag stora utvecklingsbehov av biblioteksverksamheten i Lilla Edet. Årsstatistik visar en minskning av såväl utlån som antal besök. Vid en granskning av statistik från Svensk biblioteksförening, SCB m.m. framkommer att Lilla Edets bibliotek ligger i bottenskiktet såväl regionalt som nationellt i ett flertal kategorier, se bilaga C. Sammantaget visar statistiken på oerhörda utvecklingsbehov för Lilla Edets bibliotek. sid 2/7

4 sid- 3 - Förändringar inom de Svenska biblioteken Biblioteken i Sverige genomgår idag stora förändringar. Detta på grund av flera faktorer. En faktor är det minskade nyttjandet av de biblioteken. - Folkbibliotek fortsätter att försvinna i Sverige, som fortfarande saknar en nationell biblioteksstrategi, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening och uppmanar kultur- och demokratiministern att arbeta ännu hårdare för ett starkare biblioteks-sverige. Nu senast är två bibliotek hotade i Ludvika kommun. Enligt Svensk biblioteksförening har 780 biblioteksfilialer försvunnit sedan Bara under de senaste tio åren har 213 lagts ner. En annan faktor som driver en mer positiv förändring inom biblioteksvärlden är det paradigmskifte som pågår från de fysiska biblioteksbesöken mot de digitala biblioteksbesöken. Många kommuner väljer även att integrera biblioteken med annan kulturverksamhet för att skapa spännande mötesplatser och kreativa kulturarenor. En annan trend är att skapa så kallade kunskapscentrum där bibliotek och utbildningsväsende kommer närmare varandra. Nya bibliotekslagen och bibliotekets framtida roll 2014 började den nya bibliotekslagen att gälla. Den nya bibliotekslagen förändrar arbetet på biblioteken. Lagen är mer pedagogisk och tydligare utgår från användarna. Den baseras på demokratibegreppet och är kopplad såväl till de kulturpolitiska målen som till UNESCOs folkbiblioteksmanifest. Kultur- demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering och lyfter fram bibliotekens roll. - Nä r jag pratar om kulturarv som ett prioriterat område landar det också i biblioteket som arena för det som sker i nutid och framtid. Mycket av det arbete som sker med att digitalisera och tillgängliggöra sker också inom bibliotekssektorn, säger hon. Nya bibliotekslagen om folkbibliotek Det som framför allt berör folkbiblioteken i den nya bibliotekslagen är följande: sid 3/7

5 sid- 4-6 Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 8 Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar / Bibliotek i Väst mer för fler I och med samarbetet med Bibliotek i Väst har Lilla Edets kommuns innvånare tillgång till ett oerhört mycket större mediabestånd än tidigare. Dock är det mediabeståndet som tillkommit genom samarbetet inte möjligt att direktlåna, utan dessa lån medför viss väntetid för låntagaren. Det för låntagaren tillgängliga bokbeståndet i Lilla Edet har genom detta samarbete ökat från ca titlar till ca titlar. Samarbetet inom Bibliotek i Väst skapar därmed ett utrymme för ett minskat fysiskt mediabestånd för repektive kommuns bibliotek. Kultur i Väst samtal med bibliotekskonsulent I samtal med Kultur i Väst kring förslaget att flytta över biblioteksverksamheten i Lilla Edet till Folkets Hus lokaler framförde bibliotekskonsulenten möjligheterna att kostnadsfritt bistå med konsultation. Konsulenten såg positivt på möjligheten att integrera biblioteksverksamheten med annan kulturverksamhet i kommunen. Göteborgs stadsbibliotek 300 m2 samtal med enhetschef I samtal med enhetschef på biblioteksfilialen 300 m2 framkom att enhetschefen inte såg några bekymmer med den minskade kundytan. Enhetschefen menade att det handlar om att tänka nytt och arbeta annorlunda. Många besökare är helt nya som biblioteksanvändare 300 m2 är det bibliotek som skriver ut flest nya bibliotekskort, dubbelt så många som på något stadsbibliotek. sid 4/7

6 sid- 5 - Enhetschefen föreslog ett studiebesök på det nyöppnade biblioteket i Lundby, Glasiären, där en liknande förändring skett som en flytt till Folkets Hus lokaler skulle innebära för Lilla Edets bibliotek. Glasiären är ett samverkanshus i Kvillebäcken/Lundby. Dialog med personalen i Lilla Edets bibliotek Vid samtal med delar av personalen för Lilla Edets bibliotek framför personalen en oro för en flytt till Folkets Hus. Det personalen framhåller som mest oroväckande är den minskade besöksytan men man känner även en oro för den tighta tidsplanen. Dock framhåller personalen att man ser tydliga mervärden med en integration med musikskolan och den övriga verksamheten som i dag ryms inom Folkets Hus. Konsekvensanalys Om man ser till de två alternativ som nu står till buds så skiljer de sig åt på ett antal punkter, medan de på många sätt är väldigt lika. Fördelar med nuvarande lokal: Stora, rymliga lokaler med god tillgänglighet Biblioteket finns på plats idag Känd plats för kommuninvånarna Personalen trivs i lokalen Nackdelar med nuvarande lokal: Bullrig miljö i delar av lokalen pga. trafik precis utanför Stora ytor i lokalen som inte nyttjas effektiv För få sitt-ytor och studieplatser Lite möjlighet till annan kulturverksamhet Lokalen upplevs omodern Bekymmer med temperaturen (framförallt ofta väldigt kallt på vintern) Relativt hög totalthyra pga. Samma kvadratmeteryta oberoende av ytan beskaffenhet Fördelar med alternativ lokal (Folkets Hus): Ljusa, moderna lokaler med god tillgänglighet Stora möjligheter för synergieffekter med Musikskolans och Folkets Hus verksamhet för att nå positiva ekonomiska effekter och höjd kvalitet och servicenivå Möjligheter att skapa en kulturarena Kommunens fastighetsbolag blir hyresvärd Kostnadseffektivt vilket skapar utrymme för utveckling av verksamheten Nackdelar med alternativ lokal (Folkets Hus): Mindre yta att disponera, vilket framförallt innebär mindre mängd böcker och AVmedia som kan direkt-utlånas Av 13 GR-kommuner är det dock endast tre kommuner som idag har fler böcker och AV-media per invånare än Lilla Edet (Lilla Edet har idag en väldigt stor mängd böcker och AV-media per invånare) se bilaga C Snabbt beslut krävs sid 5/7

7 sid- 6 - Flytt till mindre yta krav på utveckling En flytt av biblioteksenheten i Lilla Edet från nuvarande lokaler till Folkets Hus lokaler skulle idag innebära en minskning av besöksyta. Min bedömning är att detta är fullt möjligt och skapar en situation där en utveckling av verksamheten blir ett måste. På en liten yta krävs nytänkande och ett kreativt arbetssätt. Detta bedömmer jag som positivt då vi vet att vårt bibliotek är i stort behov av utveckling se statistik i Bilaga C. Möjligheter till expansion Om/när Lilla Edets bibliotek skulle få behov av expansion framöver är min bedömning att expansion kommer att kunna ske både i Folkets Hus lokaler (efter ombyggnation av kök etc.) och i Lödöse Hus (då nuvarande avtal med Västarvet endast löper till december 2016). En expansion av biblioteket i Lödöse skulle då kunna ses som ett led i att anpassa verksamheten till den förväntade tillväxten, främst i Lödöse. Beslutsunderlag Se ovan. Finansiering Inom Kultur och Fritidsnämndens budgetram. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Bildningsförvaltningen i uppdrag att: A. Skapa en samtida demokratisk mötesplats som präglas av öppenhet och tillgänglighet, där man tar till vara synergieffekter för att skapa en modern kulturarena och ett pedagogiskt kunskapscentrum med fokus på prioriterade grupper. Verksamheten bör ha ett tydligt framtidsfokus där man samtidigt levandegör vårt kulturarv och en satsning bör ske på den digitala utvecklingen. B. Teckna hyresavtal med Folkets Hus rörande aktuella ytor på våning 1 (se bilaga B) från och med 1 juli C. Ge arkitekt Anna Törnquist i uppgift att i samråd med förvaltningen utforma den fysiska miljön i lokalerna. Uppgiften ryms inom det uppdrag som nämnden under våren upphandlade och tecknade med Törnquist. Detta innebär att kostnaden för Törnquists uppgift med att utforma lokalerna inte medför några ytterligare kostnader utöver tidigare avsatta medel. D. Teckna avtal med Kultur i Väst (en av Västra götalandsregionens två förvaltningar med uppgift att främja kultur och genomföra regional kulturpolitik på uppdrag av regionens kulturnämnd) rörande kostnadsfri konsultation för planering av det nya biblioteket. sid 6/7

8 sid- 7 - E. Påbörja fysisk flytt av biblioteket 1 juni, med målet att ha flyttat över samtliga inventarier senast 15 augusti. Perioden 1 juli till 31 oktober kommer biblioteket i Lilla Edet att hålla stängt. Under denna period och fram till dess att det nya biblioteket öppnar i Folkets Hus kommer filialbiblioteket i Lödöse att ha utökade öppettider. F. Öppna den nya biblioteksenheten i Folkets Hus 1 november Handläggare Annica Skog, Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till sid 7/7

9 + + ~ u,~. ~f= LILLA DETS KOMMUN kommunledningsförvattningen Datum Dnr Dpl ~ ~ ~ -- ~ OLE & CHRISTOPHER KELLEBY Bekräftelse ofin mottagande av uppsägning av hyresavtal Härmed bekräftas att Ole & Christoffer Kelleby idag har inlämnat en uppsägning av hyresavtal avseende Smedjebacken 15 i Lilla Edet. ~,r ~~ /+ ~ eter Ji~r~fors Ekonomichef Adress Telefon Telefat e-post sid 1/1 Peter Jimmefors Ekonomiavdelnincen Järnvägsgatan ~ 9~ LILLA EDET ~

10 -: ~5`f1liTSACsAt~A LOKAL UPPSÄGNING OCH MEDDELANDE ENLIGT ia KAP 58 JORDABALKEN.AVSERI FÖRSTA HAND ÄNDRADE HYRESVILLKOR. sid i (z) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personur/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Uppsägning till hyresgästen Meddelande Härmed uppsägs det mellan oss gällande hyresavtalet avseende er lokalifastigheten Smedjebacken 15 ~ Lilla Edets kommun till upphörande den Alt. i Förförlängning av hyresförhållandet begärsdevillkorsomframgår av bifogatförslagtill hyresavtal. AIt.2 För förlängning av hyresförhållandet begärsföljande ändrade hyresvillkor: övrigt ska hyresavtalet löpa på oförändradevillkor. Om förlängning av hyresförhållandet inte kan kommatill stånd och ni inte går med på attflytta utan attfå ersättning enligt iz kap jordabalken, har ni att inomtvå månaderfrån denna uppsägning hänskjutatvisten till hyresnämnden för medling. Om ni har någrafrågorsom rör denna uppsägning bör ni ta kontakt med undertecknad påföljande telefonnummer Underskrift Ort datum: Skepplanda Hyresvärdens namn: Ole Kelleby Namnteckning I'irmat~c!<nare/ombud): ~ Firmatecknare a s ~ ~Ombudenligtfullmakt Namnförtydligande: ~.. Erkännande Jag har denna dag tagit emot en med denna li lydande handling tillsammans med ett förslag till ett nytt hyresavtal Ort/datum: Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Ombud enligtfullmakt Namnförtydligande: Upplysning Denna blankett används när hyresvärden i första hand erbjuder en förlängning av hyresförhållandet på nya villkor. Hyresvärden måste i uppsägningen ange devillkor som han kräverför en förlängning av avtalet. Det görs enklast och säkrast genom att tillämpa alt. s under rubriken "Meddelande".Vilket alternativ som hyresvärden väljer markeras med kryss i alduell ruta. Om alt. z tillämpas och något nytt hyreskontrakt således inte bifogas bör orden "tillsammans med förslag till nytt hyresavtal" under rubriken "Erkännande"strykas. Om hyresvärden önskar att hyresförhållandet inte ska förlängas används Fastighetsägarna Sverigesformulär nr zo. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr ig (reviderat ig88 och aoii). Eftertryck förbjuds.

11 ..~.- LOKAL sid ~ ~~> ~;. A51'iCH~`SÄC~LedA UPPSÄGNING OCH MEDDELANDE ENLIGT i~ KAP 58 JORDABALKEN. AVSER I FÖRSTA HAND ÄNDRADE HYRESVILLKOR. Avser Hyresl<ontraktnr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personur/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Uppsägningtill hyresgästen Meddelande Härmed uppsägs det mellan oss gällande hyresavtalet avseende er lokalifastigheten Smedjebacken 15 ~ Lilla Edets kommun till upphörande den Alt, i Förförlängning av hyresförhållandet begärs devillkor somframgår av bifogat förslag till hyresavtal. Alt. z För förlängning av hyresförhållandet begärsföljande ändrade hyresvillkor: övrigt ska hyresavtal et löpa på oförändrade vi II kor. Om förlängning av hyresförhållandet inte kan komma till stånd och ni inte går med på att flytta utan attfå ersättning enligt ia I<ap jordabalken, harni att inom tvåmånaderfrå~ denna uppsägning hänskjutatvisten till hyresnämnden för medling. Om ni har någrafrågor som rör denna uppsägning bör ni ta kontakt med undertecknad på följande telefonnummer Underskrift Ort/datum: Skepplanda Hyresvärdens namn: Ole Kelleby Namnteckning (firm gckn rr/orri~ucj~,;, ~ Firmatecknare l ~ ~ Ombud enligtfullmakt Namnförtydligande: '~ Erkännande Jag har denna dag tagit emot en med denna. ikalydande handling tillsammans med ett förslag till ett nytt hyresavtal Ort/datum: Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: Upplysning Denna blankett används när hyresvärden i första hand erbjuder en förlängning av hyresförhållandet på nyavillkor. Hyresvärden måste i uppsägningen ange devillkor som han kräver fören förlängning avavtalet. Det görs enklast och säkrast genom atttillämpa alt. i under rubriken "Meddelande".Vilket alternativ som hyresvärden väljer markeras med kryss i aktuell ruta. Om alt. z tillämpasoch något nytt hyreskontrakt således inte bifogas bör orden "tillsammans med förslag till nytt hyresavtal" under rubriken "Erkännande"strykas. Om hyresvärden önskar att hyresförhållandet inte ska förlängas används Fastighetsägarna Sveriges formulär nr Zo. Fastighetsägarna Sveriges formulär nr ig (reviderat 1988 och zoil). Eftertryck förbjuds.

12 HYRESKONTRAKT ~~~~~~~~~~~~ FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna daq träffatföliandehyresavtal. Nr: Sida(q) KrVSS i ruta innebär att den därefter följande termen nällpr Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Aviseringsadress: Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning: "'."' Lilla Edet SmedjP` sken 15 Gata: Traj,. Lokalens nr: Göteborgsvägen Lokalens användning Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs utför att användas till Bibliotek Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specif~' ''-gym, Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Lokalen hyrs uti befintligt skick. En beskrivning avlokalens skickviddetta kontrakt _I<nande ~ rpgitt um vem som påtillträdesdagen i förekommandefallska haombesörjt och bekostat s ~tgärdan av brister, dels överenskomna ändringarframgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotok,. Areatyp Plan ~a Areatyp Plan camp Bibliotek ;70 Bibliotek 1 50 ~ i Omikontraktetangi. eaa.vlk~ ~nfaktiskareamedförawikelseninterättförhyresgästentillåterbetalningellersänkningavhyran respektive hyresvärden III högre ~a. ~Omfattningenavdenfr, ~lenframgåravbifogaderitning(ar). ~Tilifartförbilföri- ~Platsför ~Platsförskyltskåp/ ~Parkeringsplats(er) ~Garageplats(er) och urlastning skylt automat fär ~} bilfar) för bilar) Hyrestid Från och med den: Till och med den: Uppsägningstid/ Förlängningstid Hyra Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månaderföredenavtaladehyrestidensutgång, lannatfallärkontraktetförvarjegångförlängtmed ~ 3 år månader Kronor per år exklusive nedan marl<eradetillägg Indexklausul ~ Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Fastighetsskatt ~Fastighetsskattersättsienlighetmedbifogadfastighetsskatteklausul. ~Fastighetsskattingårihyran. 1 Tillhandahållandeavoch Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer betalning för el, ~ EI ~ va ~ Värme ~ Varmvatten ~ Kyla ~ Ventilation va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Betalning: EI H res åsten har e et H res åsten betalar i enli het med bifo ad In år i h ran. ~ Y g g ~ y g g g ~ g Y abonnemang. driftskostnadsklausul. va ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad 0 Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Värme ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Varmvatten ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Kyla ~ Hyresgästen har eget ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Ventilation ~ Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ~ Ingår i hyran. driftskostnadsklausul. Fastighetsägarna SverigesformulärizB.z upprättat zoo8 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Revideret aoi2 och zos4. Eftertryckförbjuds.

13 ~A~~~~~~~~~~~~` Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Mätare Avfallshantering Trappstädning HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sidz(4) Kryss i ruta innebär att den därefter följande termen gäller Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av hyresvärden ~ hyresgästen Iden omfattning hyresvärden är skyldig att delstillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gällerföljande: Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrärfrån den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen. Hyresgästen förbi nder sig att med renhållningsentreprenörtecknaoch vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall. Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid dettakontraldstecknandetill kronor per år. Kostnaden för borttransport av avfall som härrörfrån den verksamhet som hyresgz;.:; ; f,-:.lriver i lokalen ingår i hyran. Annan reglering enligt bilaga _. _... ~ingårihyra~ ~ombesörjsochbekostasavhyresgästen ~~ar;::,,; ~gleringe;jigtbilaga Snöröjning och ~ ingår i hyran ~ ombesörjsoch bekostas av hyresgästen I(~ annan s -:Tering enligt bilaga sandning _ JL_.. Oförutsedda Skulle efterl<ontraktetstecknandeoförutseddakostnads~kninga ::;ipko~:::::,:'?srfastighetenpågrundav kostnader a)införandeellerhöj~ingavsärskildförfastighete ::tgående ',. ::;gifteiierpålagasomriksdag,regering,kommunellermyndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller lika; e p ',:~tigheten s,.inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföratill följd av beslut av riksdag, regering,kom:nur, ska hyresgästen med verkan från inträd" ;~tnads~' ~ betan ~ ~åttninq till hyresvärden färden på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen förfastigh:: Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Lokalens andel skaansesvara gnaga: F.,c.~nt. Harar,:'.eleninteangettsutgörsdennaavhyresgästenshyra(exkleventuellmoms)i förhållandetill de i fastigheter:.!tidpunkts F<?r kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är uthyrd görs därvid eni±opskattm: ~vmarknau-i.granförlokalen. Med skatt enligta)ov::rvsesintei <dasochfastighetsskattidenmånersättningfördennabetalasienlighetmedöverenskommelse.med oförutsedda kostnader :.:-;+:assådane:rstnadersom vid kontraktetsingåendeintebeslutatsav deundera)och b)angivnainstanserna. Ersättningen betalasenliy -:-~ianst'- deregleromhyransbetalning. ~ Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. ~ Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Hyresvärdens momsplikt Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig tillmomsföruthyrningavlokalen. Hyresgästenskautöverhyranerläggavidvarjetillfälle gällande moms. Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till momsför uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varjetillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbeloppjämte, enligt vid varjetidpunkt gällande reglerfön moms på hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andraersättningar. Om hyresvärden ti II följd av hyresgästens självständiga agerande såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelsetill eget bolag), eller överlåtelse blirjämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennesfärlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskottsenast sista vardagen förevarje PlusGiro nr: BankGiro nr: Ränta,tietalningspåminnelse Miljöpåverkan Byggvarvdeklarationer Revisionsbesiktningar Tillgänglighet till vissa utrymmen kalendermånads början ~ kalenderkvartals början genom insättning på Vidfärsenadhyresbetalningskahyresgästenbetaladelsräntaenligträntelagen, delsersättningförskriftligbetalningspåminnelseenligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varjetidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifterför miljön. Hyresgästens ansvarför miljöpåverkan gäller även efter kontraktets u pphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i i~ kap. 6i jordabalken. För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. ~Parternaharträffatenöverenskommelseomattminskafastighetensochlokalensmiljöpåverkan,segrönbilaga. gnaga: Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annatfall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärdenigodtidförearbetetsutförandeföretebyggvarudeklarationer idenmånsådanafinnsutarbetade för deprodukter och material som skatillföras lokalen. Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstaterasfel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom Bentid myndigheten harföreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten harföresl<rivit, Hyresgästenansvararföratttiliträdetillsådaneutrymmensomhyresvärdenellernågonsomföreträderhyresvärdenellersompersonalfrån energibolag, va-bolag,telekombolageller motsvarande måste ha tillgång tillför skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästensverksamhet. Fastighetsägarna SverigesformulärizB.zupprättat zoo8 isamråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat aoiz och zoi4. Eftertryckförbjuds.

14 `~ HYRESKONTRAKT ~~~~~~~~~~` FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffatföljandehyresavtal. Nr: Sid3(4) Kryss i ruta innebär att den därefterföljandetexten gäller PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lovellertillståndvidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL)tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp. Brandskydd OParternasskyldighetergentemotvarandraianledningavlagstiftningenomskyddmotolyckorreglerasibifogad brandskyddsklausul. Myndighetskrav ~ Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svaraför de åtgärder som myndighet, domstol ellerfärsäkringsbolag med stöd m.m, av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen skasamrådamed hyresvärden innan åtgärder vidtas. Inredning Lokalen uthyrs Z utan särskild för verksamheten avsedd inredning ~ medsärskildförverksamheten a~.s a inredning eni bilaga Underhåll ~ Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll Hyresgästen svarar d~ av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten tillhandahållen inredning _ enl bilaga ~Hyresgästenskautföraochbekostaerforderligtunderhåll Hyresgäst under`"' ~gldighet_,nifattardärutöver dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden särski It til Ihandahåller för verksamheten. enl bilaga Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. B~~aga: ~ Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet ~ gt ov~~r~ c no~~, <älig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgä- s hekostn Skötsel, drift och ändringsarbeten OminteannatöverenskommitsskahyresvärdE yre,,defal ~besörjaskötsel,driftochunderhållavallmännaochgemensamma utrymmen. Annanöverenskommelseavseen -',ännaoch. ensamma utrymmen ~ Hyresgästen får inte utan hyr ~~rdens sla i ~ godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller installations-eller ändringsart, son~direi< ör bärande byggnadsdelarellerförfastighetensfunktionviktigaanläggningareller installationer såsom F' aod~v~~ tion. Installationer såsom s, 'Izr'nuvu~ ~chanordningarförventilationfårinteavhyresgästenbyggasiniinredningsåatteffektenavsådana anordningarförsämras. sgäseen vid utförande av inredningsarbeten se till attfunktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordnings ~ J,gtbehålls. Ledningarför telefoni och datakommunikation Skyltar, markiser m.m. Försäkringar ~ Hyresvärden ~ Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningarförtelefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. Annan fördelning av ansvaretförtelefoni och datakommunikation, se bilaga. Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, underförutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning attvägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderligatillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antennerfårintesättasupp utan hyresvärdenstillstånd. Vedavflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. Vid mera omfattandefastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp påbyggnaden. Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkringavseendedenfastighetinomvilkendenförhyrdalol<alenär belägen. Hyresgästen är skyldig attteckna och vidmakthållaföretagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad avtredje man. Yttre åverkan ~ Hyresvärden ~ Hyresgästen sl<a svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörandefönster, skyltfönster, skyltar samt entre- och andra dörrar eller portar som ledertill eller från lokalen. I samtligafallomfattar ansvaret även karmar, bågar och foder. Låsanordningar ~ Hyresvärden 0 Hyresgästen ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som I<rävsför hyresgästensföretagsförsäkring. Nedsättning av hyra Avtalat skick m.m Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokaleniavtalatskickellerannat arbete som särskiltangesidettakontraktmedtillhörandebilagor. Sedvanligt ~ Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller underhåll fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten iövrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras. Parterna är överensam att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen ellerfastigheten iövrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Fastighetsägarna5verigesformuläraz8.zupprättatzooBisamrådmedSABO,SvenskHandelochVisita.Reviderat2oazothzoa4. Sign Sign Eftertryckförbjuds.

15 -~ ~~st~~~~~'s~~~t~t~~ Undertecknande parter har denna dag träffatföljandehyresavtal. Återställande vid avflyttning HYRESKONI"RAICT FÖR LOKAL Nr: Sid4(4) Kryss i ruta innebär att den därefter föliandeterten aäl~er Senast vid hyresförhållandetsupphörandeska hyresgästen, om inte annan överenskommelse harträffats, ha 6ortförtsinegendom och återställt lokalenigodtagbartskick. Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhå) landet gemensamt genomföra besi ktni ng av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden d ennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande. Bilaga Force majeure Säkerhet Hyresvärdenfritar sigfrån skyldighet att fullgöra sin del av Kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund avsådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och: ehellerkunnatförutse. Hyresgästen ska till hyresvärden senast den lämna säkerhet`".:-r`~rpliktelserenligt detta kontrakt genom ~ borgen ställd av ~ bankgaranti intill ett belopp o~--: ~ annan, ;;>:' yrhet i form av Personuppgiftslagen Särskilda bestämmelser Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunk+ ~Informationtillhyresgästombehandlingavpersonuppgiftc sky` `samty -,sebifogad personuppgiftsklausul.(gällerintenärhyresgästen~ enjurid. oer.,.,,!etta kontrakt förfz" -:, om hyresvärden före tillträdet så påfordran. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskiltmedgivandefårinskrivas, harupprättatsitvålikalydandeexemplar,avvill<aparternatagitvarsitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal u Aphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. Ortldatum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Namnförtydligande: ~ Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnteckning(firmatecknare/ombud): Namnförtydligande: ~ firmatecknare ~ Ombud enligt fullmakt Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåtsfr.o.m. den Underskrift Frånträdande hyresgäst (namn): Tiliträdandehyresgäst(namn): Personur/orgnr Namnteckning (frånträdande hyresgäst): ~ Firmatecknare Ombud enligt fullmakt Namnteckning (tillträdande hyresgäst): ~ Firmatecknare ~ Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst): Hyresvärdens godkännande Hyresvärden godkänner överlåtelsen Ort/datum: Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare ~ Ombud enligt fullmakt Hyresvärdens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare): Fastighetsägarna Sverigesformulära26.zupprättat zoo8 isamråd med SABO, SvenskHandel och Visita. Reviderat zosz och aoiy. Eftertryck förbjuds.

16 INDEXKLAUSUL ~~15T1isl-iE~5~itsAIe~A FÖR LOKAL Bilaga nr: 1 sid i (z) Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Ole &Christopher Kelleby Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lilla Edets Kommun Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor ska 1 ~~ eller kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyntillföränd~ rnail<onsumentprisindex (totalindex med ig8o som basår)tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procenta ~i;, enligt nedanstående grunder. - För hyresavtal sam börjar löpa någon gång undertiden i/i- 30/6 anse'.n anpassad till indextaletför oktober månad året innan. - För hyresavtalet som börjar löpa någon gång underciden~/7-3i/~za~~,_,oash yra stället anpassad tillindextaletföroktobermånadunder +id. - Indextaletför den oktobermånad till vilken bash an enlig ~,_~n ~ssad utgör bastal såvidainteannatavtalatsenligtföljandegenoi rigivanr.e,~nnatcverenskommetbastal, nämligen indextalet för oktober månad` p` 5 i Skulle indextalet någon påföljande okfot.anan it i ~,,ndetill bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändratsiförhållandetillb; Ifort;ärc ~enskatilläggutgåiförhållandetillindexändringarna,varvid hyresförändringen beräknas på ba o ~ocentuel ;ändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. Utgående hyra ska dockaldrig _ ~s lägre än ~. 'kontraktet angivna hyresbeloppet. Hyresändringen sker~:~' Jfrvmd~ ai~uariefterdetattoktoberindexföranlettomräkning. Påsidanzintagnaanvisni~ gällpr' avtalet. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärd: Hyresgäst: Namnteckning(firmatecknare/ombud): ~Firmatecl<nare Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: ~ Ombud enligt fullmakt Hyresvärdens egnanoteringar om bastal: Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättatiggg i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderataoozoch zoii. Eftertryck förbjuds.

17 _-_~-~-- INDEXKLAUSUL s~aztz~ FÖRLOKAL FASTIGHETSe4Cr'i}ai~Å Bi a 9anr: 1 Anvisningar till Indexklausul för lokal bashyra Om hela ellervissandel av det i avtalet angivna hyresbeloppetska utgöra bashyra ären förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans i kr/mz och år samt vilka övri ga förpli ktelser som åvilar hyresgästen mm). P85t~l~t indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annatangesr r;mangivandeavår (se bestämmelserna på sidan s). Jämförelse mellan indextalen sker så snart åretsokto6erindexblirkänt.desenasteårenharol~toberindexblivi `::'~timittenavnovember. Beräkning av tillägget i) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. z) Om skilt vaden är positiv, divideras den framräknade ski Ilnaden med bastalet. 3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyrar:, Exempel Beräkning av hyrestillägg förår aooz Bashyranantasvaras00000kr/år och anpassad till konsum ntp:!; ~c okt-ueriggg, somära59,7(bastalet).oktoberindexföråraooiärz6g,i. i. Beräkna skillnaden mellan indextaletz6g,ioch ~.Skill~: :,,~ärposiclaochuppgårg,4. z. Dividera g,4 med z5g,7 och mukiplicera kvr ;.,,n avrundr~!;`med bashyran ioo 00o kr. Resultatet blir3 6ig,56 kr ochutgör hyrestilläggetför år zooz enligt klausulen. AlternativA: OmKPlföroktoberaooiistället...;,!.lehablivi~,-eänåretinnantex~6z.o(oktoberindexårz000vara6~.61. Skillnaden mellan antagna z6z,o och ' talet z59,; '-.-:-lefortfarande blivit positivoch uppgåtttill z,3. Kvoten mellan z,3 och bastalet ~5g,7, multiplicerad med bashyran sop 00o kr hade resultera': ~ ::, :t hyresti :: r,~g på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år zoos. ARernativ B: Om KPI fär oktober zooi i stäl~ :i:::'. ;!+_ ha blivit lägre än bastalet zsq.~ t ex zsq.s. Skillnaden mellan x59,5 och bastalet zs9,7 hade då varit negativ. Inget hyresöilägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

18 BRANDSKYDDSKLAUSUL sia ~ ~~~ FÖR LOKALHYRESAVTAL B~STI~-1~ Sd~CAT~~ Bila 9anr: 2 Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Smedjebacken 15 Hyresvärd Namn: Personur/orgnr: Ole &Christopher Kelieby Hyresgäst Namn: Personur/orgnr: Lilla Edets Kommun Klausul Om denna klausul skulle strida mot bestämmelse i huvudavtalet gäller i första hand denna klausul. Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, installation och underhåll av ='' fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar vidare för att lokalen vidhyresti~ isbo avsedd användning av lokalen följer av gällande regler. sl<t brandskydd som är hänförligttill uppfyller det krav på brandskydd som för Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad fär anordnande, installation och ur %gälls `~J:niska b~ ~~:~dskydd som efter hyrestidens början kan komma att krävas för denverksamhetförvilkenlokalenärupplåten.h;~re ~ ~attfortlöpandekontrollerafunktionenavallti lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen bekostnad vidta nödvändiga ser ie- o~ nderhållsåtgärder, oavsett vem som harförsett Iokalenmedenanordningellerutrustning.Hyresgästensservice-!erhälls~~,mfattardod<intesprinkleranordningarsom hyresvärden har installerat i lokalen. Parterna förbinder sig, var och en för sin del, att se till; äddninys ~cryrnningsvägar,sprinkleranordningarochandra brandslryddsanordningarvidvarjetidpunkthållsfriafr ilndrande =mål samt attgenomföringarsomgärsibrandcellförsesmedvaraktiga brandtätningar. Part är skyldig att ersätta all skada som ~ dljd a,~ r i utru~~,~ing eller anordning som parten har installerat eller som i annatfall har inträffat på grund av bristfälligt utf ~d a; parti 'gir som har uppkommittillföljd av att parten inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att vidta. Annan reglering av ansvaretför~ -islryddsät~ '~ränovanståendegällerendastomdettasärskiltöverenskommits. Systematiskt brandskvg bete m.n Partens är medvetna om sitt,ct etttillfredsställande brandskydd upprätthålls i fastigheten och i lokalen och förbindersig att fortlöpandevidta,förutomde~_ Kaåtgärdersomregleratsidetföregående,ävendeorganisatoriskaåtgärdersombehövsförattminska risken för brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattandeåtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran syden andre parten lämna den information om fastigheten respektive verksamheten som parten behöverför att kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter euligtlagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete. Redoaörelseför brandskyddet (kryss i ruta innebär att den därefter följandetexten gäller) Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogärelseför brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Hyresgästen respektive hyresvärden förbinder sig härmed att på begäran av den andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Ändringar avseende fastigheten eller i hyresgästensverksamhet som innebär att lokalen kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten ska genast anmälas till hyresgästen respektive hyresvärden. Part ska därefter på begäran av den andre parten lämna de uppgifter som denne behöverför att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet. Denna klausul har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna hartagitvar sitt. Underskrift Ort/datum: Ort/datum: Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn: Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Namnteckning (firmatecknare/ombud): ~ Firmatecknare Namnförtydligande: Ombud enligt fullmakt Namnförtydligande: ~ Ombud enligt fullmakt Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat ijuni ZooS och reviderat i december zoo5 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.Eftertryck förbjuds.

19

20

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT Hyresvärd Namn: Bollnäs kommun, Teknik, service- och fritidsförvaltningen Personnr/orgnr: 212000-2361 Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sid 1 ( 4 ) Aviseringsadress: Lokalens adress m.m Lokalens

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: 82010600 FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Landskrona kommun Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 82010079 Kryss

Läs mer

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm

Datum EXEMPEL. kvm kvm kvm HYRESAVTAL - avseende restaurang Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer Org-/Personnr Hyresgäst Org-/Personnr Hyresobjektets adress Gata Kommun Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Bert Andersson Fastighets AB HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

HYRESAVTAL - avseende lokal

HYRESAVTAL - avseende lokal HYRESAVTAL - avseende lokal Datum Kontraktsnummer 1(6) Objektsnummer Diarienummer (er) Hyresobjektets adress Gata Trappor/hus Lägenhetsnr Kommun Fastighetsbeteckning Aviseringsadress Ändamålet med förhyrningen

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Lunds kommun, Serviceförvaltningen HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: Sid 1 (2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dock för sin giltighet kräver hyresnämndens godkännande: Kryss i ruta innebär att den därefter

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR RESTAURANGLOKAL. Personnr/orgnr: Sid 1 (6) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller. 1. Parter Hyresvärd Namn: Polismyndigheten Personnr/orgnr: 202100-0076

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden i Stockholms stad. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Alviks Kulturhus HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Fastighetsnämnden

Läs mer

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr

1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje i Askersund AB orgnr Hyreskontra kt Bowlingha ll dat 20L3-10-1L rev 2014-08-11 Nr 1 Kryss î ruta innebär att den texrgätler Sid 1 ( 5 ) 1 Hyresvärd Askerunds kommu nfastigheter AB orgnr 5s6025-38s7 2 Hyresgåst Bowlingnöje

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Aviseringsadress: Exploateringskontoret Ref NC c/o BGC STH 183, Stockholm FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar).

KÄRRÅKRA 1. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). HYRESKONTRAKT Sid 1(4) BLOCKHYRA BOSTÄDER Nr 041-604- Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst(er)

Läs mer

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad

P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad P^^resaa^^^^ avseende ma^l^å^yggr^ad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad (",4vtalet"): (i) Avalanche Capita) Arena AB (556903-3599), Barnhusgatan

Läs mer

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning

Datum 20131010. Objektsnummer 1068-0001. l Fastighetsbeteckning HYRESAVTAL - avseende lokal Datum 20131010 Objektsnummer 1068-0001 Kontraktsnummer 0001 Diarienummer 1(6) Hyresvärd Ängelholms kommun Hyresgäst( er) Vi i skolan Org-/Personnr 212000-0977 Org-/Personnr

Läs mer

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial

Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial 1(2) 2015-10-02 RJL 2015/1952 Regionledningskontor Ekonomi Regionstyrelsen Hyresavtal Eksjö vårdcentral - filial Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar godkänna hyresavtal avseende filial för Eksjö

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv

HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING. Personnr/orgnr: Eslövs Kommun. Telefon: Box 82, 241 22 Eslöv --01." FASTIGHETSÄGARNA HYRESKONTRAKT FÖR BLOCKUTHYRNING Nr: 821003-1 Sid 1(2) Undertecknande har denna dag träffat följande blockhyresavtal som dockför sin ilti het kräver h resnämndens odkännande: Hyresvärd

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-06-08 Datum: Måndagen den 8 juni 2015 Tid: 17.00-18.50 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 55-56, omedelbar justering Utses att justera: Carina Andersson (C) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal

Tjänsteskrivelse. Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården i stadsområde Väster - hyresavtal Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-11-16 Vår referens Gunilla Larsén Utvecklingssekreterare gunilla.larsen@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningslokaler för Hylliehemmet och Annetorpsgården

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: Atrium Ljungberg AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: Sid 1 (4) 1151-0011-01 Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Namn: Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 5133-01-2001 Kryss i ruta innebär att den därefter följande teten gäller

Läs mer

HYRESAVTAL Inneboende

HYRESAVTAL Inneboende Sid 1(5) HYRESAVTAL Inneboende Datum Kontraktsnummer Förstahandshyresgäst(er) hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er)

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Fastighetsbeteckning/kommun

Fastighetsbeteckning/kommun Sid 1(5) HYRESAVTAL Andrahand Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Telefonnr dagtid Telefonnr kvällstid Mobiltelefonnr Adress under uthyrningen Postnr Ort E-postadress Hyresgäst(er) Telefonnr dagtid Telefonnr

Läs mer

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5

0,, e Tillståndsenheten E- Ki5 C ( II 0 0,, e Tillståndsenheten E Ki5 t 03 SOCALFORVALTNINGEN SID () 20045 ANGÅENDE BEGÄRDA HANDLINGAR Skickar, enligt ert önskemål, hyreskontrakt och överlåtelseavtal avseende ägarskifte för restaurang

Läs mer

Exploateringsprojekt PROJEKTBUDGET Upprättad: 2014-05-26 Botkyrka Kommun Projekt: Tumba C 9120 Projektledare: Ulf Ekberg TOTAL PROJEKTBUDGET Kostnader Intäkter Netto EXPLOATERING TKr TKr TKr Mark 0 23

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D

HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D HANDLEDNING TILL FASTIGHETSÄGARNA SVERIGES HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL FORMULÄR NR 12D Omslagsfoto: Samuel Rhedin Form och illustrationer: Samuel Rhedin Tryck: Prinfo Alfredssons 2016 INNEHÅLL Allmänt...

Läs mer

Hyresavtal för ny friidrottsanläggning i Gränby

Hyresavtal för ny friidrottsanläggning i Gränby uppriy, STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 9, Handläggare Datum Diarienummer Larsson Sten 2016-05-25 IFN-2014-0091 Idrotts- och fritidsnämnden Hyresavtal för ny friidrottsanläggning i Gränby Förslag till beslut

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102.

HYRESKONTRAKT FÖR BOSTADSLÄGENHET. Lägenhetsnummer Kommun Fastighetsbeteckning Trappor Hyresvärdens nr-. Kinda. Räven 1 1 2-1102. FÖR BOSTADSLÄGENHET Nr: 2-02 Sid i (T) 4 Hyresvärd Hyresgäst(er) Magnus Liden med firma Ljdéns Fastigheter Adress: Nygatan 25, 582 9 Linköping Lärs-Åke Jakobsson HYRESNAMNDEN/ARRENDENAMNDE &"7c LINKÖPING

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Hyrestid Uppsägningstid/

Läs mer

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la

H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la H^res^v^a8 avseende gyr^nasåesk la Denna dag har följande parter ("Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av gymnasieskola ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital Education AB (556907-6283), Barnhusgatan

Läs mer

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13)

Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Tjänsteskrivelse 1(2) 20160322 Dnr: KS 2016/16 Kommunfullmäktige Förvärv av Silon m.fl. (Exporten 12, Rangeringen 5, Lantmannen 12 och 13) Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Upprättat köpekontrakt

Läs mer

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2

Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 HANDLEDNING TILL HYRESKONTR AKT FÖR LOK AL Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för lokal, formulär nr 12B.2 innehåll Allmänt 8 Förberedelse inför förhandling 8 Skriftligt avtal 8

Läs mer

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Styrelsen för Stockholm Vatten AB. Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge 25 februari 2013 Vattenproduktion Jan Ekvall Tel 08-5221 2300 jan.ekvall@stockholmvatten.se PROMEMORIA Till: Ang: Styrelsen för Stockholm Vatten AB Köp och uthyrning av byggnader och markområden i Vällinge

Läs mer

n hyra exklusive nedan markerade tillägg.

n hyra exklusive nedan markerade tillägg. Hyrestid/Uppsägning/Förlängning Från och med den 2014-10 - 01 till och med den 2021-09 - 30 Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast 9 månad(er)

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00

Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 ARRENDEAVTAL FÖR VERKSAMHET/HYRESAVTAL FÖR LOKAL Hyresvärd Tidaholms kommun Kultur- och fritidsnämnden/tekniska nämnden 522 83 Tidaholm Telefon: 0502-60 60 00 Bakgrund I upplåten lokal skall det bedrivas

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 4400-E1221-1 mellan Mobilia Shopping Centre AB, ett bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen, såsom hyresvärd och Malmö Stad genom dess förskoleförvaltning, såsom hyresgäst,

Läs mer

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende.

BLOCKHYRESAVTAL. Hyresgästen har uttryckt önskemål om att få förhyra utrymmen inom Byggnaden som ska användas för korttidsboende. 1 (8) BLOCKHYRESAVTAL Detta blockhyresavtal ( Hyresavtalet ) har träffats mellan: (1) LÅNGSKÄR AB, org.nr 556706-8985 ( Hyresvärden ); och (2) JÄRFÄLLA KOMMUN, org.nr 212000-0043 ( Hyresgästen ). 1 BAKGRUND

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Hyresavtal avseende multibyggnad

Hyresavtal avseende multibyggnad Hyresavtal avseende multibyggnad Denna dag har följande parter (" Parterna") ingått detta hyresavtal avseende hyra av multibyggnad ("Avtalet"): (i) Avalanche Capital AB (556665-9024), Barnhusgatan 20,

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter

Helén Örtegren. Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för infrastruktur och fastigheter Cirkulärnr: 16:70 Diarienr: 16/07222 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Helén Örtegren Datum: 2016-12-20 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Tabell 1 Tabell 2 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Handledning. till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet formulär nr 12A.

Handledning. till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet formulär nr 12A. Handledning till Fastighetsägarna Sveriges hyreskontrakt för i första hand kontor och lokaler av enklare beskaffenhet formulär nr 12A.2 Omslagsfoto: Samuel Rhedin Form och illustrationer: Samuel Rhedin

Läs mer

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL

ATT HYRA LOKAL. Det här är Företagarna. Här kan du vara social med oss! AVTAL AVTAL Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare

Läs mer

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Avtal som regleras av Hyreslagen (12 kap. Jordabalken) 1. Upplysningar Detta avtal regleras av hyreslagen (12 kap JB) och gäller hyresrätt eller rum i hyresrätt. Detta avtal skall även gälla för bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress

Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten. i kommun, fastighetens beteckning. med adress PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(4) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen för bostadsändamål fastigheten

Läs mer

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER BILAGA 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 1. ALLMÄNT Den i detta avtal aktuell förhyrning regleras i formulärblankett för hyreskontrakt Formuläret, i klusive tillhöra de bilagor, (tillsammans Hyresavtalet. För det

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: 235 34/17 OBJEKTS-ID: AB132 004 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Avtal som regleras av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 1. Upplysningar Detta avtal gäller upplåtelse(uthyrning) av en bostadsrätt, ägarlägenhetsfastighet, lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller ett rum i någon av dessa. För dessa är Lag (2012:978) om

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR HOTELL. Personnr/orgnr: Fastighetsbeteckning: Gata: Trappor/hus: Lokalens nr:

HYRESKONTRAKT FÖR HOTELL. Personnr/orgnr: Fastighetsbeteckning: Gata: Trappor/hus: Lokalens nr: HYRESKONTRAKT Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. 1. Parter Namn: Hyresvärd Sid 1 ( 6 ) Nr: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: Hyresgäst

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se

Hyreskontrakt Hyresrätt Juridikfokus.se PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt Hyresvärden uthyr till hyresgästen lägenhet om rum och kök på

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP

Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret vid Södertälje IP 1 (2) 2014-08-18 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Tillfällig upplåtelse av Fågelkärret

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614037 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST: Namn Namnsson

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Lokalhyra viktiga punkter att känna till

Lokalhyra viktiga punkter att känna till Lokalhyra viktiga punkter att känna till Många industriföretag hyr sina lokaler. Avtalen är långvariga och avser betydande belopp. De på företagen som ansvarar för hyresavtalen bör därför ha kunskap om

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser Kontrakt 6509-0035-01 Sidan 1 av 7 Bilaga 1 till hyresavtal 6509-0035-01 avseende kontorslokal inom fastigheten Storö 21 i Stockholm kommun, mellan Farsta Centrum HB, såsom hyresvärd och Stockholms Kommun,

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare

Andrahandskontrakt Hyres- eller bostadsrätt Tillsvidare PARTERNA Hyresvärd Namn: Personnummer: Adress: Telefon: Sid 1(3) Hyresgäst Namn: Personnummer: Adress: Arbetsgivare: Telefon: 1 Hyresobjekt 1. Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: AMF Pensionsförsäkring AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sundbybergs Kommun

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: AMF Pensionsförsäkring AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sundbybergs Kommun HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: AMF Pensionsförsäkring

Läs mer

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: AMF Pensionsförsäkring AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sundbybergs Kommun

HYRESKONTRAKT. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: AMF Pensionsförsäkring AB. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: Sundbybergs Kommun HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1 (4) Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr: AMF Pensionsförsäkring

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1

Andrahandskontrakt 1. Bostadslägenhet sid 1 1 Hyresobjekt 3 Hyresvärden hyr ut sin med hyresrätt innehavda lägenhet med bostadsrätt innehavda lägenhet till hyresgästen för bostadsändamål. Lägenheten omfattar rum och kök på kvadratmeter. Lägenhetens

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(5) DIARIENUMMER: OBJEKTS-ID: AB603 003 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst personnr:

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 16) DIARIENUMMER: 235 158/17 OBJEKTS-ID: U 018 008 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010-478 70 00 HYRESGÄST:

Läs mer

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde KALLELSE 1 2012-11-09 Ledamöter inst. styr. Livsmedelsteknik Institutionen för livsmedelsteknik Ingrid Ristilammi Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde Tid:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND 2 Fastighetsägarna Sverige 2015 Omslagsbild: Samuel Rhedin Tryck: Alfredssons OM DENNA SKRIFT Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Namn: TYRESÖ KOMMUN genom Fastighet och facility Nr: okänt Kryss i ruta innebär att den därefter följande

Läs mer