Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf"

Transkript

1 \t \t \t \t Bokslutskommunikö r 998 ffi[gf

2 KoMMENTAR AV styrelsens ordpönanob en flnansiella kris som inleddes i Sydostasien sommaren 997 kom i stor utsträckning att präga den ekonomiska utvecklingen i världen under 998. Som ringar på vattnet spred sig effekten efter den örsta devalveringen. Vad som böqade som ett finansiellt problem i ett mindre antal länder ledde till ekonomiska kriser i många asiatiska länder och medftirde allvarliga störningar i världsekonomin. Den vikande efterfrågan och ett i stort sett totalstopp av investeringar i den asiatiska infrastrukturen ledde ti efterfrågebortfall hos leverantörer i Europa och USA. Produktionstakten i den tunga industrin minskade till loljd av detta och bidrog till att skapa en växande osäkerhet kring konjunkturutvecklingen i resten av världen. De kraftiga devalveringarna i många av de asiatiska länderna stärkte de lokaa bolagens internationella konkurrenskraft. Detta leder till ett ökat behov av fortsatta strukturforändringar hos ftiretagen i västvärlden lor att dessa skal kunna hävda sig och möta den växande konkurrensen. Allteftersom året gick blev en mera allmän amattning i konjunkturen alt tydligare. Redan i halvårsrapporten pekade SKF på den minskning i efterfrågan som märktes inom tung industri i både Västeuropa och USA. Detta var oroande, särskilt som kon- cernens lönsamhet hade ltirsvagats successivt de senaste tre åren, trots bra efterfrågan och växande volymer. Konkurrensen var samtidigt olorändrat hård. Olika åtgärdspaket hade initierats lor att vända den negativa resultatutvecklingen, men effekterna av dessa hade inte visat sig. Ett ledarskifte ägde rum den september då Sune Carlsson tillträdde befattningen som VD och koncernchef. Peter Augustsson lämnade därmed koncernen. Ytterligare aktionsprogram initierades under hösten. Dessa innebar aweckling respektive omstrukturering av vissa ftirlustbringande verksamheter samt en klart uttalad fokusering på att örbättra koncernens lönsamhet. För att möjliggöra de nödvändiga ingreppen i koncernens struktur beslöt bolagets styrelse om avsättningar om sammanlagt 3. miljarder kronor som har belastat 998 års resultat. SKF tvingas därlor redovisa ett stort underskott ltir verksamhetsåret. Med beaktande av detta negativa utfal ftir verksamhetsåret loreslår styrelsen en utdelning om 2.00 kronor per aktie. Det är min och styrelsens övertygelse att de pågående programmen med en ökad fokusering på de verksamheter där koncernen har starka och ledande positioner kommer att leda till en positiv resultatun'ecklins :.': SKF. Avslutningsvis villjag å sryrelsens r äs::.: tacka koncernens anstälda lor ett bra ur:i.:: arbete i ett mycket hårt konkurrenskhm:r Den pågående omstruktureringen ar boi:- get har också ställt extra höga krar pa.r... rnsatser. Göteborg den 28 januari u ANDERS SCHARP S ryre s en s ordföra n d e \ 2

3 VD HAR ORDET v v renden i efterfrågan på SKFs produkter vände nedåt under forra året ftir flertalet marknader och kundsesment. Konkurrensen ökade och den låga inflationen forstärkte prispressen i marknaden. Kapacitetsutnlttjandet inom koncernens tillverkningsenheter var otillfredsställande, särskilt mot slutet av året då en erforderlig minskning av varuiagren inleddes. Totalt redovisade SKFkoncernen en betydande örlust efter avsättningar om 3 35 Mkr liir verksamhetsåret 998. För att lägga grunden fiir en positiv vinstutveckiing for SKF togs beslut om ett omfattande program for effektivitetsökning och omstrukturering under året. Dessa åtgärder genomfiirs nu i snabbt tempo. Ett mera långsiktigt arbete att stärka SKFs marknadsltiring och utveckla koncernens starka områden inleddes. Det fortjänar att nämnas att en betydande andel av SKFs cirka 400 resultatenheter uppvisar god lönsamhet och många {tirbättrade också vinsten under fiirra året. Det pågående effektiviseringsprogrammet syftar till att sänka kostnadsnivån genom minskning av antalet anställda med fore utgången av För att mildra de sociala konsekvenserna av personalreduceringarna har fortida pensioneringar använts i stor utsträckning. Ungeftir halva programmet var genomfort vid årsskiftet. Under hösten skedde en omprövning av ett antal verksamheter, som har orsakat betydande forluster, i vissa fall under lång tid. Detta iedde b a till beslut att lämna verksamhetsområdet textilmaskinkomponenter och tillverkningen av koniska rulllager i USA samt att stänga en fabrik for tätningar i USA. Dessutom togs beslut om att säja eller aweckla smedjan i Arvika. Brasiiien genomftirs en kraftig neddragning av kapaciteten på grund av svag efterfrågan. Dessa omstruktureringar kommer att medfora en minskning med y4terligare cirka anställda. SKFs strategi att expandera i Asien inriktades i det besvärliga marknadsläget på att liirbättra resultaten i de nyligen ftirvärvade liiretagen. Mot slutet av året skedde en viss stabilisering av efterfrågan i regionen. Den grundläggande bedömningen att Asien utgör en viktig ångsiktig expansionsmarknad fiir SKF kvarstår. Under ltirra året renodlades SKFs organisation. Lagerverksamheten är nu organiserad i fyra globala divisioner med klar marknadsinriktning: Automotive, Electrical, ndustrial och Service. Divisionerna tir Components, Emerging & Specialty och Asia Paciflc integrerades i dessa. Divisionerna fiir Seals och Steel är i huwdsak olorändrade. Koncernen kommer arr öka fokus på utvecklingen av afftirer med högre ftirädlingsvärde ör att därmed stärka sin konkurrenskraft. För att ftirbättra lönsamheten kommer marknadsforing, logistik, prisbildning och kundsegmentering att ägnas stor uppmärksamhet. Den industriella eftermarknaden har fortfarande stor utvecklingspotential och fortsätter vara ett satsningsområde ftir SKF. Ett annat område som kommer att prioriteras är SKl-koncernens struktur och integration. Målet är att minska den höga kapitalbindningen och örbättra kassaflödet. Det gångna året präglades av en kärv marknad och omfattande örändringar inom SKF med syfte att öka lönsamheten. En fortsatt fiirsvagning av efterfrågan under året väntas. Resultaten ör de närmaste kvartalen iirväntas bli fortsatt svaga innan effektiviseringsprogrammen börjar lorbättra resultatet. Göteborg den 2Sjanuari -/ -/ SLNE CARJSON Verks täll ande direkt ör

4 BOKSLUTSKOMMUNTKå r998 ö SKF-koncernen redovisade en stor förlust lör 998 p g a omfattande avsättningar för omstruktureringar. Efter finansiella intäkter och kostnader uppgick lörlusten till miljoner kronor jämfört med en vinst om 2 06 Mkr för 997. Exklusive avsättningar om 3 35 Mkr skulle resuitatet uppgått till 072 Mkr. Fjärde kvartalets resultat uppgrck till 03 Mkr löre avsättningar om 99 Mkr. a Rörelseresultatet uppgick till -999 l\/kr mot lvlkr för 997. Exklusive avsättningar skulle rörelseresultatet ha varit Mkr. 3 Koncernens försäljning ökade med 2'/. lrän Mkr 997 till Mkr. Efter en stark inledning, minskade lörsåljningen under senare delen av året. * Försäljningsökningenom2'kkomlränvolym+3.5%,prislmix-2.0"/",strukturförändringar(verksamhetersomtillfönsellerawecklats) -0.5% samt valutaeffekter +.0y". Det gångna året präglades av en kärv marknad och omfattande förändringar inom SKF med syfte att öka lönsamheten. En fortsatt försvagning av efterfrågan under året väntas. Resultaten för de närmaste kvartalen förväntas bli fortsatt svaga innan effektiviseringsprogrammen börjar f örbättra resultatet. * Utdelningen föreslås bli 2.00 kronor per aktie (5.25). o Styrelsen beslutade föreslå bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att varje B-aktie får en tiondels röst istället för en tusendels röst. örsvagningen av koncernens resultat under 998, som fortsatte under fiärde kvartalet, hade tre hul'udorsaker: lor det forsta krisen i Asien, som också ledde till en avsevärd nedgång i efterfrågan ftir västvärldens exportörer av tung industriutrustning, fiir det andra ökad prispress och fiir det tredje högre tillverkningskostnader på grund av produktionsneddragningar under årets andra hälft. Ett kraftfu llt effektiviseri ngsprogram. som syftar till att skapa en positiv resultatutveckling lor koncernen, utarbetades och implementeringen startade under andra halvåret. Beslutet att lämna den {iirlust- bringande textilmaskinkomponentrörelsen genomftirs nu. Beslut fattades också om att avveckla en fabrik lor tillverkning av tätningar i Gastonia, North Carolina, USA. Produktionen överlors tiil andra enheter inom Tätningsdivisionen i USA. För att återstäila lönsamheten i bilaffdren i Amerika beslöts att aweckla tillverkningen av koniska rullager i USA samt att väsentligt minska tillverkningen av koniska rullager samt hjullagerenheter vid SKFs brasilianska fabrik. Beslut fattades också om att sälja eller aweckla smedjan i Arvika. Argentina stängs en fabrik ftir tillverkning av specialkomponenter till bilar och produktionen överlors til en annan fabrik. SKF har kommit överens med NA om att sälja sitt 40- procentiga ägande i ett fiiretag i talien for tillverkning och örsäljning av vattenpumpspindlar till dem. På grund av den stora nedgången i efterfrågan i östra Europa, i synnerhet i Ryssland kommer fabriken i Lutsk i Ukraina att omshuktureras. Kostnadsreduktionsprogrammet, som tillkännagavs hösten 997 och ijuni 998, leder til kostnadsminskningar om cirka 500 Mkr. Det under hösten 998 beslutade omstruktureringsprogrammet avses leda til resultatforbättringar i storleksordningen 600 Mkr. Vid utgången av 998 uppgick registrerat Försäljning, Mkr nvesteringar, Mkr Utdelning per aktie, kr 4 tltdelning enligt styrelsens fö rs lag ti rinstdisp o s itio n

5 BOKSLUTSKOMMUNKE antal anställda till (43 24). Under året tillkom personer genom loruärv medan lämnade koncernen till foljd av effektiviserings- och omstuktureringsprogrammen. v Rörelseresultatet ör rullningslager uppgick tlll -l l7'7 Mkr (2 294) och forsäljningen till Mkr (3 99 ). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet - 68 Mkr (496) och forsäljningen 8 78 Mkr (8 083). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet till 705 Mkr ftir helåret och 287 Mkr for {ärde kvartalet. Försäljningsökningen om.4% berodde hur,udsakligen på ökade leveranser till bi- och lastbilstillverkare, framftir allt i USA. Även tillverkarna av elmotorer til vitvarusegmentet bidrog till forsäljningsökningen liksom flygindustrin. SKFs lorsäljning til industrieftermarknaden ftirsvagades i både USA och Asia Paciflc, medan den ökade något i Västeuropa. Strukturftirändringar i det amerikanska distributörsledet bidrog till denna utveckling. Asienkrisen drog ned efterfrågan från den tunga industrin, både i Väsr europa och USA. Försäljningen till några Europas enda snöskotertillverkare Bombardier-Nordtrac har en fabrik i Rovaniemi i Finland, exakt på polcirkeln. Skotrarna marknadsförs under namnel Lynx och är en viktig eftermarknadskund för SKF. av de mest lönsamma kundsegmenten drabbades under verksamhetsåret av en ftirsvagad efterfrågan. Försäljningen inom SKs lagerdivisioner fordelade sig enligt floljande: SKF Automotive Division, Mkr; SKF ndustrial Division, 8 89 Mkr; SKF Eiectrical Division, 62 Mkr; SKF Service Division, 669 Mkr. Tätningar Rörelseresultatet for tätningar uppgick til 65 Mkr (377) och liirsäljningen tlll4 29 Mkr (3 779). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet -56 Mkr (88) och florsäljningen 037 Mkr (943). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet til 64 Mkr for helåret och -42Mkr for fiärde kvartalet. USA, som svarar for cirka 65Yo av divisionens ftirsäljning, påverkades verksamheten negativt av strukturlorändringar i distributörsledet. Dessutom bidrog upparbetning av nya kunder till en ofordelaktig kostnadsutveckling. Leveranserna till de amerikanska biltillverkarna fortsatte att öka tack vare ökad ftirsäljning av nya produkter. Försäljningen till kunderna i Västeuropa, Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mkr Resultat per aktie efter skatt. kr

6 BOKSLUTSKOMMUNKE som huvudsakligen utgörs av biltillverkare, utvecklades positivt. Nya produkter bidrog även här till den gynnsamma utvecklingen. Asien fortsatte divisionen att stärka sin tillverkningsbas genom två nya bolag i Korea och ndien. står Rörelseresultatet lor Ståldivisionen uppgick till Mkr (242) och lorsäljningen tr3 229 Mkr (3 39). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet -25 Mkr (78) och forsäljntngen754 Mkr (899). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet 998 till 45 Mk. Efter en stark inledning av året mattades efterfrågan successivt i takt med att den asiatiska krisens effekter slog igenom på den västeuropeiska marknaden. Kring halvårsskiftet inleddes en mer allmän varulagerneddragning i distributörsledet samtidigt som koncernens lagerfabriker minskade sin produktionstakt. Under året invigdes Ovako Steels nya varmvalsverk i Hofors, en investering i storleksordningen 500 Mkr. Med denna anäggning slärker bolaget sin ställning som ledande leverantör av sömlösa varmvalsade rör. Koncernens resultat SKF-koncernens rörelseresultat uppgick 998 till -999 Mkr (2949). De planenliga avskrivningarna uppgick till 629 Mkr ( 528). Koncernens finansnetto uppgick till Mk (-843). Denna ftirsämring berodde i hunrdsak på en ökad upplåning under året, kursforluster i asiatiska samriskbolag samt nedskrivningen om 0 Mkr av SKFs aktieinnehav i det kinesiska lagerbolaget Wafangdian Bearing Company Limited. Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader 998 uppgick ttl Mkr (2 0O. Exklusive avsättningarna uppgick resultatet efter finansiella intäkter och kostnader till 072 Mkr. Resultatet under {ärde kvartalet belastades med avsättningar om 99 Mkr. Dessa fordelar sig enligt loljande: kostnad ftir sålda varor, 752Mkr; forsäljnings- och administrationskostnader, Mkr; övriga rörelsekostnader, 962 Mkr och associerade bolag, 94 Mkr. Nettoeffekten på kassaflödet av dessa avsättningar blir cirka 800 Mkr. Resultatet per aktie uppgick till kronor, att jämforas med 3.70 kronor 997. SKF-koncernens soliditet ftirsämrades till öljd av avsättningar for effektiviseringsprogrammen, från 33.5% vtd utgången av 997 t29.0% vid utgången av 998. De räntebärande lånen uppgick vid årets slut till 8 79 Mkr (8 39) medan pensionsskulderna uppgick trl 7 39 Mk (6 7 ). Samtidigt fanns finansiella tillgångar om 3237 Mkr(46)varav2 353 Mkr(3 93) utgjordes av kortfristiga finansiella tillgångar. SKFs investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 48 Mkr (2 664). Av de samlade investeringarna kan cirka 49 Mkr (20) hänöras till rubriken miljöinvesteringar. d v s investeringar som gjorts lor att forbättra koncernens inre och y.ttre miljöer. SKF-koncemen tilidelades också en globa miljöcertifiering enligt SO 400. Certifikatet är det mest omfattande i sitt slag. nvesteringstakten väntas ftir de närmaste åren ligga något lägre än koncernens årliga avskrivningar. nvesteringarna i forskning och utveckling uppgick till 702 Mkr (757), vilket motsvarar l.9oä (2.) av årsflorsäljningen. detta belopp ingår endast investeringar som är direkt relaterade till produkt- och processutveckling. Göteborg den 28 januari 999 Alaiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson Verks tcillande direktör Försäljning per kundsegment 998 Försäljning per geograliskt område 998 Fordonseftermarknad 97o Flygindustri 4% ndustridistributörer 277o Specialiserad maskinindustri 87" Elektrisk industri 57" Lastbilar 6% Personbilar 87o Almän maskinindustri 57o Tung industri 87" Latinamerika 67" Nordamerika 257o Asien 07" Mellanöstern och Alrika3"/" Central- och USeUTOPa J"/o Sverige 5% Västeuropa exkl Sverige 48%

7 KONCERNENS RESULTAT SAMMANDRAG (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) 998 Mkr Försäljning Kostnad för sålda varor f Bruttoresultat Försäljnin gs- och administrationskostnader J ?4-5.2 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto - 92S Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader, netto -l Resultat efter finansiella intäkter och kostnader c.l _5-583 't Skatter Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i resultatet Årets resultat Resultat i kronor per aktie efter skatt Antal aktier nvesteringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 2-månadersperioden, % v 997 Mkr 2.2 -u. l u.4a 'l

8 KONCERNENS BALANSRÄKNNG (Mk0 998 lmmaleriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager t Kortf ristiga fordringar 924 tillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TLLGÅNGAR Eget kapital t Avsättningar för pensioner och sjukvårdsf örmåner Avsättningar för skatter 488 olz Kortf ristiga f inansiella övriga a,åättningar Summa avsättningar Långfristiga lån rl Summa långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga långf ristiga skulder inkl. minoritetsintressen Övriga kortf ristiga skulder Summa korttristiga skulder SUMMA EGET KAPTAL, AVSÄTTNNGAR OCH SKULDER

9 KONCERNENS FNANSERNGSANALYS* (Mk0 998 Rörelseresuliat Avskrivningar samt nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill NettoförlusVvinst(-) vid försäljning av verksamheter och materiella anläggningstillgångar 997 Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Försäljning av verksamheter och materiella anläggningstillgångar 24A 289 Kassaflöde efter investeringar ' l350 -öb nvesteringar i bolag och materiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter och kostnader, netto Skatter Förändring av övriga långfristiga tillgångar och skulder samt avsättningar Nyemission av aktier iab SKF Utdelning till AB SKFs aktieägare Valutaku rsdiff erenser Kassaftöde före finansiering Förändring av låneskulder Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar * \- Koncernens finansieringsanalys är justerad för köpta och sålda botag och ve rksamheter ',

10 BOKSLUTSUPPGFTER OCH STATSTSKA DATA HELARS. OCH KVARTALSVARDEN (Betopp i miljoner kronor där annat Helår Helår ej anges) 996 gg7 /98 Helår 2lg 4lg 3/ KONCERNEN 589 g Försäljning Rörefseresultat 33 Resultat efter f inansiella intäkter ochkostnader Resultat i kronor per aktie efter skatt g - 'l O 2.OO nvesteringar i materiella anläggninlstillgångar g '48 78 A g Försäljning Tätningar stål g77g OO s22s Rörelseresultat g Tätningar stål 'l nvesterat kapital* Tåtningar stål g t g NYCKELTAL Substansvärde per aktie, Soliditet, kr % g 03 g Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 2-månadersperioden, % * lnvesterat kapitat definieras som summan av goodwill. varulager. kundfordringar och materiella anläggningstiilgångar minus leverantörsskulder samt förskott från kunder vid periodens slut. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKF-koncernens resultat for fiirsta kvartalet 999 kommer att publiceras på bolagsstämmodagen torsdagen den 22 april 999. SKFs årsredovisning ftir 998 publiceras måndagen den 5 mars och kommer att finnas tillgängiig på öretaget från detta datum

11 SJ UÅRSÖVERS i= KT SKF.KoNcERNEN u ' ltatinformation.:':',' i Sverige : :-3 sens kostnader " ':a rörelseinläker/kostnader, netto =:sj iat fran ntressetörelag -g seresultat =: : 992 coc i miljoner kronor där annat inte anges Res -?isiella intäkter och kostnader, netto -.si'iat efter finansiella intäkter och kostnader,,: lansintormation -.nateriella anläggningstillgångar or:,u] ou: i'::aordinära kostnader, netto efter skatt ',' aaritetsintressens andel i resultatel :'9:s resultat S.:-:9. =:siitat efter skatt " ' ,? _ Ba '.'areriella anläggningstillgångar : ransieila anläggningstillgångar, årulager <.3rrlristiga iordringar (odirisliga finansiella lillgångar S.jmma tillgångar kapital =get.avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner åvsåttningar {ör skatter Ovriga avsätlningar :ångfristiga lån (inklusive konvertibla lån) Cvriga avsättningar och långfristiga skulder lnkl usive minoritelsintressen Kortfristiga lån Ovriga kortf ristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder tocl ' t a Nyckeltal (i procent där annat ei anges) Avkastning på totalt kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkaslning på eget kapital Vinstmarginal Kapitalomsättning, ggr Andel eget riskbärande kapital Soliditet - to. - t.j c. l t O nvesteringar och personal lnvesteringar i materiella anläggningstillgångar varav i Sverige Forsknin gs- och utvecklingskoslnader Patent - antal förstagångsansökningar [4edelantal anställda varav i Sverige Registrerat antal anställda den 3 december Löner och lönebikostnader varav i Sverige zt 't 9" '3.0 ' O occ ' UWeckling per affärsområde Försäljning Tätningar Verktyg Stå Ovrigl och elimineringar Rörelseresultat Tätningar Verktyg slål Ovrigt och elimineringar lnvesterat kapital " Tåtningar zol S; ' srål Ovrigt och elimineringar lnvesterat kapital definieras som summan av goodwill, varulager, kundfordringar och materiella anläggningstiilgångal minus leverantörsskulder samt förskoft från kundet.

12 Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mkr nvesteringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Resultat i kronor per aktie efter skatt Utdelning i kronor per aktie Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Registrerat antal anställda. Utdelning enligt styrelsens förslag till vinstdisposition N$ vo * ai '- F vå! o E F = C _f c tr m E vte d ; F -4 c 6 c E 6! 6 i ö d Aktiebolaget SKtr',45 50 Göteborg Telefon , fax , ffi[gf

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706).

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706). Press release SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna

Läs mer

Robust resultatutveckling i en svag marknad.

Robust resultatutveckling i en svag marknad. Press Release SKF - Rapport första kvartalet 2002 Robust resultatutveckling i en svag marknad. SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 761 Mkr (791) för första kvartalet 2002. Resultatet per

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 791 Mkr (770). Exklusive engångsposter är resultatet 791 Mkr (670), en ökning med 18%.

SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 791 Mkr (770). Exklusive engångsposter är resultatet 791 Mkr (670), en ökning med 18%. Press release SKF - Rapport första kvartalet 2001 Ännu ett bra kvartal SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 791 Mkr (770). Exklusive engångsposter är resultatet 791 Mkr (670), en ökning

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Sammanfattning: Rörelseresultatet för första kvartalet 2003 var 944 Mkr (903).

Sammanfattning: Rörelseresultatet för första kvartalet 2003 var 944 Mkr (903). Press meddelande SKF - Rapport första kvartalet 2003 Stabil vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 802 Mkr (761) för första kvartalet 2003. Resultatet per aktie under första kvartalet

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000. Press release SKF - Halvårsrapport 2001 Ytterligare förbättrad vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första halvåret 2001 på 1 611 Mkr (1 509). Exklusive engångsintäkter på 100 Mkr

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

kess release [E f5= Rr lli\:d-i Aktiebolaget SKF I USA fortsatte efterfrågan på rullningslager att våxa for fitirde året i rad.

kess release [E f5= Rr lli\:d-i Aktiebolaget SKF I USA fortsatte efterfrågan på rullningslager att våxa for fitirde året i rad. [E f5= Rr lli\:d- Aktiebolaget SKF kess release Bokslutskommunitn6 fiån SKF - verlssamhetsårct 1994 Koncemen SKF-koncemens resultat efter finansiella rntäkter och kostnader för verksamhetsåret 1994 uppgick

Läs mer

ffil}b1tr fe-lf Fness re[ease tea-l

ffil}b1tr fe-lf Fness re[ease tea-l fe-lf tea-l ffil}b1tr Aktiebolaget SKF Fness re[ease Kvartalsrapport från SKF 199L SKF-koncernens försäljning under första kvartalet L99L uppgick till 6 922 rniljoner kronor mot 7 l-1-2 Mkr motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

rffilftlf rru.nf r-- Press release Försäljningen fortsatte att utvecklas positivt inom Äsia Pacific-regionen.

rffilftlf rru.nf r-- Press release Försäljningen fortsatte att utvecklas positivt inom Äsia Pacific-regionen. rru.nf r-- rffilftlf Aktiebolaget SKtr Press release SKF-koncernens resultat för tre kvartal L992 Koncernen skf-koncernens försäljning under de första nio månaderna L992 uppgick tiff 19 990 rniljoner kronor

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Noter koncernen. 2. Soliditet Eget kapital plus minoritetsintressen, i procent av balansomslutningen vid årets slut.

Noter koncernen. 2. Soliditet Eget kapital plus minoritetsintressen, i procent av balansomslutningen vid årets slut. Noter koncernen Definitioner av nyckeltal Flertalet bolag inom SKF-koncernen rapporterar resultat- och balansräkningar tolv gånger per år. Vid beräkningen av nyckeltal har de faktiska genomsnittsvärden

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2010

SKF Rapport första kvartalet 2010 SKF Rapport första kvartalet 2010 Tom Johnstone, vd och koncernchef: SKF levererade ett mycket starkt resultat under kvartalet med bättre volym och högre tillverkningsnivåer, vilket resulterade i en rörelsemarginal

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2008

SKF Rapport första kvartalet 2008 SKF Rapport första kvartalet 2008 Rekordvinst och rekordförsäljning, båda upp med mer än 8% för första kvartalet 2008. Marknadsutsikterna visar på en fortsatt god volymtillväxt för det andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

SKF-koncernen 2. Kommentar av styrelsens ordförande 4. VD har ordet 5. Förvaltningsberättelse 7. Styrelsen och dess arbetsordning 9.

SKF-koncernen 2. Kommentar av styrelsens ordförande 4. VD har ordet 5. Förvaltningsberättelse 7. Styrelsen och dess arbetsordning 9. INNEHÅLL SKFs VISION är att vara erkänd som världsledare inom lager, tätningar och närliggande produkter. Det uppnår vi genom att vara bäst i branschen på att erbjuda kundnytta utveckla våra anställda

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Press sså*sag* Årets nettoresultat uppgick ti11-1 L77 Mkr not l- 0L4 ltkr l-99o. Äv förlusten hänförde sig 907 Mkr tiil Ovako'

Press sså*sag* Årets nettoresultat uppgick ti11-1 L77 Mkr not l- 0L4 ltkr l-99o. Äv förlusten hänförde sig 907 Mkr tiil Ovako' r"5ä ffi a--a t q,"l-,-:.- ---", n ^:-J.t -.-* J f'. J i ii.!i I L. -J.--, -i 1- -.J Press sså*sag* Bokslutskonrmunik6 från skf * verksamhetsåret 1991 Aktiebolaget SKFs styrelse sammanträdde på torsdagen.

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

E[CF. Press release. * SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader under perioden

E[CF. Press release. * SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader under perioden E[CF Press release AB SKFs styrelse beslutade i dag att genomfiira ytterligare åtgärdsprogram för lönsamhetsförbättringar. utöver det program som tidigare beslutats och som resultatmässigt belastar årets

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer