Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf"

Transkript

1 \t \t \t \t Bokslutskommunikö r 998 ffi[gf

2 KoMMENTAR AV styrelsens ordpönanob en flnansiella kris som inleddes i Sydostasien sommaren 997 kom i stor utsträckning att präga den ekonomiska utvecklingen i världen under 998. Som ringar på vattnet spred sig effekten efter den örsta devalveringen. Vad som böqade som ett finansiellt problem i ett mindre antal länder ledde till ekonomiska kriser i många asiatiska länder och medftirde allvarliga störningar i världsekonomin. Den vikande efterfrågan och ett i stort sett totalstopp av investeringar i den asiatiska infrastrukturen ledde ti efterfrågebortfall hos leverantörer i Europa och USA. Produktionstakten i den tunga industrin minskade till loljd av detta och bidrog till att skapa en växande osäkerhet kring konjunkturutvecklingen i resten av världen. De kraftiga devalveringarna i många av de asiatiska länderna stärkte de lokaa bolagens internationella konkurrenskraft. Detta leder till ett ökat behov av fortsatta strukturforändringar hos ftiretagen i västvärlden lor att dessa skal kunna hävda sig och möta den växande konkurrensen. Allteftersom året gick blev en mera allmän amattning i konjunkturen alt tydligare. Redan i halvårsrapporten pekade SKF på den minskning i efterfrågan som märktes inom tung industri i både Västeuropa och USA. Detta var oroande, särskilt som kon- cernens lönsamhet hade ltirsvagats successivt de senaste tre åren, trots bra efterfrågan och växande volymer. Konkurrensen var samtidigt olorändrat hård. Olika åtgärdspaket hade initierats lor att vända den negativa resultatutvecklingen, men effekterna av dessa hade inte visat sig. Ett ledarskifte ägde rum den september då Sune Carlsson tillträdde befattningen som VD och koncernchef. Peter Augustsson lämnade därmed koncernen. Ytterligare aktionsprogram initierades under hösten. Dessa innebar aweckling respektive omstrukturering av vissa ftirlustbringande verksamheter samt en klart uttalad fokusering på att örbättra koncernens lönsamhet. För att möjliggöra de nödvändiga ingreppen i koncernens struktur beslöt bolagets styrelse om avsättningar om sammanlagt 3. miljarder kronor som har belastat 998 års resultat. SKF tvingas därlor redovisa ett stort underskott ltir verksamhetsåret. Med beaktande av detta negativa utfal ftir verksamhetsåret loreslår styrelsen en utdelning om 2.00 kronor per aktie. Det är min och styrelsens övertygelse att de pågående programmen med en ökad fokusering på de verksamheter där koncernen har starka och ledande positioner kommer att leda till en positiv resultatun'ecklins :.': SKF. Avslutningsvis villjag å sryrelsens r äs::.: tacka koncernens anstälda lor ett bra ur:i.:: arbete i ett mycket hårt konkurrenskhm:r Den pågående omstruktureringen ar boi:- get har också ställt extra höga krar pa.r... rnsatser. Göteborg den 28 januari u ANDERS SCHARP S ryre s en s ordföra n d e \ 2

3 VD HAR ORDET v v renden i efterfrågan på SKFs produkter vände nedåt under forra året ftir flertalet marknader och kundsesment. Konkurrensen ökade och den låga inflationen forstärkte prispressen i marknaden. Kapacitetsutnlttjandet inom koncernens tillverkningsenheter var otillfredsställande, särskilt mot slutet av året då en erforderlig minskning av varuiagren inleddes. Totalt redovisade SKFkoncernen en betydande örlust efter avsättningar om 3 35 Mkr liir verksamhetsåret 998. För att lägga grunden fiir en positiv vinstutveckiing for SKF togs beslut om ett omfattande program for effektivitetsökning och omstrukturering under året. Dessa åtgärder genomfiirs nu i snabbt tempo. Ett mera långsiktigt arbete att stärka SKFs marknadsltiring och utveckla koncernens starka områden inleddes. Det fortjänar att nämnas att en betydande andel av SKFs cirka 400 resultatenheter uppvisar god lönsamhet och många {tirbättrade också vinsten under fiirra året. Det pågående effektiviseringsprogrammet syftar till att sänka kostnadsnivån genom minskning av antalet anställda med fore utgången av För att mildra de sociala konsekvenserna av personalreduceringarna har fortida pensioneringar använts i stor utsträckning. Ungeftir halva programmet var genomfort vid årsskiftet. Under hösten skedde en omprövning av ett antal verksamheter, som har orsakat betydande forluster, i vissa fall under lång tid. Detta iedde b a till beslut att lämna verksamhetsområdet textilmaskinkomponenter och tillverkningen av koniska rulllager i USA samt att stänga en fabrik for tätningar i USA. Dessutom togs beslut om att säja eller aweckla smedjan i Arvika. Brasiiien genomftirs en kraftig neddragning av kapaciteten på grund av svag efterfrågan. Dessa omstruktureringar kommer att medfora en minskning med y4terligare cirka anställda. SKFs strategi att expandera i Asien inriktades i det besvärliga marknadsläget på att liirbättra resultaten i de nyligen ftirvärvade liiretagen. Mot slutet av året skedde en viss stabilisering av efterfrågan i regionen. Den grundläggande bedömningen att Asien utgör en viktig ångsiktig expansionsmarknad fiir SKF kvarstår. Under ltirra året renodlades SKFs organisation. Lagerverksamheten är nu organiserad i fyra globala divisioner med klar marknadsinriktning: Automotive, Electrical, ndustrial och Service. Divisionerna tir Components, Emerging & Specialty och Asia Paciflc integrerades i dessa. Divisionerna fiir Seals och Steel är i huwdsak olorändrade. Koncernen kommer arr öka fokus på utvecklingen av afftirer med högre ftirädlingsvärde ör att därmed stärka sin konkurrenskraft. För att ftirbättra lönsamheten kommer marknadsforing, logistik, prisbildning och kundsegmentering att ägnas stor uppmärksamhet. Den industriella eftermarknaden har fortfarande stor utvecklingspotential och fortsätter vara ett satsningsområde ftir SKF. Ett annat område som kommer att prioriteras är SKl-koncernens struktur och integration. Målet är att minska den höga kapitalbindningen och örbättra kassaflödet. Det gångna året präglades av en kärv marknad och omfattande örändringar inom SKF med syfte att öka lönsamheten. En fortsatt fiirsvagning av efterfrågan under året väntas. Resultaten ör de närmaste kvartalen iirväntas bli fortsatt svaga innan effektiviseringsprogrammen börjar lorbättra resultatet. Göteborg den 2Sjanuari -/ -/ SLNE CARJSON Verks täll ande direkt ör

4 BOKSLUTSKOMMUNTKå r998 ö SKF-koncernen redovisade en stor förlust lör 998 p g a omfattande avsättningar för omstruktureringar. Efter finansiella intäkter och kostnader uppgick lörlusten till miljoner kronor jämfört med en vinst om 2 06 Mkr för 997. Exklusive avsättningar om 3 35 Mkr skulle resuitatet uppgått till 072 Mkr. Fjärde kvartalets resultat uppgrck till 03 Mkr löre avsättningar om 99 Mkr. a Rörelseresultatet uppgick till -999 l\/kr mot lvlkr för 997. Exklusive avsättningar skulle rörelseresultatet ha varit Mkr. 3 Koncernens försäljning ökade med 2'/. lrän Mkr 997 till Mkr. Efter en stark inledning, minskade lörsåljningen under senare delen av året. * Försäljningsökningenom2'kkomlränvolym+3.5%,prislmix-2.0"/",strukturförändringar(verksamhetersomtillfönsellerawecklats) -0.5% samt valutaeffekter +.0y". Det gångna året präglades av en kärv marknad och omfattande förändringar inom SKF med syfte att öka lönsamheten. En fortsatt försvagning av efterfrågan under året väntas. Resultaten för de närmaste kvartalen förväntas bli fortsatt svaga innan effektiviseringsprogrammen börjar f örbättra resultatet. * Utdelningen föreslås bli 2.00 kronor per aktie (5.25). o Styrelsen beslutade föreslå bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att varje B-aktie får en tiondels röst istället för en tusendels röst. örsvagningen av koncernens resultat under 998, som fortsatte under fiärde kvartalet, hade tre hul'udorsaker: lor det forsta krisen i Asien, som också ledde till en avsevärd nedgång i efterfrågan ftir västvärldens exportörer av tung industriutrustning, fiir det andra ökad prispress och fiir det tredje högre tillverkningskostnader på grund av produktionsneddragningar under årets andra hälft. Ett kraftfu llt effektiviseri ngsprogram. som syftar till att skapa en positiv resultatutveckling lor koncernen, utarbetades och implementeringen startade under andra halvåret. Beslutet att lämna den {iirlust- bringande textilmaskinkomponentrörelsen genomftirs nu. Beslut fattades också om att avveckla en fabrik lor tillverkning av tätningar i Gastonia, North Carolina, USA. Produktionen överlors tiil andra enheter inom Tätningsdivisionen i USA. För att återstäila lönsamheten i bilaffdren i Amerika beslöts att aweckla tillverkningen av koniska rullager i USA samt att väsentligt minska tillverkningen av koniska rullager samt hjullagerenheter vid SKFs brasilianska fabrik. Beslut fattades också om att sälja eller aweckla smedjan i Arvika. Argentina stängs en fabrik ftir tillverkning av specialkomponenter till bilar och produktionen överlors til en annan fabrik. SKF har kommit överens med NA om att sälja sitt 40- procentiga ägande i ett fiiretag i talien for tillverkning och örsäljning av vattenpumpspindlar till dem. På grund av den stora nedgången i efterfrågan i östra Europa, i synnerhet i Ryssland kommer fabriken i Lutsk i Ukraina att omshuktureras. Kostnadsreduktionsprogrammet, som tillkännagavs hösten 997 och ijuni 998, leder til kostnadsminskningar om cirka 500 Mkr. Det under hösten 998 beslutade omstruktureringsprogrammet avses leda til resultatforbättringar i storleksordningen 600 Mkr. Vid utgången av 998 uppgick registrerat Försäljning, Mkr nvesteringar, Mkr Utdelning per aktie, kr 4 tltdelning enligt styrelsens fö rs lag ti rinstdisp o s itio n

5 BOKSLUTSKOMMUNKE antal anställda till (43 24). Under året tillkom personer genom loruärv medan lämnade koncernen till foljd av effektiviserings- och omstuktureringsprogrammen. v Rörelseresultatet ör rullningslager uppgick tlll -l l7'7 Mkr (2 294) och forsäljningen till Mkr (3 99 ). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet - 68 Mkr (496) och forsäljningen 8 78 Mkr (8 083). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet till 705 Mkr ftir helåret och 287 Mkr for {ärde kvartalet. Försäljningsökningen om.4% berodde hur,udsakligen på ökade leveranser till bi- och lastbilstillverkare, framftir allt i USA. Även tillverkarna av elmotorer til vitvarusegmentet bidrog till forsäljningsökningen liksom flygindustrin. SKFs lorsäljning til industrieftermarknaden ftirsvagades i både USA och Asia Paciflc, medan den ökade något i Västeuropa. Strukturftirändringar i det amerikanska distributörsledet bidrog till denna utveckling. Asienkrisen drog ned efterfrågan från den tunga industrin, både i Väsr europa och USA. Försäljningen till några Europas enda snöskotertillverkare Bombardier-Nordtrac har en fabrik i Rovaniemi i Finland, exakt på polcirkeln. Skotrarna marknadsförs under namnel Lynx och är en viktig eftermarknadskund för SKF. av de mest lönsamma kundsegmenten drabbades under verksamhetsåret av en ftirsvagad efterfrågan. Försäljningen inom SKs lagerdivisioner fordelade sig enligt floljande: SKF Automotive Division, Mkr; SKF ndustrial Division, 8 89 Mkr; SKF Eiectrical Division, 62 Mkr; SKF Service Division, 669 Mkr. Tätningar Rörelseresultatet for tätningar uppgick til 65 Mkr (377) och liirsäljningen tlll4 29 Mkr (3 779). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet -56 Mkr (88) och florsäljningen 037 Mkr (943). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet til 64 Mkr for helåret och -42Mkr for fiärde kvartalet. USA, som svarar for cirka 65Yo av divisionens ftirsäljning, påverkades verksamheten negativt av strukturlorändringar i distributörsledet. Dessutom bidrog upparbetning av nya kunder till en ofordelaktig kostnadsutveckling. Leveranserna till de amerikanska biltillverkarna fortsatte att öka tack vare ökad ftirsäljning av nya produkter. Försäljningen till kunderna i Västeuropa, Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mkr Resultat per aktie efter skatt. kr

6 BOKSLUTSKOMMUNKE som huvudsakligen utgörs av biltillverkare, utvecklades positivt. Nya produkter bidrog även här till den gynnsamma utvecklingen. Asien fortsatte divisionen att stärka sin tillverkningsbas genom två nya bolag i Korea och ndien. står Rörelseresultatet lor Ståldivisionen uppgick till Mkr (242) och lorsäljningen tr3 229 Mkr (3 39). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet -25 Mkr (78) och forsäljntngen754 Mkr (899). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet 998 till 45 Mk. Efter en stark inledning av året mattades efterfrågan successivt i takt med att den asiatiska krisens effekter slog igenom på den västeuropeiska marknaden. Kring halvårsskiftet inleddes en mer allmän varulagerneddragning i distributörsledet samtidigt som koncernens lagerfabriker minskade sin produktionstakt. Under året invigdes Ovako Steels nya varmvalsverk i Hofors, en investering i storleksordningen 500 Mkr. Med denna anäggning slärker bolaget sin ställning som ledande leverantör av sömlösa varmvalsade rör. Koncernens resultat SKF-koncernens rörelseresultat uppgick 998 till -999 Mkr (2949). De planenliga avskrivningarna uppgick till 629 Mkr ( 528). Koncernens finansnetto uppgick till Mk (-843). Denna ftirsämring berodde i hunrdsak på en ökad upplåning under året, kursforluster i asiatiska samriskbolag samt nedskrivningen om 0 Mkr av SKFs aktieinnehav i det kinesiska lagerbolaget Wafangdian Bearing Company Limited. Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader 998 uppgick ttl Mkr (2 0O. Exklusive avsättningarna uppgick resultatet efter finansiella intäkter och kostnader till 072 Mkr. Resultatet under {ärde kvartalet belastades med avsättningar om 99 Mkr. Dessa fordelar sig enligt loljande: kostnad ftir sålda varor, 752Mkr; forsäljnings- och administrationskostnader, Mkr; övriga rörelsekostnader, 962 Mkr och associerade bolag, 94 Mkr. Nettoeffekten på kassaflödet av dessa avsättningar blir cirka 800 Mkr. Resultatet per aktie uppgick till kronor, att jämforas med 3.70 kronor 997. SKF-koncernens soliditet ftirsämrades till öljd av avsättningar for effektiviseringsprogrammen, från 33.5% vtd utgången av 997 t29.0% vid utgången av 998. De räntebärande lånen uppgick vid årets slut till 8 79 Mkr (8 39) medan pensionsskulderna uppgick trl 7 39 Mk (6 7 ). Samtidigt fanns finansiella tillgångar om 3237 Mkr(46)varav2 353 Mkr(3 93) utgjordes av kortfristiga finansiella tillgångar. SKFs investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 48 Mkr (2 664). Av de samlade investeringarna kan cirka 49 Mkr (20) hänöras till rubriken miljöinvesteringar. d v s investeringar som gjorts lor att forbättra koncernens inre och y.ttre miljöer. SKF-koncemen tilidelades också en globa miljöcertifiering enligt SO 400. Certifikatet är det mest omfattande i sitt slag. nvesteringstakten väntas ftir de närmaste åren ligga något lägre än koncernens årliga avskrivningar. nvesteringarna i forskning och utveckling uppgick till 702 Mkr (757), vilket motsvarar l.9oä (2.) av årsflorsäljningen. detta belopp ingår endast investeringar som är direkt relaterade till produkt- och processutveckling. Göteborg den 28 januari 999 Alaiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson Verks tcillande direktör Försäljning per kundsegment 998 Försäljning per geograliskt område 998 Fordonseftermarknad 97o Flygindustri 4% ndustridistributörer 277o Specialiserad maskinindustri 87" Elektrisk industri 57" Lastbilar 6% Personbilar 87o Almän maskinindustri 57o Tung industri 87" Latinamerika 67" Nordamerika 257o Asien 07" Mellanöstern och Alrika3"/" Central- och USeUTOPa J"/o Sverige 5% Västeuropa exkl Sverige 48%

7 KONCERNENS RESULTAT SAMMANDRAG (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) 998 Mkr Försäljning Kostnad för sålda varor f Bruttoresultat Försäljnin gs- och administrationskostnader J ?4-5.2 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto - 92S Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader, netto -l Resultat efter finansiella intäkter och kostnader c.l _5-583 't Skatter Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i resultatet Årets resultat Resultat i kronor per aktie efter skatt Antal aktier nvesteringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 2-månadersperioden, % v 997 Mkr 2.2 -u. l u.4a 'l

8 KONCERNENS BALANSRÄKNNG (Mk0 998 lmmaleriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager t Kortf ristiga fordringar 924 tillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TLLGÅNGAR Eget kapital t Avsättningar för pensioner och sjukvårdsf örmåner Avsättningar för skatter 488 olz Kortf ristiga f inansiella övriga a,åättningar Summa avsättningar Långfristiga lån rl Summa långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga långf ristiga skulder inkl. minoritetsintressen Övriga kortf ristiga skulder Summa korttristiga skulder SUMMA EGET KAPTAL, AVSÄTTNNGAR OCH SKULDER

9 KONCERNENS FNANSERNGSANALYS* (Mk0 998 Rörelseresuliat Avskrivningar samt nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill NettoförlusVvinst(-) vid försäljning av verksamheter och materiella anläggningstillgångar 997 Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Försäljning av verksamheter och materiella anläggningstillgångar 24A 289 Kassaflöde efter investeringar ' l350 -öb nvesteringar i bolag och materiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter och kostnader, netto Skatter Förändring av övriga långfristiga tillgångar och skulder samt avsättningar Nyemission av aktier iab SKF Utdelning till AB SKFs aktieägare Valutaku rsdiff erenser Kassaftöde före finansiering Förändring av låneskulder Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar * \- Koncernens finansieringsanalys är justerad för köpta och sålda botag och ve rksamheter ',

10 BOKSLUTSUPPGFTER OCH STATSTSKA DATA HELARS. OCH KVARTALSVARDEN (Betopp i miljoner kronor där annat Helår Helår ej anges) 996 gg7 /98 Helår 2lg 4lg 3/ KONCERNEN 589 g Försäljning Rörefseresultat 33 Resultat efter f inansiella intäkter ochkostnader Resultat i kronor per aktie efter skatt g - 'l O 2.OO nvesteringar i materiella anläggninlstillgångar g '48 78 A g Försäljning Tätningar stål g77g OO s22s Rörelseresultat g Tätningar stål 'l nvesterat kapital* Tåtningar stål g t g NYCKELTAL Substansvärde per aktie, Soliditet, kr % g 03 g Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 2-månadersperioden, % * lnvesterat kapitat definieras som summan av goodwill. varulager. kundfordringar och materiella anläggningstiilgångar minus leverantörsskulder samt förskott från kunder vid periodens slut. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKF-koncernens resultat for fiirsta kvartalet 999 kommer att publiceras på bolagsstämmodagen torsdagen den 22 april 999. SKFs årsredovisning ftir 998 publiceras måndagen den 5 mars och kommer att finnas tillgängiig på öretaget från detta datum

11 SJ UÅRSÖVERS i= KT SKF.KoNcERNEN u ' ltatinformation.:':',' i Sverige : :-3 sens kostnader " ':a rörelseinläker/kostnader, netto =:sj iat fran ntressetörelag -g seresultat =: : 992 coc i miljoner kronor där annat inte anges Res -?isiella intäkter och kostnader, netto -.si'iat efter finansiella intäkter och kostnader,,: lansintormation -.nateriella anläggningstillgångar or:,u] ou: i'::aordinära kostnader, netto efter skatt ',' aaritetsintressens andel i resultatel :'9:s resultat S.:-:9. =:siitat efter skatt " ' ,? _ Ba '.'areriella anläggningstillgångar : ransieila anläggningstillgångar, årulager <.3rrlristiga iordringar (odirisliga finansiella lillgångar S.jmma tillgångar kapital =get.avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner åvsåttningar {ör skatter Ovriga avsätlningar :ångfristiga lån (inklusive konvertibla lån) Cvriga avsättningar och långfristiga skulder lnkl usive minoritelsintressen Kortfristiga lån Ovriga kortf ristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder tocl ' t a Nyckeltal (i procent där annat ei anges) Avkastning på totalt kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkaslning på eget kapital Vinstmarginal Kapitalomsättning, ggr Andel eget riskbärande kapital Soliditet - to. - t.j c. l t O nvesteringar och personal lnvesteringar i materiella anläggningstillgångar varav i Sverige Forsknin gs- och utvecklingskoslnader Patent - antal förstagångsansökningar [4edelantal anställda varav i Sverige Registrerat antal anställda den 3 december Löner och lönebikostnader varav i Sverige zt 't 9" '3.0 ' O occ ' UWeckling per affärsområde Försäljning Tätningar Verktyg Stå Ovrigl och elimineringar Rörelseresultat Tätningar Verktyg slål Ovrigt och elimineringar lnvesterat kapital " Tåtningar zol S; ' srål Ovrigt och elimineringar lnvesterat kapital definieras som summan av goodwill, varulager, kundfordringar och materiella anläggningstiilgångal minus leverantörsskulder samt förskoft från kundet.

12 Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mkr nvesteringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Resultat i kronor per aktie efter skatt Utdelning i kronor per aktie Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Registrerat antal anställda. Utdelning enligt styrelsens förslag till vinstdisposition N$ vo * ai '- F vå! o E F = C _f c tr m E vte d ; F -4 c 6 c E 6! 6 i ö d Aktiebolaget SKtr',45 50 Göteborg Telefon , fax , ffi[gf

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000. Press release SKF - Halvårsrapport 2001 Ytterligare förbättrad vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första halvåret 2001 på 1 611 Mkr (1 509). Exklusive engångsintäkter på 100 Mkr

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

ffil}b1tr fe-lf Fness re[ease tea-l

ffil}b1tr fe-lf Fness re[ease tea-l fe-lf tea-l ffil}b1tr Aktiebolaget SKF Fness re[ease Kvartalsrapport från SKF 199L SKF-koncernens försäljning under första kvartalet L99L uppgick till 6 922 rniljoner kronor mot 7 l-1-2 Mkr motsvarande

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

E[CF. Press release. * SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader under perioden

E[CF. Press release. * SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader under perioden E[CF Press release AB SKFs styrelse beslutade i dag att genomfiira ytterligare åtgärdsprogram för lönsamhetsförbättringar. utöver det program som tidigare beslutats och som resultatmässigt belastar årets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer