Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf"

Transkript

1 \t \t \t \t Bokslutskommunikö r 998 ffi[gf

2 KoMMENTAR AV styrelsens ordpönanob en flnansiella kris som inleddes i Sydostasien sommaren 997 kom i stor utsträckning att präga den ekonomiska utvecklingen i världen under 998. Som ringar på vattnet spred sig effekten efter den örsta devalveringen. Vad som böqade som ett finansiellt problem i ett mindre antal länder ledde till ekonomiska kriser i många asiatiska länder och medftirde allvarliga störningar i världsekonomin. Den vikande efterfrågan och ett i stort sett totalstopp av investeringar i den asiatiska infrastrukturen ledde ti efterfrågebortfall hos leverantörer i Europa och USA. Produktionstakten i den tunga industrin minskade till loljd av detta och bidrog till att skapa en växande osäkerhet kring konjunkturutvecklingen i resten av världen. De kraftiga devalveringarna i många av de asiatiska länderna stärkte de lokaa bolagens internationella konkurrenskraft. Detta leder till ett ökat behov av fortsatta strukturforändringar hos ftiretagen i västvärlden lor att dessa skal kunna hävda sig och möta den växande konkurrensen. Allteftersom året gick blev en mera allmän amattning i konjunkturen alt tydligare. Redan i halvårsrapporten pekade SKF på den minskning i efterfrågan som märktes inom tung industri i både Västeuropa och USA. Detta var oroande, särskilt som kon- cernens lönsamhet hade ltirsvagats successivt de senaste tre åren, trots bra efterfrågan och växande volymer. Konkurrensen var samtidigt olorändrat hård. Olika åtgärdspaket hade initierats lor att vända den negativa resultatutvecklingen, men effekterna av dessa hade inte visat sig. Ett ledarskifte ägde rum den september då Sune Carlsson tillträdde befattningen som VD och koncernchef. Peter Augustsson lämnade därmed koncernen. Ytterligare aktionsprogram initierades under hösten. Dessa innebar aweckling respektive omstrukturering av vissa ftirlustbringande verksamheter samt en klart uttalad fokusering på att örbättra koncernens lönsamhet. För att möjliggöra de nödvändiga ingreppen i koncernens struktur beslöt bolagets styrelse om avsättningar om sammanlagt 3. miljarder kronor som har belastat 998 års resultat. SKF tvingas därlor redovisa ett stort underskott ltir verksamhetsåret. Med beaktande av detta negativa utfal ftir verksamhetsåret loreslår styrelsen en utdelning om 2.00 kronor per aktie. Det är min och styrelsens övertygelse att de pågående programmen med en ökad fokusering på de verksamheter där koncernen har starka och ledande positioner kommer att leda till en positiv resultatun'ecklins :.': SKF. Avslutningsvis villjag å sryrelsens r äs::.: tacka koncernens anstälda lor ett bra ur:i.:: arbete i ett mycket hårt konkurrenskhm:r Den pågående omstruktureringen ar boi:- get har också ställt extra höga krar pa.r... rnsatser. Göteborg den 28 januari u ANDERS SCHARP S ryre s en s ordföra n d e \ 2

3 VD HAR ORDET v v renden i efterfrågan på SKFs produkter vände nedåt under forra året ftir flertalet marknader och kundsesment. Konkurrensen ökade och den låga inflationen forstärkte prispressen i marknaden. Kapacitetsutnlttjandet inom koncernens tillverkningsenheter var otillfredsställande, särskilt mot slutet av året då en erforderlig minskning av varuiagren inleddes. Totalt redovisade SKFkoncernen en betydande örlust efter avsättningar om 3 35 Mkr liir verksamhetsåret 998. För att lägga grunden fiir en positiv vinstutveckiing for SKF togs beslut om ett omfattande program for effektivitetsökning och omstrukturering under året. Dessa åtgärder genomfiirs nu i snabbt tempo. Ett mera långsiktigt arbete att stärka SKFs marknadsltiring och utveckla koncernens starka områden inleddes. Det fortjänar att nämnas att en betydande andel av SKFs cirka 400 resultatenheter uppvisar god lönsamhet och många {tirbättrade också vinsten under fiirra året. Det pågående effektiviseringsprogrammet syftar till att sänka kostnadsnivån genom minskning av antalet anställda med fore utgången av För att mildra de sociala konsekvenserna av personalreduceringarna har fortida pensioneringar använts i stor utsträckning. Ungeftir halva programmet var genomfort vid årsskiftet. Under hösten skedde en omprövning av ett antal verksamheter, som har orsakat betydande forluster, i vissa fall under lång tid. Detta iedde b a till beslut att lämna verksamhetsområdet textilmaskinkomponenter och tillverkningen av koniska rulllager i USA samt att stänga en fabrik for tätningar i USA. Dessutom togs beslut om att säja eller aweckla smedjan i Arvika. Brasiiien genomftirs en kraftig neddragning av kapaciteten på grund av svag efterfrågan. Dessa omstruktureringar kommer att medfora en minskning med y4terligare cirka anställda. SKFs strategi att expandera i Asien inriktades i det besvärliga marknadsläget på att liirbättra resultaten i de nyligen ftirvärvade liiretagen. Mot slutet av året skedde en viss stabilisering av efterfrågan i regionen. Den grundläggande bedömningen att Asien utgör en viktig ångsiktig expansionsmarknad fiir SKF kvarstår. Under ltirra året renodlades SKFs organisation. Lagerverksamheten är nu organiserad i fyra globala divisioner med klar marknadsinriktning: Automotive, Electrical, ndustrial och Service. Divisionerna tir Components, Emerging & Specialty och Asia Paciflc integrerades i dessa. Divisionerna fiir Seals och Steel är i huwdsak olorändrade. Koncernen kommer arr öka fokus på utvecklingen av afftirer med högre ftirädlingsvärde ör att därmed stärka sin konkurrenskraft. För att ftirbättra lönsamheten kommer marknadsforing, logistik, prisbildning och kundsegmentering att ägnas stor uppmärksamhet. Den industriella eftermarknaden har fortfarande stor utvecklingspotential och fortsätter vara ett satsningsområde ftir SKF. Ett annat område som kommer att prioriteras är SKl-koncernens struktur och integration. Målet är att minska den höga kapitalbindningen och örbättra kassaflödet. Det gångna året präglades av en kärv marknad och omfattande örändringar inom SKF med syfte att öka lönsamheten. En fortsatt fiirsvagning av efterfrågan under året väntas. Resultaten ör de närmaste kvartalen iirväntas bli fortsatt svaga innan effektiviseringsprogrammen börjar lorbättra resultatet. Göteborg den 2Sjanuari -/ -/ SLNE CARJSON Verks täll ande direkt ör

4 BOKSLUTSKOMMUNTKå r998 ö SKF-koncernen redovisade en stor förlust lör 998 p g a omfattande avsättningar för omstruktureringar. Efter finansiella intäkter och kostnader uppgick lörlusten till miljoner kronor jämfört med en vinst om 2 06 Mkr för 997. Exklusive avsättningar om 3 35 Mkr skulle resuitatet uppgått till 072 Mkr. Fjärde kvartalets resultat uppgrck till 03 Mkr löre avsättningar om 99 Mkr. a Rörelseresultatet uppgick till -999 l\/kr mot lvlkr för 997. Exklusive avsättningar skulle rörelseresultatet ha varit Mkr. 3 Koncernens försäljning ökade med 2'/. lrän Mkr 997 till Mkr. Efter en stark inledning, minskade lörsåljningen under senare delen av året. * Försäljningsökningenom2'kkomlränvolym+3.5%,prislmix-2.0"/",strukturförändringar(verksamhetersomtillfönsellerawecklats) -0.5% samt valutaeffekter +.0y". Det gångna året präglades av en kärv marknad och omfattande förändringar inom SKF med syfte att öka lönsamheten. En fortsatt försvagning av efterfrågan under året väntas. Resultaten för de närmaste kvartalen förväntas bli fortsatt svaga innan effektiviseringsprogrammen börjar f örbättra resultatet. * Utdelningen föreslås bli 2.00 kronor per aktie (5.25). o Styrelsen beslutade föreslå bolagsstämman att besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att varje B-aktie får en tiondels röst istället för en tusendels röst. örsvagningen av koncernens resultat under 998, som fortsatte under fiärde kvartalet, hade tre hul'udorsaker: lor det forsta krisen i Asien, som också ledde till en avsevärd nedgång i efterfrågan ftir västvärldens exportörer av tung industriutrustning, fiir det andra ökad prispress och fiir det tredje högre tillverkningskostnader på grund av produktionsneddragningar under årets andra hälft. Ett kraftfu llt effektiviseri ngsprogram. som syftar till att skapa en positiv resultatutveckling lor koncernen, utarbetades och implementeringen startade under andra halvåret. Beslutet att lämna den {iirlust- bringande textilmaskinkomponentrörelsen genomftirs nu. Beslut fattades också om att avveckla en fabrik lor tillverkning av tätningar i Gastonia, North Carolina, USA. Produktionen överlors tiil andra enheter inom Tätningsdivisionen i USA. För att återstäila lönsamheten i bilaffdren i Amerika beslöts att aweckla tillverkningen av koniska rullager i USA samt att väsentligt minska tillverkningen av koniska rullager samt hjullagerenheter vid SKFs brasilianska fabrik. Beslut fattades också om att sälja eller aweckla smedjan i Arvika. Argentina stängs en fabrik ftir tillverkning av specialkomponenter till bilar och produktionen överlors til en annan fabrik. SKF har kommit överens med NA om att sälja sitt 40- procentiga ägande i ett fiiretag i talien for tillverkning och örsäljning av vattenpumpspindlar till dem. På grund av den stora nedgången i efterfrågan i östra Europa, i synnerhet i Ryssland kommer fabriken i Lutsk i Ukraina att omshuktureras. Kostnadsreduktionsprogrammet, som tillkännagavs hösten 997 och ijuni 998, leder til kostnadsminskningar om cirka 500 Mkr. Det under hösten 998 beslutade omstruktureringsprogrammet avses leda til resultatforbättringar i storleksordningen 600 Mkr. Vid utgången av 998 uppgick registrerat Försäljning, Mkr nvesteringar, Mkr Utdelning per aktie, kr 4 tltdelning enligt styrelsens fö rs lag ti rinstdisp o s itio n

5 BOKSLUTSKOMMUNKE antal anställda till (43 24). Under året tillkom personer genom loruärv medan lämnade koncernen till foljd av effektiviserings- och omstuktureringsprogrammen. v Rörelseresultatet ör rullningslager uppgick tlll -l l7'7 Mkr (2 294) och forsäljningen till Mkr (3 99 ). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet - 68 Mkr (496) och forsäljningen 8 78 Mkr (8 083). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet till 705 Mkr ftir helåret och 287 Mkr for {ärde kvartalet. Försäljningsökningen om.4% berodde hur,udsakligen på ökade leveranser till bi- och lastbilstillverkare, framftir allt i USA. Även tillverkarna av elmotorer til vitvarusegmentet bidrog till forsäljningsökningen liksom flygindustrin. SKFs lorsäljning til industrieftermarknaden ftirsvagades i både USA och Asia Paciflc, medan den ökade något i Västeuropa. Strukturftirändringar i det amerikanska distributörsledet bidrog till denna utveckling. Asienkrisen drog ned efterfrågan från den tunga industrin, både i Väsr europa och USA. Försäljningen till några Europas enda snöskotertillverkare Bombardier-Nordtrac har en fabrik i Rovaniemi i Finland, exakt på polcirkeln. Skotrarna marknadsförs under namnel Lynx och är en viktig eftermarknadskund för SKF. av de mest lönsamma kundsegmenten drabbades under verksamhetsåret av en ftirsvagad efterfrågan. Försäljningen inom SKs lagerdivisioner fordelade sig enligt floljande: SKF Automotive Division, Mkr; SKF ndustrial Division, 8 89 Mkr; SKF Eiectrical Division, 62 Mkr; SKF Service Division, 669 Mkr. Tätningar Rörelseresultatet for tätningar uppgick til 65 Mkr (377) och liirsäljningen tlll4 29 Mkr (3 779). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet -56 Mkr (88) och florsäljningen 037 Mkr (943). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet til 64 Mkr for helåret och -42Mkr for fiärde kvartalet. USA, som svarar for cirka 65Yo av divisionens ftirsäljning, påverkades verksamheten negativt av strukturlorändringar i distributörsledet. Dessutom bidrog upparbetning av nya kunder till en ofordelaktig kostnadsutveckling. Leveranserna till de amerikanska biltillverkarna fortsatte att öka tack vare ökad ftirsäljning av nya produkter. Försäljningen till kunderna i Västeuropa, Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mkr Resultat per aktie efter skatt. kr

6 BOKSLUTSKOMMUNKE som huvudsakligen utgörs av biltillverkare, utvecklades positivt. Nya produkter bidrog även här till den gynnsamma utvecklingen. Asien fortsatte divisionen att stärka sin tillverkningsbas genom två nya bolag i Korea och ndien. står Rörelseresultatet lor Ståldivisionen uppgick till Mkr (242) och lorsäljningen tr3 229 Mkr (3 39). För {ärde kvartalet 998 var rörelseresultatet -25 Mkr (78) och forsäljntngen754 Mkr (899). Exklusive avsättningar uppgick rörelseresultatet 998 till 45 Mk. Efter en stark inledning av året mattades efterfrågan successivt i takt med att den asiatiska krisens effekter slog igenom på den västeuropeiska marknaden. Kring halvårsskiftet inleddes en mer allmän varulagerneddragning i distributörsledet samtidigt som koncernens lagerfabriker minskade sin produktionstakt. Under året invigdes Ovako Steels nya varmvalsverk i Hofors, en investering i storleksordningen 500 Mkr. Med denna anäggning slärker bolaget sin ställning som ledande leverantör av sömlösa varmvalsade rör. Koncernens resultat SKF-koncernens rörelseresultat uppgick 998 till -999 Mkr (2949). De planenliga avskrivningarna uppgick till 629 Mkr ( 528). Koncernens finansnetto uppgick till Mk (-843). Denna ftirsämring berodde i hunrdsak på en ökad upplåning under året, kursforluster i asiatiska samriskbolag samt nedskrivningen om 0 Mkr av SKFs aktieinnehav i det kinesiska lagerbolaget Wafangdian Bearing Company Limited. Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader 998 uppgick ttl Mkr (2 0O. Exklusive avsättningarna uppgick resultatet efter finansiella intäkter och kostnader till 072 Mkr. Resultatet under {ärde kvartalet belastades med avsättningar om 99 Mkr. Dessa fordelar sig enligt loljande: kostnad ftir sålda varor, 752Mkr; forsäljnings- och administrationskostnader, Mkr; övriga rörelsekostnader, 962 Mkr och associerade bolag, 94 Mkr. Nettoeffekten på kassaflödet av dessa avsättningar blir cirka 800 Mkr. Resultatet per aktie uppgick till kronor, att jämforas med 3.70 kronor 997. SKF-koncernens soliditet ftirsämrades till öljd av avsättningar for effektiviseringsprogrammen, från 33.5% vtd utgången av 997 t29.0% vid utgången av 998. De räntebärande lånen uppgick vid årets slut till 8 79 Mkr (8 39) medan pensionsskulderna uppgick trl 7 39 Mk (6 7 ). Samtidigt fanns finansiella tillgångar om 3237 Mkr(46)varav2 353 Mkr(3 93) utgjordes av kortfristiga finansiella tillgångar. SKFs investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 48 Mkr (2 664). Av de samlade investeringarna kan cirka 49 Mkr (20) hänöras till rubriken miljöinvesteringar. d v s investeringar som gjorts lor att forbättra koncernens inre och y.ttre miljöer. SKF-koncemen tilidelades också en globa miljöcertifiering enligt SO 400. Certifikatet är det mest omfattande i sitt slag. nvesteringstakten väntas ftir de närmaste åren ligga något lägre än koncernens årliga avskrivningar. nvesteringarna i forskning och utveckling uppgick till 702 Mkr (757), vilket motsvarar l.9oä (2.) av årsflorsäljningen. detta belopp ingår endast investeringar som är direkt relaterade till produkt- och processutveckling. Göteborg den 28 januari 999 Alaiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson Verks tcillande direktör Försäljning per kundsegment 998 Försäljning per geograliskt område 998 Fordonseftermarknad 97o Flygindustri 4% ndustridistributörer 277o Specialiserad maskinindustri 87" Elektrisk industri 57" Lastbilar 6% Personbilar 87o Almän maskinindustri 57o Tung industri 87" Latinamerika 67" Nordamerika 257o Asien 07" Mellanöstern och Alrika3"/" Central- och USeUTOPa J"/o Sverige 5% Västeuropa exkl Sverige 48%

7 KONCERNENS RESULTAT SAMMANDRAG (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) 998 Mkr Försäljning Kostnad för sålda varor f Bruttoresultat Försäljnin gs- och administrationskostnader J ?4-5.2 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto - 92S Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader, netto -l Resultat efter finansiella intäkter och kostnader c.l _5-583 't Skatter Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i resultatet Årets resultat Resultat i kronor per aktie efter skatt Antal aktier nvesteringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 2-månadersperioden, % v 997 Mkr 2.2 -u. l u.4a 'l

8 KONCERNENS BALANSRÄKNNG (Mk0 998 lmmaleriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager t Kortf ristiga fordringar 924 tillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TLLGÅNGAR Eget kapital t Avsättningar för pensioner och sjukvårdsf örmåner Avsättningar för skatter 488 olz Kortf ristiga f inansiella övriga a,åättningar Summa avsättningar Långfristiga lån rl Summa långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga långf ristiga skulder inkl. minoritetsintressen Övriga kortf ristiga skulder Summa korttristiga skulder SUMMA EGET KAPTAL, AVSÄTTNNGAR OCH SKULDER

9 KONCERNENS FNANSERNGSANALYS* (Mk0 998 Rörelseresuliat Avskrivningar samt nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill NettoförlusVvinst(-) vid försäljning av verksamheter och materiella anläggningstillgångar 997 Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Försäljning av verksamheter och materiella anläggningstillgångar 24A 289 Kassaflöde efter investeringar ' l350 -öb nvesteringar i bolag och materiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter och kostnader, netto Skatter Förändring av övriga långfristiga tillgångar och skulder samt avsättningar Nyemission av aktier iab SKF Utdelning till AB SKFs aktieägare Valutaku rsdiff erenser Kassaftöde före finansiering Förändring av låneskulder Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar * \- Koncernens finansieringsanalys är justerad för köpta och sålda botag och ve rksamheter ',

10 BOKSLUTSUPPGFTER OCH STATSTSKA DATA HELARS. OCH KVARTALSVARDEN (Betopp i miljoner kronor där annat Helår Helår ej anges) 996 gg7 /98 Helår 2lg 4lg 3/ KONCERNEN 589 g Försäljning Rörefseresultat 33 Resultat efter f inansiella intäkter ochkostnader Resultat i kronor per aktie efter skatt g - 'l O 2.OO nvesteringar i materiella anläggninlstillgångar g '48 78 A g Försäljning Tätningar stål g77g OO s22s Rörelseresultat g Tätningar stål 'l nvesterat kapital* Tåtningar stål g t g NYCKELTAL Substansvärde per aktie, Soliditet, kr % g 03 g Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 2-månadersperioden, % * lnvesterat kapitat definieras som summan av goodwill. varulager. kundfordringar och materiella anläggningstiilgångar minus leverantörsskulder samt förskott från kunder vid periodens slut. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKF-koncernens resultat for fiirsta kvartalet 999 kommer att publiceras på bolagsstämmodagen torsdagen den 22 april 999. SKFs årsredovisning ftir 998 publiceras måndagen den 5 mars och kommer att finnas tillgängiig på öretaget från detta datum

11 SJ UÅRSÖVERS i= KT SKF.KoNcERNEN u ' ltatinformation.:':',' i Sverige : :-3 sens kostnader " ':a rörelseinläker/kostnader, netto =:sj iat fran ntressetörelag -g seresultat =: : 992 coc i miljoner kronor där annat inte anges Res -?isiella intäkter och kostnader, netto -.si'iat efter finansiella intäkter och kostnader,,: lansintormation -.nateriella anläggningstillgångar or:,u] ou: i'::aordinära kostnader, netto efter skatt ',' aaritetsintressens andel i resultatel :'9:s resultat S.:-:9. =:siitat efter skatt " ' ,? _ Ba '.'areriella anläggningstillgångar : ransieila anläggningstillgångar, årulager <.3rrlristiga iordringar (odirisliga finansiella lillgångar S.jmma tillgångar kapital =get.avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner åvsåttningar {ör skatter Ovriga avsätlningar :ångfristiga lån (inklusive konvertibla lån) Cvriga avsättningar och långfristiga skulder lnkl usive minoritelsintressen Kortfristiga lån Ovriga kortf ristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder tocl ' t a Nyckeltal (i procent där annat ei anges) Avkastning på totalt kapital Avkastning på sysselsatt kapital Avkaslning på eget kapital Vinstmarginal Kapitalomsättning, ggr Andel eget riskbärande kapital Soliditet - to. - t.j c. l t O nvesteringar och personal lnvesteringar i materiella anläggningstillgångar varav i Sverige Forsknin gs- och utvecklingskoslnader Patent - antal förstagångsansökningar [4edelantal anställda varav i Sverige Registrerat antal anställda den 3 december Löner och lönebikostnader varav i Sverige zt 't 9" '3.0 ' O occ ' UWeckling per affärsområde Försäljning Tätningar Verktyg Stå Ovrigl och elimineringar Rörelseresultat Tätningar Verktyg slål Ovrigt och elimineringar lnvesterat kapital " Tåtningar zol S; ' srål Ovrigt och elimineringar lnvesterat kapital definieras som summan av goodwill, varulager, kundfordringar och materiella anläggningstiilgångal minus leverantörsskulder samt förskoft från kundet.

12 Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, Mkr nvesteringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Resultat i kronor per aktie efter skatt Utdelning i kronor per aktie Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Registrerat antal anställda. Utdelning enligt styrelsens förslag till vinstdisposition N$ vo * ai '- F vå! o E F = C _f c tr m E vte d ; F -4 c 6 c E 6! 6 i ö d Aktiebolaget SKtr',45 50 Göteborg Telefon , fax , ffi[gf

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.com SKF Årsredovisning 2003 inkluderande Hållbarhetsredovisning Nyckeldata 2003 2002 2001 Försäljning, Mkr 41 377 42 430

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari December 2003

Bokslutskommuniké Januari December 2003 Bokslutskommuniké Januari December Nettoomsättning 2 819,1 (3 118,5) MSEK, -10 % Resultat efter skatt -11,9 (24,3) MSEK Resultat per aktie -0,68 (1,38) SEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -3,9

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer