Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infrastruktur. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2011."

Transkript

1 ByggAnalys DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 36 Statsbudgeten om infrastrukturen 37 Den politiska bilden 38 Järnvägarna 39 Vägnätet 4 Övrig infrastruktur 41 Utanför den nationella planen 42 Förbifart Stockholm Foto: Trafikverket. Infrastruktur Byggfaktaindikatorn är ett system av kortsiktiga indikatorer för byggmarknaden som utnyttjar tre olika händelser i byggprojektets historia: 1. När projektet första gången dök upp på marknaden 2. När arkitekten upphandlades 3. När projektet byggstartades Trafikens infrastruktur har engagerat politikerna ett par år. Alliansregeringen har genomfört en del konkreta förslag som medfört att investeringsnivån gene rellt ökat. I den senaste statsbudgeten tillfördes järnvägarna nya pengar för att framför allt få fart på underhållet. Det är inte kul att ståta med Europas sämst underhållna järnvägssystem. Indikatorerna kan användas för en valfri geografisk marknad för ett stort antal olika typer av byggnader. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 15 badrum är idag mögelsäkrade med Lux Elements. De är godkända av Boverket. En garanterad trygghet som lönar sig i längden. Skivorna är färdiga för plattsättning på väggar och tak, i alla våtutrymmen inklusive ångbastu, pool etc. Förutom plana skivor kan de beställas i olika välvda former. För mer information se vår hemsida eller kontakta kundtjänst. KGC Verktyg & Maskin AB Tel E-post: 35

2 ByggAnalys Statsbudgeten om infrastrukturen Ökade anslag På kort sikt tillförs marknaden väsentligt ökade anslag. På lång sikt ser det mer osäkert ut. Investeringar i järnvägar mkr Investeringar i vägar mkr I Budgetpropositionen 212 lägger regeringen in en rätt ansenlig ökning av anslagen på kort sikt för framför allt en upprustning av järnvägsnätet. Från omkring 5 miljoner kronor till omkring 7 miljoner kronor 212/213. För vägnätet ökar regeringen det statliga anslaget för drift och underhåll från omkring 1 5 miljoner kronor till 11 5 miljoner kronor per år 212/213. Tidsperspektivet i BP 12 är och då ser den statliga finansieringen inte ut att vara nämnvärt expansiv. Anslaget för järnvägarna är i stora drag oförändrat mellan 21 och 215. Anslaget för projekt inom den nationella planen minskar från omkring 7 5 miljoner kronor 21 till omkring 6 5 miljoner kronor 215. Nu är det inte bara staten som finan sierar investeringar och under håll av trafiknäten. Under årens lopp har det tillkommit en betydande medfinansiering från olika intressenter i ett projekt. Utöver en renodlad med finansie ring har en ökande projektvolym inom framför allt järnvägen finansierats med lån. Det har fört med sig en stadigt stigande låneskuld. Räntor och amorteringar har tagit en allt större andel av det tillgängliga utrymmet. Lånefinansiering och medfinansiering beräknas minska fram till 215, vilket leder till att de faktiskt realiserade investeringarna i järn vägen nästan halveras; från omkring 12 miljoner kronor 211 till omkring 7 miljoner kronor 215. Investeringarna i vägnätet ökar kraftigt 211 till omkring 15 miljoner kronor men ligger sedan kvar på den nivån fram till 215. Statligt anslag för investeringar i järnväg 1 Statliga anslag för investeringar i vägar

3 ByggAnalys Den politiska bilden Politisk medvind Investeringar i trafikens infrastruktur har åter politisk medvind. Det har hänt flera gånger tidigare men som regel givit ett rätt magert resultat. Intresset har svalnat när andra problem dykt upp. Alliansens mål Den långsiktiga planen för omfattar sammanlagt en projektvolym närmare 5 miljarder kronor. Alliansens politik handlar mycket om storstadsregionerna. Stockholmsöverenskommelsen fullföljs med projekt som Norra Länken, Citybanan, Mälarbanan och Förbi fart Stockholm. I Göteborgsregionen handlar det om att genomföra det Västsvenska paketet som innehåller Väst länken och Marieholmsförbindelsen. Byggstarten för Hamnbanan tidigareläggs. I Malmöregionen har målet satts lite lägre. Mycket beroende på att de strategiska projekten till stor del redan är genomförda. Utanför storstadsregionerna vill Alliansen få till stånd Räta Linjen. Även utbyggnaden av kapaciteten på E22 mellan Malmö och Norrköping står högt på listan. Järnvägstrafiken norrut skall prioriteras med start i kapacitetshöjande åtgärder på Ostkustbanan. Det framgår dock inte om Höghastighetståg Allians en tänker trycka på för att få tillstånd en dubbelspårsutbygggnad mellan Gävle och Sundsvall. Att Ådalsbanan och Botniabanan färdigställs är rätt givet men nästa norrländska storprojekt, Norrbotniabanan, ser ut att ha avancerat på prioriteringslistan jämfört med tidigare EU har ett progam för ett nät av höghastighetsbanor. I Sverige handlar det i första hand om trafiken mellan de tre storstadsområdena. Men regeringen visar ett ganska ljummet intresse för EUs ambitioner. Det mesta av arbetet har lagts på hyllan. Trafikverket kommer med en kapacitetsutredning under 212. Men det förefaller vara allt som händer när det gäller höghastighetståg. Oppositionen är desto mer intresserade av att väcka liv i frågan. Oppositionen Lånefinansierad infrastruktur Räntor och amorteringar mkr Socialdemokraterna vill ha ökade investeringar i järnvägsnätet med omkring elva miljarder kronor fram till 215. De ökade investeringarna skall koncentreras till kapaciteteshöjande åtgärder i storstadsområden. Någon större presicering av förslagen finns inte. Socialdemokraterna vill därutöver öka takten i projekteringen av strategiska infrastrukturprojekt. Det är framför allt ett par EU EU-kommissionen presenterade under oktober 211, dels ett förslag till nya riktlinjer för de transeuropeiska nätverken (TEN), dels ett förslag att inrätta en ny infrastrukturfond (Connecting Europe Facility) som skall bidra med finansiering till särskilt ut pekade infrastrukturprojekt. Siktet är ställt på 25 då transportnätverket skall vara fullt utbyggt. Sverige fick ett rätt bra utfall delsträckor av Götalandsbanan som är aktuella; Göteborg-Borås och Stockholm-Linköping. Och Socialdemokraterna vill starta planeringen av en ny fast förbindelse över Öresund; HH-tunneln. Norrbotniabanan skall byggas inom ramen för den natioella planen I Stockholmsregionen skall tunnelbanan byggas ut. Det prioriterade projektet är en förlängning av tunnelbanan till Karolinska Sjukhuset. En fördubbling av kapaciteten inom järnvägssystemet står högt på Miljöpartiets prioriteringslista. Men exakt hur detta skall gå till framgår inte utöver att höghastighetståg är intressanta. med fyra utpekade sträckor. Malmö-Stockholm har funnits med länge i TEN-sammanhang. Projektet finns dock inte med i nationella planen. Malmö-Göteborg är sedan länge ett TEN-projekt inom den nordiska triangeln men finns inte med i den nationella planen. Däremot finns inte Göteborg- Stockholm med där planeringen har kommit längst även om projektet inte finns med i nationella planen. Botniska Korridoren är ny i TEN-sammanhang. Den omfattar sträckan Sundsvall-Oulu i Finland. Projektet omfattar Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan som samtliga finns med i den nationella planen. Ny är också Malmbanan. 37

4 ByggAnalys Järnvägarna Svagt 211 Byggstarterna inom nyproduktion går tillbaka kraftigt under 211. Moderniseringen och upprustningen av järnvägsnätet ökar med omkring en miljard kronor. Det senaste året De närmaste åren Byggstarterna inom nyproduktionen av järnvägar uppgick 21 enligt Byggfakta till omkring 3 6 miljoner kronor. Det är i stora drag en halvering jämfört med året innan. Och aktiviteten fortsätter ned under 211 då nyproduktionen kommer att hamna på omkring 2 5 miljoner kronor. Tillbakagången beror i allt väsentligt på att nästan inga stora projekt startades under 211. Det enda stora projektet var överlämningsbangården i Rosersberg. Byggstarterna i den underliggande marknaden av små och medelstora projekt låg i stort sett på samma nivå som åren innan; omkring 2 miljoner kronor per år. Ombyggnad och modernisering av järnvägsnätet ökar under 211 från omkring 5 miljoner kronor till omkring 6 miljoner kronor. Och till skillnad från läget inom nyproduktionen startades ett flertal stora projekt med en byggkostnad över 5 miljoner kronor under 211. Dit hör till exempel ombyggnadsarbeten på Ådalsbanan och De närmaste fem åren kommer investeringarna i spårbunden trafik att till stor del att ligga i storstäderna. Närmare hälften av den totala investeringsvolymen kommer att ligga i Stockholmsregionen där det framför allt handlar om den lokala trafiken med spårvägar och pendeltåg. Göteborgsregionen svarar för närmare en femtedel av den totala investeringsplanerna. Två tunga Stockholms tunnelbanelinjer. Pro jekt med en byggkostnad på omkring 8 miljoner kronor. Upprustningen av järnvägarna koncentreras under 211, för utom Stockholm, till Karlskrona Boden, Södertälje och Gävle Byggstarter järnväg årstakt Mkr lp projekt i Göteborg är Hamnbanan och Under Göta älv som ingår i det västsvenska paketet. Marknadspotentialen i Malmöregionen är däremot inte så stor. Det är i allt väsentligt Lundalänken det handlar om. Byggstarterna inom nyproduktion ökar under 212. Det beror i allt väsentligt på dubbelspåret mellan Kallhäll och Barkarby som byggstartas under 212. Projektet finns med i den nationella planen och har länge hört till de prioriterade projekten i Mälar dals region en. Projektets första etapp beräknas kosta omkring 4 miljoner kronor och avslutas 215. Den andra etappen jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Regionalt perspektiv Efter 215 På lite längre sikt, efter 215, finns det flera av de riktigt stora projekten som kan bli aktuella. Västlänken i Göteborg har förts upp på den nationella prioriteringslistan. Tågtunneln skall effektivisera den spårbundna trafiken i regionen. Under 211 påbörjas projekteringen av Västlänken. Projektet beräknas kosta omkring 2 miljoner kronor. Norrbotniabanan finns med i av projektet mellan Barkarby och Tomte boda har en mer diffus tidsplan med byggstart bortåt 215 eller senare. Flaskhalsarna på Mälarbanan är alltså inte eliminerade förrän tidigast 22 med nuvarande tidsplan. I övrigt är det tunnsått med de riktigt stora projekten. Godsstråket genom Bergslagen hör till de högt prioriterade järnvägsprojekten. I Pampushamnen i Norr köping byggs en ny kombiterminal. Roslagsbanan i Stockholm moderniseras successivt. den nationella planen Projekteringen har kommit en bit på väg. Järnvägsutredningar finns för flera sträckor. Projektet ligger också inom ramen för EUkommissionens nya förslag. I Stockholm finns Tvärspårväg Ost mellan Slussen och Hammarby Sjöstad. Den hör tillsammans med en ombyggnad och modernisering av Saltsjöbanan till ett av regionens prioriterade projekt. Efter 22 handlar det i stor utsträckning om den fortsatta utbyggnaden av tunnelbana och spårvägar i Stockholm. 38

5 ByggAnalys Vägnätet Oförändrat hög nivå Investeringarna i vägnätet ligger kvar på en hög nivå. Med byggstart för Förbifart Stockholm säker ställs nivån för åtskilliga år framöver. Men utvecklingen i den underliggande marknaden av små och medelstora projekt är svagare. Det senaste året Regionalt perspektiv De totala nyinvesteringarna i vägnätet låg enligt Byggfakta på omkring 11 miljoner kronor 21. Byggstarterna blir obetydligt lägre 211. E4 Sundsvall är årets dominerande projekt. Bron över Sundsvallsfjärden och nya E4 mellan Myre och Skönsmon startades. Projekten färdigställs 214/215. Ett par projekt inom ramen för BanaVäg i Väst startades liksom en deletapp av E22 vid Sölvesborg. Båda hör till de huvudprojekt som prioriteras i den nationella planen. Byggstarterna i den underliggande marknaden av små och medelstora projekt låg på samma nivå som 21; omkring 6 miljoner kronor. Ombyggnader och underhåll var också i stora drag oförändrade med sammanlagda byggstarter omkring 9 miljoner kronor. Även här hör deletapper inom ramen för BanaVäg i Väst till de större projekten. Utbyggnaden av Hagastaden i Stockholm kräver stora investeringar i vägnätet och under 211 startades arbetet med att lägga E4 i en tunnel Mkr lp Enligt Byggfakta uppgår de totala investeringsplanerna i vägar till omkring 9 miljoner kronor de närmaste fem åren. Förbifart Stockholm svarar för omkring en tredjedel av de totala investeringsplanerna. I byggplanerna finns också ny- och ombyggnaden av Slussen. Det är dock inte ett renodlat vägprojekt utan innehåller en hel del annat också. Det största vägprojektet i Stockholmsregionen är annars Södertörnsleden. I Göteborgsregionen är det framför allt trafiksystemet kring E6 det handlar om. I planerna finns också en ny bro över Göta älv. I Malmöregionen finnns inga större vägprojekt de närmaste fem åren. De närmaste åren Den totala projektreserven 212 är betydligt mindre än de realiserade byggstarterna 211. Det pekar på att marknaden 212 kan bli svagare än 211. Det tillkommer helt nya projekt under loppet av året men en större del av de projekten hinner inte startas under året. Utbyggnaden av väg 4, E6 och ett par etapper inom ramen för Umeåprojektet hör till de större projekt som är klara för byggstart Byggstarter väg årstakt jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 E22 En förstärkning av kapaciteten på E22 mellan Malmö och Norrköping har pågått länge men i ganska långsam takt och i små etapper. Ett flertal av etapperna har funnits med i ett tiotal år. Projektet hör nu till de som prioriterats i den långsiktiga planen. De senaste åren har det inte varit någon högre aktivitet i projektet. Men under 211 startades en större etapp i Sölvesborg. under 212. I övrigt finns inga stora projekt på gång. Det stora projektet under de närmaste åren är Förbifart Stockholm, som i och med att alla överklaganden av upphandlingen av projekteringen klarats av, nu kan fortsätta in i nästa skede i planprocessen. Det är ett stort tryck på projektet och byggstarten blir sannolikt 213/214. Projektet tillför Stockholmsmarknaden en byggvolym på omkring 2 5 miljoner kronor per år de närmaste tio åren. Sammanlagt omfattar de återstående investeringarna omkring 4 5 miljoner kronor. Mer parten av utbyggnaden beräknas vara påbörjad under de närmaste fem åren. Den sista etappen av projektet som är Norrleden i Norrköping beräknas inte starta förrän om tio år. 39

6 ByggAnalys Övrig infrastruktur Hamnar Investeringarna i hamnar dominerar investeringsbilden. Det var länge sedan som det gjordes några större investeringar i landets flygplatser. Hamnarna Investeringarna i hamnar fördubblas under 211. Normalt startas hamnprojekt för 6-7 miljoner kronor per år. Under 211 blir det omkring 1 5 miljoner kronor. En större ombyggnad av Skandiahamnen i Göteborg bidrog till att höja investeringsnivån. De närmaste fem åren omfattar investeringsplanerna omkring 9 miljoner kronor. Stockholms Hamn bygger en ny pir i Värtahamnen, Utvecklingsprojekt Värtan, som i stort sett fördubblar hamnens yta. Projektet omfattar utöver tre kajer även terminal- och lagerlokaler. Den totala byggkostnaden ligger på omkring 2 miljoner kronor. Stockholms Hamn har även planer på en större ombyggnad av färje hamnen i Kapellskär för närmare 5 miljoner kronor. Stockholms Hamn har även planer på att bygga en ny containerhamn i Nynäshamn. Projektet byggstartas tidigast 212. Slussen i Södertälje skall byggas ut och breddas för att öka kapaciteten. Projekt finns med i den nationella planen för infrastruktur Byggkostnaden beräknas ligga på omkring 1 5 miljoner kronor med byggstart under senare delen av perioden. På lite längre sikt planeras en utskeppningshamn för Pajalagruvan. Byggkostnaden beräknas ligga på omkring 13 miljoner kronor Mkr lp Noderna Byggstarter hamnar och flygplatser årstakt jan-6 jan-7 jan-8 jan-9 jan-1 jan-11 Det är oftast länkarna i trafiksystemen som uppmärksammas men det är i noderna som de stora följdinvesteringarna inom husbyggandet finns. Norra Länken i Stockholm är en nödvändig förutsättning för fastighetsinvesteringarna i Värtanområdet. Utbyggnaden av Södertörnsleden mellan E4 och Flemingsberg är en förutsättning för den fortsatta utbyggnaden av Flemingsberg: projektet Flemingsbergsdalen. I norra Stockholm färdigsställdes för några år sedan den Yttre Tvärleden från E4 till Roslagskälla, vilket förstärker möjligheterna att bygga ut Arninge. En ny dragning av Roslagsbanan över Arninge minskar barriärerna för exploateringen ytterligare. I Malmö har Citytunneln förstärkt marknadsunderlaget för exploateringarna i Hyllie. I Göteborg kommer Västlänken att skapa nya investeringstillfällen i anslutning till de två nya stationer som byggs i stadsdelen Haga och vid Korsvägen. Flyg Terminalerna Investeringarna i flygfälten är inte stora. De senaste åren har den totala investeringsvolymen legat under 1 miljoner kronor per år. De närmaste fem åren kommer marknadsläget sannolikt inte att ändras; det handlar i allt väsentligt om små ny- och ombyggnadsprojekt. Det enda riktigt stora projektet är utbyggnaden av Landvetter med en ny start- och landningsbana för omkring 1 5 miljoner kronor. Byggstarten ligger sannolikt efter 215. Investeringar i olika typer av terminaler är i allt väsentligt beroende av närhet till kapacitetsstarka trafik länkar. Utbyggnaden av kombiterminaler förutsätter investeringar i länkarna. Rosersbergsområdet har snabbt utvecklats till ett omfattande terminal område med ett flertal centrallager och en kombiterminal. 4

7 ByggAnalys Utanför den nationella planen Utanförskapet Det finns ett antal stora infrastrukturprojekt som inte kommit upp på listan över projekt med finansiering. Götalandsbanan Ostkustbanan dubbelspårsutbyggnad Götalandsbanan är tänkt som en höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm. Inom ramen för huvudprojektet finns det fem delprojekt. Almedal-Mölnlycke. En förstudie är genomförd. Mölnlycke-Bollebygd som ansluter till Landvetter. Förstudie är klar. Bollebyggd-Borås. En förstudie är klar. De tre första etapperna i Götalandsbanan har även ett regionalt mål; att få till stånd en effektiv kollek tivtrafikförbindelse mellan Göteborg och Borås. Borås-Linköping med en helt ny dragning genom Jönköping. Projektet frigör attraktiv mark i anslutning till Vättern. En ny station byggs söder om Munksjön. Ostlänken mellan Linköping och Järna. Järnvägsutredningen är klar. Projektet har ingen finansiering inom ramen för den nationella planen. Därmed läggs det inte heller ned särskilt stora resurser på att utveckla projektet. Projekteringen har lagts på is och byggstarten ligger efter 221. Alliansregeringen ser ut att ha en ganska avvaktande inställning till höghastighetsbanor och tänker utreda frågan vidare. Trafikverket genomför en kapacitetsutredning som skall vara klar under 212. Men det förefaller också vara allt som händer med projektet för närvarande. Foto: Trafikverket. Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig. Redan idag har den nått kapacitetstaket. Trafikverket bygger ut antalet mötes stationer på sträckan. När Botniabanan och Ådals banan är helt klara finns det en upp en bar risk att de dryga 2 mil en mellan Gävle och Sundsvall blir en rejäl flaskhals som drar ned genomsnittshastig het en i förbindelsen mellan Sundsvall och Stockholm. En dubbelspårsutbyggnad ligger på lut. En förstudie har gjorts av Trafikverket men eftersom projektet inte finns med i nationella planen ligger arbetet nere. Därmed finns det små möjligheter att en dubbelspårsutbyggnad kan starta före 221 om inte projektet kan hitta andra finansieringslösningar än rent statliga anslag. Byggstarten ligger efter 221 och beräknas kosta omkring 3 miljoner kronor. Södra Stambanan E2 Inom ramen för EUs TENprojekt finns en höghastighetsförbindelse mellan Stockholm och Malmö. Projektet är i stora drag villkorat av att Götalandsbanan byggs. E2 mellan Göteborg och Örebro omfattar ett antal delprojekt som finns upptagna i den nationella planen. Men det finns flera vägsträckor som inte har någon finansiering. Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Holmestad-Mariestad och Förbi Mariestad. Dubbelspårsutbyggnad av Västkustbanan i Helsingborg mellan Maria Station och Knutpunkten. 41

8 ByggAnalys Förbifart Stockholm Landets hetaste Tunnelprofil Förbifart Stockholm. Illustration: Tomas Öhrling. Förbifart Stockholm är på god väg att bli verklighet med byggstart de närmaste åren. Projektet viktar om Stockholmsregionens ekonomiska geografi. Landets största infrastrukturprojekt har rört sig framåt till bygghandlingsskedet. Konsultupphandlingen av projekteringen överklagades men godkändes inte i rätten. Det tog ett år och byggstarten har förskjutits till 213. Projektet beräknas vara klart 222/23. Byggkostnaden ligger på närmare 28 miljoner kronor och omfattar totalt sex delsträckor. De stadsdelsområden som i första hand kommer att påverkas av Förbifart Stockholm är Kungens Kurva, Vinsta och Häggvik. I Kungens Kurva finns framför allt två stora handelsområden som kommer att känna av den nya vägförbindelsen. Det finns ett uttalat intresse av att binda samman Skärholmens centrum med handelsområdet Kungens Kurva där det finns ett flertal utbyggnadsprojekt redan i dag. I Hässelby-Vällingby Stadsdelsområde kommer framför allt Vinsta att dra nytta av Förbifart Stockholm. I stadsdelen finns Lunda Industriområde som bland annat omfattar ett antal terminalanläggningar. I området planeras ytterligare investeringar. Slutstationen för Förbifart Stockholm är Häggvik i Solna som etablerat sig som ett av de större handelsområdena i norra Stockholm. Affärslokaler i kommunerna utmed projektet Kontorslokaler i kommunerna utmed projektet Samfärdselanläggningar i kommunerna utmed projektet 25 2 Mkr 5 Mkr 4 4 mkr

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal.

30% snabbare Med färre komponenter till samma ställningsbehov går det givetvis mycket snabbare att montera och demontera HAKI Universal. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys dec. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Marknadsförutsättningarna 39 Den politiska bilden 2 % 15 1 4 Vägar

Läs mer

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första

huset som Göteborgs Tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden på 16 500 kvadratmeter är Göteborgs första DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys Juni 21 ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 48 Göteborgsregionen 49 Bostäder 5 Kommersiella lokaler 51 Offentliga lokaler 52 Övrigt husbyggande

Läs mer

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012.

Kommuner. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 7. 2012. ByggAnalys 7. 212 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Uteförskolan Totte i Tottarp. Här ska barnen inte bara kunna leka ute. Även sagoläsning och sömn ska

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011.

Kontoren. ByggAnalys. DOCUgroup / Byggfakta. LUX Elements första typgodkända våtrumsskivan på den svenska marknaden 3. 2011. ByggAnalys 3. 211 DOCUgroup / Byggfakta Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 36 Konjunkturläget 37 Hela marknaden 38 Stockholmsregionen 39 Göteborgsregionen 4 Malmöregionen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll:

På gång. DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 2013. Innehåll: DOCUgroup / Byggfakta ByggAnalys 1. 213 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfaktas databas Innehåll: 32 Husbyggandet i Öresundsregionen 33 Hovedstaden 34 Malmö/Lund 35 Själland 36 Nordvästra

Läs mer

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige?

Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Revidering av TEN-riktlinjerna vad betyder det för Sverige? Niklas Lundin Vad är TEN? Trans European Network Finns för transporter (TEN-T) och energi (TEN- E) Blev en del av EU efter Maastrichtföredraget

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet

Projekt Göteborg-Borås. Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås. Film om projektet Projekt Göteborg-Borås Stefan Paterson Projektledare Bollebygd-Borås Sex mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Västsveriges två största städer. Film om projektet VAR: Göteborg Borås VAD: 6 mil dubbelspårig

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Göteborg Höghastighetståg (sth >320 km/h) Interregionala snabbtåg (typ Regina, sth 250 km/h) Pendeltåg (typ X40 eller X60, sth 180 km/h) Trafik under en maxtimme,

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll:

Mer än 50 år! Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Maj 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Maj 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa: Byggfakta:s databas Innehåll: 46 Stockholmsregionen 47 Bostäder 48 Kontorslokaler 49 Handelslokaler

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Inrättande av Trafikverket

Inrättande av Trafikverket Organisationsstrukturer 1 Övergripande organisationsstruktur Centrala funktioner Verksamhetsområden Samhälle Trafik Investering Stora projekt Resultatenheter Gemensamma uppgifter Gemensamma uppgifter Gemensamma

Läs mer

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/95 2013-08-15 Samhällsbyggnadskontoret Hans-Erik Eriksson Tel. 0156-520 35 Fax. 0156-520 17 hans-erik.eriksson@trosa.se Yttrande angående förslag till nationell

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad

Produktionen av bostäder i flerbostadshus. Produktionen av flerbostadshus. ByggAnalys 2-2013. Innehåll: 40 Konjunkturläget. 41 Nationell marknad ByggAnalys 2-213 Innehåll: 4 Konjunkturläget 41 Nationell marknad 42 Stockholmsregionen 43 Göteborgsregionen 44 Malmöregionen 45 Större städer 46 Entreprenadmarknaden Byggfaktaindikatorn är ett system

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll:

Lokaler. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Sep. 2007. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Sep. 27 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 38 Nordisk konjunktur 39 Byggstarter 4 Kontorslokaler 41 Handelslokaler

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10

Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Presidiekonferens Strandbaden 2011-11-10 Trafikverket Region Väst Jörgen Einarsson, enhetschef planering Jan Törnell, planerare Trafikverket och kommunerna Presentation: Kort om Trafikverket På gång i

Läs mer

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll:

Hyggligt + = Nordisk ByggAnalys. Reed Business Information/Byggfakta. sept. 2008. Innehåll: Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys sept. 28 Nordisk ByggAnalys av: LASSE AXLING Källa: ByggFaktas databas Innehåll: 5 Husbyggandet 51 Bostäder 52 Kontorslokaler 53 Handelslokaler 54

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB

Att kommunisera i en politisk miljö. Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Att kommunisera i en politisk miljö Bo Krogvig Springtime / Six Year Plan AB Eller where did we go right? http://www.youtube.com/watch?v=o n46ctew8r0 Från särintresse till allmänintresse VännerAmbassadörer

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15 Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige Sammanställda 2014-05-15 Om Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen Södra Sverige blir mindre i Vision 2030 Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h Del av Götalandsbanan Gbg-Jönköping-Sthlm Del av TEN-sträckan Sthlm-Köpenhamn Sammanbinder Östergötland-Södermanland-

Läs mer

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025

Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Yttrande 2013-08-26 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Ärende: Yttrande på Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 Sjuhärads kommunalförbund, fortsättningsvis

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 1 Pressmeddelande 2009-02-03 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 Ärende 1 Yttrande; Banverkets järnvägsutredning I kommunens yttrande framhålls Ostlänkens betydelse för

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering

3 2015-04-30. Kent Sahlman, senior projektledare Investering 1 2015-04-30 2 2015-04-30 3 2015-04-30 Kent Sahlman, senior projektledare Investering Getingmidjan Upprustningen av järnvägen genom centrala Stockholm - 2 km järnväg med stor betydelse för hela Sveriges

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö

Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö PM Finansieringskalkyl, fast förbindelse Fårö 1 Inledning 1.1 Bakgrund En förstudie för en fast förbindelse mellan Fårö och Fårösund har tagits fram av Atkins under 212/213. En fast förbindelse med bro

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist

Ostlänken. En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Ostlänken En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg. Fredrik Brokvist Fem län 52 kommuner: från 3700 till cirka 200 000 invånare Fem av Sveriges åtta största kommuner Cirka 1 600 000 invånare Cirka

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen

Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar. tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Sida 1(12) Datum: 2009-12-08 Uppdateringar och konsekvensbeskrivningar av eventuellt tillkommande investeringar samt behov av rättelser i underlagen Uppdateringar av gällande underlag till investeringar

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se.

Bostadsras. Det finns bara en regel. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys. Feb. 2008. Läs mer på www.nivellsystem.se. Reed Business Information/Byggfakta Nordisk ByggAnalys Feb. 28 Nordisk ByggAnalys av: Lasse Axling Källa Byggfaktas databas Innehåll: 3 Marknadsförutsättningar 31 Bostäder 32 Handelslokaler 33 Kontor 34

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Infrastrukturen i Öresundsregionen

Infrastrukturen i Öresundsregionen 16 augusti 2007 Infrastrukturen i Öresundsregionen Sammanfattning Öresundsregionens utveckling och infrastruktur är av stort nationellt intresse för både Sverige och Danmark. Transportsystemet i region

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar?

Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Till Aktuellt från VKL april 2014 Håkan Johansson Är 522 miljarder kronor till transportinfrastruktur mycket pengar? Den 3 april i år fastställde regeringen den Nationella Transportplanen, NTP, för åren

Läs mer

Hur kan investeringar i transportsystemet öka bostadsbyggandet?

Hur kan investeringar i transportsystemet öka bostadsbyggandet? Hur kan investeringar i transportsystemet öka bostadsbyggandet? FÖRORD INNEHÅLL I föregående rapport Samspelet mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande gavs en teoretisk bakgrund till varför

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Dir. 2014:106

Kommittédirektiv. Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Dir. 2014:106 Kommittédirektiv Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna Dir. 2014:106 Beslut vid regeringssammanträde den1 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare,

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB Dags att se närsjöfartens möjligheter! D l H ilb Douglas Heilborn Oxelösunds Hamn AB Vad är närsjöfart? Närsjöfart: Närsjöfart kallas även europasjöfart och är en intra-europeisk fartygstrafik från en

Läs mer