Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011."

Transkript

1 ByggAnalys DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4 Övrig infrastruktur 41 Utanför den nationella planen 42 Förbifart Stockholm Foto: Trafikverket. Infrastruktur Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Trafikens infrastruktur har engagerat politikerna ett par år. Alliansregeringen har genomfört en del konkreta förslag som medfört att investeringsnivån gene rellt ökat. I den senaste statsbudgeten tillfördes järnvägarna nya pengar för att framför allt få fart på underhållet. Det är inte kul att ståta med Europas sämst underhållna järnvägssystem. Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 35

2 ByggAnalys Statsbudgeten om infrastrukturen Ökade anslag På kort sikt tillförs marknaden väsentligt ökade anslag. På lång sikt ser det mer osäkert ut. Investeringar i järnvägar mkr Investeringar i vägar mkr I Budgetpropositionen 212 lägger regeringen in en rätt ansenlig ökning av anslagen på kort sikt för framför allt en upprustning av järnvägsnätet. Från omkring 5 miljoner kronor till omkring 7 miljoner kronor 212/213. För vägnätet ökar regeringen det statliga anslaget för drift och underhåll från omkring 1 5 miljoner kronor till 11 5 miljoner kronor per år 212/213. Tidsperspektivet i BP 12 är och då ser den statliga finansieringen inte ut att vara nämnvärt expansiv. Anslaget för järnvägarna är i stora drag oförändrat mellan 21 och 215. Anslaget för projekt inom den nationella planen minskar från omkring 7 5 miljoner kronor 21 till omkring 6 5 miljoner kronor 215. Nu är det inte bara staten som finan sierar investeringar och under håll av trafiknäten. Under årens lopp har det tillkommit en betydande medfinansiering från olika intressenter i ett projekt. Utöver en renodlad med finansie ring har en ökande projektvolym inom framför allt järnvägen finansierats med lån. Det har fört med sig en stadigt stigande låneskuld. Räntor och amorteringar har tagit en allt större andel av det tillgängliga utrymmet. Lånefinansiering och medfinansiering beräknas minska fram till 215, vilket leder till att de faktiskt realiserade investeringarna i järn vägen nästan halveras; från omkring 12 miljoner kronor 211 till omkring 7 miljoner kronor 215. Investeringarna i vägnätet ökar kraftigt 211 till omkring 15 miljoner kronor men ligger sedan kvar på den nivån fram till 215. Statligt anslag för investeringar i järnväg 1 Statliga anslag för investeringar i vägar

3 ByggAnalys Den politiska bilden Politisk medvind Investeringar i trafikens infrastruktur har åter politisk medvind. Det har hänt flera gånger tidigare men som regel givit ett rätt magert resultat. Intresset har svalnat när andra problem dykt upp. Alliansens mål Den långsiktiga planen för omfattar sammanlagt en projektvolym närmare 5 miljarder kronor. Alliansens politik handlar mycket om storstadsregionerna. Stockholmsöverenskommelsen fullföljs med projekt som Norra Länken, Citybanan, Mälarbanan och Förbi fart Stockholm. I Göteborgsregionen handlar det om att genomföra det Västsvenska paketet som innehåller Väst länken och Marieholmsförbindelsen. Byggstarten för Hamnbanan tidigareläggs. I Malmöregionen har målet satts lite lägre. Mycket beroende på att de strategiska projekten till stor del redan är genomförda. Utanför storstadsregionerna vill Alliansen få till stånd Räta Linjen. Även utbyggnaden av kapaciteten på E22 mellan Malmö och Norrköping står högt på listan. Järnvägstrafiken norrut skall prioriteras med start i kapacitetshöjande åtgärder på Ostkustbanan. Det framgår dock inte om Höghastighetståg Allians en tänker trycka på för att få tillstånd en dubbelspårsutbygggnad mellan Gävle och Sundsvall. Att Ådalsbanan och Botniabanan färdigställs är rätt givet men nästa norrländska storprojekt, Norrbotniabanan, ser ut att ha avancerat på prioriteringslistan jämfört med tidigare EU har ett progam för ett nät av höghastighetsbanor. I Sverige handlar det i första hand om trafiken mellan de tre storstadsområdena. Men regeringen visar ett ganska ljummet intresse för EUs ambitioner. Det mesta av arbetet har lagts på hyllan. Trafikverket kommer med en kapacitetsutredning under 212. Men det förefaller vara allt som händer när det gäller höghastighetståg. Oppositionen är desto mer intresserade av att väcka liv i frågan. Oppositionen Lånefinansierad infrastruktur Räntor och amorteringar mkr Socialdemokraterna vill ha ökade investeringar i järnvägsnätet med omkring elva miljarder kronor fram till 215. De ökade investeringarna skall koncentreras till kapaciteteshöjande åtgärder i storstadsområden. Någon större presicering av förslagen finns inte. Socialdemokraterna vill därutöver öka takten i projekteringen av strategiska infrastrukturprojekt. Det är framför allt ett par EU EU-kommissionen presenterade under oktober 211, dels ett förslag till nya riktlinjer för de transeuropeiska nätverken (TEN), dels ett förslag att inrätta en ny infrastrukturfond (Connecting Europe Facility) som skall bidra med finansiering till särskilt ut pekade infrastrukturprojekt. Siktet är ställt på 25 då transportnätverket skall vara fullt utbyggt. Sverige fick ett rätt bra utfall delsträckor av Götalandsbanan som är aktuella; Göteborg-Borås och Stockholm-Linköping. Och Socialdemokraterna vill starta planeringen av en ny fast förbindelse över Öresund; HH-tunneln. Norrbotniabanan skall byggas inom ramen för den natioella planen I Stockholmsregionen skall tunnelbanan byggas ut. Det prioriterade projektet är en förlängning av tunnelbanan till Karolinska Sjukhuset. En fördubbling av kapaciteten inom järnvägssystemet står högt på Miljöpartiets prioriteringslista. Men exakt hur detta skall gå till framgår inte utöver att höghastighetståg är intressanta. med fyra utpekade sträckor. Malmö-Stockholm har funnits med länge i TEN-sammanhang. Projektet finns dock inte med i nationella planen. Malmö-Göteborg är sedan länge ett TEN-projekt inom den nordiska triangeln men finns inte med i den nationella planen. Däremot finns inte Göteborg- Stockholm med där planeringen har kommit längst även om projektet inte finns med i nationella planen. Botniska Korridoren är ny i TEN-sammanhang. Den omfattar sträckan Sundsvall-Oulu i Finland. Projektet omfattar Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan som samtliga finns med i den nationella planen. Ny är också Malmbanan. 37

4 ByggAnalys Järnvägarna Svagt 211 Byggstarterna inom nyproduktion går tillbaka kraftigt under 211. Moderniseringen och upprustningen av järnvägsnätet ökar med omkring en miljard kronor. Det senaste året De närmaste åren Byggstarterna inom nyproduktionen av järnvägar uppgick 21 enligt Byggfakta till omkring 3 6 miljoner kronor. Det är i stora drag en halvering jämfört med året innan. Och aktiviteten fortsätter ned under 211 då nyproduktionen kommer att hamna på omkring 2 5 miljoner kronor. Tillbakagången beror i allt väsentligt på att nästan inga stora projekt startades under 211. Det enda stora projektet var överlämningsbangården i Rosersberg. Byggstarterna i den underliggande marknaden av små och medelstora projekt låg i stort sett på samma nivå som åren innan; omkring 2 miljoner kronor per år. Ombyggnad och modernisering av järnvägsnätet ökar under 211 från omkring 5 miljoner kronor till omkring 6 miljoner kronor. Och till skillnad från läget inom nyproduktionen startades ett flertal stora projekt med en byggkostnad över 5 miljoner kronor under 211. Dit hör till exempel ombyggnadsarbeten på Ådalsbanan och De närmaste fem åren kommer investeringarna i spårbunden trafik att till stor del att ligga i storstäderna. Närmare hälften av den totala investeringsvolymen kommer att ligga i Stockholmsregionen där det framför allt handlar om den lokala trafiken med spårvägar och pendeltåg. Göteborgsregionen svarar för närmare en femtedel av den totala investeringsplanerna. Två tunga Stockholms tunnelbanelinjer. Pro jekt med en byggkostnad på omkring 8 miljoner kronor. Upprustningen av järnvägarna koncentreras under 211, för utom Stockholm, till Karlskrona Boden, Södertälje och Gävle Byggstarter järnväg årstakt Mkr lp projekt i Göteborg är Hamnbanan och Under Göta älv som ingår i det västsvenska paketet. Marknadspotentialen i Malmöregionen är däremot inte så stor. Det är i allt väsentligt Lundalänken det handlar om. Byggstarterna inom nyproduktion ökar under 212. Det beror i allt väsentligt på dubbelspåret mellan Kallhäll och Barkarby som byggstartas under 212. Projektet finns med i den nationella planen och har länge hört till de prioriterade projekten i Mälar dals region en. Projektets första etapp beräknas kosta omkring 4 miljoner kronor och avslutas 215. Den andra etappen jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Regionalt perspektiv Efter 215 På lite längre sikt, efter 215, finns det flera av de riktigt stora projekten som kan bli aktuella. Västlänken i Göteborg har förts upp på den nationella prioriteringslistan. Tågtunneln skall effektivisera den spårbundna trafiken i regionen. Under 211 påbörjas projekteringen av Västlänken. Projektet beräknas kosta omkring 2 miljoner kronor. Norrbotniabanan finns med i av projektet mellan Barkarby och Tomte boda har en mer diffus tidsplan med byggstart bortåt 215 eller senare. Flaskhalsarna på Mälarbanan är alltså inte eliminerade förrän tidigast 22 med nuvarande tidsplan. I övrigt är det tunnsått med de riktigt stora projekten. Godsstråket genom Bergslagen hör till de högt prioriterade järnvägsprojekten. I Pampushamnen i Norr köping byggs en ny kombiterminal. Roslagsbanan i Stockholm moderniseras successivt. den nationella planen Projekteringen har kommit en bit på väg. Järnvägsutredningar finns för flera sträckor. Projektet ligger också inom ramen för EUkommissionens nya förslag. I Stockholm finns Tvärspårväg Ost mellan Slussen och Hammarby Sjöstad. Den hör tillsammans med en ombyggnad och modernisering av Saltsjöbanan till ett av regionens prioriterade projekt. Efter 22 handlar det i stor utsträckning om den fortsatta utbyggnaden av tunnelbana och spårvägar i Stockholm. 38

5 ByggAnalys Vägnätet Oförändrat hög nivå Investeringarna i vägnätet ligger kvar på en hög nivå. Med byggstart för Förbifart Stockholm säker ställs nivån för åtskilliga år framöver. Men utvecklingen i den underliggande marknaden av små och medelstora projekt är svagare. Det senaste året Regionalt perspektiv De totala nyinvesteringarna i vägnätet låg enligt Byggfakta på omkring 11 miljoner kronor 21. Byggstarterna blir obetydligt lägre 211. E4 Sundsvall är årets dominerande projekt. Bron över Sundsvallsfjärden och nya E4 mellan Myre och Skönsmon startades. Projekten färdigställs 214/215. Ett par projekt inom ramen för BanaVäg i Väst startades liksom en deletapp av E22 vid Sölvesborg. Båda hör till de huvudprojekt som prioriteras i den nationella planen. Byggstarterna i den underliggande marknaden av små och medelstora projekt låg på samma nivå som 21; omkring 6 miljoner kronor. Ombyggnader och underhåll var också i stora drag oförändrade med sammanlagda byggstarter omkring 9 miljoner kronor. Även här hör deletapper inom ramen för BanaVäg i Väst till de större projekten. Utbyggnaden av Hagastaden i Stockholm kräver stora investeringar i vägnätet och under 211 startades arbetet med att lägga E4 i en tunnel Mkr lp Enligt Byggfakta uppgår de totala investeringsplanerna i vägar till omkring 9 miljoner kronor de närmaste fem åren. Förbifart Stockholm svarar för omkring en tredjedel av de totala investeringsplanerna. I byggplanerna finns också ny- och ombyggnaden av Slussen. Det är dock inte ett renodlat vägprojekt utan innehåller en hel del annat också. Det största vägprojektet i Stockholmsregionen är annars Södertörnsleden. I Göteborgsregionen är det framför allt trafiksystemet kring E6 det handlar om. I planerna finns också en ny bro över Göta älv. I Malmöregionen finnns inga större vägprojekt de närmaste fem åren. De närmaste åren Den totala projektreserven 212 är betydligt mindre än de realiserade byggstarterna 211. Det pekar på att marknaden 212 kan bli svagare än 211. Det tillkommer helt nya projekt under loppet av året men en större del av de projekten hinner inte startas under året. Utbyggnaden av väg 4, E6 och ett par etapper inom ramen för Umeåprojektet hör till de större projekt som är klara för byggstart Byggstarter väg årstakt jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 E22 En förstärkning av kapaciteten på E22 mellan Malmö och Norrköping har pågått länge men i ganska långsam takt och i små etapper. Ett flertal av etapperna har funnits med i ett tiotal år. Projektet hör nu till de som prioriterats i den långsiktiga planen. De senaste åren har det inte varit någon högre aktivitet i projektet. Men under 211 startades en större etapp i Sölvesborg. under 212. I övrigt finns inga stora projekt på gång. Det stora projektet under de närmaste åren är Förbifart Stockholm, som i och med att alla överklaganden av upphandlingen av projekteringen klarats av, nu kan fortsätta in i nästa skede i planprocessen. Det är ett stort tryck på projektet och byggstarten blir sannolikt 213/214. Projektet tillför Stockholmsmarknaden en byggvolym på omkring 2 5 miljoner kronor per år de närmaste tio åren. Sammanlagt omfattar de återstående investeringarna omkring 4 5 miljoner kronor. Mer parten av utbyggnaden beräknas vara påbörjad under de närmaste fem åren. Den sista etappen av projektet som är Norrleden i Norrköping beräknas inte starta förrän om tio år. 39

6 ByggAnalys Övrig infrastruktur Hamnar Investeringarna i hamnar dominerar investeringsbilden. Det var länge sedan som det gjordes några större investeringar i landets flygplatser. Hamnarna Investeringarna i hamnar fördubblas under 211. Normalt startas hamnprojekt för 6-7 miljoner kronor per år. Under 211 blir det omkring 1 5 miljoner kronor. En större ombyggnad av Skandiahamnen i Göteborg bidrog till att höja investeringsnivån. De närmaste fem åren omfattar investeringsplanerna omkring 9 miljoner kronor. Stockholms Hamn bygger en ny pir i Värtahamnen, Utvecklingsprojekt Värtan, som i stort sett fördubblar hamnens yta. Projektet omfattar utöver tre kajer även terminal- och lagerlokaler. Den totala byggkostnaden ligger på omkring 2 miljoner kronor. Stockholms Hamn har även planer på en större ombyggnad av färje hamnen i Kapellskär för närmare 5 miljoner kronor. Stockholms Hamn har även planer på att bygga en ny containerhamn i Nynäshamn. Projektet byggstartas tidigast 212. Slussen i Södertälje skall byggas ut och breddas för att öka kapaciteten. Projekt finns med i den nationella planen för infrastruktur Byggkostnaden beräknas ligga på omkring 1 5 miljoner kronor med byggstart under senare delen av perioden. På lite längre sikt planeras en utskeppningshamn för Pajalagruvan. Byggkostnaden beräknas ligga på omkring 13 miljoner kronor Mkr lp Noderna Byggstarter hamnar och flygplatser årstakt jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Det är oftast länkarna i trafiksystemen som uppmärksammas men det är i noderna som de stora följdinvesteringarna inom husbyggandet finns. Norra Länken i Stockholm är en nödvändig förutsättning för fastighetsinvesteringarna i Värtanområdet. Utbyggnaden av Södertörnsleden mellan E4 och Flemingsberg är en förutsättning för den fortsatta utbyggnaden av Flemingsberg: projektet Flemingsbergsdalen. I norra Stockholm färdigsställdes för några år sedan den Yttre Tvärleden från E4 till Roslagskälla, vilket förstärker möjligheterna att bygga ut Arninge. En ny dragning av Roslagsbanan över Arninge minskar barriärerna för exploateringen ytterligare. I Malmö har Citytunneln förstärkt marknadsunderlaget för exploateringarna i Hyllie. I Göteborg kommer Västlänken att skapa nya investeringstillfällen i anslutning till de två nya stationer som byggs i stadsdelen Haga och vid Korsvägen. Flyg Terminalerna Investeringarna i flygfälten är inte stora. De senaste åren har den totala investeringsvolymen legat under 1 miljoner kronor per år. De närmaste fem åren kommer marknadsläget sannolikt inte att ändras; det handlar i allt väsentligt om små ny- och ombyggnadsprojekt. Det enda riktigt stora projektet är utbyggnaden av Landvetter med en ny start- och landningsbana för omkring 1 5 miljoner kronor. Byggstarten ligger sannolikt efter 215. Investeringar i olika typer av terminaler är i allt väsentligt beroende av närhet till kapacitetsstarka trafik länkar. Utbyggnaden av kombiterminaler förutsätter investeringar i länkarna. Rosersbergsområdet har snabbt utvecklats till ett omfattande terminal område med ett flertal centrallager och en kombiterminal. 4

7 ByggAnalys Utanför den nationella planen Utanförskapet Det finns ett antal stora infrastrukturprojekt som inte kommit upp på listan över projekt med finansiering. Götalandsbanan Ostkustbanan dubbelspårsutbyggnad Götalandsbanan är tänkt som en höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm. Inom ramen för huvudprojektet finns det fem delprojekt. Almedal-Mölnlycke. En förstudie är genomförd. Mölnlycke-Bollebygd som ansluter till Landvetter. Förstudie är klar. Bollebyggd-Borås. En förstudie är klar. De tre första etapperna i Götalandsbanan har även ett regionalt mål; att få till stånd en effektiv kollek tivtrafikförbindelse mellan Göteborg och Borås. Borås-Linköping med en helt ny dragning genom Jönköping. Projektet frigör attraktiv mark i anslutning till Vättern. En ny station byggs söder om Munksjön. Ostlänken mellan Linköping och Järna. Järnvägsutredningen är klar. Projektet har ingen finansiering inom ramen för den nationella planen. Därmed läggs det inte heller ned särskilt stora resurser på att utveckla projektet. Projekteringen har lagts på is och byggstarten ligger efter 221. Alliansregeringen ser ut att ha en ganska avvaktande inställning till höghastighetsbanor och tänker utreda frågan vidare. Trafikverket genomför en kapacitetsutredning som skall vara klar under 212. Men det förefaller också vara allt som händer med projektet för närvarande. Foto: Trafikverket. Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig. Redan idag har den nått kapacitetstaket. Trafikverket bygger ut antalet mötes stationer på sträckan. När Botniabanan och Ådals banan är helt klara finns det en upp en bar risk att de dryga 2 mil en mellan Gävle och Sundsvall blir en rejäl flaskhals som drar ned genomsnittshastig het en i förbindelsen mellan Sundsvall och Stockholm. En dubbelspårsutbyggnad ligger på lut. En förstudie har gjorts av Trafikverket men eftersom projektet inte finns med i nationella planen ligger arbetet nere. Därmed finns det små möjligheter att en dubbelspårsutbyggnad kan starta före 221 om inte projektet kan hitta andra finansieringslösningar än rent statliga anslag. Byggstarten ligger efter 221 och beräknas kosta omkring 3 miljoner kronor. Södra Stambanan E2 Inom ramen för EUs TENprojekt finns en höghastighetsförbindelse mellan Stockholm och Malmö. Projektet är i stora drag villkorat av att Götalandsbanan byggs. E2 mellan Göteborg och Örebro omfattar ett antal delprojekt som finns upptagna i den nationella planen. Men det finns flera vägsträckor som inte har någon finansiering. Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Holmestad-Mariestad och Förbi Mariestad. Dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan i Helsingborg mellan Maria Station och Knutpunkten. 41

8 ByggAnalys Förbifart Stockholm Landets hetaste Tunnelprofil Förbifart Stockholm. Illustration: Tomas Öhrling. Förbifart Stockholm är på god väg att bli verklighet med byggstart de närmaste åren. Projektet viktar om Stockholmsregionens ekonomiska geografi. Landets största infrastrukturprojekt har rört sig framåt till bygghandlingsskedet. Konsultupphandlingen av projekteringen överklagades men godkändes inte i rätten. Det tog ett år och byggstarten har förskjutits till 213. Projektet beräknas vara klart 222/23. Byggkostnaden ligger på närmare 28 miljoner kronor och omfattar totalt sex delsträckor. De stadsdelsområden som i första hand kommer att påverkas av Förbifart Stockholm är Kungens Kurva, Vinsta och Häggvik. I Kungens Kurva finns framför allt två stora handelsområden som kommer att känna av den nya vägförbindelsen. Det finns ett uttalat intresse av att binda samman Skärholmens centrum med handelsområdet Kungens Kurva där det finns ett flertal utbyggnadsprojekt redan i dag. I Hässelby-Vällingby Stadsdelsområde kommer framför allt Vinsta att dra nytta av Förbifart Stockholm. I stadsdelen finns Lunda Industriområde som bland annat omfattar ett antal terminalanläggningar. I området planeras ytterligare investeringar. Slutstationen för Förbifart Stockholm är Häggvik i Solna som etablerat sig som ett av de större handelsområdena i norra Stockholm. Affärslokaler i kommunerna utmed projektet Kontorslokaler i kommunerna utmed projektet Samfärdselanläggningar i kommunerna utmed projektet 25 2 Mkr 5 Mkr 4 4 mkr

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015

väg E 45 Älvängen-Trollhättan x x väg Riksväg 73 Älgviken-Fors x x järnväg Haparandabanan x x 1015 Promemoria 2008-09-12 Näringsdepartementet Regeringens närtidssatsning på vägar och järnväg 2009-2010 Regeringen anser att det är viktigt att sätta fart på förbättringarna i trafiksystemet så att resultat

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Sven Hunhammar KNEG, 20170918 Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten h i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Tommy Waidelich, Ekonomisk-politisk talesman Helene Hellmark

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden

Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1b till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1b Lista på nya objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

1 Storstadsregionerna

1 Storstadsregionerna 1 Storstadsregionerna Infrastrukturen kräver fortsatta satsningar. Det krävs satsningar för att vi ska kunna stimulera fram fortsatt och hållbar tillväxt. Det är vad vi självklart ser på den tillväxande

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige?

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Niklas Lundin Vad är TEN? Trans European Network Finns för transporter (TEN-T) och energi (TEN- E) Blev en del av EU efter Maastrichtföredraget

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt

Swecos kapitalmarknadsdag Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Swecos kapitalmarknadsdag 2013-11-29 Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt Förslaget till Nationell Plan för Transportsystemet 2 2013-11-30 Gäller 2014-2025 Innehåller åtgärder för 522 mdr kronor Är

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef

Aktuella affärsmöjligheter i regionen Jörgen Simu, distriktschef Aktuella affärsmöjligheter i regionen 2017 Jörgen Simu, distriktschef 1 Investering distrikt Nord 300 projekt fördelade på tre enheter; AC, BD samt nationell Nord 2 miljarder kronor i projekten Projekt

Läs mer

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet

2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014. Näringsdepartementet 2014-04-03 Bilaga 3 till beslut III 4 vid regeringssammanträde den 3 april 2014 Näringsdepartementet N2014/1779/TE m.fl. Nationell trafikslagsövergripande plan för perioden för utveckling av transportsystemet

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Genomförandeplan TMALL 0141 Presentation v 1.0 Genomförandeplan 2018-2023 Från ägarens mål till genomförande Strategisk dialog banarbeten Tidig dialog banarbete n Fastställd tågplan Transportpolitiska mål 12 års sikt Nationell

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Yttrande över Trafikverkets rapporter Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till

Läs mer

Faktaunderlag Västlänken

Faktaunderlag Västlänken Faktaunderlag Västlänken Politisk förankring och juridisk status 160219 (berör ej projektet Olskroken planskildhet) Informationsmaterial Ingress 2010 beslöt*1 riksdagen att Västlänken ska byggas. En tågtunnel

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen

SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen SVERIGEFÖRHANDLINGEN Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2 2 BAKGRUND... 4 3 TIDIGARE REDOVISAT OM UTBYGGNADSSTRATEGIN... 4 4 UTBYGGNADSORDNING... 6 4.1

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo Kompl. med bilder Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket Hur lyfts frågan om gränsöverskridande

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult

En ny generation järnväg. Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö. Publicering av förhandskopior. Andreas Hult TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Åtgärdsvalsstudier Linköping Borås Jönköping Malmö Publicering av förhandskopior Andreas Hult 2017-03-01 Dagens presentation Bakgrund Trafikverkets

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering , förslag till nationell plan för järnvägen

Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering , förslag till nationell plan för järnvägen 1 (5) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 2003-01-15 F 03-10/SA20 Banverket 781 85 BORLÄNGE Utdrag ur Remissyttrande över infrastrukturplanering

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden , dnr N2015/4305/TIF

Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden , dnr N2015/4305/TIF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF 0705808904 Stockholm, den 23 februari 2016 150140 Remissvar avseende Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029,

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef

Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef Projekt Göteborg Borås Sara Distner, projektchef 1 Höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer 2 En ny generation järnväg Stora behov av att öka kapaciteten på järnvägen i södra Sverige

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning Preliminära synpunkter 2012-03-16 TRV s kapacitetsutredning ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER Det behövs ökade satsningar på drift o underhåll mm samt åtgärder för ett effektivare kapacitetsutnyttjande MEN det krävs

Läs mer

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren

Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 1(5) Trafikverket TRV2011/17304 Datum Diarienummer 2011-08-30 RS110332 Remissvar: Järnvägens behov av ökad kapacitet förslag på lösningar för åren 2012-2021 Region Hallands syn på satsningar på järnvägstrafik

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

Varför ett Trafikverk?

Varför ett Trafikverk? Varför ett verk? Syftet är att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för att arbeta med utvecklingen av transportsystemet utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv 1 Det innebär att verket

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL

Nationell plan för transportsystemet AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 AVSIKTSFÖRKLARINGAR OCH AVTAL Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Sundvalls hamn, Tunadalsspåret Västernorrlands län 406 340 E4 Sundsvall

Läs mer

BanaVäg Flemingsberg

BanaVäg Flemingsberg BanaVäg Flemingsberg Vi bygger ett nytt järnvägsspår för att förbättra och utveckla järnvägen Du kanske redan märkt att det är stökigt, rörigt och bullrigt i området runt Flemingsbergs station. I september

Läs mer

Förstudie. Bollebygd-Borås

Förstudie. Bollebygd-Borås Förstudie Bollebygd-Borås Beslutshandling December 2007 Innehåll 1 Inledning 5 2 Banverkets beslut 6 3 Beslutsmotivering 7 Måluppfyllelse Miljö och samhällsutveckling 7 7 4 Förstudiens förslagshandling

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28

Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Trafikverkets arbete med Nationell plan 2014-2025 2013-02-28 Jörgen Einarsson Britta Johnson Innehåll Trafikverkets uppdrag Tidplan Ekonomiska ramar Regeringens direktiv Innehåll i nuvarande plan Medfinansiering

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF)

REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET (N2017/05430/TIF) REMISSVAR ANGÅENDE FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2018-2029 (N2017/05430/TIF) Västsvenska Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018-2029. Förslaget

Läs mer