INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN."

Transkript

1 1 Upprättad: Reviderad: INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare och som berörs av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden får härmed skriftlig information som berör just ditt utbyggnadsområde med avseende på; Bakgrund/kommunens beslut Vilket år utbyggnaden kommer att genomföras Vad händer före, under och efter utbyggnaden, till exempel ytterligare information, ansvarsfrågor, byggtid etc. Om du har tillåten eller inte tillåten avloppsanläggning (enligt Miljöbalken) Om verksamhetsområde för VA och förbindelsepunkt När verksamhetsområde fastställts och förbindelsepunkt upprättats Om brukningsrätt, rättigheter och skyldigheter Vattenanslutning Anmälan, avtal, tillstånd etc. Anläggningsavgifter Avloppsanläggning med så kallad LTA-teknik Fastighetsägare inom beslutat utbyggnadsområde Kommunens handläggare Kommunfullmäktiges beslut Vatten- och avloppsenheten har utrett de tekniska och ekonomiska möjligheterna att ansluta fastigheter inom Torparbron med flera till kommunens vatten- och avloppsnät. Härefter beslöt dels kommunstyrelsen, , om va-utbyggnad och dels kommunfullmäktige, , om fastställande av verksamhetsområde för allmän vattenoch spillvattenanläggning inom följande område: 1. Torparebron 2. Gårdlösa 3. Hedeberga Kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslut innebär att ovan redovisade områden ska byggas ut under åren Anläggningsavgiften kommer att debiteras när förbindelsepunkt har upprättats för bebyggda fastigheter som ingår i de av kommunfullmäktige beslutade utbyggnadsområdena. Vilket år utbyggnaden kommer att genomföras (utbyggnadsår). På bifogad tidplan kan du se under vilket år som ditt område preliminärt kommer att byggas ut. Vissa förändringar i tidplanen kan dock ske på grund av förseningar, ändrade beslut eller tillkommande område som prioriteras högre.

2 2 Vad händer före och under utbyggnaden, t ex ytterligare information. Den här informationsskrivelsen avser att ge dig kännedom om vad som gäller för din fastighet betträffande vatten- och avloppsutbyggnaden. Samtliga berörda fastighetsägare inom utbyggnadsområdet kommer att kallas till ett särskilt informationsmöte i god tid före byggstart. Då får du reda på vad som gäller för dig före, under och efter utbyggnaden med avseende på ekonomi, ledningssträcka, läge för förbindelsepunkt och pumpstation, elanslutning, byggtid, byggorganisation, driftinstruktioner, anläggningsansvar (fastighetsägare respektive kommunalt). För att lättare kunna planera för utbyggnaden av vatten- och avloppsledning till er fastighet så måste vi ha lägesuppgifter på ert nuvarande avlopp på tomtmark. I samband med denna information så begär vi också in uppgifter på era VA-ledningar, kablar, jordvärme etc inom fastighet/tomtmark. Se separat bifogad skrivelse plus karta. Tillåten eller inte tillåten avloppsanläggning enligt Miljöbalken Tillåten avloppsanläggning = enskild avloppsanläggning som uppfyller gällande funktionskrav enligt Miljöbalken. För de fastighetsägare som har tillåtna avloppsanläggningar (enligt beslut av Ystad/Österlenregionens miljöförbund) är anslutningen till kommunens avloppsnät frivillig under förutsättning att anläggningen fortfarande är funktionsduglig. Om fastighetsägare frivilligt vill ansluta sitt bostadshus så är detta fullt möjligt. Vid sådant fall är kommunen skyldig att lösa in den godkända avloppsanläggningen. Inlösen regleras ekonomiskt efter kommunens riktlinjer. Se även punkt angående Erläggande av anläggningsavgift enligt VA-taxa. Ej tillåten avloppsanläggning (enskild avloppsanläggning som inte uppfyller gällande funktionskrav). Beslutet innebär att de som inte har tillåtna avloppsanläggningar enligt ovan skall faktisk anslutning ske till kommunens avloppsnät när förbindelsepunkt har anvisats och anläggningsavgift enligt VA-taxan har betalats. Inlösen av tillåten avloppsanläggning. Kommunen har upprättat särskilda riktlinjer för inlösen av enskild avloppsanläggning som uppfyller gällande funktionskrav. Mer information om inlösen kan erhållas från kommunens handläggare. Anmärkning: De fastighetsägare som anlägger enskilda avloppsanläggningar inom beslutade utbyggnadsområde efter kommunstyrelsens beslut, daterat , kommer inte att lösas in. Erläggande av anläggningsavgift enligt VA-taxa. Oavsett om enskild anläggning är tillåten eller inte och fastigheten ligger inom fastställt verksamhetsområde skall anläggningsavgift erläggas. Se avsnitt nedan under rubriken: När verksamhetsområde fastställts och förbindelsepunkt upprättats.

3 3 Om verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) Inom Tomelilla kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på ett flertal tätbebyggda område. Ca 60 % av befolkningen är anslutna till kommunal vatten- och avloppsanläggning. De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna ägs av Tomelilla kommun som är så kallad VA-huvudman. Vad är ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp? Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen skall ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller, Lagen om allmänna vattentjänster. Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det skall tydligt framgå vilka fastigheter som ingår. Vad innebär det för en fastighet att ligga inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp? VA-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses till exempel alltid ha behov av vatten och avlopp. Inom ett verksamhetsområde för VA har en fastighetsägare inte möjlighet att välja om fastighetens vatten- och avloppsförsörjning skall ske via den kommunala VA-anläggningen eller enskilda (egna) VA-anläggningar. Försörjningen skall ske via den kommunala VAanläggningen och nyetablering av enskilda VA-anläggningar godkännes inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda VA-anläggningar godkännas, dock under en begränsad tid. Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vattenoch avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller genom fastställande av VA-taxa och Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA). Det är endast inom verksamhetsområde för VA som vattentjänstlagen, VA-taxa och ABVA gäller. Vad innebär det för en fastighet att ligga utanför ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp? Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för VA måste anlägga enskilda (egna) VA-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning. Vill en fastighetsägare ha kommunal VA-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är VAtekniskt möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga VA-anläggningar. De kommunala

4 4 VA-anläggningarna är dock oftast dimensionerade för att enbart klara VA-försörjningen inom ett fastställt verksamhetsområde. Vid eventuell anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde till kommunalt VA tillämpas i princip samma policy som gäller för fastigheter inom verksamhetsområde för VA, under förutsättning att utbyggnadskostnaden per fastighet inte överstiger den av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun fastställda VA-taxan. Överstiger utbyggnadskostnaden den fastställda VA-taxan per fastighet kan kommunal VAanslutning erbjuds genom upprättande av VA-avtal, som bland annat innebär att VA-taxa och ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) tillämpas. Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta alla de ledningar och eventuella VA-installationer (t.ex. pump) som behövs från anvisad förbindelsepunkt vid befintlig kommunal huvudledning. Fastighetsägaren måste även ordna alla eventuella tillstånd och ledningsservitut som kan behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras. När verksamhetsområde fastställts och förbindelsepunkt upprättats Verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige samtidigt med beslutet om utbyggnad dock senast då de allmänna VA-ledningarnas utbyggnad har påbörjats. När den allmänna VA-anläggningen är utbyggd ges fastigheter inom området möjlighet att ansluta sig genom att förbindelsepunkt (anslutningspunkt för vatten och avlopp) meddelas varje berörd fastighetsägare. Förbindelsepunkten är den punkt där servisventilen för vatten är placerad (oftast ca 0,5 meter utanför fastighetsgräns/tomtgräns). När servisledningar är framdragna till respektive fastighet/tomt, och fastighetsägaren har fått meddelande om förbindelsepunkt, inträder brukningsrätt och skyldighet att betala VAanläggningsavgift. Fastigheter som helt saknar vatten och avlopp ( till exempel renoveringsobjekt e d) blir inte nödvändigtvis skyldiga att faktiskt ansluta sig, men däremot att betala den fastställda VAanläggningsavgiften. Myndighetsnämnden för Ystad/Österlensregionens miljöförbund, kan däremot lämna föreläggande med stöd i Miljöbalken till dem som inte ansluter. Ett sådant beslut omfattar även de som fortfarande har enskilt avlopp inom ett fastställt verksamhetsområde (se även vad som sägs under avsnitt Tillåten och inte tillåten avloppsanläggning ). Fastighetsägare har rätt att ansluta sig enbart till avlopp och inte vatten (dagvatten gäller inte inom dessa områden). Brukningsrätt, rättigheter och skyldigheter I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för kommunal VAanslutning förvärvar fastigheten så kallad brukningsrätt. Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten har rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning för all framtid. Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att fastigheten har ett VA-abonnemang som inte kan sägas upp.

5 5 Även om den faktiska VA-anslutningen upphör skall brukningsavgiften betalas årligen enligt gällande VA-taxa. Det medför att VA-huvudmannen i framtiden är garanterad en viss intäkt för att bekosta drift, underhåll och upprätthållande av de ledningar och VA-verk som förser samtliga fastigheter inom verksamhetsområdena med VA-försörjning. Brukningsrätt utanför verksamhetsområde. Utanför ett verksamhetsområde förvärvar en fastighet aldrig så kallad brukningsrätt vid anslutning till kommunalt VA. Detta innebär att rättigheten till kommunal VA-försörjning upphör om det ingångna avtalet sägs upp. Avtalet upprättas normalt med en uppsägningstid av sex alternativt tolv månader för båda parter. Uppsägning av VA-avtal medför ändå vissa kostnader för fastighetsägaren, eftersom kommunen måste gå ner vid förbindelsepunkt och bryta och proppa anslutningen vid huvudledningen. Vattenanslutning Fastighetens vattenanslutning till kommunens vattenledningsnät kommer att prövas med avseende på bland annat fastighetens framtida vattenförsörjningsbehov samt redovisat provresultat från fastighetens egen vattenförsörjning. För att inte behöva koppla in sig på allmänna vattenledningen måste man visa upp ett ackrediterat provresultat (kem- och bakterieprov) på sin enskilda vattenbrunn. Provet ska visa att kvalitén är lika bra eller bättre än det allmänna vattnet samt att man har tillräcklig kapacitet att försörja fastigheten under många år framöver. Provet får inte vara äldre än ett år från att förbindelsepunkt upprättats. Skulle det visa sig att kvalitén på vattnet i den enskilda brunnen är god, och att man bestämt sig för att bruka detta vatten istället för det allmänna vattnet, så reduceras brukningsavgiften enligt gällande VA-taxa. Den som väljer att inte ansluta sig till det allmänna vattennätet, får inte koppla in någon vattenledning till servisventil vid upprättad förbindelsepunkt. Fastighetsägare som vid ett senare tillfälle önskar vattenanslutning och tidigare fått reducering på brukningsavgiften, måste då betala full brukningsvgift ( fasta och rörliga avgifter) enligt vid den aktuella tidpunkten fastställd VA-taxa. Oavsett om anslutning sker eller inte, så måste fastighetsägaren betala hela anläggningsavgiften för både vatten och spillvatten (se avsnitt anläggningsavgift). Avtal och tillstånd etc. Avtal mellan dig som fastighetsägare och kommunen som avser drift- och underhållsansvar för ledningar, pumpanläggning, el etc. regleras enligt Lagen om allmänna vattentjänster samt Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA), därför behövs inga ytterligare avtal. Fastighetsägaren måste ge sitt tillstånd till att pumpstationen får sättas inne på tomtmark samtidigt som huvudledningar och serviser byggs. Detta tillstånd sker genom fastighetsägarens undertecknande av VA-karta, som redovisar förslag till anslutningspunkt och pumpstationens placering på den berörda fastigheten/tomten.

6 6 Vem som ansvarar för vad framgår av avsnittet Allmän VA-anläggning med så kallad LTAteknik här nedan. Anläggningsavgift (anslutningsavgift) för vatten och avlopp. Vid nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp skall en engångsavgift, en så kallad anläggningsavgift betalas. Anläggningsavgiften är uppdelad i två typer av avgifter, Förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift. Kommunfullmäktige har beslutat höja anläggningsavgiften för vatten och avlopp från och med Nuvarande avgift ligger fast under hela utbyggnadsperioden fram till och med år Därefter kommer kommunfullmäktige att besluta om eventuell förändring av anläggningsavgiften. Avgiften skall betalas i enlighet med den VA-taxa som gäller vid det tillfälle som förbindelsepunkten skriftligen meddelats. När anläggningsavgiften är betalad får fastigheten brukningsrätt. I nedanstående tabell redovisas anläggningsavgiften (ej brukningsavgift) för anslutning av bostadsfastighet till vatten och avlopp enligt 2010 års VA-taxa. Anläggningsavgift för vatten och spillvatten Utan moms Med moms per fastighet för bostadsfastigheter enligt VAtaxa Förbindelsepunktsavgift kr kr Avgift per lägenhet kr kr Total avgift för fastighet med en lägenhet* kr kr *Anläggningsavgift inklusive lägenhetsavgift skall betalas när förbindelsepunkt har upprättats och servisen kan tas i drift.

7 7 Allmän VA-anläggning med så kallad LTA-teknik. Ledningsarbetet kommer att utföras i kommunens regi på entreprenad alternativt genom egen personal. LTA står för lågtrycksavlopp och innebär att avloppsledningen byggs ut med tryckledningar. Systemet innebär att varje fastighet måste pumpa avloppsvattnet till den gemensamma tryckavloppsledningen inom området. En mindre pumpstation (LTA-station/tank) måste installeras på varje fastighet/tomt. LTA-pumpen innehåller en nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en given startnivå, och stannar när den kommit ner till den lägre stoppnivån. Automatiken ger också signal (en blinkande larmlampa) vid otillåtet hög nivå i tanken varpå larmorsaken snarast bör åtgärdas. Det är viktigt att LTA-stationen/tanken placeras lättåtkomligt, för en god arbetsmiljö för VAverkens personal, fritt från träd och buskar runt stationen och med avrinning från platsen. LTA-stationen/tanken skall vara placerad så att det går att ta sig obehindrat med en pumptransportör mellan stationen och farbar väg. Kommunen/huvudmannen svarar för utförande av pumpstation och anslutande tryckledning (maximalt 5 meter) mellan pumpstation och förbindelsepunkt vid tomtgräns samt en komplett automatikutrustning för drift av pumpstationen. Pumpenhet tillhandahålls av kommunen som huvudman och förblir kommunens egendom, det vill säga om pumpen går sönder eller är i behov av service så byter kommunen ut pumpen utan kostnad för brukaren (fastighetsägaren). Automatsäkringsskåp med jordfelsbrytare sätts på stolpe (stolphöjd inklusive skåp är ca 1,2 meter över markyta) med placering intill pumpstationen. Kommunen kopplar el mellan automatsäkringsskåp och pumpstation. Ledningar från bostadshuset och ut till LTA-stationen/tank byggs på normalt sätt med självfallsledningar. Samtidigt då ledningarna byggs bör detta arbete samordnas med framdragning av elkabel till LTA-pumpens automatikskåp. Fastighetsägaren svarar för och bekostar själv elanslutningen mellan fastighetens elcentral och automatsäkringsskåp för pumpanläggningen. Fastighetsägaren utför och bekostar själv vatten- och avloppsanslutningen mellan pumpstation och bostadshusets interna vatten- och avloppssystem samt övertar äganderätten till samtliga ledningar, el, automatik, pumpstation (avser själva tanken) som är belägen inom fastigheten/tomten. Alla ledningar mellan huset och förbindelsepunkten inklusive LTA-stationen/tanken ägs av fastighetsägaren vilket även omfattar allt underhåll och framtida förnyelse. Som fastighetsägare har du även ett tillsynsansvar och anmälningsplikt vid larm för LTApumpen och ansvarar för dess eldrift och kostnader. Återställning inom fastighetsmark/tomtmark: Vid kommunens eller dess entreprenörs grävningsarbete inom tomtmark sker endast grovåterställning. Slutlig återställning såsom komplettering med matjord, grässådd, plantering (återplantering) etc utförs och bekostas av fastighetsägaren.

8 8 Fastighetsägare inom beslutat utbyggnadsområde På bifogad fastighetsägarförteckning får du besked om vem som omfattas av beslutad utbyggnad. Om du tänker sälja eller redan sålt din fastighet före utbyggnaden av vatten och avlopp, är vi tacksamma om du lämnar över informationshandlingarna till blivande köpare samt meddelar oss den nya fastighetsägarens namn och adress. Kommunens handläggare Information finner du även på se under Bygga Bo & Miljo - Vatten - Avlopp. För ytterligare information eller klarläggande så kan du kontakta följande handläggare: Samhällsbyggnad Charlotte Ewesson-Hällje Frågor om anläggnings och förbrukningsavgift, debiteringar, anmälan mm Claes Ranstad Förbindelsepunkt, verksamhetsområde, utbyggnad, teknik, avtal, servitut, markfrågor, inlösen YstadÖsterlenregionens Miljöförbund Telefon Frågor om befintliga reningsanläggningar uppfyller gällande krav Tomelilla den 17 mars 2010 SAMHÄLLSBYGGNAD VA-ENHETEN BILAGOR: Karta för aktuellt utbyggnadsområde. Monteringsanvisning av LTA-anläggning. Principskiss för anslutning av pumpenhet. Inlösen av avloppsanläggning Fastighetsägareförteckning gällande utbyggnadsområdet. Preliminär tidplan Begäran om uppgifter på befintliga ledningar etc Fastighetskarta/tomtkarta

9 9 Begreppsförklaringar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), dessa bestämmelser finns tillgänglig på kommunens hemsida: se under Bygga & Bo - Vatten och Avlopp. Allmän va-anläggning Vatten- och avloppsledningar inom verksamhetsområdet som förser bostadshus och annan bebyggelse med vatten och avlopp. Den som driver allmän VA-anläggning är anläggningens huvudman. I Tomelilla kommun är kommunen huvudman. Avloppsvatten Spillavloppsvatten: Förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggning m.m. som leds till reningsverk. Dagavloppsvatten: Vatten från markytan eller byggnadskonstruktion som i de flesta fall ej leds till reningsverk, t ex regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten, dräneringsvatten. Dricksvatten Vatten tjänligt för förtäring, matlagning m.m. det vill säga kranvatten. Förbindelsepunkt Punkt där fastighets ledning kopplas in till den allmänna va-anläggningen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighets VA-installation och den allmänna vaanläggningen. Servisledning Ledning som förbinder byggnad eller fastighet med den allmänna VA-anläggningens ledningsnät. a) Ledning som sammanbinder fastighet med förbindelsepunkt = fastighetsägarens servisledning. b) Ledning som förbinder allmän distributionsledning med förbindelsepunkt = kommunens servisledning. VA-, Va-, va- Förkortning av vatten och avlopp. Va-installation Ledningar för vatten och avlopp inom fastighet, såväl i mark som i byggnad, dragna från förbindelspunkt samt anordningar förbundna med dessa ledningar. Med anordning avses kranar, toaletter etc. i byggnad samt kranar, brunnar etc. utomhus.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved

6 KS.2014.165 Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Gröne mosse, Gislaved K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 februari 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät

Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Avgifter år 2013 för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp till kommunens va-nät Fastställd av kommunfullmäktige 2012-06-18 39/2012, lagakraftvunnet 2012-07-19

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-30 28 (39) Ks 80 Au 47 Dnr KS 461/2014 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för

Läs mer

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Wessman Barken Vatten & Återvinning har fått i uppdrag av huvudmannen Smedjebacken

Läs mer

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik Informationsmöte VA-utbyggnad i Djupvik 2016-04-24 Dagordning * 10:00 Inledning Admir Ibrisevic (VA-chef) Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö * Kommunala beslutet om VA-utbyggnad Christer Axelsson (VA-och

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö Dnr Information om anslutning av vatten och avlopp 2/15 Innehållsförteckning Allmänt...3 Alternativ 1 - Självfall...3 Alternativ 2 LTS-pump...4 Anslutning...4 Steg för steg: Alternativ 1 - självfall...5

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

SVINNINGE PARTNERING

SVINNINGE PARTNERING SVINNINGE PARTNERING Vi bygger vägar, vatten och avlopp Informationsmöte för fastighetsägare Skåvsjöholm 2012-11-12 Kvällens program Allmänt Svinningeprojektet VA-projektering och anslutning Vad sker under

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA Lars Mellberg, VA-ingenjör, Ystads kommun Christina Molin, VA-chef,Ystads kommun Tony Gunnemar, VA-ingenjör, Ystads kommun Helene Jeppsson,

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön.

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön. Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön Agenda Bakgrund För dig som är innanför verksamhetsområdet Avgifter För dig som är utanför verksamhetsområdet Teknik Tidplan Information Kontakt Bakgrund Riktlinjer

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet.

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. JÄGARÅSEN Senast reviderad 2016-01-12 Information om villapump Denna informationstext är till för dig som ska ansluta

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng 1 (6) Kommunkansliet Tekniska avdelningen Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna begrepp

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Utmarksvägen.

Informationsmöte VA utbyggnad för Utmarksvägen. Informationsmöte VA utbyggnad för Utmarksvägen Medverkande på mötet - Martin Birgersson Projektsamordnare, Västvatten AB - Jesper Pedersen Samordnare LTA stationer, Västvatten AB - Henrik Tellskog Entreprenadchef,

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2014-03-27 Ärendenummer AB133531 Förrättningslantmätare Johan Jepson Ärende Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Blivande

Läs mer

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult 2017-01-11 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Bilder från liknande projekt planerat arbete Ledningssträckning

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Program informationsmöte Munga: Bakgrund till beslut om VA- utbyggnation Principlösning beslutat VA-system Kostnader och regler för anslutning Projektorganisation

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Exempel på avtal Diarienummer: KS 2013/1902-32 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Vänerkustprojektet etapp 5 RÖRVIK

Vänerkustprojektet etapp 5 RÖRVIK Vänerkustprojektet etapp 5 RÖRVIK Anslutningsavgift småhusfastighet Anslutningsavgiften består av tre delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift samt tomtyteavgift (schablonavgift som visar fastighetens

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 59/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 59/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 59 2014-06-27 Va 59/13 Stockholm SÖKANDE A O och J O MOTPART Torsby kommun Ombud: GVA-chefen M L Adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna MINNESANTECKNINGAR Sidan 1 av 2 Falu Energi & Vatten Handläggare, besöksadress Datum Beteckning/Version 2015-05-20 FEV13/0125 Vår referens Vatten Er referens/adressat Therese Carlsson Västermalmsvägen

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB

Information från Kungsörs KommunTeknik AB Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA enhet. Senast reviderad 2014 05 16 Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer 736 85 KUNGSÖR Drottninggatan

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Information om VA-utbyggnaden i Munga

Information om VA-utbyggnaden i Munga Datum 2017-02-02 Fastighet Information om VA-utbyggnaden i Munga Arbetet med att ordna kommunalt vatten och avlopp i Munga har nu påbörjats. Vi vill med detta brev informera om anläggningens utformning,

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4 26A:4 Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats. S.K. ägde tomten nr 16 i Älvsborg, Göteborgs

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21)

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) [919] LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 Au 47 Dnr KS 461/2014 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för

Läs mer

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet.

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet. Datum Ärende 2015-02-04 V -2014-509-12 Er referens Rickard Kalm Hej! Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 23-24 november 2009 och gällande från den 1 januari 2010 TAXA FÖR DEN

Läs mer

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA.

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. 1 (6) Kort om LTA-system Ett LTA-system (Lätt Tryckavlopp) består av små pumpenheter,

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev

KROKOMS KOMMUN. angående ÖVERSYN AV VA-TAXA. Rev KROKOMS KOMMUN PM angående ÖVERSYN AV VA-TAXA Rev. 2008-12-05 1 Innehåll 1. Bakgrund och beslut 2. Allmänt om ny va-taxa 3. Anläggningstaxan ny konstruktion 4. Brukningstaxan ny konstruktion 5. Förslag

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Genomförandetiden för byggnader samt anläggningar för enskilt byggande på övrig kvartersmark börjar 1 år efter den dag planen vinner laga kraft.

Genomförandetiden för byggnader samt anläggningar för enskilt byggande på övrig kvartersmark börjar 1 år efter den dag planen vinner laga kraft. Detaljplan för UPPRÄTTA-LINGSBERG omfattande Lingsberg 1:9, 1:14, 1:20-23, 1:25-50, 1:52-55, 1:57-61, 1:92, 1:114, del av Kusta 1:1 och del av Angarns-Örsta 3:13 m fl fastigheter, samt upphävande av byggnadsplan

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde (UVO) i Linköpings kommun

Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde (UVO) i Linköpings kommun Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde (UVO) i Linköpings kommun Att ansluta till kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet (UVO) I den här broschyren beskriver

Läs mer